Trekroner Allé Roskilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trekroner Allé Roskilde"

Transkript

1 Dommerbetænkning Campus 6. juli 2010

2 Side 2 Campus Dommerbetænkning Indholdsfortegnelse Dommerbetænkningen... 3 Generelt for alle forslag... 5 Forslag 1 Enemærke & Petersen A/S... 8 Forslag 2 Davidsen& Partnere A/S...11 Forslag 3 KPCKøbenhavn A/S...13 Forslag 4 E. Pihl & Søn A.S Forslag 5 NCC Construction Danmsrk A/S...17 Bedømmelsesskema...18 Underskrifter...19 Campus

3 Side 3 Dommerbetænkningen Dommerbetænkningen er udarbejdet i perioden 25. juni 6. juli Dommerkomiteen udgøres af følgende personer: Lægdommere: Rektor Ulla Koch Bestyrelsesformand Hans Stige Næstformand Knud Henning Andersen University College Sjælland University College Sjælland University College Sjælland Fagdommere: Udpeget af Akademisk Arkitektforening: Arkitektur: Christian Cold Entasis a/s Claus Smed Søndergård DOMUS arkitekter a/s Udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører: Teknik: Lars Carstensen Lemming & Eriksson a/s Rådgivere og sekretærer for dommerkomiteen: Ole Pedersen HolteProjekt A/S Danmark Poul Andersen HolteProjekt A/S Danmark Campus

4 Side 4 De deltagende totalentreprenørteams: Enemærke & Petersen A/S (herefter benævnt projekt nr. 1) Arkitekt Henning Larsen Architects Landskabsarkitekt Thing & Wainø Landskabsarkitekter aps Ingeniør Cowi A/S Davidsen& Partnere A/S (herefter benævnt projekt nr. 2) Arkitekt 3XN Landskabsarkitekt Birgitte Fink Landskabsarkitekt Ingeniør Wessberg A/S KPC København A/S (herefter benævnt projekt nr. 3) Arkitekt KHR arkitekter a/s Ingeniør Midtconsult A/S E. Pihl & Søn A.S. (herefter benævnt projekt nr. 4) Arkitekt Arkitema Architects a/s Ingeniør Orbicon Leif Hansen NCC Construction Danmark A/S (herefter benævnt projekt nr. 5) Arkitekt Sweco Architects a/s Landskabsarkitekt Stine Christiansen arkitekter Ingeniør Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s Campus

5 Side 5 GENERELLE BEMÆRKNINGER - FORSLAGENE SOM HELHED ARKITEKTUR OG FUNKTION De indkomne konkurrenceforslag repræsenterer til sammen et stort og gennemarbejdet materiale og dommerkomiteen kan med glæde konstatere, at der fra alle de inviterede teams er investeret stort engagement i opgaven. Alle forslagene har i det store hele indarbejdet og fortolket programmets krav til funktioner og sammenhænge, og summen af forslag har derfor leveret en solid og inspirerende ramme for dommerkomiteens forståelse af såvel programmets som grundens muligheder og dermed for den endelige udvælgelse af konkurrencens vinderforslag. Hoveddisponering og samspil med omgivelserne Forslag 1 og 4 henter inspiration fra RUC s eksisterende kvadratiske bygningsstruktur, men i en mere fortættet udgave, som danner en ryg mod trafikvejene mod syd og ved forskydninger og rotationer af bygningskvadraterne etablerer et fortættet torve-, opholdsog ankomstrum mod RUC (nord) i tilknytning til aksen i det grønne bånd Disponeringen og dens indpasning virker klar og forståelig dog forekommer den næsten ensidige orientering og åbning mod nord i begge forslag uhensigtsmæssig lukket og afvisende mod syd og den oplagte mulighed for større udveksling med de attraktivt orienterede grønne arealer. Forslag 1 formår i særlig grad at åbne og orientere sig attraktivt og imødekommende mod ankomstsituationerne. Forslag 3 placeres længst mod øst og etablerer således konkurrencens mest landskabelige strategi, hvor landskabsrummet mod vest videreføres i torverummets grønne løber og skaber overbevisende sammenhæng mellem bygning og landskab. Forslag 2 s placering tilbagetrukket fra aksen i det grønne bånd forekommer efter dommerkomiteens opfattelse usikker og heller ikke bygningens hovedvolumen giver en klar opfattelse af forslagets intentioner med landskabsrum samt bygnings- og planmæssige relationer. Som konkurrencens eneste beskriver forslaget en klar strategi for integrering af de mange cykelparkeringspladser. Endelig arbejder forslag 5 med en langstrakt og meget kompositorisk bestemt bygningsstruktur. Det er dog dommerkomiteens opfattelse, at disponeringen primært er foretaget med udgangspunkt i et indre oplevelsesrigt forløb og i mindre grad reflekterer klare målsætninger for landskabelige og planlægningsmæssige relationer. Fortolkningen af byggeprogrammet Alle forslagene arbejder med studiezoner, fordelings- og fællesarealer i indre torve og atrier i udformning spændende fra det store samlende rum, som viderefører et ydre landskabstræk gennem bygningen (forslag 3) til mere klassiske centralrum (forslag 1 og 4) forslag 2 s dobbeltatrie og endeligt det langstrakte indre scenografiske forløb med serier af lysgårde, som karakteriserer forslag 5. Som nævnt fremstår alle forslagene kvalificerede og kompetente for så vidt angår det funktionelle, hvilket har været til stor inspiration. Der er løsninger, placering af funktioner etc. som er uhensigtsmæssige i alle forslag, men efter dommerkomiteens opfattelse kan Campus

6 Side 6 disse forhold løses i dialogen i optimeringsfasen uden at anfægte den arkitektoniske ramme i de enkelte forslag. Forslag 5 har med en dogmatisk, scenografisk tilgang til det indre fælles- og torverum vist inspirerende nytænkning i interiøret, men omkostningen har været en relativ bundet funktionalitet og ofte uhensigtsmæssige rumudformninger og placeringer, som i sin lidt skitsemæssige bearbejdning ikke har overbevist dommerkomiteen om sammenhængskraften i forslagets koncept, ligesom forslagets indre kvaliteter ingenlunde afspejles i facadebearbejdningen. Tilsvarende har dommerkomiteen trods kompetent disponering af forslag 2 s kompakte bygningskrop med de åbne og levende parterreplaner som videreføres vertikalt i to atrier med koncentrerede studiemiljøer ikke fundet de samme kvaliteter i det noget påtvungne arkitektoniske udtryk og strithårsmotiv, som ikke overbeviser om dagslysmæssige kvaliteter i studierummene endsige imødekommer gæster og brugere og kommunikerer bygningens indhold og vitalitet. Forslag 4 har konceptuelt et slægtskab med forslag 1 men til trods for en overbevisende og kompetent indlevelse i undervisningsmiljøets program formår forslaget ikke i samme grad at omsætte denne viden arkitektonisk. Både ankomstforholdene og facadebearbejdningen og dermed anlæggets kommunikerende kvaliteter har ikke overbevist dommerkomiteen, men fremstår fastlåste og stiliserede. Heller ikke i bygningens indre forløses det smukke men lidt formelle atriumrum i et dynamisk samspil med den indre gade i samme grad som det gør sig gældende i forslag 1. Interessen i bedømmelsen samlede sig derfor om forslag 1 og 3 to funktionelt og arkitektonisk kompetente forslag, men dog ret forskellige i deres landskabelige-, plan- og bygningsmæssige strategi. Udslagsgivende blev rammerne for studiemiljøet eller Campus fortolkningen, som samtidig ikke mindst giver sig til kende i bygningens arkitektoniske udtryk og dermed dens kommunikerende og inviterende egenskaber. Her distancerede forslag 1 sig endeligt med en overbevisende og gennemarbejdet dynamisk rumdisponering - hver enkelt rum og miljø bearbejdes med individualitet og identitet. Forslaget opnår efter dommerkomiteens opfattelse en mere livgivende vekselvirkning mellem de individuelle studiemiljøer og de samlende fællesrum end det gør sig gældende i forslag 3 s mere formelle og hierarkisk opbyggede rumlige strategi. Ved udstrakt rumlig diversitet tilbyder projektet dermed en højere grad af valgfrihed i karakter, størrelse og steder for studiemiljøer mindre forudbestemt og større rummelighed i fællesskabstanken. Projektets åbne og legende rumlige strategi sammenvæver inde og ude - og kommunikeres derved klart og imødekommende i forslagets udformning af ankomst mod nord og der tilføjes med projektet en nutidig, fortættet og troværdig fleksibilitetsfortolkning til RUC s åbne struktur. Forslaget indeholder endvidere konkurrencens arkitektonisk mest integrerede, gennemarbejdede og visionære strategi for energi- og miljø. Det er derfor en enig dommerkomite, som har valgt forslag 1 som konkurrencens vinder til videre bearbejdning i optimeringsfasen og med de senere anførte anbefalinger med henblik på senere realisering. Campus

7 Side 7 TEKNIK Konstruktivt baserer projekterne sig på traditionel betonelementteknologi, hvor bygningernes geometriske variationer muliggøres med specialelementer i beton og stål, især omkring balkoner og torv/atrium. Et forslag anvender dog udpræget stål som det konstruktive grundelement Alle projekter har facadeløsninger med tegl og glas, hvor teglfacader primært orienteres mod syd og glasfacader mod nord. Den overvejende del af teglfacader bæres på konsoljern som følge af vinduernes placering og udstrækning. Fire af projekterne arbejder med sedumtag og alle indvendig tagafvanding. Sedumtag har miljømæssige positive effekter men afstedkommer også krav til drift og vedligehold. Sammenholdt med indvendig tagafvanding bør denne bygningsdel have stor opmærksomhed. Flere projekter arbejder med tagterasser, grønne haver og indvendige gårdrum som alle bidrager positivt til oplevelsen af huset men som også kræver opmærksomhed i drift- og vedligeholdelsesfasen. Kravet om lavenergibyggeri klasse 1 imødekommes generelt ved god varmeisolering i klimaskærm suppleret med varmegenvinding og energiproduktion fra vedvarende energikilder. Der er stor variation i forslagene til opfyldelse af energirammen. Et projekt opfylder rammen uden yderligere tiltag, et projekt er omfanget af solenergi-teknologi ganske betydeligt i bestræbelserne på at opfylde lavenergikravet, hvor andre har løsninger med solvarme og jordvarme, Ventilation løses også forskelligt idet forslagene fordeler sig på fuld mekanisk ventilation og/eller i kombination med naturlig / hybridventilation. Placering af ventilationsanlæg deler sig også. To forslag har ventilationsanlæg placeret i kælder. De tre andre på tag. Forslagene med ventilation på tag redegør ikke nærmere for placering ligesom de ikke fremgår af tegningsmaterialet. Installationerne opfylder generelt kravene i udbuddet. Gennemgående redegør projekterne for anlægsopbygning og for installationsmæssige principper med reference til bygningsdele. Campus

8 Side 8 Forslag 1 - Enemærke & Petersen A/S - Henning Larsen architects Arkitektur og funktion Med det synspunkt, at RUC s eksisterende anlæg fremstår atomiseret med en fleksibilitetsopfattelse fra en anden tid låner forslaget alene byggestenene fra RUC strukturalistiske helhedsplan i form af en serie kvadratiske bygningskroppe, repræsenterende etaperne 1-4. Disse sammenstilles tæt, kompositorisk med etape 1 det største kvadrat som omdrejningspunkt, centralt placeret i aksen for enden af det grønne bånd med de øvrige bygningsetaper som mindre kvadrater i tilknytning hertil. På nær etape 1 s kvadrat, som beholder retningerne fra RUC s lineære geometri, roteres de øvrige etapers kvadratiske bygninger heromkring i en samlet vifteform, som danner en støjskærm mod vej og motorvej men nok så vigtigt et varieret urbant rum mod RUC og i kontrast hertil et klart landskabeligt forløb fra fredsskoven i nordøst og rundt langs bygningsanlæggets yderside. I forslaget fremhæves vigtigheden af anlæggets synlighed allerede fra hovedporten til RUC, samt behovet for mere mangfoldige og intime byrum end RUC s monotone rumopfattelse tilbyder og det nye urbane rum bearbejdes detaljeret i et tematisk forløb af torverum formet af bygningernes forskydninger kombineret med terrasserede forløb, som optager grundens terræn. Det let karikerede i bygningsudlægget modspilles af forslagets nuancerede bearbejdning af samspillet mellem ude og inde som forslagsstillerne også fremhæver som en hovedpointe idet torveforløbet videreføres i et indre parallelt / sammenfaldende gadeforløb - samt ved store udsparinger i etape 1 s bygningsvolumen. Campus

9 Side 9 Herved opløses den stramme geometri (som forslaget også ønsker at distancere sig fra) og rumligt etableres en overbevisende helhed i serien af bygningskomponenter en helhed som opleves i ankomsten såvel som i bygningens indre forløb og sammenhæng. Indgangen orienterer sig naturligt både mod det grønne bånd og forløbet fra hovedporten, hvor det udkragede hjørne etablerer synlighed Campus s nye grandiose hovedindgang samtidig med at den nære og humane skala tilgodeses i forslagets nuancerede rumlige detaljering. Samme afklarede balance gør sig imidlertid ikke gældende i bygningens samspil med arealerne mod syd. Her udnyttes kilernes potentiale ikke, hverken som udeophold (undtaget dog den østlige kile) eller som et særligt lysindtag / udblik fra det indre fordelingsrum. De støjmæssige udfordringer bør ikke fuldstændig udelukke et oplagt samspil mellem bygningens indre og de attraktivt orienterede arealer mod syd. Bygningens indre åbner sig umiddelbart indenfor indgangen i et atrium, som spænder over samtlige etager. Atriet er anlæggets centrum og hovedrum, men indgår på samme tid naturligt i det indre langsgående gaderum ved at det skruer sig op gennem bygningen og forskydes ud i nicher på de enkelte etager. Således væves det indre gaderum og atriet sammen og funktioner og aktiviteter i nicherne møblerer og levendegør derved atriet. Forslaget formår således i særlig grad at anvise karakterfulde rum, forløb og studiemiljøer, med indlevede indretninger og relationer hvor filosofien er at identitet prioriteres højst uden at fleksibiliteten tilsidesættes. Campus-fortolkning (ydre som indre) virker efter dommerkomiteens opfattelse vital og troværdig og har været afgørende for, at forslaget udpeges som konkurrencens bedste. At både enkelte rum og steder fremstår identitetsrige, individuelle og karakterfulde og samtidig indskrives i atriets og gaderummets let opfattelige, men dynamiske og nuancerede helhedbillede forekommer at være et stærkt og nutidigt svar på programmets intentioner for Campus, og en tiltrængt kontrast til den omgivende strukturelle fleksibilitet, hvor alt kan overskues og alt kan foregå overalt, men hvor nuancer og individualitet er fraværende. Særligt bygningens udtryk mod RUC og ankomsten billedliggør dette stærke, samlende, men differentierede indre rumlige budskab og er derfor et værdigt billede på Campus s fremtidige rammer. Også forslagets energi- og bæredygtighedsstrategi fremstår gennemtænkt og i overensstemmelse med grundlæggende disponering og arkitektoniske principper herunder en klar strategi for maksimal udnyttelse af bygningens naturligt differentierede dagslysmæssige muligheder. Til det videre arbejde i optimerings- og projektfaserne har dommerkomiteen følgende anbefalinger: - at sol / skyggeforholdene i de nordvendte ankomst- og opholdsrum analyseres og bearbejdes nøje. - at landskabskilerne imellem kvadraterne mod syd i højere grad integreres i bygningens funktionelle, rumlige og arkitektoniske bearbejdning, herunder at adgangsforholdene hertil fra fællesrummene ad de nuværende lange gange forbedres. Campus

10 Side 10 - at primært de nordvendte glasfacader videreudvikles mod en klarere identitet, da de i materialet fremstår meget principielle, men også at de murede facader mod øst, syd og vest, som har interessante tematikker, udvikles ambitiøst i overensstemmelse med murværkets logik og muligheder. - at forslagets campus-fortolkning og klare identitet fastholdes og raffineres. Teknik Det konstruktive princip er opbygget af udstøbte stålsøjler som understøtter stålbjælker som bærer etagedæk af præfabrikerede huldæk. Bygningen har en relativt stor udkragning af 1. salen som bæres af etagehøje gitterdragere. Bygningens stabilitet sikres af betonelementvægge i facader samt trappekerner og skakte. Der er fint redegjort for hovedføringsveje i form af det udarbejdede tegningsmateriale, som på overskuelig måde viser, at føringsveje er tænkt ind i bygningen, herunder de fremtidige etaper. Omfang og placering af teknikrum og skakte anses ligeledes, som tilstrækkelige for at rumme bygningens installationer. Der er tydeligt redegjort for hvorledes installationer efterfølgende kan serviceres og vedligeholdes i form af gode og tilgængelige adgangsforhold. Bygningen er fuldt mekanisk ventileret. Forslaget rummer ventilationscentral i kælder som er disponeret for alle etaper. Afkast placeret i terræn, hvilket giver en arkitektonisk ren tagflade. Projektet opererer med begrebet integreret energi design, hvor energi og bæredygtighed analyseres. Der arbejdet med begreber som praktisk tilgang og sund fornuft som på en gang både forholder sig til det jordnære men også visioner for fremtidige energitiltag og bæredygtighed, hvortil der kobles vurderinger af materialevalg samt drift og vedligehold. Projektet omfylder kravet til energiklasse 1 uden supplerende energiproduktion. Der anvises forslag til yderligere energioptimeringer, som kan drøftes i et videre forløb med bygherre. Den energimæssige tilgang til projektet virker overbevisende og det fremgår tydeligt, at bygningen meget langt hen af vejen er Energi designet, idet der er udført studier omkring kompakthed, akustik, masse og dagslys. Campus

11 Side 11 Forslag 2 - Davidsen & Partnere A/S - 3XN Arkitektur og funktion Bygningen placeres vest på grunden, og holdes derved fri af områdets primære akser, hvilket forslagsstilleren fremstiller som en kvalitet. Valget fører til at bygningen ikke står frem eksempelvis med en markering i den nord syd gående akse. 2 pladser skæres ind i bygningsvolumenet og derved skabes en nord-vest vendt ankomstplads og en syd-øst vendt terrasse. Den vestvendte ankomstplads optager med et fint trampemotiv grundens hældning og placerer som eneste projekt cykelparkeringen ved hoveddøren under forpladsen. Derved viser forslagsstiller stor indsigt i cyklistkulturen og dens dominerende væsen. CR s stueplan mod vest holdes åbent og kommunikativt til omgivelserne med funktioner som multihal, auditorium og studieservicecenter som primære aktører. Centralt i CR placeres torvet med café og kontakt til kantine og de åbne værksteder. Store markante trappeforløb fører indbydende til etagerne op efter. Torvet står som et komplekst rum hvor balkoner og trapper skyde sig ud i - kronet af store ovenlys. Husets komplekse indre samler sig om det centrale torv med stor persontrafik. Som alternativ hertil rummer huset også de mere rolige koncentrerede studiezoner. Facadeudtrykket er gennemgående horisontalt. Vinduesbånd skæres i en bleggul teglfacade der i overvejende grad er friholdt fra terræn af et gennemgående glasparti. De mange horisontale linjer strækker bygningen ud. Den lange bygning bliver længere, hvilket ikke synes hensigtsmæssigt idet en uheldig monotoni opstår. Muligvis lånt af ankomstpladsens hældning afskæres de horisontale vinduesbånd med en skråvinkel. Den flade skrå vinkel genfindes i murkronen. Snit gennem bygningen viser at den ekspressive murkrone med tilhørende bevægede tag ikke synes at berige de øverst placerede studie- og undervisningsfunktioner. På samme måde synes de skråt afskårne vinduesbånd ikke at tilføre studie- og undervisningsfunktioner rumlig arkitektonisk eller praktisk kvalitet. Det er dog svært at afgøre idet forslagets planer ikke viser vinduesåbninger. Udeladelsen af vinduesmarkeringer i planen er måske uortodokst men meget lidt formidlende og kan ikke anbefales i andre konkurrencesammenhænge. Dommerkomiteen skønner at motivet med de skrå afskæringer i vinduesbånd og tag andrager karakter af pynt uden sammenhæng med tektonik eller andre arkitektoniske motiver, hvilket konkluderende er ensbetydende med Campus

12 Side 12 en overfladisk behandling af den arkitektoniske opgave. Med eller uden de skrå afskæringer bliver mødet med Campus mødet med en bygning der kun åbner sig ekspressivt omkring multisalen og som ellers skjuler de 6 uddannelsers liv og diversitet bag monotone facader jazzet op med skrå afskæringer. Forslaget er derved ikke egnet til at skabe den fremtidige ramme for Campus. Teknik Bygningen opføres som betonelementbyggeri med bærende bagvægge i betonelementer. Ved glasfacader udføres søjle-bjælkesystem i beton eller SWT-system. Etagedæk udføres som huldækelementer. Det fremgår ikke tydeligt af materialet, hvor de enkelte konstruktionsprincipper anvendes samt nærmere redegørelse for, hvorledes den konstruktive opbygning omkring de store åbne arealer ved torvet er tænkt udført, idet tegningsmaterialet fremstår søjleløst. Byggeriets meget kompakte form giver almindeligvis mulighed for korte hovedføringsveje. Der er i materiale ikke redegjort tegningsmæssigt for de etablerede hovedføringsveje, herunder disponering for de fremtidige etaper. Valget af energimæssige tiltag virker noget diffust, dog beskrives fire konkrete tiltag uden nærmere angivelse af disses behov for overholdelse af energirammen klasse 1. Projektet indeholder mekanisk ventilation i nødvendigt omfang uden nærmere angivelse suppleret med naturlig ventilation i torveområdet. Ventilationsanlæg placeres på tag eller i taghuse. Projektet beskriver en grøn strategi med bygnings form som optimerer forhold mellem overflade og volumen, hvilket skulle forbedre energiregnskabet og minimere materialeforbruget. Visioner for bygningen såvel på energisiden som på bæredygtige tiltag virker ordinære. Campus

13 Side 13 Forslag 3 - KPC København A/S - KHR arkitekter a/s Arkitektur og funktion Forslaget placerer en ekspressivt formet bygning i områdets østlige hjørne, på toppen af bakken og synlig fra de to hovedakser. Fra denne ophøjede position står CR frem som en begyndelse og en afslutning med tæt kontakt til store grønne rekreative arealer mod vest og nord der bindes sammen af et hegn en udvidelse af det allerede eksisterende hegn mod vest. Forslaget bygger på og placerer sig i RUC s landskabelige kvaliteter og identitet. Forslagsstiller peger på at RUC ikke skal finde sin identitet i urbanitet, men derimod i et åbent landskab hvor enkle bygninger er placeret strategisk og synligt. Forslaget er baseret på den synergi der kan opstå hvor bygningerne henvender sig til landskabet og omvendt. Netop forholdet mellem landskab og bygning anvendes som et centralt designparameter. Ved ankomst fra Universitetsvej ligger bygningen på toppen af bakken. Man nærmer sig bygningen langs med eller over grønningen der gradvist forfines fra lund til en vestvendt forplads. Her favnes bevægelsen af bygningens skråstillede nord og sydlænger. Skråstillingen trækker lundens grønne kile ind i CR s trippelhøje torv hvor trapper fører bevægelsen op til de øvre etager. Ude hænger sammen med inde i bevægelse, via torvets ovenlys og i kraft af teglfacadens store vinduespartier. En grøn kantine- og værkstedshave sætter et punktum for fletning mellem undervisningsmiljø og det grønne landskab. Husets organiserer den lange række af klassiske rum til undervisning, kropslig udfoldelse m.m. i de to længer og skaber med balkoner en ekstra ramme for læringens mindre pladskrævende behov for gruppearbejde eller individuelle studier. I torvets åbne rum er bibliotek, kantine, café og studieservicecenter tillige placeret. Og som et særligt skalatrin rummer huset små studienicher. Disse udgøres af egetræsmøbler der er fuldt integreret i husets fysik og organisering på grænsen mellem de klassiske undervisningsrum og torvets store atrium. Et hus hvor man kan se og blive set er resultatet. Et hus hvor de 6 ud- Campus

14 Side 14 dannelser skiftevis eller samtidig kan indtage det offentlige rum interiørt såvel som eksteriøret. Eksempelvis rummer forslaget en meget bevidst og fin visuel synergi mellem forplads, torv, multihal og konference. Forslaget udmærker sig med andre ord på at give fyldige og inspirerede svar på programmets ønske om et hus der dynamisk kan rumme de 6 uddannelser. Dommerkomiteen finder dog at organiseringen af det sociale og faglige liv omkring torvet er for simpel til at stå som den ønskede generator for et livfuldt hus fyldt af små møder på små scener, uddannelserne imellem. Balkonerne er for smalle. De smukke nicher med integrerede egetræsmøbler kan kun rumme de mindste grupper og torvets flade er paradoksalt så stort og centralt at det antager en lidt formel karakter. En formel karakter der kan lægge en dæmper på det frodige studieliv som er skrevet ind i programmet. Dommerkomiteen finder dertil at en række funktioner forekommer fejlplaceret og lidt uforløste, men det betragtes dog ikke som et uløseligt problem, idet en rokade i projektoptimeringsfasen forekommer mulig. Udefra set står huset som en fin og bevæget skulptur med foldede teglflader ved ankomst fra vest. Men livfuldheden viger på langfacaderne hvor repetitionen af vinduesbånd skaber mindelser om kontorhusenes æstetik. En æstetik der ikke kan være billeddannelse for Campus. Teknik Bygningen udføres som traditionelt elementbyggeri med betonvægge suppleret med bjælker og søjler. Etagedæk udføres som huldækelementer. Over atrium og store vinduesfacader udføres tagkonstruktionen i stål. Hovedføringsveje er fint defineret, og det udarbejdede tegningsmateriale viser på overskuelig måde, at der er tænkt føringsveje ind i bygningen. Omfanget af solceller for at overholde energiklasse 1 virker voldsomt. Bygningen udføres fuldt mekanisk ventileret med ventilationsanlæg placeret på taget. Der er redegjort for antal anlæg. Materialet indeholder forslag til drift- og vedligeholdelsessytem. Bæredygtige tiltag behandles som sund fornuftig indstilling og projektet anviser vilje til at opnå bæredygtige tiltag med en uvildig kontrolordning med efterfølgende certificering. Campus

15 Side 15 Forslag 4 - E. Pihl & Søn A.S. - Arkitema architects a/s Arkitektur og funktion Campus udgøres af en komposition af kvadratiske bygninger i varieret størrelse der skaber familieskab til den allerede eksisterende punktbebyggelse i RUC-strukturen. Som en vigtig tilføjet kvalitet skabes rum til ophold i kraft af bygningernes tætte sammenstilling. Mødet med CR er nok mødet med en række præcist formgivne bygninger i dialog med RUC arkitektoniske dna, men det er dertil mødet med en landskabelig bearbejdning af uderum der viser at forslaget er forfattet i Forslaget rummer udeophold i alle skala. Eksempelvis fine studiehaver der som satellitter sender studiemiljøet ud i RUC s retlinede univers. Alternativt en større torvedannelse der mere formelt viser CR s pondus. Begrebet Campus forstået som den åbne plads gennemsyrer projektet exteriørt såvel som interiørt. Princippet for sammenstillingen af kvadrerede volumener føres konsekvent videre til CR s interiør. Projektet skaber rum til møder mellem studerende og personale fra de 6 uddannelser. Med let aflæselighed står torvet frem som et samlende centrum i 1. etape. Alle funktioner nås herfra. Enten direkte i stueplan hvor store samlende funktioner som auditoriet, multihal og café er placeret, eller via en stor studietrappe (der inviterer til ophold og studie) til etagerne ovenfor hvor viften af funktioner folder sig ud. Fra Torvet er der på alle etager adgang til CR s andre etaper via Atriumgader der prydes af ovenlys. Organiseringen af CR s mange funktioner viser at forslagsstiller ikke kun kender programmets eksakte data i detaljen men også har stor erfaring med netop undervisningsbyggeri. En viden som blev demonstreret yderligere under en flydende og tillidsvækkende gennemgang af forslaget. Dommerkomiteen finder at forslagets organisering og rumdannelse giver et solidt svar på opgavens stillede spørgsmål. Håndteringen af etaperne synes løst tilfredsstillende teknisk såvel som organisatorisk. Bygningerne giver svar på den Campus

16 Side 16 ønskede fleksibilitet. Gode toner, der desværre kompromitteres afgørende af en hårdhed og formalitet i det foreslåede arkitektoniske udtryk. Dommerkomiteen ser ikke 6 udadvendte og grænsesøgende (hvis ikke grænsesprængende) uddannelsers livlige hverdag formuleret i arkitektonisk valg. Det samlede kompleks står ufølsomt formelt og evner ikke at udtrykke CR s faglige overtryk, hvilket er af største vigtighed. Med andre ord er det ikke lykkedes at få bygningens arkitektur til at signalere CR s ånd og liv. Der opstår tvivl. Eksempelvis signalerer den tilbagetrukne etape 2 hovedindgang med en forplads. Men den formodede indgangsboks viser sig at være øve/grupperum. Hovedindgangen skal findes længere oppe ad Universitetsvej gemt bag køkkenet og en varegård. Torvet prydes af markante tårne, der burde rumme møde og studierum i kraft af sin fremtrædende position, men tårnene rummer teknik og toiletter. Signalforvirring er dommerkomiteens konklusion. Bygningernes facader er dog projektets store akilleshæl, for her tager formalismen overhånd og demonstrerer at programmets og uddannelsernes vision om livfuldhed, diversitet og empati ikke er trængt ind i det arkitektoniske formsprog. Bygningerne står med en monumental tyngde og en grad af repetition der ikke evner at møde de studerende og deres uddannelsesmiljø i øjenhøjde. Proportioneringen af de dobbelte vinduesbånd skaber usikkerhed om etageantal og murværkets sammenflydende flade opskalerer bygningerne. Hvad er det man møder? Et hovedsæde for et stort firma eller en statslig institution med centralisering og homogenisering som organisatorisk dna? Dommerkommiteen kan kun beklage at de fine faktuelle programmatiske tolkninger har fundet et så misledende slutteligt arkitektonisk udtryk. Teknik Bygningen udføres som betonelementbyggeri med bærende bagmure med integreret søjler. Etagedæk udføres som huldækelementer. Over atrium anvendes stålgitterdragere. Stabilitet sikres af betonbagmure samt kerner omkring trappe og skakte. Projektet beskriver mulighederne for lette og tunge vægge og dermed fleksible muligheder over tid. Hovedføringsveje er vist og de planlagte teknikrum er placeret i forhold til det planlagte hovedføringsvejssystem både horisontalt og vertikalt. Placering af installationer, adgang til skakte og kommende drift- og vedligholdelsesarbejder er beskrevet, herunder valg af komponenter med minimal vedligeholdelses i projektsfasen. Bygningen er mekanisk ventileret suppleret med naturlig ventilation i atrium. Projektet har en formuleret vision omkring bæredygtighed, energi og klima og beskriver fint forskellige løsninger som udmunder i et energikoncept for bygningen. Energiklasse 1 opnås blandt anden med bidrag fra solceller og solvarme.. Campus

17 Side 17 Forslag 5 - NCC Construction Danmark A/S - Sweco Architects a/s Arkitektur og funktion Forslaget arbejder med områdets ortogonale struktur uden at gentage RUC s præcist definerede bygningskroppe. Bygningens mange 90 graders hjørner og forskudte facadeplan skaber en alternativ fragmenteret bygningskrop der er ukendt for stedets hang til helhedsdyrkelse, i opposition til det etablerede. Facaderne brydes til flader. Teglskiver står som citater fra RUC men med mellemrum brudt af åbne lette partier. Mod nord findes glaspartier, der foreslås behandlet kunstnerisk ved hjælp af vævet metaldug. Mod syd sættes de store glaspartier bag grønne skærme. Forslaget tolker CR s program og profil til en bygning der skiller sig ud fra RUC s let aflæselige struktur og arkitektur. Flertydighed og åbenhed introduceres på stedet, med det formål at vise at CR består af en række aktive og foranderlige uddannelser, hvis grænser åbnes til fælles læring. Interiørt sættes alt ind på at undgå gentagelsen og anonymiseringen. I stedet introduceres en diagonal passage i bygningens længde der draperes med torv, vinterhaver og terapihave i et særegent karakterfuldt formsprog. Bevægelsen med diagonalen tager afsæt i en forplads. Man føres mod vest ned af en rampe til multisal og informativ samling, for at vende sig 170 grader tilbage mod torvet, auditoriet og kantinen. Tilbage i CR s centrum kan man fortætte i diagonalen til bygningens sydvestlige hjørne hvor den anden multisal og værkstederne findes. Diagonalen sluttes flot i en flade til udendørs værksted, orienteret mod solen. Vandringen er præget af sanselighed, for som forslagsstilleren skriver: Vi mener at læring er lig sanselighed. Tungt og aparte formede kerner i ekspressive materialer som eksempelvis beton, træ og begrønnede vægge skaber en labyrint hvor centrale rum, mellemrum og skæve lokaler uden eller med dagslys afløser hinanden tilsyneladende uden logik. I denne labyrint skal et aktivt og grænsesøgende studiemiljø udfolde sig. Interaktion og spontanitet står på dagsordenen som arkitektonisk svar på refleksioner om studiemiljø og Campus

18 Side 18 læring der synes meget i tråd med programmets visioner. Smukke modeller understøtter visionen. Dog er forslaget behæftet med disponeringer som dommerkomiteen finder særdeles uhensigtsmæssige. Bygningens længde og organisering i rampeforløb og diagonal synes at skabe afstand frem for at samle. Dommerkomiteen bifalder eksempelvis ikke disponeringen der deler de to multisale og placerer dem i hver sin ende af komplekset. Dertil stiller dommerkomiteen spørgsmål ved kvaliteten af en række undervisningsrum der ikke forsynes med dagslys. I det hele taget synes labyrinten / diagonalen at skabe en uhensigtsmæssig modstand. Kompleksiteten bliver efter dommerkomiteens opfattelse slutteligt et problem for brugerne i stedet for det tilbud som er forslagsstillerens intention. Dommerkomiteen har dertil svært ved at se facaderne som et positivt billede på bygningens indre drama. Forholdet mellem planens kompleksitet og facadernes simple næsten naive enkelhed synes uforløst. Endvidere når kompleksiteten sin yderste negative konsekvens i etapedelingen hvor der ikke kun arbejdes med lodrette skel men i udstrakt grad med vandrette skel. Byggestøj, gener m.m. vil skabe en helt uacceptabel undervisnings situation over mange år. Alt i alt fremstår forslaget som et værdifuldt studie ud i diversitet som alternativ til den anonymiserede repetition i et undervisningskompleks. Men det er på bekostning af pragmatik og funktion i en grad som betinger at forslaget ikke vurderes højt på sammenhæng mellem arkitektur og funktionalitet. Teknik Bygningen opføres i et modulært system i betonelementer. Etagedæk uføres som standard i huldækelementer og som insitustøbte dækkonstuktioner hvor bygningens geometri kræver dette. Der er ikke nærmere redegjort for det stabiliserende system, herunder omfang af bærende vægge og lette vægge til sikring af fleksible løsningsmuligheder. Hovedføringsveje er fint beskrevet og anses, som mulige at implementere i bygningen. Dog skal det oplyses, at installationer i lokaler er påtænkt udført som synlige installationer under lofter / loftflåder. Dette kan medføre øgede udgifter til drift og vedligehold samt rengøring af installationerne. Omfanget af solceller for at overholde energiklasse 1 virker fornuftigt. Ventilationsanlæg udføres mekanisk i kombination med hybrid afhængig af brug og årstider. Anlæg placeres dels i kælder og op tag. Projektet indeholder et jordvarmeanlæg som dels bidrager til overholdelse af energirammen og dels giver projektet en bæredygtige profil som suppleres med regnvandsopsamling og grønne vægge. De indvendige grønne vægge virker positivt på brugere men kræver drift og vedligeholdelse. Bedømmelsesskema Bedømmelse af de enkelte projekter fremgår af vedlagte bedømmelsesskema. Campus

19 Side 19 Campus

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark CASE Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark Arkitekt/ designer: STUDIOBAKI LAVENERGIHUS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED Villaen i København er opbygget af færdige, præfabrikerede skræddersyede

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS.

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS. Den 16. august 2007 bedømte komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg Kommune de bygninger m.v., som er taget i brug efter 20. januar 2006. Efter en besigtigelse af bygningerne

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen:

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen: Utzon Center Utzon Associates - 17.09.2007 Utzon Center Auditoriebygningen: Auditoriebygningens stueetage er organiseret med en ryg af servicefunktioner, og café med udsigt til vandet. Den tilstødende

Læs mere

8. A u g u s t

8. A u g u s t 8. A u g u s t 2 0 0 7 PROJEKTORGANISATION Bygherre: S.E. Beton A/S Arkitekt: KS Arkitekter A/S Entreprenør: Gråkjær A/S SITUATIONSPLAN ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ Det nye industrihus i Juelstrupparken er skitseret

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN EN EVÆGELSE I LANDSKAET - NYT MARITIMT VIDENENTER I TUNGEVÅGEN 0.0 +2.5 0.0 A +5.0 PLADS FOR AD, FISKE OG ANKOMST MED ÅD TUNGENES FYR +5.5 +7.5 0.0 +2.5 +5.5 +5.0 NYT MARITIMT VITENSENTER 0.0 TUNGEVIKA

Læs mere

Svanemøllens Kaserne BILAG 1. Helhedsplan og placering af ny kontorbygning, Ryvangs Allé 1, 2100 København - Resumé

Svanemøllens Kaserne BILAG 1. Helhedsplan og placering af ny kontorbygning, Ryvangs Allé 1, 2100 København - Resumé Svanemøllens Kaserne Helhedsplan og placering af ny kontorbygning, Ryvangs Allé, 00 København - Resumé Tilhørende Forsvarets bygnings- og Etablissementstjeneste 0/07-0 BILAG roblemstilling I forsvarsforliget

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

Aktører. Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH) Bygherrerådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre. Totalentreprenør: NCC

Aktører. Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH) Bygherrerådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre. Totalentreprenør: NCC Aktører Fonde: Opførelsen af huset: Realdania, Den A.P. Møllerske Støttefond, VILLUM FONDEN Projektets udvikling og gennemførelse: Realdania, Augustinus Fonden, Bevica Fonden, Vanførefonden Bygherre: Danske

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Med i konkurrencen om at blive præmieret og få anerkendelse var alle nye bygninger, der er taget i brug efter 1. november 2011.

Med i konkurrencen om at blive præmieret og få anerkendelse var alle nye bygninger, der er taget i brug efter 1. november 2011. Traditionen tro var der præmiering af gode og smukke bygninger i Frederiksberg Kommune på Arkitekturens Dag den 1. oktober 2013. Komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 S I T UAT I O N S P L A N Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Nyt domicil for Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain i Hjørring. Kim Utzon Arkitekter Januar 2010

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

N Y T H J E R T E H U S. aarhusarkitekterne

N Y T H J E R T E H U S. aarhusarkitekterne N Y T H J E R T E H U S aarhusarkitekterne 22.05.08 architects aa-a.dk NYT HJERTEHUS Region Sjælland Roskilde Sygehus Køgevej 7-13 4000 Roskilde Tlf.: 46 32 32 00 www.rs-roskilde.dk Arkitekt Aarhus Arkitekterne

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

FAKTA. Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup

FAKTA. Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup FAKTA Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup Bygherre: Energinet.dk Arkitekt: Henning Larsen Architects Samarbejdspartnere: Dahl Entreprise A/S, Schul landskabsarkitekter og Hansen, Carlsen & Frølund Rådgivende

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE Ved udløb af fristen var der indkommet 8 forslag til den interne konkurrence om et nyt domicil for GPP Arkitekter A/S i eksisterende lokaler, Grønnegade

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse Byens Netværk 27.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse er Københavns Universitets nye klimavenlige hus, som skal fungere som mødested for de studerende ved det Naturvidenskabelige

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

Til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning Att.: Hanne Møller Jensen

Til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning Att.: Hanne Møller Jensen Til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning Att.: Hanne Møller Jensen I fortsættelse af CPHs ansøgning af 18. maj 2015 og Tårnby Kommunes afgørelse af 29. oktober 2015 skal CPH hermed anmode om yderligere

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Forslag v/ Bo Mølgaard, Anne-Marie Pedersen og Vibeke Tøjner Dato 26.05.15 Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

PLAN + OPSTALTER 1:100

PLAN + OPSTALTER 1:100 INTRO: Pavillonen er den første i en serie på tre pavilloner, med hver deres unikke tema, som skal opføres i Gl. Holtegaards bakokhave de næste tre år. Temaet for denne pavillon er Orangeri. Beskæftigelsen

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Krystallinske Refleksioner

Krystallinske Refleksioner Krystallinske Refleksioner Viera Collaro Forslag til integreret kunst, Syddansk Universitet, Odense, 2012 Krystallinske Refleksioner Skitseforslag til integreret kunst, marts 2012 Syddansk Universitet,

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Arkitekturpris 2010. Nominerede bygninger. Notat

Arkitekturpris 2010. Nominerede bygninger. Notat Arkitekturpris 2010 Nominerede bygninger Notat September 2011 2 3 I dette notat gennemgås de bygninger, der er nomineret til arkitekturprisen 2010. Den endelige præmiering fortages af Plan- og Boligudvalget

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

VÆRDIGSÆTNING. Grammofonplade fabrik - Kay Fisker. Jens Falk Holm

VÆRDIGSÆTNING. Grammofonplade fabrik - Kay Fisker. Jens Falk Holm VÆRDIGSÆTNING Grammofonplade fabrik - Kay Fisker Jens Falk Holm BYGNINGEN Midt i Nordvest, i det gamle fabriksområde, ligger en hvid taktfast bygning. Bygningen er en del af den forhenværende fabriksgigant

Læs mere

kanonhuset forår 2016 entasis

kanonhuset forår 2016 entasis kanonhuset forår 2016 entasis kanonhuset forår 2016 indhold helhed 03 motiv / materialitet 05 lanterne 06 grønne haver og facader 07 underskæring 08 tegldetaljering 09 stålaptering, udvendige trapper 10

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Med mennesket i centrum Bolig for Livet

Med mennesket i centrum Bolig for Livet Med mennesket i centrum Bolig for Livet - en artikel fra Byggeri 10-2009 Årets Byggeri 2009 - Hædrende omtale i kategorien Boligbyggeri Med mennesket i centrum Bolig for Livet er en helhedsorienteret bolig,

Læs mere

NALDTANGLEJREN. Konkurrenceforslag, juni 2014 af A78 Arkitekter for Foreningen de Danske Børneinstitutioner ARKITEKTER

NALDTANGLEJREN. Konkurrenceforslag, juni 2014 af A78 Arkitekter for Foreningen de Danske Børneinstitutioner ARKITEKTER NALDTANGLEJREN Konkurrenceforslag, juni 2014 af A78 Arkitekter for Foreningen de Danske Børneinstitutioner ARKITEKTER ARKITEKTONISKE OVERVEJELSER BAGGRUND Ønske om at udvide antallet af besøgende fra 45

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

UDSMYKNING PANUM / CENTER FOR PROTEIN RESEARCH / ETAGE AF ERIK STEFFENSEN

UDSMYKNING PANUM / CENTER FOR PROTEIN RESEARCH / ETAGE AF ERIK STEFFENSEN UDSMYKNING PANUM / CENTER FOR PROTEIN RESEARCH / 1. 2. 3. ETAGE AF ERIK STEFFENSEN BAGGRUND ØNSKET OM AT INTEGRERE KUNSTNERISK UDSMYKNING HAR SAT MARKANT PRÆG PÅ PANUMBYGNINGEN GENNEM TIDEN. DEN SENESTE

Læs mere