:08 Virksomhedsplan 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28-01-2013 16:08 Virksomhedsplan 2013"

Transkript

1 Indhold 1.1 Ledelse af Tværgående udvikling MED-udvalg og arbejdsmiljø Digitalisering og Gis Planrådgivning og strategisk planlægning + ledelse Bygningsbevaring og arkitekturrådgivning Landzone og udstykningssager Byfornyelse og dårlige boliger Kommuneplan Lokalplaner Generel administration indenfor Stadsarkitektens kontor Energiledelse Tilskud til kommunale energiprojekter Varmeplanlægning Planloven og energiprojekter Klimakommuneaftale Klimatilpasningsplan og risikohåndteringsplan i forbindelse med oversvømmelse Grøn Transportkommune Nordisk Klimasamarbejde med venskabsbyer Randers Kommunes Vindmølleråd Visionspolitik for Klima, natur og miljø Kommunikation på klima- og energiområdet Budget og Regnskab Ejendomme Støttet byggeri Sekretariatsbetjening Konsulentfunktion Juridisk rådgivning Taxa- og bevillingsnævn

2 4.8 Erhvervsserviceteam Bynære grønne områder Naturpleje, skov, fortidsminder m.m Natur Beskyttelse af grundvand Overfladevand Jordhåndtering / Jordforurening Landbrug Råstoffer Spildevand Vandforsyning Virksomheder Randers Naturcenter Affald Byggesagsbehandling Kommunale bygninger Ejendomsskat, klager over p-afgift mv Beredskab Vejmyndighed Vejdrift Vej og trafikplanlægning Trafiksikkerhed Vejanlæg Kollektiv trafik Byggemodning Rådhusservice

3 1.1 Ledelse af Ansvarlig Direktøren Overordnet beskrivelse Ledelse omfatter organisations- og personaleledelse samt ledelsesudvikling på tværs af hele forvaltningen. Ved ledelse forstås blandt andet: Implementering af de tiltag, som kommer fra Byrådet og Direktionen Deltagelse i chefgruppen Koordinering af den daglige drift på tværs af områderne og forvaltningen Igangsætning af og opfølgning på tværgående, strategiske udviklingsopgaver herunder indsatser i forbindelse med forvaltningens 5 strategiske indsatsområder Øvrigt samarbejde i chefgruppen i form af Lederfora og Erfa-grupper både internt i kommunen og eksternt Bidrag til ledelsen af den samlede kommune Hovedopgaven omfatter ikke faglig ledelse af de enkelte områder/ decentrale enheder, idet dette indgår som en del af de faglige hovedopgaver. Konkrete aktiviteter i 2013 Ledelsens aktiviteter i 2013 er fokuseret omkring de 5 strategiske indsatsområder: Kommunikation Digitalisering og GIS Arbejdsprogrammer og tidsregistrering Ledelse Erhvervsservice I løbet af 2013 skal ledelsen igangsætte og følge op på konkrete indsatser indenfor de fem indsatsområder. De konkrete indsatser under hvert indsatsområde er nærmere beskrevet som projekter i afsnit Tværgående Udvikling. Digitalisering og GIS er beskrevet i afsnit 1.4. Ressourcer 2013 Sekretariat, Plan Veje og Bygninger Natur og Miljø Direktør og Klima (årsværk) 0,2 0,2 0,2 1,0 1,6 3

4 1.2 Tværgående udvikling Ansvarlig Sekretariatet Hovedopgaven indeholder følgende delopgaver 1. Kommunikation 2. Arbejdsprogrammer og tidsregistrering 3. Ledelse 4. Erhvervsservice 5. Solenergiprojekter 6. Mobilitetspolitik 7. Bioplanet Randers 8. Innovativ Plankultur 9. Hospitalsgade? 10. Slotscentret? 11. Butikscenter? Overordnet beskrivelse Kommunikation (0,065 årsværk) Kommunikation er et af de 5 strategiske indsatsområder, som arbejder med i Formålet er gennem et strategisk fokus på kommunikation at forbedre og vedligeholde det image, Miljø og Teknik har i det omgivende samfund. Det skal sikres, at de gode historier når ud i offentligheden, at der sker forventningsafstemning med borgere og virksomheder, samt at både borgere og virksomheder gennem øget inddragelse opnår ejerskab til forvaltningens arbejde. Arbejdsprogrammer og tidsregistrering (1,016 årsværk) Arbejdsprogrammer og tidsregistrering er et af de 5 strategiske indsatsområder, som arbejder med i Formålet er at sikre et bedre overblik over ressourceforbruget til de enkelte med henblik på at skabe bedre rammer for prioritering af opgaverne. Ledelse (0,147årsværk) Ledelse er et af de 5 strategiske indsatsområder, som arbejder med i Formålet er at skabe en stærk ledelseskultur med et fælles billede af udfordringer og opgaver og et fælles fokus på løsningen af dem. Konkret skal der ske en bevægelse i retning af et øget strategisk fokus i chefgruppen og en øget evne og kompetence i sektionsledergruppen til at skabe forbindelse mellem det overordnede strategiske fokus og den daglige drift. Erhvervsservice (0,199 årsværk - inklusive de tre af erhvervskonsulenterne) Erhvervsservice er et af de 5 strategiske indsatsområder, som arbejder med i Baggrunden er dels, at det er et område, byrådet har stort fokus på, dels at Randers Kommune ligger dårligt i DI s erhvervsklimaundersøgelser og der derfor vurderes at være plads til forbedringer. Årsagen til den dårlige placering er dels at vi kan reelt blive bedre til at yde en god service overfor erhvervslivet, dels at Miljø og Teknik historisk ikke haft den bedste service overfor erhvervslivet og derfor har derfor et dårligt renommé, som i virkeligheden er et efterslæb fra tidligere tider. Projektets formål er at sikre, at erhvervslivet i Randers Kommune opfatter som en professionel og serviceorienteret organisation, der er let at samarbejde med og smidig og fleksibel i sagsbehandlingen. 4

5 Solenergiprojekter (1,013 årsværk ) Byrådet har med sit budgetforlig for peget på solceller som et indsatsområde. Det er budgetteret, at en ekstrainvestering på 10 mio.kr. årligt skal give en besparelse på 0,5 mio. netto i 2014 stigende til 1 mio. netto i Projektet skal arbejde for at opnå så store besparelser som muligt og sikre, at vi investerer i de rigtige solcelleprojekter. Flest mulige kw for pengene. Mobilitetspolitik (0,033 årsværk) Mobilitetspolitikken er en af byrådets 13 visionspolitikker, der skal udgøre rammen for de konkrete prioriteringer i forbindelse med budgetlægningen. Bioplanet Randers (0,537 årsværk) Randers Regnskov har igennem flere år arbejdet på at konkretisere planerne om en meget stor overdækket udvidelse af Regnskoven, kaldet Bioplanet Randers. I den foreløbige projektbeskrivelse peges på det eksisterende erhvervsområde i Hvidemølle som den mest hensigtsmæssige placering for Bioplanet Randers. I kommunens erhvervspolitik beskrives Planet Randers som et fyrtårnsprojekt, og byrådet har forventninger til at Bioplanet Randers kan skabe vækst og udvikling i kommunen og øget omsætning for de erhvervsdrivende i Randers by. En evt. placering af Planet Randers i Hvidemølleområdet kræver koordinering i forhold til en række overordnede planlægningsmæssige forhold herunder bl.a. natur- og landskabshensyn, trafikbetjening, sammenhæng til bykernen, adgang til naturen samt arkitektonisk tilpasning af anlæg og byggeri. Samtidig er det nødvendigt, at der sker en koordinering med Randers Spildevand, som skal have etableret ét eller flere meget store forsinkelsesbassiner i Hvidemølleområdet - evt. som naturligt udformede søer integreret i det øvrige fremtidige anlæg. Innovativ Plankultur (0,784 årsværk) Munkdrup er i kommuneplan 2009 udlagt som ny bæredygtig bydel. Her er de rette forudsætninger for at skabe en bydel, der både henvender sig til Randers med de serviceydelser og tilbud, der ligger her, og til byerne beliggende i hele det Østjyske Bybånd. En stor del af Munkdrup ligger imidlertid i OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser), hvilket stiller særlige krav til byudviklingen i området. Med projektet Innovativ Plankultur er det forvaltningens målsætning give et bud på, hvordan man kan integrere beskyttelses- og benyttelsesinteresser med særligt fokus på benyttelsen af OSD Konkret er der tale om at sikre en koordineret, sammenhængende og bæredygtig planlægning for Munkdrup og Randers syd, at afklare mulighederne og betingelserne for byudvikling i OSD, samt at finde nye metoder til at udfordre de eksisterende planprincipper gennem et konkret byudviklingsprojekt med fokus på bæredygtighed og nye veje i samspillet mellem projektudviklere og investorer. Klimatilpasningsplan og risikohåndteringsplan i forbindelse med oversvømmelser (0,85 årsværk) Klimatilpasningsplan er en plan for prioritering af de nye opgaver som klimaforandringerne dikterer os, bl.a. håndtering af forøgede vandmængder og følgerne heraf. Alle landets kommuner skal inden udgangen af 2013 have udarbejdet en klimatilpasningsplan. Kravene til form og indhold fastlægges i en vejledning som tilgår kommunerne inden udgangen af Der vil eventuelt blive mulighed for at udarbejde planen i overensstemmelse med den risikohåndteringsplan, der skal udarbejdes i forbindelse med EU s oversvømmelsesdirektiv (se nedenfor). Området omkring Randers Fjord og Randers by er udpeget som ét af ti særligt oversvømmelses-truede områder i Danmark (jf. EU s oversvømmelsesdirektiv). I den forbindelse pålægges Randers Kommune at 5

6 udarbejde en plan for risikohåndtering ved oversvømmelse. Denne plan skal foreligge med politisk vedtagelse inden oktober Konkrete aktiviteter i 2013 Kommunikation I løbet af 2013 skal der udarbejdes en strategi for s eksterne kommunikation. Strategien skal have et særligt fokus på, hvordan vi udvikler brugen og håndteringen af elektroniske medier. I forlængelse af kommunikationsstrategien skal der udarbejdes handlingsplaner for de forskellige undertyper af kommunikation, som kan understøtte det konkrete kommunikationsarbejde. Arbejdsprogrammer og tidsregistrering I løbet af 2013 skal den første generation af arbejdsprogrammer i afprøves, implementeres og tilpasses. I forlængelse af arbejdsprogrammerne skal der indføres og implementeres en metode til tidsregistrering i forvaltningen. Ledelse I løbet af foråret 2013 afsluttes det igangværende ledelsesudviklingsforløb for chefer og sektionsledere. Resten af året skal der for den enkelte leder fortsat være fokus på det personlige udviklingsprojekt og for gruppen som helhed på fastholdelsen af de nye ledelsesmæssige perspektiver og det fælles ledelsesfundament, som er udviklet igennem forløbet. Erhvervsservice I løbet af foråret 2013 skal det nye Erhvervsserviceteam starte op og udvikle arbejdsmetoder og procedurer. På baggrund af den gennemførte brugerundersøgelse og teamets erfaringer skal det vurderes, hvilke øvrige tiltag, der skal sættes i værk, og en del af de valgte tiltag skal igangsættes og gennemføres. Solenergiprojekter I løbet af foråret 2013 skal der laves en plan for opsætningen af solcelleanlæg og solenergianlæg på de kommunale bygninger. Opsætningen tænkes af foregå i flere faser: I første omgang foretages en screening af, hvilke bygninger, det helt åbenlyst vil være rentabelt og hensigtsmæssigt at starte ud med. Disse bygninger kommer til at indgå i fase et, som gennemføres i løbet af Derefter foretages en nærmere analyse af det mere langsigtede potentiale i kommunale solcelleanlæg og solenergianlæg. Disse mere langsigtede muligheder indgår i fase 2, som planlægges, men ikke gennemføres i løbet af Mobilitetspolitik I løbet af foråret 2013 skal mobilitetspolitikken færdiggøres og vedtages af byrådet. I forlængelse af mobilitetspolitikken skal der igangsættes et arbejde med at udmønte politikken i konkrete initiativer. Bioplanet Randers Er meget svært at svare på, da projektet lige nu afventer Randers Regnskovs afklaring af og udmelding om, hvor de vil hen med projektet. Innovativ Plankultur I løbet af 2013 skal principperne for og prioriteringen af planlægningen udvikles. Dette sker konkret gennem to casestudier, hvor principperne udvikles, afprøves og tilpasses. Casestudierne består af to mindre områder i det store projektområde, som der udvikles lokalplaner for. I forlængelse af gennemførelsen af casestudierne og udviklingen af principperne skal der i slutningen af 2013 udarbejdes en procesbeskrivelse for det videre forløb. 6

7 0,248 0,158 0,832 1,171 0,069 0,069 0,801 0,570 0,276 0,152 0,119 0,060 4,526 Chefgruppe Sekretariat Plan Klima Naturcenter Affald Natur, miljø og landbrug Bygninger Veje og Trafik Byggesag og ejendomsskat Beredskab Rådhusservice :08 Virksomhedsplan 2013 Klimatilpasningsplan og risikohåndteringsplan i forbindelse med oversvømmelser I 2013 udarbejdes der med afsæt i kortlægningen en klimatilpasningsplan indeholdende en risikostyringsplan, som primært tager afsæt i kortlægningen af risikoområder. Risikostyringsplanen skal koordineres med eksisterende beredskabsplaner. Risikostyringsplanen skal desuden indeholde en beskrivelse af planens gennemførelse, dvs. en beskrivelse af prioriteringer, plan for overvågning, oversigt over offentlig høring, oplysning om planen, og en fortegnelse over de ansvarlige myndigheder. Risikostyringsplanen skal også omfatte alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab (jf. Lov 1505, bilag 2 og Kystdirektoratets bekendtgørelse nr. 121 af ). Klimatilpasningsplanen og risikostyringsplanen integreres i en samlet plan, der samtidig vil fungere som et tillæg til kommuneplanen, jf. aftalen om kommunernes økonomi for Ressourcer (årsværk) 7

8 1.3 MED-udvalg og arbejdsmiljø Ansvarlig Ledelsessekretariatet Hovedopgaven indeholder følgende delopgaver 1. MED-udvalg 2. Tillidsrepræsentanter 3. Arbejdsmiljø Overordnet beskrivelse Miljø & Teknik har etableret en MED-organisation for samarbejdet i forvaltningen. Dette indebærer en række arbejdsopgaver for medarbejdere og ledere i MED-udvalgene og i arbejdsmiljøgruppen. 1. MED-udvalg Med udvalgene understøtter det daglige samarbejde mellem ledere og medarbejdere på tværs af forvaltninger. Arbejdet i MED bygger på den forudsætning, at repræsentanterne bidrager engageret og konstruktivt til at finde fælles løsninger vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. 2. Tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentanterne varetager medarbejderes interesser, herunder spørgsmål angående ansættelser og afskedigelser, overholdelse af overenskomster og aftaler, lokale lønforhandlinger m.v. Endvidere er tillidsrepræsentanternes funktion at medvirke til at skabe rolige og gode arbejdsforhold. 3. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljørepræsentanterne arbejder for at fremme det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forvaltningen. Arbejdet gennemføres i forvaltningens arbejdsmiljøgruppe og i MED-systemet. Konkrete aktiviteter i MED-udvalg: Deltage i 4 møder i Område-MED for 2. Tillidsrepræsentanter: Ingen konkrete aktiviteter. 3. Arbejdsmiljø: Arbejdspladsvurdering ( APV) udarbejdes i 2013 Ressourcer 2013 Trafik Bygninger Miljø Natur og TOTAL 1.3 Plan Klima Sekretariat GIS og Veje (årsværk) 0,05 0,1 0,05 0,05 0,25 (1.000 kr.) Drift (kr.) Anlæg (kr.) De opgjorte totale drifts- og anlægsressourcer i kr. for hvert af årene 2012 og 2013 er ikke umiddelbart sammenlignelige, idet de er opgjort i henholdsvis 2012 og 2013 priser. 8

9 1.4 Digitalisering og Gis Ansvarlig Digitalisering og GIS Hovedopgaven indeholder følgende delopgaver 1. Drift af webgis og digitale løsninger 2. Opgradering af CBkort 3. Koordinering 4. Uddannelse 5. Hjemmeside 6. Selvbetjeningsløsninger ansøgninger, anmeldelser og bestillinger 7. Tilsynsformularer og registreingsformularer på tablets og smart phones 8. SBsys til byggesag 9. SB-SYS 10. Digitale planer 11: Eksterne fora 12. Spildevand 13 Andre forvaltninger Overordnet beskrivelse 1. Drift af webgis og digitale løsninger (2,25 årsværk) Sikrer sikker drift af såvel webgis samt andre digitale løsninger. Opsætte nye temaer, bistå med daglig support i indkøb, indsamling og anvendelse af såvel data som systemer samt gennemførelse af analyser. Vores webgis er desuden grundmotoren til alle vores digitale løsninger, og det er derfor afgørende at systemet altid er opdateret og i drift Tiltag i 2013 Opsætning af nye temaer i CBkort (ca.500) Opsætning af nye temaer i Spatial Edit (ca. 50) Opsætning af nye profiler efter sektionernes ønsker Opdatering og vedligehold af data Support af brands operationelle data til brandbilerne Levering af dat i andre formater Vejledning i datastruktur, indsamling af data, anvendelse af data, programindkøb, anvendelse af systemer, analysemetoder m.v. Udtræk og analyser af register data Special analyser på fagdata Geokodning ud fra f.eks. adresselister Løbende udvikling af nye løsninger, som sektionerne kan få glæde af Support i forbindelse med integration til andre fagsystemer Implementering af FKG-datamodel (fælleskommunal løsning) 2. Opgradering af CBkort (0,8 årsværk) Opgradering vil give vores brugere adgang til et langt mere brugervenligt arbejdsmiljø, rationalisere arbejdsgangene i Digitalisering og Giskontoret og sikrer at vi har mulighed for at udarbejde nye værktøjer sammen med andre kommuner. I forbindelse med opgraderingen vil vi søge at få afklaret kvaliteten af de mange data vi har liggende i vores database. Kendskab til data og deres valitet er en forudsætning for optimering af sagsgange samt videreudvikle digitale løsninger. 9

10 Tiltag i 2013 Oprydning i data i Oraclen og på F,Y,Z og x drevene Installation af en ny basis af Spatial Map (tidligere kladet CBkort) Flytning af opsætning til den nye basisinstallation 3. Koordinering (0,3 årsværk) Der er rigtig mange data og tiltag i spil og det kræver at vi både i det daglige og på det lidt længere sigt koordinere hvilke data og løsninger der skal i spil, hvordan de kommer i spil i forhold til de forskellige opgaver. Tiltag i 2013 Reorganisering af GIS- og portalgruppen så vi får en digitaliseringsgruppe Koordinere data og løsninger i Digitalisering og GIS kontoret Opgavestyringu arbejdsprogram Udarbejde af Digitaliseringsstrategi - herunder gis og kanaler Aktiv deltagelse i digitaliseringsarbejdsgruppen og digitaliseringsstyregruppen arbejde Aktiv deltagelse i eksterne fora (se punkt 11) 4. Uddannelse (0,2 årsværk) Uddannelse i hvorfor det er vigtigt at viden lagres som data, hvordan anvendelsen af data på tvær på tværs i organisationen kan gøre vores arbejde nemmere, hvordan data skabes og hvordan man bruger GIS til at skabe overblik er en forudsætning for en digital forvaltning, for at kan få udbytte af de digitale muligheder. Tiltag i 2013 Udarbejde og gennemfører undervisningsforløb i anvendelse af data, indsamling af data, analyser, CBkort, Spatiel Edit, SBsys og GIS som et vigtigt redskab i sagsbehandlingen. Uddannelsen skal målrettes forskellige målgrupper og ved ske som en kombination af egentlige kurser, dialog med de enkelte sektioner og e-learning. 5 Hjemmeside (0,3 årsværk) Gøre det nemt for borgerne at finde rundt på vores portaler, højne kvaliteten af de informationer og løsninger, vi lægger ud, gøre det nemmere at vedligeholde informationer og dele viden om løsninger og muligheder. Vi skal have fundet en god metode at gennemgå vores portaler for minimering af vedligehold, anvendelse af kort, data, sammenhænge mellem kort og tekst, bedre søgemuligheder og læsevenlighed. Konkrete tiltag i 2013: Der vil blive lavet det gode eksempel ved at gennemgå Naturportalen Der skal laves fora til opsamling af gode ideer og en nem løsning til vejledninger, så webredaktørerne på en nem og enkelt måde kan dele viden og løsninger. Forankre de nye ideer og muligheder hos webredaktørerne for forvaltningens øvrige portaler og Supervisere webredaktørerne, herunder at hjælpe med implementeringen af de nye muligheder 10

11 koordinere forvaltningens kommunikation med kommunikationsafdelingen om hjemmesiden Opbygge en digitaliserings og GIS- portal Udvikling af løsning, så vi også på vores hjemmesider kan bruge funktionen overlejring af store kort, grafer og figurer (ligesom mulighederne i kommuneplanen) Udviklet en smart løsning til at borgen kan finde selvbetjeningsmuligheder via søgning på problem f.eks finder ordene jordvarme og jordvarmeanlæg begge det rigtige link til løsningen(ligesom smart adresse) Udvikling af en hvad gælder for funktion, så borgerne kan angive et område og få vist en oversigt over de hjemmesider der indeholder oplysninger om lige netop dette område (ligesom den funktion vi bruger kommuneplanen) 6 Selvbetjeningsløsninger ansøgninger, anmeldelser og bestillinger (0,65 årsværk) Borgerne og andre samarbejdsparter skal gives en attraktiv mulighed for at indsende ansøgninger, forespørgsler og anmeldelser ind til os på en digital form, samtidig med at vi sparer ressourcer på sags administrationen. Løsningerne betyder at borgere og andre får en nem adgang til at ansøge, anmelde problemer eller bestille tid til (f.eks. naturskolens lokaler, shelters), at vi får de relevante oplysninger ind, at oplysningerne kommer ind både som PDF og data, samt at ansøgningerne/henvendelserne journaliserer og gisrelateres automatisk. Tiltag ansøgninger i 2013 Første generation af de ca. 6o potentielle selvbetjeningsløsninger sættes i drift i første halvdel af Anden generation med udvidet konfliktsøgning m.v. af de ca. 60 potentielle selvbetjeningsløsninger sættes i drift i 2 halvdel af 2013 Der skal laves letforståelige vejledninger og videoer til brugerne og der skal laves en offensiv pressedækning ugens digitale løsning fra Miljø og teknik Udvikling af løsning sammen med Ditmer, så selvbetjeningsløsningerne journalisere og gisrelatere sig selv februar marts 2013 Tiltag anmeldeler i 2013 Driftweb udvides med bestillingsopgaver fra institutionerne Driftweb aps i luften i januar Der lægges i februar en konfliktsøgning på Driftweb, så vi kun får henvendelser der vedrører kommunens arealer Driftweb skal udvikles så driftpersonalet kan færdigmelde opgaven i marken Data fra rotteweb og Driftweb vil blive udstilles på Cbkort i februar Sparring til driftsafdelingen i forbindelse med integrationen mellem Drifweb og driftens timeregistreringssystem Tiltag Park i 2013 Det skal afklares om den grønne gruppe og kultur skal have parkmodulet Tiltag bestillerløsning for institutionerne i 2013 Institutionernes bestillinger skal fra den nye bestillerportal komme ind som veldefinerede opgaver via driftweb til udfører Tiltag kalenderstyring af lokalebestillinger på naturskolen,shelters m.v i version af løsningen forelægges naturskolen, natur og kultur i februar/marts

12 7. Tilsyns- og registreingsformularer på tablets og smart phones (GIS for mobil) (0,25 årsværk) Papirarbejdet afsluttes i marken og data bliver tilgængelige i vores systemer on the fly Løsningen betyder at sagsbehandleren kan have alle relevante data med ud på tilsyn eller registeringsopgaver og via en formular sende registrerede data/forhold retur til CB-kort og SBsys. Tiltag - tilsynsformularer i 2013 Det skal afklares hvilke data der skal registreres i forbindelse med de enkelte tilsyn, og hvor mange tilsyn vi har fordelt på type. Det skal afklares, hvilke data det vil være relevant at have med i marken i forbindelse med tilsynene Vi har teknologien til at sætte tilsynsdata op i mobilgis omfanget af opsætning af løsningerne afhænger af antallet af informationer, der skal indsamles og hvor mange typer tilsyn vi har (1-1½ dag pr tilsynsskema) Det skal afklares, om der er behov for at inddateringen generere en svarskrivelse, som den vi har på vores selvbetjeningsløsninger så automatisk sendes til implicerede parter. Hvis ja skal en sådan udvikles. Det skal afklares hvilke af de indsamlede data, der skal lages i fagdatabaser Det skal afklares om nogle tilsyn/besigtigelser kan erstattes af at ansøgeren/ejeren/brugeren indsender billeddokumentation (f.eks. overdækning af gyllebeholdere, om ulovligt affald er flyttet o.s.v) Tiltag registreringsopgaver i 2013 Det skal afklares hvilke data der i dag bliver registeret i marken. Det skal afklares, hvilke data det vil være relevant at have med i marken i forbindelse med registreringsopgaverne. Vi har teknologien til at sætte relevante tabeller op i mobilgis omfanget af opsætning af løsningerne afhænger af antallet af informationer, der skal indsamles og hvor mange opgavetyper vi har. (1-1½ dag pr tilsynsskema) Der skal udvikles værktøjer til registrering af flader og linjer Der skal udvikles integrationer til fagsystemer 8. SBsys til byggesag (0,3 årsværk) Få byggesager til at være en del af vores fælles ESDH system, og få udvidet SBSYS byggesag med de funktioner, som kan lette byggesagsadministrationen fremover. Udviklingen af SB-SYS vil foregå i tre faser. Tiltag i 2013 Fase 1 økonomi, konvertering af data, scanning af store tegninger, opsætning af skabeloner, uddannelse, afklaring af hvordan vi kommer videre med udviklingen af modulet sammen med de andre kommuner. Fase 2 flytning af digitalisering af bygninger til byggesag, deltagelse i udvikling, integration til BBR (det skal gerne være en standardløsning til SBSYS og ikke til SBSYS byggesag), Fase 3 deltagelse i fortsat udvikling, integration fra den fælleskommunale selvbetjening til SBSYS og CBkort. Vi påtager os tovholderrollen for SB-SYS tværkommunale udviklingsgruppe. Det skal ud fra hver fase og hvert projekt inden for faserne laves en projekt og tidsplan Der er vigtigt med inddragelse af relevante parter i de enkelte projekter og at der bliver sat tid af til at løse de forskellige opgaver. 12

13 9. SB-SYS (0,3 årsværk) Det er vigtigt at SB-sys bliver brugt i så høj grad så muligt. Derfor er det vigtigt at vi løbende udvider brugen af de forskellige funktioner som SB-SYS indeholder. Dette skal være med til at effektivere arbejdsgange og dermed sagsbehandlingen. Tiltag i 2013: Indførelse af Digital Post: Digital post bliver i 2013 en integreret del af SB-SYS. Det vil derfor være slut med at sagsbehandleren selv skal printe og kuvertere. En klar effektivisering og besparelse for forvaltningen. For at der skal blive en succes skal sagsbehandlerne undervises i brugen af digital post og det skal i tale sættes at borgeren skal gøres opmærksomme på løsningen. (Den digital postkasse bliver obligatorisk i 2014) Styringsreolen I SB-SYS findes er et ledelsesværktøj kaldet styringsreolen, med dette værktøj er det nemt at få et overblik over hvilke sager den enkelte afdeling har og om de er ved at overskrider de forskrevne frister. Værktøjet vil give et bedre overblik over aktive sager og fordelingen mellem sager og sagsbehandler. Det være muligt for ledelsen at flytte sager mellem de enkelte sagsbehandler efter behov og det vil give de enkelte sagsbehandler et bedre overblik over hvilke sager de har og om hvilke af disse der haster mest. Delforløb: Delforløb er en funktion på den enkelte sag som kan skabe et bedre overblik over sagens forløb. Vi skal i 2013 have øget brugen af dette værktøj inden for de enkelte sektioner. Brevskabeloner: Vi har på nuværende tidspunkt 214 skabeloner i SB-SYS, og med byggesag mangler vi omkring 150 skabeloner som på nuværende tidspunkt ikke er i SB-SYS. Endvidere skal der om muligt innoveres på hvordan skabeloner er opbygget. Målet må være at skabeloner automatisk bliver udfyldt med de relevante data fra sagen. Derfor skal der skabelonerne gennemgås for relevante flettefelter og der skal udvikles nye flettefelter hvor behovet er tilstedet. Oprydning på F-drev En del af udviklingen af SB-SYS handler om at få ryddet op på medarbejderens F-drev. Vi skal i GIS og Digitalisering være med at facilitere den opgave, altså få i talesat behovet og hjælpe hvor behovet er tilstede. Hos den enkelte afdelingen kan det komme på tale at finde en mere automatiseret måde at journalisere ind i SB-SYS på. Udvikling At udnytte de muligheder SBSYS og CBkort til sammen giver os for at få et bedre flow i vores sagsgange En udvidede integration mellem GIS og CBkort skal på plads i februar/marts Digitale planer (0,2 årsværk) Formålet er at optimere udarbejdelsen og brugen af vores planer ved at gøre dem digitale. Sikre at planerne udarbejdes på samme platform, så løsninger udviklet til en plan kan genbruges i de andre og så der kan arbejdes med løsninger på tværs af planerne f.eks. via links fra CBkort. Tiltag kommuneplan i 2013 Færdiggøre de digitale løsninger på kommuneplanen Opsætte kommuneplanforslagene på vores alt profil på CBkort Opsætte kommuneplanforslaget i vores konfliktsøgning Overførelse af data Plansystemet Opgaver som vil opstå i forbindelse med vedtagelsen af planen Tiltag lokalplaner i 2013 Bistå med at få 2 eksempler på digitale lokalplaner i luften i foråret 2013 Der skal i samarbejde med Cowi udvikles en skabelon som kan bruges til de simple lokalplaner 13

14 Tiltag Vandplaner, Vandforsyningsplaner, klimatilpasningsplan og affaldsplan Bistå med kortdata Tiltag landskabsregistering Opsætning af data fra landskabsregisteringen på en selvstændig profil i CBkort 11. Eksterne fora ( 0,2 årsværk) GeoMidt er et samarbejde på geodata-området mellem de 19 kommuner i Region Midt. GeoMidt er etableret af Kommunalteknisk Chefforening, kreds 4 i foråret FOTdanmark er en forening, der arbejder for at skabe en ensartet digital kortlægning af Danmark, der er fælles for staten og kommunerne. FKG står for Fælles kommunale grunddata. KOMBIT er kommunernes it-fællesskab. Geoforum er det danske forum for geografisk information. Det er en bredt sammensat interesseorganisation med medlemmer fra både offentlige og private virksomheder. CBkort brugergruppe en meget aktiv gruppe, hvor brugere deler viden, løsninger og påvirker Grontmijs udvikling af CBkort. Randers kommune har herudover et udvidet samarbejde med Ringkøbing Skjern og Syddjurs kommune. Tiltag i 2013 Aktivt deltagelse i ovennævnte fora 12. Spildevand (0,05 årsværk) Vi har en kontrakt med Spildevand, som muliggør at de kan købe support hos os Tiltag i 2013 Forventet bestillingsopgaver, der svarer til 80 timer 13. Andre forvaltninger (0,2 årsværk ) De øvrige forvaltninger viser større og større interesse for at anvende GIS på såvel hjemmesider som i deres opgaveløsning. Vi har i 2012 haft flere forespørgsler om hjælp end vi har haft ressourcer til. Eksempler på opgaver: skoledistrikter, ældredistrikter, team distrikter, sundhedsdistrikter, valgdistrikter, kultur og idrætsanlæg, kørselsordning, opsætning for havnen, vejledning i forbindelse med analyse på sundhedsdata, optimering af kørsel i ældreplejen, socialmonitorering, oplysninger om ældreboliger og optimering af fysioterapibehandling. Tiltag i 2013 Introkurser til CBkort og anvendelse af kort og data på hjemmesiden Vejledning i forbindelse med opgaver som med fordel kan løses digitalt Opsætning af et meget begrænset antal temaer Samlet ressourcer 2013 Trafik Bygninger Miljø forvaltning Natur og Anden TOTAL 1.4 Plan Klima GIS og Veje (årsværk) 6,0 6,0 (1.000 kr.) Drift (kr.) Anlæg (kr.) 14

15 2.1 Planrådgivning og strategisk planlægning + ledelse Ansvarlig Stadsarkitektens kontor Hovedopgaven indeholder følgende delopgaver: Planrådgivning internt Planrådgivning eksternt Strategisk planlægning, struktur- og helhedsplaner Principgodkendelser Dispensationsansøgninger ift. gældende lokalplaner VVM Udbud Adresser og vejnavne Ledelse Overordnet beskrivelse Planrådgivning internt og eksternt omfatter oplysning, drøftelse og rådgivning om planforhold til både private Bygherrer, og internt i forvaltningen. I opgaven indgår rådgivning i forbindelse med konkrete projekter, der kræver ændring af den gældende planlægning, rådgivning om fremtidige anvendelses- og byggemuligheder og egnede placeringsmuligheder. Struktur- og helhedsplaner er ikke-lovpligtige planer, som er med til at sikre en helhedsorienteret, strategisk planlægning. Opgaven omfatter også projektledelse ifm. større opgaver, herunder større byomdannelseprojekter. Principgodkendelser omfatter principielle godkendelser og forhåndsvurderinger af konkrete projekter, som ikke nødvendigvis er helt gennemarbejdede. Det er planmæssige forhold, der principgodkendes, men ud fra en helhedsorienteret sagsbehandling, evt. med inddragelse af andre afdelinger. Efter principgodkendelsen oversager sagen typisk til egentlig byggesagsbehandling. Dispensationer til lokalplaner omfatter behandling af dispensationsansøgninger ift. gældende lokalplaner. VVM er en miljøvurdering, som foretages på et konkret projekt (i modsætning til en SMV som er en strategisk form for miljøvurdering, som foretages på en plan). Udbud til salg af kommunale grunde kræver i nogle tilfælde stillingtagen til en række planmæssige og arkitektoniske forhold og krav, for at sikre at forventninger afstemmes inden ejendommen handles. Adresser og vejnavne omfatter ajourføring af adresser og sagsbehandling i forbindelse med ændring af og oprettelse af nye vejnavne. Opgaven omfatter ledelse af stadsarkitektens kontor. Konkrete aktiviteter i 2013 for Plan Der er løbende behandling af henvendelser vedr. planspørgsmål internt og eksternt. Det er svært at sætte antal på, men det anslås at denne delopgave fylder forholdsvis meget. Af konkrete større byomdannelsesprojekter som kræver en helhedsorienteret strategisk planlægning, kan nævnes havneomdannelse, udvidelse af Randers Regnskov, havneudflytning, detailhandel i bykernen, ny bydel ved Munkdrup, mv. 15

16 Ressourcer 2013 Trafik Bygninger Miljø Natur og TOTAL 2.1 Plan Klima Sekretariat GIS og Veje (årsværk) 3,93 3,74 3,93 (1.000 kr.) Drift (kr.) Anlæg (kr.) De opgjorte totale drifts- og anlægsressourcer i kr. for hvert af årene 2012 og 2013 er ikke umiddelbart sammenlignelige, idet de er opgjort i henholdsvis 2012 og 2013 priser. 16

17 2.2 Bygningsbevaring og arkitekturrådgivning Ansvarlig Stadsarkitektens kontor Hovedopgaven indeholder følgende delopgaver Projektudvikling og skitsering, herunder projektledelse Arkitektfaglig rådgivning, herunder byrum og byinventar Fonden Bevaringsudvalget Bygningsfredning, byggesagsbehandling på fredede bygninger og bevaringsværdige bygninger Arkitekturpolitik Arkitekturprisen Skilte, solceller og master SAVE-registrering Overordnet beskrivelse Projektudvikling af konkrete byggeprojekter og byrumsprojekter omfatter skitsering og dialog internt og med developere m.fl., samt projektledelse. Arkitektfaglig rådgivning omfatter rådgivning internt og eksternt, herunder vedr. byrum og byinventar. Stadsarkitektens kontor er sekretær for Fonden til bevaring af gamle huse i Randers, og forestår udlejning af Fondens ejendomme. Stadsarkitektens kontor er sekretær for Bevaringsudvalget, som er et rådgivende udvalg i bevaringssager. Stadsarkitektens kontor varetager byggesager, når der er tale om fredede bygninger, og rådgiver både internt og eksternt vedr. bevaringsforhold, når der er tale om bevaringsværdige bygninger med SAVE-værdi 1-4. Arkitekturpolitikken Muligheder med kvalitet er under udarbejdelse, fordelt på 3-4 hæfter med hver deres geografiske område og tema. Arkitekturprisen uddeles hvert 2. år som kommunens anerkendelse af særligt vellykket nybyggeri, ombygning, byrum mv. Samtidig uddeles Skolernes Arkitekturpris, som er med til at sætte god arkitektur på skoleskemaet i de ældste grundskoleklasser samt ungdomsuddannelserne. Skilte, solceller og master omfatter intern og ekstern rådgivning samt sagsbehandling. SAVE-registrering omfatter ajourføring af den eksisterende SAVE-registrering fra Kommuneatlas, samt supplerende SAVE-registreringer af bevaringsværdige bygninger. Konkrete aktiviteter i 2013 Der er løbende opgaver vedr. projektudvikling og arkitektfaglig rådgivning internt og eksternt. Det er svært at sætte antal på, men det anslås at denne delopgave fylder forholdsvis meget. Hæfte 2 (ud af 4) af Arkitekturpolitikken Muligheder med kvalitet er under udarbejdelse. Arkitekturprisen uddeles hver andet år, næste gang i Solcellesager fylder mindre end tidligere pga. ændrede regler. Anslået får vi nye solcelle-ansøgninger i

18 Ressourcer Plan Trafik og Veje (årsværk) 1,97 (+0,8 som løntilskud/projektansættelser) (1.000 kr.) Drift (kr.) Anlæg (kr.) Bygninger TOTAL ,81 2,77 De opgjorte totale drifts- og anlægsressourcer i kr. for hvert af årene 2012 og 2013 er ikke umiddelbart sammenlignelige, idet de er opgjort i henholdsvis 2012 og 2013 priser 18

19 2.3 Landzone og udstykningssager Ansvarlig Stadsarkitektens kontor Hovedopgaven indeholder følgende delopgaver Landzoneadministration Udstykningssager i by- og landzone 42-påtegninger/vedtægter Rådgivning i forbindelse med landsbyregistreringen Overordnet beskrivelse Samtlige områder bidrager til kommuneplanlægningen. Landzoneadministration omfatter intern og ekstern rådgivning, samt sagsbehandling af zonesager. Udstykningssager omfatter sagsbehandling af udstykningssager samt matrikulære sager. 42-påtegning omfatter påtegning af servitutter samt vedtægter for grundejerforeninger. (?) Rådgivning i forbindelse med landsbyregistreringen omfatter både intern og ekstern rådgivning. Konkrete aktiviteter i 2013 Der er sagspukler på landzonesager og på matrikulære sager, og det har ikke været muligt at nedbringe puklerne. Pt. er der ca. 40 landzonesager og ca. 50 matrikulære sager i puklen, som afventer sagsbehandling. Der forventes ca. 150 nye landzonesager og ca. 150 nye matrikulære sager i Med de nuværende ressourcer afsluttes samlet set ca. 200 landzone- og matrikulærsager om året, samtidig med at der kommer 300 nye ind om året. Dvs. puklen vokser med samlet set ca. 100 landzone- og matrikulærsager om året. For at følge med, ville det kræve tilførsel af 0,5 årsværk til disse to sagstyper. Dertil kommer ressourcer til afvikling af den pukkel, der hele tiden øges. Ressourcer 2013 Trafik Bygninger Miljø Natur og TOTAL 2.3 Plan Klima Sekretariat GIS og Veje (årsværk) 0,95 1,15 0,95 (1.000 kr.) Drift (kr.) Anlæg (kr.) De opgjorte totale drifts- og anlægsressourcer i kr. for hvert af årene 2012 og 2013 er ikke umiddelbart sammenlignelige, idet de er opgjort i henholdsvis 2012 og 2013 priser 19

20 2.4 Byfornyelse og dårlige boliger Ansvarlig Stadsarkitektens kontor Hovedopgaven indeholder følgende delopgaver Byfornyelse Støttet byggeri Dårlige boliger Skimmelsvamp Overordnet beskrivelse Byfornyelse omfatter byfornyelses- og områdefornyelsesprojekter, herunder ansøgning om midler samt borgerinddragelse. Arkitektfaglig rådgivning ifm. støttet byggeri. Dårlige boliger omfatter intern rådgivning ifm. opkøb og nedrivning af dårlige boliger, samt kondemnering. Skimmelsvamp omfatter ekstern rådgivning af lejere med skimmelproblemer, samt evt. koordinering med sociale myndigheder, og kondemnering. Konkrete aktiviteter i 2013 Skimmelsager fylder forholdsvis meget. Ressourcer 2013 Trafik Bygninger Miljø Natur og TOTAL 2.4 Plan Klima Sekretariat GIS og Veje (årsværk) 0,71 0,56 0,71 (1.000 kr.) Drift (kr.) Anlæg (kr.) De opgjorte totale drifts- og anlægsressourcer i kr. for hvert af årene 2012 og 2013 er ikke umiddelbart sammenlignelige, idet de er opgjort i henholdsvis 2012 og 2013 priser 20

Trine Skriver fra Byggesag skriver teskst til hjemmeside. Ulrik Fynbo fra Kommunikation opretter

Trine Skriver fra Byggesag skriver teskst til hjemmeside. Ulrik Fynbo fra Kommunikation opretter Projekt: Fagspecifikke tiltag i kanalstrategi 2012 Fase/ aktivitet/ milepæl Ansvarlig 2012 Bemærkninger J F MA MJ J A S O N D Plan og byg: aftaler fra møde ml.nels, Laura og Rikke og Mie 24/8 A1 Byggesagsansøgninger

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Hvordan ser virkeligheden ud i den kommunale byggesagsbehandling?

Hvordan ser virkeligheden ud i den kommunale byggesagsbehandling? v/ Åse Nielsen Formand for DABYFO Forum for danske bygningsmyndigheder Formand for Kommunal Teknisk Chefforenings faggruppe for Byggelov Hvor er den kommunale byggesagsbehandling på vej hen? Faglige/byggetekniske

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.4 Planlægning Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.771.600 kr. -3.854.800 kr. Indsatsområde: Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplanlægning for Klima og Energi

Kommuneplanlægning for Klima og Energi Kommuneplanlægning for Klima og Energi Indkaldelse af ideer og forslag - Foroffentlighed til kommuneplanen 2013 Borgermøde tirsdag d. 26. februar kl. 17.00 Status Klima og energi dækker bredt. Det er alt

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet,

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S Ejerstrategi Vejen Forsyning A/S 08.10.2013 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Bestyrelsen i selskaberne... 3 3. Mål for selskaberne... 4 4. Værdier... 4 5. Forsyningssikkerhed... 5 6. Miljøhensyn... 5 7. Energieffektivisering...

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere