Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015"

Transkript

1 Til beboerne i afdeling 21 Lindeparken 1 A-D Silkeborg, den 14. august 2015 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Husk, at der er ordinært afdelingsmøde i afdeling 21 torsdag den 27. august 2015 kl. 19:00 Beboerlokalet på Lindeparken 1 I dette materiale kan du læse mere om de emner, der vil blive taget op på mødet. Det drejer sig blandt andet om budgettet for det kommende år samt eventuelt indkomne forslag. Vi håber på at se dig til afdelingsmødet, hvor vi i fællesskab kan blive enige om, hvordan afdeling 21 skal udvikles fremadrettet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Forelæggelse af budget for år Godkendelse af vedligeholdelsesreglement 6. Indkomne forslag a. Er der interesse for etablering af carporte? Og kan der skabes økonomisk fundament til at etablere carportene? (Hanne Poulsen) 7. Valg af: 1 afdelingsbestyrelsesmedlem, på valg er: Kasper Koch Kristensen (genopstiller) 2 suppleanter, på valg er: Rita Mortensen Else Stensgaard Knudsen 8. Eventuelt - 1 -

2 -2-

3 -3-

4 - 4 -

5 BUDGET 2016 Afd. 21 SØHOLT Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet. Efter godkendelsen på afdelingsmødet, vil en evt. huslejeændring blive varslet over for den enkelte lejer, inden udgangen af september 2015, således at den nye husleje træder i kraft pr. 1/ Forhøjelse pr. 1. januar 2016 Nødvendig merindtægt i henhold til budget kr Svarende til 1,34% Det svarer til en årlig huslejeforhøjelse på kr 10,95 Huslejen udgør herefter gennemsnitlig kr 830,47 pr. m2 pr. år. pr. m2 pr. år. Nuværende Ca. ændring Ny Antal Antal Antal Gns. ca. husleje i husleje ca. husleje rum lejemål M² i alt M² kr. / md. kr. / md. kr. / md I alt Nedenstående søjler viser udviklingen i huslejen pr. m2 sammenholdt med den generelle stigning i leveomkostningerne (Nettoprisindekset) Real 2012 Real 2013 Real 2014 Budget 2015 Budget Nedenstående søjler viser udviklingen i antallet af flytninger i afdeligen

6 AAB SILKEBORG Afd SØHOLT Budget for året 2016 Regnskab Budget Budget Afvigelse Udgifter Prioritetsydelser Prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser) Offentlige udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift og vandafledningsbidrag Renovation Forsikring Afdelingens energiforbrug El- og varmeforbrug til fællesarealer Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 112 Bidrag til boligorganisationen Adm.bidrag kr pr.lejemålsenhed Disp.fondsbidrag kr. 560 pr.lejemålsenhed A- og G-Indskud - Landsbyggefonden 114 Løn til ejendomsfunktionærer og renholdelse Løn ejendomsfunktionærer, incl. Sociale ydelser Trappevask samt anden renholdelse Vedligeholdelse og istandsættelse 115 Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402) Afdelingsaktiviteter og andre udgifter 118 Beboeraktiviteter, vaskeri mv Afd. bestyrensens rådighedsbeløb til aktiviteter Afdelingsmøde, omkostninger afd. bestyrelse Udgifter driftskontor, tlf, EDB mv Kontingent Boligselskabernes Landsforening Diverse udgifter Henlæggelser / opsparing til: 120 Planlagt vedligeholdelse Istandsættelse v/fraflytning Tab ved fraflytning, max. 323 kr.pr lejemålsenh Særlige henlæggelser Forbedringslån og ekstraordinære udg. 125 Renter og afdrag på forbedringslån 126 Afskrivning forbedringsarbejder Tab ved fraflytning 132 Renter og afdrag på hjemfaldslån 133 Afvikling af opsamlet underskud 134 Korrektioner vedr. tidligere år 140 Årets overskud Udgifter Mulig huslejenedsættelse Samlede udgifter

7 AAB SILKEBORG Afd SØHOLT Budget for året 2016 Regnskab Budget Budget Afvigelse Indtægter Huslejeindtægter Renteindtægter Drift af vaskeri, og øvrige fællesfaciliteter Andre ordinære indtægter Overført fra opsamlet resultat 206 Korrektion tidl. År / tilskud fra dispositionsfonden Årets underskud Indtægter Nødvendig huslejeforhøjelse Samlede indtægter Beboerindflydelse: Indflydelse Ringe Ingen Nedenstående diagrammer viser udviklingen i omkostningerne i de enkelte omkostningsgrupper Renter og afdrag kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing Real 2013 Real 2014 Budget 2015 Budget 2016 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: 8% Renter og afdrag kreditforeningslån 15% Offentlige og andre faste udgifter 14% 63% Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing - 7 -

8 Læsevejledning til afdelingsbudgettet for 2016 Budgettet for 2016 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige at udgifter og indtægter skal være lige store der budgetteres således ikke med hverken underskud eller overskud, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af, der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter, som er afhængige af din og dine naboers adfærd og til sidst de udgifter, der er afhængige af de beslutninger, som I tager i fællesskab i jeres afdeling. For at give et overblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi trafiklysets farver ud for de enkelte omkostningsposter. Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter: Realkreditlån (konto ) Afdelingernes betaling af de oprindelige realkreditlån sker i henhold til lovgivningen og ydelserne er reduceret med offentlige tilskud. Der har igennem årene været forskellige tilskudsmodeller, hvilket afspejles i udviklingen af den ydelse som skal betales. For gamle afdelinger er ydelsen fast, mens der for nyere afdelinger, hvor låneoptagelsen er sket med indekslån, sker en årlig regulering af ydelsen. For afdelinger med indekslån forventes ydelsen af stige mellem 1,4 og 1,9% i budgettet for Ejendomsskat (konto 106) Med baggrund i den nye kommuneaftale, som er godkendt i juni 2015, budgetteres der med en stigning i ejendomsskatterne i niveauet mellem 6,3 og 7%. Energiforbrug og affald (konto 107, 109, 111) Der forventes moderate stigninger i priserne på el- og varmeforbrug, vand og vandafledningsbidrag samt renovation og containerleje. Stigningen forventes i niveauet imellem 1 og 2,5%. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med forventningerne for Forsikringer (konto 110) I forbindelse med EU-Udbud af vores forsikringspolicer er præmien nedsat pr. 1/ Det betyder at budgettet for 2016 nedsættes med ca. 37% i forhold til budgettet for Bidrag til boligorganisationen (konto 112) Administrationsbidraget til AAB er nedsat med 56 kr. fra kr. til kr. pr. lejemålsenhed. Udover bidraget til AAB indbetales lovpligtige bidrag til Landsbyggefonden (LBF) samt til AAB s dispositionsfond. De lovpligtige beløb forventes at stige med 1%. Løn og renholdelse (konto 114) Omkostninger til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL, og indeholder en lønstigning i 2016 på 1,9% samt en stigning i pensionsbidraget med 0,5%. AAB har medio 2015 ansat en ejendomsservicetekniker elev. Elevforløbet vil blive på tværs af driftsområderne

9 Driftsområdernes interne fordelingsnøgle, som bl.a. bruges til fordeling af lønomkostningerne, reguleres normalt hvert 2. år. Som følge af ændrede fraflytningsprocenter, nedlagte lejemål i forbindelse med helhedsplaner samt igangsætning af den nye afd. 46 er der i budgetåret 2016 sket justeringer af fordelingsnøglerne. Omkostningerne til renholdelse samt trappevask forventes at stige med ca. 2,0%. Almindelig vedligeholdelse (konto 115) Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg budgetteres med en stigning på ca. 1,8 %. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med ændringerne i driftsområderne samt forventningerne for Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116/120) Posten dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af køleskabe og komfurer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. I henhold til loven skal der foretages passende henlæggelser (opsparing), under hensyntagen til en jævn lejeudvikling. Omkostningerne er skitseret i langtidsplanen og dækkes via henlæggelserne/opsparingen på konto 120. Der budgetteres en generel stigning i opsparingen for 2016 i niveauet 2,3%, dog kan der være afdelingsvise afvigelser som følge af omkostningsudviklingen i langtidsplanen Afdelingsaktiviteter og andre udgifter (konto ) Der forventes en gennemsnitlig stigning på ca. 2%. Tab ved fraflytninger (konto 130/123) En afdelings omkostning til tab ved fraflytning kan for 2016 maksimalt udgøre 323 kr. pr. lejemålsenhed. Afdelingerne henlægger/opsparer til dækning af denne omkostning. En lang række afdelinger har tidligere opsparet tilstrækkelige midler til at dække den maksimale omkostning hvorfor deres budgetter for 2016 er med 0 kr. Renteindtægter (konto 202) Med baggrund i de seneste års lave renteniveau samt forventningerne til udviklingen budgetteres renteindtægterne med ca. 1,25%. Afdelingens mellemregningskonto med AAB forrentes med denne sats. Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud (konto 203/133) I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år. Langtidsplanen Den vedlagte langtidsplan indeholder poster for de kommende 10 års vedligeholdelsesarbejder. Talkolonnen for Budgetåret 2016 er fremhævet. Udviklingen i vedligeholdelsesarbejderne samt i opsparingen er synliggjort i grafen for de kommende 20 år

10 LANGTIDSPLAN AFD. 21 SØHOLT Budgetperiode: Alle beløb er i dkk Konto Tekst Uforudseelige udgifter Fælleslokaler Fællessal lydregulering P. areal asfalt Flisebelægning v. fællesrum Rydning og hæk v. 1A Rydning og hæk v. 1A Cykelskur malerbehandling Gulve flyttelejligheder Hårde hvidevarer Kældergulve malerbehandling Solceller inverter udskiftes Vaskerimaskiner Ventilation indregulering Ventilation motorer udskift Ventilation kanaler rens Faldprøver elevatorer Materiel kørende nyanskaffelse Materiel kørende nyanskaffelse Materiel kørende leje Årenes totale forbrug Årets henlæggelse Primosaldo konto Ultimo henlæggelse Udskrevet

11 LANGTIDSPLAN AFD. 21 SØHOLT Budgetperiode: Alle beløb er i dkk Bygningsareal: 3671 m2 Nøgletal Forbrug i kr./m² 26,15 62,38 32,69 56,39 31,87 23,97 34,32 152,27 23,15 23,70 46,31 Henlæggelse i kr./m² 46,85 51,48 52,57 53,66 54,75 55,84 56,93 58,02 59,11 60,20 61,56 Henlæggelses saldo i kr./m² 86,35 75,46 95,61 93,16 116,04 148,19 170,80 76,55 112,78 149,28 164,81 Forbrug/opsparing pr. m Forbrug i kr./m² Henlæggelse i kr./m² Udskrevet

12 Afdeling

13 1. Normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 2. Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer samt evt. tillæg. Ændring af lejekontrakten 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktsbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Beboerklagenævn 3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet

14 3. Overtagelse af boligen ved indflytning Boligens stand 1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistandsatte. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte. Syn ved indflytning 2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet. Indflytningsrapport 3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. Fejl, skader og mangler skal påtales inden 14 dage 4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 14 dage efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. 5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. 4. Boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen Boligens standard ved lejemålets begyndelse 1. Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge ny istandsatte. 2. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det. Slid og ælde 3. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. Farvevalg 4. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg. Lejlighederne afleveres i AAB Silkeborgs standard farve 5. Vedligeholdelse i boperioden Lejerens vedligeholdelsespligt 1. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse

15 2 Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Særlig udvendig vedligeholdelse 3. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit 5 være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen. 4. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet. Udlejerens vedligeholdelsespligt 5. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren. 6. Udlejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejeren afholder alle udgifter i denne forbindelse. Såfremt lejeren mister en nøgle i bo perioden kan der tilkøbes en ny og låsen skal ved fraflytning om kodes for lejerens regning. 7. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5. Anmeldelse af skader 8. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. 6. Særlig udvendig vedligeholdelse Altan 1. Altanen skal i lighed med den indvendige bolig vedligeholdes, og ved fraflytning afleveres i velholdt og rengjort stand

16 7. Særlige regler for indvendig vedligeholdelse Bemærk særlige regler ved fraflytning se punkt 8 Stuer, værelser og entré Vægbehandling 1. Vægge i stuer/værelser/entré er ved indflytningen pudset, tapetseret med Filt, glasvæv eller Rutex og malet med maling i kvalitet som Flügger Flutex glans 10 i farven Ral 9010 For korrekt vedligeholdelse bør det males med maling af samme type og glans. Loftbehandling 2. Loft i stuer/værelser og entré er ved indflytning malet med maling i kvalitet som Flügger Flutex glans 5 i farven S 0500-N. For korrekt vedligeholdelse bør det males med maling af samme type og glans. Køkken Vægbehandling 3. Vægge i køkken er ved indflytningen pudset, tapetseret med Filt, glasvæv eller Rutex og malet med maling i kvalitet som Flügger Flutex glans 10 i farven Ral 9010 For korrekt vedligeholdelse bør det males med maling af samme type/kvalitet og glans. Loftbehandling 4. Loft i køkken er ved indflytning malet med maling i kvalitet som Flügger Flutex glans 5 i farven S 0500-N. For korrekt vedligeholdelse bør det males med maling af samme type og glans. Badeværelse Vægbehandling 5. Vægge i badeværelse er ved indflytningen pudset, tapetseret med Filt eller glasvæv og malet med maling i kvalitet som Flügger Flutex glans 25 i farven Ral For korrekt vedligeholdelse bør det males med maling af samme type og glans. Loftbehandling 6. Loft i badeværelse er ved indflytning malet med maling i kvalitet som Flügger Flutex glans 25 i farven S 0500-N. For korrekt vedligeholdelse bør det males med maling af samme type og glans. Træværk 7. Dørkarme og fodlister er normalt ved indflytning malet med maling af kvalitet som Flügger Easy finish glans 40 i farven RAL 9010.Dog kan det ikke forventes at træværk males ved hver flytning. For korrekt vedligeholdelse bør det males med maling af samme type og glans. Radiatorer og rør 8. Radiatorer og rør males under normale omstændigheder meget sjældent. Hvis der i bo perioden er behov for pletmaling er der mulighed for at få udleveret maling på driftskontoret

17 Lakerede trægulve 9. Generel vedligeholdelse af lakerede trægulve Et lakeret gulv har en meget slidstærk overflade, der er nem at vedligeholde, men der er naturligvis altid små tips og tricks, der kan hjælpe med at begrænse slitage. Ved indgangspartier er det en god ide at placere riste eller måtter både udenfor og indenfor. Det mindsker mængden af grus og småsten, der kan ridse gulvet. Alle møbler, der placeres direkte på et lakeret gulv, bør have påsat filtdupper under benene for at beskytte gulvets overflade mod ridser. Ved kontorstole med hjul er det en fordel at placere en køreplade under stolen eller evt. udskifte hjulene med bløde hjul. Der bør anbringes underlag under planter, så det lakerede gulv ikke kommer i kontakt med fugt/vand i længere tid ad gangen. Rengøring og vedligeholdelse af lakerede trægulve Støvsugning er ofte tilstrækkeligt i den daglige rengøring. Når der er behov for det, vaskes gulvet med produkter som Junckers GulvSæbe; der bruges en hårdt opvredet klud eller moppe, og det er vigtigt, at bruge så lidt vand som muligt. Hyppigheden af vedligeholdelse afhænger naturligvis af brugen af gulvet, men det er vigtigt at understrege, at genlakering bør ske, inden den originale lak gennemslides. Dette gælder i særlig grad for hvidpigmenterede gulve. En gennemslidning af den originale lak betyder, at gulvet skal slibes til rent træ inden genlakering. Genlakering af lakerede trægulve Inden genlakering afvaskes gulvet med Junckers GulvRens for at neutralisere GulvSæbe. Den lakerede overflade skal være helt tør inden lakering. Der mellemslibes med sandpapir eller slibenet (P120-P150) og gulvet skal være helt fri for slibestøv, inden lakering med en af Junckers Gulvlakker. Slibning og lakering skal altid ske i træets længderetning. Lakken påføres enten med pensel, rulle eller sprøjte. Tørretiden er ca. 4 timer ved 20 C og 50% relativ luftfugtighed. Maksimal hårdhed opnås efter 72 timer. Vedhæftning: For at sikre den bedste vedhæftning er det en god idé at lave en lille lakprøve på et mindre felt. Påfør et lag lak. Dagen efter skraber du på lakken med kanten af en mønt. Hvis overfladen ikke krakelerer, kan du lakere hele gulvet. For yderligere oplysninger kontakt dit driftskontor

18 Fliser/klinker/ på vægge og gulv 10. Daglig rengøring Daglig rengøring foretages med et alkalisk rengøringsmiddel uden plejemidler f.eks. Evers Grundrens. Periodisk rengøring for kalkaflejringer Afhængigt af vandets hårdhedsgrad og brugen af rummet, skal der regelmæssigt foretages en afkalkning af overflader, der belastes med vand, f.eks. badeværelser: 1) Overfladen rengøres med et alkalisk rengøringsmiddel, f.eks. Evers Grundrens. 2) Der skylles efter med vand. 3) Overfladen påføres koncentreret Evers kalkfjerner. Lad den virke i fem min. Herefter skrubbes overfladen let med en hård børste eller en ikke ridsende skuresvamp. 4) Skyl og slut af med en let grundrens og efterskylning. Rengøring for kalk, som har siddet længe Fremgangsmåden er den samme som overfor, men det er en fordel at anvende meget varmt vand sammen med Grundrens, da det øger rengøringsmidlets effektivitet. Processen gentages indtil belægningen er væk. Fedt- og oliepletter Ved fedt- og oliepletter anvendes et alkalisk rengøringsmiddel. Man opnår større effekt med varmt vand og længere virkningstid. Gentag processen om nødvendigt. Går pletterne ikke helt af, kan der bruges rensebenzin, acetone eller sprit. Blod og æggehvidestoffer Skyl med koldt vand og rengør derefter med et alkalisk rengøringsmiddel. Hvis fugerne bliver mørke Mørke fuger rengøres først med et alkalisk rengøringsmiddel og derefter med et klorholdigt middel. Skyl efter. Problemet kan delvis afhjælpes ved imprægnering af fugerne med produkt som Evers FB9700. Imprægneringen bør gentages, når fugerne begynder at opsugefugt igen. (NB! Tegn på mug i badeværelser o.lign. steder, skyldes ofte utilstrækkelig ventilation)

19 Vinduer/udvendige døre 11. Smøring. Vinduer og døre er stort set vedligeholdelsesfrie. Dog skal alle bevægelige dele som greb, hængsler osv. renses og evt. have et par dråber olie 1-2 gange om året - hyppigt brugte vinduer og døre skal smøres oftere. Til smøring af bevægelige dele benyttes en syrefri smøreolie Driftspersonalet udfører smørelse af vinduer hvert 3. år. Vask/rengøring af rude, ramme og karm Gøres bedst med en blød klud eller børste samt lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel eller et andet mildt rengøringsmiddel uden slibeeffekt og opløsningsmiddel. Spor efter klæbemærker og limrester på glasset fjernes ved at gnide på dem med en klud dyppet i sprit. Drejer det sig om mærker fra sugekopper, kan du fjerne dem med et rengøringsmiddel til glaskeramiske kogeplader. Sorte striber fra glasbånd kan kræve lidt ekstra knofedt for at gå af. Træ indvendigt. Karmen er overfladebehandlet med vandbaseret maling eller lak og bør afvaskes jævnligt. Tætningslister, glasbånd og glaslister skal blot holdes rene fx ved aftørring med en klud opvredet i rent vand, evt. tilsat et mildt rengøringsmiddel. Skader i karmens overfladebehandling skal repareres. Ved reparation, eller hvis du i øvrigt ønsker at male karmen, skal du bruge vandbaseret, diffusionsåben maling - undgå at få maling på tætningslister, glasbånd og glaslister. Korrekt olie og maling kan udleveres ved at kontakte driftskontoret. Inventar 12. Køkken-/klædeskab osv. vedligeholdes ved rengøring med en blød klud eller børste samt lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel eller et andet mildt rengøringsmiddel uden slibeeffekt og opløsningsmiddel Afløb 13. For at mindske risikoen for tilstoppede afløb hvilket kan medføre vandskader og unødvendige udgifter, anbefales det at vandlåse under vaske og i gulvafløb renses 2 gange årligt. Termostater på radiatorer/ gulvvarme 14. For at sikre at en termostat virker som den skal, anbefales det at ventilen under termostaten masseres 1-2 gange årligt, normalt om efteråret lige inden fyrings sæsonen starter. Massagen gøres ved, at termostaten skrues op og ned 5-10 gange. På den måde bliver ventilen gjort gangbar da den har tildens til at gro fast efter en lang periode hvor den ikke har været i brug. Samme metode kan bruges hvis der pludselig i løbet af året ikke er varme i radiatoren/gulvvarmen

20 8. Ved fraflytning Normalistandsættelse ved fraflytning 1. Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig - maling af lofter - maling eller tapetsering af vægge - rengøring efter håndværkere Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 8 år og 4 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen. Misligholdelse 3. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 4. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Ekstraordinær rengøring 5. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af bl.a. hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse. Undladelse af normalistandsættelse 6. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Syn ved fraflytning 7. Udlejeren foretager syn af boligen senest 14 dage efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes til dette syn med minimum 8 dages varsel. Fraflytningsrapport 8. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren. 9. Kopi af fraflytningsrapporten sendes til lejeren pr. mail umiddelbart efter synet er fortaget. Har beboeren ikke en mail adresse vil rapporten blive sent pr. post senest 14 dage efter synet er udført. Dette gælder også, hvis beboere ikke er tilstede under synet

21 Oplysning om istandsættelsesudgifter 10. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse. Endelig opgørelse 11. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres. 12. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse 13. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. Istandsættelse ved bytning 14. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. 9. Vejledning ved fraflytning Generelt 1. Malerarbejde skal generelt i alle faser udføres håndværksmæssig forsvarligt/ korrekt. Tapet 2. Hvis der i bo perioden bliver udskiftet til andet tapet end den oprindelige gøres der opmærksom på, at boligen skal afleveres med ens tapet på alle vægge i hvert rum. Tapet skal være at typen Rutex Ekstra (savsmuldtapet) i værelser, stue, entré og køkken. I badeværelser kan der anvendes filt eller glasvæv. Bemærk: Der må ikke opsættes skumtapet, hessianbeklædning, træpaneler, fløjlstapeter, borter el. lign. Der må ligeledes ikke opsættes nyt tapet oven på eksisterende. Maling 3. Nymalede områder skal fremstå fuldt dækket og ensartet i kulør og glans uden helligdage og løbere. Malingslagene skal være fastsiddende. Der må kun anvendes kvalitets maling af anerkendt fabrikat som Flügger Flutex Glans og farve på maling 4. Lofter i bad glans 25 farve S 0500-N Øvrige lofter glans 5 farve S 0500-N Vægge i køkken glans 10 farve RAL 9010 Vægge i bad glans 25 farve RAL 9010 Øvrige vægge glans 10 farve RAL 9010 Træværk glans 40 farve RAL 9010 Radiator og rør glans 40 farve RAL 9010 Spærregrunder 5. Hvis der er røget i lejligheden eller der er tuschstreger på vægge og loft, opnås det bedste resultat ved først at male med en spærregrunder. Her anbefales spærregrund som Flügger Iso 5 eller lignende. Ved først at give denne behandling, er det ofte

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Lejlighedsmappe fra Atlantia

Lejlighedsmappe fra Atlantia Lejlighedsmappe fra Atlantia - Denne mappe er udarbejdet som et hjælperedskab, til alle lejere beboende i ejendomme som administreres af Atlantia. Mappen indeholder nyttige tips om hvordan man vedligeholder

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af:

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af: Indhold 1 Indhold Vedligeholdelsesreglement Forord 2 Hvordan får jeg hjælp 3 Vedligeholdelse 4-14 Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen Vedligeholdelse Indkøb af materialer Sådan istandsætter du lofter

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Maj 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Misligholdelse... 3 Akutte skader... 3 Maling af bolig... 3 Løbende rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere