Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal."

Transkript

1 Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte, Frank Edelberg Jensen, Freddy Nymark Knecht, Lene Pilegaard Munter, Leif Nybo, Lisa Pihl, Grete Schødts, Jørgen Lørvig Jensen, Lone B. Larsen Afbud: Siham Christensen, Leo Holm, Bo Nissen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Orientering fra formand og sekretariat Høringssvar til Resultatrevision Beskæftigelsesstrategi - indsatsen for indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere over 30 år Indsatsen overfor sygemeldte borgere Beskæftigelsesregion Syddanmarksopfølgningsrapporter 1. kvartal Kvartalsstatistik vedr. Beskæftigelsesankenævnets afgørelser Orientering om ansøgning om dispensation fra det forpligtende samarbejde Orientering om tilsyn med reglerne for rådighed Styringsnetværk om beskæftigelsesindsatsen Orientering om praksisundersøgelser Status på LBR-midler Projektoversigt maj Projektansøgning "Hvad er dit mål?" Eventuelt...12

2 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering fra formand og sekretariat Beslutningstema: Sekretariatet kan på mødedagen kontaktes på: Tlf eller Sagsfremstilling: Orientering fra formand Orientering fra sekretariat: Orientering om beskæftigelsesplansprocessen. Planen sendes første gang i uofficiel høring i starten af juni hos LBR-medlemmer og de 3 kommuner. Bemærkninger der fremsendes i denne høringsfase vil så vidt muligt blive indarbejdet inden den sendes i officiel høring 1. juli. Høringssvar fra LBR behandles på mødet i august. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Formanden orienterede om: De stille demonstrationer på Centrumpladsen Breve til og svar fra Beskæftigelsesankenævnet og Beskæftigelsesministeren Afholdt borgermøde 5. maj 2011 Borgmesteren mødes med initiativgruppen Sekretariatet orienterede om; Invitation fra VINSA Kommende evalueringer fra DISCUS af arbejdsevnemetoden og arbejdsprøvninger 2. Høringssvar til Resultatrevision /6766 Beslutningstema: Godkendelse af høringssvar. Sagsfremstilling: Sekretariatet fremsendte d. 29. april Resultatrevisionen for 2010 ud til høring hos LBR-medlemmerne. LBR-medlemmerne har mulighed for at komme med bemærkninger 1

3 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den indtil d. 21. maj. På baggrund af de indkomne bemærkninger formuleres et høringssvar, der godkendes på mødet. Indstilling: Det indstilles, at der formuleres og godkendes et høringssvar på mødet. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der blev godkendt et høringssvar som følger: LBR er bekymret over, at brugen af revalidering er faldet i Svendborg Kommune. På baggrund af resultatrevivionen for 2010 er der et ønske om, og en tiltro til, at der sættes fokus på brugen af revalidering i 2011 og fremover. Derudover har LBR ingen bemærkninger til den udarbejdede resultatrevision. 3. Beskæftigelsesstrategi - indsatsen for indsatsklare kontantog starthjælpsmodtagere over 30 år. 11/4143 Beslutningstema: Godkendelse af en uddybning af beskæftigelsesstrategien for målgruppen af kontant- og starthjælpsmodtagere over 30 år. Sagsfremstilling: Da Arbejdsmarkedsudvalget på deres møde den 9. februar 2011 godkendte beskæftigelsesstrategien for 2011 blev der bedt om der blev udarbejdet forslag til tidligere/længerevarende tilbud til målgruppen indsatsklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år. I vedlagte notat beskrives den indsats, der foreslås for målgruppen over 30 år. Der vil være fokus på at anvende virksomhedsrettede tilbud, og hvor dette ikke er muligt vil der være fokus på tilbud, der kan opkvalificere til efterfølgende virksomhedsrettede tilbud, f.eks. deltagelse i mentorprojekt. For personer over 30 år, hvor der er brug for misbrugsbehandling, vil der ikke længere iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud parallelt med misbrugsbehandlingen. Der vil være fokus på behandlingen først, og først når borgeren vurderes klar, iværksættes det beskæftigelsesrettede tilbud. Indstilling: Det indstilles, at arbejdsmarkedsudvalget godkender den vedlagte uddybning af beskæftigelsesstrategien for 2011 for målgruppen over 30 år. Det indstilles, at LBR tager orienteringen til efterretning 2

4 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Bilag: Åben - Uddybning af beskæftigelsesstrategi for de over 30 årige Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. 4. Indsatsen overfor sygemeldte borgere 11/12728 Beslutningstema: Godkendelse af strategi og annoncemateriale. Konstitueret teamleder Christina Stavnsbjerg deltager under punktet. Det afklares inden LBR-mødet om Christina Stavnsbjerg deltager Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på møde den 9. februar 2011 forslag til beskæftigelsesstrategi for I den forbindelse bad Arbejdsmarkedsudvalget om en særskilt drøftelse af tilbud til aktiverede sygdomsramte i forbindelse med udløb af den igangværende kontrakt. Per 1. maj 2011 træder ny lovgivning i kraft, som betyder større fleksibiltet i opfølgning og indsats. Den ændrede lovgivning betyder, at målgruppen for aktive tilbud reduceres. I vedlagte notat redegøres for hvilke grupper, der ikke længere skal aktiveres. Jobcenter Svendborg har i det vedlagte notat redegjort for den indsats, der foreslås til sygemeldte borgere, der skal i aktivt tilbud. Jobcentret vil have fokus på delvis raskmelding og tidlig kontakt til borger og arbejdsgiver. Hvor delvis raskmelding ikke er mulig, er der behov for et funktionsafklarende forløb, der med en sundhedsfaglig tilgang kan medvirke til en hurtig afklaring af borgeren. På mødet vil materialet blive yderligere uddybet. Der ønskes aftale med en leverandør, der kan tilbyde forskellige kombinationer af tilbud til de forskellige grupper af sygemeldte med forskellige behov. Der er på baggrund af forslaget til indsats udarbejdet annonceringsmateriale, der er vedlagt dagsordenen. Økonomiske konsekvenser: Der er afsat 6 mio. kr. til aktivering af sygemeldte. Indstilling: 3

5 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Det indstilles, at forslaget til indsatsen overfor sygemeldte borgere godkendes annonceringsmaterialet godkendes Det indstilles at LBR tager orienteringen til efterretning Bilag: Åben - Indsatsen overfor sygemeldte Åben - Annoncemateriale Åben - Skema til afgivelse af tilbud Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. Udbud fra Svendborg kan findes på 5. Beskæftigelsesregion Syddanmarksopfølgningsrapporter 1. kvartal /12828 Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, der danner baggrund for et opfølgningsmøde mellem beskæftigelsesregionen og Jobcenter Svendborg. Fra om med 1. kvartal 2011 udarbejdes 2 rapporter; én der er målrettet embedsmandsniveau og én der er målrettet politikerniveau. På Arbejdsmarkedsudvalgets den 8. december 2010 besluttede udvalget, at man ønskede at se begge produkter inden man tog stilling til om man fortsat ønskede embedsmandsrapporter, derfor vedlægges begge rapporter som bilag til dagordenen. Embedsmandsrapporten beskriver udviklingen i det seneste år og niveauet i forhold til de øvrige jobcentre i regionen for hvert ministermål. For hvert mål er der en kort tekst og en side med relevante tal og grafer. Sidst i rapporten er der en resultatoversigt for hver kommune i det forpligtende samarbejde. Rapporten beskriver målene i forhold til det samlede jobcenterområde. Til LBR er endvidere vedlagt politikerrapporter fra både Langeland og Ærø 4

6 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Politikerrapporten har færre grafer, men har en kort status på de 4 ministermål og en kort gennemgang af de vigtigste udviklingstendenser på beskæftigelsesområdet i Svendborg Kommune. Ministermål I forhold til arbejdskraftsreserven har Svendborg oplevet en stigning i gennem det seneste år. Stigningen er høj i forhold til den gennemsnitlige udvikling i regionen, men niveauet er mindre end gennemsnittet for regionen. Svendborg har modsat regionen oplevet et fald i tilgangen til permanente ydelser, både i forhold til fleksjob og førtidspension. Trods den lavere tilgang har Svendborg stadig en relativt højere andel på permanent offentlig forsørgelse. Antallet af unge på offentlig forsørgelse er steget i Svendborg. Det er i sær antallet af unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, der er steget. Samlet set er antallet af unge på niveau med regionen og sammenlignelige jobcentre. I Svendborg er antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse steget i det seneste år, men niveauet er mindre end gennemsnittet i klyngen af sammenlignelige jobcentre og i regionen. Som fokusområder i politikerrapporten er fremhævet udfordringen med langtidsledighed, hvor Svendborg opfordres til at fastholde en tidlig og intensiv indsats med fokus på virksomhedsrettet aktivering. Svendborg har oplevet en stigning i antallet af langtidsledige, men i mindre grad end andre kommuner i klyngen. Rapporten sætter også fokus på tilgangen til permanente ydelser, hvor der opfordres til fortsat at begrænse tilgangen ved hjælp af en aktiv og målrettet indsats for sygedagpengemodtagere og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Der opfordres til at kommunen har fokus på de parallelindsatser, der er behov for før eller under den beskæftigelsesrettede indsats. Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget: tager opfølgningsrapporterne til efterretning tager stilling til om begge rapporter fortsat ønskes behandlet på udvalgsmøder Det indstilles, at LBR: tager opfølgningsrapporterne til efterretning tager stilling til om alle rapporter fortsat ønskes behandlet på udvalgsmøder Bilag: Åben - Opfølgningsrapport Svendborg 1. kvartal 2011.pdf Åben - Opfølgning til lokale politikere i Svendborg 1. kvartal 2011.pdf 5

7 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Åben - Opfølgning til lokale politikere i Langeland Kommune 1. kvartal 2011.pdf Åben - Opfølgning til lokale politikere Ærø 1. kvartal 2011.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning. Fremover drøftes udviklingen med afsæt i opfølgningsrapporten til lokale politikere. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. Alle rapporter ønskes fremover. 6. Kvartalsstatistik vedr. Beskæftigelsesankenævnets afgørelser 11/637 Indstilling: Det indstilles at orienteringen tages til efterretning Bilag: Åben - Notat til udvalg 1. kvartal 2011 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 7. Orientering om ansøgning om dispensation fra det forpligtende samarbejde 11/14874 Sagsfremstilling: Ærø Kommune har den 14. april 2011 fremsendt vedlagte Ansøgning om dispensation fra forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet til Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder. Ærø Kommune ønsker selv at varetage opgaverne på området og anfører følgende begrundelser: Samling af finansieringsansvar og udføreransvar. Koordinering med andre kommunale indsatser Lokalkendskab 6

8 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Faglig bæredygtighed Sidsnævnte faglige bæredygtighed ønskes sikret gennem frivilligt samarbejde med samarbejdspartnere, blandt andre Svendborg Kommune, hvor der skal indgås aftale om sparring og rådgivning. Dispensationsansøgningen omfatter etablering af selvstændigt LBR, dog ønskes et medlem/en observatør tilknyttet LBR for Svendborg Kommune. Udover dispensation på det forpligtende samarbejde søges også dispensatiom til at samle beskæftigelsesområdet og ydelsesområdet under samme ledelse. Ærø Kommune oplyser, at ansøgningen er med virkning fra Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Ansøgning_om_dispensation_fra_forpligtende_samarbe.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. 8. Orientering om tilsyn med reglerne for rådighed 11/15057 Sagsfremstilling: Pensionsstyrelsen har meddelt Svendborg Kommune, at den vil føre tilsyn med kommunens administration af reglerne om rådighed for arbejdsmarkedsparate modtagere af kontanthjælp eller starthjælp. Der er tale om et ordinært tilsyn. Pensionsstyrelsen har overtaget tilsynet efter Arbejdsdirektoratet, der er nedlagt som selvstændig virksomhed. Tilsynet gennemgår hvert år ca tilsynssager. Rådighedstilsynet omfatter kommunernes administration af reglerne om rådighed og sanktion, dvs. om kommunerne har afgjort den enkelte sag korrekt efter reglerne. I Svendborg Kommune er udtaget en stikprøve på 40 borgere. Når tilsynet er slut, vil kommunen modtage en rapport med det samlede resultat, der skal behandles i kommunalbestyrelsen. 7

9 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 9. Styringsnetværk om beskæftigelsesindsatsen 11/14921 Sagsfremstilling: KL har på baggrund af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet, der øger de kommunale udgifter med ca. 8,5 mia.kr. taget initiativ til at nedsætte et styringsnetværk, der skal sætte fokus på styringen af området. Styringsnetværket vil koncentrere sig om fire indsatsområder: Resultatmål Budgettet som styringsredskab Fokus på effekt af aktiveringsindsats Benchmarking og læring Det forventes at styringsnetværket vil afholde 5-6 møder i løbet af Deltagerne skal være villige til at forholde sig kritisk til egen styringspraksis på beskæftigelsesområdet, tilgengæld er der mulighed for at få nye idéer og anbefalinger til at forbedre sin praksis. KL foreslår at kommunerne deltager med den ansvarlige direktør, jobcenterchefen og evt. en stabsmedarbejder, der beskæftiger sig med økonomistyring. Svendborg Kommune deltager i styringsnetværket. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Beskæftigelsesindsatsen koster kassen - det kræver styring.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 8

10 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. Der følges op på om øerne har fået tilbuddet, ellers undersøger jobcentret om de kan få det. 10. Orientering om praksisundersøgelser 11/16994 Sagsfremstilling: På baggrund af den aktuelle debat om fleksjobs- og pensionsområdet har LBR anmodet om at se de praksisundersøgelser, der henvises til i debatten. Der er tale om: Praksisundersøgelse vedr. førtidspension 2008 fra Beskæftigelsesankenævnet Praksisundersøgelse vedr. fleksjob 2009 fra Beskæftigelsesankenævnet Praksisundersøgelse vedr. fleksjob og ledighedsydelse 2010 fra Ankestyrelsen Praksisundersøgelserne vedr. fleksjob har tidligere været forelagt for hhv. Erhvervsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Den seneste på fleksjobsområdet er endvidere forelagt LBR. Af de vedlagte sagsfremstillinger fra de politiske behandlinger fremgår de vigtigste anbefalinger. Selve rapporterne kan rekvireres på hhv. og På baggrund af Ankestyrelsens undersøgelse gennemførte Beskæftigelsesankenævnet i 2010 et formidlingsprojekt, hvor de gennem vejledningsmøder med kommunerne i Syddanmark orienterede om anbefalingerne. For at følge op på denne formidling gennemføres netop nu en praksisundersøgelse af kommunernes bevilling af fleksjob fra 1. december maj 2011 jf. vedlagte bilag. Når resultatet af denne undersøgelse foreligger vil Arbejdsmarkedsudvalg og LBR blive orienteret herom. På pensionsområdet lavede Beskæftigelsesankenævnet for Syddanmark i 2008 en praksisundersøgelse. Rapporten herfra kan ses på Undersøgelsen så på 95 sager fra 7 kommuner og viste at der i ½ delen af sagerne ikke var tilstrækkelig dokumentation til at bevilge førtidspension. oplysningsgrundlaget var ikke tilstrækkeligt til at vurdere om arbejdsevnen var varigt nedsat der var ikke sket en udtømmende afklaring af arbejdsevnen de iværksatte foranstaltninger var ikke individuelt tilpassede forløbet i arbejdsprøvninger var ikke beskrevet godt nok. 9

11 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Anbefalingerne var, at kommunen sikrer sig, at der først bevilges førtidspension, når det er godtgjort, at arbejdsevnen er væsentlig og varigt nedsat. Det skal derfor være dokumenteret, at der er indhentet tilstrækkelige lægelige oplysninger, herunder dokumentation for at alle relevante behandlingsmuligheder er udtømte og at der ikke tilkendes pension, hvis borgere afslår/ikke ønsker at tage imod et relevant behandlingstilbud. at mulighederne for forbedring af arbejdsevnen skal være udtømte, både behandlingsmæssigt men også ved aktivering, revalidering eller andre foranstaltninger at arbejdsprøvningen skal være individuelt tilpasset, og at resultatet af arbejdsprøvning mv. skal være udførligt beskrevet og at den også sker udenfor tidligere erhverv Svendborg Kommune havde i oktober 2009 Beskæftigelsesankenævnet på besøg, hvor anbefalingerne blev gennemgået for at sikre, at kommunen fulgte den anbefalede praksis. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - indkaldelsesbrev.doc Åben - Sagsfremstilling vedr praksisundersøgelse Fleksjob 2009 Åben - Sagsfremstilling vedr. praksisundersøgelse Fleksjob og ledighedsydelse 2010 Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 11. Status på LBR-midler /1556 Sagsfremstilling: Der vedlægges aktuel status på LBR-Midler Indstilling: Det indstilles, at orientering om status på midler tages til efterretning Bilag: Åben - Regnskab LBR maj 2011.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 10

12 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Projektoversigt maj /28898 Sagsfremstilling: Vedlagt oversigt over projekter. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager orienteringen til efterretning. Bilag: Åben - Projektoversigt maj 2011 Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 13. Projektansøgning "Hvad er dit mål?" 11/18195 Beslutningstema: Projektansøgning fra City Coach Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning d.19. maj På grund af den sene fremsendelse er projektbeskrivelsen sendt direkte ud til LBR-medlemmerne. Projektet vedrører coaching af 10 ledige og 5 sygemeldte i perioden juni 2011 til september Borgerne tilbydes 5-10 sessioner afhængigt af deres individuelle behov. Der ansøges om en økonomisk ramme på op til kr. For en nærmere beskrivelse af forløbet henvises til projektbeskrivelsen Indstilling: Det indstilles, at LBR beslutter om projektet skal bevilges eller der skal gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning "Hvad er dit mål?" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der gives afslag 11

13 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Eventuelt Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Lisa Pihl orienterede om kommende forslag om projekt vedr. jobrotation fra LO Sydfyn Virksomhedspraktikker og løntilskud udsendes når lister foreligger. 12

14 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Rita Andreasen Claes Bidstrup Siham Christensen Solveig Christensen Anne Marie Gamtofte Leo Holm Frank Edelberg Jensen Freddy Nymark Knecht Lene Pilegaard Munter Bo Nissen Leif Nybo Lisa Pihl Grete Schødts Jørgen Lørvig Jensen Lone B. Larsen 13

15 Bilag: 3.1. Uddybning af beskæftigelsesstrategi for de over 30 årige Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 25. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90571/11

16 Jobcenter Svendborg Ramsherred 12, 5700 Svendborg Indsatsen for Indsatsklare kontant- og starthjælp over 30 år For målgruppen over 30 år vil den primære indsats bestå af virksomhedsrettede tilbud, hvilket er i tråd med den udvikling der har været gennem de seneste år. Hvis der ikke er mulighed for at anvende virksomhedsrettet tilbud, anvendes vejledende og opkvalificerende tilbud. Det kan eksempelvis være i form af deltagelse i mentorprojekt i 4 uger eller i 100 timer fordelt over en længere periode. Hvis borgeren er motiveret og der er progression under forløbet, kan tilbuddet forlænges og efterfølges af et virksomhedsrettet tilbud. Misbrugsbehandling først beskæftigelsesrettet tilbud efterfølgende I målgruppen over 30 år har en del borgere behov for misbrugsbehandling. Tidligere har der været iværksat beskæftigelsesrettede tilbud sideløbende med misbrugsbehandlingen. Dette ønskes ændret således at der først er fokus på behandlingen. Borgerne bliver i denne periode fritaget for deltagelse i tilbud, eller hvis det drejer sig om et længerevarende behandlingsforløb ændres matchkategoriseringen fra indsatsklar til midlertidig passiv. Der vil blive igangsat beskæftigelsesrettet tilbud, når der er udvikling i behandlingsforløbet og borgeren tilkendegiver at være parat til at deltage i enten et tilbud om vejledning og opkvalificering eller et virksomhedsrettet tilbud. Det forventes at der vil ske et fald i antallet af over 30-årige der er aktiverede, dels på baggrund af minimumsaktivering af de over 30-årige uden motivation og progression dels ved at iværksætte beskæftigelsesrettede tilbud efter behandling. Midlertidige passive kontant- og starthjælp) Målgruppen udgør knap 200 fuldtidspersoner, der ikke vil kunne profitere af et beskæftigelsesrettet tilbud. Tallet forventes at stige på baggrund af at der ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud parallelt med behandlingstilbud af længere varighed.

17 Bilag: 4.1. Indsatsen overfor sygemeldte Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 25. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87503/11

18 NOTAT Forslag til indsatsen overfor sygemeldte borgere. Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget behandlede og godkendte på møde den 9. februar en beskæftigelsesstrategi for 2011 for jobcentrets forskellige målgrupper. Arbejdsmarkedsudvalget ønskede en særskilt drøftelse af tilbud til sygemeldte i forbindelse med udløb af kontrakten med det nuværende aktiveringstilbud. Dato: 5. april 2011 Sagsnr: 11/12728 Ref. ACJ Dir. Tlf I nærværende notat beskrives forslag til indsatsen for sygemeldte, med henblik på annoncering efter tilbud, der skal købes fra eksterne leverandører. Ny lovgivning Folketinget har i marts 2011 vedtaget lovændringer, der træder i kraft 1. maj Ændringerne betyder en større fleksibilitet i opfølgning og indsats overfor sygedagpengemodtagere, og betyder at målgruppen der har mulighed for deltagelse i et aktivt tilbud reduceres. Det indskærpes med lovændringen; at kommunen kun kan iværksætte indsats efter LAB-loven, hvis det kan fremme arbejdsfastholdelse og en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. at gradvis tilbagevenden altid går forud for henvisning af den sygemeldte til et aktivt tilbud. at der ikke kan iværksættes tilbud til delvist raskmeldte, dog kan der gives et tilbud, der i kombination med den delvise raskmelding understøtter en hurtigere tilbagevenden. at sygemeldte i et ansættelsesforhold, der har en klar diagnose og forventes fuldt ud raskmeldt indenfor 8 uger fra opfølgningstidspunktet ikke kan tilbydes et aktivt tilbud. Delvis raskmelding I beskæftigelsesstrategien 2011 for sygemeldte fremgår at målsætningen er at øge andelen af delvist raskmeldte fra de nuværende 14 procent til 17 procent. For at opnå denne målsætning, vil der være fokus på en tidlig kontakt. Det skal etableres en ekstra indsats for personer i ansættelsesforhold, Svendborg Kommune Direktørområde Økonomi Ramsherred Svendborg Tlf Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

19 så tidligt som muligt. Den ekstra indsats er tidlig kontakt til den sygemeldte og den sygemeldtes arbejdsgiver om mulighederne for arbejdsfastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet eventuelt gennem en delvis raskmelding. Hvis dette ikke er en mulighed inden 8. uge, vil de blive indkaldt til informationsmøde. Kontakten sker på baggrund af oplysningsskema og under hensyn til nye regler om fleksibel opfølgning samt kontakt til arbejdsgiver. Ønsket om at fremrykke indsatsen, er bl.a. et ønske om at kunne opnå en tidlig kontakt til arbejdsgiveren med henblik på arbejdsfastholdelse og dermed minimere risikoen for udstødning fra arbejdsmarkedet. Jo tidligere, der kan samarbejdes med arbejdsgiveren, jo mindre risiko er der for at medarbejderen opsiges og mister sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Delvis raskmelding som redskab skal øges, men der skal samtidig være en opmærksomhed på, at borgeren ikke presse til en delvis raskmelding, der medfører at der igen sker en fuld sygemelding. I samtalen med en delvist raskmeldt borger, vil der være fokus på fuld tilbagevenden evt. via andre hjælpeforanstaltninger ( 56-aftale, hjælpemidler mv.) eller alternativt en afklaring af arbejdsevnen, hvis der ikke kan opnås fuld tilbagevenden. Som hovedregel gives der ikke aktivt tilbud til de delvist raskmeldte, men hvis der ikke vurderes at være progression, vil borgeren få et funktionsafklarende tilbud, om muligt i kombination med den delvise raskmelding, hvis det vurderes at understøtte en hurtigere tilbagevenden Målgruppen til aktivt tilbud Der er en række borgere, som Jobcenter Svendborg fritager for aktivt tilbud. Det er borgere, der ikke er færdigudredt f.eks. fordi de afventer undersøgelse, operation eller er indlagte. Fritagne er også borgere med svære psykiske sygdomme, f.eks. svær angstlidelse eller svær depression. Alvorligt syge borgere med f.eks. en alvorlig kræftlidelse fritages også for aktivering, men har mulighed for at benytte tilbuddet såfremt de selv måtte ønske det. Personer, der er i kommunal genoptræning f.eks. efter en operation henvises først, efter aftale med den kommunale genoptræning, når de er cirka halvvejs i deres genoptræning, da det vurderes, at tilbuddet på det tidspunkt vil kunne supplere den kommunale genoptræning på en hensigtsmæssig måde. De borgere, der kan profitere af et aktivt tilbud er borgere med lettere psykiske problemstillinger, som let til moderat depression eller angst. Side 2 af 4

20 Borgere med let til moderat fysiske problematikker f.eks. følger efter operation eller borgere med følger efter blodprop mv. vurderes ligeledes at kunne profitere af et aktivt tilbud. Endelig vurderes kroniske smertepatienter at kunne gøre brug af et aktivt tilbud. Tilbuddet Formålet med at give et aktivt tilbud efter kap. 10 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats er dels at udnytte den motivationseffekt, der er i at blive mødt med et tilbud og endnu vigtigere, at fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Gennem en tidlig aktiv indsats fastholdes fokus på målet, der er tilbagevenden til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Der er behov for et funktionsafklarende tilbud, der kan gives som et tidligt tilbud til de ny-syge. Borgere, der i første omgang er fritagne, vil få tilbuddet, når de er færdigudredte. For delvist sygemeldte skal tilbuddet kunne kombineres med deres arbejde, hvis det vurderes at kunne fremme den fulde raskmelding. For borgere med et længere sygedagpengeforløb bag sig, hvor det ikke er muligt at vende tilbage til hidtidige erhverv, skal tilbuddet kunne bidrage til en afklaring af ressourcer og skånehensyn før der iværksættes en arbejdsprøvning. Der er behov for en aftale med én aktør, der har mulighed for at tilbyde forskellige kombinationer af tilbud til de forskellige grupper af sygemeldte og deres forskellige behov, f.eks. fysisk funktionsafklaring, psykologbistand eller arbejdspladsbesøg. Tilbuddet skal være af 10 timers varighed i op til 8 uger. Tilbuddet skal have en sundhedsfaglig tilgang, da det vurderes at kunne bidrage til en hurtigere lægelig afklaring af sygdomsbilledet, herunder ressourcer og skånebehov. Tilbuddet skal holdningsmæssigt matche Jobcenter Svendborgs målsætning om en tidlig indsats og hermed tidlig afklaring af de sygemeldtes ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. Den aktør der vælges skal kunne dokumentere effekt gennem målinger, og der skal leveres en skriftlig tilbagemelding, der kan anvendes i den videre sagsbehandling. Der skal være løbende optag, så en borgers venten på tilbud ikke forlænger sagsbehandlingstiden. Ønsket om at indgå aftale med én aktør, der kan håndtere flere målgrupper, er et ønske om at minimere den store administrative byrde Side 3 af 4

21 ved håndtering af flere samarbejdsaftaler. Løsningen betyder også, at indsatsen dermed overstiger grænsen for udbud. Et udbud sikrer, at alle aktører får mulighed for at komme med et tilbud på markedsvilkår. Ud over en aftale med en hovedaktør vil der i særlige tilfælde være behov for at kunne indgå en aftale om enkeltpladskøb for en borger med særlige behov. De øvrige redskaber i lovgivningen, virksomhedspraktik og løntilskud vil fortsat benyttes, hvor det skønnes relevant evt. i kombination med f.eks. psykologmodul eller arbejdspladsbesøg. Kapacitet Det skønnes, at der er behov for 80 løbende pladser i et funktionsafklarende tilbud. Side 4 af 4

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1 Opfølgningsrapport for - Side 1 Klynge : Aalborg - Albertslund - Brøndby - - København - Odense - Svendborg - Aarhus Uddannelsesgrad. (Ministermål 1) Tilgang til førtidspension (Ministermål ) 1 1 1 1 1

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014

Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014 Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014 v. Karl Schmidt, Mange ting i spil Nyttejob Vi er i gang med Reform af førtidspension og fleksjob Akutpakke, akutjob, særlig

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

17. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked

17. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked Dagsorden til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 27. februar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 17 Orientering om den månedlige økonomirapport

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011 Referat fra mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 2. januar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Mødet sluttede kl. 18.40 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Information til politikerne

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere