A/S Storebælt Årsrapport 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S Storebælt Årsrapport 2"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 A/S Storebælt Årsrapport 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 12 Resultatopgørelse 13 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16 Pengestrømsopgørelse 17 Noter 18 Ledelsespåtegninger 43 De uafhængige revisorers påtegning 44 Bestyrelse og direktion 46 Finansiel ordbog 47

3 A/S Storebælt Årsrapport 3 Året i hovedtræk Trafik Biltrafikken på Storebælt steg i 2006 med knap 9 pct. i forhold til året før. Væksten svarer til niveauet i broens første år. I alt passerede 10,1 mio. biler broen, mens 7,95 mio. passagerer kørte med tog over Storebælt. Økonomi Resultatet er ca. 125 mio. kr. bedre end budgetteret. Resultatet er positivt påvirket af mere biltrafik end ventet og lavere omkostninger end budgetteret. Til gengæld har et højere renteniveau medført større renteomkostninger end forventet. Resultatet før finansielle værdireguleringer og skat udgør et overskud på 228 mio. kr., mens resultatet efter skat udgør et overskud på mio. kr. Resultatet efter skat er påvirket af indtægtsførte værdireguleringer på mio. kr. Finans Årets økonomiske resultat betyder, at selskabet i 2006 har afviklet mere gæld end ventet. Selskabet har i årets løb afdraget mio. kr. Fra og med 2006 bygges langsigtede rentabilitetsberegninger på basis af en realrente på 3,5 pct. Det forventes herefter, at gælden for selskabet vil være tilbagebetalt i mio. kr. er selskabets omsætning fra vejforbindelsen over Storebælt. 125 mio. kr. er selskabets resultat bedre end budgetteret mio. kr. er i 2006 afdraget på selskabets nettogæld, der ved udgangen af 2006 var på 33,5 mia. kr.

4 A/S Storebælt Årsrapport 4 Trafik 2006 har trafikmæssigt været et fremgangsrigt år på Storebælt. 10,1 mio. biler kørte over broen, svarende til en vækst på 8,6 pct. i forhold til Den ekstraordinære vækst på Storebælt understreges af, at trafikken på landsplan er vokset med 2,4 pct. (Kilde: Vejdirektoratet, november 2006). På trods af den kraftige stigning har trafikken over broen og gennem betalingsanlægget ikke givet anledning til væsentlige ventetider - end ikke i sommerens store rejseweekender. Se mere herom side 8. Personbiltrafikken er i 2006 steget 8,6 pct. i forhold til Væksten er ca. 3 pct. point større end forventet og har været stærk fra både privat- og erhvervssegmentet. Men specielt privattrafik i weekenden er steget kraftigt som følge af den nye Weekendbillet. Togtrafikken over Storebælt voksede i 2006 med 1,8 pct. til i alt 7,95 mio. passagerer. For lastbiltrafikken udgjorde væksten i ,9 pct., hvilket er et resultat af den betydelige aktivitet i dansk økonomi. Det er værd at bemærke, at trafikvæksten på Storebæltsbroen er sket uden at trafikken på færgeruterne mellem Øst- og Vestdanmark er faldet. Både Spodsbjerg-Tårs og Mols-Linien melder således om stigende trafik på deres ruter. Fremgangen i øst- vesttrafikken har dog været størst over Storebælt, som derfor har haft en stigende markedsandel i pct. af personbilerne og 85 pct. af lastbilerne mellem Øst- og Vestdanmark benyttede Storebæltsforbindelsen. Omsætningen på Storebælts vejforbindelse var i 2006 på mio. kr. svarende til en fremgang på 0,3 pct. i forhold til Der forventes en lavere trafikvækst i Det skyldes, at effekten af prisnedsættelsen i 2005 nu er slået fuldt igennem, ligesom effekter af det økonomiske opsving og lavere brændstofpriser vurderes at være mindre i 2007 end det har været tilfældet for Samlet set forventes en trafikstigning på 4,4 pct. i 2007, hvilket fortsat er betydeligt over udviklingen i den nationale vejtrafik. Fordelt på trafiktyper udgør den forventede stigning i ,5 pct. for personbiler, 4,0 pct. for lastbiler og 3,0 pct. for busser. Årlig trafikvækst i pct Personbiler 4,6% 7,6% 8,6% Lastbiler 5,3% 6,3% 8,9% Busser 2,1% 0,0% 3,8% I alt 4,6% 7,4% 8,6% Trafik pr. døgn Personbiler Lastbiler Busser I alt Trafik indtægtsfordeling 37% 1% 62% Personbiler Lastbiler Busser

5 A/S Storebælt Årsrapport 5 Økonomi Resultatmæssigt har 2006 været et godt år, idet resultatet er 125 mio kr. bedre end budgetteret. Resultatet før finansielle værdireguleringer og skat udgør således et overskud på ca. 225 mio. kr. mod forventet 100 mio. kr. Forbedrinden af resultatet hidrører fra højere indtjening og lavere omkostninger. Omsætningen fra vejforbindelsen er 127 mio. kr. større end budgetteret og er i forhold til 2005 steget med 0,3 pct. På trods af en trafikvækst på Storebælt på 8,6 pct. kan væksten i indtjeningen ikke følge samme takt på grund af den generelle takstnedsættelse i juni Driftsmæssigt har året været kendetegnet ved en række nye aktiviteter. A/S Storebælt har således overtaget ansvaret for vedligehold og reinvesteringer for Storebælts jernbaneforbindelse fra Banedanmark, og har foruden færgehavnene i Ebeltoft og Odden også købt havnene i Spodsbjerg og Tårs. Det øgede antal aktiviteter har hævet det generelle omkostningsniveau, men bortses fra effekten af de nye aktiviteter har omkostningsniveauet været holdt på niveau med tidligere år. Omkostningerne udgør i mio. kr. mod 273 mio. kr. i Renteomkostningerne har i 2006 været påvirket af et stigende renteniveau og udgør mio. kr., hvilket er 72 mio. kr. større end i Finansielle værdireguleringer udgør i 2006 en indtægt på mio. kr. Værdireguleringen består dels af valutakursreguleringer på netto 18 mio. kr., dels af dagsværdireguleringer af de finansielle aktiver og passiver på i alt mio. kr. Dagsværdireguleringen er en regnskabsteknisk post, der ikke påvirker tilbagebetalingstiden for koncernens gæld. Skat af årets resultat udgør en omkostning på 469 mio. kr. Egenkapitalen i selskabet er pr. 31. december 2006 negativ med mio. kr. På baggrund af de estimerede driftsresultater forventes egenkapitalen retableret inden for en tidshorisont på 3 år, regnet fra ultimo De fremtidige driftsresultater er estimeret på grundlag af Transport- og Energiministeriets fastlagte vederlag fra Banedanmark for anvendelsen af jernbaneforbindelsen samt på grundlag af trafikprognoser. Det skal bemærkes, at den danske stat i henhold til Lov om Sund & Bælt Holding A/S for datterselskabet A/S Storebælt mod en garantiprovision på 0,15 pct. yder særskilt garanti for renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser i forbindelse med selskabets låneoptagelse. Herudover garanterer den danske stat uden særlig tilkendegivelse i det enkelte tilfælde for selskabets øvrige økonomiske forpligtelser. Pengestrømme fra driften udgør mio. kr., hvilket er 209 mio. kr. mere end i Det er primært ændringer i kreditorer, der er årsag til forbedringen. Pengestrømme til investering udgør 74 mio. kr. primært som følge af køb af havne samt anskaffelse af andre materielle aktiver. Det frie cashflow fremkommer på basis af drift fratrukket anlægsinvesteringer og udtrykker selskabets evne til at generere likviditet til finansiering af rente og afdrag på selskabets gældsforpligtelser. Under finansieringsaktiviteter indgår låneoptagelse, afdrag og renteomkostninger, som netto udgør ca. 400 mio. kr. Samlet er selskabets likvide beholdninger steget med mio. kr., således at de likvide beholdninger ultimo 2006 udgør mio. kr. Selskabets resultat efter skat udgør et overskud på mio. kr. Resultatet før finansielle værdireguleringer og skat er ca. 25 mio. kr. bedre end det forventede resultat for året oplyst i regnskabsmeddelelsen pr. 30. september Afvigelsen skyldes lavere omkostninger end forventet.

6 A/S Storebælt Årsrapport 6 Finans Gældsafviklingen i 2006 har været større end forventet. Når der ses bort fra dagsværdireguleringen, er nettogælden samlet set afdraget med mio. kr har som forventet været præget af stigende renter. De korte renter er steget med ca. 1,2 pct., mens de lange renter er steget ca. 0,8 pct. Rentestigningen har resulteret i realiserede renteomkostninger over niveauet for Samtidig betyder de stigende renter, at dagsværdireguleringen er positiv og dermed medvirkende til et væsentligt forbedret resultat. Selvom dagsværdireguleringen er en regnskabsteknisk post betyder det positive resultat, at tidligere års skattemæssige underskud kan udnyttes. Som følge heraf er dagsværdireguleringen med til at forbedre det skattemæssige resultat for koncernen. 33,5 mia. kr. var nettogælden for selskabet ved udgangen af Finansstrategi Målsætningen er at føre en aktiv og samlet finansforvaltning, der minimerer de langsigtede finansomkostninger under hensyn til finansielle risici. Blandt andet minimeres de finansielle risici ved kun at have eksponering i DKK og EUR, mens optimering af låneporteføljen opnås ved brug af swaps og øvrige finansielle instrumenter. Selskabet har i 2006 udelukkende optaget lån gennem genudlån via Nationalbanken, idet disse lån har været de mest gunstige gennem hele året. Selskabet har over de sidste par år dels øget den gennemsnitlige løbetid (dvs. varighed) af porteføljen, dels opbygget en realrenteeksponering på 25 pct. af nettogælden. Som følge heraf er følsomheden over for fremtidige rentestigninger reduceret væsentligt. Endvidere har selskabet over de senere år afdækket en del af den variabelt forrentede andel af gælden ved køb af caps, hvor der lægges et loft over den rente, som selskabet kan komme til at betale på den variabelt forrentede del af gælden. Rentabilitet En række nye aktiviteter i selskabet har medført et stigende omkostningsniveau, såvel på kort som på lidt længere sigt. Rentabiliteten altså den forventede tid det tager at tilbagebetale gælden under givne forudsætninger om trafik, renter m.m. er specielt følsom overfor de langsigtede omkostninger i forbindelse med selskabets overtagelse af vedligehold af jernbanen, jf. side var det første hele driftsår efter den generelle takstnedsættelse i sommeren 2005, og siden da har trafikudviklingen været særdeles tilfredsstillende. Samlet set har selskabet været i stand til at forkorte tilbagebetalingstiden med ca. 3 år, således at selskabet nu forventes at være gældfrit ca. 27 år efter åbningen, altså i I nedenstående figur ses den forventede udvikling i gælden med de fremskrivninger omkring trafik, renter m.m., der ligger i rentabilitetsberegningerne. Gælden ligger fortsat på et højt niveau efter knap ti års drift, men specielt de senere år er gælden blevet reduceret. Gældsudvikling Finansielle nøgletal 2006 Kroner Pct. p.a. Låntagning ,8 mia. - heraf genudlån 6,8 mia. Samlet bruttogæld (dagsværdi) 37,2 mia. Nettogæld (dagsværdi) 33,5 mia. Renteomkostninger mio. 4,0 Værdiregulering mio. -4,3 Samlet finansomkostning 55 mio. -0,

7 A/S Storebælt Årsrapport 7 Begivenheder efter statusdagen Skatteministeriet har den 1. februar 2007 fremlagt forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. Lovforslaget indeholder bl.a. forslag om en generel nedsættelse af selskabsskattesatsen fra 28 til 22 pct. og beskæring af fradragsretten for renteomkostninger. Gennemføres lovforslaget i den nu kendte udformning vil det have konsekvenser, dels for værdiansættelsen af koncernens skatteaktiver, dels generelt i form af forlængede tilbagebetalingstider for selskabernes gæld. Ved en nedsættelse af selskabsskattesatsen til 22 pct. vil selskabets samlede skatteaktiver pr. 31. december 2006 skulle nedskrives med ca. 160 mio. kr. til 575 mio. kr. Effekten ved en samtidig nedsættelse af selskabsskattesatsen og en reduktion af fradragsretten for renteomkostninger vurderes at medføre en forøgelse af tilbagebetalingstiden for selskabets gæld med 1 år. Forventninger til 2007 Det kommende år forventes en fortsat positiv økonomisk udvikling i Danmark med en stabil vækst og en lav inflation. Den økonomiske vækst forventes dog gradvis afdæmpet blandt andet som følge af fortsat stigende pengemarkedsrenter og et presset arbejdsmarked. For selskabet forventes resultatet før finansielle værdireguleringer og skat at udgøre et overskud på ca. 400 mio. kr. Omsætningen forventes øget fra 2,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr., hvoraf vejindtægten fra udgør 2,3 mia. kr. Stigningen i vejindtægten forventes at udgøre 110 mio. kr. med en bagvedliggende trafikvækst på 4,4 pct. Omkostningerne forventes øget med ca. 50 mio. kr. til i alt ca. 420 mio. kr. Stigningen kan henføres til de nye aktiviteter vedrørende jernbane og færgehavne som fortsat udbygges samt øgede driftsomkostninger i forbindelse med stigningen i trafik og kunder. Afskrivninger på Storebælts jernbaneanlæg reduceres i 2007 med ca. 130 mio. kr. Bestanddele med 10 års brugstid færdigafskrives i 2007 og medfører den ovennævnte reduktion på ca. 130 mio kr. Renteniveauet forventes at stige som følge af fortsat stigende korte renter. Netto renteomkostningerne forventes i 2007 at stige med ca. 40 mio. kr. til i alt ca mio. kr. I budgettet er ikke indeholdt finansielle værdireguleringer. Resultatet efter skat forventes at udgøre et overskud på ca. 280 mio. kr.

8 A/S Storebælt Årsrapport 8 Vej Mere end 10 mio. biler passerede i 2006 den faste forbindelse over Storebælt, og antallet af rejsende samt mængden af gods er stadigt stigende. Forbindelsens store samfundsmæssige betydning stiller krav om, at trafikanterne oplever hurtig, fleksibel og sikker transport over broen. Selskabet tilrettelægger derfor løbende drift og vedligehold af vejforbindelsen og betalingsanlægget i forhold til trafikanternes adfærd. Således blev betalingsanlægget i juni 2006 udvidet med to ekstra baner for at sikre en smidig afvikling af sommerferietrafikken biler den 25. august er trafikrekord for et enkelt døgn på Storebælt Kundebetjening i fokus Der er gennemført flere initiativer for at optimere betalingsanlæggets kapacitet i perioder med spidsbelastning. Foruden ekstra bemanding i de travle timer er der indført nye, hurtigere rutiner for køb af rabatbilletter, og samtidig har der været betydeligt fokus på at sælge flere BroBizzabonnementer for at lette trafikafviklingen. Gennem kampagner er der i årets løb skabt nye BroBizz-kunder, således at det samlede antal BroBizz er på Storebælt udgjorde stk. ved udgangen af Som en konsekvens af denne episode har selskabet gennemført en række forbedringer af information og service i forbindelse med lukninger af forbindelsen. Bl.a. tilstræbes det via samarbejde med DMI at udsende forvarsel i god tid forud for en lukning som følge af vejrlig. Er broen lukket i mere end en halv time aktiveres en særlig kriseside på Desuden vil Storebælts reception og kundeservice være ekstraordinært bemandet, og der vil være løbende kontakt til færgeselskaber og DSB. Der er også etableret et tæt samspil med de regionale radiostationer, som udsender trafikmeldinger. Moderniseret VTS Forsvarskommandoen har i 2006 afsluttet opgaven med modernisering af det VTS-system, der overvåger skibstrafikken i Storebælt. Det nye VTS-system er taget i brug af Søværnets Operative Kommando, som bemander VTScenteret i Korsør. Søfartsstyrelsen overvejer at udvide dækningsområdet for VTS-systemet med henblik på at forebygge miljøkatastrofer. Der er dog endnu ikke indledt forhandlinger herom. Hovedtal, t.kr. Driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Resultat af ordinær drift Finansielle poster Resultat før dagsværdiregulering Vej Endelig er der iværksat en række initiativer, som i løbet af de kommende år skal gøre det endnu nemmere at være kunde på Storebælt, bl.a. ved større grad af selvbetjening via internettet. Forbedret information Den 20. og 21. januar 2006 var Storebælts vejforbindelse udsat for den hidtil længstvarende lukning for trafik i begge retninger. Årsagen var kraftig overisning af Østbroens kabler med risiko for nedfaldende is. Broen var lukket næsten et døgn, fra fredag eftermiddag ved 15-tiden til lørdag ved 13-tiden.

9 A/S Storebælt Årsrapport 9 Jernbane Den 1. marts 2006 overtog A/S Storebælt ansvaret for vedligehold og reinvesteringer i jernbanen over Storebælt. Indtil da varetog Banedanmark denne opgave. Et stort forarbejde sikrede, at overdragelsen foregik på bedst mulig vis for alle parter. Der er indgået en samarbejdsaftale imellem parterne, som regulerer og koordinerer det fremtidige samspil. Banedanmark har fortsat ansvaret for den trafikale drift og for jernbanesikkerheden på strækningen. Hovedtal, t.kr. Jernbane Driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Resultat af ordinær drift Finansielle poster Resultat før dagsværdiregulering For at kunne løse opgaverne på jernbanen har selskabet etableret en baneteknisk afdeling, som fortsat er under opbygning. Storebælts jernbane omfatter en ca. 25 km dobbelsporet strækning inkl. stationerne i Nyborg og Korsør. Det tekniske anlæg er døgnovervåget fra en central på Korsør station. Selskabets tekniske drift og vedligehold af jernbanestrækningen medvirker til at sikre høj trafiksikkerhed samt regularitet og fremkommelighed på den vigtigste fjernbanestrækning i Danmark mellem Århus og København. Brand i tunnelen Den 6. juni opstod der brand i tunnelen under Storebælt, da tre medarbejdere fra Banedanmark var undervejs med en trolley fra Sjælland til Fyn. Som følge af branden var den nordlige tunnel lukket i ca. 4 døgn. Togtrafikken kunne dog afvikles næsten normalt gennem den sydlige tunnel. En nærmere analyse af tunnelens betonkonstruktion på skadestedet viste, at branden kun havde medført småskader uden betydning for sikkerheden i tunnelen.

10 A/S Storebælt Årsrapport 10 Havne og færgeruter Selskabet har i løbet af 2006 involveret sig yderligere i den danske indenrigsfærgefart. Efter forhandlinger med Mols- Linien i 2005 købte selskabet havnene i Odden og Ebeltoft med overtagelse den 29. december Herefter indledtes forhandlinger med Vejdirektoratet om overtagelse af havnene i Spodsbjerg og Tårs, som blev overtaget i maj Interessen i havnene relaterer sig til forpligtelsen i lovgivningen omkring Storebæltsforbindelsen. Transport- og Energiministeren kan således pålægge selskabet at sikre besejling mellem landsdelene nord og syd for Storebælt, hvis færgeruterne her ikke kan drives på almindelige forretningsmæssige vilkår. Hovedtal, t.kr. Havne Færger Driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Resultat af ordinær drift Finansielle poster Resultat før dagsværdiregulering Netop denne forpligtelse betød, at selskabet i foråret 2006 indgik aftale med Scandlines Sydfynske om underskudsdækning for driften af ruten Spodsbjerg - Tårs for perioden Aftalen blev indgået efter en forudgående udbudsrunde. Havnene er også strategisk vigtige, fordi de indgår i det beredskab, som er under etablering for at sikre alternative overfartsmuligheder for trafikanterne i tilfælde af, at den faste forbindelse over Storebælt må lukke i længere tid. Konsekvenser af langvarige afbrydelser af vej og/eller jernbaneforbindelsen over Storebælt er analyseret, og planer for alternative transportmuligheder opstillet i et samarbejde med bl.a. Transport- og Energiministeriet. Sammen med rederierne på de to færgeruter er der igangsat en sårbarhedsvurdering af de fire havne med henblik på etablering af havnesikringsplaner. Teknisk drift og vedligehold samt reinvesteringer i havneområderne bliver forvaltet af selskabet, der fremover modtager havneafgifter fra rederierne. I Spodsbjerg og Tårs færgehavne er der i 2006 gennemført etablering af nye færgelejer til Ro-Ro færger. Formålet hermed er at tilvejebringe lige konkurrencevilkår for de bydende rederier ved udbud af færgesejladsen. Desuden vil de nye færgelejer kunne benyttes til udskibning af gods.

11 A/S Storebælt Årsrapport 11 Miljø og sikkerhed Selskabet vil bidrage til at opfylde de mål, som samfundet stiller på miljøområdet. Derfor er miljøledelse en integreret del af selskabets kvalitetsstyring. Det er med til at sikre, at selskabet gennemfører sine aktiviteter under størst mulig hensyn til virkningen på det omgivende miljø. Sund & Bælts Miljøredegørelse 2006 giver detaljerede informationer om miljøindsatsen i selskabet. I årets løb har det været en stor opgave at integrere de mange nye banetekniske medarbejdere og deres opgaver i ledelsessystemet. Selskabet er igennem Sund & Bælt certificeret efter den internationale standard OHSAS og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87:2005. Bl.a. på denne baggrund er det lykkedes at fastholde et sikkert arbejdsmiljø også i I 2006 har der været to trafikulykker med personskade på Storebæltsforbindelsen. Samlet set det laveste antal ulykker med personskade siden åbningen af broen i Selskabets forbrug af ressourcer, fx el, gas og vand er nogenlunde stabilt fra år til år. Forbruget af tømidler er i 2006 en del lavere end i 2005 pga. den milde vinter 2006/2007. Med hensyn til affald går en fortsat stigende andel til genanvendelse. Der har ikke været uheld med miljømæssig konsekvens knyttet til drift og vedligehold af selskabets anlæg i Den aktive naturforvaltning på Sprogø er fortsat i 2006, således at øen fortsat fremstår som et unikt naturområde, der samtidig giver trafikanterne en god visuel oplevelse, når de passerer Storebælt.

12 A/S Storebælt Årsrapport 12 Hoved- og nøgletal Hovedtal, mio. kr Driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Resultat af ordinær drift Finansielle poster før værdiregulering Resultat før værdiregulering Værdireguleringer netto Resultat før skat Skat Årets resultat Anlægsinvestering Obligations- og banklån Nettogæld (dagsværdi) Egenkapital Balancesum Nøgletal, pct.: Overskudsgrad (ordinær drift) 72,2 73,4 74,4 59,6 56,8 Afkastningsgrad (ordinær drift) 4,3 4,7 4,9 4,1 4,2 Anlæggenes afkast (ordinær drift) 5,5 5,9 6,3 5,1 5,1 Anm.: Hoved- og nøgletal for er ikke tilpasset den i 2005 ændrede regnskabspraksis. Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber i note 1 Anvendt regnskabspraksis.

13 A/S Storebælt Årsrapport 13 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2006 (1.000 DKK) Note Indtægter Driftsindtægter Indtægter i alt Omkostninger 5 Andre driftsomkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger af immaterielle og materielle aktiver Omkostninger i alt Resultat af ordinær drift Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Værdiregulering, netto Finansielle poster i alt Resultat før skat Skat Årets resultat Overskudet på 1.207,1 mio. kr. foreslås overført til næste år.

14 A/S Storebælt Årsrapport 14 Balance 31. december 2006 (1.000 DKK) Aktiver Note Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle aktiver 8 Software Immaterielle aktiver i alt Materielle aktiver 9 Vejanlæg Jernbaneanlæg Havneanlæg Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver i alt Andre langfristede aktiver 15 Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender Tilgodehavender Derivater Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

15 A/S Storebælt Årsrapport 15 Balance 31. december 2006 (1.000 DKK) Passiver Note Passiver Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser 24 Obligationslån og gæld til kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser 24 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Derivater Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Egenkapital og gældsforpligtelser i alt Kontraktuelle forpligtelser, eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Nærtstående parter Begivenheder efter statusdagen Noter uden henvisning

16 A/S Storebælt Årsrapport 16 Egenkapitalopgørelse (1.000 DKK) Overført Aktiekapital resultat I alt Saldo pr. 1. januar Årets resultat Saldo pr. 31. december Saldo pr. 1. januar Årets resultat Saldo pr. 31. december

17 A/S Storebælt Årsrapport 17 Pengestrømsopgørelse (1.000 DKK) Note Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat før skat Reguleringer Af- og nedskrivninger Sambeskatningsbidrag Finansieringsomkostninger, netto Værdiregulering, netto Regulering for øvrige ikke kontante poster 5 54 Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital 19 Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt Pengestrømme fra investeringsaktivitet 11 Tilgang havne Køb af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt Frit cashflow Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Lånoptagelse Nedbringelse af gældsforpligtelser Renteindtægter, modtaget Renteomkostninger, betalt Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt Periodens ændring i likvide beholdninger Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo Likvide beholdninger sammensættes således: Likvide beholdninger Værdipapirer og aftalekonti Likvide beholdninger i alt ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke alene udledes af regnskabet.

18 A/S Storebælt Årsrapport 18 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter er fastlagt i IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven samt af Københavns Fondsbørs. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med den, der er anvendt i Årsrapport I pengestrømsopgørelsen er pengestrømme fra finansieringsaktivitet tilpasset. Opgørelsen viser årets betalte og modtagne renter. Tidligere blev skyldige og tilgodehavende renter indregnet under hhv. renteomkostninger og renteindtægter. Årsrapporten er baseret på historiske anskaffelsesværdier, med undtagelse af derivater og andre finansielle instrumenter, finansielle aktiver og gæld vurderet til dagsværdi via resultatopgørelsen. Selskabet har valgt at anvende den såkaldte Fair Value Option i IFRS. Det betyder, at samtlige finansielle transaktioner lån, placeringer og derivater måles til dagsværdi, og at ændringer i dagsværdien indgår i resultatopgørelsen. Baggrunden for at vælge Fair Value Option er, at selskabet konsekvent anlægger en porteføljebetragtning i forbindelse med finansforvaltningen. Det betyder, at der i styringen af den finansielle markedsrisiko ikke skelnes mellem fx lån og derivater, men alene fokuseres på den samlede eksponering. Fair Value optionen er efter selskabets opfattelse det eneste af de under IFRS tilladte principper, der reflekterer denne anskuelse, idet de øvrige principper alle medfører uhensigtsmæssige asymmetrier mellem ellers identiske eksponeringer, afhængigt af om eksponeringen er etableret i form af lån eller ved anvendelse af derivater. Årsrapporten er aflagt i DKK. Alle beløb angives hvis intet andet er oplyst i tusinde danske kr. For at imødekomme regnskabslæseren er en del af de oplysninger, der kræves ifølge IFRS, også indeholdt i ledelsesberetningen. Ny regnskabsregulering I 2006 er følgende ajourførte IFRS-standarder trådt i kraft: IAS 19, IAS 21 og IAS 39. Ændringerne har ikke påvirket regnskabet for selskabet. Vigtigste regnskabspraksis Selskabets ledelse vurderer følgende anvendt regnskabspraksis som de vigtigste for selskabet: Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som beeller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med det er sandsynligt, at de tilfører selskabet økonomiske fordele. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser, indregnes i resultatopgørelsen. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi, indregnes i resultatopgørelsen. Tilbageførsler af beløb, der sker som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn, og som tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes tillige i resultatopgørelsen. Periodisering Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Driftsindtægter Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i takt med at ydelserne leveres, og såfremt indtægter kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

19 A/S Storebælt Årsrapport 19 Indtægter måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Andre indtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder indtægter fra benyttelse af fiberoptik og telefonkabler. Nedskrivning af aktiver Materielle, finansielle og immaterielle aktiver testes for tab ved værdiforringelse, når der er indikation for, at den regnskabsmæssige værdi muligvis ikke kan genindvindes. Et tab ved værdiforringelse indregnes med det beløb, hvormed aktivets regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, dvs. den højeste værdi af aktivets nettosalgspris eller nytteværdi. Nytteværdien opgøres som nutidsværdien af det forventede fremtidige cashflow med anvendelse af en diskonteringsfaktor før skat, som afspejler markedets aktuelle afkastkrav. Med henblik på vurdering af værdiforringelse grupperes aktiverne i den mindste gruppe af aktiver, der frembringer selvstændige identificerbare pengestrømme (pengestrømsfrembringende enheder). Tab ved værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen. Skat af årets resultat Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af Sund & Bælt koncernens danske selskaber. Datterselskaber indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet, og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. Moderselskabet Sund & Bælt Holding A/S er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra selskaber, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. Årets skat, der består af årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats og værdiregulering af udskudte skatteaktiver - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Aktuel skat og udskudt skat Efter sambeskatningsreglerne afvikles datterselskabernes hæftelse over for skattemyndighederne for egne selskabsskatter i takt med betaling af sambeskatningsbidrag til administrationsselskabet. Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under mellemværender med tilknyttede virksomheder. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes under andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. Endvidere medtages realiserede gevinster og tab vedrørende afledte finansielle instrumenter samt opog nedskrivninger af finansielle aktiver og passiver opgjort til dagsværdi. Transaktioner med finansielle instrumenter bogføres på handelsdagen. Finansielle omkostninger til finansiering af aktiver under opførelse indregnes i kostprisen for aktiverne. Finansielle aktiver og forpligtelser Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning på handelsdagen måles finansielle aktiver og forpligtelser til kostpris

20 A/S Storebælt Årsrapport 20 (det modtagne nettoprovenu) efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Uanset omfanget af rentesikring måles alle aktiver og forpligtelser til dagsværdi med løbende resultatføring af de tilknyttede værdireguleringer. Derivater indregnes og måles i balancen til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier indgår i hhv. finansielle aktiver og finansielle passiver, og modregning (netting) af positive og negative værdier foretages alene, når virksomheden har ret til og intention om at afregne flere finansielle instrumenter netto. Dagsværdier for derivater opgøres på grundlag af aktuelle markedsdata samt anerkendte værdiansættelsesmetoder. Finansielle aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi, hvorved der sikres en symmetrisk behandling af lån og afledte finansielle instrumenter. Lån indregnes på optagelsestidspunktet til kostpris, der svarer til nutidsværdi af modtagne nettoprovenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Lån med forfald ud over 1 år indgår som langfristet gæld. Derivater anvendes aktivt til at styre den samlede gældsportefølje og regnskabsføres derfor i balancen under hhv. kortfristede aktiver eller passiver. Alle lån er klassificeret som finansielle aktiver og passiver indregnet i balancen og måles efterfølgende til dagsværdi. Værdiregulering indregnes løbende i resultatopgørelsen. Dagsværdi for lån beregnes som nutidsværdi med den diskonteringsrente, der vurderes værende tilgængelig på balancedagen for selskabet som låntager. Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagen og betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i udenlandsk valuta omregnes til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller kursen på foregående balancedag regnskabsføres i resultatopgørelsen under finansielle poster. Valutakursomregning af finansielle aktiver og passiver indregnet i værdiregulering og valutakursomregning af debitorer, kreditorer med videre indgår i finansielle omkostninger. Øvrig regnskabspraksis Andre driftsomkostninger I andre driftsomkostninger indregnes omkostninger, der vedrører den tekniske, trafikale og kommercielle drift af Storebæltsbroen. Det omhandler bl.a. omkostninger til drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg, markedsføring, forsikring, IT, ekstern bistand, kontor- og lokaleomkostninger. Personaleomkostninger I personaleomkostninger indgår alene øvrige personaleomkostninger. Immaterielle aktiver Immaterielle aktiver indregnes i balancen som et aktiv, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Immaterielle aktiver er på tidspunktet for første indregning målt til kostpris. Efterfølgende måles aktiverne til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Materielle aktiver Materielle aktiver indregnes i balancen som et aktiv, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Materielle aktiver er på tidspunktet for første indregning målt til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Efterfølgende måles aktiverne til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Værdien af vej- og jernbaneforbindelsen er i anlægsperioden opgjort efter følgende principper: Omkostninger til anlæggene baseret på indgåede aftaler og kontrakter er aktiveret direkte. Andre direkte eller indirekte omkostninger er aktiveret som værdi af eget arbejde. Nettofinansieringsomkostningerne er aktiveret som byggerenter.

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Året i hovedtræk. A/S Storebælt Årsrapport 3

Året i hovedtræk. A/S Storebælt Årsrapport 3 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 12 Resultatopgørelse 13 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16 Pengestrømsopgørelse 17 Noter 18 Ledelsespåtegninger 43 De uafhængige revisorers

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

A/S Øresund Årsrapport 2

A/S Øresund Årsrapport 2 Årsrapport 2007 A/S Øresund Årsrapport 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Ledelsens påtegning 41 De uafhængige

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

SUND & BÆLT HOLDING A/S. Kvartalsrapport Perioden 1. januar 31. marts 2005. CVR-nr. 15694688

SUND & BÆLT HOLDING A/S. Kvartalsrapport Perioden 1. januar 31. marts 2005. CVR-nr. 15694688 K V A R T A L S R A P P O R T SUND & BÆLT HOLDING A/S Kvartalsrapport Perioden 1. januar 2005 CVR-nr. 15694688 R E S U M E Sund & Bælt Holding A/S bestyrelse har i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. december 2015 Wei Yang Dirigent

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår revisions KONTORET FREDERICIA-VEJLE Registreret revisionsanpartsselskab Karetmagervej 11, 2. th. DK-7000 Fredericia Telefon 75 92 35 00 E-mail revifred@revifred.dk Web www.revifred.dk CVR-nr. 32 34 88

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788 ÅRSRAPPORT2013 CVR: 31170788 Indholdsfortegnelse Fakta om 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Året i hovedtræk. A/S Øresund Årsrapport 3

Året i hovedtræk. A/S Øresund Årsrapport 3 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse 13 Pengestrømsopgørelse 14 Noter 15 Ledelsens påtegning 37 De uafhængige revisorers

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

DAV EJENDOMME II ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DAV EJENDOMME II ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DAV EJENDOMME II ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/03/2014 Stefan F. Nielsen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Skimmelfrit ApS CVR-nr. 34 69 16 06 Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Årsrapport 2015 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Ledelsesberetning. Femern Bælt A/S Årsrapport 3

Ledelsesberetning. Femern Bælt A/S Årsrapport 3 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 9 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11 Ledelsespåtegning 20 De uafhængige revisorers påtegning

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8.

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8. CVR-nr. 27 55 49 46 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.04.14 Torben Hald Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BEST Dagsordenpunkt 7. A/S Storebælt. Delårsrapport. Perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten omfatter:

BEST Dagsordenpunkt 7. A/S Storebælt. Delårsrapport. Perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten omfatter: BEST-1623-2 Dagsordenpunkt 7 A/S Storebælt Delårsrapport Perioden 1. januar Delårsrapporten omfatter: A/S Storebælt, CVR-nr. 10634970 \\sv-data-kbh\mdrapp\mdrapp\03_marts_\bestyrelsen\kvd 1.XLSX Side 1/11

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

DAV EJENDOMME I ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DAV EJENDOMME I ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DAV EJENDOMME I ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Stefan F. Nielsen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere