Fremtidens sundhedsvæsen : Smartere ikke dyrere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens sundhedsvæsen : Smartere ikke dyrere"

Transkript

1 DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI Organisation for erhvervslivet. Vi samler i dag op mod 800 professionelle videnrådgivervirksomheder. Medlemmerne hos DI Videnrådgiverne arbejder indenfor følgende fag : IT-rådgivning, computerprogrammering og webservices Rådgivende ingeniører Reklame, PR og kommunikation Management konsulenter Forskning, produktudvikling og teknologirådgivning Markedsanalyse og meningsmåling Design og formgivning IPR og patenter Sikkerhedssystemer HR, rekruttering, ledelses- og medarbejderudvikling Fremtidens sundhedsvæsen : Smartere ikke dyrere Ti gode eksempler på, hvordan samarbejde mellem videnrådgivere og sundhedsvæsen kan forbedre muligheden for også i fremtiden at have et sundhedsvæsen i verdensklasse > DI Videnrådgiverne Sundkrogskaj København Ø Telefon viden.di.dk Postadresse : 1787 København V

2 Fremtidens sundhedsvæsen: Smartere ikke dyrere > Videnrådgivning er at udvikle, levere og formidle viden og ny forskning til løsninger i form af services, rådgivning og teknologi. Det danske sundhedsvæsen står over for store udfordringer i dag og i fremtiden. En af de største udfordringer er den demografiske udvikling. Der bliver på en gang flere ældre og flere kronikere, og dermed et stigende antal behandlingsog plejekrævende borgere. Samtidig betyder den demografiske udvikling, at der kommer til at mangle alle typer af medarbejdere i sundhedssektoren. Dertil kommer, at der ikke er ubegrænsede midler til brug i sundhedsvæsenet. Ikke i dag og det vil der ganske givet heller ikke være i fremtiden, uanset hvor højt på ønskesedlen et sundhedsvæsen i verdensklasse er placeret hos borgere, sundhedsfagligt personale, regioner og blandt politikerne på Christiansborg. DI Videnrådgiverne» 3 Men Danmark skal fastholde målsætningen om et sundhedsvæsen i verdensklasse. Derfor er vi nødt til at finde smarte løsninger på udfordringerne vi kommer ikke til at kunne løse dem med ubegrænsede økonomiske midler eller ubegrænset adgang til medarbejdere. At møde udfordringerne kræver derfor, at vi tænker nyt og anderledes. En af vejene til dette er at se det offentlige og det private erhvervsliv som partnere. Private videnrådgivere kan bidrage til at forbedre rammerne, så sundhedssektoren får bedre vilkår for at levere sine kerneydelser - behandling og pleje. I denne lille folder er ti eksempler på, hvordan videnrådgivere indenfor forskellige fag i tæt samarbejde med sundhedssektoren bidrager til at møde nutidens og fremtidens udfordringer på nye måder. Sammen gør vi det smartere ikke dyrere Udgivet af DI Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN:

3 Medarbejdertrivsel En akut modtageafdeling på Rigshospitalet ønskede at nedbringe sygefraværet ved at forbedre arbejdsmiljøet. Med hjælp fra ALECTIA A/S blev der igangsat et projekt med fokus på psykosociale og organisatoriske forhold og afdelingens håndtering af sygefravær. For at løse opgaven blev medarbejdernes oplevelse af, hvad der kunne styrke arbejdsglæden, inddraget. Samtidig blev personalets egne ønsker og idéer til konkrete tiltag f.eks. inden for planlægning, støtte og anerkendelse, anvendt som en vigtig ressource for forandringsprocessen. DI Videnrådgiverne» 5 Alle oplevelser, erfaringer og ideer blev inddraget i arbejdet med at fremme medarbejdertrivslen, samtidig med at processen og metoden blev afstemt med, hvad der var muligt i afdelingens dagligdag. Projektet blev forankret i afdelingen via en nærværsgruppe, der indsamlede og anvendte input og idéer fra personalet via små og kreative midler i dagligdagen. Nærværsgruppen har fortsat fokus på nærvær og trivsel, og der er en oplevelse af, at indsatsen har en positiv virkning på arbejdsglæden.

4 Byggeri Med plads til trekvart million ambulante patienter om året og titusinde ansatte stiller Det Nye Universitetshospital i Skejby, Århus, enorme krav til både planlægning og design. Visionen er at skabe et helbredende miljø, der trods byggeriets størrelse og omfang sætter mennesket i centrum. For at skabe så komplekst et byggeri skal der inddrages videnrådgivere med mange fagligheder. Det ny Skejby Sygehus er tænkt som en sammenhængende by, der skal være både overskuelig og nem at komme til for ansatte, patienter og besøgende. Byen kommer til at bestå af behandlingsfunktioner og Forum, som er byens centrum, hvor de offentlige funktioner er placeret ved foden af tre højhuse. Højhusene skal rumme administration, forskningsfaciliteter og patienthotel. I stueetagen findes hovedreceptionen, konferencecenter, butikker, bank, biograf mm. DI Videnrådgiverne» 7 Det Nye Universitetshospital er et unikt projekt, der vil løbe over de næste år. Opgaven er vundet af DNU-konsortiet, der består af Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S, Rambøll Danmark, Cubo Arkitekter A/S, ALECTIA A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Schønherr Landskab K/S, Tegnestuen Havestuen, Nosyko AS, Lohfert & Lohfert A/S og Capgemini Danmark A/S.

5 Strategisk indkøb Strategisk indkøb i sundhedssektoren skaber værdi både ved at sikre kvalitet og dermed den bedst mulige behandling og ved at sikre store besparelser. Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus (OUH) kan forbedre sine arbejdsprocesser og samtidig opnå to-cifrede millionbesparelser pr. år gennem et vedvarende fokus på strategisk indkøb og totalomkostninger. OUH køber årligt ind for 1,4 mia. kr. og vil f.eks. frem til 2012 spare 12 pct. på testmaterialer og kemikalier og formodentlig endnu mere på diagnostiske undersøgelser. DI Videnrådgiverne» 9 Rådgivere fra Execon A/S har fungeret som OUH s sparringspartnere, har hjulpet med at fastholde det langsigtede perspektiv og medbragt viden og erfaring om strategisk indkøb. Disciplinen strategisk indkøb indledes med en analyse af arbejdsprocesser, behov og faglige krav. Ofte fører det til interne omlægninger og ændret arbejdsdeling mellem hospital og leverandører. Og nogle gange viser analysen, at dyrere indkøb er en fordel, fordi de giver bedre behandling eller skaber besparelser på andre fronter. Når markedet er analyseret, og alle specifikationer er på plads, sættes udbudsprocessen i gang.

6 Kommunikation og PR På sundhedsområdet sker mange forandringer, som opleves store for medarbejdere, patienter, pårørende og øvrige interessenter. Når der sker forandringer i sundhedssektoren, og mange mennesker berøres, kræver det god og klar kommunikation både internt og eksternt. En af de store forandringer er den nye hospitalsplan i Region Hovedstaden, der flytter rundt på tusinder af medarbejdere og betyder investeringer i milliardklassen. Operate A/S har hjulpet Region Hovedstaden med at analysere kommunikationsudfordringerne og efterfølgende udarbejdet strategi og handlingsplan for kommunikationen med nøglebudskaber og konkrete aktiviteter. DI Videnrådgiverne» 11 Sundhedsområdet er komplekst både fagligt og strukturelt. Derfor er det en særlig udfordring at sikre en kommunikation til brugerne, der er forståelig, og som inddrager brugerne mest muligt. Ved at arbejde systematisk og professionelt med kommunikationen ved forandringerne på sundhedsområdet, sikres størst mulig forståelse, kendskab og opbakning til nye initiativer. Det sker ved en målrettet indsats, hvor der tages afsæt i målgruppernes viden og holdninger. > Ved at arbejde systematisk og professionelt med kommunikationen ved forandringerne på sundhedsområdet, sikres størst mulig forståelse, kendskab og opbakning til nye initiativer.

7 Lean I 2006 valgte Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus (OUH) at introducere lean som et pilotprojekt på 3 afdelinger og i indkøbsfunktionen. OUH fik hjælp af konsulenter fra Implement A/S. Gennem pilotprojektet er der opnået bedre patientforløb, større medarbejdertilfredshed, højere produktivitet og mere faglig udvikling. Samtidig er der arbejdet med at uddanne interne lean-konsulenter og støtte op med værktøjer og praktisk erfaring, så OUH selv kan fortsætte arbejdet med lean fremadrettet. Alle indhøstede gevinster geninvesteres i patientbehandling, forskning og udvikling. DI Videnrådgiverne» 13 De gode erfaringer dannede i 2007 basis for direktionens beslutning om gradvist at implementere lean på hele OUH. Hospitalet har siden videreudviklet konceptet, etableret egen organisation og egne interne uddannelser, videndelingsfora og implementeringsforløb. OUH deltager desuden i lean-forskning og -videndeling nationalt og internationalt. I foråret 2009 omfatter OUHs eget arbejde med lean ca. en tredjedel af hospitalet dvs. 17 afdelinger og ca medarbejdere og ledere. Lean indgår i dag i OUHs samlede strategi som en metode til at skabe en forandringskultur båret af medarbejdernes erfaringer og gode idéer.

8 Sammenhæng mellem byggeri og teknologi Det er omkostningstungt at investere i nybyggeri af hospitaler og udbygning af eksisterende sygehuse. Derfor er det vigtigt at holde sig for øje, hvordan man får mest sundhed for pengene. Skal det lade sig gøre, skal byggeri, ny teknologi og sygehusdrift samtænkes, så der skabes helhedsløsninger. Et eksempel er det nye sygehus, som planlægges i Drammen, Norge, hvor COWI A/S i samarbejde med over 40 forskellige grupper af personale, ledere og patienter har skabt nye sammenhænge mellem sygehusbyggeri og teknologi. DI Videnrådgiverne» 15 Ved hjælp af en målrettet og stramt styret proces er det lykkedes at designe et effektivt og moderne sygehusbyggeri på 30 pct. færre m2, en besparelse på 40 pct. af investeringsomkostningerne og en reduktion af de årlige driftsomkostninger på 11 pct. Planlægningen bygger på robotteknologi, automatiske transportsystemer, elektroniske nytænkninger og energirigtige løsninger, Samtænkningen af teknologi og byggeri betyder, at det nye sygehus i Drammen kan tage 16 pct. flere patienter end det nuværende sygehus med 15 pct. færre medarbejdere.

9 HR og ledelse Direktionen og toplederne i Region Hovedstaden ønsker at styrke fokus på ledelsesudvikling. Derfor er topledermåling og åben dialog om fremtidens ledelse sat på dagsordenen. Toplederne i regionen, herunder regionens hospitalsdirektører, har igangsat en 360 lederevaluering, hvor medarbejdere, chefer og kollegaer vurderer på centrale ledelsesparametre og giver feedback til toplederne. Involvering af medarbejdere er værdifuld, da de via deres feedback er med til at sikre god ledelse og en leder, der forstår deres virkelighed. Målet er at få alle toplederne i regionen til at reflektere over egen ledelsesstil, og fokus er på god ledelsespraksis som middel til stadig udvikling af regionen til gavn for alle interessenter. DI Videnrådgiverne» 17 Topledermålingen er et pilotprojekt for en senere samlet ledelsesevalueringsproces i resten af regionen. Målet er via god ledelse at fastholde og yderligere udvikle den høje kvalitet, der leveres i regionen, samtidig med at Region Hovedstaden styrkes i at tiltrække og bevare de højeste kompetencer til de fremtidige kerneudfordringer behandling og pleje. Region Hovedstaden har valgt at gennemføre topledermålingen i samarbejde med Mannaz A/S. > Direktøren for Handicapvirksomheden i Region Hovedstaden, Jette Pio Trampe, glæder sig til at blive målt, fordi hun tror på gennemsigtighed i sin egen ledelsesstil.

10 Teknologiudvikling Ny teknologi kan hjælpe syge, og hjælpe patienter til at hjælpe sig selv og dermed være mindre sygeliggjorte. Et eksempel på ny teknologi er Coloplasts Peristeen Anal Irrigations-system, hvor eksterne teknologiudviklere fra videnrådgivervirksomheden Kapacitet A/S har bidraget til at skabe fremtidens medicinske udstyr i et samarbejde med en projektgruppe på Coloplast, der bestod af medarbejdere fra forskellige afdelinger. Peristeen Anal Irrigations-system er et nyudviklet produkt, der er udviklet til folk med inkontinensproblemer grundet rygmarvsskader og følgende reduceret førlighed. Produktet er et stykke medicinsk engangsudstyr af høj kvalitet, udviklet til at møde brugernes meget specifikke behov. DI Videnrådgiverne» 19 Udviklingen af produktet var uhyre kompleks og krævede, at udviklerne på en gang kunne forstå opgavens unikke karakter og tænke holistisk. Det var den helt rigtige kombination af ingeniørmæssig viden og håndværksmæssig kunnen, der har resulteret i en kreativ, dynamisk og hurtig proces og et teknologisk produkt tilpasset en meget særlig målgruppe.

11 IT-rådgivning Norge vurderes i mange undersøgelser at være blandt de lande, der er kommet længst med udbredelsen af elektroniske patientjournaler, herunder indføring af elektronisk dokumentation og processtyring på sygehusene. A-2 A/S har bidraget til indføring af elektroniske patientjournaler på flere norske sygehuse. Sykehuset Østfold HF er foregangssygehus i brugen af elektroniske patientjournaler. Her har man arbejdet med elektroniske patientjournaler siden Siden har sygehuset arbejdet med effektiviseringer af flere funktioner, bl.a. elektronisk dokumentation af sygepleje og digital diktering og talegenkendelse. DI Videnrådgiverne» 21 Visionen har hele tiden været, at IT er et værktøj til patienternes bedste. Samtidig har man prioriteret funktionalitet, der har givet både kvalitative og kvantitative gevinster. De eksterne videnrådgiveres projektledelse og rådgivning samt tætte samarbejde med sygehusets kliniske afdelinger, IT afdelingen og leverandører har bl.a. gjort, at Sykehuset Østfold har opnået øget effektivitet og bedre kvalitet i patientbehandlingen gennem brug af elektroniske patientjournaler.

12 Design I efteråret 2007 besluttede Holstebro Kommune at forbedre kvaliteten af madservicen til ældre for derved at fremme de ældres trivsel og samtidig forebygge et stigende antal ældres dårlige sundheds- og ernæringstilstand. Derfor indledte kommunen et samarbejde med idé- og designbureauet Hatch & Bloom A/S. Ved hjælp af bl.a. antropologiske brugerstudier, kreativ idéudvikling og interessentworkshops skabte designerne en helhedsorienteret servicedesignløsning, der bl.a. omfattede et nyt menukort, nye tilberednings- og bestillingsprocesser, nye emballageløsninger og nye dialogværktøjer. DI Videnrådgiverne» 23 Resultatet er, at Holstebro Kommunes medarbejdere har fået en bedre brugerindsigt, et optimeret samarbejdsgrundlag samt et bedre image som en offentlig udbyder af mad- og sundhedsservices. Designløsningerne medførte også, at de ældre i dag er mere tilfredse og mere korrekt ernærede. De har fået mere kvalitet, flere valgmuligheder og en mere fleksibel madservice. Gennem enkle designløsninger er der dermed sat helt nye kvalitetsstandarder for madservice til ældre.

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale

Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN Elektronisk: 978-87-7723-737-9 ISBN Tryk: 978-87-7723-738-6 Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ Sund vækst regionernes erhvervssamarbejde PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Danske regioner april 2013 1 3 5 10 12 15 17 Udfordringer og muligheder Offentlig-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling Offentlig-private

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje.

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje. DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET VELFÆRDSTEKNOLOGI FOKUS PÅ UDFORDRINGER OG LØSNINGER Plejesektoren Taleteknologi øger effektivitet og selvtillid hos medarbejderne Nytænkning er nødvendig,

Læs mere

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN LEAN I DET OFFENTLIGE - LEAN OG ARBEJDSMILJØ - LEAN CONSTRUCTION - LEAN OG IT SEPTEMBER 2007

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN LEAN I DET OFFENTLIGE - LEAN OG ARBEJDSMILJØ - LEAN CONSTRUCTION - LEAN OG IT SEPTEMBER 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN ANNONCE Lean relativt nyt i kommunerne I dag møder man Lean en del mere udbredt i de danske kommuner end i den spæde start. Lean indgår i

Læs mere

100 DAGE FOR DANMARK SPECIALDESIGNET VELFÆRD

100 DAGE FOR DANMARK SPECIALDESIGNET VELFÆRD 100 DAGE FOR DANMARK Mandag Morgen indleder nu en serie af analyser om de store samfundsreformer, der kan forandre Danmark og styrke væksten. I denne uge ser vi på potentialet i såkaldt servicedesign,

Læs mere

REGIO. Hvem svinger dørene for?

REGIO. Hvem svinger dørene for? REGIO NR 1 / ÅRGANG 1 / APRIL 2013 DANSKE REGIONERS ANALYSEMAGASIN Hvem svinger dørene for? En ny analyse gør op med en række fordomme om svingdørspatienter, der indlægges igen og igen. Hver tredje genindlæggelse

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere