LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune"

Transkript

1 LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning 6 Lokalplanens fremlæggelse og vedtagelse 13 Lokalplanens retsvirkninger 13 Lokalplanens bestemmelser 14 Denne lokalplan er udarbejdet af arkitekterne Søren Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Raun i samarbejde med stadsarkitektens forvaltning Kortudsnit i 1:25000 er reproduceret med Geodætisk Instituts tilladelse A 400/76 Lyngby-Taarbæk kommune, januar 1982

3 BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN Lyngby-Taarbæk kommune erhvervede Virumgårds jorder i henholdsvis 1967 og 1973 Efter en undersøgelse af mulighederne for en udnyttelse af arealet til bymæssige formål, udskrev kommunen i september 1977 en offentlig idekonkurrence om en bebyggelsesplan for området I den videre planlægning af Virumgård er hovedideerne i det valgte l præmieforslag blevet fastholdt Med vedtagelse af Oplæg til Rammeplan for Virumgård af fastlagde kommunalbestyrelsen det grundlag, der har dannet rammen for lokalplanlægningen Som en foreløbig orientering til borgerne afholdtes i vinteren 80 og de første måneder af 81 en offentlig udstilling, der redegjorde for den fremtidige hovedstruktur på Virumgård og fordelingen af arealerne til bolig-, erhvervs-, offentlige og rekreative formål Herefter har kommunalbestyrelsen besluttet at fastlægge udbygningen af Virumgård i 4 lokalplaner omfattende : Et område til erhvervsformål rekreative for- Et område til offentlige, mål Et område til offentlige formål (dagcenter, plejehjem, kollektive boliger samt rets- og politibygning) Et område til boligformål Lokalplanerne indeholder bestemmelser for den endelige udformning af området og vil være retningsgivende for byggeriet Dog således, at der for boligbebyggelsen på Virumgård kræves udarbejdet supplerende lokalplaner før byggeriet kan påbegyndes

4 LOKALPLANENS INDHOLD Afsnittet "Lokalplanens indhold" svarer til redegørelsen nævnt i S 21 stk 1 1 lov om kommuneplanlægning -OPGØRELSE FOR VIRUNGÅRD Enkelt- Grundareal I alt område a m' c m Eks erhvervsområde Veje 5200 Nyt erhvervsområde veje Grønning Boldbaner Klubhus, parkering 3100 Nyttehaver 9000 Regnvandebassin støjvold Veje Evt tilkørsel til A Plejehjem, dagcenter kollektive boliger Rets- og politibygning Boligområde (syd) Grøn kile, veje Boligområde (nord) Grøn kile, veje TOTAL incl stiarealer m' Hensigten med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til : Offentlige rekreative formål (fodboldbaner med klubhus, nyttehaver, grønning med regnvandsbassin (ca 9,7 ha) og støjvold, samt evt tilkørsel til Lyngby Omfartsvej (ca 4,7 ha) Målet er at udforme et varieret fritidsområde, hvor mange former for aktiviteter og leg kan finde sted Landskabeligt skal de forskellige funktioner udgøre et hele, hvor terrænet og beplantningen understreger brugen Boldbanernes præcise afgrænsning markeres af høje beplantningsbælter Ud mod grønningen plantes en lavere hækplantning, således at man kan følge fodboldspillernes træning og fodboldkampe Boldbanerne forsænkes i forhold til grønningen dels for at beskytte boldbanerne og dels som følge af terrænreguleringen af banerne, der højest har et fald på 10 promille Herved gøres det samtidigt muligt at optage overskydende regnvand fra regnvandsbassinerne på boldbanerne ved ekstremt voldsomme regnskyl Fodboldarealet deles i et sydligt område, der rummer 3 flytbare træningsbaner, samt et nordligt område til 1 flytbar kampbane (i alt ca 4,5 ha) Fodboldbanerne får vejadgang fra Virumgårdsvej, hvor der anlægges en parkeringsplads i tilknytning til et nyt klubhus I kontrast til boldbanernes plane græsflader gives grønningen en "blød" landskabelig behandling, hvor regnvandsbassinerne indgår som mindre søer Der anlægges ikke en samlet legeplads på grønningen I stedet skal grønningen fungere som et stort legeområde, hvor evt sandkasser, klatretræer m v kan indgå som elementer i landskabsudformningen

5 Grønningen skal i det væsentlige fremstå som et græsklædt areal med spredte grupper fritstående træer i tilknytning til regnvandsbassinerne Grønningen er først og fremmest fælles friareal til den fremtidige boligbebyggelse på Virumgård, men er samtidig et offentligt tilgængeligt område, bydelspark, for Sorgenfribydels beboere I alt udgør grønningen med regnvandsbassin ca 4,2 ha Gennem grønningen anlægges kommunens østvest gåene "grønne" hovedsti, der i tunneler føres under jernbanen og Lyngby Omfartsvej Stianlægget vil med tiden kunne forbinde Furesøen med MØlleådalen

6 Snit gennem støjvold mod Lyngby Omfartsvej db(a) er beregnet 4,5 m over terræn

7 Det er, af hensyn til den fremtidige boligbebyggelse på Virumgård, nødvendigt at sikre en støjafskærmning mod Lyngby Omfartsvej Derfor anlægges efter overenskomst med amtet en støjvold langs Lyngby Omfartsvej Langs jernbanen, bag fodboldbanerne, sikres arealet til nyttehaver, samt til eventuelle spejderaktiviteter I alt ca 0,9 ha I alt kan der anlægges ca 40 haver mellem 50 og 200m2, Det vil være muligt, at opføre et mindre udhus i hver have med plads til redskaber o l I forbindelse med etableringen af haverne udarbejder kommunen en vejledende bygge- og beplantningsanvisning Udover ovennævnte rekreative formål sikrer lokalplanen areal til evt tilkørselsvej til Lyngby Omfartsvej fra Virumvej, der udover at afvikle trafikken fra Virumgårds fremtidige boligområde, aflaster de lokale veje nord for Virumgård

8 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLAN - LÆGNING Afsnittet "Lokalplanens forhold til anden planlægning" svarer til redegørelsen nævnt i 2o i lov om kommuneplanlægning Kommuneplanen for Lyngby-Taarbæk kommune er blevet vedtaget siden lokalplanforslagene for Virumgårds jorder blev fremlagt, og tillæg til 15-rammerne er derfor bortfaldet Kommuneplanens rammer gælder derfor for området og lokalplanerne er i overensstemmelse med disse rammer PLANLÆGNINGSINTENTIONER FOR VIRUMGÅRD Virumgård-kvarteret består i dag af erhvervsområdet ved Virumgårdsvej, Lyngby Rets- og politibygning samt Virumgårds ubebyggede dyrkningsarealer I planperioden frem til 1992 er det intentionen, at der skal foregå en udbygning af Virumgårds dyrkningsarealer Først og fremmest med ca 600 boliger, der uddør knap en trediedel af den samlede boligbyggekvote, placeret inden for enkeltområderne og I område er det planen at placere et plejehjem med 50 pladser og 20 kollektive boliger for ældre samt dagcenter I områderne og skal der ske en udbygning med tæt-lav boliger og etageboliger som familie- og ungdomsboliger samt boliger for ældre Mellem boligområderne og Omfartsvejen, område , skal der etableres en støjvold, der på vestsiden vil blive terrasseret Område 3 4 4o er planlagt som bydelspark med fodboldbaner Gennem området skal forløbe en hovedsti med forbindelse til Hummeltofteskolen og Kongevejen Der skal skabes mulighed for at føre kvarterets interne stier ned til Sorgenfri-centret og S-stationen Dette tænkes gjort ved at føre en sti mellem jernbanen og Rets- og politibygningen (3 4 91) Det eksisterende erhvervsområde tænkes udvidet med godt 2 ha forbeholdt mindre håndværks- og serviceprægede virksomheder, erhvervskategori 11 (3 4 90)

9 Udbygningen af Virumgård vil betyde, at det faldende befolkningstal i de to eksisterende boligkvarterer stort set opvejes Virumgård ligger centralt med nær forbindelse til Sorgenfri station, Lyngby Omfartsvej og Kongevejen Sorgenfri-centret, der med sine butikker vil forsyne Virumgård med dagligvarer og visse udvalgsvarer, indeholder tillige afdelingsbibliotek, postkontor m v På institutionsområdet vil bebyggelsen af Virumgård betyde, at Hummeltofteskolen (hvis skoledistrikt bliver hele Sorgenfri bydel) kan fastholdes som fuldt 2-sporet skole

10 I forbindelse med udbygningen ønskes fodboldanlægget ved Kaplevej flyttet til Virumgård En samlet planlægning af Kaplevejsområdet skaber mulighed for, at Hummeltof teskolen kan udvides, og for at en udbygning af institutioner for børn og unge kan finde sted Endelig kan sikres areal til en hovedsti, der ved en forlængelse - gennem Virumgårdbebyggelsen vil kunne få forbindelse til Frederiksdal og MØlleådalen

11 VIRUMGARDS OVERORDNEDE PLANLÆGNING : Virumgård er på ca 33,7 ha (incl politistations- og erhvervsområdet) og terrænet er fladt og jævnt skrånende mod syd fra kote 37 til kote 32 Mod nord og syd afgrænses grunden af henholdsvis Virumvej og Hummeltof tevej Mod øst af Lyngby Omfartsvej og mod vest af jernbanen Den vestlige del domineres yderligere af de tre højhuse, hvis facader vender ud mod arealet Dette forhold samt generne ved indblik i haver og terrasser fra højhusene gør grundens sydlige del uegnet til bebyggelse Desuden vil højhusenes beboere få glæde af de friholdte arealer Det er nødvendigt at anlægge en støjvold mod Omfartsvejen StØjvolden terrasseres mod vest En støjvold langs jernbanen vil have en ringe effekt, da højhusene som en skærm vil kaste lyden tilbage Boligbebyggelsen er delt op i 5 bebyggelsesafsnit hver indeholdende en række boliggrupper Herudover udlægges et bebyggelsesafsnit til plejehjem/dagcenter og kollektive boliger De enkelte bebyggelsesafsnit adskilles af grønne kiler Kilerne går vifteformet ud fra en bydelspark, der tillige bliver fælles friareal for bebyggelsen I bydelsparken er indpasset grønning, fodboldanlæg (4 fodboldbaner med klubhus og parkering) samt nyttehaver (evt spejdergrund) Ligeledes indgår regnvandsba$sinet, der opsamler overfladevand fra området, som et landskabeligt element i grønningen Som afrunding af det eksisterende erhvervsområde udlægges areal til en udvidelse på ca 2,3 ha Det nye erhvervsområde trafikbetjenes således, at der ikke etableres yderligere vejtilslutninger til Virumvej Der er ikke fastlagt endelig varmeforsyningsplan for Virumgård

12 VIRUMGÅRD MÅL 1 :4 000

13 Boligbebyggelsen betjenes trafikalt af to uafhængige vejnet Således kan kommunens hovedsti anlægges på Virumgård uden at krydse boligvejene Ved at føre hovedstien i tunneller under jernbanen og Lyngby Omfartsvej sikres forbindelsen til Hummeltofteskolen oq MØlleådalen Boligvejene tænkes anlagt som 30 km-veje, der ved deres udformning nedsætter bilernes hastighed og derved gøres trafiksikre En bysti forbinder boligafsnittene i nordsydlig retning Plejehjem, dagcenter og kollektive boliger er naturligt placeret tættest ved S-stationen og Sorgenfri-centret

14 Ved at føre bystien ind gennem bebyggelsen med plejehjem og kollektive boliger, bidrager færdslen til og fra den øvrige boligbebyggelse til en daglig aktivitet i området Virumgård er rimeligt dækket ind med kollektive transportmuligheder Ud over S-stationen er der på de omliggende veje mulighed for busforbindelser For at kunne imødekomme eventuelle fremtidige ønsker om en intern busforbindelse på området, skal det være muligt at anlægge et bustrace i kanten af grønningen mod boligområdet

15 LOKALPLANENS FREMLÆGGELSE OG VED- TAGELSE De 4 lokalplanforslag for Virumgårds jorder har været offentligt fremlagt fra 7 august til den 7 oktober 1981, og i denne periode har der været i alt 25 henvendelser fra offentlige myndigheder, foreninger og enkeltpersoner På kommunalbestyrelsesmødet den 25 januar 1982 blev lokalplanerne vedtaget endeligt På grund af henvendelser i fremlæggelsesperioden har kommunalbestyrelsen vedtaget for lokalplan nr 20's område, at nyttehaverne på støjvolden bortfalder, og at der anlægges en stiforbindelse mellem Virumvej og hovedstien umiddelbart øst om fodboldbanen Desuden må spej5erhus opføres i en størrelse indtil 150 m LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Afsnittet "Lokalplanens retsvirkninger" svarer til redegørelsen nævnt i S 21 stk 1 i lov om kommuneplanlægning Når kommunalbestyrelsen har vedtaget en lokalplan, må ejendommen, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg med videre, som er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan give dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af området, der søges fastholdt ved lokalplanen

16 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLAN NR 20 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE REKREATIVE FORMAL PÅ VIRUMGÅRDS JORDER I henhold til kommuneplanloven (lov nr 287 af 26 juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område 1 LOKALPLANENS FORMAL 1 1 Lokalplanens formål er : at udlægge areal på Virumgård til offentliqe, rekreative formål (en bydelspark indeholdende fodboldbaner med klubhus, nyttehaver og grønning med regnvandsbassin), således at de enkelte funktioner indgår som elementer i en samlet landskabsbehandling, der fremhæver områdets udstrækning og rekreative karakter, og hvor området med beplantninger og terrænreguleringer udformes til et fritidsområde, hvor organiseret som uorganiseret leg og ophold kan finde sted at sikre en Øst-vest gående hovedsti gennem området at udlægge areal på Virumgård til en støjvold langs Lyngby Omfartsvej at udlægge areal på Virumgård til en evt tilkørselsvej til Lyngby Omfartsvej fra Virumvej 2 OMRADE 2 1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr nr : dele af 9md, og 9mb af Virum By, Kongens Lyngby, samt del af 20ah og "ah" af Virum By, Virum 2 2 Lokalplanens område opdeles i enkeltområderne og som vist på kortbilag l

17 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3 1 Enkeltområde må kun anvendes til offentlige rekreative formål : Bydelspark indeholdende fodboldbaner m klub hus og parkering, nyttehaver med fælleshus samt grønning med regnvandsbassin, beplantningsbælter, færdselsarealer o l 3 l 1 Endvidere skal det være muligt på arealerne udlagt til nyttehaver at etablere evt spejderhus med tilhørende aktiviteter 3 2 Enkeltområde må kun anvendes til offentlige formål : Støjvold Færdselsarealer samt evt tilkørsel til Lyngby Omfartsvej 3 2 l Desuden skal det være muligt at etablere fælles faciliteter til forsyning af Virumgård så som fælles antenneanlæg og trans former, såfremt disse indpasses i voldanlægget 4 UDSTYKNINGER 4 l Udstykning og sammenlægning må kun foretages således at lokalplanområdet udgør en samlet ejendom Dog skal det være tilladt at udstykke til færdselsarealer og ledningsanlæg 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5 l Inden for enkeltområde udlægges areal til følgende nye stier og parkeringsplads med beliggenhed og tværprofil som vist på kortbilag 1 og principsnittene : Hovedstien i en bredde af 6 m Sti b i en bredde af 6 m Sti e i en bredde af 3 m Tilkørsels- og parkeringsareal til idrætsområdet fra Virumgårdsvej med plads til ca 50 biler Derudover kan der etableres maksimalt 2 m brede grusstier tilpasset grønningens land- Skabelige udformning

18 PRINCIPSNIT

19 5 1 1 Herudover er det muligt, at etablere et evt bustrace gennem grønningen Før anlæg af evt bustrace skal der udarbejdes supplerende lokalplan 5 2 Inden for enkeltområde udlægges areal til følgende nye veje og stier med beliggenhed og tværprofil som vist på kortbilag 1 og principsnittene : Vejene 1 og 2 i en bredde af 14 m Evt tilkørselsvej til Lyngby Omfartsvej fra Virumvej Sti f i en bredde af 6 m Hovedstien i en bredde af 6 m 5 3 Vejene 1 og 2 anlægges som max 6 m brede asfalterede kørebaner med græsrabatter uden kantsten og fortov Indeholdt i vejudlæggene er et min 5 m bredt beplantningsbælte, der skal følge kørebanen i en max afstand af l,5 m 5 4 Hvor kørebanerne krydser en sti skal dette ske ved en opkørsel over en gennemgående stibelægning og iøvrigt markeres med steler, træer, belysning eller lign 6 LEDNINGSANLÆG 6 1 El-ledninger, herunder til vej- og stibelysning, skal udføres som jordkabler 6 2 Der må ikke foretages ledningsføring i beplantningsudlæggene Dog kan enkelte tværgående ledningsføringer tillades 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7 1 For enkeltområde gælder følgende bestemmelser : 7 1 l I forbindelse med fodboldbanerne må opføres et klubhus til brug for idrætsudøvere Klubhuset skal placeres inden for den på kortbilag 1 viste byggezone med et max etageareal på 600 m2 Bebyggelsen må max opføres i 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Terrænspring skal optages i huset

20 Taget skal være et sadeltag (evt forskudt) med kippen i byggezonens længderetning Taa_ets vinkel med det vandrette plan skal være l 2 På arealerne udlagt til nytte- og fritidshaver må der i hver have opføres et mindre udhus på max 9 m2 Bebyggelsen skal placeres med facade eller evt gavl i grænsen mod adgangssti 7 l 3 Til haveforeningen må der opføres fælleshus med fællesfaciliteter (bl a toilet), med et max etageareal på 65 m2 Bygningshøjden må ikke overstige 5 m Tage skal være sadeltage eller have ensidigt fald Tagets vinkel med det vandrette plan skal overstige l 4 På arealer, der evt udlægges til spejderformål må der efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse opføres bebyggelse når det samlede areal ikke overstiger 150 m2 og når bestemmelserne vedrørende bygningshøjde og tage der er nævnt i 7 l 3 overholdes På arealet udlagt til grønning må ikke opføres nogen formfor bebyggelse Dog må der etableres legeredskaber hvis disse integreres i landskabsudformningen og ikke placeres samlet på et afgrænset område 7 2 For enkeltområde gælder følgende bestemmelser Det skal være muligt efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse at opføre fællesantenneanlæg, transformer, o lign til for syning af Virumgård 7 3 Fælles for enkeltområderne og gælder : At højdeangivelserne alle er målt fra niveauplaner fastlagt af kommunen 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8 1 Inden for arealerne til nytte- og fritidshaver skal bebyggelsens ydre fremtræden nærmere fastlægges i en af kommunen udarbejdet bygge- og beplantningsvejledning 8 2 Skiltning må kun finde sted med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse

21 8 3 Der må ikke opsættes udvendige antenner hverken på bygninger eller på master i områderne Dog kan der efter kommunalbestyrelsens godkendelse etableres fælles antenneanlæg på voldanlægget for boligområderne på Virumgård 9 UBEBYGGEDE AREALER 9 l Anlæg af fodboldbaner, grønning, nyttehaver og støjvold må kun etableres i overensstemmelse med kortbilagene og i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen godkendt samlet belægnings- og beplantningsplan for hele lokalplanområdet StØjvolden skal senest etableres i takt med udbygningen af Virumgårds jorder 9 2 For enkeltområde gælder følgende bestemmelser 9 2 l Fodboldbanerne deles i et sydligt areal indeholdende 3 baner og et nordligt areal indeholdende 1 bane De to arealer adskilles af hovedstien som vist på kortbilag Fodboldbanerne afgrænses som vist på tværprofiler og kortbilag la Ved anlæg af fodboldbanerne placeres disse i en sådan kote, at det er muligt her at optage overskydende regnvand fra regnvandsbassinerne ved ekstremt voldsomme regnskyl Som afskærmning af fodboldbanerne mod nord, syd og vest udlægges 5 m brede beplantningsbælter som vist på kortbilag l Beplantningen skal fremstå som en smal, skærmagtig træplantning, der holdes i en højde af min m Som afskærmning af fodboldbanerne mod øst og mod parkeringspladsen ved klubhuset udlægges 5 m brede beplantningsbælter Beplantningen skal fremstå som lave hække, som vist på tværprofilerne side 16

22 9 2 5 Som supplerende afskærmning af boldbanerne kan opsættes trådhegn, når disse opsættes i tilknytning til beplantningen og ikke overstiger dennes højde I områderne udlagt til nytte- og fritidshaver skal parcellerne hegnes med hæk eller lignende Alle stier ud over hovedstien og sti b anlægges gruslugte og må ikke belyses Belysning af hovedsti, sti b og parkeringspladsen ved fodboldbanerne skal udføres som parkbelysning 9 3 For enkeltområde gælder følgende bestemmelser : 9 3 l Det på kortbilag 1 viste areal til støjvold langs Lyngby Omfartsvej skal udformes og anlægges efter overenskomst med amtet Volden skal gives en udformning scm vist på tværprofilerne og kortbilag 1, således at det ækvivalente støjniveau for de nye boligområder ikke overstiger de af miljøministeriet fastlagte grænseværdier På kronen og østsiden af støjvolen skal etableres en kraftig træ- og buskbeplantning Stier på volden skal anlægges sone brusstier og må ikke belyses Belysning af hovedstien og sti f samt vejene 1 og 2 skal udføres som parkbelysning 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN 10 l Før fodboldbanerne tages i brug skal beplantninger samt tilkørslen til parkeringspladsen ved Virumgårdsvej være etableret 10 2 Før nyttehaverne tages i brug skal de til haveforeningen hørende fællesanlæg være etableret

23 11 HAVEFORENING 11 1 Der skal oprettes haveforeninger med medlemspligt for samtlige lejere af nytte- og fritidshaver inden for området Vedtaget af Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse den 25 januar 1982 Ole Harkjær Tarquini Mårtensson

24

25

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere