REFERAT. Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab. Onsdag den 18. marts 2015, kl Syddansk Universitet, Campus Odense, O 77

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab. Onsdag den 18. marts 2015, kl. 15.15. Syddansk Universitet, Campus Odense, O 77"

Transkript

1 18. Marts 2015 J.nr JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab Onsdag den 18. marts 2015, kl Syddansk Universitet, Campus Odense, O 77 Annette Schmidt Dagsorden: Åbne punkter: 1. Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 10. december 2014 v/formand Jørgen Krab Jørgensen 2. Status på handleplaner Strategi2020 v/rektor Henrik Dam året for Holocaust v/lektor, cand.mag. Therkel Stræde, Institut for Historie 4. Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen 5. Aktuelle sager v/rektor Henrik Dam 6. Procedure og tidsplan for udpegning af udefra kommende bestyrelsesmedlemmer v/formand Jørgen Krab Jørgensen 7. Eventuelt v/formand Jørgen Krab Jørgensen 1

2 Referat: Pkt. Referat 1. Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 10. december 2014 Jørgen Krab Jørgensen bød velkommen. Velkommen til dekan Henrik Bindslev, Det Tekniske Fakultet. Velkommen til nye medlemmer: Direktør Kim Brixen, Odense Universitetshospital CEO for Bitten og Mads Clausens Fond, Per Have, Danfoss Udtrådt af Repræsentantskabet: Kjeld Stærk fra Danfoss er udnævnt til direktør for Danfoss i Kina og har ønsket at udtræde af Repræsentantskabet Referatet fra den 10. december 2014 blev godkendt. 2. Status på handleplaner Strategi 2020 Rektor Henrik Dam orienterede om direktionens arbejde med implementering af strategi Hovedstrategien er uændret, at SDU er et internationalt universitet med fokus på de studerende. Udgangspunktet er, at strategien implementeres lokalt på hovedområderne med nogle få tværgående spor med fokus på det, der adskiller os fra andre universiteter. Henrik Dam gennemgik startegiens to tværgående spor: Talentudvikling Internationalisering Og de fem strategiske handlinger under disse spor: Talentudvikling for studerende Talentrekruttering af forskere Talent- og karrierevejs-udvikling for TAP ere Internationalisering af uddannelser Internationalisering af forskning og administration Formanden kvitterede for en spændende gennemgang og for nogle ambitiøse mål for universitets strategiske udvikling. 2

3 Pkt. Referat året for Holocaust Lektor cand.mag. Terkel Stræde, Institut for Historie holdt et meget spændende og tankevækkende foredrag i anledningen af 70-året for Holocaust. 4. Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse 1. Dispensation fra vedtægten Bestyrelsen har kompetencen til at fastsætte Regler om valg på Syddansk Universitet, jf. vedtægtens 43. Valgudvalget og direktionen har behandlet forslaget om, at de medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges i efteråret og ikke i foråret. Det vil betyde, at disse får samme funktionsperiode som øvrige medlemmer af de kollegiale organer nemlig fra 1. januar og ikke som nu fra 1. oktober. Bestyrelsen godkendte på sit møde i januar indstillingen, der herefter er godkendt i Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2. Prækvalifikation Bestyrelsen godkendte på sit møde i januar, at universitetet kunne fremsende ansøgning om prækvalifikation af ny kandidatuddannelse i konkurrence- og eliteidræt i Esbjerg til Uddannelsesministeriet. Beslutningen blev taget på baggrund af, at idrætsuddannelsen ikke blev berørt af Uddannelsesministerens dimensioneringsplan og på baggrund af høringssvar fra aftagerne vedrørende behovet for uddannelsen i Danmark. Uddannelsen hænger fint sammen med planerne om en sammenflytning i Esbjerg med UC Syd, og uddannelsen vil få en stærk regional forankring. 3. Taxameterreform Status for ministeriets arbejde med en taxameterreform er, at Deloitte efter påske vil præsentere et udkast til omkostningsanalyse, som beskriver de elementer, som (kan) indgå(r) i en omkostningsstrukturfor uddannelserne. Der er endnu ikke tale om et oplæg til taxameterreform. Udkastet til omkostningsanalyse sendes forventeligt i høring på universiteterne. Processen herefter er ikke beskrevet på nuværende tidspunkt. 5. Aktuelle sager 1. Ny dekan på naturvidenskab Martin Zachariasen bliver ny dekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet og tiltræder 1. maj Den 47-årige professor i datalogi har i syv år været institutleder for Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Martin Zachariasen afløser Henrik Pedersen, og rektor Henrik Dam ønskede også i denne sammenhæng at takke Henrik Pedersen for den store indsats som dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU. 2. Kvote 2 ansøgning Ansøgningsfristen til kvote 2 udløb 15. marts kl Status er, at Syddansk Universitet har fremgang på 1. prioritetsansøgningen på 8,3 % og i alt er fremgangen på ansøgninger på 5,4 3

4 Pkt. Referat %. Fremgangen er størst på natuvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og tekniske uddannelser og på campus Odense på både antal ansøgninger og 1. prioriteter. På de humanistiske og samfundsvidenskabelig uddannelser er der tale om tilbagegang eller status quo. 3. Undersøgelse af Sønderborg som uddannelsesby SDU har iværksat en undersøgelse sammen med Rambøll Management Consulting finansieret af Bitten og Mads Clausens Fond med henblik på en analyse af Sønderborg som en uddannelsesby. Analysen skal sætte fokus på Sønderborgs styrker og svagheder som uddannelsesby og er planlagt færdig lige før påske. Undersøgelsen kører sideløbende med arbejdet i Sønderborg Vækstråd for at tiltrække flere studerende ved hjælp af bl.a. jobgaranti. Efter 3 ugers dataindsamling lukkede webskemaerne d. 1. marts, og Rambøll har netop leveret datahøsten. I de næste uger analyseres svarmaterialet grundigt, og analysen forventes at kunne præsenteres umiddelbart efter påske. 4. Udviklingskontrakt Universitetet har underskrevet udviklingskontrakten med ministeriet for perioden Der er tale om en ambitiøs kontrakt, der skal sikre universitetets udvikling frem mod 2020 som et Internationalt universitet med fokus på de studerende. Kontrakten har fokus på universitetets strategiske satsninger i Indvielse af biblioteket Syddansk Universitetsbibliotek i Odense er blevet renoveret for 100 millioner kroner. Det blev markeret tirsdag 3. marts, hvor biblioteket også fejrede sin 50 årsdag. Den mest iøjnefaldende forskel på det gamle og det nye bibliotek er måske antallet af studiepladser, der er blevet fordoblet til omkring heraf er en tredjedel døgnåbne, så de studerende kan komme og gå, som det passer dem. 6. Nyt kollegium Der var rejsegilde på det nye Kollegium, som bliver opført i skovbrynet lige ved indkørslen til Campus Odense, det får i alt 250 boliger, og der bliver plads til 300 beboere. Det er A.P. Møller Fonden, som har doneret byggeriet, og arkitektfirmaet C.F. Møller har sat stregerne til kollegiet. 7. Cortex Park Der er rejsegilde på Cortex Park d. 27. marts Cortex Park er en af landets største forskerparker. Det er ikke en bygning, som hører under SDU, men når det efter planen står færdigt til studiestart 2015, lejer SDU sig ind i to af de fire blokke, som byggeriets i alt cirka 7000 kvadratmeter kommer til at bestå af. 6. Procedure og tidsplan for udpegning af udefra kommende bestyrelsesmedlemmer Formanden orienterede om proceduren for udpegning af udefra kommende medlemmer til bestyrelsen. Funktionsperioden for udefrakommende medlemmer af bestyrelsen udløber med udgangen 4

5 Pkt. Referat af september Det fremgår af universitetslovens 12, stk. 3, at de udefrakommende medlemmer højst kan sidde i 8 år fordelt på mindst 2 udpegningsperioder. Direktør Lars Nørby Johansen blev udpeget første gang med en funktionsperiode fra den 1. januar 2011 og kan genudpeges. Direktør Niels Nørgaard Pedersen og museumsdirektør Dagmar Warming blev udpeget første gang med en funktionsperiode fra den 1. oktober 2011 og kan genudpeges. Rektor Birgitte Vedersø og direktør C.C. Nielsen blev genudpeget med en funktionsperiode fra den 1. oktober 2011 og kan ikke genudpeges. Der skal således udpeges mindst to nye udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Procedure Repræsentantskabet skal i henhold til 10, stk. 2 i Vedtægt for Syddansk Universitet udpege de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen efter indstilling fra et fællesudvalg bestående af formand og næstformand i Repræsentantskabet og formand og næstformand i bestyrelsen, jf. vedtægtens 8, stk. 2. Krav til de udefrakommende medlemmer Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme universitetets strategiske virke med deres erfaring og indsigt i uddannelse, forskning, videnformidling og videnudveksling, ligesom medlemmerne skal medvirke til at styrke kvalitet og relevans i varetagelsen af universitetets kerneopgaver. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal fungere som brobyggere og ambassadører for universitetet med henblik på at styrke samfundsmæssige legitimitet og opbakning. De skal endvidere have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, jf. bemærkningerne til universitetslovens 12. Bestyrelsen skal afspejle universitetets samlede profil og opgaver og skal sammensættes så bredt, at der ikke er en ensidig repræsentation af bestemte kompetencer, interesser og erfaringer. Ingen sektorer eller særinteresser må have flertal. De udefrakommende medlemmer må ikke være indskrevet som studerende eller være ansatte ved universitetet. Tidsplan 18. marts 2015 Repræsentantskabet igangsætter processen med udpegning af udefrakommende bestyrelsesmedlemmer 30. april 2015 Frist for indmelding af forslag til nye medlemmer til formanden for Repræsentantskabet, Jørgen Krab Jørgensen på mail: Maj juni 2015 Fællesudvalget mødes og drøfter de fremkomne forslag. 5

6 Pkt. Referat 23. september 2015 Repræsentantskabet udpeger de nye medlemmer. 7. Eventuelt Næste repræsentantskabsmøde er onsdag den 23. september 2015 i Odense. Formanden takkede Politidirektør Poul Bjørnholdt Løhde for indsatsen i repræsentantskabet, Poul Bjørnholdt Løhde går på pension 1. august 2015 Jørgen Krab Jørgensen formand / Annette Schmidt referent 6

7 Følgende medlemmer deltog i mødet: Jørgen Krab Jørgensen Charlotte Randa Allermand Lars Tylvad Andersen Vita Andreasen Kim Brixen Jesper Birch Carlsen Peter Cederfeld Jens Gade Per Have Bent Claudi Lassen Jørgen S. Lundsgaard Poul Bjørnholdt Løhde Pia Bech Mathiesen Simon Damkjær Olesen Mikkel Warming Pedersen Erland Porsmose Stig Poulsen Klaus Rose Liselotte Hohwy Stokholm Jesper Vildbrad Følgende medlemmer var fraværende: Inge Adriansen Bent Agerholm Clas Nylandsted Andersen Henrik Becker-Christensen Anker Boye Mogens Dahl-Nielsen Ole Drost Peter Enevold Simon Faber Martin Wittrup Hansen Lars Hedal Lizzi Krarup Jakobsen Flemming Just Stén Knuth Steen Bang Larsen Martha Sofie Lauridsen Erik Lauritzen Stephanie Lose Birthe Friis Mortensen Troels Mylenberg Elsebeth Gerner Nielsen Jørn Pedersen Jacob Salvig 7

8 Jan Falck Schmidt Anne Scott Sørensen Johnny Søtrup Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog: Lars Nørby Johansen Jørgen Chr. Bang Christian Møller Jakobsen Andreas Munk Jensen Dagmar Warming I mødet deltog desuden fra Syddansk Universitet: Henrik Dam Bjarne Graabech Sørensen Karen Heebøll Henrik Bindslev Nikolaj Malchow-Møller Henrik Pedersen Ole Skøtt Simon Møberg Torp Annette Schmidt Therkel Stræde 8

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014 kl. 11.30-12.30. Dagsorden. Adresse: Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014 kl. 11.30-12.30. Dagsorden. Adresse: Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014 kl. 11.30-12.30 Adresse: Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg Tilstede: Anker Boye, Arne Jakobsen, Carsten Fich, Christian Thygesen,

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel

Fra udsat boligområde til hel bydel Fra udsat boligområde til hel bydel November 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel November 2008 PROGRAMBESTYRELSEN for dialog og balance i udsatte boligområder Programbestyrelsen for dialog og balance

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Dato for udgivelse: April 2011 Forfattere: Maria Lindorf og Iben Berg Hougaard med assistance fra Christiane Præstgaard

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE Attraktive akademikerarbejdspladser i det offentlige Projektledelse og analyse: Morten Fisker og Morten Hyllegaard Styregruppe: Käthe Munk Ryom og

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet Rapport fra det paritetiske 12-mandsudvalg Rapport / februar 2014 Indholdsfortegnelse DET PARITETISKE

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere