VrstoN. Langager. Arsregnskab. 1. januar til 31. december CVR nr Andelsbol i gforen i n gen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VrstoN. Langager. Arsregnskab. 1. januar til 31. december 2012. CVR nr. 17 76 11 10. Andelsbol i gforen i n gen"

Transkript

1 VrstoN Andelsbol i gforen i n gen Langager Arsregnskab 1. januar til 31. december 212 CVR nr Godkendt p6 foreningens generafigffig, den Timelision Frederiksberg Godkendt Revisionsaktieselskab FalkonerAlle 1,3. DK-2 Frederiksberq Telefon: BB OB24 Telefax: gg OSS5 Mail: Frederiksberg - Brondiy - Hillerod - Slagelse - padborg. Member of IEC - CVR nr.: Bank: Web:

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen Arsberetning og forventninger til det kommende 6r Bestyrelsens pitegning Den uafhangige revisors erklering Anvendt reg nskabspraksis Resultatopgorelse Balance 8-9 Noter 1-13 Sikkerhedsstillelse 14 Andelskroneopgorelse 15-16

3 Oplysninger om foreningen Forening Andelsboligforeningen Langager Vigerslev Alle og Langagervej 1-S, 25 Valby Matr. Nr Vigerslev Bestyrelse Pd valg Alex Karlsson, formand 214 Bodil Thynebjerg, sekretar 213 Peter Stage Jensen, nastformand 213 Majbritt Andersen, suppleant 213 Anders Schreiner, suppleant 213 Administrator Nord Ejendomsadministration Aps Buddingevej 2Bg 286 Soborg Pengeinstitut Nordea Bank Revisor TimeVision Frederiksberg

4 Arsberetning og forventninger til det kommende ir Generelt Andelsboligforeningen best6r af 38 andelshavere Kommentar til irets resultat Resultatopgorelsen udviser et overskud p6 kr mod et budgetteret underskud p6 kr. 43. Boligafgiften m.m. udgor kr mod budgetteret kr udgifterne udgor kr mod budgetteret kr g1. P6 udvendig vedligeholdelse er der anvendt kr mod budgetteret kr. 1 Z.Bg3 Heraf anvendtil glarmester kr , tsmrer kr , fyr, varmeanleg kr. 23.g5, murer kr og l6se, nogler og navneskilte kr. 1g.677.

5 Bestyrelsens pitegning Bestyrelsen aflegger hermed arsregnskab for perioden 1. januar til 31. decembe r 212 for Andelsboligforeningen Langager Vi erklarer: * At drsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med 6rsregnskabsloven med de afvigelser der falger af lov om andelsboligforeninger og andre bofellesskaber $ S samt geldende firaksis og andelsboligforeningens vedtegter. * At den valgte regnskabspraksis er hensigtmassig, s6ledes at 6rsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Vi indstiller 6rsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Valby, den 14. februar 213 I bestyrelsen:.,-.:: ' t- ',.l1j4 irw9! Administrator: L"<rSi Cid \,\<1-= Karen Ertmann

6 Den uafhengige revisors erklaring VrsroN Til andelshaverne i Andelsboligforeingen Langager Vi har revideret drsregnskabet for Andelsboligforeningen Langager for regnskabs6ret 1. januar december 212 omfattende ledelsespdtegning, Jnvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance, egenkapitalopgorelse og noter. Budget er ikke revideret. Arsregnskabet erlagges efter 5rsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for irsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et drsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med drsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nsdvendig for at udarbejdet drsregnskab uden vesenlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om 6rsregnskabet p6 grundlag af vor revision. Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk lovgivning. Dette krever, at vi overholder etiske krav samt planlagg"i og udisrer revisionen for at opnd hoj grad af sikkerhed for, om 6rsregnskabet er uden vasenliglejlintormation. En revision omfatter udfsrelse af revisionshandlinger for at opn6 revisionsbevis for belob og oplysninger i 6rsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhenger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vasentlig fejlinformation i 6rsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejerevisor intern kontrol, der er relevant for foreningens,d"rbejdelse af et drsregnskab, der giver et retvisende billede. Formilet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstandighederne, men ikke at udtrykk en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmessige sksn er remelige samt den samlede prasentation af 6rsregnskabet. Det er vor opfattelse, det opn6ede revisionsbevis er tilstrekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold Konklusion Det er vores opfattelse, at drsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decemb er 212 samt af resultatet af foreningens Jktiuitet"t for regnskabsiret 1, januar december 212 i overensstemmelse med 6rsregnskabsloven. Erklaring i henhold til anden lovgivning og avrig regulering Udtalelse om irsberetningen og forventninger til det kommende 6r Vi har i henhold til regnskabsloven gennemlast 6rsberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilleg til den udfsrte revision af irsregskabet. Det er pa denne OaggrriO voreslptattelse, at oplysningerne i 6rsberetningen i overensstemmelse med drsregnskabet Frederiksberg, den 14. februar 213 TimeVision, Frederiksberg Lars Steinbach Registreret revisor

7 VrsloN Anvendte regnskabsprinci pper Form6let med irsrapporten er, at give et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsperioden og dermed vise, om den hos medlemmerne opkravede boligafgift er tilstrekkelig, samt give oplysninger om andelenes vardi, i overensstemmelse med lov om Lndelsboligforeninger og andre bofellesskaber $ 5. Ejendom og prioritetsgald indregnes derfor ikke efter pr]ncipperne i Arsregnskabsloven, men i overensstemmelse med andelsboligforeningslovens S 5 jf. nedenfor. Der hensettes endvidere - i overensstemmelse med geldende praksis for - andelsottigforeninger belob til fremtidig vedligeholdelse. Revisor er nyvalgt og regnskabspraksis er uandret i forhold til sidste 6r. Lejeindtagter Boligafgift fra andelshavere og lejeindtegter indregnes i resultatopgorelsen i den periode, indtegterne vedrorer, uanset betalingstidspunktet. Vedligeholdelse Udgifter til vedligeholdelse fsres som omkostninger i resultatopgorelsen, mens udgifter til fremtidig vedligeholdelse medtage som hensattelser i disponeringen ai6rets resultat og inoregn".,o,.,.' Jn hensat forpligtelse i balancen. Skat Andelsboligforeningen har ingen skattepligtig aktivitet. Materielle an lagsaktiver Ejendom Ejendommen m6les til kostpris med tillag af senere forbedringer, jf. andelsboligforeningslovens S 5, stk. 2a og stk. 3, og foreningens vedtegter. Der afskrives ikke p6 ejendommenl Andre anlag, driftsmateriel og inventar Afskrives over 1-2 Ar Vaskeri 21 Afskrives over 16r Tilgodehavender Tilgodehavender mdles til det belsb, vi forventer at modtage. Gald i ovrigt mdles til nominel verdi. Andelskroneopgorelse Beregning af andelskronen fortages i overensstemmelse med $ 5 stk. 2litra c i lov om andelsboligforeninger og andre boligfallesskaber samt andelsboligforeningens vedtagter $ 15 stk. 2.

8 Res u ltatopgorelse Perioden 1. januar til 31. december 212 Budget 212 ikke revideret Boligafgift Lejeindtegt varelse Lejeindtagt Andre indtagter Indtagter i alt Ejendomsskat og renovation El- og elafgift Vand- og vandafgifter Ejendomsservice Forsikringer og kontingenter Administration Vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse vedligeholdelse ' s Udgifter i alt Afskrivninger p6 anlegsaktiver Afskrivning pd vaskeri (vaskemaskiner) Resultat fsr Finansielle poster Finansielle poster Renteindtegt. bank Prioritetsrenter Arets resultat lor afdrag Arets afdrag Arets likvide resultat s

9 Balance Aktiver pr. 31. december Anlagsaktiver Materiel le an lagsaktiver B I Ejendommens vardi (Offentlig ejendomsvardi kr. 35..) Andre anlag, driftsmateriel og inventar Vaskeri (21) Anlagsaktiver i alt Omsatningsaktiver Andre tilgodehavender Kabel TV Periodeafg ransn ingsposter Likvide beholdninger Omsatningsaktiver i alt Aktiver i alt

10 Balance Passiver pr. 31. december Egenkapital Andelskapital Tabs- og vindingskonto Arets afdrag prioritetsgald Reserver for opskrivning Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Langfristede Galdsforpligtelser 7s. 75. Fremmedkapital Langfristet gald 14 Prioritetsgeld Langfristet gald i alt Kortfristet gald 15 Skyldige omkostninger Revisor Deposita Kogegasregnskab Varmeregnskab Kortfristet gald i alt Fremmedkapital i alt Passiver i alt Sikkerhedsstillelse

11 VrstoN Noter Lejeindtagter, andele Lejeindtagt kalder Lejeindtagt garager Lejeindtegt baderum og vask Lejeindtagt fellesrum Lejeindtagter, andele i alt Andre indtegter Gebyrer a rbejdsweekend Renovation bager Vaskeriindtagter Ventelistegebyr Andre indtagter i alt Forsikringer og kontingenter Arbejd sskad eforsi kri n g Bygningsforsikring Varmekonsulenter, abonnement, overv6gning m.v Forsikringer og kontingenter i alt Administration Administration Juridisk assistance, retssag Foreningsomkostninger, inkl. forpejning til arbejdsweekend lt omkostninger Gebyrer Revision og regnskab Revision og regnskab, sidste dr Varmeregnskab, lsta Bestyrelseshonorarer Telefonud gifter foren i n gen 8.86' Administration i alt

12 Vedligeholdelse Reparation af tag i forbindelse med fugtskader Elektriker Glarmester Haveanleg og 96rdarealer Ldse, nagler og navneskilte Fyr, varmeanlag Kloak Maler Murer Tamrer WS vedligeholdelse BB Vedligeholdelse ialt Prioritetsrenter Nykredit, 4 % (Hovedstol kr ) Nykredit, 4 % (Hovedstol kr ) BRF Kredit, 5o/o (Hovedstol kr. 113.) BRF Kredit, So/o (Hovedstol kr. 3.) Prioritetsrenter i alt Ejendommen Ejendommens vardi Nedskrivning til kontantvardi Ejendommen i alt 3s Kontantverdi pr kr

13 Noter (fortsat) Andre anlag, driftsmateriel og inventar Saldo pr. 111 Arets tilgang Arets afgang Safdo pr Af- og nedskrivninger Saldo pr. 111 Arets afskrivninger Af- og nedskrivning, afgang i 6ret lob Safdo pr Bogfort vardi pr Vaskeri 21 Saldo pr. 111 Arets tilgang Arets afskrivning artverdi pr Andre tilgodehavender Restance beboer Andre tilgodehavender i alt Periodeafg rans n i n gs poster Forsikringer, kontingenter m.v. Varmeregnskab Periodeafgransn ingsposter i alt Likvide midler Kassebeholdning Kassebeholdning, bestyrelse Nordea Bank Danske Bank Saldo ultimo

14 Noter (fortsat) Andelskapital Primo andelskapital Ultimo andelskapital Tabs- og vindingskonto Saldo primo Arets resultat Saldo ultimo Reserve for nettoopskrivning Reserve for nettoopskrivning pr. 111 Opskrivning ejendom Egenkapital i alt pr Prioritetsgald Kursvardi Kursvardi 31t Restgald Restgeld Nykredit, 4% D 22 Nykredit, 4% D 238 BRF. 5%D 215 BFR, 5% D , Langfristet gald i alt Skyldige omkostninger lf Forsikring BC Assurance & Co fus O/K Anlagsteknik JT Service LF Service El-Teknik Bjarn E. Byggemarked E. V. Nielsen ApS / Valby WS Nord Ejendomsadministration ApS Vandregnskab, 6rsaflasning Bioteck Varmekonsulenterne Skyldige omkostninger i alt

15 VrstoN 16 Sikkerhedsstillelse Andelsboligforeningen har ikke i forbindelse med koblsalg af lejligheder stillet garantierkla1nger 14

16 -- Ande ls kronebereg n i n gen 212 VrsroN 211 Andelskroneberegning med udgangspunkt i ejendommens verdi vurderet som en udlejningsejendom: Egenkapital jvf. side g Ejendommens kontantvardi ' Bogfort verdi Prioritetsgald jvf. side 9 Prioritetsgald til kursverdi Hensattelse til konjunkturudligning , Reguleret egenkapital Andelshavernes i ndskud Andelskrone 31. december 1.856, ,69

17 VrsroN Andelskrone fordelt pr. lejlighed 212 Nr. m2 i alt Fordelingstal Vagtning Andelskrone Vigerslev Alle 1 172, st. tv , 1. tv , 2. tv , st. th , 1. th ,2. th b, st. tv. B 17 b, 1. tv b,2. tv b, st. th b, 1. th b,2. th a, st. tv a,1. tv a, 2. tv a,2. tv. Udv. 92,5o/o, 1 Ar a, st. th a, 1. th. 1B 17 a,2. th. 59,6 59,6 59,6 68,5 68,5 68,5 55,6 55,6 55,6 51,6 71,4 71,4 49,4 58,3 67,93 4,8 225,33 67,6 67,6 59,6 59,6 59,6 68,5 68,5 68,5 55,6 55,6 55,6 51,6 71,4 71,4 49,4 58,3 67,93 34,68 225,33 67,6 67,6 2,3 /o 2,3 /o 2,3 /o 2,33 2,33 h 2,33 /o 1,gg o/o 1,89 % 1,gg o/o 1,75 /o 2,43 /o 2,43 /o 1,68 o/o 1,gB o/o 2,31 /o 1,18 o/o 7,66 /o 2,3 /o 2,3 % Langagervej a, st. a, 1. tv. a,2. tv b, st. tv a, 1. th a,2. th a, 3. sal loftrum 26 1b, 1tv b.2. tv b,2. tv. Udv. 7%, 7 Ar 6,%, 6. 6r b, st.th b, 1. th. 3 1 b, 2. th. 32 3, 1. tv. 33 3,2. tv. 33 3, 2. tv. Udv. 85,%,9. dr 34 3, st. th , 1. tv. 36 3, 2. th. 36 3, 2. th. udv. 85,%, 9. 5r 37 5, st. tv. 39 5,2. tv. 39 5,2. tv. Udv. 77,5o/o, B. drr 4 5, st. th th. IALT 92, 83,1 1 1,4 16,23 64,6 64,6 11, 63,7 63,7 37, 113,2 56,6 56,6 56,6 56,6 42, 57, 113,7 56,5 42, 57,2 57,2 41, 58,2 1 16,4 92, 83,', 1 1,4 16,23 64,6 64,6 6,6 63,7 63,7 22,2 113,2 56,6 56,6 56,6 56,6 32,55 57, 113,7 56,5 32,55 57,2 57,2 28,7 58,2 116,4 3,13 /o 2,92 /o 3,75 3,61 h 2,19 h 2,19 o/o,22 h 2,16 /o 2,16 /o,75 h 3,85 % 1,92 /o 1,92 /o 1,92 /o 1,92 /o 1,11 /o 1,94 /o 3,86 % 1,92 1,11 /o 1,94 1,94,gg % 1,gg o/o 3,96 % BB ggg, ,7 1, %

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

l@l Revision Fyn SE-nr. 21280518 Arsrapport 01.01.201 0-31.12.2010 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev

l@l Revision Fyn SE-nr. 21280518 Arsrapport 01.01.201 0-31.12.2010 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev l@l Revision Fyn Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev SE-nr. 2128518 Arsrapport 1.1.21-31.12.21 Revisioir F),rr l-onrnrerlrp st. r{l(listrci'..t revr';ic;nsanpartsselskab Andelsselskabet

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

@edrrrark. Arsrapport for?:ola. Andelsbol igfore n i ngen. Elbahus. Administrator: Dirch Passers Al16 76 2000 Frederiksberg Telefon 39 46 60 00

@edrrrark. Arsrapport for?:ola. Andelsbol igfore n i ngen. Elbahus. Administrator: Dirch Passers Al16 76 2000 Frederiksberg Telefon 39 46 60 00 @edrrrark Andelsbol igfore n i ngen Elbahus Arsrapport for?:ola Administrator: DEAS A/S Dirch Passers Al16 76 2 Frederiksberg Telefon 39 46 6 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Solgården,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør -------

Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør ------- Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør ------- Regnskab for året 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 4 Bestyrelsens påtegning... 5 Revisors erklæring... 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

IBDO. AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

IBDO. AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent ÅRSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' STATUSBOGEN Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Årsrapport for 2006 (28. regnskabsår) === LERSØ PARKALLE 112 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON 3929 0800 TELEFAX

Læs mere