Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune."

Transkript

1 Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal København K TILSYNET Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune. Indenrigs- og Socialministeriet har den 23. oktober 2009 henledt Statsforvaltningen Midtjyllands opmærksomhed på, at Odder Kommune på sin hjemmeside har publiceret videopræsentationer af kandidater til det forestående kommunalvalg. Statsforvaltningen har fra Odder Kommune indhentet nærmere oplysninger om nævnte videopræsentationer samt baggrunden herfor. Statsforvaltningen har vurderet sagen og finder ikke, at Odder Kommune har handlet i strid med lovgivningen ved på sin hjemmeside at publicere oplysninger og videopræsentationer mv. i relation til det forestående kommunalvalg. Sagens baggrund Odder Byråds økonomiudvalg behandlede den 8. juni 2009 et oplæg fra forvaltningen vedrørende dækning af det forestående kommunalvalg på kommunens hjemmeside, OdderNettet. Sagen var beskrevet således: STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /581 SAGSBEHANDLER: TIMMID DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR m TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Ved de foregående kommunalvalg har OdderNettet haft et specielt hjørne på hjemmesiden med diverse informationer om valget, link til partiernes/listernes/kandidaternes hjemmesider, ligesom OdderNettet har været borgernes indgang til at kunne se resultaterne, dels på valgaftenen, dels efter valget. Denne service vil også være at finde i forbindelse med Kommunalvalget Chat med partierne/listerne var et tilbud ved kommunalvalgene i 2001 og Chatten i 2001 var en pæn

2 sucsucces med en del deltagere og livlig debat, hvorimod chatten i 2005 var en begrænset succes. Tiden ser ud til at være løbet fra chat på Odder- Nettet, og derfor vil denne service ikke blive tilbudt ved kommunalvalget Derudover foreslår forvaltningen disse initiativer sat i værk: 1. Videoportrætter af kandidater Samtlige kandidater får tilbud om at kunne præsentere sig på en kort video (1-1½ minut). 2. NetTV fra selve valgaftenen Odder NetTV sender direkte fra valgaftenen i Spektrum Odder. Ikke uafbrudt, men i tidslommer, som på forhånd offentliggøres. 3. Inddragelse af unge Vi tilbyder i første omgang at stille vores viden til rådighed for Odder Gymnasium, hvis man dér er interesseret i at lave projekter/temauger i forbindelse med kommunevalget. Samtidig undersøges mulighederne for at Odder Kommune i lighed med andre kommuner afholder prøvevalg for årige. 4. Gratis hjemmesideplads For de partier/lister/kandidater, som ønsker at lave en hjemmeside inden valget, tilbydes som hidtil gratis hjemmesideplads på OdderWeb. 5. Oprette en gruppe på facebook: Kommunalvalg 2009 i Odder Kommune For at tiltrække en yngre målgruppe etableres en gruppe på facebook. 6. Oprette blog-mulighed for politikerne i tilknytning til OdderNettet Blogs er en anden ny platform, som benyttes og læses af rigtig mange. Økonomiudvalget protokollerede følgende beslutning: Oplægget principielt godkendt, idet det præsenteres og drøftes på temamøde i byrådet i august SIDE 2

3 Kommunaldirektøren har oplyst følgende om baggrunden for informationsmaterialet på OdderNettet: I det lidt længere perspektiv skal videoportrætterne ses i sammenhæng med, at Odder Byråd i forlængelse af et visionsseminar ved denne valgperiodes begyndelse besluttede, at demokrati og borgerinddragelse skulle være et særligt fokusområde for Byrådet i denne valgperiode. Der er derfor udarbejdet en politik for demokrati og borgerinddragelse og i denne har elektronisk borgerdeltagelse en central plads. Dette skal naturligvis også ses i sammenhæng med en særlig tradition for information og politisk debat på kommunens hjemmeside, OdderNettet. Kommunen har de sidste ca. 3 år deltaget i et EU-støttet projekt e-participate, der går ud på at transmittere byrådsmøder både direkte og redigeret på nettet. I forbindelse hermed har vi indkøbt teknisk udstyr og indhentet erfaringer med video på nettet, som bl.a. har resulteret i etableringen af det vi kalder Odder Net - TV. I kølvandet på politikken for borgerinddragelse og de elektroniske erfaringer har det været naturligt for kommunen at gøre en særlig indsats på nettet i forbindelse med kommunalvalget, herunder også at afholde prøvevalg og andre arrangementer for unge under 18. Videoportrætterne ligger således i forlængelse af vores politik for borgerinddragelse, vores arbejde med at afprøve de nye elektroniske muligheder for borgerinddragelse og vores satsning på at skabe opmærksomhed omkring valget i et sprog og i de medier, som de unge benytter. Tilbuddet, der er givet til alle kandidater, består i ca. 1 minuts video, hvor kandidaten præsenterer sig og sine synspunkter. Der er faste rammer omkring udarbejdelsen, herunder at der er afsat et kvarter til hver og at der er 2 forsøg, hvorefter kandidaten så må vælge den ene af optagelserne. Det er kommunens informationsmedarbejdere (informationschef og webmaster), der står for det tekniske ved hjælp af det udstyr, der blev anskaffet i forbindelse med ovennævnte EU-projekt, e - Participate. Kommunen anvender således ikke andre ressourcer på videoportrætterne end dem, der i forvejen indgår i den daglige drift. Videoportrætterne og den øvrige kommunikationsaktivitet i forbindelse med valget er besluttet af Økonomiudvalget i møde den 8. Juni 2009 og præsenteret for Byrådet på et temamøde i august. Jeg SIDE 3

4 vedhæfter dagsordentekst fra økonomiudvalgets behandling samt yderligere information om projektet, herunder den beskrivelse med tilbud, der er udsendt til samtlige kandidater. Statsforvaltningen har modtaget kopi af den Information til alle byrådskandidater, hvori de er blevet tilbudt deltagelse i de besluttede præsentationer mv. Det anføres heri: I forbindelse med Kommunalvalg 2009 har Odder Kommune disse tilbud til alle kandidater: Få optaget et videoportræt, som bliver lagt ud på OdderNettet og på facebook. Opret en personlig blog i tilknytning til OdderNettet. Videoportræt Et videoportæt giver borgerne mulighed for på en anden måde end tidligere at danne sig et indtryk af kandidaterne. I videoportrættet får du mulighed for at sige noget om, hvad du står for, og hvorfor borgerne skal stemme på netop dig. Vi anbefaler, at videoportrættet får en varighed af ét minut. (Der kan siges rigtig meget på denne tid, det svarer stort set til normal interviewlængde i tv). Den maksimale varighed er 1½ minut, og kan ikke overskrides. Gode råd Videomediet er visuelt. Undgå for meget skriftsprog i dit budskab. Forbered din tale så grundigt som muligt lær gerne talen udenad. Hvis man læser sin tekst op, kan det let komme til at virke stift, og man risikerer at miste kontakten med kameraet og dermed seerne ude ved computerne. Herunder har vi anført en række tidspunkter, hvor vi optager videoportrættet, og vi beder dig snarest og senest den 21. september at svare tilbage, hvilke dage, der passer dig bedst. Send dit svar pr.mail til. Der er afsat 15 minutter til optagelsen. Du vil senere modtage besked pr. mail om hvor og hvornår du skal møde op (har du ikke mail, får du SIDE 4

5 naturligvis brev). Mulige optagedage til videoportræt: Personlig blog Du kan få din egen personlige blog i tilknytning til Oddernettet. En blog er en personlig hjemmeside, hvor du som indehaver har mulighed for selv at tage initiativ til en debat. I modsætning til fx OdderNettets debatforum, hvor andre ofte tager initiativet. Hvis du ønsker at få oprettet en blog, skal du kontakte OdderNettets debatforum Som ved tidligere valg er der oprettet et særligt debatforum Kommunalvalg i Odder Kommune. Ved valget i 2005 kom der over 400 indlæg i dette forum, og vi håber, der er mindst lige så stor debatlyst forud for det kommende valg. Gruppe på facebook Desuden opretter vi en gruppe på facebook med titlen Kommunalvalg 2009 i Odder Kommune. Vi opfordrer alle kandidater til at melde sig ind i denne gruppe. Der vil være korrespondance mellem indlæg, der oprettes i denne gruppe og OdderNettets debatforum. Prøvevalg for unge Som bekendt afvikles der i Odder prøvevalg for unge (16-18 år). Reservér allerede nu mandag den 9. november, som bliver en lokal Demokratidag, hvor de unge kan møde kandidaterne. Det bliver et arrangement i dagtimerne, og der vil senere komme yderligere information Vi glæder os til at høre fra jer. God fornøjelse med valgkampen Med venlig hilsen Kommunaldirektøren har telefonisk oplyst til statsforvaltningen, at kommunens tilbud om videopræsentation mv. er sendt til alle opstillede kandidater, og at ingen medlemmer af byrådet og ingen opstillede partier eller kandidater har modsat sig eller udtalt sig imod informationsindsatsen som beskrevet. SIDE 5

6 En udskrift af OdderNettets information om kommunalvalget er vedlagt, som den fremtrådte den 3. november I sagens anledning har statsforvaltningen besøgt en række andre kommuners og regioners hjemmesider. De har alle indeholdt tekniske og praktiske oplysninger om det forestående valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. En del af dem har desuden indeholdt f.eks. links til partiers og kandidaters hjemmesider og blogs, Facebook-grupper om valget, indlæg fra kandidaterne om deres person og deres politiske program samt videopræsentationer i lighed med OdderNettets. Statsforvaltningens udtalelse I en række lovbestemmelser er kommunerne pålagt at informere borgerne om kommunale forhold, beslutninger og servicetilbud. Det gælder f.eks. den kommunale styrelseslovs regler om vedtagne budgetter og kommunalbestyrelsens udbudsstrategi, planlovens regler om offentliggørelse af planforslag og vedtagne planer, og dagtilbudslovens regler om offentliggørelse af kommunens mål og rammer for henholdsvis dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Det kan næppe antages, at sådanne bestemmelser udtømmende angiver, hvilke informationsopgaver en kommune lovligt kan udføre. Der er da også tradition for, at kommuner driver en omfattende informationsvirksomhed. Den omhandler ud over serviceinformation til kommunens borgere og lovpligtige oplysninger om påtænkte og trufne beslutninger tillige profilerings- og markedsføringstiltag. Markedsføringen kan f.eks. have til hensigt at gøre kommunen attraktiv for muligt tilflyttende borgere og virksomheder og for turister. Informationen har undertiden en form og et indhold, som tyder på, at sigtet er information om og en mere almen inddragelse af kommunens borgere i de kommunalpolitiske beslutningsprocesser. Informationen har f.eks. form af annoncer i pressen, kommunale hjemmesider, og profilering som led i sponsoreringsaftaler med f.eks. eliteidrætsklubber. Flere kommuner transmitterer kommunalbestyrelsesmøder på deres hjemmesider, også dem, der holdes kort tid før kommunalvalget. Folkevalgte deltager i profileringen af kommunen og dermed indirekte af sig selv og deres partier. Lovligheden af sådan information ses ikke anfægtet af tilsynsmyndighederne. Dog forudsættes, at de forvaltningsretlige principper om ligelighed og saglighed respekteres. Og det forudsættes, at de informations- og markedsføringsydelser, kommunen køber, købes til markedspris og ikke dækker over ulovlige tilskud. SIDE 6

7 Lov om kommunale og regionale valg pålægger kommunalbestyrelserne en række informationsforpligtelser. F.eks. skal de bekendtgøre kandidatlister ved opslag i folkeregisteret og oplysninger om udsendelse af valgkort i de stedlige dagblade eller lokalaviser. Det kan næppe antages, at disse regler udtømmende angiver, hvilke informationer kommunerne må offentliggøre i forbindelse med kommunalvalget, og på hvilke måder. Sådan information gives da også i vidt omfang, f.eks. på kommunernes hjemmesider. Det vil være retsstridigt, hvis anden kommunal informationsvirksomhed modvirker de formål, der skal opfyldes ved den lovpligtige information. Det er en forudsætning for lovligheden af sådan information, at den gives på en måde, der ikke strider mod almindelige forvaltningsretlige principper. Navnlig er det i forbindelse med et valg af afgørende betydning, at lighedsgrundsætningen overholdes. Den information, der gives ud over det lovpligtige niveau, kan gives med serviceformål af hensyn til de borgere, der søger oplysning om valgtekniske og lignende emner. Statsforvaltningen ser imidlertid ikke retligt grundlag for at anfægte, at sigtet for en kommunal informationsvirksomhed kan være at skabe interesse for og stimulere deltagelsen i kommunalbestyrelsesvalget. Det er nærliggende at antage, at udbredt interesse for og deltagelse i valget i almindelighed vil øge befolkningens delagtighed i de efterfølgende kommunalpolitiske beslutningsprocesser og dermed bl.a. forbedre mulighederne for at løse kommunens opgaver effektivt. Dermed vil det efter statsforvaltningens opfattelse være et lovligt kommunalt formål at iværksætte initiativer med et sådant sigte. Indenrigs- og Socialministeriet har ved sin henvendelse til statsforvaltningen henvist til den daværende indenrigsministers svar på et spørgsmål i Folketinget (spørgsmål nr. S 162), stillet af Jørgen Lenger den 25. oktober Spørgsmålet lød: Svaret lød: Finder ministeren, at Frederiksborg amtsråd er berettiget til for skatteydermidler at udgive en pjece om amtskommunen, hvori kun de partier, der er repræsenteret i amtsrådet, kommer til orde? Som nævnt i mit foreløbige svar af 6. november 1985 ville jeg vende tilbage til det stillede spørgs- SIDE 7

8 mål, når Frederiksborg amtsråd havde haft lejlighed til at udtale sig om den konkrete sag. Frederiksborg amtsråd har over for mig henvist til bestemmelsen i 39, stk.2, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter en kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal udsendes til kommunens beboere eller inddrykkes i lokalpressen. Amtsrådet har opfyldt denne lovbestemmelse ved i oktober måned 1985 at udsende en husstandsomdelt brochure, som indeholder oplysninger om budgettet og budgetoverslagene og om amtsrådets aktiviteter i almindelighed. Amtsrådet har oplyst, at der i september måned blev indkaldt bidrag fra amtsrådsmedlemmerne om deres syn på budgettet og dets tilblivelse samt eventuelt om planerne i budgetoverslagene. Der blev således kun rettet henvendelse til de politikere, der har deltaget i budgetbehandlingen som medlemmer af amtsrådet, og det var ikke muligt at rette henvendelse til repræsentanter for de kandidatlister, som har opstillet til amtsrådsvalget den 19. november 1985, da anmeldelsesfristen for listerne udløb den 5. november Det er min opfattelse, at partiindlæggene i den nævnte pjece har karakter af politiske udtalelser, der retter sig mod kommunalvalget. Det falder uden for kommunens opgave at yde finansiel støtte til publikationer med et sådant indhold. Dette har jeg meddelt Frederiksborg amtsråd. Det er i denne forbindelse uden betydning, om alle de i valget deltagende lister har haft mulighed for at bidrage til pjecen. Den 16. juli 1990 udtalte Indenrigsministeriet sig om en beslutning, truffet af Odense Kommune, om præsentationsprogrammer i lokal-tv om partierne, der stillede op til kommunalvalget (ministeriets j.nr. 1990/1138/0900-3). Odense Kommune var indehaver af en tilladelse til radioog fjernsynsvirksomhed. Ifølge 15 a, stk. 3, i den dagældende lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1 havde kommuner ret til at få en sådan tilladelse, såfremt kommunens formål med programvirksomheden alene vil være at stille produktions- og sendefaciliteter til rådighed for 1 Lovbekendtgørelse nr. 339 af 22. maj SIDE 8

9 interesserede borgere eller at formidle kommunal information. Kommunen havde planlagt produktion og udsendelse af præsentationsprogrammer for partier, der deltog i kommunalvalget. Fristen for partierne for at tilmelde sig deltagelse var sat til en dato, der lå forud for fristen for at anmelde opstilling til valget. Kommunen afslog at producere og udsende et præsentationsprogram for et parti, der tilmeldte sig efter tidsplanens frist. Ministeriet præciserede i sin udtalelse, at en kommune, såfremt den stiller serviceydelser til rådighed for borgerne, er forpligtet til at administrere borgernes adgang til ydelserne i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige principper, herunder lighedsgrundsætningen. Indenrigsministeriet udtalte i sin konklusion den retsopfattelse, at Odense Kommune ikke havde været berettiget til at fastsætte en bindende tidsfrist for deltagelse i en række præsentationsprogrammer, som lå forud for den seneste rettidige indlevering af kandidatlister til kommunalvalget. Kommunens afslag på at stille produktions- og sendefaciliteter til rådighed for et parti havde således efter ministeriets opfattelse ikke været lovlig. Indenrigsministeriet refererede en udtalelse fra Generaldirektoratet for P & T. Heraf fremgik, at der ikke i forbindelse med udformningen af 15, stk. 3, i den dagældende lov om radio- og fjernsynsvirksomhed havde været forudsat indskrænkninger med hensyn til, hvilke grupper der kan komme til orde. Derfor kunne en kommunen ifølge udtalelsen fra generaldirektoratet lovligt tilbyde at producere og udsende præsentationsprogrammer for politiske partier i forbindelse med kommunalvalg. Indenrigsministeriet rejste i sin konklusion ikke spørgsmål om denne retsopfattelse eller i øvrigt om kommunens lovlige interesse i at udnytte tilladelsen til at stille produktions- og sendefaciliteter til rådighed for partierne. Den 30. juni 2000 udtalte Indenrigsministeriet sig om nogle forhold på Rødovre Kommunes Folkebibliotek (ministeriets j.nr. 1997/1117/150-1). Sagen var oprindelig rejst ved en klage til det daværende tilsynsråd for Københavns Amt over, at kommunen på sit folkebibliotek fremlagde materiale vedrørende møder afholdt af Socialdemokratiet i Rødovre, samt over, at kommunen støttede afholdelsen af disse arrangementer ved at udlåne lokaler og biograf i kommunens kulturhus. Om fremlæggelsen af Socialdemokratiets pjecer henviste Indenrigsministeriet til bestemmelser i den dagældende SIDE 9

10 folkebibliotekslov 2 og dens forarbejder. Med baggrund heri fandt ministeriet, at et folkebiblioteks varetagelse af de anførte opgaver vedrørende formidling af information om samfundsforhold også omfatter fremlæggelse af materialer eller opslag vedrørende arrangementer og lignende, der afholdes i kommunen af lokale afdelinger af et politisk parti m.v. Ved materialevalget kan udøves et vist skøn i forbindelse med beslutning om, i hvilket omfang lokale foreninger m.v. skal have mulighed for at benytte folkebiblioteket til at fremlægge materiale eller til at bekendtgøre afholdelse af arrangementer og lignende. Ved udøvelsen af dette skøn skal såvel folkebibliotekslovgivningens krav om kvalitet, alsidighed og aktualitet som almindelige forvaltningsretlige retsgrundsætninger, herunder lighedsgrundsætningen og kravet om saglighed i forvaltningen, iagttages. Efter Indenrigsministeriets opfattelse har en kommune ikke ud fra almindelige lighedsbetragtninger eller på grundlag af (folke-)bibliotekslovens krav om alsidighed pligt (eller ret) til med henblik på at skabe en vis ligevægt, f.eks. med hensyn til politiske synspunkter at sikre, at materiale vedrørende et bestemt politisk parti ikke fremlægges på kommunens folkebiblioteker, så længe andre politiske partier m.v. ikke har økonomisk mulighed for eller interesse i at afholde tilsvarende arrangementer. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til Folketingets ombudsmands udtalelse i en sag, der er refereret i ombudsmandens beretning for året 1978, side 159 ff. Det er på denne baggrund Indenrigsministeriets opfattelse, at Rødovre Kommune lovligt har kunnet og fortsat kan give Socialdemokratiet i Rødovre adgang til at fremlægge materiale om afholdelse af sildemøder, uanset om andre politiske partier m.v. har økonomisk mulighed for at afholde tilsvarende arrangementer. Om lokaleudlånet til Socialdemokratiet konkluderede Indenrigsministeriet: I den foreliggende sag fremgår det af Rødovre Kommunes Regler for foreningers lån/leje af kulturhuset Viften, at enhver forening med lokal tilknytning kan låne kulturhusets foyer. Endvidere fremgår det af sagen, at kommunen har udlånt lokaler til de arrangementer, som Socialdemokratiet i Rødovre har arrangeret for kommunens borgere. 2 Lov nr af 22. december 1993 SIDE 10

11 Det er på den baggrund Indenrigsministeriets opfattelse, at Rødovre Kommune ved sit udlån af lokaler til Socialdemokratiet i Rødovre til afholdelse af sildemøder ikke er gået uden for de oven for beskrevne rammer for kommunens adgang til som led i kommunens almindelige støtte til fremme af foreningslivet i kommunen på tilsvarende vis at yde en vis, begrænset støtte til politiske partier og andre foreninger, der hviler på et bestemt holdningspræget grundlag. Det er fast antaget, at kommuner ikke uden lovhjemmel kan yde støtte til formål af partipolitisk karakter. Se herom f.eks. Jens Gardes og Karsten Revsbechs Kommunalret, 2005, side 40f, og Karsten Revsbechs Kommunernes Opgaver, 2005, side 256ff. I førstnævnte bog, side 41, anføres bl.a.: Det er dog ikke i alle henseender udelukket, at kommunale ressourcer i bredere forstand stilles til rådighed for den partipolitiske diskussion i forbindelse med et kommunalvalg og i det hele taget i forbindelse med generelle politiske debatter. En kommune kan således stille lokaler, f.eks. i de kommunale skoler, til rådighed for debatmøder. Blot må kommunalbestyrelsen ikke give fortrinsstilling til nogle partier/kandidatlister og heller ikke til medlemmer af kommunalbestyrelsen. Statsforvaltningen konstaterer, at Odder Kommune på sin hjemmeside op til det forestående kommunalvalg bl.a. har publiceret følgende: En oversigt over kandidaterne til byrådsvalget samt oplysninger om valgsteder, valgtidspunkter, brevstemmeafgivning, stemmeretsbetingelser mv., Oplysninger om det prøvevalg og den demokratidag for årige, som kommunen har besluttet at afholde, Videoportrætter, som ovenfor beskrevet, af de kandidater, der har ønsket et sådant, Links til de opstillende partiers hjemmesider, Debatforum og link til en af kommunen oprettet Facebook-gruppe, hvorpå borgere, heriblandt kandidater, offentligt kan diskutere valgets emner, Links til delvis tilsvarende hjemmeside og oplysninger fra kommunalvalget 2005 Statsforvaltningen lægger til grund, at disse informationer, præsentationer, links og debatfaciliteter er etableret som led i den fokusering på demokrati og borgerinddragelse, som Odder Byråd besluttede i begyndelsen af indeværende valgperiode, SIDE 11

12 at de er etableret efter enig beslutning i økonomiudvalget og efterfølgende drøftelse i byrådet, hvor initiativet ikke blev anfægtet, at tilbuddene om præsentation mv. på hjemmesiden er givet ligeligt til alle partier og opstillede kandidater, at ikke alle partier og opstillede har taget imod alle tilbuddene, men at der ikke er fremkommet indsigelser fra dem imod hjemmesidens indhold og udformning, samt at aktiviteterne har kostet kommunen arbejdstimer for det i forvejen ansatte informationspersonale og brug af i forvejen eksisterende faciliteter, men ikke udgifter derudover. Generelt bemærker statsforvaltningen: Under de nævnte forudsætninger, ikke mindst at lighedsgrundsætningen opfyldes, ser statsforvaltningen ikke grundlag for at anfægte lovligheden af, at byrådet har valgt ved information mv. på sin hjemmeside at søge at stimulere interessen for kommunalvalget hos borgerne i almindelighed og de unge i særdeleshed og på den måde sætte fokus på demokrati og borgerinddragelse som et kommunalt indsatsområde. Det falder uden for statsforvaltningens kompetence som tilsynsmyndighed at tage stilling til kommunens vurdering af de valgte metoders hensigtsmæssighed, når de retlige rammer for dette skøn respekteres. Det må anerkendes, at kommunen ved at publicere hjemmesiden som sket løser opgaver, som alternativt kunne være løst af partierne eller kandidaterne, og at hjemmesiden for så vidt kan være til disse partiers og kandidaters fordel. Der er dog ikke tale om informationer og præsentationer, som er nødvendige i den forstand, at fravær af dem ville være til hinder for partiernes eller kandidaternes deltagelse i valget eller for kandidaternes mulige valg. Om de enkelte elementer i OdderNettets valgstof bemærker statsforvaltningen: Om hjemmesidens oversigt over kandidaterne til byrådsvalget samt oplysninger om valgsteder, valgtidspunkter, brevstemmeafgivning, stemmeretsbetingelser mv.: Der påhviler efter lovgivningen om kommunale valg kommunalbestyrelsen nogle opgaver af informativ karakter. Fra den sammenfatning, der findes i afsnit 2.1. i Indenrigs- og Socialministeriets vejledning nr. 70 af 21. august 2009, kan gengives: SIDE 12

13 Ved de kommunale og regionale valg den 17. november 2009 tager kommunalbestyrelsen sig af følgende opgaver: 1) Bekendtgør kommunalbestyrelsesvalget i de stedlige dagblade eller lokalaviser, 2) Udarbejder valglister og udsender valgkort samt bekendtgør udsendelse af valgkort til både kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget, 6) Bekendtgør de godkendte kandidatlister med samtlige kandidaters navne og de anmeldte listeforbund og valgforbund til både kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget ved opslag i folkeregistret/borgerservicecentre(t), De nævnte informationer skal, som det fremgår, gives i andre medier end på kommunens hjemmeside. Statsforvaltningen finder dog, at det ikke disharmonerer med kommunens løsning af den pligtige informationsopgave, at kommunen tillige informerer om de samme oplysninger på andre måder, f.eks. på sin hjemmeside. Det skal dog bemærkes, at kommunen ved at supplere sin pligtige information om oplysninger om valget påtager sig et vigtigt ansvar for at sikre, at den neutralitet, nøgternhed og akkuratesse, hvormed kommunens pligtige valginformation skal udformes og gives, også iagttages, når informationerne gives på hjemmesiden. Statsforvaltningen har ikke i det konkrete fundet grundlag for at anfægte lovligheden af kommunens publicering på hjemmesiden af disse oplysninger. Om hjemmesidens oplysninger om prøvevalg og demokratidag for unge Statsforvaltningen ser ikke grundlag for at anfægte lovligheden af de her omhandlede informationsaktiviteter. I betragtning af, at prøvevalget og demokratidagen ligger i nær forbindelse med kommunalvalget, og det må forventes, at debatterne i forbindelse med unge-arrangementet samt unge-valgets resultat af nogle vil blive set i sammenhæng med kommunalvalget, er det centralt, at kommunen også her opfylder sin forpligtelse som forvaltningsmyndighed til at sikre ligelighed blandt de partier og kandidater, der optræder i begge sammenhænge, og i sin information på hjemmesiden udviser den neutralitet og nøgternhed, som er krav til kommunen i almindelighed og, i særdeleshed, i forbindelse med afvikling af valghandlinger. SIDE 13

14 Statsforvaltningen har ikke i det konkrete fundet grundlag for at anfægte lovligheden af kommunens publicering på hjemmesiden af disse oplysninger. Om hjemmesidens videoportrætter af kandidater til kommunalvalget, links til de til valget opstillende partiers hjemmesider samt Facebook-gruppe og debatforum Statsforvaltningen har ovenfor lagt til grund, at en række generelle forudsætninger er opfyldt for produktion og publicering af hjemmesiden med links, videoportrætter og debatfaciliteter. Under disse forudsætninger finder statsforvaltningen ikke grundlag for at anfægte lovligheden af kommunens publicering på hjemmesiden af disse elementer. Statsforvaltningen finder, at disse initiativer, således som de er iværksat, kan ses som et led i kommunens lovlige informationsvirksomhed, og at initiativerne således ikke indebærer, at kommunen iværksætter og bekoster egentlig valgagitation på partiernes vegne. Odder Byråd er orienteret ved kopi af dette brev. Udtalelsen vil desuden blive publiceret på internettet. Med venlig hilsen Torben Sørensen / Martin Basse SIDE 14

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392.

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C 22-07- 2008 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Kommune har ved brev af 6. juni 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Statsforvaltningen anmodede Holstebro Kommune om en redegørelse og modtog denne ved brev af 18. marts 2010 fra Holstebro Kommune.

Statsforvaltningen anmodede Holstebro Kommune om en redegørelse og modtog denne ved brev af 18. marts 2010 fra Holstebro Kommune. 08-1 2-2010 TILSYNET Den 1. juli 2009 rettede du på vegne af foreningen Strandingsmuseets Venner henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge kapitel VI i styrelsesloven 1 fører det statslige

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø Henvendelse om Samsø Kommune 13-07- 2010 Du har ved brev af 15. december 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 27-01- 2010 TILSYNET Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Konkurrencestyrelsen har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens

Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø 10-11- 2010 Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens budgetbehandling samt postlister TILSYNET Medlemmer af den daværende

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Vedr. Deres klage over Skanderborg Kommune. De har ved brev af 11. februar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke.

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. A 26-06- 2008 Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. TILSYNET De rettede ved mail af 4. juni 2007 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Hedensted Kommunes tilsyn

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 23-06- 2008 Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Kommune har i brev af 13. november 2007 søgt om statsforvaltningens samtykke til fritagelse for offentligt

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune 19-08- 2009 TILSYNET Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune Du har ved mail af 26. oktober 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1 --- 2015-6975 Dato: 30-05-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommunes brug af offentlige midler til annoncering Du har den 21. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138

Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V 02-10- 2008 TILSYNET Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138 Konkurrencestyrelsen har ved brev af 23. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere