Vejledning om udskiftningsordningen for vindmøller på land. April 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udskiftningsordningen for vindmøller på land. April 2001"

Transkript

1 Vejledning om udskiftningsordningen for vindmøller på land April 2001

2 Titel: Vejledning om udskiftningsordningen for vindmøller på land Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade København K Telefon: (+45) Telefax: (+45) e-post: Internet: Rapporten kan bestilles hos: EnergiOplysningen Telefon: (+45) Telefax: (+45) e-post: Internet: Rapporten kan læses på Energistyrelsens hjemmeside Udgivet april 2001 Redaktion: Henrik Lawaetz Susanne Bastiansen Papir: Cyklus Oplag: 300 ISBN:

3 Indholdsoversigt 1. Indledning og baggrund 4 2. Opnåelse af skrotningsbevis Udnyttelse af skrotningsbeviset 6 4. De minimis-reglen 6 Vejledning om de minimis-reglen 8 Indledning 8 1. Hvad er de minimis reglen? 8 2. Hvilke virksomheder er berettiget til støtte? 9 3. Hvilke områder er ikke omfattet? Hvordan beregnes værdien af støtte? Hvordan kontrollere virksomheden omfanget af støtten? 13 Bilag 1: Oversigt over støtteordninger 14 3

4 1. Indledning og baggrund BEKENDTGØRELSE nr. 187 af 16. marts 2001 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet m.v. (Vindmøllebekendtgørelsen), som trådte i kraft den 1. april 2001, fastsætter i kapitel 6 et regelsæt om en udskiftningsordning for vindmøller på land. Denne vejledning beskriver de administrative procedurer, som vindmølleejere, netvirksomheder og de systemansvarlige virksomheder skal følge i forbindelse med udskiftning af en gammel vindmølle med en ny vindmølle samt tildeling af et skrotningsbevis. Da prisafregningen for den del af en vindmølles elproduktion, som er tilknyttet et skrotningsbevis, indeholder statsstøtte, skal udbetalingen af denne indtil videre foregå i overensstemmelse med det Europæiske Fællesskabs de minimis regel. Vejledningen omfatter derfor også administrationsprocedurer hertil, således at der sikres en pålidelig kontrol med grundlaget for støttetildelingen, udbetalingen af støtten, samt at støtten ikke overstiger niveauet for samlet udbetaling under de minimis reglen. 2. Opnåelse af skrotningsbevis. EN vindmølleejer, der opfylder kravene i 17 og 18 i bekendtgørelsen, kan efter ansøgning til den lokale netvirksomhed modtage et skrotningsbevis, som giver ret til et pristillæg på 17 øre/kwh i fuldlasttimer i en fabriksny vindmølle, der opstilles af ejeren af skrotningsbeviset og nettilsluttes efter 1. april Den samlede prisafregning kan dog højst udgøre 60 øre/kwh. Såfremt den vindmølle, der nedtages er på under 100 kw, er ejeren af skrotningsbeviset berettiget til et pristillæg på 17 øre/kwh i fuldlasttimer for en kapacitet i en ny mølle svarende til det tredobbelte af effekten i den nedtagne vindmølle. Såfremt den vindmølle, der nedtages er på mindst 100 kw og højest 150 kw og samtidig er placeret under 2,5 km fra en vindmølle på under 100 kw, og som selv har opnået et skrotningsbevis, er ejeren af skrotningsbeviset berettiget til et pristillæg på 17 øre/kwh i fuldlasttimer for en kapacitet i en ny mølle svarende til det dobbelte af effekten i den nedtagne vindmølle. Betingelser for opnåelse af skrotningsbevis er følgende: Såfremt vindmøllen er nedtaget i perioden 1. april 2001 til og med den 31. december 2003 skal vindmølleejeren fremskaffe: 4

5 en dateret landinspektørerklæring, hvoraf det fremgår, at vindmøllen er nedtaget og fjernet en af netvirksomheden udfærdiget erklæring, hvoraf det fremgår, at vindmøllen har været opstillet, været i drift og har haft en installeret effekt på under 100 kw eller på mellem kw (begge effektværdier inklusive) Såfremt vindmøllen er nedtaget i perioden 3. marts 1999 til og med den 31. marts 2001 skal vindmølleejeren fremskaffe: en erklæring underskrevet af vindmølleejeren og netvirksomheden, hvoraf det fremgår, at vindmøllen er fjernet, har været opstillet, været i drift og har haft en installeret effekt på under 100 kw eller på mellem kw (begge effektværdier inklusive) samt tidspunktet for, hvornår vindmøllen er nedtaget. For vindmøller med en installeret effekt på mindst 100 kw og højst 150 kw skal vindmølleejeren desuden fremskaffe en landinspektørerklæring, hvoraf det fremgår, at der inden for en afstand af 2,5 km i luftlinie har været opstillet en vindmølle med en installeret effekt på under 100 kw. Vindmølleejeren skal desuden fremsende så entydige oplysninger om den nedtagne vindmølles placering, så netvirksomheden kan identificere den og dens skrotningsbevis. Efter modtagelse af vindmølleejernes ansøgning om skrotningsbevis underskriver netvirksomheden de tilhørende erklæringer og fremsender den samlede ansøgning til den systemansvarlige virksomhed. Den systemansvarlige virksomhed udsteder herefter skrotningsbeviset efter at have kontrolleret om betingelserne for opnåelse af beviset er opfyldt. Skrotningsbeviset indeholder den nedtagne vindmølles anlægskode i Stamdataregisteret for Vindkraftanlæg, navnet på ejeren af den nedtagne vind-mølle, navnet på den netvirksomhed, til hvis elnet vindmøllen har været tilsluttet samt afregningskapacitet, dvs. skrotningsbevisets værdi, jf. ovenfor under punkt 2 om prisafregning. Standardformular til skrotningsbevis vedlagt denne vejledning anvendes. Den systemansvarlige virksomhed ajourfører herefter vindmøllens data i Stamdataregistret for Vindkraftanlæg. Skrotningsbeviset udstedes til ansøger. Beviset kan overdrages til andre. Vindmølleejeren afholder selv alle omkostninger til indhentning af landinspektørerklæringer. 5

6 3. Udnyttelse af skrotningsbeviset EJEREN af skrotningsbeviset skal samtidig med anmodning om nettilslutning af en fabriksny vindmølle indlevere skrotningsbeviset til den netvirksomhed inden for hvis område den nye vindmølle skal tilsluttes. Senere indlevering af skrotningsbevis kan ikke udnyttes i den pågældende nye vindmølle. Endvidere afgives en de minimis erklæring underskrevet af vindmølleejeren, hvoraf det fremgår, at denne er berettiget til støtte efter det Europæiske Fællesskabs de minimis regel, jf. nedenfor under punkt 4. Netvirksomheden giver skrotningsbeviset en påtegning om, hvilken ny vindmølle beviset udnyttes i. Skrotningsbeviset kan herefter ikke udnyttes i andre vindmøller. Netvirksomheden skal indsende skrotningsbeviset til den systemansvarlige virksomhed sammen med de øvrige oplysninger om den nye vindmølle, som bruges ved netvirksomhedens vurdering af om nettilslutningen af den nye vindmølle kan godkendes. Endvidere indsendes UTM-koordinater for vindmøllens placering og den afgivne de minimis-erklæring af ejeren af skrotningsbeviset. Den systemansvarlige virksomhed opretter herefter vindmøllen med dennes data i Stamdataregisteret for vindkraftanlæg. 4. De minimis-reglen AF den samlede prisafregning udgør pristillægget på de 17 øre pr. kwh statsstøtte, der, indtil Europa-Kommissionens stillingtagen til den anmeldte afregningsordning for nye anlæg foreligger, ydes efter det Europæiske Fællesskabs gældende de minimis regel. Ved anmodning om nettilslutning af en ny vindmølle skal ansøgeren (indehaveren af skrotningsbeviset) erklære, at betingelserne for tildeling af støtte efter de minimis reglen er overholdt. Det af Energistyrelsen udarbejdede standarderklæringsskema anvendes, jf. den vedlagte vejledning om de minimis-reglerne. Betingelserne for at opnå støtten på de 17 øre pr. kwh efter de minimis reglen er bl.a., at den udbetalte støtte ikke medfører, at beløbsgrænsen på p.t Euro inden for en tre års periode overskrides. I beløbsgrænsen medregnes støtte fra alle andre de minimis støtteordninger. Det bemærkes, at pristillæg ikke kan udbetales for elektricitet produceret på en vindmølle, som er ejet af en landbrugsvirksomhed. Netvirksomheden fremsender sammen med de øvrige oplysninger om den nye vindmølle den modtagne de-minimis erklæring til den systemansvarlige virksomhed til brug for indberetningerne til Stamdataregisteret for vindkraftanlæg. Efter påtegning fremsendes erklæringen til Energistyrelsen. 6

7 Indtil skrotningsbeviset er opbrugt, skal ejeren af beviset senest den 1. april hvert år indsende en underskrevet erklæring om overholdelse af de minimis reglerne for statsstøtte for det foregående kalenderår til Energistyrelsen. En standarderklæring hertil fremsendes forinden af Energistyrelsen til de pågældende vindmølleejere. Energistyrelsen foretager efterfølgende en kontrol med henblik på at efterse, om ejeren af skrotningsbeviset i det foregående kalenderår har opfyldt støttebetingelserne. Der henvises i øvrigt til Energistyrelsens opgavebrev af 30. marts 2001 til de systemansvarlige virksomheder og samtlige netvirksomheder. 7

8 Vejledning om de minimis-reglen Indledning Denne vejledning om de minimis reglen henvender sig til de mølleejere, som skal erklære, at de overholder reglerne for tildeling af støtte under de minimis reglen. I vejledningen behandles en række centrale spørgsmål, nemlig: 1. Hvad er de minimis reglen? 2. Hvilke virksomheder er berettiget til støtte efter de minimis reglen? 3. Hvilke områder er ikke omfattet af de minimis reglen? 4. Hvordan beregnes værdien af støtten? 5. Hvordan kontrollerer virksomheden, hvor meget støtte den har modtaget? 1. Hvad er de minimis reglen? EF-traktaten fastslår, at visse former for offentlig støtte til virksomheder ikke er forenelig med ønsket om et fælles marked. Det gælder fx støtte, der enten begrænser eller truer med at begrænse konkurrencen mellem virksomhederne i medlemslandene. Derfor skal den form for støtte anmeldes til EU og godkendes. Nogle offentlige tilskud påvirker ikke konkurrencen, typisk fordi det drejer sig om relativt mindre beløb. Derfor har Europa-Kommissionen udformet en såkaldt de minimis-regel. De minimis reglen går ud på, at mindre støttebeløb ikke skal anmeldes til EU. Til gengæld er der sat en beløbsgrænse for, hvor meget støtte en enkelt virksomhed kan modtage. En række støtteordninger i Danmark administreres efter denne de minimis regel, og det er derfor vigtigt at kende reglens indhold. De minimis reglen siger, at en virksomhed må modtage op til i alt EURO (ca danske kroner) i offentlig støtte over tre år, uden at det skal anmeldes til Kommissionen. De minimis reglen omfatter både små og store virksomheder. En række sektorer er dog undtaget fra de minimis reglen, fordi de har været præget af intens konkurrence og/eller overkapacitet. Det gælder kul- og stålindustrien, skibsværftsindustrien, landbrugs- og fiskerisektoren samt transportsektoren. Virksomheder i disse sektorer kan derfor ikke modtage støtte fra de minimis støtteordninger. Sektorerne vil blive beskrevet yderligere i afsnittet Hvilke områder er ikke omfattet? Værdien på EURO beregnes over en tre-årig periode, som begynder, når den første de minimis-støtte udbetales. Både den nationale og en eventuelt EU-finansieret del fx gennem strukturfondene - af de minimis-støtten skal medregnes. Ud over de 8

9 minimis-støtten kan støttemodtageren godt modtage anden støtte, blot den er godkendt af Kommissionen. Denne støtte tæller ikke med i beregningen af den samlede de minimis støtte. Den myndighed, som udbetaler støtten, kan oplyse, om støtten er godkendt af Kommissionen. Hvis en virksomhed overtræder reglen, dvs. modtager mere end EURO i alt i de minimis-støtte over tre år, kan Kommissionen beslutte, at myndigheden skal kræve den for meget udbetalte støtte tilbage. Offentlig støtte, der falder ind under de minimis reglen, kan ydes på flere forskellige måder. Typisk er der tale om egentlige tilskud, men støtten kan også bestå af skattelempelser, lånegarantier eller såkaldte bløde lån, dvs. lavt forrentede lån. I afsnittet Hvordan beregnes værdien af støtten? forklares de forskellige former for støtte yderligere. 2. Hvilke virksomheder er berettiget til støtte? Det fremgår som nævnt af de minimis reglen, at den samlede støtte til virksomheden ikke må overstige i alt EURO over en tre-årig periode. Men hvordan defineres begrebet virksomhed? Det spørgsmål er fx aktuelt, når der er tale om koncerner, der består af et moderselskab og et eller flere datterselskaber. Hvilke enheder skal regnes med til virksomheden? I EU's hidtidige praksis i forbindelse med de minimis-støtte har man fokuseret på at afklare, hvem der faktisk modtager støtten, og om de minimis-grænsen er overholdt for hver enkelt støttemodtager. I EU-sammenhæng er en virksomhed: en juridisk defineret organisation eller selvstændig juridisk enhed, som: har et fuldstændigt/særskilt regnskab er underlagt en ledelse, der alt efter forholdene er en juridisk eller en fysisk person er oprettet med henblik på at producere varer eller tjenesteydelser et eller flere steder. Kravet om, at virksomheden skal føre et fuldstændigt regnskab, indebærer, at virksomheden må foretage registrering af alle sine økonomiske og finansielle transaktioner i løbet af regnskabsperioden. Virksomheden skal også opstille status over aktiver og passiver. Derimod er det ikke et krav, at regnskabet offentliggøres eller indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I dansk sammenhæng betyder ovenstående, at juridiske personer eller enheder som fx aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, kommanditselskaber, interessentska- 9

10 ber og fonde udgør virksomheder i de minimis reglens forstand. Derfor kan de modtage op til EURO fra de minimis støtteordninger over en 3-årig periode. Det gælder både store virksomheder og enkeltmandsvirksomheder - offentligt ejede såvel som private. Et vindmøllelaug, der ejer en eller flere vindmøller, udgør én virksomhed og lauget vil som sådan være omfattet af beløbsgrænsen på EURO. Når en koncern består af et moderselskab og et eller flere datterselskaber, opfattes de enheder, koncernen består af, typisk som virksomheder hver især. Hvert selskab i koncernen vil dermed være berettiget til at modtage op til EURO i støtte over tre år. Underenheder, som fx divisioner og filialer, af aktie- og anpartsselskaber er derimod normalt ikke selvstændige juridiske enheder. De kan ikke som sådan udskilles fra hovedselskabet og opfattes dermed ikke som selvstændige virksomheder. Det samme gælder for underenheder af andre selskabsformer fx andelsselskaber, interessentskaber og kommanditskaber. I disse tilfælde gælder de minimis reglens støtteloft for hele selskabet samlet. 3. Hvilke områder er ikke omfattet? Som nævnt ovenfor er en række støtteformer og erhvervssektorer ikke underlagt de minimis reglen, og disse former for statsstøtte skal derfor rapporteres til EU. Disse områder vil blive gennemgået i det følgende. Eksportstøtte Eksportstøtte er i dag undtaget fra de minimis reglens anvendelsesområde, da eksportsstøtte i sagens natur påvirker samhandelsvilkårene. Det skyldes, at støtten i disse tilfælde gives til, at virksomheden kan gå ind på et marked i konkurrence med virksomheder fra andre EU-lande. EKSF-traktaten (Traktaten for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab) De minimis reglen gælder ikke inden for brancher, der hører under EKSF-traktaten, dvs. traktaten for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Virksomheder, der beskæftiger sig med brændsler, jern, stål og skrot falder dermed udenfor de minimis reglens anvendelsesområde. Derimod gælder de minimis reglen for de jern- og stålsektorer, som ikke er omfattet af EKSF-traktaten. Det drejer sig bl.a. om sektorer, hvor stål første-bearbejdes inden den senere bearbejdning til færdigvare, fx rørværker, trådtrækning og stangtrækning og smedning. 10

11 Skibsbygningsindustrien Skibsbygningsindustrien omfatter skibsbygning, nybygning, reparation, istandsættelse eller ombygning af selvdrevne, søgående handelsskibe. Transportsektoren EF-traktatens afsnit om transport gælder for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje samt for sø- og luftfart. Disse kategorier er undtaget fra de minimis reglens anvendelsesområde Landbrug og fiskeri I EU-traktaten præciseres det, at: Ved landbrugsvarer forstås jordbrugsprodukter, husdyrsprodukter og fiskeriprodukter samt varer, der direkte er forbundet med disse produkter, og som har undergået en første forarbejdning. Definitionen knytter sig således til produktets karakter. Det drejer sig bla. om kød, fisk, levende dyr, mejeriprodukter samt grøntsager, frugter og afskårne blomster og blade. Virksomheder, der producerer, forarbejder og handler med produkter af denne karakter, kan derfor ikke modtage støtte omfattet af de minimis reglen. 4. Hvordan beregnes værdien af støtte? Efter de minimis reglen skal støttebeløb på EURO eller derunder ydet til en virksomhed over en periode på tre år altså ikke anmeldes til EU. Både den nationale og en eventuelt EU-finansieret del af de minimis-støtten skal medregnes. Kursen på EURO i danske kroner offentliggøres løbende i EF-tidende. Kan findes på Kommissionens hjemmesideadresse: Ydes støtten som andet end tilskud omregnes støtten til et såkaldt subventionsækvivalent, dvs. støttens økonomiske værdi. Subventionsækvivalentet beregnes som bruttoværdien af støtten, d.v.s. inden skat, hvis støtten er skattepligtig. Hvis støtten ikke er skattepligtig, fastsættes støttens nominelle værdi. Bløde lån Støtteværdien af et blødt lån beregnes som forskellen mellem forrentningen af to forskellige satser, nemlig en referencesats, der er fastsat af Kommissionen og lånets faktiske forrentning. Kommissionens referencerente fastsættes årligt og udgør 6,21 procent i år

12 Eksempel på beregning af støtteværdi for et blødt lån: Der er tale om et lån på EURO, der løber over ti år, og som låntager kun skal forrente med fire procent. Referencerenten er på 6,21 procent. Ved beregningen gås der ud fra, at referencerenten vil være konstant i hele perioden. Lånet tilbagebetales i lige store rater begyndende år ét. Forskellen mellem referencerenten på 6,21 procent og lånerenten på 4 procent er altså 2,21 procent, og støtteværdien beregnes derfor på følgende måde: År 1) EURO x 0,0221/(1,0621) 1 = ,92 EURO År 2) EURO x 0,0221/(1,0621) 2 = 8.816,05 EURO År 3) EURO x 0,0221/(1,0621) 3 = 7.378,30 EURO År 10) EURO x 0,0221/(1,0621) 10 = 604,93 EURO Den samlede støtteværdi er summen af de beregnede tilskud i de år, hvor de minimis reglen har været relevant. I de første 3 år af dette bløde lån udgør støtten således ,27 EURO eller knap danske kroner. Når man beregner, om de minimis støtteloftet er overholdt, vil man i praksis gå 3 år tilbage fra tidspunktet for udbetaling af en de minimis støtte og se, hvad den samlede støtte udgør. Lånegarantier I forbindelse med lånegarantier kan støtteværdien beregnes på to forskellige måder: Enten: Støtteværdien kan beregnes på samme måde som et blødt lån (dog fratrukket præmier). Rentegodtgørelsen svarer her til forskellen mellem referencesatsen og den rentesats, der opnås ved hjælp af statsgarantien. Eller: Støtteværdien kan beregnes som det udestående garantibeløb ganget med risikofaktoren og fratrukket en eventuel præmie for garantien. Risikofaktoren, der udtrykker sandsynlighed for misligholdelse, fastsættes ud fra erfaringer med misligholdelse af lån, der er blevet ydet under lignende omstændigheder og sat i relation til relevant branche, virksomhedsstørrelse og konjunkturer. Skattelempelser Når støtten ydes i form af skattelempelser, beregnes støttens værdi som den sparede skat i det pågældende år. Hvis man har brug for at foretage beregninger af fremtidige skattebesparelser, kan dette ske ved at omregne til deres nutidsværdi ved hjælp af referencesatsen, dvs. at beløbet divideres med 1,0621 (ved den nuværende referencesats på 12

13 6,21) i den potens, der svarer til det år, der beregnes, altså i 1. potens ved næste års skattelempelse, ved 2. potens året efter osv. 5. Hvordan kontrollere virksomheden omfanget af støtten? Virksomheden kan blive mødt med krav om tilbagebetaling, hvis den samlede værdi af den offentlige de minimis støtte, den har modtaget, overskrider de minimis-støtteloftet. Ved at angive ud fra vedlagte bilag hvilke støtteordninger den har modtaget støtte fra de seneste tre år og angive beløbsstørrelse på de enkelte ordninger kan virksomheden beregne, hvor meget af den offentlige støtte, virksomheden har modtaget i perioden, der falder ind under de minimis reglen. Yderligere information Eventuelle spørgsmål kan rettes til den myndighed, der har udbetalt støtten. 13

14 Bilag 1: Oversigt over støtteordninger Konkurrencestyrelsens liste over de offentlige støtteordninger, der falder ind under de minimis reglen, jf. Kommissionens meddelelse om de minimis støtteordninger, EFT C 68 af , s. 9. Støtteordningerne opregnes efter ministerium og anføres med ordningens nummer efterfulgt af betegnelse og en angivelse af den myndighed, der administrerer ordningen. Arbejdsministeriet: 1 Forsøg med økonomiske incitamenter til kompetenceudvikling i mindre virksomheder, Arbejdsformidlingen i Viborg og Sønderjyllands Amter (ordningen er ophørt primo 1999). 2 Isbryderordningen for etniske minoriteter, Arbejdsformidlingen efter Arbejdsmarkedsstyrelsens udmelding til AF-regionerne om ordningen fra 22. april 1998 (ordningen gælder foreløbig indtil udgangen af 1999). 3 Isbryderordningen for nyuddannede personer med et handicap, Arbejdsformidlingen efter Lov nr. 293 af 22. maj 1998 om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (ordningen gælder foreløbig indtil udgangen af 1999). 4 Puljen til forebyggelse af bevægeapparatsskader som følge af tunge personløft, Direktoratet for Arbejdstilsynet (ordningen ophører ved udgangen af 1999, men projekter kan løbe ud over dette tidspunkt). 5 Puljen til fremme af et bedre arbejdsliv og øget vækst, Arbejdsmarkedsstyrelsen (sidste ansøgningsrunde gennemført primo 1999). 6 Puljen til reduktion af arbejdsmiljøbelastninger ved skærmarbejde, Arbejdstilsynet (sidste ansøgningsrunde gennemført ultimo 1999). 7 Regionale forsøgsinitiativer med ansættelse af langvarigt uddannede ledige (LVUprojektordningen), Arbejdsformidlingen efter Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 17. december 1997 (ordningen gælder indtil udgangen af 1999). 14

15 8 Støtteordningen til indsats mod ensidigt, gentaget arbejde (EGA), (Ordningen ophører ultimo Opmærksomheden henledes på, at ikke al EGA-støtte hører under de minimis reglen. Direktoratet for Arbejdstilsynet, BV2, Landskronagade 33, 2100 Kbh. Ø kan oplyse nærmere herom. 9 Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne, Arbejdsformidlingen efter Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 3 af 6. januar Uddannelsesplanlægningspuljen (UPL), (Arbejdsministeriet i samarbejde med Undervisningsministeriet) Arbejdsmarkedsstyrelsen (ordningen ophørt ultimo 1998). By- og Boligministeriet: 11 Lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af , By- og Boligministeriet og Finansstyrelsen. Erhvervsministeriet: 12 Designisbryder ordningen, Erhvervsfremme Styrelsen. 13 Eksportnetværk, Erhvervsfremme Styrelsen (ordningen er ophørt ved udgangen af 1997). 14 Gratis rådgivning før virksomhedsstart, Erhvervsfremme Styrelsen. 15 Kaution for lån til anlægsinvesteringer, Erhvervsfremme Styrelsen, Vækstfonden (Hypotekbanken efter udstedelse af kautionspolice). 16 Innovationsmiljøer, Erhvervsfremme Styrelsen v/ resultatkontrakt med 6 innovationsmiljøer (selskaber). 17 Isbryderordning for højtuddannede flygtninge/indvandrere, Erhvervsfremme Styrelsen (ordningen er ophørt ved udgangen af 1998). 18 Isbryderprojektet, Erhvervsfremme Styrelsen (ordningen er ophørt ved udgangen af 1997). 19 Lov nr. 456 af 30. juni 1993 om tilskud til iværksættere (Iværksætter Klippekort), Erhvervsfremme Styrelsen. 15

16 20 Miljøisbryder ordningen, Erhvervsfremme Styrelsen. 21 Projektrådgivning for opfindere (tidligere Projektfinanciering for opfindere), Erhvervsfremme Styrelsen med hjælp fra Dansk Teknologisk Institut/Innovation. 22 Tilbudsgivning på Internationale Licitationer, Erhvervsfremme Styrelsen. Forskningsministeriet: 23 Rammeprogram for forskerparkerne, Forskningsministeriet. Miljø- og Energiministeriet: 24 Afgiftslempelse for naturgas mv., Energistyrelsen. 25 Aktionsplan for fremme af økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, Miljøstyrelsen i samarbejde med Boligministeriet. 26 Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler, Miljøstyrelsen. 27 Den Grønne Jobpulje, Miljøstyrelsen, Det Grønne Sekretariat. 28 Fælles markedsføring af skovbrugs- og træindustriprodukter, Skov- og Naturstyrelsen, Handelskontoret. 29 Lov om støtte til forureningstruede vandindvindinger (Vandfonden), Sekretariatet for Vandrådet, Vandforsyningskontoret, Miljøstyrelsen. 30 Statstilskud til produktrettede energibesparelser, Energistyrelsen (ordningen er ophørt som de minimis ordning i 1998) 31 Tilskud til renere produkter m.v., herunder tilskud til miljømærkefremme, Miljøstyrelsen. 32 Tilskud til renere produkter m.v., herunder tilskud til opbygning af miljøkompetence, Miljøstyrelsen. 33 Tilskud til renere produkter m.v., tilskudsområdet affald og genanvendelse. Kun en del af tilskudsområdet er omfattet af de minimis reglerne, Miljøstyrelsen. 16

17 34 Udrednings- og udviklingsprojekter vedrørende affald og genanvendelse under renere teknologi-ordningen, Rådet for genanvendelse og mindre forurenende teknologi, med Miljøstyrelsen som sekretariat (ordningen er ophørt ultimo 1998). Socialministeriet: 35 Etablering af revalidender i selvstændig virksomhed, jf. 65 i lov om aktiv socialpolitik, administreres af kommuner. 36 Igangsætningsydelse for kontanthjælpsmodtagere, jf. 21 i lov om kommunal aktivering, administreres af kommuner (ordningen er ophævet, men ordninger igangsat eller besluttet før primo 1998 videreføres). Undervisningsministeriet: 37 Uddannelsesplanlægningspuljen (UPL), (Arbejdsministeriet i samarbejde med Undervisningsministeriet) Arbejdsmarkedsstyrelsen (ordningen ophørt ultimo 1998). Bilaget er senest opdateret den 22. marts En ny opdateret udgave forventes at foreligge sommeren

18 Skrotningsbevis Udskiftningsordningen for vindmøller på land 1. Den nedtagne vindmølles anlægskode i Stamdataregisteret for Vindkraftanlæg 2. Navn på ejeren af den nedtagne vindmølle 3. Navn på netvirksomheden, til hvis net vindmøllen har været tilsluttet 4. Afregningskapacitet (kw) Udstedelsesdato Udsteder (underskrift/stempel fra systemansvarlig virksomhed) Påtegning 5. Den nye vindmølles anlægskode i Stamdataregisteret for Vindkraftanlæg 6. Navn på ejeren af den nye vindmølle, som skrotningsbeviset udnyttes i 7. Udnyttet afregningskapacitet (kw) Dato Netvirksomhed (underskrift/stempel fra netvirksomhed)

19 ! DE MINIMIS ERKLÆRING Ansøger erklærer herved at være berettiget til modtagelse af pristillæg under de minimis reglen: 1. Navn 2. Adresse 3. Telefon 4. CVR-nr (eller cpr for ansøgere, der ikke er momsregistreret) Dato Underskrift 5. Modtager eller har ansøger modtaget støtte under andre de minimis ordninger? Nej Ja Hvis ja, så skal der ud fra den vedlagte oversigt (bilag 1) over andre de minimis ordninger angives hvilke ordninger og hvor meget der er modtaget i støtte inden for de sidste 3 kalenderår:! Støttebeløb i kr/år Ordning nr Med underskriften bekræftes, at: Energistyrelsens vejledning, inklusiv bilag, om de minimis reglen er modtaget. Ansøger ikke er omfattet af de sektorer, hvor de minimis reglen ikke kan anvendes, f.eks. landbrug, fiskeri, skibsbygning og transportsektor. Ansøger er bekendt med, at der ikke må modtages støtte på mere end EURO under de minimis ordninger inden for en periode på 3 år, og at en overskridelse kan medføre krav om tilbagebetaling at støtte, der overstiger beløbsgrænsen. At de afgivne oplysninger er korrekte. Påtegning! Dato Systemansvarlig virksomhed (underskrift/stempel fra systemansvarlig virksomhed) (Erklæringen sendes herefter til Energistyrelsen)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

De minimis reglen anvendelse, erfaringer og anbefalinger

De minimis reglen anvendelse, erfaringer og anbefalinger De minimis reglen anvendelse, erfaringer og anbefalinger Rapport om de minimis-reglen, der definerer grænserne for, hvornår statsstøtte ikke skal anmeldes til EU-Kommissionen. De minimis reglen anvendelse,

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller. Marts 2001

Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller. Marts 2001 Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller Marts 2001 Titel: Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Telefon: (+45)

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Politik, love og regler Nr. 88 / 2010 Især til: Dansk Energi - Nets medlemmer Dansk Energi - Produktion Dok. ansvarlig: ROL Sekretær: SLS Sagsnr: 10/87 Doknr: 8 07-10-2010 Ny bekendtgørelse om nettilslutning

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 5 Offentligt Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) I medfør

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. I medfør af 30, 39, stk. 8, 41, stk. 6, 42, stk. 8, 43, stk. 2 og 3, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 61, 65,

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Retningslinjer for Regional Key Account 2015

Retningslinjer for Regional Key Account 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Sagnsnummer Kontor 2015-38674 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for Regional

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2016

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2016 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Journalnummer Kontor 65.J.7 KUR 24. august 2016 Retningslinjer for program for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«.

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«. Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Frister for opnåelse af tilsagn om og ansøgning om udbetaling af støtte efter den grønne ordning og ordningen for elektricitet fra små

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Til Kommunen samt kontaktpersonen

Til Kommunen samt kontaktpersonen Til Kommunen samt kontaktpersonen Dato: 05-01-2015 Sagsnr.: 15/00048 Sagsbehandler: MLH/NOHM Afd.: Ret og Administration Indberetninger angående kommunens energivirksomheder Efter sædvanlig procedure vil

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling Den 5. december 2014 Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler 1. Formål 1.1. Udviklingspuljen yder støtte til idéudvikling eller markedsudvikling af digitale læremidler til brug i grundskolen,

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 1) BEK nr 1115 af 18/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-3027

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

Retningslinjer for InnovationGROWTH 2016

Retningslinjer for InnovationGROWTH 2016 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.J.10-2015-18718 SPK/INDK Januar 2016 Retningslinjer

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, 47, stk. 9, nr. 1 og 2, og 47

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

NOTAT. 8. kontor. J.nr Ref. KNI. Den 1. juli 1998

NOTAT. 8. kontor. J.nr Ref. KNI. Den 1. juli 1998 NOTAT ENERGISTYRELSEN 8. kontor J.nr. 53341-0003 Ref. KNI Energistyrelsens vurdering af udvalgte problemstillinger vedr. vindmøllers tilslutning til elnettet Den 1. juli 1998 I dette notat beskrives og

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat februar 2012 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978 2011 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav 1991 2011 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004 2011 -

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelsen i 4, stk. 9 i ændringsloven, hvorefter der skal være indgået en bindende og ubetinget aftale, er opfyldt.

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelsen i 4, stk. 9 i ændringsloven, hvorefter der skal være indgået en bindende og ubetinget aftale, er opfyldt. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2, 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på forhøjet pristillæg Den 7. juni 2016 modtog

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri 25. marts 2014 GEE/GEE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Hvilke typer anlæg?... 2 2.1 Ikke omfattet af kravet om selskabsmæssig udskillelse... 3 3.

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares.

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 165, endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. Den 11. april 2011 Folketingets Miljø-

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Reduceret støtte til husstandsvindmøller

Reduceret støtte til husstandsvindmøller - 1 Reduceret støtte til husstandsvindmøller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Kort før jul vedtog Folketinget nye regler om støtte til husstandsvindmøller. Med lovændringen indføres en aftrapningsordning,

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE Side 1 af 7

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE Side 1 af 7 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE 2016 Side 1 af 7 Indhold 1 - Indledning... 3 2 - Østøtteloven... 3 3 - Projekter der kan få støtte... 3 4 - Projekter

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts Retningslinjer for Eksportsparring

Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts Retningslinjer for Eksportsparring Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts 2017 Retningslinjer for Eksportsparring

Læs mere