Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening."

Transkript

1 Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013

2 Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter og medarbejdere i kommunerne, der arbejder med digitaliseringsprojekter og i særdeleshed med implementeringen af bølgeplanen. Materialet beskriver indhold i bølge 3 for obligatorisk digital selvbetjening i Økonomiaftalen for Materialet angiver de økonomiske potentialer for hvert opgaveområde samt forudsætninger og forventet kanalmix. Materialet står alene, dvs. det suppleres ikke af en opdatering af mini-business casene for bølge 1 og 2, som ligger på kl.dk

3 Læsevejledning II Potentialerne er aftalt som del af moderniseringsaftalen og er ikke omfattet af DUT, dvs. pengene tages ikke via bloktilskuddet. Alle tal er baseret på sektortal og illustrerer, hvad kommunerne samlet set vil kunne hente ved at digitalisere henvendelserne i bølge 3. Den enkelte kommune skal vurdere potentialet i forhold til sin egen situation, herunder om potentialerne kan være høstet eller ej

4 Baggrund I både den fællesoffentlig- og fælleskommunale digitaliseringsstrategi er der fastlagt en målsætning for digital kommunikation, herunder at 80 % af al kommunikation skal være digital med udgangen af Der er aftalt en bølgeplan for obligatorisk digital selvbetjening, hvor områder i bølger gøres obligatorisk digitale frem mod I økonomiaftalen for 2013 blev der indgået aftale om bølge 1 og 2. Bølge 1 trådte i kraft 1. dec og bølge 2 træder i kraft 1. dec I Økonomiaftalen for 2014 er der aftalt indhold i bølge 3, der træder i kraft 1 dec Bølge 4 forventes at blive aftalt som del af Økonomiaftalen for 2015 med forventet ikrafttræden 1. dec

5 UDK i relation til bølge 3 UDK-områderne er aftalt som del af bølge 3, dvs. de bliver obligatorisk digitale pr. 1 dec Da potentialet for bølge 3 først slår igennem i 2015, og der regnes med investeringer i 2014, er det aftalt i Økonomiaftalen for 2014, at økonomien fastlægges endeligt i forbindelse med Økonomiaftalen for Frem mod Økonomiaftalen for 2015 forventes økonomien forbundet med obligatorisk digital selvbetjening for UDK-områderne at blive fastlagt. UDK-områderne omfatter boligstøtte, barselsdagpenge, førtidspension, underholdsbidrag, folkepension, børnetilskud og børnecheck

6

7 Økonomiaftalen for 2014 Der er indgået aftale om bølge 3, der omfatter 10 områder: 1. Affaldshåndtering fra borgere 2. Affaldshåndtering fra virksomheder 3. Anmeldelse om byggearbejde 4. Ansøgning om byggetilladelse 5. Ansøgning om lån til beboerindskud 6. Registrering i CPR (bopælsattester og folkeregistermeddelelser) 7. Serviceydelser på vej og trafik-området (ansøgning om råden over vej) 8. Anmeldelse om opgravnings- og ledningsarbejder 9. Logiværtserklæringer 10. Ansøgning om betalingslicenser og afgifter i forbindelse med parkering

8 mio. kr. Samlet pengestrøm for bølge Bølge 3 Potentiale

9 Økonomiaftalen for 2014 for bølge 3 Der aftalt potentialer for 64 mio. kr. i 2015 stigende til 94,1 mio. kr. i 2016 og frem. Der er aftalt engangsudgifter på i alt 22,8 mio. kr. i 2014 og 8,8 mio. kr. i Driftsudgifter er på 4,7 mio. kr. fra 2015 og frem. I Økonomiaftalen for 2014 er der indskrevet potentialer fra 2015 fratrukket udgifterne til investeringer i Bruttopotentiale 7,7 92,6 98,9 98,9 Engangsinvesteringer -22,8-8,8 0,0 0,0 Øgede Driftsudgifter 0,0-4,7-4,7-4,7 Nettopotentiale -15,2 79,0 94,1 94,1 I ØA 64 94,1 94,

10 Oversigt over nettopotentiale for alle områder i bølge 3 Bølge 3 - Netto pengestrøm Affald fra husholdninger, indsamlingsordninger Affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner Anmeldelse om byggearbejde Beboerindskud Byggetilladelse Registrering i CPR Veje og trafik Opgravning, ledningsarbejder mv Logiværtserklæring Parkering Sum

11 Forudsætninger I Projektledelse vedr. implementering pr. kommune Engangsomkostning Integration til ESDH anskaffelse pr. kommune Engangsomkostning Integration til ESDH drift pr. kommune Driftsomkostninger Integration til fagsystem anskaffelse pr. kommune Engangsomkostning Integration til fagsystem drift pr. kommune Driftsomkostninger Der er derudover foretaget en række forudsætninger vedr. investeringerne: For de områder, hvor halvdelen af kommunerne skal investere i løsninger, er der estimeret med en synergieffekt på 50 %, fordi kommunerne kan opnå rabatter ved at gå sammen. Med synergieffekt skal forstås en forventet rabat, fordi alle kommunerne kan købe ind sammen. For de områder, hvor 98 kommuner skal investere i en løsning, er der estimeret med synergieffekt på 66 %. For byggeanmeldelse og ansøgning om byggetilladelse er der i business casen ikke regnet med investeringsudgifter, da investeringen forventes foretaget. For logiværtserklæringer er der regnet med en synergieffekt på yderligere 20 % ud over 66 %, da løsningen forventes at være del af eksisterende flyttelysning

12 Forudsætninger II Der er i business casen regnet med en stigning i informationshenvendelser i år 1 på 25 %, svarende til beregningerne for bølge 1 og 2. Stigningen er udtryk for, at kommunerne forventer at investere ressourcer i at hjælpe borgerne over på digitale kanaler. Der er for udvalgte opgaveområder foretaget en afgrænsning af, hvor mange henvendelser, der er medtaget under opgaven. Denne afgrænsning er foretaget, fordi analyserne har vist, at ikke alle henvendelser er egnede til at digitalisere, bl.a. som følge af komplekse manuelle arbejdsgange. 12

13 Metode Udgangspunktet for business casene er forudsætninger tilvejebragt som del af bølge 1 og 2, dvs. kanalpriser, kanalprissegment og selvbetjeningsniveauer (gennemgås i det følgende). Business casen for hvert område er baseret på KOMHEN-tal fra efteråret Analyserne er gennemført i form af workshops og interviews med udvalgte kommuner og materialet er efterfølgende kvalificeret af fagpersoner i kommuner og i KL. Analyserne er gennemført med bistand fra konsulenthuset Spitze og Co. i løbet af efteråret 2013 og forår 2014 forud for Økonomiaftalen

14 Selvbetjeningsniveauer (modenhedsmodel)

15 Kanalpriser De anvendte kanalpriser er de samme som anvendt til business casen for bølge 1 og

16 Kanalprissegment Kanalprissegment er udtryk for opgaveområdernes kompleksitet. Det vurderes ud fra en skala fra 1 til 3. 1 svarer til meget lidt kompleks, mens niveau 3 er meget kompleks. Antagelsen er, at jo mere tid, der bruges på en opgave, jo mere kompleks. Med tid menes her tiden fra modtagelse af en gennemsnitshenvendelse, indledende vurdering og journalisering og videregivelse til sagsbehandling. Selve sagsbehandling er ikke medtaget i tidsangivelsen. Kanalprissegmentet dækker over følgende tre kategorier: Tid 0 4 min min. 2 Mere end 11 min. 3 Kanalprissegment

17 Gennemgang af de 10 områder i bølge 3 17

18 Forklaring af tabel Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Beskriver overordnet opgaven. Såfremt der anvendes en anden og udbredt populærtitel for opgaven skrives den her. Her indgår en overordnet beskrivelse af området. Der er tale om en foreløbig afgræsning af opgaven til brug for en vurdering af hvorvidt opgaven har været egnet til at indgå i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Her angives opgavens KLE nummer, dvs. hvad kommunerne har talt på i forbindelse med KOMHEN tællingerne, som udgør det datagrundlag, der er anvendt i potentialeberegningerne. Målgruppeparathed Juridiske barrierer Digitaliseringsgrad i dag En vurdering af hvorvidt borgerne er parate til at anvende digital selvbetjening på området. En overordnet vurdering af, hvorvidt der har været særlige juridiske barrierer for at digitalisere området. Digitaliseringsgraden i dag dækker over KOMHEN-data, der viser, hvor mange henvendelser der modtages via selvbetjening. Fremtidig digitaliseringsgrad Fremtidig digitaliseringsgrad er udtryk for en målsætning om, hvor mange henvendelser, der kan modtages via en digital selvbetjeningsløsning på området. Kanalprissegment Dette henviser til henvendelses kompleksitet jf. slide 15. Selvbetjeningsniveau Dette henviser til det ønskede modenhedsniveau for selvbetjeningsløsningen jf. slide 13. Afgrænsning Her fremgår hvor stor en andel af den samlede mængde af henvendelser, der er medtaget i analysen

19 1. og 2. ansøgning vedr. affaldsordninger Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Ansøgning om affaldsordninger Indberetning vedrørende affald På affaldsområdet er der en række forskellige, men mindre transaktioner. De fleste af disse er eget til obligatorisk digitalisering, herunder som udgangspunkt: Anmeldelser af forskellige typer af afvigelser (klager/fejl) Bestilling af ekstra tømning eller ekstra affaldssæk Ændring af behov ex. beholderstørrelse Ansøgning om deltagelse i ordninger og frameldelse fra ordninger Bestille afhentning af storskrald, herunder haveaffald Tilmelding til henteordninger for farligt affald Fritagelse for erhvervsaffaldsgebyrer OBS! De konkrete ydelser og behov varierer væsentligt fra kommune til kommune (private), (erhverv) Målgruppeparathed Juridiske barrierer Borgerne vurderes parate Nej Digitaliseringsgrad i dag Fremtidig digitaliseringsgrad Kanalprissegment 1 Selvbetjeningsniveau 57 % borgere 22 % virksomheder 90 % Afgrænsning 90 % 3 (gælder for både private og virksomheder)

20 1. og 2. ansøgning vedr. affaldsordninger Nøgleantagelser for affaldsområdet Antal transaktionshenvendelser affaldsordninger for borgere Antal informationshenvendelser affaldsordninger for borgere Antal transaktionshenvendelser affaldsordninger for virksomheder Antal informationshenvendelser affalds ordninger for virksomheder Antal kommuner der skal anskaffe løsninger Projektledelse pr. kommune (gælder for både løsning til borgere og virksomheder) Integration til fagsystem anskaffelse pr. kommune Integration til fagsystem drift pr. kommune Synergieffekt ved implementering 50 % (se forklaring på slide 11) Udgifter til projektledelse, integrationer og drift dækker over udgift til løsninger for både borgere og virksomheder. 20

21 Samlet økonomisk potentiale for affaldsområdet Samlet potentiale Affaldsordninger for borgere Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm Samlet potentiale Affaldsordninger for virksomheder Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettobesparelse

22 1. og 2. ansøgning vedr. affaldsordringer Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 1% 6% 1% 2% 7% 1% 2% 32% 57% 9 Nuværende og fremtidigt kanalmix Borgerhenvendelser vedr. affald Fremtid I dag Selvbetjening niveau 3 9 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Nuværende og fremtidigt kanalmix Virksomhedshenvendelser vedr. affald Fremtid I dag 4% Papirbrev Telefon 4% Personligt fremmøde 1%

23 Særlige forhold vedr. affaldshåndtering Området vedr. affald er kendetegnet ved at have en høj grad af kompleksitet, og der er foretaget en foreløbig afklaring af, hvad der skal omfattes af krav om obligatorisk selvbetjening. Afklaringen foretages som del af lovprocessen. Udgangspunktet er, at hvis en af de nævnte digitale services er relevante for den enkelte kommune, så er den omfattet af obligatorisk digital selvbetjening

24 3. Anmeldelse af byggearbejde Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse Anmeldelse af byggearbejde Byggeanmeldelser Borger eller virksomhed anmelder om igangsætning af byggearbejde. Jf. Bygningsreglement 2010 (BR10) kan en række mindre byggearbejder udføres efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, herunder også sager om nedrivning. Det betyder, at der i de tilfælde ikke skal ansøges om byggetilladelse. Eksempler på mindre byggearbejder er: Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 50m2. KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Digitaliseringsgrad i dag Borgerne vurderes at være parate Ingen 35 % (det er forudsat at kommunerne allerede har udbredt Byg og Miljø) Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment 3 Selvbetjeningsniveau 3 Afgrænsning 100 %

25 3. Anmeldelse af byggearbejde Nøgleantagelser for anmeldelse af byggearbejde Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 98 Projektledelse pr. kommune - Integration til fagsystem anskaffelse pr. kommune Integration til fagsystem drift pr. kommune - Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm enganginvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

26 3. Anmeldelse af byggearbejde Nuværende og fremtidigt kanalmix Selvbetjening niveau 3 9 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 4% 2% 2% 2% Fremtid I dag

27 4. Ansøgning om byggetilladelse Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Ansøgning om byggetilladelser Byggetilladelser Beskrivelse Borgere eller virksomheder ansøger om tilladelse til opførelse af byggeri KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Digitaliseringsgrad i dag Målgruppen vurderes parat Ingen 35% (Det er forudsat at kommunerne allerede har udbredt Byg og Miljø) Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment Høj Modenhedsniveau 3 Afgrænsning 100 %

28 4. Ansøgning om byggetilladelse Nøgleantagelser for anmeldelse af byggearbejde Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 98 Projektledelse pr. kommune - Integration til fagsystem anskaffelse pr. kommune Integration til fagsystem drift pr. kommune - Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

29 4. Ansøgning om byggetilladelse Nuværende og fremtidigt kanalmix Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 4% 3% 2% 1% 9 Fremtid I dag

30 Særlige forhold vedr. byggesagsområdet Det forudsættes, at hovedparten af kommunerne anskaffer og udruller Byg og Miljø, som er KOMBIT s løsning til byggesagsområdet i løbet af Ca. 90 kommuner har tilsluttet sig løsningen. Det er aftalt med Digitaliseringsstyrelsen af den nuværende digitaliseringsgrad regnes fra 35% i stedet for. Dette er gjort for at tage højde for, at kommunerne har udrullet Byg og Miljøsystemet fra KOMBIT, og potentialet derfor skal reduceres. Den fremtidige digitaliseringsgrad er sat til 90 % baseret på, at professionelle forventes at bruge løsningen, og lovgivningen muliggør en meget høj digitaliseringsgrad. Det er forskelligt i hvilket omfang byggesagsområdet er takstfinansieret den enkelte kommune skal derfor vurdere potentialet i forhold til egen organisering af området

31 5. Ansøgning om lån til beboerindskud Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Ansøgning om lån eller garanti for lån til beboerindskud. Beboerindskud Beskrivelse Der er tale om, at kommunen tilbyder et lån til borgeren eller stiller garanti for et lån til beboerindskud, når borgeren skal flytte i almen bolig. KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Digitaliseringsgrad i dag 3 % Fremtidig digitaliseringsgrad 70 % Kanalprissegment 3 Selvbetjeningsniveau 2 Borgerne vurderes at være mindre it-parate end den øvrige del af befolkningen derfor er fremtidig digitaliseringsgrad sat til 70 %. Få - Det skal afklares hvordan boligselskaber dokumenterer, at borgeren flytter ind. Afgrænsning 65 % af transaktionshenvendelserne er med da en del af henvendelserne også dækker over lånedokumenter, som ikke er del af henvendelsen. 31

32 5. Ansøgning om lån til beboerindskud Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 53 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

33 5. Ansøgning om lån til beboerindskud Kanalmix Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 3% 3% 1 14% 4% 12% 9% 28% 46% 7 Fremtid I dag

34 Særlige forhold til vedr. ansøgning om beboerindskudslån Målgruppen vurderes ikke at være fuldt ud digitalt parate. I løsningen bør der tages højde for, at der kræves dokumentation fra boligselskabet, og dette skal tænkes ind i en løsning. Lånedokumenter forudsættes ikke medtaget i digitaliseringen af området. Det vil være en fordel, om en fremtidig løsning kan trække data fra e-indkomstregisteret vedr. formue, indkomst m.v

35 6. Bopælsattester og adresseforspørgsler Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Folkeregistrering, herunder bopælsattest og folkeregistreringsmeddelelser. Bopælsattest og adresseforespørgsler En Bopælsattest er en attestation til borgere, som har brug for at kunne dokumentere deres bopæl, herunder evt. historikken flere år tilbage. Attesten er i praksis et udtræk fra CPR indsat i et officielt dokument, som påføres kommunens stempel og en fysisk underskrift. En Adresseforespørgsel er et udtræk fra CPR, hvor en borger kan få en anden borgers aktuelle bopæl oplyst, hvis bestemte oplysninger om denne kendes på forhånd folkeregistrering i almindelighed Videregivelse af oplysninger fra CPR Målgruppen vurderes parat Ingen - Dog skal der findes løsning på behov for gyldig attester i forhold til 3. part. Digitaliseringsgrad i dag 3 % Fremtidig digitaliseringsgrad Kanalprissegment 1 Selvbetjeningsniveau 3 90 % Afgrænsning 90 %

36 6. Bopælsattester og adresseforspørgsler Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 50 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Synergi effekt ved implementering % Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

37 6. Bopælsattester og adresseforspørgsler Kanalmix Selvbetjening niveau 3 9 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 3% 2% 3% 3% Fremtid I dag

38 Særlige forhold vedr. bopælsattester og adresseforspørgsler Området dækker over to underopdelinger, hhv. bopælsattester og adresseforespørgsler. Bopælsattest vedrører anmodning om oplysninger på den person, som anmoder, dvs. oplysninger om personen selv, typisk egne og tidligere bopæle. Adresseforespørgsel vedrører en borger/virksomheder, som ønsker oplysninger om den nuværende adresse på en eller flere personer. Folkeregistermeddelelser er ikke medtaget, derfor er afgrænsningen sat til 90 %, derudover er der afgrænset som følge af, at ikke alle adresseforespørgsler kan digitaliseres. Der er gebyropkrævning på området. Digitaliseringen vurderes ikke at give anledning til ændring af dette. 38

39 7. Serviceydelser på vej- og trafikområdet Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Veje og Trafik Råden over vej Beskrivelse Området dækker over ansøgninger om tilladelser til anvendelse af byrum og kommunale veje, herunder råden over vej i forbindelse med opstilling af container, beholder m.v. KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Målgruppen vurderes at være parat (typisk også virksomheder). Ingen Digitaliseringsgrad i dag 20 % Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment 2 Selvbetjeningsniveau 1 Afgrænsning 50 % (Idet KOMHEN-optællingen dækker bredt og mere end råden over vej)

40 7. Serviceydelser på vej og trafikområdet Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 49 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Synergi effekt ved implementering % Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

41 7. Serviceydelser på vej- og trafikområdet Kanal mix Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 5% 4% 9 Fremtid I dag

42 Særlige forhold vedr. veje og trafik I business casen for området er der alene medtaget 50 % af henvendelserne for at sikre, at der ikke regnes effektiviseringspotentialer på henvendelsestyper, som ikke er egnet til obligatorisk selvbetjening. Området dækker over råden over vejareal (dvs. råden over et udeareal til fx opsætning af container, beholdere m.v.). Arrangementer er ikke medtaget, da omfanget vurderes relativt småt. 42

43 8. Anmeldelse af opgravning og ledningsarbejde Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Opgravning af ledningsarbejder Gravetilladelser Området indeholder ansøgning om tilladelse til gravearbejde - typisk ledningsarbejde på alle offentlige og private fællesveje i byzonen. Typisk er det virksomheder/entreprenører, som ansøger (opgravning af ledningsarbejder mv. i almindelighed) Målgruppen vurderes parat (som udgangspunkt er det alene virksomheder) Ingen Digitaliseringsgrad i dag 45 % Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment 2 Selvbetjeningsniveau 3 Afgrænsning 100 %

44 8. Anmeldelse af opgravning og ledningsarbejde Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 49 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Synergieffekt ved implementering % Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

45 8. Anmeldelse af opgravning og ledningsarbejde Kanalmix Selvbetjening niveau 3 9 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 5% 4% 1% Fremtid I dag

46 Særlige forhold vedr. ledningsarbejde Det er kun virksomheder som ansøger om tilladelse til ledningsarbejde

47 9. Logiværtserklæringer Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Oplysninger om personer tilmeldt i en bolig (logiværtserklæring) Logiværtserklæring Kommunerne kan via en logiværtserklæring kontrollere, at borgerne faktisk bor på den opgivne adresse. Hvis borgeren er tilmeldt en adresse, men ikke bor, der kan det være tegn på socialt bedrageri. Lang de fleste logiværtserklæringer udsendes i forbindelse med ordinære flytninger men kan også forekomme i forbindelse med andre processer. Kommunerne har forskellige praksis for området (Flytteanmeldelse, logiværtserklæringer registreres under dette nummer). Målgruppen vurderes parat (det er logiværten, der er målgruppen). Ingen Digitaliseringsgrad i dag 3 % Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment 1 Selvbetjeningsniveau 3 Afgrænsning 100 %

48 9. Logiværtserklæringer Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 98 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Synergieffekt ved implementering Synergieffekt ved. projektledelse % 66 % Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

49 9. Logiværtserklæringer Kanalmix Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 3% 2% 3% 3% 9 Fremtid I dag

50 Særlige forhold vedr. logiværtserklæringer Kommunernes praksis på dette område er forskellig. Nogle kommuner sender logiværtserklæringer ud i forbindelse med alle flytninger til en logivært, andre kommuner udsender kun i det omfang, de vurderer det relevant. Arbejdsgangen initieres af kommunen, formålet med obligatorisk digital kommunikation er at sikre, at logiværtserklæringen, som modtages fra logiværten, bliver elektronisk. Logiværtserklæringer kan med fordel sammentænkes med flytteløsningen, men skal også kunne anvendes selvstændigt uden om en flytning. 50

51 10. Parkering Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse Ansøgning om parkeringslicenser Betalingsparkering Borgere i kommuner, som udbyder parkeringsordninger, kan købe en parkeringslicens til denne by, eller det område i byen man specifikt bor i. Denne licens vil så typisk give adgang til parkering i udvidede tidsperioder. Der er foretaget en afgrænsning, så der alene fokuseres på licenser, der gives efter Vejloven. Bekendtgørelse af lov om offentlige veje 107, stk. 2 ( Vejloven) KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Målgruppen vurderes parat Ingen Digitaliseringsgrad i dag 65 % Fremtidig digitaliseringsgrad 95 % Kanalprissegment 1 Selvbetjeningsniveau 3 Afgrænsning 100 %

52 10. Parkering Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 10 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

53 10. Parkering Kanalmix Selvbetjening niveau 3 95% Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 1% 2% 1% 1% Fremtid I dag

54 Særlige forhold vedr. parkering Det er kun få kommuner som har parkeringsordninger, typisk i kommuner med store byer. Der findes modne løsninger på området i dag. Effekter forbundet med parkeringsområdet kan alene høstes i de kommuner, som har parkeringsområder. Området omfatter vejloven, dvs. ansøgninger beboerlicenser til borgere, der bor i den enkelte parkeringszone. Virksomhedslicenser og midlertidige parkeringslicenser, som fx købes i et parkometer er ikke med i afgrænsningen. 54

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder?

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder? Velkommen til KL s undersøgelse af udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i kommunerne Undersøgelsens formål: Undersøgelsens hovedformål er at skabe et overblik over udbredelsen af mobile selvbetjeningløsninger

Læs mere

Reviderede kanalpriser. November 2012

Reviderede kanalpriser. November 2012 Reviderede kanalpriser November 2012 Kanalpriser Der er udarbejdet nye kanalpriser med forskellige kanalpriser for hhv. informations- og transaktionshenvendelser samt baseret på opgavegrupperinger Kanalpriserne

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston

Læs mere

Digitalisering på affaldsområdet KL leverandørdage - Vejle 17. juni 2014. Ellen Andersen, Vejle Kommune

Digitalisering på affaldsområdet KL leverandørdage - Vejle 17. juni 2014. Ellen Andersen, Vejle Kommune Digitalisering på affaldsområdet KL leverandørdage - Vejle 17. juni 2014 Ellen Andersen, Vejle Kommune Program Hvem er vi? Hvordan arbejder vi med digitalisering? Hvilke mål har vi og hvordan måler vi?

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Kommunernes henvendelser

Kommunernes henvendelser 2011 Kommunernes henvendelser Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening, KL 1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentation af henvendelserne vigtig?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Baggrund for projektet I 2011 fik KOMBIT i opdrag fra KL at etablere et ansøgningssystem

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser Christian Østergaard Madsen csm@atp.dk 4. december 2013 Baggrund Kandidat i medievidenskab, Københavns Universitet,

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Det digitale samfund et demensvenligt samfund?

Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Symposium 2: Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Paneldebat med: Kirsten Dyrborg, Ældre Sagen Else Hansen, Alzheimerforeningen Ingrid Stokholm Lauridsen, Ældresagen Sarah E. Hvidberg, Nationalt

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet 1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet Side 1 af 14 Målsætning Målsætningen om fuld digital kommunikation i kommunerne og staten fordrer, at der foretages en række overvejelser om antallet af områder,

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Analyse af ikke-digital borgerbetjening Endelig afrapportering. Juni 2013

Analyse af ikke-digital borgerbetjening Endelig afrapportering. Juni 2013 Analyse af ikke-digital borgerbetjening Endelig afrapportering Juni 2013 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group (BCG) til brug for drøftelser i det sekretariat,

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 17-03-2015 Sagsnr. 2015-0009852 Dokumentnr. 2015-0009752-3 Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis 14.oktober 2009 Først spurgte vi borgerne om deres behov 14.oktober 2009 Nuuk Karo, 43 år Behov: Ansøge om kontanthjælp Naussunguak, 25 år Behov: Anmelde flytning

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar 2007. I Randers

Læs mere

Rapport om Affald Private & Erhverv Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Affald Private & Erhverv Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Affald Private & Erhverv Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014 Affaldsløsninger 8. oktober 2014 Indhold Rapport for Poul Tarp A/S...2 Rapport for SeerupIT ApS...4 Rapport for SeerupIT ApS...5 Rapport for Grontmij...7 Rapport for Logimatic...9 Rapport for Orbicon...

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion til og afgrænsning

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere