Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM SR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR"

Transkript

1 - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende svar ref. i SKM SR, at to fraskilte ægtefæller, der fortsat ejede den tidligere fælles bolig i lige sameje, og fortsat hæftede solidarisk for de indestående kreditforeningslån, ikke med skattemæssig virkning kunne aftale, at den ene ægtefælle fik adgang til at fradrage samtlige renteudgifter på de indestående lån. En udløber af det vigende boligmarked er den skattemæssige håndtering af boliger i sameje mellem fraskilte ægtefæller, hvor det ikke har vist sig muligt at afstå den tidligere fælles bolig eller andele heri. Problemerne omfatter bl.a. spørgsmålene om fradragsret for renteudgifter på indestående lån, pligt til at svare ejendomsværdiskat og beskatning af en markedsleje for den del af ejendommen, der ikke bebos af ejeren. Disse problemstillinger belyses i Skatterådets bindende svar ref. i SKM SR. Spørgsmålet om fradragsret for renteudgifter på indestående lån, hvor de tidligere ægtefæller begge er debitorer, er problematisk, se herved daværende fuldmægtig ved Landsskatteretten Lene Hjorth-Larsen i TfS 1996, 169, og har givet anledning til en del tvister gennem tiden. Under ægteskabet reguleres ægtefællernes rentefradragsret dels af de almindelige regler i statsskattelovens 6 og ligningslovens 5, og dels af særreglerne i kildeskattelovens 24 A. Efter kildeskattelovens 24 A medregnes kapitaludgifter hos den ægtefælle, der hæfter for betalingen. Videre fremgår af bestemmelsen, at kan det ikke afgøres, hvem af ægtefæl-

2 - 2 lerne et kapitalindkomstskattepligtigt beløb vedrører, medregner hver ægtefælle halvdelen. Med henvisning til, at det er uden betydning for ægtefællernes samlede skattetilsvar, hvorledes formuegoder og kapitalindtægter og -udgifter er fordelt mellem ægtefællerne, vil skattemyndighederne, i hvert fald tidligere, dog normalt henholde sig til den fordeling af formueaktiver og kapitalindtægter og -udgifter, som ægtefællerne har foretaget, så længe ægteskabet består, jf. herved cirkulære nr. 135 af 4/ om opkrævning af indkomst- og formueskat efter kildeskatteloven, pkt. 20, 5. afsn. Der synes dog i Den Juridiske Vejledning at kunne spores en vis stramning på dette område, se herved vejledningens afsn. C.A , hvor skattemyndighederne samtidig er gået et skridt videre ved den antagelse, at Ægtefællernes selvangivne fordeling af aktiver og passiver har ikke kun betydning i skattemæssig henseende, men også ved bedømmelsen af ejerforholdet i civilretlig henseende, som fx i forhold til kreditorer og i forhold til en eventuel bodeling. Ved samlivsophævelse, separation og skilsmisse ophører sambeskatningseffekterne efter de nærmere regler i kildeskatteloven og personskatteloven herom, og de tidligere ægtefæller er herefter som udgangspunkt stillet som uafhængige parter skattemæssigt. Udgangspunktet er herefter, jf. TfS 2004, 734 H, at fradragsretten for renteudgifter på indestående lån følger gældsforpligtelsen. I den konkrete sag var en ejendom erhvervet af de nu tidligere ægtefæller i lige sameje, og parterne hæftede solidarisk for et lån i BRF Kredit. Højesteret udtalte på denne baggrund, at: Højesteret finder, at det herefter er udgangspunktet, at [hustruen og manden] i det indbyrdes forhold hæftede ligeligt. Der foreligger ikke oplysninger, der godtgør, at der mellem dem var aftalt en anden fordeling af gældsforpligtelsen. Med denne begrundelse tiltræder Højesteret, at heller ikke den del af [mandens] principale påstand, der vedrører rentefradrag for lånet til BRF Kredit, er taget til følge. Som det fremgår, giver Højesterets præmisser mulighed for at aftale en anden indbyrdes fordeling af gældsforpligtelsen med den virkning, at fradragsretten for renteudgifter vedrørende det indestående lån forskydes tilsvarende. Det er således åbnet mulighed for, at en mellem ægtefællerne aftalt ændret fordeling af gældsforpligtelsen tillægges skattemæssig virkning, uanset om en sådan forskydning er accepteret af långiver.

3 - 3 Den Juridiske Vejledning, afsn. C.A (vedr. renteudgifter, kriteriet gælden påhviler den skattepligtige ) anfører nu om denne problemstilling, at: Når de særlige regler for ægtefæller ikke mere skal anvendes, fordi de tidligere ægtefæller er blevet skilt eller separeret, skal renteudgifter derimod fratrækkes hos den person, som hæfter for gælden, uanset hvem der har betalt renterne. Det betyder, at hvis ægtefællerne hæfter for et lån i fællesskab, skal de, i år hvor ægtefællereglerne ikke finder anvendelse, fratrække renteudgifterne i forhold til hvor stor en del af gælden de hæfter for. Er der fx solidarisk hæftelse på gælden, kan hver af de tidligere ægtefæller fradrage 50 pct. af renteudgifterne. Når ægtefællerne er blevet separeret/skilt, er det Skatteministeriets opfattelse, at det er en forudsætning for, at den ægtefælle, som bliver boende i huset/lejligheden, kan fradrage hele renteudgiften, at der indgås en bindende aftale om dette mellem de tidligere ægtefæller. Denne aftale bør være skriftlig og underskrevet af begge parter. Fx kan følgende aftaler forekomme: Den ægtefælle, som overtager huset, får skøde på huset og kreditforening og andre kreditorer accepterer debitorskiftet. I en bodelingsoverenskomst aftales det, at den ene skal overtage hus/lejlighed, men en eller flere kreditorer accepterer ikke debitorskiftet. Uanset at en eller flere kreditorer ikke accepterer et debitorskifte, kan den person som efter bodelingsoverenskomsten overtager huset og gælden, og dermed også betaler alle renteudgifterne, foretage fradrag for alle renter, uanset at der er solidarisk hæftelse for lånet. Som det fremgår af det refererede uddrag fra vejledningen, er der ikke tale om en ganske klar sondring mellem på den ene side fordelingen af gældsforpligtelsen mellem ægtefællerne og på den anden side spørgsmålet om den enkelte ægtefælles hæftelse overfor kreditor i form af solidarisk eller proratarisk hæftelse. I sagen afgjort ved Skatterådets bindende svar ref. i SKM SR var der tale om et fraskilt par, som fortsat ejede den tidligere fælles bolig i sameje, og hvor begge ægtefæller fortsat var debitorer på de lån, der var optaget i ejendommen. Efter parrets skilsmisse havde det ikke vist sig muligt at afhænde den tidligere fælles bolig til tredjemand. Det

4 - 4 havde heller ikke været muligt for manden at overtage huset i sin helhed ifølge det oplyste på grund af de faldende huspriser og restgælden i huset. Boligen var herefter blevet udlejet i mere end ét år, men lejeren var nu flyttet, og det havde ikke været muligt at genudleje boligen. De tidligere ægtefæller havde på den baggrund overvejet den model, at manden flyttede ind i boligen med sin nye familie, indtil et salg var muligt enten til en fremmed eller til manden, og på det vilkår, at hustruen ikke skulle betale til omkostningerne ved huset. Parterne forespurgte på denne baggrund til, om manden kunne overtage samtlige rentefradrag for ejendommen. I Skatteministeriets indstilling i sagen til Skatterådet, der blev tiltrådt af rådet, fandt ministeriet her anledning til at bemærke, at den særlige praksis vedrørende en anden fordeling af renteudgifterne, jf. det ovenfor refererede uddrag fra Den Juridiske Vejledning, forudsætter, at ejendommen og gælden er overdraget - enten ved skøde eller i en bodelingsoverenskomst - til den ægtefælle, som bebor ejendommen og som betaler udgifterne på gælden. Om den konkrete sag anførte ministeriet herefter videre, at da det var oplyst, at de tidligere ægtefæller fortsat ejede ejendommen i sameje, og begge var debitorer i forhold til de lån, der var optaget i ejendommen, havde parterne fradragsret for hver deres andel af renteudgifterne i henhold til skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens 5. Efter dernæst en længere udredning og konstatering af, at ægtefællernes retsforhold i skatteretlig sammenhæng måtte anses som et lejeforhold, hvor den fraskilte hustru skulle beskattes af en leje svarende til den objektive udlejningsværdi, jf. TfS 2002, 967 H (Liselotte Brinkmann), afviste Skatterådet, at manden kunne overtage hustruens rentefradrag vedrørende boligen. Set i lyset af Højesterets dom ref. i TfS 2004, 734 H hvor der tales om, at Der foreligger ikke oplysninger, der godtgør, at der mellem dem var aftalt en anden fordeling af gældsforpligtelsen. - synes problemet for ægtefællerne i den konkrete sag i første række at være det helt enkle, at der netop ikke var aftalt en anden fordeling af gældsforpligtelsen.

5 - 5 Sagen giver samtidig anledning til en bemærkning om, at Den Juridiske Vejlednings udsagn om fordeling af rentefradragsretten næppe harmonerer fuldt ud med Højesterets dom ref. i TfS 2004, 734 H, jf. ovenfor. Som allerede nævnt tales der således i dommen om, at der mellem dem var aftalt en anden fordeling af gældsforpligtelsen. Der tales derimod ikke i dommen om, at der skal være sket et ejerskifte som forudsætning for at lade fradragsretten for renteudgifter i sin helhed overgå til den fraskilte ægtefælle, der disponerer over ejendommen. Et sådant krav synes da også at savne mening, når der tales om fradrag for renteudgifter, jf. kravet om, at gælden skal påhvile skatteyderen. For så vidt den ene ægtefælle overtager gæld, der påhviler den anden ægtefælle, må en sådan overtagelse af gæld dog som udgangspunkt antages at være skattepligtig for den anden ægtefælle, men mindre gældsovertagelsen sker som led i en bodeling. Skatteministeriets synspunkt i den konkrete sag ref. i SKM SR om, at det refererede uddrag fra Den Juridiske Vejledning er udtryk for en særlig praksis, og at denne særlige praksis forudsætter, at ejendommen og gælden er overdraget - enten ved skøde eller i en bodelingsoverenskomst - til den ægtefælle, som bebor ejendommen og som betaler udgifterne på gælden, er da næppe heller fuldt ud holdbart for en nærmere prøvelse. I en situation, hvor ejendommen og gælden med kreditorernes accept er overtaget af den ene ægtefælle, og hvor denne ægtefælle bebor ejendommen og betaler renteudgifterne i sin helhed, kan der næppe være tvivl om, at den pågældende ægtefælle i sagens natur har fradragsret for renteudgifterne i sin helhed. Dette er imidlertid ikke udtryk for en særlig praksis, men er en naturlig konsekvens af gældende ret. Det samme må formentlig antages at gælde, hvor kreditorerne ikke har accepteret et debitorskifte, men hvor den ene ægtefælle dog i det indbyrdes forhold ved en bindende aftale har overtaget gælden. Skatterådets bindende svar ref. i SKM SR bidrager på dette punkt ikke til forøget klarhed på dette komplicerede område, hvor parterne i en separations- eller skilsmissesituation almindeligvis har et meget stærkt ønske om endelig afklaring af retsstillingen.

6 - 6 Der kan endelig i samme forbindelse være anledning til at fremhæve, at betaler den ene fraskilte ægtefælle samtlige ydelser på indestående lån, og er denne ægtefælles regreskrav mod den anden ægtefælle uerholdeligt, vil den betalende ægtefælle efter praksis have fradragsret for samtlige renteudgifter, jf. herved TfS 2003, 832 LSR, omtalt i JUS 2003/44. For så vidt der ikke er fradragsret for renteudgifter, må der alternativt antages at være fradragsret for tab på fordringen mod den fraskilte ægtefælle, der ikke er omfattet af ordlyden af værnsreglen i kursgevinstlovens 14, stk. 2. o

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Beskatning af ægtefæller Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Betænkning nr. 1041 København 1985 ISBN 87-503-5443-4 J.H. SCHULTZ A /S Fi03.0-186-bet. KØBENHAVN

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Underholdsbidrag Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Afgivet af Skattelovrådet den 5. oktober 1994 Betænkning nr. 1285 1995 Købes hos boghandleren

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Skat ved konkurs og akkord

Skat ved konkurs og akkord Skat ved konkurs og akkord Skattelovrådets udtalelse om de skattemæssige regler i forbindelse med konkurs og akkord m.v. Afgivet af skattelovrådet den 9. februar 1987 Betænkning nr. 1101 1987 ISBN 87-503-6712-9

Læs mere

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V.

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ved en dom af 30/4 2012, at et selskab havde

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Konventionelle konvertible instrumenter (II)

Konventionelle konvertible instrumenter (II) Konventionelle konvertible instrumenter (II) Af Jakob Bundgaard, Ph.D., CORIT Advisory P/S, adjungeret professor, Aarhus Universitet Indhold Del I (bragt i SR-Skat 4-2012) 1. Indledning 2. Finansiel og

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

Passivering af udskudt skat ved skifte

Passivering af udskudt skat ved skifte Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel

Læs mere