Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende Institution Fælledgården v/kab (advokat Rasmus Holm Hansen, København) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2010/S af 6. april 2010 udbød indklagede, Den Selvejende Institution Fælledgården v/kab, som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) en totalentreprise vedrørende ombygning og nyindretning af omsorgscentret Fælledgården på Østerbro i København. Følgende virksomheder / teams blev prækvalificeret: 1. Jönsson A/S/Esbensen + Sloth Møller A/S / JJW Arkitekter A/S 2. W. Lynggaard Petersen A/S Dominia A/S / Juul & Hansen, Nova 5, H. P. Kofoed-Hansen og Jørgen Nielsen 3. Jakon A/S / EKJ A/S / Virumgaard Arkitekter 4. Enemærke & Petersen A/S / Søren Jensen Rådgivende Ingeniører / Witraz Arkitekter A/S 5. NCC / Niras A/S / KHS Arkitekter A/S Udbudsbetingelserne blev udsendt, og ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 2. september 2010 havde alle de prækvalificerede virksomheder

2 2. afgivet tilbud. Den 28. september 2010 besluttede indklagede at indgå kontrakt med Jönsson A/S, og kontrakt blev herefter indgået. Den 8. oktober 2010 indgav klageren, W. Lynggaard Petersen A/S, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Den Selvejende Institution Fælledgården v/kab. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skal have opsættende virkning. Den 1. november 2010 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klagen har været behandlet på et møde den 16. juni Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved at tage tilbuddet fra Jönsson A/S i betragtning, uanset at dette tilbud var afgivet i strid med den faste byggeudgift pr. m 2 på kr ,00, som indklagede havde fastlagt på forhånd (omvendt licitation). Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved at tage tilbuddet fra Jönsson A/S i betragtning, idet tilbuddet ikke overholdt udbudsmaterialets mindstekrav vedrørende maksimalt gennemsnitligt boligareal på 65 m 2. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved at tage tilbuddet fra Jönsson A/S i betragtning, uagtet at dette tilbud afveg væsentligt fra det udbudte byggeog anlægsarbejde, og selv om det fremgår af udbudsbekendtgørelsen, at alternative tilbud ikke vil blive taget i betragtning.

3 3. Påstand 4 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 27, stk. 2, ved ikke at afvise tilbuddet fra Jönsson A/S, uagtet at dette tilbud ikke indeholdt erklæring vedrørende arbejdspladsen, jf. 4 i bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter m.v. sammenholdt med udbudsdirektivets artikel 27, stk. 2. Påstand 5 Klagenævnet skal konstatere, dels at klagerens tilbud var konditionsmæssigt, dels at indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 53 ved ikke at tildele totalentreprisekontrakten vedrørende ombygning af Fælledgården til klageren, uagtet at klageren har afgivet det økonomisk mest fordelagtige bud. Påstand 6 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 28. september 2010 om at tildele kontrakten vedrørende ombygningen af plejecentret Fælledgården til Jönsson A/S. Klageren har tilkendegivet senere at ville nedlægge påstand om erstatning. Indklagede har vedrørende påstand 1, 3, 4 og 5 nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Indklagede har vedrørende påstand 2 og 6 nedlagt påstand om, at klagen tages til følge. Sagens nærmere omstændigheder Udbudsbekendtgørelsen af 6. april 2010 indeholder følgende:» Kort beskrivelse af kontrakten Projektet omfatter ombygning og nyindretning af omsorgscentret Fælledgårdens oprindelige 261 boliger til ca. 194 tidssvarende boliger med tilhørende fællesfaciliteter samt servicearealer udført i totalentreprise. Eksisterende byggeri udgør ca m 2. Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de

4 4. kriterier, der er anført i specifikationerne Såfremt de prækvalificeredes tilbud er konditionsmæssige betales vederlag, der udbetales dog ikke vederlag til den tilbudsgiver med hvem der indgås kontrakt. «I udbudsbetingelserne af maj 2010 er anført følgende vedrørende fast pris og beregning af etageareal:»formål Det er udbuddets formål inden for en fastlagt økonomisk økonomiramme, at fremkalde forsalg til ombygning af Fælledgården hvor der således konkurreres på kvalitative delkriterier og hvor der er defineret en fast byggeudgift pr. m 2. Økonomirammen for hele projektet med tilknyttede udearealer, omfattende håndværker- og rådgiverudgifter er pr m 2 etageareal kr eksklusive moms. Ved beregning af etageareal medtages kun bolig og servicearealer. Kælderareal indgår ikke i beregningen af etageareal (uanset om der måtte være henlagt bolig- eller servicefunktioner kælder), men den faste pris pr. m 2 etageareal omfatter tillige renovering af kælderareal. Forslagets omfang Besvarelsen bedes omfatte følgende, idet bemærkes, at manglende materiale i forhold til nedenstående liste kan medføre, at ordregiver må anse et tilbud for ukonditionsmæssigt: Udfyldt arealskema opdelt på boliger og serviceareal. Vederlag for konditionsmæssige tilbud Der udbetales et samlet vederlag på kr. inkl. moms til de fire totalentreprenører, der ikke arbejdes videre med. «Udbudsmaterialet indeholdt det anførte arealskema benævnt»arealberegningsskema til brug i sager vedrørende almene plejeboliger.«i dette regneark skulle tilbudsgiverne udfylde nogle åbne celler med oplysning om blandt andet boligareal for hver etage. I skemaets låste celler var der formler, som på baggrund af de indtastede arealangivelser beregnede en række nøgletal, herunder det samlede boligareal og boliggennemsnit.

5 5. I udbudsmaterialets byggeprogram fremgik følgende om størrelser på boliger:» Ombygningsopgaven Enkelte boliger kan indrettes som ægtepar boliger på 84 m 2. Indretningen skal være som traditionelle plejeboliger og det gennemsnitlige boligareal incl. andel i fællesopholds- og adgangsarealer må max være 65 m 2. «Klagerens tilbud var vedlagt»arealberegningsskema til brug i sager vedrørende almene plejeboliger«i udfyldt stand. Af skemaet fremgår, at boliggennemsnittet/bruttoareal i klagerens tilbud udgjorde 66,1 m 2. Klageren har til brug for sagen i klagenævnet udarbejdet et alternativt arealberegningsskema, hvor de låste felter er låst op, således at arealangivelser vedrørende fælles adgangsarealer og serviceareal regnes med i beregningen af det gennemsnitlige boligareal. Efter denne beregning udgør det gennemsnitlige boligareal (boliggennemsnittet/bruttoareal) i klagerens tilbud 64,9 m 2. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at begrebt omvendt licitation ikke giver mulighed for at sætte en lavere pris end den i udbudsmaterialet anførte faste pris på kr. pr. etagekvadratmeter. Hvis den mulighed skulle være til stede, burde det være tydeligere tilkendegivet. Indklagede har gjort gældende, at påstanden er uden relevans, da indklagede har erkendt, at indklagede rettelig burde have forkastet tilbuddet fra Jönsson A/S. I øvrigt bestrider indklagede, at udbuddets tilrettelæggelse skulle være til hinder for et tilbud med en lavere pris pr. etagekvadratmeter end kr.

6 6. Ad påstand 2 Parterne er enige om, at udbudsmaterialets angivelse af, at den gennemsnitlige boligstørrelse maksimalt må udgøre 65 m 2 må føre til, at grænsen på 65 m 2 skal anses som et mindstekrav. Parterne er videre enige om, at tilbuddet fra Jönsson A/S overskred dette mindstekrav, hvorfor tilbuddet burde være forkastet som ukonditionsmæssigt. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende blandt andet, at forslaget fra Jönsson A/S med etablering af en ny 5. sal afviger væsentligt, fordi ejendommen i forvejen var overbebygget. Denne opgaveløsning var ikke forudsat af indklagede, hvorfor der er tale om et alternativt tilbud. Det fremgår af udbudsbekendtgørelsen, at tilbudsgiverne ikke har adgang til at afgive alternative tilbud. Indklagede har gjort gældende, at påstanden er uden relevans, da indklagede har erkendt, at indklagede rettelig burde have forkastet tilbuddet fra Jönsson A/S. I øvrigt bestrider indklagede, at tilbuddet fra Jönsson A/S indeholdt alternativt tilbud. Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at de i påstanden anførte regler har forpligtet indklagede til at indhente en erklæring vedrørende arbejdsforhold. Da Jönsson A/S alene har vedlagt en tro- og loveerklæring vedrørende gæld til det offentlige, skulle tilbuddet være forkastet af indklagede, idet det ikke er konditionsmæssigt. Indklagede har gjort gældende, at påstanden er uden relevans, da indklagede har erkendt, at indklagede rettelig burde have forkastet tilbuddet fra Jönsson A/S. I øvrigt gør indklagede gældende, at Jönsson A/S har erklæret sig vedrørende de i påstanden anførte forhold. Ad påstand 5 Klageren har gjort gældende, at indklagede ikke har identificeret omstændigheder, der skulle gøre klagerens tilbud ukonditionsmæssigt.

7 7. Korrekt beregnet overholder klagerens tilbud udbudsmaterialets mindstekrav om et gennemsnitligt boligareal på maksimalt 65 m 2 pr. bolig. Indklagede har gjort gældende blandt andet, at klagerens tilbud indeholdt en række bemærkninger, uklarheder og forudsætninger, der gør klagerens tilbud ukonditionsmæssigt. Særligt har indklagede peget på, at klagerens tilbud oversteg minimumskravet om et gennemsnitligt boligareal på maksimalt 65 m 2 pr. bolig. Ad påstand 6 Parterne er enige om, at tilbuddet fra Jönsson A/S burde være forkastet som ukonditionsmæssigt, hvorfor indklagedes tildelingsbeslutning af 28. september 2010 skal annulleres. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1, 3 og 4 Indklagede har anerkendt, at indklagedes tildelingsbeslutning af 28. september 2010 skal annulleres som følge af, at tilbuddet fra den vindende tilbudsgiver, Jönsson A/S, var ukonditionsmæssigt. Påstand 1, 3 og 4, er herefter uden betydning for retsforholdet mellem klageren og indklagede, hvorfor klagenævnet ikke behandler påstandene. Ad påstand 2 Klagenævnet kan tiltræde klagerens og indklagedes fælles vurdering, hvorefter udbudsmaterialets angivelse af, at den gennemsnitlige boligstørrelse maksimalt må udgøre 65 m 2, må føre til, at grænsen på 65 m 2 skal anses som et mindstekrav. Da tilbuddet fra Jönsson A/S overskred dette mindstekrav, skulle det være forkastet som ukonditionsmæssigt. Påstanden tages derfor til følge.

8 8. Påstand 5 Indklagede har som et mindstekrav i udbudsbetingelserne krævet, at tilbudsgiverne udfylder skema benævnt»arealberegningsskema til brug i sager vedrørende almene plejeboliger«. I dette skema udregner de af indklagede indsatte formler blandt andet den gennemsnitlige boligstørrelse på baggrund af de af tilbudsgiverne indtastede arealangivelser. Det følger af ligebehandlingsprincippet, at man ved vurderingen af tilbuddenes konditionsmæssighed, for så vidt angår mindstekravet om en maksimal gennemsnitlig boligstørrelse på 65 m 2, må anvende oplysningerne i de af tilbudsgiverne udfyldte udgaver af»arealberegningsskema til brug i sager vedrørende almene plejeboliger«. Da klagerens tilbud i henhold til»arealberegningsskema til brug i sager vedrørende almene plejeboliger«havde en gennemsnitlig boligstørrelse på 66,1 m 2, var tilbuddet ikke konditionsmæssigt. Påstanden tages derfor ikke til følge. Påstand 6 Klagenævnet kan tiltræde klagerens og indklagedes fælles vurdering, hvorefter tilbuddet fra Jönsson A/S skulle være forkastet som ukonditionsmæssigt, hvorfor indklagedes tildelingsbeslutning af 28. september 2010 annulleres. Påstanden tages derfor til følge. Herefter bestemmes: Ad påstand 2 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved at tage tilbuddet fra Jönsson A/S i betragtning, idet tilbuddet ikke overholdt udbudsmaterialets mindstekrav vedrørende maksimalt gennemsnitligt boligareal på 65 m 2.

9 9. Ad påstand 6 Indklagedes beslutning af 28. september 2010 om at indgå kontrakt med Jönsson A/S annulleres. Indklagede, Den Selvejende Institution Fælledgården v/kab, skal i sagsomkostninger til klageren, W. Lynggaard Petersen A/S, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales. Klagen tages ikke til følge vedrørende påstand 5. Klagenævnet træffer ikke afgørelse vedrørende påstand 1, 3 og 4. Søren Holm Seerup Genpartens rigtighed bekræftes. Camilla Christina Nielsen kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 K E N D E L S E Michael Wulff A/S og Philips Danmark A/S (advokat Kåre Wanscher, København) mod Rebild Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 K E N D E L S E BabySam A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Jysk Fællesindkøb ved Viborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Universitets- og Byggestyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 K E N D E L S E Barslund A/S (advokat Anders Drachmann, Helsingør) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024177 (Erik P. Bentzen, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 12. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024177 (Erik P. Bentzen, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 12. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024177 (Erik P. Bentzen, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 12. januar 2012 K E N D E L S E Dansk Flygtningehjælp (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Roskilde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 K E N D E L S E KCI Medical ApS (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Region Hovedstaden (advokat Henning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 K E N D E L S E Kristiansen & Co., Hadsund ApS (advokat Poul Thorup, Aalborg) mod Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 K E N D E L S E TEAM OPP v/deas A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere