LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten"

Transkript

1 LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Sep tem ber 2008

2 Re dak tio nen Så er det hver dag, og Lo kal nyt ten er på ga den igen. Vi har alle haft som mer - ferie, osse re dak tio nen. Som det frem - går inde i bla det har lo kal rå det haft travlt med at skri ve an søg ning til kom - mu nen, og da der er gen gan gere i lo kal - råd og Lo kal nyt tens re dak tion er det ble vet lidt be græn set med de øv ri ge re - dak tio nel le ak ti vi te ter. Med det te num - mer føl ger en fol der hvor I kan læse vores ansøgning til kommunen. Det er osse ti den nu, hvor vi be der om et fri vil ligt bi drag til tryk ning af Lo kal - nyt ten. Som I ved hjæl per dis se pen ge med til at vi kan få dæk ket vores ud gif - ter, og vi si ger på for hånd man ge tak for hjæl pen. Vi be der jer bru ge det vedlagte girokort. Vi kan i det te num mer præ sen tere en ny fast ru brik, idet Kir sten Hart vig fra Træ den vil give os nog le af op skrif ter ne fra sin ko ge bog. Vi glæ der os til at stif te be kendt skab med hendes køkken. Året er kom met godt i gang med sko - lestart og sports fest og kom men de fest - li ge sammen kom ster, Træ den mar ked, høst fest, mu si kar ran ge men ter mm. Så vi ta ger efter årets ud for drin ger op med godt humør. lm og uj Næ ste de ad li nes: 1. november februar maj august 2009 Om Lo kal nyt ten: Re dak tion: Lis beth Mul vad Anne Us sing-jep sen Karen Poulsen Svend Jør gen sen Lay out: John Gran berg Mail: lay kal nyt ten.dk Web: kal nyt ten.dk An non cer: Pris pr. år (4 num re) 1/2 side: 800 kr. 1/4 side: 500 kr. 1/8 side: 300 kr. Hen ven del se til: Jør gen Buch Tryk: In fo sign Op lag stal: 375 2

3 Svensk sommerstemning i Tønning Søn dag den 24. au gust spil le de Bjar novs spil le mandskvintet i Tønning præ - ste gårds ha ve. Kvin tet ten hav de ind til da, haft 8 kirkekoncerter med svensk spil le mand smu sik, så som: Näcken från Kvarn ba chen, og dan ske dan se fra 1760, som Mor gen stjer ne af Ras mus Storm. Som det frem går af bi lle der - ne blev der også dan set lidt til de mun tre to ner, idet Bjar ne Bor ding før te an i grøn sværs dans. Kvin tet ten be står af Knud og Lis beth Bjar nov på hen holds vis vio lin og tvær fløj te, Dor te Kri eg baum på har mo ni ka og Karen og Bjar ne B. Jør gen - sen på klari net og so pran fløj te. De frem mød te hav de en hyg ge lig efter mid dag, og ime dens de voks ne lyt te - de og dan se de, gjor de bør ne ne krum spring på havens trampolin. Vi glæ der os al lere de til næ ste år. På me nig heds rå dets veg ne, Mo gens Birk 3

4 Skolen i det åbne land Vi tilbyder: Børnehave klasse SFO "Børneboligen" Klassestørrelse 16 elever 15 års erfaring i at give børn en meningsfyldt skoletid Tønning-Træden Friskole, Skolebakken 24, 8740 Brædstrup Tlf mail: - 4

5 Mobilnr Jens Hansen Søgade Brædstrup Tlf Mobil

6 Lidt fra naturens spisekammer af Kir sten Hart vig Det er efter år og som merens over flod be gyn der at træk ke sig til ba ge til rød der ne og jor den. Far ver ne skif ter med ly set, og det er tid at ind sam le og dele som merens høst. I sko ven er der nød der, vil de svam pe og bær, i le ven de hegn og ved sti er og veje er der hy ben og æbler. Al le veg ne var sler al ver dens gyld ne nu an cer om solens farvel. Mad lav nin gen kan af spej le sæ so nen med blidt sim ren de sup per og gry deret ter, der er stat ter som merens hot te grill. Rod frug ter og kar tof ler, blad sel leri og bøn ner, græs kar og majs bli ver de mest brug te in gre di en ser, mens søde kastan jer og svam - pe, pærer og æbler, bær og dru er gi ver eks tra far ve og smag til efter årets fest lig hed. Den ne sæ son, hvor nat og dag er lige, er et godt tids punkt at ren se ud i sy ste met før vin teren. Tra di tio nel le ud ren sen de efter år skure og fast er kan være med til at maxi mere im mu ni te ten før vin teren. I na tur me di cin er efter året for bun det med ma ven og lun ger ne en tid til at for dø je som merens over flod og op lag re re ser ver til vin teren. Tid til at fyl de lun ger ne med frisk luft, der nærer og ren ser både krop og sjæl. Prøv dis se lune efter års ret ter fra an dre lan de. De an givne mæng der er til 2 per so - ner, så du nemt kan for doble til 4 el ler dele til 1. Brug så vidt mu ligt øko lo gi ske in - gre di en ser. SOUPE AU PISTOU Den ne mæt ten de fran ske ur te sup pe er et mål tid i sig selv. Den ta ger navn ef ter pesto, som til sæt tes til sidst. Sup pen er rig på anti oxi dan ter, jern, kal cium, og B vitaminer. Oli ven olie til svits ning 1 lil le por re, skåret i ski ver 1 løg, skåret i halve og ski vet 1 fed hvid løg, fin thak ket 3 to ma ter, blen det 1 l grønt sags boul lion (el ler vand og boul lion ter ning) 1 hånd fuld grøn ne bøn ner, hak ket 1 stilk blad sel leri (med bla de), skåret i ski ver 1 kar tof fel, skåret i ter nin ger 100 g hvi de bøn ner, kog te el ler fra dåse 2 spsk små ma karo ni hav salt og sort pe ber ef ter smag 6

7 pistou: 1 hånd fuld frisk ba si li kum, hak ket 3 fed hvid løg lidt oli ven olie parmesan eller gærflager efter smag (kan udelades) lidt hav salt Lidt olie op var mes i en gry de og por rer, løg og hvid løg sau teres blidt til de er blø - de. To ma ter ne til sæt tes, der ef ter boul lio nen. Sup pen brin ges i kog og re sten af sup - pein gre di en ser ne, på nær ma karo ni en, til sæt tes. Sim rer i små 10 mi nut ter. Makaronien til sæt tes og ko ges med til den er blød. Smag til med salt og pe ber. Pistou en til bere des i mor ter ved at stø de alle ingredienserne sammen til en tyk pasta. Til sæt pistou en til sup pen og ser ver med tyk ke ski ver fransk brød el ler flu tes. LOUISIANA GUMBO En traditionel amerikanske efterårsgryde, som er rig på flerumættede fedtsyrer, vi - ta mi ner, mi nera ler og antioxidanter. 1 spsk maj so lie 1 lil le rød løg, skåret i halve og ski vet 1 laur bærblad et drys cayennepeber (efter smag) ½ grøn pe ber frugt, skåret i strim ler ½ rød pe ber frugt, skåret i strim ler 1 stilk blad sel leri, skåret i ski ver 200g græs kar, uden ker ner, skræl let og skåret i tern 1 spsk hve de mel 250g to ma ter, hak ket 2dl grønt sags boul lion 100g rø get pøl se (kød el ler ve ge tar), skåret i ski ver hav salt og mas ser af sort pe ber Op varm oli en i en tyk bun det gry de og sau ter for sig tigt lø get sam men med kryd - deri er ne. Til sæt pe ber frug ter ne fulgt af blad sel leri en og græ skaret. Sau ter blidt i 3-5 mi nut ter, drys med mel og rør rundt et lil le mi nut før to ma ter og boul lion til - sæt tes. Bring i kog, læg låg på, og lad ret ten sim re i ca. 10 mi nut ter. Pøl se ski ver ne til sæt tes og var mes igen nem. Smag til med salt og pe ber, og ser ver med ris. (Tip: brug bru ne ris og start med at sæt te dem over, før du be gyn der på gumboen, så er det hele færdigt samtidig.) 7

8 APPLE CRUMBLE I Eng land spi ser man apple crum ble (som vel kan kal des æble-smuldre ka ge på dansk) til des sert hele efter året og vin teren. Man kan bru ge alle slags æbler. 20g ro si ner 1 spsk rom (valg frit, ikke nød ven digt) 2 æbler, skåret i tyn de ski ver (uden ker ne hus) 1 spsk vin dru e ker ne o lie (el ler maj so lie) 125g hav re gryn 25g hak ke de val nød der 2 spsk ahorn sirup (al min de lig sirup el ler suk ker kan også bru ges) Be gynd med at læg ge ro si ner ne i blød i nog le mi nut ter i en skål med rom men (hvis du be nyt ter det) og nok koldt vand til at dæk ke dem. Imens op var mes ovne ne til 230 C. Æble ski ver ne læg ges i et smurt ovn fast fad, og over hæl des med de ud blød - te ro si ner og de res væde. Oli en var mes blidt i en lil le gry de, hav re gryn og val nød - der til sæt tes un der om røring, der ef ter til sæt tes siru pen og var mes igen nem un der sta dig om røring i ca 1 mi nut. Hav re gryns blan din gen for de les over æbler ne, og crublen bag es i den var me ovn i ca mi nut ter til over fla den er gyl den brun. Ser veres med is el ler yoghurt, eller hvis det skal være helt rigtigt med budding! 8 VINDRUER (Vi tis vi ni fera) inde hol der vi ta min B3, B6, bi o tin, mag ne sium, fos for, kob ber, jern, se len, zink og anti oxi dan ten an tho cya nin. De har en be tæn - del ses hæm men de, anti oxi deren de og ud ren sen de virk ning. Fri ske dru er kan være med til at for mind ske ef fek ten af al ler ge ner, viru ser og car ci no ge ner. De bin der des uden frie ra di ka ler, og er ide el le til ud ren sing. TRADITIONEL DRUEKUR Det bed ste tids punkt at gå på dru e kur er i efter året, hvor dru er ne er fri ske, bi lli ge og tal ri ge. Vælg øko lo gi ske dru er og spis så man ge du vil på dru e da ge ne. Du bør osse drik ke mas ser af frisk vand un der kuren, så vel som små por tio ner usø - det øko lo gisk dru e saft (drik lidt men tit). Kuren varer en uge. Det er godt at starte en onsdag. Dag 1, 2 og 3:spis in tet an det end vin dru er, og drik ude luk ken de vand og dru e - saft. Dag 4:spis in tet, men drik mas ser af vand, og små por tio ner vin dru e saft. Dag 5, 6 og 7:Spis in tet an det end vin dru er, og drik ude luk ken de vand og dru e - saft. OBS som med alle fast er og di æ ter gæl der det, at hvis du li der af en al vor lig syg dom, så som kræft, di a be tes, de pres sion, spi se for styr rel ser, svær ast ma el ler epi lep si, bør du ikke gå igang uden din læges vidende.

9 Sportsfesten Lør dag den 16. Au gust sum me de sportspladsen ved fri sko len igen af liv. Årets sports fest løb af stablen i det dej lig ste au gust vejr. Fla gal lé en og sko lens flag var - sle de fest lig he der. Tid lig mor gen duf te de der af kaf fe og rund styk ker, som alle inter es sere de kun ne kom me for bi og ind ta ge mens der blev slud ret ved bæn ke ne el - ler set på fod bold kamp. Lige fra mor gen stun den var der fod bold kam pe på pro - gram met. Alle vores hold fik spil let gode kam pe, nog le måt te end da ud i straf fe spark skon kur ren ce for at få af gjort hvil ket hold, der var vær di ge til at gå hjem med de ind køb te guld- el ler sølv me dal jer om hal sen. Som no get nyt i år, hav de vi ar ran geret ga de fod bold fre dag af ten, så nog le af os hav de ømme ben fra det te ar ran ge ment. Der var til meldt 5 hold: Sol skins bak ken, Hov ve jen, Træ den Uni ted, Sand ve jen og Blom hu le vej. Sidst nævn te løb af med sej ren, godt hjul pet af Mark, en 4. Klas ses spil ler som blev købt fra Nal dal vej, der ikke selv hav de stil let med hold! I det hele ta get var det vidst mest be styrel sens fa mi li er det var gået op for at der var ga de fod bold, men det var en rig tig hyg ge lig af ten, så vi prø ver igen næ ste år, og hå ber på flere til meld te hold. I lø bet af lør dag for mid dag kom der også luft i de to le je de hop pe bor ge, og der var sat be mand ing på, så le des at de vær ste uheld kun ne for hin dres, og de mind ste børn kun ne hjæl pes op. Det er et dej ligt ak tivt hjør ne til sports fe sten og det fun gerer rig - tig godt med man ge gla de børn, der får sig be væ get ind imel lem ind ta ge ne fra bo - den. En bod der i da gens an led ning blev kaldt Café hvep sere den. Der vrim le de med hvep se rundt om de søde sa ger, og rundt om de man ge fri vil li ge, der hav de meldt sig til at pas se bo den. Der var vist in gen der, der gik ram for bi! Bo den blev så le des også hjæl pe cen tral, hvor man kun ne få su get brod den ud og smut lidt sal ve på, når hvep se ne hav de slå et til! Midt på efter mid da gen duk ke de der 15 cy kel ryt - tere op fra Bræd strup Cy kel klub. Klub ben hav de ar ran geret et løb for bi Fri sko len og rundt om tre kan ten v. Gam mel strup. En rute de fle ste sko le børn ken der, på ca. 2,5 km. Bræd strup Cy kel klub har flere ak ti ve med lem mer fra vores om rå de, og vi fik set Mor ten Pe der sen, Jens Mand rup og Mal te Mand rup i fuld fart. Dej ligt med et ind slag fra en af de id ræts gre ne, det også er muligt at vælge i lokalområdet. Klinisk tandtekniker BIRGIT KILSMARK Vitus Berings Plads 2 st Horsens Telf

10 Lige ef ter cy kel lø bet var der Lands by dyst for bør ne ne. Hans Jør gen Buur, der er id ræts lærer, kan en mas se lege og spil, så han hav de ry stet en dyst ud af ær met, som alle kun ne del ta ge i. Her løb Træ den-bør ne ne af med sej ren. Til gen gæld var det de voks ne fra Tøn ning, der ero bre de van dre po ka len i dis cipli nen: Lands by dyst for Voks ne. I år var Tøn ning-hol dets drag ter skif tet ud med kamp drag ter m. sort bæl - te og det, samt en god kam pånd, gav pote. De slog de an dre lands by er ud i en slags ameri kansk fod bold, der set fra si de lin jen, ikke var for sjov! Næ, der blev spil let for at vin de, men hel dig vis med en sik ker dom mer på plet ten til at styre sla gets gang. Dagen sluttede med dejlig aftensmad i teltet. Helstegte pattegrise med masser af gode sa la ter og brød til. Køk ken hol det hav de, som de tid li gere år, haft travlt med at skyl le og snit te. Med god hjælp til at bære den lange vej ud og ind fra sko le køk ke - net, fik vi alle no get at spi se mens so len gik ned bag træ er ne, hvep se ne gik til ro, de yng ste børn be gynd te at bli ve pyl re de og be styrel sen blev træt te i be ne ne. Mari an ne Tro els gaard 10

11 Tønning Auto Aps V/ Bjarne Tholstrup Alt i reparationer, karosseri- og glasskader. God lokal service Tønningvej 9, 8740 Brædstrup, Tlf

12 Kirken Ind skriv ning til kon fir ma tion 2009 i Tøn ning-træ den Ind skriv ning til kon fir ma tions for bere del se for 7. klas setrin på Tøn - ning-træ den Fri sko le sker ved guds tje ne sten i Tøn ning Kir ke søn dag den 7. sep - tember 2008 kl Med bring ven ligst dåbs- el ler navne at test Mini kon fir mand er fra Tøn ning-træ den Me dens lø vet fal der af træ er ne, til by des de nye fri ske skud fra Tøn ning-træ den Fri sko les 3. klas se at være det te ef ter års nye store mini kon fir mand er. Under vis nin - gen fin der sted hver ons dag fra kl i kon fir mand stu en i Tøn ning. Vi star ter ons dag den 17. sep tem ber og kører på til kir ke årets slut ning. Per so na let ved Tøn ning-træ den Kir ker Høstgudstjeneste i Træden Kirke Søn dag den 21. sep tem ber er der høst guds tje ne ste i Træ den Kir ke kl Ef ter tje ne sten i Træ den vil der være kir ke kaf fe i vå ben hu set. Des uden vil der ef ter guds - tje ne sten være auk tion over de for hå bent lig man ge for skel li ge eks empler på hø - stens rige ga ver. Der for er det me nig heds rå dets håb, at så man ge som mu ligt vil del ta ge og med brin ge høst pynt til auk tio nen. Det være sig fra køk ken- og pryd ha - vens over flod el ler mar kens sam me. Hele høstofret går til Møldrup Optagelseshjem. San gaf ten i Tøn ning Kir ke og præ ste gård Tors dag den 2. ok to ber af hol der per so na let ved Tøn ning og Træ den kir ker en san - gaf ten. Den mu si kal ske del af aft nens pro gram star ter i Tøn ning Kir ke kl , hvor vi igen vil sæt te fo kus på nog le af de nye sal mer i sal me bo gen. Man ge af dis se sal mer har flere me lo di er at væl ge imel lem, så kom og giv din me ning til kende. Alle er velkomne. Tøn ning-træ den Me nig heds råd. Kirkekoncert i Træden Kirke Tirs dag den 28. ok to ber kl er der kon cert med Nim Sang kor i Træ den Kir ke. Korets bre de re per toire stræk ker sig over bl.a. go spel, højsko le sang, ever gre ens, 60-pop, og klas si ske li e der af Schu bert i dansk be ar bej del se, og det rum mer san ge med så for skel li ge kunst nere som Kim Lar sen, Sis sel Kyr kje bø, Abba, Val de mar Ras mus sen og Whit ney Houston. Ved kir ke kon cer ten vil der være ind lag te fæl les - sal mer. Alle er vel kom ne til koncerten hvor der er gratis adgang. Tøn ning-træ den me nig heds råd 12

13 Alle hel gens guds tje ne ste i Tøn ning og Træ den Søn dag den 2. no vem ber er det Alle hel gens dag. El ler ret tere det er alle hel gens søn dag. Alle hel gens dag lig ger jo 1. no vem ber og var i mid de lal der kir ken da gen til min de om alle de hel ge ner og mar tyrer, der hav de lidt dø den for Jesu skyld. D. 2. no vem ber kal des Alle sjæ les dag, og var(og er) den ka tol ske kir kes min de dag for alle de af dø de tro en de sjæ le. Ef ter re for ma tio nen i Dan mark i 1537 blev hel gen dyr - kel sen af skaf fet og al le hel gens dag blev i ste det den dag, hvor vi i kir ken min des de, som er døde i årets løb. De er vore hel ge ner. Da gen blev hen lagt til at fej res 1. søn - dag i no vem ber. I man ge af lan dets kir ker mar keres da gen ved at tæn de lys for de, som er døde, lige - som de res navne nævnes. Ved guds tje ne ster ne d. 2. no vem ber i Træ den kl og i Tøn ning kl vil vi også tæn de lys til min de om de, som er døde el ler be - gra vet i vores sog ne, samt for de som er be gra vet an det steds af under teg ne de. Navne oplæs nin gen og lystæn din gen vil bli ve efter fulgt af stilhed under in strumen tal musik. Mo gens Birk Ju le kon cert i Tøn ning Kir ke Ju len er tra di tio ner nes tid, og en af de bed ste er årets ju le kon cert med det tid li gere Bræd strup Mu sik sko le, nu Hor sens Mu sik sko les af de ling i Bræd strup, når de sam men med Tøn ning-træ den Fri sko les Kor syn ger ju len ind med et stem nings fyldt ju le pro gram. Så vel so li ster som sam spils grup per og kor vil sør ge for, at vi alle kom mer i den ret te ju le stem ning, når de lør dag den 29. no vem ber kl la der to ner ne sprin ge un der de gam le hvæl vin ger. Alle er velkomne til koncerten, hvor der er gratis adgang. Tøn ning-træ den Me nig heds råd. Fa mi li e guds tje ne ste i Tøn ning Kir ke søn dag den 30. no vem ber kl Den ne søn dag er årets mini kon fir mand er og de res fa mi li er sær ligt ind bud te, men alle øv ri ge er mere end vel kom ne til at del ta ge i den ne guds tje ne ste som fore går i bør ne høj de, så tag en de lig na bo en og bedsteforældrene med. Me nig heds rå det 13

14 Lokalrådet Lo kal rå dets med lem mer har haft travlt her i som mer var men med at sammen skri ve og sammen fat te vin terens og for årets ar bej de i sce nari e værk ste det. Som I vil be - mær ke føl ger der en lil le fol der med Lo kal nyt ten den ne gang, som for mu lerer vores øn sker og vi sio ner for lo ka lom rå det. Fol deren er tek sten til vores an søg ning til Hor sens Kom mu ne om at vores øn sker bli ver ta get i be tragt ning i kom mu nens ud - ar bej del se af lo kalpla ner for den nye stor kom mu ne. Ud over selve an søg nin gen med føl ger en ræk ke bi lag, som I kan læse på hjem me si den kal raad.htm Lo kal rå det si ger tak for hjælp til at skri ve rap por ten til Kir sten Hart vig og Leif An - dersen. Så er det tid til gen eral for sam ling. Dags or den Da to en er ons dag den 24. sep tem ber kl på Fri sko len 1) valg af diri gent 2) lo kal rå dets be ret ning 3) det re vi dere de regn skab 4) for slag fra Tøn ning for sam lings hus. Hvor dan skal pen ge ne fra sal get af for sam lings hu set bruges? 5) ind kom ne for slag 6) valg. Ole Brandt An der sen, Jo chen Böttger og Karen Poul sen øn sker ikke gen - valg 7) even tu elt For slag som øn skes be hand let på gen eral for sam lin gen skal være lo kal rå det i hæn - de se nest den17. sep tem ber, sen des til An ders Madsen I lo kal rå det har vi dis ku teret, hvor dan vi går vi dere med ar bej det med vores lo kal - sam fund. Der vil bli ve rig lej lig hed til at de bat tere det te på gen eral for sam lin gen. uj 14

15 Idrætten GYMNASTIK PROGRAM SÆSON år: Ons dag...kl Le dere: Ja cob Buch reitz, Ida Si mon sen. 5 åri ge og 0 klas se: Tirs dag.....kl Le dere: Lise V. Ol sen, Mads Ol sen Si mo ne Røj gaard 3-4-5klas se: Tirs dag...kl Le dere: Sari Nør mark Schøn taun Laura Ni el sen Spring for 6 klas se og op ef ter: Mand ag.....kl Le dere: Je a nett Har mark Schøn tau Christi an As mus sen Volleyball Ons dag...kl Le der: Ni els We nøe Alle hol de ne start op i uge 39 Bad min ton til mel ding Mand ag den 15.sep tem ber 2008 kl på Tøn ning-træ den Fri sko le, hvor der vil fore gå lod træk ning af spil le ti der. Be mærk kun kr.400,- for en bane i en hel sæ son. Uden dørs fod bold er i fuld gang på sportspladsens græs ba ner. Til ok to ber skif tes dis se ud, for no gen af år gan ge ne, med til bud om in den dørs fod bold i hal len i Bræd strup. Nyt: Lø be klub. Hver ons dag kl mø des vi ved par kerings pladsen på Fri sko len og alt ef ter del ta ger ne lø ber vi på na tur sti en el ler kører et an det sted hen i om eg - nen. Ru ten er pt. på ca. 5 km. Hvis du har spørgs mål så ring til: Bo dil Rød gård Jen sen el ler Su san ne Jen sen

16 Fri sko len Som meren er nu vel over stå et, og alle ele ver og lærere er igen til ba ge i van te om gi vel ser. Sko len rum mer nu 145 ele ver, som føl ge af til gang til nog le klas ser, samt at 8. klas se nu er op ret tet på sko len. Al lere de fra sko le årets start er der ar - ran ge men ter i og om kring sko len. Lør - dag den 16. au gust af hold tes den tra di tions ri ge Sports fest og søn dag den 24. au gust fortsatte vi i spor tens tegn og stil lede med et hold til Bræd - struplø bet. Sko lens hver dag får et lil le afb ræk den 9. sep tem ber, da vi hol der Høst fest. Her kom mer alle ele ver med hjem me - dyr ke de grønt sa ger, kål ho ve der og an - det godt, og vin deren af sol sik ke konkur ren cen skal også fin des den ne dag. Så fra star ten er der god ak tí vi tet om - kring vores fri sko le. Fri sko lens 7. klas se dra ger af sted mod vores hoved stad tirs dag den 2. sep tem - ber. Turen er med 2 over nat nin ger, og alle de store kul turel le ting skal op le ves på den ne tur. I ugen op til efter års feri en er der em neu - ge på sko len. Den vil i år bli ve delt op i en na tur/kul tur-uge og mo tions u ge, og vi slut ter som van ligt af - fre dag før efter - årsferi en - med sko ler nes mo tions dag, som vi af hol der i sam ar bej de med Vest - birk Fri sko le. Vores 4. klas se skal til Ving sted-cen tret og op le ve 3 dage i røg og damp og leve som man gjor de for man ge hund re de år si den. Det fore går fra mand ag den ons dag den 22. ok to ber. Fredag den 28. november holder vi den traditionelle Juleklipdag på skolen, hvor vi pynter op til jul og får æbleskiver eller risengrød. Med øn sket om et godt sko le år. Tho mas Kils mark 16

17 Gamle dage i Træden En nu af død land mand fra Tro el strup, som sang i mit ældre kor på Gigt ple je - hjem met i hen ved 10 år, har for talt mig føl gen de : I gam le dage, præ cis hvor når hu ske de han ikke, men det var i hvert fald før bi - ler nes tid, skul le der en gang hol des valg i Tøn ning-træ den sogn. Det te år skul le det fore gå i Træ den for sam lings hus, da det sid ste gang var lø bet af sta be len i Tøn ning. Det hav de sne et kraf tigt, der var dri ver over alt, og det var to talt ufrem kom me ligt. (Vej ret var lige så vold somt som det, vi har op le vet de sid - ste par år i fe bru ar.) Det skul le vise sig at få af gøren de be tyd ning for val gets ud fald. Tro el strup per ne vil le ger ne have en af de res egne som for mand, men det var svært, for både tøn nin ger ne og træ de - ner ne var flere. Det var mil dest talt ufrem kom me ligt. He ste vog ne ne kun ne ikke kom me igen - nem. Her var gode råd dyre. Men man fandt på råd. Man trak ka ner ne frem og af tal te at træk ke dem ud over mar ker ne. Det var nok lidt vildt, man kun ne jo ikke i sne fo get se, hvad der gem te sig un der sne en, det kun ne let gå galt. Men man ved tog at gøre for sø get, for det gjaldt om at sny de dem fra Tøn ning. Så hu - møret var højt, da man drog af sted. I Tøn ning kik ke de man ud af vin du er ne og så ikke an det end det bare sne fog. Det var ikke et vejr for en mand at be væ - ge sig ud i, og dem fra Tro el strup hav de jo læn gere at køre. De har gi vet op i Tro el strup, så det har in gen hast for os, sag de de i Tøn ning og sat te sig ind til kak ke lovnen for at nyde de res kaf fe. Man tog den med ro. Da tøn nin ger ne sidst på da gen fik hum - met sig ud i vej ret, som da var lø jet no - get af, var valg hand lin gen over stå et, og dem fra Tro el strup hav de vun det val get og fået de res mand i sog nerå det. Hvor - dan de hav de klaret det, ved jeg ikke, de er nok væl tet nog le gan ge under vejs. Men de har garan teret haft det sjovt. I den føl gen de valg perio de kan det nok være, at dem fra Tro el strup af og til gri - ne de lunt i skæg get. Karen Bæk bøl Jør gen sen 17

18 K øb el l er sælg din bol ig hos home Ole Schultz HORSENS v/ Poul Johansen Nørregade Horsens Tl f Det gør ikke noget man er foran FOR DANS KE BANK KONCERNEN Bredgade Brædstrup Tlf

19 Månedens digt I den ne må ned skal vi til ba ge til Den unge Johannes V. Jensen ud gav sin før ste digt sam ling, Dig te 1906 og ind var sle de et nyt sprog og en ny lyrik. Vi nø jes med et ud drag, da hele dig tet er for langt. Ved Frokosten Kafeen skal være velsignet! Gud ske Lov for So fa hjør nets Fløjl! Jeg om fat ter min Kell ner med Sym pa ti, jeg sid der sval og bar beret ved Bor det, fin der Stan gen un der det med Fød der ne og spi ler Næ sen mod Du gens ky ske Klor lugt. Giv mig en Ba jer! Jeg vil be røm me det rav gu le Øl fra Fad. Det er isaf kø let, og det fra a der af Kul syre, Død og Djæ vel, hvor mine Tæn der læn ges ef ter det! Mit Svælg drik ker, al lere de naar jeg ser det paa Af stand! Jeg vil be gra ve mig i en Slurk... Jeg er tør stig... i Af tes, hvor dan var det? Nu har jeg det godt. Der staar fire Styk ker Smør re brød for mig. Først spi ser jeg et med Æg og Sild O An el sen om Svovl brin te og om Jod lugt fra Ha vets Tangs ko ve! Der paa sæt ter jeg Tand i et ungt og skært Styk ke med Steg, og her for dy ber det Sma gen, at jeg tier. Rul le pøl sens Bou qu et af Faar og af oli e dryp pen de Ma ski ner, Væ veri er, ud vi der mit Vel be fin den de. Osten knyt ter Stem nin gen af For raad nel se og ry gen de El skov sam men i mit Hjerte. Men nu skæl ver mit Bryst mod Snap sen, som jeg har skæn ket mig af den iskol de Fla ske. Se den spil ler, den ler klart, jeg hol der den op som en le ven de Di a mant, Kornb ræn de vin, kort sagt, Dan mark! Her sid der jeg og be re der mig det bed ste Øjeblik. Her er godt. Hat te pas serer Vin du et, me get Folk fær des paa Ga den. Jeg har sagt til mig selv, at Li vet og Sol sy ste met gaar glim ren de. Skaal! Skaal! 19

20 Fuglefri industrigulve En dag i efter året var jeg ude at gå en tur. Jeg træng te til at røre mig og tra ve - de ud ad Kokv røv lvej i en ind ad vendt stem ning. Øj ne ne ser, men man re gi - strerer ikke rig tigt hvad det er man ser. Et blødt, fug tigt og dis et vejr for stær ke - de den med i ta ti ve til stand, jeg be fandt mig i, hæn der ne godt ned i lommerne og så af sted. Der gik jeg alt så, og plud se lig re gi - strere de jeg et højst ejen dom me ligt budskab. Fug le fri ind u stri gul ve! Hvad i alverden var det, jeg hav de set, hvad er fug le fri ind u stri gul ve for no get? Inde i hoved et på mig eks plo dere de bi - lle der af store ind u stri hal ler, pal ler med stabler af velemballerede kasser og pak - ker, trucks og mænd i over alls og med høre værn. Last bi ler, kra ner og travl hed. Og i hal len svir rer det med fug le, som fløj ter, pip per, kne brer, syn ger, kuk ker, skri ger. Et tæp pe af øre dø ven de larm. Sva ler pif ter af sted, store må ger sej ler høj lydt un der jern bu er ne, kra ger skræp - per, en flok spur ve kvid rer ener veren de og mo no tont på gul vet, sol sor ten fløj ter på hal lens tag, en hane ga ler, og uset aner man en nat ter gal et sted i rum met. Et par arapapegøjer sidder majestætisk på top pen af en sta bel kas ser og si ger Pop pe dreng ha suk ker, mel lem be - ne ne på mæn de ne tra sker snad ren de æn der, gæs, sva ner, bog fin ker hop per fra kas se til kas se, og al lerø verst un der hal lens tag en søvnig ugle. På gul vet er der ful ge klat ter i alle far ver og fa co ner. Og hvor dan sør ger man så for at ind u - stri gul ve ne kan hol des fug le fri? Stø ber man et net af små stål tråds styk - ker ned i gul vet, så fug le ne ikke kan sæt te sig? Men hvor dan kan man så gå og køre på gul vet? An sæt ter man en fug le fæn ger med et klok ke spil og et net? Har man af ta ler med Dansk or ni to lo - gisk for ening om af hent ning af fug le? Vil vi op le ve et fug le mareridt a la Hitch cock, hvor fug le ne over fal der sa - geslø se men ne sker? Ja, hvor dan i al - ver den vil man sik re fug le fri ind u strigul ve? Så vend te jeg om. Der holdt en bil. Og på si den af den stod der fu ge fri ind u stri gul ve. Øv! Det hav de nu været sjo vere, hvis der hav de stået fug le fri. uj 20

21 Træden Marked søndag d. 7. september Kl by der vi på gra tis kaf fe og rund styk ker I lø bet af da gen vil der fore gå en mas se ting som f.eks: Salg af di ver se ting ved bo der - har du lyst til at sæl ge no get, så har du chan cen her.... Pris for bo den er kr. 15 for børn og kr. 25 for voks ne Dyr skue - har I de jii ge og flot te dyr, så tag dem med på mar ke dets dyr skue. Det star ter ca. kl Fro kost - vi sælger hjemmebagte pizzasnegle og pølser fra grillen Po nyrid ning - fra kl kl Cy kel rin grid ning - fra kl Hønse - høm - høm - kom og se hvor hønen sk.... Kage - bage - kon kur ren ce - bag din fa vorit ka ge, sjov, flot, stor eller lille. Kl. ca ud pe ges vin deren. Cafe - her kan du købe lækker kage og en god kop kaf fe samt is og so da vand. Den po pul rære skydeskive er der også i år. Kom og ram plet. Dagens overraskelse - kom og få en god op le vel se k Der er lagt op til en hyg ge lig dag med man ge for skel li ge ak ti vi te ter, så tag fa mi li en og na bo en med så vi kan få en sjov dag sammen. Tilmel ding til bo der, dyr skue og ka ge ba ge kon kur ren ce - ring til An et te se nest den 4. sep tem ber. Fyld dine lom mer med møn ter og gør et kup i bo der ne og støt Fot sam lings hu set i cafe en. Vi ses til en dej lig mar keds dag vi har be stilt godt vejr. Ven lig hil sen Be bo er fore nin gen 21

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger.

Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger. Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger. Tre små ællinger jeg engang så, Tykke og tynde var ude at gå, Men den ene lille ælling med en fjer på sin bag drillede de andre

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

Nordiske sange. Sommerkursus Århus 2008. 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922

Nordiske sange. Sommerkursus Århus 2008. 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922 Sommerkursus Århus 2008 Nordiske sange 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922 Danmark, nu blunder den lyse nat bag ved din seng, når du sover. Gøgen kukker i skov

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Læreplan i Stjerneblomsten.

Læreplan i Stjerneblomsten. Læreplan i Stjerneblomsten. De 6 punkter, som vi kommer ind på i læreplanen, er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sprog. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener.

Læs mere

Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger.

Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger. Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 1 af 13 Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger. Jeg kom til Over Jerstal menighed i foråret 1 969, fra det der dengang hed Århus

Læs mere

Nu kom han, patriarkers håb, med flammeord og himmeldåb; og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang.

Nu kom han, patriarkers håb, med flammeord og himmeldåb; og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang. H. C. Andersen Sikken voldsom trængsel og alarm, Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm. Lygten tændes klokken fire alt, det skal være aften med gevalt. Midt på gaden sælges

Læs mere

abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage

abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage bal balje bamse banan bane banjo bank bar barn baron bas basun bat ben bi bid bide bikini bil birk bjerg bjørn blad

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12.

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 12. episode I LYST OG NØD Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 52695 9 2 1936-1937 Instruktør:

Læs mere

Følg Hele Verden i Skole på Facebook

Følg Hele Verden i Skole på Facebook LÆSERAKETTEN 2015 1 Følg Hele Verden i Skole på Facebook Kære elever og forældre Som familie kan I følge Hele Verden i Skole via Facebook. I år handler materialet om børn og unge i Guatemala. Læs med i

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Muskelkraft. Tema: Far på færde side 13. Tør du, BS? side 56. information i refleksion i inspiration i 5/2012

Muskelkraft. Tema: Far på færde side 13. Tør du, BS? side 56. information i refleksion i inspiration i 5/2012 t Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 5/2012 Tema: Far på færde side 13 Tør du, BS? side 56 5 Medlemmerne spørges Succesfulde klubdage Natasja Haahr (tv.) elsker at møde andre med muskelsvind

Læs mere

Havet. Noveller og digte om havet September 2010 i 6. E

Havet. Noveller og digte om havet September 2010 i 6. E Havet Noveller og digte om havet September 2010 i 6. E Samurai Stens største kamp af Jakob 2 Undervandshospitalet af Sasha 4 Den ikke tophemmelige undervandsbase af Jonas 5 Vampyr-sirene af Stine 9 Hævn,

Læs mere

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter Find vej ud i naturen året rundt Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter 2 Indhold Find vej ud i naturen året rundt 3 Mere natur i de små børns hverdag 4 God praksis i naturen 6 Januar-februar

Læs mere

INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7

INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7 EN VIKINGEFEST INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7 FORBEREDELSER OPSKRIFTER Tørrede æbler 8 Honningslik 8 Figurboller 9 FESTLIG UDSMYKNING Pyntedug 10 En guirlande af vikinger 11 Vikingeskjolde til bordet

Læs mere

LAYOUT: CHRIS GADE OXHOLM SØRENSEN TRYK: KOPI EXPERTEN - ÅBYHØJ UDGIVET: MAJ 2004 - FORLAGET OXHOLM ISBN: 87-983716-6-5

LAYOUT: CHRIS GADE OXHOLM SØRENSEN TRYK: KOPI EXPERTEN - ÅBYHØJ UDGIVET: MAJ 2004 - FORLAGET OXHOLM ISBN: 87-983716-6-5 LAYOUT: CHRIS GADE OXHOLM SØRENSEN TRYK: KOPI EXPERTEN - ÅBYHØJ UDGIVET: MAJ 2004 - FORLAGET OXHOLM ISBN: 87-983716-6-5 INDEX Side Alouette 23 Arnborgsangen 1 De Århus svævere 16 Den utro Augusta og guldsmeden

Læs mere