Vejledning om udskiftningsordningen for vindmøller på land. April 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udskiftningsordningen for vindmøller på land. April 2001"

Transkript

1 Vejledning om udskiftningsordningen for vindmøller på land April 2001

2 Titel: Vejledning om udskiftningsordningen for vindmøller på land Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade København K Telefon: (+45) Telefax: (+45) e-post: Internet: Rapporten kan bestilles hos: EnergiOplysningen Telefon: (+45) Telefax: (+45) e-post: Internet: Rapporten kan læses på Energistyrelsens hjemmeside Udgivet april 2001 Redaktion: Henrik Lawaetz Susanne Bastiansen Papir: Cyklus Oplag: 300 ISBN:

3 Indholdsoversigt 1. Indledning og baggrund 4 2. Opnåelse af skrotningsbevis Udnyttelse af skrotningsbeviset 6 4. De minimis-reglen 6 Vejledning om de minimis-reglen 8 Indledning 8 1. Hvad er de minimis reglen? 8 2. Hvilke virksomheder er berettiget til støtte? 9 3. Hvilke områder er ikke omfattet? Hvordan beregnes værdien af støtte? Hvordan kontrollere virksomheden omfanget af støtten? 13 Bilag 1: Oversigt over støtteordninger 14 3

4 1. Indledning og baggrund BEKENDTGØRELSE nr. 187 af 16. marts 2001 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet m.v. (Vindmøllebekendtgørelsen), som trådte i kraft den 1. april 2001, fastsætter i kapitel 6 et regelsæt om en udskiftningsordning for vindmøller på land. Denne vejledning beskriver de administrative procedurer, som vindmølleejere, netvirksomheder og de systemansvarlige virksomheder skal følge i forbindelse med udskiftning af en gammel vindmølle med en ny vindmølle samt tildeling af et skrotningsbevis. Da prisafregningen for den del af en vindmølles elproduktion, som er tilknyttet et skrotningsbevis, indeholder statsstøtte, skal udbetalingen af denne indtil videre foregå i overensstemmelse med det Europæiske Fællesskabs de minimis regel. Vejledningen omfatter derfor også administrationsprocedurer hertil, således at der sikres en pålidelig kontrol med grundlaget for støttetildelingen, udbetalingen af støtten, samt at støtten ikke overstiger niveauet for samlet udbetaling under de minimis reglen. 2. Opnåelse af skrotningsbevis. EN vindmølleejer, der opfylder kravene i 17 og 18 i bekendtgørelsen, kan efter ansøgning til den lokale netvirksomhed modtage et skrotningsbevis, som giver ret til et pristillæg på 17 øre/kwh i fuldlasttimer i en fabriksny vindmølle, der opstilles af ejeren af skrotningsbeviset og nettilsluttes efter 1. april Den samlede prisafregning kan dog højst udgøre 60 øre/kwh. Såfremt den vindmølle, der nedtages er på under 100 kw, er ejeren af skrotningsbeviset berettiget til et pristillæg på 17 øre/kwh i fuldlasttimer for en kapacitet i en ny mølle svarende til det tredobbelte af effekten i den nedtagne vindmølle. Såfremt den vindmølle, der nedtages er på mindst 100 kw og højest 150 kw og samtidig er placeret under 2,5 km fra en vindmølle på under 100 kw, og som selv har opnået et skrotningsbevis, er ejeren af skrotningsbeviset berettiget til et pristillæg på 17 øre/kwh i fuldlasttimer for en kapacitet i en ny mølle svarende til det dobbelte af effekten i den nedtagne vindmølle. Betingelser for opnåelse af skrotningsbevis er følgende: Såfremt vindmøllen er nedtaget i perioden 1. april 2001 til og med den 31. december 2003 skal vindmølleejeren fremskaffe: 4

5 en dateret landinspektørerklæring, hvoraf det fremgår, at vindmøllen er nedtaget og fjernet en af netvirksomheden udfærdiget erklæring, hvoraf det fremgår, at vindmøllen har været opstillet, været i drift og har haft en installeret effekt på under 100 kw eller på mellem kw (begge effektværdier inklusive) Såfremt vindmøllen er nedtaget i perioden 3. marts 1999 til og med den 31. marts 2001 skal vindmølleejeren fremskaffe: en erklæring underskrevet af vindmølleejeren og netvirksomheden, hvoraf det fremgår, at vindmøllen er fjernet, har været opstillet, været i drift og har haft en installeret effekt på under 100 kw eller på mellem kw (begge effektværdier inklusive) samt tidspunktet for, hvornår vindmøllen er nedtaget. For vindmøller med en installeret effekt på mindst 100 kw og højst 150 kw skal vindmølleejeren desuden fremskaffe en landinspektørerklæring, hvoraf det fremgår, at der inden for en afstand af 2,5 km i luftlinie har været opstillet en vindmølle med en installeret effekt på under 100 kw. Vindmølleejeren skal desuden fremsende så entydige oplysninger om den nedtagne vindmølles placering, så netvirksomheden kan identificere den og dens skrotningsbevis. Efter modtagelse af vindmølleejernes ansøgning om skrotningsbevis underskriver netvirksomheden de tilhørende erklæringer og fremsender den samlede ansøgning til den systemansvarlige virksomhed. Den systemansvarlige virksomhed udsteder herefter skrotningsbeviset efter at have kontrolleret om betingelserne for opnåelse af beviset er opfyldt. Skrotningsbeviset indeholder den nedtagne vindmølles anlægskode i Stamdataregisteret for Vindkraftanlæg, navnet på ejeren af den nedtagne vind-mølle, navnet på den netvirksomhed, til hvis elnet vindmøllen har været tilsluttet samt afregningskapacitet, dvs. skrotningsbevisets værdi, jf. ovenfor under punkt 2 om prisafregning. Standardformular til skrotningsbevis vedlagt denne vejledning anvendes. Den systemansvarlige virksomhed ajourfører herefter vindmøllens data i Stamdataregistret for Vindkraftanlæg. Skrotningsbeviset udstedes til ansøger. Beviset kan overdrages til andre. Vindmølleejeren afholder selv alle omkostninger til indhentning af landinspektørerklæringer. 5

6 3. Udnyttelse af skrotningsbeviset EJEREN af skrotningsbeviset skal samtidig med anmodning om nettilslutning af en fabriksny vindmølle indlevere skrotningsbeviset til den netvirksomhed inden for hvis område den nye vindmølle skal tilsluttes. Senere indlevering af skrotningsbevis kan ikke udnyttes i den pågældende nye vindmølle. Endvidere afgives en de minimis erklæring underskrevet af vindmølleejeren, hvoraf det fremgår, at denne er berettiget til støtte efter det Europæiske Fællesskabs de minimis regel, jf. nedenfor under punkt 4. Netvirksomheden giver skrotningsbeviset en påtegning om, hvilken ny vindmølle beviset udnyttes i. Skrotningsbeviset kan herefter ikke udnyttes i andre vindmøller. Netvirksomheden skal indsende skrotningsbeviset til den systemansvarlige virksomhed sammen med de øvrige oplysninger om den nye vindmølle, som bruges ved netvirksomhedens vurdering af om nettilslutningen af den nye vindmølle kan godkendes. Endvidere indsendes UTM-koordinater for vindmøllens placering og den afgivne de minimis-erklæring af ejeren af skrotningsbeviset. Den systemansvarlige virksomhed opretter herefter vindmøllen med dennes data i Stamdataregisteret for vindkraftanlæg. 4. De minimis-reglen AF den samlede prisafregning udgør pristillægget på de 17 øre pr. kwh statsstøtte, der, indtil Europa-Kommissionens stillingtagen til den anmeldte afregningsordning for nye anlæg foreligger, ydes efter det Europæiske Fællesskabs gældende de minimis regel. Ved anmodning om nettilslutning af en ny vindmølle skal ansøgeren (indehaveren af skrotningsbeviset) erklære, at betingelserne for tildeling af støtte efter de minimis reglen er overholdt. Det af Energistyrelsen udarbejdede standarderklæringsskema anvendes, jf. den vedlagte vejledning om de minimis-reglerne. Betingelserne for at opnå støtten på de 17 øre pr. kwh efter de minimis reglen er bl.a., at den udbetalte støtte ikke medfører, at beløbsgrænsen på p.t Euro inden for en tre års periode overskrides. I beløbsgrænsen medregnes støtte fra alle andre de minimis støtteordninger. Det bemærkes, at pristillæg ikke kan udbetales for elektricitet produceret på en vindmølle, som er ejet af en landbrugsvirksomhed. Netvirksomheden fremsender sammen med de øvrige oplysninger om den nye vindmølle den modtagne de-minimis erklæring til den systemansvarlige virksomhed til brug for indberetningerne til Stamdataregisteret for vindkraftanlæg. Efter påtegning fremsendes erklæringen til Energistyrelsen. 6

7 Indtil skrotningsbeviset er opbrugt, skal ejeren af beviset senest den 1. april hvert år indsende en underskrevet erklæring om overholdelse af de minimis reglerne for statsstøtte for det foregående kalenderår til Energistyrelsen. En standarderklæring hertil fremsendes forinden af Energistyrelsen til de pågældende vindmølleejere. Energistyrelsen foretager efterfølgende en kontrol med henblik på at efterse, om ejeren af skrotningsbeviset i det foregående kalenderår har opfyldt støttebetingelserne. Der henvises i øvrigt til Energistyrelsens opgavebrev af 30. marts 2001 til de systemansvarlige virksomheder og samtlige netvirksomheder. 7

8 Vejledning om de minimis-reglen Indledning Denne vejledning om de minimis reglen henvender sig til de mølleejere, som skal erklære, at de overholder reglerne for tildeling af støtte under de minimis reglen. I vejledningen behandles en række centrale spørgsmål, nemlig: 1. Hvad er de minimis reglen? 2. Hvilke virksomheder er berettiget til støtte efter de minimis reglen? 3. Hvilke områder er ikke omfattet af de minimis reglen? 4. Hvordan beregnes værdien af støtten? 5. Hvordan kontrollerer virksomheden, hvor meget støtte den har modtaget? 1. Hvad er de minimis reglen? EF-traktaten fastslår, at visse former for offentlig støtte til virksomheder ikke er forenelig med ønsket om et fælles marked. Det gælder fx støtte, der enten begrænser eller truer med at begrænse konkurrencen mellem virksomhederne i medlemslandene. Derfor skal den form for støtte anmeldes til EU og godkendes. Nogle offentlige tilskud påvirker ikke konkurrencen, typisk fordi det drejer sig om relativt mindre beløb. Derfor har Europa-Kommissionen udformet en såkaldt de minimis-regel. De minimis reglen går ud på, at mindre støttebeløb ikke skal anmeldes til EU. Til gengæld er der sat en beløbsgrænse for, hvor meget støtte en enkelt virksomhed kan modtage. En række støtteordninger i Danmark administreres efter denne de minimis regel, og det er derfor vigtigt at kende reglens indhold. De minimis reglen siger, at en virksomhed må modtage op til i alt EURO (ca danske kroner) i offentlig støtte over tre år, uden at det skal anmeldes til Kommissionen. De minimis reglen omfatter både små og store virksomheder. En række sektorer er dog undtaget fra de minimis reglen, fordi de har været præget af intens konkurrence og/eller overkapacitet. Det gælder kul- og stålindustrien, skibsværftsindustrien, landbrugs- og fiskerisektoren samt transportsektoren. Virksomheder i disse sektorer kan derfor ikke modtage støtte fra de minimis støtteordninger. Sektorerne vil blive beskrevet yderligere i afsnittet Hvilke områder er ikke omfattet? Værdien på EURO beregnes over en tre-årig periode, som begynder, når den første de minimis-støtte udbetales. Både den nationale og en eventuelt EU-finansieret del fx gennem strukturfondene - af de minimis-støtten skal medregnes. Ud over de 8

9 minimis-støtten kan støttemodtageren godt modtage anden støtte, blot den er godkendt af Kommissionen. Denne støtte tæller ikke med i beregningen af den samlede de minimis støtte. Den myndighed, som udbetaler støtten, kan oplyse, om støtten er godkendt af Kommissionen. Hvis en virksomhed overtræder reglen, dvs. modtager mere end EURO i alt i de minimis-støtte over tre år, kan Kommissionen beslutte, at myndigheden skal kræve den for meget udbetalte støtte tilbage. Offentlig støtte, der falder ind under de minimis reglen, kan ydes på flere forskellige måder. Typisk er der tale om egentlige tilskud, men støtten kan også bestå af skattelempelser, lånegarantier eller såkaldte bløde lån, dvs. lavt forrentede lån. I afsnittet Hvordan beregnes værdien af støtten? forklares de forskellige former for støtte yderligere. 2. Hvilke virksomheder er berettiget til støtte? Det fremgår som nævnt af de minimis reglen, at den samlede støtte til virksomheden ikke må overstige i alt EURO over en tre-årig periode. Men hvordan defineres begrebet virksomhed? Det spørgsmål er fx aktuelt, når der er tale om koncerner, der består af et moderselskab og et eller flere datterselskaber. Hvilke enheder skal regnes med til virksomheden? I EU's hidtidige praksis i forbindelse med de minimis-støtte har man fokuseret på at afklare, hvem der faktisk modtager støtten, og om de minimis-grænsen er overholdt for hver enkelt støttemodtager. I EU-sammenhæng er en virksomhed: en juridisk defineret organisation eller selvstændig juridisk enhed, som: har et fuldstændigt/særskilt regnskab er underlagt en ledelse, der alt efter forholdene er en juridisk eller en fysisk person er oprettet med henblik på at producere varer eller tjenesteydelser et eller flere steder. Kravet om, at virksomheden skal føre et fuldstændigt regnskab, indebærer, at virksomheden må foretage registrering af alle sine økonomiske og finansielle transaktioner i løbet af regnskabsperioden. Virksomheden skal også opstille status over aktiver og passiver. Derimod er det ikke et krav, at regnskabet offentliggøres eller indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I dansk sammenhæng betyder ovenstående, at juridiske personer eller enheder som fx aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, kommanditselskaber, interessentska- 9

10 ber og fonde udgør virksomheder i de minimis reglens forstand. Derfor kan de modtage op til EURO fra de minimis støtteordninger over en 3-årig periode. Det gælder både store virksomheder og enkeltmandsvirksomheder - offentligt ejede såvel som private. Et vindmøllelaug, der ejer en eller flere vindmøller, udgør én virksomhed og lauget vil som sådan være omfattet af beløbsgrænsen på EURO. Når en koncern består af et moderselskab og et eller flere datterselskaber, opfattes de enheder, koncernen består af, typisk som virksomheder hver især. Hvert selskab i koncernen vil dermed være berettiget til at modtage op til EURO i støtte over tre år. Underenheder, som fx divisioner og filialer, af aktie- og anpartsselskaber er derimod normalt ikke selvstændige juridiske enheder. De kan ikke som sådan udskilles fra hovedselskabet og opfattes dermed ikke som selvstændige virksomheder. Det samme gælder for underenheder af andre selskabsformer fx andelsselskaber, interessentskaber og kommanditskaber. I disse tilfælde gælder de minimis reglens støtteloft for hele selskabet samlet. 3. Hvilke områder er ikke omfattet? Som nævnt ovenfor er en række støtteformer og erhvervssektorer ikke underlagt de minimis reglen, og disse former for statsstøtte skal derfor rapporteres til EU. Disse områder vil blive gennemgået i det følgende. Eksportstøtte Eksportstøtte er i dag undtaget fra de minimis reglens anvendelsesområde, da eksportsstøtte i sagens natur påvirker samhandelsvilkårene. Det skyldes, at støtten i disse tilfælde gives til, at virksomheden kan gå ind på et marked i konkurrence med virksomheder fra andre EU-lande. EKSF-traktaten (Traktaten for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab) De minimis reglen gælder ikke inden for brancher, der hører under EKSF-traktaten, dvs. traktaten for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Virksomheder, der beskæftiger sig med brændsler, jern, stål og skrot falder dermed udenfor de minimis reglens anvendelsesområde. Derimod gælder de minimis reglen for de jern- og stålsektorer, som ikke er omfattet af EKSF-traktaten. Det drejer sig bl.a. om sektorer, hvor stål første-bearbejdes inden den senere bearbejdning til færdigvare, fx rørværker, trådtrækning og stangtrækning og smedning. 10

11 Skibsbygningsindustrien Skibsbygningsindustrien omfatter skibsbygning, nybygning, reparation, istandsættelse eller ombygning af selvdrevne, søgående handelsskibe. Transportsektoren EF-traktatens afsnit om transport gælder for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje samt for sø- og luftfart. Disse kategorier er undtaget fra de minimis reglens anvendelsesområde Landbrug og fiskeri I EU-traktaten præciseres det, at: Ved landbrugsvarer forstås jordbrugsprodukter, husdyrsprodukter og fiskeriprodukter samt varer, der direkte er forbundet med disse produkter, og som har undergået en første forarbejdning. Definitionen knytter sig således til produktets karakter. Det drejer sig bla. om kød, fisk, levende dyr, mejeriprodukter samt grøntsager, frugter og afskårne blomster og blade. Virksomheder, der producerer, forarbejder og handler med produkter af denne karakter, kan derfor ikke modtage støtte omfattet af de minimis reglen. 4. Hvordan beregnes værdien af støtte? Efter de minimis reglen skal støttebeløb på EURO eller derunder ydet til en virksomhed over en periode på tre år altså ikke anmeldes til EU. Både den nationale og en eventuelt EU-finansieret del af de minimis-støtten skal medregnes. Kursen på EURO i danske kroner offentliggøres løbende i EF-tidende. Kan findes på Kommissionens hjemmesideadresse: Ydes støtten som andet end tilskud omregnes støtten til et såkaldt subventionsækvivalent, dvs. støttens økonomiske værdi. Subventionsækvivalentet beregnes som bruttoværdien af støtten, d.v.s. inden skat, hvis støtten er skattepligtig. Hvis støtten ikke er skattepligtig, fastsættes støttens nominelle værdi. Bløde lån Støtteværdien af et blødt lån beregnes som forskellen mellem forrentningen af to forskellige satser, nemlig en referencesats, der er fastsat af Kommissionen og lånets faktiske forrentning. Kommissionens referencerente fastsættes årligt og udgør 6,21 procent i år

12 Eksempel på beregning af støtteværdi for et blødt lån: Der er tale om et lån på EURO, der løber over ti år, og som låntager kun skal forrente med fire procent. Referencerenten er på 6,21 procent. Ved beregningen gås der ud fra, at referencerenten vil være konstant i hele perioden. Lånet tilbagebetales i lige store rater begyndende år ét. Forskellen mellem referencerenten på 6,21 procent og lånerenten på 4 procent er altså 2,21 procent, og støtteværdien beregnes derfor på følgende måde: År 1) EURO x 0,0221/(1,0621) 1 = ,92 EURO År 2) EURO x 0,0221/(1,0621) 2 = 8.816,05 EURO År 3) EURO x 0,0221/(1,0621) 3 = 7.378,30 EURO År 10) EURO x 0,0221/(1,0621) 10 = 604,93 EURO Den samlede støtteværdi er summen af de beregnede tilskud i de år, hvor de minimis reglen har været relevant. I de første 3 år af dette bløde lån udgør støtten således ,27 EURO eller knap danske kroner. Når man beregner, om de minimis støtteloftet er overholdt, vil man i praksis gå 3 år tilbage fra tidspunktet for udbetaling af en de minimis støtte og se, hvad den samlede støtte udgør. Lånegarantier I forbindelse med lånegarantier kan støtteværdien beregnes på to forskellige måder: Enten: Støtteværdien kan beregnes på samme måde som et blødt lån (dog fratrukket præmier). Rentegodtgørelsen svarer her til forskellen mellem referencesatsen og den rentesats, der opnås ved hjælp af statsgarantien. Eller: Støtteværdien kan beregnes som det udestående garantibeløb ganget med risikofaktoren og fratrukket en eventuel præmie for garantien. Risikofaktoren, der udtrykker sandsynlighed for misligholdelse, fastsættes ud fra erfaringer med misligholdelse af lån, der er blevet ydet under lignende omstændigheder og sat i relation til relevant branche, virksomhedsstørrelse og konjunkturer. Skattelempelser Når støtten ydes i form af skattelempelser, beregnes støttens værdi som den sparede skat i det pågældende år. Hvis man har brug for at foretage beregninger af fremtidige skattebesparelser, kan dette ske ved at omregne til deres nutidsværdi ved hjælp af referencesatsen, dvs. at beløbet divideres med 1,0621 (ved den nuværende referencesats på 12

13 6,21) i den potens, der svarer til det år, der beregnes, altså i 1. potens ved næste års skattelempelse, ved 2. potens året efter osv. 5. Hvordan kontrollere virksomheden omfanget af støtten? Virksomheden kan blive mødt med krav om tilbagebetaling, hvis den samlede værdi af den offentlige de minimis støtte, den har modtaget, overskrider de minimis-støtteloftet. Ved at angive ud fra vedlagte bilag hvilke støtteordninger den har modtaget støtte fra de seneste tre år og angive beløbsstørrelse på de enkelte ordninger kan virksomheden beregne, hvor meget af den offentlige støtte, virksomheden har modtaget i perioden, der falder ind under de minimis reglen. Yderligere information Eventuelle spørgsmål kan rettes til den myndighed, der har udbetalt støtten. 13

14 Bilag 1: Oversigt over støtteordninger Konkurrencestyrelsens liste over de offentlige støtteordninger, der falder ind under de minimis reglen, jf. Kommissionens meddelelse om de minimis støtteordninger, EFT C 68 af , s. 9. Støtteordningerne opregnes efter ministerium og anføres med ordningens nummer efterfulgt af betegnelse og en angivelse af den myndighed, der administrerer ordningen. Arbejdsministeriet: 1 Forsøg med økonomiske incitamenter til kompetenceudvikling i mindre virksomheder, Arbejdsformidlingen i Viborg og Sønderjyllands Amter (ordningen er ophørt primo 1999). 2 Isbryderordningen for etniske minoriteter, Arbejdsformidlingen efter Arbejdsmarkedsstyrelsens udmelding til AF-regionerne om ordningen fra 22. april 1998 (ordningen gælder foreløbig indtil udgangen af 1999). 3 Isbryderordningen for nyuddannede personer med et handicap, Arbejdsformidlingen efter Lov nr. 293 af 22. maj 1998 om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (ordningen gælder foreløbig indtil udgangen af 1999). 4 Puljen til forebyggelse af bevægeapparatsskader som følge af tunge personløft, Direktoratet for Arbejdstilsynet (ordningen ophører ved udgangen af 1999, men projekter kan løbe ud over dette tidspunkt). 5 Puljen til fremme af et bedre arbejdsliv og øget vækst, Arbejdsmarkedsstyrelsen (sidste ansøgningsrunde gennemført primo 1999). 6 Puljen til reduktion af arbejdsmiljøbelastninger ved skærmarbejde, Arbejdstilsynet (sidste ansøgningsrunde gennemført ultimo 1999). 7 Regionale forsøgsinitiativer med ansættelse af langvarigt uddannede ledige (LVUprojektordningen), Arbejdsformidlingen efter Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 17. december 1997 (ordningen gælder indtil udgangen af 1999). 14

15 8 Støtteordningen til indsats mod ensidigt, gentaget arbejde (EGA), (Ordningen ophører ultimo Opmærksomheden henledes på, at ikke al EGA-støtte hører under de minimis reglen. Direktoratet for Arbejdstilsynet, BV2, Landskronagade 33, 2100 Kbh. Ø kan oplyse nærmere herom. 9 Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne, Arbejdsformidlingen efter Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 3 af 6. januar Uddannelsesplanlægningspuljen (UPL), (Arbejdsministeriet i samarbejde med Undervisningsministeriet) Arbejdsmarkedsstyrelsen (ordningen ophørt ultimo 1998). By- og Boligministeriet: 11 Lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af , By- og Boligministeriet og Finansstyrelsen. Erhvervsministeriet: 12 Designisbryder ordningen, Erhvervsfremme Styrelsen. 13 Eksportnetværk, Erhvervsfremme Styrelsen (ordningen er ophørt ved udgangen af 1997). 14 Gratis rådgivning før virksomhedsstart, Erhvervsfremme Styrelsen. 15 Kaution for lån til anlægsinvesteringer, Erhvervsfremme Styrelsen, Vækstfonden (Hypotekbanken efter udstedelse af kautionspolice). 16 Innovationsmiljøer, Erhvervsfremme Styrelsen v/ resultatkontrakt med 6 innovationsmiljøer (selskaber). 17 Isbryderordning for højtuddannede flygtninge/indvandrere, Erhvervsfremme Styrelsen (ordningen er ophørt ved udgangen af 1998). 18 Isbryderprojektet, Erhvervsfremme Styrelsen (ordningen er ophørt ved udgangen af 1997). 19 Lov nr. 456 af 30. juni 1993 om tilskud til iværksættere (Iværksætter Klippekort), Erhvervsfremme Styrelsen. 15

16 20 Miljøisbryder ordningen, Erhvervsfremme Styrelsen. 21 Projektrådgivning for opfindere (tidligere Projektfinanciering for opfindere), Erhvervsfremme Styrelsen med hjælp fra Dansk Teknologisk Institut/Innovation. 22 Tilbudsgivning på Internationale Licitationer, Erhvervsfremme Styrelsen. Forskningsministeriet: 23 Rammeprogram for forskerparkerne, Forskningsministeriet. Miljø- og Energiministeriet: 24 Afgiftslempelse for naturgas mv., Energistyrelsen. 25 Aktionsplan for fremme af økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, Miljøstyrelsen i samarbejde med Boligministeriet. 26 Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler, Miljøstyrelsen. 27 Den Grønne Jobpulje, Miljøstyrelsen, Det Grønne Sekretariat. 28 Fælles markedsføring af skovbrugs- og træindustriprodukter, Skov- og Naturstyrelsen, Handelskontoret. 29 Lov om støtte til forureningstruede vandindvindinger (Vandfonden), Sekretariatet for Vandrådet, Vandforsyningskontoret, Miljøstyrelsen. 30 Statstilskud til produktrettede energibesparelser, Energistyrelsen (ordningen er ophørt som de minimis ordning i 1998) 31 Tilskud til renere produkter m.v., herunder tilskud til miljømærkefremme, Miljøstyrelsen. 32 Tilskud til renere produkter m.v., herunder tilskud til opbygning af miljøkompetence, Miljøstyrelsen. 33 Tilskud til renere produkter m.v., tilskudsområdet affald og genanvendelse. Kun en del af tilskudsområdet er omfattet af de minimis reglerne, Miljøstyrelsen. 16

17 34 Udrednings- og udviklingsprojekter vedrørende affald og genanvendelse under renere teknologi-ordningen, Rådet for genanvendelse og mindre forurenende teknologi, med Miljøstyrelsen som sekretariat (ordningen er ophørt ultimo 1998). Socialministeriet: 35 Etablering af revalidender i selvstændig virksomhed, jf. 65 i lov om aktiv socialpolitik, administreres af kommuner. 36 Igangsætningsydelse for kontanthjælpsmodtagere, jf. 21 i lov om kommunal aktivering, administreres af kommuner (ordningen er ophævet, men ordninger igangsat eller besluttet før primo 1998 videreføres). Undervisningsministeriet: 37 Uddannelsesplanlægningspuljen (UPL), (Arbejdsministeriet i samarbejde med Undervisningsministeriet) Arbejdsmarkedsstyrelsen (ordningen ophørt ultimo 1998). Bilaget er senest opdateret den 22. marts En ny opdateret udgave forventes at foreligge sommeren

18 Skrotningsbevis Udskiftningsordningen for vindmøller på land 1. Den nedtagne vindmølles anlægskode i Stamdataregisteret for Vindkraftanlæg 2. Navn på ejeren af den nedtagne vindmølle 3. Navn på netvirksomheden, til hvis net vindmøllen har været tilsluttet 4. Afregningskapacitet (kw) Udstedelsesdato Udsteder (underskrift/stempel fra systemansvarlig virksomhed) Påtegning 5. Den nye vindmølles anlægskode i Stamdataregisteret for Vindkraftanlæg 6. Navn på ejeren af den nye vindmølle, som skrotningsbeviset udnyttes i 7. Udnyttet afregningskapacitet (kw) Dato Netvirksomhed (underskrift/stempel fra netvirksomhed)

19 ! DE MINIMIS ERKLÆRING Ansøger erklærer herved at være berettiget til modtagelse af pristillæg under de minimis reglen: 1. Navn 2. Adresse 3. Telefon 4. CVR-nr (eller cpr for ansøgere, der ikke er momsregistreret) Dato Underskrift 5. Modtager eller har ansøger modtaget støtte under andre de minimis ordninger? Nej Ja Hvis ja, så skal der ud fra den vedlagte oversigt (bilag 1) over andre de minimis ordninger angives hvilke ordninger og hvor meget der er modtaget i støtte inden for de sidste 3 kalenderår:! Støttebeløb i kr/år Ordning nr Med underskriften bekræftes, at: Energistyrelsens vejledning, inklusiv bilag, om de minimis reglen er modtaget. Ansøger ikke er omfattet af de sektorer, hvor de minimis reglen ikke kan anvendes, f.eks. landbrug, fiskeri, skibsbygning og transportsektor. Ansøger er bekendt med, at der ikke må modtages støtte på mere end EURO under de minimis ordninger inden for en periode på 3 år, og at en overskridelse kan medføre krav om tilbagebetaling at støtte, der overstiger beløbsgrænsen. At de afgivne oplysninger er korrekte. Påtegning! Dato Systemansvarlig virksomhed (underskrift/stempel fra systemansvarlig virksomhed) (Erklæringen sendes herefter til Energistyrelsen)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 Vedr.: Statsstøtte - Danmark Statsstøttesag nr. N 682/2009 Garantiordning Fru udenrigsminister, Jeg har den ære at meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Journal 50604-0052 Trafikstyrelsen Regnskabsinstruks for udformning af særligt

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

LÅNEBETINGELSER. Vejledende kriterier for at kunne komme i betragtning til lån fra Nordjysk Lånefond:

LÅNEBETINGELSER. Vejledende kriterier for at kunne komme i betragtning til lån fra Nordjysk Lånefond: LÅNEBETINGELSER Vejledende kriterier for at kunne komme i betragtning til lån fra Nordjysk Lånefond: Nordjysk Lånefond er etableret med henblik på, at den skal være med til at sikre kapitaltilførslen til

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2595 Vedr.: Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning Hr. Udenrigsminister,

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

IHD DENMARK V6 10 May 2010

IHD DENMARK V6 10 May 2010 IHD DENMARK V6 10 May 2010 Sharesave 2010 Om ShareSave ShareSave-ordningen kombinerer en enkel og risikofri opsparingsordning med muligheden for at købe aktier i Mecom til en fast kurs (optionskursen).

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes fordeling på udvalgte områder Oktober 2009 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 4. maj 2001 J.nr. 97-242-0001 HJD A F G Ø R E L S E (Tilskud til elproduktion) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere