LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune"

Transkript

1 LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning 6 Lokalplanens fremlæggelse og vedtagelse 13 Lokalplanens retsvirkninger 13 Lokalplanens bestemmelser 14 Denne lokalplan er udarbejdet af arkitekterne Søren Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Raun i samarbejde med stadsarkitektens forvaltning Kortudsnit i 1:25000 er reproduceret med Geodætisk Instituts tilladelse A 400/76 Lyngby-Taarbæk kommune, januar 1982

3 BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN Lyngby-Taarbæk kommune erhvervede Virumgårds jorder i henholdsvis 1967 og 1973 Efter en undersøgelse af mulighederne for en udnyttelse af arealet til bymæssige formål, udskrev kommunen i september 1977 en offentlig idekonkurrence om en bebyggelsesplan for området I den videre planlægning af Virumgård er hovedideerne i det valgte l præmieforslag blevet fastholdt Med vedtagelse af Oplæg til Rammeplan for Virumgård af fastlagde kommunalbestyrelsen det grundlag, der har dannet rammen for lokalplanlægningen Som en foreløbig orientering til borgerne afholdtes i vinteren 80 og de første måneder af 81 en offentlig udstilling, der redegjorde for den fremtidige hovedstruktur på Virumgård og fordelingen af arealerne til bolig-, erhvervs-, offentlige og rekreative formål Herefter har kommunalbestyrelsen besluttet at fastlægge udbygningen af Virumgård i 4 lokalplaner omfattende : Et område til erhvervsformål rekreative for- Et område til offentlige, mål Et område til offentlige formål (dagcenter, plejehjem, kollektive boliger samt rets- og politibygning) Et område til boligformål Lokalplanerne indeholder bestemmelser for den endelige udformning af området og vil være retningsgivende for byggeriet Dog således, at der for boligbebyggelsen på Virumgård kræves udarbejdet supplerende lokalplaner før byggeriet kan påbegyndes

4 LOKALPLANENS INDHOLD Afsnittet "Lokalplanens indhold" svarer til redegørelsen nævnt i S 21 stk 1 1 lov om kommuneplanlægning -OPGØRELSE FOR VIRUNGÅRD Enkelt- Grundareal I alt område a m' c m Eks erhvervsområde Veje 5200 Nyt erhvervsområde veje Grønning Boldbaner Klubhus, parkering 3100 Nyttehaver 9000 Regnvandebassin støjvold Veje Evt tilkørsel til A Plejehjem, dagcenter kollektive boliger Rets- og politibygning Boligområde (syd) Grøn kile, veje Boligområde (nord) Grøn kile, veje TOTAL incl stiarealer m' Hensigten med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til : Offentlige rekreative formål (fodboldbaner med klubhus, nyttehaver, grønning med regnvandsbassin (ca 9,7 ha) og støjvold, samt evt tilkørsel til Lyngby Omfartsvej (ca 4,7 ha) Målet er at udforme et varieret fritidsområde, hvor mange former for aktiviteter og leg kan finde sted Landskabeligt skal de forskellige funktioner udgøre et hele, hvor terrænet og beplantningen understreger brugen Boldbanernes præcise afgrænsning markeres af høje beplantningsbælter Ud mod grønningen plantes en lavere hækplantning, således at man kan følge fodboldspillernes træning og fodboldkampe Boldbanerne forsænkes i forhold til grønningen dels for at beskytte boldbanerne og dels som følge af terrænreguleringen af banerne, der højest har et fald på 10 promille Herved gøres det samtidigt muligt at optage overskydende regnvand fra regnvandsbassinerne på boldbanerne ved ekstremt voldsomme regnskyl Fodboldarealet deles i et sydligt område, der rummer 3 flytbare træningsbaner, samt et nordligt område til 1 flytbar kampbane (i alt ca 4,5 ha) Fodboldbanerne får vejadgang fra Virumgårdsvej, hvor der anlægges en parkeringsplads i tilknytning til et nyt klubhus I kontrast til boldbanernes plane græsflader gives grønningen en "blød" landskabelig behandling, hvor regnvandsbassinerne indgår som mindre søer Der anlægges ikke en samlet legeplads på grønningen I stedet skal grønningen fungere som et stort legeområde, hvor evt sandkasser, klatretræer m v kan indgå som elementer i landskabsudformningen

5 Grønningen skal i det væsentlige fremstå som et græsklædt areal med spredte grupper fritstående træer i tilknytning til regnvandsbassinerne Grønningen er først og fremmest fælles friareal til den fremtidige boligbebyggelse på Virumgård, men er samtidig et offentligt tilgængeligt område, bydelspark, for Sorgenfribydels beboere I alt udgør grønningen med regnvandsbassin ca 4,2 ha Gennem grønningen anlægges kommunens østvest gåene "grønne" hovedsti, der i tunneler føres under jernbanen og Lyngby Omfartsvej Stianlægget vil med tiden kunne forbinde Furesøen med MØlleådalen

6 Snit gennem støjvold mod Lyngby Omfartsvej db(a) er beregnet 4,5 m over terræn

7 Det er, af hensyn til den fremtidige boligbebyggelse på Virumgård, nødvendigt at sikre en støjafskærmning mod Lyngby Omfartsvej Derfor anlægges efter overenskomst med amtet en støjvold langs Lyngby Omfartsvej Langs jernbanen, bag fodboldbanerne, sikres arealet til nyttehaver, samt til eventuelle spejderaktiviteter I alt ca 0,9 ha I alt kan der anlægges ca 40 haver mellem 50 og 200m2, Det vil være muligt, at opføre et mindre udhus i hver have med plads til redskaber o l I forbindelse med etableringen af haverne udarbejder kommunen en vejledende bygge- og beplantningsanvisning Udover ovennævnte rekreative formål sikrer lokalplanen areal til evt tilkørselsvej til Lyngby Omfartsvej fra Virumvej, der udover at afvikle trafikken fra Virumgårds fremtidige boligområde, aflaster de lokale veje nord for Virumgård

8 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLAN - LÆGNING Afsnittet "Lokalplanens forhold til anden planlægning" svarer til redegørelsen nævnt i 2o i lov om kommuneplanlægning Kommuneplanen for Lyngby-Taarbæk kommune er blevet vedtaget siden lokalplanforslagene for Virumgårds jorder blev fremlagt, og tillæg til 15-rammerne er derfor bortfaldet Kommuneplanens rammer gælder derfor for området og lokalplanerne er i overensstemmelse med disse rammer PLANLÆGNINGSINTENTIONER FOR VIRUMGÅRD Virumgård-kvarteret består i dag af erhvervsområdet ved Virumgårdsvej, Lyngby Rets- og politibygning samt Virumgårds ubebyggede dyrkningsarealer I planperioden frem til 1992 er det intentionen, at der skal foregå en udbygning af Virumgårds dyrkningsarealer Først og fremmest med ca 600 boliger, der uddør knap en trediedel af den samlede boligbyggekvote, placeret inden for enkeltområderne og I område er det planen at placere et plejehjem med 50 pladser og 20 kollektive boliger for ældre samt dagcenter I områderne og skal der ske en udbygning med tæt-lav boliger og etageboliger som familie- og ungdomsboliger samt boliger for ældre Mellem boligområderne og Omfartsvejen, område , skal der etableres en støjvold, der på vestsiden vil blive terrasseret Område 3 4 4o er planlagt som bydelspark med fodboldbaner Gennem området skal forløbe en hovedsti med forbindelse til Hummeltofteskolen og Kongevejen Der skal skabes mulighed for at føre kvarterets interne stier ned til Sorgenfri-centret og S-stationen Dette tænkes gjort ved at føre en sti mellem jernbanen og Rets- og politibygningen (3 4 91) Det eksisterende erhvervsområde tænkes udvidet med godt 2 ha forbeholdt mindre håndværks- og serviceprægede virksomheder, erhvervskategori 11 (3 4 90)

9 Udbygningen af Virumgård vil betyde, at det faldende befolkningstal i de to eksisterende boligkvarterer stort set opvejes Virumgård ligger centralt med nær forbindelse til Sorgenfri station, Lyngby Omfartsvej og Kongevejen Sorgenfri-centret, der med sine butikker vil forsyne Virumgård med dagligvarer og visse udvalgsvarer, indeholder tillige afdelingsbibliotek, postkontor m v På institutionsområdet vil bebyggelsen af Virumgård betyde, at Hummeltofteskolen (hvis skoledistrikt bliver hele Sorgenfri bydel) kan fastholdes som fuldt 2-sporet skole

10 I forbindelse med udbygningen ønskes fodboldanlægget ved Kaplevej flyttet til Virumgård En samlet planlægning af Kaplevejsområdet skaber mulighed for, at Hummeltof teskolen kan udvides, og for at en udbygning af institutioner for børn og unge kan finde sted Endelig kan sikres areal til en hovedsti, der ved en forlængelse - gennem Virumgårdbebyggelsen vil kunne få forbindelse til Frederiksdal og MØlleådalen

11 VIRUMGARDS OVERORDNEDE PLANLÆGNING : Virumgård er på ca 33,7 ha (incl politistations- og erhvervsområdet) og terrænet er fladt og jævnt skrånende mod syd fra kote 37 til kote 32 Mod nord og syd afgrænses grunden af henholdsvis Virumvej og Hummeltof tevej Mod øst af Lyngby Omfartsvej og mod vest af jernbanen Den vestlige del domineres yderligere af de tre højhuse, hvis facader vender ud mod arealet Dette forhold samt generne ved indblik i haver og terrasser fra højhusene gør grundens sydlige del uegnet til bebyggelse Desuden vil højhusenes beboere få glæde af de friholdte arealer Det er nødvendigt at anlægge en støjvold mod Omfartsvejen StØjvolden terrasseres mod vest En støjvold langs jernbanen vil have en ringe effekt, da højhusene som en skærm vil kaste lyden tilbage Boligbebyggelsen er delt op i 5 bebyggelsesafsnit hver indeholdende en række boliggrupper Herudover udlægges et bebyggelsesafsnit til plejehjem/dagcenter og kollektive boliger De enkelte bebyggelsesafsnit adskilles af grønne kiler Kilerne går vifteformet ud fra en bydelspark, der tillige bliver fælles friareal for bebyggelsen I bydelsparken er indpasset grønning, fodboldanlæg (4 fodboldbaner med klubhus og parkering) samt nyttehaver (evt spejdergrund) Ligeledes indgår regnvandsba$sinet, der opsamler overfladevand fra området, som et landskabeligt element i grønningen Som afrunding af det eksisterende erhvervsområde udlægges areal til en udvidelse på ca 2,3 ha Det nye erhvervsområde trafikbetjenes således, at der ikke etableres yderligere vejtilslutninger til Virumvej Der er ikke fastlagt endelig varmeforsyningsplan for Virumgård

12 VIRUMGÅRD MÅL 1 :4 000

13 Boligbebyggelsen betjenes trafikalt af to uafhængige vejnet Således kan kommunens hovedsti anlægges på Virumgård uden at krydse boligvejene Ved at føre hovedstien i tunneller under jernbanen og Lyngby Omfartsvej sikres forbindelsen til Hummeltofteskolen oq MØlleådalen Boligvejene tænkes anlagt som 30 km-veje, der ved deres udformning nedsætter bilernes hastighed og derved gøres trafiksikre En bysti forbinder boligafsnittene i nordsydlig retning Plejehjem, dagcenter og kollektive boliger er naturligt placeret tættest ved S-stationen og Sorgenfri-centret

14 Ved at føre bystien ind gennem bebyggelsen med plejehjem og kollektive boliger, bidrager færdslen til og fra den øvrige boligbebyggelse til en daglig aktivitet i området Virumgård er rimeligt dækket ind med kollektive transportmuligheder Ud over S-stationen er der på de omliggende veje mulighed for busforbindelser For at kunne imødekomme eventuelle fremtidige ønsker om en intern busforbindelse på området, skal det være muligt at anlægge et bustrace i kanten af grønningen mod boligområdet

15 LOKALPLANENS FREMLÆGGELSE OG VED- TAGELSE De 4 lokalplanforslag for Virumgårds jorder har været offentligt fremlagt fra 7 august til den 7 oktober 1981, og i denne periode har der været i alt 25 henvendelser fra offentlige myndigheder, foreninger og enkeltpersoner På kommunalbestyrelsesmødet den 25 januar 1982 blev lokalplanerne vedtaget endeligt På grund af henvendelser i fremlæggelsesperioden har kommunalbestyrelsen vedtaget for lokalplan nr 20's område, at nyttehaverne på støjvolden bortfalder, og at der anlægges en stiforbindelse mellem Virumvej og hovedstien umiddelbart øst om fodboldbanen Desuden må spej5erhus opføres i en størrelse indtil 150 m LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Afsnittet "Lokalplanens retsvirkninger" svarer til redegørelsen nævnt i S 21 stk 1 i lov om kommuneplanlægning Når kommunalbestyrelsen har vedtaget en lokalplan, må ejendommen, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg med videre, som er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan give dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af området, der søges fastholdt ved lokalplanen

16 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLAN NR 20 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE REKREATIVE FORMAL PÅ VIRUMGÅRDS JORDER I henhold til kommuneplanloven (lov nr 287 af 26 juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område 1 LOKALPLANENS FORMAL 1 1 Lokalplanens formål er : at udlægge areal på Virumgård til offentliqe, rekreative formål (en bydelspark indeholdende fodboldbaner med klubhus, nyttehaver og grønning med regnvandsbassin), således at de enkelte funktioner indgår som elementer i en samlet landskabsbehandling, der fremhæver områdets udstrækning og rekreative karakter, og hvor området med beplantninger og terrænreguleringer udformes til et fritidsområde, hvor organiseret som uorganiseret leg og ophold kan finde sted at sikre en Øst-vest gående hovedsti gennem området at udlægge areal på Virumgård til en støjvold langs Lyngby Omfartsvej at udlægge areal på Virumgård til en evt tilkørselsvej til Lyngby Omfartsvej fra Virumvej 2 OMRADE 2 1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr nr : dele af 9md, og 9mb af Virum By, Kongens Lyngby, samt del af 20ah og "ah" af Virum By, Virum 2 2 Lokalplanens område opdeles i enkeltområderne og som vist på kortbilag l

17 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3 1 Enkeltområde må kun anvendes til offentlige rekreative formål : Bydelspark indeholdende fodboldbaner m klub hus og parkering, nyttehaver med fælleshus samt grønning med regnvandsbassin, beplantningsbælter, færdselsarealer o l 3 l 1 Endvidere skal det være muligt på arealerne udlagt til nyttehaver at etablere evt spejderhus med tilhørende aktiviteter 3 2 Enkeltområde må kun anvendes til offentlige formål : Støjvold Færdselsarealer samt evt tilkørsel til Lyngby Omfartsvej 3 2 l Desuden skal det være muligt at etablere fælles faciliteter til forsyning af Virumgård så som fælles antenneanlæg og trans former, såfremt disse indpasses i voldanlægget 4 UDSTYKNINGER 4 l Udstykning og sammenlægning må kun foretages således at lokalplanområdet udgør en samlet ejendom Dog skal det være tilladt at udstykke til færdselsarealer og ledningsanlæg 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5 l Inden for enkeltområde udlægges areal til følgende nye stier og parkeringsplads med beliggenhed og tværprofil som vist på kortbilag 1 og principsnittene : Hovedstien i en bredde af 6 m Sti b i en bredde af 6 m Sti e i en bredde af 3 m Tilkørsels- og parkeringsareal til idrætsområdet fra Virumgårdsvej med plads til ca 50 biler Derudover kan der etableres maksimalt 2 m brede grusstier tilpasset grønningens land- Skabelige udformning

18 PRINCIPSNIT

19 5 1 1 Herudover er det muligt, at etablere et evt bustrace gennem grønningen Før anlæg af evt bustrace skal der udarbejdes supplerende lokalplan 5 2 Inden for enkeltområde udlægges areal til følgende nye veje og stier med beliggenhed og tværprofil som vist på kortbilag 1 og principsnittene : Vejene 1 og 2 i en bredde af 14 m Evt tilkørselsvej til Lyngby Omfartsvej fra Virumvej Sti f i en bredde af 6 m Hovedstien i en bredde af 6 m 5 3 Vejene 1 og 2 anlægges som max 6 m brede asfalterede kørebaner med græsrabatter uden kantsten og fortov Indeholdt i vejudlæggene er et min 5 m bredt beplantningsbælte, der skal følge kørebanen i en max afstand af l,5 m 5 4 Hvor kørebanerne krydser en sti skal dette ske ved en opkørsel over en gennemgående stibelægning og iøvrigt markeres med steler, træer, belysning eller lign 6 LEDNINGSANLÆG 6 1 El-ledninger, herunder til vej- og stibelysning, skal udføres som jordkabler 6 2 Der må ikke foretages ledningsføring i beplantningsudlæggene Dog kan enkelte tværgående ledningsføringer tillades 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7 1 For enkeltområde gælder følgende bestemmelser : 7 1 l I forbindelse med fodboldbanerne må opføres et klubhus til brug for idrætsudøvere Klubhuset skal placeres inden for den på kortbilag 1 viste byggezone med et max etageareal på 600 m2 Bebyggelsen må max opføres i 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Terrænspring skal optages i huset

20 Taget skal være et sadeltag (evt forskudt) med kippen i byggezonens længderetning Taa_ets vinkel med det vandrette plan skal være l 2 På arealerne udlagt til nytte- og fritidshaver må der i hver have opføres et mindre udhus på max 9 m2 Bebyggelsen skal placeres med facade eller evt gavl i grænsen mod adgangssti 7 l 3 Til haveforeningen må der opføres fælleshus med fællesfaciliteter (bl a toilet), med et max etageareal på 65 m2 Bygningshøjden må ikke overstige 5 m Tage skal være sadeltage eller have ensidigt fald Tagets vinkel med det vandrette plan skal overstige l 4 På arealer, der evt udlægges til spejderformål må der efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse opføres bebyggelse når det samlede areal ikke overstiger 150 m2 og når bestemmelserne vedrørende bygningshøjde og tage der er nævnt i 7 l 3 overholdes På arealet udlagt til grønning må ikke opføres nogen formfor bebyggelse Dog må der etableres legeredskaber hvis disse integreres i landskabsudformningen og ikke placeres samlet på et afgrænset område 7 2 For enkeltområde gælder følgende bestemmelser Det skal være muligt efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse at opføre fællesantenneanlæg, transformer, o lign til for syning af Virumgård 7 3 Fælles for enkeltområderne og gælder : At højdeangivelserne alle er målt fra niveauplaner fastlagt af kommunen 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8 1 Inden for arealerne til nytte- og fritidshaver skal bebyggelsens ydre fremtræden nærmere fastlægges i en af kommunen udarbejdet bygge- og beplantningsvejledning 8 2 Skiltning må kun finde sted med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse

21 8 3 Der må ikke opsættes udvendige antenner hverken på bygninger eller på master i områderne Dog kan der efter kommunalbestyrelsens godkendelse etableres fælles antenneanlæg på voldanlægget for boligområderne på Virumgård 9 UBEBYGGEDE AREALER 9 l Anlæg af fodboldbaner, grønning, nyttehaver og støjvold må kun etableres i overensstemmelse med kortbilagene og i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen godkendt samlet belægnings- og beplantningsplan for hele lokalplanområdet StØjvolden skal senest etableres i takt med udbygningen af Virumgårds jorder 9 2 For enkeltområde gælder følgende bestemmelser 9 2 l Fodboldbanerne deles i et sydligt areal indeholdende 3 baner og et nordligt areal indeholdende 1 bane De to arealer adskilles af hovedstien som vist på kortbilag Fodboldbanerne afgrænses som vist på tværprofiler og kortbilag la Ved anlæg af fodboldbanerne placeres disse i en sådan kote, at det er muligt her at optage overskydende regnvand fra regnvandsbassinerne ved ekstremt voldsomme regnskyl Som afskærmning af fodboldbanerne mod nord, syd og vest udlægges 5 m brede beplantningsbælter som vist på kortbilag l Beplantningen skal fremstå som en smal, skærmagtig træplantning, der holdes i en højde af min m Som afskærmning af fodboldbanerne mod øst og mod parkeringspladsen ved klubhuset udlægges 5 m brede beplantningsbælter Beplantningen skal fremstå som lave hække, som vist på tværprofilerne side 16

22 9 2 5 Som supplerende afskærmning af boldbanerne kan opsættes trådhegn, når disse opsættes i tilknytning til beplantningen og ikke overstiger dennes højde I områderne udlagt til nytte- og fritidshaver skal parcellerne hegnes med hæk eller lignende Alle stier ud over hovedstien og sti b anlægges gruslugte og må ikke belyses Belysning af hovedsti, sti b og parkeringspladsen ved fodboldbanerne skal udføres som parkbelysning 9 3 For enkeltområde gælder følgende bestemmelser : 9 3 l Det på kortbilag 1 viste areal til støjvold langs Lyngby Omfartsvej skal udformes og anlægges efter overenskomst med amtet Volden skal gives en udformning scm vist på tværprofilerne og kortbilag 1, således at det ækvivalente støjniveau for de nye boligområder ikke overstiger de af miljøministeriet fastlagte grænseværdier På kronen og østsiden af støjvolen skal etableres en kraftig træ- og buskbeplantning Stier på volden skal anlægges sone brusstier og må ikke belyses Belysning af hovedstien og sti f samt vejene 1 og 2 skal udføres som parkbelysning 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN 10 l Før fodboldbanerne tages i brug skal beplantninger samt tilkørslen til parkeringspladsen ved Virumgårdsvej være etableret 10 2 Før nyttehaverne tages i brug skal de til haveforeningen hørende fællesanlæg være etableret

23 11 HAVEFORENING 11 1 Der skal oprettes haveforeninger med medlemspligt for samtlige lejere af nytte- og fritidshaver inden for området Vedtaget af Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse den 25 januar 1982 Ole Harkjær Tarquini Mårtensson

24

25

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Nimtofte: Kommuneplan 2006-2018. Kommuneplanrammer - Nimtofte. været forelagt amtsrådet til godkendelse i medfør af naturfredningslovens 43.

Nimtofte: Kommuneplan 2006-2018. Kommuneplanrammer - Nimtofte. været forelagt amtsrådet til godkendelse i medfør af naturfredningslovens 43. Nimtofte: Særlige områder A 200 Området er omfattet af lokalplan nr. 39 Fællesbestemmelser for lokalområdet: at anvendelsen af området fastsættes til opførelse af hytteby og camping bestående af mindre

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR.9 FOR BOLIGOMRÅDE l DANNEMARE

LOKALPLAN NR.9 FOR BOLIGOMRÅDE l DANNEMARE LOKALPLAN NR.9 FOR BOLGOMRÅDE l DANNEMARE RUDBJERG KOMMUNE APRL 1988 E L AJNT FOR DEL AF 1 J3OH- X GOJXERÅDE B _ X DA.NTlSrEiyiA.REi Rudb j erg kommune. Lokalplan nr. 9 for del af boligområde B. 1.4. i

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere