TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst"

Transkript

1 TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af undladelser har forvansket det billede, som prospektet skal give, ligesom vi erklærer, at prospektet indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Silkeborg, den 13. december 2010 Bestyrelsen Svend Hylleberg (formand) Henrik Braüner Bent Knudsen Steen Konradsen

2 1 SÆRLIGE FORBEHOLD FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER FORENINGENS FORMÅL OPRETTELSE AF NYE AFDELINGER PENSIONSPLEJE DÆMPET INVESTERINGSPOLITIK PENSIONSPLEJE - STABIL INVESTERINGSPOLITIK PENSIONSPLEJE BALANCERET INVESTERINGSPOLITIK PENSIONSPLEJE - VÆKST INVESTERINGSPOLITIK GENERELT OM RISIKORAMMER OG INVESTERING I STATSOBLIGATIONER MV GENERELT VEDR. RISIKORAMMER INVESTERING I STATSOBLIGATIONER MV INDSKUD I KREDITINSTITUT MED VEDTÆGTSMÆSSIGT HJEMSTED I ZONE A-LAND INVESTERING I ANDELE BESKRIVELSE AF MARKEDSUDVIKLINGEN OPRETTELSESDATO, ISIN-/FONDSKODE, CVR/SE- OG FT-NR. FOR AFDELINGERNE AKKUMULERENDE AFDELINGER AFKAST OG RISIKO HISTORISKE AFKAST OG RISIKO PÅ BENCHMARK TEGNINGSBELØB OG GARANTI BESKATNING AF AFDELINGERNE BESKATNING AF MEDLEMMERNE EMISSIONSPRIS TEGNINGSPERIODE LØBENDE EMISSION TEGNINGSSTED BETALING OPTAGELSE TIL HANDEL ANDELENES REGISTRERING OG STØRRELSE NOTERING PÅ NAVN INDLØSNING OFFENTLIGGØRELSE AF EMISSIONS- OG INDLØSNINGSPRISER FORMUE STEMMERET RETTIGHEDER OMSÆTTELIGHED MIDLERTIDIG FINANSIERING AF INDGÅEDE HANDLER VEDTÆGTER

3 33 REGNSKABSRAPPORTER INFORMATIONER OPLØSNING AF FORENINGEN ELLER AFDELINGERNE INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKAB OG ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER DEPOTSELSKAB AFTALE OM INVESTERINGSRÅDGIVNING AFTALE MED JYSKE BANK BESTYRELSE REVISION VEDERLAG TILSYNSMYNDIGHED PROSPEKT, ÅRSRAPPORT MV FORVENTEDE TIDSPUNKTER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF HALVÅRSRAPPORT, ÅRSRAPPORT OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING KLAGEANSVARLIG OFFENTLIGGØRELSE

4 1 Særlige forbehold Prospektet er ikke et tilbud om køb eller en opfordring til at gøre tilbud. Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investerings- og skattemæssige forhold. Tegningsprospektet er gældende fra offentliggørelse og til pågældende afdeling/er indgår i det samlede salgsprospekt for foreningen. Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer. Det er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 11, jf. kapitel 16 a i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Distribution af dette prospekt kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af dette materiale, er forpligtet til selv at være opmærksom på og undersøge sådanne restriktioner. Oplysninger i dette materiale er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer, over for hvem et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. De andele, der er omfattet af prospektet, må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. 2 Foreningens navn, adresse og registreringsnummer Investeringsforeningen Jyske Invest Vestergade Silkeborg Tlf. (+45) Fax. (+45) Foreningen er stiftet den 10. februar 1988 på initiativ af Jyske Bank A/S. Foreningen er registreret i Finanstilsynet under nr og i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden, med mindre andet er bestemt i vedtægterne, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. 4 Oprettelse af nye afdelinger Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har den 24. september 2010 besluttet, i henhold til foreningens vedtægter 20, stk. 5 at oprette følgende nye afdelinger: Pensionspleje Dæmpet. Pensionspleje Stabil Pensionspleje Balanceret Pensionspleje Vækst Samtidig hermed har bestyrelsen besluttet at søge afdelingerne optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 5 Pensionspleje Dæmpet 5.1 Investeringspolitik 1

5 5.1.1 Afdelingens investeringspolitik Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en global portefølje af obligationer. Der foretages både direkte investeringer i obligationer og indirekte via investering i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter jf. lov om investeringsforening og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Som udgangspunkt investerer afdelingen indenfor nedenstående rammer/restriktioner: Obligationer: 100% o Heraf højrenteobligationer: 0% - 30% Fordelingen af afdelingens investeringer på de relevante aktivklasser vurderes og tilpasses aktivt indenfor de relativt brede rammer, der er anført ovenfor. Det betyder, at der på et givet tidspunkt kan være betydelig forskel på den faktiske fordeling af afdelingens investeringer og det anførte sammenligningsgrundlag (benchmark). Målet med den beskrevne fleksibilitet er at kunne udnytte dynamikken i de finansielle markeder til at generere et afkast, der modsvarer risikoprofilen. Der investeres i obligationer udstedt eller garanterede af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer med en høj kreditværdighed. Der investeres også i højrenteobligationer udstedt af eller garanteret af stater, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination primært i områderne Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Der investeres endvidere i højrenteobligationer udstedt af virksomheder. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Der investeres på regulerede markeder i Den Europæiske Union (EU) eller på børser, som er medlem af World Federation of Exchanges eller er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Midlerne kan endvidere anbringes i det amerikanske marked for high yield bonds, herunder OTC-Fixed Income markedet, som er reguleret af National Association of Securities Dealers Inc. (NASD) samt i Rule 144 A udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor eet år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet. Der investeres i obligationer/værdipapirer med en rating mellem AAA og B- fra Standard & Poors eller mellem Aaa og B3 fra Moody s. Der er ikke noget krav til størrelsen af udstedelserne eller andre specifikke krav til likviditeten af disse. Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede instrumenter. Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor DKK dog med undtagelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. Formålet med porteføljestyringen er at give et afkast, som ligger over eller mindst på niveau med et sammenligneligt markedsafkast bestående af følgende benchmark: 80% EFFAS indeks for danske statsobligationer med resteløbetid på 1 til 5 år (EFFAS 1-5) 5% Merrill Lynch Global High Yield, BB-B constrained Index (i DKK) 2,5% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index, BBB rated (i DKK) 2,5% Merrill Lynch Euro High Yield, BB-B rated constrained Index (i DKK) 10% JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet vil afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil Risikofaktorer Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der vil komme udsving i formuens markedsværdi som følge af nedenstående risikofaktorer: Afdelingens investeringer kan fordeles på en række forskellige aktivklasser, men risikoen i afdelingen kan sammenlignes med en portefølje bestående af ca. 20% højrenteobligationer og 80% traditionelle obligationer. 2

6 Afkastet i porteføljen kan påvirkes negativt af en række faktorer, hvoraf de væsentligste er opremset nedenfor: Obligationsrisiko (renterisiko): Generelt må afdelingens afkast på obligationsbeholdningen forventes at følge de traditionelle sammenhænge mellem rente og vækst/inflation. I perioder med høj/stigende vækst og inflation forventes stigende renter og dermed faldende obligationskurser, hvilket vil betyde en faldende kurs på afdelingen. I perioder med lav/aftagende vækst/inflation forventes modsat en stigende kurs på afdelingen Kreditrisiko: Værdien af obligationer fra den enkelte udsteder kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast som er meget forskellig fra markedet. En udsteder kan gå konkurs, hvilket vil betyde, at hele beløbet investeret i obligationer fra den pågældende udsteder kan være tabt. Denne risiko er til stede på alle obligationer men den forventes at være er størst på obligationer udstedt af virksomheder og stater i Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika de nye markeder For at reducere kreditrisikoen vil der være en spredning på et stort antal udstedere i porteføljen. Valutarisiko: I en portefølje af obligationer kan hovedparten af porteføljen være denomineret i en anden valuta end DKK. Derfor vil afdelingens kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og DKK. Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor DKK dog med undtagelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. Likviditetsrisiko: I særlige tilfælde kan lokale eller globale finansielle kriser medføre, at værdipapirer og/eller finansielle instrumenter ikke kan omsættes eller kun i begrænset omfang og med forsinkelse kan omsættes. Dette kan påvirke aktivfordelingen og handelsmulighederne negativt. Denne risiko begrænses gennem spredning af porteføljen og gennem begrænsninger på f.eks. alternativer, der typisk vil være eksponerede for likviditetsrisiko. Regulatorisk og retlig risiko: Manglende tilsyn med finansmarkederne kan bevirke, at juridiske krav ikke - eller kun vanskeligt - kan gøres gældende. Derudover kan der som følge af manglende juridisk detailkendskab herske større usikkerhed på et udenlandsk retsområde. Opfyldelsesrisiko: Nogle udenlandske markeder råder over forskellige centrale clearings- og settlementsystemer. Systemerne, som kan være forældede, kan føre til fejl i afviklingen samt til forsinkelser i levering og opfyldelse. Ejerrisiko/kreditorrisiko: Regler til beskyttelse af ejernes eller kreditorernes rettigheder (f.eks. offentliggørelsespligt, forbud mod insiderhandel, forpligtelser for ledelsen, minoritetsbeskyttelse) kan være mindre effektive eller utilstrækkelige i andre lande end i Danmark. Særligt om risici ved investering i nye markeder: Nye markeder omfatter lande, hvor såvel økonomien generelt som de finansielle markeder er under udvikling. Listen over nye markeder ændrer sig løbende, og der er store forskelle imellem de enkelte lande. I praksis omfatter begrebet dog langt størstedelen af landene i Latinamerika, Asien (eksklusiv Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og Afrika. Alle de ovenfor nævnte typer af risici forstærkes typisk ved investeringer på de nye markeder, og sådanne investeringer bør derfor kun foretages af personer, der har et nøje kendskab til disse markeder, og som er i stand til at afveje de forskellige risici Risikorammer For at fastholde den overordnede risikoprofil for afdelingen er der fastlagt vejledende rammer for fordelingen mellem aktivklasserne. For afdelingens obligationer er der fastlagt vejledende rammer for fordelingen mellem de forskellige obligationstyper, rating og for varigheden, jf. afsnit 9.1 Generelt vedr. risikorammer. For de samlede investeringer håndhæves som udgangspunkt tilsvarende rammer når det er muligt og hensigtsmæssigt. 3

7 5.1.5 Den typiske investor Den typiske investor forventes at være villig til at påtage sig en risiko som nævnt i afsnit og 5.1.3, og må forvente en vis variation i formuens markedsværdi. Investor må påregne en investeringshorisont på minimum 1 år. 6 Pensionspleje - Stabil 6.1 Investeringspolitik Afdelingens investeringspolitik Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en global portefølje af obligationer og aktier med hovedvægten på obligationer. Der foretages både direkte investeringer i obligationer og aktier samt indirekte via investering i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter jf. lov om investeringsforening og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Som udgangspunkt investerer afdelingen indenfor nedenstående rammer/restriktioner: Aktier: 0% - 30% Obligationer: 60% - 100% o Heraf højrenteobligationer: 0% - 30% Alternative investeringer: 0% - 10% Fordelingen af afdelingens investeringer på de relevante aktivklasser vurderes og tilpasses aktivt indenfor de relativt brede rammer, der er anført ovenfor. Det betyder, at der på et givet tidspunkt kan være betydelig forskel på den faktiske fordeling af afdelingens investeringer og det anførte sammenligningsgrundlag (benchmark). Målet med den beskrevne fleksibilitet er at kunne udnytte dynamikken i de finansielle markeder til at generere et afkast, der modsvarer risikoprofilen. Afdelingens investeringer i globale aktier vil være spredt på flere regioner, lande og sektorer, således af risikoen forbundet med enkeltstående selskaber mindskes. Der investeres i obligationer udstedt eller garanterede af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer med en høj kreditværdighed. Der investeres også i højrenteobligationer udstedt af eller garanteret af stater, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination primært i områderne Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Der investeres endvidere i højrenteobligationer udstedt af virksomheder. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Alternative investeringer omfatter de investeringer, der ikke kan betragtes som almindelige aktie- eller obligationsinvesteringer eller kontantplacering. Disse investeringer kan fx repræsentere investeringer eksponeret mod ejendomme, råvarerelaterede finansielle instrumenter eller andre investeringer der kan forventes at tilføre afkastmuligheder og/eller sprede risikoen yderligere. Der investeres på regulerede markeder i Den Europæiske Union (EU) eller på børser, som er medlem af World Federation of Exchanges eller er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Midlerne kan endvidere anbringes i det amerikanske marked for high yield bonds, herunder OTC-Fixed Income markedet, som er reguleret af National Association of Securities Dealers Inc. (NASD) samt i Rule 144 A udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor eet år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet. Der investeres i obligationer/værdipapirer med en rating mellem AAA og B- fra Standard & Poors eller mellem Aaa og B3 fra Moody s. Der er ikke noget krav til størrelsen af udstedelserne eller andre specifikke krav til likviditeten af disse. Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede instrumenter. 4

8 Aktieinvesteringer vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret overfor DKK. Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor DKK dog med undtagelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. Formålet med porteføljestyringen er at give et afkast, som ligger over eller mindst på niveau med et sammenligneligt markedsafkast bestående af følgende benchmark: 20% MSCI World AC 65% indeks for danske statsobligationer med resteløbetid på 3 til 7 år (EFFAS 3-7) 3,75% Merrill Lynch Global High Yield, BB-B constrained Index (i DKK) 1,875% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index, BBB rated (i DKK) 1,875% Merrill Lynch Euro High Yield, BB-B rated constrained Index (i DKK) 7,5% JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet vil afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil Risikofaktorer Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der vil komme udsving i formuens markedsværdi som følge af nedenstående risikofaktorer: Afdelingens investeringer kan fordeles på en række forskellige aktivklasser, men risikoen i afdelingen kan sammenlignes med portefølje bestående af ca. 20% globale aktier, 15% højrenteobligationer og 65% traditionelle obligationer. Afkastet i porteføljen kan påvirkes negativt af en række faktorer, hvoraf de væsentligste er opremset nedenfor: Aktierisiko: Aktiemarkedet er generelt karakteriseret ved relativt store kursudsving. Værdien af det enkelte selskab kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast som er meget forskellig fra markedet. Et selskab kan gå konkurs, hvilket vil betyde, at hele beløbet investeret i aktien kan være tabt. For at reducere selskabsrisikoen vil der være en spredning på et stort antal aktier i porteføljen. Obligationsrisiko (renterisiko): Generelt må afdelingens afkast på obligationsbeholdningen forventes at følge de traditionelle sammenhænge mellem rente og vækst/inflation. I perioder med høj/stigende vækst og inflation forventes stigende renter og dermed faldende obligationskurser, hvilket vil betyde en faldende kurs på afdelingen. I perioder med lav/aftagende vækst/inflation forventes modsat en stigende kurs på afdelingen Kreditrisiko: Værdien af obligationer fra den enkelte udsteder kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast som er meget forskellig fra markedet. En udsteder kan gå konkurs, hvilket vil betyde, at hele beløbet investeret i obligationer fra den pågældende udsteder kan være tabt. Denne risiko er til stede på alle obligationer men den forventes at være er størst på obligationer udstedt af virksomheder og stater i Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika de nye markeder For at reducere kreditrisikoen vil der være en spredning på et stort antal udstedere i porteføljen. Råvarerisiko: En del af investeringerne vil være påvirket af udviklingen på råvaremarkedet. Dette marked er i lighed med aktiemarkedet generelt karakteriseret ved relativt store kursudsving. Værdien af den enkelte råvare kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast som er meget forskellig fra markedet. Det er ofte specifikke forhold omkring udbud og efterspørgsel, der påvirker prisen på den enkelte råvare. For at reducere råvarerisikoen, vil der typisk være en spredning på flere råvarekategorier. Valutarisiko: 5

9 I en global portefølje af værdipapirer vil hovedparten af porteføljen være denomineret i en anden valuta end DKK. Derfor vil afdelingens kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og DKK. Aktieinvesteringer vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret overfor DKK. Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor DKK dog med undtagelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. Likviditetsrisiko: I særlige tilfælde kan lokale eller globale finansielle kriser medføre, at værdipapirer og/eller finansielle instrumenter ikke kan omsættes eller kun i begrænset omfang og med forsinkelse kan omsættes. Dette kan påvirke aktivfordelingen og handelsmulighederne negativt. Denne risiko begrænses gennem spredning af porteføljen og gennem begrænsninger på f.eks. alternativer, der typisk vil være eksponerede for likviditetsrisiko. Regulatorisk og retlig risiko: Manglende tilsyn med finansmarkederne kan bevirke, at juridiske krav ikke - eller kun vanskeligt - kan gøres gældende. Derudover kan der som følge af manglende juridisk detailkendskab herske større usikkerhed på et udenlandsk retsområde. Opfyldelsesrisiko: Nogle udenlandske markeder råder over forskellige centrale clearings- og settlementsystemer. Systemerne, som kan være forældede, kan føre til fejl i afviklingen samt til forsinkelser i levering og opfyldelse. Ejerrisiko/kreditorrisiko: Regler til beskyttelse af ejernes eller kreditorernes rettigheder (f.eks. offentliggørelsespligt, forbud mod insiderhandel, forpligtelser for ledelsen, minoritetsbeskyttelse) kan være mindre effektive eller utilstrækkelige i andre lande end i Danmark. Særligt om risici ved investering i nye markeder: Nye markeder omfatter lande, hvor såvel økonomien generelt som de finansielle markeder er under udvikling. Listen over nye markeder ændrer sig løbende, og der er store forskelle imellem de enkelte lande. I praksis omfatter begrebet dog langt størstedelen af landene i Latinamerika, Asien (eksklusiv Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og Afrika. Alle de ovenfor nævnte typer af risici forstærkes typisk ved investeringer på de nye markeder, og sådanne investeringer bør derfor kun foretages af personer, der har et nøje kendskab til disse markeder, og som er i stand til at afveje de forskellige risici Risikorammer For at fastholde den overordnede risikoprofil for afdelingen er der fastlagt vejledende rammer for fordelingen mellem aktivklasserne. For afdelingens direkte obligationsinvesteringer er der fastlagt vejledende rammer for fordelingen mellem de forskellige obligationstyper, rating og for varigheden. For afdelingens direkte aktieinvesteringer er der rammer for sektor-, regions- og valutafordeling samt rammer for tracking error og beta, jf. afsnit 9.1 Generelt vedr. risikorammer. For de samlede investeringer håndhæves som udgangspunkt tilsvarende rammer når det er muligt og hensigtsmæssigt Den typiske investor Den typiske investor forventes at være villig til at påtage sig en risiko som nævnt i afsnit og og må forvente en større variation i formuens markedsværdi. Investoren må påregne en investeringshorisont på minimum 3 år. 7 Pensionspleje Balanceret 7.1 Investeringspolitik Afdelingens investeringspolitik Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en global portefølje af obligationer og aktier, typisk med en nogenlunde ligelig vægtning. Der foretages både direkte investeringer i obligationer og aktier samt indirekte via investering i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter jf. lov om investeringsforening og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 6

10 Som udgangspunkt investerer afdelingen indenfor nedenstående rammer/restriktioner: Aktier: 10% - 70% Obligationer: 15% - 90% o Heraf højrenteobligationer: 0% - 30% Alternative investeringer: 0% - 15% Fordelingen af afdelingens investeringer på de relevante aktivklasser vurderes og tilpasses aktivt indenfor de relativt brede rammer, der er anført ovenfor. Det betyder, at der på et givet tidspunkt kan være betydelig forskel på den faktiske fordeling af afdelingens investeringer og det anførte sammenligningsgrundlag (benchmark). Målet med den beskrevne fleksibilitet er at kunne udnytte dynamikken i de finansielle markeder til at generere et afkast, der modsvarer risikoprofilen. Afdelingens investeringer i globale aktier vil være spredt på flere regioner, lande og sektorer, således af risikoen forbundet med enkeltstående selskaber mindskes. Der investeres i obligationer udstedt eller garanterede af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer med en høj kreditværdighed. Der investeres også i højrenteobligationer udstedt af eller garanteret af stater, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination primært i områderne Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Der investeres endvidere i højrenteobligationer udstedt af virksomheder. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Alternative investeringer omfatter de investeringer, der ikke kan betragtes som almindelige aktie-, eller obligationsinvesteringer eller kontantplacering. Disse investeringer kan fx repræsentere investeringer eksponeret mod ejendomme, råvarerelaterede finansielle instrumenter eller andre investeringer der kan forventes at tilføre afkastmuligheder og/eller sprede risikoen yderligere. Der investeres på regulerede markeder i Den Europæiske Union (EU) eller på børser, som er medlem af World Federation of Exchanges eller er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Midlerne kan endvidere anbringes i det amerikanske marked for high yield bonds, herunder OTC-Fixed Income markedet, som er reguleret af National Association of Securities Dealers Inc. (NASD) samt i Rule 144 A udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor eet år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet. Der investeres i obligationer/værdipapirer med en rating mellem AAA og B- fra Standard & Poors eller mellem Aaa og B3 fra Moody s. Der er ikke noget krav til størrelsen af udstedelserne eller andre specifikke krav til likviditeten af disse. Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede instrumenter. Aktieinvesteringer vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret overfor DKK. Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor DKK dog med undtagelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. Formålet med porteføljestyringen er at give et afkast, som ligger over eller mindst på niveau med et sammenligneligt markedsafkast bestående af følgende benchmark: 50% MSCI World AC 40% EFFAS indeks for danske statsobligationer med resteløbetid på 3 til 10 år (EFFAS 3-10) 2,5% Merrill Lynch Global High Yield, BB-B constrained Index (i DKK) 1,25% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index, BBB rated (i DKK) 1,25% Merrill Lynch Euro High Yield, BB-B rated constrained Index (i DKK) 5% JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified 7

11 7.1.2 Afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet vil afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil Risikofaktorer Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der vil komme udsving i formuens markedsværdi som følge af nedenstående risikofaktorer: Afdelingens investeringer kan fordeles på en række forskellige aktivklasser, men risikoen i afdelingen kan sammenlignes med en portefølje bestående af ca. 50% globale aktier, 10% højrenteobligationer og 40% traditionelle obligationer. Afkastet i porteføljen kan påvirkes negativt af en række faktorer, hvoraf de væsentligste er opremset nedenfor: Aktierisiko: Aktiemarkedet er generelt karakteriseret ved relativt store kursudsving. Værdien af det enkelte selskab kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast som er meget forskellig fra markedet. Et selskab kan gå konkurs, hvilket vil betyde, at hele beløbet investeret i aktien kan være tabt. For at reducere selskabsrisikoen vil der være en spredning på et stort antal aktier i porteføljen. Obligationsrisiko (renterisiko): Generelt må afdelingens afkast på obligationsbeholdningen forventes at følge de traditionelle sammenhænge mellem rente og vækst/inflation. I perioder med høj/stigende vækst og inflation forventes stigende renter og dermed faldende obligationskurser, hvilket vil betyde en faldende kurs på afdelingen. I perioder med lav/aftagende vækst/inflation forventes modsat en stigende kurs på afdelingen Kreditrisiko: Værdien af obligationer fra den enkelte udsteder kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast som er meget forskellig fra markedet. En udsteder kan gå konkurs, hvilket vil betyde, at hele beløbet investeret i obligationer fra den pågældende udsteder kan være tabt. Denne risiko er til stede på alle obligationer men den forventes at være er størst på obligationer udstedt af virksomheder og stater i Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika de nye markeder For at reducere kreditrisikoen vil der være en spredning på et stort antal udstedere i porteføljen. Råvarerisiko: En del af investeringerne vil være påvirket af udviklingen på råvaremarkedet. Dette marked er i lighed med aktiemarkedet generelt karakteriseret ved relativt store kursudsving. Værdien af den enkelte råvare kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast som er meget forskellig fra markedet. Det er ofte specifikke forhold omkring udbud og efterspørgsel, der påvirker prisen på den enkelte råvare. For at reducere råvarerisikoen, vil der typisk være en spredning på flere råvarekategorier. Valutarisiko: I en global portefølje af værdipapirer vil hovedparten af porteføljen være denomineret i en anden valuta end DKK. Derfor vil afdelingens kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og DKK. Aktieinvesteringer vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret overfor DKK. Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor DKK dog med undtagelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. Likviditetsrisiko: I særlige tilfælde kan lokale eller globale finansielle kriser medføre, at værdipapirer og/eller finansielle instrumenter ikke kan omsættes eller kun i begrænset omfang og med forsinkelse kan omsættes. Dette kan påvirke aktivfordelingen og handelsmulighederne negativt. Denne risiko begrænses gennem spredning af porteføljen og gennem begrænsninger på f.eks. alternativer, der typisk vil være eksponerede for likviditetsrisiko. Regulatorisk og retlig risiko: 8

12 Manglende tilsyn med finansmarkederne kan bevirke, at juridiske krav ikke - eller kun vanskeligt - kan gøres gældende. Derudover kan der som følge af manglende juridisk detailkendskab herske større usikkerhed på et udenlandsk retsområde. Opfyldelsesrisiko: Nogle udenlandske markeder råder over forskellige centrale clearings- og settlementsystemer. Systemerne, som kan være forældede, kan føre til fejl i afviklingen samt til forsinkelser i levering og opfyldelse. Ejerrisiko/kreditorrisiko: Regler til beskyttelse af ejernes eller kreditorernes rettigheder (f.eks. offentliggørelsespligt, forbud mod insiderhandel, forpligtelser for ledelsen, minoritetsbeskyttelse) kan være mindre effektive eller utilstrækkelige i andre lande end i Danmark. Særligt om risici ved investering i nye markeder: Nye markeder omfatter lande, hvor såvel økonomien generelt som de finansielle markeder er under udvikling. Listen over nye markeder ændrer sig løbende, og der er store forskelle imellem de enkelte lande. I praksis omfatter begrebet dog langt størstedelen af landene i Latinamerika, Asien (eksklusiv Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og Afrika. Alle de ovenfor nævnte typer af risici forstærkes typisk ved investeringer på de nye markeder, og sådanne investeringer bør derfor kun foretages af personer, der har et nøje kendskab til disse markeder, og som er i stand til at afveje de forskellige risici Risikorammer For at fastholde den overordnede risikoprofil for afdelingen er der fastlagt vejledende rammer for fordelingen mellem aktivklasserne. For afdelingens direkte obligationsinvesteringer er der fastlagt vejledende rammer for fordelingen mellem de forskellige obligationstyper, rating og for varigheden. For afdelingens direkte aktieinvesteringer er der rammer for sektor-, regions- og valutafordeling samt rammer for tracking error og beta, jf. afsnit 9.1 Generelt vedr. risikorammer. For de samlede investeringer håndhæves som udgangspunkt tilsvarende rammer når det er muligt og hensigtsmæssigt Den typiske investor Den typiske investor forventes at være villig til at påtage sig en risiko som nævnt i afsnit og 7.1.3, og må forvente en betydelig variation i formuens markedsværdi. Investor må påregne en investeringshorisont på minimum 3 år. 8 Pensionspleje - Vækst 8.1 Investeringspolitik Afdelingens investeringspolitik Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en global portefølje af obligationer og aktier typisk med hovedvægten på aktier. Der foretages både direkte investeringer i obligationer og aktier samt indirekte via investering i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter jf. lov om investeringsforening og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Som udgangspunkt investerer afdelingen indenfor nedenstående rammer/restriktioner: Aktier: 30% - 100% Obligationer: 0% - 70% o Heraf højrenteobligationer: 0% - 30% Alternative investeringer: 0% - 20% Fordelingen af afdelingens investeringer på de relevante aktivklasser vurderes og tilpasses aktivt indenfor de relativt brede rammer, der er anført ovenfor. Det betyder, at der på et givet tidspunkt kan være betydelig forskel på den faktiske fordeling af afdelingens investeringer og det anførte sammenligningsgrundlag (benchmark). Målet med den beskrevne fleksibilitet er at kunne udnytte dynamikken i de finansielle markeder til at generere et afkast, der modsvarer risikoprofilen. 9

13 Afdelingens investeringer i globale aktier vil være spredt på flere regioner, lande og sektorer, således af risikoen forbundet med enkeltstående selskaber mindskes. Der investeres i obligationer udstedt eller garanterede af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer med en høj kreditværdighed. Der investeres også i højrenteobligationer udstedt af eller garanteret af stater, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination primært i områderne Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Der investeres endvidere i højrenteobligationer udstedt af virksomheder. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Alternative investeringer omfatter de investeringer, der ikke kan betragtes som almindelige aktie-, eller obligationsinvesteringer eller kontantplacering. Disse investeringer kan fx repræsentere investeringer eksponeret mod ejendomme, råvarerelaterede finansielle instrumenter eller andre investeringer der kan forventes at tilføre afkastmuligheder og/eller sprede risikoen yderligere. Der investeres på regulerede markeder i Den Europæiske Union (EU) eller på børser, som er medlem af World Federation of Exchanges eller er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Midlerne kan endvidere anbringes i det amerikanske marked for high yield bonds, herunder OTC-Fixed Income markedet, som er reguleret af National Association of Securities Dealers Inc. (NASD) samt i Rule 144 A udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor eet år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet. Der investeres i obligationer/værdipapirer med en rating mellem AAA og B- fra Standard & Poors eller mellem Aaa og B3 fra Moody s. Der er ikke noget krav til størrelsen af udstedelserne eller andre specifikke krav til likviditeten af disse. Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede instrumenter. Aktieinvesteringer vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret overfor DKK. Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor DKK dog med undtagelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. Formålet med porteføljestyringen er at give et afkast, som ligger over eller mindst på niveau med et sammenligneligt markedsafkast bestående af følgende benchmark: 80% MSCI World AC 10% EFFAS indeks for danske statsobligationer med resteløbetid på 3 til 10 år (EFFAS 3-10) 2,5% Merrill Lynch Global High Yield, BB-B constrained Index (i DKK) 1,25% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index, BBB rated (i DKK) 1,25% Merrill Lynch Euro High Yield, BB-B rated constrained Index (i DKK) 5% JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet vil afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil Risikofaktorer Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der vil komme udsving i formuens markedsværdi som følge af nedenstående risikofaktorer: Afdelingens investeringer kan fordeles på en række forskellige aktivklasser, men risikoen i afdelingen kan sammenlignes med en portefølje bestående af ca. 80% globale aktier, 10% højrenteobligationer og 10% traditionelle obligationer. Afkastet i porteføljen kan påvirkes negativt af en række faktorer, hvoraf de væsentligste er opremset nedenfor: Aktierisiko: 10

14 Aktiemarkedet er generelt karakteriseret ved relativt store kursudsving. Værdien af det enkelte selskab kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast som er meget forskellig fra markedet. Et selskab kan gå konkurs, hvilket vil betyde, at hele beløbet investeret i aktien kan være tabt. For at reducere selskabsrisikoen vil der være en spredning på et stort antal aktier i porteføljen. Obligationsrisiko (renterisiko): Generelt må afdelingens afkast på obligationsbeholdningen forventes at følge de traditionelle sammenhænge mellem rente og vækst/inflation. I perioder med høj/stigende vækst og inflation forventes stigende renter og dermed faldende obligationskurser, hvilket vil betyde en faldende kurs på afdelingen. I perioder med lav/aftagende vækst/inflation forventes modsat en stigende kurs på afdelingen Kreditrisiko: Værdien af obligationer fra den enkelte udsteder kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast som er meget forskellig fra markedet. En udsteder kan gå konkurs, hvilket vil betyde, at hele beløbet investeret i obligationer fra den pågældende udsteder kan være tabt. Denne risiko er til stede på alle obligationer men den forventes at være er størst på obligationer udstedt af virksomheder og stater i Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika de nye markeder For at reducere kreditrisikoen vil der være en spredning på et stort antal udstedere i porteføljen. Råvarerisiko: En del af investeringerne vil være påvirket af udviklingen på råvaremarkedet. Dette marked er i lighed med aktiemarkedet generelt karakteriseret ved relativt store kursudsving. Værdien af den enkelte råvare kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast som er meget forskellig fra markedet. Det er ofte specifikke forhold omkring udbud og efterspørgsel, der påvirker prisen på den enkelte råvare. For at reducere råvarerisikoen, vil der typisk være en spredning på flere råvarekategorier. Valutarisiko: I en global portefølje af værdipapirer vil hovedparten af porteføljen være denomineret i en anden valuta end DKK. Derfor vil afdelingens kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og DKK. Aktieinvesteringer vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret overfor DKK. Obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor DKK dog med undtagelse af obligationer fra nye markeder udstedt i det enkelte lands egen valuta. Likviditetsrisiko: I særlige tilfælde kan lokale eller globale finansielle kriser medføre, at værdipapirer og/eller finansielle instrumenter ikke kan omsættes eller kun i begrænset omfang og med forsinkelse kan omsættes. Dette kan påvirke aktivfordelingen og handelsmulighederne negativt. Denne risiko begrænses gennem spredning af porteføljen og gennem begrænsninger på f.eks. alternativer, der typisk vil være eksponerede for likviditetsrisiko. Regulatorisk og retlig risiko: Manglende tilsyn med finansmarkederne kan bevirke, at juridiske krav ikke - eller kun vanskeligt - kan gøres gældende. Derudover kan der som følge af manglende juridisk detailkendskab herske større usikkerhed på et udenlandsk retsområde. Opfyldelsesrisiko: Nogle udenlandske markeder råder over forskellige centrale clearings- og settlementsystemer. Systemerne, som kan være forældede, kan føre til fejl i afviklingen samt til forsinkelser i levering og opfyldelse. Ejerrisiko/kreditorrisiko: Regler til beskyttelse af ejernes eller kreditorernes rettigheder (f.eks. offentliggørelsespligt, forbud mod insiderhandel, forpligtelser for ledelsen, minoritetsbeskyttelse) kan være mindre effektive eller utilstrækkelige i andre lande end i Danmark. Særligt om risici ved investering i nye markeder: Nye markeder omfatter lande, hvor såvel økonomien generelt som de finansielle markeder er under udvikling. Listen over nye markeder ændrer sig løbende, og der er store forskelle imellem de enkelte lande. I praksis omfatter begrebet dog langt størstedelen af landene i Latinamerika, Asien (eksklusiv Japan, Hongkong og Singapore), 11

15 Østeuropa og Afrika. Alle de ovenfor nævnte typer af risici forstærkes typisk ved investeringer på de nye markeder, og sådanne investeringer bør derfor kun foretages af personer, der har et nøje kendskab til disse markeder, og som er i stand til at afveje de forskellige risici Risikorammer For at fastholde den overordnede risikoprofil for afdelingen er der fastlagt vejledende rammer for fordelingen mellem aktivklasserne. For afdelingens direkte obligationsinvesteringer er der fastlagt vejledende rammer for fordelingen mellem de forskellige obligationstyper, rating og for varigheden. For afdelingens direkte aktieinvesteringer er der rammer for sektor-, regions- og valutafordeling samt rammer for tracking error og beta, jf. afsnit 9.1 Generelt vedr. risikorammer. For de samlede investeringer håndhæves som udgangspunkt tilsvarende rammer når det er muligt og hensigtsmæssigt Den typiske investor Den typiske investor forventes at være villig til at påtage sig en risiko som nævnt i afsnit og 8.1.3, og må forvente en stor variation i formuens markedsværdi. Investor må påregne en investeringshorisont på minimum 5 år. 9 Generelt om risikorammer og investering i statsobligationer mv. 9.1 Generelt vedr. risikorammer For at fastholde afdelingernes risikoprofil er der fastsat vejledende risikorammer for alle afdelinger. Risikorammerne kan ændres uden varsel, idet afdelingernes overordnede risikoprofil dog skal fastholdes. I aktieafdelingerne er der som udgangspunkt fastsat en begrænsning på tracking error og beta, hvilket er udtryk for hvor tæt afdelingerne følger deres benchmark. Tracking error og beta er teoretisk, og de beregnes i en risikostyringsmodel. Den teoretiske tracking error og beta kan være lavere end den faktisk realiserede. Den faktisk realiserede tracking error og beta kan derfor overstige maksimum. I obligationsafdelingerne er der fastsat begrænsninger på rating. Risikorammerne er vejledende, og den enkelte afdelings faktiske portefølje kan ligge udenfor risikorammerne i fx følgende situationer: Ved kursændringer på værdipapirer (herunder valutakursændringer), der indgår i afdelingernes formue. Ved udnyttelse af tegningsrettigheder knyttet til værdipapirer, der indgår i afdelingernes formue. Ved ændring af formuen som følge af emission eller indløsning af andele samt udbetaling af udbytte. Ved ændringer i afdelingernes benchmark. Når den daglige ledelse skønner, at en afvigelse er i medlemmernes interesse. 9.2 Investering i statsobligationer mv. Obligationsafdelingerne, med undtagelse af Jyske Invest Virksomhedsobligationer og Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer, kan investere over 35% af deres formue i værdipapirer, udstedt eller garanteret af den danske stat eller af et andet medlemsland i Den Europæiske Union. Afdelingerne kan endvidere - såfremt obligationerne er godkendt af Finanstilsynet - investere over 35% af deres formue i værdipapirer, udstedt eller garanteret af en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller en international institution af offentlig karakter, som en eller flere medlemsstater deltager i. Den p.t. gældende liste anføres som tillæg til vedtægterne. Såfremt afdelingerne investerer over 35% i en enkelt udsteder, skal beholdningen heraf bestå af værdipapirer fra mindst seks forskellige emissioner, og værdipapirerne fra en og samme emission må ikke overstige 30 pct. af afdelingernes formue. 9.3 Indskud i kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i zone A-land Afdelingerne kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A-land eller i et land, som Det Europæiske Fællesskab har indgået aftale med på det finansielle område. 9.4 Investering i andele Afdelingerne kan, jf. lov om investeringsforening og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., investere i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 12

16 10 Beskrivelse af markedsudviklingen Det globale aktiemarked Det globale aktiemarked har oplevet store kursudsving over de seneste 15 år. Markederne steg betragteligt i 2. halvdel af 1990erne, hvor markederne var præget af høj vækst og stigende optimisme drevet af forbrug, ITinvestering og højere produktivitet. Denne optimisme var dog samtidig med til at drive værdiansættelsen meget højt op på mange aktier og da indtjeningen skuffede efter årtusindskiftet blev markedet ramt af en hård nedtur, da både forventningerne til den fremtidige indtjening og prisfastsættelsen skulle reduceres. Værdiudvikling* i DKK ( = 100) Figur 1: Indekseret værdiudvikling* for MSCI World i DKK Globalt aktieindeks (MSCI AC World i DKK) Kilde: MSCI & Bloomberg * Vær opmærksom på, at tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Aktiemarkederne steg igen i perioden , hvor den globale vækst og indtjening igen steg. I denne periode klarede selskaber på nye aktiemarkeder sig markant bedre end aktier på etablerede aktiemarkeder, drevet af høj eksportvækst, infrastrukturinvesteringer og stigende forbrug. I 2008 og 2009 oplevede aktiemarkederne igen store kursfald pga. finans- og likviditetskrisen som ramte mange lande initieret af et overbelånt og overvurderet amerikansk boligmarked. Nedturen på boligmarkedet bredte sig til økonomien og bragte en række banker i alvorlig krise. Siden foråret 2009 har markedet igen set stigende aktiekurser; drevet af stigende indtjening og stigende risikovillighed blandt investorerne. Samlet set er det seneste årti et af dårligste årtier på aktiemarkedet nogensinde. Det skyldes primært at aktiernes prisfastsættelse ultimo 1999 var på et meget højt niveau. Aktuelt betales en pris på ca. 15x indtjeningen (indtjeningen er målt over de seneste 12 måneder og inkluderer ikke ekstraordinære ting). Krisen i 2008 og 2009 betød, at indtjeningen i selskaberne faldt meget, hvilket gjorde at aktierne, målt på indtjeningen de seneste 12 måneder, så dyre ud i Den flotte indtjeningsfremgang har efterfølgende forbedret værdiansættelsen. Traditionelle obligationer Siden 1995 har danske statsobligationer oplevet et markant rentefald fra et niveau omkring 9% til det aktuelle renteniveau, som er under 2%. Dette er vist i figur 2. Der har også været perioder med rentestigning, specielt i 13

17 perioder med høj vækst op til årtusindskiftet og forud for finanskrisen i Den faldende renteudvikling forklares primært medfaldende inflation, nedbringelse af statsgæld og øget stabilitet i den danske økonomi. Det aktuelle renteniveau er lavt i historisk perspektiv. 10 Figur 2: Renteudvikling på danske statsobligationer, med restløbetid på 3 til 7 år 8 Effektiv rente Kilde: Bloomberg Højrenteobligationer EFFAS indeks for danske statsobligationer med resteløbetid på 3 til 7 år (EFFAS 3-7) Højrenteobligationer dækker over både obligationer fra nye obligationsmarkeder og virksomhedsobligationer. Generelt afspejler den højere rente, at der er en større risiko forbundet ved disse obligationer. Nye obligationsmarkeder er en betegnelse for statsobligationer fra lande, som er inde i en udvikling fra udviklingsland til industriland. Renteudviklingen er vist i figur 3. Det ses af figuren, at renten er faldet betydeligt siden I tider med krise fx i perioden fra slutningen af 1990erne, hvor Asien var i krise, og Rusland ikke kunne betale på sine forpligtelser steg renten markant på de nye obligationsmarkeder. Det ses også, at der var betydelige rentestigningen omkring kulminationen af finanskrisen i 1998, hvor investorerne søgte ly i de mere likvide obligationer fx i USA og Tyskland. Da kreditværdigheden og likviditeten på de nye obligationsmarkeder er lavere end på de traditionelle obligationer, opleves der typisk større bevægelser i renten både i positiv og negativ retning end tilfældet er på de traditionelle obligationsmarkeder. De seneste år har været præget af, at mange af de nye obligationsmarkeder har ført en sund økonomisk politik med fokus på nedbringelse af inflation og statsgæld, hvilket har medført et betydeligt lavere renteniveau end tidligere i mange af de nye obligationsmarkeder. I historisk perspektiv er renten derfor nede på det laveste niveau set i mange år på disse markeder. Ændrer dette billede sig, kan rentestigninger i årene fremover ikke udelukkes. 14

18 25 Figur 3: Renteudvikling på de nye obligationsmarkeder Effektiv rente (%) Nye Obligationer Kilde: Bloomberg, JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Virksomhedsobligationer er udstedt af virksomheder og udgør den anden del af gruppen af højrenteobligationer. Den højere rente skyldes primært, at virksomhedsobligationer har lavere kreditværdighed og til tider kan være præget af mangel på efterspørgsel på de enkelte virksomhedsobligationer. Figur 4 viser renteudviklingen på de indeks, som anvendes til at sammensætte sammenligningsgrundlaget for afdelingen. 25 Figur 4: Renteudvikling på Virksomhedsobligationer Effektiv rente (%) /20/ /22/ /30/ /23/ /25/ /20/ /28/ /14/ /22/ /17/ /26/ /25/ /20/ /15/ /25/ /13/ /28/ /19/ Kilde: Bloomberg Global Broad Market Corporate Index, BBB Rated Global High Yield, BB - B Constrained Incex Euro High Yield, BB - B Rated Constrained Index Figuren viser, at den effektive rente svinger meget over tid. I tider med krise opleves typisk en betydelig stigning i renten. Det ses eksempelvis i forbindelse med finanskrisen i 2008, hvor investorerne i stor stil solgte ud af deres beholdninger af risikoprægede investeringer, som eksempelvis aktier og virksomhedsobligationer. 15

19 Virksomhederne klarer sig typisk godt når konjunkturen er god, hvor virksomhederne har solid omsætning og indtjening en indtjening, som bl.a. kan anvendes til at betale renter og afdrag på virksomhedernes obligationslån. I krisetider præget af lavkonjunktur er billedet et andet. Her vil specielt gældstyngede virksomheder komme under pres, og der vil være et betydeligt opadgående pres på renten på virksomhedsobligationer. Den aktuelle rente på virksomhedsobligationer er faldet markant i 2009 og 2010 i takt med at investorerne har efterspurgt højrenteobligationer i en verden præget af lav inflation og et historisk lavt renteniveau i mange lande. Største risikofaktor består aktuelt i, at virksomhedsobligationer bliver påvirket negativt af gældskrise eller lange perioder med lavkonjunktur, da dette reducerer virksomhedernes evne til at servicere deres gældsforpligtelser. Et sådant scenarie kan føre til en periode med stigende renter og faldende kurser på virksomhedsobligationer. 11 Oprettelsesdato, ISIN-/fondskode, CVR/SE- og FT-nr. for afdelingerne Oprettelsesdato, ISIN-/fondskode, CVR/SE- og FT-nr. er følgende: Pensionspleje Dæmpet Pensionspleje Stabil Pensionspleje Balanceret Pensionspleje - Vækst Oprettelse (Stiftet/Godk.) / / / /10.12 ISIN-/ fondskode CVR/SE-nr. FT-nr. DK / DK / DK / DK / Akkumulerende afdelinger Pensionspleje Dæmpet, Pensionspleje Stabil, Pensionspleje Balanceret og Pensionspleje Vækst er akkumulerende, bevisudstedende afdelinger. Udbyttet betales via medlemmets konto i det kontoførende institut. Udlodning foretages én gang årligt. I forbindelse med udlodning af udbytte tilbageholdes der udbytteskat i afdelingerne. 13 Afkast og risiko 13.1 Historiske afkast og risiko på benchmark Historisk afkast og risiko på benchmark for afdelingerne de seneste 5 år er 2005* 2006* Pensionspleje - Dæmpet Årsafkast 3,61% 1,97% 3,13% 2,66% 11,49% Standardafvigelse 2,14% 2,02% 1,90% 2,81% 2,86% Pensionspleje - Stabil Årsafkast 5,76% 5,02% 4,36% -4,66% 15,73% Standardafvigelse 3,30% 3,09% 2,95% 4,81% 5,39% Pensionspleje - Balanceret Årsafkast 8,07% 10,91% 6,89% -18,53% 22,82% Standardafvigelse 5,35% 5,04% 4,99% 8,77% 10,26% Pensionspleje - Vækst Årsafkast 9,83% 17,39% 9,80% -34,48% 32,11% Standardafvigelse 8,11% 7,68% 7,71% 13,62% 16,01% * Grundet datamangel er standardafvigelse for 2005 beregnet på 3 års data og for 2006 beregnet på 4 års data. 2007, 2008 og 2009 er beregnet på 5 års data. 16

20 Standardafvigelsen er et mål for sandsynligheden for, at en enkelt periodes afkast ligger i nærheden af det gennemsnitlige afkast, der er opgjort for perioderne, eller med andre ord hvor meget afkastet svinger. Der advares mod at drage slutninger heraf om det kommende resultat. Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. 14 Tegningsbeløb og garanti Der udbydes minimum for 10 mio. kr. andele ( stk. á 100 kr.), for hver afdeling. Jyske Bank A/S har stillet garanti for tegningen af dette beløb i henhold til 7 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Der er ikke noget maksimum for emissionens størrelse. 15 Beskatning af afdelingerne Afdelingerne er akkumulerende og omfattet af selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr Beskatning af medlemmerne Det følgende er en generel beskrivelse af de danske skatteregler, der forventes at finde anvendelse. Købere, der er omfattet af specielle regler eller anvender andelene til erhvervsmæssige formål, er ikke omfattet af beskrivelsen. Medlemmer, som er hjemmehørende i Danmark Ved investering i akkumulerende afdelinger sker beskatningen efter et lagerprincip. Det betyder, at et medlem beskattes af forskellen mellem andelens kursværdi ved årets begyndelse og kursværdien ved årets udgang. Hvis andelen erhverves i løbet af året, er det forskellen mellem anskaffelsessummen og ultimoværdien, der beskattes. Sælges andelen i løbet af året, er det forskellen mellem primoværdien og salgssummen, der beskattes. I de tilfælde, hvor den skattepligtige og foreningen har forskelligt indkomstår, træder værdien ved begyndelsen af foreningens indkomstår i stedet for værdien ved begyndelsen af den skattepligtiges indkomstår, og værdien ved udgangen af foreningens indkomstår træder i stedet for værdien ved udgangen af den skattepligtiges indkomstår. For et medlem, der er en fysisk person, beskattes gevinst som kapitalindkomst, og tab fratrækkes som kapitalindkomst. For et selskabsmedlem, herunder almindelige og erhvervsdrivende fonde, medregnes både gevinst og tab i den skattepligtige selskabsindkomst. Fonde bør altid undersøge beskatningen med fondens revisor, da der er flere undtagelser til denne hovedregel, og fondens formål og vedtægter kan have betydning for beskatningen. Investering i akkumulerende afdelinger kan foretages i virksomhedsskatteordningen. Gevinst og tab medregnes i virksomhedsindkomsten. Ved investering af børneopsparingsmidler, beskattes investeringsafkastet ikke i bindingsperioden. Ved investering af pensionsmidler, sker beskatningen efter regler i Pensionsafkastbeskatningsloven. Lovpligtig indberetning til skattemyndighederne af afkast, kursgevinst og -tab mv. sker gennem det pengeinstitut, hvor andelene er deponeret. Medlemmer, som ikke er hjemmehørende i Danmark Medlemmer, som ikke er hjemmehørende i Danmark, beskattes efter reglerne i det land, hvori de er bosat/skattemæssigt hjemmehørende. Disse medlemmer beskattes ikke i Danmark af gevinst eller tab på andelen. Der er heller ikke dansk udbyttebeskatning af medlemmet, idet afdelingerne er akkumulerende og ikke udbetaler udbytte. Mere information 17

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fælles prospekt for 35 afdelinger

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fælles prospekt for 35 afdelinger Prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fælles prospekt for 35 afdelinger Indhold AFSNIT I FORENINGEN... 4 AFSNIT II AFDELINGERNE... 8 2.3 Obligationsafdelinger... 11 Risikofaktorer ved investering

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. August 2015

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. August 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Gudme Raaschou August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens bestyrelse...

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest,

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2015... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Aktier 0-100 Offentliggjort den 19. juni 2009 2 Side 1. Foreningen

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl.

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl. TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling ekskl. udbytte for 2006 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 29. maj 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar Ansvar

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere