Klagenævnet for Udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud 97 196.742"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud (Carsten Haubek, Viggo Olesen, Per Holmgård Andersen) 9. marts 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Ledøje Smørum Kommune (selv) Den 17. oktober 1996 udbød indklagede, Ledøje Smørum Kommune, efter direktiv 92/50 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter om offentlige indkøb af tjenesteydelser (Tjenesteydelsesdirektivet) tjenesteydelsen totalrådgivning (arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt) i forbindelse med opførelse af et nyt bibliotek/kulturhus på m 2 samt udformning af bypark. Tjenesteydelsen blev udbudt som»projektkonkurrence«efter Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13. Den 13. oktober 1997 indgav klageren, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, klage over indklagede, Ledøje Smørum Kommune, til Klagenævnet for Udbud. Sagen har været behandlet på et møde den 23. januar Klageren har nedlagt følgende påstande:

2 2 1. Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har foretaget prækvalifikationen i strid med Tjenesteydelsesdirektivet, idet indklagede ikke har foretaget nogen vurdering af de deltagende ingeniørfirmaers kvalifikationer, men har foretaget udvælgelsen af de prækvalificerede tilbudsgivere alene på grundlag af en vurdering af de deltagende arkitektfirmaers og landskabsarkitektsfirmaers kvalifikationer. 2. Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved at tillade, at sammensætningen af deltagere i en af de prækvalificerede tilbudsgivere nemlig tilbudsgiveren Nielsen, Nielsen og Nielsen A/S (arkitekter), Erik K. Jørgensen A/S (rådgivende ingeniører) og Landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen efter prækvalifikationen blev ændret, idet Erik K. Jørgensen A/S udgik og blev erstattet af Ingeniør Søren Jensen A/S. 3. Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13, stk. 6, 1. og 2. pkt., ved at sammensætte dommerkomitéen med 9 medlemmer, uden at en tredjedel af medlemmerne af dommerkomitéen havde samme eller tilsvarende kvalifikationer som tilbudsgiverne, idet der kun var 2 sagkyndige medlemmer i dommerkomitéen. 4. Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13, stk. 6, 1. og 2. pkt., ved at sammensætte dommerkomitéen således, at intet sagkyndigt medlem af dommerkomitéen havde samme eller tilsvarende kvalifikationer som de tilbudsgivere, som var rådgivende ingeniører. 5. Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har overtrådt Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13, stk. 6, 4. pkt., jf. artikel 15, stk. 3, ved ikke at have medtaget tildelingskriterierne i udbudsbekendtgørelsen. Indklagede har erkendt, at kommunen har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet som anført i påstand 1, 3 og 5. Klagenævnet har endvidere på eget initiativ behandlet følgende spørgsmål:

3 3 6. Om indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved i udbudsbekendtgørelsen at anføre, at der ville blive prækvalificeret 5 tilbudsgivere, mens det i udbudsbetingelserne var fastsat, at der ville blive prækvalificeret»min. 5 deltagende rådgiverteam«. 7. Om indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved efter at have prækvalificeret 5 tilbudsgivere herunder Dissing og Weidling Arkitektfirma A/S, Steensen og Varming A/S (rådgivende ingeniører) og Sven Ingvar Andersson Landskabsarkitekt ApS og efter at denne tilbudsgiver havde trukket sig tilbage som tilbudsgiver, at have prækvalificeret yderligere en tilbudsgiver nemlig Nova 5 Arkitekter A/S, Bigum og Steenfos Rådgivende Ingeniører A/S og Landskabsarkitekt Lodewijk Jozef Jules Duys. 8. Om indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved efter som projektkonkurrence at have udbudt en tjenesteydelse omfattende projektforslag og tilbud på honorar for totalrådgivning at have ændret den udbudte tjenesteydelse, således at den alene omfattede projektforslag, men ikke tilbud på honorar for totalrådgivning. Udbudet har haft følgende tidsmæssige forløb: 17. oktober 1996: Udbudsbekendtgørelsen. 2. december 1996: Sidste frist for modtagelse af anmodninger om prækvalifikation. 44 tilbudsgivere anmodede om prækvalifikation. 17. december 1996: Beslutning om at prækvalificere følgende 5 tilbudsgivere: 1. Arkitektfirmaet Kjær og Richter A/S, Crone og Koch, Rådgivende Ingeniører A/S og Landskabsarkitekt Torben Schønherr.

4 4 2. Dissing og Veitling Arkitektfirma A/S Steensen og Varming A/S (rådgivende ingeniører) og Sven-Ingvar Andersson Landskabsarkitekt ApS 3. Nielsen, Nielsen og Nielsen A/S (arkitekter), Erik K. Jørgensen A/S (rådgivende ingeniører) og Landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen. 4. Cubo Arkitekter ved arkitekterne Peter Damgaard, Bo Lautrup, Ib Valdemar Nielsen og Lars Juel Theis Knudsen, Dominia A/S (rådgivende ingeniører) og Landskabsarkitekt Preben Skaarup. 5. Fogh og Følner Arkitektfirma ApS, Geoteknisk Institut og J.J. Byg Rådgivende Ingeniører ApS og Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted. 18. december 1996: Meddelelse om prækvalifikationen til tilbudsgiverne.

5 5 6. januar 1997: Udbudsbetingelserne udsendes til de 5 prækvalificerede tilbudsgivere. 29. januar 1997: Dissing og Weidling Arkitektfirma A/S, Steensen og Varming A/S (rådgivende ingeniører) og Sven Ingvard Andersson Landskabsarkitekt ApS meddeler, at de ikke ønsker at indgive projektforslag. 2. februar 1997: Beslutning om yderligere at prækvalificere: Nova 5 Arkitekter A/S, Bigum og Steenfos Rådgivende Ingeniører A/S og Landskabsarkitekt Lodewijk Jozef Jules Duys. 24. februar 1997: Erik K. Jørgensen A/S meddeler, at selskabet ikke ønsker at deltage i projektkonkurrencen. 27. februar 1997: Fristen for indgivelse af projektforslag udløber. 1. rettelsesblad til udbudsbetingelserne udsendes. Fristen for indgivelse af projektforslag forlænges heri til 6. marts marts 1997: Kommunen beslutter at tillade, at et andet ingeniørfirma kan indtræde i stedet for Erik K. Jørgensen A/S. 6. marts 1997: Ny frist for indgivelse af projektforslag. Der bliver indleveret 5 projektforslag. 18. marts 1997: Kommunen træffer beslutning om at vælge projektforslaget udarbejdet af Cubo Arkitekter ved arkitekterne Peter Damgaard, Bo Lautrup, Ib Valdemar Nielsen og Lars Juel Theis Knudsen, Domina A/S (rådgivende ingeniører) og Landskabsarkitekt Preben Skaarup. 8. august 1997: Kommunen indgår kontrakt med Cubo Arkitekter ved arkitekterne Peter Damgaard, Bo Lautrup, Ib Valdemar Nielsen og Lars Juel Theis Knudsen. Ad 1. I en skrivelse af 6. marts 1997 fra indklagede til Erik K. Jørgensen A/S hedder det:»kommunen har modtaget Deres anbefalede brev den 25. februar Heri gør De opmærksom på, at De ikke længere deltager i totalrådgiverkonkurrencen. Dette er, fra kommunens side, taget til efterretning, idet vi er af den opfattelse, at det er et internt problem mellem Dem og Nielsen, Nielsen & Nielsen, da valg af rådgivende ingeniørfirma ikke har haft nogen betydning for udvælgelsen af de deltagende arkitektfirmaer.«

6 6 Indklagede har oplyst, at kommunen ikke i forbindelse med prækvalifikationen har foretaget nogen vurdering af de rådgivende ingeniørfirmaer, som anmodede om prækvalifikation sammen med de respektive arkitektfirmaer og landskabsarkitektfirmaer. Kommunen har herved handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet, som indeholder et krav om, at der skal foretages en vurdering af alle de virksomheder, som skal prækvalificeres, jf. herved princippet i artikel 27, stk. 1. Ad 2. I anledning af, at Erik K. Jørgensen A/S havde meddelt, at selskabet ikke ville deltage i projektkonkurrencen, rettede Praktiserende Arkitekters Råd henvendelse til Konkurrencesekretariatet, der den 28. februar 1997 skrev således til Praktiserende Arkitekters Råd:»Tjenesteydelsesdirektivet giver udover artikel 25 ikke nærmere bestemmelser om en tjenesteyders benyttelse af underleverandører. Det rejste spørgsmål må derfor skulle besvares ud fra ligebehandlingssynspunkter. Afgørende i den konkrete sag vil formentlig være, hvorledes Kommunen nærmere har tilrettelagt udvælgelsen af deltagere i konkurrencen på grundlag af de i udbudsbekendtgørelsens pkt. 5 c anførte kriterier. Hvis de deltagende ingeniørfirmaers nærmere forhold er indgået i Kommunens vurdering, må det nok anses for en væsentligt ændret forudsætning, at det i sagen omhandlede ingeniørfirma skiftes ud med et andet på nuværende tidspunkt. Hvis ingeniørfirmaet optræder som ren underentreprenør i forhold til det i projektkonkurrencen deltagende arkitektfirma, er det næppe betænkeligt, at hovedtjenesteyderen vælger en anden underleverandør.«også indklagede rettede henvendelse til Konkurrencesekretariatet, og kommunen modtog kopi af Konkurrencesekretariatets skrivelse af 28. februar 1997 til Praktiserende Arkitekters Råd. Indklagedes prækvalifikation af tilbudsgiver nr. 3 omfatter dels Nielsen, Nielsen og Nielsen A/S (arkitekter), dels Erik K. Jørgensen A/S (rådgivende ingeniører) og endelig Landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen, og prækvalifikationen er sket eller skulle i hvert fald efter indholdet af udbudsbekendtgørelsen være sket som en prækvalifikation af disse 3 virksomheder som samarbejdende virksomheder. Indklagede har derfor handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved at tage et tilbud fra en tilbudsgiver, der består af dels Nielsen, Nielsen og Nielsen A/S (arkitekter), dels Søren Jensen A/S (rådgivende ingeniører) og Landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen, og som ikke er prækvalificeret, i betragtning.

7 7 Ad 3. I udbudsbekendtgørelsen er anført følgende:»dommerkomitéen består af kommunens planlægningsudvalg med 7 medlemmer samt fagdommer udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund.«I udbudsbetingelserne er anført følgende:»dommerkomitéen består af: Planlægningsudvalgets 7 medlemmer. 2 fagdommere udmeldt af DA/AA.«I Dommerkomitéen, der blev sammensat som anført i udbudsbetingelserne, var der udover de 2 udpegede arkitekter ikke medlemmer, som var arkitekter eller ingeniører. Da kun 2 af dommerkomitéens 9 medlemmer havde samme faglige kvalifikationer som tilbudsgiverne, har indklagede overtrådt Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13, stk. 6, hvorefter mindst en tredjedel af medlemmerne skal have sådanne kvalifikationer. Ad 4. Som anført foran under ad 2 skulle prækvalifikationen under projektkonkurrencen efter indholdet af udbudsbekendtgørelsen for hver enkelt tilbudsgiver omfatte prækvalifikation af et arkitektfirma, prækvalifikation af et rådgivende ingeniørfirma og prækvalifikation af et landskabsarkitektfirma. Der krævedes således for at deltage i projektkonkurrencen faglige kvalifikationer både som arkitekt, rådgivende ingeniør og landskabsarkitekt. Det følger herefter af Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13, stk. 6, at mindst ét medlem af bedømmelseskomitéens medlemmer skulle have tilsvarende kvalifikationer som de tilbudsgivere, der var rådgivende ingeniører. Da intet af bedømmelseskomitéens medlemmer var rådgivende ingeniør, har indklagede ved sammensætningen af dommerkomitéen handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13, stk. 6. Ad 5. I udbudsbekendtgørelsen hedder det:»kriterierne for vurdering af projekterne vil fremgå af konkurrenceprogrammet.«det omtalte»konkurrenceprogram«med bilag udgør udbudets udbudsbetingelser.

8 8 I Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13, stk. 6, er det bestemt, at projektkonkurrencer skal afgøres»alene ud fra de kriterier, som er fastsat i bekendtgørelsen i henhold til artikel 15, stk. 3.«I denne bestemmelse er det fastsat, at udbydere, som vil gennemføre en projektkonkurrence,»tilkendegiver deres hensigt herom ved en bekendtgørelse«. Det følger heraf, at udbudsbekendtgørelsen skal indeholde oplysning om de udvælgelseskriterier, som vil blive anvendt ved udvælgelsen under projektkonkurrencen. Indklagede har derfor ved udformningen af udbudsbekendtgørelsen overtrådt Tjenesteydelsesdirektivet. Ad 6. I udbudsbekendtgørelsen hedder det:»påtænkt deltagerantal: Der vil blive udvalgt 5 totalrådgiverfirmaer/teams, som vil blive indbudt til at deltage i projektkonkurrencen.«i udbudsbetingelserne hedder det:»konkurrencen er efter en prækvalifikationsrunde en indbudt projektkonkurrence med min. 5 deltagende rådgiverteam.«indklagede har oplyst, at kommunens hensigt under projektkonkurrencen hele tiden har været at prækvalificere 5 og kun 5 tilbudsgivere. Kommunen har overtrådt Tjenesteydelsesdirektivet ved i strid med kommunens hensigt og i strid med indholdet af udbudsbekendtgørelsen i udbudsbetingelserne at anføre, at der vil blive tale om»min. 5 deltagende rådgiverteam.«ad 7. En udbyder, som i overensstemmelse med udbudsbekendtgørelsen har prækvalificeret 5 tilbudsgivere, kan ikke frit senere prækvalificere en yderligere tilbudsgiver, når en af de prækvalificerede tilbudsgivere meddeler, at denne tilbudsgiver ikke vil benytte sig af sin mulighed for at indgive projektforslag. I den foreliggende situation, hvor meddelelsen fra den prækvalificerede tilbudsgiver om ikke at ville indgive projektforslag blev modtaget i så god tid inden udløbet af fristen for indgivelse af projektforslag, at der ikke af den grund ville være behov for at forlænge denne frist, har kommunen ikke handlet i strid med EU udbudsreglerne ved at prækvalificere en yderligere tilbudsgiver, så antallet af deltagende tilbudsgivere fastsat i udbudsbekendtgørelsen fortsat kunne overholdes. Ad 8.

9 9 I udbudsbekendtgørelsen hedder det:»deltagelse i projektkonkurrencen er forbeholdt faguddannede rådgivere. Byggeprojektet ønskes løst i totalrådgivning og med et af firmaerne som totalrådgiveransvarlig. Dommerkomitéens afgørelse er ikke bindende for Ledøje Smørum kommune, men det er hensigten, at opgaven tildeles den vindende totalrådgiver. Ret til tildeling af opfølgende kontrakter: Det forventes, at vinderen af konkurrencen vil få opgaven overdraget i totalrådgivning Kontrakten indgås efter forhandling mellem Ledøje Smørum kommune og den vindende totalrådgiver.«i udbudsbetingelserne hedder det:»konkurrencen gennemføres jf. Tjenesteydelsesdirektivet i et begrænset udbud som en projektkonkurrence. Gennem en prækvalifikationsrunde vil der blive udvalgt min. 5 totalrådgiverteams repræsenterende arkitekt, ingeniør og landskabsarkitektfirmaer. Projektkonkurrencen omfatter forslag til udformning af det i byggeprogrammet omhandlede projekt til bibliotek/kulturhus incl. parkerings og udenomsanlæg, parkanlæg, samt honorartilbud på totalrådgivning. Det er bygherrens hensigt, hvis i øvrigt alle forudsætninger i programmet er opfyldt, og byrådet beslutter igangsætning, at det vindende projektforslag i konkurrencen gennemføres med totalrådgiverteamet som rådgivere. Som forudsætning for projekteringen og gennemførelse af byggearbejdet skal der indgås aftale om teknisk rådgivning og bistand mellem bygherren og totalrådgiveren. Aftalen indgås på grundlag af vedlagte honoraraftaleudkast Deltagerne konkurrerer på Den arkitektoniske, funktionsmæssige og kvalitetsmæssige bedste besvarelse af udbudsprogrammets ønsker og krav inden for den i udgiftsfordelingsnøglen oplyste rammeøkonomi til byggeriets gennemførelse.

10 10 Tilbud på den fortsatte rådgivning for det primære konkurrenceområde delområde I IV. Efter bedømmelsen vil bygherren med baggrund i det vindende projekt/tilbud indlede en kontraktsforhandling, med henblik på indgåelse af totalrådgivningsaftale på projektets gennemførelse.«ved 1. rettelsesblad af 27. januar 1997 til udbudsbetingelserne blev udbudsbetingelserne ændret, således at der ikke skulle indgives tilbud på rådgivningsaftale, men alene et projektforslag. Afdelingsingeniør Carsten Hussing, Ledøje Smørum Kommune, har forklaret, at der den 23. januar 1997 blev afholdt et møde mellem repræsentanter for kommunen nemlig teknisk direktør Claus Petersen, han selv og kommunens externe rådgiver arkitekt Poul Ussing og repræsentanter for de 5 prækvalificerede tilbudsgivere. I mødet, som blev afholdt på initiativ af Danske Arkitekters Landsforbund, deltog yderligere 2 repræsentanter for Danske Arkitekters Landsforbund. På mødet sagde en af repræsentanterne for Danske Arkitekters Landsforbund, hvis navn han ikke længere erindrer, at man under en projektkonkurrence efter Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13 ikke i udbudsbetingelserne må medtage et krav om, at der skal afgives tilbud på en totalrådgiveraftale. Hvis der tillige skal afgives tilbud på prisen for totalrådgivningen, skal udbudet ske efter artikel 32 eller artikel 36. Kommunen besluttede herefter at lade kravet om tilbud på en totalrådgiveraftale udgå af udbudsbetingelserne. Kommunen kontaktede ikke Konkurrencesekretariatet om dette spørgsmål. I Tjenesteydelsesdirektivets artikel 1, litra g, er begrebet»projektkonkurrencer«defineret som»nationale fremgangsmåder, hvorved den ordregivende myndighed kan forskaffe sig et planlægnings eller projekteringsarbejde, som er udvalgt af en bedømmelseskomité efter udskrivning af en konkurrence med eller uden præmieuddeling«. Det fremgår endvidere forudsætningsvis af artikel 13, stk. 1, at projektkonkurrencer kan afholdes ikke blot med henblik på tilvejebringelse af et planlægnings eller projekteringsarbejde, men også»med henblik på indgåelse af tjenesteydelsesaftaler«. Ved indgåelse af tjenesteydelsesaftalen skal der afhængig af de regler, der er gældende for projektkonkurrencen følges forskellige fremgangsmåder: Hvis udbyderen i betingelserne for den pågældende projektkonkurrence har tilkendegivet, at udbyderen såfremt der skal indgås en tjenesteydelsesaftale har forpligtet sig til at indgå kontrakten med vinderen eller en af vinderne af

11 11 projektkonkurrencen, kan kontrakten indgås ved udbud efter forhandling, jf. artikel 11, stk. 3, litra c. Hvis udbyderen ikke i betingelserne for den pågældende projektkonkurrence har tilkendegivet, at udbyderen er forpligtet til at indgå (en eventuel) kontrakt med vinderen eller en af vinderne af projektkonkurrencen, kan kontrakten kun indgås efter afholdt offentligt udbud eller begrænset udbud. De den førstnævnte type projektkonkurrence nemlig den der er omfattet af artikel 11, stk. 3, litra c gennemføres både med henblik på tilvejebringelse af et planlægnings eller projekteringsarbejde og med henblik på i forlængelse heraf at indgå en kontrakt med den vindende tilbudsgiver, vil det være af betydning for udbyderen at vide, på hvilke økonomiske vilkår en efterfølgende tjenesteydelsesaftale kan indgås, og udbyderen vil derfor have interesse i samtidig med projektforslaget at få et tilbud på den fortsatte tjenesteydelse. Det må endvidere antages, at formålet med den særlige udbudsform»projektkonkurrencer«i de tilfælde, der er omfattet af artikel 11, stk. 3, litra c, tillige er at skabe et hensigtsmæssigt instrument for indgåelse af tjenesteydelsesaftaler på disse særlige områder. Dette formål vil bedst kunne tilgodeses, hvis en udbyder har mulighed for under en projektkonkurrence ved siden af selve projektet tillige at anmode om et tilbud vedrørende den forsatte tjenesteydelse. Artikel 13 sammenholdt med artikel 11, stk. 3, litra c, må derfor forstås således, at reglerne ikke i disse tilfælde afskærer en udbyder fra at lade en projektkonkurrence omfatte både et projektforslag og et tilbud på den forsatte tjenesteydelse. Projektkonkurrencer, der ikke er omfattet af artikel 11, stk. 3, litra c, gennemføres derimod alene med henblik på at tilvejebringe et planlægnings eller projekteringsarbejde, idet indgåelsen af kontrakt om tjenesteydelsen skal ske på grundlag af et efterfølgende offentligt udbud eller begrænset udbud. Under hensyn til dette mere begrænsede formål med projektkonkurrencen i denne situation må artikel 13 forstås således, at en udbyder i denne situation er afskåret fra at lade projektkonkurrencen omfatte andet end projektforslaget, og der må derfor ikke i denne situation tillige medtages et tilbud på den fortsatte tjenesteydelse. Indklagede har oplyst, at kommunen ved udformningen af den aktuelle projektkonkurrence har tilsigtet at forpligte sig til såfremt bibliotek/kulturhuset skal opføres at indgå kontrakt med vinderen, jf. artikel 11, stk. 3, litra c. Indklagede har derfor været berettiget til tillige at lade projektkonkurrencen omfatte et tilbud på den fortsatte rådgivning for det primære konkurrenceområde delområde I IV. I konsekvens heraf har indklagede derimod handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved i 1. rettelsesblad af 27. februar 1997 at beslutte, at tilbudet vedrørende den efterfølgende rådgivning skulle udgå af projektkonkurrencen. Indklagede har endvidere handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved i udbudsbekendtgørelsen ikke utvetydigt at anføre, at indklagede i forbindelse med projektkonkurrencen forpligter sig til at indgå den

12 12 efterfølgende tjenesteydelsesaftale med vinderen af projektkonkurrencen, men derimod at optage følgende uklare formulering i udbudsbekendtgørelsen:»dommerkomitéens afgørelse er ikke bindende for Ledøje Smørum kommune, men det er hensigten, at opgaven tildeles den vindende totalrådgiver«. Herefter bestemmes: Indklagede har foretaget prækvalifikationen i strid med Tjenesteydelsesdirektivet, idet indklagede ikke har foretaget nogen vurdering af de deltagende ingeniørfirmaers kvalifikationer, men har foretaget udvælgelsen af de prækvalificerede tilbudsgivere alene på grundlag af en vurdering af de deltagende arkitektfirmaers og landskabsarkitektfirmaers kvalifikationer. Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved at tillade, at sammensætningen af deltagere i en af de prækvalificerede tilbudsgivere nemlig tilbudsgiveren Nielsen, Nielsen og Nielsen A/S (arkitekter), Erik K. Jørgensen (rådgivende ingeniører) og Landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen efter prækvalifikationen blev ændret, idet Erik K. Jørgensen A/S udgik og blev erstattet af Ingeniør Søren Jensen A/S. Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13, stk. 6, 1. og 2. pkt., ved at sammensætte dommerkomitéen med 9 medlemmer, uden at en tredjedel af medlemmerne af dommerkomitéen havde samme eller tilsvarende kvalifikationer som tilbudsgiverne, idet der kun var 2 sagkyndige medlemmer i dommerkomitéen. Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13, stk. 6, 1. og 2. pkt., ved at sammensætte dommerkomitéen således, at intet sagkyndigt medlem af dommerkomitéen havde samme eller tilsvarende kvalifikationer som de tilbudsgivere, som var rådgivende ingeniører. Indklagede har overtrådt Tjenesteydelsesdirektivets artikel 13, stk. 6, 4. pkt., jf. artikel 15, stk. 3, ved ikke at have medtaget tildelingskriterierne i udbudsbekendtgørelsen. Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved i udbudsbekendtgørelsen at anføre, at der ville blive prækvalificeret 5 tilbudsgivere, mens det i udbudsbetingelserne var fastsat, at der ville blive prækvalificeret»min. 5 deltagende rådgiverteam«. Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved efter som projektkonkurrence at have udbudt en tjenesteydelse omfattende projektforslag og tilbud

13 13 på honorar for totalrådgivning at have ændret den udbudte tjenesteydelse, således at den alene omfattede projektforslag, men ikke tilbud på honorar for totalrådgivning. Indklagede, Ledøje Smørum Kommune, skal i sagsomkostninger til klageren, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales.

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 K E N D E L S E Barslund A/S (advokat Anders Drachmann, Helsingør) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 K E N D E L S E TEAM OPP v/deas A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. oktober 2006 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S og 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Nye regler for offentlige udbud i Grønland

Nye regler for offentlige udbud i Grønland Nye regler for offentlige udbud i Grønland Af formanden for det grønlandske klagenævn for udbud, Thomas Trier Hansen, dommeren ved Retten i Grønland Ved årsskiftet 2009/2010 trådte Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 K E N D E L S E BabySam A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Jysk Fællesindkøb ved Viborg

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 K E N D E L S E Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S (advokat

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 K E N D E L S E KCI Medical ApS (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Region Hovedstaden (advokat Henning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere