A/S Storebælt Årsrapport 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S Storebælt Årsrapport 2"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 A/S Storebælt Årsrapport 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 12 Resultatopgørelse 13 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16 Pengestrømsopgørelse 17 Noter 18 Ledelsespåtegninger 43 De uafhængige revisorers påtegning 44 Bestyrelse og direktion 46 Finansiel ordbog 47

3 A/S Storebælt Årsrapport 3 Året i hovedtræk Trafik Biltrafikken på Storebælt steg i 2006 med knap 9 pct. i forhold til året før. Væksten svarer til niveauet i broens første år. I alt passerede 10,1 mio. biler broen, mens 7,95 mio. passagerer kørte med tog over Storebælt. Økonomi Resultatet er ca. 125 mio. kr. bedre end budgetteret. Resultatet er positivt påvirket af mere biltrafik end ventet og lavere omkostninger end budgetteret. Til gengæld har et højere renteniveau medført større renteomkostninger end forventet. Resultatet før finansielle værdireguleringer og skat udgør et overskud på 228 mio. kr., mens resultatet efter skat udgør et overskud på mio. kr. Resultatet efter skat er påvirket af indtægtsførte værdireguleringer på mio. kr. Finans Årets økonomiske resultat betyder, at selskabet i 2006 har afviklet mere gæld end ventet. Selskabet har i årets løb afdraget mio. kr. Fra og med 2006 bygges langsigtede rentabilitetsberegninger på basis af en realrente på 3,5 pct. Det forventes herefter, at gælden for selskabet vil være tilbagebetalt i mio. kr. er selskabets omsætning fra vejforbindelsen over Storebælt. 125 mio. kr. er selskabets resultat bedre end budgetteret mio. kr. er i 2006 afdraget på selskabets nettogæld, der ved udgangen af 2006 var på 33,5 mia. kr.

4 A/S Storebælt Årsrapport 4 Trafik 2006 har trafikmæssigt været et fremgangsrigt år på Storebælt. 10,1 mio. biler kørte over broen, svarende til en vækst på 8,6 pct. i forhold til Den ekstraordinære vækst på Storebælt understreges af, at trafikken på landsplan er vokset med 2,4 pct. (Kilde: Vejdirektoratet, november 2006). På trods af den kraftige stigning har trafikken over broen og gennem betalingsanlægget ikke givet anledning til væsentlige ventetider - end ikke i sommerens store rejseweekender. Se mere herom side 8. Personbiltrafikken er i 2006 steget 8,6 pct. i forhold til Væksten er ca. 3 pct. point større end forventet og har været stærk fra både privat- og erhvervssegmentet. Men specielt privattrafik i weekenden er steget kraftigt som følge af den nye Weekendbillet. Togtrafikken over Storebælt voksede i 2006 med 1,8 pct. til i alt 7,95 mio. passagerer. For lastbiltrafikken udgjorde væksten i ,9 pct., hvilket er et resultat af den betydelige aktivitet i dansk økonomi. Det er værd at bemærke, at trafikvæksten på Storebæltsbroen er sket uden at trafikken på færgeruterne mellem Øst- og Vestdanmark er faldet. Både Spodsbjerg-Tårs og Mols-Linien melder således om stigende trafik på deres ruter. Fremgangen i øst- vesttrafikken har dog været størst over Storebælt, som derfor har haft en stigende markedsandel i pct. af personbilerne og 85 pct. af lastbilerne mellem Øst- og Vestdanmark benyttede Storebæltsforbindelsen. Omsætningen på Storebælts vejforbindelse var i 2006 på mio. kr. svarende til en fremgang på 0,3 pct. i forhold til Der forventes en lavere trafikvækst i Det skyldes, at effekten af prisnedsættelsen i 2005 nu er slået fuldt igennem, ligesom effekter af det økonomiske opsving og lavere brændstofpriser vurderes at være mindre i 2007 end det har været tilfældet for Samlet set forventes en trafikstigning på 4,4 pct. i 2007, hvilket fortsat er betydeligt over udviklingen i den nationale vejtrafik. Fordelt på trafiktyper udgør den forventede stigning i ,5 pct. for personbiler, 4,0 pct. for lastbiler og 3,0 pct. for busser. Årlig trafikvækst i pct Personbiler 4,6% 7,6% 8,6% Lastbiler 5,3% 6,3% 8,9% Busser 2,1% 0,0% 3,8% I alt 4,6% 7,4% 8,6% Trafik pr. døgn Personbiler Lastbiler Busser I alt Trafik indtægtsfordeling 37% 1% 62% Personbiler Lastbiler Busser

5 A/S Storebælt Årsrapport 5 Økonomi Resultatmæssigt har 2006 været et godt år, idet resultatet er 125 mio kr. bedre end budgetteret. Resultatet før finansielle værdireguleringer og skat udgør således et overskud på ca. 225 mio. kr. mod forventet 100 mio. kr. Forbedrinden af resultatet hidrører fra højere indtjening og lavere omkostninger. Omsætningen fra vejforbindelsen er 127 mio. kr. større end budgetteret og er i forhold til 2005 steget med 0,3 pct. På trods af en trafikvækst på Storebælt på 8,6 pct. kan væksten i indtjeningen ikke følge samme takt på grund af den generelle takstnedsættelse i juni Driftsmæssigt har året været kendetegnet ved en række nye aktiviteter. A/S Storebælt har således overtaget ansvaret for vedligehold og reinvesteringer for Storebælts jernbaneforbindelse fra Banedanmark, og har foruden færgehavnene i Ebeltoft og Odden også købt havnene i Spodsbjerg og Tårs. Det øgede antal aktiviteter har hævet det generelle omkostningsniveau, men bortses fra effekten af de nye aktiviteter har omkostningsniveauet været holdt på niveau med tidligere år. Omkostningerne udgør i mio. kr. mod 273 mio. kr. i Renteomkostningerne har i 2006 været påvirket af et stigende renteniveau og udgør mio. kr., hvilket er 72 mio. kr. større end i Finansielle værdireguleringer udgør i 2006 en indtægt på mio. kr. Værdireguleringen består dels af valutakursreguleringer på netto 18 mio. kr., dels af dagsværdireguleringer af de finansielle aktiver og passiver på i alt mio. kr. Dagsværdireguleringen er en regnskabsteknisk post, der ikke påvirker tilbagebetalingstiden for koncernens gæld. Skat af årets resultat udgør en omkostning på 469 mio. kr. Egenkapitalen i selskabet er pr. 31. december 2006 negativ med mio. kr. På baggrund af de estimerede driftsresultater forventes egenkapitalen retableret inden for en tidshorisont på 3 år, regnet fra ultimo De fremtidige driftsresultater er estimeret på grundlag af Transport- og Energiministeriets fastlagte vederlag fra Banedanmark for anvendelsen af jernbaneforbindelsen samt på grundlag af trafikprognoser. Det skal bemærkes, at den danske stat i henhold til Lov om Sund & Bælt Holding A/S for datterselskabet A/S Storebælt mod en garantiprovision på 0,15 pct. yder særskilt garanti for renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser i forbindelse med selskabets låneoptagelse. Herudover garanterer den danske stat uden særlig tilkendegivelse i det enkelte tilfælde for selskabets øvrige økonomiske forpligtelser. Pengestrømme fra driften udgør mio. kr., hvilket er 209 mio. kr. mere end i Det er primært ændringer i kreditorer, der er årsag til forbedringen. Pengestrømme til investering udgør 74 mio. kr. primært som følge af køb af havne samt anskaffelse af andre materielle aktiver. Det frie cashflow fremkommer på basis af drift fratrukket anlægsinvesteringer og udtrykker selskabets evne til at generere likviditet til finansiering af rente og afdrag på selskabets gældsforpligtelser. Under finansieringsaktiviteter indgår låneoptagelse, afdrag og renteomkostninger, som netto udgør ca. 400 mio. kr. Samlet er selskabets likvide beholdninger steget med mio. kr., således at de likvide beholdninger ultimo 2006 udgør mio. kr. Selskabets resultat efter skat udgør et overskud på mio. kr. Resultatet før finansielle værdireguleringer og skat er ca. 25 mio. kr. bedre end det forventede resultat for året oplyst i regnskabsmeddelelsen pr. 30. september Afvigelsen skyldes lavere omkostninger end forventet.

6 A/S Storebælt Årsrapport 6 Finans Gældsafviklingen i 2006 har været større end forventet. Når der ses bort fra dagsværdireguleringen, er nettogælden samlet set afdraget med mio. kr har som forventet været præget af stigende renter. De korte renter er steget med ca. 1,2 pct., mens de lange renter er steget ca. 0,8 pct. Rentestigningen har resulteret i realiserede renteomkostninger over niveauet for Samtidig betyder de stigende renter, at dagsværdireguleringen er positiv og dermed medvirkende til et væsentligt forbedret resultat. Selvom dagsværdireguleringen er en regnskabsteknisk post betyder det positive resultat, at tidligere års skattemæssige underskud kan udnyttes. Som følge heraf er dagsværdireguleringen med til at forbedre det skattemæssige resultat for koncernen. 33,5 mia. kr. var nettogælden for selskabet ved udgangen af Finansstrategi Målsætningen er at føre en aktiv og samlet finansforvaltning, der minimerer de langsigtede finansomkostninger under hensyn til finansielle risici. Blandt andet minimeres de finansielle risici ved kun at have eksponering i DKK og EUR, mens optimering af låneporteføljen opnås ved brug af swaps og øvrige finansielle instrumenter. Selskabet har i 2006 udelukkende optaget lån gennem genudlån via Nationalbanken, idet disse lån har været de mest gunstige gennem hele året. Selskabet har over de sidste par år dels øget den gennemsnitlige løbetid (dvs. varighed) af porteføljen, dels opbygget en realrenteeksponering på 25 pct. af nettogælden. Som følge heraf er følsomheden over for fremtidige rentestigninger reduceret væsentligt. Endvidere har selskabet over de senere år afdækket en del af den variabelt forrentede andel af gælden ved køb af caps, hvor der lægges et loft over den rente, som selskabet kan komme til at betale på den variabelt forrentede del af gælden. Rentabilitet En række nye aktiviteter i selskabet har medført et stigende omkostningsniveau, såvel på kort som på lidt længere sigt. Rentabiliteten altså den forventede tid det tager at tilbagebetale gælden under givne forudsætninger om trafik, renter m.m. er specielt følsom overfor de langsigtede omkostninger i forbindelse med selskabets overtagelse af vedligehold af jernbanen, jf. side var det første hele driftsår efter den generelle takstnedsættelse i sommeren 2005, og siden da har trafikudviklingen været særdeles tilfredsstillende. Samlet set har selskabet været i stand til at forkorte tilbagebetalingstiden med ca. 3 år, således at selskabet nu forventes at være gældfrit ca. 27 år efter åbningen, altså i I nedenstående figur ses den forventede udvikling i gælden med de fremskrivninger omkring trafik, renter m.m., der ligger i rentabilitetsberegningerne. Gælden ligger fortsat på et højt niveau efter knap ti års drift, men specielt de senere år er gælden blevet reduceret. Gældsudvikling Finansielle nøgletal 2006 Kroner Pct. p.a. Låntagning ,8 mia. - heraf genudlån 6,8 mia. Samlet bruttogæld (dagsværdi) 37,2 mia. Nettogæld (dagsværdi) 33,5 mia. Renteomkostninger mio. 4,0 Værdiregulering mio. -4,3 Samlet finansomkostning 55 mio. -0,

7 A/S Storebælt Årsrapport 7 Begivenheder efter statusdagen Skatteministeriet har den 1. februar 2007 fremlagt forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. Lovforslaget indeholder bl.a. forslag om en generel nedsættelse af selskabsskattesatsen fra 28 til 22 pct. og beskæring af fradragsretten for renteomkostninger. Gennemføres lovforslaget i den nu kendte udformning vil det have konsekvenser, dels for værdiansættelsen af koncernens skatteaktiver, dels generelt i form af forlængede tilbagebetalingstider for selskabernes gæld. Ved en nedsættelse af selskabsskattesatsen til 22 pct. vil selskabets samlede skatteaktiver pr. 31. december 2006 skulle nedskrives med ca. 160 mio. kr. til 575 mio. kr. Effekten ved en samtidig nedsættelse af selskabsskattesatsen og en reduktion af fradragsretten for renteomkostninger vurderes at medføre en forøgelse af tilbagebetalingstiden for selskabets gæld med 1 år. Forventninger til 2007 Det kommende år forventes en fortsat positiv økonomisk udvikling i Danmark med en stabil vækst og en lav inflation. Den økonomiske vækst forventes dog gradvis afdæmpet blandt andet som følge af fortsat stigende pengemarkedsrenter og et presset arbejdsmarked. For selskabet forventes resultatet før finansielle værdireguleringer og skat at udgøre et overskud på ca. 400 mio. kr. Omsætningen forventes øget fra 2,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr., hvoraf vejindtægten fra udgør 2,3 mia. kr. Stigningen i vejindtægten forventes at udgøre 110 mio. kr. med en bagvedliggende trafikvækst på 4,4 pct. Omkostningerne forventes øget med ca. 50 mio. kr. til i alt ca. 420 mio. kr. Stigningen kan henføres til de nye aktiviteter vedrørende jernbane og færgehavne som fortsat udbygges samt øgede driftsomkostninger i forbindelse med stigningen i trafik og kunder. Afskrivninger på Storebælts jernbaneanlæg reduceres i 2007 med ca. 130 mio. kr. Bestanddele med 10 års brugstid færdigafskrives i 2007 og medfører den ovennævnte reduktion på ca. 130 mio kr. Renteniveauet forventes at stige som følge af fortsat stigende korte renter. Netto renteomkostningerne forventes i 2007 at stige med ca. 40 mio. kr. til i alt ca mio. kr. I budgettet er ikke indeholdt finansielle værdireguleringer. Resultatet efter skat forventes at udgøre et overskud på ca. 280 mio. kr.

8 A/S Storebælt Årsrapport 8 Vej Mere end 10 mio. biler passerede i 2006 den faste forbindelse over Storebælt, og antallet af rejsende samt mængden af gods er stadigt stigende. Forbindelsens store samfundsmæssige betydning stiller krav om, at trafikanterne oplever hurtig, fleksibel og sikker transport over broen. Selskabet tilrettelægger derfor løbende drift og vedligehold af vejforbindelsen og betalingsanlægget i forhold til trafikanternes adfærd. Således blev betalingsanlægget i juni 2006 udvidet med to ekstra baner for at sikre en smidig afvikling af sommerferietrafikken biler den 25. august er trafikrekord for et enkelt døgn på Storebælt Kundebetjening i fokus Der er gennemført flere initiativer for at optimere betalingsanlæggets kapacitet i perioder med spidsbelastning. Foruden ekstra bemanding i de travle timer er der indført nye, hurtigere rutiner for køb af rabatbilletter, og samtidig har der været betydeligt fokus på at sælge flere BroBizzabonnementer for at lette trafikafviklingen. Gennem kampagner er der i årets løb skabt nye BroBizz-kunder, således at det samlede antal BroBizz er på Storebælt udgjorde stk. ved udgangen af Som en konsekvens af denne episode har selskabet gennemført en række forbedringer af information og service i forbindelse med lukninger af forbindelsen. Bl.a. tilstræbes det via samarbejde med DMI at udsende forvarsel i god tid forud for en lukning som følge af vejrlig. Er broen lukket i mere end en halv time aktiveres en særlig kriseside på Desuden vil Storebælts reception og kundeservice være ekstraordinært bemandet, og der vil være løbende kontakt til færgeselskaber og DSB. Der er også etableret et tæt samspil med de regionale radiostationer, som udsender trafikmeldinger. Moderniseret VTS Forsvarskommandoen har i 2006 afsluttet opgaven med modernisering af det VTS-system, der overvåger skibstrafikken i Storebælt. Det nye VTS-system er taget i brug af Søværnets Operative Kommando, som bemander VTScenteret i Korsør. Søfartsstyrelsen overvejer at udvide dækningsområdet for VTS-systemet med henblik på at forebygge miljøkatastrofer. Der er dog endnu ikke indledt forhandlinger herom. Hovedtal, t.kr. Driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Resultat af ordinær drift Finansielle poster Resultat før dagsværdiregulering Vej Endelig er der iværksat en række initiativer, som i løbet af de kommende år skal gøre det endnu nemmere at være kunde på Storebælt, bl.a. ved større grad af selvbetjening via internettet. Forbedret information Den 20. og 21. januar 2006 var Storebælts vejforbindelse udsat for den hidtil længstvarende lukning for trafik i begge retninger. Årsagen var kraftig overisning af Østbroens kabler med risiko for nedfaldende is. Broen var lukket næsten et døgn, fra fredag eftermiddag ved 15-tiden til lørdag ved 13-tiden.

9 A/S Storebælt Årsrapport 9 Jernbane Den 1. marts 2006 overtog A/S Storebælt ansvaret for vedligehold og reinvesteringer i jernbanen over Storebælt. Indtil da varetog Banedanmark denne opgave. Et stort forarbejde sikrede, at overdragelsen foregik på bedst mulig vis for alle parter. Der er indgået en samarbejdsaftale imellem parterne, som regulerer og koordinerer det fremtidige samspil. Banedanmark har fortsat ansvaret for den trafikale drift og for jernbanesikkerheden på strækningen. Hovedtal, t.kr. Jernbane Driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Resultat af ordinær drift Finansielle poster Resultat før dagsværdiregulering For at kunne løse opgaverne på jernbanen har selskabet etableret en baneteknisk afdeling, som fortsat er under opbygning. Storebælts jernbane omfatter en ca. 25 km dobbelsporet strækning inkl. stationerne i Nyborg og Korsør. Det tekniske anlæg er døgnovervåget fra en central på Korsør station. Selskabets tekniske drift og vedligehold af jernbanestrækningen medvirker til at sikre høj trafiksikkerhed samt regularitet og fremkommelighed på den vigtigste fjernbanestrækning i Danmark mellem Århus og København. Brand i tunnelen Den 6. juni opstod der brand i tunnelen under Storebælt, da tre medarbejdere fra Banedanmark var undervejs med en trolley fra Sjælland til Fyn. Som følge af branden var den nordlige tunnel lukket i ca. 4 døgn. Togtrafikken kunne dog afvikles næsten normalt gennem den sydlige tunnel. En nærmere analyse af tunnelens betonkonstruktion på skadestedet viste, at branden kun havde medført småskader uden betydning for sikkerheden i tunnelen.

10 A/S Storebælt Årsrapport 10 Havne og færgeruter Selskabet har i løbet af 2006 involveret sig yderligere i den danske indenrigsfærgefart. Efter forhandlinger med Mols- Linien i 2005 købte selskabet havnene i Odden og Ebeltoft med overtagelse den 29. december Herefter indledtes forhandlinger med Vejdirektoratet om overtagelse af havnene i Spodsbjerg og Tårs, som blev overtaget i maj Interessen i havnene relaterer sig til forpligtelsen i lovgivningen omkring Storebæltsforbindelsen. Transport- og Energiministeren kan således pålægge selskabet at sikre besejling mellem landsdelene nord og syd for Storebælt, hvis færgeruterne her ikke kan drives på almindelige forretningsmæssige vilkår. Hovedtal, t.kr. Havne Færger Driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Resultat af ordinær drift Finansielle poster Resultat før dagsværdiregulering Netop denne forpligtelse betød, at selskabet i foråret 2006 indgik aftale med Scandlines Sydfynske om underskudsdækning for driften af ruten Spodsbjerg - Tårs for perioden Aftalen blev indgået efter en forudgående udbudsrunde. Havnene er også strategisk vigtige, fordi de indgår i det beredskab, som er under etablering for at sikre alternative overfartsmuligheder for trafikanterne i tilfælde af, at den faste forbindelse over Storebælt må lukke i længere tid. Konsekvenser af langvarige afbrydelser af vej og/eller jernbaneforbindelsen over Storebælt er analyseret, og planer for alternative transportmuligheder opstillet i et samarbejde med bl.a. Transport- og Energiministeriet. Sammen med rederierne på de to færgeruter er der igangsat en sårbarhedsvurdering af de fire havne med henblik på etablering af havnesikringsplaner. Teknisk drift og vedligehold samt reinvesteringer i havneområderne bliver forvaltet af selskabet, der fremover modtager havneafgifter fra rederierne. I Spodsbjerg og Tårs færgehavne er der i 2006 gennemført etablering af nye færgelejer til Ro-Ro færger. Formålet hermed er at tilvejebringe lige konkurrencevilkår for de bydende rederier ved udbud af færgesejladsen. Desuden vil de nye færgelejer kunne benyttes til udskibning af gods.

11 A/S Storebælt Årsrapport 11 Miljø og sikkerhed Selskabet vil bidrage til at opfylde de mål, som samfundet stiller på miljøområdet. Derfor er miljøledelse en integreret del af selskabets kvalitetsstyring. Det er med til at sikre, at selskabet gennemfører sine aktiviteter under størst mulig hensyn til virkningen på det omgivende miljø. Sund & Bælts Miljøredegørelse 2006 giver detaljerede informationer om miljøindsatsen i selskabet. I årets løb har det været en stor opgave at integrere de mange nye banetekniske medarbejdere og deres opgaver i ledelsessystemet. Selskabet er igennem Sund & Bælt certificeret efter den internationale standard OHSAS og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87:2005. Bl.a. på denne baggrund er det lykkedes at fastholde et sikkert arbejdsmiljø også i I 2006 har der været to trafikulykker med personskade på Storebæltsforbindelsen. Samlet set det laveste antal ulykker med personskade siden åbningen af broen i Selskabets forbrug af ressourcer, fx el, gas og vand er nogenlunde stabilt fra år til år. Forbruget af tømidler er i 2006 en del lavere end i 2005 pga. den milde vinter 2006/2007. Med hensyn til affald går en fortsat stigende andel til genanvendelse. Der har ikke været uheld med miljømæssig konsekvens knyttet til drift og vedligehold af selskabets anlæg i Den aktive naturforvaltning på Sprogø er fortsat i 2006, således at øen fortsat fremstår som et unikt naturområde, der samtidig giver trafikanterne en god visuel oplevelse, når de passerer Storebælt.

12 A/S Storebælt Årsrapport 12 Hoved- og nøgletal Hovedtal, mio. kr Driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Resultat af ordinær drift Finansielle poster før værdiregulering Resultat før værdiregulering Værdireguleringer netto Resultat før skat Skat Årets resultat Anlægsinvestering Obligations- og banklån Nettogæld (dagsværdi) Egenkapital Balancesum Nøgletal, pct.: Overskudsgrad (ordinær drift) 72,2 73,4 74,4 59,6 56,8 Afkastningsgrad (ordinær drift) 4,3 4,7 4,9 4,1 4,2 Anlæggenes afkast (ordinær drift) 5,5 5,9 6,3 5,1 5,1 Anm.: Hoved- og nøgletal for er ikke tilpasset den i 2005 ændrede regnskabspraksis. Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber i note 1 Anvendt regnskabspraksis.

13 A/S Storebælt Årsrapport 13 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2006 (1.000 DKK) Note Indtægter Driftsindtægter Indtægter i alt Omkostninger 5 Andre driftsomkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger af immaterielle og materielle aktiver Omkostninger i alt Resultat af ordinær drift Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Værdiregulering, netto Finansielle poster i alt Resultat før skat Skat Årets resultat Overskudet på 1.207,1 mio. kr. foreslås overført til næste år.

14 A/S Storebælt Årsrapport 14 Balance 31. december 2006 (1.000 DKK) Aktiver Note Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle aktiver 8 Software Immaterielle aktiver i alt Materielle aktiver 9 Vejanlæg Jernbaneanlæg Havneanlæg Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver i alt Andre langfristede aktiver 15 Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender Tilgodehavender Derivater Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

15 A/S Storebælt Årsrapport 15 Balance 31. december 2006 (1.000 DKK) Passiver Note Passiver Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser 24 Obligationslån og gæld til kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser 24 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Derivater Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Egenkapital og gældsforpligtelser i alt Kontraktuelle forpligtelser, eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Nærtstående parter Begivenheder efter statusdagen Noter uden henvisning

16 A/S Storebælt Årsrapport 16 Egenkapitalopgørelse (1.000 DKK) Overført Aktiekapital resultat I alt Saldo pr. 1. januar Årets resultat Saldo pr. 31. december Saldo pr. 1. januar Årets resultat Saldo pr. 31. december

17 A/S Storebælt Årsrapport 17 Pengestrømsopgørelse (1.000 DKK) Note Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat før skat Reguleringer Af- og nedskrivninger Sambeskatningsbidrag Finansieringsomkostninger, netto Værdiregulering, netto Regulering for øvrige ikke kontante poster 5 54 Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital 19 Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt Pengestrømme fra investeringsaktivitet 11 Tilgang havne Køb af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt Frit cashflow Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Lånoptagelse Nedbringelse af gældsforpligtelser Renteindtægter, modtaget Renteomkostninger, betalt Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt Periodens ændring i likvide beholdninger Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo Likvide beholdninger sammensættes således: Likvide beholdninger Værdipapirer og aftalekonti Likvide beholdninger i alt ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke alene udledes af regnskabet.

18 A/S Storebælt Årsrapport 18 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter er fastlagt i IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven samt af Københavns Fondsbørs. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med den, der er anvendt i Årsrapport I pengestrømsopgørelsen er pengestrømme fra finansieringsaktivitet tilpasset. Opgørelsen viser årets betalte og modtagne renter. Tidligere blev skyldige og tilgodehavende renter indregnet under hhv. renteomkostninger og renteindtægter. Årsrapporten er baseret på historiske anskaffelsesværdier, med undtagelse af derivater og andre finansielle instrumenter, finansielle aktiver og gæld vurderet til dagsværdi via resultatopgørelsen. Selskabet har valgt at anvende den såkaldte Fair Value Option i IFRS. Det betyder, at samtlige finansielle transaktioner lån, placeringer og derivater måles til dagsværdi, og at ændringer i dagsværdien indgår i resultatopgørelsen. Baggrunden for at vælge Fair Value Option er, at selskabet konsekvent anlægger en porteføljebetragtning i forbindelse med finansforvaltningen. Det betyder, at der i styringen af den finansielle markedsrisiko ikke skelnes mellem fx lån og derivater, men alene fokuseres på den samlede eksponering. Fair Value optionen er efter selskabets opfattelse det eneste af de under IFRS tilladte principper, der reflekterer denne anskuelse, idet de øvrige principper alle medfører uhensigtsmæssige asymmetrier mellem ellers identiske eksponeringer, afhængigt af om eksponeringen er etableret i form af lån eller ved anvendelse af derivater. Årsrapporten er aflagt i DKK. Alle beløb angives hvis intet andet er oplyst i tusinde danske kr. For at imødekomme regnskabslæseren er en del af de oplysninger, der kræves ifølge IFRS, også indeholdt i ledelsesberetningen. Ny regnskabsregulering I 2006 er følgende ajourførte IFRS-standarder trådt i kraft: IAS 19, IAS 21 og IAS 39. Ændringerne har ikke påvirket regnskabet for selskabet. Vigtigste regnskabspraksis Selskabets ledelse vurderer følgende anvendt regnskabspraksis som de vigtigste for selskabet: Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som beeller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med det er sandsynligt, at de tilfører selskabet økonomiske fordele. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser, indregnes i resultatopgørelsen. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi, indregnes i resultatopgørelsen. Tilbageførsler af beløb, der sker som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn, og som tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes tillige i resultatopgørelsen. Periodisering Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Driftsindtægter Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i takt med at ydelserne leveres, og såfremt indtægter kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

19 A/S Storebælt Årsrapport 19 Indtægter måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Andre indtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder indtægter fra benyttelse af fiberoptik og telefonkabler. Nedskrivning af aktiver Materielle, finansielle og immaterielle aktiver testes for tab ved værdiforringelse, når der er indikation for, at den regnskabsmæssige værdi muligvis ikke kan genindvindes. Et tab ved værdiforringelse indregnes med det beløb, hvormed aktivets regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, dvs. den højeste værdi af aktivets nettosalgspris eller nytteværdi. Nytteværdien opgøres som nutidsværdien af det forventede fremtidige cashflow med anvendelse af en diskonteringsfaktor før skat, som afspejler markedets aktuelle afkastkrav. Med henblik på vurdering af værdiforringelse grupperes aktiverne i den mindste gruppe af aktiver, der frembringer selvstændige identificerbare pengestrømme (pengestrømsfrembringende enheder). Tab ved værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen. Skat af årets resultat Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af Sund & Bælt koncernens danske selskaber. Datterselskaber indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet, og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. Moderselskabet Sund & Bælt Holding A/S er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra selskaber, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. Årets skat, der består af årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats og værdiregulering af udskudte skatteaktiver - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Aktuel skat og udskudt skat Efter sambeskatningsreglerne afvikles datterselskabernes hæftelse over for skattemyndighederne for egne selskabsskatter i takt med betaling af sambeskatningsbidrag til administrationsselskabet. Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under mellemværender med tilknyttede virksomheder. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes under andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. Endvidere medtages realiserede gevinster og tab vedrørende afledte finansielle instrumenter samt opog nedskrivninger af finansielle aktiver og passiver opgjort til dagsværdi. Transaktioner med finansielle instrumenter bogføres på handelsdagen. Finansielle omkostninger til finansiering af aktiver under opførelse indregnes i kostprisen for aktiverne. Finansielle aktiver og forpligtelser Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning på handelsdagen måles finansielle aktiver og forpligtelser til kostpris

20 A/S Storebælt Årsrapport 20 (det modtagne nettoprovenu) efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Uanset omfanget af rentesikring måles alle aktiver og forpligtelser til dagsværdi med løbende resultatføring af de tilknyttede værdireguleringer. Derivater indregnes og måles i balancen til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier indgår i hhv. finansielle aktiver og finansielle passiver, og modregning (netting) af positive og negative værdier foretages alene, når virksomheden har ret til og intention om at afregne flere finansielle instrumenter netto. Dagsværdier for derivater opgøres på grundlag af aktuelle markedsdata samt anerkendte værdiansættelsesmetoder. Finansielle aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi, hvorved der sikres en symmetrisk behandling af lån og afledte finansielle instrumenter. Lån indregnes på optagelsestidspunktet til kostpris, der svarer til nutidsværdi af modtagne nettoprovenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Lån med forfald ud over 1 år indgår som langfristet gæld. Derivater anvendes aktivt til at styre den samlede gældsportefølje og regnskabsføres derfor i balancen under hhv. kortfristede aktiver eller passiver. Alle lån er klassificeret som finansielle aktiver og passiver indregnet i balancen og måles efterfølgende til dagsværdi. Værdiregulering indregnes løbende i resultatopgørelsen. Dagsværdi for lån beregnes som nutidsværdi med den diskonteringsrente, der vurderes værende tilgængelig på balancedagen for selskabet som låntager. Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagen og betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i udenlandsk valuta omregnes til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller kursen på foregående balancedag regnskabsføres i resultatopgørelsen under finansielle poster. Valutakursomregning af finansielle aktiver og passiver indregnet i værdiregulering og valutakursomregning af debitorer, kreditorer med videre indgår i finansielle omkostninger. Øvrig regnskabspraksis Andre driftsomkostninger I andre driftsomkostninger indregnes omkostninger, der vedrører den tekniske, trafikale og kommercielle drift af Storebæltsbroen. Det omhandler bl.a. omkostninger til drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg, markedsføring, forsikring, IT, ekstern bistand, kontor- og lokaleomkostninger. Personaleomkostninger I personaleomkostninger indgår alene øvrige personaleomkostninger. Immaterielle aktiver Immaterielle aktiver indregnes i balancen som et aktiv, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Immaterielle aktiver er på tidspunktet for første indregning målt til kostpris. Efterfølgende måles aktiverne til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Materielle aktiver Materielle aktiver indregnes i balancen som et aktiv, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Materielle aktiver er på tidspunktet for første indregning målt til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Efterfølgende måles aktiverne til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Værdien af vej- og jernbaneforbindelsen er i anlægsperioden opgjort efter følgende principper: Omkostninger til anlæggene baseret på indgåede aftaler og kontrakter er aktiveret direkte. Andre direkte eller indirekte omkostninger er aktiveret som værdi af eget arbejde. Nettofinansieringsomkostningerne er aktiveret som byggerenter.

Ledelsesberetning. Femern Bælt A/S Årsrapport 3

Ledelsesberetning. Femern Bælt A/S Årsrapport 3 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 9 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11 Ledelsespåtegning 20 De uafhængige revisorers påtegning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13 Årsrapport 2005 Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13 Bestyrelse og direktion 15 01 Ledelsesberetning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Årsrapport 2005 Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Bestyrelse og direktion 48 Finansiel ordbog

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31.

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere