LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune"

Transkript

1 LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning 6 Lokalplanens fremlæggelse og vedtagelse 13 Lokalplanens retsvirkninger 13 Lokalplanens bestemmelser 14 Denne lokalplan er udarbejdet af arkitekterne Søren Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Raun i samarbejde med stadsarkitektens forvaltning Kortudsnit i 1:25000 er reproduceret med Geodætisk Instituts tilladelse A 400/76 Lyngby-Taarbæk kommune, januar 1982

3 BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN Lyngby-Taarbæk kommune erhvervede Virumgårds jorder i henholdsvis 1967 og 1973 Efter en undersøgelse af mulighederne for en udnyttelse af arealet til bymæssige formål, udskrev kommunen i september 1977 en offentlig idekonkurrence om en bebyggelsesplan for området I den videre planlægning af Virumgård er hovedideerne i det valgte l præmieforslag blevet fastholdt Med vedtagelse af Oplæg til Rammeplan for Virumgård af fastlagde kommunalbestyrelsen det grundlag, der har dannet rammen for lokalplanlægningen Som en foreløbig orientering til borgerne afholdtes i vinteren 80 og de første måneder af 81 en offentlig udstilling, der redegjorde for den fremtidige hovedstruktur på Virumgård og fordelingen af arealerne til bolig-, erhvervs-, offentlige og rekreative formål Herefter har kommunalbestyrelsen besluttet at fastlægge udbygningen af Virumgård i 4 lokalplaner omfattende : Et område til erhvervsformål rekreative for- Et område til offentlige, mål Et område til offentlige formål (dagcenter, plejehjem, kollektive boliger samt rets- og politibygning) Et område til boligformål Lokalplanerne indeholder bestemmelser for den endelige udformning af området og vil være retningsgivende for byggeriet Dog således, at der for boligbebyggelsen på Virumgård kræves udarbejdet supplerende lokalplaner før byggeriet kan påbegyndes

4 LOKALPLANENS INDHOLD Afsnittet "Lokalplanens indhold" svarer til redegørelsen nævnt i S 21 stk 1 1 lov om kommuneplanlægning -OPGØRELSE FOR VIRUNGÅRD Enkelt- Grundareal I alt område a m' c m Eks erhvervsområde Veje 5200 Nyt erhvervsområde veje Grønning Boldbaner Klubhus, parkering 3100 Nyttehaver 9000 Regnvandebassin støjvold Veje Evt tilkørsel til A Plejehjem, dagcenter kollektive boliger Rets- og politibygning Boligområde (syd) Grøn kile, veje Boligområde (nord) Grøn kile, veje TOTAL incl stiarealer m' Hensigten med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til : Offentlige rekreative formål (fodboldbaner med klubhus, nyttehaver, grønning med regnvandsbassin (ca 9,7 ha) og støjvold, samt evt tilkørsel til Lyngby Omfartsvej (ca 4,7 ha) Målet er at udforme et varieret fritidsområde, hvor mange former for aktiviteter og leg kan finde sted Landskabeligt skal de forskellige funktioner udgøre et hele, hvor terrænet og beplantningen understreger brugen Boldbanernes præcise afgrænsning markeres af høje beplantningsbælter Ud mod grønningen plantes en lavere hækplantning, således at man kan følge fodboldspillernes træning og fodboldkampe Boldbanerne forsænkes i forhold til grønningen dels for at beskytte boldbanerne og dels som følge af terrænreguleringen af banerne, der højest har et fald på 10 promille Herved gøres det samtidigt muligt at optage overskydende regnvand fra regnvandsbassinerne på boldbanerne ved ekstremt voldsomme regnskyl Fodboldarealet deles i et sydligt område, der rummer 3 flytbare træningsbaner, samt et nordligt område til 1 flytbar kampbane (i alt ca 4,5 ha) Fodboldbanerne får vejadgang fra Virumgårdsvej, hvor der anlægges en parkeringsplads i tilknytning til et nyt klubhus I kontrast til boldbanernes plane græsflader gives grønningen en "blød" landskabelig behandling, hvor regnvandsbassinerne indgår som mindre søer Der anlægges ikke en samlet legeplads på grønningen I stedet skal grønningen fungere som et stort legeområde, hvor evt sandkasser, klatretræer m v kan indgå som elementer i landskabsudformningen

5 Grønningen skal i det væsentlige fremstå som et græsklædt areal med spredte grupper fritstående træer i tilknytning til regnvandsbassinerne Grønningen er først og fremmest fælles friareal til den fremtidige boligbebyggelse på Virumgård, men er samtidig et offentligt tilgængeligt område, bydelspark, for Sorgenfribydels beboere I alt udgør grønningen med regnvandsbassin ca 4,2 ha Gennem grønningen anlægges kommunens østvest gåene "grønne" hovedsti, der i tunneler føres under jernbanen og Lyngby Omfartsvej Stianlægget vil med tiden kunne forbinde Furesøen med MØlleådalen

6 Snit gennem støjvold mod Lyngby Omfartsvej db(a) er beregnet 4,5 m over terræn

7 Det er, af hensyn til den fremtidige boligbebyggelse på Virumgård, nødvendigt at sikre en støjafskærmning mod Lyngby Omfartsvej Derfor anlægges efter overenskomst med amtet en støjvold langs Lyngby Omfartsvej Langs jernbanen, bag fodboldbanerne, sikres arealet til nyttehaver, samt til eventuelle spejderaktiviteter I alt ca 0,9 ha I alt kan der anlægges ca 40 haver mellem 50 og 200m2, Det vil være muligt, at opføre et mindre udhus i hver have med plads til redskaber o l I forbindelse med etableringen af haverne udarbejder kommunen en vejledende bygge- og beplantningsanvisning Udover ovennævnte rekreative formål sikrer lokalplanen areal til evt tilkørselsvej til Lyngby Omfartsvej fra Virumvej, der udover at afvikle trafikken fra Virumgårds fremtidige boligområde, aflaster de lokale veje nord for Virumgård

8 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLAN - LÆGNING Afsnittet "Lokalplanens forhold til anden planlægning" svarer til redegørelsen nævnt i 2o i lov om kommuneplanlægning Kommuneplanen for Lyngby-Taarbæk kommune er blevet vedtaget siden lokalplanforslagene for Virumgårds jorder blev fremlagt, og tillæg til 15-rammerne er derfor bortfaldet Kommuneplanens rammer gælder derfor for området og lokalplanerne er i overensstemmelse med disse rammer PLANLÆGNINGSINTENTIONER FOR VIRUMGÅRD Virumgård-kvarteret består i dag af erhvervsområdet ved Virumgårdsvej, Lyngby Rets- og politibygning samt Virumgårds ubebyggede dyrkningsarealer I planperioden frem til 1992 er det intentionen, at der skal foregå en udbygning af Virumgårds dyrkningsarealer Først og fremmest med ca 600 boliger, der uddør knap en trediedel af den samlede boligbyggekvote, placeret inden for enkeltområderne og I område er det planen at placere et plejehjem med 50 pladser og 20 kollektive boliger for ældre samt dagcenter I områderne og skal der ske en udbygning med tæt-lav boliger og etageboliger som familie- og ungdomsboliger samt boliger for ældre Mellem boligområderne og Omfartsvejen, område , skal der etableres en støjvold, der på vestsiden vil blive terrasseret Område 3 4 4o er planlagt som bydelspark med fodboldbaner Gennem området skal forløbe en hovedsti med forbindelse til Hummeltofteskolen og Kongevejen Der skal skabes mulighed for at føre kvarterets interne stier ned til Sorgenfri-centret og S-stationen Dette tænkes gjort ved at føre en sti mellem jernbanen og Rets- og politibygningen (3 4 91) Det eksisterende erhvervsområde tænkes udvidet med godt 2 ha forbeholdt mindre håndværks- og serviceprægede virksomheder, erhvervskategori 11 (3 4 90)

9 Udbygningen af Virumgård vil betyde, at det faldende befolkningstal i de to eksisterende boligkvarterer stort set opvejes Virumgård ligger centralt med nær forbindelse til Sorgenfri station, Lyngby Omfartsvej og Kongevejen Sorgenfri-centret, der med sine butikker vil forsyne Virumgård med dagligvarer og visse udvalgsvarer, indeholder tillige afdelingsbibliotek, postkontor m v På institutionsområdet vil bebyggelsen af Virumgård betyde, at Hummeltofteskolen (hvis skoledistrikt bliver hele Sorgenfri bydel) kan fastholdes som fuldt 2-sporet skole

10 I forbindelse med udbygningen ønskes fodboldanlægget ved Kaplevej flyttet til Virumgård En samlet planlægning af Kaplevejsområdet skaber mulighed for, at Hummeltof teskolen kan udvides, og for at en udbygning af institutioner for børn og unge kan finde sted Endelig kan sikres areal til en hovedsti, der ved en forlængelse - gennem Virumgårdbebyggelsen vil kunne få forbindelse til Frederiksdal og MØlleådalen

11 VIRUMGARDS OVERORDNEDE PLANLÆGNING : Virumgård er på ca 33,7 ha (incl politistations- og erhvervsområdet) og terrænet er fladt og jævnt skrånende mod syd fra kote 37 til kote 32 Mod nord og syd afgrænses grunden af henholdsvis Virumvej og Hummeltof tevej Mod øst af Lyngby Omfartsvej og mod vest af jernbanen Den vestlige del domineres yderligere af de tre højhuse, hvis facader vender ud mod arealet Dette forhold samt generne ved indblik i haver og terrasser fra højhusene gør grundens sydlige del uegnet til bebyggelse Desuden vil højhusenes beboere få glæde af de friholdte arealer Det er nødvendigt at anlægge en støjvold mod Omfartsvejen StØjvolden terrasseres mod vest En støjvold langs jernbanen vil have en ringe effekt, da højhusene som en skærm vil kaste lyden tilbage Boligbebyggelsen er delt op i 5 bebyggelsesafsnit hver indeholdende en række boliggrupper Herudover udlægges et bebyggelsesafsnit til plejehjem/dagcenter og kollektive boliger De enkelte bebyggelsesafsnit adskilles af grønne kiler Kilerne går vifteformet ud fra en bydelspark, der tillige bliver fælles friareal for bebyggelsen I bydelsparken er indpasset grønning, fodboldanlæg (4 fodboldbaner med klubhus og parkering) samt nyttehaver (evt spejdergrund) Ligeledes indgår regnvandsba$sinet, der opsamler overfladevand fra området, som et landskabeligt element i grønningen Som afrunding af det eksisterende erhvervsområde udlægges areal til en udvidelse på ca 2,3 ha Det nye erhvervsområde trafikbetjenes således, at der ikke etableres yderligere vejtilslutninger til Virumvej Der er ikke fastlagt endelig varmeforsyningsplan for Virumgård

12 VIRUMGÅRD MÅL 1 :4 000

13 Boligbebyggelsen betjenes trafikalt af to uafhængige vejnet Således kan kommunens hovedsti anlægges på Virumgård uden at krydse boligvejene Ved at føre hovedstien i tunneller under jernbanen og Lyngby Omfartsvej sikres forbindelsen til Hummeltofteskolen oq MØlleådalen Boligvejene tænkes anlagt som 30 km-veje, der ved deres udformning nedsætter bilernes hastighed og derved gøres trafiksikre En bysti forbinder boligafsnittene i nordsydlig retning Plejehjem, dagcenter og kollektive boliger er naturligt placeret tættest ved S-stationen og Sorgenfri-centret

14 Ved at føre bystien ind gennem bebyggelsen med plejehjem og kollektive boliger, bidrager færdslen til og fra den øvrige boligbebyggelse til en daglig aktivitet i området Virumgård er rimeligt dækket ind med kollektive transportmuligheder Ud over S-stationen er der på de omliggende veje mulighed for busforbindelser For at kunne imødekomme eventuelle fremtidige ønsker om en intern busforbindelse på området, skal det være muligt at anlægge et bustrace i kanten af grønningen mod boligområdet

15 LOKALPLANENS FREMLÆGGELSE OG VED- TAGELSE De 4 lokalplanforslag for Virumgårds jorder har været offentligt fremlagt fra 7 august til den 7 oktober 1981, og i denne periode har der været i alt 25 henvendelser fra offentlige myndigheder, foreninger og enkeltpersoner På kommunalbestyrelsesmødet den 25 januar 1982 blev lokalplanerne vedtaget endeligt På grund af henvendelser i fremlæggelsesperioden har kommunalbestyrelsen vedtaget for lokalplan nr 20's område, at nyttehaverne på støjvolden bortfalder, og at der anlægges en stiforbindelse mellem Virumvej og hovedstien umiddelbart øst om fodboldbanen Desuden må spej5erhus opføres i en størrelse indtil 150 m LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Afsnittet "Lokalplanens retsvirkninger" svarer til redegørelsen nævnt i S 21 stk 1 i lov om kommuneplanlægning Når kommunalbestyrelsen har vedtaget en lokalplan, må ejendommen, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg med videre, som er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan give dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af området, der søges fastholdt ved lokalplanen

16 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLAN NR 20 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE REKREATIVE FORMAL PÅ VIRUMGÅRDS JORDER I henhold til kommuneplanloven (lov nr 287 af 26 juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område 1 LOKALPLANENS FORMAL 1 1 Lokalplanens formål er : at udlægge areal på Virumgård til offentliqe, rekreative formål (en bydelspark indeholdende fodboldbaner med klubhus, nyttehaver og grønning med regnvandsbassin), således at de enkelte funktioner indgår som elementer i en samlet landskabsbehandling, der fremhæver områdets udstrækning og rekreative karakter, og hvor området med beplantninger og terrænreguleringer udformes til et fritidsområde, hvor organiseret som uorganiseret leg og ophold kan finde sted at sikre en Øst-vest gående hovedsti gennem området at udlægge areal på Virumgård til en støjvold langs Lyngby Omfartsvej at udlægge areal på Virumgård til en evt tilkørselsvej til Lyngby Omfartsvej fra Virumvej 2 OMRADE 2 1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr nr : dele af 9md, og 9mb af Virum By, Kongens Lyngby, samt del af 20ah og "ah" af Virum By, Virum 2 2 Lokalplanens område opdeles i enkeltområderne og som vist på kortbilag l

17 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3 1 Enkeltområde må kun anvendes til offentlige rekreative formål : Bydelspark indeholdende fodboldbaner m klub hus og parkering, nyttehaver med fælleshus samt grønning med regnvandsbassin, beplantningsbælter, færdselsarealer o l 3 l 1 Endvidere skal det være muligt på arealerne udlagt til nyttehaver at etablere evt spejderhus med tilhørende aktiviteter 3 2 Enkeltområde må kun anvendes til offentlige formål : Støjvold Færdselsarealer samt evt tilkørsel til Lyngby Omfartsvej 3 2 l Desuden skal det være muligt at etablere fælles faciliteter til forsyning af Virumgård så som fælles antenneanlæg og trans former, såfremt disse indpasses i voldanlægget 4 UDSTYKNINGER 4 l Udstykning og sammenlægning må kun foretages således at lokalplanområdet udgør en samlet ejendom Dog skal det være tilladt at udstykke til færdselsarealer og ledningsanlæg 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5 l Inden for enkeltområde udlægges areal til følgende nye stier og parkeringsplads med beliggenhed og tværprofil som vist på kortbilag 1 og principsnittene : Hovedstien i en bredde af 6 m Sti b i en bredde af 6 m Sti e i en bredde af 3 m Tilkørsels- og parkeringsareal til idrætsområdet fra Virumgårdsvej med plads til ca 50 biler Derudover kan der etableres maksimalt 2 m brede grusstier tilpasset grønningens land- Skabelige udformning

18 PRINCIPSNIT

19 5 1 1 Herudover er det muligt, at etablere et evt bustrace gennem grønningen Før anlæg af evt bustrace skal der udarbejdes supplerende lokalplan 5 2 Inden for enkeltområde udlægges areal til følgende nye veje og stier med beliggenhed og tværprofil som vist på kortbilag 1 og principsnittene : Vejene 1 og 2 i en bredde af 14 m Evt tilkørselsvej til Lyngby Omfartsvej fra Virumvej Sti f i en bredde af 6 m Hovedstien i en bredde af 6 m 5 3 Vejene 1 og 2 anlægges som max 6 m brede asfalterede kørebaner med græsrabatter uden kantsten og fortov Indeholdt i vejudlæggene er et min 5 m bredt beplantningsbælte, der skal følge kørebanen i en max afstand af l,5 m 5 4 Hvor kørebanerne krydser en sti skal dette ske ved en opkørsel over en gennemgående stibelægning og iøvrigt markeres med steler, træer, belysning eller lign 6 LEDNINGSANLÆG 6 1 El-ledninger, herunder til vej- og stibelysning, skal udføres som jordkabler 6 2 Der må ikke foretages ledningsføring i beplantningsudlæggene Dog kan enkelte tværgående ledningsføringer tillades 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7 1 For enkeltområde gælder følgende bestemmelser : 7 1 l I forbindelse med fodboldbanerne må opføres et klubhus til brug for idrætsudøvere Klubhuset skal placeres inden for den på kortbilag 1 viste byggezone med et max etageareal på 600 m2 Bebyggelsen må max opføres i 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Terrænspring skal optages i huset

20 Taget skal være et sadeltag (evt forskudt) med kippen i byggezonens længderetning Taa_ets vinkel med det vandrette plan skal være l 2 På arealerne udlagt til nytte- og fritidshaver må der i hver have opføres et mindre udhus på max 9 m2 Bebyggelsen skal placeres med facade eller evt gavl i grænsen mod adgangssti 7 l 3 Til haveforeningen må der opføres fælleshus med fællesfaciliteter (bl a toilet), med et max etageareal på 65 m2 Bygningshøjden må ikke overstige 5 m Tage skal være sadeltage eller have ensidigt fald Tagets vinkel med det vandrette plan skal overstige l 4 På arealer, der evt udlægges til spejderformål må der efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse opføres bebyggelse når det samlede areal ikke overstiger 150 m2 og når bestemmelserne vedrørende bygningshøjde og tage der er nævnt i 7 l 3 overholdes På arealet udlagt til grønning må ikke opføres nogen formfor bebyggelse Dog må der etableres legeredskaber hvis disse integreres i landskabsudformningen og ikke placeres samlet på et afgrænset område 7 2 For enkeltområde gælder følgende bestemmelser Det skal være muligt efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse at opføre fællesantenneanlæg, transformer, o lign til for syning af Virumgård 7 3 Fælles for enkeltområderne og gælder : At højdeangivelserne alle er målt fra niveauplaner fastlagt af kommunen 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8 1 Inden for arealerne til nytte- og fritidshaver skal bebyggelsens ydre fremtræden nærmere fastlægges i en af kommunen udarbejdet bygge- og beplantningsvejledning 8 2 Skiltning må kun finde sted med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse

21 8 3 Der må ikke opsættes udvendige antenner hverken på bygninger eller på master i områderne Dog kan der efter kommunalbestyrelsens godkendelse etableres fælles antenneanlæg på voldanlægget for boligområderne på Virumgård 9 UBEBYGGEDE AREALER 9 l Anlæg af fodboldbaner, grønning, nyttehaver og støjvold må kun etableres i overensstemmelse med kortbilagene og i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen godkendt samlet belægnings- og beplantningsplan for hele lokalplanområdet StØjvolden skal senest etableres i takt med udbygningen af Virumgårds jorder 9 2 For enkeltområde gælder følgende bestemmelser 9 2 l Fodboldbanerne deles i et sydligt areal indeholdende 3 baner og et nordligt areal indeholdende 1 bane De to arealer adskilles af hovedstien som vist på kortbilag Fodboldbanerne afgrænses som vist på tværprofiler og kortbilag la Ved anlæg af fodboldbanerne placeres disse i en sådan kote, at det er muligt her at optage overskydende regnvand fra regnvandsbassinerne ved ekstremt voldsomme regnskyl Som afskærmning af fodboldbanerne mod nord, syd og vest udlægges 5 m brede beplantningsbælter som vist på kortbilag l Beplantningen skal fremstå som en smal, skærmagtig træplantning, der holdes i en højde af min m Som afskærmning af fodboldbanerne mod øst og mod parkeringspladsen ved klubhuset udlægges 5 m brede beplantningsbælter Beplantningen skal fremstå som lave hække, som vist på tværprofilerne side 16

22 9 2 5 Som supplerende afskærmning af boldbanerne kan opsættes trådhegn, når disse opsættes i tilknytning til beplantningen og ikke overstiger dennes højde I områderne udlagt til nytte- og fritidshaver skal parcellerne hegnes med hæk eller lignende Alle stier ud over hovedstien og sti b anlægges gruslugte og må ikke belyses Belysning af hovedsti, sti b og parkeringspladsen ved fodboldbanerne skal udføres som parkbelysning 9 3 For enkeltområde gælder følgende bestemmelser : 9 3 l Det på kortbilag 1 viste areal til støjvold langs Lyngby Omfartsvej skal udformes og anlægges efter overenskomst med amtet Volden skal gives en udformning scm vist på tværprofilerne og kortbilag 1, således at det ækvivalente støjniveau for de nye boligområder ikke overstiger de af miljøministeriet fastlagte grænseværdier På kronen og østsiden af støjvolen skal etableres en kraftig træ- og buskbeplantning Stier på volden skal anlægges sone brusstier og må ikke belyses Belysning af hovedstien og sti f samt vejene 1 og 2 skal udføres som parkbelysning 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN 10 l Før fodboldbanerne tages i brug skal beplantninger samt tilkørslen til parkeringspladsen ved Virumgårdsvej være etableret 10 2 Før nyttehaverne tages i brug skal de til haveforeningen hørende fællesanlæg være etableret

23 11 HAVEFORENING 11 1 Der skal oprettes haveforeninger med medlemspligt for samtlige lejere af nytte- og fritidshaver inden for området Vedtaget af Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse den 25 januar 1982 Ole Harkjær Tarquini Mårtensson

24

25

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 41 For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 43. For boliggruppe B1 og D2 på Virumgårds jorder i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 43. For boliggruppe B1 og D2 på Virumgårds jorder i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 43 For boliggruppe B1 og D2 på Virumgårds jorder i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN Sivvej, boliger

LOKALPLAN Sivvej, boliger LOKALPLAN 4-08.8 Sivvej, boliger KØGE KOMMUNE 1986 LOKALPLAN 4-08.8 BOLIGER VED SIVVEJ TILLÆG TIL RAMMELOKALPLAN 4-08 Indholdsfortegnelse: Lokalplanens baggrund...s. 3 Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN 120. For boligområdet "Bøgeparken" i Lundtofte bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 120. For boligområdet Bøgeparken i Lundtofte bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 120 For boligområdet "Bøgeparken" i Lundtofte bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 2-05 LYNGVEJENS STADION REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING I OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 1.4.2-1

Lokalplan nr. 1.4.2-1 Lokalplan nr. 1.4.2-1 Boligområde, Grundtvigsvej, Ikast Ikast Kommune LOKALPLAN NR. 1.4.2/1.1.1-01 IKAST BY BOLIGOMRÅDE VED GRUNDTVIGSVEJ SAMT ET OMRÅDE TIL CENTER- OG BOLIG- FORMÅL IKAST KOMMUNE OKTOBER

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT G 13 TILLÆG NR, 4 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE MELLEM HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ, LOKALPLAN GL 13.4 - TILLÆG NR. HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ. 4 TIL BYPLANVEDTÆGT G 13 - FOR ET OMRÅDE MELLEM INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m.

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...2 Lokalplanens indhold og baggrund...2 Lokalplanens retsvirkninger...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 15. For et område ved Klampenborgvej - Helsingørmotorvejen. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 15. For et område ved Klampenborgvej - Helsingørmotorvejen. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 15 For et område ved Klampenborgvej - Helsingørmotorvejen Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplanens retsvirkninger TILLÆG NR. 2 TIL LOKALPLAN GL 45 FOR ET OMRÅDE VED BYPARKVEJ, BYSTIEN, GRANSKOVEN OG FRALIGSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Lokalplanens retsvirkninger TILLÆG NR. 2 TIL LOKALPLAN GL 45 FOR ET OMRÅDE VED BYPARKVEJ, BYSTIEN, GRANSKOVEN OG FRALIGSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE. TILLÆG NR. 2 TIL LOKALPLAN GL 45 FOR ET OMRÅDE VED BYPARKVEJ, BYSTIEN, GRANSKOVEN OG FRALIGSVEJ. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning Lokalplanens retsvirkninger Tillæg nr. 2 til lokalplan GL 45 1 2 3 Kortbilag

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 3. For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 3. For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 3 For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 87. For et område nord for Nymøllevej i Lundtofte bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 87. For et område nord for Nymøllevej i Lundtofte bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 87 For et område nord for Nymøllevej i Lundtofte bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 152. For Områdecenter Virumgård i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 152. For Områdecenter Virumgård i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 152 For Områdecenter Virumgård i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................................................................................................................................

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

for et område i Greve Greve kommune

for et område i Greve Greve kommune LOKALPLAN for et område i Greve Greve kommune Nr.12.08 Rækkehuse. Institutioner ved Søagerparken Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN 5. For Folkeparken i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 5. For Folkeparken i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 5 For Folkeparken i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 28 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 28 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 28 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 28 vedrører et boligområde ved Herlev Hovedgade, Gåseholmvej og Sønderlundvej mellem Engløbet og Stumpedal og fastlægger, at området

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11 for et område vest for Hartkornsvej mellem Banestien og Køjevænget 1. LOKALPLANOMRÅDET Nærværende lokalplan omfatter et område beliggende vest for Hartkornsvej mellem Banestien

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 2.3. For en rækkehusbebyggelse i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20300

Lokalplan 2.3. For en rækkehusbebyggelse i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20300 Lokalplan 2.3 For en rækkehusbebyggelse i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 22.10.1979 3011501L20300 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.3. for en rækkehusbebyggelse i Snertinge Tillæg

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge

LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge KØGE KOMMUNE 1981 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-10 STADION I HERFØLGE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Det eksisterende Herfølge stadion er idag beliggende på et areal syd

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge Stevns kommune Lokalplan nr. 36 O 1- a 3- Ple jeboliger i Klippinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLANNR. 36 Lokalplan for en bebyggelse af plejeboliger i Klippinge. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formbl

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere