Den danske statsgarantimodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske statsgarantimodel"

Transkript

1 EksterntNotat RAPPORT Den danske statsgarantimodel Funktionsmåde og erfaringer med store trafikale infrastrukturprojekter Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V

2 Indhold Resumé Formål Beskrivelse af finansieringsmodeller Finanslovsmodel Statsgarantimodel OPP-model Koncessionsmodel Nærmere beskrivelse af statsgarantimodellen Projektselskab Anlæg og finansiering Garantier og lånevilkår Driftsfase Egenfinansiering Tilbagebetalingstid Den faste forbindelse over Storebælt Den faste forbindelse over Øresund Side 2/17

3 Resumé Nærværende rapport beskriver detaljeret funktionsmåden for og virkningerne af den danske statsgarantimodel for finansiering af store trafikale infrastrukturprojekter. Den kommer også ind på de erfaringer, som Danmark (til dels sammen med Sverige) allerede har gjort sig med denne model. Statsgarantimodellen blev anvendt til at realisere de faste forbindelser over Storebælt (mellem Fyn og Sjælland) og over Øresund (mellem København og Malmø). Det ville ikke have været muligt at realisere disse projekter, hvis de skulle have været finansieret med midler fra de offentlige budgetter i Danmark og (for Øresundsforbindelsens vedkommende også) Sverige. Begge projekter står i dag på økonomisk fast grund og holder sig inden for deres planlagte tilbagebetalingstid. Samme statsgarantimodel anvendes også ved den fremtidige faste forbindelse over Femern Bælt (mellem Rødby på Lolland og Puttgarden på den tyske ø Fehmarn). Den er karakteriseret ved, at ansvaret for at designe, anlægge, finansiere, drive og vedligeholde projektet overdrages til et aktieselskab med egen bestyrelse og direktion, som er 100 procent ejet af den danske stat. Finansieringen er baseret på, at selskabet optager lån på de finansielle markeder eller hos staten. Staten stiller garanti for lånene mod en garantiprovision, hvilket takket være den danske stats høje kreditværdighed giver mulighed for gunstige lånevilkår. Der vil blive opkrævet brugerbetaling, som efter afholdelse af udgifter til drift og vedligeholdelse vil blive anvendt til at betale renter og afdrag på lånene. Et afgørende element ved statsgarantimodellen er, at indtægterne fra brugerbetalingen anvendes til at opfylde de forpligtelser, der er indgået i forbindelse med forberedelsen og etableringen af anlægget. Ud over værdien af garantierne modtager projektselskabet ingen statsstøtte, men skal derimod i de fleste tilfælde betale et gebyr til staten for garantien. Den væsentligste fordel ved statsgarantimodellen i forhold til den traditionelle finanslovsmodel er, at den er fleksibel: Den muliggør både hel og delvis finansiering via brugerbetaling. Det betyder, at et projekt slet ikke eller kun i mindre grad belaster statsbudgettet. På den måde kan selv meget store projekter realiseres med et godt økonomisk grundlag. Faktisk ville mange af sådanne kæmpestore projekter ellers være meget svære at gennemføre politisk på grund af deres omfang og den lange gennemførelsestid på ofte mere end et årti. De ville belaste de offentlige infrastrukturbudgetter i mange år frem og desuden påvirke og begrænse mulighederne for at prioritere statslige midler i flere valgperioder. Tilbagebetalingstiden er en central faktor ved vurderingen af et projekts økonomiske bæredygtighed. I forbindelse med vedtagelsen af et projekt beregnes den forventede tilbagebetalingstid på grundlag af de skønnede omkostninger ved anlæg (inklusive design mv.), drift, vedligeholdelse, renteudgifter samt de forventede indtægter fra brugerbetaling og EU-støtte. Da disse faktorer tydeligvis er forbundet med en vis usikkerhed, fordi der er tale om prognoser mange år frem i tiden, er der naturligvis også usikkerhed om tilbagebetalingstiden. I Danmark fastsættes tilbagebetalingstiden for et projekt typisk til år, mens levetiden fastsættes til Side 3/17

4 over 100 år. Hvis en eller flere af forudsætningerne ændrer sig, bliver tilbagebetalingstiden tilsvarende kortere eller længere. Et afgørende element ved statsgarantimodellen er således projektets evne til selvfinansiering. Selv hvis bestemte projektparametre forringes, f.eks. en lavere trafikmængde i begyndelsen eller højere renteomkostninger end forventet i de oprindelige finansielle analyser, kræver dette hverken nye politiske beslutninger eller løbende kapitaltilførsel fra ejeren, dvs. ingen yderligere budgetmidler. Sådanne udsving i forbindelse med den faktiske drift af et anlæg kan derimod kompenseres med ændringer i tilbagebetalingstiden så længe nettooverskuddet rækker længere end til at dække de årlige rentebetalinger på forpligtelserne, og den samlede tilbagebetalingstid fortsat holder sig på et acceptabelt niveau. En anden væsentlig fordel ved statsgarantimodellen er, at den sikrer lave og stabile finansieringsomkostninger, der kun er marginalt højere end statens egne låneomkostninger, og som dermed er betydeligt lavere end ved privat finansiering. Desuden kan staten bevare kontrollen over en række strategiske beslutninger i projektet, f.eks. om udbudsstrategi og fastsættelse af takster. Staten bærer i sidste ende den resterende risiko for projektet. Hvis det viser sig, at projektet ikke lever op til forventningerne, og at indtægterne fra brugerbetalingen ikke er tilstrækkelige til at opfylde forpligtelserne, vil staten i sidste ende skulle dække den manglende finansiering. Ved private finansieringsløsninger overføres denne risiko til private investorer, hvilket dog til gengæld medfører højere finansieringsomkostninger. Kun meget få eller slet ingen private finansieringsselskaber på markedet har den nødvendige størrelse og styrke til at håndtere kæmpestore projekter med anlægsperioder på dels mere end et årti og med en flere årtier lang tilbagebetalingstid. De to eksisterende og meget succesfulde faste forbindelser over Storebælt og Øresund viser tydeligt, at statsgarantimodellen kan anvendes til finansiering af økonomisk robuste projekter, uden at denne resterende risiko for staten bliver andet end en teoretisk faktor. Figur 1: Overblik over statsgarantimodellens karakteristika Brugerfinansieret Statsgaranti for alle lån Organiseret via et privatøkonomisk ledet projektselskab Projektselskabet er dog 100 procent ejet af staten Derfor har staten fuld kontrol og indsigt Side 4/17

5 1. Formål Nærværende rapport beskriver detaljeret statsgarantimodellen, hvormed Danmark i de foregående to årtier med succes har finansieret store projekter inden for trafikal infrastruktur som f.eks. de faste forbindelser over Storebælt mellem Fyn og Sjælland samt over Øresund mellem København og Malmø. Samme finansieringsmodel vil også blive anvendt på projektet vedrørende Femern Bælt-tunnelen. I det følgende præsenteres såvel funktionsmåden og relevante faktorer for statsgarantimodellen som de erfaringer, Danmark har gjort sig ved de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. 2. Beskrivelse af finansieringsmodeller Før statsgarantimodellen beskrives detaljeret, bør der foretages en klar afgrænsning i forhold til andre organisationsmodeller for finansiering af trafikale infrastrukturprojekter. Nedenstående tabel viser derfor den rendyrkede form af fire modeller: Tabel 1: Overblik over fire finansieringsmodeller (i rendyrket form) for trafikal infrastruktur Modeltype Finansiering Offentlig Privat Finansiering via skattemidler Finanslovsmodel OPP-model Finansiering via brugerbetaling Statsgarantimodel Koncessionsmodel Denne forenklede opdeling skal ses i lyset af den offentlige debat, hvor de forskellige modeller tit sammenblandes, således at begreberne ikke længere er entydige. Eksempelvis sammenblandes OPP-modellen og finansieringen via brugerbetaling ofte, selv om der som det fremgår af tabellen er tale om forskellige modeller. En anden grund til at holde modellerne adskilt er muligheden for bedre at kunne vurdere de enkelte modellers karakteristika. Det kræver dog, at hver enkelt model betragtes i sin rendyrkede form. Man kan efterfølgende kombinere modellerne for at finde den optimale løsning for et bestemt projekt. I de følgende beskrives de forskellige modeller kort, hvorefter statsgarantimodellen analyseres nærmere. Beskrivelsen tager udgangspunkt i danske forhold, men kan uden større vanskeligheder overføres til ethvert andet land med høj kreditværdighed Finanslovsmodel I denne model udbyder staten projektet som totalentreprise efter vedtagelse af en anlægslov i Folketinget. Anlægssummen tilvejebringes på de årlige finanslove og afregnes med entreprenøren på basis af aftalte milepæle i løbet af anlægsfasen. Efter færdiggørelsen står staten som ejer af anlægget med ansvar for driften, som dog i praksis varetages af en privat partner på grundlag af tidsbegrænsede driftskontrakter. Modellen er illustreret i sin rendyrkede form i figur 2, hvor et projekt fra Vejdirektoratet, der er en styrelse under Transportministeriet, er benyttet som eksempel. Side 5/17

6 Figur 2: Finanslovsmodel De største fordele ved denne model er, at den er forholdsvis enkel, og at omkostningerne til kontraktforberedelse mv. derfor er forholdsvis beskedne sammenlignet med de fleste OPP-modeller. Desuden giver modellen mulighed for stordriftsfordele i forbindelse med driften af andre offentlige veje. Meget store infrastrukturprojekter er som følge af deres omfang og den meget lange gennemførelsestid på ofte mere end et årti en grundlæggende udfordring for finanslovsmodellen. Beslutningen om sådanne projekter medfører også altid en belastning af de offentlige infrastrukturbudgetter i mange år frem og påvirker og forringer således også mulighederne for at prioritere statslige budgetmidler i flere valgperioder. Det kan føre til, at projektbeslutninger skubbes frem og tilbage eller til, at projektændringer, der eventuelt bliver nødvendige i den senere proces, ikke kan håndteres i tilstrækkelig grad fra politisk side. En ulempe ved modellen kan også være, at det kan være nødvendigt at opdele kontrakterne for selve anlægsarbejderne og den efterfølgende drifts- og vedligeholdelsesfase, da der dermed ikke er incitament for entreprenøren til at tage højde for et projekts samlede livscyklus. Det vil dog være muligt at reducere dette problem, såfremt der indgås en kontrakt, der både omfatter anlæg og de første års drift, hvilket f.eks. praktiseres ved Metro-projektet i København Statsgarantimodel Denne model blev anvendt ved etableringen af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund og skal også anvendes til den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. Den er karakteriseret ved, at ansvaret for at designe, anlægge, finansiere, drive og vedligeholde projektet overdrages til et aktieselskab med egen bestyrelse og direktion, som er 100 procent ejet af den danske stat. Side 6/17

7 Finansieringen er baseret på, at selskabet optager lån på de finansielle markeder eller hos staten. Staten stiller garanti for lånene mod en garantiprovision, hvilket takket være den danske stats høje kreditværdighed giver mulighed for gunstige lånevilkår. Der vil blive opkrævet brugerbetaling, som efter afholdelse af udgifter til drift og vedligeholdelse vil blive anvendt til betaling af renter og afdrag på lånene. Modellen er illustreret i figur 3. Figur 3: Statsgarantimodel Den væsentligste fordel ved statsgarantimodellen i forhold til den traditionelle finanslovsmodel er, at den muliggør både hel og delvis finansiering via brugerbetaling. Det betyder, at et projekt slet ikke eller kun i mindre grad belaster statsbudgettet. Modellen er ligesom finanslovsmodellen forholdsvis enkel, hvorfor omkostningerne til juridisk forberedelse af de finansielle kontrakter mv. er relativt beskedne. Ved et infrastrukturprojekt med store kapitalomkostninger og en lang tidshorisont har netop finansieringsomkostningerne stor betydning for projektets økonomi. Statsgarantimodellen giver mulighed for de lavest mulige finansieringsomkostninger, der kun er marginalt højere end statens egne låneomkostninger, og som dermed er betydeligt lavere end ved privat finansiering. Staten bærer i sidste ende den resterende risiko for projektet. Hvis det viser sig, at projektet ikke lever op til forventningerne, og at indtægterne fra brugerbetalingen ikke er tilstrækkelige til at opfylde forpligtelserne, vil staten i sidste ende skulle dække den manglende finansiering. Ved private finansieringsløsninger overføres denne risiko til private investorer, hvilket dog til gengæld medfører højere finansieringsomkostninger. En fordel ved statsgarantimodellen er, at staten bevarer kontrollen over en række strategiske beslutninger i projektet, f.eks. om udbudsstrategi og fastsættelse af takster. Samtidig kan selskabet agere mere frit end en statslig styrelse, f.eks. i forhold til de statslige godkendelsespro- Side 7/17

8 cedurer. Erfaringerne fra de faste forbindelser over Storebælt og Øresund viser, at en selvstændig projektejer med egen finansiering har bedre muligheder for at optimere drift og vedligeholdelse, herunder reinvesteringer, end et statsligt organ, der er afhængigt af bevillinger på de årlige finanslove. En ulempe i forhold til OPP-modellen kan være opdelingen på flere kontrakter for på den ene side anlæg og på den anden side drift og vedligeholdelse. Som i finanslovsmodellen vil det dog være muligt at begrænse dette problem, såfremt der underskrives én kontrakt, der både omfatter anlæg og de første års drift som det også vil være tilfældet ved Femern Bælt-tunnelen. Desuden giver modellen gode muligheder for at samtænke anlæg og drift, f.eks. ved allerede i designfasen at inddrage driftsmæssige overvejelser og at inddrage erfaringer fra driften af tilsvarende anlæg. I Danmarks tilfælde er forbindelserne over Storebælt, Øresund og (fremover også) Femern Bælt ejet af koncernen Sund & Bælt Holding, der igen ejes af Transportministeriet (se nedenfor under 3.1) OPP-model Der er mange varianter af udformningen af OPP-projekter internationalt. Den grundlæggende model er imidlertid, at en privat OPP-operatør (evt. et konsortium) får en kontrakt på at designe, finansiere og opføre et anlæg samt efterfølgende at drive og vedligeholde det i resten af kontraktperioden, der typisk er på år. Modellen benævnes også DBOF-modellen (på engelsk: Design, Build, Operate, Finance). Betalingen fra den offentlige instans til OPP-operatøren er en rådighedsbetaling, der kan være forbundet med overholdelse af bestemte krav til vedligeholdelse, tilgængelighed mv. Der er forskellige metoder til at regulere forholdene ved kontraktens udløb. Det kan således aftales, at anlægget overdrages til den offentlige instans til en på forhånd fastlagt pris. Overdragelsen kan dog også ske vederlagsfrit, idet prisen for anlægget allerede er indeholdt i rådighedsbetalingen. Mellem disse to yderpunkter er der blandingsformer, hvor en del af betalingen erlægges løbende, mens der tilbageholdes et bestemt beløb som sikkerhed for, at anlægget afleveres i korrekt stand. OPP-modellen er illustreret i figur 4, hvor Vejdirektoratet igen er brugt som eksempel som mellemled til staten for et givet infrastrukturprojekt. Side 8/17

9 Figur 4: OPP-model En fordel ved denne model er, at den giver mulighed for en bedre langsigtet totaløkonomi, idet ansvaret for anlæg og drift er reguleret i én kontrakt. Modellen kan også være med til at fremme innovation og nytænkning hos den private partner. Desuden er der ved OPP-modellen typisk et større økonomisk incitament til at overholde tidsplanen, end det er tilfældet ved traditionelle offentlige projekter. I forhold til et rent statsligt selskab er en privat projektejer dog kun i begrænset omfang i stand til at regulere politiske og myndighedsanliggender. Den største ulempe ved denne model set i en dansk sammenhæng er, at finansieringsomkostningerne er høje, sammenlignet med statslig finansiering. En anden væsentlig ulempe er, at omkostningerne til kontraktforberedelse, kontraktforhandlinger mv. er betydeligt større end ved både finanslovsmodellen og statsgarantimodellen Koncessionsmodel Denne model minder på mange måder om et OPP, men hvor der i den rene OPP-model ikke optræder brugerbetaling, er det netop tilfældet i denne model. I den offentlige debat benævnes begge modeller ofte som OPP-modeller. Koncessionsmodellen er illustreret i figur 5. Side 9/17

10 Figur 5: Koncessionsmodel Koncessionsmodellen har som udgangspunkt de samme karakteristika, fordele og ulemper som OPP-modellen. Hertil kommer dog, at den private investor i denne model også bærer trafikrisikoen. Desuden betyder brugerbetalingen, at den offentlige partner ganske vist ikke er ansvarlig for finansieringen af anlægget, men modsat statsgarantimodellen ikke har den samme frihed til at ændre brugerbetalingen, da denne er en del af kontrakten med den private partner. Det giver som udgangspunkt mindre fleksibilitet. Koncessionsmodellen anvendes i vid udstrækning internationalt. Det mest kendte eksempel er formentlig Eurotunnelen mellem England og Frankrig, der var et af de første eksempler på et større infrastrukturprojekt med privat finansiering. En del af motorvejsnettet i Sydeuropa er ligeledes finansieret ved brug af denne model. Side 10/17

11 3. Nærmere beskrivelse af statsgarantimodellen I dette afsnit beskrives de centrale elementer i statsgarantimodellen nærmere Projektselskab Centralt i modellen står det selskab, der får til opgave at projektere, anlægge, finansiere, eje og drive anlægget. I Danmark oprettes dette projektselskab efter bemyndigelse i en særlig anlægslov, der vedtages i Folketinget for et specifikt projekt. Selskabet organiseres som et privatretligt subjekt, f.eks. som et aktieselskab, der dog er 100 procent ejet af den danske stat. Loven, der afstikker klare rammer og begrænsninger for selskabet, gælder udelukkende for det pågældende projekt. Således er projektejeren alene bemyndiget til at løse en helt specifik opgave, hvorved der sikres maksimal kontrol med selskabet. Selskabet ledes af en bestyrelse og en direktion i henhold til de relevante selskabsretlige bestemmelser. Dog har den danske stat (i praksis transportministeren) visse særlige instruktionsbeføjelser, der går ud over almindelige aktionærers beføjelser. Herved sikres det, at visse strategiske beslutninger, herunder eksempelvis brugerbetalingens størrelse, træffes eller som minimum godkendes af transportministeren, der også udpeger selskabets bestyrelse. Taksterne fastsættes primært ud fra kravet om tilbagebetaling af gælden, jf. nedenfor. Herudover spiller samfundsmæssige hensyn ind i takstfastsættelsen. Finanslove og deres udformning har ingen indflydelse på selskabets økonomiske situation. Det er bestyrelsens opgave at sikre en hensigtsmæssig og effektiv anvendelse af selskabets midler, jf. dog ovenfor om transportministerens særlige instruktionsbeføjelser. Selskabets revision udføres af et privatretligt revisionsselskab. Rigsrevisionen har dog ligeledes ret til at undersøge alle aspekter af selskabets virksomhed. Projektselskabet er således underlagt dobbelt tilsyn og skal regelmæssigt og transparent aflægge regnskab for sin statslige ejer. Trods dette stærke statslige tilsyn har selskabet større mulighed for at agere som en privat projektejer og optimere projektet i denne model. Et statsejet projektselskab har ganske vist ikke i sig selv ubetinget et privatøkonomisk incitament til at optimere økonomien og dermed sikre en solid risikoanalyse af projektet. Det kan dog i høj grad kompenseres med en hensigtsmæssig ledelsesstruktur og en effektiv organisation. Infrastrukturprojekterne, der er organiseret efter den danske statsgarantimodel, er en del af Sund & Bælt Holding, som det er illustreret i figur 6. Holdingselskabet er 100 procent ejet af den danske stat (Transportministeriet). Holdingselskabet ejer nogle datterselskaber, herunder Femern Landanlæg A/S og Femern A/S, projektselskaberne, der er ansvarlige for de danske landanlæg til Femern Bælt-tunnelen og for selve tunnelen. Alle projektselskaberne har egen bestyrelse og egen bogføring og er underlagt dobbelt tilsyn gennem deres respektive privatretlige revisionsselskaber og Rigsrevisionen. Overførsel af yderligere beløb mellem de forskellige projekter kræver altid en tilsvarende politisk beslutning. Side 11/17

12 Figur 6: Sund & Bælt Holdings struktur Ovenstående organisationsbeskrivelse gælder for selskaber, der er 100 procent ejet af den danske stat. For Øresundsbro Konsortiet, der ejer og driver den faste forbindelse over Øresund, er forholdene derimod anderledes: Det ejes af den danske og den svenske stat med hver 50 procent. Derfor står det danske selskab A/S Øresund som datterselskab af Sund & Bælt Holding også kun for 50 procent af Øresundsbro Konsortiet, men ejer også forbindelsens landanlæg på den danske side. For Øresundsbro Konsortiet har regeringerne således ingen instruktionsbeføjelser, tværtimod træffes alle beslutninger af bestyrelsen, hvis medlemmer udpeges af regeringerne (fire repræsentanter fra hvert land). Desuden hører endnu to datterselskaber under Sund & Bælt, nemlig BroBizz A/S (der leverer udstyr til registrering af køretøjer (on-board Units) med henblik på betaling af broafgift) og Partner A/S (rådgivningsselskab) Anlæg og finansiering Ovennævnte anlægslov fastlægger projektets udformning i hovedtræk (eksempelvis som en kombineret vej- og jernbaneforbindelse med to jernbanespor og en firesporet motorvej) og fastlægger visse overordnede krav til miljøbeskyttelse, sikkerhed mv. Det er projektejerens opgave at gennemføre projektet inden for de fastsatte rammer, herunder projektering, miljø- og andre myndighedsgodkendelser, udbud af anlægskontrakterne og varetagelse af rollen som bygherre i selve anlægsfasen. Et meget væsentligt element i denne proces er udbudsstrategien, hvor bl.a. risikofordelingen mellem entreprenør og bygherre (projektselskab) er fastlagt. Side 12/17

13 Som følge af de enkelte projekters størrelse og selskabets offentligt understøttede finansiering gennemføres udbud i henhold til EU s udbudsdirektiver. Udgifterne til alle disse aktiviteter finansieres via lån. Normalt har et sådant selskab en lille egenkapital, som staten har indskudt i forbindelse med stiftelsen af selskabet. I danske projektselskaber, inkl. Øresundsbro Konsortiet, udgør denne under 1 procent af det samlede kapitalbehov. Resten lånefinansieres på kapitalmarkederne, hvilket uden problemer kan lade sig gøre takket være de statslige garantier (jf. redegørelserne nedenfor). Låntagningen foregår typisk ved, at selskabet udsteder obligationer, der købes af pensionskasser og lignende investorer. Både de danske selskaber og Øresundsbro Konsortiet anvender særlige programmer til obligationsudstedelsen, de såkaldte EMTN-programmer (Euro Medium Term Note). Ud over et kortvarigt træk på kreditfaciliteten optages der normalt ikke banklån. Bankerne har dog en vigtig rolle som arrangør af obligationsudstedelserne og som modpart i de tilhørende finansielle kontrakter Garantier og lånevilkår Staten garanterer som allerede nævnt for selskabets låntagning, herunder eventuel refinansiering af lån, der allerede er optaget. Staten garanterer desuden for selskabets øvrige finansielle kontrakter, der er nødvendige i forbindelse med den finansielle styring (eksempelvis swaps), samt uden særlig erklæring for alle øvrige (ikke-finansielle) forpligtelser, f.eks. opfyldelse af indgåede entreprenørkontrakter. Lånene optages i anlægsfasen i takt med likviditetsbehovet. Der aftales forskellige løbetider for at undgå en for høj koncentration af refinansieringsbehovet i bestemte år. Selskabets gæld består således af et større antal lån med forskellig løbetid samt de tilhørende finansielle kontrakter. De nævnte garantier er juridisk set meget stærke. De er naturligvis uigenkaldelige og sikrer investorer/långivere betaling af renter, afdrag mv., der følger af selskabets oprindelige forpligtelse. Investorer/långivere kan til gengæld ikke erklære selskabet konkurs og derved opnå en hurtigere tilbagebetaling af deres tilgodehavender. Garantierne udstedes af den danske stat (for Øresundsbro Konsortiets vedkommende af den danske og den svenske stat med solidarisk hæftelse). Det betyder, at selskaberne har samme kreditværdighed som den danske og den svenske stat, hvilket i dette tilfælde vil sige AAA-rating hos de internationale kreditvurderingsbureauer. På den måde kan selskaberne opnå stort set samme lånevilkår som staten selv. Da selskabernes obligationer imidlertid er mindre likvide end statsobligationer, betales dog en lille likviditetspræmie til investorer. De danske selskaber betaler en garantipræmie på 15 basispoint p.a. til staten. Øresundsbro Konsortiet betaler ingen garantipræmie Driftsfase Når den faste forbindelse åbner for trafik, begynder projektets driftsfase. Ovennævnte projektselskab er som ejer også ansvarlig for driften, men en stor del af de faktiske driftsopgaver kan Side 13/17

14 udliciteres til private partnere. Også her gælder EU s udbudsdirektiver, hvilket i praksis betyder, at større driftsopgaver skal udbydes i henhold til disse bestemmelser. Selskabets indtægter består af brugerbetalingen for passage af den faste forbindelse. Ovennævnte anlægslov indeholder relevante bestemmelser herom. På den faste forbindelse over Storebælt er det transportministeren, der fastsætter taksterne efter indstilling fra selskabet, mens fastlæggelsen af taksterne på forbindelsen over Øresund varetages af det ansvarlige selskabs bestyrelse. Det vigtigste kriterium for takstfastsættelsen er, at der sikres rimelig tid til opfyldelse af selskabets forpligtelser (jf. nedenfor). I den forbindelse spiller overvejelser om priselasticitet og eventuel konkurrence fra alternative transportveje (med eller uden brugerbetaling) en vigtig rolle. Under alle omstændigheder skal selskabet overholde EU s og landets egne konkurrenceregler. Indtægterne fra brugerbetaling anvendes i første række til drift og vedligeholdelse af den faste forbindelse og til reinvesteringer. Her er det selskabets opgave at tilrettelægge en strategi for disse opgaver, der sikrer de lavest mulige omkostninger på længere sigt. Løsningen af denne opgave begynder meget tidligt, idet der allerede ved design af selve anlægget skal tages hensyn til disse forhold med henblik på at sikre lavest mulige omkostninger i hele projektets levetid (life-cycle cost). Indtægterne fra brugerbetaling skal desuden dække renterne på lånene, der er akkumuleret i anlægsfasen. Det er ikke usædvanligt, at det i projektets første driftsår ikke er muligt at dække hele renteudgiften, hvilket betyder, at gælden øges i disse år. Statsgarantimodellen kompenserer typisk for dette ved at tillade en vis nettolåntagning i driftsfasen. Når cash flowet fra brugerbetalingen dækker beløbet til drift, vedligeholdelse, reinvesteringer og renteudgifter, kan gælden indfries. I praksis består gælden som allerede nævnt af mange lån, så der hvert år sker en vis refinansiering. Refinansieringen tilpasses det frie cash flow, så den samlede gæld nedbringes i takt hermed Egenfinansiering Et centralt element ved statsgarantimodellen er projektets evne til egenfinansiering, dvs. tilbagebetaling af den gæld, der er stiftet i forbindelse med forberedelsen og etableringen af anlægget, med indtægterne fra brugerbetalingen. I Danmark sker det ved, at selskabet ikke modtager statsstøtte ud over værdien af garantierne. Denne evne til egenfinansiering afspejles i tilbagebetalingstiden. Figur 7 illustrerer det grafisk: Diagrammet viser fordelingen af alle indtægter og udgifter ved den faste forbindelse over Øresund fra åbningsdagen til afdraget på det sidste lån. Venstre søjle viser indtægterne ved projektet, mens højre søjle viser udgifterne. De samlede beløb er angivet som nutidsværdi i projektets tilbagebetalingstid, hvorfor søjlerne pr. definition er lige store. Side 14/17

15 Figur 7: Nutidsværdi af pengestrømmene i tilbagebetalingsperioden for Øresundsforbindelsen Som det fremgår af diagrammet, stammer cirka 75 % af indtægterne fra vejtrafikken, mens jernbanetrafikken står for cirka 25 % af de samlede indtægter. På udgiftssiden tegner kapitalomkostninger (renter og afdrag) sig for cirka halvdelen af udgifterne, mens drift, vedligeholdelse og reinvesteringer kun udgør omkring en fjerdedel af de samlede udgifter. Udbyttebetalinger, der anvendes til finansiering af de danske og svenske landanlæg, udgør den sidste fjerdedel af udgifterne. Om ønsket giver statsgarantimodellens fleksibilitet også mulighed for en kombineret finansieringsmodel, hvor brugerbetalingen kun dækker en del af afdragene, mens de resterende afdrag finansieres med statslige midler. I Danmark forventes Folketinget i 2014 at vedtage en anlægslov for en ny forbindelse over Roskilde Fjord. Det samlede budget for dette anlæg er på mio. DKK (ca. 268 mio. EUR), og den danske stat bidrager med cirka 650 mio. DKK (ca. 87 mio. EUR), mens resten dækkes af brugerbetaling. Med andre ord betaler det offentlige her cirka en tredjedel af anlægsomkostningerne, mens brugerne betaler cirka to tredjedele Tilbagebetalingstid Tilbagebetalingstiden er en central faktor ved vurderingen af et projekts økonomiske bæredygtighed. I forbindelse med vedtagelsen af projektet beregnes den forventede tilbagebetalingstid på grundlag af de skønnede omkostninger ved anlæg (inklusive design mv.), drift, vedligeholdelse, renteudgifter samt de forventede indtægter fra brugerbetaling og EU-støtte. Da netop faktorerne anlægsomkostninger, brugerbetaling og renteudgifter er forbundet med en vis usikkerhed, er der naturligvis også usikkerhed om tilbagebetalingstiden. Side 15/17

16 Derfor gennemføres der allerede fra starten af den politiske beslutningsproces detaljerede prognoser og følsomhedsanalyser med henblik på at sikre, at politiske beslutninger, der er truffet på dette grundlag, også holder på længere sigt. Beslutningen om at anvende statsgarantimodellen til et givet projekt kræver derfor, at tilbagebetalingstiden er betydeligt lavere end projektets økonomiske levetid. I Danmark fastsættes tilbagebetalingstiden for et projekt typisk til år, mens levetiden fastsættes til over 100 år. Hvis en eller flere af forudsætningerne ændrer sig, bliver tilbagebetalingstiden tilsvarende kortere eller længere. Udsving i den faktiske drift af et anlæg kompenseres således med ændringer i tilbagebetalingstiden og kræver ikke nye politiske beslutninger eller løbende kapitaltilførsel fra ejeren. Erfaringer viser også, at en tilbagebetalingstid på over 50 år øger projektrisikoen betydeligt. Dvs. at en given ændring i forudsætningerne får en stadig større effekt på tilbagebetalingstiden, i takt med at denne øges. For at vurdere usikkerhedsfaktorerne ved et projekt foretages der således også altid en række følsomhedsanalyser, hvor effekten af en ændring i en eller flere af ovennævnte parametre undersøges. Dette kan suppleres med mere detaljerede risikoanalyser. Den største enkeltrisiko er typisk indtægterne fra brugerbetaling, som bestemmes af trafikvolumen og taksten pr. køretøj. Disse elementer afhænger af en lang række samfundsmæssige faktorer som økonomisk vækst, demografi, ejendomsret til køretøjer, benzinpriser, konkurrence fra alternative transportveje og -former. En prognose for dette skal dække en meget lang periode på 40 til 50 år. Derfor er det ikke overraskende, at netop indtægterne fra brugerbetaling er forbundet med den største usikkerhedsfaktor. Denne usikkerhed reduceres efter nogle års drift, hvor man kender trafikforholdene, men den forsvinder aldrig helt Den faste forbindelse over Storebælt På forbindelsen over Storebælt var trafikvolumenet betydeligt større end i prognoserne, der var udarbejdet før vedtagelsen af den pågældende anlægslov. Ved åbningen af denne forbindelse i 1998 (jernbaneafsnittet blev allerede åbnet i 1997) var den forventede tilbagebetalingstid 37 år. Ti år senere i 2008 havde det højere trafikvolumen og lavere renter reduceret tilbagebetalingstiden til 25 år. Den faste forbindelse over Storebælt er en succes, hvad angår både den samfundsmæssige nytte, den forbedrede infrastruktur og den øgede interaktion mellem den vestlige og østlige del af Danmark samt i økonomisk og finansiel henseende. Med anvendelsen af statsgarantimodellen kunne den faste forbindelse realiseres uden anvendelse af skatteindtægter Den faste forbindelse over Øresund Efter åbningen af Øresundsforbindelsen, der er en kombination af bro og tunnel, lå trafikmængden i begyndelsen under forventningerne, men i de følgende år steg trafikken markant og nåede i 2008 op på lidt over 7 millioner køretøjer. Siden da har trafikken stort set ligget på dette niveau. Især jernbanetrafikken anses for at være en stor succes, idet 10,6 millioner passager benyttede forbindelsen i På den kombinerede Øresundsforbindelse har den beregnede tilbagebetalingstid svinget mellem 30 og 36 år siden driftsstarten først og fremmest på grund af Side 16/17

17 ændringerne i det forventede trafikvolumen. Som det ser ud nu, kan konsortiets gæld tilbagebetales inden for 34 år efter åbningen af forbindelsen, dvs. senest i Øresundsforbindelsen har opfyldt sit formål om at fremme integrationen af de to nabostorbyområder i Danmark og Sverige på tværs af landegrænser. Derfor roser EU-Kommissionen projektet for at være en model, der ophæver EU's indre grænser. Dette havde ikke været muligt uden statsgarantimodellen, da det må betragtes som usandsynligt, at de to regeringer ville have godkendt en finansiering af den faste forbindelse via skatteindtægter. Side 17/17

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Flere investeringer ved OPP?... 4 2.2. Udbudsformer... 4 2.3. Samtænke

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund. Sammenfatningsrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund. Sammenfatningsrapport Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Sammenfatningsrapport Indhold 1. Indhold 3 5. Forhold omkring betalingsanlæg 18 5.1. Teknisk løsning og organisering m.v. 18 2. Sammenfatning af konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

1 Sammenfatning. parter og store afvigelser i de opstillede effektivitetsgevinster.

1 Sammenfatning. parter og store afvigelser i de opstillede effektivitetsgevinster. LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE ORGANISERING, FINANSIERING & UDBUDSMODELLER UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Sammenfatning

Læs mere

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet Roskilde Fjord Ny fast forbindelse Idékonkurrence omkring OPP-projektet MT Højgaard a/s E. PIHL & SØN A.S. DISSING+WEITLING arkitektfirma a/s Rambøll Danmark A/S BALSLEV A/S Rambøll Nyvig a/s HSH Nordbank

Læs mere

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2008-09 Fremsat den 17. december 2008 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

LETBANEN LYNGBY - GLOSTRUP Økonomi og finansiering

LETBANEN LYNGBY - GLOSTRUP Økonomi og finansiering LETBANEN LYNGBY - GLOSTRUP Økonomi og finansiering Indhold 3 Forord 4 En letbane på tværs af København 7 Hvad er OPP? 10 Økonomivurdering af traditionel udførelse og OPP 16 OPP-model med kort driftsperiode

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177_Postboks 250_2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00_Telefax 72 29 32 75_www.kpmg.dk Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast KPMG Statsautoriseret

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ESCO & OPP ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

A/S Femern Landanlæg. CVR-nr. 32 56 79 67. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

A/S Femern Landanlæg. CVR-nr. 32 56 79 67. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx A/S Femern Landanlæg CVR-nr. 32 56 79 67 Årsrapport 2014 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx 2 Årsrapport A/S Femern Landanlæg Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

JUNI 2013 AALBORG LETBANE FINANSIERING OG ORGANISATION

JUNI 2013 AALBORG LETBANE FINANSIERING OG ORGANISATION JUNI 2013 AALBORG LETBANE FINANSIERING OG ORGANISATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2013 AALBORG LETBANE - FINANSIERING

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere