BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING"

Transkript

1 BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING Totalentreprisekonkurrence 19. december 2011 Holstebro Kommune Udbygning af Holstebro Rådhus

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Bekendtgørelse og udvælgelse Totalentreprisekonkurrence Bedømmelse Vurdering af underkriterier Bedømmelsesudvalg Bedømmelsesudvalgets generelle bemærkninger Afgørelse Bedømmelseskomitéens bemærkninger til de enkelte forslag Sammenfatning af bedømmelsen af de modtagne tilbud... 38

3 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 1 1 Indledning Ved udbudsbekendtgørelse nr af 6. juli 2011 opfordrede Holstebro Kommune interesserede totalentreprenører med arkitekter og ingeniører til at deltage i prækvalifikation i forbindelse med Udbygning af Holstebro Rådhus. Ved udbudsbrev af 8. september 2011 indbød Holstebro Kommune 7 totalentrepriseteams til at medvirke ved en totalentreprisekonkurrence med det formål at fremkomme med forslag og tilbud på Udbygning af Holstebro Rådhus. 1.1 Bekendtgørelse og udvælgelse De indbudte totalentrepriseteams er alle udvalgt efter en forudgående prækvalifikation baseret på udbud iht. EU s udbudsdirektiv 2004/18/EF. De enkelte teams er repræsenteret ved følgende entreprenører, arkitekter og rådgivende ingeniører nævnt i vilkårlig rækkefølge: NCC Construction Danmark A/S med ALECTIA A/S, Årstiderne Arkitekter og Ingeniørfirmaet Bent Moesby A/S Kaj Bech Murer- og Entreprenørfirma A/S med Arkitema Architects K/S og NIRAS A/S E. Bodilsen Totalbyg a/s med KPF Arkitekter AS og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma Jørgen Friis Poulsen A/S med Sweco Architects A/S, entasis a/s, Bascon A/S KPC Herning med PLH Arkitekter A/S, Ingeniør ne A/S E. Pihl & Søn med Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S, Moe & Brødsgaard Rådgivende Ingeniører A/S Jakobsen & Blindkilde A/S med AART Architects, Viborg Ingeniørerne A/S. Efterfølgende har 3 totalentrepriseteams (markeret med kursiv) valgt at trække sig fra konkurrencen. De 3 virksomheder med ledsagende rådgivere er: E. Bodilsen Totalbyg a/s, KPC Herning og E. Pihl & Søn, hvorefter der er 4 teams, der har deltaget i konkurrencen. 1.2 Totalentreprisekonkurrence Frist for aflevering af forslag og tilbud var den 2. december Alle 4 totalentrepriseteams har afleveret forslag og tilbud rettidigt, og alle er vurderet konditionsmæssige og optaget til bedømmelse.

4 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 2 2 Bedømmelse Forslag og tilbud er bedømt på grundlag af hovedkriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud med nedenstående underkriterier og vægtning, som bedømmelsesudvalget har ladet indgå i en helhedsvurdering. Der er ved bedømmelsen blevet anvendt følgende underkriterier: Kvalitet 70 % Pris 30 % 2.1 Vurdering af underkriterier Underkriteriet for kvalitet er vurderet i henhold til nedenstående karakterskala: Karakter Indhold 10 Meget overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav 8 Overbevisende og for visse områder meget overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav 6 Overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav 4 God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav 2 Acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav 0 Ikke acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav Karakterskalaens hele tal fra 0 10 kan alle bringes i anvendelse ved bedømmelsen af underkriteriet kvalitet. Underkriteriet for pris, hvor der er en meget lille forskel på laveste og højeste pris, er vurderet på baggrund af en skala fra 4 10, hvor en pris på 30 mio. kr. får 10 point og en pris, der lige nøjagtig overholder den maksimale økonomiske ramme får 4 point. Der interpoleres herefter retlinet i forhold hertil. Valg af tilbud og projekt På baggrund af ovennævnte underkriterier har bedømmelsesudvalget udpeget det økonomisk mest fordelagtige tilbud og hermed den tilbudsgiver, som indstilles til at gennemføre opgaven.

5 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side Bedømmelsesudvalg Bedømmelsen er gennemført den 15. og 16. december 2011 og er foretaget af et bedømmelsesudvalg bestående af: Borgmester H. C. Østerby 1. Viceborgmester Eli Vium Jens Kristian Hedegaard Ingeniør Torben Esbensen, fagdommer, fra Esbensen rådgivende Ingeniørfirma A/S Arkitekt John Foldbjerg Lassen, fagdommer, fra Schmidt Hammer Lassen Architects K/S. På bedømmelsens første dag konstituerede bedømmelsesudvalget sig med ingeniør Torben Esbensen som formand. Rådgivere for bedømmelsesudvalget: Lars Møller (Kommunaldirektør) Søren Gais Kjeldsen (Direktør for Teknik og Miljø) Søren Hemdorff (Chef for Planafdelingen) Henrik Littau-Jensen (Chef for Byggeri og ejendomme) Hanne Rahbek (Sekretariatschef på Borgmesterkontoret) Per Kristensen (Energikonsulent) Morten Jensen (Projektleder for Rådhusudvidelsen). Konkurrencesekretariat: Tina Hougaard Møller, civilingeniør, Kuben Management A/S Ane-Lene Kjølby, arkitekt maa, Kuben Management A/S. I bedømmelsesudvalget har såvel arkitektfaglige som ingeniørfaglige kompetencer været repræsenteret ved de deltagende fagdommere, ligesom de energimæssige aspekter og brandforhold er vurderet med bistand fra personer med erfaring indenfor områderne. Modeller har ikke indgået i bedømmelsen.

6 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 4 3 Bedømmelsesudvalgets generelle bemærkninger Der er modtaget 4 forslag, som på bedste vis og med hver deres karakteristika på kompetent måde har givet alsidige besvarelse af opgavens muligheder og programmets indhold. Bedømmelsesudvalgets gennemgang af forslag og tilbud for opfyldelse af funktions- og programkravene har generelt givet et godt billede af de enkelte forslag og tilbuds indhold. Gennemgangen viser tillige, at de enkelte forslagsstillere har forsøgt at leve sig ind i programønskerne og herefter anvist en række gode og spændende forslag, som på nogle områder har fællestræk men afgjort også specifikke, individuelle særpræg. Byggefeltets smalle og langstrakte form på nordsiden af Biblioteksstien giver de konkurrerende teams store bindinger for udarbejdelse af bygningsvolumen, som også derved giver et af de "fællestræk", som alle 4 forslag arbejder med. Alle forslagsstillerne arbejder med det langstrakte "traditionelle kontorhus", - ikke et udtryk for kritik, men mere en konstatering af, at et sådan byggefelt uvægerligt vil give en række varianter over det samme tema. De 4 forslag respekterer alle programkravet om, at hovedankomsten til byggeriet skal ske fra Sct. Jørgens Bakke, men samtidigt er det også her, forslagene får et andet af deres "særkende", -ved at tolke dette programønske på forskellige måde og med varieret kraftfuldhed. Forslag 11121, forslag og forslag anviser alle direkte indgange fra Sct. Jørgens Bakke, hvorimod forslag "griber fat i Sct. Jørgens Bakke", men leder besøgende ind i huset op langs Biblioteksstien, via en delvis overdækket rampe og er dermed medvirkende til at opprioritere denne vigtige stiforbindelse i bybilledet og give et mere naturlig liv på denne side af konkurrenceområdet. Alle 4 forslag tager højde for naboskabet mod nord med de eksisterende træer. Forslag 11121, forslag og forslag lægger sig op ad grundgrænsen mod nord, men respekterer alle skråningsfladen, hvorimod forslag arbejder med en "frilæggelse" af rådhusbygningen, således at belægningen føres hele vejen rundt om bygningen, som én stor flade. I denne flade mod nord udføres en udvendig trappe til teknikkælderen.

7 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 5 Biblioteksstien prioriteres højt i alle 4 forslag, men med vidt forskellige tilgange. Forslag og forslag 27060, arbejder med parallelle facader med det eksisterende rådhusbyggeri, hvorimod forslag og forslag begge arbejder med at give denne facade et mere bymæssigt greb, bl.a. ved som i forslag 75001, at "knække facaden", således at der ved dette greb skabes et mere præcist og veldefineret torv, med en langsgående eksisterende stiforbindelse. Forslag giver ved sin ankomstrampe liv til denne stiforbindelse, samtidigt med at den anviser synlighed fra Sct. Jørgens Bakke. Forslag 11121, forslag og forslag anviser alle lette glasindklædte/strækmetalindklædte gangforbindelser på tværs af Biblioteksstien, så den nye rådhusudvidelse rent fysisk er forbundet med det eksisterende bygningsanlæg. Hvorimod forslag ligger som en selvstændig bygning, fysisk adskilt fra det eksisterende rådhuskompleks. Forslag anviser muligheden for en gangbroforbindelse. Forslag 11121, forslag og forslag anviser personaleindgangene placeret ud mod Biblioteksstien, hvorimod forslag anviser personaleindgangene placeret med ankomst fra Sct. Jørgens Bakke samt fra øst, hvor personalecykelparkeringen er anvist placeret. Forslag 11121, forslag og forslag 75001anviser på snit og planer, at de har udlagt teknik/serverrum m.m. i kælderniveau, hvorimod forslag anviser teknik/serverrum placeret på de enkle etager, hvilket selvsagt kan give en række bindinger ved fremtidige fysiske ændringer og samtidig kan give visse udfordringer ved alm. servicering i dagtimerne. Alle 4 forslag arbejder med præfab. betonelementbyggerier, nogle med isolerede profilerede betonelementer, andre med betonbagvægselementer, isoleret og beklædt med diverse forskellige lette pladematerialer og profiler. Forslag anviser hvide strækmetalrammer, monteret udenpå perocelementer. Forslag anviser kostede frilagte, delvis begrønnede betonelementer mod nord, øst og vest. Mod syd er der på betonfacaden monteret emalitglas i forskellige farver. Forslag anviser betonelementer mod syd med bræddeforskalling, - mod øst, vest og nord er betonelementerne beklædt med cortenstålplader. Forslag anviser et præ-fab. betonelementbyggeri, med udvendig beklædning af kobber anodiserede aluminiumprofiler, monteret udenpå mørke beklædningsplader.

8 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 6 Alle disse "særkender" anviser en stor divergens og spredning på materialiteten og spredningen af arkitekturopfattelsen i de 4 forslag, men giver bedømmelsesudvalget en god baggrund for at vurdere forslagenes forskellige styrker og svagheder. Der anvises samtidig en række gode brugervenlige forslag, hvor alle på bedste måde argumenterer for deres projekt, Alligevel undrer det bedømmelsesudvalget, at alle forslag beskriver stor fleksibilitet i planløsningerne, men ved gennemgangen af de enkle forslag, må bedømmelsesudvalget konstatere, at den egentlige fleksibilitet er mere i længderetningen af bygningen ved vægflytninger m.m., - hvorimod fleksibiliteten på tværs af bygningen er nedprioriteret, bl.a. fordi alle forslag arbejder med en midterzone, som for de fleste forslags vedkommende logisk indeholder diverse trapper/elevator/skakte/depotrum/toiletter m.m., men samtidig udgør en spærring for fleksibiliteten på tværs af bygningerne. Ved de bygningsdybder som byggefeltet tillader, ville en mulighed for total fleksibilitet kunne opnås med frie spænd på tværs af bygningsvolumenerne. Hvis flugtvejstrapper/elevator/toiletter/tekøkken m.m. var blevet koncentreret i enderne af bygningsvolumenerne, ville denne løsning stadigvæk respekterede den i konkurrenceprogrammet beskrevne hovedankomst fra Sct. Jørgens Bakke. Der ville ved en sådan disponering kunne opnås total fleksibilitet i begge retninger, og bygningen kunne være endnu mere fremtidssikret for ændret brug og krav til fremtidens kontorindretninger og samtidig overholde afstandskrav for flugtveje i henhold til myndighedskrav. Samtlige forslag har forholdt sig til en evt. fremtidig udvidelse ved et seksetagers højhus og har stort set samstemmende placering af en sådan. Brandmæssige forhold Forslag nr Ifølge brandstrategien er etagerne overvejende indrettet efter principperne om storrumskontorer. Dog forekommer det som om, der i lige så høj grad er tale om traditionelle kontor- og mødelokaler med flugtvejsgange, som korridorer. Der kan derfor blive tale om krav om, at kontorer og mødelokaler ud mod flugtvejsgange brandmæssigt adskilles svarende til mindst EI60. Der er indarbejdet automatisk åbning af sikkerhedszoneafspærring ved aktivering af ABA-anlæg, hvilket kan betyde, at bygningen, ved fejldetektering uden for normal åbningstid, kan stå åben for uvedkommende.

9 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 7 Der foreslås etableret brandventilation og røgskærme ved atrium, hvilket formentlig vil medføre krav om eftervisning af brandsikkerheden. Forslag nr Flere indeliggende møderum er uden redningsåbninger. Dette accepteres dog ofte i anvendelseskategori 1, når bygningen er forsynet med ABA- og talevarslingsanlæg samt glasvægge, der sikrer visuel kontakt mod fællesområder. Indretningen vurderes overvejende at være cellerumskontorer med flugtvejsgange, hvilket kan medføre, at der stilles krav om, at alle vægge fra kontorer mod flugtvejsgangarealer skal udføres som brandcellevægge og hermed brandglas, hvor der er glas eller tilsvarende løsning. Både på 1. og 2.etage kan man blive nødt til at flygte gennem området ved adgangstrappen. Umiddelbart er det en udfordring, da den centralt placerede trappe ikke er en flugtvejstrappe. Da de to flugtvejstrapper i stueplan ikke umiddelbart er ført direkte i terræn i det fri, vurderes det, at der fra trapperne min. skal placeres flugtvejsgange direkte ud til terræn. Forslag nr Flere indeliggende møderum er uden redningsåbninger. Dette accepteres dog ofte i anvendelseskategori 1, når bygningen er forsynet med ABA- og talevarslingsanlæg samt glasvægge, der sikrer visuel kontakt mod fællesområder. Indretningen vurderes overvejende at være cellerumskontorer med flugtvejsgange, hvilket kan medføre, at der stilles krav om, at alle vægge fra kontorer mod flugtvejsgangarealer skal udføres som brandcellevægge og hermed brandglas, hvor der er glas eller tilsvarende løsning. Det vurderes, at der vil blive stillet krav om, at de frie flugtvejsbredder på 1. og 2. sal skal sikres, hvilket kan påvirke den anviste indretning. Endvidere vurderes det, at der kan blive stillet krav om, at eks. området værksted på 2. sal placeres i egen brandcelle. Forslag nr Flere indeliggende møderum - og undervisningslokaler på 2. sal - er uden redningsåbninger. Dette accepteres dog ofte i anvendelseskategori 1, når bygningen er forsynet med ABA- og talevarslingsanlæg samt glasvægge, der sikrer visuel kontakt mod fællesområder. Indretningen vurderes overvejende at være cellerumskontorer med flugtvejsgange, som korridorer. Stort set alle kontorer er udført med betonvægge mod flugtvejsgange, hvilket

10 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 8 har den konsekvens, at der ikke er mulighed for visuel kontakt til de omkringliggende arealer. Såfremt gangarealerne er udlagt som flugtvejsgange uden brændbar møblering, er der intet til hinder for en sådan løsning. Der er dog anvist nærdepoter mv. i disse områder, og dette vil formentlig udløse særlige krav før godkendelse. På 2. sal er jobcenter/kontanthjælp placeret mellem 2 indre zoner. Her skal der være mulighed for at flygte i begge retninger, ligesom der formentlig skal indrettes decideret flugtvejsgangområde ud for kontorer ved ydelseskontor/kontanthjælp på samme etage. Bygningsdrift og vedligehold Generelt synes der for de fleste af forslagene at være en god og dækkende beskrivelse af vedligeholdelsesforholdene i forslagene. Der er anvendt kendte og gedigne materialer og løsninger, og forslaget vurderes at indeholde drifts- og vedligeholdelsesudgifter inden for normalområdet og herunder. Installationsmæssigt vurderes forslagene overordnet at leve op til programkrav og ønsker Specifikt for de enkelte forslag: Forslag Det mekaniske køleanlæg med luftindblæsning kræver lidt flere drifts- og vedligeholdelsesudgifter end de tilfælde, hvor indeklimakravene kan opfyldes uden mekanisk køling af kontorerne. Der er i øvrigt en god beskrivelse af vedligeholdelsesforholdene i projektforslaget. Forslag Forslaget har ikke mekanisk køling af kontorarealerne, hvilket reducerer drifts- og vedligeholdelsesudgifterne. Forslag Forslaget har ikke mekanisk køling af kontorarealerne, hvilket reducerer drifts- og vedligeholdelsesudgifterne. Forslag Det mekaniske køleanlæg med kølebafler kræver lidt flere drifts- og vedligeholdelsesudgifter end de tilfælde, hvor indeklimakravene kan opfyldes uden mekanisk køling af kontorerne. Der er en god beskrivelse af vedligeholdelsesforholdene ved byggeriet.

11 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 9 Tidsplan med hovedaktiviteter Samtlige tilbudsgivere har tilfredsstillende redegjort for tidsplan for såvel projekteringsfasen som udførelsesfasen frem til aflevering, herunder mangelafhjælpning og ibrugtagning indeholdende de efterspurgte milepæle igennem forløbene. Samtlige overholder den udmeldte rammetidsplan. Tilgængelighed Tilgængelighedskravene anses generelt for at være løst på en god måde i forhold til både ankomst og adgang til husets forskellige aktiviteter. Parkeringsforhold for de påkrævede handicapparkeringspladser er generelt løst tilfredsstillende. Tilsvarende gælder for den overdækkede cykelparkering. Fast inventar Samtlige forslag redegør, omend i varieret omfang, tilfredsstillende i forhold til omfang af fast inventar. Ingen af forslagene redegør for skiltning.

12 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 10 4 Afgørelse Ud fra konkurrencens grundlag og de opstillede bedømmelseskriterier er bedømmelsesudvalget nået frem til følgende enstemmige afgørelse om at udpege nedennævnte forslag og tilbud som det økonomisk mest fordelagtige. Forslag nr. 4 med kendingstal nr Efter afgørelsen er der foretaget en åbning af navnekuverter, og det er derved konstateret, at ovenstående forslag og tilbud er udarbejdet af: Totalentreprenør: Jørgen Friis Poulsen a/s Med følgende rådgivere: Sweco Architects A/S, entasis a/s, Bascon A/S Udpeget af Holstebro Kommune Holstebro, den 16. december 2011

13 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 11 5 Bedømmelseskomitéens bemærkninger til de enkelte forslag Forslagene er nævnt i vilkårlig rækkefølge Forslag nr (1) Forslag og tilbud er udarbejdet af: NCC Construction Danmark A/S med Årstiderne Arkitekter, Alectia A/S og Ingeniørfirmaet Bent Moesby A/S Totalentreprisesum i alt ekskl. moms: kr ,00 Arkitektur Forslaget forsøger at gøre udbygningen til en afslutning af den samlede hovedform, ved at lægge den nordlige facadelinje tæt op mod det nordlige skel, dog uden at gå på kompromis med lysforhold og afstand til den eksisterende skråning. Denne "afslutningsvæg" begrønnes, så den fremtræder som en "blødgjort afskærmning" mod nord, som er et sympatisk træk for dette forslag, - på denne måde ønsker forslagsstillere at neddrosle og formidle overgangen til bebyggelsen på nordsiden. Ved dette greb, og med den "knækkede facade" mod syd ønsker forfatterne at skabe et "lille intimt torv", hvilket lykkedes ret så overbevisende. Hvis der overhovedet skal være nogen mening med at opholde sig i denne korridor, giver dette greb en mulighed herfor, dog synes bedømmelsesudvalget ikke, at dette potentiale som skabes her, udnyttes særlig optimalt i forhold til intentionen i forslagets hovedgreb. For ikke at forstyrre dette greb, er cykelparkeringen foreslået placeret langs med Rådhusstien.

14 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 12 Forfatterne beskriver, at der anlægges en grusbuffer mellem personer, som passerer det nye torv, og arbejdspladserne langs facaden på udbygningen. Denne zone beskrives som værende en form for respektafstand til de medarbejdere, som har kontorplads ud mod Biblioteksstien, men bedømmelsesudvalget er ikke overbevist om, at denne løsning er optimal. Forslaget anviser, at personaleindgangen placeres, hvor Bygningskroppen "knækker", - hvilket bedømmelsesudvalget ikke vurderer velovervejet i forhold til knækkets betydning for dette forslag. Personaleindgangen er placeret i dette knæk. Indgangen virker temmelig klemt, og bedømmelsesudvalget er ikke enig i, at gæster i huset kan forlade besøget via denne personaleindgang, - alene sikkerhedsforholdene taget i betragtning, men isoleret set er denne torvedannelse et af konkurrencens mest overbevisende. Bedømmelsesudvalget kunne ønske sig, at forslaget også var blevet bearbejdet med en større åbenhed mellem Biblioteksstien og underetagen på udbygningen, for at give yderligere liv til sydsiden af huset og på torvet. En forskydning af knækfladerne i forhold til hinanden kunne forstærke oplevelsen og derigennem begrunde en placering af personaleindgangen i dette "knækpunkt" samt givet udslag i en mere velovervejet "uformel mødeplads" indvendigt, som forfatterne beskriver. Funktionalitet Hovedindgangen er placeret som ønsket i konkurrenceprogrammet mod Sct. Jørgens Bakke, desværre delvis "gemt" nede bagved en græsbeklædt flade, som kan virke noget generede, når man ankommer til bygningen via Sct. Jørgens Bakke. Foyerområdet er opdelt på 3 sider af den store åbne trappeforbindelse op til de øvrige etager. Det er en flot gestus med dette trappeelement midt i huset, hvor lyset kommer sivende ned, de varme træelementer m.m., - men alligevel er rummet "uforløst", med mange forskellige delområder, vinduesåbninger, og dele af foyerrummet er gemt ovre bagved en dør til en toiletgruppe og dør ud til flugtvejstrappen mod vest. Betjentstuen er placeret bagved sikkerhedszonen og har intet overblik eller kontakt med ankomstområdet. Personer kan mere eller mindre ugeneret gå op på de øvrige etager, uden nogen som helst form for overvågning. Udbygningen er udformet som et traditionelt kontorhus med en midterzone med diverse serverrum/toiletgrupper/skakte m.m. Til hver side, er der udlagt areal for kontormoduler, - smalle mod nord, og dybe mod syd, - ud mod Biblioteksstien. Kontormodulerne beskrives som fleksible, men med lukkede vægsystemer og døre ud mod fælleszonen. Det fremgår ikke af materialet, om disse døre er massive, eller har

15 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 13 glasfelter, - hvis de er massive, vil fælleszonen efterlades i mørke, hvilket bedømmelsesudvalget synes er uheldigt. Den "knækkede form" er et sympatisk træk, men som de øvrige forslag har dette forslag også minimal fleksibilitet på tværs af bygningskroppen, hvilket er uheldigt. Tværfleksibilitet kunne være blevet opnået ved at samle servicemodulerne i enden af dette "knækkede forløb", så der var fri fleksibilitet på tværs, hvilket helt bestemt ville have givet mange spændende indretningsmuligheder i dette forslag. På 1. sal ud for "jobcenter/konsulentfunktion" anvises der mulighed for at placere en række samtaleborde i dette langstrakte rum. Hvis vægge og dørsystemer er lukkede, vil dette efterlade denne zone med kun mulighed for elektrisk belysning, hvilket bedømmelsesudvalget finder meget uheldigt. På 2. sal er "service og driftscenter" placeret i en åben og direkte kontakt med gangzonen og midterzonen, hvilket efterlader et mere venligt indtryk af rummets muligheder. Etagerne udviser i øvrigt gode og effektive kontormoduler langs facaderne, men det efterlader alligevel bedømmelsesudvalget med den fornemmelse, at den "knækkede Bygningskrops" formsprog ikke udnyttes optimalt. Der anvises en række kunsttiltag ude som inde. Den udvendige side af bygningens facade mod syd udføres med en række monterede emalitglasplader i grønlige farver. Bedømmelsesudvalget er dog stærkt tvivlende for, at denne farvede facade mod syd vil udøve den nødvendige respekt for det eksisterende bygningsanlæg. De øvrige facader på bygningen beskrives som kostede betonelementer, hvilket vil give bygningen "et råt look" som en fin kontrast til emalitglasfacaden, isoleret set. Forslagets styrke er dens knækkede form, som giver et af konkurrencens bedste bud på et torv på sydsiden af bygningen samt den kunstneriske tilgang med sydfacadens bearbejdning. Den indvendige vertikale forbindelse op igennem alle etager virker rigtig placeret, selvom bedømmelsesudvalget har betænkeligheder med ankomstrummets form og indretning. Forslagets svaghed er den manglende fleksibilitet på tværs af bygningskroppen.

16 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 14 I forbindelse med vurdering af underkriterierne har bedømmelsesudvalget brugt karakterskala i forhold til pkt Arkitektur: God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Funktionalitet: God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Sikkerhed Supplerende til ovenstående: Ydelseskontor placeret på stueplan sammen med Jobcentret er uden en klar afgrænsning mellem indre og afskærmet rådgivningszone. IT-afdeling beliggende på 2. sal er placeret sammen med Jobcentret uden en klar afgrænsning mellem indre zone og afskærmet rådgivningszone. Undervisningslokale beliggende i indre zone, burde være placeret i afskærmet rådgivningsområde. Bedømmelsesudvalget er i tvivl om opdelingen af indre og afskærmet rådgivningsområde på 2. sal. Samlet vurdering af underkriteriets Sikkerhed: Overbevisendes opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Samlet vurdering af underkriteriets Sikkerhed: Overbevisendes opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Integreret energidesign Energioptimering I forslaget er der fokus på at udnytte de passive egenskaber i forbindelse med energioptimeringen. Der er ikke som sådan beskrevet overvejelser og aktiviteter indenfor begrebet IED-Integreret Energidesign. Bygningen indeholder et stort åbent og lyst atrium gennem alle etager, som giver en rigtig god dagslysadgang. Der er fokus på bygningens tæthed for at undgå utilsigtet luftindtrængen. Storrumskontorer er placeret mod syd, og cellekontorer mod nord for at undgå direkte solindfald i disse kontorer. Bygningen ventileres med mekanisk ventilation med VAV-styring (behovsstyring) og med en god varmegenvindingsgrad. Ventilationsanlægget har indbygget køleflader, således at bygningen køles via luftindblæsning. Om sommeren kører ventilationsan-

17 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 15 læggene hele natten for at køle bygningen med natteluft uden at bruge mekanisk køling. For at reducere kølebehovet er der solafskærmende glas i sydvendte vinduer, og der er således ikke udvendige solafskærmning. Der er gennemført BSim-beregninger, som dokumenterer, at indeklimakravene med maks. temperaturer overholdes. Belysningsanlægget er zoneopdelt, således at dagslysindholdet kan styres optimalt, og der installeres bevægelsesmeldere hensigtsmæssige steder i bygningen. Lavenergiklasse 2015 Det tilbudte projekt har et behov for tilført energi på 43,1 kwh/m² pr. år ved brug af et solcelleanlæg på taget, som producerer kwh el pr. år og har en størrelse på ca m². Bygningen overholder således kravet til Lavenergiklasse 2015, hvor kravet med den aktuelle VAV-ventilationsdrift er 43,6 kwh/m² pr. år. Solcelleanlægget dækker 15% af bygningens el-forbrug. Miljøkoncept Der fokuseres på en begrønning af facaderne. Der er en god beskrivelse af bygningsdelene og de tekniske installationer og en detaljeret beskrivelse af de tekniske anlæg. Der er kun beskeden beskrivelse af bæredygtighedskonceptet udover energiforholdene. Der er en god og detaljeret materialebeskrivelse, f.eks. en beskrivelse af de miljømæssige fordele ved den foreslåede stålfacade fremfor en teglstensfacade. Der fokuseres på miljøforholdene ved den udvendige beplantning og CO2-fordele herved. Termiske og atmosfæriske indeklima Opvarmning med radiatorer samt gulvvarme i omklædnings- og bruserum. Radiatorer er placeres langs facader. Ventilationsanlæg udføres som VAV-anlæg, styret efter termisk belastning i de enkelte rum. Ventilationsanlæg udføres, så det kan benyttes til nat- og frikøling. Der etableres køling.

18 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 16 Der udføres ikke udvendig solafskærmning, dog udføres termoruder med solfaktor i neutral farve i et nødvendigt omfang. Lydmæssige forhold Udvalgte materialer medvirker til dæmpning af efterklangstider, herunder tæpper i kontorarealer og lyddæmpende lofter overalt i bygningen. Lysmæssige forhold Arbejdspladser placeret ved vinduer langs facader. Overordnet anvendes PIR-følere samt regulering ift. dagslys i kontorarealer, møderum mv. Byggetekniske forhold Facader udføres som betonsandwichelementer med bærende bagvægge, og yderligere stabilisering sker ved faste kerner. Elementer fremstår med kostet overflade. Facade beklædt med mosaik af emaljeret glas på sydfacade mod bibliotek og ellers begrønnet. Lette skillevægge i form af letbeton-, porebeton eller gipspladevægge. Dæk udføres som huldæk. Tag over bygning udføres med betonelementer. Fremtidssikring og fleksibilitet Bygningen er disponeret med mulighed for ændring af placering af lette skillevægge, dog nævnes der evt. ændring af elinstallationer samt ventilationslofter. Samlet vurdering af underkriteriet Integreret Energidesign: Acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav Organisationsplan og beskrivelse Tilbudsgiver har angivet en separat organisationsplan for hhv. projekteringsfasen og udførelsesfasen, hvor der gives en klar beskrivelse af nøglepersoner gennem hele forløbet. Der er en meget fin beskrivelse af samarbejdet med bygherren og bygherrens organisation. Der gives forslag, til hvordan samarbejdet kan opstarte og forløbe og konkrete forslag til afholdelse af workshop i forskellige faser. Desuden beskriver tilbudsgiver uddybende konflikthåndtering mv. En god og dækkende plan og beskrivelse. Samlet vurdering af underkriteriet Organisationsplan og beskrivelse: Overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af Overbevisende og for visse områder meget overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav.

19 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 17 Forslag nr (2) Forslag og tilbud er udarbejdet af: Jakobsen & Blindkilde A/S med AART Architects og Viborg Ingeniørerne A/S Totalentreprisesum i alt ekskl. moms: kr ,00 Arkitektur Forslaget placerer sig helt op mod den nordlige grundgrænse, men i respektafstand fra skråningen, så denne bevares med beplantningen. Bygningskroppen er en regulær rektangel, men forsøger sig som det eneste forslag at respektere programkravet om hovedankomst fra Sct. Jørgens Bakke, men placerer "ankomstrampen" på sydvestlige hjørne, således at rampen foretager et velbegrundet snit ind i bygningskroppen mod Biblioteksstien, men samtidigt således, at ankomstområdet er synlig fra Sct. Jørgens Bakke. På denne måde skabes der "liv og ankomst" også fra Biblioteksstien, hvilket bedømmelsesudvalget er betaget af. Forslaget er udformet som en regulær langstrakt bygning, med bærende betonvægselementer, eftermonteret med trævægselementer med FSC certificerede facadeplader med lav afgasning. Foran disse plader er der monteret en række lodrette lameller, som beskrives at skulle være solafskærmende, hvilket bedømmelsesudvalget er stærk tvivlende overfor med en direkte facade mod syd. Set under et er bedømmelsesudvalget tiltalt af det samlede arkitektoniske udtryk, men er tvivlende overfor, om materialiteten er respektfuld nok overfor det eksisterende bygningsanlæg. Den skitserede trappe/rampekonstruktionen op langs Biblioteksstien placerer på denne måde ankomstpunktet midt på den sydlige facade, hvilket er godt tænkt i forhold til ankomsten fra østsidens parkeringspladser. Dette greb er konkurrencens

20 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 18 stærkeste ankomstsituation. Der er anvist en række indvendige individuelle trælameller som diskretionsafskærmning, hvilket virker velbegrundet. Funktionalitet Ankomstrummet er et aflangt rum, som har facadevinduer ud mod Sct. Jørgens Bakke. Der anvises en række møbleringsgrupper i dette rum, hvoraf Jobklub burde ligge placeret i det afskærmede område, hvilket svækker dette forslag. Fra ankomstrummet er der vertikal forbindelse op til de øvrige etager. Som en "ryg" ligger midterzonen med en række ekspeditionsrum/toiletter/betjent ud til ankomstrummet. Betjentrummet ligger placeret lige ud for trappesystemet, men i en lukket form, som ikke giver mulighed for overblik m.m. De viste 2 flugtvejstrapper, som kan benyttes internt, har ikke direkte forbindelse ud til det fri, men lukker ved sin opdeling i gangene, en række kontorer udefra fællesskabet, hvilket bedømmelsesudvalget syntes er uheldigt. Hovedtrappen fører op til de øvrige etager, hvor der er indrettet et lille venteområde, dog uden adgang til toiletter, hvilket begrænser brugen af dette rum, idet man må forvente lidt ventetid i disse venteområder. Rummet virker uforløst på de øvrige etager, selvom trappeforbindelsen virker venlig og åben. 1. sal er indrettet med 3 langsgående zoner, hvor de yderste zoner ved facaderne indeholder fleksible kontormoduler. I midterzonen er trapper/elevator/tekøkken/toiletter samt et stort møderum placeret. Udfor ventearealet er teknikrummet placeret. Der er anvist kontormoduler langs facaderne, og vægge og døre er beskrevet som lukkede flader, men et overvindue placeret i dørkarmen. Hvorimod rummene omkring mødecenteret er udført som glasvægge, hvilket er sympatisk, men også nødvendigt for at det er behageligt at benytte det store møderum i midterzonen. Øvrige gangarealer vil kun være belyste af indsivende lys fra overvinduet ved dørpartierne, hvilket bedømmelsesudvalget opfatter problematisk.

21 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 19 Forslaget lider af de samme problemer som de andre forslag, hvis ønsket om fleksibilitet på tværs af bygningen skulle ønskes i fremtiden, hvor især placeringen af server og teknikrum på etagerne vil besværliggøre dette. Denne daglig tekniske tilgang til teknikrummet vil virke forstyrrende og besværlig for husets ansatte og brugere. 2. etage er disponeret ud fra samme princip, dog med en større åbenhed ved "service & driftcenter", hvor bygningskroppen udnyttes på tværs af gangforbindelser på begge sider af midterzonen. Forfatterne beskriver også dette forslag som meget fleksibelt, men midterzonens tunge zoner forhindrer en fleksibilitet på tværs af bygningskroppen, hvilket kunne være løst ved at koncentrere de tunge servicekerner i enderne af bygningen, hvorved fleksibiliteten på tværs ville blive optimal og tilgodese fremtidige indretninger. Forslagets styrke er den flot tænkte og anlagte ankomstrampe op langs biblioteksstien, som er én af konkurrencens bedste bud med det langsgående afskærmede publikumsareal indenfor den bevidste facadebearbejdning, selvom bedømmelsesudvalget er bekymret for samspillet rent materialemæssigt med det eksisterende bygningsanlægs tyngde. Det hævede niveau af underetagen i forhold til Biblioteksstien er et fint og velbegrundet forslag. Svaghederne ved dette forslag er den meget bundne placering af de tekniske anlæg samt serverplaceringen, som svækker fleksibiliteten for fremtidige rumopdelinger. Flugtvejstrappernes placering samt de, efter bedømmelsesudvalgets opfattelse, ikke forløste venteområder på 1. og 2. sal, uden tilgang til toiletter, samt jobklubbens placering i åben forbindelse med ventearealet i stueetagen. I forbindelse med vurdering af underkriterierne har bedømmelsesudvalget brugt karakterskala i forhold til pkt Arkitektur: Overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Funktionalitet: God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav.

22 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 20 Sikkerhed Supplerende beskrivelse til ovenstående: Bedømmelsesudvalget har store betænkeligheder ved betjentstuens placering og udsyn. Ekspeditionsskranke for Jobcentret er angivet med mulighed for passage mellem væg og skranke. Jobklub er placeret i den ydre zone. Denne placering er uhensigtsmæssig ift. funktionen med pc er samt undervisningsfaciliteter med audiovisuelt udstyr. Jobklub burde være beliggende i det afskærmede rådgivningsområde. Samtalerum i Ydelseskontoret har 2 flugtveje, dog er den ene direkte ud til venteområdet i ydre zone, hvilket bedømmelsesudvalget finder uhensigtsmæssigt. På stueplan er der en sammenblanding mellem indre zone og afskærmet rådgivningsområde for Ydelseskontoret og IT-afdelingen, herunder kan nævnes at adgang til IT-afdelingens undervisningslokale går gennem afdelingens værksted/testlab, som ønskes med mulighed for aflåsning. På 2. sal er der ingen klar afgrænsning mellem Jobcentret beliggende i afskærmet rådgivningsområde og IT-afdelingen beliggende i indre zone. Samlet vurdering af underkriteriets Sikkerhed: Acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Integreret energidesign Energioptimering Der er alene gengivet en generel beskrivelse af IED-konceptet og en generel beskrivelse af, hvorledes IED integreres i dette projektforslag. Bygningen opvarmes på en energieffektiv måde med gulvvarme i nogle rum, radiatorvarme i nogle rum og opvarmning via ventilationsluft. Der er beskrevet en kombination af naturlig ventilation og mekanisk ventilation. Naturlig ventilation drives primært gennem foyeren, hvor der er højt til loftet, således at der kan ventileres ved luftens naturlige drivkræfter.

23 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 21 Den naturlige ventilation udnyttes også til natkøling af bygningen via udluftningskanaler øverst på facaden. Den mekaniske ventilation i kontorerne er forsynet med energieffektiv varmegenvinding. Bygningens passive egenskaber er udnyttet ved en termisk masse og tunge konstruktioner i toilet- og elevatorkerner og i etageadskillelser. Der er fokuseret på dagslysudnyttelse ved et centralt glasinddækket trappeforløb, høje vinduespartier og ovenlys i centrale dele af bygningen. Der er dagslysstyring og bevægelsesmeldere de relevante steder i bygningen. Facaden er forsynet med lodrette udvendige solafskærmningslameller. Der er ikke redegjort for, hvorvidt indeklimaforholdene forventes overholdt i bygningen, og der er ikke foretaget en BSim-beregning til dokumentation af indeklimaforholdene. Dette er dog heller ikke et krav i denne fase. Lavenergiklasse 2015 Det tilbudte projekt har et behov for tilført energi på 39,3 kwh/m² pr. år. Heri er inkluderet et energitilskud fra 80 m² solceller monteret på stativer på taget. Bygningen overholder således kravet til Lavenergiklasse Uden solcelleanlægget ville kravet ikke være opfyldt. Det er anført, at energirammeberegningen er en foreløbig og overordnet beregning. Det er anført, at de 80 m² solceller producerer kwh el pr. år. Dette vurderes at være lidt optimistisk, men energirammen overholdes alligevel. Miljøkoncept Der er gengivet en overordnet, meget generel beskrivelse af miljøkonceptet og af bæredygtighedselementerne i projektforslaget. Der anvendes bæredygtige og indeklimamærkede materialer, herunder certificerede facadeplader med lav afgasning. Termiske og atmosfæriske indeklima Foyer og omklædningsrum opvarmes med gulvvarme, øvrige bygning med radiatorer.

24 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 22 Mindre rum reguleres manuelt via radiatortermostater, større rum med automatisk regulering. Mekanisk ventilation hovedsageligt med differentieret styring og natdrift. Gangarealer ventileres ikke. Der etableres naturlig ventilation i hovedindgang, foyer og hovedtrappe. Indstråling af varme fra sol forventes ikke at give nødvendighed for etablering af udvendige solafskærmninger. Lydmæssige forhold Ikke nærmere beskrevet, men der anvendes overordnet systemakustiklofter i kontorarealer samt tæppebelægning. I venteområder, foyer, JobNetCafé og Jobklub foreskrives dog betonfliser. Lysmæssige forhold I alle rum med dagslystilgang reguleres belysning med automatisk trinløs belysningsstyrke efter dagslysindfaldet. I rum uden dagslystilgang forsynes belysningen med bevægelsessensorer. Byggetekniske forhold Bygning udføres hovedsageligt med bærende konstruktioner af præfabrikerede betonelementer samt bærende stålkonstruktioner/søjler i facader. Ydervægge som lette elementer, der spænder fra facadesøjle til facadesøjle. Facader som trækassetter med hård plade som facadebeklædning samt lodrette lameller på facade. Vægge omkring de 3 stabiliserende kerner udføres i armerede betonelementer. Øvrige skillevægge udføres hovedsageligt i lette materialer. Etagedæk/dækskiver udføres med forspændte huldækelementer, som spænder imellem ståldragere. Gangbro mellem eksisterende Rådhus og udvidelse udføres med bærende gitterståldragere. Vægge i glas/alu. Fremtidssikring og fleksibilitet Føringsveje etableres langs facader og i lodrette føringsveje i kerner. Lette systemvægge uden angivelse af evt. installationer. Radiatorer placeres langs facader. Samlet vurdering af underkriteriet Integreret Energidesign: God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav.

25 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 23 Organisationsplan og beskrivelse Der er præcist angivet en organisationsplan i både projekterings- og udførelsesfasen og med en beskrivelse af kontakten til bygherren og arbejdsgrupper. Samlet vurdering af underkriteriet Organisationsplan og beskrivelse: God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af Overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav.

26 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 24 Forslag nr (3) Forslag og tilbud er udarbejdet af: Kaj Bech Murer- og Entreprenørfirma A/S med Arkitema Architects K/S og NIRAS A/S Totalentreprisesum i alt ekskl. moms: kr ,00 Arkitektur Forslaget forsøger i sin arkitektur at "mime", uden at plagiere, det eksisterende rådhus styrke, råhed og formsprog. Ved bevidst at anvende tunge og velkendte materialer som beton og cortenstål som udvendige materialer. Dette greb styrker forskellen, men også sammenhængen mellem de 2 bygninger. Udbygningen placeres på den samme "plade", som omgiver det eksisterende rådhus og sammenbinder de 2 bygninger på en tiltalende måde og løfter udbygningen op på et seværdigt niveau, - her er tale om en udbygning, som er sig selv bevidst, men samtidigt underordner sig helheden. Udbygningen er placeret parallelt med rådhusets nordfacade og forbunden over Biblioteksstien med en gangbro, hvilket er et fint og velbegrundet greb. På samme side, mod Biblioteksstien er personaleindgangen placeret, med en god overskuelighed rent sikkerhedsmæssigt, samt tæt på personale cykelparkeringen. Rummet som skabes omkring Biblioteksstien virker ikke overbevisende og fremstår mere som "et mellemrum", som man hurtigst muligt vil passere. Bedømmelseskomi-

27 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 25 teen kunne ønske sig, at der var blevet arbejdet mere med at "åbne underetagen" op mod Biblioteksstien for at skabe en større synergi mellem stien og de indvendige rum, hvilket den viste lave bevoksning ville kunne hjælpe til med at "blødgøre" dette møde. Funktionalitet Hovedankomsten til bygningen foregår fra Sct. Jørgens Bakke via en karruseldør, ind til en foyer placeret i den buede bygningsafslutning, med god udsigt mod Sct. Jørgens Bakke, som er den fælles ankomstflade for både bibliotek og rådhus. Dette foyer-rum virker veldisponeret rent planmæssigt, men det viste trippelhøje rum har ikke megen kontakt til de øvrige etager. Da der ikke er vist nogen form for ovenlys, sidelys e. lign., vil rummet trods sin storladne form i stueetagen være uforløst i den viste arkitektur. Forfatterne beskriver via små diagrammer adgang og sikkerhed, fleksibilitet, kontor og sikkerhed, arkitektur, sikkerhedszoner samt udvidelse på en enkel og stilfærdig måde. Indvendig materialitet beskrives som værende rå beton, glasvægge, elementskillevægge og rionet lofter, alt i alt materialitet som "mimer" det eksisterende rådhusbyggeri, på en overbevisende og bevidst måde. Planerne er let opfattelige med 3 langsgående zoner som indeholder kontorarealer ved facadelinjerne og en midterzone indholdende toiletter/trapper/depoter/skakte m.m. På planerne er de nødvendige sikkerhedsgreb gjort i forhold til flugtveje for sagsbehandlere, som beskrevet i konkurrencematerialet. De enkle kontorer virker velbelyste, og med de store glasvægge ind mod midterzonen, vil zonen være interessant nok i forhold til dagslys, - daglig brug og korttidsophold i møderum m.m. Gangbroen til det eksisterende Rådhuskompleks virker velbegrundet, alt i alt beskriver forfatterene et godt arbejdsmiljø, hvis glaspartierne mod midterzonen udføres som vist på planerne. Den beskrevne foyer virker velindrettet og velbelyst, men der savnes en stillingtagen til, hvad der beriges af det trippelhøje rum, uden vinduer og kontakt til de øvrige etager, - det virker som forfatterne ikke har "tænkt" rummet opad, men udelukkende planmæssigt. Den diagrambeskrevne sikkerhedszone er ikke anvist på stueetagen, kun i den "brede kontorzone mod nord. Det virker som om, der er fri adgang imellem møde-

28 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 26 rummet og handicaptoilettet mod den smalle kontorzone mod syd, hvilket dog kan løses med et dørparti. Forslaget virker velbegrundet i sine anvisninger af planløsningerne, men efter bedømmelsesudvalgets mening fylder de " faste kerner " for meget i midterzonen til at det ved omdisponeringer vil give den ønskede fleksibilitet og dermed rumdannende muligheder på tværs af bygningen, hvilket ville kunne være opnået ved at koncentrere de " faste kerner og trapper " i enderne af bygningen, i stedet for i en midterzone. Forslagets helt klare styrke er den bevidste og overbevisende bearbejdning af arkitektur og materialitet, i forhold til det eksisterende Rådhus, ude som inde. Svagheden er "mellemrummet" og den lidt for klemte fleksibilitet generelt og på tværs af bygningskroppen samt foyerens uforløste trippelhøje rum samt at bedømmelsesudvalget ikke fuldt ud føler sig overbevist om muligheden for at finde plads til de enkeltmands kontorer, som forslaget ikke illustrerer, ej heller selvom arealet over det trippelhøje foyerareal inddrages. I forbindelse med vurdering af underkriterierne har bedømmelsesudvalget brugt flg. karakterskala i forhold til pkt Arkitektur: Overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af overbevisende og på visse områder meget overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Funktionalitet: Acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af god og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Sikkerhed Supplerende beskrivelse til ovenstående: Bedømmelsesudvalget finder den isolerede placering af betjentstuen uhensigtsmæssig. Der er ikke tydelig afgrænsning mellem ydre zone og afskærmet rådgivningsområde på stueplan. Ekspeditionsområdet for Jobcenter beliggende på stueplan fremstår isoleret ift. øvrige kollegaer samt uden afskærmning ift. ydre zone. Flere enkeltmandskontorer i Jobcentret beliggende på stue og 1. sal er angivet med to udgange, hvilket bedømmelsesudvalget er positive overfor.

29 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 27 I Ydelseskontoret er samtalekontorer placeret i den indre zone og ikke i det afskærmede rådgivningsområde jf. byggeprogram. Adgang til Undervisning/Dataværksted beliggende i IT-afdelingen på 2. sal foregår gennem IT-afdelingens storrumskontor i indre zone, og ikke via afskærmet område. Samlet vurdering af underkriteriets Sikkerhed: God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af Overbevisendes opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Integreret energidesign Energioptimering Der er givet en beskrivelse af IED-konceptet og dets anvendelse i projektforslaget. Ventilationsstrategien baseres på naturlig ventilation og naturlig natkøling om sommeren og på effektiv mekanisk varmegenvinding om vinteren. Natkølingen er aktiv alle dage i kølesæsonen, hvor ventilationsanlægget kører hver nat kl for at køle bygningen ned. Der er således ikke mekanisk køling udover for serverrummet. Vinduer mod syd har udvendig solafskærmning med screens, som forventes at være aktive i 30% af sommertiden. Bygningen er konstrueret af beton, som giver en god termisk masse. Der er dagslysstyret belysningsanlæg i kontorerne. Der er gennemført en detaljeret BSim-beregning, som dokumenterer tilfredsstillende indeklimafor-hold og overholdelse af indeklimanormen. Lavenergiklasse 2015 Det tilbudte projekt har et behov for tilført energi på 40,7 kwh/m² pr. år uden tilførsel af vedvarende energi. Bygningen overholder således kravet til Lavenergiklasse 2015 uden brug af f.eks. solenergianlæg. Miljøkoncept Der er fokus på at vælge gode indeklimarigtige materialer, men ellers er miljøkoncept beskrevet forholdsvis svagt.

30 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 28 Termiske og atmosfæriske indeklima Sommerstrategi baseret på naturlig ventilation og natkøling samt vinterstrategi med effektiv varmegenindvinding. Alle vinduer er oplukkelige som en del af ventilationsstrategien på varme dage. Opvarmning etableres primært via radiatorer, der placeres langs facader. I foyer evt. gulvvarme. Der er regnet med udvendig solafskærmning (solscreens) mod syd øverst i bygningen. Der er ikke regnet med køling. Lydmæssige forhold Beskrevet at alle krav i BR10, Arbejdstilsyn- og udbudsmaterialekrav overholdes. Der anvendes tæpper i kontorer samt linoleum i foyer og gange. Lofter beskrives som lydlofter uden nærmere angivelse. Lysmæssige forhold Primære arbejdspladser placeret langs facade. I rum med dagslys etableres dagslysstyring. I birum styres lyset af bevægelses-meldere. I ganglinjer dæmpes lyset til 10% efter kort tid, slukker helt efter længere tid. Byggetekniske forhold Bygning består af tung stabiliserende kerne og bærende facader samt betondæk. Et princip der overordnet tillader en stor langsgående fleksibilitet. Mod syd optræder facaden i lys grå beton med synlig bræddeforskalling. På modstående side er bygningen beklædt med cortenstål. Facader ved foyer og bagindgang i let konstruktion med udvendig vindgips beklædt med cortenstål.

31 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 29 Fremtidssikring og fleksibilitet Føringsveje placeres primært i tunge kerner samt langs facader, kombineret med lette vægge mellem kontorer m.m. Samlet vurdering af underkriteriet Integreret Energidesign: Overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af Overbevisende og for visse områder meget overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav. Organisationsplan og beskrivelse Der foreligger alene en overordnet beskrivelse af det tilbudte team. Samlet vurdering af underkriteriet Organisationsplan og beskrivelse: Acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav med elementer af God og acceptabel opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav.

32 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 30 Forslag nr (4) Forslaget og tilbud er udarbejdet af: Jørgen Friis Poulsen A/S med Sweco Architects A/S, entasis a/s, Bascon A/S Totalentreprisesum i alt ekskl. moms: kr ,00 Dette forslag er af bedømmelsesudvalget udpeget som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Arkitektur Forslaget forsøger bevidst at distancere sig fra det eksisterende Rådhusanlæg ved overbevisende at arbejde med en anden materialitet, for derigennem at understrege at forfatterne ønsker at udføre "en let og luftig udbygning", i samspil og dog som kontrast til Rådhusets nuværende borglignende tunge og lukkede arkitektur. Den "luftige udbygning" placeres for yderligere at understrege dens lethed ovenpå en klinkesokkel og belægningsflade i den udvendige foyer, så bygningen elegant skærer sig ned i belægningsfladen på en overbevisende måde. Den hvide strækmetalfarve er valgt ud fra ønsket om at skabe en kontakt og symbiose mellem de omkringliggende huse og udbygningen, hvilket er sympatisk, men bedømmelsesudvalget er usikker på, om særligt den valgte farve og materialiteten giver den fornødne "tyngde som en værdig samspiller" med Rådhusanlægget, - på den lange bane. I en videre bearbejdning ønsker bedømmelsesudvalget derfor at dette "farvespil" efterprøves, for at kunne være sikker på at træffe de rigtige farvevalg og materialeafgørelse.

33 Bedømmelsesudvalgets betænkning - Totalentreprisekonkurrence Side 31 Udbygningen er placeret helt op mod grundgrænsen mod nord, dog stadigvæk i en respekterende afstand, for skråningens hældning og indblik og udblik. På denne måde sikres det, at Biblioteksstien mellem Rådhusbebyggelsen og udbygningen bliver så bred som mulig, for derigennem at kunne udnytte dette "mellemrum" så optimalt som muligt. Dette gøres ved at anvise personaleindgang og flugtvejsramper i dette "mellemrum". Personaleindgangen er velplaceret tæt på cykelparkeringen ved østsiden af udbygningen. Forslaget arbejder også med en broforbindelse over til det eksisterende Rådhusanlæg. Bedømmelsesudvalget har bemærket, at tegningerne viser en strækmetalindklædt gangbro, men ønsker at dette udtryk revurderes sammen med bygherren i den videre bearbejdning. Bedømmelsesudvalget kunne godt have ønsket sig, at udbygningen åbnede sig mere ud mod Biblioteksstien for derigennem at "blødgøre" dette møde. Biblioteksstien virker også i dette forslag som et "mellemrum", man helst hurtigt vil passere, uden nævneværdige kvaliteter udover træer og den hvide strækmetalfacade som kontrast til rådhuset og de 2 udluftningstårne, som også i dette forslag er bevaret. En hævet "bufferzone og højde" sikrer på bedste vis de kontorer, som er placeret ud mod Biblioteksstien for indblik, og øger den "sociale sikkerhed" det er at kunne sidde og arbejde lidt hævet, - eller i det mindste i øjenhøjde med de personer som passerer forbi ude på Biblioteksstien. Dette bevidste arbejde med niveauet er godt og bestemt blandt de bedste i konkurrencen. Funktionalitet De viste planløsninger er konkurrencens bedst bearbejdede og viser klare og enkle velkomponerede løsningsmodeller. Ankomsten fra Sct. Jørgens Bakke er konkurrencens mest overbevisende løsning, med stor overskuelighed både ude og indefra. Besøgende er ikke i tvivl om, at de skal ind i bygningen via den yde foyers åbne areal. Ankomsten udmærker sig ved et velfungerende vindfang, hvor rådhusbetjenten er anvist placeret, - måske kunne be-

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 FORELØBIG Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 Målsætninger og udfordringer Overordnede målsætninger: Open office- åbne planløsninger Flest mulige kontorarbejdspladser

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Programmering - indledning

Programmering - indledning Programmering Programmering - indledning Første kursusdag Bygherrens ønsker Bygherrens beslutningsproces Ønsker og mål konkretiseres i programmet og bliver derfor et meget vigtigt dokument ofte også juridisk

Læs mere

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik Bolig for Livet Baggrund 3

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v.

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Rugvænget 11 A, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for Rugvænget 11 A, Taastrup LOKALER TIL LEJE i ejendommen Rugvænget

Læs mere

VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/

VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/ VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/ schmidt hammer lassen architects/2014 2/ Hovedidé/ Disponering/ Materialer/ Arealer Arkitektonisk hovedidé Den nye bygning ved VIA

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune WHITE arkitekter A/ - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 Den 11. september 2013 KITEFORLAG AG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune Bygherre: Fensmark Vandværk A.m.b.a

Læs mere

Renovering af Brændgårdsparken Januar, 2010

Renovering af Brændgårdsparken Januar, 2010 Begyndelsen på enden... Vi ser frem til begyndelsen på vejs ende. I øjeblikket står 24 genhusningslejligheder tomme, men snart bliver de første beboet igen. På fredag starter nedrivningen af de første

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk

Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk Titel Bedømmelse af tilbud Dato 23. september 2013 Til De bydende Fra Bedømmelsesudvalget 1. Baggrund Fredensborg Kommune udskrev

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1 Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Multihal Aarhus 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. GRUPPENS ROLLE..3 1.a PROJEKTGRUPPENS FOKUSOMRÅDE... 3 1.b AFTALE OM TEKNISK

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Markant domicilejendom med fleksible indretningsmuligheder Direkte udsigt til Amager Strandpark og Øresund Kun 5-6 min. til Lufthavnen og Rådhuspladsen Metrostationen

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler.

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Fremlejeprospekt Kontorlokaler Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Samlet areal inkl. fællesarealer: 310 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 650 pr. m 2 Sags

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Skæring Parkvej i Egå

Skæring Parkvej i Egå Parkvej i Egå Nye lavenergiboliger tæt ved strand og by 13 arkitekttegnede funkisboliger Skønne solfyldte haver og terrasser Tæt på skov, strand og by Klik ind på www.skæringparkvej.dk Spørring Hårup Parkvej

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Konkurrenceprogram Lisbjerg Plusenergi 2013 BÆREDYGTIGHEDSKRAV Generelt anvendelige boliger Fokus

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Vibeke Clausen og Kenneth Munck Dansk Center for Lys Eksisterende byggerier 60% 50% Belysnings andel af elforbruget 40% 30% 20% 10%

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Info Vedr. Facadeprojekt I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Der var et stort fremmøde med mange positive kommentar

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Præsentation af Solar Mapping og dagslysanalyser af Hyldespjældet

Præsentation af Solar Mapping og dagslysanalyser af Hyldespjældet Præsentation af Solar Mapping og dagslysanalyser af Hyldespjældet Workshop d. 13.11.2012 Thomas Fænø Mondrup Nikolaj Nørregård Rasmussen Simon Christoffer Uth Agenda Introduktion til solarmapping Metode

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere