Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening."

Transkript

1 Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013

2 Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter og medarbejdere i kommunerne, der arbejder med digitaliseringsprojekter og i særdeleshed med implementeringen af bølgeplanen. Materialet beskriver indhold i bølge 3 for obligatorisk digital selvbetjening i Økonomiaftalen for Materialet angiver de økonomiske potentialer for hvert opgaveområde samt forudsætninger og forventet kanalmix. Materialet står alene, dvs. det suppleres ikke af en opdatering af mini-business casene for bølge 1 og 2, som ligger på kl.dk

3 Læsevejledning II Potentialerne er aftalt som del af moderniseringsaftalen og er ikke omfattet af DUT, dvs. pengene tages ikke via bloktilskuddet. Alle tal er baseret på sektortal og illustrerer, hvad kommunerne samlet set vil kunne hente ved at digitalisere henvendelserne i bølge 3. Den enkelte kommune skal vurdere potentialet i forhold til sin egen situation, herunder om potentialerne kan være høstet eller ej

4 Baggrund I både den fællesoffentlig- og fælleskommunale digitaliseringsstrategi er der fastlagt en målsætning for digital kommunikation, herunder at 80 % af al kommunikation skal være digital med udgangen af Der er aftalt en bølgeplan for obligatorisk digital selvbetjening, hvor områder i bølger gøres obligatorisk digitale frem mod I økonomiaftalen for 2013 blev der indgået aftale om bølge 1 og 2. Bølge 1 trådte i kraft 1. dec og bølge 2 træder i kraft 1. dec I Økonomiaftalen for 2014 er der aftalt indhold i bølge 3, der træder i kraft 1 dec Bølge 4 forventes at blive aftalt som del af Økonomiaftalen for 2015 med forventet ikrafttræden 1. dec

5 UDK i relation til bølge 3 UDK-områderne er aftalt som del af bølge 3, dvs. de bliver obligatorisk digitale pr. 1 dec Da potentialet for bølge 3 først slår igennem i 2015, og der regnes med investeringer i 2014, er det aftalt i Økonomiaftalen for 2014, at økonomien fastlægges endeligt i forbindelse med Økonomiaftalen for Frem mod Økonomiaftalen for 2015 forventes økonomien forbundet med obligatorisk digital selvbetjening for UDK-områderne at blive fastlagt. UDK-områderne omfatter boligstøtte, barselsdagpenge, førtidspension, underholdsbidrag, folkepension, børnetilskud og børnecheck

6

7 Økonomiaftalen for 2014 Der er indgået aftale om bølge 3, der omfatter 10 områder: 1. Affaldshåndtering fra borgere 2. Affaldshåndtering fra virksomheder 3. Anmeldelse om byggearbejde 4. Ansøgning om byggetilladelse 5. Ansøgning om lån til beboerindskud 6. Registrering i CPR (bopælsattester og folkeregistermeddelelser) 7. Serviceydelser på vej og trafik-området (ansøgning om råden over vej) 8. Anmeldelse om opgravnings- og ledningsarbejder 9. Logiværtserklæringer 10. Ansøgning om betalingslicenser og afgifter i forbindelse med parkering

8 mio. kr. Samlet pengestrøm for bølge Bølge 3 Potentiale

9 Økonomiaftalen for 2014 for bølge 3 Der aftalt potentialer for 64 mio. kr. i 2015 stigende til 94,1 mio. kr. i 2016 og frem. Der er aftalt engangsudgifter på i alt 22,8 mio. kr. i 2014 og 8,8 mio. kr. i Driftsudgifter er på 4,7 mio. kr. fra 2015 og frem. I Økonomiaftalen for 2014 er der indskrevet potentialer fra 2015 fratrukket udgifterne til investeringer i Bruttopotentiale 7,7 92,6 98,9 98,9 Engangsinvesteringer -22,8-8,8 0,0 0,0 Øgede Driftsudgifter 0,0-4,7-4,7-4,7 Nettopotentiale -15,2 79,0 94,1 94,1 I ØA 64 94,1 94,

10 Oversigt over nettopotentiale for alle områder i bølge 3 Bølge 3 - Netto pengestrøm Affald fra husholdninger, indsamlingsordninger Affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner Anmeldelse om byggearbejde Beboerindskud Byggetilladelse Registrering i CPR Veje og trafik Opgravning, ledningsarbejder mv Logiværtserklæring Parkering Sum

11 Forudsætninger I Projektledelse vedr. implementering pr. kommune Engangsomkostning Integration til ESDH anskaffelse pr. kommune Engangsomkostning Integration til ESDH drift pr. kommune Driftsomkostninger Integration til fagsystem anskaffelse pr. kommune Engangsomkostning Integration til fagsystem drift pr. kommune Driftsomkostninger Der er derudover foretaget en række forudsætninger vedr. investeringerne: For de områder, hvor halvdelen af kommunerne skal investere i løsninger, er der estimeret med en synergieffekt på 50 %, fordi kommunerne kan opnå rabatter ved at gå sammen. Med synergieffekt skal forstås en forventet rabat, fordi alle kommunerne kan købe ind sammen. For de områder, hvor 98 kommuner skal investere i en løsning, er der estimeret med synergieffekt på 66 %. For byggeanmeldelse og ansøgning om byggetilladelse er der i business casen ikke regnet med investeringsudgifter, da investeringen forventes foretaget. For logiværtserklæringer er der regnet med en synergieffekt på yderligere 20 % ud over 66 %, da løsningen forventes at være del af eksisterende flyttelysning

12 Forudsætninger II Der er i business casen regnet med en stigning i informationshenvendelser i år 1 på 25 %, svarende til beregningerne for bølge 1 og 2. Stigningen er udtryk for, at kommunerne forventer at investere ressourcer i at hjælpe borgerne over på digitale kanaler. Der er for udvalgte opgaveområder foretaget en afgrænsning af, hvor mange henvendelser, der er medtaget under opgaven. Denne afgrænsning er foretaget, fordi analyserne har vist, at ikke alle henvendelser er egnede til at digitalisere, bl.a. som følge af komplekse manuelle arbejdsgange. 12

13 Metode Udgangspunktet for business casene er forudsætninger tilvejebragt som del af bølge 1 og 2, dvs. kanalpriser, kanalprissegment og selvbetjeningsniveauer (gennemgås i det følgende). Business casen for hvert område er baseret på KOMHEN-tal fra efteråret Analyserne er gennemført i form af workshops og interviews med udvalgte kommuner og materialet er efterfølgende kvalificeret af fagpersoner i kommuner og i KL. Analyserne er gennemført med bistand fra konsulenthuset Spitze og Co. i løbet af efteråret 2013 og forår 2014 forud for Økonomiaftalen

14 Selvbetjeningsniveauer (modenhedsmodel)

15 Kanalpriser De anvendte kanalpriser er de samme som anvendt til business casen for bølge 1 og

16 Kanalprissegment Kanalprissegment er udtryk for opgaveområdernes kompleksitet. Det vurderes ud fra en skala fra 1 til 3. 1 svarer til meget lidt kompleks, mens niveau 3 er meget kompleks. Antagelsen er, at jo mere tid, der bruges på en opgave, jo mere kompleks. Med tid menes her tiden fra modtagelse af en gennemsnitshenvendelse, indledende vurdering og journalisering og videregivelse til sagsbehandling. Selve sagsbehandling er ikke medtaget i tidsangivelsen. Kanalprissegmentet dækker over følgende tre kategorier: Tid 0 4 min min. 2 Mere end 11 min. 3 Kanalprissegment

17 Gennemgang af de 10 områder i bølge 3 17

18 Forklaring af tabel Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Beskriver overordnet opgaven. Såfremt der anvendes en anden og udbredt populærtitel for opgaven skrives den her. Her indgår en overordnet beskrivelse af området. Der er tale om en foreløbig afgræsning af opgaven til brug for en vurdering af hvorvidt opgaven har været egnet til at indgå i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Her angives opgavens KLE nummer, dvs. hvad kommunerne har talt på i forbindelse med KOMHEN tællingerne, som udgør det datagrundlag, der er anvendt i potentialeberegningerne. Målgruppeparathed Juridiske barrierer Digitaliseringsgrad i dag En vurdering af hvorvidt borgerne er parate til at anvende digital selvbetjening på området. En overordnet vurdering af, hvorvidt der har været særlige juridiske barrierer for at digitalisere området. Digitaliseringsgraden i dag dækker over KOMHEN-data, der viser, hvor mange henvendelser der modtages via selvbetjening. Fremtidig digitaliseringsgrad Fremtidig digitaliseringsgrad er udtryk for en målsætning om, hvor mange henvendelser, der kan modtages via en digital selvbetjeningsløsning på området. Kanalprissegment Dette henviser til henvendelses kompleksitet jf. slide 15. Selvbetjeningsniveau Dette henviser til det ønskede modenhedsniveau for selvbetjeningsløsningen jf. slide 13. Afgrænsning Her fremgår hvor stor en andel af den samlede mængde af henvendelser, der er medtaget i analysen

19 1. og 2. ansøgning vedr. affaldsordninger Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Ansøgning om affaldsordninger Indberetning vedrørende affald På affaldsområdet er der en række forskellige, men mindre transaktioner. De fleste af disse er eget til obligatorisk digitalisering, herunder som udgangspunkt: Anmeldelser af forskellige typer af afvigelser (klager/fejl) Bestilling af ekstra tømning eller ekstra affaldssæk Ændring af behov ex. beholderstørrelse Ansøgning om deltagelse i ordninger og frameldelse fra ordninger Bestille afhentning af storskrald, herunder haveaffald Tilmelding til henteordninger for farligt affald Fritagelse for erhvervsaffaldsgebyrer OBS! De konkrete ydelser og behov varierer væsentligt fra kommune til kommune (private), (erhverv) Målgruppeparathed Juridiske barrierer Borgerne vurderes parate Nej Digitaliseringsgrad i dag Fremtidig digitaliseringsgrad Kanalprissegment 1 Selvbetjeningsniveau 57 % borgere 22 % virksomheder 90 % Afgrænsning 90 % 3 (gælder for både private og virksomheder)

20 1. og 2. ansøgning vedr. affaldsordninger Nøgleantagelser for affaldsområdet Antal transaktionshenvendelser affaldsordninger for borgere Antal informationshenvendelser affaldsordninger for borgere Antal transaktionshenvendelser affaldsordninger for virksomheder Antal informationshenvendelser affalds ordninger for virksomheder Antal kommuner der skal anskaffe løsninger Projektledelse pr. kommune (gælder for både løsning til borgere og virksomheder) Integration til fagsystem anskaffelse pr. kommune Integration til fagsystem drift pr. kommune Synergieffekt ved implementering 50 % (se forklaring på slide 11) Udgifter til projektledelse, integrationer og drift dækker over udgift til løsninger for både borgere og virksomheder. 20

21 Samlet økonomisk potentiale for affaldsområdet Samlet potentiale Affaldsordninger for borgere Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm Samlet potentiale Affaldsordninger for virksomheder Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettobesparelse

22 1. og 2. ansøgning vedr. affaldsordringer Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 1% 6% 1% 2% 7% 1% 2% 32% 57% 9 Nuværende og fremtidigt kanalmix Borgerhenvendelser vedr. affald Fremtid I dag Selvbetjening niveau 3 9 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Nuværende og fremtidigt kanalmix Virksomhedshenvendelser vedr. affald Fremtid I dag 4% Papirbrev Telefon 4% Personligt fremmøde 1%

23 Særlige forhold vedr. affaldshåndtering Området vedr. affald er kendetegnet ved at have en høj grad af kompleksitet, og der er foretaget en foreløbig afklaring af, hvad der skal omfattes af krav om obligatorisk selvbetjening. Afklaringen foretages som del af lovprocessen. Udgangspunktet er, at hvis en af de nævnte digitale services er relevante for den enkelte kommune, så er den omfattet af obligatorisk digital selvbetjening

24 3. Anmeldelse af byggearbejde Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse Anmeldelse af byggearbejde Byggeanmeldelser Borger eller virksomhed anmelder om igangsætning af byggearbejde. Jf. Bygningsreglement 2010 (BR10) kan en række mindre byggearbejder udføres efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, herunder også sager om nedrivning. Det betyder, at der i de tilfælde ikke skal ansøges om byggetilladelse. Eksempler på mindre byggearbejder er: Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 50m2. KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Digitaliseringsgrad i dag Borgerne vurderes at være parate Ingen 35 % (det er forudsat at kommunerne allerede har udbredt Byg og Miljø) Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment 3 Selvbetjeningsniveau 3 Afgrænsning 100 %

25 3. Anmeldelse af byggearbejde Nøgleantagelser for anmeldelse af byggearbejde Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 98 Projektledelse pr. kommune - Integration til fagsystem anskaffelse pr. kommune Integration til fagsystem drift pr. kommune - Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm enganginvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

26 3. Anmeldelse af byggearbejde Nuværende og fremtidigt kanalmix Selvbetjening niveau 3 9 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 4% 2% 2% 2% Fremtid I dag

27 4. Ansøgning om byggetilladelse Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Ansøgning om byggetilladelser Byggetilladelser Beskrivelse Borgere eller virksomheder ansøger om tilladelse til opførelse af byggeri KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Digitaliseringsgrad i dag Målgruppen vurderes parat Ingen 35% (Det er forudsat at kommunerne allerede har udbredt Byg og Miljø) Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment Høj Modenhedsniveau 3 Afgrænsning 100 %

28 4. Ansøgning om byggetilladelse Nøgleantagelser for anmeldelse af byggearbejde Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 98 Projektledelse pr. kommune - Integration til fagsystem anskaffelse pr. kommune Integration til fagsystem drift pr. kommune - Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

29 4. Ansøgning om byggetilladelse Nuværende og fremtidigt kanalmix Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 4% 3% 2% 1% 9 Fremtid I dag

30 Særlige forhold vedr. byggesagsområdet Det forudsættes, at hovedparten af kommunerne anskaffer og udruller Byg og Miljø, som er KOMBIT s løsning til byggesagsområdet i løbet af Ca. 90 kommuner har tilsluttet sig løsningen. Det er aftalt med Digitaliseringsstyrelsen af den nuværende digitaliseringsgrad regnes fra 35% i stedet for. Dette er gjort for at tage højde for, at kommunerne har udrullet Byg og Miljøsystemet fra KOMBIT, og potentialet derfor skal reduceres. Den fremtidige digitaliseringsgrad er sat til 90 % baseret på, at professionelle forventes at bruge løsningen, og lovgivningen muliggør en meget høj digitaliseringsgrad. Det er forskelligt i hvilket omfang byggesagsområdet er takstfinansieret den enkelte kommune skal derfor vurdere potentialet i forhold til egen organisering af området

31 5. Ansøgning om lån til beboerindskud Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Ansøgning om lån eller garanti for lån til beboerindskud. Beboerindskud Beskrivelse Der er tale om, at kommunen tilbyder et lån til borgeren eller stiller garanti for et lån til beboerindskud, når borgeren skal flytte i almen bolig. KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Digitaliseringsgrad i dag 3 % Fremtidig digitaliseringsgrad 70 % Kanalprissegment 3 Selvbetjeningsniveau 2 Borgerne vurderes at være mindre it-parate end den øvrige del af befolkningen derfor er fremtidig digitaliseringsgrad sat til 70 %. Få - Det skal afklares hvordan boligselskaber dokumenterer, at borgeren flytter ind. Afgrænsning 65 % af transaktionshenvendelserne er med da en del af henvendelserne også dækker over lånedokumenter, som ikke er del af henvendelsen. 31

32 5. Ansøgning om lån til beboerindskud Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 53 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

33 5. Ansøgning om lån til beboerindskud Kanalmix Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 3% 3% 1 14% 4% 12% 9% 28% 46% 7 Fremtid I dag

34 Særlige forhold til vedr. ansøgning om beboerindskudslån Målgruppen vurderes ikke at være fuldt ud digitalt parate. I løsningen bør der tages højde for, at der kræves dokumentation fra boligselskabet, og dette skal tænkes ind i en løsning. Lånedokumenter forudsættes ikke medtaget i digitaliseringen af området. Det vil være en fordel, om en fremtidig løsning kan trække data fra e-indkomstregisteret vedr. formue, indkomst m.v

35 6. Bopælsattester og adresseforspørgsler Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Folkeregistrering, herunder bopælsattest og folkeregistreringsmeddelelser. Bopælsattest og adresseforespørgsler En Bopælsattest er en attestation til borgere, som har brug for at kunne dokumentere deres bopæl, herunder evt. historikken flere år tilbage. Attesten er i praksis et udtræk fra CPR indsat i et officielt dokument, som påføres kommunens stempel og en fysisk underskrift. En Adresseforespørgsel er et udtræk fra CPR, hvor en borger kan få en anden borgers aktuelle bopæl oplyst, hvis bestemte oplysninger om denne kendes på forhånd folkeregistrering i almindelighed Videregivelse af oplysninger fra CPR Målgruppen vurderes parat Ingen - Dog skal der findes løsning på behov for gyldig attester i forhold til 3. part. Digitaliseringsgrad i dag 3 % Fremtidig digitaliseringsgrad Kanalprissegment 1 Selvbetjeningsniveau 3 90 % Afgrænsning 90 %

36 6. Bopælsattester og adresseforspørgsler Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 50 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Synergi effekt ved implementering % Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

37 6. Bopælsattester og adresseforspørgsler Kanalmix Selvbetjening niveau 3 9 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 3% 2% 3% 3% Fremtid I dag

38 Særlige forhold vedr. bopælsattester og adresseforspørgsler Området dækker over to underopdelinger, hhv. bopælsattester og adresseforespørgsler. Bopælsattest vedrører anmodning om oplysninger på den person, som anmoder, dvs. oplysninger om personen selv, typisk egne og tidligere bopæle. Adresseforespørgsel vedrører en borger/virksomheder, som ønsker oplysninger om den nuværende adresse på en eller flere personer. Folkeregistermeddelelser er ikke medtaget, derfor er afgrænsningen sat til 90 %, derudover er der afgrænset som følge af, at ikke alle adresseforespørgsler kan digitaliseres. Der er gebyropkrævning på området. Digitaliseringen vurderes ikke at give anledning til ændring af dette. 38

39 7. Serviceydelser på vej- og trafikområdet Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Veje og Trafik Råden over vej Beskrivelse Området dækker over ansøgninger om tilladelser til anvendelse af byrum og kommunale veje, herunder råden over vej i forbindelse med opstilling af container, beholder m.v. KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Målgruppen vurderes at være parat (typisk også virksomheder). Ingen Digitaliseringsgrad i dag 20 % Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment 2 Selvbetjeningsniveau 1 Afgrænsning 50 % (Idet KOMHEN-optællingen dækker bredt og mere end råden over vej)

40 7. Serviceydelser på vej og trafikområdet Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 49 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Synergi effekt ved implementering % Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

41 7. Serviceydelser på vej- og trafikområdet Kanal mix Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 5% 4% 9 Fremtid I dag

42 Særlige forhold vedr. veje og trafik I business casen for området er der alene medtaget 50 % af henvendelserne for at sikre, at der ikke regnes effektiviseringspotentialer på henvendelsestyper, som ikke er egnet til obligatorisk selvbetjening. Området dækker over råden over vejareal (dvs. råden over et udeareal til fx opsætning af container, beholdere m.v.). Arrangementer er ikke medtaget, da omfanget vurderes relativt småt. 42

43 8. Anmeldelse af opgravning og ledningsarbejde Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Opgravning af ledningsarbejder Gravetilladelser Området indeholder ansøgning om tilladelse til gravearbejde - typisk ledningsarbejde på alle offentlige og private fællesveje i byzonen. Typisk er det virksomheder/entreprenører, som ansøger (opgravning af ledningsarbejder mv. i almindelighed) Målgruppen vurderes parat (som udgangspunkt er det alene virksomheder) Ingen Digitaliseringsgrad i dag 45 % Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment 2 Selvbetjeningsniveau 3 Afgrænsning 100 %

44 8. Anmeldelse af opgravning og ledningsarbejde Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 49 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Synergieffekt ved implementering % Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

45 8. Anmeldelse af opgravning og ledningsarbejde Kanalmix Selvbetjening niveau 3 9 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 5% 4% 1% Fremtid I dag

46 Særlige forhold vedr. ledningsarbejde Det er kun virksomheder som ansøger om tilladelse til ledningsarbejde

47 9. Logiværtserklæringer Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Oplysninger om personer tilmeldt i en bolig (logiværtserklæring) Logiværtserklæring Kommunerne kan via en logiværtserklæring kontrollere, at borgerne faktisk bor på den opgivne adresse. Hvis borgeren er tilmeldt en adresse, men ikke bor, der kan det være tegn på socialt bedrageri. Lang de fleste logiværtserklæringer udsendes i forbindelse med ordinære flytninger men kan også forekomme i forbindelse med andre processer. Kommunerne har forskellige praksis for området (Flytteanmeldelse, logiværtserklæringer registreres under dette nummer). Målgruppen vurderes parat (det er logiværten, der er målgruppen). Ingen Digitaliseringsgrad i dag 3 % Fremtidig digitaliseringsgrad 90 % Kanalprissegment 1 Selvbetjeningsniveau 3 Afgrænsning 100 %

48 9. Logiværtserklæringer Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 98 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Synergieffekt ved implementering Synergieffekt ved. projektledelse % 66 % Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

49 9. Logiværtserklæringer Kanalmix Selvbetjening niveau 3 Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 3% 2% 3% 3% 9 Fremtid I dag

50 Særlige forhold vedr. logiværtserklæringer Kommunernes praksis på dette område er forskellig. Nogle kommuner sender logiværtserklæringer ud i forbindelse med alle flytninger til en logivært, andre kommuner udsender kun i det omfang, de vurderer det relevant. Arbejdsgangen initieres af kommunen, formålet med obligatorisk digital kommunikation er at sikre, at logiværtserklæringen, som modtages fra logiværten, bliver elektronisk. Logiværtserklæringer kan med fordel sammentænkes med flytteløsningen, men skal også kunne anvendes selvstændigt uden om en flytning. 50

51 10. Parkering Beskrivelse af området Opgaveområde Populærtitel Beskrivelse Ansøgning om parkeringslicenser Betalingsparkering Borgere i kommuner, som udbyder parkeringsordninger, kan købe en parkeringslicens til denne by, eller det område i byen man specifikt bor i. Denne licens vil så typisk give adgang til parkering i udvidede tidsperioder. Der er foretaget en afgrænsning, så der alene fokuseres på licenser, der gives efter Vejloven. Bekendtgørelse af lov om offentlige veje 107, stk. 2 ( Vejloven) KLE-nummer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Målgruppen vurderes parat Ingen Digitaliseringsgrad i dag 65 % Fremtidig digitaliseringsgrad 95 % Kanalprissegment 1 Selvbetjeningsniveau 3 Afgrænsning 100 %

52 10. Parkering Nøgleantagelser Antal transaktionshenvendelser Antal informationshenvendelser Antal kommuner der skal anskaffe løsninger 10 Projektledelse Integration til ESDH (anskaffelse) Integration til ESDH (drift) Samlet økonomisk potentiale Samlet potentiale Bruttopengestrøm Engangsinvestering Driftsudgifter Nettopengestrøm

53 10. Parkering Kanalmix Selvbetjening niveau 3 95% Selvbetjening niveau 2 Selvbetjening niveau 1 Selvbetjening niveau 0 Chat Digital post SMS Papirbrev Telefon Personligt fremmøde 1% 2% 1% 1% Fremtid I dag

54 Særlige forhold vedr. parkering Det er kun få kommuner som har parkeringsordninger, typisk i kommuner med store byer. Der findes modne løsninger på området i dag. Effekter forbundet med parkeringsområdet kan alene høstes i de kommuner, som har parkeringsområder. Området omfatter vejloven, dvs. ansøgninger beboerlicenser til borgere, der bor i den enkelte parkeringszone. Virksomhedslicenser og midlertidige parkeringslicenser, som fx købes i et parkometer er ikke med i afgrænsningen. 54

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Borgere hjælper Borgere med IT

Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med it Kommunens møde med borgeren har ændret sig og vil fortsætte med at gøre det de kommende år. Uanset borgerens baggrund og henvendelsens type,

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Ny digitaliserings- og ITstrategi. Økonomiudvalget d. 17. maj 2017

Ny digitaliserings- og ITstrategi. Økonomiudvalget d. 17. maj 2017 Ny digitaliserings- og ITstrategi Økonomiudvalget d. 17. maj 2017 Digitalisering i et borgerperspektiv Som borger i Skanderborg Kommune får strategien betydning på tre forskellige måder: 1. Direkte betydning

Læs mere

KOM VIDERE MED SELVBETJENING

KOM VIDERE MED SELVBETJENING ANBEFALINGER TIL AT ØGE DIGITALISERINGSGRADEN PÅ OMRÅDER I BØLGEPLANEN FOR OBLIGATORISK DIGITAL SELVBETJENING NOVEMBER 2015 KOM VIDERE MED SELVBETJENING Anbefalinger til at øge digitaliseringsgraden på

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

04-12-2014. Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr. 2014-0253213

04-12-2014. Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr. 2014-0253213 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om overgangen til obligatorisk Som led i udmøntningen af den fællesoffentlige iseringsstrategi

Læs mere

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder?

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder? Velkommen til KL s undersøgelse af udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i kommunerne Undersøgelsens formål: Undersøgelsens hovedformål er at skabe et overblik over udbredelsen af mobile selvbetjeningløsninger

Læs mere

Obligatorisk digital selvbetjening Affald.

Obligatorisk digital selvbetjening Affald. Obligatorisk digital selvbetjening Affald. HVAD ER OBLIGATORISK DIGITAL SELVBETJENING? Obligatorisk digital selvbetjening: De, der kan, skal betjene sig selv 80% af ansøgninger/anmeldelser fra borger til

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Forår Kommunernes henvendelser. Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL

Forår Kommunernes henvendelser. Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL Forår 2012 Kommunernes henvendelser Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL ŀ1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentationen af henvendelserne vigtigt?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan!

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! DIGITAL LOVGIVNING Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! Der er også en digital verden udenfor det offentlige Netbank & Nethandel Måleraflæsning

Læs mere

Information om den nye opgavepakke samt indsamling af selvbetjeningsdata

Information om den nye opgavepakke samt indsamling af selvbetjeningsdata Information om den nye opgavepakke samt indsamling af selvbetjeningsdata Fortsat behov for indsamling af KOMHEN data i 2016 Den kommunale sektor har ved efterårets KOMHEN tælleuge indfriet målet om 80%

Læs mere

Reviderede kanalpriser. November 2012

Reviderede kanalpriser. November 2012 Reviderede kanalpriser November 2012 Kanalpriser Der er udarbejdet nye kanalpriser med forskellige kanalpriser for hhv. informations- og transaktionshenvendelser samt baseret på opgavegrupperinger Kanalpriserne

Læs mere

Bølge 3 på Virk.dk. Netværksmøde om bølge 3 20. og 22. maj 2014

Bølge 3 på Virk.dk. Netværksmøde om bølge 3 20. og 22. maj 2014 Bølge 3 på Virk.dk Netværksmøde om bølge 3 20. og 22. maj 2014 Agenda Kort om Virk Bølge 3 på erhvervsområdet områder og mål Hvad gør Virk? Hvad gør I? Virk.dk og bølge 3 Bølge 1 og 2 primært borgerrettede

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik Dokumentnr. Xxxxxx Sagsnr. xxxxxx Udarbejdet af xxxx Dokument 1037186 Indledning Dette dokument indeholder diagrammer, som viser henvendelsesmønster for obligatoriske

Læs mere

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Digital selvbetjening 2 cases Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Baggrund Lov om Obligatorisk Digital Selvbetjening i 4 bølger 2012-2015 Obligatorisk for kommunerne at stille digitale løsninger til rådighed

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio.

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio. Notat Indledning Som led i opfølgningen på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 offentliggjorde Digitaliseringsstyrelsen i maj 2016 en redegørelse om resultaterne for overgangen til digital

Læs mere

Udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i de danske kommuner Afrapportering, oktober 2015

Udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i de danske kommuner Afrapportering, oktober 2015 1 Udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i de danske kommuner Afrapportering, oktober 2015 Indhold Overblik over analysens hovedresultater Gennemgang af analysens 5 temaer Kendskab Udbud og efterspørgsel

Læs mere

Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Januar 2014

Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Januar 2014 Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Januar 2014 1 Signaturforklaring: *) Projektets gevinster indgår som del af et andet

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Digitalisering på affaldsområdet KL leverandørdage - Vejle 17. juni 2014. Ellen Andersen, Vejle Kommune

Digitalisering på affaldsområdet KL leverandørdage - Vejle 17. juni 2014. Ellen Andersen, Vejle Kommune Digitalisering på affaldsområdet KL leverandørdage - Vejle 17. juni 2014 Ellen Andersen, Vejle Kommune Program Hvem er vi? Hvordan arbejder vi med digitalisering? Hvilke mål har vi og hvordan måler vi?

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

2013/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 18. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2013/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 18. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2013/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 18. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Kommunernes henvendelser

Kommunernes henvendelser 2011 Kommunernes henvendelser Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening, KL 1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentation af henvendelserne vigtig?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi November 2014 1 Signaturforklaring: *) Projektets gevinster indgår som del af et andet

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen)

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) På byrådsmødet den 8.10. 2014 efterspurgte rådmand Thomas Meedom

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

udkast til Forslag til

udkast til Forslag til HØRINGSVERSION 19. november 2013 udkast til Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelelser, anmodninger og erklæringer til offentlige myndigheder samt

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi December 2015 1 Signaturforklaring: *) Projektets indgår som del af et andet projekt

Læs mere

Sådan kommunikerer borgerne med kommunerne Efteråret 2013

Sådan kommunikerer borgerne med kommunerne Efteråret 2013 Sådan kommunikerer borgerne med kommunerne Efteråret 2013 Resultatet af de fælleskommunale tælleuger en del af projektet KOMHEN 2.0. Status for bl.a. anvendelse af selvbetjening, henvendelsestyper, kommunale

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Affald - private og erhverv

Selvbetjeningsløsninger til Affald - private og erhverv Selvbetjeningsløsninger til Affald - private og erhverv Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................ 3 1.1 Læsevejledning............................................

Læs mere

Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015

Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015 Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015 Maj 2016 Indhold 1 Indledning... 2 Målsætningerne... 2 1.1.1 Digital selvbetjening på øvrige områder... 2 Opfølgning på digitalisering af kommunikationen...

Læs mere

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen SIDSTE NYT FRA KOMBIT V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen Gevinster KOMBIT Besparelser på de direkte it-omkostninger Kommunen Effektiviseringer gennem omlægning af arbejdsgange Baseline for

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året. Januar 2016

Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året. Januar 2016 Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året Januar 2016 BERETNING OM BESPARELSESPOTENTIALET VED OBLIGATORISK DIGITAL POST PÅ CA. 1 MIA.

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

KOMMUNERNES HENVENDELSESMØNSTRE FORÅRET 2013

KOMMUNERNES HENVENDELSESMØNSTRE FORÅRET 2013 KOMMUNERNES HENVENDELSESMØNSTRE FORÅRET 2013 Sådan henvender borgerne sig til kommunerne - Resultatet af dataindsamling i 54 kommuner 22. april til 12. maj 2013. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Borgerne rykker på

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE 2012-2015 1 INDHOLD Indhold...2 Hvad er en kanalstrategi?...3 Hvorfor skal Dragør Kommune have en kanalstrategi?...3 Vision...3 Principper...4 Mål...5 Tværgående

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Styr på smart data. eller data på en smart måde. Chefkonsulent Anni Kær Pedersen, Kontoret for Teknik og Miljø, KL akp@kl.

Styr på smart data. eller data på en smart måde. Chefkonsulent Anni Kær Pedersen, Kontoret for Teknik og Miljø, KL akp@kl. Styr på smart data eller data på en smart måde Chefkonsulent Anni Kær Pedersen, Kontoret for Teknik og Miljø, KL akp@kl.dk 22158678 Data er det nye vækstområde Vi er gået fra en analog til en digital verden

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/31121 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr gældende for 2011. Gebyret

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T Indledning hvilken metode ligger bag resultaterne 73 kommuner har indtastet data om henvendelsestal på KL s Digitale Landkort. 83 har besvaret

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere

Det digitale samfund et demensvenligt samfund?

Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Symposium 2: Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Paneldebat med: Kirsten Dyrborg, Ældre Sagen Else Hansen, Alzheimerforeningen Ingrid Stokholm Lauridsen, Ældresagen Sarah E. Hvidberg, Nationalt

Læs mere

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Ringsted tirsdag den 3. Aarhus onsdag den 4. 1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS 2014 2 HVORDAN GÅR DET MED OVERGANGEN? 4,7 mio. borgere over 15 år 41,9

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE OPGAVEOMRÅDER... 7 5.

RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE OPGAVEOMRÅDER... 7 5. Henvendelsesmønster i Nyborg Kommune Afrapportering efter National Tælleuger 2011 RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE

Læs mere