Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal."

Transkript

1 Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte, Frank Edelberg Jensen, Freddy Nymark Knecht, Lene Pilegaard Munter, Leif Nybo, Lisa Pihl, Grete Schødts, Jørgen Lørvig Jensen, Lone B. Larsen Afbud: Siham Christensen, Leo Holm, Bo Nissen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Orientering fra formand og sekretariat Høringssvar til Resultatrevision Beskæftigelsesstrategi - indsatsen for indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere over 30 år Indsatsen overfor sygemeldte borgere Beskæftigelsesregion Syddanmarksopfølgningsrapporter 1. kvartal Kvartalsstatistik vedr. Beskæftigelsesankenævnets afgørelser Orientering om ansøgning om dispensation fra det forpligtende samarbejde Orientering om tilsyn med reglerne for rådighed Styringsnetværk om beskæftigelsesindsatsen Orientering om praksisundersøgelser Status på LBR-midler Projektoversigt maj Projektansøgning "Hvad er dit mål?" Eventuelt...12

2 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering fra formand og sekretariat Beslutningstema: Sekretariatet kan på mødedagen kontaktes på: Tlf eller Sagsfremstilling: Orientering fra formand Orientering fra sekretariat: Orientering om beskæftigelsesplansprocessen. Planen sendes første gang i uofficiel høring i starten af juni hos LBR-medlemmer og de 3 kommuner. Bemærkninger der fremsendes i denne høringsfase vil så vidt muligt blive indarbejdet inden den sendes i officiel høring 1. juli. Høringssvar fra LBR behandles på mødet i august. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Formanden orienterede om: De stille demonstrationer på Centrumpladsen Breve til og svar fra Beskæftigelsesankenævnet og Beskæftigelsesministeren Afholdt borgermøde 5. maj 2011 Borgmesteren mødes med initiativgruppen Sekretariatet orienterede om; Invitation fra VINSA Kommende evalueringer fra DISCUS af arbejdsevnemetoden og arbejdsprøvninger 2. Høringssvar til Resultatrevision /6766 Beslutningstema: Godkendelse af høringssvar. Sagsfremstilling: Sekretariatet fremsendte d. 29. april Resultatrevisionen for 2010 ud til høring hos LBR-medlemmerne. LBR-medlemmerne har mulighed for at komme med bemærkninger 1

3 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den indtil d. 21. maj. På baggrund af de indkomne bemærkninger formuleres et høringssvar, der godkendes på mødet. Indstilling: Det indstilles, at der formuleres og godkendes et høringssvar på mødet. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der blev godkendt et høringssvar som følger: LBR er bekymret over, at brugen af revalidering er faldet i Svendborg Kommune. På baggrund af resultatrevivionen for 2010 er der et ønske om, og en tiltro til, at der sættes fokus på brugen af revalidering i 2011 og fremover. Derudover har LBR ingen bemærkninger til den udarbejdede resultatrevision. 3. Beskæftigelsesstrategi - indsatsen for indsatsklare kontantog starthjælpsmodtagere over 30 år. 11/4143 Beslutningstema: Godkendelse af en uddybning af beskæftigelsesstrategien for målgruppen af kontant- og starthjælpsmodtagere over 30 år. Sagsfremstilling: Da Arbejdsmarkedsudvalget på deres møde den 9. februar 2011 godkendte beskæftigelsesstrategien for 2011 blev der bedt om der blev udarbejdet forslag til tidligere/længerevarende tilbud til målgruppen indsatsklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år. I vedlagte notat beskrives den indsats, der foreslås for målgruppen over 30 år. Der vil være fokus på at anvende virksomhedsrettede tilbud, og hvor dette ikke er muligt vil der være fokus på tilbud, der kan opkvalificere til efterfølgende virksomhedsrettede tilbud, f.eks. deltagelse i mentorprojekt. For personer over 30 år, hvor der er brug for misbrugsbehandling, vil der ikke længere iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud parallelt med misbrugsbehandlingen. Der vil være fokus på behandlingen først, og først når borgeren vurderes klar, iværksættes det beskæftigelsesrettede tilbud. Indstilling: Det indstilles, at arbejdsmarkedsudvalget godkender den vedlagte uddybning af beskæftigelsesstrategien for 2011 for målgruppen over 30 år. Det indstilles, at LBR tager orienteringen til efterretning 2

4 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Bilag: Åben - Uddybning af beskæftigelsesstrategi for de over 30 årige Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. 4. Indsatsen overfor sygemeldte borgere 11/12728 Beslutningstema: Godkendelse af strategi og annoncemateriale. Konstitueret teamleder Christina Stavnsbjerg deltager under punktet. Det afklares inden LBR-mødet om Christina Stavnsbjerg deltager Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på møde den 9. februar 2011 forslag til beskæftigelsesstrategi for I den forbindelse bad Arbejdsmarkedsudvalget om en særskilt drøftelse af tilbud til aktiverede sygdomsramte i forbindelse med udløb af den igangværende kontrakt. Per 1. maj 2011 træder ny lovgivning i kraft, som betyder større fleksibiltet i opfølgning og indsats. Den ændrede lovgivning betyder, at målgruppen for aktive tilbud reduceres. I vedlagte notat redegøres for hvilke grupper, der ikke længere skal aktiveres. Jobcenter Svendborg har i det vedlagte notat redegjort for den indsats, der foreslås til sygemeldte borgere, der skal i aktivt tilbud. Jobcentret vil have fokus på delvis raskmelding og tidlig kontakt til borger og arbejdsgiver. Hvor delvis raskmelding ikke er mulig, er der behov for et funktionsafklarende forløb, der med en sundhedsfaglig tilgang kan medvirke til en hurtig afklaring af borgeren. På mødet vil materialet blive yderligere uddybet. Der ønskes aftale med en leverandør, der kan tilbyde forskellige kombinationer af tilbud til de forskellige grupper af sygemeldte med forskellige behov. Der er på baggrund af forslaget til indsats udarbejdet annonceringsmateriale, der er vedlagt dagsordenen. Økonomiske konsekvenser: Der er afsat 6 mio. kr. til aktivering af sygemeldte. Indstilling: 3

5 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Det indstilles, at forslaget til indsatsen overfor sygemeldte borgere godkendes annonceringsmaterialet godkendes Det indstilles at LBR tager orienteringen til efterretning Bilag: Åben - Indsatsen overfor sygemeldte Åben - Annoncemateriale Åben - Skema til afgivelse af tilbud Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. Udbud fra Svendborg kan findes på 5. Beskæftigelsesregion Syddanmarksopfølgningsrapporter 1. kvartal /12828 Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, der danner baggrund for et opfølgningsmøde mellem beskæftigelsesregionen og Jobcenter Svendborg. Fra om med 1. kvartal 2011 udarbejdes 2 rapporter; én der er målrettet embedsmandsniveau og én der er målrettet politikerniveau. På Arbejdsmarkedsudvalgets den 8. december 2010 besluttede udvalget, at man ønskede at se begge produkter inden man tog stilling til om man fortsat ønskede embedsmandsrapporter, derfor vedlægges begge rapporter som bilag til dagordenen. Embedsmandsrapporten beskriver udviklingen i det seneste år og niveauet i forhold til de øvrige jobcentre i regionen for hvert ministermål. For hvert mål er der en kort tekst og en side med relevante tal og grafer. Sidst i rapporten er der en resultatoversigt for hver kommune i det forpligtende samarbejde. Rapporten beskriver målene i forhold til det samlede jobcenterområde. Til LBR er endvidere vedlagt politikerrapporter fra både Langeland og Ærø 4

6 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Politikerrapporten har færre grafer, men har en kort status på de 4 ministermål og en kort gennemgang af de vigtigste udviklingstendenser på beskæftigelsesområdet i Svendborg Kommune. Ministermål I forhold til arbejdskraftsreserven har Svendborg oplevet en stigning i gennem det seneste år. Stigningen er høj i forhold til den gennemsnitlige udvikling i regionen, men niveauet er mindre end gennemsnittet for regionen. Svendborg har modsat regionen oplevet et fald i tilgangen til permanente ydelser, både i forhold til fleksjob og førtidspension. Trods den lavere tilgang har Svendborg stadig en relativt højere andel på permanent offentlig forsørgelse. Antallet af unge på offentlig forsørgelse er steget i Svendborg. Det er i sær antallet af unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, der er steget. Samlet set er antallet af unge på niveau med regionen og sammenlignelige jobcentre. I Svendborg er antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse steget i det seneste år, men niveauet er mindre end gennemsnittet i klyngen af sammenlignelige jobcentre og i regionen. Som fokusområder i politikerrapporten er fremhævet udfordringen med langtidsledighed, hvor Svendborg opfordres til at fastholde en tidlig og intensiv indsats med fokus på virksomhedsrettet aktivering. Svendborg har oplevet en stigning i antallet af langtidsledige, men i mindre grad end andre kommuner i klyngen. Rapporten sætter også fokus på tilgangen til permanente ydelser, hvor der opfordres til fortsat at begrænse tilgangen ved hjælp af en aktiv og målrettet indsats for sygedagpengemodtagere og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Der opfordres til at kommunen har fokus på de parallelindsatser, der er behov for før eller under den beskæftigelsesrettede indsats. Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget: tager opfølgningsrapporterne til efterretning tager stilling til om begge rapporter fortsat ønskes behandlet på udvalgsmøder Det indstilles, at LBR: tager opfølgningsrapporterne til efterretning tager stilling til om alle rapporter fortsat ønskes behandlet på udvalgsmøder Bilag: Åben - Opfølgningsrapport Svendborg 1. kvartal 2011.pdf Åben - Opfølgning til lokale politikere i Svendborg 1. kvartal 2011.pdf 5

7 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Åben - Opfølgning til lokale politikere i Langeland Kommune 1. kvartal 2011.pdf Åben - Opfølgning til lokale politikere Ærø 1. kvartal 2011.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning. Fremover drøftes udviklingen med afsæt i opfølgningsrapporten til lokale politikere. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. Alle rapporter ønskes fremover. 6. Kvartalsstatistik vedr. Beskæftigelsesankenævnets afgørelser 11/637 Indstilling: Det indstilles at orienteringen tages til efterretning Bilag: Åben - Notat til udvalg 1. kvartal 2011 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 7. Orientering om ansøgning om dispensation fra det forpligtende samarbejde 11/14874 Sagsfremstilling: Ærø Kommune har den 14. april 2011 fremsendt vedlagte Ansøgning om dispensation fra forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet til Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder. Ærø Kommune ønsker selv at varetage opgaverne på området og anfører følgende begrundelser: Samling af finansieringsansvar og udføreransvar. Koordinering med andre kommunale indsatser Lokalkendskab 6

8 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Faglig bæredygtighed Sidsnævnte faglige bæredygtighed ønskes sikret gennem frivilligt samarbejde med samarbejdspartnere, blandt andre Svendborg Kommune, hvor der skal indgås aftale om sparring og rådgivning. Dispensationsansøgningen omfatter etablering af selvstændigt LBR, dog ønskes et medlem/en observatør tilknyttet LBR for Svendborg Kommune. Udover dispensation på det forpligtende samarbejde søges også dispensatiom til at samle beskæftigelsesområdet og ydelsesområdet under samme ledelse. Ærø Kommune oplyser, at ansøgningen er med virkning fra Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Ansøgning_om_dispensation_fra_forpligtende_samarbe.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. 8. Orientering om tilsyn med reglerne for rådighed 11/15057 Sagsfremstilling: Pensionsstyrelsen har meddelt Svendborg Kommune, at den vil føre tilsyn med kommunens administration af reglerne om rådighed for arbejdsmarkedsparate modtagere af kontanthjælp eller starthjælp. Der er tale om et ordinært tilsyn. Pensionsstyrelsen har overtaget tilsynet efter Arbejdsdirektoratet, der er nedlagt som selvstændig virksomhed. Tilsynet gennemgår hvert år ca tilsynssager. Rådighedstilsynet omfatter kommunernes administration af reglerne om rådighed og sanktion, dvs. om kommunerne har afgjort den enkelte sag korrekt efter reglerne. I Svendborg Kommune er udtaget en stikprøve på 40 borgere. Når tilsynet er slut, vil kommunen modtage en rapport med det samlede resultat, der skal behandles i kommunalbestyrelsen. 7

9 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 9. Styringsnetværk om beskæftigelsesindsatsen 11/14921 Sagsfremstilling: KL har på baggrund af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet, der øger de kommunale udgifter med ca. 8,5 mia.kr. taget initiativ til at nedsætte et styringsnetværk, der skal sætte fokus på styringen af området. Styringsnetværket vil koncentrere sig om fire indsatsområder: Resultatmål Budgettet som styringsredskab Fokus på effekt af aktiveringsindsats Benchmarking og læring Det forventes at styringsnetværket vil afholde 5-6 møder i løbet af Deltagerne skal være villige til at forholde sig kritisk til egen styringspraksis på beskæftigelsesområdet, tilgengæld er der mulighed for at få nye idéer og anbefalinger til at forbedre sin praksis. KL foreslår at kommunerne deltager med den ansvarlige direktør, jobcenterchefen og evt. en stabsmedarbejder, der beskæftiger sig med økonomistyring. Svendborg Kommune deltager i styringsnetværket. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Beskæftigelsesindsatsen koster kassen - det kræver styring.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 8

10 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. Der følges op på om øerne har fået tilbuddet, ellers undersøger jobcentret om de kan få det. 10. Orientering om praksisundersøgelser 11/16994 Sagsfremstilling: På baggrund af den aktuelle debat om fleksjobs- og pensionsområdet har LBR anmodet om at se de praksisundersøgelser, der henvises til i debatten. Der er tale om: Praksisundersøgelse vedr. førtidspension 2008 fra Beskæftigelsesankenævnet Praksisundersøgelse vedr. fleksjob 2009 fra Beskæftigelsesankenævnet Praksisundersøgelse vedr. fleksjob og ledighedsydelse 2010 fra Ankestyrelsen Praksisundersøgelserne vedr. fleksjob har tidligere været forelagt for hhv. Erhvervsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Den seneste på fleksjobsområdet er endvidere forelagt LBR. Af de vedlagte sagsfremstillinger fra de politiske behandlinger fremgår de vigtigste anbefalinger. Selve rapporterne kan rekvireres på hhv. og På baggrund af Ankestyrelsens undersøgelse gennemførte Beskæftigelsesankenævnet i 2010 et formidlingsprojekt, hvor de gennem vejledningsmøder med kommunerne i Syddanmark orienterede om anbefalingerne. For at følge op på denne formidling gennemføres netop nu en praksisundersøgelse af kommunernes bevilling af fleksjob fra 1. december maj 2011 jf. vedlagte bilag. Når resultatet af denne undersøgelse foreligger vil Arbejdsmarkedsudvalg og LBR blive orienteret herom. På pensionsområdet lavede Beskæftigelsesankenævnet for Syddanmark i 2008 en praksisundersøgelse. Rapporten herfra kan ses på Undersøgelsen så på 95 sager fra 7 kommuner og viste at der i ½ delen af sagerne ikke var tilstrækkelig dokumentation til at bevilge førtidspension. oplysningsgrundlaget var ikke tilstrækkeligt til at vurdere om arbejdsevnen var varigt nedsat der var ikke sket en udtømmende afklaring af arbejdsevnen de iværksatte foranstaltninger var ikke individuelt tilpassede forløbet i arbejdsprøvninger var ikke beskrevet godt nok. 9

11 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Anbefalingerne var, at kommunen sikrer sig, at der først bevilges førtidspension, når det er godtgjort, at arbejdsevnen er væsentlig og varigt nedsat. Det skal derfor være dokumenteret, at der er indhentet tilstrækkelige lægelige oplysninger, herunder dokumentation for at alle relevante behandlingsmuligheder er udtømte og at der ikke tilkendes pension, hvis borgere afslår/ikke ønsker at tage imod et relevant behandlingstilbud. at mulighederne for forbedring af arbejdsevnen skal være udtømte, både behandlingsmæssigt men også ved aktivering, revalidering eller andre foranstaltninger at arbejdsprøvningen skal være individuelt tilpasset, og at resultatet af arbejdsprøvning mv. skal være udførligt beskrevet og at den også sker udenfor tidligere erhverv Svendborg Kommune havde i oktober 2009 Beskæftigelsesankenævnet på besøg, hvor anbefalingerne blev gennemgået for at sikre, at kommunen fulgte den anbefalede praksis. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - indkaldelsesbrev.doc Åben - Sagsfremstilling vedr praksisundersøgelse Fleksjob 2009 Åben - Sagsfremstilling vedr. praksisundersøgelse Fleksjob og ledighedsydelse 2010 Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 11. Status på LBR-midler /1556 Sagsfremstilling: Der vedlægges aktuel status på LBR-Midler Indstilling: Det indstilles, at orientering om status på midler tages til efterretning Bilag: Åben - Regnskab LBR maj 2011.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 10

12 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Projektoversigt maj /28898 Sagsfremstilling: Vedlagt oversigt over projekter. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager orienteringen til efterretning. Bilag: Åben - Projektoversigt maj 2011 Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 13. Projektansøgning "Hvad er dit mål?" 11/18195 Beslutningstema: Projektansøgning fra City Coach Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning d.19. maj På grund af den sene fremsendelse er projektbeskrivelsen sendt direkte ud til LBR-medlemmerne. Projektet vedrører coaching af 10 ledige og 5 sygemeldte i perioden juni 2011 til september Borgerne tilbydes 5-10 sessioner afhængigt af deres individuelle behov. Der ansøges om en økonomisk ramme på op til kr. For en nærmere beskrivelse af forløbet henvises til projektbeskrivelsen Indstilling: Det indstilles, at LBR beslutter om projektet skal bevilges eller der skal gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning "Hvad er dit mål?" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der gives afslag 11

13 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Eventuelt Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Lisa Pihl orienterede om kommende forslag om projekt vedr. jobrotation fra LO Sydfyn Virksomhedspraktikker og løntilskud udsendes når lister foreligger. 12

14 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Rita Andreasen Claes Bidstrup Siham Christensen Solveig Christensen Anne Marie Gamtofte Leo Holm Frank Edelberg Jensen Freddy Nymark Knecht Lene Pilegaard Munter Bo Nissen Leif Nybo Lisa Pihl Grete Schødts Jørgen Lørvig Jensen Lone B. Larsen 13

15 Bilag: 3.1. Uddybning af beskæftigelsesstrategi for de over 30 årige Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 25. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90571/11

16 Jobcenter Svendborg Ramsherred 12, 5700 Svendborg Indsatsen for Indsatsklare kontant- og starthjælp over 30 år For målgruppen over 30 år vil den primære indsats bestå af virksomhedsrettede tilbud, hvilket er i tråd med den udvikling der har været gennem de seneste år. Hvis der ikke er mulighed for at anvende virksomhedsrettet tilbud, anvendes vejledende og opkvalificerende tilbud. Det kan eksempelvis være i form af deltagelse i mentorprojekt i 4 uger eller i 100 timer fordelt over en længere periode. Hvis borgeren er motiveret og der er progression under forløbet, kan tilbuddet forlænges og efterfølges af et virksomhedsrettet tilbud. Misbrugsbehandling først beskæftigelsesrettet tilbud efterfølgende I målgruppen over 30 år har en del borgere behov for misbrugsbehandling. Tidligere har der været iværksat beskæftigelsesrettede tilbud sideløbende med misbrugsbehandlingen. Dette ønskes ændret således at der først er fokus på behandlingen. Borgerne bliver i denne periode fritaget for deltagelse i tilbud, eller hvis det drejer sig om et længerevarende behandlingsforløb ændres matchkategoriseringen fra indsatsklar til midlertidig passiv. Der vil blive igangsat beskæftigelsesrettet tilbud, når der er udvikling i behandlingsforløbet og borgeren tilkendegiver at være parat til at deltage i enten et tilbud om vejledning og opkvalificering eller et virksomhedsrettet tilbud. Det forventes at der vil ske et fald i antallet af over 30-årige der er aktiverede, dels på baggrund af minimumsaktivering af de over 30-årige uden motivation og progression dels ved at iværksætte beskæftigelsesrettede tilbud efter behandling. Midlertidige passive kontant- og starthjælp) Målgruppen udgør knap 200 fuldtidspersoner, der ikke vil kunne profitere af et beskæftigelsesrettet tilbud. Tallet forventes at stige på baggrund af at der ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud parallelt med behandlingstilbud af længere varighed.

17 Bilag: 4.1. Indsatsen overfor sygemeldte Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 25. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87503/11

18 NOTAT Forslag til indsatsen overfor sygemeldte borgere. Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget behandlede og godkendte på møde den 9. februar en beskæftigelsesstrategi for 2011 for jobcentrets forskellige målgrupper. Arbejdsmarkedsudvalget ønskede en særskilt drøftelse af tilbud til sygemeldte i forbindelse med udløb af kontrakten med det nuværende aktiveringstilbud. Dato: 5. april 2011 Sagsnr: 11/12728 Ref. ACJ Dir. Tlf I nærværende notat beskrives forslag til indsatsen for sygemeldte, med henblik på annoncering efter tilbud, der skal købes fra eksterne leverandører. Ny lovgivning Folketinget har i marts 2011 vedtaget lovændringer, der træder i kraft 1. maj Ændringerne betyder en større fleksibilitet i opfølgning og indsats overfor sygedagpengemodtagere, og betyder at målgruppen der har mulighed for deltagelse i et aktivt tilbud reduceres. Det indskærpes med lovændringen; at kommunen kun kan iværksætte indsats efter LAB-loven, hvis det kan fremme arbejdsfastholdelse og en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. at gradvis tilbagevenden altid går forud for henvisning af den sygemeldte til et aktivt tilbud. at der ikke kan iværksættes tilbud til delvist raskmeldte, dog kan der gives et tilbud, der i kombination med den delvise raskmelding understøtter en hurtigere tilbagevenden. at sygemeldte i et ansættelsesforhold, der har en klar diagnose og forventes fuldt ud raskmeldt indenfor 8 uger fra opfølgningstidspunktet ikke kan tilbydes et aktivt tilbud. Delvis raskmelding I beskæftigelsesstrategien 2011 for sygemeldte fremgår at målsætningen er at øge andelen af delvist raskmeldte fra de nuværende 14 procent til 17 procent. For at opnå denne målsætning, vil der være fokus på en tidlig kontakt. Det skal etableres en ekstra indsats for personer i ansættelsesforhold, Svendborg Kommune Direktørområde Økonomi Ramsherred Svendborg Tlf Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

19 så tidligt som muligt. Den ekstra indsats er tidlig kontakt til den sygemeldte og den sygemeldtes arbejdsgiver om mulighederne for arbejdsfastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet eventuelt gennem en delvis raskmelding. Hvis dette ikke er en mulighed inden 8. uge, vil de blive indkaldt til informationsmøde. Kontakten sker på baggrund af oplysningsskema og under hensyn til nye regler om fleksibel opfølgning samt kontakt til arbejdsgiver. Ønsket om at fremrykke indsatsen, er bl.a. et ønske om at kunne opnå en tidlig kontakt til arbejdsgiveren med henblik på arbejdsfastholdelse og dermed minimere risikoen for udstødning fra arbejdsmarkedet. Jo tidligere, der kan samarbejdes med arbejdsgiveren, jo mindre risiko er der for at medarbejderen opsiges og mister sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Delvis raskmelding som redskab skal øges, men der skal samtidig være en opmærksomhed på, at borgeren ikke presse til en delvis raskmelding, der medfører at der igen sker en fuld sygemelding. I samtalen med en delvist raskmeldt borger, vil der være fokus på fuld tilbagevenden evt. via andre hjælpeforanstaltninger ( 56-aftale, hjælpemidler mv.) eller alternativt en afklaring af arbejdsevnen, hvis der ikke kan opnås fuld tilbagevenden. Som hovedregel gives der ikke aktivt tilbud til de delvist raskmeldte, men hvis der ikke vurderes at være progression, vil borgeren få et funktionsafklarende tilbud, om muligt i kombination med den delvise raskmelding, hvis det vurderes at understøtte en hurtigere tilbagevenden Målgruppen til aktivt tilbud Der er en række borgere, som Jobcenter Svendborg fritager for aktivt tilbud. Det er borgere, der ikke er færdigudredt f.eks. fordi de afventer undersøgelse, operation eller er indlagte. Fritagne er også borgere med svære psykiske sygdomme, f.eks. svær angstlidelse eller svær depression. Alvorligt syge borgere med f.eks. en alvorlig kræftlidelse fritages også for aktivering, men har mulighed for at benytte tilbuddet såfremt de selv måtte ønske det. Personer, der er i kommunal genoptræning f.eks. efter en operation henvises først, efter aftale med den kommunale genoptræning, når de er cirka halvvejs i deres genoptræning, da det vurderes, at tilbuddet på det tidspunkt vil kunne supplere den kommunale genoptræning på en hensigtsmæssig måde. De borgere, der kan profitere af et aktivt tilbud er borgere med lettere psykiske problemstillinger, som let til moderat depression eller angst. Side 2 af 4

20 Borgere med let til moderat fysiske problematikker f.eks. følger efter operation eller borgere med følger efter blodprop mv. vurderes ligeledes at kunne profitere af et aktivt tilbud. Endelig vurderes kroniske smertepatienter at kunne gøre brug af et aktivt tilbud. Tilbuddet Formålet med at give et aktivt tilbud efter kap. 10 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats er dels at udnytte den motivationseffekt, der er i at blive mødt med et tilbud og endnu vigtigere, at fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Gennem en tidlig aktiv indsats fastholdes fokus på målet, der er tilbagevenden til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Der er behov for et funktionsafklarende tilbud, der kan gives som et tidligt tilbud til de ny-syge. Borgere, der i første omgang er fritagne, vil få tilbuddet, når de er færdigudredte. For delvist sygemeldte skal tilbuddet kunne kombineres med deres arbejde, hvis det vurderes at kunne fremme den fulde raskmelding. For borgere med et længere sygedagpengeforløb bag sig, hvor det ikke er muligt at vende tilbage til hidtidige erhverv, skal tilbuddet kunne bidrage til en afklaring af ressourcer og skånehensyn før der iværksættes en arbejdsprøvning. Der er behov for en aftale med én aktør, der har mulighed for at tilbyde forskellige kombinationer af tilbud til de forskellige grupper af sygemeldte og deres forskellige behov, f.eks. fysisk funktionsafklaring, psykologbistand eller arbejdspladsbesøg. Tilbuddet skal være af 10 timers varighed i op til 8 uger. Tilbuddet skal have en sundhedsfaglig tilgang, da det vurderes at kunne bidrage til en hurtigere lægelig afklaring af sygdomsbilledet, herunder ressourcer og skånebehov. Tilbuddet skal holdningsmæssigt matche Jobcenter Svendborgs målsætning om en tidlig indsats og hermed tidlig afklaring af de sygemeldtes ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. Den aktør der vælges skal kunne dokumentere effekt gennem målinger, og der skal leveres en skriftlig tilbagemelding, der kan anvendes i den videre sagsbehandling. Der skal være løbende optag, så en borgers venten på tilbud ikke forlænger sagsbehandlingstiden. Ønsket om at indgå aftale med én aktør, der kan håndtere flere målgrupper, er et ønske om at minimere den store administrative byrde Side 3 af 4

21 ved håndtering af flere samarbejdsaftaler. Løsningen betyder også, at indsatsen dermed overstiger grænsen for udbud. Et udbud sikrer, at alle aktører får mulighed for at komme med et tilbud på markedsvilkår. Ud over en aftale med en hovedaktør vil der i særlige tilfælde være behov for at kunne indgå en aftale om enkeltpladskøb for en borger med særlige behov. De øvrige redskaber i lovgivningen, virksomhedspraktik og løntilskud vil fortsat benyttes, hvor det skønnes relevant evt. i kombination med f.eks. psykologmodul eller arbejdspladsbesøg. Kapacitet Det skønnes, at der er behov for 80 løbende pladser i et funktionsafklarende tilbud. Side 4 af 4

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PA BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE - Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR

OPFØLGNING PA BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE - Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING PA BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE - Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR / X Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PA BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE - Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR

OPFØLGNING PA BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE - Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING PA BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE - Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR / / Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere