Indledning Udbetaling Danmark i kort fortalt 3. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Udbetaling Danmark i 2011 - kort fortalt 3. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 4"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Indhold Indledning Udbetaling Danmark i kort fortalt 3 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 4 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 9 Intern revisions erklæringer 10 Den uafhængige revisors erklæringer 11 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse for Noter 17 Udbetaling Danmarks ledelse Bestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse 19 Supplerende oplysninger Fakta om Udbetaling Danmark 20 2

3 Udbetaling Danmark i kort fortalt Årets resultat indeholder kun omkostninger vedrørende projektet for etablering af Udbetaling Danmark på i alt 95 mio. kr. Dette medfører et underskud på 95 mio. kr., hvilket er overført til egenkapitalen. I 2011 gennemførte ATP EU-udbud for de tre centerbyggerier i Holstebro, Haderslev og Vordingborg. Byggerierne følger tidsplanerne, og skal være klar til idriftsættelsen den 1. oktober I Frederikshavn har ATP købt en ejendom, hvor der skal foretages en lettere renovering. I Hillerød benyttes den eksisterende ATP adresse på Kongens Vænge. I september 2011 offentliggjorde ATP en plan for konkurrenceudsættelse af de kritiske it-systemer, og indledte i den forbindelse en dialog med markedets leverandører. De kommende medarbejderne er blevet spurgt til deres ønsker om geografisk arbejdssted, sagsområder og arbejdsfunktion. ATP har kunnet opfylde alle ønsker omkring geografisk arbejdssted og sagsområder, mens arbejdsfunktion er opfyldt i langt de fleste tilfælde. Uddannelse af medarbejderne i centrene kommer til at foregå i forskelligt omfang. Dele af uddannelsesaktiviteterne har været i udbud i 2011, hvorefter der er valgt to forskellige leverandører. Det er besluttet at oprette kviklinjer fra kommunernes borgerservice til Udbetaling Danmark for at imødekomme borgere med særlige behov og borgere, der ikke er digitalt parate. 3

4 UDK's risikoområder modsvarer Ledelsens programmets beretning succeskriterier UDK's risikoområder modsvarer programmets succeskriterier Succeskriterier Risici I. ÅRETS RESULTAT Årets resultat indeholder kun omkostninger vedrørende projektet for etablering af Udbetaling Danmark på i alt 95 mio. kr. Dette medfører et underskud på 95 mio. kr., hvilket er overført til egenkapitalen. II. ÅRETS AKTIVITETER Arbejdet med at implementere Udbetaling Danmark er i 2011 foregået i overensstemmelse med aktivitetsplaner og økonomi, samt i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem aftaleparterne og ATP. Regeringsskiftet i efteråret har medført nogen forsinkelse i det lovforberedende arbejde. Forslaget til lov om Udbetaling Danmark, der fastlægger rammerne for Udbetaling Danmark som myndighed og lovforslaget, der fastlægger den nærmere fordeling af sagsområder mellem Udbetaling Danmark og kommunerne, blev fremsat den 9. februar Risikostyring Udbetaling Danmark programmet har risikostyring som en integreret del af sin governance, og rapporterer løbende de væsentligste risici til styregruppen. Det generelle risikobillede blev i maj 2011 vurderet efter den internationale anerkendte standard opstillet af det britiske Office of Government Commerce. Niveauet blev vurderet højt. Med afsæt i det høje risikoniveau arbejder programmet med en løbende risikostyring og opfølgning. I ovenstående figurer har programmet identificeret en række overordnede succeskriterier for implementeringen, der er målrettet mod at etablere sikker drift. Projektets risikoområder modsvarer programmets succeskriterier. Risikoanalyserne udgør et væsentligt grundlag for beslutninger og tilrettelæggelse af programmets aktiviteter. For at bringe programmets governance i fuld balance med risikoniveauet bliver der udarbejdet reviews to til tre gange årligt af PA Consulting Group. Der er i 2011 gennemført to reviews med inddragelse af programmets interessenter. Begge reviews viser, at programmets fremdrift, organisering og økonomistyring er tilfredsstillende. Programmet har lagt handlingsplaner i forhold til håndtering af de opmærksomhedspunkter, der er blevet beskrevet i de to reviews. Bemanding af centre Bemandingen af de fem centre har taget god form i Langt de fleste lederstillinger er besat, herunder også fire ud 4

5 af fem centerdirektørstillinger. Kommunerne har i efteråret indmeldt medarbejdere, som er berørt af overdragelsen. Heraf ønsker størstedelen at flytte med til ATP, hvilket er en væsentlig faktor i forhold til at understøtte sikker drift. En del af strategien for at få flere medarbejdere med fra kommunerne og dermed understøtte sikker drift har været at oprette midlertidige filialer i Odense og Aarhus, der ligger i landsdele, som ikke får et center. Rekrutteringen af medarbejdere udefra følger en fastlagt rekrutteringsstrategi, der blandt andet omfatter en jobbank på atp.dk samt samarbejde med lokale jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Medarbejderne i centrene kommer i forskelligt omfang til at gennemgå uddannelse, alt efter om de kommer direkte fra en kommune eller andre steder fra. ATP lægger dele af uddannelsesaktiviteterne ud til eksterne samarbejdspartnere, og opgaven har været i udbud i november 2011, hvorefter der er valgt to forskellige leverandører. ATP har indgået aftale med HK Privat om vilkår for de overdragede overenskomstansatte medarbejdere. De kommunale medarbejdere, som er tjenestemænd, overdrages til staten (Social- og Integrationsministeriet) og udlånes til ATP. Bygninger ATP gennemførte i 2011 EU-udbud for de tre centerbyggerier i Holstebro, Haderslev og Vordingborg. Byggerierne, der vækker megen opmærksomhed i centerbyerne på grund af deres positive afsmitning på både byudvikling og arbejdsmarked, har siden igangsættelsen i efteråret fulgt alle tidsplaner. ATP har i efteråret 2011 igangsat et EU-udbud på levering af kontorinventar til de fem lokationer. Borgerbetjening og sagsbehandling Implementeringsorganisationen har i samarbejde med eksperter fra kommunerne udarbejdet modeller for de fremtidige arbejdsgange samt borgerbetjening på de fem sagsområder. Herunder er der lavet modeller for samspillet mellem sagsbehandlerne i henholdsvis kommunerne og ATP. Der er gennemført afprøvning af best practice i Aalborg, København, Odense og Aarhus kommuner. Formålet har været at sikre, at samarbejdsfladerne mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, samt grænsefladerne mellem borgeren, kommunerne, Udbetaling Danmark og andre interessenter er identificeret og fremadrettet vil fungere optimalt. I det lovforberedende arbejde og i implementeringsarbejdet er der særligt fokus på, at borgere med særlige behov og borgere, der ikke er digitalt parate, fortsat kan opleve en god borgerbetjening. Fx er det besluttet at oprette kviklinjer fra kommunernes borgerservice til Udbetaling Danmark. Implementeringsorganisationen har også fortsat et tæt samarbejde med borger.dk omkring nyt layout og ny struktur på portalen. It-understøttelse Der findes i dag ingen konkurrenter til de KMD-systemer, der i dag anvendes som hovedsystemer på sagsområderne. Derfor har ATP i 2011 indgået en aftale med KMD om at sikre stabil drift og rettidig udbetaling til borgerne fra 1. oktober Efterfølgende har KMD i samarbejde med KL og ATP igangsat det nødvendige harmoniseringsarbejde i alle 98 kommuner. I september 2011 offentliggjorde ATP en plan for konkurrenceudsættelse af de kritiske it-systemer og indledte i den forbindelse en dialog med markedets leverandører. ATP har i 2011 bragt en række supplerende it-løsninger i udbud. Det drejer sig om EU-udbud af licenser i forbindelse med opgradering af telefoni- og call center-løsning samt EU-udbud af leveringsaftale om indkøb af multifunktionsmaskiner og printere med tilhørende serviceydelser. Som mini-udbud under Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) har ATP udbudt telefoni- og call center-løsning, it-arbejdspladsløsning samt LAN-og WAN-løsning. Levering af mobiltelefoner, 5

6 klientlicenser, videokonferenceudstyr samt projektorer og skærme er sket ved direkte tildeling under SKI. Desuden er ATP i gang med at forberede udbud af it-systemerne EDH og Debitor i andet kvartal Relationer til omverdenen Interessen for etableringen af Udbetaling Danmark er stor blandt mange eksterne parter. Implementeringsorganisationen fastholder derfor løbende en tæt kontakt og dialog med kommunerne, de faglige organisationer, politiske beslutningstagere, interesseorganisationer samt med pressen. Derudover holdes interessenterne informeret via implementeringsorganisationens velbesøgte hjemmeside, udbetalingdanmark.dk, samt nyhedsbrevet Nyt fra Udbetaling Danmark, der har abonnenter. Kommunerne har i 2011 været tæt inddraget i alle implementeringsaktiviteter. Det gælder som nævnt harmonisering af it-systemer, afprøvning af instrukser og udarbejdelsen af de fremtidige opgavesnit. Ledere og medarbejdere er blevet involveret i overdragelsesprocesserne og holdt orienteret om alle beslutninger gennem nyhedsbreve, informationsmøder og netværksmøder. I foråret 2011 dannede implementeringsorganisationen en følgegruppe med repræsentanter fra organisationer, der især repræsenterer borgere med særlige behov og/eller borgere, der ikke er digitalt parate, fx ældre, handicappede og borgere med psykiske lidelser. Følgegruppen har ved både individuelle og fælles møder bidraget med værdifulde input til det lovforberedende arbejde og til arbejdet med at udvikle arbejdsgangene i Udbetaling Danmark. Mediernes opmærksomhed omkring Udbetaling Danmark har i 2011 hovedsageligt været koncentreret om den politiske aftale, om skønnet for den forventede besparelse er realistisk samt om borgerbetjeningen og kontrolarbejdet, hvorom der løbende har været en kritisk debat. Hertil kommer dog også en del positiv omtale i lokale og regionale medier om etableringen af de nye centre og arbejdspladser. III. ØKONOMI I forbindelse med økonomiaftalen for 2011 mellem regeringen og KL blev effektiviseringspotentialet ved en samling af sagsbehandlingen opgjort til knap 300 mio. kr. I aftalen blev det besluttet, at effektiviseringspotentialet tilfalder kommunerne, som ligeledes skal dække etableringsomkostningerne. Det sker ved, at Udbetaling Danmark optager et statslån til at afholde etableringsomkostningerne, og at kommunerne begynder at tilbagebetale lånet fra det tidspunkt, hvor opgaverne overgår til Udbetaling Danmark. Derudover skal kommunerne og staten fremover betale et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for driften af de opgaver, der overgår til Udbetaling Danmark. I takt med, at Udbetaling Danmark effektiviserer administrationen af sagsbehandlingen, og det kommunale administrationsbidrag dermed overstiger driftsomkostningerne, reduceres administrationsbidraget tilsvarende. Administrationsbidraget reduceres dog først, når etableringsomkostningerne er tilbagebetalt. ATP s seneste beregninger viser, at den business case, der er lagt til grund for beslutningen om Udbetaling Danmark, kan realiseres. Beregningerne viser desuden, at effektiviseringen på de knap 300 mio. kr. årligt vil være fuldt realiseret primo IV. SAMFUNDSANSVAR Udbetaling Danmark er etableret for at sikre, at administrationen i den offentlige sektor bliver mere enkel og effektiv. De lavere omkostninger til administration skal frigøre midler i kommunerne til velfærd, og forenklinger skal gøre det lettere for borgerne at være i dialog med det offentlige. Mange borgere er afhængige af de udbetalinger, Udbetaling Danmark skal levere, og omkostningerne til administrationen har betydning for samfundsøkonomien. ATP gør derfor samfundsansvar til en central del i opbygningen og driften af Udbetaling Danmark. 6

7 Omdrejningspunktet for opbygningen af Udbetaling Danmark er borgernes oplevelse af god service, uanset livssituation og digitale færdigheder. I overensstemmelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi vil Udbetaling Danmark arbejde for, at dialogen mellem borgere og den offentlige sektor i videst mulig omfang er digital. Samtidig har Udbetaling Danmark stor respekt for, at der er borgere i Danmark, der har særlige behov for ansigt til ansigt-vejledning og -sagsbehandling. ATP sætter fokus på at have stabile og veluddannede medarbejdere, der trives og leverer toppræstationer baseret på løbende kompetenceudvikling, et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø samt fleksibilitet. Ved opstart af Udbetaling Danmark får ATP overdraget et stort antal medarbejdere fra kommunerne efter Lov om virksomhedsoverdragelse. ATP har lagt vægt på at give de kommende medarbejdere indflydelse på deres fremtidige arbejdsliv. Derfor er de indmeldte medarbejdere blevet spurgt om deres personlige ønsker til blandt andet geografisk arbejdssted, sagsområde og arbejdsfunktion. Det har efterfølgende været muligt for ATP at opfylde alle medarbejderes ønsker til både geografisk arbejdssted og sagsområde. Derudover har ATP i langt de fleste tilfælde kunnet opfylde medarbejdernes ønsker til fremtidig arbejdsfunktion. Herudover sætter medarbejdernes trivsel standarden for indretningen af ATP s nye bygninger i Frederikshavn, Haderslev, Holstebro og Vordingborg. IV. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUT- NING Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. V. FORVENTNINGER TIL 2012 Den 1. oktober 2012 går myndigheden Udbetaling Danmark i drift. Samtidig overgår myndighedsansvaret for familieydelser fra kommunerne til Udbetaling Danmark. 1. december 2012 overgår myndighedsansvaret for barselsdagpenge og 1. marts 2013 overgår myndighedsansvaret for folkepension, førtidspension og boligstøtte. Styregruppen har besluttet at udskyde overgangsdatoen for folkepension, førtidspension og boligstøtte fra 1. februar 2013 til 1. marts 2013, fordi mange kommuner har gjort opmærksom på, at januar og februar er de måneder, hvor antallet af sager og borgerhenvendelser er størst og derfor er det tidspunkt, hvor medarbejderne har det største arbejdspres. Udskydelse til den 1. marts 2013 vil gøre det lettere at opretholde sikker drift. I 2012 vil implementeringsorganisationens arbejde have fokus på at sikre den fremtidige drift ved at afprøve det fremtidige opgavesnit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne, uddanne de nye og overdragede medarbejdere, sikre at de kommunale data, der skal anvendes, er harmoniseret, og at bygningerne er driftsklare. Desuden skal rammerne for bestyrelsens arbejde lægges fast, inden bestyrelsen konstituerer sig den 1. oktober Følgende aktiviteter for 2012 skal fremhæves: Lovgivningen og reguleringen på plads 9. februar 2012 fremsatte social- og integrationsministeren lovforslagene om Udbetaling Danmark i Folketinget. Lovene ventes vedtaget inden udgangen af marts Med afsæt i Udbetaling Danmark-lovene skal der udarbejdes bekendtgørelser og vejledninger, der tager højde for, at Udbetaling Danmark er en ny myndighedsansvarlig på en række sagsområder. Der skal også udarbejdes en række nye bekendtgørelser og vejledninger, der fastlægger regler om kommunernes og statens betaling af administrationsbidrag og regnskab. Udbetaling Danmarks bestyrelse etableres Lovgivningen sætter rammerne for den fremtidige bestyrelse for Udbetaling Danmark. Når lovene er vedtaget i Folketinget, udpeger social- og integrationsministeren bestyrelsens ni medlemmer. Formanden og yderligere fem medlemmer udpeges efter indstilling fra KL, én udpeges efter indstilling fra beskæftigelsesministeren, og to udpeges af social- og integrationsministeren selv. 7

8 Fastsættelse af service- og kvalitetsmål For at fastlægge de mere præcise detaljer for ATP s tekniske og administrative bistand til Udbetaling Danmark, udarbejder ATP en administrationsaftale mellem ATP og Udbetaling Danmark. I administrationsaftalen fastlægges ATP s leverance, herunder service- og kvalitetsmål og økonomi. Udkast til administrationsaftalen og forretningsordener for Udbetaling Danmarks bestyrelse og forretningsudvalg forventes afklaret i styregruppen i maj 2012 med henblik på en endelig godkendelse i bestyrelsen for Udbetaling Danmark, når den tiltræder 1. oktober Fastlæggelse af administrationsbidraget I juni 2012 fastlægger styregruppen for Udbetaling Danmark et skøn over kommunernes administrationsbidrag for 2013 og et skøn over udviklingen af økonomien de følgende tre år. I december 2012 fastlægger Udbetaling Danmarks bestyrelse administrationsbidraget endeligt. Administrationsbidraget bliver fastlagt på baggrund af ATP s budgetoverslag for Udbetaling Danmark 2013 og beregninger over den forventede omkostningsudvikling over de kommende år. Finansiering Med det fremsatte lovforslag L 86 får Udbetaling Danmark mulighed for at optage lån til finansiering af både etableringsomkostninger og drift samt konkurrenceudsættelsen i Da kommunerne ikke betaler administrationsbidrag for 2012, forventes administrationsvirksomheden kun at indeholde omkostninger vedrørende etableringen samt driftsomkostninger. Resultatet for 2012 forventes at være negativt med 385 mio. kr. Bygningerne i drift 1. oktober 2012 Byggerierne af centrene i Haderslev, Holstebro og Vordingborg er iværksat planmæssigt og forventes klar til drift, når familieydelsesområdet overgår til Udbetaling Danmark den 1. oktober Det samme gælder centeret i Frederikshavn, hvor der i foråret 2012 skal ske en lettere indvendig renovering af den indkøbte toldbygning, så den egner sig til formålet. Centeret i Hillerød skal placeres i ATP s eksisterende byggerier. Plan for konkurrenceudsættelse videreføres I 2012 fortsætter ATP arbejdet med at tilrettelægge konkurrenceudsættelsen af de kritiske it-systemer, som Udbetaling Danmark skal anvende. Efter planen skal barselsområdet, som det første fagsystem, i udbud i første halvår Lilian Mogensen formand for styregruppen 8

9 Ledelsens regnskabspåtegning Styregruppen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for Udbetaling Danmark. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark og brev af 20. februar 2012 fra Social- og Integrationsministeriet. Det er vores opfattelse, af årsregnskabet giver et retvisende billede af Udbetaling Danmarks aktiver og passiver pr. 31. december 2011 samt af resultatet og aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Samtidig er det vores opfattelse, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Yderligere er det vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de forvaltede midler, og at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Udbetaling Danmark kan påvirkes af. København, den 21. marts 2012 Styregruppe: Lilian Mogensen formand for styregruppen Michel Weber Rasmus Edelberg Bent Nielsen medlem af styregruppen medlem af styregruppen medlem af styregruppen Jan Olsen Birgitte Olesen Lars Frelle-Petersen medlem af styregruppen medlem af styregruppen medlem af styregruppen 9

10 Intern revisions erklæringer Til styregruppen i Udbetaling Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Udbetaling Danmark for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet udarbejdes efter lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark samt Social- og Integrationsministeriets brev af 20. februar Den udførte revision Revisionen er udført efter internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovning, god offentlig revisionsskik og lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark samt Social- og Integrationsministeriets brev af 20. februar Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Revisionen har tillige omfattet vurdering af, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod den selvejende institutions rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende, og at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af den selvejende institutions aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af den selvejende institutions aktiviteter pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark samt Social- og Integrationsministeriets brev af 20. februar Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark samt Social- og Integrationsministeriets brev af 20. februar 2012 gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hillerød den 21. marts 2012 Peter Jochimsen revisionschef 10

11 Den uafhængige revisors erklæringer Til styregruppen i Udbetaling Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Udbetaling Danmark for perioden 1. januar til 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark samt Social- og Integrationsministeriets brev af 20. februar Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark samt Social- og Integrationsministeriets brev af 20. februar Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark samt Social- og Integrationsministeriets brev af 20. februar Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for den selvejende institution Udbetaling Danmarks udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af den selvejende institution Udbetaling Danmarks interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af den selvejende institution Udbetaling Danmarks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark samt Social- og Integrationsministeriets brev af 20. februar Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark samt Social- og Integrationsministeriets brev af 20. februar 2012 gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 21. marts 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor Henrik Wellejus statsautoriseret revisor 11

12 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2011 for Udbetaling Danmark er aflagt i overensstemmelse med lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark samt Social- og Integrationsministeriets brev af 20. februar Udbetaling Danmark er ikke omfattet af årsregnskabsloven. I det omfang årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed omfatter yderligere oplysningskrav, er disse medtaget i årsrapporten. ere etablering, som er driftsført løbende. Renter omfatter renter af statslån, bankgæld samt forrentning af mellemregningskonti med Stat, kommuner samt Arbejdsmarkeds Tillægspension. Renter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Der afsættes ikke skat i regnskabet, da Udbetaling Danmark ikke er skattepligtig. Generelt omkring indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Udbetaling Danmark og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Der redegøres i det følgende for regnskabspraksis anvendt for væsentlige regnskabsposter. Resultatopgørelse Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til personale, it, konsulenter, husleje, mv. Omkostninger vedrø- Balance Lånemellemværende og gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Interne transaktioner Interne transaktioner er transaktioner mellem nærtstående parter, der for Udbetaling Danmark s vedkommende omfatter Arbejdsmarkedets Tillægspension, Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister, Arbejdsgivernes Elevrefusion, Bonus til Elever, Skolepraktik, Tilskud fra Staten til skolernes praktikpladsopsøgende arbejde, Løntilskud til arbejdsgivere med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, Feriekonto, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, Barsel.dk, Lønmodtagernes Garantifond, Finansieringsbidrag, Skattenedslag for Seniorer, ATP Ejendomme A/S, ATP PensionService A/S, ATP Private Equity K/S, ATP Private Equity Partners I K/S, ATP Private Equity Partners II K/S, ATP Private Equity Partners III K/S, Private Equity Partners IV K/S, Private Equity Advisors ApS, ATP PE GP ApS, ATP Invest III F. M. B. A, ATP Alpha Fondsmæglerselskab A/S, NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab, NOW:Pensions Ltd., ATP Real Estate Partners I K/S, ATP Real Estate Partners II K/S, Via Venture Partners Fond I K/S, Via Venture Partners Fond II K/S, Via Venture Partners A/S, ATP Timberland Invest K/S, ATP 12

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2011. Lønmodtagernes Garantifond

Årsrapport 2011. Lønmodtagernes Garantifond Årsrapport 2011 Lønmodtagernes Garantifond Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen 2011 9 Virksomhedsophør 11 Udbetalinger 12 Indtægter 15 Ledelsespåtegning 16 Intern

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Lønmodtagernes Garantifond

Årsrapport 2013. Lønmodtagernes Garantifond Årsrapport 2013 Lønmodtagernes Garantifond Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen 2013 9 Virksomhedsophør 11 Ledelsespåtegning 12 Intern revisors erklæringer 13 Den

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2012. Lønmodtagernes Garantifond

Årsrapport 2012. Lønmodtagernes Garantifond Årsrapport 2012 Lønmodtagernes Garantifond Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen 2012 9 Virksomhedsophør 11 Udbetalinger 12 Indtægter 14 Ledelsespåtegning 15 Intern

Læs mere

ATP REP II Årsrapport 2014

ATP REP II Årsrapport 2014 ATP REP II Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den 4. februar 2015 ATP Real Estate Partners II K/S Cvr.-nr: 33 38 89 77 Årsrapport for perioden

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr. 29 30 75 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Alternative Investments K/S Cvr. nr. 32 29 98 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Herlev Årsrapport 2014 Indhold Indhold 1.0 Velkommen 4 2.0 Ledelsesberetning 8 2.1 Årets resultat 10 2.2 Virksomhedsledelse 14 2.3 Samfundsansvar 16 2.4 Anlæg af letbane på Ring

Læs mere

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012. Formuepleje Fokus A/S. 1. januar 2012-31. december 2012 // 4. regnskabsår

Årsrapport 2012. Formuepleje Fokus A/S. 1. januar 2012-31. december 2012 // 4. regnskabsår Årsrapport 2012 Formuepleje Fokus A/S 1. januar 2012-31. december 2012 // 4. regnskabsår Formuepleje Fokus A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Billundskolen Motorvejsbro ved Nordskoven i Silkeborg Kanalprojekt ved De Bynære Havnearealer i Aarhus Betonplatforme for Bladt Industries ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Gymnasiefællesskabet. mellem

Gymnasiefællesskabet. mellem GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk EAN nr. 5798000556683 Gymnasiefællesskabet mellem Allerød Gymnasium Borupgaard Gymnasium Greve Gymnasium Himmelev

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere