Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse, beplantning og bevaring af bebyggelse. En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar for planens virkeliggørelse. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommunepla-nen, der omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, - før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse, og - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område. Offentlig høring Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentligt høring i mindst 8 uger, inden byrådet må vedtage planen endeligt. Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Klagevejledning Efter Planlovens 58, stk. 1, nr. 3 kan der kun klages til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planforslagets eller den endeligt vedtagne plans lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af planforslaget eller den endeligt vedtagne plan. Der kan derimod ikke klages over planforslagets eller den endeligt vedtagne plans hensigtsmæssighed eller rimelighed. Desuden kan byrådets afgørelse efter 16 i lov om miljøvurdering af planer og programmer - om at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget - påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens 16. Klagen skal være skriftlig og sendes til Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller pr. mail: Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Aabenraa Kommune inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af planforslaget eller den endeligt vedtagne plan. For oplysning om gebyr i forbindelse med klager, se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis du vil indbringe spørgsmål, om planforslaget eller den endeligt vedtagne plan er lovligt tilvejebragt eller offentliggjort eller spørgsmål om byrådets afgørelse vedrørende miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets eller den endeligt vedtagne plans offentliggørelse.

3 LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Indhold...Side Indledning 4 Redegørelse 5 Lokalplanområdets beliggenhed...5 Lokalplanens baggrund og formål...5 Eksisterende forhold...5 Lokalplanens indhold...6 Forhold til anden planlægning og lovgivning...9 Miljøvurdering Tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej-, sti- og parkeringsforhold Ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagning Grundejerforening Servitutter Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Bilag 21 Kortbilag 1: Lokalplanområdets afgrænsning Kortbilag 2: Lokalplanområdets disponering Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr

4 Indledning INDLEDNING AABENRAA KOMMUNE Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 44 for et boligområde ved Kådnermarksvej i Frøslev. Hæftet er opdelt i følgende hovedafsnit: Redegørelsen Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, en miljøscreening af planen og en opsummering af de tilladelser og dispensationer der er påkrævet fra andre myndigheder. Lokalplanbestemmelser Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere. Kortbilag Kortbilag hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne viser lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der kan visualiseres. Kommuneplantillæg Omfatter ændringer af kommuneplanen, herunder f.eks. nye rammebestemmelser for lokalplanområdet. Offentlighedsperiode Forslaget til lokalplan nr. 44 er offentliggjort den 12. juni Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og fremsendes senest den 7. august 2013 til: Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa Eller som e-post til: 4

5 Redegørelse LOKALPLAN NR. 44 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Fig. 1. Lokalplanområdets placering i Aabenraa Kommune Fig. 2. Lokalplanområdets beliggenhed. Lokalplanområdetssbeliggenhed Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Padborg, i yderkanten af et boligområde ved Kådnermarksvej omkring meter syd for Toldbodvej. Baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at udstykke grunde og opføre boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Dele af området er beliggende i landzone og skal overføres fra landzone til byzone. Lokalplanen har til formål, at give mulighed for udstykning og opførelse af åben-lav boligbebyggelse og dobbelthuse, at sikre at området gives samme karakter som det tilstødende boligområde samt at overføre området fra landzone til byzone. Eksisterende forhold Lokalplanområdet udgør ca. 0,5 ha. og anvendes i dag til boliger og dyrkes landbrugsmæssigt. Området er placeret i Frøslev i det vestlige Padborg. Området ligger vest for et boligområde og syd for Toldbodvej. Nordvest for Toldbodvej ligger et større transportcenterområde. Lokalplanområdet afgrænses mod nord og øst af boliger, mod syd afgrænses området af et levende hegn og mod vest af en mindre grøft samt marker. Kådnermarksvej, som området primært lægger sig op til, er præget af en del ældre bevaringsværdige byhuse hvorimellem der ligger et par mindre gårde. Byhusene henvender sig til vejene og giver landsbyen nærvær. Flere ældre og store træer giver gaderne et grønt udseende, som sammen med husene skaber et veldefineret gaderum. Landsbyen har ikke været præget af nybyggeri af større parcelhusområder, som det ses flere andre steder i Padborg 5

6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! REDEGØRELSE AABENRAA KOMMUNE Lokalplan nr. 4 Lokalplan N 28 Lokalplan nr. 24!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Fig. 3. Luftfoto over lokalplanområdet. Lokalplanens indhold Områdets zonestatus og anvendelse Lokalplanen omfatter matr. nr. 291a, 291b og 291c Frøslev, Bov. Lokalplanområdet opdeles i delområde 1 og 2. Delområde 1 består af matr. nr. 291a Frøslev, Bov. Delområde 2 består af matr. nr. 291b og 291c Frøslev, Bov. Lokalplanområdet er delvist beliggende i byzone og delvist i landzone. Området i landzone overføres ved vedtagelse af lokalplanen til byzone. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1. Området må kun anvendes til boliger i form af parcelhusbebyggelse eller dobbelthuse, der består af to sammenbyggede énfamliehuse. Det tillades, at der kan drives mindre virksomheder, som almindeligvis udføres i boligområder, hvis de ikke er til gene eller byrde for områdets karakter og beboere. Udstykning Der må ikke udstykkes grunde med en grundstørrelse på mindre end 700 m 2. Grunde der er større end 800 m 2 må anvendes til dobbelthuse, i form af to sammenbyggede énfamiliehuse. Hver andel af et dobbelthus skal have en minimum grundstørrelse på 400 m 2. Grunde til tekniske anlæg må udstykkes som sokkelparceller. Fællesarealer må udstykkes med en mindre grundstørrelse end 700 m 2. Vej- og parkeringsforhold Der må kun etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Nørvang. Inden for området skal der anlægges en adgangsgivende boligvej A-B. Vejen udlægges som vist på Kortbilag 2. 6

7 LOKALPLAN NR. 44 REDEGØRELSE Vejen udlægges med en bredde på mindst 8 meter og kørebanen skal anlægges med en bredde på mindst 5,5 meter. Vejen afsluttes med en vendeplads der skal opfylde de til enhver tid gældende regler i Aabenraa Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald. Vejen skal etableres med en fast belægning, som asfalt eller belægningssten. Vejen bliver privat fællesvej, drift og vedligeholdelse skal varetages af områdets grundejerforening. For hvert énfamiliehus skal der etableres 2 parkeringspladser på egen ejendom. Ved boliger i dobbelthuse, i form af to sammenbyggede énfamiliehuse, skal der etableres 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Pladser i carporte og garager kan her medregnes. Dette svarer til bestemmelserne i Aabenraa Kommunes Parkeringsregulativ af 25. juni Ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning El-, telefonledninger, antennekabler og lignende til forsyning af området herunder vej- og stibelysning skal fremføres som jordkabler. Der tillades belysning langs adgangsvej. Belysning skal udføres som parkarmatur med en lyspunktshøjde på max. 3,5 meter langs veje i henhold til Aabenraa Kommunes belysningspolitik. Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsen må opføres enten som fritliggende parcelhuse eller som dobbelthuse, i form af to sammenbyggede énfamiliehuse. Bebyggelsen skal opføres således, at orienteringen på hovedbygningen bliver øst-vest vendt, med gavl ud mod adgangsvejen. Bebyggelse i delområde 1 skal placeres minimum 1 meter fra vejskel, minimum 2,5 meter fra nordligt og sydligt skel, samt minimum 7 meter fra østligt skel. Med de minimum 7 meter til østligt skel sikres det, at der skabes rum til de eksisterende boliger på Kådnermarksvej. Bebyggelse i delområde 2 skal placeres minimum 2,5 meter fra skel. Carporte, skure, udhuse og lignende kan placeres tættere skel end ovennævnte byggelinjer efter bygningsreglementets regler. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte grund ikke overstige 30. Det er tilladt at opføre boliger i op til 2 etager, dog må højden ikke overstige 8,5 meter. Bebyggelsens ydre fremtræden Facader skal fremstå i blank mur, pudset mur eller med træbeklædning. Der kan anvendes facadematerialer, der fremstår som pudsede flader, hvilket giver mulighed for særlige typer af højisolerende vægelementer ved lavenergibebyggelse. Facader i træ tænkes primært som facadebeklædning og må ikke fremstå med bjælkelignende konstruktioner. Op til 1/3 del af facaderne må udføres i andre materialer, som f.eks. zink og glas. Tage må kun udføres som symmetriske saddeltage med en taghældning på mellem 25 og 45 grader. Mindre bygningsdele, udestuer og karnapper må udføres med fladt tag eller med en taghældning mindre end 25 grader. 7

8 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! REDEGØRELSE AABENRAA KOMMUNE Tage skal udføres i mørk tegl, skifer, skiferlignende materiale eller som listedækket tagpap. Tagene i området må ikke udføres i reflekterende materialer og det er således ikke tilladt at anvende glaserede eller ædelengoberede tagsten. Tage på udestuer, karnapper og lign. med en hældning under 25 grader må udover ovenstående tagmaterialer også udføres med tagpap eller udlægges som sedumtage. Garager, carporte og redskabsskure må kun opføres i træ og med fladt tag, samt en max højde på 2,5 meter. Således sikres det, at sekundære bygninger opføres i lette konstruktioner og deres position som sekundære bygninger tydeliggøres. På tage med en hældning over 25 grader må der opsættes solenergianlæg. Anlægget skal placeres plant med den tagflade, det monteres på og indpasses i bygningens arkitektoniske udtryk. Anlægget oplægges således, at det samlede solenergianlæg fremstår som en sammenhængende flade med fire kanter, det må således ikke oplægges som fragmentariske, uhomogene flader. Paraboler, antenner og lignende må ikke placeres på bygningens tage eller gavle., da dette kan virke skæmmende for området.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Område 1!!!!!!!!! Område 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KÅDNERMARKSVEJ!!!!! Meter Fig. 4. Principskitse for områdets anvendelse ved dobbelthuse! Lokalplanområde Matrikelafgrænsning Eksisterende Bygninger bygninger Forsinkelsesbassin jf. 9.2 Fællesareal jf. 9.3 Mulig placering af fremtidig bebyggelse Delområdeafgrænsning 8

9 Lokalplanbestemmelser LOKALPLAN NR. 44 REDEGØRELSE Ubebyggede arealer Der må kun plantes levende hegn på max. 1,2 meter i højden mellem naboskel. Langs skel mod vej må der etableres enten levende hegn eller stakit Dette skal medvirke til at bibeholde strukturen af det oprindelige kulturmiljø, der omgiver Frøslev landsby. Hegn og stakit skal holdes på max. 1,2 meter for at bibeholde kontakten for den eksisterende bebyggelse til markerne vest for lokalplanområdet. Stakitter skal være lodrette brædder med et perforeret og åbent udtryk. Det må ikke fremstå som en massiv flade eller plade, da dette vil virke hindrende for det åbne udtryk. Der udlægges arealer til fællesarealer, disse skal fremstå som grønne græs arealer, med mulighed for at plante buske og træer. Fællesarealerne skal drives og vedligeholdes af grundejerforeningen. Grundejerforening Der skal etableres en grundejerforening for lokalplanområdet. Alle ejerboliger har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Grundejerforeningen pålægges forskellige driftsopgaver inden for området, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer, og fælles adgangsvej. Forhold til anden planlægning og lovgivning Lokalplaner Området er ikke omfattet af andre lokalplaner eller byplanvedtægter. Kommuneplan 2009 Aabenraa Kommune Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er gældende for området. Lokalplanområdet ligger delvis i landzone og delvis i byzone, der er omfattet af rammeområde B. Rammeområdet må anvendes til åben-lav bolig. Da dele af lokalplanområdet ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens zoneforhold, udarbejdes der sideløbende med lokalplanen et tillæg nr. 19 til kommuneplanen. Den del af området, der ikke er omfattet af byzone overdrages fra landzone til byzone og kommer til at indgå i rammeområde B. Anvendelse inden for rammeområdet udvides til også at omfatte tæt-lav bebyggelse. Kommuneplan 2009 grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser og er indsatsområde for grundvand. Etablering af et boligområde skønnes ikke at medføre særlig risiko for grundvandsforurening. Der optages bestemmelser om, at der ikke må anvendes materialer til opfyldning af terræn, som kan give anledning til grundvandsforurening. Miljø Jordforurening Der er ingen kortlagte jordforureninger inden for lokalplanområdet. Dele af området ligger i byzonen og er i henhold til jordforureningslovens 50a klassificeret som lettere forurenet. De arealer, som ved lokalplanens ved- 9

10 REDEGØRELSE AABENRAA KOMMUNE tagelse, bliver overført fra landzone til byzone vil automatisk blive klassificeret som lettere forurenet. Der kan søges om at få udtaget disse arealer fra områdeklassificeringen i henhold til jordforureningslovens 50a. Flytning af områdeklassificeret jord skal anmeldes til kommunen senest 4 uger før flytningen. Der er i den forbindelse pligt til at få udtaget prøver og få prøverne analyseret for forurening. Flytning af jord er ud over jordflytningsbekendtgørelsen underlagt Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassificering og jordflytning. Fig. 5. Eksisterende kommuneplanrammer og byzonerænse. Støj Nord for området går Toldbodvej, der er klassificeret som en overordnet trafikvej - vejklasse 1. Der er foretaget en trafiktælling i 2008, der viser en årsdøgntrafik på 3686, heraf en del tung trafik. Langs Toldbodvej er der i kommuneplan 09 udpeget en støjkonsekvenszone, denne zone grænser op til lokalplangrænsen mod nord. Der kan ligeledes også forekomme støj fra det 10

11 LOKALPLAN NR. 44 REDEGØRELSE større erhvervsområde nord for Toldbodvej. Ved ny bebyggelse skal det sikres, at de gældende støjgrænser for boligernes opholdsarealer kan overholdes. Det vil sige L DEN =58 db(a). I henhold til Vejledning nr. 4/2007 om støj fra veje er grænseværdien for trafikstøj i boligområder L DEN 58 db. Indikatoren L DEN er et udtryk for årsmiddelværdien af støjen udendørs i frit felt. Støjbegivenheder i aften- og natperioden tillægges højere vægt end støjen om dagen. Arkæologi Museum Sønderjylland har foretaget en arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering af lokalplanområdet. I området omkring lokalplanområdet er der registreret flere væsentlige fortidsminder, især gravhøje fra stenalder og bronzealder. Lokalplanområdet er lidt højere liggende end den eksisterende by og afgrænses af fugtige arealer mod vest. Museet ved af erfaring, at man i forhistorisk tid foretrak at bosætte sig højt i terrænet og tæt ved vand. På den baggrund vurderer Museet, at der er risiko for at støde på væsentlige fortidsminder ved anlægsarbejde på planområdet. Tekniske sektorplaner Vandforsyning Lokalplanområdet er beliggende i forsyningsområdet for Padborg private, almene vandværk. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning. Regn- og spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan og vil blive omfattet af Spildevandsplan Området skal separatkloakeres. Der vil blive reserveret plads til et forsinkelsesbassin i lokalplanområdet. Varmeforsyning Området er beliggende inden for varmeplanens område nr med naturgas. Der er i lokalplanen fastlagt bestemmelser om, at ny bebyggelse ved ibrugtagen skal være tilsluttet den kollektive varmeforsyning. Frøslevområdet påregnes konverteret til fjernvarmeområde, hvorfor varmeforsyningen forventes at blive fjernvarme. Der gælder i henhold til planloven undtagelser for såkaldte lavenergihuse i forhold til tilslutningspligten. Renovation I forbindelse med nybyggeri skal der sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere/beholdere i henhold til gældende regulativ/affaldsregulativ for husholdningsaffald. Affaldsbeholdere skal placeres således, at renovationskøretøjer uhindret kan køre frem til beholderne. Servitutter Private servitutter eller andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af den endeligt vedtagne lokalplan. Der er ved lokalplanens udarbejdelse ikke fundet private tilstandsservitutter i strid med lokalplanen. 11

12 REDEGØRELSE AABENRAA KOMMUNE Miljøvurdering I henhold til 3 i Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af: 1. Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3. Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplan nr. 44 og tillæg nr. 19 til kommuneplan 2009 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2. Screening Der er foretaget en screening af, om planlægningen kræver yderligere miljøvurdering i form af udarbejdelse af en miljørapport. Det er i screeningsrapporten vurderet, at de ændringer som planen medfører, kun betyder en uvæsentlig ændret påvirkning af miljøet i forhold til den nuværende situation. Planen er derfor vurderet heller ikke at være omfattet af pkt. 3, jf. lovens 4, stk. 2, jf. bilag nr. 2. Konklusion Det vurderes på baggrund af screeningen, at lokalplan nr. 44 ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet. Byrådet har på den baggrund besluttet, at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan nr. 44. Beslutningen offentliggøres samtidig med forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og forslag til lokalplan nr. 44. Beslutningen kan påklages indenfor 4 uger fra offentlighedsdatoen til: Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller pr. mail: aabenraa.dk. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. For oplysning om gebyr i forbindelse med klager, se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet. 12

13 LOKALPLAN NR. 44 REDEGØRELSE Tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning Tilladelse efter Museumsloven Finder der i forbindelse med anlægsarbejdet spor af fortidsminder, f.eks. stensamlinger eller mørkespor i undergrunden skal den del af arbejdet, der berører fortidsmindet straks indstilles og Museum Sønderjylland kontaktes. Efter indstilling fra museet vurdere Kulturstyrelsen, hvorvidt der skal fortages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte. Udgiften til denne undersøgelse afholdes af bygherren. Udgifterne afholdes dog af Kulturstyrelsen, hvis det lokale museum i en forud for projektet bestilt udtagelse har meddelt, at der ikke var fortidsminder af væsentlig interesse på arealet. I særlige tilfælde kan Kulturstyrelsen yde tilskud til privates udgifter til større forundersøgelser og arkæologiske udgravninger. Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de arkæologiske undersøgelser kan påføre bygherren dækkes ikke af museumslovens bestemmelser. Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven Eventuel udledning af spilde- og overfladevand kræver en tilladelse i henhold til miljølovgivningen. 13

14

15 LOKALPLAN NR. 44 LOKALPLAN NR. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev LOKALPLANBESTEMMELSER Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for opførelse af boligbebyggelse i form af åben-lave boliger eller dobbelt huse, i form af 2 sammenbyggede énfamiliehuse. at at at fastlægge vejadgang, fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, overføre området fra landzone til byzone. 2. Område og zonestatus 2.1 Området er afgrænset som vist på kortbilag 1. Området omfatter følgende matrikler: Ejerlav: Frøslev, Bov Matrikel nr. 291a, 291b og 291c. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter d. 28. august 2013 udstykkes fra nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Med lokalplanens endelige vedtagelse overføres den del af lokalplanområdet, som er beliggende i landzone til byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet inddeles i i delområde 1 og 2 som vist på kortbilag Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål i form af énfamiliehuse eller dobbelthuse, med max. 2 boliger. 3.3 Der må drives sådanne virksomheder, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af; at virksomheden ikke medfører gener for de omkringboende i form af støj, røg, lugt og støv, at virksomheden ikke medfører behov for parkering uden for egen grund, at virksomheden drives af den der beboer ejendommen, samt at erhvervsetagearealet maksimalt udgør 1/3 af det totale etageareal. Såfremt en del af kælderen anvendes til erhverv, skal denne del medregnes det totale etageareal. 3.4 Der kan opføres transformatorstationer og lignende tekniske anlæg, der er nødvendige for områdets forsyning. 15

16 LOKALPLANBESTEMMELSER AABENRAA KOMMUNE 4. Udstykninger 4.1 Udstykninger af grunde må kun foretages efter principperne, som vist i lokalplanområdets disponering på kortbilag Der må ikke udstykkes grunde med et mindre grundareal end 700 m 2, ekskl. evt. andel til friareal eller tekniske anlæg. 4.3 Grunde større end 800 m 2 må udstykkes til dobbelthuse. 4.4 Ved dobbelthuse skal grunde kunne udstykkes med en mindste grundstørrelse på 400 m Udstykninger til tekniske anlæg må foretages som sokkelparceller. 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Nørvang, som vist på kortbilag Der udlægges areal til vej i en bredde af mindst 8 meter, som vist på kortbilag 2. Vejen skal anlægges med en kørebane i en bredde på mindst 5,5 meter. 5.3 Vendeplads for større køretøjer, jf. kortbilag 2, skal anlægges i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes til enhver til gældende Regulativ for Husholdningsaffald. 5.4 Veje skal være befæstet med asfalt eller belægningssten. 5.6 Der skal anlægges 2 parkeringspladser pr. énfamiliehus og 1,5 parkeringsplads pr. bolig i dobbelthuse. 5.7 Inden for lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler og større varevogne (totalvægt over kg) 5.8 Campingvogne må i sommerhalvåret fra 1. april til 30. september parkeres kortvarigt på egen grund, men ikke på vej og fællesarealer. I vinterhalvåret fra 1. oktober til 31. marts må campingvogne ikke parkeres i området. 6. Ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning 6.1 Ledningsanlæg, herunder belysning, skal udføres som jordkabler. 6.2 Antenner, paraboler og lignende må ikke opsættes så det er synligt fra vejen. 6.3 Belysning langs vej og parkeringsarealer skal udføres med parkarmatur, der ikke må udføres med en lyspunkthøjde, der overstiger 3,5 meter. Belysningen skal ske i henhold kommunens belysningspolitik. 16

17 LOKALPLAN NR. 44 LOKALPLANBESTEMMELSER 7. Bebyggelsens omfang og placering Bestemmelser for delområde Beboelsesbygninger skal placeres minimum 1 meter fra vejskel, minimum 2,5 meter fra nordligt og sydligt skel, samt minimum 7 meter fra østligt skel. Garager, carporte og lignende kan placeres nærmere skel efter bygningsreglementets regler. Bestemmelser for delområde 2 Illustrationskitse af bebyggelsens placering i delområde Beboelsesbygninger skal placeres minimum 2,5 meter fra skel. Garager, carporte og lignende kan placeres nærmere skel efter bygningsreglementets regler. Fælles bestemmelser 7.3 Boligbebyggelse må kun opføres i max. 2 etager med en max. højde på 8,5 meter målt fra eksisterende terræn. 7.4 Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige Hovedbygningens primære orientering skal være øst vest. 7.6 Der må kun terrænreguleres indtil ± 0,5 meter. Der må ikke ske opfyldning med materiale, der kan have indvirkning på eller konsekvenser for grundvandet. 7.7 Tekniske anlæg såsom transformerstationer, elskabe, telefonskabe, pumpestationer til lokalplanområdets forsyning må opføres nærmere skel end de i 7.1 nævnte afstande. 7.8 Garager, carporte og lignende må kun opføres med med fladt tag og med en max. højde på 2,5 meter, målt fra niveauplan fastlagt af bygningsmyndigheden. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Facader skal udføres i blank mur, pudset mur eller med træbeklædning. Der kan anvendes facade materialer, der fremstår som pudsede flader. 8.2 Facader i træ må ikke udføres, så de fremstår bjælkelignede eller som bjælkekryds konstruktioner. 8.3 Mindre facade dele, max. 1/3 af facadens areal, må udføres i andre materialer. 8.4 Tage må kun udføres som symmetriske saddeltage med en taghældning på mellem 25 og 45 grader. Mindre bygningsdele, udestuer og karnapper må udføres med fladt tag eller med en taghældning mindre end 25 grader. 8.5 Tage må udføres i mørk tegl, skifer, skiferlignende materiale eller som listedækket tagpap. Tage må ikke udføres i reflekterende materialer og det er ikke tilladt at anvende glaserede eller ædelengoberede tagsten. 17

18 LOKALPLANBESTEMMELSER AABENRAA KOMMUNE 8.6 Tage med en hældning under 25 grader må udover de nævnte tagmaterialer i 8.5 også udføres i tagpap eller udlægges som sedumtage. 8.7 Garager, carporte og lignende må kun opføres i træ. 8.8 På tage med en hældning over 25 grader er det tilladt at opsætte solenergianlæg uanset ovenstående. 8.9 Solenergianlæg skal integreres i tagfladen eller placeres plant med den tagflade det monteres på Solenergianlæg skal fremstå som sammenhængende flader med fire kanter, og må ikke oplægge i fragmentariske, uhomogene flader Der må ikke opsættes paraboler, antenner eller lignende på bygningens tag eller gavle. 9. Ubebyggede arealer 9.1 Der må kun plantes levende hegn i skel mod naboejendomme. Der må kun opstilles stakit eller levende hegn i skel mod vejen. Levende hegn eller stakit må kun have en max. højde på 1,2 meter. Stakitter skal være hvidmalet lodrette brædder i princippet som vist på skitsen. 9.2 Der skal udlægges et areal, som kan anvendes til forsinkelsesbassin jf. kortbilag 2. Illustrationskitse af mulige stakitter 9.3 Der skal udlægges fællesarealer, som skal fremstå grønne i form af græs arealer, buske og træer, jf. kortbilag Forudsætninger for ibrugtagning 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet den kollektive varmeforsyning Støjniveauet på bebyggelsens opholdsarealer må ikke overstige de vejledende grænseværdier for trafikstøj jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007: Støj fra veje. 11. Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes senest når 1. bolig er opført Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af den i 5.1 nævnte vej, 5.3 nævnte vendeplads, herunder vedligeholdelse, snerydning, samt forestå drift af de nævnte fællesarealer i 9.3 herunder beplantning, og beskæring af beplantning Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen. 18

19 LOKALPLAN NR. 44 LOKALPLANBESTEMMELSER 11.5 Grundejerforeningen har ret til ved opkrævning hos medlemmerne og/ eller ved at optage lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver og til at kræve nødvendig sikkerhed hos medlemmerne for eventuelle lån Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fællesarealer nævnt i 9.3, samt privat fællesvej nævnt i Grundejerforeningens vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af Aabenraa Kommune. 12. Servitutter Ingen bestemmelser Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 1. I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan skabe risiko for at foregribe indholdet af den endelige plan. 2. Der gælder i henhold til planlovens 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. 3. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. Lokalplanens retsvirkninger 1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. 2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 3. I henhold til Planlovens 19, stk. 4 skal kommunen dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som et lavenergihus. Ved lavenergihuse forstås enfamiliehuse, hvor det kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i afsnit 5.3 i Tillæg nr. 9 til Bygningsreglement for småhuse I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 5. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens

20 LOKALPLANBESTEMMELSER AABENRAA KOMMUNE 6. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven. Vedtagelsespåtegning Forslag til lokalplan nr. 44 er vedtaget som forslag af Aabenraa Byråd den 29. maj 2013 Forslaget er offentliggjort den 12. juni 2013 Pbv. Tove Larsen Borgmester Niels Johannesen Kommunaldirektør 20

LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser om

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN nr. 62. Institution ved Søstvej, Aabenraa. Tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

LOKALPLAN nr. 62. Institution ved Søstvej, Aabenraa. Tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Luftfoto med afgrænsning leveres af Aabenraa Kommune LOKALPLAN nr. 62 Institution ved Søstvej, Aabenraa Tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 50. Boligområde ved Bygmarken, Rødekro

Forslag. LOKALPLAN nr. 50. Boligområde ved Bygmarken, Rødekro Forslag LOKALPLAN nr. 50 Boligområde ved Bygmarken, Rødekro Lokalplanen ophæver lokalplan R.2.23, samt delvist lokalplanerne R.2.2 R.2.10 og R.2.13 inden for lokalplanområdet Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9.

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen LANDEVEJEN H.9.9. Lokalplan forslag den

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere