SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER""

Transkript

1 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1956 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den 21. august Direktør H. Westergaard, Charlottenlund, valgtes til dirigent. I sin beretning meddelte formanden, professor, dr. techn. C. W. Prohaska, at den i sidste årsberetning omtalte brochure nu var udsendt. Den var trykt i A. Rasmussens Bogtrykkeri i Ringkøbing i et antal af eksemplarer og var bekostet af selskabet. På brochurens forside findes en farvetrykt gengivelse af Sikker Ftansens smukke museumsplakat. Brochuren indeholder omtale af museets forskellige afdelinger og bringer smukke fotografier af en del af de genstande, som selskabet har skænket museet. Den er et udmærket propagandamiddel til at forøge interessen såvel for museets som for selskabets virksomhed, og den vil forhåbentlig skaffe museet mange venner". Formanden omtalte desuden, at der udover brochuren ikke i indeværende sæson er ydet gaver til museet. Han mindede om, at selskabet har arbejder i gang med fremstilling af modeller af vagerkutteren Løvenørn" og motorgaleasen G. Stylsvig", som tidligere har været nævnt, men disse modeller var endnu ikke blevet færdige. Derimod havde selskabets bestyrelse opmærksomheden henledt på de planer for nyopstillinger, som museets komité og ledelse har under overvejelse, og vil være betænkt på at træde hjælpende til, når opgaver skal gennemføres i forbindelse med disse planer, der vil tage lang tid og kræve store midler. Formanden omtalte dernæst selskabets årbog og rettede

2 18 3 en tak til annoncører og bidragydere, der havde muliggjort denne publikation, såvel som til årbogens forfattere og redaktører samt til pressen for dennes altid interesserede og venlige omtale af museets og selskabets arbejde. Formandens beretning godkendtes enstemmigt uden bemærkninger. Kassereren, museumsdirektør Knud Klem, fremlagde dernæst det reviderede årsregnskab, der balancerede med et beløb af l >37 kr - Status udviste en formue på ,19 kr. Revisionsbemærkningen oplæstes. Forsamlingen gav decharge for regnskabet uden yderligere bemærkninger. De afgående bestyrelsesmedlemmer, direktør Ernst v. Kauffmann, borgmester Sigurd Schytz og formanden genvalgtes alle. Ligeledes genvalgtes revisorerne, fhv. stadsingeniør A. T. Jørgensen, Helsingør, og fuldmægtig Frank Estrup, Handelsministeriet. Da ingen ønskede ordet under punkt eventuelt hævedes generalforsamlingen kl. ca , hvorefter selskabet foretog en rundgang i museets lokaler under ledelse af museumsdirektør Klem. Siden generalforsamlingen har bestyrelsen truffet beslutning om for en væsentlig del af den opsparede formue at opkøbe obligationer i statslån og kommunale lån samt i kreditforeningsobligationer for at opnå en bedre renteindkomst. Obligationerne vil let kunne afhændes, forsavidt større beløb måtte være nødvendige til opfyldelse af selskabets formål. Som det af det offentliggjorte regnskab vil ses, andrager selskabets formue nu et beløb af ,41 kr., hvoraf kr. i obligationer efter kursværdien. Af formuen henstår ,75 kr. i reservefondet. I årets løb er ved dødsfald og udmeldelse afgået 89 medlemmer, medens 55 er indmeldte. Medlemstallet andrager nu 118 livsvarige og 1074 arsmedlemmer, ialt 1192 medlemmer.

3 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" Udgifter : DRIFTSREGNSKAB FOR 1956 Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet: Udgivelse af årbog 1956 i >3 6 -f- Salg af årbøger 5 6 A9 2 Annoncer og tilskud til denne ,00 Refunderet papirafgift ,79 H-m>V_ 4 2 4^5 Kontorhold: Porto 2.218,37 Diverse udgifter _ ^ ^ L 3 ' 39 ' 7 Brochurer...Z~ZZZZ 3.895,00 Overskud kr ,56 fordeles således : Henlæggelse til reservefonden iflg. vedtægternes 9 L 7 00 ' 00 Overførsel til kapitalkonto ,56^^12.248^56 Indtægter: Kr ,97 Kontingent: 1081 arsbetalende medlemmer ,00 16 livsvarige 1.700, ,00 Renter af bank, postgiro og obligationer 3-505>i7 y- vedhængende renter ved købte obligationer _^5^^_; 950! 9 1 Kr ,97

4 185 Akti ver. STATUS PR. 1. JANUAR i 957 Landmandsbanken, Helsingør, checkkonto ,8c Post iro 2.472^ Obligationer iflg. depotbevis nr. 785, Landmandsbanken, Helsingør: kr. 5 % Dansk statslån S /4 n-737, kr. 5 % Dansk statslån S 1977 " , kr. 6/0 % Københavns lån I 99/ , kr. 5 % Øst. Kreditforening 16. ser. 76/ , kr. 5 % Ny Jydsk Købstad Kreditfor. 11. serie 75% 7-575, kr. 5 % Jydsk Grundejer Kreditforening I , ,00 Udestående fordring 44g? Passiver: Reservefond: Saldo pr. 1. januar ,75 Kr ,41 Henlagt iflg. driftsregnskab 1.700, ,75 Kapitalkonto: Saldo pr. 1. januar ,44 Henlagt iflg. driftsregnskab , ,00 -^Kursdifferencer købte obligationer 1.908, ,66 Kr ,41 Helsingør, den 30. august KNUD KLEM

5 Foranstående regnskab er i overensstemmelse med selskabets bøger, som jeg har ført og afsluttet på grundlag af bilagsmateriale og kontingentbog. Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bank- og postgiroindestående er afstemt. København, den 29. august A. ENGELL-NIELSEN statsaut. revisor Ovenstående regnskab er gennemgået af undertegnede generalforsamlingsvalgte revisorer og godkendt. 5. september FRANK ESTRUP. A. T. JØRGENSEN

6 Tegn venligst nye medlemmer derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg slot. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og interessant illustreret årbog, hvis værdi overstiger minimumskontingentet. Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de af selskabet og museet udgivne søhistoriske skrifter (se omslagets tredie side). Minimums kontingenter Arsmedlemmer kr. 10- årligt for personer, kr. 50- for institutioner eller firmaer. Personer kan blive livsvarige medlemmer for et minimumsbeløb af kr

7 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BESTYRELSE Professor, dr. techn. G. W. PROHASKA, R. af Dbg., formand. Overretssagfører V. FALBE-HANSEN, R. af Dbg., D.M., næstformand. Bankdirektør ERNST V. KAUFFMANN, R. af Dbg., DM. Direktør NIELS MUNCK, R. af Dbg. Borgmester SIGURD SCHYTZ. Kommandør, fyrdirektør P. E. B. SINDING, K. af Dbg., DM. Museumsdirektør KNUD KLEM, kasserer og sekretær. LIVSVARIGE Alsing, Svend, LRS., Kbh. Andersen, Chr., skibsreder, Kbh. Andersen, N., dir., Odense. Barfoed, H. L., skibsf., Trørød. Bendix, Adam B., dir., Heil. Benzon, Boje, fabrikejer, dr. se, Stokkerup. Brinch-Fischer, K., boghandler, Esbjerg. Buck, Aage, gross., Kbh. Bærentzen, Axel, red., Kbh. Bøgelund-Jensen, S.., dir., Kbh. Gahnbley, John, gross., Kbh. Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut. skibsmglr., Vejle. Christensen, T. C., skibsreder, Kbh, Christiansen, O., dir., Nakskov. Dahl, M. C., dir., Kbh. Dinesen, O., propr., Præstø. Dithmer, G., dir., Kbh. Eilschou-Holm, V., læge, Kbh. Ekman, Lia, fru, Valby. Elving, Jens, komm.-kapt., Kbh. Enderborg, Erik, toldass., Kbh. Falbe-Hansen, V., ORS., Kbh. Finsen, Aage, kreditfor.dir., Gent. Gjersøe, Sigurd, dir., Gent. Goddik, Peter, gross., Vedbæk. Grandjean, Louis E., forf., Rungsted. Granzow, Ernst, dir., Klampb. Hagedorn, H. C, overlæge, dr. med., Gent. Hansen, Henning, arkt., Valby. Hansen, Knud, skibsreder, Kbh. Hansen, fru skibsreder Willie C. K., Kbh. Harhoff, Chr., skibsreder, Kbh. Harhoff, Preben, skibsreder, Kbh. Hasselbalch, K. A... godsejer, dr. med., Snekkersten. Hatt, Gudm., prof., dr. phil., Kbh. MEDLEMMER Heering, Peter, fabrikant, Kbh. Henningsen, Bent, Hgør. Henningsen, Gunner, Hgør. Henningsen, Henning, mus.insp., Hgør. Henriques, C. B., HRS., Kbh. Henriques, H., vekselerer, Kbh. Hoffmann, J. H., civiling., Charl. Horn-Lassen, Kaj, gross., Kbh. Houmøller, A., dir., civiling., Heil. Hvidt, L. N., dispachør, Kbh. Højgaard, Kn., civiling., Kbh. Illum, Svend, dir., Vedbæk. Ingelsson, Kai, konsul, dir., Valby. Ingholt, Poul, bankdir., Kbh. Jacobsen, Georg, bankdir., Odense. Jacobsen, Svend F., dir., Kbh. Jacobsen, Walther, dir., Kbh. Jensen, Henry L. W., gross., Kbh. Jensen, J. Gotfred, skibsreder, Århus. Jensen, P. C., skibsreder, Gent. Jensen, P. J., godseksp., Kbh. Jeppesen, H. Hjernøe, revisor, Kbh. Johansen, Frits, dir., Kbh. Juel-Christensen, Ove, gross., Heil. Kahn, K., dir., Kbh. Kampmann, Chr., ing., Charl. Kampmann, Per, civiling., Charl. Kauffmann, Ernst v., bankdir., Kbh. Kemp, Frithjof, ORS, Kbh. Klem, Knud, mus.dir., Hgør. Knudtzon, Th., HRS, Gent. Kraft, F. W., dir., Valby. Kromann, E. B., skibsreder, Marstal. Kure, O., pastor, Assens. Lading, Henry P., dir., Charl. Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul, Kbh. Lemvigh-Miiller, C. J., dir., Kbh. Leth, Peter, dir., Kbh. Lorentzen, Poul, civiling., Randers. Lund, Carl C, tandlæge, Heil.

8 I8Q Lund, Svend Aage, chefred., Gentofte Lundbeck, H., fabrikejer, Kbh. Lyman, John, Washington. Mansa, H. H., dir., civiling., Lyntjbv Matzen, F., skibsf., Kbh. Millech, Bruno, gross., Kbh. Munck, Niels, civiling., dir., Charl Møller, C. A., dir., civiling., Vedbæk. Møller, E. S., ing., Vedbæk. Møller, Mærsk McKinney, skibsreder, Kbh. Nedergaard, Hans R., ing., Holbæk Nielsen, Carl, dir., Kbh. Nielsen, Georg, dir., Kbh. Nielsen, Kai, dir., Kbh. Nielsen, N. G. A., Irs., Kbh. Nielsen, Niels, prof., dr. phil., Kbh Nielsen, Oluf, bankdir., Kbh. Nielsen, Severin, ing., Kbh. Norsmann, Poul, dir., cand. polit.. Holl Næser, Vincent, læge, Gent. Nørregård, Georg, dr. phil., Kbh. Pade, H. W., dir., ing., Klampb. Pedersen, Ole W., Heil. Penter, Emil, gross., Kbh. Petersen, K. K., dir., Kbh. Ragoczy, L., dir., Kbh. Reimann, A., godsejer, dir., Stensved. Rothe, Fr., kontorchef, Kbh. Shaw, G., HRS, Kbh. Schmidt, Axel, kommandør, Kbh. Siefert, Ernst, husejer, Korsør. Simon, L., gross., Charl. Stallknecht, Kai, gross., Kbh. Strand, Victor B., gross., Kbh. Svendsen, O., skibsreder, Kbh. Svenningsen, Hans, skibsreder, Kbh. Thomasen, S. A., gross., Kbh. Tomdrup, Bernh., fabrikejer, t Tuxen, K. H., skibsreder, Kbh Vestberg, Jens, børssekr. Kbh Winsløw, Wiggo, fabrikant, Kbh. Worm, Kai Torm, skibskonstr., K Karrebæksminde. Wright, H. K., ing., Kbh Abrahamsen, Mogens, el-montør, Roskilde Agger, Knud, kunstm., Hgør. Ahrensberg, H. M., husejer, Kvistgård. A berg, Magnus, grosserer, Kbh Albertsen, R. L., adm. dir., orlogskapt. Kbh. ^ ' Albertsen, Vald., montør, Brønshøj Albrechtsen, A., snedker, Hgør Albrectsen, Erling, mus.insp., cand. mag Odense. ' Allerup, Otto, vinhandler, Kbh. Alsøe, Erik, sekretær, cand. jur., Charl Andersen, Adolph, Eftf., skibsmæglere Kanders. Andersen, Allan E., købmd., Hgør Andersen, Arvid S., konsul, Hgør Andersen, Aug., portør, Snekkersten. Andersen, Børge Bay, styrmandselev Marstal. Andersen, Børge Bjørn, skibsing. Sønderborg. Andersen, C. Mazanti, skibsreder, Charl. Andersen, E., grosserer, konsol, Kbh Andersen, E. V., smed, Hgør. Andersen, Harry, bogtrykker, Hgør Andersen, Holger, red., Odder Andersen, J. Chr. A., fhv. værkm., Frberg Andersen, John, kontorass., Kbh Andersen, Jørgen, lærer, Charl. Andersen, Knud, maskininsp., Kbh Andersen, N. S., apoteker, Ebeltoft. Andersen, O. J. E., driftsbest., Hgør Andersen, P. E. T., rest., Hgør. Andersen, V., tømrermester, Espergærde Andersson, Børge J., lods, Køge. Andreasen, A. C, grosserer, Kbh Andreasen, E., sek.ljt., Rungsted Kyst Andresen, Chr., skibsreder, Kbh Andrup, Birthe, bibliotekar, frk. Kbh Ankjærgaard, H. J., togfører, Hgør Arbejdernes Fællesorganisation, Hgør Arendrup, Adolf, bankbestyrer, Rungsted Kyst. Arnsing, H. I., remisearb., Hgør. ARSMEDLEMMER Aschengreen, J. Chr., direktør, Søllerod Asmund, Berit, lektor, Snekkersten. Asmussen, Alfred, gross., Kbh. Aspmann, A. V., skibstømrer, Hgør. Aspmann, H. L. V., skibstømrer, Hgør Assens, biograf dir., Valby. Axen, Frode, gross., Lyngby. Bager, L. J., hovedbogholder, Hgør Bagh, Axel, ing., Valby. Balle, Knud, dir., Silkeborg. Baileby, boghdl., Thisted. Bang, Hjalmar, dir., Gent. Bang, Jørgen, dir., cand. jur., Kbh Bang, Ulf, gross., Rungsted Kyst. Bang-Ravn, Jens, Dragør. Bardenfleth, Henrik, fuldmægtig, Charl. Barfod, Jørgen H., cand. mag., Gent Barfod, Jens, dir., Gentofte. Barfoed, Knud V., arkt., Kbh. Bay, Bjørn B., prokurist, Sundby. Bay, Oluf, ORS, Kbh. Bech, Erik, statsadvokat, Dragør Bech Pedersen, Gunnar, fabrikant Snekkersten. ' Bengtsson, Erik, fuldmægtig Kbh Bentzen, K. M., musikl., Skodsborg. Benzon, O., konstrukt., Kbh. Benzon, fru Tove, Kbh. Berg, skibsing., Skelskør. Berg, Erik, gross., Kbh. Berg, Henry, snedkerm., Kbh. Berg, K.., overpolitibetjent, Lyngby Berg, Leif, dir., Kbh. Bergenholz, Bjørn, Valby Bergstrom, Bo, fil. mag., Lund, Sverige. gering, Aage, skibsmægler, Skive Bernmg, A. G., LRS., Hgør. Bertelsen, Erik Bruun, civiling. Hgør Bertelsen, P. J., l æge, Thisted. Berthelsen, Vald., forr.fører, rådmand Hgør. Berthelsen, W. J. P., bogholder, Hgør. Bie, Kirsten, frue, Snekkersten. '

9 i go Bilstein, Alfred, gross., Kbh. Birkholm. C., købmd., Kbh. _ Bischoff J., prokurist, Brønshøj. Bjerregaard, JN., auktionsm., Frhavn. Bjerre-Petersen, Jørgen, dir., Kbh. Bjørn Acton, arkitekt, Kbh. Blichert, Ejnar, læge, Hålsmgborg. Blixt, Knud Erik, overfennk, Nærum. Blok, L. M., distriktsing., Ringkøbing. Boa,A. W., fabrikant, Gent. Boas, Jørgen, læge, Dianalund. Boesen, Per, Ballerup. Bohn, C. V. Sehestedt, toldforvalter, Ærøskøbing. Bohr, Niels, prof., dr. phil., Valby. Bojesen, Fanny, fru, Kbh. Boldt, Carl, fhv. hovmester, Kbh. Boldt, Oscar, fhv. hovmester, Kbh. Borg, Chr., gross., Kbh. Borup-Nielsen, Sv. Aa., kontorchef, Hgør- Botfeldt, Niels E., arkitekt, Rungsted Kyst. Brahde, Mogens, arkitekt, Holte. Brammer, Kai, boghdl., Hgør. Bremerstent, E., overbibl., Hgør. _ Briand de Crévecoeur, E., kontreadmiral, Humlebæk. Broch, Axel, stadsskoleinsp., Hgør. Broch, K. O., toldkontrolør, Kbh. Broegaard, Jørgen A., forstander, Ollerup. Broen, Paul, Klampb. Broholm, F., stud. mag., Kbh. Brun, Erik, landsdommer, Heil. Brunoe, Søren, billedhugger, Kbh. Bruun, Jørgen G., Skødstrup. Buch, Helge, ing., Charl. Buch-Jensen, Sv., sekr., cand jur., Charl. Buchthai, Fritz, dr. med., Kbh Budtz, Otto v. Egede, landinsp., Kbh. Burmeister & Wain, A/S, Kbh. Busch, Julius A., søljt., Charl. Biinner, Ellen, lærerinde, Hgør. Bystrup, N., arkitekt, M.A.A., Hørsholm. Bytinsky, M., fuldmægtig, Virum. Bærentsen, H., LRS, Kbh. Bøgh-Hansen, E., forvalter, Kbh. Bønnelycke, Chr., gross., Kbh. Børge, Holger, læge, Hgør Børgesen, B. E-, murerm., Hgør. Børsen, H., civiling-, Kbh. Baastrup, Vilh., kommunelæge, Kbh. Carlsberg Bryggerierne Kbh. Carlsen, E. A. P., skibstømrer, Kbh. Carlsen, Ove, skibsbygm Hgør. Carlsson, J., barberm., Hgør.. Carlsson, Sv. Ove, medhjælper, Sl-øipmg. Carstens, Karen, lektor Kolding. Carstensen, Harald, civiling., Lyngby. Christensen, Aksel E., prof dr. phil-, Kbh. Christensen, B., bankass., Hgør. Christensen, C. A., skibsfører, Svendborg. Christensen, Carl G., befragter Sæby. Christensen, Chr., bogtrykker Kbh. Christensen, Chr., adm dir., Kbh. Christensen, Ejvind, købmd., K h. Christensen, Folmer, malerm., Snekkersten. Christensen, H. K., kapt., havariekspert, Kokkedal., Christensen, Jens Ivar Barfod, toldass., Snekkersten. Christensen, J. P-, Spangsbo, Kalundborg Christensen, K. E., maskinmester Usserød. Christensen, Knud I., tømrer, Ribe. Christensen, Marius, murerm., Lyngby. Christensen, N. O., landsfoged, Godhavn. Christensen, Regnar Bang skibsf., Søbo.g. Christensen, Roger, farvehdl., Hgør. Christensen, Viggo, fhv. overborgmester, Kbh. r, Christiansen, Bendix, overmatros, Esbjerg. Christiansen, Chr., skibsbygm., Rønne. Christiansen, Haldur, snedkerm., Hgør. Christiansen, Hans V. Bohn, lærer, Virum. Christiansen, Hans Å., snedker, Hgør Christiansen, H. J., forretningsfører, Kbh. Christiansen, Irving, mg., Dragør. Christiansen, Michael Bohn, mg., Goteborg. Christiansen, O. C. V., kontorchef, Kbh. Christiansen, Vermund, repræsentant, Kokkedal. Christie, Andreas, afd.chef, Rungsted Kyst. Christoffersen, Chr., tømmerhdi., Bagsværd. Clausen, E. Th., gross., Kbh. Clausen, H., bestyrer, Hgør. Clausen, Halfdan, støbernng., Hgør. Cleemann, P. *"., skibsreder, Åbenrå. Cordsen, Henning, fabrikant, Kbh. Gruse, Erik Bang, ing., Kbh. Dahl, Paula, sygeplejerske Hgør. Dahlstrøm-Nielsen, Henry, klejnsmed, Hgør. Dalgaard, A., boghdlr., fru, Hgør. Dam, Anton, diakon, låstrup. Dammann, Herbert, Hamborg. ^ Dampskibs-Aktieselskabet Myren, Kbh. Dampskibsselskabet Dannebrog ', *AA, Dampskibsselskabet Heimdal A/S Kbh. Dampskibsselskabet Progress ', Kbh Dampskibsselskabet Torm A/S, Kbh. Danckwardt, C, underdir., civiling. i Søværnet, Kbh. Danielsen, Otto, befragter, Kbh. Dansk Cement Central, Kbh. Dansk Esso, Kbh. Dansk Skibstømrerforbund, Kbh. Davidsen, Frantz, ing., Kbh. Deleuran, W., vinhdlr., Fredericia. Den danske Landmandsbank, Kbh. Den polytekniske Læreanstalt, Kbh. Det Dansk-Franske Dampskibsselskal Det danske Kulkompagni A/S, Kbh. Kbh. Det Forenede Dampskibs-Selskab A/b, Kbh. Dich, Poul, læge, Dragør. Dideriksen, C. J., gross., Charl. Dinesen, B., departementschef, Kbh. Djørup, Johs., læge, Kbh. Dragstrup, Vagn, prokurist, Kbh. Dreyer, Thorvald, arkt., Kbh. Døssing, Viggo, mekaniker, Herlev. Ebbehøj, Chr., dir., ing., Kbh. Eckhausen, H., kustode, Hgør. Egtved, Knud, navigatør, Hajstrup pr. Eilschou-Holm, Fr. Vilh., sømandspræst, Kbh. Ejbøl, Viggo, dir., Kbh. Elkjær, G. V., viceskoleinsp., Hgør. Ellekilde, fru overing., Charl. Elsøe, Herluf, dir., Kbh. _ Elving, Ingeborg, sproglærerinde, Hgør. Enevoldsen, C, sparekassedir., Løkken. Enevoldsen, Else, bankass., Hgør. Eriksen, Egon Ellegaard, maskinmester, Skjern. Eriksen, Hans, direktør, Hgør.

10 Ernst, Max, lektor, cand. mag., Hgør. Erting, Aksel, tømrerm., Hgør. Esbjerg Tovværksfabrik A/S, Esbjerg. Faber, Rich., boxchef, Heil. Fabricius, Th., pens. fyrass., Kbh. Falck, Mogens, gross., Lyngby. Fencker, Erik, maskinist, Kbh. Fischer, O., kapt.løjtn., Hellerup. Fischer-Knudsen, direktør, Odense. Fisker-Andersen, Jacob, ing., Hgør. Fjeldborg, Børge C, dir., civiling., Birkerød Flensmark, Harald, præst, Kbh. Foldager, Reinald, toldass., Hgør. Foreningen af Skibs- og Baadebyggere i Danmark, Nykøbing M. Forsmark, A., stemmer, Hgør. Frandsen, Geo, maskinm., Kbh. Frederiksborg Amtsråd, Hillerød Frederiksen, I. M., vagtm., ijt., Hgør. Frederikshavns Værft og Flydedok, Frhavn. Fredfeldt, Knud V., kommunelærer, Vanløse. Fredholm, Povl, malerm., Bregninge pr Svendborg. Fredsted, T. L., dir., Kbh. Frender, H., tandlæge, Kbh Fribert, Trojel, chauffør, Hals Fnis, fru Gudrun, Hgør. Friis, Jørgen, banedir., Hgør Fnis, Jørgen, jun., Hgør. Friis-Hansen, Jan, civiling., Springforbi. Fnis-Hansen, Sv., tandlæge, Kbh Frydensberg, Finn, skibsing., Frhavn. Frørup, Dan, lab.-ing., Kbh Funch-Rasmussen, C, insp., Kbh Fyhn, Hans, fabrikant, Kbh Fyrdirektoratet, Kbh. Garde, H. A., civiling., Kbh Carnum, Otto, læge, Kbh. Gents, E. Th. V., sekretær, Espergærde. Geimundsson, A., speditør, Kbh Gjedde-Olsen, A., søløjtnant, Charl G ermansen Richard, civiling., Hgør Gleerup, Alfred, læge, Kbh. Gorrissen, N. J., HRS, Kbh. Gottliebsen, Ole, tegner, Tårbæk Grau Ove skibsmægler, Vejle. Grønbech & Sønner, M. J. Kbh Grønlands Styrelse, Kbh ' Grønnemose, E. E. N., murerm., Hgør. Gundel, Mogens, prokurist, Skodsborg. Gustafsson, Nils, realskolelærer, Hillerød Gulhch S. A., vognmd., Hgør Gytel, Poul, M.B., Charl Gaardø, Chr., forstander, overlærer, Hgør. Haderslev Havneudvalg, Haderslev. Hage, Torben, kammerherre Klampenborg. ' Hagelund, F., assurandør, Hgør. Haglund, F., kapt., Kbh Hahn-Petersen, Eigil, skibsreder, Kbh Hansen, Anders, købmand, Slagelse. ' Hansen Bendt, civiling., driftsbest., Fredericia. Hansen, Bennet C. K., skibsreder, Kbh Hansen, fru skibsreder Bennet C. K Kbh Hansen, Bent Ortving, arkitekt, M.A A Kbh. ' Hansen, C. F., skibsbygm., Hgør. igi Hansen, Chr., skoleinsp., Hgør. Hansen, Conrad, urmager & guldsmed Allinge. ' Hansen, C. O. Vaaben, disponent, Kbh Hansen, Einar, afd.arkt., Kbh. Hansen, Elise, kontorass., Kbh. Hansen, E. M., fyrmester, Hgør. Hansen, Erik, kemigraf, Kbh. Hansen, Ernst, kleinsmedem., Hgør. Hansen, Ernst, malermester, Hgør Hansen, F. W., skibsfører, Kalundborg Hansen, H., stadsdyrlæge, Hgør. Hansen, H. C, malerm., Hgør. Hansen, H. E., orlogskapt., Virum Hansen, Helga Kn., frue, læge, Kbh Hansen, Herluf H., Kbh. Hansen, J. A., pens. lods, Kbh. Hansen, Johs., kontorchef, Kbh. Hansen, Julius, borgm., Kbh. Hansen, Jørgen Gorm, reviso'rass., Odense Hansen, Karl Johan, montør, Brønshøi Hansen, Knud, nav.dir., Kbh. Hansen, Knud, journ., Kbh. Hansen, Knud K, civiling., Kbh. Hansen, L. E., maskinmester, Gilleleje Hansen, Magnus, lods, Karrebæksminde Hansen, Marius, lektor, cand. mag. Nakskov. ' Hansen, Niels, bestyrer, Brønshøj Hansen, Niels Fr., LRS, Hgør. Hansen, Norman Hall, lorfatter, Kbh Hansen, Ove Juul, installatør. Snekkersten. Hansen, Paul, ing., Nakskov. Hansen, S. G., kontorchef, Springforbi. Hansen, S. Gram, tandlæge, Charl. Hansen, Søren Henri, stud. tech., Klampenborg. Hansen, S. Ingemann, civiling., Kbh Hansen, Willy, prokurist, Valby. Harlang, Frantz, dir., Kbh. Hartmann-Petersen, frue, Hgør Hartz-Rasmussen, Willy, fhv. skibsfører Ødis. Hasager, Niels, red., Kbh. Haxlund, Axel, cand. jur., Kbh. " - "s, Skive. Helsingør Brændsels- og Trælasthandel A/S Hgør. ' ' Helsingør byråd. Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane, Hgør. ' Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri Hgør. ' Turistforeningen for Helsingør og Omegn Hgør. ' Helsingør Tømrerlaug, Hgør. Helweg-Mikkelsen, O., ing.,'kbh Hendriksen, Johnna, kontorass., fru, Hgør Henningsen, Grethe, sygeplejerske Gentofte. ' Henningsen, Hans, farveriejer, Nyborg Henningsen, Kaj, tekstiling., Herlev Henningsen, Ove, LRS, cand. jur. Fredericia. ' Henningsen Sv. Aa., lektor, Snekkersten Henriksen, Carl, inkassator, Odense Henriksen, H. H., Hgør. Henriksen, Karen, bogholderske, Århus Henriques Frederik, gross., Klampb. Herløw, A. O., overass., Valby Hermansen, B., forhyringsass., Vanløse. Hermansen, Kristian, fyrmester, Svaneke lyr.

11 Hesseldahl, skolebestyrerinde frk., Tølløse. Hill-Madsen, Ernst, mg., Kbh.. Hilsted, Finn, underdir., LRS, cand. jur., Kbh. Hjorth, Stenild, civiling., Kbh. Hoff, Alfred, ing., Vanløse. Hoff, Gustav R., maskinfabnkant, Kbh. Hoffmeyer, Erik, skibsreder, Kbh. Hofman, Georg, snedkermester, Aarhus. Hofmansen, P. K., arkivar, Kbh. Holbæk byråd. Holck, M., lensbaron, Glumsø. Holm, Jacob, & Sønner's Fabrikker A/b, Kbh. Holm, Sven, fabrikant, Heil. Holm, Valdemar, murerm., Dragør. Holmark, Einar, gross., Kbh. Holm-Petersen, F., forfatter, Troense. Holst, Preben, repræsentant, Kbh. Holsøe, Sven, statsaut. skibsmægler, Kbh. Holt, Arne, befragter, Charl. Holten-Bechtolsheim, V., HRS, Kbh. Hornby, H., ing., vicedirektør^ Gentofte. Hougs, A. Borch, læge, Åbenrå. Howe, Hans, overass., Charl. Hovgaard, O., fuldmægtig, Kbh. Hovmand, G., skibsmægler, Bandholm. Hvalkof, A. L., distriktslag., Hgør. Hvass, Tyge, arkt., Heil. Hviid, Jørgen A., kommandørkapt., Birkerød. Hiisig, Karla, lærerinde, Hgør. Høst, K. R., cand. pharm., Ålborg. Høyer, fyrass., Korsør. Høyer, Jørgen, skoleelev, Kbh. Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Illum, Svend, fru dir., Vedbæk. Ingeniør-Sammenslutningen, Kbh. Ingwersen, Henry, antikvitetshdl., Hgør. Israelsen, H. C, civiling., Hgør. 192 Jackson, C. G., civilekonom, Stockholm. Jacobsen, A., dir., New York. Jacobsen, C. T., skipper, Læsø. Jacobsen, G., ing., Kbh. Jacobsen, P. H., købmd., Hgør. Jacobsen, Poul, gross., cand. jur., Rungsted Kyst. Jagd, K. B., kapt., Kbh. Jakobsen, S. C, pens. kaptajn, Hgør. Jakobsen, Svend Aage, elektr., Haderslev. Jåkupsstovu, Jåkup i, sekretær, Torshavn. Jans, Ove L., gross., Kbh. Jantzen, M., disponent, Lyngby. Jantzen, P., civiling., Lyngby. Jarvig, Thorkild, isenkræmmer, Kbh. Jelstrup, O., skibsreder, Kbh. Jensen, A., havnefoged, Hgør. Jensen, A. A., bagerm., Hgør. Jensen, A. C. I)., forstanderinde, Hgør. jensen, A. Egede, arkitekt, Samsø. Tensen, A. Rothe, reservelæge, Middelfart. 'Tensen, Axel, statsaut. skibsmægler, Århus, fensen, Bent Holbech, maskinarb., Allerød. Jensen, B. Hjorth, orlogskapt., Gent Jensen, C. E. Koch, skibsbygm., Nyborg. Jensen, D. A., museumsleder, Glud pr. Horsens. Jensen, Ejnar, viceinsp., Hgør. jensen, Ejner E., maskinarb., Randers. Jensen, Eric, _gross., Klampb. Jensen, H., viceskoleinsp., Kbh. Jensen, Helmuth, toldass., Rødby havn. jensen, Ingeborg, viceskoleinsp., Hgør. Jensen, J., gartner, Hgør. Jensen, fru gartner J., Hgør. Jensen, Jens, politibetj., Kbh. Jensen, Johs., passagerchef, Søborg. Jensen, Jørn, maskinarbejder, Kbh. Jensen, Jørn, bybud, Hgør. Jensen, K. P., kapt., Veksø. Tensen, K. W. F., kok, Hgør jensen, Marthin, murersv., Allerød, "ensen, M. F., lods, Hgør. ensen, Mogens, stud. polyt., Kbh. _ ensen, N. P., murerarbejdsmd., Brønshøj, 'ensen', P., købmd., Ordrup. Jensen, P. S., lods, Hgør. Jensen, S. A., civiling., Gent. Jensen, V. F., lokomotivf., Hgør. Jensen, Viggo A., prof., dr. med., Risskov. Jerk, Oluf, LRS, Charl. Jespersen, Knud, repræs., Charl. Tespersen, K. Wraae, prokurist, Søborg. Jessen, Børge, prof., dr. phil., Kbh. Jessen, C. U., overlæge, Hgør. Jessen, Erik, maskinarbejder, Kbh. Johannesen, Aksel, tømrerm., Snekkersten. Johannessen, Emil, fiskehdl., Hillerød. Johannessen, J. N. M., snedker, Hgør. Johannessen, Johs. P., sognefgd., Snekkersten. Johansen, Arnold P., havemand, Hgør. Johansen, Henning, centralmekaniker, Kbh. Johansen, Ib, befragter, Kbh. Johansen, Johs. Chr., styrmand Kbh. Johansen, Mikael, kontorchef, Kbh. Johansen, N. A., skibsfører, Kbh. Johansen, Olga, frk., Kbh Johansen, Otto, arbejdsmd., Stenvad bt. Johansen, Sigvald, inkassator, Hgør. Johansen, Sv., snedkerm., Charl. Johansson, Karl-Erik, ing-, Hagersten, Sverige. Johansson, P., kaptajn Hgør Johansson, Stig, antikvitetshdl., Halmstad, Johnsen, Henning, bogtrykker, Kbh Johnsson, kgl. dansk vicekonsul, Hoganas. Jonassen, Else, lærerinde, Hgør. Tuel-Andersen, G., fiskehdl., Hgør. Juel-Brockdorff, Niels, baron, kommandør, Kbh Juel-Christensen, Hans, vinhdl., Kbh. "uul, Svend, vinhdl., Kbh. fuul, W., smedem., Kbh. 'ørgensen, A.. lods, Hgør. 'ørgensen, Albert, dir. Heil. 'ørgensen, Alb. V., HRS, Kbh. ørgensen, A. Th., fhv. stadsing., Hgør. ørgensen, A. W., overbetjent, Vordingborg. _ Jørgensen, C, mejeriejer, Roskilde. Jørgensen, Ejnar, antikvarboghdl., Kbh. Tørgensen, Hakon, red., Løgstør. Jørgensen, Helge Johs., orlogskapt Tørgensen, Holger, kontorchef. Kbh. Jørgensen, Jul. E., gross., Heil. Jørgensen, Kaj R. O., læge, Bagsværd. Jørgensen, Max, depotbestyrer, Hgør. Jørgensen, Mogens, Kbh. Jørgensen, O. V., købmand, Hundested. Tørgensen, Paula, Holte. Jørgensen, Thv., urmager, Hgør. Kbh. Jørgensen, Vald., fhv. underdir Hgør Jørgensen, Aage E., borgm., ORS, Kbh.

12 Jørgensen, Aage Thorstensen, konstruktør Kbh. Kallenberg, E. O., forstander, skibsing fa Hgør. ' Kampen, Axel, skibsreder, Kbh. Karsten, Bertel W., bankass., Kbh. Karsten, Preben, H. A. & H. D., sekretær, Åbyhøj. Karstensen, M., skibsbygm., Skagen. Kattrup, A., malerm., Hgør. Kinch, O., skibsfører, Kbh. Kirkby, E., stud. mag., Kbh. Kirkman-Møller, S., fuldmægtig. Heil. Kisby, A. E., skibsing., Hgør. Kisby, L. A., ing., Kbh. Kiær, Erling, bogbinderm., Hgør. Kiørboe, Jørgen, sekretær, Kbh. Kjær & Sommerfeldt, vinhandel, Kbh. Kjølner, Th., kunstmaler, Hillerød. Klangel, K., lærer, Hgør. Klausen, Sven, ekspedient, Kbh. Kleiminger, H. L., politifuldm., Hgør. Klem, Helen Lise, frk., Hgør. Klem, Karen, skolepsykolog, cand. psyk., fru, Hgør. Klem, Lone, stud. mag., frk., Kbh Klem, Ollis, fru, Hgør. Klem, Aage E., civiling., Kbh. Klerk, Niels, lektor, LRS, Kbh. Klindt-Jensen, J., civiling., Rønne. Klint, Ion, overlærer, Kbh. Klintenberg, O., cigarhdl., Hgør. Klitgaard-Jørgensen, Johs., tandlæge, Kbh. Kmgge, U., propagandachef, Heil. Knudsen, Axel, kordegn, Kbh. Knudsen, Axel, købmd., Hjortespring Knudsen, Einar, ing., Heil. Knudsen, Helge Ursin, stadsing., civiling., Hgør. Knudsen, H. Harreby, regnskabsfører, Kolbykaas. Knudsen, Ib, radiotelegrafist, Thorshavn. Knudsen, Peder, kontorass., Hgør. Knudsen, Per, skoleelev, Kastrup. Knuth, Rud., greve, Heil. Knutsson, O. F. S., tapetsererm., Hgør Koefoed, Børge H., civiling., Virum Kofoed, Erik, dispachør, Kbh. Konge-Hansen, P., sognepræst, Errindlev. Kongsted, T., dir., Hgør. Kopp, J., gross., Hgør. Kopp, N. E., disponent, Hgør. Korsør Byraads Havneudvalg, Korsør Kragiund, A. A. J., bestyrer, Hgør. Kramer, fru dir. W., Hgør. Krarup, Mogens, orlogskapt., Hellerup Krebs, Niels Dindler, skibsbygger Heil Knnghøj, Carl, maskinpasser, Esbjerg " Kristensen, A. L. H., skibsfører, Julianehaab. Kristensen, Hans P., læge, Søborg. Kristensen, Knud, fhv. statsminister, Humlebæk. Kristoffersen, Aksel, antikvarboghdl. Hgør Krogsgaard, Mogens R., civiling., Charl Krohn, J. H., afdelingsing., Kbh. Kroman Erik, arkivar, dr. phil., Hellerup. Kronholt, Arne, fuldmægtig, Søborg Kurzenberger, Max, dir., Heil. Københavns amtsråd, Kbh. Københavns Handelsbank A/S, Kbh. Københavns Kommune, Kbh. Københavns Skipperforening, Kbh. 13 Årbog J957 J93 Kørbing, J. A., dir., Heil. Kaae, Jørgen, læge, Gjedved. Kaae, Aage, depotbestyrer, Hgør Kaarbo, E. D., Harstad, Norge. Kaarsen, Elisabeth, fhv. viceskol'einspektrice Hgør. ' Kaarøe, M., direktør, Rungsted. Lambertsen, S. R., radiotelegrafist, Svendborg. Lang, Per, ing., Hgør. Langebæk, Steen, Kbh. Lannung, Gunnar L., vekselerer, cand polit., Kbh. Lannung, Hermod, LRS, Kbh. Lannung, Sven, afdelingschef, Kbh. Larsen, A. Bodse, lodsformd., Bandholm Larsen, Astrid, frue, Kbh. Larsen, Augusta, sygeplejerske, Hornbæk. Larsen, Bent Valeur, stud. mag., Charl Larsen., C, fotogral, Hgør. Larsen, Erh., revisor, Kbh. Larsen, Erik Lau, arkt., Hgør. Larsen, Finn, snedker, Kbh. Larsen, F. Rønnow, kordegn, Kbh. Larsen, Henning, portier, Hgør. Larsen, Henri, indkøbschef, Snekkersten. Larsen, H., snedkerm., Hgør. Larsen, J. Foldager, Svendborg. Larsen, Jens, LRS, Hgør. Larsen, Johannes, kunstmaler, Kerteminde Larsen, L., fuldmægtig, Hillerød. Larsen, Lauritz, fabriksarb., Odense. Larsen, N. V., tømrerm., Hgør Larsen, Ole, LRS, Gent. Larsen, Ove, stiftamtmd., Kbh. Larsen, Svend, overdyrlæge, Skive Larsen, Willy, skibsbefragter, Charl. Larsen, W. R., fyrpasser, Hgør. Lassen, Joh., købmand, Kbh. Lau-Jensen, Sv. E., kommunelærer. So; o Lauritssen, fyrass., Hgør. Lauritzen, Ivar, skibsreder, Kbh. Lauritzen, P., lods, Nykbg. F. Laursen, P., Kbh. Leisner, R., ing., Lyngby. Lemche. Hans Jacob, dir., Kbh Lerche, J., stationsf., Hornbæk. Vnl T lia, S.', f y rme, ster > Myggenæs, Færøerne. Lilbæk, Hakon, købmd., Kbh. Lildholdt, Karl, skibsbyggerlærling, Åbenrå. Liljeborg, Frank, Kbh. Lillegaard, A. E., søløjtnant, Vanløse. Lmd, Chr., skibsbygm., Rønne. Lindahl,^ Erik, købmd., Snekkersten. Linde, Chr., kommunelærer, Frborg. Lindegaard, Niels, assistent, Godthåb Lindquist, Carl-Axel, kaptajn, Stockholm. Lindstrøm, Allan, civiling., Vånersborg. Lindstrøm, Otto, ing., Valby. Linneballe, Ernst, dir., Kbh.' Linvald, Steffen, mus.insp., Charl Lock, P., læderhdl., Hgør. Lohmann, S., fyrmester, Hyllekrog fyr pr Rødby. Lolk-Larsen, H., kontorchef, Holte. Lorentzen, Børge, bogtrykker, Charl. Lotz, M. E., lærerinde, Hgør. Ludwig, Otto, journalist, Brh. Lund, A, Køge. Lund, E., prokurist, Heil. Lund, Inger, lærerinde, Hgør. Lund, Oskar F., skibsing., Kbh. Lund, Thorkild P., fyrmester, Hesselø fyr. i

13 Lundberg, Georg, dir., Kbh Lundbæk, Erik, LRS, Ærøskbg. Lund-Hansen, ritmester, Århus. Lundsgaard, Erik, dir., cand. polyt., Rungsted Kyst. Lundsgaard, J. H., maskimnsp., Kbh. Lyngby, Jan M., mg., Kbh. Lyngbye, Jørgen Svitzer gross., Gent. Lynggaard, K-, gartner, Hgør. Lyngsie, B., lærer, Brede. Lynnerup, Søren, Kbh Lønberg-Holm, A., civiling., Kbh. Madsen, Carlo Råhaugc, lods, Frhavn. Madsen, Edvard, Måløv. Madsen, fru Ellen, mkotagehandlci.ke, Mads! n? E. N., dir., Springforbi. Madsen, J., sekretær Kbh. i94 Madsen, Jørgen, civiimg Århus Madsen, Kjeld, adjunkt, Silkeborg. Madsen, V., kapt., Marstal. Madsen, Aage R., fyrbøder, Valby Maegaard, E., dir., cand. jur., f- hh ~ Malling, Jens, ekspeditionssekretæi,..and. jur., Kbh. Marineforeningen, Kbh. Marinehistorisk Selskab, Klampenborg. Marstrand, Jørgen, civiling., dr. tech., Gentofte. Mathiasen, Hans, rederiass., Kbh. Mathiesen, E., forstander, civ ing., Kba. Meilvang, Henry, forvalter Kbh. Meilvang, Viggo, ass., Herlev. Meiner, P. K., Kbh. Mejer, Kaj Clausen, Fanø. Mellentin, Aage, gross., Gent. Mench, Erik, dir., Kbh. Mersing, B. E., overbibl-, Svendborg. Merved C. P., overportør, Snekkersten. Metz-Hansen, J. H., havnefgd., Esbjerg. Meyer, Knud, gross., Kbh. Michelsen, Oluf, slagterm., Kbh. Michelsen, P., skibsmægler, Odense. Mikkelsen, Børge, repræs., Tibberup. Mikkelsen, Chr., købmd., Svendborg. Mikkelsen, Michael, bogbinder, Hgør. Mikkelsen, Poul Erhardt, medhjælper, Hillerød. Iviikkelsen, Aage, murerm. Hgør. Mogensen, A. Borg, skattekontrollør, Gent. Mogensen, A. F., civiling., Dragør. Moldow, Georg, gross., Kbh. Monberg, I. C, gross., Kbh. Mortensen, J., forpagter, Hgør. Mortensen, K. A., kustode Hgør. Mortensen, K. Liebmann, fru, Hgør. Mortensen, K. Liebmann, mg., Hgør. Mortensen, Søren, dykker, Brørup. Mouritzen, P. C, færgefører, Nykøbing M. Munch, Jens, prokurist, Bagsværd. Munch-Nielsen, Th., lods, Hgør Munthe af Morgenstierne, B. v., kontorchei, Vedbæk., Munthesen, Frode, sekretær, Birkerød. Miicke, Billy, fabrikant, Kbh. Muller, Poul, læge, Valby. Møller, Birthe Kraunsøe, frk., Heil. Møller, Karen, frue, Heil. Møller, Poul, arkitekt, Kbh. Møller, Povl, dr., Kbh. Møller, Ralph Just, arkivbetjent Rungsted. Møller, Aase Kraunsøe, frk., Heil. Møller-Andersen, A., LRS, Kbh. Møller-Jensen, J., tørstelærer, Give. Mørch, N. K. ; MF, Hgør. _ Mørch, Aage, driftsbest., Thisted. Månsson, Gunnar, direktør, Charl. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov. Nathansen, Ino, fuldm., Kbh. Neergaard, C. H., fhv. søfartschef, Kbli. Neisig, Niels Holger, bankelev, Nakskov. Nexøe-Larsen, F., gross., Rungsted. Nichum, E., plantageejer, Randers. Nielsen, isenkræmmer, Hgør. Nielsen, Alfred, lods, Udbyhøj. Nielsen, Alfred V., gross., Kbh. Nielsen, A. M. C, prokurist, frk., Hgøi. Nielsen, Bob Gunnar, styrmandselev, Virum. Nielsen, Carl, prokurist, Kbh. Nielsen, Carl, bådebygger, Fejø. Nielsen, Chr., konservator, Hgør. Nielsen, C. J., maskinmester, Valby. Nielsen, Edgar, malerm., Snekkersten. Nielsen, Ejnar J., tømrerm., Hgør. Nielsen, Ejnar M., maskinmester, Kbh Nielsen, Ejvind Peter, maskinmester, Kbh. Nielsen, Erik, chauffør, Snekkersten. Nielsen, Erik Selmer, specialarb., Hgør. Nielsen, Flemming, kommunelærer, Valby. Nielsen, Henning, maskinarbejder, Holbæk. Nielsen, Holger, gross., Kbh. Nielsen, H. R., bogtrykker, Hgør. Nielsen, H. Thornberg, underdir., civ.ing., Nielsen, I. Froberg, mekaniker, Valby. Nielsen, J., murerm., Hgør. Nielsen, Jacob, repræs., Kbh. Nielsen, Jakob, tandlæge, Odense. Nielsen', J. G. M., stat.-iorst., Hgør. Nielsen, Jens, hotelejer, Hgør. Nielsen, John, overass., Esbjerg. Nielsen, Johs., boghdl., Haderslev. Nielsen, J. V., lagerekspedient, Hgør. Nielsen, K., toldpakhusfmd., Ribe. Nielsen, K. E.. skibsfører, Korsør. Nielsen, Knud,' cand. polyt., Kalundborg. Nielsen, N., fyrbøder, Hgør. Nielsen, N. J., dr. techn., Kbh Nielsen, O. Moesgaard, bogholder, Ørsted. Nielsen, Ove, kontorchef, Gent. Nielsen, R. H., overmontør, Kbh. Nielsen', S. A. V., arkt., Hgør. Nielsen, Sv. Aa., fabrikant, Hgør. Nielsen, V., kleinsmed, Hgør _ Nielsen, W. Schack, dir., cand. jur., Kbh. Nielsen, Aage, skibsfører, Kbh. Nissen, Olaf, maskinm., Kbh. Nobel, C, revisor, cand. jur., Kbh. Norbøll, K. W., rektor, Hgør. Nordberg-Nielsen, Holger, fuldmægtig, Heil. Nordholt, P. Aa., postmester Hgør. Nordmann, V., statsgeolog, dr phil., Kbh. Nordquist, Evert, resemontor, Stockholm. Nordvig, R-, ing-, Århus ; Normann, L. O., dir., Kbh. Normann, Peder, red., Huor. Norsk, Frans, overlæge, Heil. Norsk, P., pens. insp., Dragør. Norsmann, Poul, dir., cand. polit., Charl. Nygaard, Ejnar, kaptajn, skibsreder, Århus. Nykilde, skibsfører, Kbh. Nørregaard, Inger Marie, læge, Hgør.

14 !95 Odense Kanal- og Havneudvalg, Odense. Olesen, Tyge, bankass., Fredericia. Olrik, Elias, dommer, Hgør. Olrik, Helge, dommer, Varde. Olsen, Alfred, rejseinsp., Skelskør. Olsen, Anna, frue, Hgør. Olsen, C. Meinert, tømrerm., Kbh. Olsen, Erik, malermester, Hgør. Olsen, Henning, stud. mag., Valby. Olsen, Henry, skibskonstr., Kbh. Olsen, Herman, smedem., Brønshøj. Olsen, I. H., grosserer, Gent. Olsen, Johs., marineing., Kbh. Olsen, K. E., dir., Espergærde. Olsen, Lindorf, bogbinder, Kbh. Olsen, Oluf, bogholder, Hgør. Olsen, Oluf, tjener, Hgør. Olsen, Paul A., cand. pharm., Bagsværd. Olsen, Peter, gårdejer, Værløse. Olsen, Poul, slagterm., Heil. Olsen, Sophus, fabrikant, Kbh. Olsen, V. Rex, kartograf, Holte. Olsen, Aage, marineing., Dragør. Osgaard, Lauritz, fabrikant, Charl. Ostenfeld, Th., civiling., Kbh. Overgaard, F., blomsterhdl., Hgør. Overgaard, Frode, dekoratør, Søborg. Overgaard, R., komm.lærer, Svinninge. Ovnbøl, A., læge, Hvidbjerg st. Parris, Povl, direktør, Kgs. Lyngby. Paulsen, A. C, prokurist, Kbh. Paulsen, Jørgen, mus.dir., Hillerød. Paulsen, Kristian, fodermester, Roskilde. Paulsen, Paul Jørgen, civiling., Hgør. Pedersen, Alexander, gross., Kbh. Pedersen, C. O., maskinm., Hgør. Pedersen, Erik, maler, Rønne. Pedersen, Evald, forvalter, Hgør. Pedersen, Georg, lektor, Holte. Pedersen, Harald, revisor, Hgør. Pedersen, H. Elmann, revisorass., Kbh. Pedersen, I. D. S. V., væver, Hgør. Pedersen, K. A., ing., Odense. Pedersen, M. P., civiling., Kbh. Pedersen, Ole Crumlin, "Heil. Pedersen, Ole Homann, ing., Hgør. Pedersen, S. A. L., lokomotivfører, Kbh. Pedersen, Vald., bogtrykker, Kbh. Pedersen, Aage, læge, Heil. Pedersen, Aage, tømrer, Snekkersten. Pers, Otto, LRS, Kbh. Petersen, Anker, chauffør, Kbh. Petersen, A. O. A., statslods, Risskov. Petersen, Carl, maskinfabr., Gilleleje Petersen, Chr. Steen, civ.ing., Hgør. Petersen, Chr., brolæggerm., Hgør. Petersen, Chr. F. V., slagterm., Hgør. Petersen, Cl. W., tømrerm., Kbh. Petersen, Eiler, gross., Roskilde. Petersen, E. Sejer, forstander, Hgør. Petersen, F. Højsted, repræs., Kbh. Petersen, H. C. F., telegrafkontrolør, Brønshøj. Petersen, Henrik Marius, orlogskpt., Lyngby. Petersen, Henrik Sejer, stud. jur., Hgør. Petersen, Holm, ejendomshdl., Kbh. Petersen, I. C, bogtrykker, Nexø. Petersen, Johs., murerm., Hgør. Petersen, Kaj Toft, fabrikant, Hgør. Petersen, K. C. M., specialarb., Hgør. Petersen, Laurids, gross., Kbh. Petersen, Mogens Anker, ing., Kbh. Petersen, Mogens Holck, skoleelev, Kbh. Petersen, N. E., fabrikant, Hgør. Petersen, Oluf V., skibskonstr., Hoistensb. Grønland. Petersen, P. V., proprietær, Græsted. Petersen, Raymond, Charl. Petersen, Robert, kleinsmed, Hgør. Petersen, S. A., førstestyrmd., Korsør. Petersen, S. Chr., maskinm., Hgør. Petersen, Svend, Kbh. Petersen, Sv. Rosten, isenkræmmer, Roskilde. Petersen, Aage, kontorass., Hgør. Philip, N., gross., Kbh. Plum, Peter, ing., Assens. Pontoppidan, Dines, Charl. Portman, Arne, overlæge, Kbh. Poulsen, Arnold, civiling., Nærum. Poulsen. Carl, murerm.," Hornbæk. Poulsen. Edwin, Gent. Poulsen, Fin, grosserer, Klampb. Poulsen, Finn V., optiker, Kbh. Poulsen, H., tømrerm., Hgør. Poulsen, J. P., smedem., Hgør. Poulsen, Poul, skibstømrer, Rødvig. Preisler, Børge, optiker, Kbh. Privatbanken A/S, Kbh. Prohaska, C. W., professor, dr. techn., Heil Pødenphant, H., gross., Kbh. Quist, Ejnar, dir., Odense. Qvistgaard, Lise, frk., Gent. Raffel, Alfred, dir., Kbh. Rahbek, Knud, civiling., Kbh. Rasmussen, A. H., civiling., Kbh. Rasmussen, Antoni, kapt.. Heil. Rasmussen, Chr. Wiboe, hovmester, Valby Rasmussen, C. J., snedkerm., Hgør. Rasmussen, C. O., ing., Kbh. Rasmussen, Hans, dir., Kbh. Rasmussen, Harry, glarmester, Aarhus Rasmussen, Johs., skibsfører, Sundby niy p Nyk. F. ' Rasmussen, K. A., maskinm., Kbh. Rasmussen, Kaj, Glostrup. Rasmussen, Kjeld, ing., Kbh. Rasmussen, Knud Robert, tømrermester Holte. Rasmussen, L., modelbygger, Rødby Havn Rasmussen, Laurits, ing., Odense Rasmussen, N. V. P., automobilfabr., Hgør Rasmussen, Povl H., snedker, Bjørnehoved Rasmussen, R. F., komm. lærer, Hgør Rasmussen, Aage, dir., Kbh Rathje, Eigil, ing., Kbh. Rathje, J, ing., Århus. Ravn, K., værkfører, Hgør. Rederiet Anholt" A/S, Kbh. Reedtz-Funder, J., skibsinsp., Kbh. Reich, Alexander Albert, skibsbygger, Kbh Reich, Poul Albert, kleinsmed *" Rendal, H., LRS, Hgør. Reumert, Michael, LRS, Kbh. Riemer, Jørgen, LRS, Kbh. Riise, A. H., læge, Hillerød. Riise-Knudsen, B., civiling., Valby. Riise-Knudsen, Mogens, forvalter, Ejby. Riis-Hansen, Hans, elev, Roskilde Rimestad, H. T., dir., Heil. Ring, Henning, lektor, Hgør. Ring-Madsen, Preben, matros, Kbh. Risom, Sven, arkt., Kbh. Rolvsen, Stig, forf., Valby. 13*

15 Roos, Carl, professor, dr. phil., Kbh. Roosen, C. U., civiling., Holte. Rosendahl, A., kontorchef, Kolding. Rosenkilde, V., boghdl., Kbh. Rosenthai, Leif K., red., Klampb. Rosenvold, C. F., Aabenraa.. Rygaard, Erik, dommerfuldm., cand. jur. Herning. Rysz, P., lodsformand, Korsør. Røder, Hans Chr., skibsfører, Brh. Rønne Havneudvalg, Rønne. Rønsted, Karmark, LRS, Kbh. Rørdam, Kjeld, HRS, Kbh. Rørmark, Aage, arkivar, Vanløse. ig6 Sahl, Olaf, arkt., Risskov. Sandager, fyrass., Hgør. Sandal, Axel, boghdl., Kbh. Sander, Henning, Kbh. Saxe, skibsprov.hdl., Hgør. Saxild, Jørgen, ing., Heil. Saxtorph, Th., driftsleder, Svebølle. Schack, Gudmund, gross., Kbh._ Schaumann, H., fhv. sporvejsdir., Bagsværd. Schaumann, P., ing., Virum. Scherffenberg, G., ing., Heil. Schibbye, Harris, arkt., Kbh. Schmidt, A. V. B., overmontør, Hgør. Schmidt, Mogens, lodsinsp., orlogskpt., Gent. Schmiegelow, A., skibsreder, Arnsborg pr. Svejbæk. Schmiegelow, C. H., smedem., Hgør. Schnedler, G. S., civiling., Klampb. Schnell, Magnus, varmemester, Kbh. Schou, Axel, grosserer, Hellerup. Schou, Carl C, afd.ing., cand. polyt., Hillerød. Schou, I. P., direktør, Kbh. Schou, N. Aa. Breinholdt, maskinm., Nyk. F. Schrøder, Alfred C, gross., Kbh. Schrøder, Harry, ing., Klampb. Schrøder, Johan, kontorass., Kbh. Schrøder, Per, civiling., Lyngby. Schrøder-Christensen, E. P. H., skattemsp., Ålborg. Schultz, Aage, installatør, Kbh. Schultze, Mogens, malerm., Gent. Schwiegershausen, Gunter, retouchør, Kbh. Schytz, Sigurd, borgmester, Hgør. Sebbelov, Henning, fabrikant, Charl. Segerskog, John, dir., Hgør. Seibæk, Aage, gross., Kbh. Seidelin-Dam, Johs., læge, Søborg. Semler-Jørgensen, A., dir., civiling., Randers. Sinding, P. E. B., fyrdir., kommandør, Kbh. Sivertsen, Poul S., skibsinsp., Torshavn. Sjøberg, Otto Chr-, Gent. Skibsted-Jacobsen, Orla, maskinbygger, Hgør. Havneudvalget i Skive, Skive. Skotte, E., havnemester, Hgør. Skov, Sigvard, mus.insp., mag. art., Kolding. Skovgaard-Petersen, Kjeld, dispachør, Kbh. Skrivergaard, Knud, redaktør, Kbh. Smidth & Co. A/S, F. L., Kbh. Smidt, Carsten M., læge, Kbh. Smitt, Jarl Wagner, læge, Hgør. Snorrason, Egil, dr. med., Kbh. Sonne, H. O., civiling., Holte. Sonne-Hansen, K., dir., Charl. Sparekassen i Nykøbing Falster. Spodsberg, K. E., læge, Kbh. Sprenger, K., fabrikant, Hgør. Starch-Petersen, B., billedskærerm., Hgør. Steffensen, H. C, underdir., Hgør. Steffensen, H. E., Espergærde. Steffensen, Hother, boghdl., Espergærde. Steffensen, James, afd.ing., Heil. Stohmann, Holger, sjøkapten, Åbo, Finland. Storm, P. W., pens. maskinmester, Kbh. Strande, Axel, rejseleder, Kbh. Strandgaard, Aage, arkt., Kbh. Stridsland, Gregers, o.ass., Herlev. Strube, Sten, red., Hgør. Struckmann, C, skibsmægler, Esbjerg. Struve, O. J., forhyringsagent, Hgør. Struwe, Sten, København. Strøyberg, Jens, apoteker, Assens. Stub-Nielsen, Axel, dyrlæge, Hgør. Stiirup, C, & Co.s eftflg. A/S, Hgør. Staarup, Hans, havneing., cand. polyt., Århus. Svarer, Jørgen, mæglerelev, Ærøskøbing. Sveistrup, Margrethe, bibliotekar, Hgør. Svendborg Bank A/S, Svendborg. Svendborg Havneudvalg, Svendborg. Svendsen, G. J., fyrass., Højstrup. Svendsen, Hans, ing., Dragør. Svendsen, Jørgen, ing., Hgør. Svendsen, Paul W. E., red., Vejle. Svendsen, Per, skibsreder, Gentofte. Svendsen & Christensen, A/S dampskibsselskabet Vendila", Kbh. Svendsen, Sv. K., kredslæge, Hgør. Sæbye, Poul, kunstmaler, Klampb. Søegaard, C, cand. pharm., Hgør. Sølver, Carl V., kaptajn, Kbh. Sølvhøj, Hans, cand. mag., foredragschef, Hgør. Sørensen, Axel, ing., Heil. Sørensen, E. V., grosserer, Birkerød. Sørensen, Frank, ing., Hgør. Sørensen, Frederik Richardt, toldass., Hou. Sørensen, K. E., skibsmægler, Kbh. Sørensen, Keld, trafikass., Hgør. Sørensen, Niels, lærer, Århus. Sørensen, Poul, civiling., Kbh. Sørensen, Preben, kobbersmed, Hgør. Sørensen, Preben, maskinist, Hellebæk. Sørensen, R. I., kompasretter, kpt., Brh. Sørensen, S. C. F., Ålborg. Sørensen, Vagn, kontorass., Hgør. Sørensen, Valdemar, skoleinsp., Hgør. Sørensen, Aage, slotsbetj., Hgør. Tang, Gia, prokurist, frk., Valby. Tegner, V. P. B., civiling., Kbh. Thalbitzer, Carl, red., Kbh. Thalbitzer, V., amtsforvalter, Kbh. Thalbitzer, W., prof., Kbh. Theisen, Nils A., skoleelev, Espergærde. Tholstrup, Olaf, ing., tekn. adjunkt, Horsens. Thomsen, A. M., hotelejer, Hgør. Thomsen, C. A. H. Trolle, fhv. fiskendir. Kbh. Thomsen, E., bankfuldmægtig, Kbh. Thorbroe, Inga M., frue, Fr.sund. Thorning-Petersen, R., sekretær, Kbh. Thrige, Eigil, stud. polyt., Klampb.

16 J 97 Thunbo, Anton, gross., Kbh. Tikøb sogneråd, Tikøb. Tilly, Albert, postmester, Esrum. Tofte, Knud, sognepræst, Skibby. Torp, Folmer, butikschef, Roskilde. Trondal, M., skibsfører, red., Nyborg. Trosborg, A., kriminalbetj., Hgør. Trødni, Heine, prokurist, Hgør. Tscherning, Carl, adjunkt, Birkerød. Tuborgs Bryggerier, Heil. Tuxen, Henry, civiling., Charl. Tvede, Kitty, frk., Hgør. Tvede-Jensen, M., ing., Kokkedal. Tvermoes, Sven, gross., Kbh. Ulrich, Kai, fru, dir., Kbh. Ulrich, Ruth, adjunkt, fru, Hgør. Valentin-Hjorth, K., gross., Kbh. Vang, A. H., skibsmægler, Helsingfors Vanggaard, Thork., dr. med., Kbh Veistrup, C., civiling., Hgør. Vejby-Nielsen, N. H., assurandør, Hgør Vestbo, S. M. N., fyrass., Kbh. ' Vibæk, Jens, vicedir., cand. mag., Kbh Vidø, Leif, lærer, Kbh. Vilandt, Leif R., kapt., Springforbi. Vilholm, Gunnar, mejeriejer, Hgør. Vilholm, fru mejeriejer, Hgør Villadsen, Jens, fabrikant, Heil. Villerslev, Jens, snedker, Kbh. Villund, Kjeld, cand. aet., Vanløse Vohlert, Knud, gross., Kbh. Voss, C, mejerist, Hgør. Vyff, Kr., proprietær, Vonsild. Vaabenhistorisk Selskab, Kbh. Wahl, Chr., gross., Kbh. Wallentin, Andreas, arkt., Kbh. Walløe-Meyer, John, fuldmægtig, Humlebæk. Warburg, Hugo, fabrikant, Kbh. Weibust Knut I., fil. Jk., Sundbyberg. Weilbach, J. S. V., sejl- og kompasmager, Weilskov, E., dir., Charl West, Ole, købmand, Hgør West Werner G., tekstilarbejder, Svendborg. Westergaard, IL, dir., Charl. Wiberg, J., gross., fru, Kbh. Wubroes Bryggerier A/S, C, Hgør Willumsen, A., fru, Brønshøj. Wind, Jørgen, Lystrup st., Jylland. Wmdeleff, A., maskinm., Kbh Winther, Holger, tandlæge, Kbh Wistoft, C. A., Kbh. Witte, Richardt, dir., Bagsværd. Wolff, Per, stud. polyt., Kbh. Worm, C. A., dir., Kbh. Worm, M., fyrdir., Ålborg. Worsøe K. H., Dronningborg v. Randers. Wurtz, Peter, malermester, Snekkersten. Waagepetersen, H. L., dir., cand. polyt. true, Hgør. Waagepetersen, H. T., gross., Kbh. Yde-Andersen, D., mus.insp., Kbh. Ørnfelt, Axel, stud. geom., Kbh Ost, Åke, jårnvågsman, Malmo Østman, K., ing., Hgør, Aagaard, Werner F., tekn. kalkulat. Valby. ' Aalborg'Portland-Cement-Fabrik A/S Kbh Aalborg Værft A/S, Ålborg. Aamand, Erik, Snekkersten. Aarhus Havneudvalg, Århus.

17 BYTTEFORBINDELSER Bergens Museum og Bibliotek. Bergens Sjøfartsmuseum. Blekinge Museum, Karlskrona. Borgarsyssel Museum, Sarpsborg. Bornholms Museum. De sju håradernas kulturhistoriska forening, Borås. Chalmers tekniska Hogskolas Bibliotek, Goteborg. Danmarks tekniske Museum, Hellerup. Dansk Folkemindesamling. Foreningen Dansk Samvirke". Dansk Sømandskirke i fremmede Havne. Dansk Tidsskrift Index. Drammens Museum. Erhvervsarkivet, Århus. Finska fornminnesforeningen, Helsingfors. Folklivsarkivet, Lund. Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Foreningen for skandinaviske sømandshjem i fremmede havne. Købstadsmuseet Den gamle By", Århus. Det kgl. danske geografiske selskab. Gilleleje Museum. Glasgow Art Gallery and Museums ; Glasgow. Foreningen Gotlands fornvanner, Visby. Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland. Goinge Hembygdsforening, Broby (Skåne). Goteborgs historiska museum. Goteborgs Sjofartsmuseum. Goteborgs och Bohuslåns fornminnesforening. Haderslev Amts Museum, Haderslev. Staats- und Universitåts-Bibliothek, Hamborg. Museum fiir Hamburgische Geschichte. Handelsflådens velfærdsråd. Handelshøjskolens Bibliotek. Handelsvidenskabelig Studieklub. Bornholmsk samfund, Rønne. Frederiksborg amts historiske samfund. Historisk samfund for Fyns stift. Historisk samfund for Hjørring amt. Holbæk amts historiske samfund.

18 Lolland-Falsters historiske samfund. Historisk samfund for Præstø amt. Randers amts historiske samfund. Historisk samfund for Ribe amt. Historisk samfund for Ringkøbing amt. Historisk samfund for Sorø amt. Historisk samfund for Sønderjylland. Historisk samfund for Thy og Han Herred. Vejle amts historiske samfund. Historisk samfund for Viborg amt. Historisk samfund for Aalborg amt. Museet for Holbæk og Omegn. Hordaland Landbruksmuseum, Garnes, Stend, Norge. Horsens Museum. Hålsingborgs Museum. Hærmuseet, Oslo. Hålogaland Historielag, Harstad, Norge. Institut fiir Weltwirtschaft, Kiel-Wik. Instituttet for jysk Sprog- og Kulturforskning. Institut voor Scheepvaart en Luchtvaart, Rotterdam. Jydsk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur. Kalmar Låns Fornminnesforening. Universitåtsbibliothek, Kiel. Museet på Koldinghus. Kommissionen for Danmarks Fiskeriog Havundersøgelser. Kullabygd, Hoganas. Kulturhistoriska Museet, Lund. 199 Københavns bymuseum. Københavns Stadsarkiv. Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Maribo. K. Humanistiska Vetenskapssamfundet, Lund. Universitetsbiblioteket, Lund. Malmo Fornminnesforening. Malmo Museum. Marineforeningen, København. Marinens Bibliotek, København. Mariners' Museum, Newport News, USA. Les Amis des Musées de la Marine, Paris. Museum voor Land- en Volkenkunde en Maritiem Museum Prins Hendrik", Rotterdam. Mystic Seaport, Mystic, USA. Nationaal Scheepvaartmuseum, Antwerpen. Nationalmuseets II. afd. Nationalmuseets III. afd. Nationalmuseets etnografiske Samling. Navigationssållskapet i Finland, Helsingfors. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim. Nordiska Museet, Stockholm. Nord-Trøndelags Historielag, Sakshaug. Norrbottens Låns Hembygdsforening, Luleå. Foreningen til norcke fortidsminnesmerkers bevaring, Oslo. Norske museers landsforbund.

19 200 Norsk sjøfartsmuseum, Bygdø, Oslo. Ny Carlsberg Glyptotek. Odense bys museer. Polskie Towarzystwo Historyczne, Szczecin. Rigsarkivet, København. Rijksmuseum, Amsterdam. Roskilde Museum. The Royal Scottish Museum, Edinburgh. De Sandvigske Samlinger, Liliehammer. Schiffbautechnische Gesellschaft e.v., Hamborg. Gesellschaft fiir Schleswig-Holsteinische Geschichte, Kiel. The Science Museum, London. Shiplovers' Society of Victoria, Melbourne. Statens sjohistoriska museum, Stockholm. Sjohistoriska Mluseet vid Åbo Akademi. Society for Nautical Research, Greenwich. Historielaget for Sogn, Leikanger, Norge. Det statistiske Departement, København. Stavanger museum, Stavanger. Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm. Stockholms Stadsmuseum. Svenska Kryssarklubben, Stockholm. Bygdemuseet og Sognelaget for Sunnhordlandsbygden, Førde, Norge. Søfartens Bibliotek, København. Foreningen til Søfartens Fremme, København. Tekniska Museet, Stockholm. Thorvaldsens Museum. Tidsskrift for Søvæsen, København. Trondheims Sjøfartsmuseum. Tøjhusmuseet. Kungl. Universitetsbibliotek, Uppsala. Valdres historielag, Leira, Norge. Varbergs Museum. The Library of Congress, Washington, U.S.A. Vereeniging nederlandsch historisch Scheepvaart Museum, Amsterdam. Vestfold Historielag, Tønsberg. Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen. Det kgl. norske Videnskabernes selskabs bibliotek, Trondheim. Våsterbotten Låns Museum, Umeå. Orebro Låns Museum. Ostergotlands och Linkoping Stads Museum. Åbo Akademi. Ångermanlands Hembygdsforbund, Hårnosand.

20 INDHOLDSFORTEGNELSE Museets komité 5 Museets beretning for regnskabsåret Museets driftsregnskab Aksel E. Christensen, professor, dr, phil. : Øresund og øresundstold 22 Dick Luiting, direktør: Handels- og Søfartsmuseets flisesamling. 41 Carl Roos, professor, dr. phil. : Orlogsfregatten Diana og dens besæt ning under krigen med England Carl V. Sølver, kaptajn : Færingerbåde 139 Carl Østen, journalist: Da dannebrog blev strøget i Dansk Vestindien 156 Billeder fra Handels- og Søfartsmuseet med tilhørende tekster..177 Beretning for selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner" Selskabets driftsregnskab for Selskabets bestyrelse og medlemsliste Museets bytteforbindelser

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. Y/ORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN,

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*,

Læs mere

Personale (Juni 1993)

Personale (Juni 1993) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. R.eedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73 Døde T 1 1 1 f C- Liste over e, hvis biograti sidste gang tindes i årgang 1973 af KRAKS BLÅ BOG Ahlefeldt-Laurvig Kai F S greve, kammerherre, hofjægermester (Eriksholm) Allen Johannes forfatter Andersen

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

Personale (Juni 1994)

Personale (Juni 1994) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Ten s-t (/ireren Absalnns^n x/ J ^ ~0 ~~x x xxox-xi. Kantineleder Britt Andrés

Læs mere

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller.

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. 174 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS

Læs mere

Jørgen Worm In memoriam - 1909-1997

Jørgen Worm In memoriam - 1909-1997 Jørgen Worm 1909-1997 96 Jørgen Worm In memoriam - 1909-1997 Med vemod modtog Handels- og Søfartsmuseet og Venneselskabet den sørgelige meddelelse, at den tidligere chef for Søfartsafdelingen i Erhvervsministeriet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DANSK GEOLOGISK FORENING

DANSK GEOLOGISK FORENING DANSK GEOLOGISK FORENING 1. JANUAR 1967 BESTYRELSE (valgt 24. januar 1966) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak Jensen, sekretær.

Læs mere

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geologisk Forening. Dansk Geologisk Forening. December 1951. Bestyrelse (valgt 29. januar 1951). Helge Gry formand. Knud Eriksen næstformand. Sigurd Hansen kasserer. Chr. Halkier sekretær. J. Troelsen redaktør. Æresmedlernmer

Læs mere

barx' t"" 1 trj HrJ j?1 C/3 ORC/ JX^^4 c. pi c«

barx' t 1 trj HrJ j?1 C/3 ORC/ JX^^4 c. pi c« G > pi c«xn W d O 5! td O O ORC/ JX^^4 c. g c«w w H 00 < W ZJ w s C/3 w f c«j?1 > w w " td > 2 d trj t"" 1 C/3 i O C/3 0 HrJ > d H C/3 barx' DA 00 HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS ÅRBOG er sat med Intertype

Læs mere

Tilgængeligt Status: Ukendt

Tilgængeligt Status: Ukendt Reg. nr: 06107 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Petersen, Anders, skolelærer" *1827 1827 Yderdatering: 1856-1913 Omfang: 1 Bemærkninger: Tilgængeligt Status: Ukendt 01 Korrespondance 1 1856-1913

Læs mere

% æ. Nr. 10. Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet. Anmeldelserne angår følgende firmaer;

% æ. Nr. 10. Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet. Anmeldelserne angår følgende firmaer; V % % æ Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i oktober måned Nr. 10 Anmeldelserne angår følgende firmaer; (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne

Læs mere

DEN LILLE LOKALHISTORIKER

DEN LILLE LOKALHISTORIKER Navne / Gader nr. Opfør Stilling t år Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg DEN LILLE LOKALHISTORIKER Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som

Læs mere

DANSK GEOLOGISK FORENING

DANSK GEOLOGISK FORENING DANSK GEOLOGISK FORENING 1. JANUAR 1968 BESTYRELSE (valgt 3 januar 1967) Henning Sørensen, formand Bent Søndergaard, næstformand Mona Hansen, bibliotekar Erik Heller, kasserer Ole Larsen, sekretær Gunnar

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening December 1955 Bestyrelse (valgt 31. januar 1955) J. Troelsen, formand. Eigil Nielsen, næstformand. Sigurd Hansen, kasserer. Chr. Halkier, sekretær. K. Ellilsgaard-Rasmassen, redaktør.

Læs mere