Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG"

Transkript

1 Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator... ACCURATE 20WG 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet (METSULFURON-METHYL 20 WG) Må kun benyttes som ukrudtsmiddel. CHEMINOVA A/S P.O. Box Lemvig 1.4. Nødtelefon (24 timer; kun i nødstilfælde) PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Produktets DPD-klassificering ifølge direktiv 1999/45/EF som ændret Produktets CLP-klassificering ifølge forordning 1272/2008 som ændret WHO-klassificering ifølge Guidelines to Classification 2009 Sundhedsfarer... Miljøfarer... Se punkt 16 for den fulde tekst af R-sætninger og faresætninger N;R51/53 Farer for vandmiljøet: akut kategori 1 (H400) kronisk kategori 1 (H410) Klasse U (Usandsynligt, at præsentere akut fare ved normal brug) Primært lokalirritation. Produktet forventes ikke at forårsage alvorlige sundhedsskadelige effekter, medmindre der er tale om eksponering til store mængder. Produktet forventes at være giftigt for alle grønne planter.

2 Side 2 af Mærkningselementer Ifølge direktiv 1999/45/EF som ændret Faresymbol... N Miljøfarlig R-sætning R51/53... Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. S-sætning S61... Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning / leverandørbrugsanvisning. Øvrige bemærkninger... For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Supplerende sætninger for brug af produktet til plantebeskyttelse S23... Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. S29... Må ikke tømmes i kloakafløb. SP1... Undgå at forurene vand med produktet eller dets beholder. (Undgå at rense sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå forurening via afløb fra gårdspladser og veje). Ifølge EU forordning 1272/2008 som ændret Produktidentifikator... Metsulfuron-methyl 20 WG Farepiktogram (GHS09)... Signalord... Faresætning H Advarsel Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

3 Side 3 af 15 Supplerende oplysninger EUH Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Supplerende sætninger for brug af produktet til plantebeskyttelse: SP1 Sikkerhedssætninger P P P Undgå at forurene vand med produktet eller dets beholder. (Undgå at rense sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå forurening via afløb fra gårdspladser og veje). Undgå udledning til miljøet Udslip opsamles. Indholdet/beholderen bortskaffes som farligt affald Andre farer... Ubegrænset støvdannelse kan udgøre en fare for støveksplosion. Ingen af ingredienserne opfylder kriterierne for at være PBT eller vpvb. PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 3.1. Stoffer... Produktet er en blanding og ikke et stof Blandinger... Se punkt 16 for den fulde tekst af R-sætninger og faresætninger. Aktivstof Metsulfuron-methyl... Indhold: 20 vægt% CAS-navn... Benzoic acid, 2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2- yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester CAS-nr IUPAC navn(e)... Methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoat ISO-navn/EU-navn... Metsulfuron-methyl EF nr. (listenr.) EU index-nr Aktivstoffets DSD-klassificering N;R50/53 Aktivstoffets CLP-klassificering Farer for vandmiljøet: akut kategori 1 (H400) kronisk kategori 1 (H410) Strukturformel...

4 Side 4 af 15 Oplysningspligtige stoffer Indhold (vægt%) CAS-nr. EF-nr. (EINECS-nr.) DSD-klassificering CLP-klassificering Natrium naphthalensulfonatformaldehyd kondensat Natrium methylnaphthalensulfonat maks ingen Xi;R36/38 Lokalirriterende Xi;R36 Lokalirriterende Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Eye Irrit. 2 (H319) Docusatnatrium Xi;R41-38 Lokalirriterende Skin Irrit. 2 (H315) Eye dam. 1 (H318) PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding... Kontakt med huden... Kontakt med øjnene... Indtagelse Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Anvisninger til lægen... Ved ildebefindende bringes vedkommende straks i frisk luft. Lette tilfælde: Vedkommende holdes i ro under opsyn. Søg straks lægehjælp hvis symptomer udvikler sig. Svære tilfælde: Tilkald straks læge eller ambulance. Skyl omgående med store mængder vand samtidig med, at forurenet tøj og fodtøj tages af. Vask med vand og sæbe. Søg lægehjælp hvis der opstår symptomer for hudirritation. Skyl omgående med meget vand eller isotonisk øjenskyller, mens øjenlågene åbnes indimellem, indtil kemikaliet ikke findes mere. Kontaktlinser fjernes efter få minutter, og øjnene skylles igen. Tilkald/opsøg lægehjælp, hvis vedvarende irritation opstår. Fremkaldelse af opkastning frarådes. Skyl straks munden og drik vand eller mælk. Skyl munden og drik væske igen, hvis opkastning alligevel sker. Søg lægehjælp hurtigst muligt. Primært lokalirritation. Generelt forårsager sulfonylurea herbicider som dette sløvhed, forvirring og svimmelhed efter indtagelse af store mængder. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig i tilfælde af indtagelse. Det anbefales at medbringe dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge. En specifik modgift mod dette produkt findes ikke. Maveskylning og/eller administration af aktivt kul kan overvejes. Efter dekontaminering skal behandling af eksponering rettes på kontrol af symptomer og den kliniske tilstand. Mulig skade på slimhinderne kan være en kontraindikation for maveskylning.

5 Side 5 af 15 PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler... Pulver eller kulsyre ved mindre brande, vandtåge eller skum ved større brande. Anvend ikke samlet vandstråle Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen De væsentligste nedbrydningsprodukter er flygtige, giftige, lokalirriterende og brandfarlige stoffer som kvælstofoxider, svovldioxid, kulmonoxid og kuldioxid Anvisningen til brandmandskab Tanke og beholdere skal holdes lukkede og nedkølede ved oversprøjtning med rigelige mængder vand. Ved forbrænding af stoffet dannes giftige gasser, hvorfor man skal nærme sig brandstedet fra vindsiden og bære beskyttelsesmaske. Bekæmp ilden fra beskyttede områder eller fra den maksimalt mulige afstand. Undgå hvis muligt, at vandet løber ned i kloakker, ved hjælp af inddæmning. Brandmænd skal bære fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttende tøj. PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Det anbefales at have en handlingsplan forberedt i tilfælde af spild. Til opsamling af spild bør tomme kar, ikke af metal og som kan lukkes tæt, være til rådighed. I tilfælde af større spild (omfattende 10 tons af produktet eller mere): 1. Anvend personlige værnemidler; se punkt 8 2. Ring til nødtelefonnummer; se punkt 1 3. Underret myndighederne. Anvend alle nødvendige personlige værnemidler ved oprydning. Afhængig af spildets omfang kan det betyde anvendelse af åndedrætsbeskyttelse, ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller, kemikalieresistent tøj, handsker og støvler. Spildet søges standset hurtigst muligt, hvis det kan gøres sikkert. Undgå og formindsk dannelsen af støv så meget som muligt, hvis passende ved befugtning. Eksponering ved sprøjt bør undgås Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå yderligere spredning på overflade, jord eller i vandløb. Undgå udskylning til spildevandssystemer. Ukontrolleret udslip i vandløb skal meldes til de ansvarlige myndigheder Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Det anbefales at overveje muligheder for at forebygge skadelige effekter af spild, såsom inddæmning eller tildækning. Se GHS (Bilag 4, afsnit 6). Afløb tildækkes, hvis situationen kræver det. Mindre spild på gulvet eller på anden uigennemtrængelig flade fejes op omgående eller fortrinsvis suges op ved hjælp af udstyr forsynet med højeffektivt filter og samles i egnede beholdere. Arealet renses med stærkt detergent og meget vand. Skyllevandet opsamles ved hjælp af absorption med universalbindemiddel, Fullers jord, bentonit eller en anden absorberende slags ler, og bringes over i egnede beholdere. De brugte beholdere lukkes forsvarligt og mærkes.

6 Side 6 af 15 Store spild som trænger ned i jorden skal graves op og opsamles i egnede containere. Spild i vand søges inddæmmet så meget som muligt ved isolation af det forurenede vand, som skal samles og fjernes til behandling eller bortskaffelse Henvisning til andre punkter... Se underpunkt 7.1. for forebyggelse af brand. Se underpunkt 8.2. for personlige værnemidler. Se punkt 13 for bortskaffelse. PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Ligesom de fleste organiske pulvere kan produktet danne eksplosive blandinger med luft. Undgå støvdannelse. Tag forholdsregler mod opbygning af statisk elektricitet ved at anvende eksplosionssikret materiale. Antændelseskilder holdes væk. Beskyt mod varme og ild. I industrielle omgivelser anbefales det at undgå alt personlig kontakt med produktet, hvis muligt ved brug af fjernstyrede lukkede systemer. Ellers bør produktet behandles maskinelt så meget som muligt. Effektiv mekanisk ventilation eller lokal udsugning bør forefindes. Udstødningsgasserne bør renses eller behandles på anden vis. Se pkt. 8 for personlig beskyttelse i denne situation. Til dets brug som ukrudtsmiddel ses først efter påkrævede forholdsregler og anvisninger til brug af personlige værnemidler på den officielt godkendte etiket på eller i emballagen, eller anden officiel vejledning eller gældende lovgivning. Hvis disse ikke findes, se pkt. 8. Hold personer, der ikke bærer beskyttelsesbeklædning, borte fra områder, hvor der arbejdes med produktet. Undgå kontakt med øjnene, hud og tøj. Undgå at indånde damp eller sprøjtetåge. Fjern forurenet tøj umiddelbart. Vask omhyggeligt med vand og sæbe efter arbejdet. Handsker skal vaskes grundigt med vand og sæbe, før de tages af. Efter arbejdets udførelse totalafvaskes kroppen med vand og sæbe, og alle beklædningsgenstande skiftes. Undgå at gå med forurenet tøj. Vask beskyttelsesbeklædning og beskyttelsesudstyr med vand og sæbe straks efter brug. Undgå udledning til miljøet. Undgå at forurene vand ved bortskaffelse af skyllevand. Saml alt affald og rester fra rengøring af udstyr mv., og bortskaf det som farligt affald. Se pkt. 13 for bortskaffelse. Krav om arbejdspladsvurdering da blandingen indeholder 1% af et stof som er klassificeret som miljøfarligt efter Miljøstyrelsens regler Betingelser for sikker opbevaring, Produktet er stabilt under normale oplagringsforhold.

7 Side 7 af 15 herunder eventuel uforenelighed Opbevares i lukkede og mærkede beholdere (ikke af metal). Opbevaringsrummet bør være bygget af ildfaste materialer, lukket, tørt, ventileret og med uigennemtrængeligt gulv, utilgængeligt for børn og uautoriserede personer. Rummet bør kun bruges til opbevaring af kemikalier. Fødevarer, drikkevarer, foder og såsæd bør ikke være til stede. En vandhane til at vaske hænderne bør være til rådighed Særlige anvendelser... Produktet er et registreret bekæmpelsesmiddel, som udelukkende må bruges til godkendte anvendelser i overensstemmelse med en etiket godkendt af myndighederne. PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for eksponering... Metsulfuron-methyl DNEL, dermal... PNEC, vandmiljø... Ikke fastlagt for metsulfuron-methyl eller nogen anden ingrediens i produktet. En hygiejnisk grænseværdi på 10 mg/m 3 anbefales af producenten for andre sulfonylurea herbicider. 0,84 mg/kg lgv/dag 16 ng/l 8.2. Eksponeringskontrol... Når arbejdet foregår i lukkede systemer, er der ikke behov for personlige værnemidler. Følgende gælder andre situationer, når lukkede systemer ikke kan anvendes, eller når det er nødvendigt at åbne systemet. Det bør overvejes at rense systemet før åbning for at undgå risikabel eksponering. Forholdsreglerne nedenfor gælder først og fremmest arbejdet med det ufortyndede produkt og blandingen af sprøjtevæsken, men kan også anbefales for udbringning af den færdige sprøjtevæske. Åndedrætsværn... Det anbefales at anvende friskluftforsyning v.hj.a. ventilation i størst muligt omfang. Åndedrætsværn anvendes hvis ventilationen er utilstrækkelig. Filtertype A2B2E2K2HgP3 (kombinationsfilter; farvekode brun, grå, gul, grøn og hvid). Beskyttelseshandsker Øjenbeskyttelse... Anvend kemikalieresistente handsker såsom laminat, butylgummi eller nitrilgummi. Gennembrudstiden for produktet af disse materialer er ukendt, men det forventes, at de vil give tilstrækkelig beskyttelse. Brug beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller. Det anbefales at have en øjenskyller til rådighed indenfor rækkevidde i arbejdsarealet, når risikoen for øjenkontakt eksisterer. Anden hudbeskyttelse Anvend egnet kemikalieresistent beskyttelsestøj for at undgå kontakt med huden, afhængig af eksponeringens omfang. Under normale arbejdsomstændigheder, når eksponering for materialet ikke kan undgås for en begrænset tidsperiode, kan anvendelse af vandafvisende bukser og forklæde eller coverall af PE være

8 Side 8 af 15 PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER tilstrækkelig. Coverall af PE genbruges ikke hvis forurenet. I tilfælde af eksponering af betydning eller langvarig eksponering kan coverall af barrierelaminat være påkrævet Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende... Lysebrunt faststof (granuler) Lugt... Svagt, ligesom ester Lugttærskel... Ikke målt ph... 1% dispersion i vand: 3-7 (typisk 4) Smeltepunkt/frysepunkt... Metsulfuron-methyl : 162 C Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval... Nedbrydes Flammepunkt... Ikke målt Fordampningshastighed... Ikke målt Antændelighed (fast stof, luftart).. Ikke meget brandfarligt Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser... Ikke målt Damptryk... Metsulfuron-methyl : 1,1 x Pa ved 20 C 3,3 x Pa ved 25 C Dampmassefylde... Ikke målt Relativ massefylde... Ikke målt Massefylde: 0,5-0,7 (typisk 0,6) g/cm 3 Opløselighed... Opløselighed af metsulfuron-methyl ved 25 C i: n-hexan mg/l acetone 37 g/l dichlormethan 132 g/l methanol 7,63 g/l acetonitril 25,9 g/l ethylacetat 11,1 g/l toluen 1,24 g/l vand 0,55 g/l ved ph 5 2,79 g/l ved ph g/l ved ph 9 Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Metsulfuron-methyl : log K ow = -1,7 ved ph 7 og 25 C Selvantændelsestemperatur... > 400 C Dekomponeringstemperatur... Metsulfuron-methyl : begynder ved ca. 162 C Viskositet... Ikke målt Eksplosive egenskaber... Ikke eksplosivt Oxiderende egenskaber... Ikke oxiderende 9.2. Andre oplysninger... Produktet kan dispergeres i vand. PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet... Så vidt os bekendt har produktet ingen specielle reaktive egenskaber Kemisk stabilitet... Stabilt ved stuetemperatur Risiko for farlige reaktioner... Produktet kan reagere med alkaliske materialer og frigive varme. Dette er en syre-base neutraliseringsreaktion, som kan være farlig på grund af varmeudviklingen.

9 Side 9 af Forhold, som skal undgås... Ved opvarmning af produktet frigives sundhedsskadelige og lokalirriterende stoffer. Ekstrem støvdannelse kan give anledning til fare for støveksplosion Materialer der skal undgås... Stærke oxiderende og stærke alkaliprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Se underpunkt 5.2. PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om toksikologiske virkninger Produkt Akut giftighed... Produktet er ikke sundhedsskadeligt ved indånding, ved hudkontakt eller ved indtagelse. Det bør dog altid behandles med den normale forsigtighed for håndtering af kemikalier. Den akutte giftighed af produktet er målt som: Optagelsesvej - indtagelse LD 50, oral, rotte: > 2000 mg/kg (metode OECD 425) - hud LD 50, dermal, rotte: > 2000 mg/kg (metode OECD 402) - indånding LC 50, inhalation, rotte: > 4,97 mg/l/4 t (metode OECD 403) Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. (). Hudætsning/-irritation... Produktet er mildt hudirriterende (metode OECD 404). Alvorlig øjenskade/øjenirritation Produktet er moderat øjenirriterende (metode OECD 405). Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Aspirationsfare... Symptoms and effects, acute and delayed Produktet er ikke sensibiliserende (metode OECD 429). Produktet indeholder ingen ingrediens som medfører en aspirationsfare. Primært lokalirritation. Så vidt os bekendt er der ikke rapporteret skadelige effekter på mennesker. Produktet forventes ikke at forårsage alvorlige sundhedsskadelige effekter, medmindre der er tale om eksponering til store mængder. Generelt forårsager sulfonylurea herbicider som dette sløvhed, forvirring og svimmelhed efter indtagelse. Metsulfuron-methyl Akut giftighed... Stoffet er ikke sundhedsskadeligt ved indånding, ved hudkontakt eller ved indtagelse. Dets akutte giftighed er målt som: Optagelsesvej - indtagelse LD 50, oral, rotte: > 5000 mg/kg (metode 40 CFR ) - hud LD 50, dermal, kanin: > 2000 mg/kg (metode 40 CFR ) - indånding LC 50, inhalation, rotte: > 5,0 mg/l/4 t (metode EØF B2) Hudætsning/-irritation... Ikke hudirriterende (metode FIFRA 81.5).

10 Side 10 af 15 Alvorlig øjenskade/øjenirritation Stoffet kan være moderat øjenirriterende (metode FIFRA 81.4). Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kimcellemutagenicitet... Kræftfremkaldende egenskaber... Reproduktionstoksicitet... Enkelt STOT-eksponering... Gentagne STOT-eksponeringer... Stoffet var ikke sensibiliserende for marsvin (metode OECD 406). Metsulfuron-methyl var positivt for kromosomafvigelser i ægceller fra kinesiske hamstre (metode OECD 473). Den negative kontrol i dette forsøg viste dog for mange afvigelser. Kimcellemutagenicitet er derfor ikke påvist. Andre mutagenicitetsforsøg var negative. K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o Ingen indikationer af kræftfremkaldende effekter er fundet for metsulfuron-methyl i rotter og mus (metode OJ L133). Der er ikke fundet skadelige virkninger på forplantningsevnen for metsulfuron-methyl (metode OJ L133). Intet tegn på teratogene (fosterskader forårsagende) virkninger er fundet for metsulfuronmethyl (metode OJ L133). Så vidt os bekendt er der ikke set specifikke effekter for stoffet. Målorgan: intet specifikt målorgan NOEL: 84 mg/kg lgv/dag i et 90-dages rottestudie. Ved højere doser blev der set nedsat total serum protein i hundyr og nedsat antal leukocyter i handyr (metode FIFRA 82.1). Natrium naphthalensulfonat-formaldehyd kondensat Akut giftighed... Stoffet anses ikke for at være sundhedsskadeligt ved enkelt eksponering. Hudætsning/-irritation... Alvorlig øjenskade/øjenirritation Enkelt STOT-eksponering... Natrium methylnaphthalensulfonat Akut giftighed... Hudirriterende. Øjenirriterende. Inånding af støv kan forårsage irritation af luftvejene. Det er ikke klart om kriterierne for klassificering er opfyldt. Stoffet anses ikke for at være sundhedsskadeligt ved enkelt eksponering. Optagelsesvej: - indtagelse LD 50, oral, rotte: 5620 mg/kg - hud LD 50, dermal, rotte: > 2000 mg/kg - indånding LC 50, inhalation, rotte: ikke til rådighed Alvorlig øjenskade/øjenirritation Enkelt STOT-eksponering... Øjenirriterende. Inhalation af støv kan forårsage irritation af luftvejene. Det er ikke klart om kriterierne for klassificering er opfyldt.

11 Side 11 af 15 Docusatnatrium Akut giftighed... Stoffet anses ikke for at være sundhedsskadeligt ved indånding, ved hudkontakt eller ved indtagelse. Dets akutte giftighed er målt som: Optagelsesvej: - indtagelse LD 50, oral, rotte: > 2100 mg/kg (metode OECD 401) - hud LD 50, dermal, rotte: > mg/kg (metode OECD 402) - indånding LC 50, inhalation, rotte: ca. 20 mg/l/4 t Hudætsning/-irritation... Hudirriterende (metode OECD 404). Alvorlig øjenskade/øjenirritation Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kimcellemutagenicitet... Kræftfremkaldende egenskaber... Reproduktionstoksicitet... Enkelt STOT-eksponering... Gentagne STOT-eksponeringer... Aspirationsfare... Alvorlig øjenirriterende med mulighed for at forårsage varig øjenskade (metode OECD 405). Så vidt os bekendt er der ikke rapporteret indikationer af allergene egenskaber. Indikationer af mulige effekter er set i tre forsøg (metode OECD 473). Effekten blev dog kun set når S-9 var tilsat og ved doser som lå meget tæt på giftighedstærsklen. Der er ikke fundet tegn på kræftfremkaldende egenskaber i to studier (metode OECD 451). Der er ikke fundet virkninger på forplantningsevnen eller teratogene (fosterskader forårsagende) virkninger (metode OECD 416). Der kendes ikke til andre specifikke effekter efter enkelt eksponering end allerede nævnt. NOEL: 750 mg/kg lgv/dag i et 90-dages rottestudie (metode OECD 408). Stoffet er ikke af en type som er kendt for at medføre fare for kemisk betinget lungebetændelse. PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER Toksicitet... Produktet er giftigt for grønne alger og meget giftigt for vandplanter. Det anses ikke for at være skadeligt for fisk, vandlevende invertebrater, fugle, mikro- og makroorganismer i jorden, pattedyr og insekter. Produktets økotoksicitet er målt til: - Fisk Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) h LC 50 : > 100 mg/l - Invertebrater Dafnier (Daphnia magna) h LC 50 : > 100 mg/l - Alger Grønne alger (Pseudokirchneriella subcapitata) 72-h EC 50 : 1,185 mg/l - Planter Andemad (Lemna gibba)... 7-dage LC 50 : 1,866 µg/l - Regnorm Eisenia fetida... LC 50 : > 1000 mg/kg tør jord - Insekter Bier h LD 50, kontakt: > 200 µg/bi

12 Side 12 af h LD 50, oral: > 60,7 µg/bi Persistens og nedbrydelighed... Metsulfuron-methyl opfylder ikke kriterierne for at være let biologisk nedbrydeligt. Det er moderat persistent i miljøet. Dets primære halveringstid i miljøet varierer fra nogle uger til nogle måneder i aerob jord og aerobt vand, afhængigt af omstændigheder. Nedbrydning sker både ved kemisk hydrolyse og mikrobiologisk nedbrydning. Produktet indeholder mindre mængder af ikke let biologisk nedbrydelige ingredienser, som muligvis ikke nedbrydes i vandrensningsanlæg Bioakkumuleringspotentiale... Se sektion 9 for fordelingskoefficient n-oktanol/vand. På grund af dets høje vandopløselighed bioakkumulerer metsulfuron-methyl ikke. Bioakkumuleringsfaktoren er < Mobilitet i jord... Under almindelige omstændigheder er metsulfuron-methyl mobilt i jord. Det kan potentielt udvaskes til grundvandet Resultater af PBT- og vpvbvurdering Ingen af ingredienserne opfylder kriterierne for at være PBT eller vpvb Andre negative virkninger... Der kendes ikke til andre negative virkninger i miljøet. PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandling... Rester af produktet og tom men ikke rengjort emballage skal betragtes som farligt affald. Bortskaffelse af produkt... Ifølge Affaldsrammedirektivet 2008/98/EF skal muligheder for genanvendelse eller genvinding først undersøges. Affald, som ikke kan anvendes eller genvindes kemisk, bortskaffes i overensstemmelse med dansk lovgivning som kemikalieaffald ved aflevering til kommunal modtagestation eller Kommunekemi. Kemikalieaffaldsgruppe: T Kemikalieaffaldskortnr.: EAK-kode: Pesticider, Undgå at forurene vand, madvarer, foderstoffer eller såsæd ved oplagring eller bortskaffelse. Bortskaffelse af emballage... Tomme containere kan indeholde dampe og produktrester. Anvend alle nødvendige sikkerhedsforholdsregler indtil containerne er renset eller tilintetgjort. PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO klassificering UN-nummer

13 Side 13 af UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Miljøfarligt faststof, n.o.s. (metsulfuron-methyl) (Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (metsulfuronmethyl)) Transportfareklasse(r) Emballagegruppe... III Miljøfarer... Havforurenende (marine pollutant) Særlige forsigtighedsregler for brugeren Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/8 og IBC-koden Undgå udledning til miljøet. Produktet transporteres ikke i bulk tankskibe. PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Seveso kategori i Bilag I, del 2, til direktiv 96/82/EC: miljøfarlig. Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse). Alle ingredienser i dette produkt er omfattet af EU-kemikalielovgivning Kemikaliesikkerhedsvurdering En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udarbejdet. PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER Relevante ændringer i sikkerhedsdatabladet Mange ændringer er foretaget for at bringe sikkerhedsdatabladet i overensstemmelse med forordning 453/2010, men de indeholder ingen ny information vedrørende farlige egenskaber. Forklaring af forkortelser... CAS Chemical Abstracts Service CFR Code of Federal Regulations CLP Classification, Labelling and Packaging; henviser til EU forordning 1272/2008 som ændret DNEL Derived No Effect Level DPD Dangerous Preparation Directive; henviser til direktiv 1999/45/EF som ændret DSD Dangerous Substance Directive; henviser til direktiv 67/548/EØF som ændret EC 50 Effektkoncentration 50% EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances FIFRA Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act GHS Globally Harmonized classification and labelling System of chemicals, fjerde reviderede udgave 2011 IBC International Bulk Chemical code ISO International Organisation for Standardization IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være

14 Side 14 af 15 opfyldt. LC 50 Dødelig koncentration 50% LD 50 Dødelig dosis 50% MARPOL Regler fra International Maritime Organisation (IMO) for varer, der er farlige for havmiljøet NOEL No Observed Effect Level N.o.s. Not otherwise specified OECD Organisation for Economic Cooperation and Development OJ Official Journal (EU) PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic PE Polyethylen PNEC Predicted No Effect Concentration R-sætning Risikosætning S-9 Post-mitokondrisk fraktion fremstillet af levere fra gnavere anvendt til metabolisk aktivering SP Safety Precaution S-sætning Sikkerhedssætning TWA Time Weighed Average vpvb very Persistent, very Bioaccumulative WG Water dispersible granules WHO World Health Organisation Referencer... Klassificeringsmetoder... Data målt på produktet er ikke offentliggjorte virksomhedsdata. Data for ingredienserne er til rådighed fra offentliggjort litteratur og kan findes flere steder. Farer for vandmiljøet, akut: måledata kronisk: beregningsmetode Brugte R-sætninger... R36 Irriterer øjnene. R36/38 Irriterer øjnene og huden. R38 Irriterer huden. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Brugte CLP faresætninger... H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. Rådgivning om egnet uddannelse/ instruktion af arbejdstagere Materialet må kun udbringes af personer, som er i besiddelse af et gyldigt sprøjtebevis eller sprøjtecertifikat i.h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 360 af som ændret (om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler). Dette gælder dog ikke for elever under uddannelse.

15 Side 15 af 15 Informationen præsenteret i dette sikkerhedsdatablad anses for at være nøjagtig og pålidelig, men brug af materialet varierer og der kan være situationer ikke forudset af Cheminova A/S. Materialets bruger bør overveje informationens gyldighed under brugerens specifikke omstændigheder. Fremstillet af: Cheminova A/S Afdeling for Sikkerhed, Sundhed, Miljø og Kvalitet / GHB

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Fabric Softener 12 Relevante identificerede

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-10-2012 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Repa Quick 20 PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Spartelmasse.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Spartelmasse. Kabe Spartel SDS Revision: 01-12-2013 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Kabe spartel 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Impra Træ & metal V40

Sikkerhedsdatablad. Impra Træ & metal V40 Sikkerhedsdatablad Revision: 01-06-2014 Erstatter: 01-01-2013 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Impra Træ &

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version:

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 27-01-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Reparationsmaling til lakeret zink

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 16-04-2014 Erstatter: 14-07-2011 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI 99 EXTREME

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Insektmiddel. Miljøstyrelsens reg. nr.: 509-5. Suspensionskoncentrat.

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Sandplast LH

Sikkerhedsdatablad. Flügger Sandplast LH Sikkerhedsdatablad Revision: 01-12-2013 Erstatter: 01-08-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Sandplast

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 2K Reaktiv Komp. B PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 2K Reaktiv Komponent B 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 09-04-2015 Erstatter: 15-11-2012 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: LGGB 2

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Archaia Rødvig Kalkmælk

Sikkerhedsdatablad. Flügger Archaia Rødvig Kalkmælk Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-04-2013 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Archaia Rødvig Kalkmælk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse ph-plus Stofnavn: Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08062015 Erstatter: 19112014 Version: 0101/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flokningsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udstedelsesdato: 18-06-2015 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Udstedelsesdato: 18-06-2015 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-06-2015 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LEGE 2 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NOVABALANCE PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD NOVABALANCE PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Denmark tel: +45 9690 9690 fax: +45 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.com SE No. DK 12 76 00 43 Produktnr. April 2013 Produktnavn NOVABALANCE Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 31-01-2014 Erstatter: 17-06-2010 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sæbespåner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Zeppelin Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 01-11-2013 Erstatter: 01-08-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Luxi Medium

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 04-12-2013 Erstatter: 25-01-2012 Version: 0101 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: R10 Lugtfjerner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 17-05-2013 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: BorSupport 150F 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 593 0591, 593 0601, 593 0625, 593 0632, 593 1442

Sikkerhedsdatablad 593 0591, 593 0601, 593 0625, 593 0632, 593 1442 Sikkerhedsdatablad Revision: 02-10-2014 Erstatter: 25-06-2013 Version: 01.01/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Monteringspasta

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 1K Svindfri PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 1K Svindfri 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01. Sikkerhedsdatablad Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.00 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Ler Selvhærdende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kalkbeskyttelsesmiddel - Kalkschutzmittel

Sikkerhedsdatablad. Kalkbeskyttelsesmiddel - Kalkschutzmittel Sikkerhedsdatablad Revision: 27-06-2012 Erstatter: 09-06-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Kalkbeskyttelsesmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Revisions)dato: NO LITHURIN SEAL Udgave: 1 Erstatter:

SIKKERHEDSDATABLAD (Revisions)dato: NO LITHURIN SEAL Udgave: 1 Erstatter: 1.1 Produktidentifikator NO LITHURIN SEAL Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Revision: 05-02-2013 Erstatter: Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Letvægtsfiller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 04102011 Erstatter: 26112008 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Natursæbe 1.2. Relevante

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Kan virke let irriterende på hud og øjne. Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Kan virke let irriterende på hud og øjne. Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator Handelsnavn: Filler, Kalkfiller, Kalkfiller til asfalt, Kalkfiller til beton, Foderkridt,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator Handelsnavn: Kongerslev Havekalk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. TERRA-S punkteringsbeskyttelse Industri

Sikkerhedsdatablad. TERRA-S punkteringsbeskyttelse Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 27-02-2014 Erstatter: 21-06-2007 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: TERRA-S punkteringsbeskyttelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Revision: 11-02-2014 Erstatter: 16-11-2012 Version: 02.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Revision: 11-02-2014 Erstatter: 16-11-2012 Version: 02.00/DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 11-02-2014 Erstatter: 16-11-2012 Version: 0200/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LGMT 2 12

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 08-03-2012 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 08-03-2012 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 08032012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD020115 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-09-2015 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: PRO Køkken & bad 25 12 Relevante

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 19062015 Redigeret: 16062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. FAXE Hvid Lud 0287. Erstatter dato: 19-02-2015 Revisionsdato: 28-08-2015

Sikkerhedsdatablad. FAXE Hvid Lud 0287. Erstatter dato: 19-02-2015 Revisionsdato: 28-08-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Vare nr. 0287 Vare nr. Beskrivelse 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 11-06-2007 / ABB Inter-Trade Agro ApS Halsvej 139 Anvendelse: Ukrudtsmiddel

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 10122013 Erstatter: 20102009 Version: 0102/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Lithomex Easy

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 23-04-2012 Erstatter: 10-03-2010 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Convection Clean PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 27-04-2012 Erstatter: 23-11-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Foam 140 Power PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Topsin WG Udgave 16.06.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Topsin WG Udgave 16.06.2015 side 1 af 5 Udgave 16.06.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Topsin WG 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Svampemiddel. Miljøstyrelsens reg. nr.: 561-5. Vanddispergerbart

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus Sikkerhedsdatablad Revision: 25052011 Erstatter: 04032008 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Danfugestenmel

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 01-12-2011 Erstatter: 29-08-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Afløbsrens 12 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 06-06-2011 Erstatter: 22-09-2010 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Håndopvask 12 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. PP Sandspartelmasse Medium Rulle

Sikkerhedsdatablad. PP Sandspartelmasse Medium Rulle Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2013 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: PP Sandspartelmasse Medium

Læs mere