Orientering om ændring i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 24 omgang rettelsessider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om ændring i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 24 omgang rettelsessider"

Transkript

1 Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 7. juni 2004 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orien.juni.04 Orientering om ændring i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 24 omgang rettelsessider Herved orienteres om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner vedrørende: 1. Indregning og måling af finansiel leasing 2. Nye grupperinger vedrørende registrering af restancer på funktion 7.91 Ejendomsværdiskat. 3. Ny gruppering 09 på funktion 5.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede. 4. Ændring vedrørende tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede og ledige (voksenlærlinge) ansat hos (amts)kommunale arbejdsgivere 5. Øvrige ændringer a. Tekstmæssig præcisering af regel om tilbagebetaling af moms. b. Stedregistrering på Gymnasier og HF-kurser. c. Opdatering af kontoplan vedrørende funktion 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. d. Indarbejdelse af art 0.0 Statuskonteringer i afsnit 2.5. Ad 1. Orientering om finansiel leasing Der foretages en række ændringer i kapitel 8 om indregning og måling af materielle og eventuelle immaterielle aktiver vedrørende finansielt leasede aktiver. Det præciseres, at hvis kommunen har en fordelagtig option til at købe et finansielt leaset aktiv, således at det ved leasingaftalens indgåelse er rimeligt sikkert, at optionen vil blive udnyttet, så skal aktivet indregnes som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingsydelserne samt den ydelse, der er nødvendig for at udnytte købsoptionen (scrapværdien). Det nye er, at minimumsleasingydelserne i dette tilfælde også omfatter scrapværdien. Eksemplet i afsnit justeres i forlængelse heraf. Endvidere præciseres det, hvordan der skal forholdes, hvis der er forskel mellem de anførte afskrivningsperioder i kommunens regnskabspraksis og leasingperioden, og at der ikke er rimelig sikkerhed for, at kommunen vil opnå ejendomsret til det leasede

2 2 aktiv ved slutningen af leasingperioden. I så fald skal aktivet afskrives fuldt ud over den korteste periode af leasingperioden eller dets brugstid. Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner: Afsnit 8.3 Side 6-9 Ændringen har virkning fra og med regnskab Ad 2. Ny gruppering vedrørende registrering af ejendomsværdiskat Med henblik på korrekt opgørelse af status i forbindelse med afregning til staten af ikke-inddrevet ejendomsværdiskat autoriseres på funktion 7.91 Ejendomsværdiskat gruppering 04 Statens andel af ikke-inddrevne ejendomsværdiskatterestancer og 05 Kommunen andel af ikke-inddrevne ejendomsværdiskatterestancer. Hermed skabes en parallelitet i forhold til håndteringen af restancer på skatter på funktion 7.90 Kommunal og amtskommunal indkomstskat. På tilsvarende vis tilpasses konteringsreglen, således at afregning med staten som følge af op- eller nedskrivninger af tilgodehavendet registreres på funktion Andre tilgodehavender. Ændringen har virkning fra og med budget 2005 Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner: Afsnit 3.7 Side 4 Afsnit 3.9 Side 1 Afsnit 4.7 Side Ad 3. Ny gruppering vedrørende afregning og refusion ved anvendelse af private leverandører af praktisk og personlig pleje Kommunerne er ved fælles skrivelse af 13. maj 2004 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet, og brev af 1. juni 2004 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, orienteret om ny praksis for afregning af moms ved anvendelse af private leverandører af personlig og praktisk bistand efter Servicelovens 71. Som det fremgår af skrivelserne, skal private leverandører fremover kompenseres for deres indgående momsudgifter og kommunerne vil samtidig få mulighed for momsrefusion over positivlisten. Ændringen har virkning fra 1. maj Af hensyn til korrekt opgørelse af momsrefusion skal udgifter vedrørende personlig og praktisk hjælp fra private leverandører for ydelser leveret efter 1. maj 2004 registreres på autoriseret gruppering 09 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), jf. 71, jf. 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret efter 1. maj 2004 på funktion

3 3 I kontoplan og i konteringsregler vedrørende funktion 05.32, gruppering 08 præciseres i forlængelse af ovenstående, at registrering på denne gruppering vedrører leverance af ydelser fra private leverandører indtil 30. april Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner: Afsnit 3.5 Side 7 Afsnit Side 5 og 6 Ad 4. Ændring vedrørende tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede og ledige (voksenlærlinge) ansat hos (amts)kommunale arbejdsgivere Ændringen sker som følge af, at den påbegyndte omlægning af tilskud til voksenlærlinge har vist sig uhensigtsmæssig både i forhold til Arbejdsformidlingens opfølgning på voksenlærlingeordningen, samt i forhold til flere enkeltinstitutioners anvendelse af ordningen, jf. Socialministeriets skrivelse nr til kommunerne. Ændringen betyder, at funktion 5.95 Jobtræningsordningen, dranst 2, gruppering 02 Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede og 5.95 Jobtræningsordningen, dranst 2, gruppering 04 Tilskud til uddannelsesaftaler for ledige (jf. 68, stk. 2 i Lov nr. 419 om en aktiv beskæftigelsesindsats af 19. juni 2003) udgår af Socialministeriets refusionsskema. Med henblik på at sikre fortsat sammenhæng mellem kontoplanens grupperinger under dranst 2 og Socialministeriets refusionsskema udgår de autoriserede grupperinger 02 og 04 under dranst 2 på funktion 5.95 Jobtræningsordningen på kontoplanen. Da gruppering 02 Projektydelse til personer i individuel jobtræning og gruppering 92 Betaling vedrørende individuel jobtræning under funktion 5.95 Jobtræningsordningen, dranst 1, er ophørt 1. juli 2003 er disse endvidere udgået af kontoplanen og konteringsreglerne. Ændringerne har virkning fra og med regnskab Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner: Afsnit 3.5 Side 16 Afsnit Side 1 Ad 5. Øvrige ændringer Ad 5 a. Tekstmæssig præcisering af regel om tilbagebetaling af moms Flere kommuner har gjort opmærksom på, at tilbagebetalingsreglen af midler modtaget som tilskud, jf. 5 i bekendtgørelse om den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning ikke er tilstrækkelig præcist beskrevet i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Det præciseres i afsnit 2.6, at tilbagebetalingsreglen

4 4 ikke finder anvendelse på tilskud givet fra offentlige myndigheder eller andre offentlige instanser. Ad 5 b. Stedregistrering på gymnasieområdet Der er med virkning fra regnskab 2002 krav om registrering på omkostningssted på funktionerne 3.01 Folkeskoler, 3.05 Skolefritidsordninger, 3.41 Gymnasier, 5.12 Vuggestuer, 5.13 Børnehaver, 5.14 Integrerede institutioner og 5.15 Fritidshjem. Funktion 3.41 Gymnasier er imidlertid faldet ud af det generelle afsnit om anvendelse af omkostningssted i afsnit 2.3. Afsnittet justeres i overensstemmelse hermed. Ad 5 c. Opdatering af kontoplanen for så vidt angår udgåede grupperinger Kontoplanen opdateres således, at grupperinger 08 Aktivering af personer under 30 år og 09 Aktivering af personer fyldt 30 år på funktion 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere ikke længere vises i kontoplanen. Grupperingerne udgår med virkning fra regnskab Den afledte konsekvens heraf er, at refusion nu omfatter udgifterne på gruppering 2-4 og minus gruppering 93. Kontoplan og konteringsregler er justeret i overensstemmelse hermed. Ad 5 d. Indarbejdelse af art 0.0 Statuskonteringer i afsnit 2.5. I oversigten over autoriserede arter i afsnit 2.5 indarbejdes art 0.0 Statuskonteringer, der ved en fejl har været udeladt. Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner: 5 a. Afsnit 2.6 Side 9 5 b. Afsnit 2.3 Side 2 5 c. Afsnit 3.5 Side c. Afsnit Side d. Afsnit 2.5 Side 1 Med venlig hilsen Jakob Sylvest Nielsen

5 Budget- og regnskabssystem side 6 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Et princip om neutralitet tilsiger, at man registrerer en udgift, når den truer, men først registrerer en indtægt, når den realiseres. Man bør derfor udvise større forsigtighed i forhold til opskrivninger end i forhold til nedskrivninger. Det er således vigtigt at understrege, at opskrivninger ud fra dette princip ikke må påvirke driftsresultatet, da der ikke er tale om en realiseret gevinst. Nedskrivninger skal derimod behandles som en påvirkning af driften i lighed med årets afskrivninger. Et materielt anlægsaktiv bogføres i anlægskartoteket som en afgang, når det ikke længere anvendes i kommunen, og det dermed ikke kan forventes, at det vil tilføre kommunen økonomiske ressourcer eller servicepotentiale. Oplysninger i anlægskartoteket Følgende oplysninger skal fremgå af anlægskartoteket. kostpris årets afskrivninger akkumulerede afskrivninger årets nedskrivninger akkumulerede nedskrivninger årets opskrivninger akkumulerede opskrivninger den bogførte værdi Herudover kan anføres: eventuel scrapværdi afskrivningsgrundlag Herudover skal den forventede brugstid samt oplysninger om eventuelle nedskrivninger fremgå af bemærkninger til anlægskartoteket. Særligt om leasede aktiver Ved et finansielt leaset aktiv forstås et aktiv, som kommunen leaser, og hvor alle væsentlige risici og rettigheder ved besiddelsen overføres til kommunen, selv om ejerforholdet ikke formelt overdrages til kommunen. Der knytter sig en række regnskabsmæssige problemstillinger til indregningen og målingen (værdiansættelsen) af finansielle leasingkontrakter. Tilsvarende årsregnskabsloven skal finansielle leasingaktiver indregnes som et aktiv i anlægskartoteket samt indregnes i balancen. Det skyldes, at de anses for at være under kommunens kontrol, selvom det juridiske ejerskab til aktivet ikke

6 Budget- og regnskabssystem side 7 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 tilhører kommunen men leasinggiver. Finansielt leasede aktiver optages i anlægskartoteket som tilsvarende erhvervede aktiver, jf. afsnit 1.2 i dette kapitel. Et leasingarrangement er finansielt, såfremt kommunen primært har indgået dette af finansieringsmæssige årsager. Men herudover er definitionen af finansiel leasing ikke entydig. Følgende er eksempler på situationer, som separat eller kombineret vil medføre, at en leasingkontrakt klassificeres som en finansiel leasingkontrakt: 1. Ejendomsretten til leasingaktivet overføres til kommunen på udløbstidspunktet for leasingaftalen. 2. Leasingperioden dækker den væsentligste del af aktivets økonomiske levetid. 3. Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne til leasinggiveren svarer stort set til aktivets dagsværdi. 4. Leasingaktivet er så specialiseret, at kun kommunen kan anvende det. 5. Kommunen har en attraktiv købsoption ved periodens udløb. 6. Ved ophør af leasingaftalen bæres leasinggivers tab af kommunen. 7. Kommunen afholder omkostninger ved annullering af leasingkontrakten. 8. Gevinst/tab tilfalder kommunen ved ændringer i dagsværdien for leasingaktivet. 9. Kommunen har option på at lease aktivet i yderligere en periode efter leasingkontraktens udløb til en leje, som er væsentlig lavere end markedslejen. Alle ovennævnte indikatorer skal ikke nødvendigvis være opfyldt, for at der er tale om et finansielt leaset aktiv. Det må vurderes individuelt i den konkrete situation. Det er vigtigt at understrege, at det er indholdet af leasingaftalen, herunder særligt om den er indgået af finansieringsmæssige årsager, der er afgørende for klassifikationen af leasingaftalen som finansiel leasing. Såfremt kriterierne for finansiel leasing ikke opfyldes, skal aktivet ikke medtages i anlægskartotek og balance, da der i så fald er tale om operationel leasing. Operationel leasing svarer til en traditionel lejeaftale. I operationelle leasingaftaler er leasingperioden ofte væsentlig kortere end aktivets levetid. Aktivets anskaffelsessum bliver således ikke fuldt tilbagebetalt over lejeperioden, men genudlejes flere gange eller sælges af leasingselskabet efter udløbet af leasingaftalen. Ved operationel leasing påhviler vedligeholdelsespligten og forsikringsrisikoen typisk leasingselskabet, ligesom leasingselskabet må bære risikoen og ansvaret for aktivet som ved almindelige lejeaftaler. Endelig skal det skal bemærkes, at finansiel leasing er at sidestille med lånefinansiering, hvorfor aftaler om finansiel leasing er omfattet af bekendtgørelse nr af 12. december 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Lånebekendtgørelsen indeholder ikke regler om leasingfinansiering af driftsanskaffelser, hvorfor der som udgangspunkt er mulighed herfor.

7 Budget- og regnskabssystem side 8 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Lånebekendtgørelsen sidestiller leasingfinansiering af anlæg med lån, hvorfor disse leasingaftaler skal henregnes til kommunens låneramme. Beregning af kostpris for det leasede aktiv Det leasede aktiv skal indregnes i anlægskartotek og registreres som et aktiv i balancen. Det finansielt leasede aktiv skal indregnes i anlægskartoteket under den kategori, hvor et tilsvarende erhvervet aktiv placeres f.eks. Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler. Kommunen skal indregne finansielt leasede aktiver i lighed med andre anlægsaktiver til kostprisen, der måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Minimumsleasingydelser er de ydelser, som leasingtager er forpligtet til at betale i leasingperioden samt ethvert beløb garanteret af eller for leasingtager, hvilket i praksis typisk svarer til de fremtidige leasingydelser. Hvis kommunen får en fordelagtig option til at købe aktivet, således at det ved leasingaftalens indgåelse er rimeligt sikkert, at optionen vil blive udnyttet, vurderes minimumsydelserne både at omfatte de ydelser, der skal betales over leasingperioden, samt den ydelse, der er nødvendig for at udnytte købsoptionen. Ved beregning af nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, såfremt denne er tilgængelig. Hvis dette ikke er tilfældet, skal i stedet anvendes leasingtagers alternative lånerente. Den interne lånerente i en leasingkontrakt er den tilbagediskonteringsfaktor, som ved leasingkontraktens indgåelse får nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser med tillæg af eventuel restværdi til at svare til dagsværdien af det pågældende aktiv. Leasingtagers alternative lånerente er den rente, som kommunen skal betale på en tilsvarende leasingkontrakt eller tilsvarende lånefinansiering med samme beløb, løbetid og sikkerhed. Leasingaktiver skal afskrives efter samme regler som kommunens egne erhvervede materielle anlægsaktiver. Såfremt der ikke er rimelig sikkerhed for, at kommunen vil opnå ejendomsret til det leasede aktiv ved slutningen af leasingperioden, skal aktivet afskrives fuldt ud over den korteste periode af leasingperioden eller dets brugstid. Den regnskabsmæssige behandling af leasingforpligtelsen er omtalt i konteringsreglerne vedr. funktion 9.79 Gældsforpligtelser vedr. finansiel leasing, jf. kapitel 4.9. Eksempel

8 Budget- og regnskabssystem side 9 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Kommunen vælger at lease et køretøj. Dagsværdien for køretøjet er kr. (ekskl. moms), leasingydelsen er årligt kr. og den interne rente er 3 %. Leasing- og afskrivningsperioden er 3 år. Kommunen har ansvaret for service og vedligeholdelse af køretøjet samt, at denne har en restværdi/scrapværdi på kr. ved udløbet af leasingperioden. I praksis sker dette ved, at kommunen selv sælger køretøjet og betaler kr. til leasinggiver ved kontraktens udløb. Bestemmelsen i leasingaftalen om, at gevinst/tab påhviler kommunen ved ændringer i køretøjets værdi i forhold til den aftalte værdi i kontrakten samt det forhold, at ansvaret for vedligeholdelsen af køretøjet er pålagt kommunen, gør, at der er tale om finansiel leasing. De øvrige indikatorer for finansiel leasing er ikke opfyldt i dette eksempel. Køretøjet indregnes i anlægskartoteket til nutidsværdien af minimumsleasingydelserne (kostprisen) inkl. Scrapværdien. Nutidsværdien opgøres således: (((1+r) n -1)/(r*(1+r) n )*y) + (1+r) -n* s, hvor r = interne rente n = leasingperiode y = konstant årlig minimumsleasingydelse, dvs. nutidsværdien er følgende s=scrapværdi (((1,03 3-1)/(0,03*1,03 3 ))*65.778) + (1,03-3* ) kr.. = kr. Det bemærkes, at nutidsværdien af minimumsleasingydelserne inkl. scrapværdi er lig med dagsværdien i eksemplet. Afskrivning foretages med ( )/3= kr. årligt i 3 år. Der afskrives ikke på dagsværdien, da aktivet forventes at have en scrapværdi ved leasingperiodens udløb, og da ejendomsretten overgår til kommunen ved leasingperiodens udløb. Til sammenligning kan det oplyses, at såfremt kommunen selv køber og finansierer køretøjet og beholder det til scrapværdien er 0, kan den årlige afskrivning ved en afskrivningsperiode på f.eks. 6 år opgøres til ( /6) kr. = kr.

9 Budget- og regnskabssystem side 4 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget Udgifter til købsmoms 04 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms SKATTER 7.90 Kommunal og amtskommunal indkomstskat 7 Finansiering 01 Forskudsbeløb af kommunal og amtskommunal indkomstskat 02 Afregning af forskelsbeløb 03 Forskudsbeløb af ligningsprovenu 04 Afregning af indkomstskatterestancer 05 Kommunal andel af inddrevne indkomstskatterestancer 06 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 07 Efterreguleringer 08 Indgåede afskrevne indkomstskatter 09 Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter 10 Afregning af indkomstskatter med andre kommuner 15 Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat 7.91 Ejendomsværdiskat 7 Finansiering 03 Efterreguleringer 04 Afregning til stat af ikke-inddrevne ejendomsværdiskatterestancer 05 Kommuners andel af inddrevne ejendomsværdiskatterestancer 7.92 Selskabsskat 7 Finansiering 01 Forskudsbeløb af selskabsskat m.v. 06 Efterreguleringer 7.93 Anden skat pålignet visse indkomster 7 Finansiering 01 Kommunal indkomstskat af statsinstitutioner 02 Andel af bruttoskat efter 48 E i kildeskatteloven 04 Kommunens andel af skat af dødsboer 05 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven 7.94 Grundskyld 7 Finansiering 01 Grundskyld 02 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld 7.95 Anden skat på fast ejendom 7 Finansiering 02 Dækningsafgift af offentlige ejendomme 03 Dækningsafgift af forretningsejendomme 04 Bidrag til udgift til brandvæsen i København og Frederiksberg 7.96 Øvrige skatter og afgifter 7 Finansiering 01 Forskudsbeløb af afgifter af pensionsordninger m.v. 04 Efterbetaling og bøder 05 Frigørelsesafgift 06 Efterreguleringer

10 Budget- og regnskabssystem side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget Balance LIKVIDE AKTIVER 9.01 Kontante beholdninger 9.05 Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer 9.09 Kommunekreditforeningsobligationer 9.10 Statsobligationer m.v Likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØS-lande TILGODEHAVENDER HOS STATEN 9.12 Refusionstilgodehavender 9.13 Andre tilgodehavender 8 Aktiver 01 Afregnede indkomstskatterestancer 02 Afregnede ejendomsværdiskatterestancer KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT 9.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 9.15 Andre tilgodehavender 9.16 Forudbetalte udgifter 9.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 9.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 9.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER 9.20 Pantebreve 9.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 8 Aktiver 01 Netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber 9.22 Tilgodehavender hos grundejere 9.23 Udlån til beboerindskud 9.24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 8 Aktiver 01 Indskud af grundkapital i private ældreboliger 02 Indskud af grundkapital i kommunale ældreboliger 9.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 01 Efterlevelseshjælp ydet som lån ( 85 a stk.7 i lov om aktiv socialpolitik) 02 Registrering af det samlede tilgodehavender i form af lån til betaling af ejendomsskatter 9.26 Ikke-likvide obligationer 9.27 Deponerede beløb for lån m.v.

11 Budget- og regnskabssystem side 11 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2005 for kommuner, som har valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget og for kommuner, som har valgt at lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til grund for skatteudskrivningen. Det budgetterede provenu af ligningsforhøjelser registreres på gruppering 03. På gruppering 02 budgetteres og regnskabsføres for lidt eller for meget modtaget forskudsbeløb af indkomstskat, som afregnes to år efter kalenderåret. For kommuner og amtskommuner, som har valgt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag det pågældende kalenderår, budgetteres og regnskabsføres for lidt eller for meget modtaget forskudsbeløb af ligningsprovenu m.v. Det bemærkes, at for kommuner eller amtskommuner som har valgt selv at budgettere udskrivningsgrundlaget, registreres det af Skatteministeriet pålagte procenttillæg vedrørende for meget eller for lidt udbetalt forskudsbeløb også på grupperingen. På gruppering 03 registreres det beløb, som kommuner og amtskommuner har budgetteret med til foreløbig dækning af ligningsprovenuet. På gruppering 04 registreres afregning til staten af ikke-inddrevne kommunale indkomstskatterestancer, mens kommunens andel af inddrevne indkomstskatter, som udbetales af staten til kommunen, registreres på gruppering 05. Det bemærkes, at afregningen med staten af indkomstskatterestancer skal registreres på status som en op- eller nedskrivning af tilgodehavendet på staten på funktion På gruppering 06 registreres afregning med staten som følge af det skrå skatteloft. Efterreguleringer, indgående afskrevne indkomstskatter, uerholdelige og eftergivne indkomstskatter, afregning af indkomstskatter med andre kommuner samt udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat registreres på grupperingerne Renteudgifter og -indtægter vedrørende disse beløb registreres på funktion Ejendomsværdiskat På denne funktion registreres indtægter og udgifter ved ejendomsværdiskat jf. lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat. Registreringen foretages under dranst Efterreguleringer På gruppering 04 registreres afregning til staten af ikke-inddrevne kommunale ejendomsværdiskatterestancer, mens kommunens andel af inddrevne ejendomsværdiskatter, som udbetales af staten til kommunen, registreres på gruppering 05. Det bemærkes, at afregningen med staten af ejendomsværdiskatterestancer skal registreres på status som en op- eller nedskrivning af tilgodehavendet på staten på funktion Selskabsskat m.v. På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende skat af aktieselskaber m.v. efter selskabsskatteloven og af fonde efter fondsbeskatningslo

12 Budget- og regnskabssystem side 12 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ven. Registreringen foretages under dranst 7 på følgende autoriserede grupperinger: 01 Forskudsbeløb af selskabsskat m.v. Her registreres den budgetterede kommunale andel af selskabsskatter m.v. af selskaber, der er hjemmehørende i kommunen samt beløb til viderefordeling til henholdsvis fra andre kommuner. De budgetterede beløb udbetales af Skatteministeriet i form af 1/12-rater i løbet af regnskabsåret. 06 Efterreguleringer Her registreres efterreguleringer af forskudsbeløbet af selskabsskat m.v. vedrørende budgetåret to år før og eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. Det pålagte procenttillæg vedrørende for meget eller lidt udbetalt forskudsbeløb registreres også her Anden skat pålignet visse indkomster På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat pålignet visse indkomster. Registreringen foretages under dranst 7 på følgende autoriserede grupperinger: 01 Kommunal indkomstskat af statsinstitutioner 02 Andel af bruttoskat efter 48 E i kildeskatteloven 04 Kommunens andel af skat af dødsboer 05 Indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af kildeskatteloven 7.94 Grundskyld På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende grundskyld. Grundskyld registreres under dranst 7 på gruppering 01 Grundskyld. Tilskud til kommuner med provenutab som følge af loftet over grundskyldspromillen over landbrugsejendomme m.v., samt tilskud til kommuner med provenutab som følge af loft over den afgiftspligtige grundværdi registreres på gruppering 02 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld Anden skat på fast ejendom På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat på fast ejendom. Registreringen foretages under dranst 7 på følgende autoriserede grupperinger: 02 Dækningsafgift af offentlige ejendomme 03 Dækningsafgift af forretningsejendomme 04 Bidrag til udgift ved brandvæsen i København og Frederiksberg 7.96 Øvrige skatter og afgifter På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende afgifter af pensionsordninger m.v. og afgifter efter ligningsloven samt øvrige skatter og afgifter. Der er autoriseret følgende grupperinger under dranst 7: 01 Forskudsbeløb af afgifter af pensionsordninger m.v. 04 Efterbetaling og bøder 05 Frigørelsesafgift 06 Efterreguleringer

13 Budget- og regnskabssystem side 13 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 På gruppering 01 registreres den budgetterede kommunale andel af afgifter af pensionsordninger m.v. samt af afgifter efter ligningslovens 7 N og 14 C, som udbetales af Skatteministeriet i form af 1/12-rater i løbet af regnskabsåret. Efterreguleringer af acontobeløbet registreres på gruppering 06. På gruppering 06 registreres endvidere det pålagte procenttillæg vedrørende forskelsbeløbet. Det bemærkes, at skatteprovenuet af udbetalinger fra pensionsordninger, der indgår i den kommunale og amtskommunale indkomstskat, registreres på funktion Gruppering 05 anvendes til registrering af kommunens andel af pålignede frigørelsesafgifter. Rente af kommunens andel af henstandsbeløb registreres på funktion Statens andel af de indbetalte beløb registreres på funktion 7.52, hvorfra afregning kan ske til staten. Ved ydet henstand debiteres funktion 7.25 for det samlede beløb, mens statens andel krediteres funktion 7.52, og kommunens andel krediteres funktion Ved indbetaling af henstandsbeløb krediteres funktion Herefter kan statens andel afregnes, jf. funktion 7.52.

14 Budget- og regnskabssystem side 7 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), ( 71, jf. 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret indtil 30. april Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), ( 71, jf. 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret fra og med 1. maj Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) ( 82) 93 Beboeres betaling for service 95 Beboeres særlige servicebetaling ( 83) 01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 1 Drift 94 Beboeres betaling for husleje 96 Beboeres betaling for el og varme 01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion REVALIDERING 5.38 Beskyttet beskæftigelse 1 Drift 01 Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse ( 89) 02 Amtskommunal medfinansiering ( 131 d) 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 5.39 Aktivitets- og samværstilbud 1 Drift 01 Arbejdsvederlag under aktivitets og samværstilbud ( 89) 02 Amtskommunal medfinansiering ( 131 d) 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 5.40 Revalidering 1 Drift 02 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter ( 23 i jf. lov nr. 416 af 10. juni 2003 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) 03 Amtskommunal revalideringsindsats ( 22 i lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) 04 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner m.v. 05 Løn til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner m.v. 07 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter ( 12 og 47) 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion ( 48 i lov om aktiv socialpolitik) 02 Refusion af udgifterne til flygtninge i øvrigt med 100 pct. refusion 03 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion 5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob 1 Drift 01 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion ( 74 f, stk. 1-3)

15 Budget- og regnskabssystem side 5 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 under hjælp, der udbetales til en nærstående, som passer den pågældende, jf. 76, stk Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte ( 65) Her registreres udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensionister mv., dvs. tilbud som ikke ydes efter en behovsvurdering, som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller lokaler til rådighed for eller lignende, jf. 65 i lov om social service. 04 Hjemmesygepleje Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. lov om hjemmesygeplejerskeordninger. Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til hjemmesygepleje, som ydes i forbindelse med ophold i boformer efter 92 og 93 i lov om social service, sammen med udgifter til boformen på funktionerne 5.45, 5.50, 5.51, 5.55 og Forebyggende hjemmebesøg Her registreres udgifter vedrørende forebyggende hjemmebesøg til ældre, jf. lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre mv. 07 Amtskommunal medfinansiering ( 131 d) Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter 131 a og 131 c, jf. 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst efter 131 a og 131 c, jf. 131 d. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfinansiering efter 131 d i lov om social service. 08 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), ( 71, jf. 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret indtil 30. april Her registreres udgifter til private firmaers, selvejende institutioners og enkelte personers leverancer af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger, efter 71, jf. 75 c, 75 d og 75 e i lov om social service. 09 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), ( 71, jf. 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret fra og med 1. maj Her registreres udgifter til private firmaers, selvejende institutioners og enkelte personers leverancer af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger, efter 71, jf. 75 c, 75 d og 75 e i lov om social service.

16 Budget- og regnskabssystem side 6 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) ( 82) Her registreres betalinger for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), jf. 82 i lov om social service. 93 Beboeres betaling for service Her registreres beboeres betaling for diverse serviceydelser, herunder kost, vask, transport mv. Betaling for husleje og for el varme for beboere på plejehjem og beskyttede boliger registreres på henholdsvis gruppering 94 og 96 på funktion Beboeres særlige servicebetaling Her registreres betaling for særlig service fra beboere, som modtager højeste eller mellemste førtidspension, jf. 83 i lov om social service Plejehjem og beskyttede boliger På denne funktion registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende boligdelen af plejehjem og beskyttede boliger efter 140 i lov om social service, herunder driftsudgifter vedrørende daghjem og dagcentre i tilknytning til plejehjem og beskyttede boliger, samt selvejende daghjem og dagcentre, der drives i henhold til 72 i lov om social service (dvs. som ikke er en del af de generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter 65). På funktionen registreres endvidere udgifterne til el og varme vedrørende plejehjem og beskyttede boliger samt daghjem og dagcentre, der drives i henhold til 72 i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende serviceydelser i form af personlig og praktisk hjælp, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning mv. til beboere på plejehjem og beskyttede boliger, herunder til brugere af daghjem og dagcentre, registreres funktion Det bemærkes endvidere, at udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensionister mv., som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller lokaler til rådighed for eller lignende efter 65 i lov om social service registreres på funktion 5.32, gruppering 03. Det bemærkes, at amtskommunernes betaling af udgiften over grundtaksten for ophold i plejehjem og beskyttede boliger efter 140, jf. 131 a i lov om social service, registreres på funktion Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger (gruppering 94 og 96) til registrering af beboeres betaling for henholdsvis husleje, jf. 7 i Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger, og for el og varme, jf. 11, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger.

17 Budget- og regnskabssystem side 16 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Refusion af boligydelse 03 Berigtigelser 5.94 Driftssikring af boligbyggeri m.v. 1 Drift 01 Driftssikring til almennyttige byggerier 02 Tilskud til kollegier 03 Kollegiers driftssikring 06 Tab på garantier 08 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger. 11 Lejetab i almennyttige boliger 01 Refusion vedrørende kollegier 03 Berigtigelser 05 Refusion vedrørende flygtninge ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen 1 Drift 01 Løn til personer i jobtræning 03 Undervisning 03 Berigtigelser 05 Tilskud fra EU 06 Løntilskud til offentlige arbejdsgivere 5.96 Pulje og servicejob 1 Drift 01 Løn til personer i puljejob 91 Tilskud vedrørende servicejob 01 Tilskud vedrørende personer i puljejob (ophører) 02 Berigtigelser 03 Tilskud til servicejob i kommuner 5.97 Arbejdsformidling 5.98 Beskæftigelsesordninger 1 Drift 01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 02 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse 04 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi 05 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi

18 Budget- og regnskabssystem side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende jobtræning for ledige dagpengemodtagere, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det bemærkes, at løn til personer i jobtræning og projektydelse til personer i individuel jobtræning registreres under art 1. Der er på funktionen autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås idet følgende: 01 Løn til personer i jobtræning Her registreres lønudgifter til personer, som er ansat i almindelige jobtræningsforløb, jf. 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 03 Undervisning Her registreres udgifter til undervisning af de ledige i jobtræningsperioden, herunder udgifter til køb af kurser, løn til kursuslærere m.v. Ved ansættelse af ledige dagpengemodtagere i jobtræning udbetaler staten et løntilskud, jf. 69, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Denne indtægt registreres under dranst 2 gruppering 06 løntilskud til offentlige arbejdsgivere. Det bemærkes, at tilskud og tilsvar i forbindelse med den mellemkommunale udligning i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik ikke registreres på denne funktion, men på funktion 7.85.

19 75 4) 425 5) Budget- og regnskabssystem side 9 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af tilskud til kommunen fra fonde, private foreninger, institutioner mv. er ikke omfattet af udligningen. Dette gælder tilsvarende for anlægstilskud fra EU's strukturfonde viderefordelt af den danske stat, og direkte anlægstilskud fra EU. (Tilskud fra offentlige myndigheder og andre offentlige instanser er som udgangspunkt ikke omfattet af udligningsordningens tilbagebetalingsregel). Denne regel administreres ved, at et beløb svarende til 17,5 pct. af de nævnte typer af tilskud tilbagebetales til momsudligningsordningen. Det gælder dog som en undtagelse, at forskningstilskud registreret på funktion 4.01 og 4.02 ikke er omfattet af tilbagebetalingsreglen. Tilbagebetalingen opføres på saldoopgørelsen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet som en minuspost under gruppering 03 med modpost på gruppering 04. Eksempel: Eksemplet viser kontering af udgifter og købsmoms samt refusion heraf i forbindelse med folkeskoleområdet Konto for Konto for Konto for refusion af folkeskoler Kassekonto købsmoms købsmoms (på funktion 7.87, (på funktion 7.87, (på funktion 3.01) (på funktion 8.01) gruppe 03) (gruppe 02) 600 1) 600 1) 150 1) 300 2) 300 2) 75 2) 500 3) 500 3) 125 3) 300 4) 300 4) 425 6) 425 6) Noter til kontoskitserne: 1) Udgifter til øvrige varekøb - art 2.9 2) Udgifter til anskaffelser - art 2.7 3) Udgifter til entreprenør og håndværkerydelser - art 4.5 4) Udgifter til øvrige tjenesteydelser m.v. - art 4.9 5) Udgifter til købsmoms 6) Refusion af købsmoms - opføres som "negativ udgift" på funktion 7..87, gruppering 02

20 Budget- og regnskabssystem side 2 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Budget-, bogførings- og regnskabsprocedurer: budgetforslag udarbejdes af kommunalbestyrelsen med bistand fra institutionen. Institutionen er forpligtet til at overholde budgettet, om nødvendigt søge tillægsbevillinger og udføre løbende budgetkontrol. Parterne aftaler, hvem der beregner og udbetaler løn og varetager bogholderi og regnskabsføring. Kommunalbestyrelsen godkender revisor. Institutionens budget og regnskab registreres hos den kommune, der har overenskomsten. Regnskabsføringen sker på de respektive funktioner under de respektive hovedkonti med undtagelse af renter og afdrag, som registreres på hovedkonto 7 og 8. Det samme gælder for anlægsposterne for selvejende og private institutioner (bortset fra private lederejede institutioner), der før anlægsarbejdernes påbegyndelse er indgået en overenskomst med. I de tilfælde, hvor der ikke er en hovedoverenskomstkommune, skal det aftales, hvilken kommune der skal budgettere og regnskabsføre vedrørende institutionen. For private lederejede institutioner medtages alene driftsudgifter og driftsindtægter i kommunens budget og regnskab, idet institutionens udgifter til renter og afdrag betragtes som huslejeudgift. Ejerforholdet Andre offentlige myndigheder anvendes ved driftstilskud og takstbetaling til ordninger og institutioner i offentligt regi, men uden for kommunen. Herunder anføres f.eks. takstbetaling for ophold i institutioner, der henhører under andre kommuner, amtskommuner, staten m.v., betaling for brug af fælleskommunale institutioner, der ikke drives af den pågældende kommune osv. Det bemærkes, at der i de af kommunerne benyttede økonomisystemer er knyttet numre til overskrifterne vedrørende ejerforhold. Omkostningssted Kontonummerets 5., 6., 7. og 8. ciffer anvendes til opdeling af kommunens omkostningssteder. Angivelsen af omkostningssted er autoriseret for funktion 4.01 Somatiske sygehuse og 4.02 Psykiatriske sygehuse og afdelinger. De enkelte sygehuskommuner skal således vælge stednummer for det enkelte sygehus inden for intervallet Fællesudgifter og -indtægter skal registreres på omkostningssted eller på stednummer Anvendelsen af omkostningssted er endvidere autoriseret i regnskabet på funktion 3.01 Folkeskoler, 3.05 Skolefritidsordninger, 3.41 Gymnasier, 5.12 Vuggestuer, 5.13 Børnehaver, 5.14 Integrerede daginstitutioner og 5.15 Fritidshjem. Udgangspunktet er her, at udgifter og indtægter til, hvad der må anses for institutionens kerneydelse er omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted. Kerneydelsen defineres som den grundlæggende ydelse, der er forbundet med et pågældende funktionsområde, f.eks. pasning i en børneinstitution. Udgifter og indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige produktion af kerneydelsen f.eks. udgifter til administration på institutionen, inventar, vand, varme, strøm indvendig vedligeholdelse og rengøring er ligeledes omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Til samtlige kommuner 8. juli 1996 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

Til samtlige kommuner 8. juli 1996 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner 8. juli 1996 og amtskommuner m.fl. 1. økonomiske kontor 1996/1562-9 si\br94\oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Det er efter

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem 4.7 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige drifts-

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.3 - side 1. Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: regnskab 2009

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.3 - side 1. Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: regnskab 2009 Budget- og regnskabssystem for regioner 8.3 - side 1 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: regnskab 2009 8.3 Regler for de forskellige kategorier af aktiver I dette afsnit beskrives reglerne for indregning

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

8.3 Regler for de forskellige kategorier af aktiver

8.3 Regler for de forskellige kategorier af aktiver Budget- og regnskabssystem 8.3 - side 1 8.3 Regler for de forskellige kategorier af aktiver I dette afsnit beskrives reglerne for indregning og måling for forskellige kategorier af aktiver dvs. henholdsvis

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis:

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis: Side 1 af 8 Notat 10. maj 2012 ØKO/SRH/JBN Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing Læs om reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing Reglerne for den regnskabsmæssige

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.7 - side 1 Dato: September 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet. Hovedkontoen er opbygget således, at ydelser,

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

Til samtlige kommuner 9. april 1997 og ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

Til samtlige kommuner 9. april 1997 og ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner 9. april 1997 og amtskommuner m.fl. 1. økonomiske kontor 1997/1562-1 jsp ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Det er efter drøftelse

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet.

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev Til samtlige kommuner 20. april 1995 og amtskommuner m.fl. Økonomisk afdeling 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Efter drøftelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bilag 9 Kasse- og regnskabsregulativet omkring måling af aktiver

Bilag 9 Kasse- og regnskabsregulativet omkring måling af aktiver Bilag 9 Kasse- og regnskabsregulativet omkring måling af aktiver Grundlag I henhold til gældende regler for kommunale budget- og regnskabssystemer fastsættes nedenstående regler for indregning og måling

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. december 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orientering.december.2002 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17.

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17. DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING THE ASSOCIATION OF DANISH FINANCE HOUSES DER VERBAND DER DÄNISCHEN FINANZIERUNGSGESELLSCHAFTEN ASSOCIATION DANOISES DES ESTABLISSEMENTS FINANCIERS Til foreningens

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 2.6 - side 1. Dato: 21. januar 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008

Budget- og regnskabssystem for kommuner 2.6 - side 1. Dato: 21. januar 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 Budget- og regnskabssystem for kommuner 2.6 - side 1 Dato: 21. januar 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 36. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 36. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 20. juni 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 36. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Til samtlige kommuner 31. januar 1996 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

Til samtlige kommuner 31. januar 1996 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner 31. januar 1996 og amtskommuner m.fl. 1. økonomiske kontor 1995/1562-8 si\br93\oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Det er

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Orientering om ændring i Budget- og ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 23 omgang rettelsessider

Orientering om ændring i Budget- og ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 23 omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. februar 2004 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2004-2540-10 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering om ændring i Budget- og ændringer i Budget- og regnskabssystem for

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Arbejdskapital og balanceposter

Arbejdskapital og balanceposter 1 Arbejdskapital og balanceposter Partner, cheføkonom, Jørgen Dreyer Hemmsen, Økonomisk Analyse 2 Oversigt for de næste 40 minutter Hvad er arbejdskapital, og hvorfor er arbejdskapital vigtig? Virksomhedsspecifikke

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner

Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner BEK nr 54 af 23/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 30. august 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2012-01894 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Ad 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten

Ad 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 10. januar 2006 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2004-2481-5 Sagsbeh.: PDP Fil-navn: Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner,

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Medlemmerne af Budget- og regnskabsudvalget Sagsnr. 2015-944 Doknr. 219580 Dato 27-03-2015 HØRING OM: Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider Til alle kommuner og sammenlægningsudvalg Dato: 18. oktober 2006 Kontor: Kmadm. J.nr.: 2005-2540-22 Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Orienteringsskriv_1.omgang Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere