Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune."

Transkript

1 Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal København K TILSYNET Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune. Indenrigs- og Socialministeriet har den 23. oktober 2009 henledt Statsforvaltningen Midtjyllands opmærksomhed på, at Odder Kommune på sin hjemmeside har publiceret videopræsentationer af kandidater til det forestående kommunalvalg. Statsforvaltningen har fra Odder Kommune indhentet nærmere oplysninger om nævnte videopræsentationer samt baggrunden herfor. Statsforvaltningen har vurderet sagen og finder ikke, at Odder Kommune har handlet i strid med lovgivningen ved på sin hjemmeside at publicere oplysninger og videopræsentationer mv. i relation til det forestående kommunalvalg. Sagens baggrund Odder Byråds økonomiudvalg behandlede den 8. juni 2009 et oplæg fra forvaltningen vedrørende dækning af det forestående kommunalvalg på kommunens hjemmeside, OdderNettet. Sagen var beskrevet således: STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /581 SAGSBEHANDLER: TIMMID DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR m TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Ved de foregående kommunalvalg har OdderNettet haft et specielt hjørne på hjemmesiden med diverse informationer om valget, link til partiernes/listernes/kandidaternes hjemmesider, ligesom OdderNettet har været borgernes indgang til at kunne se resultaterne, dels på valgaftenen, dels efter valget. Denne service vil også være at finde i forbindelse med Kommunalvalget Chat med partierne/listerne var et tilbud ved kommunalvalgene i 2001 og Chatten i 2001 var en pæn

2 sucsucces med en del deltagere og livlig debat, hvorimod chatten i 2005 var en begrænset succes. Tiden ser ud til at være løbet fra chat på Odder- Nettet, og derfor vil denne service ikke blive tilbudt ved kommunalvalget Derudover foreslår forvaltningen disse initiativer sat i værk: 1. Videoportrætter af kandidater Samtlige kandidater får tilbud om at kunne præsentere sig på en kort video (1-1½ minut). 2. NetTV fra selve valgaftenen Odder NetTV sender direkte fra valgaftenen i Spektrum Odder. Ikke uafbrudt, men i tidslommer, som på forhånd offentliggøres. 3. Inddragelse af unge Vi tilbyder i første omgang at stille vores viden til rådighed for Odder Gymnasium, hvis man dér er interesseret i at lave projekter/temauger i forbindelse med kommunevalget. Samtidig undersøges mulighederne for at Odder Kommune i lighed med andre kommuner afholder prøvevalg for årige. 4. Gratis hjemmesideplads For de partier/lister/kandidater, som ønsker at lave en hjemmeside inden valget, tilbydes som hidtil gratis hjemmesideplads på OdderWeb. 5. Oprette en gruppe på facebook: Kommunalvalg 2009 i Odder Kommune For at tiltrække en yngre målgruppe etableres en gruppe på facebook. 6. Oprette blog-mulighed for politikerne i tilknytning til OdderNettet Blogs er en anden ny platform, som benyttes og læses af rigtig mange. Økonomiudvalget protokollerede følgende beslutning: Oplægget principielt godkendt, idet det præsenteres og drøftes på temamøde i byrådet i august SIDE 2

3 Kommunaldirektøren har oplyst følgende om baggrunden for informationsmaterialet på OdderNettet: I det lidt længere perspektiv skal videoportrætterne ses i sammenhæng med, at Odder Byråd i forlængelse af et visionsseminar ved denne valgperiodes begyndelse besluttede, at demokrati og borgerinddragelse skulle være et særligt fokusområde for Byrådet i denne valgperiode. Der er derfor udarbejdet en politik for demokrati og borgerinddragelse og i denne har elektronisk borgerdeltagelse en central plads. Dette skal naturligvis også ses i sammenhæng med en særlig tradition for information og politisk debat på kommunens hjemmeside, OdderNettet. Kommunen har de sidste ca. 3 år deltaget i et EU-støttet projekt e-participate, der går ud på at transmittere byrådsmøder både direkte og redigeret på nettet. I forbindelse hermed har vi indkøbt teknisk udstyr og indhentet erfaringer med video på nettet, som bl.a. har resulteret i etableringen af det vi kalder Odder Net - TV. I kølvandet på politikken for borgerinddragelse og de elektroniske erfaringer har det været naturligt for kommunen at gøre en særlig indsats på nettet i forbindelse med kommunalvalget, herunder også at afholde prøvevalg og andre arrangementer for unge under 18. Videoportrætterne ligger således i forlængelse af vores politik for borgerinddragelse, vores arbejde med at afprøve de nye elektroniske muligheder for borgerinddragelse og vores satsning på at skabe opmærksomhed omkring valget i et sprog og i de medier, som de unge benytter. Tilbuddet, der er givet til alle kandidater, består i ca. 1 minuts video, hvor kandidaten præsenterer sig og sine synspunkter. Der er faste rammer omkring udarbejdelsen, herunder at der er afsat et kvarter til hver og at der er 2 forsøg, hvorefter kandidaten så må vælge den ene af optagelserne. Det er kommunens informationsmedarbejdere (informationschef og webmaster), der står for det tekniske ved hjælp af det udstyr, der blev anskaffet i forbindelse med ovennævnte EU-projekt, e - Participate. Kommunen anvender således ikke andre ressourcer på videoportrætterne end dem, der i forvejen indgår i den daglige drift. Videoportrætterne og den øvrige kommunikationsaktivitet i forbindelse med valget er besluttet af Økonomiudvalget i møde den 8. Juni 2009 og præsenteret for Byrådet på et temamøde i august. Jeg SIDE 3

4 vedhæfter dagsordentekst fra økonomiudvalgets behandling samt yderligere information om projektet, herunder den beskrivelse med tilbud, der er udsendt til samtlige kandidater. Statsforvaltningen har modtaget kopi af den Information til alle byrådskandidater, hvori de er blevet tilbudt deltagelse i de besluttede præsentationer mv. Det anføres heri: I forbindelse med Kommunalvalg 2009 har Odder Kommune disse tilbud til alle kandidater: Få optaget et videoportræt, som bliver lagt ud på OdderNettet og på facebook. Opret en personlig blog i tilknytning til OdderNettet. Videoportræt Et videoportæt giver borgerne mulighed for på en anden måde end tidligere at danne sig et indtryk af kandidaterne. I videoportrættet får du mulighed for at sige noget om, hvad du står for, og hvorfor borgerne skal stemme på netop dig. Vi anbefaler, at videoportrættet får en varighed af ét minut. (Der kan siges rigtig meget på denne tid, det svarer stort set til normal interviewlængde i tv). Den maksimale varighed er 1½ minut, og kan ikke overskrides. Gode råd Videomediet er visuelt. Undgå for meget skriftsprog i dit budskab. Forbered din tale så grundigt som muligt lær gerne talen udenad. Hvis man læser sin tekst op, kan det let komme til at virke stift, og man risikerer at miste kontakten med kameraet og dermed seerne ude ved computerne. Herunder har vi anført en række tidspunkter, hvor vi optager videoportrættet, og vi beder dig snarest og senest den 21. september at svare tilbage, hvilke dage, der passer dig bedst. Send dit svar pr.mail til. Der er afsat 15 minutter til optagelsen. Du vil senere modtage besked pr. mail om hvor og hvornår du skal møde op (har du ikke mail, får du SIDE 4

5 naturligvis brev). Mulige optagedage til videoportræt: Personlig blog Du kan få din egen personlige blog i tilknytning til Oddernettet. En blog er en personlig hjemmeside, hvor du som indehaver har mulighed for selv at tage initiativ til en debat. I modsætning til fx OdderNettets debatforum, hvor andre ofte tager initiativet. Hvis du ønsker at få oprettet en blog, skal du kontakte OdderNettets debatforum Som ved tidligere valg er der oprettet et særligt debatforum Kommunalvalg i Odder Kommune. Ved valget i 2005 kom der over 400 indlæg i dette forum, og vi håber, der er mindst lige så stor debatlyst forud for det kommende valg. Gruppe på facebook Desuden opretter vi en gruppe på facebook med titlen Kommunalvalg 2009 i Odder Kommune. Vi opfordrer alle kandidater til at melde sig ind i denne gruppe. Der vil være korrespondance mellem indlæg, der oprettes i denne gruppe og OdderNettets debatforum. Prøvevalg for unge Som bekendt afvikles der i Odder prøvevalg for unge (16-18 år). Reservér allerede nu mandag den 9. november, som bliver en lokal Demokratidag, hvor de unge kan møde kandidaterne. Det bliver et arrangement i dagtimerne, og der vil senere komme yderligere information Vi glæder os til at høre fra jer. God fornøjelse med valgkampen Med venlig hilsen Kommunaldirektøren har telefonisk oplyst til statsforvaltningen, at kommunens tilbud om videopræsentation mv. er sendt til alle opstillede kandidater, og at ingen medlemmer af byrådet og ingen opstillede partier eller kandidater har modsat sig eller udtalt sig imod informationsindsatsen som beskrevet. SIDE 5

6 En udskrift af OdderNettets information om kommunalvalget er vedlagt, som den fremtrådte den 3. november I sagens anledning har statsforvaltningen besøgt en række andre kommuners og regioners hjemmesider. De har alle indeholdt tekniske og praktiske oplysninger om det forestående valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. En del af dem har desuden indeholdt f.eks. links til partiers og kandidaters hjemmesider og blogs, Facebook-grupper om valget, indlæg fra kandidaterne om deres person og deres politiske program samt videopræsentationer i lighed med OdderNettets. Statsforvaltningens udtalelse I en række lovbestemmelser er kommunerne pålagt at informere borgerne om kommunale forhold, beslutninger og servicetilbud. Det gælder f.eks. den kommunale styrelseslovs regler om vedtagne budgetter og kommunalbestyrelsens udbudsstrategi, planlovens regler om offentliggørelse af planforslag og vedtagne planer, og dagtilbudslovens regler om offentliggørelse af kommunens mål og rammer for henholdsvis dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Det kan næppe antages, at sådanne bestemmelser udtømmende angiver, hvilke informationsopgaver en kommune lovligt kan udføre. Der er da også tradition for, at kommuner driver en omfattende informationsvirksomhed. Den omhandler ud over serviceinformation til kommunens borgere og lovpligtige oplysninger om påtænkte og trufne beslutninger tillige profilerings- og markedsføringstiltag. Markedsføringen kan f.eks. have til hensigt at gøre kommunen attraktiv for muligt tilflyttende borgere og virksomheder og for turister. Informationen har undertiden en form og et indhold, som tyder på, at sigtet er information om og en mere almen inddragelse af kommunens borgere i de kommunalpolitiske beslutningsprocesser. Informationen har f.eks. form af annoncer i pressen, kommunale hjemmesider, og profilering som led i sponsoreringsaftaler med f.eks. eliteidrætsklubber. Flere kommuner transmitterer kommunalbestyrelsesmøder på deres hjemmesider, også dem, der holdes kort tid før kommunalvalget. Folkevalgte deltager i profileringen af kommunen og dermed indirekte af sig selv og deres partier. Lovligheden af sådan information ses ikke anfægtet af tilsynsmyndighederne. Dog forudsættes, at de forvaltningsretlige principper om ligelighed og saglighed respekteres. Og det forudsættes, at de informations- og markedsføringsydelser, kommunen køber, købes til markedspris og ikke dækker over ulovlige tilskud. SIDE 6

7 Lov om kommunale og regionale valg pålægger kommunalbestyrelserne en række informationsforpligtelser. F.eks. skal de bekendtgøre kandidatlister ved opslag i folkeregisteret og oplysninger om udsendelse af valgkort i de stedlige dagblade eller lokalaviser. Det kan næppe antages, at disse regler udtømmende angiver, hvilke informationer kommunerne må offentliggøre i forbindelse med kommunalvalget, og på hvilke måder. Sådan information gives da også i vidt omfang, f.eks. på kommunernes hjemmesider. Det vil være retsstridigt, hvis anden kommunal informationsvirksomhed modvirker de formål, der skal opfyldes ved den lovpligtige information. Det er en forudsætning for lovligheden af sådan information, at den gives på en måde, der ikke strider mod almindelige forvaltningsretlige principper. Navnlig er det i forbindelse med et valg af afgørende betydning, at lighedsgrundsætningen overholdes. Den information, der gives ud over det lovpligtige niveau, kan gives med serviceformål af hensyn til de borgere, der søger oplysning om valgtekniske og lignende emner. Statsforvaltningen ser imidlertid ikke retligt grundlag for at anfægte, at sigtet for en kommunal informationsvirksomhed kan være at skabe interesse for og stimulere deltagelsen i kommunalbestyrelsesvalget. Det er nærliggende at antage, at udbredt interesse for og deltagelse i valget i almindelighed vil øge befolkningens delagtighed i de efterfølgende kommunalpolitiske beslutningsprocesser og dermed bl.a. forbedre mulighederne for at løse kommunens opgaver effektivt. Dermed vil det efter statsforvaltningens opfattelse være et lovligt kommunalt formål at iværksætte initiativer med et sådant sigte. Indenrigs- og Socialministeriet har ved sin henvendelse til statsforvaltningen henvist til den daværende indenrigsministers svar på et spørgsmål i Folketinget (spørgsmål nr. S 162), stillet af Jørgen Lenger den 25. oktober Spørgsmålet lød: Svaret lød: Finder ministeren, at Frederiksborg amtsråd er berettiget til for skatteydermidler at udgive en pjece om amtskommunen, hvori kun de partier, der er repræsenteret i amtsrådet, kommer til orde? Som nævnt i mit foreløbige svar af 6. november 1985 ville jeg vende tilbage til det stillede spørgs- SIDE 7

8 mål, når Frederiksborg amtsråd havde haft lejlighed til at udtale sig om den konkrete sag. Frederiksborg amtsråd har over for mig henvist til bestemmelsen i 39, stk.2, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter en kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal udsendes til kommunens beboere eller inddrykkes i lokalpressen. Amtsrådet har opfyldt denne lovbestemmelse ved i oktober måned 1985 at udsende en husstandsomdelt brochure, som indeholder oplysninger om budgettet og budgetoverslagene og om amtsrådets aktiviteter i almindelighed. Amtsrådet har oplyst, at der i september måned blev indkaldt bidrag fra amtsrådsmedlemmerne om deres syn på budgettet og dets tilblivelse samt eventuelt om planerne i budgetoverslagene. Der blev således kun rettet henvendelse til de politikere, der har deltaget i budgetbehandlingen som medlemmer af amtsrådet, og det var ikke muligt at rette henvendelse til repræsentanter for de kandidatlister, som har opstillet til amtsrådsvalget den 19. november 1985, da anmeldelsesfristen for listerne udløb den 5. november Det er min opfattelse, at partiindlæggene i den nævnte pjece har karakter af politiske udtalelser, der retter sig mod kommunalvalget. Det falder uden for kommunens opgave at yde finansiel støtte til publikationer med et sådant indhold. Dette har jeg meddelt Frederiksborg amtsråd. Det er i denne forbindelse uden betydning, om alle de i valget deltagende lister har haft mulighed for at bidrage til pjecen. Den 16. juli 1990 udtalte Indenrigsministeriet sig om en beslutning, truffet af Odense Kommune, om præsentationsprogrammer i lokal-tv om partierne, der stillede op til kommunalvalget (ministeriets j.nr. 1990/1138/0900-3). Odense Kommune var indehaver af en tilladelse til radioog fjernsynsvirksomhed. Ifølge 15 a, stk. 3, i den dagældende lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1 havde kommuner ret til at få en sådan tilladelse, såfremt kommunens formål med programvirksomheden alene vil være at stille produktions- og sendefaciliteter til rådighed for 1 Lovbekendtgørelse nr. 339 af 22. maj SIDE 8

9 interesserede borgere eller at formidle kommunal information. Kommunen havde planlagt produktion og udsendelse af præsentationsprogrammer for partier, der deltog i kommunalvalget. Fristen for partierne for at tilmelde sig deltagelse var sat til en dato, der lå forud for fristen for at anmelde opstilling til valget. Kommunen afslog at producere og udsende et præsentationsprogram for et parti, der tilmeldte sig efter tidsplanens frist. Ministeriet præciserede i sin udtalelse, at en kommune, såfremt den stiller serviceydelser til rådighed for borgerne, er forpligtet til at administrere borgernes adgang til ydelserne i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige principper, herunder lighedsgrundsætningen. Indenrigsministeriet udtalte i sin konklusion den retsopfattelse, at Odense Kommune ikke havde været berettiget til at fastsætte en bindende tidsfrist for deltagelse i en række præsentationsprogrammer, som lå forud for den seneste rettidige indlevering af kandidatlister til kommunalvalget. Kommunens afslag på at stille produktions- og sendefaciliteter til rådighed for et parti havde således efter ministeriets opfattelse ikke været lovlig. Indenrigsministeriet refererede en udtalelse fra Generaldirektoratet for P & T. Heraf fremgik, at der ikke i forbindelse med udformningen af 15, stk. 3, i den dagældende lov om radio- og fjernsynsvirksomhed havde været forudsat indskrænkninger med hensyn til, hvilke grupper der kan komme til orde. Derfor kunne en kommunen ifølge udtalelsen fra generaldirektoratet lovligt tilbyde at producere og udsende præsentationsprogrammer for politiske partier i forbindelse med kommunalvalg. Indenrigsministeriet rejste i sin konklusion ikke spørgsmål om denne retsopfattelse eller i øvrigt om kommunens lovlige interesse i at udnytte tilladelsen til at stille produktions- og sendefaciliteter til rådighed for partierne. Den 30. juni 2000 udtalte Indenrigsministeriet sig om nogle forhold på Rødovre Kommunes Folkebibliotek (ministeriets j.nr. 1997/1117/150-1). Sagen var oprindelig rejst ved en klage til det daværende tilsynsråd for Københavns Amt over, at kommunen på sit folkebibliotek fremlagde materiale vedrørende møder afholdt af Socialdemokratiet i Rødovre, samt over, at kommunen støttede afholdelsen af disse arrangementer ved at udlåne lokaler og biograf i kommunens kulturhus. Om fremlæggelsen af Socialdemokratiets pjecer henviste Indenrigsministeriet til bestemmelser i den dagældende SIDE 9

10 folkebibliotekslov 2 og dens forarbejder. Med baggrund heri fandt ministeriet, at et folkebiblioteks varetagelse af de anførte opgaver vedrørende formidling af information om samfundsforhold også omfatter fremlæggelse af materialer eller opslag vedrørende arrangementer og lignende, der afholdes i kommunen af lokale afdelinger af et politisk parti m.v. Ved materialevalget kan udøves et vist skøn i forbindelse med beslutning om, i hvilket omfang lokale foreninger m.v. skal have mulighed for at benytte folkebiblioteket til at fremlægge materiale eller til at bekendtgøre afholdelse af arrangementer og lignende. Ved udøvelsen af dette skøn skal såvel folkebibliotekslovgivningens krav om kvalitet, alsidighed og aktualitet som almindelige forvaltningsretlige retsgrundsætninger, herunder lighedsgrundsætningen og kravet om saglighed i forvaltningen, iagttages. Efter Indenrigsministeriets opfattelse har en kommune ikke ud fra almindelige lighedsbetragtninger eller på grundlag af (folke-)bibliotekslovens krav om alsidighed pligt (eller ret) til med henblik på at skabe en vis ligevægt, f.eks. med hensyn til politiske synspunkter at sikre, at materiale vedrørende et bestemt politisk parti ikke fremlægges på kommunens folkebiblioteker, så længe andre politiske partier m.v. ikke har økonomisk mulighed for eller interesse i at afholde tilsvarende arrangementer. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til Folketingets ombudsmands udtalelse i en sag, der er refereret i ombudsmandens beretning for året 1978, side 159 ff. Det er på denne baggrund Indenrigsministeriets opfattelse, at Rødovre Kommune lovligt har kunnet og fortsat kan give Socialdemokratiet i Rødovre adgang til at fremlægge materiale om afholdelse af sildemøder, uanset om andre politiske partier m.v. har økonomisk mulighed for at afholde tilsvarende arrangementer. Om lokaleudlånet til Socialdemokratiet konkluderede Indenrigsministeriet: I den foreliggende sag fremgår det af Rødovre Kommunes Regler for foreningers lån/leje af kulturhuset Viften, at enhver forening med lokal tilknytning kan låne kulturhusets foyer. Endvidere fremgår det af sagen, at kommunen har udlånt lokaler til de arrangementer, som Socialdemokratiet i Rødovre har arrangeret for kommunens borgere. 2 Lov nr af 22. december 1993 SIDE 10

11 Det er på den baggrund Indenrigsministeriets opfattelse, at Rødovre Kommune ved sit udlån af lokaler til Socialdemokratiet i Rødovre til afholdelse af sildemøder ikke er gået uden for de oven for beskrevne rammer for kommunens adgang til som led i kommunens almindelige støtte til fremme af foreningslivet i kommunen på tilsvarende vis at yde en vis, begrænset støtte til politiske partier og andre foreninger, der hviler på et bestemt holdningspræget grundlag. Det er fast antaget, at kommuner ikke uden lovhjemmel kan yde støtte til formål af partipolitisk karakter. Se herom f.eks. Jens Gardes og Karsten Revsbechs Kommunalret, 2005, side 40f, og Karsten Revsbechs Kommunernes Opgaver, 2005, side 256ff. I førstnævnte bog, side 41, anføres bl.a.: Det er dog ikke i alle henseender udelukket, at kommunale ressourcer i bredere forstand stilles til rådighed for den partipolitiske diskussion i forbindelse med et kommunalvalg og i det hele taget i forbindelse med generelle politiske debatter. En kommune kan således stille lokaler, f.eks. i de kommunale skoler, til rådighed for debatmøder. Blot må kommunalbestyrelsen ikke give fortrinsstilling til nogle partier/kandidatlister og heller ikke til medlemmer af kommunalbestyrelsen. Statsforvaltningen konstaterer, at Odder Kommune på sin hjemmeside op til det forestående kommunalvalg bl.a. har publiceret følgende: En oversigt over kandidaterne til byrådsvalget samt oplysninger om valgsteder, valgtidspunkter, brevstemmeafgivning, stemmeretsbetingelser mv., Oplysninger om det prøvevalg og den demokratidag for årige, som kommunen har besluttet at afholde, Videoportrætter, som ovenfor beskrevet, af de kandidater, der har ønsket et sådant, Links til de opstillende partiers hjemmesider, Debatforum og link til en af kommunen oprettet Facebook-gruppe, hvorpå borgere, heriblandt kandidater, offentligt kan diskutere valgets emner, Links til delvis tilsvarende hjemmeside og oplysninger fra kommunalvalget 2005 Statsforvaltningen lægger til grund, at disse informationer, præsentationer, links og debatfaciliteter er etableret som led i den fokusering på demokrati og borgerinddragelse, som Odder Byråd besluttede i begyndelsen af indeværende valgperiode, SIDE 11

12 at de er etableret efter enig beslutning i økonomiudvalget og efterfølgende drøftelse i byrådet, hvor initiativet ikke blev anfægtet, at tilbuddene om præsentation mv. på hjemmesiden er givet ligeligt til alle partier og opstillede kandidater, at ikke alle partier og opstillede har taget imod alle tilbuddene, men at der ikke er fremkommet indsigelser fra dem imod hjemmesidens indhold og udformning, samt at aktiviteterne har kostet kommunen arbejdstimer for det i forvejen ansatte informationspersonale og brug af i forvejen eksisterende faciliteter, men ikke udgifter derudover. Generelt bemærker statsforvaltningen: Under de nævnte forudsætninger, ikke mindst at lighedsgrundsætningen opfyldes, ser statsforvaltningen ikke grundlag for at anfægte lovligheden af, at byrådet har valgt ved information mv. på sin hjemmeside at søge at stimulere interessen for kommunalvalget hos borgerne i almindelighed og de unge i særdeleshed og på den måde sætte fokus på demokrati og borgerinddragelse som et kommunalt indsatsområde. Det falder uden for statsforvaltningens kompetence som tilsynsmyndighed at tage stilling til kommunens vurdering af de valgte metoders hensigtsmæssighed, når de retlige rammer for dette skøn respekteres. Det må anerkendes, at kommunen ved at publicere hjemmesiden som sket løser opgaver, som alternativt kunne være løst af partierne eller kandidaterne, og at hjemmesiden for så vidt kan være til disse partiers og kandidaters fordel. Der er dog ikke tale om informationer og præsentationer, som er nødvendige i den forstand, at fravær af dem ville være til hinder for partiernes eller kandidaternes deltagelse i valget eller for kandidaternes mulige valg. Om de enkelte elementer i OdderNettets valgstof bemærker statsforvaltningen: Om hjemmesidens oversigt over kandidaterne til byrådsvalget samt oplysninger om valgsteder, valgtidspunkter, brevstemmeafgivning, stemmeretsbetingelser mv.: Der påhviler efter lovgivningen om kommunale valg kommunalbestyrelsen nogle opgaver af informativ karakter. Fra den sammenfatning, der findes i afsnit 2.1. i Indenrigs- og Socialministeriets vejledning nr. 70 af 21. august 2009, kan gengives: SIDE 12

13 Ved de kommunale og regionale valg den 17. november 2009 tager kommunalbestyrelsen sig af følgende opgaver: 1) Bekendtgør kommunalbestyrelsesvalget i de stedlige dagblade eller lokalaviser, 2) Udarbejder valglister og udsender valgkort samt bekendtgør udsendelse af valgkort til både kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget, 6) Bekendtgør de godkendte kandidatlister med samtlige kandidaters navne og de anmeldte listeforbund og valgforbund til både kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget ved opslag i folkeregistret/borgerservicecentre(t), De nævnte informationer skal, som det fremgår, gives i andre medier end på kommunens hjemmeside. Statsforvaltningen finder dog, at det ikke disharmonerer med kommunens løsning af den pligtige informationsopgave, at kommunen tillige informerer om de samme oplysninger på andre måder, f.eks. på sin hjemmeside. Det skal dog bemærkes, at kommunen ved at supplere sin pligtige information om oplysninger om valget påtager sig et vigtigt ansvar for at sikre, at den neutralitet, nøgternhed og akkuratesse, hvormed kommunens pligtige valginformation skal udformes og gives, også iagttages, når informationerne gives på hjemmesiden. Statsforvaltningen har ikke i det konkrete fundet grundlag for at anfægte lovligheden af kommunens publicering på hjemmesiden af disse oplysninger. Om hjemmesidens oplysninger om prøvevalg og demokratidag for unge Statsforvaltningen ser ikke grundlag for at anfægte lovligheden af de her omhandlede informationsaktiviteter. I betragtning af, at prøvevalget og demokratidagen ligger i nær forbindelse med kommunalvalget, og det må forventes, at debatterne i forbindelse med unge-arrangementet samt unge-valgets resultat af nogle vil blive set i sammenhæng med kommunalvalget, er det centralt, at kommunen også her opfylder sin forpligtelse som forvaltningsmyndighed til at sikre ligelighed blandt de partier og kandidater, der optræder i begge sammenhænge, og i sin information på hjemmesiden udviser den neutralitet og nøgternhed, som er krav til kommunen i almindelighed og, i særdeleshed, i forbindelse med afvikling af valghandlinger. SIDE 13

14 Statsforvaltningen har ikke i det konkrete fundet grundlag for at anfægte lovligheden af kommunens publicering på hjemmesiden af disse oplysninger. Om hjemmesidens videoportrætter af kandidater til kommunalvalget, links til de til valget opstillende partiers hjemmesider samt Facebook-gruppe og debatforum Statsforvaltningen har ovenfor lagt til grund, at en række generelle forudsætninger er opfyldt for produktion og publicering af hjemmesiden med links, videoportrætter og debatfaciliteter. Under disse forudsætninger finder statsforvaltningen ikke grundlag for at anfægte lovligheden af kommunens publicering på hjemmesiden af disse elementer. Statsforvaltningen finder, at disse initiativer, således som de er iværksat, kan ses som et led i kommunens lovlige informationsvirksomhed, og at initiativerne således ikke indebærer, at kommunen iværksætter og bekoster egentlig valgagitation på partiernes vegne. Odder Byråd er orienteret ved kopi af dette brev. Udtalelsen vil desuden blive publiceret på internettet. Med venlig hilsen Torben Sørensen / Martin Basse SIDE 14

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 08-07- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Socialministeriet har ved brev af 11.

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem 11-10- 2007 De har den 13. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, idet Sammenlægningsudvalgets beslutning

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 27-10- 2008 TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Odder Byråd Rådhusgade 3 8300 Odder. Om nyheder mv. på Odder Kommunes hjemmeside

Odder Byråd Rådhusgade 3 8300 Odder. Om nyheder mv. på Odder Kommunes hjemmeside Odder Byråd Rådhusgade 3 8300 Odder 09-12- 2010 TILSYNET Om nyheder mv. på Odder Kommunes hjemmeside Journalist A, Horsens Folkeblad, har den 9. december 2009 henvendt sig til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere