DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN"

Transkript

1 DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

2 Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Børn med særlige behov Dokumentation

3 LÆREPLANER. Loven om pædagogiske læreplaner har til formål at understøtte og sikre den pædagogiske læringsproces i dagtilbuddene. Loven skal sikre, at der i dagtilbuddene skabes rummelige læringsmiljøer, hvor der er plads til, at børnenes naturlige nysgerrighed kan komme til udfoldelse. Derudover skal loven sikre, at der hersker bevidsthed omkring det daglige arbejde, således at barnets naturlige udvikling støttes og således, at der sættes en skærpet indsats ind overfor de svagere børn. Læringen skal ske både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at de voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, forandring, fordybelse og erfaring. Der skal i læreplanerne sættes fokus på alle barnets potentialer og kompetencer, og der skal tages hensyn til børnenes forskellige forudsætninger. Der stilles følgende krav til læreplanen: 1 Læreplanen skal behandle følgende seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier 2. Læreplanen skal indeholde mål og eventuelle delmål for temaerne 3. Læreplanen skal beskrive hvordan man konkret vil arbejde med temaerne og hvordan det skal lede frem mod målene. 4. Læreplanen skal indeholde overvejelser omkring arbejdet med børn med særlige behov. 5. Læreplanen skal præcisere, hvordan arbejdet vil blive dokumenteret og evalueret.

4 Hverdagsliv og læring. (En definition) Hverdagslivet er det daglige liv, der udfolder sig i Skovslottet, hver dag, året rundt. Det er den mangfoldighed af muligheder, der opstår i de daglige gøremål, i aktiviteterne, såvel de planlagte som i de spontane, i relationerne børnene imellem og barn voksen imellem, i vores kultur og i den daglige praksis. Hverdagslivet er det læringsmiljø, hvori børn og voksne udvikler sig. Læring sker gennem spontane oplevelser og leg samt ved, at den voksne skaber situationer, der giver barnet mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og stimulation. Læring sker i det øjeblik, hvor barnets oplevelser og forståelse af sin egen situation bliver omsat til nye handlinger, erkendelser og dermed også dannelse af nye erfaringsmønstre. Barnet lærer ved at bruge sit sanseapparat, samt ved at have mulighed for gennem leg at bearbejde sine oplevelser. Der skabes gode muligheder for læring ved, at barnet møder anerkendende voksne, der gennem relationer, oplevelser og erfaring tager barnet alvorligt og støtter dets udvikling. Vores læringssyn. At lære er at opdage og undres, eksperimenterer og fordybe sig alene og sammen med andre. Barnet befinder sig konstant i læringsprocesser gennem aktiv handling, iagttagelse, eksperimenter, leg, spontane oplevelser og ved voksenplanlagte aktiviteter. Leg er barnets foretrukne måde at bearbejde og få forståelse og indsigt i forskellige sammenhænge i livet. Gennem leg får barnet mulighed for at handle og planlægge og mødes i sociale relationer. Vores opgave er at skabe et inspirerende miljø, hvor der er rum til forskellige former for leg og læring og hvor der i hverdagen er mulighed for både voksenplanlagte som selvvalgte aktiviteter. Vi må være bevidste om, at vi kan støtte barnet til læring, men at vi ikke kan lære barnet noget, som det ikke er parat til eller har behov for at lære. Tre læringsrum: Den voksne går foran barnet. Barnet kan ikke selv. Den voksne tilrettelægger og styrer aktiviteten. Den voksne støtter barnet i at opnå læring. Dette ser vi f.eks. når vi øver os i at tage tøj af og på, vasker hænder, tager på længere ture i ex. naturen, museer osv. Når vi arbejder målrettet med børn med særlige behov. Det kan være målrettet indsats for hele eller dele af gruppen, hvor vi arbejder med rim og remser eller musik og bevægelse.

5 Den voksne går ved siden af barnet. Barn og voksen er sammen. Barnet iagttager, gentager, imiterer barnet er deltager eller iagttager. Den voksne skaber muligheder for barnet og guider det ud i nye oplevelser og udfordringer. Den voksne hjælper og viser. Dette ser vi f.eks. når vi er på ture, når vi fordyber os, undrer os sammen, eksperimenterer og leger sammen. Den voksne går bagved barnet. Barnet kan selv og vil selv. Det vælger selv sine lege, relationer og aktiviteter. Den voksne er nærværende, iagttager og støtter, hvis noget går i stå. Dette ser vi ofte på legepladsen, hvor den voksne holder sig i baggrunden, mens barnet er i legerelationer med andre børn eller fordybet i en anden selvvalgt aktivitet f.eks. i sandet hvor børnene bygger vejbaner eller laver sandkager. De lærer om vådt og tørt sand og hvad der er bedst at bygge og forme med og hvad der er bedst at si hen over sandkagen, og de lærer om sociale grænser og udvikler empati og forståelse for andre. På legepladsen er der også mulighed for at lære om sin krops muligheder og begrænsninger. Citat: Birgitta Knutsdottor Olufsson Alt det børn skal lære og øve sig på, kan de møde indenfor legens rammer. De lærer effektivt og grundigt, når de leger. Den der tror, at leg bare er leg, tager fejl! Leg er orden, koncentration og alvor. Heste, leg på legepladsen: Børnene har gang i en heste leg ude på legepladsen. Med hula hop ringe skiftes de til at være hest, og den der styrer hesten. Efter en tur på Væddeløbsbanen blev legen udbygget. Vi fulgte 3 af 8 heste, fra en transport bil til de var klar på Væddeløbsbanen. Vi så, hvordan hestene fik bidsel på og blev spændt foran sulkyer. Vejen hjem gik i galop med 2 børn med pinde imellem der styrede hesten. De havde set bidslet, der styrede hesten til højre eller venstre, så de trak enten i den højre eller venstre pind for at styre hesten. Hjemme blev legen udbygget mere med halm (grangrene) til hesten i stalden og træning af hestene, med hula hop ringe og pinde, i fuld galop legepladsen rundt. Barnets alsidige personlige udvikling: Børnene skal udfolde sig som selvstændige stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. Børnene skal have blik for socialt samspil og konflikter, uden at det truer det sociale tilhørsforhold eller den personlige udvikling.

6 Børnene skal opleve sig selv som værdifulde deltagere i og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab. Børnene skal lære at kunne bearbejde modstand, frustration og det at møde konkurrence og kærlighed. Børnene skal have mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. Vi understøtter, at børnene udvikler evnen til at være trygge, holdt af og værdsat som en del af fællesskabet. Pædagogisk indsats: Vi vil skabe et miljø, hvor: Man respekterer hinandens forskelligheder og behov. Hvor barnet er i fokus, men sideløbende er en del af fællesskabet. Hvor personalet konstant er bevidste om, at øget selvværd er grobund for øget udvikling. Personalet tilrettelægger pædagogiske aktiviteter, der tager afsæt i børnegruppens udvikling samt alderstrin. Der tages udgangspunkt i børns interesse og skabes lege, aktiviteter og læring. Der planlægges aktiviteter i små og aldersopdelte grupper, således at der skabes rum til fordybelse og læring. Aktiviteter: Fællessamling Regellege Spil Rollelege Fødselsdage Alle aktiviteter i øvrigt Børnenes udvikling evalueres til forældresamtaler og møder med personalet. Sociale kompetencer: Børnene skal anerkendes og respekteres, som de personer, de er, og opleve at de hører til. De skal hjælpes til at danne venskaber og komme med i grupper. Børnene skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i Skovslottet uden mobning og drilleri. Et miljø, hvor ingen holdes udenfor, og hvor alle forpligter sig, viser ansvar og er parate til at løse konflikter. Børnene skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. De skal lære at samarbejde med andre og deltage i de demokratiske beslutningsprocesser.

7 Pædagogisk indsats: Vi vil skabe et miljø: Der er præget af omsorg, ansvarsfølelse, respekt, tryghed og tillid, hvor forskellighed accepteres. Hvor store og små trives/udvikles side om side. Hvor dagligdagen tilrettelægges således, at venskaber respekteres og opmuntres. Hvor vi vil anerkende og opmuntre, via kommunikation og kropssprog, børnene til at være aktive i sociale fællesskaber, som ex. i lege og aktiviteter. Aktiviteter: Rundkreds Fælles lege (spontane og planlagte) Ture/aktiviteter, hvor børnesammensætningen er pædagogisk udvalgt Ture (holde i hånden) Fælles oplevelser (noget at snakke om) Garderoben De store hjælper de små Spisning Sprog: Børnene skal udvikle deres sproglige kompetence, få større ordforråd og større begrebsforståelse gennem dagligdags aktiviteter. De skal kunne bruge sproget til at give udtryk for egne meninger og have kontakt til omverdenen. Børnene skal opfordres til sproglig kreativitet. De skal kunne udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler. F.eks. mimik, kropssprog og talesprog. Børnene skal udvikle nysgerrighed og interesse for tegn, symboler, bogstaver og tal. Pædagogisk indsats: Vi vil skabe et miljø: Hvor børnene bliver set og hørt af forstående, nærværende, lydhøre voksne. Hvor børnene får oplevelser med forskelligt ordbrug (verden virkelig). Hvor der sættes ord på egne og børnenes handlinger samt begreber og fænomener.

8 Aktiviteter: Læse bøger (højtlæsning og dialoglæsning) Rollelege Synge Rim og remser Vrøvleord Rundkreds Spil Skolegruppe aktiviteter Ture Spisning Dialog Koble ord og begreber på hverdagens handlinger Korrekt gentagelse af barnets ukorrekte sætninger/udtryk Krop og bevægelse: Børnene skal opleve glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop og opleve glæden ved at være i bevægelse. Vi skal styrke børnenes fysiske sundhed blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse. Børnene skal lære at forstå og respektere kropslige udtryk, reaktioner og integritet. Børnene skal lære at bruge alle sanser til at tilegne sig den fysiske, kulturelle og sociale omverden. Børnene skal udforske, afprøve, nyde og forstå det fysiske miljø, natur og kultur gennem kropslig handling. Pædagogisk indsats: Vi har indrettet et fysisk miljø, der inspirerer til forskellige fysiske aktiviteter (legeplads, puderum, gulvplads, garderobe) Vi vil skabe et miljø, som til stadighed er opmærksom på den psykiske sundhed (selvværd, empati, socialt) Vi vil give børnene en forståelse for den fysiske sundhed, - herunder ernæring, hygiejne, motion. Vi vil bruge den omkringliggende natur, skov og strand.

9 Aktiviteter: Ture i forskelligt terræn (bakker, sand, skov, strand) Gymnastik Legeplads Rollelege Regellege Cykelture Boldspil Maddage (ernæring, hygiejne) Støtte det enkelte barns udvikling (spise selv, sidde u/bøjle på trip trap stol, renlighed, tøj af og på). Kinesisk ordsprog. Du hører og du glemmer Du ser og du husker Du gør og du forstår Natur og naturfænomener: Børnene skal udvikle respekt og forståelse for naturen. Opleve naturen på forskellige årstider og få førstehåndsoplevelser med dyr, planter og materialer. Børnene skal lære naturen at kende med alle sanser og opleve den som kilde til og rum for leg, oplevelse, udforskning og viden. Glæden ved at opholde sig i naturen. Mulighederne for motorisk udfoldelse og bruge fantasien. Børnene skal tilegne sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø kategorisere og systematisere omverdenen ex. at mindre børn får kendskab til modsætningspar og relative begreber. Større børn beskæftiger sig med tal, mængder og rækkefølger. Pædagogisk indsats: Vi vil skabe en kultur, hvor vi præsenterer børnene for mangeartede naturoplevelser. Vi vil være nysgerrige/undrende sammen med børnene og lære dem at værne om naturen. Vi vil tage på ture i alt slags vejr, for derigennem at opleve årstidernes kommen og gåen. Vi vil benytte børnenes interesse for naturen og understøtte læring gennem egen viden og naturbøger. Vi vil være opmærksomme på de naturoplevelser, der findes i det små ex. en snegl på vejen, en mariehøne på et blad, et egern i træet.

10 Aktiviteter: Skovture, alle årstider Bøger Haletudser Så blomster Besøge dyrepark Studere dyre/planteliv Vejr, årstider Årstidsbestemte traditioner Lave bål Eksperimentere med sand, vand, jord, ild. Klatre, bygge huler, plukke blomster, sanse (lugte, lytte) Afholde skovbørnehave Naturvejleder Kulturelle udtryksformer og værdier: Børnene skal have mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. Børnene skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter. Børnene skal have indflydelse på planlægning af hverdagsrytmer og fælles kulturelle aktiviteter, herunder valg af materialer, medier samt kulturelle og kunstneriske oplevelser. Børnene skal have tid og rum til fordybelse alene og sammen med andre børn og voksne. Børnene skal have fælles referencerammer, således at de kan være med i samtale, samvær og leg. Pædagogisk indsats: Vi vil give rum til at eksperimentere med forskellige materialer. Vi vil tage på besøg på forskellige museer og til kulturarrangementer. Vi vil udvikle vores egen kultur i institutionen. Vi vil værdsætte traditioner som en del af vores kulturarv. Vi vil udstille børnenes egne produkter.

11 Aktiviteter: Se film Museumsbesøg Biblioteket Tegne/male samt andre kreative aktiviteter Bøger, - klassikere (Grimms eventyr, Pippi, Alfons Åberg etc.) Musikpædagog Lytte til forskellige musikgenrer Traditioner: jul, fastelavn, påske, Skovslottets fødselsdag. Fremmede kulturer Computer Børn med særlige behov. I vores pædagogiske praksis er vi altid opmærksomme på børn med særlige behov. Børn der, af forskellige årsager, har brug for særlig opmærksomhed og opbakning enten for en kortere eller længere periode. Det kan være skilsmissebørn, børn der er i sorg og krise, børn der har et lavt selvværd, socialt svage børn, børn med sprogproblemer osv. Når vi har børn med særlige behov er det vigtigt at vi forholder os til følgende i vores planlægning af dagligdagen: At der arbejdes i små grupper, hvor børnene føler sig trygge og kan overskue tingene. At sværhedsgraden af de ting vi beskæftiger os med tager højde for alle børnene. At der er mulighed for succesoplevelser, også for børnene med særlige behov. Forældrene, til børn med særlige behov, vil altid få tilbudt en samtale, for at informere om vores observationer af barnet og hvilke tiltag vi har gjort i dagligdagen for at støtte barnet. Det er også vigtigt, at få information om, hvordan forældrene oplever barnets trivsel og udvikling. Der kan også i samråd med forældrene, blive tale om inddragelse af en talepædagog eller psykolog i arbejdet. Dokumentation. Vi betragter det faglige arbejde med målsætning og evaluering som et arbejdsredskab, der understøtter det pædagogiske personales muligheder for at reflektere, debattere og udvikle Skovslottets pædagogiske praksis. Den pædagogiske praksis bliver endvidere drøftet på vores ugentlige reflekterende møder, personalemøder og pædagogmøder. Vi dokumenterer løbende aktiviteterne fra aktivitetsplanen via opslag, fotos og udstillinger.

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Ryvang 2. Børnehaveplan 2009-2010. KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2

Ryvang 2. Børnehaveplan 2009-2010. KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2 Ryvang 2 Børnehaveplan 2009-2010 KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2 1 Forord Flow, Gyldne øjeblikke og pædagogisk idræt Denne børnehaveplan er en fortsættelse af vores tidligere børnehaveplaner og har

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere