LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten"

Transkript

1 LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Sep tem ber 2008

2 Re dak tio nen Så er det hver dag, og Lo kal nyt ten er på ga den igen. Vi har alle haft som mer - ferie, osse re dak tio nen. Som det frem - går inde i bla det har lo kal rå det haft travlt med at skri ve an søg ning til kom - mu nen, og da der er gen gan gere i lo kal - råd og Lo kal nyt tens re dak tion er det ble vet lidt be græn set med de øv ri ge re - dak tio nel le ak ti vi te ter. Med det te num - mer føl ger en fol der hvor I kan læse vores ansøgning til kommunen. Det er osse ti den nu, hvor vi be der om et fri vil ligt bi drag til tryk ning af Lo kal - nyt ten. Som I ved hjæl per dis se pen ge med til at vi kan få dæk ket vores ud gif - ter, og vi si ger på for hånd man ge tak for hjæl pen. Vi be der jer bru ge det vedlagte girokort. Vi kan i det te num mer præ sen tere en ny fast ru brik, idet Kir sten Hart vig fra Træ den vil give os nog le af op skrif ter ne fra sin ko ge bog. Vi glæ der os til at stif te be kendt skab med hendes køkken. Året er kom met godt i gang med sko - lestart og sports fest og kom men de fest - li ge sammen kom ster, Træ den mar ked, høst fest, mu si kar ran ge men ter mm. Så vi ta ger efter årets ud for drin ger op med godt humør. lm og uj Næ ste de ad li nes: 1. november februar maj august 2009 Om Lo kal nyt ten: Re dak tion: Lis beth Mul vad Anne Us sing-jep sen Karen Poulsen Svend Jør gen sen Lay out: John Gran berg Mail: lay kal nyt ten.dk Web: kal nyt ten.dk An non cer: Pris pr. år (4 num re) 1/2 side: 800 kr. 1/4 side: 500 kr. 1/8 side: 300 kr. Hen ven del se til: Jør gen Buch Tryk: In fo sign Op lag stal: 375 2

3 Svensk sommerstemning i Tønning Søn dag den 24. au gust spil le de Bjar novs spil le mandskvintet i Tønning præ - ste gårds ha ve. Kvin tet ten hav de ind til da, haft 8 kirkekoncerter med svensk spil le mand smu sik, så som: Näcken från Kvarn ba chen, og dan ske dan se fra 1760, som Mor gen stjer ne af Ras mus Storm. Som det frem går af bi lle der - ne blev der også dan set lidt til de mun tre to ner, idet Bjar ne Bor ding før te an i grøn sværs dans. Kvin tet ten be står af Knud og Lis beth Bjar nov på hen holds vis vio lin og tvær fløj te, Dor te Kri eg baum på har mo ni ka og Karen og Bjar ne B. Jør gen - sen på klari net og so pran fløj te. De frem mød te hav de en hyg ge lig efter mid dag, og ime dens de voks ne lyt te - de og dan se de, gjor de bør ne ne krum spring på havens trampolin. Vi glæ der os al lere de til næ ste år. På me nig heds rå dets veg ne, Mo gens Birk 3

4 Skolen i det åbne land Vi tilbyder: Børnehave klasse SFO "Børneboligen" Klassestørrelse 16 elever 15 års erfaring i at give børn en meningsfyldt skoletid Tønning-Træden Friskole, Skolebakken 24, 8740 Brædstrup Tlf mail: - 4

5 Mobilnr Jens Hansen Søgade Brædstrup Tlf Mobil

6 Lidt fra naturens spisekammer af Kir sten Hart vig Det er efter år og som merens over flod be gyn der at træk ke sig til ba ge til rød der ne og jor den. Far ver ne skif ter med ly set, og det er tid at ind sam le og dele som merens høst. I sko ven er der nød der, vil de svam pe og bær, i le ven de hegn og ved sti er og veje er der hy ben og æbler. Al le veg ne var sler al ver dens gyld ne nu an cer om solens farvel. Mad lav nin gen kan af spej le sæ so nen med blidt sim ren de sup per og gry deret ter, der er stat ter som merens hot te grill. Rod frug ter og kar tof ler, blad sel leri og bøn ner, græs kar og majs bli ver de mest brug te in gre di en ser, mens søde kastan jer og svam - pe, pærer og æbler, bær og dru er gi ver eks tra far ve og smag til efter årets fest lig hed. Den ne sæ son, hvor nat og dag er lige, er et godt tids punkt at ren se ud i sy ste met før vin teren. Tra di tio nel le ud ren sen de efter år skure og fast er kan være med til at maxi mere im mu ni te ten før vin teren. I na tur me di cin er efter året for bun det med ma ven og lun ger ne en tid til at for dø je som merens over flod og op lag re re ser ver til vin teren. Tid til at fyl de lun ger ne med frisk luft, der nærer og ren ser både krop og sjæl. Prøv dis se lune efter års ret ter fra an dre lan de. De an givne mæng der er til 2 per so - ner, så du nemt kan for doble til 4 el ler dele til 1. Brug så vidt mu ligt øko lo gi ske in - gre di en ser. SOUPE AU PISTOU Den ne mæt ten de fran ske ur te sup pe er et mål tid i sig selv. Den ta ger navn ef ter pesto, som til sæt tes til sidst. Sup pen er rig på anti oxi dan ter, jern, kal cium, og B vitaminer. Oli ven olie til svits ning 1 lil le por re, skåret i ski ver 1 løg, skåret i halve og ski vet 1 fed hvid løg, fin thak ket 3 to ma ter, blen det 1 l grønt sags boul lion (el ler vand og boul lion ter ning) 1 hånd fuld grøn ne bøn ner, hak ket 1 stilk blad sel leri (med bla de), skåret i ski ver 1 kar tof fel, skåret i ter nin ger 100 g hvi de bøn ner, kog te el ler fra dåse 2 spsk små ma karo ni hav salt og sort pe ber ef ter smag 6

7 pistou: 1 hånd fuld frisk ba si li kum, hak ket 3 fed hvid løg lidt oli ven olie parmesan eller gærflager efter smag (kan udelades) lidt hav salt Lidt olie op var mes i en gry de og por rer, løg og hvid løg sau teres blidt til de er blø - de. To ma ter ne til sæt tes, der ef ter boul lio nen. Sup pen brin ges i kog og re sten af sup - pein gre di en ser ne, på nær ma karo ni en, til sæt tes. Sim rer i små 10 mi nut ter. Makaronien til sæt tes og ko ges med til den er blød. Smag til med salt og pe ber. Pistou en til bere des i mor ter ved at stø de alle ingredienserne sammen til en tyk pasta. Til sæt pistou en til sup pen og ser ver med tyk ke ski ver fransk brød el ler flu tes. LOUISIANA GUMBO En traditionel amerikanske efterårsgryde, som er rig på flerumættede fedtsyrer, vi - ta mi ner, mi nera ler og antioxidanter. 1 spsk maj so lie 1 lil le rød løg, skåret i halve og ski vet 1 laur bærblad et drys cayennepeber (efter smag) ½ grøn pe ber frugt, skåret i strim ler ½ rød pe ber frugt, skåret i strim ler 1 stilk blad sel leri, skåret i ski ver 200g græs kar, uden ker ner, skræl let og skåret i tern 1 spsk hve de mel 250g to ma ter, hak ket 2dl grønt sags boul lion 100g rø get pøl se (kød el ler ve ge tar), skåret i ski ver hav salt og mas ser af sort pe ber Op varm oli en i en tyk bun det gry de og sau ter for sig tigt lø get sam men med kryd - deri er ne. Til sæt pe ber frug ter ne fulgt af blad sel leri en og græ skaret. Sau ter blidt i 3-5 mi nut ter, drys med mel og rør rundt et lil le mi nut før to ma ter og boul lion til - sæt tes. Bring i kog, læg låg på, og lad ret ten sim re i ca. 10 mi nut ter. Pøl se ski ver ne til sæt tes og var mes igen nem. Smag til med salt og pe ber, og ser ver med ris. (Tip: brug bru ne ris og start med at sæt te dem over, før du be gyn der på gumboen, så er det hele færdigt samtidig.) 7

8 APPLE CRUMBLE I Eng land spi ser man apple crum ble (som vel kan kal des æble-smuldre ka ge på dansk) til des sert hele efter året og vin teren. Man kan bru ge alle slags æbler. 20g ro si ner 1 spsk rom (valg frit, ikke nød ven digt) 2 æbler, skåret i tyn de ski ver (uden ker ne hus) 1 spsk vin dru e ker ne o lie (el ler maj so lie) 125g hav re gryn 25g hak ke de val nød der 2 spsk ahorn sirup (al min de lig sirup el ler suk ker kan også bru ges) Be gynd med at læg ge ro si ner ne i blød i nog le mi nut ter i en skål med rom men (hvis du be nyt ter det) og nok koldt vand til at dæk ke dem. Imens op var mes ovne ne til 230 C. Æble ski ver ne læg ges i et smurt ovn fast fad, og over hæl des med de ud blød - te ro si ner og de res væde. Oli en var mes blidt i en lil le gry de, hav re gryn og val nød - der til sæt tes un der om røring, der ef ter til sæt tes siru pen og var mes igen nem un der sta dig om røring i ca 1 mi nut. Hav re gryns blan din gen for de les over æbler ne, og crublen bag es i den var me ovn i ca mi nut ter til over fla den er gyl den brun. Ser veres med is el ler yoghurt, eller hvis det skal være helt rigtigt med budding! 8 VINDRUER (Vi tis vi ni fera) inde hol der vi ta min B3, B6, bi o tin, mag ne sium, fos for, kob ber, jern, se len, zink og anti oxi dan ten an tho cya nin. De har en be tæn - del ses hæm men de, anti oxi deren de og ud ren sen de virk ning. Fri ske dru er kan være med til at for mind ske ef fek ten af al ler ge ner, viru ser og car ci no ge ner. De bin der des uden frie ra di ka ler, og er ide el le til ud ren sing. TRADITIONEL DRUEKUR Det bed ste tids punkt at gå på dru e kur er i efter året, hvor dru er ne er fri ske, bi lli ge og tal ri ge. Vælg øko lo gi ske dru er og spis så man ge du vil på dru e da ge ne. Du bør osse drik ke mas ser af frisk vand un der kuren, så vel som små por tio ner usø - det øko lo gisk dru e saft (drik lidt men tit). Kuren varer en uge. Det er godt at starte en onsdag. Dag 1, 2 og 3:spis in tet an det end vin dru er, og drik ude luk ken de vand og dru e - saft. Dag 4:spis in tet, men drik mas ser af vand, og små por tio ner vin dru e saft. Dag 5, 6 og 7:Spis in tet an det end vin dru er, og drik ude luk ken de vand og dru e - saft. OBS som med alle fast er og di æ ter gæl der det, at hvis du li der af en al vor lig syg dom, så som kræft, di a be tes, de pres sion, spi se for styr rel ser, svær ast ma el ler epi lep si, bør du ikke gå igang uden din læges vidende.

9 Sportsfesten Lør dag den 16. Au gust sum me de sportspladsen ved fri sko len igen af liv. Årets sports fest løb af stablen i det dej lig ste au gust vejr. Fla gal lé en og sko lens flag var - sle de fest lig he der. Tid lig mor gen duf te de der af kaf fe og rund styk ker, som alle inter es sere de kun ne kom me for bi og ind ta ge mens der blev slud ret ved bæn ke ne el - ler set på fod bold kamp. Lige fra mor gen stun den var der fod bold kam pe på pro - gram met. Alle vores hold fik spil let gode kam pe, nog le måt te end da ud i straf fe spark skon kur ren ce for at få af gjort hvil ket hold, der var vær di ge til at gå hjem med de ind køb te guld- el ler sølv me dal jer om hal sen. Som no get nyt i år, hav de vi ar ran geret ga de fod bold fre dag af ten, så nog le af os hav de ømme ben fra det te ar ran ge ment. Der var til meldt 5 hold: Sol skins bak ken, Hov ve jen, Træ den Uni ted, Sand ve jen og Blom hu le vej. Sidst nævn te løb af med sej ren, godt hjul pet af Mark, en 4. Klas ses spil ler som blev købt fra Nal dal vej, der ikke selv hav de stil let med hold! I det hele ta get var det vidst mest be styrel sens fa mi li er det var gået op for at der var ga de fod bold, men det var en rig tig hyg ge lig af ten, så vi prø ver igen næ ste år, og hå ber på flere til meld te hold. I lø bet af lør dag for mid dag kom der også luft i de to le je de hop pe bor ge, og der var sat be mand ing på, så le des at de vær ste uheld kun ne for hin dres, og de mind ste børn kun ne hjæl pes op. Det er et dej ligt ak tivt hjør ne til sports fe sten og det fun gerer rig - tig godt med man ge gla de børn, der får sig be væ get ind imel lem ind ta ge ne fra bo - den. En bod der i da gens an led ning blev kaldt Café hvep sere den. Der vrim le de med hvep se rundt om de søde sa ger, og rundt om de man ge fri vil li ge, der hav de meldt sig til at pas se bo den. Der var vist in gen der, der gik ram for bi! Bo den blev så le des også hjæl pe cen tral, hvor man kun ne få su get brod den ud og smut lidt sal ve på, når hvep se ne hav de slå et til! Midt på efter mid da gen duk ke de der 15 cy kel ryt - tere op fra Bræd strup Cy kel klub. Klub ben hav de ar ran geret et løb for bi Fri sko len og rundt om tre kan ten v. Gam mel strup. En rute de fle ste sko le børn ken der, på ca. 2,5 km. Bræd strup Cy kel klub har flere ak ti ve med lem mer fra vores om rå de, og vi fik set Mor ten Pe der sen, Jens Mand rup og Mal te Mand rup i fuld fart. Dej ligt med et ind slag fra en af de id ræts gre ne, det også er muligt at vælge i lokalområdet. Klinisk tandtekniker BIRGIT KILSMARK Vitus Berings Plads 2 st Horsens Telf

10 Lige ef ter cy kel lø bet var der Lands by dyst for bør ne ne. Hans Jør gen Buur, der er id ræts lærer, kan en mas se lege og spil, så han hav de ry stet en dyst ud af ær met, som alle kun ne del ta ge i. Her løb Træ den-bør ne ne af med sej ren. Til gen gæld var det de voks ne fra Tøn ning, der ero bre de van dre po ka len i dis cipli nen: Lands by dyst for Voks ne. I år var Tøn ning-hol dets drag ter skif tet ud med kamp drag ter m. sort bæl - te og det, samt en god kam pånd, gav pote. De slog de an dre lands by er ud i en slags ameri kansk fod bold, der set fra si de lin jen, ikke var for sjov! Næ, der blev spil let for at vin de, men hel dig vis med en sik ker dom mer på plet ten til at styre sla gets gang. Dagen sluttede med dejlig aftensmad i teltet. Helstegte pattegrise med masser af gode sa la ter og brød til. Køk ken hol det hav de, som de tid li gere år, haft travlt med at skyl le og snit te. Med god hjælp til at bære den lange vej ud og ind fra sko le køk ke - net, fik vi alle no get at spi se mens so len gik ned bag træ er ne, hvep se ne gik til ro, de yng ste børn be gynd te at bli ve pyl re de og be styrel sen blev træt te i be ne ne. Mari an ne Tro els gaard 10

11 Tønning Auto Aps V/ Bjarne Tholstrup Alt i reparationer, karosseri- og glasskader. God lokal service Tønningvej 9, 8740 Brædstrup, Tlf

12 Kirken Ind skriv ning til kon fir ma tion 2009 i Tøn ning-træ den Ind skriv ning til kon fir ma tions for bere del se for 7. klas setrin på Tøn - ning-træ den Fri sko le sker ved guds tje ne sten i Tøn ning Kir ke søn dag den 7. sep - tember 2008 kl Med bring ven ligst dåbs- el ler navne at test Mini kon fir mand er fra Tøn ning-træ den Me dens lø vet fal der af træ er ne, til by des de nye fri ske skud fra Tøn ning-træ den Fri sko les 3. klas se at være det te ef ter års nye store mini kon fir mand er. Under vis nin - gen fin der sted hver ons dag fra kl i kon fir mand stu en i Tøn ning. Vi star ter ons dag den 17. sep tem ber og kører på til kir ke årets slut ning. Per so na let ved Tøn ning-træ den Kir ker Høstgudstjeneste i Træden Kirke Søn dag den 21. sep tem ber er der høst guds tje ne ste i Træ den Kir ke kl Ef ter tje ne sten i Træ den vil der være kir ke kaf fe i vå ben hu set. Des uden vil der ef ter guds - tje ne sten være auk tion over de for hå bent lig man ge for skel li ge eks empler på hø - stens rige ga ver. Der for er det me nig heds rå dets håb, at så man ge som mu ligt vil del ta ge og med brin ge høst pynt til auk tio nen. Det være sig fra køk ken- og pryd ha - vens over flod el ler mar kens sam me. Hele høstofret går til Møldrup Optagelseshjem. San gaf ten i Tøn ning Kir ke og præ ste gård Tors dag den 2. ok to ber af hol der per so na let ved Tøn ning og Træ den kir ker en san - gaf ten. Den mu si kal ske del af aft nens pro gram star ter i Tøn ning Kir ke kl , hvor vi igen vil sæt te fo kus på nog le af de nye sal mer i sal me bo gen. Man ge af dis se sal mer har flere me lo di er at væl ge imel lem, så kom og giv din me ning til kende. Alle er velkomne. Tøn ning-træ den Me nig heds råd. Kirkekoncert i Træden Kirke Tirs dag den 28. ok to ber kl er der kon cert med Nim Sang kor i Træ den Kir ke. Korets bre de re per toire stræk ker sig over bl.a. go spel, højsko le sang, ever gre ens, 60-pop, og klas si ske li e der af Schu bert i dansk be ar bej del se, og det rum mer san ge med så for skel li ge kunst nere som Kim Lar sen, Sis sel Kyr kje bø, Abba, Val de mar Ras mus sen og Whit ney Houston. Ved kir ke kon cer ten vil der være ind lag te fæl les - sal mer. Alle er vel kom ne til koncerten hvor der er gratis adgang. Tøn ning-træ den me nig heds råd 12

13 Alle hel gens guds tje ne ste i Tøn ning og Træ den Søn dag den 2. no vem ber er det Alle hel gens dag. El ler ret tere det er alle hel gens søn dag. Alle hel gens dag lig ger jo 1. no vem ber og var i mid de lal der kir ken da gen til min de om alle de hel ge ner og mar tyrer, der hav de lidt dø den for Jesu skyld. D. 2. no vem ber kal des Alle sjæ les dag, og var(og er) den ka tol ske kir kes min de dag for alle de af dø de tro en de sjæ le. Ef ter re for ma tio nen i Dan mark i 1537 blev hel gen dyr - kel sen af skaf fet og al le hel gens dag blev i ste det den dag, hvor vi i kir ken min des de, som er døde i årets løb. De er vore hel ge ner. Da gen blev hen lagt til at fej res 1. søn - dag i no vem ber. I man ge af lan dets kir ker mar keres da gen ved at tæn de lys for de, som er døde, lige - som de res navne nævnes. Ved guds tje ne ster ne d. 2. no vem ber i Træ den kl og i Tøn ning kl vil vi også tæn de lys til min de om de, som er døde el ler be - gra vet i vores sog ne, samt for de som er be gra vet an det steds af under teg ne de. Navne oplæs nin gen og lystæn din gen vil bli ve efter fulgt af stilhed under in strumen tal musik. Mo gens Birk Ju le kon cert i Tøn ning Kir ke Ju len er tra di tio ner nes tid, og en af de bed ste er årets ju le kon cert med det tid li gere Bræd strup Mu sik sko le, nu Hor sens Mu sik sko les af de ling i Bræd strup, når de sam men med Tøn ning-træ den Fri sko les Kor syn ger ju len ind med et stem nings fyldt ju le pro gram. Så vel so li ster som sam spils grup per og kor vil sør ge for, at vi alle kom mer i den ret te ju le stem ning, når de lør dag den 29. no vem ber kl la der to ner ne sprin ge un der de gam le hvæl vin ger. Alle er velkomne til koncerten, hvor der er gratis adgang. Tøn ning-træ den Me nig heds råd. Fa mi li e guds tje ne ste i Tøn ning Kir ke søn dag den 30. no vem ber kl Den ne søn dag er årets mini kon fir mand er og de res fa mi li er sær ligt ind bud te, men alle øv ri ge er mere end vel kom ne til at del ta ge i den ne guds tje ne ste som fore går i bør ne høj de, så tag en de lig na bo en og bedsteforældrene med. Me nig heds rå det 13

14 Lokalrådet Lo kal rå dets med lem mer har haft travlt her i som mer var men med at sammen skri ve og sammen fat te vin terens og for årets ar bej de i sce nari e værk ste det. Som I vil be - mær ke føl ger der en lil le fol der med Lo kal nyt ten den ne gang, som for mu lerer vores øn sker og vi sio ner for lo ka lom rå det. Fol deren er tek sten til vores an søg ning til Hor sens Kom mu ne om at vores øn sker bli ver ta get i be tragt ning i kom mu nens ud - ar bej del se af lo kalpla ner for den nye stor kom mu ne. Ud over selve an søg nin gen med føl ger en ræk ke bi lag, som I kan læse på hjem me si den kal raad.htm Lo kal rå det si ger tak for hjælp til at skri ve rap por ten til Kir sten Hart vig og Leif An - dersen. Så er det tid til gen eral for sam ling. Dags or den Da to en er ons dag den 24. sep tem ber kl på Fri sko len 1) valg af diri gent 2) lo kal rå dets be ret ning 3) det re vi dere de regn skab 4) for slag fra Tøn ning for sam lings hus. Hvor dan skal pen ge ne fra sal get af for sam lings hu set bruges? 5) ind kom ne for slag 6) valg. Ole Brandt An der sen, Jo chen Böttger og Karen Poul sen øn sker ikke gen - valg 7) even tu elt For slag som øn skes be hand let på gen eral for sam lin gen skal være lo kal rå det i hæn - de se nest den17. sep tem ber, sen des til An ders Madsen I lo kal rå det har vi dis ku teret, hvor dan vi går vi dere med ar bej det med vores lo kal - sam fund. Der vil bli ve rig lej lig hed til at de bat tere det te på gen eral for sam lin gen. uj 14

15 Idrætten GYMNASTIK PROGRAM SÆSON år: Ons dag...kl Le dere: Ja cob Buch reitz, Ida Si mon sen. 5 åri ge og 0 klas se: Tirs dag.....kl Le dere: Lise V. Ol sen, Mads Ol sen Si mo ne Røj gaard 3-4-5klas se: Tirs dag...kl Le dere: Sari Nør mark Schøn taun Laura Ni el sen Spring for 6 klas se og op ef ter: Mand ag.....kl Le dere: Je a nett Har mark Schøn tau Christi an As mus sen Volleyball Ons dag...kl Le der: Ni els We nøe Alle hol de ne start op i uge 39 Bad min ton til mel ding Mand ag den 15.sep tem ber 2008 kl på Tøn ning-træ den Fri sko le, hvor der vil fore gå lod træk ning af spil le ti der. Be mærk kun kr.400,- for en bane i en hel sæ son. Uden dørs fod bold er i fuld gang på sportspladsens græs ba ner. Til ok to ber skif tes dis se ud, for no gen af år gan ge ne, med til bud om in den dørs fod bold i hal len i Bræd strup. Nyt: Lø be klub. Hver ons dag kl mø des vi ved par kerings pladsen på Fri sko len og alt ef ter del ta ger ne lø ber vi på na tur sti en el ler kører et an det sted hen i om eg - nen. Ru ten er pt. på ca. 5 km. Hvis du har spørgs mål så ring til: Bo dil Rød gård Jen sen el ler Su san ne Jen sen

16 Fri sko len Som meren er nu vel over stå et, og alle ele ver og lærere er igen til ba ge i van te om gi vel ser. Sko len rum mer nu 145 ele ver, som føl ge af til gang til nog le klas ser, samt at 8. klas se nu er op ret tet på sko len. Al lere de fra sko le årets start er der ar - ran ge men ter i og om kring sko len. Lør - dag den 16. au gust af hold tes den tra di tions ri ge Sports fest og søn dag den 24. au gust fortsatte vi i spor tens tegn og stil lede med et hold til Bræd - struplø bet. Sko lens hver dag får et lil le afb ræk den 9. sep tem ber, da vi hol der Høst fest. Her kom mer alle ele ver med hjem me - dyr ke de grønt sa ger, kål ho ve der og an - det godt, og vin deren af sol sik ke konkur ren cen skal også fin des den ne dag. Så fra star ten er der god ak tí vi tet om - kring vores fri sko le. Fri sko lens 7. klas se dra ger af sted mod vores hoved stad tirs dag den 2. sep tem - ber. Turen er med 2 over nat nin ger, og alle de store kul turel le ting skal op le ves på den ne tur. I ugen op til efter års feri en er der em neu - ge på sko len. Den vil i år bli ve delt op i en na tur/kul tur-uge og mo tions u ge, og vi slut ter som van ligt af - fre dag før efter - årsferi en - med sko ler nes mo tions dag, som vi af hol der i sam ar bej de med Vest - birk Fri sko le. Vores 4. klas se skal til Ving sted-cen tret og op le ve 3 dage i røg og damp og leve som man gjor de for man ge hund re de år si den. Det fore går fra mand ag den ons dag den 22. ok to ber. Fredag den 28. november holder vi den traditionelle Juleklipdag på skolen, hvor vi pynter op til jul og får æbleskiver eller risengrød. Med øn sket om et godt sko le år. Tho mas Kils mark 16

17 Gamle dage i Træden En nu af død land mand fra Tro el strup, som sang i mit ældre kor på Gigt ple je - hjem met i hen ved 10 år, har for talt mig føl gen de : I gam le dage, præ cis hvor når hu ske de han ikke, men det var i hvert fald før bi - ler nes tid, skul le der en gang hol des valg i Tøn ning-træ den sogn. Det te år skul le det fore gå i Træ den for sam lings hus, da det sid ste gang var lø bet af sta be len i Tøn ning. Det hav de sne et kraf tigt, der var dri ver over alt, og det var to talt ufrem kom me ligt. (Vej ret var lige så vold somt som det, vi har op le vet de sid - ste par år i fe bru ar.) Det skul le vise sig at få af gøren de be tyd ning for val gets ud fald. Tro el strup per ne vil le ger ne have en af de res egne som for mand, men det var svært, for både tøn nin ger ne og træ de - ner ne var flere. Det var mil dest talt ufrem kom me ligt. He ste vog ne ne kun ne ikke kom me igen - nem. Her var gode råd dyre. Men man fandt på råd. Man trak ka ner ne frem og af tal te at træk ke dem ud over mar ker ne. Det var nok lidt vildt, man kun ne jo ikke i sne fo get se, hvad der gem te sig un der sne en, det kun ne let gå galt. Men man ved tog at gøre for sø get, for det gjaldt om at sny de dem fra Tøn ning. Så hu - møret var højt, da man drog af sted. I Tøn ning kik ke de man ud af vin du er ne og så ikke an det end det bare sne fog. Det var ikke et vejr for en mand at be væ - ge sig ud i, og dem fra Tro el strup hav de jo læn gere at køre. De har gi vet op i Tro el strup, så det har in gen hast for os, sag de de i Tøn ning og sat te sig ind til kak ke lovnen for at nyde de res kaf fe. Man tog den med ro. Da tøn nin ger ne sidst på da gen fik hum - met sig ud i vej ret, som da var lø jet no - get af, var valg hand lin gen over stå et, og dem fra Tro el strup hav de vun det val get og fået de res mand i sog nerå det. Hvor - dan de hav de klaret det, ved jeg ikke, de er nok væl tet nog le gan ge under vejs. Men de har garan teret haft det sjovt. I den føl gen de valg perio de kan det nok være, at dem fra Tro el strup af og til gri - ne de lunt i skæg get. Karen Bæk bøl Jør gen sen 17

18 K øb el l er sælg din bol ig hos home Ole Schultz HORSENS v/ Poul Johansen Nørregade Horsens Tl f Det gør ikke noget man er foran FOR DANS KE BANK KONCERNEN Bredgade Brædstrup Tlf

19 Månedens digt I den ne må ned skal vi til ba ge til Den unge Johannes V. Jensen ud gav sin før ste digt sam ling, Dig te 1906 og ind var sle de et nyt sprog og en ny lyrik. Vi nø jes med et ud drag, da hele dig tet er for langt. Ved Frokosten Kafeen skal være velsignet! Gud ske Lov for So fa hjør nets Fløjl! Jeg om fat ter min Kell ner med Sym pa ti, jeg sid der sval og bar beret ved Bor det, fin der Stan gen un der det med Fød der ne og spi ler Næ sen mod Du gens ky ske Klor lugt. Giv mig en Ba jer! Jeg vil be røm me det rav gu le Øl fra Fad. Det er isaf kø let, og det fra a der af Kul syre, Død og Djæ vel, hvor mine Tæn der læn ges ef ter det! Mit Svælg drik ker, al lere de naar jeg ser det paa Af stand! Jeg vil be gra ve mig i en Slurk... Jeg er tør stig... i Af tes, hvor dan var det? Nu har jeg det godt. Der staar fire Styk ker Smør re brød for mig. Først spi ser jeg et med Æg og Sild O An el sen om Svovl brin te og om Jod lugt fra Ha vets Tangs ko ve! Der paa sæt ter jeg Tand i et ungt og skært Styk ke med Steg, og her for dy ber det Sma gen, at jeg tier. Rul le pøl sens Bou qu et af Faar og af oli e dryp pen de Ma ski ner, Væ veri er, ud vi der mit Vel be fin den de. Osten knyt ter Stem nin gen af For raad nel se og ry gen de El skov sam men i mit Hjerte. Men nu skæl ver mit Bryst mod Snap sen, som jeg har skæn ket mig af den iskol de Fla ske. Se den spil ler, den ler klart, jeg hol der den op som en le ven de Di a mant, Kornb ræn de vin, kort sagt, Dan mark! Her sid der jeg og be re der mig det bed ste Øjeblik. Her er godt. Hat te pas serer Vin du et, me get Folk fær des paa Ga den. Jeg har sagt til mig selv, at Li vet og Sol sy ste met gaar glim ren de. Skaal! Skaal! 19

20 Fuglefri industrigulve En dag i efter året var jeg ude at gå en tur. Jeg træng te til at røre mig og tra ve - de ud ad Kokv røv lvej i en ind ad vendt stem ning. Øj ne ne ser, men man re gi - strerer ikke rig tigt hvad det er man ser. Et blødt, fug tigt og dis et vejr for stær ke - de den med i ta ti ve til stand, jeg be fandt mig i, hæn der ne godt ned i lommerne og så af sted. Der gik jeg alt så, og plud se lig re gi - strere de jeg et højst ejen dom me ligt budskab. Fug le fri ind u stri gul ve! Hvad i alverden var det, jeg hav de set, hvad er fug le fri ind u stri gul ve for no get? Inde i hoved et på mig eks plo dere de bi - lle der af store ind u stri hal ler, pal ler med stabler af velemballerede kasser og pak - ker, trucks og mænd i over alls og med høre værn. Last bi ler, kra ner og travl hed. Og i hal len svir rer det med fug le, som fløj ter, pip per, kne brer, syn ger, kuk ker, skri ger. Et tæp pe af øre dø ven de larm. Sva ler pif ter af sted, store må ger sej ler høj lydt un der jern bu er ne, kra ger skræp - per, en flok spur ve kvid rer ener veren de og mo no tont på gul vet, sol sor ten fløj ter på hal lens tag, en hane ga ler, og uset aner man en nat ter gal et sted i rum met. Et par arapapegøjer sidder majestætisk på top pen af en sta bel kas ser og si ger Pop pe dreng ha suk ker, mel lem be - ne ne på mæn de ne tra sker snad ren de æn der, gæs, sva ner, bog fin ker hop per fra kas se til kas se, og al lerø verst un der hal lens tag en søvnig ugle. På gul vet er der ful ge klat ter i alle far ver og fa co ner. Og hvor dan sør ger man så for at ind u - stri gul ve ne kan hol des fug le fri? Stø ber man et net af små stål tråds styk - ker ned i gul vet, så fug le ne ikke kan sæt te sig? Men hvor dan kan man så gå og køre på gul vet? An sæt ter man en fug le fæn ger med et klok ke spil og et net? Har man af ta ler med Dansk or ni to lo - gisk for ening om af hent ning af fug le? Vil vi op le ve et fug le mareridt a la Hitch cock, hvor fug le ne over fal der sa - geslø se men ne sker? Ja, hvor dan i al - ver den vil man sik re fug le fri ind u strigul ve? Så vend te jeg om. Der holdt en bil. Og på si den af den stod der fu ge fri ind u stri gul ve. Øv! Det hav de nu været sjo vere, hvis der hav de stået fug le fri. uj 20

21 Træden Marked søndag d. 7. september Kl by der vi på gra tis kaf fe og rund styk ker I lø bet af da gen vil der fore gå en mas se ting som f.eks: Salg af di ver se ting ved bo der - har du lyst til at sæl ge no get, så har du chan cen her.... Pris for bo den er kr. 15 for børn og kr. 25 for voks ne Dyr skue - har I de jii ge og flot te dyr, så tag dem med på mar ke dets dyr skue. Det star ter ca. kl Fro kost - vi sælger hjemmebagte pizzasnegle og pølser fra grillen Po nyrid ning - fra kl kl Cy kel rin grid ning - fra kl Hønse - høm - høm - kom og se hvor hønen sk.... Kage - bage - kon kur ren ce - bag din fa vorit ka ge, sjov, flot, stor eller lille. Kl. ca ud pe ges vin deren. Cafe - her kan du købe lækker kage og en god kop kaf fe samt is og so da vand. Den po pul rære skydeskive er der også i år. Kom og ram plet. Dagens overraskelse - kom og få en god op le vel se k Der er lagt op til en hyg ge lig dag med man ge for skel li ge ak ti vi te ter, så tag fa mi li en og na bo en med så vi kan få en sjov dag sammen. Tilmel ding til bo der, dyr skue og ka ge ba ge kon kur ren ce - ring til An et te se nest den 4. sep tem ber. Fyld dine lom mer med møn ter og gør et kup i bo der ne og støt Fot sam lings hu set i cafe en. Vi ses til en dej lig mar keds dag vi har be stilt godt vejr. Ven lig hil sen Be bo er fore nin gen 21

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer.

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. Arbejdslørdag Kirkelige arrangementer. LOKAL NYTTEN Scenarieværksted Fremtidstanker Idrætten "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer Lead me Drengeliv i Træden Månedens digt Rejsebrev fra USA Klostermølle Naturklub Troelstrup Gammelstrup Tønning

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken.

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken. GLOBAL NYTTEN Benny Holst Kirstens Klumme Bangladesh Brasilien Peru Tan za nia Kirken Island Trold mand en fra Oz Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Decem ber 2008 Re

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Men det bli ver FU AM-for år igen Glæ den ved at være ale ne Hvor bli ver en som he den af? Na bo skab, når vi bli r gam le Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne Ind kal del se til Gen eral for sam

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Café Bi xen Den græm me æl ding er ble vet til den smuk ke sva ne. Ef ter om byg nin ger og gen åb nin gen i marts 2014 er gen brugs bu tik ken "Cafe Bi xen" ble vet

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL SKEJBY Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Doña Musica s Butterflies

Doña Musica s Butterflies LMKKBVVF, Doña Musica s Butterflies ODIN TEATRET NORDISK TEATERLABORATORIUM POSTBOKS 1283 - DK-7500 HOLSTEBRO - DENMARK TEL. +45 97 42 47 77 - FAX +45 97 41 04 82 E-MAIL odin@odinteatret.dk - www.odinteatret.dk

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Smag for leg. Tekster og akkorder

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Smag for leg. Tekster og akkorder Smag for leg Tekster og akkorder Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Smag for leg... s. 3 Hvem vil lave suppe... s. 4 Grøntsagsgymnastik...

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer FU AM i ud vik ling Lidt om gen era tio ner nes hus At op le ve den fjer de al der De gam le og kom mu ne val get Gør no get ved din livs historie! Ind kal del se til Gen eral for sam ling Nyt fra FU AM

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Det går frem ad for FUAM Om sorg er ik ke, hvad det var Sure gam le mænd Hvad fik du ik ke talt med di ne for æl dre om? At op le ve al deren Se nior TV Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vir ke ly stens ve je i FUAM Længst mu ligt i eget hjem Re ferat af Gen eral for sam lin gen Ny he der om det lange liv Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 31. år gang Juni 2011

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG 3 SYNGER sammen 3 synger sammen Når vi synger sammen, kan vi se, høre og mærke hvad det betyder at være en del af et fællesskab. ællessang er fælles historie, sprog, natur og kultur. Når vi synger sammen,

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Mit navn: Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato. Så mange år er jeg: år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Mit navn: Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato. Så mange år er jeg: år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mit navn: Så mange år er jeg: år 0 9 8 7 6 5 Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato Datoen for børnenes fødselsdag skrives ind i månedsfeltet. Tegn dig selv. Tegn mønstrene færdige og

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Hvad stil ler du op med din livshistorie For tæl om livet Erin drin ger kan bru ges me get forskelligt Alle har en historie - Skriv sammen Det aldren de sam fund Re ferat af Gen eral for sam ling Nyt fra

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Ind hold Tors dag den 15. ok to ber Århus-København...4

Ind hold Tors dag den 15. ok to ber Århus-København...4 Ind hold Tors dag den 15. ok to ber Århus-København...4 Fre dag den 16. ok to ber København-Moskva....4 Lør dag den 17. ok to ber Moskva-Kathmandu....4 Søn dag den 18. ok to ber Bhaktapur...5 Man dag den

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere