Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening."

Transkript

1 Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013

2 Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter og medarbejdere i kommunerne, der arbejder med digitaliseringsprojekter og i særdeleshed med implementeringen af bølgeplanen. Materialet beskriver indhold i bølge 3 for obligatorisk digital selvbetjening i Økonomiaftalen for Materialet angiver de økonomiske potentialer for hvert opgaveområde samt forudsætninger og forventet kanalmix. Materialet står alene, dvs. det suppleres ikke af en opdatering af mini-business casene for bølge 1 og 2, som ligger på kl.dk

3 Læsevejledning II Potentialerne er aftalt som del af moderniseringsaftalen og er ikke omfattet af DUT, dvs. pengene tages ikke via bloktilskuddet. Alle tal er baseret på sektortal og illustrerer, hvad kommunerne samlet set vil kunne hente ved at digitalisere henvendelserne i bølge 3. Den enkelte kommune skal vurdere potentialet i forhold til sin egen situation, herunder om potentialerne kan være høstet eller ej

4 Baggrund I både den fællesoffentlig- og fælleskommunale digitaliseringsstrategi er der fastlagt en målsætning for digital kommunikation, herunder at 80 % af al kommunikation skal være digital med udgangen af Der er aftalt en bølgeplan for obligatorisk digital selvbetjening, hvor områder i bølger gøres obligatorisk digitale frem mod I økonomiaftalen for 2013 blev der indgået aftale om bølge 1 og 2. Bølge 1 trådte i kraft 1. dec og bølge 2 træder i kraft 1. dec I Økonomiaftalen for 2014 er der aftalt indhold i bølge 3, der træder i kraft 1 dec Bølge 4 forventes at blive aftalt som del af Økonomiaftalen for 2015 med forventet ikrafttræden 1. dec

5 UDK i relation til bølge 3 UDK-områderne er aftalt som del af bølge 3, dvs. de bliver obligatorisk digitale pr. 1 dec Da potentialet for bølge 3 først slår igennem i 2015, og der regnes med investeringer i 2014, er det aftalt i Økonomiaftalen for 2014, at økonomien fastlægges endeligt i forbindelse med Økonomiaftalen for Frem mod Økonomiaftalen for 2015 forventes økonomien forbundet med obligatorisk digital selvbetjening for UDK-områderne at blive fastlagt. UDK-områderne omfatter boligstøtte, barselsdagpenge, førtidspension, underholdsbidrag, folkepension, børnetilskud og børnecheck

6

7 Økonomiaftalen for 2014 Der er indgået aftale om bølge 3, der omfatter 10 områder: 1. Affaldshåndtering fra borgere 2. Affaldshåndtering fra virksomheder 3. Anmeldelse om byggearbejde 4. Ansøgning om byggetilladelse 5. Ansøgning om lån til beboerindskud 6. Registrering i CPR (bopælsattester og folkeregistermeddelelser) 7. Serviceydelser på vej og trafik-området (ansøgning om råden over vej) 8. Anmeldelse om opgravnings- og ledningsarbejder 9. Logiværtserklæringer 10. Ansøgning om betalingslicenser og afgifter i forbindelse med parkering

8 mio. kr. Samlet pengestrøm for bølge Bølge 3 Potentiale

9 Økonomiaftalen for 2014 for bølge 3 Der aftalt potentialer for 64 mio. kr. i 2015 stigende til 94,1 mio. kr. i 2016 og frem. Der er aftalt engangsudgifter på i alt 22,8 mio. kr. i 2014 og 8,8 mio. kr. i Driftsudgifter er på 4,7 mio. kr. fra 2015 og frem. I Økonomiaftalen for 2014 er der indskrevet potentialer fra 2015 fratrukket udgifterne til investeringer i Bruttopotentiale 7,7 92,6 98,9 98,9 Engangsinvesteringer -22,8-8,8 0,0 0,0 Øgede Driftsudgifter 0,0-4,7-4,7-4,7 Nettopotentiale -15,2 79,0 94,1 94,1 I ØA 64 94,1 94,

10 Oversigt over nettopotentiale for alle områder i bølge 3 Bølge 3 - Netto pengestrøm Affald fra husholdninger, indsamlingsordninger Affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner Anmeldelse om byggearbejde Beboerindskud Byggetilladelse Registrering i CPR Veje og trafik Opgravning, ledningsarbejder mv Logiværtserklæring Parkering Sum

11 Forudsætninger I Projektledelse vedr. implementering pr. kommune Engangsomkostning Integration til ESDH anskaffelse pr. kommune Engangsomkostning Integration til ESDH drift pr. kommune Driftsomkostninger Integration til fagsystem anskaffelse pr. kommune Engangsomkostning Integration til fagsystem drift pr. kommune Driftsomkostninger Der er derudover foretaget en række forudsætninger vedr. investeringerne: For de områder, hvor halvdelen af kommunerne skal investere i løsninger, er der estimeret med en synergieffekt på 50 %, fordi kommunerne kan opnå rabatter ved at gå sammen. Med synergieffekt skal forstås en forventet rabat, fordi alle kommunerne kan købe ind sammen. For de områder, hvor 98 kommuner skal investere i en løsning, er der estimeret med synergieffekt på 66 %. For byggeanmeldelse og ansøgning om byggetilladelse er der i business casen ikke regnet med investeringsudgifter, da investeringen forventes foretaget. For logiværtserklæringer er der regnet med en synergieffekt på yderligere 20 % ud over 66 %, da løsningen forventes at være del af eksisterende flyttelysning

12 Forudsætninger II Der er i business casen regnet med en stigning i informationshenvendelser i år 1 på 25 %, svarende til beregningerne for bølge 1 og 2. Stigningen er udtryk for, at kommunerne forventer at investere ressourcer i at hjælpe borgerne over på digitale kanaler. Der er for udvalgte opgaveområder foretaget en afgrænsning af, hvor mange henvendelser, der er medtaget under opgaven. Denne afgrænsning er foretaget, fordi analyserne har vist, at ikke alle henvendelser er egnede til at digitalisere, bl.a. som følge af komplekse manuelle arbejdsgange. 12

13 Metode Udgangspunktet for business casene er forudsætninger tilvejebragt som del af bølge 1 og 2, dvs. kanalpriser, kanalprissegment og selvbetjeningsniveauer (gennemgås i det følgende). Business casen for hvert område er baseret på KOMHEN-tal fra efteråret Analyserne er gennemført i form af workshops og interviews med udvalgte kommuner og materialet er efterfølgende kvalificeret af fagpersoner i kommuner og i KL. Analyserne er gennemført med bistand fra konsulenthuset Spitze og Co. i løbet af efteråret 2013 og forår 2014 forud for Økonomiaftalen

14 Selvbetjeningsniveauer (modenhedsmodel)

15 Kanalpriser De anvendte kanalpriser er de samme som anvendt til business casen for bølge 1 og

16 Kanalprissegment Kanalprissegment er udtryk for opgaveområdernes kompleksitet. Det vurderes ud fra en skala fra 1 til 3. 1 svarer til meget lidt kompleks, mens niveau 3 er meget kompleks. Antagelsen er, at jo mere tid, der bruges på en opgave, jo mere kompleks. Med tid menes her tiden fra modtagelse af en gennemsnitshenvendelse, indledende vurdering og journalisering og videregivelse til sagsbehandling. Selve sagsbehandling er ikke medtaget i tidsangivelsen. Kanalprissegmentet dækker over følgende tre kategorier: Tid 0 4 min min. 2 Mere end 11 min. 3 Kanalprissegment

17 Gennemgang af de 10 områder i bølge 3 17

18 Forklaring af tabel Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Beskriver overordnet opgaven. Såfremt der anvendes en anden og udbredt populærtitel for opgaven skrives den her. Her indgår en overordnet beskrivelse af området. Der er tale om en foreløbig afgræsning af opgaven til brug for en vurdering af hvorvidt opgaven har været egnet til at indgå i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Her angives opgavens KLE nummer, dvs. hvad kommunerne har talt på i forbindelse med KOMHEN tællingerne, som udgør det datagrundlag, der er anvendt i potentialeberegningerne. Målgruppeparathed Juridiske barrierer Digitaliseringsgrad i dag En vurdering af hvorvidt borgerne er parate til at anvende digital selvbetjening på området. En overordnet vurdering af, hvorvidt der har været særlige juridiske barrierer for at digitalisere området. Digitaliseringsgraden i dag dækker over KOMHEN-data, der viser, hvor mange henvendelser der modtages via selvbetjening. Fremtidig digitaliseringsgrad Fremtidig digitaliseringsgrad er udtryk for en målsætning om, hvor mange henvendelser, der kan modtages via en digital selvbetjeningsløsning på området. Kanalprissegment Dette henviser til henvendelses kompleksitet jf. slide 15. Selvbetjeningsniveau Dette henviser til det ønskede modenhedsniveau for selvbetjeningsløsningen jf. slide 13. Afgrænsning Her fremgår hvor stor en andel af den samlede mængde af henvendelser, der er medtaget i analysen

19 1. og 2. ansøgning vedr. affaldsordninger Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Ansøgning om affaldsordninger Indberetning vedrørende affald På affaldsområdet er der en række forskellige, men mindre transaktioner. De fleste af disse er eget til obligatorisk digitalisering, herunder som udgangspunkt: Anmeldelser af forskellige typer af afvigelser (klager/fejl) Bestilling af ekstra tømning eller ekstra affaldssæk Ændring af behov ex. beholderstørrelse Ansøgning om deltagelse i ordninger og frameldelse fra ordninger Bestille afhentning af storskrald, herunder haveaffald Tilmelding til henteordninger for farligt affald Fritagelse for erhvervsaffaldsgebyrer OBS! De konkrete ydelser og behov varierer væsentligt fra kommune til kommune (private), (erhverv) Målgruppeparathed Juridiske barrierer Borgerne vurderes parate Nej Digitaliseringsgrad i dag Fremtidig digitaliseringsgrad Kanalprissegment 1 Selvbetjeningsniveau 57 % borgere 22 % virksomheder 90 % Afgrænsning 90 % 3 (gælder for både private og virksomheder)

20 1. og 2. ansøgning vedr. affaldsordninger Nøgleantagelser for affaldsområdet Antal transaktionshenvendelser affaldsordninger for borgere Antal informationshenvendelser affaldsordninger for borgere Antal transaktionshenvendelser affaldsordninger for virksomheder Antal informationshenvendelser affalds ordninger for virksomheder Antal kommuner der skal anskaffe løsninger Projektledelse pr. kommune (gælder for både løsning til borgere og virksomheder) Integration til fagsystem anskaffelse pr. kommune Integration til fagsystem drift pr. kommune Synergieffekt ved implementering 50 % (se forklaring på slide 11) Udgifter til projektledelse, integrationer og drift dækker over udgift til løsninger for både borgere og virksomheder. 20

21 Samlet økonomisk potentiale for affaldsområdet Samlet potentiale Affaldsordninger for borgere Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm Samlet potentiale Affaldsordninger for virksomheder Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettobesparelse

22 1. og 2. ansøgning vedr. affaldsordringer Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 1% 6% 1% 2% 7% 1% 2% 32% 57% 9 Nuværende og fremtidigt kanalmix Borgerhenvendelser vedr. affald Fremtid I dag Selvbetjening niveau 3 9 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Nuværende og fremtidigt kanalmix Virksomhedshenvendelser vedr. affald Fremtid I dag 4% Papirbrev Telefon 4% Personligt fremmøde 1%

23 Særlige forhold vedr. affaldshåndtering Området vedr. affald er kendetegnet ved at have en høj grad af kompleksitet, og der er foretaget en foreløbig afklaring af, hvad der skal omfattes af krav om obligatorisk selvbetjening. Afklaringen foretages som del af lovprocessen. Udgangspunktet er, at hvis en af de nævnte digitale services er relevante for den enkelte kommune, så er den omfattet af obligatorisk digital selvbetjening

24 3. Anmeldelse af byggearbejde Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse Anmeldelse af byggearbejde Byggeanmeldelser Borger eller virksomhed anmelder om igangsætning af byggearbejde. Jf. Bygningsreglement 2010 (BR10) kan en række mindre byggearbejder udføres efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, herunder også sager om nedrivning. Det betyder, at der i de tilfælde ikke skal ansøges om byggetilladelse. Eksempler på mindre byggearbejder er: Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 50m2. KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Digitaliseringsgrad i dag Borgerne vurderes at være parate Ingen 35 % (det er forudsat at kommunerne allerede har udbredt Byg og Miljø) Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment 3 Selvbetjeningsniveau 3 Afgrænsning 100 %

25 3. Anmeldelse af byggearbejde Nøgleantagelser for anmeldelse af byggearbejde Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 98 Projektledelse pr. kommune - Integration til fagsystem anskaffelse pr. kommune Integration til fagsystem drift pr. kommune - Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm enganginvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

26 3. Anmeldelse af byggearbejde Nuværende og fremtidigt kanalmix Selvbetjening niveau 3 9 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 4% 2% 2% 2% Fremtid I dag

27 4. Ansøgning om byggetilladelse Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Ansøgning om byggetilladelser Byggetilladelser Beskrivelse Borgere eller virksomheder ansøger om tilladelse til opførelse af byggeri KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Digitaliseringsgrad i dag Målgruppen vurderes parat Ingen 35% (Det er forudsat at kommunerne allerede har udbredt Byg og Miljø) Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment Høj Modenhedsniveau 3 Afgrænsning 100 %

28 4. Ansøgning om byggetilladelse Nøgleantagelser for anmeldelse af byggearbejde Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 98 Projektledelse pr. kommune - Integration til fagsystem anskaffelse pr. kommune Integration til fagsystem drift pr. kommune - Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

29 4. Ansøgning om byggetilladelse Nuværende og fremtidigt kanalmix Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 4% 3% 2% 1% 9 Fremtid I dag

30 Særlige forhold vedr. byggesagsområdet Det forudsættes, at hovedparten af kommunerne anskaffer og udruller Byg og Miljø, som er KOMBIT s løsning til byggesagsområdet i løbet af Ca. 90 kommuner har tilsluttet sig løsningen. Det er aftalt med Digitaliseringsstyrelsen af den nuværende digitaliseringsgrad regnes fra 35% i stedet for. Dette er gjort for at tage højde for, at kommunerne har udrullet Byg og Miljøsystemet fra KOMBIT, og potentialet derfor skal reduceres. Den fremtidige digitaliseringsgrad er sat til 90 % baseret på, at professionelle forventes at bruge løsningen, og lovgivningen muliggør en meget høj digitaliseringsgrad. Det er forskelligt i hvilket omfang byggesagsområdet er takstfinansieret den enkelte kommune skal derfor vurdere potentialet i forhold til egen organisering af området

31 5. Ansøgning om lån til beboerindskud Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Ansøgning om lån eller garanti for lån til beboerindskud. Beboerindskud Beskrivelse Der er tale om, at kommunen tilbyder et lån til borgeren eller stiller garanti for et lån til beboerindskud, når borgeren skal flytte i almen bolig. KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Digitaliseringsgrad i dag 3 % Fremtidig digitaliseringsgrad 70 % Kanalprissegment 3 Selvbetjeningsniveau 2 Borgerne vurderes at være mindre it-parate end den øvrige del af befolkningen derfor er fremtidig digitaliseringsgrad sat til 70 %. Få - Det skal afklares hvordan boligselskaber dokumenterer, at borgeren flytter ind. Afgrænsning 65 % af transaktionshenvendelserne er med da en del af henvendelserne også dækker over lånedokumenter, som ikke er del af henvendelsen. 31

32 5. Ansøgning om lån til beboerindskud Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 53 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

33 5. Ansøgning om lån til beboerindskud Kanalmix Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 3% 3% 1 14% 4% 12% 9% 28% 46% 7 Fremtid I dag

34 Særlige forhold til vedr. ansøgning om beboerindskudslån Målgruppen vurderes ikke at være fuldt ud digitalt parate. I løsningen bør der tages højde for, at der kræves dokumentation fra boligselskabet, og dette skal tænkes ind i en løsning. Lånedokumenter forudsættes ikke medtaget i digitaliseringen af området. Det vil være en fordel, om en fremtidig løsning kan trække data fra e-indkomstregisteret vedr. formue, indkomst m.v

35 6. Bopælsattester og adresseforspørgsler Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Folkeregistrering, herunder bopælsattest og folkeregistreringsmeddelelser. Bopælsattest og adresseforespørgsler En Bopælsattest er en attestation til borgere, som har brug for at kunne dokumentere deres bopæl, herunder evt. historikken flere år tilbage. Attesten er i praksis et udtræk fra CPR indsat i et officielt dokument, som påføres kommunens stempel og en fysisk underskrift. En Adresseforespørgsel er et udtræk fra CPR, hvor en borger kan få en anden borgers aktuelle bopæl oplyst, hvis bestemte oplysninger om denne kendes på forhånd folkeregistrering i almindelighed Videregivelse af oplysninger fra CPR Målgruppen vurderes parat Ingen - Dog skal der findes løsning på behov for gyldig attester i forhold til 3. part. Digitaliseringsgrad i dag 3 % Fremtidig digitaliseringsgrad Kanalprissegment 1 Selvbetjeningsniveau 3 90 % Afgrænsning 90 %

36 6. Bopælsattester og adresseforspørgsler Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 50 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Synergi effekt ved implementering % Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

37 6. Bopælsattester og adresseforspørgsler Kanalmix Selvbetjening niveau 3 9 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 3% 2% 3% 3% Fremtid I dag

38 Særlige forhold vedr. bopælsattester og adresseforspørgsler Området dækker over to underopdelinger, hhv. bopælsattester og adresseforespørgsler. Bopælsattest vedrører anmodning om oplysninger på den person, som anmoder, dvs. oplysninger om personen selv, typisk egne og tidligere bopæle. Adresseforespørgsel vedrører en borger/virksomheder, som ønsker oplysninger om den nuværende adresse på en eller flere personer. Folkeregistermeddelelser er ikke medtaget, derfor er afgrænsningen sat til 90 %, derudover er der afgrænset som følge af, at ikke alle adresseforespørgsler kan digitaliseres. Der er gebyropkrævning på området. Digitaliseringen vurderes ikke at give anledning til ændring af dette. 38

39 7. Serviceydelser på vej- og trafikområdet Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Veje og Trafik Råden over vej Beskrivelse Området dækker over ansøgninger om tilladelser til anvendelse af byrum og kommunale veje, herunder råden over vej i forbindelse med opstilling af container, beholder m.v. KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Målgruppen vurderes at være parat (typisk også virksomheder). Ingen Digitaliseringsgrad i dag 20 % Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment 2 Selvbetjeningsniveau 1 Afgrænsning 50 % (Idet KOMHEN-optællingen dækker bredt og mere end råden over vej)

40 7. Serviceydelser på vej og trafikområdet Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 49 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Synergi effekt ved implementering % Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

41 7. Serviceydelser på vej- og trafikområdet Kanal mix Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 5% 4% 9 Fremtid I dag

42 Særlige forhold vedr. veje og trafik I business casen for området er der alene medtaget 50 % af henvendelserne for at sikre, at der ikke regnes effektiviseringspotentialer på henvendelsestyper, som ikke er egnet til obligatorisk selvbetjening. Området dækker over råden over vejareal (dvs. råden over et udeareal til fx opsætning af container, beholdere m.v.). Arrangementer er ikke medtaget, da omfanget vurderes relativt småt. 42

43 8. Anmeldelse af opgravning og ledningsarbejde Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Opgravning af ledningsarbejder Gravetilladelser Området indeholder ansøgning om tilladelse til gravearbejde - typisk ledningsarbejde på alle offentlige og private fællesveje i byzonen. Typisk er det virksomheder/entreprenører, som ansøger (opgravning af ledningsarbejder mv. i almindelighed) Målgruppen vurderes parat (som udgangspunkt er det alene virksomheder) Ingen Digitaliseringsgrad i dag 45 % Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment 2 Selvbetjeningsniveau 3 Afgrænsning 100 %

44 8. Anmeldelse af opgravning og ledningsarbejde Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 49 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Synergieffekt ved implementering % Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

45 8. Anmeldelse af opgravning og ledningsarbejde Kanalmix Selvbetjening niveau 3 9 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 5% 4% 1% Fremtid I dag

46 Særlige forhold vedr. ledningsarbejde Det er kun virksomheder som ansøger om tilladelse til ledningsarbejde

47 9. Logiværtserklæringer Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Oplysninger om personer tilmeldt i en bolig (logiværtserklæring) Logiværtserklæring Kommunerne kan via en logiværtserklæring kontrollere, at borgerne faktisk bor på den opgivne adresse. Hvis borgeren er tilmeldt en adresse, men ikke bor, der kan det være tegn på socialt bedrageri. Lang de fleste logiværtserklæringer udsendes i forbindelse med ordinære flytninger men kan også forekomme i forbindelse med andre processer. Kommunerne har forskellige praksis for området (Flytteanmeldelse, logiværtserklæringer registreres under dette nummer). Målgruppen vurderes parat (det er logiværten, der er målgruppen). Ingen Digitaliseringsgrad i dag 3 % Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment 1 Selvbetjeningsniveau 3 Afgrænsning 100 %

48 9. Logiværtserklæringer Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 98 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Synergieffekt ved implementering Synergieffekt ved. projektledelse % 66 % Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

49 9. Logiværtserklæringer Kanalmix Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 3% 2% 3% 3% 9 Fremtid I dag

50 Særlige forhold vedr. logiværtserklæringer Kommunernes praksis på dette område er forskellig. Nogle kommuner sender logiværtserklæringer ud i forbindelse med alle flytninger til en logivært, andre kommuner udsender kun i det omfang, de vurderer det relevant. Arbejdsgangen initieres af kommunen, formålet med obligatorisk digital kommunikation er at sikre, at logiværtserklæringen, som modtages fra logiværten, bliver elektronisk. Logiværtserklæringer kan med fordel sammentænkes med flytteløsningen, men skal også kunne anvendes selvstændigt uden om en flytning. 50

51 10. Parkering Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse Ansøgning om parkeringslicenser Betalingsparkering Borgere i kommuner, som udbyder parkeringsordninger, kan købe en parkeringslicens til denne by, eller det område i byen man specifikt bor i. Denne licens vil så typisk give adgang til parkering i udvidede tidsperioder. Der er foretaget en afgrænsning, så der alene fokuseres på licenser, der gives efter Vejloven. Bekendtgørelse af lov om offentlige veje 107, stk. 2 ( Vejloven) KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Målgruppen vurderes parat Ingen Digitaliseringsgrad i dag 65 % Fremtidig digitaliseringsgrad 95 % Kanalprissegment 1 Selvbetjeningsniveau 3 Afgrænsning 100 %

52 10. Parkering Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 10 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

53 10. Parkering Kanalmix Selvbetjening niveau 3 95% Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 1% 2% 1% 1% Fremtid I dag

54 Særlige forhold vedr. parkering Det er kun få kommuner som har parkeringsordninger, typisk i kommuner med store byer. Der findes modne løsninger på området i dag. Effekter forbundet med parkeringsområdet kan alene høstes i de kommuner, som har parkeringsområder. Området omfatter vejloven, dvs. ansøgninger beboerlicenser til borgere, der bor i den enkelte parkeringszone. Virksomhedslicenser og midlertidige parkeringslicenser, som fx købes i et parkometer er ikke med i afgrænsningen. 54

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet 1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet Side 1 af 14 Målsætning Målsætningen om fuld digital kommunikation i kommunerne og staten fordrer, at der foretages en række overvejelser om antallet af områder,

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28 Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases 1 28 Indholdsfortegnelse Digital Post II...3 Digital kørselsgodtgørelse...5 Effektive møder...7 Analyse af HR- og lønarbejdsgange...9

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere