BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING"

Transkript

1 BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING Totalentreprisekonkurrence 19. december 2011 Holstebro Kommune Udbygning af Holstebro Rådhus

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Bekendtgørelse og udvælgelse Totalentreprisekonkurrence Bedømmelse Vurdering af underkriterier Bedømmelsesudvalg Bedømmelsesudvalgets generelle bemærkninger Afgørelse Bedømmelseskomitéens bemærkninger til de enkelte forslag Sammenfatning af bedømmelsen af de modtagne tilbud... 38

3 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 1 1 Indledning Ved udbudsbekendtgørelse nr af 6. juli 2011 opfordrede Holstebro Kommune interesserede totalentreprenører med arkitekter og ingeniører til at deltage i prækvalifikation i forbindelse med Udbygning af Holstebro Rådhus. Ved udbudsbrev af 8. september 2011 indbød Holstebro Kommune 7 totalentrepriseteams til at medvirke ved en totalentreprisekonkurrence med det formål at fremkomme med forslag og tilbud på Udbygning af Holstebro Rådhus. 1.1 Bekendtgørelse og udvælgelse De indbudte totalentrepriseteams er alle udvalgt efter en forudgående prækvalifikation baseret på udbud iht. EU s udbudsdirektiv 2004/18/EF. De enkelte teams er repræsenteret ved følgende entreprenører, arkitekter og rådgivende ingeniører nævnt i vilkårlig rækkefølge: NCC Construction Danmark A/S med ALECTIA A/S, Årstiderne Arkitekter og Ingeniørfirmaet Bent Moesby A/S Kaj Bech Murer- og Entreprenørfirma A/S med Arkitema Architects K/S og NIRAS A/S E. Bodilsen Totalbyg a/s med KPF Arkitekter AS og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma Jørgen Friis Poulsen A/S med Sweco Architects A/S, entasis a/s, Bascon A/S KPC Herning med PLH Arkitekter A/S, Ingeniør ne A/S E. Pihl & Søn med Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S, Moe & Brødsgaard Rådgivende Ingeniører A/S Jakobsen & Blindkilde A/S med AART Architects, Viborg Ingeniørerne A/S. Efterfølgende har 3 totalentrepriseteams (markeret med kursiv) valgt at trække sig fra konkurrencen. De 3 virksomheder med ledsagende rådgivere er: E. Bodilsen Totalbyg a/s, KPC Herning og E. Pihl & Søn, hvorefter der er 4 teams, der har deltaget i konkurrencen. 1.2 Totalentreprisekonkurrence Frist for aflevering af forslag og tilbud var den 2. december Alle 4 totalentrepriseteams har afleveret forslag og tilbud rettidigt, og alle er vurderet konditionsmæssige og optaget til bedømmelse.

4 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 2 2 Bedømmelse Forslag og tilbud er bedømt på grundlag af hovedkriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud med nedenstående underkriterier og vægtning, som bedømmelsesudvalget har ladet indgå i en helhedsvurdering. Der er ved bedømmelsen blevet anvendt følgende underkriterier: Kvalitet 70 % Pris 30 % 2.1 Vurdering af underkriterier Underkriteriet for kvalitet er vurderet i henhold til nedenstående karakterskala: Karakter Indhold 10 Meget overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav 8 Overbevisende og for visse områder meget overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav 6 Overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav 4 God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav 2 Acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav 0 Ikke acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav Karakterskalaens hele tal fra 0 10 kan alle bringes i anvendelse ved bedømmelsen af underkriteriet kvalitet. Underkriteriet for pris, hvor der er en meget lille forskel på laveste og højeste pris, er vurderet på baggrund af en skala fra 4 10, hvor en pris på 30 mio. kr. får 10 point og en pris, der lige nøjagtig overholder den maksimale økonomiske ramme får 4 point. Der interpoleres herefter retlinet i forhold hertil. Valg af tilbud og projekt På baggrund af ovennævnte underkriterier har bedømmelsesudvalget udpeget det økonomisk mest fordelagtige tilbud og hermed den tilbudsgiver, som indstilles til at gennemføre opgaven.

5 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side Bedømmelsesudvalg Bedømmelsen er gennemført den 15. og 16. december 2011 og er foretaget af et bedømmelsesudvalg bestående af: Borgmester H. C. Østerby 1. Viceborgmester Eli Vium Jens Kristian Hedegaard Ingeniør Torben Esbensen, fagdommer, fra Esbensen rådgivende Ingeniørfirma A/S Arkitekt John Foldbjerg Lassen, fagdommer, fra Schmidt Hammer Lassen Architects K/S. På bedømmelsens første dag konstituerede bedømmelsesudvalget sig med ingeniør Torben Esbensen som formand. Rådgivere for bedømmelsesudvalget: Lars Møller (Kommunaldirektør) Søren Gais Kjeldsen (Direktør for Teknik og Miljø) Søren Hemdorff (Chef for Planafdelingen) Henrik Littau-Jensen (Chef for Byggeri og ejendomme) Hanne Rahbek (Sekretariatschef på Borgmesterkontoret) Per Kristensen (Energikonsulent) Morten Jensen (Projektleder for Rådhusudvidelsen). Konkurrencesekretariat: Tina Hougaard Møller, civilingeniør, Kuben Management A/S Ane-Lene Kjølby, arkitekt maa, Kuben Management A/S. I bedømmelsesudvalget har såvel arkitektfaglige som ingeniørfaglige kompetencer været repræsenteret ved de deltagende fagdommere, ligesom de energimæssige aspekter og brandforhold er vurderet med bistand fra personer med erfaring indenfor områderne. Modeller har ikke indgået i bedømmelsen.

6 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 4 3 Bedømmelsesudvalgets generelle bemærkninger Der er modtaget 4 forslag, som på bedste vis og med hver deres karakteristika på kompetent måde har givet alsidige besvarelse af opgavens muligheder og programmets indhold. Bedømmelsesudvalgets gennemgang af forslag og tilbud for opfyldelse af funktions- og programkravene har generelt givet et godt billede af de enkelte forslag og tilbuds indhold. Gennemgangen viser tillige, at de enkelte forslagsstillere har forsøgt at leve sig ind i programønskerne og herefter anvist en række gode og spændende forslag, som på nogle områder har fællestræk men afgjort også specifikke, individuelle særpræg. Byggefeltets smalle og langstrakte form på nordsiden af Biblioteksstien giver de konkurrerende teams store bindinger for udarbejdelse af bygningsvolumen, som også derved giver et af de "fællestræk", som alle 4 forslag arbejder med. Alle forslagsstillerne arbejder med det langstrakte "traditionelle kontorhus", - ikke et udtryk for kritik, men mere en konstatering af, at et sådan byggefelt uvægerligt vil give en række varianter over det samme tema. De 4 forslag respekterer alle programkravet om, at hovedankomsten til byggeriet skal ske fra Sct. Jørgens Bakke, men samtidigt er det også her, forslagene får et andet af deres "særkende", -ved at tolke dette programønske på forskellige måde og med varieret kraftfuldhed. Forslag 11121, forslag og forslag anviser alle direkte indgange fra Sct. Jørgens Bakke, hvorimod forslag "griber fat i Sct. Jørgens Bakke", men leder besøgende ind i huset op langs Biblioteksstien, via en delvis overdækket rampe og er dermed medvirkende til at opprioritere denne vigtige stiforbindelse i bybilledet og give et mere naturlig liv på denne side af konkurrenceområdet. Alle 4 forslag tager højde for naboskabet mod nord med de eksisterende træer. Forslag 11121, forslag og forslag lægger sig op ad grundgrænsen mod nord, men respekterer alle skråningsfladen, hvorimod forslag arbejder med en "frilæggelse" af rådhusbygningen, således at belægningen føres hele vejen rundt om bygningen, som én stor flade. I denne flade mod nord udføres en udvendig trappe til teknikkælderen.

7 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 5 Biblioteksstien prioriteres højt i alle 4 forslag, men med vidt forskellige tilgange. Forslag og forslag 27060, arbejder med parallelle facader med det eksisterende rådhusbyggeri, hvorimod forslag og forslag begge arbejder med at give denne facade et mere bymæssigt greb, bl.a. ved som i forslag 75001, at "knække facaden", således at der ved dette greb skabes et mere præcist og veldefineret torv, med en langsgående eksisterende stiforbindelse. Forslag giver ved sin ankomstrampe liv til denne stiforbindelse, samtidigt med at den anviser synlighed fra Sct. Jørgens Bakke. Forslag 11121, forslag og forslag anviser alle lette glasindklædte/strækmetalindklædte gangforbindelser på tværs af Biblioteksstien, så den nye rådhusudvidelse rent fysisk er forbundet med det eksisterende bygningsanlæg. Hvorimod forslag ligger som en selvstændig bygning, fysisk adskilt fra det eksisterende rådhuskompleks. Forslag anviser muligheden for en gangbroforbindelse. Forslag 11121, forslag og forslag anviser personaleindgangene placeret ud mod Biblioteksstien, hvorimod forslag anviser personaleindgangene placeret med ankomst fra Sct. Jørgens Bakke samt fra øst, hvor personalecykelparkeringen er anvist placeret. Forslag 11121, forslag og forslag 75001anviser på snit og planer, at de har udlagt teknik/serverrum m.m. i kælderniveau, hvorimod forslag anviser teknik/serverrum placeret på de enkle etager, hvilket selvsagt kan give en række bindinger ved fremtidige fysiske ændringer og samtidig kan give visse udfordringer ved alm. servicering i dagtimerne. Alle 4 forslag arbejder med præfab. betonelementbyggerier, nogle med isolerede profilerede betonelementer, andre med betonbagvægselementer, isoleret og beklædt med diverse forskellige lette pladematerialer og profiler. Forslag anviser hvide strækmetalrammer, monteret udenpå perocelementer. Forslag anviser kostede frilagte, delvis begrønnede betonelementer mod nord, øst og vest. Mod syd er der på betonfacaden monteret emalitglas i forskellige farver. Forslag anviser betonelementer mod syd med bræddeforskalling, - mod øst, vest og nord er betonelementerne beklædt med cortenstålplader. Forslag anviser et præ-fab. betonelementbyggeri, med udvendig beklædning af kobber anodiserede aluminiumprofiler, monteret udenpå mørke beklædningsplader.

8 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 6 Alle disse "særkender" anviser en stor divergens og spredning på materialiteten og spredningen af arkitekturopfattelsen i de 4 forslag, men giver bedømmelsesudvalget en god baggrund for at vurdere forslagenes forskellige styrker og svagheder. Der anvises samtidig en række gode brugervenlige forslag, hvor alle på bedste måde argumenterer for deres projekt, Alligevel undrer det bedømmelsesudvalget, at alle forslag beskriver stor fleksibilitet i planløsningerne, men ved gennemgangen af de enkle forslag, må bedømmelsesudvalget konstatere, at den egentlige fleksibilitet er mere i længderetningen af bygningen ved vægflytninger m.m., - hvorimod fleksibiliteten på tværs af bygningen er nedprioriteret, bl.a. fordi alle forslag arbejder med en midterzone, som for de fleste forslags vedkommende logisk indeholder diverse trapper/elevator/skakte/depotrum/toiletter m.m., men samtidig udgør en spærring for fleksibiliteten på tværs af bygningerne. Ved de bygningsdybder som byggefeltet tillader, ville en mulighed for total fleksibilitet kunne opnås med frie spænd på tværs af bygningsvolumenerne. Hvis flugtvejstrapper/elevator/toiletter/tekøkken m.m. var blevet koncentreret i enderne af bygningsvolumenerne, ville denne løsning stadigvæk respekterede den i konkurrenceprogrammet beskrevne hovedankomst fra Sct. Jørgens Bakke. Der ville ved en sådan disponering kunne opnås total fleksibilitet i begge retninger, og bygningen kunne være endnu mere fremtidssikret for ændret brug og krav til fremtidens kontorindretninger og samtidig overholde afstandskrav for flugtveje i henhold til myndighedskrav. Samtlige forslag har forholdt sig til en evt. fremtidig udvidelse ved et seksetagers højhus og har stort set samstemmende placering af en sådan. Brandmæssige forhold Forslag nr Ifølge brandstrategien er etagerne overvejende indrettet efter principperne om storrumskontorer. Dog forekommer det som om, der i lige så høj grad er tale om traditionelle kontor- og mødelokaler med flugtvejsgange, som korridorer. Der kan derfor blive tale om krav om, at kontorer og mødelokaler ud mod flugtvejsgange brandmæssigt adskilles svarende til mindst EI60. Der er indarbejdet automatisk åbning af sikkerhedszoneafspærring ved aktivering af ABA-anlæg, hvilket kan betyde, at bygningen, ved fejldetektering uden for normal åbningstid, kan stå åben for uvedkommende.

9 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 7 Der foreslås etableret brandventilation og røgskærme ved atrium, hvilket formentlig vil medføre krav om eftervisning af brandsikkerheden. Forslag nr Flere indeliggende møderum er uden redningsåbninger. Dette accepteres dog ofte i anvendelseskategori 1, når bygningen er forsynet med ABA- og talevarslingsanlæg samt glasvægge, der sikrer visuel kontakt mod fællesområder. Indretningen vurderes overvejende at være cellerumskontorer med flugtvejsgange, hvilket kan medføre, at der stilles krav om, at alle vægge fra kontorer mod flugtvejsgangarealer skal udføres som brandcellevægge og hermed brandglas, hvor der er glas eller tilsvarende løsning. Både på 1. og 2.etage kan man blive nødt til at flygte gennem området ved adgangstrappen. Umiddelbart er det en udfordring, da den centralt placerede trappe ikke er en flugtvejstrappe. Da de to flugtvejstrapper i stueplan ikke umiddelbart er ført direkte i terræn i det fri, vurderes det, at der fra trapperne min. skal placeres flugtvejsgange direkte ud til terræn. Forslag nr Flere indeliggende møderum er uden redningsåbninger. Dette accepteres dog ofte i anvendelseskategori 1, når bygningen er forsynet med ABA- og talevarslingsanlæg samt glasvægge, der sikrer visuel kontakt mod fællesområder. Indretningen vurderes overvejende at være cellerumskontorer med flugtvejsgange, hvilket kan medføre, at der stilles krav om, at alle vægge fra kontorer mod flugtvejsgangarealer skal udføres som brandcellevægge og hermed brandglas, hvor der er glas eller tilsvarende løsning. Det vurderes, at der vil blive stillet krav om, at de frie flugtvejsbredder på 1. og 2. sal skal sikres, hvilket kan påvirke den anviste indretning. Endvidere vurderes det, at der kan blive stillet krav om, at eks. området værksted på 2. sal placeres i egen brandcelle. Forslag nr Flere indeliggende møderum - og undervisningslokaler på 2. sal - er uden redningsåbninger. Dette accepteres dog ofte i anvendelseskategori 1, når bygningen er forsynet med ABA- og talevarslingsanlæg samt glasvægge, der sikrer visuel kontakt mod fællesområder. Indretningen vurderes overvejende at være cellerumskontorer med flugtvejsgange, som korridorer. Stort set alle kontorer er udført med betonvægge mod flugtvejsgange, hvilket

10 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 8 har den konsekvens, at der ikke er mulighed for visuel kontakt til de omkringliggende arealer. Såfremt gangarealerne er udlagt som flugtvejsgange uden brændbar møblering, er der intet til hinder for en sådan løsning. Der er dog anvist nærdepoter mv. i disse områder, og dette vil formentlig udløse særlige krav før godkendelse. På 2. sal er jobcenter/kontanthjælp placeret mellem 2 indre zoner. Her skal der være mulighed for at flygte i begge retninger, ligesom der formentlig skal indrettes decideret flugtvejsgangområde ud for kontorer ved ydelseskontor/kontanthjælp på samme etage. Bygningsdrift og vedligehold Generelt synes der for de fleste af forslagene at være en god og dækkende beskrivelse af vedligeholdelsesforholdene i forslagene. Der er anvendt kendte og gedigne materialer og løsninger, og forslaget vurderes at indeholde drifts- og vedligeholdelsesudgifter inden for normalområdet og herunder. Installationsmæssigt vurderes forslagene overordnet at leve op til programkrav og ønsker Specifikt for de enkelte forslag: Forslag Det mekaniske køleanlæg med luftindblæsning kræver lidt flere drifts- og vedligeholdelsesudgifter end de tilfælde, hvor indeklimakravene kan opfyldes uden mekanisk køling af kontorerne. Der er i øvrigt en god beskrivelse af vedligeholdelsesforholdene i projektforslaget. Forslag Forslaget har ikke mekanisk køling af kontorarealerne, hvilket reducerer drifts- og vedligeholdelsesudgifterne. Forslag Forslaget har ikke mekanisk køling af kontorarealerne, hvilket reducerer drifts- og vedligeholdelsesudgifterne. Forslag Det mekaniske køleanlæg med kølebafler kræver lidt flere drifts- og vedligeholdelsesudgifter end de tilfælde, hvor indeklimakravene kan opfyldes uden mekanisk køling af kontorerne. Der er en god beskrivelse af vedligeholdelsesforholdene ved byggeriet.

11 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 9 Tidsplan med hovedaktiviteter Samtlige tilbudsgivere har tilfredsstillende redegjort for tidsplan for såvel projekteringsfasen som udførelsesfasen frem til aflevering, herunder mangelafhjælpning og ibrugtagning indeholdende de efterspurgte milepæle igennem forløbene. Samtlige overholder den udmeldte rammetidsplan. Tilgængelighed Tilgængelighedskravene anses generelt for at være løst på en god måde i forhold til både ankomst og adgang til husets forskellige aktiviteter. Parkeringsforhold for de påkrævede handicapparkeringspladser er generelt løst tilfredsstillende. Tilsvarende gælder for den overdækkede cykelparkering. Fast inventar Samtlige forslag redegør, omend i varieret omfang, tilfredsstillende i forhold til omfang af fast inventar. Ingen af forslagene redegør for skiltning.

12 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 10 4 Afgørelse Ud fra konkurrencens grundlag og de opstillede bedømmelseskriterier er bedømmelsesudvalget nået frem til følgende enstemmige afgørelse om at udpege nedennævnte forslag og tilbud som det økonomisk mest fordelagtige. Forslag nr. 4 med kendingstal nr Efter afgørelsen er der foretaget en åbning af navnekuverter, og det er derved konstateret, at ovenstående forslag og tilbud er udarbejdet af: Totalentreprenør: Jørgen Friis Poulsen a/s Med følgende rådgivere: Sweco Architects A/S, entasis a/s, Bascon A/S Udpeget af Holstebro Kommune Holstebro, den 16. december 2011

13 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 11 5 Bedømmelseskomitéens bemærkninger til de enkelte forslag Forslagene er nævnt i vilkårlig rækkefølge Forslag nr (1) Forslag og tilbud er udarbejdet af: NCC Construction Danmark A/S med Årstiderne Arkitekter, Alectia A/S og Ingeniørfirmaet Bent Moesby A/S Totalentreprisesum i alt ekskl. moms: kr ,00 Arkitektur Forslaget forsøger at gøre udbygningen til en afslutning af den samlede hovedform, ved at lægge den nordlige facadelinje tæt op mod det nordlige skel, dog uden at gå på kompromis med lysforhold og afstand til den eksisterende skråning. Denne "afslutningsvæg" begrønnes, så den fremtræder som en "blødgjort afskærmning" mod nord, som er et sympatisk træk for dette forslag, - på denne måde ønsker forslagsstillere at neddrosle og formidle overgangen til bebyggelsen på nordsiden. Ved dette greb, og med den "knækkede facade" mod syd ønsker forfatterne at skabe et "lille intimt torv", hvilket lykkedes ret så overbevisende. Hvis der overhovedet skal være nogen mening med at opholde sig i denne korridor, giver dette greb en mulighed herfor, dog synes bedømmelsesudvalget ikke, at dette potentiale som skabes her, udnyttes særlig optimalt i forhold til intentionen i forslagets hovedgreb. For ikke at forstyrre dette greb, er cykelparkeringen foreslået placeret langs med Rådhusstien.

14 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 12 Forfatterne beskriver, at der anlægges en grusbuffer mellem personer, som passerer det nye torv, og arbejdspladserne langs facaden på udbygningen. Denne zone beskrives som værende en form for respektafstand til de medarbejdere, som har kontorplads ud mod Biblioteksstien, men bedømmelsesudvalget er ikke overbevist om, at denne løsning er optimal. Forslaget anviser, at personaleindgangen placeres, hvor Bygningskroppen "knækker", - hvilket bedømmelsesudvalget ikke vurderer velovervejet i forhold til knækkets betydning for dette forslag. Personaleindgangen er placeret i dette knæk. Indgangen virker temmelig klemt, og bedømmelsesudvalget er ikke enig i, at gæster i huset kan forlade besøget via denne personaleindgang, - alene sikkerhedsforholdene taget i betragtning, men isoleret set er denne torvedannelse et af konkurrencens mest overbevisende. Bedømmelsesudvalget kunne ønske sig, at forslaget også var blevet bearbejdet med en større åbenhed mellem Biblioteksstien og underetagen på udbygningen, for at give yderligere liv til sydsiden af huset og på torvet. En forskydning af knækfladerne i forhold til hinanden kunne forstærke oplevelsen og derigennem begrunde en placering af personaleindgangen i dette "knækpunkt" samt givet udslag i en mere velovervejet "uformel mødeplads" indvendigt, som forfatterne beskriver. Funktionalitet Hovedindgangen er placeret som ønsket i konkurrenceprogrammet mod Sct. Jørgens Bakke, desværre delvis "gemt" nede bagved en græsbeklædt flade, som kan virke noget generede, når man ankommer til bygningen via Sct. Jørgens Bakke. Foyerområdet er opdelt på 3 sider af den store åbne trappeforbindelse op til de øvrige etager. Det er en flot gestus med dette trappeelement midt i huset, hvor lyset kommer sivende ned, de varme træelementer m.m., - men alligevel er rummet "uforløst", med mange forskellige delområder, vinduesåbninger, og dele af foyerrummet er gemt ovre bagved en dør til en toiletgruppe og dør ud til flugtvejstrappen mod vest. Betjentstuen er placeret bagved sikkerhedszonen og har intet overblik eller kontakt med ankomstområdet. Personer kan mere eller mindre ugeneret gå op på de øvrige etager, uden nogen som helst form for overvågning. Udbygningen er udformet som et traditionelt kontorhus med en midterzone med diverse serverrum/toiletgrupper/skakte m.m. Til hver side, er der udlagt areal for kontormoduler, - smalle mod nord, og dybe mod syd, - ud mod Biblioteksstien. Kontormodulerne beskrives som fleksible, men med lukkede vægsystemer og døre ud mod fælleszonen. Det fremgår ikke af materialet, om disse døre er massive, eller har

15 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 13 glasfelter, - hvis de er massive, vil fælleszonen efterlades i mørke, hvilket bedømmelsesudvalget synes er uheldigt. Den "knækkede form" er et sympatisk træk, men som de øvrige forslag har dette forslag også minimal fleksibilitet på tværs af bygningskroppen, hvilket er uheldigt. Tværfleksibilitet kunne være blevet opnået ved at samle servicemodulerne i enden af dette "knækkede forløb", så der var fri fleksibilitet på tværs, hvilket helt bestemt ville have givet mange spændende indretningsmuligheder i dette forslag. På 1. sal ud for "jobcenter/konsulentfunktion" anvises der mulighed for at placere en række samtaleborde i dette langstrakte rum. Hvis vægge og dørsystemer er lukkede, vil dette efterlade denne zone med kun mulighed for elektrisk belysning, hvilket bedømmelsesudvalget finder meget uheldigt. På 2. sal er "service og driftscenter" placeret i en åben og direkte kontakt med gangzonen og midterzonen, hvilket efterlader et mere venligt indtryk af rummets muligheder. Etagerne udviser i øvrigt gode og effektive kontormoduler langs facaderne, men det efterlader alligevel bedømmelsesudvalget med den fornemmelse, at den "knækkede Bygningskrops" formsprog ikke udnyttes optimalt. Der anvises en række kunsttiltag ude som inde. Den udvendige side af bygningens facade mod syd udføres med en række monterede emalitglasplader i grønlige farver. Bedømmelsesudvalget er dog stærkt tvivlende for, at denne farvede facade mod syd vil udøve den nødvendige respekt for det eksisterende bygningsanlæg. De øvrige facader på bygningen beskrives som kostede betonelementer, hvilket vil give bygningen "et råt look" som en fin kontrast til emalitglasfacaden, isoleret set. Forslagets styrke er dens knækkede form, som giver et af konkurrencens bedste bud på et torv på sydsiden af bygningen samt den kunstneriske tilgang med sydfacadens bearbejdning. Den indvendige vertikale forbindelse op igennem alle etager virker rigtig placeret, selvom bedømmelsesudvalget har betænkeligheder med ankomstrummets form og indretning. Forslagets svaghed er den manglende fleksibilitet på tværs af bygningskroppen.

16 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 14 I forbindelse med vurdering af underkriterierne har bedømmelsesudvalget brugt karakterskala i forhold til pkt Arkitektur: God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Funktionalitet: God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Sikkerhed Supplerende til ovenstående: Ydelseskontor placeret på stueplan sammen med Jobcentret er uden en klar afgrænsning mellem indre og afskærmet rådgivningszone. IT-afdeling beliggende på 2. sal er placeret sammen med Jobcentret uden en klar afgrænsning mellem indre zone og afskærmet rådgivningszone. Undervisningslokale beliggende i indre zone, burde være placeret i afskærmet rådgivningsområde. Bedømmelsesudvalget er i tvivl om opdelingen af indre og afskærmet rådgivningsområde på 2. sal. Samlet vurdering af underkriteriets Sikkerhed: Overbevisendes opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Samlet vurdering af underkriteriets Sikkerhed: Overbevisendes opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Integreret energidesign Energioptimering I forslaget er der fokus på at udnytte de passive egenskaber i forbindelse med energioptimeringen. Der er ikke som sådan beskrevet overvejelser og aktiviteter indenfor begrebet IED-Integreret Energidesign. Bygningen indeholder et stort åbent og lyst atrium gennem alle etager, som giver en rigtig god dagslysadgang. Der er fokus på bygningens tæthed for at undgå utilsigtet luftindtrængen. Storrumskontorer er placeret mod syd, og cellekontorer mod nord for at undgå direkte solindfald i disse kontorer. Bygningen ventileres med mekanisk ventilation med VAV-styring (behovsstyring) og med en god varmegenvindingsgrad. Ventilationsanlægget har indbygget køleflader, således at bygningen køles via luftindblæsning. Om sommeren kører ventilationsan-

17 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 15 læggene hele natten for at køle bygningen med natteluft uden at bruge mekanisk køling. For at reducere kølebehovet er der solafskærmende glas i sydvendte vinduer, og der er således ikke udvendige solafskærmning. Der er gennemført BSim-beregninger, som dokumenterer, at indeklimakravene med maks. temperaturer overholdes. Belysningsanlægget er zoneopdelt, således at dagslysindholdet kan styres optimalt, og der installeres bevægelsesmeldere hensigtsmæssige steder i bygningen. Lavenergiklasse 2015 Det tilbudte projekt har et behov for tilført energi på 43,1 kwh/m² pr. år ved brug af et solcelleanlæg på taget, som producerer kwh el pr. år og har en størrelse på ca m². Bygningen overholder således kravet til Lavenergiklasse 2015, hvor kravet med den aktuelle VAV-ventilationsdrift er 43,6 kwh/m² pr. år. Solcelleanlægget dækker 15% af bygningens el-forbrug. Miljøkoncept Der fokuseres på en begrønning af facaderne. Der er en god beskrivelse af bygningsdelene og de tekniske installationer og en detaljeret beskrivelse af de tekniske anlæg. Der er kun beskeden beskrivelse af bæredygtighedskonceptet udover energiforholdene. Der er en god og detaljeret materialebeskrivelse, f.eks. en beskrivelse af de miljømæssige fordele ved den foreslåede stålfacade fremfor en teglstensfacade. Der fokuseres på miljøforholdene ved den udvendige beplantning og CO2-fordele herved. Termiske og atmosfæriske indeklima Opvarmning med radiatorer samt gulvvarme i omklædnings- og bruserum. Radiatorer er placeres langs facader. Ventilationsanlæg udføres som VAV-anlæg, styret efter termisk belastning i de enkelte rum. Ventilationsanlæg udføres, så det kan benyttes til nat- og frikøling. Der etableres køling.

18 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 16 Der udføres ikke udvendig solafskærmning, dog udføres termoruder med solfaktor i neutral farve i et nødvendigt omfang. Lydmæssige forhold Udvalgte materialer medvirker til dæmpning af efterklangstider, herunder tæpper i kontorarealer og lyddæmpende lofter overalt i bygningen. Lysmæssige forhold Arbejdspladser placeret ved vinduer langs facader. Overordnet anvendes PIR-følere samt regulering ift. dagslys i kontorarealer, møderum mv. Byggetekniske forhold Facader udføres som betonsandwichelementer med bærende bagvægge, og yderligere stabilisering sker ved faste kerner. Elementer fremstår med kostet overflade. Facade beklædt med mosaik af emaljeret glas på sydfacade mod bibliotek og ellers begrønnet. Lette skillevægge i form af letbeton-, porebeton eller gipspladevægge. Dæk udføres som huldæk. Tag over bygning udføres med betonelementer. Fremtidssikring og fleksibilitet Bygningen er disponeret med mulighed for ændring af placering af lette skillevægge, dog nævnes der evt. ændring af elinstallationer samt ventilationslofter. Samlet vurdering af underkriteriet Integreret Energidesign: Acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav Organisationsplan og beskrivelse Tilbudsgiver har angivet en separat organisationsplan for hhv. projekteringsfasen og udførelsesfasen, hvor der gives en klar beskrivelse af nøglepersoner gennem hele forløbet. Der er en meget fin beskrivelse af samarbejdet med bygherren og bygherrens organisation. Der gives forslag, til hvordan samarbejdet kan opstarte og forløbe og konkrete forslag til afholdelse af workshop i forskellige faser. Desuden beskriver tilbudsgiver uddybende konflikthåndtering mv. En god og dækkende plan og beskrivelse. Samlet vurdering af underkriteriet Organisationsplan og beskrivelse: Overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af Overbevisende og for visse områder meget overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav.

19 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 17 Forslag nr (2) Forslag og tilbud er udarbejdet af: Jakobsen & Blindkilde A/S med AART Architects og Viborg Ingeniørerne A/S Totalentreprisesum i alt ekskl. moms: kr ,00 Arkitektur Forslaget placerer sig helt op mod den nordlige grundgrænse, men i respektafstand fra skråningen, så denne bevares med beplantningen. Bygningskroppen er en regulær rektangel, men forsøger sig som det eneste forslag at respektere programkravet om hovedankomst fra Sct. Jørgens Bakke, men placerer "ankomstrampen" på sydvestlige hjørne, således at rampen foretager et velbegrundet snit ind i bygningskroppen mod Biblioteksstien, men samtidigt således, at ankomstområdet er synlig fra Sct. Jørgens Bakke. På denne måde skabes der "liv og ankomst" også fra Biblioteksstien, hvilket bedømmelsesudvalget er betaget af. Forslaget er udformet som en regulær langstrakt bygning, med bærende betonvægselementer, eftermonteret med trævægselementer med FSC certificerede facadeplader med lav afgasning. Foran disse plader er der monteret en række lodrette lameller, som beskrives at skulle være solafskærmende, hvilket bedømmelsesudvalget er stærk tvivlende overfor med en direkte facade mod syd. Set under et er bedømmelsesudvalget tiltalt af det samlede arkitektoniske udtryk, men er tvivlende overfor, om materialiteten er respektfuld nok overfor det eksisterende bygningsanlæg. Den skitserede trappe/rampekonstruktionen op langs Biblioteksstien placerer på denne måde ankomstpunktet midt på den sydlige facade, hvilket er godt tænkt i forhold til ankomsten fra østsidens parkeringspladser. Dette greb er konkurrencens

20 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 18 stærkeste ankomstsituation. Der er anvist en række indvendige individuelle trælameller som diskretionsafskærmning, hvilket virker velbegrundet. Funktionalitet Ankomstrummet er et aflangt rum, som har facadevinduer ud mod Sct. Jørgens Bakke. Der anvises en række møbleringsgrupper i dette rum, hvoraf Jobklub burde ligge placeret i det afskærmede område, hvilket svækker dette forslag. Fra ankomstrummet er der vertikal forbindelse op til de øvrige etager. Som en "ryg" ligger midterzonen med en række ekspeditionsrum/toiletter/betjent ud til ankomstrummet. Betjentrummet ligger placeret lige ud for trappesystemet, men i en lukket form, som ikke giver mulighed for overblik m.m. De viste 2 flugtvejstrapper, som kan benyttes internt, har ikke direkte forbindelse ud til det fri, men lukker ved sin opdeling i gangene, en række kontorer udefra fællesskabet, hvilket bedømmelsesudvalget syntes er uheldigt. Hovedtrappen fører op til de øvrige etager, hvor der er indrettet et lille venteområde, dog uden adgang til toiletter, hvilket begrænser brugen af dette rum, idet man må forvente lidt ventetid i disse venteområder. Rummet virker uforløst på de øvrige etager, selvom trappeforbindelsen virker venlig og åben. 1. sal er indrettet med 3 langsgående zoner, hvor de yderste zoner ved facaderne indeholder fleksible kontormoduler. I midterzonen er trapper/elevator/tekøkken/toiletter samt et stort møderum placeret. Udfor ventearealet er teknikrummet placeret. Der er anvist kontormoduler langs facaderne, og vægge og døre er beskrevet som lukkede flader, men et overvindue placeret i dørkarmen. Hvorimod rummene omkring mødecenteret er udført som glasvægge, hvilket er sympatisk, men også nødvendigt for at det er behageligt at benytte det store møderum i midterzonen. Øvrige gangarealer vil kun være belyste af indsivende lys fra overvinduet ved dørpartierne, hvilket bedømmelsesudvalget opfatter problematisk.

21 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 19 Forslaget lider af de samme problemer som de andre forslag, hvis ønsket om fleksibilitet på tværs af bygningen skulle ønskes i fremtiden, hvor især placeringen af server og teknikrum på etagerne vil besværliggøre dette. Denne daglig tekniske tilgang til teknikrummet vil virke forstyrrende og besværlig for husets ansatte og brugere. 2. etage er disponeret ud fra samme princip, dog med en større åbenhed ved "service & driftcenter", hvor bygningskroppen udnyttes på tværs af gangforbindelser på begge sider af midterzonen. Forfatterne beskriver også dette forslag som meget fleksibelt, men midterzonens tunge zoner forhindrer en fleksibilitet på tværs af bygningskroppen, hvilket kunne være løst ved at koncentrere de tunge servicekerner i enderne af bygningen, hvorved fleksibiliteten på tværs ville blive optimal og tilgodese fremtidige indretninger. Forslagets styrke er den flot tænkte og anlagte ankomstrampe op langs biblioteksstien, som er én af konkurrencens bedste bud med det langsgående afskærmede publikumsareal indenfor den bevidste facadebearbejdning, selvom bedømmelsesudvalget er bekymret for samspillet rent materialemæssigt med det eksisterende bygningsanlægs tyngde. Det hævede niveau af underetagen i forhold til Biblioteksstien er et fint og velbegrundet forslag. Svaghederne ved dette forslag er den meget bundne placering af de tekniske anlæg samt serverplaceringen, som svækker fleksibiliteten for fremtidige rumopdelinger. Flugtvejstrappernes placering samt de, efter bedømmelsesudvalgets opfattelse, ikke forløste venteområder på 1. og 2. sal, uden tilgang til toiletter, samt jobklubbens placering i åben forbindelse med ventearealet i stueetagen. I forbindelse med vurdering af underkriterierne har bedømmelsesudvalget brugt karakterskala i forhold til pkt Arkitektur: Overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Funktionalitet: God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav.

22 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 20 Sikkerhed Supplerende beskrivelse til ovenstående: Bedømmelsesudvalget har store betænkeligheder ved betjentstuens placering og udsyn. Ekspeditionsskranke for Jobcentret er angivet med mulighed for passage mellem væg og skranke. Jobklub er placeret i den ydre zone. Denne placering er uhensigtsmæssig ift. funktionen med pc er samt undervisningsfaciliteter med audiovisuelt udstyr. Jobklub burde være beliggende i det afskærmede rådgivningsområde. Samtalerum i Ydelseskontoret har 2 flugtveje, dog er den ene direkte ud til venteområdet i ydre zone, hvilket bedømmelsesudvalget finder uhensigtsmæssigt. På stueplan er der en sammenblanding mellem indre zone og afskærmet rådgivningsområde for Ydelseskontoret og IT-afdelingen, herunder kan nævnes at adgang til IT-afdelingens undervisningslokale går gennem afdelingens værksted/testlab, som ønskes med mulighed for aflåsning. På 2. sal er der ingen klar afgrænsning mellem Jobcentret beliggende i afskærmet rådgivningsområde og IT-afdelingen beliggende i indre zone. Samlet vurdering af underkriteriets Sikkerhed: Acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Integreret energidesign Energioptimering Der er alene gengivet en generel beskrivelse af IED-konceptet og en generel beskrivelse af, hvorledes IED integreres i dette projektforslag. Bygningen opvarmes på en energieffektiv måde med gulvvarme i nogle rum, radiatorvarme i nogle rum og opvarmning via ventilationsluft. Der er beskrevet en kombination af naturlig ventilation og mekanisk ventilation. Naturlig ventilation drives primært gennem foyeren, hvor der er højt til loftet, således at der kan ventileres ved luftens naturlige drivkræfter.

23 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 21 Den naturlige ventilation udnyttes også til natkøling af bygningen via udluftningskanaler øverst på facaden. Den mekaniske ventilation i kontorerne er forsynet med energieffektiv varmegenvinding. Bygningens passive egenskaber er udnyttet ved en termisk masse og tunge konstruktioner i toilet- og elevatorkerner og i etageadskillelser. Der er fokuseret på dagslysudnyttelse ved et centralt glasinddækket trappeforløb, høje vinduespartier og ovenlys i centrale dele af bygningen. Der er dagslysstyring og bevægelsesmeldere de relevante steder i bygningen. Facaden er forsynet med lodrette udvendige solafskærmningslameller. Der er ikke redegjort for, hvorvidt indeklimaforholdene forventes overholdt i bygningen, og der er ikke foretaget en BSim-beregning til dokumentation af indeklimaforholdene. Dette er dog heller ikke et krav i denne fase. Lavenergiklasse 2015 Det tilbudte projekt har et behov for tilført energi på 39,3 kwh/m² pr. år. Heri er inkluderet et energitilskud fra 80 m² solceller monteret på stativer på taget. Bygningen overholder således kravet til Lavenergiklasse Uden solcelleanlægget ville kravet ikke være opfyldt. Det er anført, at energirammeberegningen er en foreløbig og overordnet beregning. Det er anført, at de 80 m² solceller producerer kwh el pr. år. Dette vurderes at være lidt optimistisk, men energirammen overholdes alligevel. Miljøkoncept Der er gengivet en overordnet, meget generel beskrivelse af miljøkonceptet og af bæredygtighedselementerne i projektforslaget. Der anvendes bæredygtige og indeklimamærkede materialer, herunder certificerede facadeplader med lav afgasning. Termiske og atmosfæriske indeklima Foyer og omklædningsrum opvarmes med gulvvarme, øvrige bygning med radiatorer.

24 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 22 Mindre rum reguleres manuelt via radiatortermostater, større rum med automatisk regulering. Mekanisk ventilation hovedsageligt med differentieret styring og natdrift. Gangarealer ventileres ikke. Der etableres naturlig ventilation i hovedindgang, foyer og hovedtrappe. Indstråling af varme fra sol forventes ikke at give nødvendighed for etablering af udvendige solafskærmninger. Lydmæssige forhold Ikke nærmere beskrevet, men der anvendes overordnet systemakustiklofter i kontorarealer samt tæppebelægning. I venteområder, foyer, JobNetCafé og Jobklub foreskrives dog betonfliser. Lysmæssige forhold I alle rum med dagslystilgang reguleres belysning med automatisk trinløs belysningsstyrke efter dagslysindfaldet. I rum uden dagslystilgang forsynes belysningen med bevægelsessensorer. Byggetekniske forhold Bygning udføres hovedsageligt med bærende konstruktioner af præfabrikerede betonelementer samt bærende stålkonstruktioner/søjler i facader. Ydervægge som lette elementer, der spænder fra facadesøjle til facadesøjle. Facader som trækassetter med hård plade som facadebeklædning samt lodrette lameller på facade. Vægge omkring de 3 stabiliserende kerner udføres i armerede betonelementer. Øvrige skillevægge udføres hovedsageligt i lette materialer. Etagedæk/dækskiver udføres med forspændte huldækelementer, som spænder imellem ståldragere. Gangbro mellem eksisterende Rådhus og udvidelse udføres med bærende gitterståldragere. Vægge i glas/alu. Fremtidssikring og fleksibilitet Føringsveje etableres langs facader og i lodrette føringsveje i kerner. Lette systemvægge uden angivelse af evt. installationer. Radiatorer placeres langs facader. Samlet vurdering af underkriteriet Integreret Energidesign: God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav.

25 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 23 Organisationsplan og beskrivelse Der er præcist angivet en organisationsplan i både projekterings- og udførelsesfasen og med en beskrivelse af kontakten til bygherren og arbejdsgrupper. Samlet vurdering af underkriteriet Organisationsplan og beskrivelse: God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af Overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav.

26 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 24 Forslag nr (3) Forslag og tilbud er udarbejdet af: Kaj Bech Murer- og Entreprenørfirma A/S med Arkitema Architects K/S og NIRAS A/S Totalentreprisesum i alt ekskl. moms: kr ,00 Arkitektur Forslaget forsøger i sin arkitektur at "mime", uden at plagiere, det eksisterende rådhus styrke, råhed og formsprog. Ved bevidst at anvende tunge og velkendte materialer som beton og cortenstål som udvendige materialer. Dette greb styrker forskellen, men også sammenhængen mellem de 2 bygninger. Udbygningen placeres på den samme "plade", som omgiver det eksisterende rådhus og sammenbinder de 2 bygninger på en tiltalende måde og løfter udbygningen op på et seværdigt niveau, - her er tale om en udbygning, som er sig selv bevidst, men samtidigt underordner sig helheden. Udbygningen er placeret parallelt med rådhusets nordfacade og forbunden over Biblioteksstien med en gangbro, hvilket er et fint og velbegrundet greb. På samme side, mod Biblioteksstien er personaleindgangen placeret, med en god overskuelighed rent sikkerhedsmæssigt, samt tæt på personale cykelparkeringen. Rummet som skabes omkring Biblioteksstien virker ikke overbevisende og fremstår mere som "et mellemrum", som man hurtigst muligt vil passere. Bedømmelseskomi-

27 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 25 teen kunne ønske sig, at der var blevet arbejdet mere med at "åbne underetagen" op mod Biblioteksstien for at skabe en større synergi mellem stien og de indvendige rum, hvilket den viste lave bevoksning ville kunne hjælpe til med at "blødgøre" dette møde. Funktionalitet Hovedankomsten til bygningen foregår fra Sct. Jørgens Bakke via en karruseldør, ind til en foyer placeret i den buede bygningsafslutning, med god udsigt mod Sct. Jørgens Bakke, som er den fælles ankomstflade for både bibliotek og rådhus. Dette foyer-rum virker veldisponeret rent planmæssigt, men det viste trippelhøje rum har ikke megen kontakt til de øvrige etager. Da der ikke er vist nogen form for ovenlys, sidelys e. lign., vil rummet trods sin storladne form i stueetagen være uforløst i den viste arkitektur. Forfatterne beskriver via små diagrammer adgang og sikkerhed, fleksibilitet, kontor og sikkerhed, arkitektur, sikkerhedszoner samt udvidelse på en enkel og stilfærdig måde. Indvendig materialitet beskrives som værende rå beton, glasvægge, elementskillevægge og rionet lofter, alt i alt materialitet som "mimer" det eksisterende rådhusbyggeri, på en overbevisende og bevidst måde. Planerne er let opfattelige med 3 langsgående zoner som indeholder kontorarealer ved facadelinjerne og en midterzone indholdende toiletter/trapper/depoter/skakte m.m. På planerne er de nødvendige sikkerhedsgreb gjort i forhold til flugtveje for sagsbehandlere, som beskrevet i konkurrencematerialet. De enkle kontorer virker velbelyste, og med de store glasvægge ind mod midterzonen, vil zonen være interessant nok i forhold til dagslys, - daglig brug og korttidsophold i møderum m.m. Gangbroen til det eksisterende Rådhuskompleks virker velbegrundet, alt i alt beskriver forfatterene et godt arbejdsmiljø, hvis glaspartierne mod midterzonen udføres som vist på planerne. Den beskrevne foyer virker velindrettet og velbelyst, men der savnes en stillingtagen til, hvad der beriges af det trippelhøje rum, uden vinduer og kontakt til de øvrige etager, - det virker som forfatterne ikke har "tænkt" rummet opad, men udelukkende planmæssigt. Den diagrambeskrevne sikkerhedszone er ikke anvist på stueetagen, kun i den "brede kontorzone mod nord. Det virker som om, der er fri adgang imellem møde-

28 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 26 rummet og handicaptoilettet mod den smalle kontorzone mod syd, hvilket dog kan løses med et dørparti. Forslaget virker velbegrundet i sine anvisninger af planløsningerne, men efter bedømmelsesudvalgets mening fylder de " faste kerner " for meget i midterzonen til at det ved omdisponeringer vil give den ønskede fleksibilitet og dermed rumdannende muligheder på tværs af bygningen, hvilket ville kunne være opnået ved at koncentrere de " faste kerner og trapper " i enderne af bygningen, i stedet for i en midterzone. Forslagets helt klare styrke er den bevidste og overbevisende bearbejdning af arkitektur og materialitet, i forhold til det eksisterende Rådhus, ude som inde. Svagheden er "mellemrummet" og den lidt for klemte fleksibilitet generelt og på tværs af bygningskroppen samt foyerens uforløste trippelhøje rum samt at bedømmelsesudvalget ikke fuldt ud føler sig overbevist om muligheden for at finde plads til de enkeltmands kontorer, som forslaget ikke illustrerer, ej heller selvom arealet over det trippelhøje foyerareal inddrages. I forbindelse med vurdering af underkriterierne har bedømmelsesudvalget brugt flg. karakterskala i forhold til pkt Arkitektur: Overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af overbevisende og på visse områder meget overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Funktionalitet: Acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af god og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Sikkerhed Supplerende beskrivelse til ovenstående: Bedømmelsesudvalget finder den isolerede placering af betjentstuen uhensigtsmæssig. Der er ikke tydelig afgrænsning mellem ydre zone og afskærmet rådgivningsområde på stueplan. Ekspeditionsområdet for Jobcenter beliggende på stueplan fremstår isoleret ift. øvrige kollegaer samt uden afskærmning ift. ydre zone. Flere enkeltmandskontorer i Jobcentret beliggende på stue og 1. sal er angivet med to udgange, hvilket bedømmelsesudvalget er positive overfor.

29 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 27 I Ydelseskontoret er samtalekontorer placeret i den indre zone og ikke i det afskærmede rådgivningsområde jf. byggeprogram. Adgang til Undervisning/Dataværksted beliggende i IT-afdelingen på 2. sal foregår gennem IT-afdelingens storrumskontor i indre zone, og ikke via afskærmet område. Samlet vurdering af underkriteriets Sikkerhed: God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af Overbevisendes opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Integreret energidesign Energioptimering Der er givet en beskrivelse af IED-konceptet og dets anvendelse i projektforslaget. Ventilationsstrategien baseres på naturlig ventilation og naturlig natkøling om sommeren og på effektiv mekanisk varmegenvinding om vinteren. Natkølingen er aktiv alle dage i kølesæsonen, hvor ventilationsanlægget kører hver nat kl for at køle bygningen ned. Der er således ikke mekanisk køling udover for serverrummet. Vinduer mod syd har udvendig solafskærmning med screens, som forventes at være aktive i 30% af sommertiden. Bygningen er konstrueret af beton, som giver en god termisk masse. Der er dagslysstyret belysningsanlæg i kontorerne. Der er gennemført en detaljeret BSim-beregning, som dokumenterer tilfredsstillende indeklimafor-hold og overholdelse af indeklimanormen. Lavenergiklasse 2015 Det tilbudte projekt har et behov for tilført energi på 40,7 kwh/m² pr. år uden tilførsel af vedvarende energi. Bygningen overholder således kravet til Lavenergiklasse 2015 uden brug af f.eks. solenergianlæg. Miljøkoncept Der er fokus på at vælge gode indeklimarigtige materialer, men ellers er miljøkoncept beskrevet forholdsvis svagt.

30 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 28 Termiske og atmosfæriske indeklima Sommerstrategi baseret på naturlig ventilation og natkøling samt vinterstrategi med effektiv varmegenindvinding. Alle vinduer er oplukkelige som en del af ventilationsstrategien på varme dage. Opvarmning etableres primært via radiatorer, der placeres langs facader. I foyer evt. gulvvarme. Der er regnet med udvendig solafskærmning (solscreens) mod syd øverst i bygningen. Der er ikke regnet med køling. Lydmæssige forhold Beskrevet at alle krav i BR10, Arbejdstilsyn- og udbudsmaterialekrav overholdes. Der anvendes tæpper i kontorer samt linoleum i foyer og gange. Lofter beskrives som lydlofter uden nærmere angivelse. Lysmæssige forhold Primære arbejdspladser placeret langs facade. I rum med dagslys etableres dagslysstyring. I birum styres lyset af bevægelses-meldere. I ganglinjer dæmpes lyset til 10% efter kort tid, slukker helt efter længere tid. Byggetekniske forhold Bygning består af tung stabiliserende kerne og bærende facader samt betondæk. Et princip der overordnet tillader en stor langsgående fleksibilitet. Mod syd optræder facaden i lys grå beton med synlig bræddeforskalling. På modstående side er bygningen beklædt med cortenstål. Facader ved foyer og bagindgang i let konstruktion med udvendig vindgips beklædt med cortenstål.

31 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 29 Fremtidssikring og fleksibilitet Føringsveje placeres primært i tunge kerner samt langs facader, kombineret med lette vægge mellem kontorer m.m. Samlet vurdering af underkriteriet Integreret Energidesign: Overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af Overbevisende og for visse områder meget overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Organisationsplan og beskrivelse Der foreligger alene en overordnet beskrivelse af det tilbudte team. Samlet vurdering af underkriteriet Organisationsplan og beskrivelse: Acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav.

32 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 30 Forslag nr (4) Forslaget og tilbud er udarbejdet af: Jørgen Friis Poulsen A/S med Sweco Architects A/S, entasis a/s, Bascon A/S Totalentreprisesum i alt ekskl. moms: kr ,00 Dette forslag er af bedømmelsesudvalget udpeget som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Arkitektur Forslaget forsøger bevidst at distancere sig fra det eksisterende Rådhusanlæg ved overbevisende at arbejde med en anden materialitet, for derigennem at understrege at forfatterne ønsker at udføre "en let og luftig udbygning", i samspil og dog som kontrast til Rådhusets nuværende borglignende tunge og lukkede arkitektur. Den "luftige udbygning" placeres for yderligere at understrege dens lethed ovenpå en klinkesokkel og belægningsflade i den udvendige foyer, så bygningen elegant skærer sig ned i belægningsfladen på en overbevisende måde. Den hvide strækmetalfarve er valgt ud fra ønsket om at skabe en kontakt og symbiose mellem de omkringliggende huse og udbygningen, hvilket er sympatisk, men bedømmelsesudvalget er usikker på, om særligt den valgte farve og materialiteten giver den fornødne "tyngde som en værdig samspiller" med Rådhusanlægget, - på den lange bane. I en videre bearbejdning ønsker bedømmelsesudvalget derfor at dette "farvespil" efterprøves, for at kunne være sikker på at træffe de rigtige farvevalg og materialeafgørelse.

33 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 31 Udbygningen er placeret helt op mod grundgrænsen mod nord, dog stadigvæk i en respekterende afstand, for skråningens hældning og indblik og udblik. På denne måde sikres det, at Biblioteksstien mellem Rådhusbebyggelsen og udbygningen bliver så bred som mulig, for derigennem at kunne udnytte dette "mellemrum" så optimalt som muligt. Dette gøres ved at anvise personaleindgang og flugtvejsramper i dette "mellemrum". Personaleindgangen er velplaceret tæt på cykelparkeringen ved østsiden af udbygningen. Forslaget arbejder også med en broforbindelse over til det eksisterende Rådhusanlæg. Bedømmelsesudvalget har bemærket, at tegningerne viser en strækmetalindklædt gangbro, men ønsker at dette udtryk revurderes sammen med bygherren i den videre bearbejdning. Bedømmelsesudvalget kunne godt have ønsket sig, at udbygningen åbnede sig mere ud mod Biblioteksstien for derigennem at "blødgøre" dette møde. Biblioteksstien virker også i dette forslag som et "mellemrum", man helst hurtigt vil passere, uden nævneværdige kvaliteter udover træer og den hvide strækmetalfacade som kontrast til rådhuset og de 2 udluftningstårne, som også i dette forslag er bevaret. En hævet "bufferzone og højde" sikrer på bedste vis de kontorer, som er placeret ud mod Biblioteksstien for indblik, og øger den "sociale sikkerhed" det er at kunne sidde og arbejde lidt hævet, - eller i det mindste i øjenhøjde med de personer som passerer forbi ude på Biblioteksstien. Dette bevidste arbejde med niveauet er godt og bestemt blandt de bedste i konkurrencen. Funktionalitet De viste planløsninger er konkurrencens bedst bearbejdede og viser klare og enkle velkomponerede løsningsmodeller. Ankomsten fra Sct. Jørgens Bakke er konkurrencens mest overbevisende løsning, med stor overskuelighed både ude og indefra. Besøgende er ikke i tvivl om, at de skal ind i bygningen via den yde foyers åbne areal. Ankomsten udmærker sig ved et velfungerende vindfang, hvor rådhusbetjenten er anvist placeret, - måske kunne be-

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri Intelligente funktioner på tværs Når en erhvervsbygning skal renoveres eller bygges, er der gennem de seneste år kommet nye punkter på ønskesedlen.

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Buddingevej Et DGNB Byggeri

Buddingevej Et DGNB Byggeri Buddingevej 272 - Et DGNB Byggeri Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed DGNB Auditor og BREEAM Assessor Ansvarlig for DGNB certificering af Buddingevej 272

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1 ARKITEKTTEGNET TRÆHUS Lavenergiklasse 1 INDHOLD Bemærk: De viste illutrationer er fra andre huse, og kan afvige fra det tilbudte projekt. BESKRIVELSE IDÉ 3 STUEPLAN OG 1 SALSPLAN 4 BESKRIVELSE 5 FACADER

Læs mere

8. A u g u s t

8. A u g u s t 8. A u g u s t 2 0 0 7 PROJEKTORGANISATION Bygherre: S.E. Beton A/S Arkitekt: KS Arkitekter A/S Entreprenør: Gråkjær A/S SITUATIONSPLAN ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ Det nye industrihus i Juelstrupparken er skitseret

Læs mere

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV Markant arkitektur med legepladser på alle tagflader Årets skolebyggeri 2015 v/nohr-con Juryen fremhævede skolens alsidige og sanselige indretning, RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 og åbne For rådgiveropgaven:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Dansk Center for Lys UNGT LYS

Dansk Center for Lys UNGT LYS Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner etc. Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, netværk,

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor.

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor. Hanna Pedersen Morten Hede Kasper Schou UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Projektjournal Oprettet 11/2-13 Senest redigeret 30/3-13 Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE Ved udløb af fristen var der indkommet 8 forslag til den interne konkurrence om et nyt domicil for GPP Arkitekter A/S i eksisterende lokaler, Grønnegade

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 FORELØBIG Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 Målsætninger og udfordringer Overordnede målsætninger: Open office- åbne planløsninger Flest mulige kontorarbejdspladser

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN EN EVÆGELSE I LANDSKAET - NYT MARITIMT VIDENENTER I TUNGEVÅGEN 0.0 +2.5 0.0 A +5.0 PLADS FOR AD, FISKE OG ANKOMST MED ÅD TUNGENES FYR +5.5 +7.5 0.0 +2.5 +5.5 +5.0 NYT MARITIMT VITENSENTER 0.0 TUNGEVIKA

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 Ørum Torv Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 s 2 Ørum Torv Skole Randers Viborg Ørum Torv Ørum Torv Boligselskabet Sct. Jørgen har udviklet Ørum Torv med hensigten om at skabe

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus kælder. Ved ankomstsiden mod

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

Programmering - indledning

Programmering - indledning Programmering Programmering - indledning Første kursusdag Bygherrens ønsker Bygherrens beslutningsproces Ønsker og mål konkretiseres i programmet og bliver derfor et meget vigtigt dokument ofte også juridisk

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Agenda: Præsentation af samarbejdsparter Hvorfor renovere? Eksempler

Læs mere

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg Indeklima i kontorer Indeklimaets temadag 27. September 2016 Søren Draborg Center for energieffektivisering og ventilation Teknologisk institut, Energi & Klima sdg@teknologisk.dk Agenda Udfordringerne

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Aktører. Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH) Bygherrerådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre. Totalentreprenør: NCC

Aktører. Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH) Bygherrerådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre. Totalentreprenør: NCC Aktører Fonde: Opførelsen af huset: Realdania, Den A.P. Møllerske Støttefond, VILLUM FONDEN Projektets udvikling og gennemførelse: Realdania, Augustinus Fonden, Bevica Fonden, Vanførefonden Bygherre: Danske

Læs mere

Med mennesket i centrum Bolig for Livet

Med mennesket i centrum Bolig for Livet Med mennesket i centrum Bolig for Livet - en artikel fra Byggeri 10-2009 Årets Byggeri 2009 - Hædrende omtale i kategorien Boligbyggeri Med mennesket i centrum Bolig for Livet er en helhedsorienteret bolig,

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 S I T UAT I O N S P L A N Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Nyt domicil for Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain i Hjørring. Kim Utzon Arkitekter Januar 2010

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Teknik i to passivhuse

Teknik i to passivhuse Teknik i to passivhuse Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi- og miljøvenligt byggeri VVS- og ventilationsanlæg Elektriske

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere