:08 Virksomhedsplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28-01-2013 16:08 Virksomhedsplan 2013"

Transkript

1 Indhold 1.1 Ledelse af Tværgående udvikling MED-udvalg og arbejdsmiljø Digitalisering og Gis Planrådgivning og strategisk planlægning + ledelse Bygningsbevaring og arkitekturrådgivning Landzone og udstykningssager Byfornyelse og dårlige boliger Kommuneplan Lokalplaner Generel administration indenfor Stadsarkitektens kontor Energiledelse Tilskud til kommunale energiprojekter Varmeplanlægning Planloven og energiprojekter Klimakommuneaftale Klimatilpasningsplan og risikohåndteringsplan i forbindelse med oversvømmelse Grøn Transportkommune Nordisk Klimasamarbejde med venskabsbyer Randers Kommunes Vindmølleråd Visionspolitik for Klima, natur og miljø Kommunikation på klima- og energiområdet Budget og Regnskab Ejendomme Støttet byggeri Sekretariatsbetjening Konsulentfunktion Juridisk rådgivning Taxa- og bevillingsnævn

2 4.8 Erhvervsserviceteam Bynære grønne områder Naturpleje, skov, fortidsminder m.m Natur Beskyttelse af grundvand Overfladevand Jordhåndtering / Jordforurening Landbrug Råstoffer Spildevand Vandforsyning Virksomheder Randers Naturcenter Affald Byggesagsbehandling Kommunale bygninger Ejendomsskat, klager over p-afgift mv Beredskab Vejmyndighed Vejdrift Vej og trafikplanlægning Trafiksikkerhed Vejanlæg Kollektiv trafik Byggemodning Rådhusservice

3 1.1 Ledelse af Ansvarlig Direktøren Overordnet beskrivelse Ledelse omfatter organisations- og personaleledelse samt ledelsesudvikling på tværs af hele forvaltningen. Ved ledelse forstås blandt andet: Implementering af de tiltag, som kommer fra Byrådet og Direktionen Deltagelse i chefgruppen Koordinering af den daglige drift på tværs af områderne og forvaltningen Igangsætning af og opfølgning på tværgående, strategiske udviklingsopgaver herunder indsatser i forbindelse med forvaltningens 5 strategiske indsatsområder Øvrigt samarbejde i chefgruppen i form af Lederfora og Erfa-grupper både internt i kommunen og eksternt Bidrag til ledelsen af den samlede kommune Hovedopgaven omfatter ikke faglig ledelse af de enkelte områder/ decentrale enheder, idet dette indgår som en del af de faglige hovedopgaver. Konkrete aktiviteter i 2013 Ledelsens aktiviteter i 2013 er fokuseret omkring de 5 strategiske indsatsområder: Kommunikation Digitalisering og GIS Arbejdsprogrammer og tidsregistrering Ledelse Erhvervsservice I løbet af 2013 skal ledelsen igangsætte og følge op på konkrete indsatser indenfor de fem indsatsområder. De konkrete indsatser under hvert indsatsområde er nærmere beskrevet som projekter i afsnit Tværgående Udvikling. Digitalisering og GIS er beskrevet i afsnit 1.4. Ressourcer 2013 Sekretariat, Plan Veje og Bygninger Natur og Miljø Direktør og Klima (årsværk) 0,2 0,2 0,2 1,0 1,6 3

4 1.2 Tværgående udvikling Ansvarlig Sekretariatet Hovedopgaven indeholder følgende delopgaver 1. Kommunikation 2. Arbejdsprogrammer og tidsregistrering 3. Ledelse 4. Erhvervsservice 5. Solenergiprojekter 6. Mobilitetspolitik 7. Bioplanet Randers 8. Innovativ Plankultur 9. Hospitalsgade? 10. Slotscentret? 11. Butikscenter? Overordnet beskrivelse Kommunikation (0,065 årsværk) Kommunikation er et af de 5 strategiske indsatsområder, som arbejder med i Formålet er gennem et strategisk fokus på kommunikation at forbedre og vedligeholde det image, Miljø og Teknik har i det omgivende samfund. Det skal sikres, at de gode historier når ud i offentligheden, at der sker forventningsafstemning med borgere og virksomheder, samt at både borgere og virksomheder gennem øget inddragelse opnår ejerskab til forvaltningens arbejde. Arbejdsprogrammer og tidsregistrering (1,016 årsværk) Arbejdsprogrammer og tidsregistrering er et af de 5 strategiske indsatsområder, som arbejder med i Formålet er at sikre et bedre overblik over ressourceforbruget til de enkelte med henblik på at skabe bedre rammer for prioritering af opgaverne. Ledelse (0,147årsværk) Ledelse er et af de 5 strategiske indsatsområder, som arbejder med i Formålet er at skabe en stærk ledelseskultur med et fælles billede af udfordringer og opgaver og et fælles fokus på løsningen af dem. Konkret skal der ske en bevægelse i retning af et øget strategisk fokus i chefgruppen og en øget evne og kompetence i sektionsledergruppen til at skabe forbindelse mellem det overordnede strategiske fokus og den daglige drift. Erhvervsservice (0,199 årsværk - inklusive de tre af erhvervskonsulenterne) Erhvervsservice er et af de 5 strategiske indsatsområder, som arbejder med i Baggrunden er dels, at det er et område, byrådet har stort fokus på, dels at Randers Kommune ligger dårligt i DI s erhvervsklimaundersøgelser og der derfor vurderes at være plads til forbedringer. Årsagen til den dårlige placering er dels at vi kan reelt blive bedre til at yde en god service overfor erhvervslivet, dels at Miljø og Teknik historisk ikke haft den bedste service overfor erhvervslivet og derfor har derfor et dårligt renommé, som i virkeligheden er et efterslæb fra tidligere tider. Projektets formål er at sikre, at erhvervslivet i Randers Kommune opfatter som en professionel og serviceorienteret organisation, der er let at samarbejde med og smidig og fleksibel i sagsbehandlingen. 4

5 Solenergiprojekter (1,013 årsværk ) Byrådet har med sit budgetforlig for peget på solceller som et indsatsområde. Det er budgetteret, at en ekstrainvestering på 10 mio.kr. årligt skal give en besparelse på 0,5 mio. netto i 2014 stigende til 1 mio. netto i Projektet skal arbejde for at opnå så store besparelser som muligt og sikre, at vi investerer i de rigtige solcelleprojekter. Flest mulige kw for pengene. Mobilitetspolitik (0,033 årsværk) Mobilitetspolitikken er en af byrådets 13 visionspolitikker, der skal udgøre rammen for de konkrete prioriteringer i forbindelse med budgetlægningen. Bioplanet Randers (0,537 årsværk) Randers Regnskov har igennem flere år arbejdet på at konkretisere planerne om en meget stor overdækket udvidelse af Regnskoven, kaldet Bioplanet Randers. I den foreløbige projektbeskrivelse peges på det eksisterende erhvervsområde i Hvidemølle som den mest hensigtsmæssige placering for Bioplanet Randers. I kommunens erhvervspolitik beskrives Planet Randers som et fyrtårnsprojekt, og byrådet har forventninger til at Bioplanet Randers kan skabe vækst og udvikling i kommunen og øget omsætning for de erhvervsdrivende i Randers by. En evt. placering af Planet Randers i Hvidemølleområdet kræver koordinering i forhold til en række overordnede planlægningsmæssige forhold herunder bl.a. natur- og landskabshensyn, trafikbetjening, sammenhæng til bykernen, adgang til naturen samt arkitektonisk tilpasning af anlæg og byggeri. Samtidig er det nødvendigt, at der sker en koordinering med Randers Spildevand, som skal have etableret ét eller flere meget store forsinkelsesbassiner i Hvidemølleområdet - evt. som naturligt udformede søer integreret i det øvrige fremtidige anlæg. Innovativ Plankultur (0,784 årsværk) Munkdrup er i kommuneplan 2009 udlagt som ny bæredygtig bydel. Her er de rette forudsætninger for at skabe en bydel, der både henvender sig til Randers med de serviceydelser og tilbud, der ligger her, og til byerne beliggende i hele det Østjyske Bybånd. En stor del af Munkdrup ligger imidlertid i OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser), hvilket stiller særlige krav til byudviklingen i området. Med projektet Innovativ Plankultur er det forvaltningens målsætning give et bud på, hvordan man kan integrere beskyttelses- og benyttelsesinteresser med særligt fokus på benyttelsen af OSD Konkret er der tale om at sikre en koordineret, sammenhængende og bæredygtig planlægning for Munkdrup og Randers syd, at afklare mulighederne og betingelserne for byudvikling i OSD, samt at finde nye metoder til at udfordre de eksisterende planprincipper gennem et konkret byudviklingsprojekt med fokus på bæredygtighed og nye veje i samspillet mellem projektudviklere og investorer. Klimatilpasningsplan og risikohåndteringsplan i forbindelse med oversvømmelser (0,85 årsværk) Klimatilpasningsplan er en plan for prioritering af de nye opgaver som klimaforandringerne dikterer os, bl.a. håndtering af forøgede vandmængder og følgerne heraf. Alle landets kommuner skal inden udgangen af 2013 have udarbejdet en klimatilpasningsplan. Kravene til form og indhold fastlægges i en vejledning som tilgår kommunerne inden udgangen af Der vil eventuelt blive mulighed for at udarbejde planen i overensstemmelse med den risikohåndteringsplan, der skal udarbejdes i forbindelse med EU s oversvømmelsesdirektiv (se nedenfor). Området omkring Randers Fjord og Randers by er udpeget som ét af ti særligt oversvømmelses-truede områder i Danmark (jf. EU s oversvømmelsesdirektiv). I den forbindelse pålægges Randers Kommune at 5

6 udarbejde en plan for risikohåndtering ved oversvømmelse. Denne plan skal foreligge med politisk vedtagelse inden oktober Konkrete aktiviteter i 2013 Kommunikation I løbet af 2013 skal der udarbejdes en strategi for s eksterne kommunikation. Strategien skal have et særligt fokus på, hvordan vi udvikler brugen og håndteringen af elektroniske medier. I forlængelse af kommunikationsstrategien skal der udarbejdes handlingsplaner for de forskellige undertyper af kommunikation, som kan understøtte det konkrete kommunikationsarbejde. Arbejdsprogrammer og tidsregistrering I løbet af 2013 skal den første generation af arbejdsprogrammer i afprøves, implementeres og tilpasses. I forlængelse af arbejdsprogrammerne skal der indføres og implementeres en metode til tidsregistrering i forvaltningen. Ledelse I løbet af foråret 2013 afsluttes det igangværende ledelsesudviklingsforløb for chefer og sektionsledere. Resten af året skal der for den enkelte leder fortsat være fokus på det personlige udviklingsprojekt og for gruppen som helhed på fastholdelsen af de nye ledelsesmæssige perspektiver og det fælles ledelsesfundament, som er udviklet igennem forløbet. Erhvervsservice I løbet af foråret 2013 skal det nye Erhvervsserviceteam starte op og udvikle arbejdsmetoder og procedurer. På baggrund af den gennemførte brugerundersøgelse og teamets erfaringer skal det vurderes, hvilke øvrige tiltag, der skal sættes i værk, og en del af de valgte tiltag skal igangsættes og gennemføres. Solenergiprojekter I løbet af foråret 2013 skal der laves en plan for opsætningen af solcelleanlæg og solenergianlæg på de kommunale bygninger. Opsætningen tænkes af foregå i flere faser: I første omgang foretages en screening af, hvilke bygninger, det helt åbenlyst vil være rentabelt og hensigtsmæssigt at starte ud med. Disse bygninger kommer til at indgå i fase et, som gennemføres i løbet af Derefter foretages en nærmere analyse af det mere langsigtede potentiale i kommunale solcelleanlæg og solenergianlæg. Disse mere langsigtede muligheder indgår i fase 2, som planlægges, men ikke gennemføres i løbet af Mobilitetspolitik I løbet af foråret 2013 skal mobilitetspolitikken færdiggøres og vedtages af byrådet. I forlængelse af mobilitetspolitikken skal der igangsættes et arbejde med at udmønte politikken i konkrete initiativer. Bioplanet Randers Er meget svært at svare på, da projektet lige nu afventer Randers Regnskovs afklaring af og udmelding om, hvor de vil hen med projektet. Innovativ Plankultur I løbet af 2013 skal principperne for og prioriteringen af planlægningen udvikles. Dette sker konkret gennem to casestudier, hvor principperne udvikles, afprøves og tilpasses. Casestudierne består af to mindre områder i det store projektområde, som der udvikles lokalplaner for. I forlængelse af gennemførelsen af casestudierne og udviklingen af principperne skal der i slutningen af 2013 udarbejdes en procesbeskrivelse for det videre forløb. 6

7 0,248 0,158 0,832 1,171 0,069 0,069 0,801 0,570 0,276 0,152 0,119 0,060 4,526 Chefgruppe Sekretariat Plan Klima Naturcenter Affald Natur, miljø og landbrug Bygninger Veje og Trafik Byggesag og ejendomsskat Beredskab Rådhusservice :08 Virksomhedsplan 2013 Klimatilpasningsplan og risikohåndteringsplan i forbindelse med oversvømmelser I 2013 udarbejdes der med afsæt i kortlægningen en klimatilpasningsplan indeholdende en risikostyringsplan, som primært tager afsæt i kortlægningen af risikoområder. Risikostyringsplanen skal koordineres med eksisterende beredskabsplaner. Risikostyringsplanen skal desuden indeholde en beskrivelse af planens gennemførelse, dvs. en beskrivelse af prioriteringer, plan for overvågning, oversigt over offentlig høring, oplysning om planen, og en fortegnelse over de ansvarlige myndigheder. Risikostyringsplanen skal også omfatte alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab (jf. Lov 1505, bilag 2 og Kystdirektoratets bekendtgørelse nr. 121 af ). Klimatilpasningsplanen og risikostyringsplanen integreres i en samlet plan, der samtidig vil fungere som et tillæg til kommuneplanen, jf. aftalen om kommunernes økonomi for Ressourcer (årsværk) 7

8 1.3 MED-udvalg og arbejdsmiljø Ansvarlig Ledelsessekretariatet Hovedopgaven indeholder følgende delopgaver 1. MED-udvalg 2. Tillidsrepræsentanter 3. Arbejdsmiljø Overordnet beskrivelse Miljø & Teknik har etableret en MED-organisation for samarbejdet i forvaltningen. Dette indebærer en række arbejdsopgaver for medarbejdere og ledere i MED-udvalgene og i arbejdsmiljøgruppen. 1. MED-udvalg Med udvalgene understøtter det daglige samarbejde mellem ledere og medarbejdere på tværs af forvaltninger. Arbejdet i MED bygger på den forudsætning, at repræsentanterne bidrager engageret og konstruktivt til at finde fælles løsninger vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. 2. Tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentanterne varetager medarbejderes interesser, herunder spørgsmål angående ansættelser og afskedigelser, overholdelse af overenskomster og aftaler, lokale lønforhandlinger m.v. Endvidere er tillidsrepræsentanternes funktion at medvirke til at skabe rolige og gode arbejdsforhold. 3. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljørepræsentanterne arbejder for at fremme det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forvaltningen. Arbejdet gennemføres i forvaltningens arbejdsmiljøgruppe og i MED-systemet. Konkrete aktiviteter i MED-udvalg: Deltage i 4 møder i Område-MED for 2. Tillidsrepræsentanter: Ingen konkrete aktiviteter. 3. Arbejdsmiljø: Arbejdspladsvurdering ( APV) udarbejdes i 2013 Ressourcer 2013 Trafik Bygninger Miljø Natur og TOTAL 1.3 Plan Klima Sekretariat GIS og Veje (årsværk) 0,05 0,1 0,05 0,05 0,25 (1.000 kr.) Drift (kr.) Anlæg (kr.) De opgjorte totale drifts- og anlægsressourcer i kr. for hvert af årene 2012 og 2013 er ikke umiddelbart sammenlignelige, idet de er opgjort i henholdsvis 2012 og 2013 priser. 8

9 1.4 Digitalisering og Gis Ansvarlig Digitalisering og GIS Hovedopgaven indeholder følgende delopgaver 1. Drift af webgis og digitale løsninger 2. Opgradering af CBkort 3. Koordinering 4. Uddannelse 5. Hjemmeside 6. Selvbetjeningsløsninger ansøgninger, anmeldelser og bestillinger 7. Tilsynsformularer og registreingsformularer på tablets og smart phones 8. SBsys til byggesag 9. SB-SYS 10. Digitale planer 11: Eksterne fora 12. Spildevand 13 Andre forvaltninger Overordnet beskrivelse 1. Drift af webgis og digitale løsninger (2,25 årsværk) Sikrer sikker drift af såvel webgis samt andre digitale løsninger. Opsætte nye temaer, bistå med daglig support i indkøb, indsamling og anvendelse af såvel data som systemer samt gennemførelse af analyser. Vores webgis er desuden grundmotoren til alle vores digitale løsninger, og det er derfor afgørende at systemet altid er opdateret og i drift Tiltag i 2013 Opsætning af nye temaer i CBkort (ca.500) Opsætning af nye temaer i Spatial Edit (ca. 50) Opsætning af nye profiler efter sektionernes ønsker Opdatering og vedligehold af data Support af brands operationelle data til brandbilerne Levering af dat i andre formater Vejledning i datastruktur, indsamling af data, anvendelse af data, programindkøb, anvendelse af systemer, analysemetoder m.v. Udtræk og analyser af register data Special analyser på fagdata Geokodning ud fra f.eks. adresselister Løbende udvikling af nye løsninger, som sektionerne kan få glæde af Support i forbindelse med integration til andre fagsystemer Implementering af FKG-datamodel (fælleskommunal løsning) 2. Opgradering af CBkort (0,8 årsværk) Opgradering vil give vores brugere adgang til et langt mere brugervenligt arbejdsmiljø, rationalisere arbejdsgangene i Digitalisering og Giskontoret og sikrer at vi har mulighed for at udarbejde nye værktøjer sammen med andre kommuner. I forbindelse med opgraderingen vil vi søge at få afklaret kvaliteten af de mange data vi har liggende i vores database. Kendskab til data og deres valitet er en forudsætning for optimering af sagsgange samt videreudvikle digitale løsninger. 9

10 Tiltag i 2013 Oprydning i data i Oraclen og på F,Y,Z og x drevene Installation af en ny basis af Spatial Map (tidligere kladet CBkort) Flytning af opsætning til den nye basisinstallation 3. Koordinering (0,3 årsværk) Der er rigtig mange data og tiltag i spil og det kræver at vi både i det daglige og på det lidt længere sigt koordinere hvilke data og løsninger der skal i spil, hvordan de kommer i spil i forhold til de forskellige opgaver. Tiltag i 2013 Reorganisering af GIS- og portalgruppen så vi får en digitaliseringsgruppe Koordinere data og løsninger i Digitalisering og GIS kontoret Opgavestyringu arbejdsprogram Udarbejde af Digitaliseringsstrategi - herunder gis og kanaler Aktiv deltagelse i digitaliseringsarbejdsgruppen og digitaliseringsstyregruppen arbejde Aktiv deltagelse i eksterne fora (se punkt 11) 4. Uddannelse (0,2 årsværk) Uddannelse i hvorfor det er vigtigt at viden lagres som data, hvordan anvendelsen af data på tvær på tværs i organisationen kan gøre vores arbejde nemmere, hvordan data skabes og hvordan man bruger GIS til at skabe overblik er en forudsætning for en digital forvaltning, for at kan få udbytte af de digitale muligheder. Tiltag i 2013 Udarbejde og gennemfører undervisningsforløb i anvendelse af data, indsamling af data, analyser, CBkort, Spatiel Edit, SBsys og GIS som et vigtigt redskab i sagsbehandlingen. Uddannelsen skal målrettes forskellige målgrupper og ved ske som en kombination af egentlige kurser, dialog med de enkelte sektioner og e-learning. 5 Hjemmeside (0,3 årsværk) Gøre det nemt for borgerne at finde rundt på vores portaler, højne kvaliteten af de informationer og løsninger, vi lægger ud, gøre det nemmere at vedligeholde informationer og dele viden om løsninger og muligheder. Vi skal have fundet en god metode at gennemgå vores portaler for minimering af vedligehold, anvendelse af kort, data, sammenhænge mellem kort og tekst, bedre søgemuligheder og læsevenlighed. Konkrete tiltag i 2013: Der vil blive lavet det gode eksempel ved at gennemgå Naturportalen Der skal laves fora til opsamling af gode ideer og en nem løsning til vejledninger, så webredaktørerne på en nem og enkelt måde kan dele viden og løsninger. Forankre de nye ideer og muligheder hos webredaktørerne for forvaltningens øvrige portaler og Supervisere webredaktørerne, herunder at hjælpe med implementeringen af de nye muligheder 10

11 koordinere forvaltningens kommunikation med kommunikationsafdelingen om hjemmesiden Opbygge en digitaliserings og GIS- portal Udvikling af løsning, så vi også på vores hjemmesider kan bruge funktionen overlejring af store kort, grafer og figurer (ligesom mulighederne i kommuneplanen) Udviklet en smart løsning til at borgen kan finde selvbetjeningsmuligheder via søgning på problem f.eks finder ordene jordvarme og jordvarmeanlæg begge det rigtige link til løsningen(ligesom smart adresse) Udvikling af en hvad gælder for funktion, så borgerne kan angive et område og få vist en oversigt over de hjemmesider der indeholder oplysninger om lige netop dette område (ligesom den funktion vi bruger kommuneplanen) 6 Selvbetjeningsløsninger ansøgninger, anmeldelser og bestillinger (0,65 årsværk) Borgerne og andre samarbejdsparter skal gives en attraktiv mulighed for at indsende ansøgninger, forespørgsler og anmeldelser ind til os på en digital form, samtidig med at vi sparer ressourcer på sags administrationen. Løsningerne betyder at borgere og andre får en nem adgang til at ansøge, anmelde problemer eller bestille tid til (f.eks. naturskolens lokaler, shelters), at vi får de relevante oplysninger ind, at oplysningerne kommer ind både som PDF og data, samt at ansøgningerne/henvendelserne journaliserer og gisrelateres automatisk. Tiltag ansøgninger i 2013 Første generation af de ca. 6o potentielle selvbetjeningsløsninger sættes i drift i første halvdel af Anden generation med udvidet konfliktsøgning m.v. af de ca. 60 potentielle selvbetjeningsløsninger sættes i drift i 2 halvdel af 2013 Der skal laves letforståelige vejledninger og videoer til brugerne og der skal laves en offensiv pressedækning ugens digitale løsning fra Miljø og teknik Udvikling af løsning sammen med Ditmer, så selvbetjeningsløsningerne journalisere og gisrelatere sig selv februar marts 2013 Tiltag anmeldeler i 2013 Driftweb udvides med bestillingsopgaver fra institutionerne Driftweb aps i luften i januar Der lægges i februar en konfliktsøgning på Driftweb, så vi kun får henvendelser der vedrører kommunens arealer Driftweb skal udvikles så driftpersonalet kan færdigmelde opgaven i marken Data fra rotteweb og Driftweb vil blive udstilles på Cbkort i februar Sparring til driftsafdelingen i forbindelse med integrationen mellem Drifweb og driftens timeregistreringssystem Tiltag Park i 2013 Det skal afklares om den grønne gruppe og kultur skal have parkmodulet Tiltag bestillerløsning for institutionerne i 2013 Institutionernes bestillinger skal fra den nye bestillerportal komme ind som veldefinerede opgaver via driftweb til udfører Tiltag kalenderstyring af lokalebestillinger på naturskolen,shelters m.v i version af løsningen forelægges naturskolen, natur og kultur i februar/marts

12 7. Tilsyns- og registreingsformularer på tablets og smart phones (GIS for mobil) (0,25 årsværk) Papirarbejdet afsluttes i marken og data bliver tilgængelige i vores systemer on the fly Løsningen betyder at sagsbehandleren kan have alle relevante data med ud på tilsyn eller registeringsopgaver og via en formular sende registrerede data/forhold retur til CB-kort og SBsys. Tiltag - tilsynsformularer i 2013 Det skal afklares hvilke data der skal registreres i forbindelse med de enkelte tilsyn, og hvor mange tilsyn vi har fordelt på type. Det skal afklares, hvilke data det vil være relevant at have med i marken i forbindelse med tilsynene Vi har teknologien til at sætte tilsynsdata op i mobilgis omfanget af opsætning af løsningerne afhænger af antallet af informationer, der skal indsamles og hvor mange typer tilsyn vi har (1-1½ dag pr tilsynsskema) Det skal afklares, om der er behov for at inddateringen generere en svarskrivelse, som den vi har på vores selvbetjeningsløsninger så automatisk sendes til implicerede parter. Hvis ja skal en sådan udvikles. Det skal afklares hvilke af de indsamlede data, der skal lages i fagdatabaser Det skal afklares om nogle tilsyn/besigtigelser kan erstattes af at ansøgeren/ejeren/brugeren indsender billeddokumentation (f.eks. overdækning af gyllebeholdere, om ulovligt affald er flyttet o.s.v) Tiltag registreringsopgaver i 2013 Det skal afklares hvilke data der i dag bliver registeret i marken. Det skal afklares, hvilke data det vil være relevant at have med i marken i forbindelse med registreringsopgaverne. Vi har teknologien til at sætte relevante tabeller op i mobilgis omfanget af opsætning af løsningerne afhænger af antallet af informationer, der skal indsamles og hvor mange opgavetyper vi har. (1-1½ dag pr tilsynsskema) Der skal udvikles værktøjer til registrering af flader og linjer Der skal udvikles integrationer til fagsystemer 8. SBsys til byggesag (0,3 årsværk) Få byggesager til at være en del af vores fælles ESDH system, og få udvidet SBSYS byggesag med de funktioner, som kan lette byggesagsadministrationen fremover. Udviklingen af SB-SYS vil foregå i tre faser. Tiltag i 2013 Fase 1 økonomi, konvertering af data, scanning af store tegninger, opsætning af skabeloner, uddannelse, afklaring af hvordan vi kommer videre med udviklingen af modulet sammen med de andre kommuner. Fase 2 flytning af digitalisering af bygninger til byggesag, deltagelse i udvikling, integration til BBR (det skal gerne være en standardløsning til SBSYS og ikke til SBSYS byggesag), Fase 3 deltagelse i fortsat udvikling, integration fra den fælleskommunale selvbetjening til SBSYS og CBkort. Vi påtager os tovholderrollen for SB-SYS tværkommunale udviklingsgruppe. Det skal ud fra hver fase og hvert projekt inden for faserne laves en projekt og tidsplan Der er vigtigt med inddragelse af relevante parter i de enkelte projekter og at der bliver sat tid af til at løse de forskellige opgaver. 12

13 9. SB-SYS (0,3 årsværk) Det er vigtigt at SB-sys bliver brugt i så høj grad så muligt. Derfor er det vigtigt at vi løbende udvider brugen af de forskellige funktioner som SB-SYS indeholder. Dette skal være med til at effektivere arbejdsgange og dermed sagsbehandlingen. Tiltag i 2013: Indførelse af Digital Post: Digital post bliver i 2013 en integreret del af SB-SYS. Det vil derfor være slut med at sagsbehandleren selv skal printe og kuvertere. En klar effektivisering og besparelse for forvaltningen. For at der skal blive en succes skal sagsbehandlerne undervises i brugen af digital post og det skal i tale sættes at borgeren skal gøres opmærksomme på løsningen. (Den digital postkasse bliver obligatorisk i 2014) Styringsreolen I SB-SYS findes er et ledelsesværktøj kaldet styringsreolen, med dette værktøj er det nemt at få et overblik over hvilke sager den enkelte afdeling har og om de er ved at overskrider de forskrevne frister. Værktøjet vil give et bedre overblik over aktive sager og fordelingen mellem sager og sagsbehandler. Det være muligt for ledelsen at flytte sager mellem de enkelte sagsbehandler efter behov og det vil give de enkelte sagsbehandler et bedre overblik over hvilke sager de har og om hvilke af disse der haster mest. Delforløb: Delforløb er en funktion på den enkelte sag som kan skabe et bedre overblik over sagens forløb. Vi skal i 2013 have øget brugen af dette værktøj inden for de enkelte sektioner. Brevskabeloner: Vi har på nuværende tidspunkt 214 skabeloner i SB-SYS, og med byggesag mangler vi omkring 150 skabeloner som på nuværende tidspunkt ikke er i SB-SYS. Endvidere skal der om muligt innoveres på hvordan skabeloner er opbygget. Målet må være at skabeloner automatisk bliver udfyldt med de relevante data fra sagen. Derfor skal der skabelonerne gennemgås for relevante flettefelter og der skal udvikles nye flettefelter hvor behovet er tilstedet. Oprydning på F-drev En del af udviklingen af SB-SYS handler om at få ryddet op på medarbejderens F-drev. Vi skal i GIS og Digitalisering være med at facilitere den opgave, altså få i talesat behovet og hjælpe hvor behovet er tilstede. Hos den enkelte afdelingen kan det komme på tale at finde en mere automatiseret måde at journalisere ind i SB-SYS på. Udvikling At udnytte de muligheder SBSYS og CBkort til sammen giver os for at få et bedre flow i vores sagsgange En udvidede integration mellem GIS og CBkort skal på plads i februar/marts Digitale planer (0,2 årsværk) Formålet er at optimere udarbejdelsen og brugen af vores planer ved at gøre dem digitale. Sikre at planerne udarbejdes på samme platform, så løsninger udviklet til en plan kan genbruges i de andre og så der kan arbejdes med løsninger på tværs af planerne f.eks. via links fra CBkort. Tiltag kommuneplan i 2013 Færdiggøre de digitale løsninger på kommuneplanen Opsætte kommuneplanforslagene på vores alt profil på CBkort Opsætte kommuneplanforslaget i vores konfliktsøgning Overførelse af data Plansystemet Opgaver som vil opstå i forbindelse med vedtagelsen af planen Tiltag lokalplaner i 2013 Bistå med at få 2 eksempler på digitale lokalplaner i luften i foråret 2013 Der skal i samarbejde med Cowi udvikles en skabelon som kan bruges til de simple lokalplaner 13

14 Tiltag Vandplaner, Vandforsyningsplaner, klimatilpasningsplan og affaldsplan Bistå med kortdata Tiltag landskabsregistering Opsætning af data fra landskabsregisteringen på en selvstændig profil i CBkort 11. Eksterne fora ( 0,2 årsværk) GeoMidt er et samarbejde på geodata-området mellem de 19 kommuner i Region Midt. GeoMidt er etableret af Kommunalteknisk Chefforening, kreds 4 i foråret FOTdanmark er en forening, der arbejder for at skabe en ensartet digital kortlægning af Danmark, der er fælles for staten og kommunerne. FKG står for Fælles kommunale grunddata. KOMBIT er kommunernes it-fællesskab. Geoforum er det danske forum for geografisk information. Det er en bredt sammensat interesseorganisation med medlemmer fra både offentlige og private virksomheder. CBkort brugergruppe en meget aktiv gruppe, hvor brugere deler viden, løsninger og påvirker Grontmijs udvikling af CBkort. Randers kommune har herudover et udvidet samarbejde med Ringkøbing Skjern og Syddjurs kommune. Tiltag i 2013 Aktivt deltagelse i ovennævnte fora 12. Spildevand (0,05 årsværk) Vi har en kontrakt med Spildevand, som muliggør at de kan købe support hos os Tiltag i 2013 Forventet bestillingsopgaver, der svarer til 80 timer 13. Andre forvaltninger (0,2 årsværk ) De øvrige forvaltninger viser større og større interesse for at anvende GIS på såvel hjemmesider som i deres opgaveløsning. Vi har i 2012 haft flere forespørgsler om hjælp end vi har haft ressourcer til. Eksempler på opgaver: skoledistrikter, ældredistrikter, team distrikter, sundhedsdistrikter, valgdistrikter, kultur og idrætsanlæg, kørselsordning, opsætning for havnen, vejledning i forbindelse med analyse på sundhedsdata, optimering af kørsel i ældreplejen, socialmonitorering, oplysninger om ældreboliger og optimering af fysioterapibehandling. Tiltag i 2013 Introkurser til CBkort og anvendelse af kort og data på hjemmesiden Vejledning i forbindelse med opgaver som med fordel kan løses digitalt Opsætning af et meget begrænset antal temaer Samlet ressourcer 2013 Trafik Bygninger Miljø forvaltning Natur og Anden TOTAL 1.4 Plan Klima GIS og Veje (årsværk) 6,0 6,0 (1.000 kr.) Drift (kr.) Anlæg (kr.) 14

15 2.1 Planrådgivning og strategisk planlægning + ledelse Ansvarlig Stadsarkitektens kontor Hovedopgaven indeholder følgende delopgaver: Planrådgivning internt Planrådgivning eksternt Strategisk planlægning, struktur- og helhedsplaner Principgodkendelser Dispensationsansøgninger ift. gældende lokalplaner VVM Udbud Adresser og vejnavne Ledelse Overordnet beskrivelse Planrådgivning internt og eksternt omfatter oplysning, drøftelse og rådgivning om planforhold til både private Bygherrer, og internt i forvaltningen. I opgaven indgår rådgivning i forbindelse med konkrete projekter, der kræver ændring af den gældende planlægning, rådgivning om fremtidige anvendelses- og byggemuligheder og egnede placeringsmuligheder. Struktur- og helhedsplaner er ikke-lovpligtige planer, som er med til at sikre en helhedsorienteret, strategisk planlægning. Opgaven omfatter også projektledelse ifm. større opgaver, herunder større byomdannelseprojekter. Principgodkendelser omfatter principielle godkendelser og forhåndsvurderinger af konkrete projekter, som ikke nødvendigvis er helt gennemarbejdede. Det er planmæssige forhold, der principgodkendes, men ud fra en helhedsorienteret sagsbehandling, evt. med inddragelse af andre afdelinger. Efter principgodkendelsen oversager sagen typisk til egentlig byggesagsbehandling. Dispensationer til lokalplaner omfatter behandling af dispensationsansøgninger ift. gældende lokalplaner. VVM er en miljøvurdering, som foretages på et konkret projekt (i modsætning til en SMV som er en strategisk form for miljøvurdering, som foretages på en plan). Udbud til salg af kommunale grunde kræver i nogle tilfælde stillingtagen til en række planmæssige og arkitektoniske forhold og krav, for at sikre at forventninger afstemmes inden ejendommen handles. Adresser og vejnavne omfatter ajourføring af adresser og sagsbehandling i forbindelse med ændring af og oprettelse af nye vejnavne. Opgaven omfatter ledelse af stadsarkitektens kontor. Konkrete aktiviteter i 2013 for Plan Der er løbende behandling af henvendelser vedr. planspørgsmål internt og eksternt. Det er svært at sætte antal på, men det anslås at denne delopgave fylder forholdsvis meget. Af konkrete større byomdannelsesprojekter som kræver en helhedsorienteret strategisk planlægning, kan nævnes havneomdannelse, udvidelse af Randers Regnskov, havneudflytning, detailhandel i bykernen, ny bydel ved Munkdrup, mv. 15

16 Ressourcer 2013 Trafik Bygninger Miljø Natur og TOTAL 2.1 Plan Klima Sekretariat GIS og Veje (årsværk) 3,93 3,74 3,93 (1.000 kr.) Drift (kr.) Anlæg (kr.) De opgjorte totale drifts- og anlægsressourcer i kr. for hvert af årene 2012 og 2013 er ikke umiddelbart sammenlignelige, idet de er opgjort i henholdsvis 2012 og 2013 priser. 16

17 2.2 Bygningsbevaring og arkitekturrådgivning Ansvarlig Stadsarkitektens kontor Hovedopgaven indeholder følgende delopgaver Projektudvikling og skitsering, herunder projektledelse Arkitektfaglig rådgivning, herunder byrum og byinventar Fonden Bevaringsudvalget Bygningsfredning, byggesagsbehandling på fredede bygninger og bevaringsværdige bygninger Arkitekturpolitik Arkitekturprisen Skilte, solceller og master SAVE-registrering Overordnet beskrivelse Projektudvikling af konkrete byggeprojekter og byrumsprojekter omfatter skitsering og dialog internt og med developere m.fl., samt projektledelse. Arkitektfaglig rådgivning omfatter rådgivning internt og eksternt, herunder vedr. byrum og byinventar. Stadsarkitektens kontor er sekretær for Fonden til bevaring af gamle huse i Randers, og forestår udlejning af Fondens ejendomme. Stadsarkitektens kontor er sekretær for Bevaringsudvalget, som er et rådgivende udvalg i bevaringssager. Stadsarkitektens kontor varetager byggesager, når der er tale om fredede bygninger, og rådgiver både internt og eksternt vedr. bevaringsforhold, når der er tale om bevaringsværdige bygninger med SAVE-værdi 1-4. Arkitekturpolitikken Muligheder med kvalitet er under udarbejdelse, fordelt på 3-4 hæfter med hver deres geografiske område og tema. Arkitekturprisen uddeles hvert 2. år som kommunens anerkendelse af særligt vellykket nybyggeri, ombygning, byrum mv. Samtidig uddeles Skolernes Arkitekturpris, som er med til at sætte god arkitektur på skoleskemaet i de ældste grundskoleklasser samt ungdomsuddannelserne. Skilte, solceller og master omfatter intern og ekstern rådgivning samt sagsbehandling. SAVE-registrering omfatter ajourføring af den eksisterende SAVE-registrering fra Kommuneatlas, samt supplerende SAVE-registreringer af bevaringsværdige bygninger. Konkrete aktiviteter i 2013 Der er løbende opgaver vedr. projektudvikling og arkitektfaglig rådgivning internt og eksternt. Det er svært at sætte antal på, men det anslås at denne delopgave fylder forholdsvis meget. Hæfte 2 (ud af 4) af Arkitekturpolitikken Muligheder med kvalitet er under udarbejdelse. Arkitekturprisen uddeles hver andet år, næste gang i Solcellesager fylder mindre end tidligere pga. ændrede regler. Anslået får vi nye solcelle-ansøgninger i

18 Ressourcer Plan Trafik og Veje (årsværk) 1,97 (+0,8 som løntilskud/projektansættelser) (1.000 kr.) Drift (kr.) Anlæg (kr.) Bygninger TOTAL ,81 2,77 De opgjorte totale drifts- og anlægsressourcer i kr. for hvert af årene 2012 og 2013 er ikke umiddelbart sammenlignelige, idet de er opgjort i henholdsvis 2012 og 2013 priser 18

19 2.3 Landzone og udstykningssager Ansvarlig Stadsarkitektens kontor Hovedopgaven indeholder følgende delopgaver Landzoneadministration Udstykningssager i by- og landzone 42-påtegninger/vedtægter Rådgivning i forbindelse med landsbyregistreringen Overordnet beskrivelse Samtlige områder bidrager til kommuneplanlægningen. Landzoneadministration omfatter intern og ekstern rådgivning, samt sagsbehandling af zonesager. Udstykningssager omfatter sagsbehandling af udstykningssager samt matrikulære sager. 42-påtegning omfatter påtegning af servitutter samt vedtægter for grundejerforeninger. (?) Rådgivning i forbindelse med landsbyregistreringen omfatter både intern og ekstern rådgivning. Konkrete aktiviteter i 2013 Der er sagspukler på landzonesager og på matrikulære sager, og det har ikke været muligt at nedbringe puklerne. Pt. er der ca. 40 landzonesager og ca. 50 matrikulære sager i puklen, som afventer sagsbehandling. Der forventes ca. 150 nye landzonesager og ca. 150 nye matrikulære sager i Med de nuværende ressourcer afsluttes samlet set ca. 200 landzone- og matrikulærsager om året, samtidig med at der kommer 300 nye ind om året. Dvs. puklen vokser med samlet set ca. 100 landzone- og matrikulærsager om året. For at følge med, ville det kræve tilførsel af 0,5 årsværk til disse to sagstyper. Dertil kommer ressourcer til afvikling af den pukkel, der hele tiden øges. Ressourcer 2013 Trafik Bygninger Miljø Natur og TOTAL 2.3 Plan Klima Sekretariat GIS og Veje (årsværk) 0,95 1,15 0,95 (1.000 kr.) Drift (kr.) Anlæg (kr.) De opgjorte totale drifts- og anlægsressourcer i kr. for hvert af årene 2012 og 2013 er ikke umiddelbart sammenlignelige, idet de er opgjort i henholdsvis 2012 og 2013 priser 19

20 2.4 Byfornyelse og dårlige boliger Ansvarlig Stadsarkitektens kontor Hovedopgaven indeholder følgende delopgaver Byfornyelse Støttet byggeri Dårlige boliger Skimmelsvamp Overordnet beskrivelse Byfornyelse omfatter byfornyelses- og områdefornyelsesprojekter, herunder ansøgning om midler samt borgerinddragelse. Arkitektfaglig rådgivning ifm. støttet byggeri. Dårlige boliger omfatter intern rådgivning ifm. opkøb og nedrivning af dårlige boliger, samt kondemnering. Skimmelsvamp omfatter ekstern rådgivning af lejere med skimmelproblemer, samt evt. koordinering med sociale myndigheder, og kondemnering. Konkrete aktiviteter i 2013 Skimmelsager fylder forholdsvis meget. Ressourcer 2013 Trafik Bygninger Miljø Natur og TOTAL 2.4 Plan Klima Sekretariat GIS og Veje (årsværk) 0,71 0,56 0,71 (1.000 kr.) Drift (kr.) Anlæg (kr.) De opgjorte totale drifts- og anlægsressourcer i kr. for hvert af årene 2012 og 2013 er ikke umiddelbart sammenlignelige, idet de er opgjort i henholdsvis 2012 og 2013 priser 20

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19

2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19 2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19 1. Opgavens formål og baggrund For at sikre fremtidens velfærdssamfund bevæger Hedensted Kommune sig i 2014 over i en ny politisk struktur og selve organisationen

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Trine Skriver fra Byggesag skriver teskst til hjemmeside. Ulrik Fynbo fra Kommunikation opretter

Trine Skriver fra Byggesag skriver teskst til hjemmeside. Ulrik Fynbo fra Kommunikation opretter Projekt: Fagspecifikke tiltag i kanalstrategi 2012 Fase/ aktivitet/ milepæl Ansvarlig 2012 Bemærkninger J F MA MJ J A S O N D Plan og byg: aftaler fra møde ml.nels, Laura og Rikke og Mie 24/8 A1 Byggesagsansøgninger

Læs mere

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Side 1 af 5 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Sagsnr: 81.38.04-P35-9-14 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen Sagsfremstilling Direktionen har med indspark fra chefforum

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan

Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Baggrund Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013 indebærer, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skal udarbejde en klimatilpasningsplan,

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Bilag 2. Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale. For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune

Bilag 2. Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale. For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune Bilag 2. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune Vi når målet i fællesskab Det er en fælles ambition at sikre en god og effektiv administration

Læs mere

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på?

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Vand i Byer 21. januar 2015 Fra plan til handling eller? Vigtigt at have en plan Men lige så vigtigt,

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Samarbejde om geodata Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Alle skal lave FOT. Kompleks teknisk opgave, som skal koordineres med staten (KMS). 27 kommuner (+ København og Bornholm).

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE HVOR ER DET STØRSTE POTENTIALE?

EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE HVOR ER DET STØRSTE POTENTIALE? EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE HVOR ER DET STØRSTE POTENTIALE? Inspirationsseminarer om servicemålsaftalen, Januar 2017 EN ARKETYPE FOR EN SAGSGANG Sagens Sagens oplysning Sagens Sagens afgørelse Sagens oplysning

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015 Intro 2015 er helt generelt kendetegnet ved at være året, hvor vi skal konsolidere det nye Ledelsessekretariat som en del

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Emne Nr Forslag Samarbejde og rollefordeling Organ i- sering Kommunikation & information

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Udviklingsplan 2011-2013

Udviklingsplan 2011-2013 Udviklingsplan 2011-2013 Teknik og Miljøforvaltningen Indhold Forord... 2 Indsatsområder Udviklingsplan 2011-2013... 3 1. Klima og energi... 3 2. Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt... 4 3. Trafiksikkerhed...

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

DE NYE ERHVERVS SERVICEMÅL FOR BYG OG MILJØ eller TEKNISK FORVALTNING? KTC MILJØ overvejelser

DE NYE ERHVERVS SERVICEMÅL FOR BYG OG MILJØ eller TEKNISK FORVALTNING? KTC MILJØ overvejelser DE NYE ERHVERVS SERVICEMÅL FOR BYG OG MILJØ eller TEKNISK FORVALTNING? KTC MILJØ overvejelser Stop knappen vil den virke? Erfaringerne fra landbrugsområdet viser, at ansøgningen uanset om den er fyldestgørende

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Borgermøde: Fordebat om mulighed for solvarmeanlæg og biomasseanlæg ved Stoholm. Tirsdag den 1. december 2015 kl Velkommen!

Borgermøde: Fordebat om mulighed for solvarmeanlæg og biomasseanlæg ved Stoholm. Tirsdag den 1. december 2015 kl Velkommen! Borgermøde: Fordebat om mulighed for solvarmeanlæg og biomasseanlæg ved Stoholm Tirsdag den 1. december 2015 kl.17.00 Velkommen! Program Kl. 17.00 Kl. 17.05 Kl. 17.15 Kl. 17.25 Kl. 17.55 Velkomst v/ fmd.

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Rev. Dato Beskrivelse Udarbejdet af Godkendt af 8 29.11.11 Pkt. 4.1 Ændret vedr. Intern Kontrakt LTY PEF 9 01.05.12 Pkt. 2 Indsat link til

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Byggeri og Miljø

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Byggeri og Miljø Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Byggeri og Miljø Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater Resultater

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Hvordan ser virkeligheden ud i den kommunale byggesagsbehandling?

Hvordan ser virkeligheden ud i den kommunale byggesagsbehandling? v/ Åse Nielsen Formand for DABYFO Forum for danske bygningsmyndigheder Formand for Kommunal Teknisk Chefforenings faggruppe for Byggelov Hvor er den kommunale byggesagsbehandling på vej hen? Faglige/byggetekniske

Læs mere

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingen Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingens opgaver Myndighedsbehandling: Behandling af byggeansøgninger (Byggeloven og Planloven (i.f.t. lokalplaner))

Læs mere

GeoDanmark arbejdsprogram

GeoDanmark arbejdsprogram GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk GeoDanmark arbejdsprogram 2017-18 31. marts 2017 Indhold Indledning...2 Fokusområder for det fælles arbejdsprogram...2 Ny

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Teknik og miljø. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Teknik og miljø. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog Dette notat er en kort skriftlig opsamling på afdækningen af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog på borgerserviceområderne herunder Teknik

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE Kommuneplantillæg nr. 5 Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune Forord Denne plan integrerer Ærø Kommunes Klimatilpasningsplan, i Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. - En vejledning, der fortæller,

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere