Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune."

Transkript

1 Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal København K TILSYNET Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune. Indenrigs- og Socialministeriet har den 23. oktober 2009 henledt Statsforvaltningen Midtjyllands opmærksomhed på, at Odder Kommune på sin hjemmeside har publiceret videopræsentationer af kandidater til det forestående kommunalvalg. Statsforvaltningen har fra Odder Kommune indhentet nærmere oplysninger om nævnte videopræsentationer samt baggrunden herfor. Statsforvaltningen har vurderet sagen og finder ikke, at Odder Kommune har handlet i strid med lovgivningen ved på sin hjemmeside at publicere oplysninger og videopræsentationer mv. i relation til det forestående kommunalvalg. Sagens baggrund Odder Byråds økonomiudvalg behandlede den 8. juni 2009 et oplæg fra forvaltningen vedrørende dækning af det forestående kommunalvalg på kommunens hjemmeside, OdderNettet. Sagen var beskrevet således: STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /581 SAGSBEHANDLER: TIMMID DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR m TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Ved de foregående kommunalvalg har OdderNettet haft et specielt hjørne på hjemmesiden med diverse informationer om valget, link til partiernes/listernes/kandidaternes hjemmesider, ligesom OdderNettet har været borgernes indgang til at kunne se resultaterne, dels på valgaftenen, dels efter valget. Denne service vil også være at finde i forbindelse med Kommunalvalget Chat med partierne/listerne var et tilbud ved kommunalvalgene i 2001 og Chatten i 2001 var en pæn

2 sucsucces med en del deltagere og livlig debat, hvorimod chatten i 2005 var en begrænset succes. Tiden ser ud til at være løbet fra chat på Odder- Nettet, og derfor vil denne service ikke blive tilbudt ved kommunalvalget Derudover foreslår forvaltningen disse initiativer sat i værk: 1. Videoportrætter af kandidater Samtlige kandidater får tilbud om at kunne præsentere sig på en kort video (1-1½ minut). 2. NetTV fra selve valgaftenen Odder NetTV sender direkte fra valgaftenen i Spektrum Odder. Ikke uafbrudt, men i tidslommer, som på forhånd offentliggøres. 3. Inddragelse af unge Vi tilbyder i første omgang at stille vores viden til rådighed for Odder Gymnasium, hvis man dér er interesseret i at lave projekter/temauger i forbindelse med kommunevalget. Samtidig undersøges mulighederne for at Odder Kommune i lighed med andre kommuner afholder prøvevalg for årige. 4. Gratis hjemmesideplads For de partier/lister/kandidater, som ønsker at lave en hjemmeside inden valget, tilbydes som hidtil gratis hjemmesideplads på OdderWeb. 5. Oprette en gruppe på facebook: Kommunalvalg 2009 i Odder Kommune For at tiltrække en yngre målgruppe etableres en gruppe på facebook. 6. Oprette blog-mulighed for politikerne i tilknytning til OdderNettet Blogs er en anden ny platform, som benyttes og læses af rigtig mange. Økonomiudvalget protokollerede følgende beslutning: Oplægget principielt godkendt, idet det præsenteres og drøftes på temamøde i byrådet i august SIDE 2

3 Kommunaldirektøren har oplyst følgende om baggrunden for informationsmaterialet på OdderNettet: I det lidt længere perspektiv skal videoportrætterne ses i sammenhæng med, at Odder Byråd i forlængelse af et visionsseminar ved denne valgperiodes begyndelse besluttede, at demokrati og borgerinddragelse skulle være et særligt fokusområde for Byrådet i denne valgperiode. Der er derfor udarbejdet en politik for demokrati og borgerinddragelse og i denne har elektronisk borgerdeltagelse en central plads. Dette skal naturligvis også ses i sammenhæng med en særlig tradition for information og politisk debat på kommunens hjemmeside, OdderNettet. Kommunen har de sidste ca. 3 år deltaget i et EU-støttet projekt e-participate, der går ud på at transmittere byrådsmøder både direkte og redigeret på nettet. I forbindelse hermed har vi indkøbt teknisk udstyr og indhentet erfaringer med video på nettet, som bl.a. har resulteret i etableringen af det vi kalder Odder Net - TV. I kølvandet på politikken for borgerinddragelse og de elektroniske erfaringer har det været naturligt for kommunen at gøre en særlig indsats på nettet i forbindelse med kommunalvalget, herunder også at afholde prøvevalg og andre arrangementer for unge under 18. Videoportrætterne ligger således i forlængelse af vores politik for borgerinddragelse, vores arbejde med at afprøve de nye elektroniske muligheder for borgerinddragelse og vores satsning på at skabe opmærksomhed omkring valget i et sprog og i de medier, som de unge benytter. Tilbuddet, der er givet til alle kandidater, består i ca. 1 minuts video, hvor kandidaten præsenterer sig og sine synspunkter. Der er faste rammer omkring udarbejdelsen, herunder at der er afsat et kvarter til hver og at der er 2 forsøg, hvorefter kandidaten så må vælge den ene af optagelserne. Det er kommunens informationsmedarbejdere (informationschef og webmaster), der står for det tekniske ved hjælp af det udstyr, der blev anskaffet i forbindelse med ovennævnte EU-projekt, e - Participate. Kommunen anvender således ikke andre ressourcer på videoportrætterne end dem, der i forvejen indgår i den daglige drift. Videoportrætterne og den øvrige kommunikationsaktivitet i forbindelse med valget er besluttet af Økonomiudvalget i møde den 8. Juni 2009 og præsenteret for Byrådet på et temamøde i august. Jeg SIDE 3

4 vedhæfter dagsordentekst fra økonomiudvalgets behandling samt yderligere information om projektet, herunder den beskrivelse med tilbud, der er udsendt til samtlige kandidater. Statsforvaltningen har modtaget kopi af den Information til alle byrådskandidater, hvori de er blevet tilbudt deltagelse i de besluttede præsentationer mv. Det anføres heri: I forbindelse med Kommunalvalg 2009 har Odder Kommune disse tilbud til alle kandidater: Få optaget et videoportræt, som bliver lagt ud på OdderNettet og på facebook. Opret en personlig blog i tilknytning til OdderNettet. Videoportræt Et videoportæt giver borgerne mulighed for på en anden måde end tidligere at danne sig et indtryk af kandidaterne. I videoportrættet får du mulighed for at sige noget om, hvad du står for, og hvorfor borgerne skal stemme på netop dig. Vi anbefaler, at videoportrættet får en varighed af ét minut. (Der kan siges rigtig meget på denne tid, det svarer stort set til normal interviewlængde i tv). Den maksimale varighed er 1½ minut, og kan ikke overskrides. Gode råd Videomediet er visuelt. Undgå for meget skriftsprog i dit budskab. Forbered din tale så grundigt som muligt lær gerne talen udenad. Hvis man læser sin tekst op, kan det let komme til at virke stift, og man risikerer at miste kontakten med kameraet og dermed seerne ude ved computerne. Herunder har vi anført en række tidspunkter, hvor vi optager videoportrættet, og vi beder dig snarest og senest den 21. september at svare tilbage, hvilke dage, der passer dig bedst. Send dit svar pr.mail til. Der er afsat 15 minutter til optagelsen. Du vil senere modtage besked pr. mail om hvor og hvornår du skal møde op (har du ikke mail, får du SIDE 4

5 naturligvis brev). Mulige optagedage til videoportræt: Personlig blog Du kan få din egen personlige blog i tilknytning til Oddernettet. En blog er en personlig hjemmeside, hvor du som indehaver har mulighed for selv at tage initiativ til en debat. I modsætning til fx OdderNettets debatforum, hvor andre ofte tager initiativet. Hvis du ønsker at få oprettet en blog, skal du kontakte OdderNettets debatforum Som ved tidligere valg er der oprettet et særligt debatforum Kommunalvalg i Odder Kommune. Ved valget i 2005 kom der over 400 indlæg i dette forum, og vi håber, der er mindst lige så stor debatlyst forud for det kommende valg. Gruppe på facebook Desuden opretter vi en gruppe på facebook med titlen Kommunalvalg 2009 i Odder Kommune. Vi opfordrer alle kandidater til at melde sig ind i denne gruppe. Der vil være korrespondance mellem indlæg, der oprettes i denne gruppe og OdderNettets debatforum. Prøvevalg for unge Som bekendt afvikles der i Odder prøvevalg for unge (16-18 år). Reservér allerede nu mandag den 9. november, som bliver en lokal Demokratidag, hvor de unge kan møde kandidaterne. Det bliver et arrangement i dagtimerne, og der vil senere komme yderligere information Vi glæder os til at høre fra jer. God fornøjelse med valgkampen Med venlig hilsen Kommunaldirektøren har telefonisk oplyst til statsforvaltningen, at kommunens tilbud om videopræsentation mv. er sendt til alle opstillede kandidater, og at ingen medlemmer af byrådet og ingen opstillede partier eller kandidater har modsat sig eller udtalt sig imod informationsindsatsen som beskrevet. SIDE 5

6 En udskrift af OdderNettets information om kommunalvalget er vedlagt, som den fremtrådte den 3. november I sagens anledning har statsforvaltningen besøgt en række andre kommuners og regioners hjemmesider. De har alle indeholdt tekniske og praktiske oplysninger om det forestående valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. En del af dem har desuden indeholdt f.eks. links til partiers og kandidaters hjemmesider og blogs, Facebook-grupper om valget, indlæg fra kandidaterne om deres person og deres politiske program samt videopræsentationer i lighed med OdderNettets. Statsforvaltningens udtalelse I en række lovbestemmelser er kommunerne pålagt at informere borgerne om kommunale forhold, beslutninger og servicetilbud. Det gælder f.eks. den kommunale styrelseslovs regler om vedtagne budgetter og kommunalbestyrelsens udbudsstrategi, planlovens regler om offentliggørelse af planforslag og vedtagne planer, og dagtilbudslovens regler om offentliggørelse af kommunens mål og rammer for henholdsvis dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Det kan næppe antages, at sådanne bestemmelser udtømmende angiver, hvilke informationsopgaver en kommune lovligt kan udføre. Der er da også tradition for, at kommuner driver en omfattende informationsvirksomhed. Den omhandler ud over serviceinformation til kommunens borgere og lovpligtige oplysninger om påtænkte og trufne beslutninger tillige profilerings- og markedsføringstiltag. Markedsføringen kan f.eks. have til hensigt at gøre kommunen attraktiv for muligt tilflyttende borgere og virksomheder og for turister. Informationen har undertiden en form og et indhold, som tyder på, at sigtet er information om og en mere almen inddragelse af kommunens borgere i de kommunalpolitiske beslutningsprocesser. Informationen har f.eks. form af annoncer i pressen, kommunale hjemmesider, og profilering som led i sponsoreringsaftaler med f.eks. eliteidrætsklubber. Flere kommuner transmitterer kommunalbestyrelsesmøder på deres hjemmesider, også dem, der holdes kort tid før kommunalvalget. Folkevalgte deltager i profileringen af kommunen og dermed indirekte af sig selv og deres partier. Lovligheden af sådan information ses ikke anfægtet af tilsynsmyndighederne. Dog forudsættes, at de forvaltningsretlige principper om ligelighed og saglighed respekteres. Og det forudsættes, at de informations- og markedsføringsydelser, kommunen køber, købes til markedspris og ikke dækker over ulovlige tilskud. SIDE 6

7 Lov om kommunale og regionale valg pålægger kommunalbestyrelserne en række informationsforpligtelser. F.eks. skal de bekendtgøre kandidatlister ved opslag i folkeregisteret og oplysninger om udsendelse af valgkort i de stedlige dagblade eller lokalaviser. Det kan næppe antages, at disse regler udtømmende angiver, hvilke informationer kommunerne må offentliggøre i forbindelse med kommunalvalget, og på hvilke måder. Sådan information gives da også i vidt omfang, f.eks. på kommunernes hjemmesider. Det vil være retsstridigt, hvis anden kommunal informationsvirksomhed modvirker de formål, der skal opfyldes ved den lovpligtige information. Det er en forudsætning for lovligheden af sådan information, at den gives på en måde, der ikke strider mod almindelige forvaltningsretlige principper. Navnlig er det i forbindelse med et valg af afgørende betydning, at lighedsgrundsætningen overholdes. Den information, der gives ud over det lovpligtige niveau, kan gives med serviceformål af hensyn til de borgere, der søger oplysning om valgtekniske og lignende emner. Statsforvaltningen ser imidlertid ikke retligt grundlag for at anfægte, at sigtet for en kommunal informationsvirksomhed kan være at skabe interesse for og stimulere deltagelsen i kommunalbestyrelsesvalget. Det er nærliggende at antage, at udbredt interesse for og deltagelse i valget i almindelighed vil øge befolkningens delagtighed i de efterfølgende kommunalpolitiske beslutningsprocesser og dermed bl.a. forbedre mulighederne for at løse kommunens opgaver effektivt. Dermed vil det efter statsforvaltningens opfattelse være et lovligt kommunalt formål at iværksætte initiativer med et sådant sigte. Indenrigs- og Socialministeriet har ved sin henvendelse til statsforvaltningen henvist til den daværende indenrigsministers svar på et spørgsmål i Folketinget (spørgsmål nr. S 162), stillet af Jørgen Lenger den 25. oktober Spørgsmålet lød: Svaret lød: Finder ministeren, at Frederiksborg amtsråd er berettiget til for skatteydermidler at udgive en pjece om amtskommunen, hvori kun de partier, der er repræsenteret i amtsrådet, kommer til orde? Som nævnt i mit foreløbige svar af 6. november 1985 ville jeg vende tilbage til det stillede spørgs- SIDE 7

8 mål, når Frederiksborg amtsråd havde haft lejlighed til at udtale sig om den konkrete sag. Frederiksborg amtsråd har over for mig henvist til bestemmelsen i 39, stk.2, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter en kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal udsendes til kommunens beboere eller inddrykkes i lokalpressen. Amtsrådet har opfyldt denne lovbestemmelse ved i oktober måned 1985 at udsende en husstandsomdelt brochure, som indeholder oplysninger om budgettet og budgetoverslagene og om amtsrådets aktiviteter i almindelighed. Amtsrådet har oplyst, at der i september måned blev indkaldt bidrag fra amtsrådsmedlemmerne om deres syn på budgettet og dets tilblivelse samt eventuelt om planerne i budgetoverslagene. Der blev således kun rettet henvendelse til de politikere, der har deltaget i budgetbehandlingen som medlemmer af amtsrådet, og det var ikke muligt at rette henvendelse til repræsentanter for de kandidatlister, som har opstillet til amtsrådsvalget den 19. november 1985, da anmeldelsesfristen for listerne udløb den 5. november Det er min opfattelse, at partiindlæggene i den nævnte pjece har karakter af politiske udtalelser, der retter sig mod kommunalvalget. Det falder uden for kommunens opgave at yde finansiel støtte til publikationer med et sådant indhold. Dette har jeg meddelt Frederiksborg amtsråd. Det er i denne forbindelse uden betydning, om alle de i valget deltagende lister har haft mulighed for at bidrage til pjecen. Den 16. juli 1990 udtalte Indenrigsministeriet sig om en beslutning, truffet af Odense Kommune, om præsentationsprogrammer i lokal-tv om partierne, der stillede op til kommunalvalget (ministeriets j.nr. 1990/1138/0900-3). Odense Kommune var indehaver af en tilladelse til radioog fjernsynsvirksomhed. Ifølge 15 a, stk. 3, i den dagældende lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1 havde kommuner ret til at få en sådan tilladelse, såfremt kommunens formål med programvirksomheden alene vil være at stille produktions- og sendefaciliteter til rådighed for 1 Lovbekendtgørelse nr. 339 af 22. maj SIDE 8

9 interesserede borgere eller at formidle kommunal information. Kommunen havde planlagt produktion og udsendelse af præsentationsprogrammer for partier, der deltog i kommunalvalget. Fristen for partierne for at tilmelde sig deltagelse var sat til en dato, der lå forud for fristen for at anmelde opstilling til valget. Kommunen afslog at producere og udsende et præsentationsprogram for et parti, der tilmeldte sig efter tidsplanens frist. Ministeriet præciserede i sin udtalelse, at en kommune, såfremt den stiller serviceydelser til rådighed for borgerne, er forpligtet til at administrere borgernes adgang til ydelserne i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige principper, herunder lighedsgrundsætningen. Indenrigsministeriet udtalte i sin konklusion den retsopfattelse, at Odense Kommune ikke havde været berettiget til at fastsætte en bindende tidsfrist for deltagelse i en række præsentationsprogrammer, som lå forud for den seneste rettidige indlevering af kandidatlister til kommunalvalget. Kommunens afslag på at stille produktions- og sendefaciliteter til rådighed for et parti havde således efter ministeriets opfattelse ikke været lovlig. Indenrigsministeriet refererede en udtalelse fra Generaldirektoratet for P & T. Heraf fremgik, at der ikke i forbindelse med udformningen af 15, stk. 3, i den dagældende lov om radio- og fjernsynsvirksomhed havde været forudsat indskrænkninger med hensyn til, hvilke grupper der kan komme til orde. Derfor kunne en kommunen ifølge udtalelsen fra generaldirektoratet lovligt tilbyde at producere og udsende præsentationsprogrammer for politiske partier i forbindelse med kommunalvalg. Indenrigsministeriet rejste i sin konklusion ikke spørgsmål om denne retsopfattelse eller i øvrigt om kommunens lovlige interesse i at udnytte tilladelsen til at stille produktions- og sendefaciliteter til rådighed for partierne. Den 30. juni 2000 udtalte Indenrigsministeriet sig om nogle forhold på Rødovre Kommunes Folkebibliotek (ministeriets j.nr. 1997/1117/150-1). Sagen var oprindelig rejst ved en klage til det daværende tilsynsråd for Københavns Amt over, at kommunen på sit folkebibliotek fremlagde materiale vedrørende møder afholdt af Socialdemokratiet i Rødovre, samt over, at kommunen støttede afholdelsen af disse arrangementer ved at udlåne lokaler og biograf i kommunens kulturhus. Om fremlæggelsen af Socialdemokratiets pjecer henviste Indenrigsministeriet til bestemmelser i den dagældende SIDE 9

10 folkebibliotekslov 2 og dens forarbejder. Med baggrund heri fandt ministeriet, at et folkebiblioteks varetagelse af de anførte opgaver vedrørende formidling af information om samfundsforhold også omfatter fremlæggelse af materialer eller opslag vedrørende arrangementer og lignende, der afholdes i kommunen af lokale afdelinger af et politisk parti m.v. Ved materialevalget kan udøves et vist skøn i forbindelse med beslutning om, i hvilket omfang lokale foreninger m.v. skal have mulighed for at benytte folkebiblioteket til at fremlægge materiale eller til at bekendtgøre afholdelse af arrangementer og lignende. Ved udøvelsen af dette skøn skal såvel folkebibliotekslovgivningens krav om kvalitet, alsidighed og aktualitet som almindelige forvaltningsretlige retsgrundsætninger, herunder lighedsgrundsætningen og kravet om saglighed i forvaltningen, iagttages. Efter Indenrigsministeriets opfattelse har en kommune ikke ud fra almindelige lighedsbetragtninger eller på grundlag af (folke-)bibliotekslovens krav om alsidighed pligt (eller ret) til med henblik på at skabe en vis ligevægt, f.eks. med hensyn til politiske synspunkter at sikre, at materiale vedrørende et bestemt politisk parti ikke fremlægges på kommunens folkebiblioteker, så længe andre politiske partier m.v. ikke har økonomisk mulighed for eller interesse i at afholde tilsvarende arrangementer. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til Folketingets ombudsmands udtalelse i en sag, der er refereret i ombudsmandens beretning for året 1978, side 159 ff. Det er på denne baggrund Indenrigsministeriets opfattelse, at Rødovre Kommune lovligt har kunnet og fortsat kan give Socialdemokratiet i Rødovre adgang til at fremlægge materiale om afholdelse af sildemøder, uanset om andre politiske partier m.v. har økonomisk mulighed for at afholde tilsvarende arrangementer. Om lokaleudlånet til Socialdemokratiet konkluderede Indenrigsministeriet: I den foreliggende sag fremgår det af Rødovre Kommunes Regler for foreningers lån/leje af kulturhuset Viften, at enhver forening med lokal tilknytning kan låne kulturhusets foyer. Endvidere fremgår det af sagen, at kommunen har udlånt lokaler til de arrangementer, som Socialdemokratiet i Rødovre har arrangeret for kommunens borgere. 2 Lov nr af 22. december 1993 SIDE 10

11 Det er på den baggrund Indenrigsministeriets opfattelse, at Rødovre Kommune ved sit udlån af lokaler til Socialdemokratiet i Rødovre til afholdelse af sildemøder ikke er gået uden for de oven for beskrevne rammer for kommunens adgang til som led i kommunens almindelige støtte til fremme af foreningslivet i kommunen på tilsvarende vis at yde en vis, begrænset støtte til politiske partier og andre foreninger, der hviler på et bestemt holdningspræget grundlag. Det er fast antaget, at kommuner ikke uden lovhjemmel kan yde støtte til formål af partipolitisk karakter. Se herom f.eks. Jens Gardes og Karsten Revsbechs Kommunalret, 2005, side 40f, og Karsten Revsbechs Kommunernes Opgaver, 2005, side 256ff. I førstnævnte bog, side 41, anføres bl.a.: Det er dog ikke i alle henseender udelukket, at kommunale ressourcer i bredere forstand stilles til rådighed for den partipolitiske diskussion i forbindelse med et kommunalvalg og i det hele taget i forbindelse med generelle politiske debatter. En kommune kan således stille lokaler, f.eks. i de kommunale skoler, til rådighed for debatmøder. Blot må kommunalbestyrelsen ikke give fortrinsstilling til nogle partier/kandidatlister og heller ikke til medlemmer af kommunalbestyrelsen. Statsforvaltningen konstaterer, at Odder Kommune på sin hjemmeside op til det forestående kommunalvalg bl.a. har publiceret følgende: En oversigt over kandidaterne til byrådsvalget samt oplysninger om valgsteder, valgtidspunkter, brevstemmeafgivning, stemmeretsbetingelser mv., Oplysninger om det prøvevalg og den demokratidag for årige, som kommunen har besluttet at afholde, Videoportrætter, som ovenfor beskrevet, af de kandidater, der har ønsket et sådant, Links til de opstillende partiers hjemmesider, Debatforum og link til en af kommunen oprettet Facebook-gruppe, hvorpå borgere, heriblandt kandidater, offentligt kan diskutere valgets emner, Links til delvis tilsvarende hjemmeside og oplysninger fra kommunalvalget 2005 Statsforvaltningen lægger til grund, at disse informationer, præsentationer, links og debatfaciliteter er etableret som led i den fokusering på demokrati og borgerinddragelse, som Odder Byråd besluttede i begyndelsen af indeværende valgperiode, SIDE 11

12 at de er etableret efter enig beslutning i økonomiudvalget og efterfølgende drøftelse i byrådet, hvor initiativet ikke blev anfægtet, at tilbuddene om præsentation mv. på hjemmesiden er givet ligeligt til alle partier og opstillede kandidater, at ikke alle partier og opstillede har taget imod alle tilbuddene, men at der ikke er fremkommet indsigelser fra dem imod hjemmesidens indhold og udformning, samt at aktiviteterne har kostet kommunen arbejdstimer for det i forvejen ansatte informationspersonale og brug af i forvejen eksisterende faciliteter, men ikke udgifter derudover. Generelt bemærker statsforvaltningen: Under de nævnte forudsætninger, ikke mindst at lighedsgrundsætningen opfyldes, ser statsforvaltningen ikke grundlag for at anfægte lovligheden af, at byrådet har valgt ved information mv. på sin hjemmeside at søge at stimulere interessen for kommunalvalget hos borgerne i almindelighed og de unge i særdeleshed og på den måde sætte fokus på demokrati og borgerinddragelse som et kommunalt indsatsområde. Det falder uden for statsforvaltningens kompetence som tilsynsmyndighed at tage stilling til kommunens vurdering af de valgte metoders hensigtsmæssighed, når de retlige rammer for dette skøn respekteres. Det må anerkendes, at kommunen ved at publicere hjemmesiden som sket løser opgaver, som alternativt kunne være løst af partierne eller kandidaterne, og at hjemmesiden for så vidt kan være til disse partiers og kandidaters fordel. Der er dog ikke tale om informationer og præsentationer, som er nødvendige i den forstand, at fravær af dem ville være til hinder for partiernes eller kandidaternes deltagelse i valget eller for kandidaternes mulige valg. Om de enkelte elementer i OdderNettets valgstof bemærker statsforvaltningen: Om hjemmesidens oversigt over kandidaterne til byrådsvalget samt oplysninger om valgsteder, valgtidspunkter, brevstemmeafgivning, stemmeretsbetingelser mv.: Der påhviler efter lovgivningen om kommunale valg kommunalbestyrelsen nogle opgaver af informativ karakter. Fra den sammenfatning, der findes i afsnit 2.1. i Indenrigs- og Socialministeriets vejledning nr. 70 af 21. august 2009, kan gengives: SIDE 12

13 Ved de kommunale og regionale valg den 17. november 2009 tager kommunalbestyrelsen sig af følgende opgaver: 1) Bekendtgør kommunalbestyrelsesvalget i de stedlige dagblade eller lokalaviser, 2) Udarbejder valglister og udsender valgkort samt bekendtgør udsendelse af valgkort til både kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget, 6) Bekendtgør de godkendte kandidatlister med samtlige kandidaters navne og de anmeldte listeforbund og valgforbund til både kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget ved opslag i folkeregistret/borgerservicecentre(t), De nævnte informationer skal, som det fremgår, gives i andre medier end på kommunens hjemmeside. Statsforvaltningen finder dog, at det ikke disharmonerer med kommunens løsning af den pligtige informationsopgave, at kommunen tillige informerer om de samme oplysninger på andre måder, f.eks. på sin hjemmeside. Det skal dog bemærkes, at kommunen ved at supplere sin pligtige information om oplysninger om valget påtager sig et vigtigt ansvar for at sikre, at den neutralitet, nøgternhed og akkuratesse, hvormed kommunens pligtige valginformation skal udformes og gives, også iagttages, når informationerne gives på hjemmesiden. Statsforvaltningen har ikke i det konkrete fundet grundlag for at anfægte lovligheden af kommunens publicering på hjemmesiden af disse oplysninger. Om hjemmesidens oplysninger om prøvevalg og demokratidag for unge Statsforvaltningen ser ikke grundlag for at anfægte lovligheden af de her omhandlede informationsaktiviteter. I betragtning af, at prøvevalget og demokratidagen ligger i nær forbindelse med kommunalvalget, og det må forventes, at debatterne i forbindelse med unge-arrangementet samt unge-valgets resultat af nogle vil blive set i sammenhæng med kommunalvalget, er det centralt, at kommunen også her opfylder sin forpligtelse som forvaltningsmyndighed til at sikre ligelighed blandt de partier og kandidater, der optræder i begge sammenhænge, og i sin information på hjemmesiden udviser den neutralitet og nøgternhed, som er krav til kommunen i almindelighed og, i særdeleshed, i forbindelse med afvikling af valghandlinger. SIDE 13

14 Statsforvaltningen har ikke i det konkrete fundet grundlag for at anfægte lovligheden af kommunens publicering på hjemmesiden af disse oplysninger. Om hjemmesidens videoportrætter af kandidater til kommunalvalget, links til de til valget opstillende partiers hjemmesider samt Facebook-gruppe og debatforum Statsforvaltningen har ovenfor lagt til grund, at en række generelle forudsætninger er opfyldt for produktion og publicering af hjemmesiden med links, videoportrætter og debatfaciliteter. Under disse forudsætninger finder statsforvaltningen ikke grundlag for at anfægte lovligheden af kommunens publicering på hjemmesiden af disse elementer. Statsforvaltningen finder, at disse initiativer, således som de er iværksat, kan ses som et led i kommunens lovlige informationsvirksomhed, og at initiativerne således ikke indebærer, at kommunen iværksætter og bekoster egentlig valgagitation på partiernes vegne. Odder Byråd er orienteret ved kopi af dette brev. Udtalelsen vil desuden blive publiceret på internettet. Med venlig hilsen Torben Sørensen / Martin Basse SIDE 14

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune.

Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune. Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune. 20-03- 2007 Foranlediget af artikler i Fyens Stiftstidende den 23. oktober og 24. oktober 2006 besluttede det daværende statsamt at tage sagen

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere