Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG"

Transkript

1 Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator... ACCURATE 20WG 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet (METSULFURON-METHYL 20 WG) Må kun benyttes som ukrudtsmiddel. CHEMINOVA A/S P.O. Box Lemvig 1.4. Nødtelefon (24 timer; kun i nødstilfælde) PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Produktets DPD-klassificering ifølge direktiv 1999/45/EF som ændret Produktets CLP-klassificering ifølge forordning 1272/2008 som ændret WHO-klassificering ifølge Guidelines to Classification 2009 Sundhedsfarer... Miljøfarer... Se punkt 16 for den fulde tekst af R-sætninger og faresætninger N;R51/53 Farer for vandmiljøet: akut kategori 1 (H400) kronisk kategori 1 (H410) Klasse U (Usandsynligt, at præsentere akut fare ved normal brug) Primært lokalirritation. Produktet forventes ikke at forårsage alvorlige sundhedsskadelige effekter, medmindre der er tale om eksponering til store mængder. Produktet forventes at være giftigt for alle grønne planter.

2 Side 2 af Mærkningselementer Ifølge direktiv 1999/45/EF som ændret Faresymbol... N Miljøfarlig R-sætning R51/53... Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. S-sætning S61... Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning / leverandørbrugsanvisning. Øvrige bemærkninger... For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Supplerende sætninger for brug af produktet til plantebeskyttelse S23... Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. S29... Må ikke tømmes i kloakafløb. SP1... Undgå at forurene vand med produktet eller dets beholder. (Undgå at rense sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå forurening via afløb fra gårdspladser og veje). Ifølge EU forordning 1272/2008 som ændret Produktidentifikator... Metsulfuron-methyl 20 WG Farepiktogram (GHS09)... Signalord... Faresætning H Advarsel Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

3 Side 3 af 15 Supplerende oplysninger EUH Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Supplerende sætninger for brug af produktet til plantebeskyttelse: SP1 Sikkerhedssætninger P P P Undgå at forurene vand med produktet eller dets beholder. (Undgå at rense sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå forurening via afløb fra gårdspladser og veje). Undgå udledning til miljøet Udslip opsamles. Indholdet/beholderen bortskaffes som farligt affald Andre farer... Ubegrænset støvdannelse kan udgøre en fare for støveksplosion. Ingen af ingredienserne opfylder kriterierne for at være PBT eller vpvb. PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 3.1. Stoffer... Produktet er en blanding og ikke et stof Blandinger... Se punkt 16 for den fulde tekst af R-sætninger og faresætninger. Aktivstof Metsulfuron-methyl... Indhold: 20 vægt% CAS-navn... Benzoic acid, 2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2- yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester CAS-nr IUPAC navn(e)... Methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoat ISO-navn/EU-navn... Metsulfuron-methyl EF nr. (listenr.) EU index-nr Aktivstoffets DSD-klassificering N;R50/53 Aktivstoffets CLP-klassificering Farer for vandmiljøet: akut kategori 1 (H400) kronisk kategori 1 (H410) Strukturformel...

4 Side 4 af 15 Oplysningspligtige stoffer Indhold (vægt%) CAS-nr. EF-nr. (EINECS-nr.) DSD-klassificering CLP-klassificering Natrium naphthalensulfonatformaldehyd kondensat Natrium methylnaphthalensulfonat maks ingen Xi;R36/38 Lokalirriterende Xi;R36 Lokalirriterende Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Eye Irrit. 2 (H319) Docusatnatrium Xi;R41-38 Lokalirriterende Skin Irrit. 2 (H315) Eye dam. 1 (H318) PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding... Kontakt med huden... Kontakt med øjnene... Indtagelse Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Anvisninger til lægen... Ved ildebefindende bringes vedkommende straks i frisk luft. Lette tilfælde: Vedkommende holdes i ro under opsyn. Søg straks lægehjælp hvis symptomer udvikler sig. Svære tilfælde: Tilkald straks læge eller ambulance. Skyl omgående med store mængder vand samtidig med, at forurenet tøj og fodtøj tages af. Vask med vand og sæbe. Søg lægehjælp hvis der opstår symptomer for hudirritation. Skyl omgående med meget vand eller isotonisk øjenskyller, mens øjenlågene åbnes indimellem, indtil kemikaliet ikke findes mere. Kontaktlinser fjernes efter få minutter, og øjnene skylles igen. Tilkald/opsøg lægehjælp, hvis vedvarende irritation opstår. Fremkaldelse af opkastning frarådes. Skyl straks munden og drik vand eller mælk. Skyl munden og drik væske igen, hvis opkastning alligevel sker. Søg lægehjælp hurtigst muligt. Primært lokalirritation. Generelt forårsager sulfonylurea herbicider som dette sløvhed, forvirring og svimmelhed efter indtagelse af store mængder. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig i tilfælde af indtagelse. Det anbefales at medbringe dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge. En specifik modgift mod dette produkt findes ikke. Maveskylning og/eller administration af aktivt kul kan overvejes. Efter dekontaminering skal behandling af eksponering rettes på kontrol af symptomer og den kliniske tilstand. Mulig skade på slimhinderne kan være en kontraindikation for maveskylning.

5 Side 5 af 15 PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler... Pulver eller kulsyre ved mindre brande, vandtåge eller skum ved større brande. Anvend ikke samlet vandstråle Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen De væsentligste nedbrydningsprodukter er flygtige, giftige, lokalirriterende og brandfarlige stoffer som kvælstofoxider, svovldioxid, kulmonoxid og kuldioxid Anvisningen til brandmandskab Tanke og beholdere skal holdes lukkede og nedkølede ved oversprøjtning med rigelige mængder vand. Ved forbrænding af stoffet dannes giftige gasser, hvorfor man skal nærme sig brandstedet fra vindsiden og bære beskyttelsesmaske. Bekæmp ilden fra beskyttede områder eller fra den maksimalt mulige afstand. Undgå hvis muligt, at vandet løber ned i kloakker, ved hjælp af inddæmning. Brandmænd skal bære fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttende tøj. PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Det anbefales at have en handlingsplan forberedt i tilfælde af spild. Til opsamling af spild bør tomme kar, ikke af metal og som kan lukkes tæt, være til rådighed. I tilfælde af større spild (omfattende 10 tons af produktet eller mere): 1. Anvend personlige værnemidler; se punkt 8 2. Ring til nødtelefonnummer; se punkt 1 3. Underret myndighederne. Anvend alle nødvendige personlige værnemidler ved oprydning. Afhængig af spildets omfang kan det betyde anvendelse af åndedrætsbeskyttelse, ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller, kemikalieresistent tøj, handsker og støvler. Spildet søges standset hurtigst muligt, hvis det kan gøres sikkert. Undgå og formindsk dannelsen af støv så meget som muligt, hvis passende ved befugtning. Eksponering ved sprøjt bør undgås Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå yderligere spredning på overflade, jord eller i vandløb. Undgå udskylning til spildevandssystemer. Ukontrolleret udslip i vandløb skal meldes til de ansvarlige myndigheder Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Det anbefales at overveje muligheder for at forebygge skadelige effekter af spild, såsom inddæmning eller tildækning. Se GHS (Bilag 4, afsnit 6). Afløb tildækkes, hvis situationen kræver det. Mindre spild på gulvet eller på anden uigennemtrængelig flade fejes op omgående eller fortrinsvis suges op ved hjælp af udstyr forsynet med højeffektivt filter og samles i egnede beholdere. Arealet renses med stærkt detergent og meget vand. Skyllevandet opsamles ved hjælp af absorption med universalbindemiddel, Fullers jord, bentonit eller en anden absorberende slags ler, og bringes over i egnede beholdere. De brugte beholdere lukkes forsvarligt og mærkes.

6 Side 6 af 15 Store spild som trænger ned i jorden skal graves op og opsamles i egnede containere. Spild i vand søges inddæmmet så meget som muligt ved isolation af det forurenede vand, som skal samles og fjernes til behandling eller bortskaffelse Henvisning til andre punkter... Se underpunkt 7.1. for forebyggelse af brand. Se underpunkt 8.2. for personlige værnemidler. Se punkt 13 for bortskaffelse. PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Ligesom de fleste organiske pulvere kan produktet danne eksplosive blandinger med luft. Undgå støvdannelse. Tag forholdsregler mod opbygning af statisk elektricitet ved at anvende eksplosionssikret materiale. Antændelseskilder holdes væk. Beskyt mod varme og ild. I industrielle omgivelser anbefales det at undgå alt personlig kontakt med produktet, hvis muligt ved brug af fjernstyrede lukkede systemer. Ellers bør produktet behandles maskinelt så meget som muligt. Effektiv mekanisk ventilation eller lokal udsugning bør forefindes. Udstødningsgasserne bør renses eller behandles på anden vis. Se pkt. 8 for personlig beskyttelse i denne situation. Til dets brug som ukrudtsmiddel ses først efter påkrævede forholdsregler og anvisninger til brug af personlige værnemidler på den officielt godkendte etiket på eller i emballagen, eller anden officiel vejledning eller gældende lovgivning. Hvis disse ikke findes, se pkt. 8. Hold personer, der ikke bærer beskyttelsesbeklædning, borte fra områder, hvor der arbejdes med produktet. Undgå kontakt med øjnene, hud og tøj. Undgå at indånde damp eller sprøjtetåge. Fjern forurenet tøj umiddelbart. Vask omhyggeligt med vand og sæbe efter arbejdet. Handsker skal vaskes grundigt med vand og sæbe, før de tages af. Efter arbejdets udførelse totalafvaskes kroppen med vand og sæbe, og alle beklædningsgenstande skiftes. Undgå at gå med forurenet tøj. Vask beskyttelsesbeklædning og beskyttelsesudstyr med vand og sæbe straks efter brug. Undgå udledning til miljøet. Undgå at forurene vand ved bortskaffelse af skyllevand. Saml alt affald og rester fra rengøring af udstyr mv., og bortskaf det som farligt affald. Se pkt. 13 for bortskaffelse. Krav om arbejdspladsvurdering da blandingen indeholder 1% af et stof som er klassificeret som miljøfarligt efter Miljøstyrelsens regler Betingelser for sikker opbevaring, Produktet er stabilt under normale oplagringsforhold.

7 Side 7 af 15 herunder eventuel uforenelighed Opbevares i lukkede og mærkede beholdere (ikke af metal). Opbevaringsrummet bør være bygget af ildfaste materialer, lukket, tørt, ventileret og med uigennemtrængeligt gulv, utilgængeligt for børn og uautoriserede personer. Rummet bør kun bruges til opbevaring af kemikalier. Fødevarer, drikkevarer, foder og såsæd bør ikke være til stede. En vandhane til at vaske hænderne bør være til rådighed Særlige anvendelser... Produktet er et registreret bekæmpelsesmiddel, som udelukkende må bruges til godkendte anvendelser i overensstemmelse med en etiket godkendt af myndighederne. PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for eksponering... Metsulfuron-methyl DNEL, dermal... PNEC, vandmiljø... Ikke fastlagt for metsulfuron-methyl eller nogen anden ingrediens i produktet. En hygiejnisk grænseværdi på 10 mg/m 3 anbefales af producenten for andre sulfonylurea herbicider. 0,84 mg/kg lgv/dag 16 ng/l 8.2. Eksponeringskontrol... Når arbejdet foregår i lukkede systemer, er der ikke behov for personlige værnemidler. Følgende gælder andre situationer, når lukkede systemer ikke kan anvendes, eller når det er nødvendigt at åbne systemet. Det bør overvejes at rense systemet før åbning for at undgå risikabel eksponering. Forholdsreglerne nedenfor gælder først og fremmest arbejdet med det ufortyndede produkt og blandingen af sprøjtevæsken, men kan også anbefales for udbringning af den færdige sprøjtevæske. Åndedrætsværn... Det anbefales at anvende friskluftforsyning v.hj.a. ventilation i størst muligt omfang. Åndedrætsværn anvendes hvis ventilationen er utilstrækkelig. Filtertype A2B2E2K2HgP3 (kombinationsfilter; farvekode brun, grå, gul, grøn og hvid). Beskyttelseshandsker Øjenbeskyttelse... Anvend kemikalieresistente handsker såsom laminat, butylgummi eller nitrilgummi. Gennembrudstiden for produktet af disse materialer er ukendt, men det forventes, at de vil give tilstrækkelig beskyttelse. Brug beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller. Det anbefales at have en øjenskyller til rådighed indenfor rækkevidde i arbejdsarealet, når risikoen for øjenkontakt eksisterer. Anden hudbeskyttelse Anvend egnet kemikalieresistent beskyttelsestøj for at undgå kontakt med huden, afhængig af eksponeringens omfang. Under normale arbejdsomstændigheder, når eksponering for materialet ikke kan undgås for en begrænset tidsperiode, kan anvendelse af vandafvisende bukser og forklæde eller coverall af PE være

8 Side 8 af 15 PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER tilstrækkelig. Coverall af PE genbruges ikke hvis forurenet. I tilfælde af eksponering af betydning eller langvarig eksponering kan coverall af barrierelaminat være påkrævet Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende... Lysebrunt faststof (granuler) Lugt... Svagt, ligesom ester Lugttærskel... Ikke målt ph... 1% dispersion i vand: 3-7 (typisk 4) Smeltepunkt/frysepunkt... Metsulfuron-methyl : 162 C Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval... Nedbrydes Flammepunkt... Ikke målt Fordampningshastighed... Ikke målt Antændelighed (fast stof, luftart).. Ikke meget brandfarligt Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser... Ikke målt Damptryk... Metsulfuron-methyl : 1,1 x Pa ved 20 C 3,3 x Pa ved 25 C Dampmassefylde... Ikke målt Relativ massefylde... Ikke målt Massefylde: 0,5-0,7 (typisk 0,6) g/cm 3 Opløselighed... Opløselighed af metsulfuron-methyl ved 25 C i: n-hexan mg/l acetone 37 g/l dichlormethan 132 g/l methanol 7,63 g/l acetonitril 25,9 g/l ethylacetat 11,1 g/l toluen 1,24 g/l vand 0,55 g/l ved ph 5 2,79 g/l ved ph g/l ved ph 9 Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Metsulfuron-methyl : log K ow = -1,7 ved ph 7 og 25 C Selvantændelsestemperatur... > 400 C Dekomponeringstemperatur... Metsulfuron-methyl : begynder ved ca. 162 C Viskositet... Ikke målt Eksplosive egenskaber... Ikke eksplosivt Oxiderende egenskaber... Ikke oxiderende 9.2. Andre oplysninger... Produktet kan dispergeres i vand. PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet... Så vidt os bekendt har produktet ingen specielle reaktive egenskaber Kemisk stabilitet... Stabilt ved stuetemperatur Risiko for farlige reaktioner... Produktet kan reagere med alkaliske materialer og frigive varme. Dette er en syre-base neutraliseringsreaktion, som kan være farlig på grund af varmeudviklingen.

9 Side 9 af Forhold, som skal undgås... Ved opvarmning af produktet frigives sundhedsskadelige og lokalirriterende stoffer. Ekstrem støvdannelse kan give anledning til fare for støveksplosion Materialer der skal undgås... Stærke oxiderende og stærke alkaliprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Se underpunkt 5.2. PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om toksikologiske virkninger Produkt Akut giftighed... Produktet er ikke sundhedsskadeligt ved indånding, ved hudkontakt eller ved indtagelse. Det bør dog altid behandles med den normale forsigtighed for håndtering af kemikalier. Den akutte giftighed af produktet er målt som: Optagelsesvej - indtagelse LD 50, oral, rotte: > 2000 mg/kg (metode OECD 425) - hud LD 50, dermal, rotte: > 2000 mg/kg (metode OECD 402) - indånding LC 50, inhalation, rotte: > 4,97 mg/l/4 t (metode OECD 403) Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. (). Hudætsning/-irritation... Produktet er mildt hudirriterende (metode OECD 404). Alvorlig øjenskade/øjenirritation Produktet er moderat øjenirriterende (metode OECD 405). Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Aspirationsfare... Symptoms and effects, acute and delayed Produktet er ikke sensibiliserende (metode OECD 429). Produktet indeholder ingen ingrediens som medfører en aspirationsfare. Primært lokalirritation. Så vidt os bekendt er der ikke rapporteret skadelige effekter på mennesker. Produktet forventes ikke at forårsage alvorlige sundhedsskadelige effekter, medmindre der er tale om eksponering til store mængder. Generelt forårsager sulfonylurea herbicider som dette sløvhed, forvirring og svimmelhed efter indtagelse. Metsulfuron-methyl Akut giftighed... Stoffet er ikke sundhedsskadeligt ved indånding, ved hudkontakt eller ved indtagelse. Dets akutte giftighed er målt som: Optagelsesvej - indtagelse LD 50, oral, rotte: > 5000 mg/kg (metode 40 CFR ) - hud LD 50, dermal, kanin: > 2000 mg/kg (metode 40 CFR ) - indånding LC 50, inhalation, rotte: > 5,0 mg/l/4 t (metode EØF B2) Hudætsning/-irritation... Ikke hudirriterende (metode FIFRA 81.5).

10 Side 10 af 15 Alvorlig øjenskade/øjenirritation Stoffet kan være moderat øjenirriterende (metode FIFRA 81.4). Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kimcellemutagenicitet... Kræftfremkaldende egenskaber... Reproduktionstoksicitet... Enkelt STOT-eksponering... Gentagne STOT-eksponeringer... Stoffet var ikke sensibiliserende for marsvin (metode OECD 406). Metsulfuron-methyl var positivt for kromosomafvigelser i ægceller fra kinesiske hamstre (metode OECD 473). Den negative kontrol i dette forsøg viste dog for mange afvigelser. Kimcellemutagenicitet er derfor ikke påvist. Andre mutagenicitetsforsøg var negative. K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o Ingen indikationer af kræftfremkaldende effekter er fundet for metsulfuron-methyl i rotter og mus (metode OJ L133). Der er ikke fundet skadelige virkninger på forplantningsevnen for metsulfuron-methyl (metode OJ L133). Intet tegn på teratogene (fosterskader forårsagende) virkninger er fundet for metsulfuronmethyl (metode OJ L133). Så vidt os bekendt er der ikke set specifikke effekter for stoffet. Målorgan: intet specifikt målorgan NOEL: 84 mg/kg lgv/dag i et 90-dages rottestudie. Ved højere doser blev der set nedsat total serum protein i hundyr og nedsat antal leukocyter i handyr (metode FIFRA 82.1). Natrium naphthalensulfonat-formaldehyd kondensat Akut giftighed... Stoffet anses ikke for at være sundhedsskadeligt ved enkelt eksponering. Hudætsning/-irritation... Alvorlig øjenskade/øjenirritation Enkelt STOT-eksponering... Natrium methylnaphthalensulfonat Akut giftighed... Hudirriterende. Øjenirriterende. Inånding af støv kan forårsage irritation af luftvejene. Det er ikke klart om kriterierne for klassificering er opfyldt. Stoffet anses ikke for at være sundhedsskadeligt ved enkelt eksponering. Optagelsesvej: - indtagelse LD 50, oral, rotte: 5620 mg/kg - hud LD 50, dermal, rotte: > 2000 mg/kg - indånding LC 50, inhalation, rotte: ikke til rådighed Alvorlig øjenskade/øjenirritation Enkelt STOT-eksponering... Øjenirriterende. Inhalation af støv kan forårsage irritation af luftvejene. Det er ikke klart om kriterierne for klassificering er opfyldt.

11 Side 11 af 15 Docusatnatrium Akut giftighed... Stoffet anses ikke for at være sundhedsskadeligt ved indånding, ved hudkontakt eller ved indtagelse. Dets akutte giftighed er målt som: Optagelsesvej: - indtagelse LD 50, oral, rotte: > 2100 mg/kg (metode OECD 401) - hud LD 50, dermal, rotte: > mg/kg (metode OECD 402) - indånding LC 50, inhalation, rotte: ca. 20 mg/l/4 t Hudætsning/-irritation... Hudirriterende (metode OECD 404). Alvorlig øjenskade/øjenirritation Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kimcellemutagenicitet... Kræftfremkaldende egenskaber... Reproduktionstoksicitet... Enkelt STOT-eksponering... Gentagne STOT-eksponeringer... Aspirationsfare... Alvorlig øjenirriterende med mulighed for at forårsage varig øjenskade (metode OECD 405). Så vidt os bekendt er der ikke rapporteret indikationer af allergene egenskaber. Indikationer af mulige effekter er set i tre forsøg (metode OECD 473). Effekten blev dog kun set når S-9 var tilsat og ved doser som lå meget tæt på giftighedstærsklen. Der er ikke fundet tegn på kræftfremkaldende egenskaber i to studier (metode OECD 451). Der er ikke fundet virkninger på forplantningsevnen eller teratogene (fosterskader forårsagende) virkninger (metode OECD 416). Der kendes ikke til andre specifikke effekter efter enkelt eksponering end allerede nævnt. NOEL: 750 mg/kg lgv/dag i et 90-dages rottestudie (metode OECD 408). Stoffet er ikke af en type som er kendt for at medføre fare for kemisk betinget lungebetændelse. PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER Toksicitet... Produktet er giftigt for grønne alger og meget giftigt for vandplanter. Det anses ikke for at være skadeligt for fisk, vandlevende invertebrater, fugle, mikro- og makroorganismer i jorden, pattedyr og insekter. Produktets økotoksicitet er målt til: - Fisk Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) h LC 50 : > 100 mg/l - Invertebrater Dafnier (Daphnia magna) h LC 50 : > 100 mg/l - Alger Grønne alger (Pseudokirchneriella subcapitata) 72-h EC 50 : 1,185 mg/l - Planter Andemad (Lemna gibba)... 7-dage LC 50 : 1,866 µg/l - Regnorm Eisenia fetida... LC 50 : > 1000 mg/kg tør jord - Insekter Bier h LD 50, kontakt: > 200 µg/bi

12 Side 12 af h LD 50, oral: > 60,7 µg/bi Persistens og nedbrydelighed... Metsulfuron-methyl opfylder ikke kriterierne for at være let biologisk nedbrydeligt. Det er moderat persistent i miljøet. Dets primære halveringstid i miljøet varierer fra nogle uger til nogle måneder i aerob jord og aerobt vand, afhængigt af omstændigheder. Nedbrydning sker både ved kemisk hydrolyse og mikrobiologisk nedbrydning. Produktet indeholder mindre mængder af ikke let biologisk nedbrydelige ingredienser, som muligvis ikke nedbrydes i vandrensningsanlæg Bioakkumuleringspotentiale... Se sektion 9 for fordelingskoefficient n-oktanol/vand. På grund af dets høje vandopløselighed bioakkumulerer metsulfuron-methyl ikke. Bioakkumuleringsfaktoren er < Mobilitet i jord... Under almindelige omstændigheder er metsulfuron-methyl mobilt i jord. Det kan potentielt udvaskes til grundvandet Resultater af PBT- og vpvbvurdering Ingen af ingredienserne opfylder kriterierne for at være PBT eller vpvb Andre negative virkninger... Der kendes ikke til andre negative virkninger i miljøet. PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandling... Rester af produktet og tom men ikke rengjort emballage skal betragtes som farligt affald. Bortskaffelse af produkt... Ifølge Affaldsrammedirektivet 2008/98/EF skal muligheder for genanvendelse eller genvinding først undersøges. Affald, som ikke kan anvendes eller genvindes kemisk, bortskaffes i overensstemmelse med dansk lovgivning som kemikalieaffald ved aflevering til kommunal modtagestation eller Kommunekemi. Kemikalieaffaldsgruppe: T Kemikalieaffaldskortnr.: EAK-kode: Pesticider, Undgå at forurene vand, madvarer, foderstoffer eller såsæd ved oplagring eller bortskaffelse. Bortskaffelse af emballage... Tomme containere kan indeholde dampe og produktrester. Anvend alle nødvendige sikkerhedsforholdsregler indtil containerne er renset eller tilintetgjort. PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO klassificering UN-nummer

13 Side 13 af UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Miljøfarligt faststof, n.o.s. (metsulfuron-methyl) (Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (metsulfuronmethyl)) Transportfareklasse(r) Emballagegruppe... III Miljøfarer... Havforurenende (marine pollutant) Særlige forsigtighedsregler for brugeren Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/8 og IBC-koden Undgå udledning til miljøet. Produktet transporteres ikke i bulk tankskibe. PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Seveso kategori i Bilag I, del 2, til direktiv 96/82/EC: miljøfarlig. Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse). Alle ingredienser i dette produkt er omfattet af EU-kemikalielovgivning Kemikaliesikkerhedsvurdering En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udarbejdet. PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER Relevante ændringer i sikkerhedsdatabladet Mange ændringer er foretaget for at bringe sikkerhedsdatabladet i overensstemmelse med forordning 453/2010, men de indeholder ingen ny information vedrørende farlige egenskaber. Forklaring af forkortelser... CAS Chemical Abstracts Service CFR Code of Federal Regulations CLP Classification, Labelling and Packaging; henviser til EU forordning 1272/2008 som ændret DNEL Derived No Effect Level DPD Dangerous Preparation Directive; henviser til direktiv 1999/45/EF som ændret DSD Dangerous Substance Directive; henviser til direktiv 67/548/EØF som ændret EC 50 Effektkoncentration 50% EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances FIFRA Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act GHS Globally Harmonized classification and labelling System of chemicals, fjerde reviderede udgave 2011 IBC International Bulk Chemical code ISO International Organisation for Standardization IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være

14 Side 14 af 15 opfyldt. LC 50 Dødelig koncentration 50% LD 50 Dødelig dosis 50% MARPOL Regler fra International Maritime Organisation (IMO) for varer, der er farlige for havmiljøet NOEL No Observed Effect Level N.o.s. Not otherwise specified OECD Organisation for Economic Cooperation and Development OJ Official Journal (EU) PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic PE Polyethylen PNEC Predicted No Effect Concentration R-sætning Risikosætning S-9 Post-mitokondrisk fraktion fremstillet af levere fra gnavere anvendt til metabolisk aktivering SP Safety Precaution S-sætning Sikkerhedssætning TWA Time Weighed Average vpvb very Persistent, very Bioaccumulative WG Water dispersible granules WHO World Health Organisation Referencer... Klassificeringsmetoder... Data målt på produktet er ikke offentliggjorte virksomhedsdata. Data for ingredienserne er til rådighed fra offentliggjort litteratur og kan findes flere steder. Farer for vandmiljøet, akut: måledata kronisk: beregningsmetode Brugte R-sætninger... R36 Irriterer øjnene. R36/38 Irriterer øjnene og huden. R38 Irriterer huden. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Brugte CLP faresætninger... H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. Rådgivning om egnet uddannelse/ instruktion af arbejdstagere Materialet må kun udbringes af personer, som er i besiddelse af et gyldigt sprøjtebevis eller sprøjtecertifikat i.h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 360 af som ændret (om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler). Dette gælder dog ikke for elever under uddannelse.

15 Side 15 af 15 Informationen præsenteret i dette sikkerhedsdatablad anses for at være nøjagtig og pålidelig, men brug af materialet varierer og der kan være situationer ikke forudset af Cheminova A/S. Materialets bruger bør overveje informationens gyldighed under brugerens specifikke omstændigheder. Fremstillet af: Cheminova A/S Afdeling for Sikkerhed, Sundhed, Miljø og Kvalitet / GHB

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01. Sikkerhedsdatablad Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.00 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Ler Selvhærdende

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt)

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt) SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 30062015 Version: 001CSDK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/ Sikkerhedsdatablad Revision: 08112010 Erstatter: Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Liquid Tempera 12 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan HSSC 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan Spray 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 14-08-2013 Erstatter: 20-12-2011 Version: 0200/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProtoxSkimmel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 15062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 821102 Betegnelse: Ammonium-standardopløsning 10 mg/l NH4-N Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 29-10-2014 Erstatter: 14-08-2013 Version: 0300/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProtoxSkimmel

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

MULTIREN 83 DESINFEKTION

MULTIREN 83 DESINFEKTION Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1802188 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Handy Plus. Erstatter dato: 10-10-2013 Revisionsdato: 04-02-2015

Sikkerhedsdatablad. Handy Plus. Erstatter dato: 10-10-2013 Revisionsdato: 04-02-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Øvrig Information: Produktet er et kosmetisk produkt, som er omfatttet af Europa-Parlamentets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTITEMP EP 00 Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer Revision 09/04/2014 Revision 6 Erstatter dato 15/08/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 1984253,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: jalr Udarbejdelsesdato: 22-04-2015 Revisionsdato: 24-04-2015 Anvendelse:

Læs mere

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 71245 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PORCIVET

SIKKERHEDSDATABLAD PORCIVET PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 10007912 CAS-nummer: 11070-73-8 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSvamp. Revision: 20-12-2011 Erstatter: 19-12-2011 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSvamp. Revision: 20-12-2011 Erstatter: 19-12-2011 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 20-12-2011 Erstatter: 19-12-2011 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProtoxSvamp

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 115734E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator PR-nr.: Emballage: Kræves ikke 25 kg 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12739A 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Icopal Reparationsasfalt

Sikkerhedsdatablad. Icopal Reparationsasfalt Sikkerhedsdatablad Revision: 20111130 Erstatter: 20080424 Version: 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Icopal Reparationsasfalt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168 Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Food Grease Plus 00, 1 og 2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner Sæbespåner Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Kræves ikke Udarbejdet den: 02092014 / LGR Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 23072014 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-06-2014 Erstatter: 26-08-2013 Version: 0101/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 2072 Desinficerende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-05-2014 SDS version: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: -

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-05-2014 SDS version: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: - Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28052014 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Silver Selvblankende Sko

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 16-04-2014 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 16-04-2014 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 16042014 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Alaska EcoCare Textilrens

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stoffets navn Handelsnavn Identifikationsnummer Registreringsnummer Synonymer Polyvinylacetal

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk)

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Laundry Line Kalk-væk (Kalkvæk) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care Revision 11/01/2011 Revision 2 Erstatter dato 11/01/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SIM32,

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A10976C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 20121016 Erstatter: Version: 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: SE 70% TBk PRnummer: 12 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo CleanLine Hair & Body Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD CleanLine Hair & Body Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 27.11.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 960 2673 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Diversey Oxivir Plus Spray Revision: 2012-07-09 Udgave 01 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere