Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen."

Transkript

1 Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december 2009 iværksat af Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe, som har ønsket kortfattede behandlingsretningslinier rettet til diabetesbehandlere. Man har ikke ønsket nogen MTV rapport med evidensvurdering på området og ej heller en detaljeringsgrad med karakter af instruks.

2 Medlemmer af arbejdsgruppen: Repræsentanter for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Peter Damm Per Ovesen Lise Lotte Andersen Margrethe Møller Repræsentant for Jordemoderforeningen Lise Roelsgaard Fischer Repræsentanter for DES (Dansk Endokrinologisk Selskab): Elisabeth Mathiesen Dorte Møller Jensen Repræsentant for Foreningen af Kliniske Diætister: Charlotte Wolf Repræsentant for Dansk Sygepleje Selskab: Edna Stage Repræsentanter for Landsforeningen af statsaut. fodterapeuter: Anne Rasmussen Repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin Niels Christian Hansen Thomas Drivsholm Repræsentant for Dansk Oftalmologisk Selskab Caroline Schmidt Laugesen

3 Baggrund Gestationel Diabetes Mellitus (GDM) defineres som nedsat glukose tolerance, der debuterer i graviditeten eller først bliver erkendt i denne. GDM opstår i ca. 2-3 % af alle graviditeter, og heraf vil skønsmæssigt % få behov for insulinbehandling i forløbet. Tilstanden medfører øget morbiditet for mor og barn i graviditeten og perinatalt. Der er en øget risiko for blandt andet præeklampsi, præterm fødsel, sectio, makrosomi, skulderdystoci, neonatal icterus og hypoglycæmi samt øget perinatal mortalitet. Desuden betyder tidligere GDM, at der er øget risiko for at udvikle diabetes, primært type 2 diabetes samt metabolisk syndrom senere i livet. En helt ny dansk undersøgelse tyder klart på, at der også hos barnet er en betydelig risiko for at udvikle diabetes eller prædiabetes, allerede i års alderen. Det er derfor væsentligt at sikre, at de relevante gravide screenes, behandles og følges for at nedsætte risikoen for komplicerede graviditetsforløb samt fødselsforløb. Det er ligeledes væsentlig at sikre at de livsstilsomlægninger, der iværksættes under graviditeten fastholdes efter fødslen for at minimere den øgede risiko, der er for at udvikle diabetes senere i livet eller GDM ved fornyet graviditet. Screening Der er nationalt vedtaget guidelines for screening for gestationel diabetes baseret på Sundhedsstyrelsens retningslinier for svangreomsorg. Disse er udarbejdet i et samarbejde mellem repræsentanter for Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (Sandbjerg guideline 2003). Guidelines er baseret på dels en dansk Ph.d. samt internationale arbejder. Screeningen er baseret på kliniske risikofaktorer (beskrevet nedenfor), som opfyldes af godt 1/3 af alle gravide. Dette tal er formentlig stigende bl.a. på baggrund af tiltagende forekomst af fedme i befolkningen. Aktuel procedure Ved glukosuri (mindst +2 ved Boehringer Mannheim stiks eller mindst +1 Bayer stiks) screenes de gravide med oral glukosebelastning (OGTT) uanset tidspunkt i graviditeten Ved uger undersøges:

4 1) Kvinder med tidligere GDM 2) Kvinder med to af følgende risikofaktorer: Maternel overvægt før graviditeten (BMI 27 kg/m 2 ) Familiær disposition til diabetes (type 1 eller type 2 hos bedsteforældre, forældre, søskende eller egne børn) Tidligere fødsel af et stort barn ( 4500 g) Ved uger undersøges: 1) Kvinder med kun én af følgende risikofaktorer Maternel overvægt før graviditeten (BMI 27 kg/m2) Familiær disposition til diabetes Tidligere fødsel af et stort barn ( 4500 g) Kvinder, der er screenet tidligere i graviditeten, men hvor glukosebelastningen var ikke-diabetisk. Diagnose Diagnosen stilles på baggrund af en 2-timers 75 g OGTT. Tolkning: GDM ved glukose 9,0 mmol/l i kapillært fuldblod eller venøst plasma målt med højkvalitetsmetode (dobbeltbestemmelse). På baggrund af en stor international multicenter undersøgelse af mere end gravide kvinder er der for nyligt foreslået nye internationale kriterier for at stille diagnosen GDM. Disse kriterier, der forventes at blive generelt internationalt accepterede, baserer sig på måling af venøs plasma glukose ved en 2-timers 75 g OGTT med målinger fastende og efter hhv. 1 og 2 timer. De foreslåede diagnostiske grænseværdier for GDM for plasma glukose på hhv. 5.1 mmol/l, 10.0 mmol/l og 8.5 mmol/l repræsenterer en signifikant øgning i risikoen for bl.a. komplikationerne sectio, præeklampsi, makrosomi, og føtal hyperinsulinæmi. De nye grænseværdier, der er er lavere end de danske aktuelt gældende grænseværdier, forventes at blive implementeret i Danmark i løbet af de næste 1-2 år.

5 Behandling af GDM Der er nationalt vedtaget guidelines for behandling af GDM. Disse er udarbejdet i et samarbejde mellem repræsentanter fra Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (Sandbjerg guideline 2007). Ved påvist GDM skal patienten instrueres i plasmaglukosemåling, have diætvejledning og rådgivning om motion samt starte tæt kontrolforløb. Det er væsentligt, at tiltagene iværksættes hurtigt således, at perioden med hyperglykæmi bliver kortest mulig optimalt senest en uge fra diagnosetidspunktet. Plasmaglukosemålinger: Patienterne instrueres i hjemmeplasmaglukosemålinger før og 1½ time efter start af morgenmad og aftensmad den første uge. Patienten informeres også om den risiko GDM udgør på kort og lang sigt. Behandlingsmål: 4-6 mmol/l præprandialt 4-8 mmol/l postprandialt (< 9 mmol/l efter uge 35) Ved opnået behandlingsmål kan antallet af målinger reduceres til præ- og postprandielle målinger 2 dage ugentlig. Ved manglende opnåelse af behandlingsmål overvejes insulin og livsstilsændringerne optimeres. Der anbefales måling af HbA1c ved debut og herefter ca. hver 4 uge, HbA1c <5,6% (37 mmol/mol) er målet Diætbehandling. Diætbehandling er hjørnestenen i behandlingen af patienter med GDM og er bl.a. beskrevet i "Diætbehandling ved Gestationel Diabetes Mellitus" (FAKD 2006). Diætbehandling ved GDM varetages af klinisk diætist, som er en del af behandlerteamet. Målet for diætbehandling er følgende: At opnå normalt blodglukoseniveau At tilgodese moderens og fosterets næringsbehov At opnå en passende vægtøgning At forebygge diabetes

6 Diætbehandlingen anbefales at omfatte ca. 3 samtaler, dog afhængig af hvornår i graviditeten patienten henvises og den enkeltes behov. Der afsættes 1 time til den første samtale og ½ time til efterfølgende samtaler. Første samtale ligger umiddelbart efter, at diagnosen er stillet. Efterfølgende samtaler ca. 1-2 uger efter og en samtale 1-2 måneder efter i forhold til det øvrige behandlerteams løbende evaluering af effekten af behandlingen: plasmaglukose døgnprofiler, Hba1c, vægtudvikling mv. Med henblik på forebyggelse eller forsinkelse af udviklingen af manifest diabetes efter graviditeten anbefales det, at der er et kommunalt tilbud som opfølgning på og supplement til den vejledning, kvinderne får/har fået i graviditeten. Motionsvejledning Daglig motion anbefales til kvinder med GDM som supplement til den øvrige behandling. Insulinbehandling Ved forhøjede plasmaglukoseværdier ( 2 målinger på 2 uger) iværksættes insulinbehandling. Ved stort fosterskøn ved ultralydsundersøgelse ( + 22%) søges diabetesbehandlingen intensiveret, evt. ved insulinbehandling. Opstart af insulinbehandling anbefales at foregå ved, eller i samarbejde med, et af de 4 lands-landsdelscentre for gravide med diabetes og kan foregå ambulant med telefonisk optitrering af insulindosis med få dages mellemrum. Den fortsatte kontrol og fødslen anbefales at overgå til centret. Der anvendes 2- eller 4-gangsterapi efter tradition, idet der ikke forligger undersøgelser, der tilsiger et bestemt insulinbehandlingsregime. Orale antidiabetika anvendes ikke til gravide i Danmark. Obstetrisk kontrol og forløsning Patienter med GDM ses af obstetriker med 1-6 ugers interval afhængig af gestationsalder og klinisk behov. Herimellem aftales jordemoderkontroller. Der foretages ultralydsscanning mhp. føtal vækst ved GDM debut og herefter hver 4-6. uge. Cardiotocografi (CTG) foretages ved excessiv føtal vækst (> +22 %) 1-2 gange/uge.

7 Igangsættelse af fødsel: GDM med insulinbehandling senest ved 40+0 uger, GDM uden insulinbehandling senest 41+0 uger, i begge tilfælde baseret på en individuel vurdering. Kan overvejes tidligere ved vægtestimat > 4000 g. Elektivt sectio: Overvejes ved vægtestimat 4500 g. Ved behov for lungemodnende behandling med steroid øges insulinbehovet betydeligt, og insulinbehandling kan blive indiceret hos diætbehandlede kvinder, mens gravide i insulinbehandling skal have væsentlig mere insulin f.eks. styret efter lokale algoritmer anvendt hos patienter med prægestationel diabetes. Ved behov for ve-hæmmende medicin anvendes atosiban og ikke betamimetika, der er stærkt diabetogene. Ved fødslen Hos insulinbehandlede bør plasmaglukose kontrolleres med 1-2 timers mellemrum under fødslen. Målet er plasmaglukose mellem 4 og 6 mmol/l. Plasmaglukose måles indenfor 2 timer efter fødslen hos moderen. Som udgangspunkt observeres kvinden uden insulinbehandling. På grund af øget risiko for neonatal hypoglykæmi skal barnet have målt plasmaglukose 1-2 timer og evt. 4 timer efter fødslen. Opfølgning efter graviditeten. 10 års risikoen for at udvikle type 2 diabetes efter GDM i graviditeten er i Danmark omkring 50%. Patientens praktiserende læge bør derfor ved 8-ugers undersøgelsen sikre, at der planlægges en OGTT indenfor 3-4 måneder efter fødslen, samt give individuel rådgivning om livsstil, fremtidig diabetesrisiko og risikoen i forbindelse med fremtidige graviditetsforløb. Se DSAMs kliniske vejledning om type 2 diabetes. Alle kvinder med GDM i graviditeten bør efterfølgende via egen praktiserende læge tilbydes enten OGTT eller fastende plasmaglukose med 3 års intervaller Referencer: Sandbjergmøde 2007 (behandling):

8 Sandbjergmøde 2003 (screening): Anbefalinger for svangreomsorgen: 2009: FAKD 2006 (diætbehandling):

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Endokrinologisk Selskab Diabetes og Hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr. 2 Diabetes og hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr.2 Udgivet august 2008 af :

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi Opfølgningsprogram for akut leukæmi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Lia E. Bang (formand), Niels Eske Bruun, Kent Lodberg Christensen, Hans Ibsen, Tage Lysbo Svendsen Dansk Hypertensionsselskab 2009 Indledning I 1999 udgav

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt

Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt 1/12 Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt af læge Bo Mølholm Hansen Følgende beskrivelse er baseret på resultater fra et dansk landsdækkende studie af børn født i 1994-95 med

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Hjerterehabilitering på danske sygehuse

Hjerterehabilitering på danske sygehuse Hjerterehabilitering på danske sygehuse ISBN: 87-988376-5-6 Hjerterehabilitering på danske sygehuse er udarbejdet af netværksgruppen Hjerterehabilitering under Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark.

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget marts 202 Forløbsprogram for lænderyglidelser maj 202 2 3 Indhold

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere