Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse, beplantning og bevaring af bebyggelse. En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar for planens virkeliggørelse. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommunepla-nen, der omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, - før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse, og - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område. Offentlig høring Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentligt høring i mindst 8 uger, inden byrådet må vedtage planen endeligt. Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Klagevejledning Efter Planlovens 58, stk. 1, nr. 3 kan der kun klages til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planforslagets eller den endeligt vedtagne plans lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af planforslaget eller den endeligt vedtagne plan. Der kan derimod ikke klages over planforslagets eller den endeligt vedtagne plans hensigtsmæssighed eller rimelighed. Desuden kan byrådets afgørelse efter 16 i lov om miljøvurdering af planer og programmer - om at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget - påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens 16. Klagen skal være skriftlig og sendes til Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller pr. mail: Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Aabenraa Kommune inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af planforslaget eller den endeligt vedtagne plan. For oplysning om gebyr i forbindelse med klager, se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis du vil indbringe spørgsmål, om planforslaget eller den endeligt vedtagne plan er lovligt tilvejebragt eller offentliggjort eller spørgsmål om byrådets afgørelse vedrørende miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets eller den endeligt vedtagne plans offentliggørelse.

3 LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Indhold...Side Indledning 4 Redegørelse 5 Lokalplanområdets beliggenhed...5 Lokalplanens baggrund og formål...5 Eksisterende forhold...5 Lokalplanens indhold...6 Forhold til anden planlægning og lovgivning...9 Miljøvurdering Tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej-, sti- og parkeringsforhold Ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagning Grundejerforening Servitutter Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Bilag 21 Kortbilag 1: Lokalplanområdets afgrænsning Kortbilag 2: Lokalplanområdets disponering Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr

4 Indledning INDLEDNING AABENRAA KOMMUNE Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 44 for et boligområde ved Kådnermarksvej i Frøslev. Hæftet er opdelt i følgende hovedafsnit: Redegørelsen Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, en miljøscreening af planen og en opsummering af de tilladelser og dispensationer der er påkrævet fra andre myndigheder. Lokalplanbestemmelser Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere. Kortbilag Kortbilag hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne viser lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der kan visualiseres. Kommuneplantillæg Omfatter ændringer af kommuneplanen, herunder f.eks. nye rammebestemmelser for lokalplanområdet. Offentlighedsperiode Forslaget til lokalplan nr. 44 er offentliggjort den 12. juni Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og fremsendes senest den 7. august 2013 til: Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa Eller som e-post til: 4

5 Redegørelse LOKALPLAN NR. 44 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Fig. 1. Lokalplanområdets placering i Aabenraa Kommune Fig. 2. Lokalplanområdets beliggenhed. Lokalplanområdetssbeliggenhed Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Padborg, i yderkanten af et boligområde ved Kådnermarksvej omkring meter syd for Toldbodvej. Baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at udstykke grunde og opføre boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Dele af området er beliggende i landzone og skal overføres fra landzone til byzone. Lokalplanen har til formål, at give mulighed for udstykning og opførelse af åben-lav boligbebyggelse og dobbelthuse, at sikre at området gives samme karakter som det tilstødende boligområde samt at overføre området fra landzone til byzone. Eksisterende forhold Lokalplanområdet udgør ca. 0,5 ha. og anvendes i dag til boliger og dyrkes landbrugsmæssigt. Området er placeret i Frøslev i det vestlige Padborg. Området ligger vest for et boligområde og syd for Toldbodvej. Nordvest for Toldbodvej ligger et større transportcenterområde. Lokalplanområdet afgrænses mod nord og øst af boliger, mod syd afgrænses området af et levende hegn og mod vest af en mindre grøft samt marker. Kådnermarksvej, som området primært lægger sig op til, er præget af en del ældre bevaringsværdige byhuse hvorimellem der ligger et par mindre gårde. Byhusene henvender sig til vejene og giver landsbyen nærvær. Flere ældre og store træer giver gaderne et grønt udseende, som sammen med husene skaber et veldefineret gaderum. Landsbyen har ikke været præget af nybyggeri af større parcelhusområder, som det ses flere andre steder i Padborg 5

6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! REDEGØRELSE AABENRAA KOMMUNE Lokalplan nr. 4 Lokalplan N 28 Lokalplan nr. 24!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Fig. 3. Luftfoto over lokalplanområdet. Lokalplanens indhold Områdets zonestatus og anvendelse Lokalplanen omfatter matr. nr. 291a, 291b og 291c Frøslev, Bov. Lokalplanområdet opdeles i delområde 1 og 2. Delområde 1 består af matr. nr. 291a Frøslev, Bov. Delområde 2 består af matr. nr. 291b og 291c Frøslev, Bov. Lokalplanområdet er delvist beliggende i byzone og delvist i landzone. Området i landzone overføres ved vedtagelse af lokalplanen til byzone. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1. Området må kun anvendes til boliger i form af parcelhusbebyggelse eller dobbelthuse, der består af to sammenbyggede énfamliehuse. Det tillades, at der kan drives mindre virksomheder, som almindeligvis udføres i boligområder, hvis de ikke er til gene eller byrde for områdets karakter og beboere. Udstykning Der må ikke udstykkes grunde med en grundstørrelse på mindre end 700 m 2. Grunde der er større end 800 m 2 må anvendes til dobbelthuse, i form af to sammenbyggede énfamiliehuse. Hver andel af et dobbelthus skal have en minimum grundstørrelse på 400 m 2. Grunde til tekniske anlæg må udstykkes som sokkelparceller. Fællesarealer må udstykkes med en mindre grundstørrelse end 700 m 2. Vej- og parkeringsforhold Der må kun etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Nørvang. Inden for området skal der anlægges en adgangsgivende boligvej A-B. Vejen udlægges som vist på Kortbilag 2. 6

7 LOKALPLAN NR. 44 REDEGØRELSE Vejen udlægges med en bredde på mindst 8 meter og kørebanen skal anlægges med en bredde på mindst 5,5 meter. Vejen afsluttes med en vendeplads der skal opfylde de til enhver tid gældende regler i Aabenraa Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald. Vejen skal etableres med en fast belægning, som asfalt eller belægningssten. Vejen bliver privat fællesvej, drift og vedligeholdelse skal varetages af områdets grundejerforening. For hvert énfamiliehus skal der etableres 2 parkeringspladser på egen ejendom. Ved boliger i dobbelthuse, i form af to sammenbyggede énfamiliehuse, skal der etableres 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Pladser i carporte og garager kan her medregnes. Dette svarer til bestemmelserne i Aabenraa Kommunes Parkeringsregulativ af 25. juni Ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning El-, telefonledninger, antennekabler og lignende til forsyning af området herunder vej- og stibelysning skal fremføres som jordkabler. Der tillades belysning langs adgangsvej. Belysning skal udføres som parkarmatur med en lyspunktshøjde på max. 3,5 meter langs veje i henhold til Aabenraa Kommunes belysningspolitik. Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsen må opføres enten som fritliggende parcelhuse eller som dobbelthuse, i form af to sammenbyggede énfamiliehuse. Bebyggelsen skal opføres således, at orienteringen på hovedbygningen bliver øst-vest vendt, med gavl ud mod adgangsvejen. Bebyggelse i delområde 1 skal placeres minimum 1 meter fra vejskel, minimum 2,5 meter fra nordligt og sydligt skel, samt minimum 7 meter fra østligt skel. Med de minimum 7 meter til østligt skel sikres det, at der skabes rum til de eksisterende boliger på Kådnermarksvej. Bebyggelse i delområde 2 skal placeres minimum 2,5 meter fra skel. Carporte, skure, udhuse og lignende kan placeres tættere skel end ovennævnte byggelinjer efter bygningsreglementets regler. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte grund ikke overstige 30. Det er tilladt at opføre boliger i op til 2 etager, dog må højden ikke overstige 8,5 meter. Bebyggelsens ydre fremtræden Facader skal fremstå i blank mur, pudset mur eller med træbeklædning. Der kan anvendes facadematerialer, der fremstår som pudsede flader, hvilket giver mulighed for særlige typer af højisolerende vægelementer ved lavenergibebyggelse. Facader i træ tænkes primært som facadebeklædning og må ikke fremstå med bjælkelignende konstruktioner. Op til 1/3 del af facaderne må udføres i andre materialer, som f.eks. zink og glas. Tage må kun udføres som symmetriske saddeltage med en taghældning på mellem 25 og 45 grader. Mindre bygningsdele, udestuer og karnapper må udføres med fladt tag eller med en taghældning mindre end 25 grader. 7

8 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! REDEGØRELSE AABENRAA KOMMUNE Tage skal udføres i mørk tegl, skifer, skiferlignende materiale eller som listedækket tagpap. Tagene i området må ikke udføres i reflekterende materialer og det er således ikke tilladt at anvende glaserede eller ædelengoberede tagsten. Tage på udestuer, karnapper og lign. med en hældning under 25 grader må udover ovenstående tagmaterialer også udføres med tagpap eller udlægges som sedumtage. Garager, carporte og redskabsskure må kun opføres i træ og med fladt tag, samt en max højde på 2,5 meter. Således sikres det, at sekundære bygninger opføres i lette konstruktioner og deres position som sekundære bygninger tydeliggøres. På tage med en hældning over 25 grader må der opsættes solenergianlæg. Anlægget skal placeres plant med den tagflade, det monteres på og indpasses i bygningens arkitektoniske udtryk. Anlægget oplægges således, at det samlede solenergianlæg fremstår som en sammenhængende flade med fire kanter, det må således ikke oplægges som fragmentariske, uhomogene flader. Paraboler, antenner og lignende må ikke placeres på bygningens tage eller gavle., da dette kan virke skæmmende for området.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Område 1!!!!!!!!! Område 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KÅDNERMARKSVEJ!!!!! Meter Fig. 4. Principskitse for områdets anvendelse ved dobbelthuse! Lokalplanområde Matrikelafgrænsning Eksisterende Bygninger bygninger Forsinkelsesbassin jf. 9.2 Fællesareal jf. 9.3 Mulig placering af fremtidig bebyggelse Delområdeafgrænsning 8

9 Lokalplanbestemmelser LOKALPLAN NR. 44 REDEGØRELSE Ubebyggede arealer Der må kun plantes levende hegn på max. 1,2 meter i højden mellem naboskel. Langs skel mod vej må der etableres enten levende hegn eller stakit Dette skal medvirke til at bibeholde strukturen af det oprindelige kulturmiljø, der omgiver Frøslev landsby. Hegn og stakit skal holdes på max. 1,2 meter for at bibeholde kontakten for den eksisterende bebyggelse til markerne vest for lokalplanområdet. Stakitter skal være lodrette brædder med et perforeret og åbent udtryk. Det må ikke fremstå som en massiv flade eller plade, da dette vil virke hindrende for det åbne udtryk. Der udlægges arealer til fællesarealer, disse skal fremstå som grønne græs arealer, med mulighed for at plante buske og træer. Fællesarealerne skal drives og vedligeholdes af grundejerforeningen. Grundejerforening Der skal etableres en grundejerforening for lokalplanområdet. Alle ejerboliger har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Grundejerforeningen pålægges forskellige driftsopgaver inden for området, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer, og fælles adgangsvej. Forhold til anden planlægning og lovgivning Lokalplaner Området er ikke omfattet af andre lokalplaner eller byplanvedtægter. Kommuneplan 2009 Aabenraa Kommune Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er gældende for området. Lokalplanområdet ligger delvis i landzone og delvis i byzone, der er omfattet af rammeområde B. Rammeområdet må anvendes til åben-lav bolig. Da dele af lokalplanområdet ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens zoneforhold, udarbejdes der sideløbende med lokalplanen et tillæg nr. 19 til kommuneplanen. Den del af området, der ikke er omfattet af byzone overdrages fra landzone til byzone og kommer til at indgå i rammeområde B. Anvendelse inden for rammeområdet udvides til også at omfatte tæt-lav bebyggelse. Kommuneplan 2009 grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser og er indsatsområde for grundvand. Etablering af et boligområde skønnes ikke at medføre særlig risiko for grundvandsforurening. Der optages bestemmelser om, at der ikke må anvendes materialer til opfyldning af terræn, som kan give anledning til grundvandsforurening. Miljø Jordforurening Der er ingen kortlagte jordforureninger inden for lokalplanområdet. Dele af området ligger i byzonen og er i henhold til jordforureningslovens 50a klassificeret som lettere forurenet. De arealer, som ved lokalplanens ved- 9

10 REDEGØRELSE AABENRAA KOMMUNE tagelse, bliver overført fra landzone til byzone vil automatisk blive klassificeret som lettere forurenet. Der kan søges om at få udtaget disse arealer fra områdeklassificeringen i henhold til jordforureningslovens 50a. Flytning af områdeklassificeret jord skal anmeldes til kommunen senest 4 uger før flytningen. Der er i den forbindelse pligt til at få udtaget prøver og få prøverne analyseret for forurening. Flytning af jord er ud over jordflytningsbekendtgørelsen underlagt Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassificering og jordflytning. Fig. 5. Eksisterende kommuneplanrammer og byzonerænse. Støj Nord for området går Toldbodvej, der er klassificeret som en overordnet trafikvej - vejklasse 1. Der er foretaget en trafiktælling i 2008, der viser en årsdøgntrafik på 3686, heraf en del tung trafik. Langs Toldbodvej er der i kommuneplan 09 udpeget en støjkonsekvenszone, denne zone grænser op til lokalplangrænsen mod nord. Der kan ligeledes også forekomme støj fra det 10

11 LOKALPLAN NR. 44 REDEGØRELSE større erhvervsområde nord for Toldbodvej. Ved ny bebyggelse skal det sikres, at de gældende støjgrænser for boligernes opholdsarealer kan overholdes. Det vil sige L DEN =58 db(a). I henhold til Vejledning nr. 4/2007 om støj fra veje er grænseværdien for trafikstøj i boligområder L DEN 58 db. Indikatoren L DEN er et udtryk for årsmiddelværdien af støjen udendørs i frit felt. Støjbegivenheder i aften- og natperioden tillægges højere vægt end støjen om dagen. Arkæologi Museum Sønderjylland har foretaget en arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering af lokalplanområdet. I området omkring lokalplanområdet er der registreret flere væsentlige fortidsminder, især gravhøje fra stenalder og bronzealder. Lokalplanområdet er lidt højere liggende end den eksisterende by og afgrænses af fugtige arealer mod vest. Museet ved af erfaring, at man i forhistorisk tid foretrak at bosætte sig højt i terrænet og tæt ved vand. På den baggrund vurderer Museet, at der er risiko for at støde på væsentlige fortidsminder ved anlægsarbejde på planområdet. Tekniske sektorplaner Vandforsyning Lokalplanområdet er beliggende i forsyningsområdet for Padborg private, almene vandværk. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning. Regn- og spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan og vil blive omfattet af Spildevandsplan Området skal separatkloakeres. Der vil blive reserveret plads til et forsinkelsesbassin i lokalplanområdet. Varmeforsyning Området er beliggende inden for varmeplanens område nr med naturgas. Der er i lokalplanen fastlagt bestemmelser om, at ny bebyggelse ved ibrugtagen skal være tilsluttet den kollektive varmeforsyning. Frøslevområdet påregnes konverteret til fjernvarmeområde, hvorfor varmeforsyningen forventes at blive fjernvarme. Der gælder i henhold til planloven undtagelser for såkaldte lavenergihuse i forhold til tilslutningspligten. Renovation I forbindelse med nybyggeri skal der sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere/beholdere i henhold til gældende regulativ/affaldsregulativ for husholdningsaffald. Affaldsbeholdere skal placeres således, at renovationskøretøjer uhindret kan køre frem til beholderne. Servitutter Private servitutter eller andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af den endeligt vedtagne lokalplan. Der er ved lokalplanens udarbejdelse ikke fundet private tilstandsservitutter i strid med lokalplanen. 11

12 REDEGØRELSE AABENRAA KOMMUNE Miljøvurdering I henhold til 3 i Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af: 1. Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3. Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplan nr. 44 og tillæg nr. 19 til kommuneplan 2009 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2. Screening Der er foretaget en screening af, om planlægningen kræver yderligere miljøvurdering i form af udarbejdelse af en miljørapport. Det er i screeningsrapporten vurderet, at de ændringer som planen medfører, kun betyder en uvæsentlig ændret påvirkning af miljøet i forhold til den nuværende situation. Planen er derfor vurderet heller ikke at være omfattet af pkt. 3, jf. lovens 4, stk. 2, jf. bilag nr. 2. Konklusion Det vurderes på baggrund af screeningen, at lokalplan nr. 44 ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet. Byrådet har på den baggrund besluttet, at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan nr. 44. Beslutningen offentliggøres samtidig med forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og forslag til lokalplan nr. 44. Beslutningen kan påklages indenfor 4 uger fra offentlighedsdatoen til: Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller pr. mail: aabenraa.dk. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. For oplysning om gebyr i forbindelse med klager, se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet. 12

13 LOKALPLAN NR. 44 REDEGØRELSE Tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning Tilladelse efter Museumsloven Finder der i forbindelse med anlægsarbejdet spor af fortidsminder, f.eks. stensamlinger eller mørkespor i undergrunden skal den del af arbejdet, der berører fortidsmindet straks indstilles og Museum Sønderjylland kontaktes. Efter indstilling fra museet vurdere Kulturstyrelsen, hvorvidt der skal fortages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte. Udgiften til denne undersøgelse afholdes af bygherren. Udgifterne afholdes dog af Kulturstyrelsen, hvis det lokale museum i en forud for projektet bestilt udtagelse har meddelt, at der ikke var fortidsminder af væsentlig interesse på arealet. I særlige tilfælde kan Kulturstyrelsen yde tilskud til privates udgifter til større forundersøgelser og arkæologiske udgravninger. Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de arkæologiske undersøgelser kan påføre bygherren dækkes ikke af museumslovens bestemmelser. Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven Eventuel udledning af spilde- og overfladevand kræver en tilladelse i henhold til miljølovgivningen. 13

14

15 LOKALPLAN NR. 44 LOKALPLAN NR. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev LOKALPLANBESTEMMELSER Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for opførelse af boligbebyggelse i form af åben-lave boliger eller dobbelt huse, i form af 2 sammenbyggede énfamiliehuse. at at at fastlægge vejadgang, fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, overføre området fra landzone til byzone. 2. Område og zonestatus 2.1 Området er afgrænset som vist på kortbilag 1. Området omfatter følgende matrikler: Ejerlav: Frøslev, Bov Matrikel nr. 291a, 291b og 291c. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter d. 28. august 2013 udstykkes fra nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Med lokalplanens endelige vedtagelse overføres den del af lokalplanområdet, som er beliggende i landzone til byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet inddeles i i delområde 1 og 2 som vist på kortbilag Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål i form af énfamiliehuse eller dobbelthuse, med max. 2 boliger. 3.3 Der må drives sådanne virksomheder, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af; at virksomheden ikke medfører gener for de omkringboende i form af støj, røg, lugt og støv, at virksomheden ikke medfører behov for parkering uden for egen grund, at virksomheden drives af den der beboer ejendommen, samt at erhvervsetagearealet maksimalt udgør 1/3 af det totale etageareal. Såfremt en del af kælderen anvendes til erhverv, skal denne del medregnes det totale etageareal. 3.4 Der kan opføres transformatorstationer og lignende tekniske anlæg, der er nødvendige for områdets forsyning. 15

16 LOKALPLANBESTEMMELSER AABENRAA KOMMUNE 4. Udstykninger 4.1 Udstykninger af grunde må kun foretages efter principperne, som vist i lokalplanområdets disponering på kortbilag Der må ikke udstykkes grunde med et mindre grundareal end 700 m 2, ekskl. evt. andel til friareal eller tekniske anlæg. 4.3 Grunde større end 800 m 2 må udstykkes til dobbelthuse. 4.4 Ved dobbelthuse skal grunde kunne udstykkes med en mindste grundstørrelse på 400 m Udstykninger til tekniske anlæg må foretages som sokkelparceller. 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Nørvang, som vist på kortbilag Der udlægges areal til vej i en bredde af mindst 8 meter, som vist på kortbilag 2. Vejen skal anlægges med en kørebane i en bredde på mindst 5,5 meter. 5.3 Vendeplads for større køretøjer, jf. kortbilag 2, skal anlægges i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes til enhver til gældende Regulativ for Husholdningsaffald. 5.4 Veje skal være befæstet med asfalt eller belægningssten. 5.6 Der skal anlægges 2 parkeringspladser pr. énfamiliehus og 1,5 parkeringsplads pr. bolig i dobbelthuse. 5.7 Inden for lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler og større varevogne (totalvægt over kg) 5.8 Campingvogne må i sommerhalvåret fra 1. april til 30. september parkeres kortvarigt på egen grund, men ikke på vej og fællesarealer. I vinterhalvåret fra 1. oktober til 31. marts må campingvogne ikke parkeres i området. 6. Ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning 6.1 Ledningsanlæg, herunder belysning, skal udføres som jordkabler. 6.2 Antenner, paraboler og lignende må ikke opsættes så det er synligt fra vejen. 6.3 Belysning langs vej og parkeringsarealer skal udføres med parkarmatur, der ikke må udføres med en lyspunkthøjde, der overstiger 3,5 meter. Belysningen skal ske i henhold kommunens belysningspolitik. 16

17 LOKALPLAN NR. 44 LOKALPLANBESTEMMELSER 7. Bebyggelsens omfang og placering Bestemmelser for delområde Beboelsesbygninger skal placeres minimum 1 meter fra vejskel, minimum 2,5 meter fra nordligt og sydligt skel, samt minimum 7 meter fra østligt skel. Garager, carporte og lignende kan placeres nærmere skel efter bygningsreglementets regler. Bestemmelser for delområde 2 Illustrationskitse af bebyggelsens placering i delområde Beboelsesbygninger skal placeres minimum 2,5 meter fra skel. Garager, carporte og lignende kan placeres nærmere skel efter bygningsreglementets regler. Fælles bestemmelser 7.3 Boligbebyggelse må kun opføres i max. 2 etager med en max. højde på 8,5 meter målt fra eksisterende terræn. 7.4 Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige Hovedbygningens primære orientering skal være øst vest. 7.6 Der må kun terrænreguleres indtil ± 0,5 meter. Der må ikke ske opfyldning med materiale, der kan have indvirkning på eller konsekvenser for grundvandet. 7.7 Tekniske anlæg såsom transformerstationer, elskabe, telefonskabe, pumpestationer til lokalplanområdets forsyning må opføres nærmere skel end de i 7.1 nævnte afstande. 7.8 Garager, carporte og lignende må kun opføres med med fladt tag og med en max. højde på 2,5 meter, målt fra niveauplan fastlagt af bygningsmyndigheden. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Facader skal udføres i blank mur, pudset mur eller med træbeklædning. Der kan anvendes facade materialer, der fremstår som pudsede flader. 8.2 Facader i træ må ikke udføres, så de fremstår bjælkelignede eller som bjælkekryds konstruktioner. 8.3 Mindre facade dele, max. 1/3 af facadens areal, må udføres i andre materialer. 8.4 Tage må kun udføres som symmetriske saddeltage med en taghældning på mellem 25 og 45 grader. Mindre bygningsdele, udestuer og karnapper må udføres med fladt tag eller med en taghældning mindre end 25 grader. 8.5 Tage må udføres i mørk tegl, skifer, skiferlignende materiale eller som listedækket tagpap. Tage må ikke udføres i reflekterende materialer og det er ikke tilladt at anvende glaserede eller ædelengoberede tagsten. 17

18 LOKALPLANBESTEMMELSER AABENRAA KOMMUNE 8.6 Tage med en hældning under 25 grader må udover de nævnte tagmaterialer i 8.5 også udføres i tagpap eller udlægges som sedumtage. 8.7 Garager, carporte og lignende må kun opføres i træ. 8.8 På tage med en hældning over 25 grader er det tilladt at opsætte solenergianlæg uanset ovenstående. 8.9 Solenergianlæg skal integreres i tagfladen eller placeres plant med den tagflade det monteres på Solenergianlæg skal fremstå som sammenhængende flader med fire kanter, og må ikke oplægge i fragmentariske, uhomogene flader Der må ikke opsættes paraboler, antenner eller lignende på bygningens tag eller gavle. 9. Ubebyggede arealer 9.1 Der må kun plantes levende hegn i skel mod naboejendomme. Der må kun opstilles stakit eller levende hegn i skel mod vejen. Levende hegn eller stakit må kun have en max. højde på 1,2 meter. Stakitter skal være hvidmalet lodrette brædder i princippet som vist på skitsen. 9.2 Der skal udlægges et areal, som kan anvendes til forsinkelsesbassin jf. kortbilag 2. Illustrationskitse af mulige stakitter 9.3 Der skal udlægges fællesarealer, som skal fremstå grønne i form af græs arealer, buske og træer, jf. kortbilag Forudsætninger for ibrugtagning 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet den kollektive varmeforsyning Støjniveauet på bebyggelsens opholdsarealer må ikke overstige de vejledende grænseværdier for trafikstøj jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007: Støj fra veje. 11. Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes senest når 1. bolig er opført Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af den i 5.1 nævnte vej, 5.3 nævnte vendeplads, herunder vedligeholdelse, snerydning, samt forestå drift af de nævnte fællesarealer i 9.3 herunder beplantning, og beskæring af beplantning Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen. 18

19 LOKALPLAN NR. 44 LOKALPLANBESTEMMELSER 11.5 Grundejerforeningen har ret til ved opkrævning hos medlemmerne og/ eller ved at optage lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver og til at kræve nødvendig sikkerhed hos medlemmerne for eventuelle lån Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fællesarealer nævnt i 9.3, samt privat fællesvej nævnt i Grundejerforeningens vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af Aabenraa Kommune. 12. Servitutter Ingen bestemmelser Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 1. I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan skabe risiko for at foregribe indholdet af den endelige plan. 2. Der gælder i henhold til planlovens 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. 3. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. Lokalplanens retsvirkninger 1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. 2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 3. I henhold til Planlovens 19, stk. 4 skal kommunen dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som et lavenergihus. Ved lavenergihuse forstås enfamiliehuse, hvor det kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i afsnit 5.3 i Tillæg nr. 9 til Bygningsreglement for småhuse I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 5. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens

20 LOKALPLANBESTEMMELSER AABENRAA KOMMUNE 6. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven. Vedtagelsespåtegning Forslag til lokalplan nr. 44 er vedtaget som forslag af Aabenraa Byråd den 29. maj 2013 Forslaget er offentliggjort den 12. juni 2013 Pbv. Tove Larsen Borgmester Niels Johannesen Kommunaldirektør 20

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Boliger ved Slotsgade i Fredensborg

Boliger ved Slotsgade i Fredensborg Lokalplan nr. F110 Samt tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 Boliger ved Slotsgade i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING...

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere