Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005"

Transkript

1 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon CVR-nr

2 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. Rapporten skal indeholde resultatopgørelse og balance med samme detaljeringsgrad som i årsrapporten, jf. skemaerne på side 6-8. Resultatopgørelsen skal desuden indeholde sammenligningstal for første halvår året før, mens balancen skal indeholde sammenligningstal ultimo det senest afsluttede regnskabsår. Finanstilsynet har udstedt en ny regnskabsbekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar Ændringerne i regnskabspraksis er nærmere omtalt på side 2. Halvårsrapporten er ikke revideret. Tabel 1 herunder indeholder et summarisk halvårsregnskab for MP-koncernen med sammenligningstal for første halvår 2004 og for hele Koncernregnskabet fremkommer ved en sammenlægning af regnskaberne for pensionskassen og pensionskassens ejendomsselskab, MP Ejendomme A/S. Tabel 1. Hovedtal (mio. kr.) Koncernregnskab 1. halvår 1. halvår Hele Resultatopgørelse Indtægter: Medlemsbidrag Investeringsafkast før skat Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter skat Indtægter i alt Udgifter: Pensionsydelser Forøgelse af pensionshensættelser Administrationsomkostninger Udgifter i alt Resultat før bonus mv Periodens bonustilskrivning Periodens resultat Balance Aktiver: Ejendomme Aktier Investeringsforeninger Obligationer Pantebreve og andre lån Likvide beholdninger Rentederivater Andre aktiver Aktiver i alt Passiver: Egenkapital Hensættelser til pensionsaftaler Gæld og andre hensættelser Passiver i alt

3 Ændringer i regnskabspraksis Finanstilsynet har udstedt nye regnskabsbekendtgørelser for finansielle virksomheder under tilsyn, herunder for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Bekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. januar 2005, indeholder en række ændrede/nye krav til regnskabets opstilling (indregning), posternes værdiansættelse (måling) og oplysninger om de enkelte regnskabsposter. De yderligere oplysningskrav gælder i første omgang for årsrapporten for Med hensyn til målingen af regnskabets poster betyder de nye regler, at der fremover skal anvendes luk kekurser på valuta og på noterede værdipapirer (mod tidligere gennemsnitskurser), mens udtrukne obligationer skal diskonteres til balancedagen. I henhold til bekendtgørelsens overgangs bestemmelser skal disse ændringer dog ikke behandles som ændringer i regnskabspraksis, hvorfor sammenligningstallene for tidligere år ikke er omberegnet. For så vidt angår regnskabets opstilling betyder de nye regler bl.a., at resultatopgørelsen giver en mere enkel præsentation af investeringsafkastet. Den hidtidige opdeling af kursreguleringer på investeringsaktiver i realiserede og urealiserede gevinster og tab samt i valutareguleringer er udgået til fordel for én samlet post med kursreguleringer. Videre skal de såkaldte domicilejendomme indregnes særskilt i balancen, ligesom eventuelle opskrivninger på denne type ejendomme fremover skal føres uden om resultatopgørelsen og direkte på egenkapitalen, hvor de skal bindes i en særskilt opskrivningshenlæggelse. MP bor til leje i en datterselskabsejendom, som i relation til koncernregnskabet skal betragtes som en domicilejendom. I koncernbalancen på side 7 og 8 er domicilejendommen derfor udskilt fra investeringsejendomme, ligesom der er etableret en opskrivningshenlæggelse under egenkapitalen. Denne regnskabsføring af domicilejendomme får den uheldige konsekvens, at der i år med opskrivning af ejendommens værdi ikke vil være overensstemmelse mellem MP s og koncernens resultat. Endelig skal andele i investeringsforeninger, hvorover MP har en bestemmende indflydelse, konsolideres i koncernregnskabet på lige fod med dattervirksomheder. De nævnte ændringer er indarbejdet i regnskabsskemaerne på side 6-8, og sammenligningstallene for de foregående år er ændret i overensstemmelse hermed. Stigende kurser gav pæne afkast i første halvdel af 2005 I årets første halvdel kunne der under ét konstateres kursstigninger på såvel aktier som obligationer. Især de danske aktier fortsatte med en stigning på hele 22,9% (KBX-indekset) de flotte takter fra Stigningen i de globale aktiekurser udgjorde 11,8% (MSCI-World) målt i danske kroner. Denne udvikling blev forstærket af en samtidig stigning i flere valutakurser, især på amerikanske dollar (+12,7%) og engelske pund (+5,3%). Kursstigningen på obligationer er en konsekvens af et fortsat fald i obligationsrenten. I årets første 6 måneder er fx renten på den toneangivende danske 10-årige statsobligation faldet med ikke mindre end 19%. På baggrund af denne markedsudvikling kunne der konstateres en stor stigning i investeringsafkastet, fra mio. kr. efter skat i første halvdel af 2004 til mio. kr. i første halvdel af Med den store stigning i afkastet af investeringerne skal der også betales en højere skat. Pensionsafkastskatten er således i samme periode steget fra 136 mio. kr. til 469 mio. kr. Forrent - ningen af den samlede formue udgjorde herefter 8,1% før skat og 7,1% efter skat. Den tilsvarende forrentning for 1. halvår 2004 udgjorde henholdsvis 2,9% før skat og 2,5% efter skat. Tabel 2. Afkast før skat af investeringsaktiver (%) * 1. halvår 1. halvår Hele Aktiver Ejendomme 3,7 3,4 13,3 Danske børsnoterede aktier 21,6 14,6 22,7 Danske unoterede aktier 2,2 4,8 5,5 Udenlandske aktier ** 6,4 4,3 8,2 Danske nominelle obligationer 2,9 1,5 4,0 Udenlandske nominelle obligationer 5,7 1,7 8,4 Total afkast før skat 8,1 2,9 9,2 Total afkast efter skat 7,1 2,5 8,1 * Afkast af investeringsforeninger er medregnet under den aktivkategori, som foreningerne investerer i ** Inkl. afkast af finansielle instrumenter til dækning af kurstab på valuta 2

4 Afkastet af de enkelte aktivkategorier fremgår af tabel 2 på side 2. Som det fremgår heraf, har der været et positivt afkast på alle typer af investeringer i de første 6 måneder af Ejendomsafkastet er på højde med halvårs afkastet for 2004, men noget beskedent i forhold til afkas - tet for hele Det skyldes primært, at rentefaldets betydning for især boligejendommenes værdi - af forsigtighedsgrunde - ikke er indregnet fuldt ud i halvårsrapporten. Ejendomsinvesteringerne værdiansættes separat i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten. Medlemsbidragene og pensionsydelserne steg begge med 9,3% I forhold til 1. halvår 2004 steg medlemsbidragene med 78 mio. kr. (9,3%) til 917 mio. kr. Bag den store stigning i bidragsindtægterne ligger primært en fortsat stor tilgang af nye medlemmer. I den første halvdel af 2005 blev der således optaget nye medlemmer. I samme periode i 2004 var medlemstilgangen på Pensionsydelserne steg med 43 mio. kr. (9,3%) til 504 mio. kr. Stigningstaksten i pensionsydelserne var lidt mindre end sidste år. Det skyldes bl.a., at pensionisttillægget blev nedsat fra 11% i 1. halvår 2004 til 8% i 1. halvår Nedsættelsen skyldes et fald i MP s ufordelte reserver, jf. nedenfor. Pensionisttillægget skal netop sikre, at medlemmer, der har været med til at opbygge de ufordelte reserver, også får glæde heraf i form af en højere pension. Tillægget er hidtil opsummeret og udbetalt 2 gange om året, henholdsvis den 1. april og den 1. oktober. Bestyrelsen kan dog beslutte, at tillægget skal nedsættes eller helt bortfalde i tilfælde af fald i de ufordelte reserver. I første halvår 2005 blev der som nævnt udbetalt et pensionisttillæg på 8%. Det betyder, at pensionen for april 2005 blev forøget med 48%. Pensionsydelserne indeholder også præmien til den obligatoriske gruppeforsikring, som fra 1. juli 2003 blev udvidet med en dækning for kritisk sygdom. I de første 6 måneder af 2005 modtog 83 medlemmer udbetaling som følge af en kritisk sygdom, mens der i hele 2004 blev udbetalt til 167 medlemmer. Rentefaldet betød at resultatet før bonus blev negativt På trods af det pæne investeringsafkast udviser resultatet før bonus et underskud på 432 mio. kr. i 1. halvår 2005 mod et overskud på 481 mio. kr. i 1. halvår Det skyldes, at pensionshensættelserne - på grund af periodens rentefald er steget med mio. kr., mod 895 mio. kr. i første halvdel af Den faldende rente er dermed et tveægget sværd, som på den ene side giver kursgevinster og dermed et højere afkast af investeringerne i obligationer, men på den anden side kræver en betydelig forøgelse af pensionshensættelserne. Når obligationsrenten er mindre end grundlagsrenten på 4, 25%, som fortsat gælder for ca. halvdelen af pensionsopsparingen i MP, skal der reserveres betydelige ekstra midler til at sikre de fremtidige pensionsudbetalinger. Da renteændringer påvirker de meget langsigtede pensionsforpligtelser betydeligt mere end de påvirker aktiverne, har rentefaldet haft en negativ effekt på resultatet. Resultatet før bonus kan opdeles i et renteresultat på -608 mio. kr., et risikooverskud på 138 mio. kr. og et administrationsoverskud på 38 mio. kr. Renteresultatet udtrykker det mer- eller mindreafkast, som opnås af investeringerne i forhold til den lovede forrentning (grundlagsrenten). Risikooverskuddet skyldes, at der er konstateret færre pensionstilfælde end forudsat i beregningsgrundlaget og administrationsoverskuddet hænger sammen med at de faktiske administrationsomkostninger er mindre end det administrationsbidrag der forlods fratrækkes i de indbetalte medlemsbidrag. Det forholdsvis store risikooverskud kan især henføres til invalidedækningen, hvor der (fortsat) er betydelig færre invalidetilfælde end forudsat i grundlaget. De enkelte overskudselementer udloddes i kommende år som henholdsvis rente-, risiko- og administrationsbonus. Det sker via fastsættelsen af den årlige kontorente og efter bestyrelsens overvejelser om den forventede udvikling i MP s reserver. Pengetanken blev mindre Som nævnt ovenfor har rentefaldet påvirket periodens resultat i en negativ retning et forhold som ikke kunne opvejes af afkastet af de ikke rentebærende aktiver (primært aktier). Dermed er MP s regnskabsmæssige reserver faldet siden årsskiftet. Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 30. juni 2005 mod mio. kr. ved årets begyndelse. Målt i forhold til pensionsforpligtelserne er de frie og ufordelte reserver den såkaldte pengetank samtidig faldet fra 8,3% til 6,1%. 3

5 Tabel 3. Pengetank (mio. kr.) Egenkapital Solvenskrav Pengetank Pensionshensættelser Pengetank i % af pensionshensættelser 6,1% 8,3% 9,0% I Finanstilsynet trafiklysscenarier var MP - som ved årets begyndelse - i gult lys. Det betyder, at MP s kapital ikke er tilstrækkelig til at kunne tåle den meget negative markedsudvikling, som følger med et samtidigt aktiekursfald på 30%, en ændring i den lange rente på 1%-point og et fald i ejendomspriserne på 12%. MP har dog en betydelig margen i forhold til den lovpligtige minimumskapital det såkaldte solvenskrav - som udgjorde mio. kr. pr. 30. juni Aktieandelen blev reduceret Med henblik på at begrænse tabet ved yderligere rentefald, har det - på trods af den positive udvikling i aktiekurserne - været nødvendigt at reducere aktiernes andel af investeringerne fra 21% ved årets begyndelse til 15% pr. 30. juni 2005, jf. tabel 4. Det skyldes, at aktierne på trods af forventningerne om et større langsigtet afkast svinger mere i værdi end obligationer og dermed indebærer en større tabsrisiko på det korte sigte. De frigivne midler er i stedet anvendt til en yderligere afdækningen af risikoen for tab ved rentefald, dels ved at øge obligationernes andel af investeringerne fra 61% til 66%, dels ved at investere yderligere i rentederivater, som udgjorde 6% af balancen ultimo juni Med rentefaldet i 1. halvdel af 2005 har rentederivaterne givet et positivt resultat på 1,2 mia. kr. og dermed bidraget til afkastet før skat med 2,5% -point. En stor del af MP s investeringer er placeret i udenlandske værdipapirer. Ved udgangen af juni 2005 udgjorde denne andel 63%, fordelt med 53% i euro-aktiver og 10% i aktiver noteret i andre valut aer end euro. Som led i investeringsstrategien gennemfører MP en delvis afdækning af valutakursrisikoen på udenlandske værdipapirer, som handles i andre valutaer end euro. Med periodens kursstigninger har valutaafdækningen givet et underskud på 457 mio. kr. og dermed formindsket halvårets afkast før skat med 1,1%-point. Tabel 4. Fordeling af investeringsaktiver ultimo perioden (%)* 1. halvår Aktiver Ejendomme Danske aktier Udenlandske aktier Danske nominelle obligationer Danske indeksobligationer Udenlandske nominelle obligationer Rentederivater Likvide beholdninger mv * Andele i investeringsforeninger er medregnet under den aktivkategori, som foreningerne investerer i Bonustilskrivning på 146 mio. kr. På baggrund af den fortsatte usikkerhed om udviklingen i verdensøkonomien, herunder specielt i renteudviklingen, har MP - på linje med andre pensionsinstitutter fortsat behov for en konsolidering og genopbygning af reserverne. På den baggrund blev kontorenten for 2005 fastsat til uændrede 4,25%, svarende til grundlagsrenten for ca. 50% af opsparingen i MP. Dermed tilskrives der også i 2005 kun en beskeden rentebonus til den del af opsparingen som forrentes på et lavere grundlag end 4,25% (opfyldningsbonus). Samtidig tilskrives der en lavere risikobonus end i 2004 og den samlede bonustilskrivning for 1. halvår 2005 på 146 mio. kr. er derfor mindre end bonustilskrivningen for 1. halvår

6 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2005 for MP Pension. Halvårsrapporten er aflagt i overens stemmelse med lovgivningens regler herom. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og halvårsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens og pensionskassens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. København, den 16. august 2005 Direktion: Uffe Wang Bestyrelse: Kaj Thomsen (formand) Jytte Freisleben (næstformand) Thomas Iversen Nina Kiærskou Klaus Krøigaard Vagn Mathiasen Søren Rønhede 5

7 Resultatopgørelse for 1. januar juni 2005 (alle beløb i mio. kr.) Koncernen Pensionskassen 1.januar - 1.januar - 1.januar - 1.januar juni juni juni juni 2004 Medlemsbidrag 917,2 839,1 917,2 839,1 Investeringsafkast: Indtægter fra dattervirksomheder ,7 24,4 Indtægter fra associerede virksomheder -6,1 - -6,1 - Indtægter af investeringsejendomme 199,9 135,8 178,6 118,1 Renterindtægter og udbytter mv. 891,1 721,4 891,8 721,3 Kursreguleringer 2.538,1 308, ,1 301,7 Renteudgifter -0,5-0,5-0,1-0,1 Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed -48,5-15,5-47,9-15,0 Investeringsafkast før skat 3.574, , , ,4 Pensionsafkastskat -469,6-136,3-469,6-136,3 Investeringsafkast efter skat 3.104, , , ,1 Pensionsydelser: Udbetalte ydelser -504,3-460,4-504,3-460,4 Ændring i erstatningshensættelser Pensionsydelser i alt -504,3-460,4-504,3-460,4 Forøgelse af pensionshensættelser ,8-894, ,8-894,8 Periodens tilskrevne bonus -145,7-178,2-145,7-178,2 Administrationsomkostninger -16,2-15,7-17,3-16,8 Overført investeringsafkast -315,4-116,4-315,4-116,4 Pensionsteknisk resultat -893,8 186,6-893,8 186,6 Egenkapitalens investeringsafkast 363,1 132,1 363,1 132,1 Resultat før skat -530,7 318,7-530,7 318,7 Pensionsafkastskat af egenkapitalens investeringsafkast -47,7-15,7-47,7-15,7 Periodens resultat -578,4 303,0-578,4 303,0 6

8 Balance pr. 30. juni 2005 (alle beløb i mio. kr.) Koncernen Pensionskassen Aktiver 30. juni 31. december 30. juni 31. december Investeringsaktiver Ejendomme: Investeringsejendomme 5.496, , , ,7 Domicilejendomme 60,5 60,5 - - Ejendomme i alt 5.557, , , ,7 Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder: Kapitalandele i dattervirksomheder ,2 781,5 Kapitalandele i associerede virksomheder 85,2 91,3 85,2 91,3 Udlån til associerede virksomheder 1,4 1,4 1,4 1,4 Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt 86,6 92,7 888,8 874,2 Andre finansielle investeringsaktiver: Kapitalandele (aktier mv.) 6.955, , , ,1 Investeringsforeningsandele 2.120, , , ,8 Obligationer , , , ,5 Pantesikrede udlån 15,2 18,3 15,2 18,3 Indlån i kreditinstitutter - 350,0-350,0 Rentederivater 2.804, , , ,0 Andre finansielle investeringsaktiver i alt , , , ,7 Investeringsaktiver i alt , , , ,6 Tilgodehavender Tilgodehavender hos medlemmer 124,6 111,6 124,6 111,6 Tilgodehavender hos dattervirksomheder ,7 67,4 Andre tilgodehavender 105,0 90,3 103,3 88,8 Tilgodehavender i alt 229,6 201,9 285,6 267,8 Andre aktiver Inventar og driftsmidler mv. 11,0 10,6 10,7 10,4 Likvide beholdninger 203,9 238,6 203,1 233,6 Andre aktiver i alt 214,9 249,2 213,8 244,0 Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter 799,2 656,4 799,2 656,4 Andre periodeafgrænsningsposter 47,8 43,4 47,8 43,4 Periodeafgrænsningsposter i alt 847,0 699,8 847,0 699,8 Aktiver i alt , , , ,2 7

9 Balance pr. 30. juni 2005 (alle beløb i mio kr.) Koncernen Pensionskassen Passiver 30. juni 31. december 30. juni 31. december Egenkapital Opskrivningshenlæggelser 0,6 0,6 - - Reserver 4.394, , , ,6 Egenkapital i alt 4.395, , , ,6 Hensættelser til pensionsaftaler Pensionshensættelser Garanterede ydelser , , , ,3 Bonuspotentiale på fremtidige Medlemsbidrag 7.292, , , ,4 Bonuspotentiale på hvilende pensioner 1.040, , , ,3 Pensionshensættelser i alt , , , ,0 Erstatningshensættelser 3,1 3,1 3,1 3,1 Hensættelser til pensionsaftaler i alt , , , ,1 Andre hensættelser Hensættelse til udskudt pensionsafkastskat - 12,9-12,9 Andre hensættelser i alt 0,0 12,9 0,0 12,9 Gæld Gæld til kreditinstitutter 34,3 34,9 5,2 5,4 Skyldig pensionsafkastskat 482,5 44,6 482,3 44,6 Anden gæld 220,4 132,8 207,6 112,8 Gæld i alt 737,2 212,3 695,1 162,8 Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter 18,0 17,4 13,0 12,8 Periodeafgrænsningsposter i alt 18,0 17,4 13,0 12,8 Passiver i alt , , , ,2 8

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012 DIP - det logiske valg DIP - det logiske valg Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Gl. Kongevej 11 1610 København V Tlf.: 82 33 00 00 Fax: 82 33 00 99 www.dip.dk CVR-nr.: 58 26 72 28 17. august

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup - CVR nr. 71 97 43 16 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, cvr HALVÅRSRAPPORT 2017

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, cvr HALVÅRSRAPPORT 2017 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, cvr. 30 18 60 28 HALVÅRSRAPPORT 2017 Indhold Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Ledelsesberetning Hovedresultater i 1. halvår 2017

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport. for. 1. halvår 2016

Delårsrapport. for. 1. halvår 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2076 6816 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 43 16 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2016 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 43 16 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 3018 6028 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2016 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere