Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005"

Transkript

1 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon CVR-nr

2 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. Rapporten skal indeholde resultatopgørelse og balance med samme detaljeringsgrad som i årsrapporten, jf. skemaerne på side 6-8. Resultatopgørelsen skal desuden indeholde sammenligningstal for første halvår året før, mens balancen skal indeholde sammenligningstal ultimo det senest afsluttede regnskabsår. Finanstilsynet har udstedt en ny regnskabsbekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar Ændringerne i regnskabspraksis er nærmere omtalt på side 2. Halvårsrapporten er ikke revideret. Tabel 1 herunder indeholder et summarisk halvårsregnskab for MP-koncernen med sammenligningstal for første halvår 2004 og for hele Koncernregnskabet fremkommer ved en sammenlægning af regnskaberne for pensionskassen og pensionskassens ejendomsselskab, MP Ejendomme A/S. Tabel 1. Hovedtal (mio. kr.) Koncernregnskab 1. halvår 1. halvår Hele Resultatopgørelse Indtægter: Medlemsbidrag Investeringsafkast før skat Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter skat Indtægter i alt Udgifter: Pensionsydelser Forøgelse af pensionshensættelser Administrationsomkostninger Udgifter i alt Resultat før bonus mv Periodens bonustilskrivning Periodens resultat Balance Aktiver: Ejendomme Aktier Investeringsforeninger Obligationer Pantebreve og andre lån Likvide beholdninger Rentederivater Andre aktiver Aktiver i alt Passiver: Egenkapital Hensættelser til pensionsaftaler Gæld og andre hensættelser Passiver i alt

3 Ændringer i regnskabspraksis Finanstilsynet har udstedt nye regnskabsbekendtgørelser for finansielle virksomheder under tilsyn, herunder for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Bekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. januar 2005, indeholder en række ændrede/nye krav til regnskabets opstilling (indregning), posternes værdiansættelse (måling) og oplysninger om de enkelte regnskabsposter. De yderligere oplysningskrav gælder i første omgang for årsrapporten for Med hensyn til målingen af regnskabets poster betyder de nye regler, at der fremover skal anvendes luk kekurser på valuta og på noterede værdipapirer (mod tidligere gennemsnitskurser), mens udtrukne obligationer skal diskonteres til balancedagen. I henhold til bekendtgørelsens overgangs bestemmelser skal disse ændringer dog ikke behandles som ændringer i regnskabspraksis, hvorfor sammenligningstallene for tidligere år ikke er omberegnet. For så vidt angår regnskabets opstilling betyder de nye regler bl.a., at resultatopgørelsen giver en mere enkel præsentation af investeringsafkastet. Den hidtidige opdeling af kursreguleringer på investeringsaktiver i realiserede og urealiserede gevinster og tab samt i valutareguleringer er udgået til fordel for én samlet post med kursreguleringer. Videre skal de såkaldte domicilejendomme indregnes særskilt i balancen, ligesom eventuelle opskrivninger på denne type ejendomme fremover skal føres uden om resultatopgørelsen og direkte på egenkapitalen, hvor de skal bindes i en særskilt opskrivningshenlæggelse. MP bor til leje i en datterselskabsejendom, som i relation til koncernregnskabet skal betragtes som en domicilejendom. I koncernbalancen på side 7 og 8 er domicilejendommen derfor udskilt fra investeringsejendomme, ligesom der er etableret en opskrivningshenlæggelse under egenkapitalen. Denne regnskabsføring af domicilejendomme får den uheldige konsekvens, at der i år med opskrivning af ejendommens værdi ikke vil være overensstemmelse mellem MP s og koncernens resultat. Endelig skal andele i investeringsforeninger, hvorover MP har en bestemmende indflydelse, konsolideres i koncernregnskabet på lige fod med dattervirksomheder. De nævnte ændringer er indarbejdet i regnskabsskemaerne på side 6-8, og sammenligningstallene for de foregående år er ændret i overensstemmelse hermed. Stigende kurser gav pæne afkast i første halvdel af 2005 I årets første halvdel kunne der under ét konstateres kursstigninger på såvel aktier som obligationer. Især de danske aktier fortsatte med en stigning på hele 22,9% (KBX-indekset) de flotte takter fra Stigningen i de globale aktiekurser udgjorde 11,8% (MSCI-World) målt i danske kroner. Denne udvikling blev forstærket af en samtidig stigning i flere valutakurser, især på amerikanske dollar (+12,7%) og engelske pund (+5,3%). Kursstigningen på obligationer er en konsekvens af et fortsat fald i obligationsrenten. I årets første 6 måneder er fx renten på den toneangivende danske 10-årige statsobligation faldet med ikke mindre end 19%. På baggrund af denne markedsudvikling kunne der konstateres en stor stigning i investeringsafkastet, fra mio. kr. efter skat i første halvdel af 2004 til mio. kr. i første halvdel af Med den store stigning i afkastet af investeringerne skal der også betales en højere skat. Pensionsafkastskatten er således i samme periode steget fra 136 mio. kr. til 469 mio. kr. Forrent - ningen af den samlede formue udgjorde herefter 8,1% før skat og 7,1% efter skat. Den tilsvarende forrentning for 1. halvår 2004 udgjorde henholdsvis 2,9% før skat og 2,5% efter skat. Tabel 2. Afkast før skat af investeringsaktiver (%) * 1. halvår 1. halvår Hele Aktiver Ejendomme 3,7 3,4 13,3 Danske børsnoterede aktier 21,6 14,6 22,7 Danske unoterede aktier 2,2 4,8 5,5 Udenlandske aktier ** 6,4 4,3 8,2 Danske nominelle obligationer 2,9 1,5 4,0 Udenlandske nominelle obligationer 5,7 1,7 8,4 Total afkast før skat 8,1 2,9 9,2 Total afkast efter skat 7,1 2,5 8,1 * Afkast af investeringsforeninger er medregnet under den aktivkategori, som foreningerne investerer i ** Inkl. afkast af finansielle instrumenter til dækning af kurstab på valuta 2

4 Afkastet af de enkelte aktivkategorier fremgår af tabel 2 på side 2. Som det fremgår heraf, har der været et positivt afkast på alle typer af investeringer i de første 6 måneder af Ejendomsafkastet er på højde med halvårs afkastet for 2004, men noget beskedent i forhold til afkas - tet for hele Det skyldes primært, at rentefaldets betydning for især boligejendommenes værdi - af forsigtighedsgrunde - ikke er indregnet fuldt ud i halvårsrapporten. Ejendomsinvesteringerne værdiansættes separat i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten. Medlemsbidragene og pensionsydelserne steg begge med 9,3% I forhold til 1. halvår 2004 steg medlemsbidragene med 78 mio. kr. (9,3%) til 917 mio. kr. Bag den store stigning i bidragsindtægterne ligger primært en fortsat stor tilgang af nye medlemmer. I den første halvdel af 2005 blev der således optaget nye medlemmer. I samme periode i 2004 var medlemstilgangen på Pensionsydelserne steg med 43 mio. kr. (9,3%) til 504 mio. kr. Stigningstaksten i pensionsydelserne var lidt mindre end sidste år. Det skyldes bl.a., at pensionisttillægget blev nedsat fra 11% i 1. halvår 2004 til 8% i 1. halvår Nedsættelsen skyldes et fald i MP s ufordelte reserver, jf. nedenfor. Pensionisttillægget skal netop sikre, at medlemmer, der har været med til at opbygge de ufordelte reserver, også får glæde heraf i form af en højere pension. Tillægget er hidtil opsummeret og udbetalt 2 gange om året, henholdsvis den 1. april og den 1. oktober. Bestyrelsen kan dog beslutte, at tillægget skal nedsættes eller helt bortfalde i tilfælde af fald i de ufordelte reserver. I første halvår 2005 blev der som nævnt udbetalt et pensionisttillæg på 8%. Det betyder, at pensionen for april 2005 blev forøget med 48%. Pensionsydelserne indeholder også præmien til den obligatoriske gruppeforsikring, som fra 1. juli 2003 blev udvidet med en dækning for kritisk sygdom. I de første 6 måneder af 2005 modtog 83 medlemmer udbetaling som følge af en kritisk sygdom, mens der i hele 2004 blev udbetalt til 167 medlemmer. Rentefaldet betød at resultatet før bonus blev negativt På trods af det pæne investeringsafkast udviser resultatet før bonus et underskud på 432 mio. kr. i 1. halvår 2005 mod et overskud på 481 mio. kr. i 1. halvår Det skyldes, at pensionshensættelserne - på grund af periodens rentefald er steget med mio. kr., mod 895 mio. kr. i første halvdel af Den faldende rente er dermed et tveægget sværd, som på den ene side giver kursgevinster og dermed et højere afkast af investeringerne i obligationer, men på den anden side kræver en betydelig forøgelse af pensionshensættelserne. Når obligationsrenten er mindre end grundlagsrenten på 4, 25%, som fortsat gælder for ca. halvdelen af pensionsopsparingen i MP, skal der reserveres betydelige ekstra midler til at sikre de fremtidige pensionsudbetalinger. Da renteændringer påvirker de meget langsigtede pensionsforpligtelser betydeligt mere end de påvirker aktiverne, har rentefaldet haft en negativ effekt på resultatet. Resultatet før bonus kan opdeles i et renteresultat på -608 mio. kr., et risikooverskud på 138 mio. kr. og et administrationsoverskud på 38 mio. kr. Renteresultatet udtrykker det mer- eller mindreafkast, som opnås af investeringerne i forhold til den lovede forrentning (grundlagsrenten). Risikooverskuddet skyldes, at der er konstateret færre pensionstilfælde end forudsat i beregningsgrundlaget og administrationsoverskuddet hænger sammen med at de faktiske administrationsomkostninger er mindre end det administrationsbidrag der forlods fratrækkes i de indbetalte medlemsbidrag. Det forholdsvis store risikooverskud kan især henføres til invalidedækningen, hvor der (fortsat) er betydelig færre invalidetilfælde end forudsat i grundlaget. De enkelte overskudselementer udloddes i kommende år som henholdsvis rente-, risiko- og administrationsbonus. Det sker via fastsættelsen af den årlige kontorente og efter bestyrelsens overvejelser om den forventede udvikling i MP s reserver. Pengetanken blev mindre Som nævnt ovenfor har rentefaldet påvirket periodens resultat i en negativ retning et forhold som ikke kunne opvejes af afkastet af de ikke rentebærende aktiver (primært aktier). Dermed er MP s regnskabsmæssige reserver faldet siden årsskiftet. Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 30. juni 2005 mod mio. kr. ved årets begyndelse. Målt i forhold til pensionsforpligtelserne er de frie og ufordelte reserver den såkaldte pengetank samtidig faldet fra 8,3% til 6,1%. 3

5 Tabel 3. Pengetank (mio. kr.) Egenkapital Solvenskrav Pengetank Pensionshensættelser Pengetank i % af pensionshensættelser 6,1% 8,3% 9,0% I Finanstilsynet trafiklysscenarier var MP - som ved årets begyndelse - i gult lys. Det betyder, at MP s kapital ikke er tilstrækkelig til at kunne tåle den meget negative markedsudvikling, som følger med et samtidigt aktiekursfald på 30%, en ændring i den lange rente på 1%-point og et fald i ejendomspriserne på 12%. MP har dog en betydelig margen i forhold til den lovpligtige minimumskapital det såkaldte solvenskrav - som udgjorde mio. kr. pr. 30. juni Aktieandelen blev reduceret Med henblik på at begrænse tabet ved yderligere rentefald, har det - på trods af den positive udvikling i aktiekurserne - været nødvendigt at reducere aktiernes andel af investeringerne fra 21% ved årets begyndelse til 15% pr. 30. juni 2005, jf. tabel 4. Det skyldes, at aktierne på trods af forventningerne om et større langsigtet afkast svinger mere i værdi end obligationer og dermed indebærer en større tabsrisiko på det korte sigte. De frigivne midler er i stedet anvendt til en yderligere afdækningen af risikoen for tab ved rentefald, dels ved at øge obligationernes andel af investeringerne fra 61% til 66%, dels ved at investere yderligere i rentederivater, som udgjorde 6% af balancen ultimo juni Med rentefaldet i 1. halvdel af 2005 har rentederivaterne givet et positivt resultat på 1,2 mia. kr. og dermed bidraget til afkastet før skat med 2,5% -point. En stor del af MP s investeringer er placeret i udenlandske værdipapirer. Ved udgangen af juni 2005 udgjorde denne andel 63%, fordelt med 53% i euro-aktiver og 10% i aktiver noteret i andre valut aer end euro. Som led i investeringsstrategien gennemfører MP en delvis afdækning af valutakursrisikoen på udenlandske værdipapirer, som handles i andre valutaer end euro. Med periodens kursstigninger har valutaafdækningen givet et underskud på 457 mio. kr. og dermed formindsket halvårets afkast før skat med 1,1%-point. Tabel 4. Fordeling af investeringsaktiver ultimo perioden (%)* 1. halvår Aktiver Ejendomme Danske aktier Udenlandske aktier Danske nominelle obligationer Danske indeksobligationer Udenlandske nominelle obligationer Rentederivater Likvide beholdninger mv * Andele i investeringsforeninger er medregnet under den aktivkategori, som foreningerne investerer i Bonustilskrivning på 146 mio. kr. På baggrund af den fortsatte usikkerhed om udviklingen i verdensøkonomien, herunder specielt i renteudviklingen, har MP - på linje med andre pensionsinstitutter fortsat behov for en konsolidering og genopbygning af reserverne. På den baggrund blev kontorenten for 2005 fastsat til uændrede 4,25%, svarende til grundlagsrenten for ca. 50% af opsparingen i MP. Dermed tilskrives der også i 2005 kun en beskeden rentebonus til den del af opsparingen som forrentes på et lavere grundlag end 4,25% (opfyldningsbonus). Samtidig tilskrives der en lavere risikobonus end i 2004 og den samlede bonustilskrivning for 1. halvår 2005 på 146 mio. kr. er derfor mindre end bonustilskrivningen for 1. halvår

6 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2005 for MP Pension. Halvårsrapporten er aflagt i overens stemmelse med lovgivningens regler herom. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og halvårsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens og pensionskassens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. København, den 16. august 2005 Direktion: Uffe Wang Bestyrelse: Kaj Thomsen (formand) Jytte Freisleben (næstformand) Thomas Iversen Nina Kiærskou Klaus Krøigaard Vagn Mathiasen Søren Rønhede 5

7 Resultatopgørelse for 1. januar juni 2005 (alle beløb i mio. kr.) Koncernen Pensionskassen 1.januar - 1.januar - 1.januar - 1.januar juni juni juni juni 2004 Medlemsbidrag 917,2 839,1 917,2 839,1 Investeringsafkast: Indtægter fra dattervirksomheder ,7 24,4 Indtægter fra associerede virksomheder -6,1 - -6,1 - Indtægter af investeringsejendomme 199,9 135,8 178,6 118,1 Renterindtægter og udbytter mv. 891,1 721,4 891,8 721,3 Kursreguleringer 2.538,1 308, ,1 301,7 Renteudgifter -0,5-0,5-0,1-0,1 Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed -48,5-15,5-47,9-15,0 Investeringsafkast før skat 3.574, , , ,4 Pensionsafkastskat -469,6-136,3-469,6-136,3 Investeringsafkast efter skat 3.104, , , ,1 Pensionsydelser: Udbetalte ydelser -504,3-460,4-504,3-460,4 Ændring i erstatningshensættelser Pensionsydelser i alt -504,3-460,4-504,3-460,4 Forøgelse af pensionshensættelser ,8-894, ,8-894,8 Periodens tilskrevne bonus -145,7-178,2-145,7-178,2 Administrationsomkostninger -16,2-15,7-17,3-16,8 Overført investeringsafkast -315,4-116,4-315,4-116,4 Pensionsteknisk resultat -893,8 186,6-893,8 186,6 Egenkapitalens investeringsafkast 363,1 132,1 363,1 132,1 Resultat før skat -530,7 318,7-530,7 318,7 Pensionsafkastskat af egenkapitalens investeringsafkast -47,7-15,7-47,7-15,7 Periodens resultat -578,4 303,0-578,4 303,0 6

8 Balance pr. 30. juni 2005 (alle beløb i mio. kr.) Koncernen Pensionskassen Aktiver 30. juni 31. december 30. juni 31. december Investeringsaktiver Ejendomme: Investeringsejendomme 5.496, , , ,7 Domicilejendomme 60,5 60,5 - - Ejendomme i alt 5.557, , , ,7 Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder: Kapitalandele i dattervirksomheder ,2 781,5 Kapitalandele i associerede virksomheder 85,2 91,3 85,2 91,3 Udlån til associerede virksomheder 1,4 1,4 1,4 1,4 Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt 86,6 92,7 888,8 874,2 Andre finansielle investeringsaktiver: Kapitalandele (aktier mv.) 6.955, , , ,1 Investeringsforeningsandele 2.120, , , ,8 Obligationer , , , ,5 Pantesikrede udlån 15,2 18,3 15,2 18,3 Indlån i kreditinstitutter - 350,0-350,0 Rentederivater 2.804, , , ,0 Andre finansielle investeringsaktiver i alt , , , ,7 Investeringsaktiver i alt , , , ,6 Tilgodehavender Tilgodehavender hos medlemmer 124,6 111,6 124,6 111,6 Tilgodehavender hos dattervirksomheder ,7 67,4 Andre tilgodehavender 105,0 90,3 103,3 88,8 Tilgodehavender i alt 229,6 201,9 285,6 267,8 Andre aktiver Inventar og driftsmidler mv. 11,0 10,6 10,7 10,4 Likvide beholdninger 203,9 238,6 203,1 233,6 Andre aktiver i alt 214,9 249,2 213,8 244,0 Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter 799,2 656,4 799,2 656,4 Andre periodeafgrænsningsposter 47,8 43,4 47,8 43,4 Periodeafgrænsningsposter i alt 847,0 699,8 847,0 699,8 Aktiver i alt , , , ,2 7

9 Balance pr. 30. juni 2005 (alle beløb i mio kr.) Koncernen Pensionskassen Passiver 30. juni 31. december 30. juni 31. december Egenkapital Opskrivningshenlæggelser 0,6 0,6 - - Reserver 4.394, , , ,6 Egenkapital i alt 4.395, , , ,6 Hensættelser til pensionsaftaler Pensionshensættelser Garanterede ydelser , , , ,3 Bonuspotentiale på fremtidige Medlemsbidrag 7.292, , , ,4 Bonuspotentiale på hvilende pensioner 1.040, , , ,3 Pensionshensættelser i alt , , , ,0 Erstatningshensættelser 3,1 3,1 3,1 3,1 Hensættelser til pensionsaftaler i alt , , , ,1 Andre hensættelser Hensættelse til udskudt pensionsafkastskat - 12,9-12,9 Andre hensættelser i alt 0,0 12,9 0,0 12,9 Gæld Gæld til kreditinstitutter 34,3 34,9 5,2 5,4 Skyldig pensionsafkastskat 482,5 44,6 482,3 44,6 Anden gæld 220,4 132,8 207,6 112,8 Gæld i alt 737,2 212,3 695,1 162,8 Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter 18,0 17,4 13,0 12,8 Periodeafgrænsningsposter i alt 18,0 17,4 13,0 12,8 Passiver i alt , , , ,2 8

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse

Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 22 07 86 15) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens beretning 5 Ledelsens påtegning

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 30 18 60 28) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028 Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 3018 6028 2 ÅRS RAPPORT 2014 Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes

Læs mere

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse CVR-nr.: 17 34 04 84 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 2014 et godt år i PBU 1 Medlemmerne har fået mere end 3,2 mia. kr. i 2014 1 Enklere og billigere

Læs mere

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Årsregnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64.

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64. Kort og godt om Pensionspakken 2013 Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Antal medlemmer på markedsrente - totalt: 89.850 Betalende medlemmer (inkl.

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

TDC Pensionskasse Årsrapport

TDC Pensionskasse Årsrapport TDC Pensionskasse Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Ledelsesberetning 3 Ordinær generalforsamling i 2012 3 Begivenheder i 2012 4 Medlemmer 4 Medlemsudviklingen 4 Personalereduktioner i TDC 5 Aktuaropgørelse

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

TDC Pensionskasse Årsrapport

TDC Pensionskasse Årsrapport TDC Pensionskasse Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Ledelsesberetning 3 Ordinær generalforsamling i 2013 3 Begivenheder i 2013 4 Medlemmer 4 Medlemsudviklingen 4 Personalereduktioner i TDC 5 Aktuaropgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 21 Den uafhængige revisors erklæringer 22 Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35

Læs mere

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Årsrapport 2010 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Bjarne Fabienke Doris Nielsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 6 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 7 Vision...

Læs mere

Årsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Årsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Årsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Indhold Ledelsesberetning Ledelsesberetning 3 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 5 Balance, aktiver 6 Balance, passiver 7 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Nøgletal Koncern... 4 Nøgletal Gartnernes Forsikring GS... 5 1 Ledelsesberetning... 6

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere