Trekroner Allé Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trekroner Allé Roskilde"

Transkript

1 Dommerbetænkning Campus 6. juli 2010

2 Side 2 Campus Dommerbetænkning Indholdsfortegnelse Dommerbetænkningen... 3 Generelt for alle forslag... 5 Forslag 1 Enemærke & Petersen A/S... 8 Forslag 2 Davidsen& Partnere A/S...11 Forslag 3 KPCKøbenhavn A/S...13 Forslag 4 E. Pihl & Søn A.S Forslag 5 NCC Construction Danmsrk A/S...17 Bedømmelsesskema...18 Underskrifter...19 Campus

3 Side 3 Dommerbetænkningen Dommerbetænkningen er udarbejdet i perioden 25. juni 6. juli Dommerkomiteen udgøres af følgende personer: Lægdommere: Rektor Ulla Koch Bestyrelsesformand Hans Stige Næstformand Knud Henning Andersen University College Sjælland University College Sjælland University College Sjælland Fagdommere: Udpeget af Akademisk Arkitektforening: Arkitektur: Christian Cold Entasis a/s Claus Smed Søndergård DOMUS arkitekter a/s Udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører: Teknik: Lars Carstensen Lemming & Eriksson a/s Rådgivere og sekretærer for dommerkomiteen: Ole Pedersen HolteProjekt A/S Danmark Poul Andersen HolteProjekt A/S Danmark Campus

4 Side 4 De deltagende totalentreprenørteams: Enemærke & Petersen A/S (herefter benævnt projekt nr. 1) Arkitekt Henning Larsen Architects Landskabsarkitekt Thing & Wainø Landskabsarkitekter aps Ingeniør Cowi A/S Davidsen& Partnere A/S (herefter benævnt projekt nr. 2) Arkitekt 3XN Landskabsarkitekt Birgitte Fink Landskabsarkitekt Ingeniør Wessberg A/S KPC København A/S (herefter benævnt projekt nr. 3) Arkitekt KHR arkitekter a/s Ingeniør Midtconsult A/S E. Pihl & Søn A.S. (herefter benævnt projekt nr. 4) Arkitekt Arkitema Architects a/s Ingeniør Orbicon Leif Hansen NCC Construction Danmark A/S (herefter benævnt projekt nr. 5) Arkitekt Sweco Architects a/s Landskabsarkitekt Stine Christiansen arkitekter Ingeniør Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s Campus

5 Side 5 GENERELLE BEMÆRKNINGER - FORSLAGENE SOM HELHED ARKITEKTUR OG FUNKTION De indkomne konkurrenceforslag repræsenterer til sammen et stort og gennemarbejdet materiale og dommerkomiteen kan med glæde konstatere, at der fra alle de inviterede teams er investeret stort engagement i opgaven. Alle forslagene har i det store hele indarbejdet og fortolket programmets krav til funktioner og sammenhænge, og summen af forslag har derfor leveret en solid og inspirerende ramme for dommerkomiteens forståelse af såvel programmets som grundens muligheder og dermed for den endelige udvælgelse af konkurrencens vinderforslag. Hoveddisponering og samspil med omgivelserne Forslag 1 og 4 henter inspiration fra RUC s eksisterende kvadratiske bygningsstruktur, men i en mere fortættet udgave, som danner en ryg mod trafikvejene mod syd og ved forskydninger og rotationer af bygningskvadraterne etablerer et fortættet torve-, opholdsog ankomstrum mod RUC (nord) i tilknytning til aksen i det grønne bånd Disponeringen og dens indpasning virker klar og forståelig dog forekommer den næsten ensidige orientering og åbning mod nord i begge forslag uhensigtsmæssig lukket og afvisende mod syd og den oplagte mulighed for større udveksling med de attraktivt orienterede grønne arealer. Forslag 1 formår i særlig grad at åbne og orientere sig attraktivt og imødekommende mod ankomstsituationerne. Forslag 3 placeres længst mod øst og etablerer således konkurrencens mest landskabelige strategi, hvor landskabsrummet mod vest videreføres i torverummets grønne løber og skaber overbevisende sammenhæng mellem bygning og landskab. Forslag 2 s placering tilbagetrukket fra aksen i det grønne bånd forekommer efter dommerkomiteens opfattelse usikker og heller ikke bygningens hovedvolumen giver en klar opfattelse af forslagets intentioner med landskabsrum samt bygnings- og planmæssige relationer. Som konkurrencens eneste beskriver forslaget en klar strategi for integrering af de mange cykelparkeringspladser. Endelig arbejder forslag 5 med en langstrakt og meget kompositorisk bestemt bygningsstruktur. Det er dog dommerkomiteens opfattelse, at disponeringen primært er foretaget med udgangspunkt i et indre oplevelsesrigt forløb og i mindre grad reflekterer klare målsætninger for landskabelige og planlægningsmæssige relationer. Fortolkningen af byggeprogrammet Alle forslagene arbejder med studiezoner, fordelings- og fællesarealer i indre torve og atrier i udformning spændende fra det store samlende rum, som viderefører et ydre landskabstræk gennem bygningen (forslag 3) til mere klassiske centralrum (forslag 1 og 4) forslag 2 s dobbeltatrie og endeligt det langstrakte indre scenografiske forløb med serier af lysgårde, som karakteriserer forslag 5. Som nævnt fremstår alle forslagene kvalificerede og kompetente for så vidt angår det funktionelle, hvilket har været til stor inspiration. Der er løsninger, placering af funktioner etc. som er uhensigtsmæssige i alle forslag, men efter dommerkomiteens opfattelse kan Campus

6 Side 6 disse forhold løses i dialogen i optimeringsfasen uden at anfægte den arkitektoniske ramme i de enkelte forslag. Forslag 5 har med en dogmatisk, scenografisk tilgang til det indre fælles- og torverum vist inspirerende nytænkning i interiøret, men omkostningen har været en relativ bundet funktionalitet og ofte uhensigtsmæssige rumudformninger og placeringer, som i sin lidt skitsemæssige bearbejdning ikke har overbevist dommerkomiteen om sammenhængskraften i forslagets koncept, ligesom forslagets indre kvaliteter ingenlunde afspejles i facadebearbejdningen. Tilsvarende har dommerkomiteen trods kompetent disponering af forslag 2 s kompakte bygningskrop med de åbne og levende parterreplaner som videreføres vertikalt i to atrier med koncentrerede studiemiljøer ikke fundet de samme kvaliteter i det noget påtvungne arkitektoniske udtryk og strithårsmotiv, som ikke overbeviser om dagslysmæssige kvaliteter i studierummene endsige imødekommer gæster og brugere og kommunikerer bygningens indhold og vitalitet. Forslag 4 har konceptuelt et slægtskab med forslag 1 men til trods for en overbevisende og kompetent indlevelse i undervisningsmiljøets program formår forslaget ikke i samme grad at omsætte denne viden arkitektonisk. Både ankomstforholdene og facadebearbejdningen og dermed anlæggets kommunikerende kvaliteter har ikke overbevist dommerkomiteen, men fremstår fastlåste og stiliserede. Heller ikke i bygningens indre forløses det smukke men lidt formelle atriumrum i et dynamisk samspil med den indre gade i samme grad som det gør sig gældende i forslag 1. Interessen i bedømmelsen samlede sig derfor om forslag 1 og 3 to funktionelt og arkitektonisk kompetente forslag, men dog ret forskellige i deres landskabelige-, plan- og bygningsmæssige strategi. Udslagsgivende blev rammerne for studiemiljøet eller Campus fortolkningen, som samtidig ikke mindst giver sig til kende i bygningens arkitektoniske udtryk og dermed dens kommunikerende og inviterende egenskaber. Her distancerede forslag 1 sig endeligt med en overbevisende og gennemarbejdet dynamisk rumdisponering - hver enkelt rum og miljø bearbejdes med individualitet og identitet. Forslaget opnår efter dommerkomiteens opfattelse en mere livgivende vekselvirkning mellem de individuelle studiemiljøer og de samlende fællesrum end det gør sig gældende i forslag 3 s mere formelle og hierarkisk opbyggede rumlige strategi. Ved udstrakt rumlig diversitet tilbyder projektet dermed en højere grad af valgfrihed i karakter, størrelse og steder for studiemiljøer mindre forudbestemt og større rummelighed i fællesskabstanken. Projektets åbne og legende rumlige strategi sammenvæver inde og ude - og kommunikeres derved klart og imødekommende i forslagets udformning af ankomst mod nord og der tilføjes med projektet en nutidig, fortættet og troværdig fleksibilitetsfortolkning til RUC s åbne struktur. Forslaget indeholder endvidere konkurrencens arkitektonisk mest integrerede, gennemarbejdede og visionære strategi for energi- og miljø. Det er derfor en enig dommerkomite, som har valgt forslag 1 som konkurrencens vinder til videre bearbejdning i optimeringsfasen og med de senere anførte anbefalinger med henblik på senere realisering. Campus

7 Side 7 TEKNIK Konstruktivt baserer projekterne sig på traditionel betonelementteknologi, hvor bygningernes geometriske variationer muliggøres med specialelementer i beton og stål, især omkring balkoner og torv/atrium. Et forslag anvender dog udpræget stål som det konstruktive grundelement Alle projekter har facadeløsninger med tegl og glas, hvor teglfacader primært orienteres mod syd og glasfacader mod nord. Den overvejende del af teglfacader bæres på konsoljern som følge af vinduernes placering og udstrækning. Fire af projekterne arbejder med sedumtag og alle indvendig tagafvanding. Sedumtag har miljømæssige positive effekter men afstedkommer også krav til drift og vedligehold. Sammenholdt med indvendig tagafvanding bør denne bygningsdel have stor opmærksomhed. Flere projekter arbejder med tagterasser, grønne haver og indvendige gårdrum som alle bidrager positivt til oplevelsen af huset men som også kræver opmærksomhed i drift- og vedligeholdelsesfasen. Kravet om lavenergibyggeri klasse 1 imødekommes generelt ved god varmeisolering i klimaskærm suppleret med varmegenvinding og energiproduktion fra vedvarende energikilder. Der er stor variation i forslagene til opfyldelse af energirammen. Et projekt opfylder rammen uden yderligere tiltag, et projekt er omfanget af solenergi-teknologi ganske betydeligt i bestræbelserne på at opfylde lavenergikravet, hvor andre har løsninger med solvarme og jordvarme, Ventilation løses også forskelligt idet forslagene fordeler sig på fuld mekanisk ventilation og/eller i kombination med naturlig / hybridventilation. Placering af ventilationsanlæg deler sig også. To forslag har ventilationsanlæg placeret i kælder. De tre andre på tag. Forslagene med ventilation på tag redegør ikke nærmere for placering ligesom de ikke fremgår af tegningsmaterialet. Installationerne opfylder generelt kravene i udbuddet. Gennemgående redegør projekterne for anlægsopbygning og for installationsmæssige principper med reference til bygningsdele. Campus

8 Side 8 Forslag 1 - Enemærke & Petersen A/S - Henning Larsen architects Arkitektur og funktion Med det synspunkt, at RUC s eksisterende anlæg fremstår atomiseret med en fleksibilitetsopfattelse fra en anden tid låner forslaget alene byggestenene fra RUC strukturalistiske helhedsplan i form af en serie kvadratiske bygningskroppe, repræsenterende etaperne 1-4. Disse sammenstilles tæt, kompositorisk med etape 1 det største kvadrat som omdrejningspunkt, centralt placeret i aksen for enden af det grønne bånd med de øvrige bygningsetaper som mindre kvadrater i tilknytning hertil. På nær etape 1 s kvadrat, som beholder retningerne fra RUC s lineære geometri, roteres de øvrige etapers kvadratiske bygninger heromkring i en samlet vifteform, som danner en støjskærm mod vej og motorvej men nok så vigtigt et varieret urbant rum mod RUC og i kontrast hertil et klart landskabeligt forløb fra fredsskoven i nordøst og rundt langs bygningsanlæggets yderside. I forslaget fremhæves vigtigheden af anlæggets synlighed allerede fra hovedporten til RUC, samt behovet for mere mangfoldige og intime byrum end RUC s monotone rumopfattelse tilbyder og det nye urbane rum bearbejdes detaljeret i et tematisk forløb af torverum formet af bygningernes forskydninger kombineret med terrasserede forløb, som optager grundens terræn. Det let karikerede i bygningsudlægget modspilles af forslagets nuancerede bearbejdning af samspillet mellem ude og inde som forslagsstillerne også fremhæver som en hovedpointe idet torveforløbet videreføres i et indre parallelt / sammenfaldende gadeforløb - samt ved store udsparinger i etape 1 s bygningsvolumen. Campus

9 Side 9 Herved opløses den stramme geometri (som forslaget også ønsker at distancere sig fra) og rumligt etableres en overbevisende helhed i serien af bygningskomponenter en helhed som opleves i ankomsten såvel som i bygningens indre forløb og sammenhæng. Indgangen orienterer sig naturligt både mod det grønne bånd og forløbet fra hovedporten, hvor det udkragede hjørne etablerer synlighed Campus s nye grandiose hovedindgang samtidig med at den nære og humane skala tilgodeses i forslagets nuancerede rumlige detaljering. Samme afklarede balance gør sig imidlertid ikke gældende i bygningens samspil med arealerne mod syd. Her udnyttes kilernes potentiale ikke, hverken som udeophold (undtaget dog den østlige kile) eller som et særligt lysindtag / udblik fra det indre fordelingsrum. De støjmæssige udfordringer bør ikke fuldstændig udelukke et oplagt samspil mellem bygningens indre og de attraktivt orienterede arealer mod syd. Bygningens indre åbner sig umiddelbart indenfor indgangen i et atrium, som spænder over samtlige etager. Atriet er anlæggets centrum og hovedrum, men indgår på samme tid naturligt i det indre langsgående gaderum ved at det skruer sig op gennem bygningen og forskydes ud i nicher på de enkelte etager. Således væves det indre gaderum og atriet sammen og funktioner og aktiviteter i nicherne møblerer og levendegør derved atriet. Forslaget formår således i særlig grad at anvise karakterfulde rum, forløb og studiemiljøer, med indlevede indretninger og relationer hvor filosofien er at identitet prioriteres højst uden at fleksibiliteten tilsidesættes. Campus-fortolkning (ydre som indre) virker efter dommerkomiteens opfattelse vital og troværdig og har været afgørende for, at forslaget udpeges som konkurrencens bedste. At både enkelte rum og steder fremstår identitetsrige, individuelle og karakterfulde og samtidig indskrives i atriets og gaderummets let opfattelige, men dynamiske og nuancerede helhedbillede forekommer at være et stærkt og nutidigt svar på programmets intentioner for Campus, og en tiltrængt kontrast til den omgivende strukturelle fleksibilitet, hvor alt kan overskues og alt kan foregå overalt, men hvor nuancer og individualitet er fraværende. Særligt bygningens udtryk mod RUC og ankomsten billedliggør dette stærke, samlende, men differentierede indre rumlige budskab og er derfor et værdigt billede på Campus s fremtidige rammer. Også forslagets energi- og bæredygtighedsstrategi fremstår gennemtænkt og i overensstemmelse med grundlæggende disponering og arkitektoniske principper herunder en klar strategi for maksimal udnyttelse af bygningens naturligt differentierede dagslysmæssige muligheder. Til det videre arbejde i optimerings- og projektfaserne har dommerkomiteen følgende anbefalinger: - at sol / skyggeforholdene i de nordvendte ankomst- og opholdsrum analyseres og bearbejdes nøje. - at landskabskilerne imellem kvadraterne mod syd i højere grad integreres i bygningens funktionelle, rumlige og arkitektoniske bearbejdning, herunder at adgangsforholdene hertil fra fællesrummene ad de nuværende lange gange forbedres. Campus

10 Side 10 - at primært de nordvendte glasfacader videreudvikles mod en klarere identitet, da de i materialet fremstår meget principielle, men også at de murede facader mod øst, syd og vest, som har interessante tematikker, udvikles ambitiøst i overensstemmelse med murværkets logik og muligheder. - at forslagets campus-fortolkning og klare identitet fastholdes og raffineres. Teknik Det konstruktive princip er opbygget af udstøbte stålsøjler som understøtter stålbjælker som bærer etagedæk af præfabrikerede huldæk. Bygningen har en relativt stor udkragning af 1. salen som bæres af etagehøje gitterdragere. Bygningens stabilitet sikres af betonelementvægge i facader samt trappekerner og skakte. Der er fint redegjort for hovedføringsveje i form af det udarbejdede tegningsmateriale, som på overskuelig måde viser, at føringsveje er tænkt ind i bygningen, herunder de fremtidige etaper. Omfang og placering af teknikrum og skakte anses ligeledes, som tilstrækkelige for at rumme bygningens installationer. Der er tydeligt redegjort for hvorledes installationer efterfølgende kan serviceres og vedligeholdes i form af gode og tilgængelige adgangsforhold. Bygningen er fuldt mekanisk ventileret. Forslaget rummer ventilationscentral i kælder som er disponeret for alle etaper. Afkast placeret i terræn, hvilket giver en arkitektonisk ren tagflade. Projektet opererer med begrebet integreret energi design, hvor energi og bæredygtighed analyseres. Der arbejdet med begreber som praktisk tilgang og sund fornuft som på en gang både forholder sig til det jordnære men også visioner for fremtidige energitiltag og bæredygtighed, hvortil der kobles vurderinger af materialevalg samt drift og vedligehold. Projektet omfylder kravet til energiklasse 1 uden supplerende energiproduktion. Der anvises forslag til yderligere energioptimeringer, som kan drøftes i et videre forløb med bygherre. Den energimæssige tilgang til projektet virker overbevisende og det fremgår tydeligt, at bygningen meget langt hen af vejen er Energi designet, idet der er udført studier omkring kompakthed, akustik, masse og dagslys. Campus

11 Side 11 Forslag 2 - Davidsen & Partnere A/S - 3XN Arkitektur og funktion Bygningen placeres vest på grunden, og holdes derved fri af områdets primære akser, hvilket forslagsstilleren fremstiller som en kvalitet. Valget fører til at bygningen ikke står frem eksempelvis med en markering i den nord syd gående akse. 2 pladser skæres ind i bygningsvolumenet og derved skabes en nord-vest vendt ankomstplads og en syd-øst vendt terrasse. Den vestvendte ankomstplads optager med et fint trampemotiv grundens hældning og placerer som eneste projekt cykelparkeringen ved hoveddøren under forpladsen. Derved viser forslagsstiller stor indsigt i cyklistkulturen og dens dominerende væsen. CR s stueplan mod vest holdes åbent og kommunikativt til omgivelserne med funktioner som multihal, auditorium og studieservicecenter som primære aktører. Centralt i CR placeres torvet med café og kontakt til kantine og de åbne værksteder. Store markante trappeforløb fører indbydende til etagerne op efter. Torvet står som et komplekst rum hvor balkoner og trapper skyde sig ud i - kronet af store ovenlys. Husets komplekse indre samler sig om det centrale torv med stor persontrafik. Som alternativ hertil rummer huset også de mere rolige koncentrerede studiezoner. Facadeudtrykket er gennemgående horisontalt. Vinduesbånd skæres i en bleggul teglfacade der i overvejende grad er friholdt fra terræn af et gennemgående glasparti. De mange horisontale linjer strækker bygningen ud. Den lange bygning bliver længere, hvilket ikke synes hensigtsmæssigt idet en uheldig monotoni opstår. Muligvis lånt af ankomstpladsens hældning afskæres de horisontale vinduesbånd med en skråvinkel. Den flade skrå vinkel genfindes i murkronen. Snit gennem bygningen viser at den ekspressive murkrone med tilhørende bevægede tag ikke synes at berige de øverst placerede studie- og undervisningsfunktioner. På samme måde synes de skråt afskårne vinduesbånd ikke at tilføre studie- og undervisningsfunktioner rumlig arkitektonisk eller praktisk kvalitet. Det er dog svært at afgøre idet forslagets planer ikke viser vinduesåbninger. Udeladelsen af vinduesmarkeringer i planen er måske uortodokst men meget lidt formidlende og kan ikke anbefales i andre konkurrencesammenhænge. Dommerkomiteen skønner at motivet med de skrå afskæringer i vinduesbånd og tag andrager karakter af pynt uden sammenhæng med tektonik eller andre arkitektoniske motiver, hvilket konkluderende er ensbetydende med Campus

12 Side 12 en overfladisk behandling af den arkitektoniske opgave. Med eller uden de skrå afskæringer bliver mødet med Campus mødet med en bygning der kun åbner sig ekspressivt omkring multisalen og som ellers skjuler de 6 uddannelsers liv og diversitet bag monotone facader jazzet op med skrå afskæringer. Forslaget er derved ikke egnet til at skabe den fremtidige ramme for Campus. Teknik Bygningen opføres som betonelementbyggeri med bærende bagvægge i betonelementer. Ved glasfacader udføres søjle-bjælkesystem i beton eller SWT-system. Etagedæk udføres som huldækelementer. Det fremgår ikke tydeligt af materialet, hvor de enkelte konstruktionsprincipper anvendes samt nærmere redegørelse for, hvorledes den konstruktive opbygning omkring de store åbne arealer ved torvet er tænkt udført, idet tegningsmaterialet fremstår søjleløst. Byggeriets meget kompakte form giver almindeligvis mulighed for korte hovedføringsveje. Der er i materiale ikke redegjort tegningsmæssigt for de etablerede hovedføringsveje, herunder disponering for de fremtidige etaper. Valget af energimæssige tiltag virker noget diffust, dog beskrives fire konkrete tiltag uden nærmere angivelse af disses behov for overholdelse af energirammen klasse 1. Projektet indeholder mekanisk ventilation i nødvendigt omfang uden nærmere angivelse suppleret med naturlig ventilation i torveområdet. Ventilationsanlæg placeres på tag eller i taghuse. Projektet beskriver en grøn strategi med bygnings form som optimerer forhold mellem overflade og volumen, hvilket skulle forbedre energiregnskabet og minimere materialeforbruget. Visioner for bygningen såvel på energisiden som på bæredygtige tiltag virker ordinære. Campus

13 Side 13 Forslag 3 - KPC København A/S - KHR arkitekter a/s Arkitektur og funktion Forslaget placerer en ekspressivt formet bygning i områdets østlige hjørne, på toppen af bakken og synlig fra de to hovedakser. Fra denne ophøjede position står CR frem som en begyndelse og en afslutning med tæt kontakt til store grønne rekreative arealer mod vest og nord der bindes sammen af et hegn en udvidelse af det allerede eksisterende hegn mod vest. Forslaget bygger på og placerer sig i RUC s landskabelige kvaliteter og identitet. Forslagsstiller peger på at RUC ikke skal finde sin identitet i urbanitet, men derimod i et åbent landskab hvor enkle bygninger er placeret strategisk og synligt. Forslaget er baseret på den synergi der kan opstå hvor bygningerne henvender sig til landskabet og omvendt. Netop forholdet mellem landskab og bygning anvendes som et centralt designparameter. Ved ankomst fra Universitetsvej ligger bygningen på toppen af bakken. Man nærmer sig bygningen langs med eller over grønningen der gradvist forfines fra lund til en vestvendt forplads. Her favnes bevægelsen af bygningens skråstillede nord og sydlænger. Skråstillingen trækker lundens grønne kile ind i CR s trippelhøje torv hvor trapper fører bevægelsen op til de øvre etager. Ude hænger sammen med inde i bevægelse, via torvets ovenlys og i kraft af teglfacadens store vinduespartier. En grøn kantine- og værkstedshave sætter et punktum for fletning mellem undervisningsmiljø og det grønne landskab. Husets organiserer den lange række af klassiske rum til undervisning, kropslig udfoldelse m.m. i de to længer og skaber med balkoner en ekstra ramme for læringens mindre pladskrævende behov for gruppearbejde eller individuelle studier. I torvets åbne rum er bibliotek, kantine, café og studieservicecenter tillige placeret. Og som et særligt skalatrin rummer huset små studienicher. Disse udgøres af egetræsmøbler der er fuldt integreret i husets fysik og organisering på grænsen mellem de klassiske undervisningsrum og torvets store atrium. Et hus hvor man kan se og blive set er resultatet. Et hus hvor de 6 ud- Campus

14 Side 14 dannelser skiftevis eller samtidig kan indtage det offentlige rum interiørt såvel som eksteriøret. Eksempelvis rummer forslaget en meget bevidst og fin visuel synergi mellem forplads, torv, multihal og konference. Forslaget udmærker sig med andre ord på at give fyldige og inspirerede svar på programmets ønske om et hus der dynamisk kan rumme de 6 uddannelser. Dommerkomiteen finder dog at organiseringen af det sociale og faglige liv omkring torvet er for simpel til at stå som den ønskede generator for et livfuldt hus fyldt af små møder på små scener, uddannelserne imellem. Balkonerne er for smalle. De smukke nicher med integrerede egetræsmøbler kan kun rumme de mindste grupper og torvets flade er paradoksalt så stort og centralt at det antager en lidt formel karakter. En formel karakter der kan lægge en dæmper på det frodige studieliv som er skrevet ind i programmet. Dommerkomiteen finder dertil at en række funktioner forekommer fejlplaceret og lidt uforløste, men det betragtes dog ikke som et uløseligt problem, idet en rokade i projektoptimeringsfasen forekommer mulig. Udefra set står huset som en fin og bevæget skulptur med foldede teglflader ved ankomst fra vest. Men livfuldheden viger på langfacaderne hvor repetitionen af vinduesbånd skaber mindelser om kontorhusenes æstetik. En æstetik der ikke kan være billeddannelse for Campus. Teknik Bygningen udføres som traditionelt elementbyggeri med betonvægge suppleret med bjælker og søjler. Etagedæk udføres som huldækelementer. Over atrium og store vinduesfacader udføres tagkonstruktionen i stål. Hovedføringsveje er fint defineret, og det udarbejdede tegningsmateriale viser på overskuelig måde, at der er tænkt føringsveje ind i bygningen. Omfanget af solceller for at overholde energiklasse 1 virker voldsomt. Bygningen udføres fuldt mekanisk ventileret med ventilationsanlæg placeret på taget. Der er redegjort for antal anlæg. Materialet indeholder forslag til drift- og vedligeholdelsessytem. Bæredygtige tiltag behandles som sund fornuftig indstilling og projektet anviser vilje til at opnå bæredygtige tiltag med en uvildig kontrolordning med efterfølgende certificering. Campus

15 Side 15 Forslag 4 - E. Pihl & Søn A.S. - Arkitema architects a/s Arkitektur og funktion Campus udgøres af en komposition af kvadratiske bygninger i varieret størrelse der skaber familieskab til den allerede eksisterende punktbebyggelse i RUC-strukturen. Som en vigtig tilføjet kvalitet skabes rum til ophold i kraft af bygningernes tætte sammenstilling. Mødet med CR er nok mødet med en række præcist formgivne bygninger i dialog med RUC arkitektoniske dna, men det er dertil mødet med en landskabelig bearbejdning af uderum der viser at forslaget er forfattet i Forslaget rummer udeophold i alle skala. Eksempelvis fine studiehaver der som satellitter sender studiemiljøet ud i RUC s retlinede univers. Alternativt en større torvedannelse der mere formelt viser CR s pondus. Begrebet Campus forstået som den åbne plads gennemsyrer projektet exteriørt såvel som interiørt. Princippet for sammenstillingen af kvadrerede volumener føres konsekvent videre til CR s interiør. Projektet skaber rum til møder mellem studerende og personale fra de 6 uddannelser. Med let aflæselighed står torvet frem som et samlende centrum i 1. etape. Alle funktioner nås herfra. Enten direkte i stueplan hvor store samlende funktioner som auditoriet, multihal og café er placeret, eller via en stor studietrappe (der inviterer til ophold og studie) til etagerne ovenfor hvor viften af funktioner folder sig ud. Fra Torvet er der på alle etager adgang til CR s andre etaper via Atriumgader der prydes af ovenlys. Organiseringen af CR s mange funktioner viser at forslagsstiller ikke kun kender programmets eksakte data i detaljen men også har stor erfaring med netop undervisningsbyggeri. En viden som blev demonstreret yderligere under en flydende og tillidsvækkende gennemgang af forslaget. Dommerkomiteen finder at forslagets organisering og rumdannelse giver et solidt svar på opgavens stillede spørgsmål. Håndteringen af etaperne synes løst tilfredsstillende teknisk såvel som organisatorisk. Bygningerne giver svar på den Campus

16 Side 16 ønskede fleksibilitet. Gode toner, der desværre kompromitteres afgørende af en hårdhed og formalitet i det foreslåede arkitektoniske udtryk. Dommerkomiteen ser ikke 6 udadvendte og grænsesøgende (hvis ikke grænsesprængende) uddannelsers livlige hverdag formuleret i arkitektonisk valg. Det samlede kompleks står ufølsomt formelt og evner ikke at udtrykke CR s faglige overtryk, hvilket er af største vigtighed. Med andre ord er det ikke lykkedes at få bygningens arkitektur til at signalere CR s ånd og liv. Der opstår tvivl. Eksempelvis signalerer den tilbagetrukne etape 2 hovedindgang med en forplads. Men den formodede indgangsboks viser sig at være øve/grupperum. Hovedindgangen skal findes længere oppe ad Universitetsvej gemt bag køkkenet og en varegård. Torvet prydes af markante tårne, der burde rumme møde og studierum i kraft af sin fremtrædende position, men tårnene rummer teknik og toiletter. Signalforvirring er dommerkomiteens konklusion. Bygningernes facader er dog projektets store akilleshæl, for her tager formalismen overhånd og demonstrerer at programmets og uddannelsernes vision om livfuldhed, diversitet og empati ikke er trængt ind i det arkitektoniske formsprog. Bygningerne står med en monumental tyngde og en grad af repetition der ikke evner at møde de studerende og deres uddannelsesmiljø i øjenhøjde. Proportioneringen af de dobbelte vinduesbånd skaber usikkerhed om etageantal og murværkets sammenflydende flade opskalerer bygningerne. Hvad er det man møder? Et hovedsæde for et stort firma eller en statslig institution med centralisering og homogenisering som organisatorisk dna? Dommerkommiteen kan kun beklage at de fine faktuelle programmatiske tolkninger har fundet et så misledende slutteligt arkitektonisk udtryk. Teknik Bygningen udføres som betonelementbyggeri med bærende bagmure med integreret søjler. Etagedæk udføres som huldækelementer. Over atrium anvendes stålgitterdragere. Stabilitet sikres af betonbagmure samt kerner omkring trappe og skakte. Projektet beskriver mulighederne for lette og tunge vægge og dermed fleksible muligheder over tid. Hovedføringsveje er vist og de planlagte teknikrum er placeret i forhold til det planlagte hovedføringsvejssystem både horisontalt og vertikalt. Placering af installationer, adgang til skakte og kommende drift- og vedligholdelsesarbejder er beskrevet, herunder valg af komponenter med minimal vedligeholdelses i projektsfasen. Bygningen er mekanisk ventileret suppleret med naturlig ventilation i atrium. Projektet har en formuleret vision omkring bæredygtighed, energi og klima og beskriver fint forskellige løsninger som udmunder i et energikoncept for bygningen. Energiklasse 1 opnås blandt anden med bidrag fra solceller og solvarme.. Campus

17 Side 17 Forslag 5 - NCC Construction Danmark A/S - Sweco Architects a/s Arkitektur og funktion Forslaget arbejder med områdets ortogonale struktur uden at gentage RUC s præcist definerede bygningskroppe. Bygningens mange 90 graders hjørner og forskudte facadeplan skaber en alternativ fragmenteret bygningskrop der er ukendt for stedets hang til helhedsdyrkelse, i opposition til det etablerede. Facaderne brydes til flader. Teglskiver står som citater fra RUC men med mellemrum brudt af åbne lette partier. Mod nord findes glaspartier, der foreslås behandlet kunstnerisk ved hjælp af vævet metaldug. Mod syd sættes de store glaspartier bag grønne skærme. Forslaget tolker CR s program og profil til en bygning der skiller sig ud fra RUC s let aflæselige struktur og arkitektur. Flertydighed og åbenhed introduceres på stedet, med det formål at vise at CR består af en række aktive og foranderlige uddannelser, hvis grænser åbnes til fælles læring. Interiørt sættes alt ind på at undgå gentagelsen og anonymiseringen. I stedet introduceres en diagonal passage i bygningens længde der draperes med torv, vinterhaver og terapihave i et særegent karakterfuldt formsprog. Bevægelsen med diagonalen tager afsæt i en forplads. Man føres mod vest ned af en rampe til multisal og informativ samling, for at vende sig 170 grader tilbage mod torvet, auditoriet og kantinen. Tilbage i CR s centrum kan man fortætte i diagonalen til bygningens sydvestlige hjørne hvor den anden multisal og værkstederne findes. Diagonalen sluttes flot i en flade til udendørs værksted, orienteret mod solen. Vandringen er præget af sanselighed, for som forslagsstilleren skriver: Vi mener at læring er lig sanselighed. Tungt og aparte formede kerner i ekspressive materialer som eksempelvis beton, træ og begrønnede vægge skaber en labyrint hvor centrale rum, mellemrum og skæve lokaler uden eller med dagslys afløser hinanden tilsyneladende uden logik. I denne labyrint skal et aktivt og grænsesøgende studiemiljø udfolde sig. Interaktion og spontanitet står på dagsordenen som arkitektonisk svar på refleksioner om studiemiljø og Campus

18 Side 18 læring der synes meget i tråd med programmets visioner. Smukke modeller understøtter visionen. Dog er forslaget behæftet med disponeringer som dommerkomiteen finder særdeles uhensigtsmæssige. Bygningens længde og organisering i rampeforløb og diagonal synes at skabe afstand frem for at samle. Dommerkomiteen bifalder eksempelvis ikke disponeringen der deler de to multisale og placerer dem i hver sin ende af komplekset. Dertil stiller dommerkomiteen spørgsmål ved kvaliteten af en række undervisningsrum der ikke forsynes med dagslys. I det hele taget synes labyrinten / diagonalen at skabe en uhensigtsmæssig modstand. Kompleksiteten bliver efter dommerkomiteens opfattelse slutteligt et problem for brugerne i stedet for det tilbud som er forslagsstillerens intention. Dommerkomiteen har dertil svært ved at se facaderne som et positivt billede på bygningens indre drama. Forholdet mellem planens kompleksitet og facadernes simple næsten naive enkelhed synes uforløst. Endvidere når kompleksiteten sin yderste negative konsekvens i etapedelingen hvor der ikke kun arbejdes med lodrette skel men i udstrakt grad med vandrette skel. Byggestøj, gener m.m. vil skabe en helt uacceptabel undervisnings situation over mange år. Alt i alt fremstår forslaget som et værdifuldt studie ud i diversitet som alternativ til den anonymiserede repetition i et undervisningskompleks. Men det er på bekostning af pragmatik og funktion i en grad som betinger at forslaget ikke vurderes højt på sammenhæng mellem arkitektur og funktionalitet. Teknik Bygningen opføres i et modulært system i betonelementer. Etagedæk uføres som standard i huldækelementer og som insitustøbte dækkonstuktioner hvor bygningens geometri kræver dette. Der er ikke nærmere redegjort for det stabiliserende system, herunder omfang af bærende vægge og lette vægge til sikring af fleksible løsningsmuligheder. Hovedføringsveje er fint beskrevet og anses, som mulige at implementere i bygningen. Dog skal det oplyses, at installationer i lokaler er påtænkt udført som synlige installationer under lofter / loftflåder. Dette kan medføre øgede udgifter til drift og vedligehold samt rengøring af installationerne. Omfanget af solceller for at overholde energiklasse 1 virker fornuftigt. Ventilationsanlæg udføres mekanisk i kombination med hybrid afhængig af brug og årstider. Anlæg placeres dels i kælder og op tag. Projektet indeholder et jordvarmeanlæg som dels bidrager til overholdelse af energirammen og dels giver projektet en bæredygtige profil som suppleres med regnvandsopsamling og grønne vægge. De indvendige grønne vægge virker positivt på brugere men kræver drift og vedligeholdelse. Bedømmelsesskema Bedømmelse af de enkelte projekter fremgår af vedlagte bedømmelsesskema. Campus

19 Side 19 Campus

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Dommerkomitéens betænkning Idékonkurrence for arkitektstuderende SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Udskrevet af Betonelement-Foreningen Maj 2003 Udgivet af BETONELEMENT-FORENINGEN Kejsergade

Læs mere

Jeg har arbejdet i dialog med

Jeg har arbejdet i dialog med Jeg har arbejdet i dialog med - stedets eksisterende udtryk. Særlig stjernerne rammer noget formelt og æstetisk som findes overalt på stedet, nemlig en klar materiale fornemmelse, materialerne er synlige

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse

Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse Velkommen til Campus Roskilde Nye rammer for uddannelse Tillykke til alle studerende og medarbejdere, der får deres daglige gang her på Campus Roskilde og til alle andre, der i fremtiden vil bruge huset.

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus.

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus. HAVNEBAKKERNE Brian Vium Andersen, Arne Gundersen, Lena Dänzer-Vanotti, Mark Kelly, Johanna Eckerdal VINTERSKOLE 2012 OPGAVEN At skabe et unikt og fremtidstænkende offentligt pladsrum på Pier 2, der indskriver

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Programmering - indledning

Programmering - indledning Programmering Programmering - indledning Første kursusdag Bygherrens ønsker Bygherrens beslutningsproces Ønsker og mål konkretiseres i programmet og bliver derfor et meget vigtigt dokument ofte også juridisk

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg.

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg. Kreativrum S23 Indgang Udvidelse af vandrehal 95kvm siddetrappe Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) lift glasfoldevæg Vandrehallen Ny personaleforberedelse (19 pladser) 57kvm 77kvm 64kvm 70kvm

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE 06101 DEN GRØNNE AMBASSADE KONCEPT Den Grønne Ambassade ( SPIREKASSEN ) Projektet tager sit afsæt i samlingssted/ sammenslutning / samskabelse. Det formaliserede og det uformelle møde mellem mennesker.

Læs mere

Skæring Parkvej i Egå

Skæring Parkvej i Egå Parkvej i Egå Nye lavenergiboliger tæt ved strand og by 13 arkitekttegnede funkisboliger Skønne solfyldte haver og terrasser Tæt på skov, strand og by Klik ind på www.skæringparkvej.dk Spørring Hårup Parkvej

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

- dit unikke byggekoncept PRODAN

- dit unikke byggekoncept PRODAN - dit unikke byggekoncept PRODAN Fakta om PRODAN i Randers Projekt: Maskinfabrik og administrationsbyggeri, Tåsingevej 1, 8940 Randers SV Bebygget areal: Total: 15.866 m², heraf 13.734 m² produktion og

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Gjerulff åbner op til en verden af lys...

Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gje Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gjerulff 2 Luk lyset ind Store glasflader lukker lyset ind i din bolig. Med de unikke Schüco folde- og skydedøre, har du mulighed for at åbne op til altanen,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Dommerkomitéens betænkning

Dommerkomitéens betænkning Projektkonkurrence 1 Kolding HF & VUC Ny skole 2 14. september 2012 13 Kolding HF & VUC Ålegården 2 6000 Kolding Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C 2 / 36 Indholdsfortegnelse 3 Indledning...

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere