Test af nøgletalssystem for projekterende ingeniører og arkitekter. Evaluering af fuldskala-forsøg Gennemført november 2005 januar 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test af nøgletalssystem for projekterende ingeniører og arkitekter. Evaluering af fuldskala-forsøg Gennemført november 2005 januar 2006"

Transkript

1 Test af nøgletalssystem for projekterende ingeniører og arkitekter Evaluering af fuldskala-forsøg Gennemført november 2005 januar 2006 Byggeriets Evaluerings Center Temagruppe for rådgivere 2. udgave september 2006

2 FORORD Siden oktober 2004 har en temagruppe arbejdet med udvikling af et nøgletalssystem for projekterende arkitekter og ingeniører. Temagruppen er sammensat med repræsentanter fra Bygherreforeningen i Danmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Byggeri, Tekniq, Danske Arkitektvirksomheder og Byggeriets Evaluerings Center. Medlemsfortegnelse er vedlagt i bilag 1. På Byggeriets Evaluerings Centers årsmøde den 10. november 2005, fremlagde temagruppen en beskrivelse af nøgletalssystemet for rådgivere: Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører et nøgletalssystem under afprøvning. Rapporten kan hentes på Systemet er i perioden november 2005 til januar 2006 under ledelse af projektleder Ebbe Lind Kristensen, Byggeriets Evaluerings Center, blevet afprøvet på 50 rådgiverprojekter. Dette notat indeholder konklusionerne på afprøvningen. Notatet er skrevet til de personer/virksomheder, som aktivt har deltaget i udviklingen af systemet, enten som: Deltagere i temagruppen Deltagere i de 5 tekniske arbejdsgrupper Forsøgsdeltagere i fase 1 afprøvningen, oktober 2005 Forsøgsdeltagere i fase 2 afprøvningen (fuldskalaforsøget), januar 2006 Ligesom målgruppen også omfatter byggeriets øvrige aktører, først og fremmest rådgivere, bygherreorganisationer og myndigheder. Fuldskalaforsøget har vist, at det lader sig gøre, og at det giver mening, at evaluere projekterende ingeniører og arkitekter efter det system, som blev præsenteret på Byggeriets Evaluerings Centers årsmøde den 10. november De tre primære forsøgselementer har været henholdsvis respondentbyrden, evalueringsomkostningerne samt dataenes validitet og reliabilitet. Rådgiversystemet har i praksis vist, at det lader sig gøre at indsamle valide data om rådgivere, som kan beregnes til centrale nøgletal for rådgivningsydelsen uden at hverken respondentbyrden for deltagerne eller driftsomkostningerne for evaluator bliver uacceptable høje. Det er derfor med glæde, at temagruppen og Byggeriets Evaluerings Center kan konkludere, at rådgiversystemet har bestået den praktiske prøve. September 2006 Byggeriets Evaluerings Center Adm. dir. Curt Liliegreen Formand for temagruppen 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion Baggrund Målsætning Forsøgsprojekterne Forsøgsbeskrivelse Udsendte spørgeskemaer og gennemførte interviews Forsøgselementerne Respondentbyrde Validitet og reliabilitet Evalueringsomkostninger Deltagernes samlede vurdering Nøgletal Evne til at forudsige tid Evne til at forudsige pris Bygbarhed Ændringer i projektmaterialet Kundetilfredshed Konklusion Det videre arbejde...27 Bilag 1: Medlemmer i temagruppen...28 Bilag 2: Bruttoliste over projekter...29 Bilag 3: Indbudte forsøgsdeltagere...31 Bilag 4: Spørgsmål til bygbarhed...33 Bilag 5: Spørgsmål vedr. kundetilfredshed...34 Bilag 6: Spørgeskemaer til rådgivere

4 1 INTRODUKTION Dette notat opsummerer og evaluerer den praktiske afprøvning af nøgletalssystemet for projekterende arkitekter og ingeniører. Nøgletalssystemet for rådgivere er i sin helhed beskrevet i rapporten: Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører et nøgletalssystem under afprøvning, nov Rapporten kan hentes på Systemet er blevet testet i perioden november 2005 til januar 2006 på projekter udvalgt af temagruppen. Temagruppen har valgt blandt projekter, som i forvejen var evalueret af Byggeriets Evaluerings Center og som repræsenterer en hvis spredning, hvad angår størrelse, anvendelse, entrepriseform, kompleksitet og ejerforhold. Formålet med testen var at undersøge funktionaliteten af rådgiversystemet, konkret at undersøge indberetningsbyrden fastlægge omkostningsniveauet ved evaluering af rådgivere undersøge validiteten og reliabiliteten af data På baggrund af forsøgsresultaterne har temagruppen konkluderet, at systemet kan fungere i praksis og vil nu indlede en mere direkte dialog med branchens rådgiverorganisationer om en fælles indstilling til myndighederne om udvidelse af kravet om indsamling af nøgletal, således også ingeniører og arkitekter inddrages på lige fod med de udførende virksomheder, som siden januar 2004 har været omfattet af krav om nøgletal. 1.1 Baggrund Nøgletalssystemet er blevet udviklet i perioden oktober 2004 til juli 2005, hvorefter systemet er blevet gennemtestet i to separate forsøgsrunder. Systemet er designet til at evaluere den enkelte rådgivers ydelse på et byggeprojekt. Det er i den sammenhæng underordnet om rådgiveren er totalrådgiver, deler rådgivningen med andre eller er tilknyttet som underrådgiver. Nøgletalssystemet kan anvendes uafhængigt af rådgivningens organisering og uafhængigt af entrepriseformen. Tabel 1 viser en oversigt over nøgletallene for rådgivere. 4

5 Kategori Evne til at forudsige tid Evne til at forudsige pris Bygbarhed Ændringer i projektmaterialet Kundetilfredshed Nøgletal (KPI) 1. Overholdelse af egen projekteringstid 2. Evne til at vurdere den samlede byggetid 3. Evne til at forudsige projektets udførelsespris 4. Udførendes vurdering af arkitektprojekt 5. Udførendes vurdering af ingeniørens konstruktionsprojekt 6. Udførendes vurdering af ingeniørens installationsprojekt 7. Økonomisk konsekvens af ændringer i projektmateriale pga. ændringer i arkitekt- og ingeniørprojekt. 8. Andel ændringer i projektmateriale pga. ændringer i arkitekt- og ingeniørprojekt. 9. Kundetilfredshed 10. Virksomhedens vurdering af dens underrådgivere Tabel 1: Oversigt over nøgletal for rådgivere. Det skal understreges, at nøgletallene 2 og 3 kun anvendes når det giver mening at måle rådgiveren herpå, dvs. når rådgiveren i projektet har haft ansvaret for udarbejdelse af hovedtidsplanen og udarbejdelse af byggesagens budget. For en nærmere gennemgang af de enkelte nøgletal og systemets opbygning henvises til statusrapporten: Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører Et nøgletalssystem under afprøvning, som blev fremlagt til evalueringscentrets årsmøde den 10. november 2005, og som indeholdt erfaringerne fra den begrænsede fase 1 afprøvning. Rapporten kan hentes på Systemet er blevet afprøvet, som det er beskrevet i statusrapporten nævnt ovenfor. 1.2 Målsætning Afprøvningen af systemet havde til hensigt at teste om rådgiversystemet fungerer i praksis. Konkret at undersøge følgende kritiske forhold i forbindelse med brugen af rådgiversystemet: Respondentbyrde Datafangst-teknikker Datavaliditet (dækker data det, som vi ønsker at måle) Datareliabilitet (kan data reproduceres) Rådgiverorganisationens betydning for målbarheden af især projektændringer Forståeligheden af spørgsmålene (såvel formuleret i skemaer som anvendt ved interviews) Evalueringsomkostninger i en driftssituation 5

6 1.3 Forsøgsprojekterne Byggeriets Evaluerings Center har stillet sin projektdatabase til rådighed i forhold til afprøvningen af rådgiversystemet. Alle afsluttede projekter med en entreprisesum større end 10 mio. kr. ekskl. moms er udvalgt, og de registrerede rådgivere indbudt til at deltage i fuldskalaforsøget. Af 96 indbudte rådgiverprojekter fordelt på 48 byggeprojekter har 50 ønsket at deltage i fuldskalaforsøget.. De virksomheder, som har afslået at deltage har primært begrundet afslaget i travlhed, og at de i forvejen deltager i forsøget med et andet projekt. I bilag 2 er vedlagt en bruttoliste over de byggeprojekter, som de 96 indbudte rådgiverprojekter er fordelt over, imens bilag 3 indeholder en oversigt over de indbudte virksomheder. De 50 rådgiverprojekter, som har ønsket at deltage, fordeler sig på i alt 34 byggeprojekter: 25 nybyggerier imens 9 er reparation og vedligehold af eksisterende bebyggelser. 18 er totalentrepriser og 16 er hovedentrepriser. I forsøget indgår ikke stor-/fagentrepriser. 5 projekter har en entreprisesum større end 40 mio. kr. 11 projekter har en entreprisesum mellem 20 og 40 mio. kr. imens 18 projekter har en entreprisesum mellem 10 og 20 mio. kr. 7 af projekterne er offentligt støttede boligbyggerier, hvoraf 4 har fået gennemført 1-års eftersyn og Byggeskadefondens konklusionsrapport foreligger. Generelt er 16 projekter boligbyggerier, 5 er industri og 13 er kontor/institutioner. Det er vurderet, at spredning blandt projekterne i testen er tilstrækkelig stor til, at der kan konkluderes på den samlede afprøvning. 6

7 2 FORSØGSBESKRIVELSE Milepælene for fuldskala forsøget er gengivet herunder: 2005, uge 47: Orienteringsbreve inkl. opfordring fra Danske Ark og FRI sendt til deltagere. 2005, uge 48: Acceptopringninger til de 96 indbudte rådgivere 2005, uge 49: Spørgeskemaer udsendt 2005, uge 51: Skemaer forventet retur 2006, uge 1-2: Rykning efter skemaer 2006, uge 1-4: Bygbarheds- og kundetilfredsinterviews 2006, uge 5-6: Evaluering af forsøg Oplysningerne til brug for evaluering af rådgiverne indsamles vha. to forskellige metoder, henholdsvis spørgeskemaer (se bilag 6) og interviews (se bilag 4 og 5). Oplysninger, som bruges til beregning af nøgletal for områderne: Tid, pris og projektændringer indsamles via spørgeskemaer imens oplysninger til beregning af kundetilfredshed og bygbarhed indsamles via telefoninterviews. I Tabel 2 er angivet en samlet oversigt over de anvendte skemaer. Ansvarlig for byggeregnskab (BH/TR/TE) Rådgiver med ansvar for tidsestimat Rådgiver med ansvar for prisestimat Alle rådgivere der evalueres Projektering start Projektforslag slut Skema 230 Skema 240 Projektering slut Aflevering Skema 401 eller Skema 403 Skema 150 Skema 350 Skema 450 Tabel 2: Oversigt over anvendte skemaer i rådgiversystemet. Skemaerne er vedlagt i bilag 6. Måling af kundetilfredshed (bilag 5) og bygbarhed (bilag 4) foretages som nævnt via interviews. Kundetilfredshedsinterviewet består af 11 delspørgsmål, hvoraf spørgsmål 1-8 er procesorienterede imens spørgsmål 9-11 er produktorienterede. Begge interviews gennemføres umiddelbart efter afleveringen af byggesagen. Afhængig af entrepriseformen og rådgiverens rolle i projektet gennemføres 1 eller 2 kundetilfredshedsinterviews pr. rådgiver, som evalueres. Oversigten over kundetilfredshedsinterviews fremgår af Tabel 3. Organisering Hvem interviewes? Spørgsmål Fag- og hovedentreprise Bygherren 1-11 Totalentreprise Totalentreprenøren Bygherren Underrådgivning Totalrådgiveren (kunden) 1 8 (9-11 udgår) Tabel 3: Oversigt over kundetilfredshedsinterviews 7

8 Der eksisterer i nøgletalssystemet 3 forskellige typer af bygbarhedsinterviews, hvilket udelukkende kommer til udtryk i, hvilken rådgiver, der evalueres. Bygbarhed deles i følgende typer: 1. Arkitektens evne til at levere et bygbart produktionsgrundlag 2. Installationsingeniørens evne til at levere et bygbart produktionsgrundlag 3. Konstruktionsingeniørens evne til at levere et bygbart produktionsgrundlag Spørgsmålene i de tre interviews er identiske, imens resultaterne holdes adskilt. Såvel kundetilfredshedsinterview som bygbarhedsinterviews vil i en driftssituation være telefoniske. I fuldskalaforsøget er både telefoninterviews og personligt fremmøde anvendt. Det er ikke et succeskriterium for forsøget, at besvarelsesprocenten er 100%, hverken for spørgeskemaer eller interviews. Det vil derimod være et krav når systemet sættes i drift. 2.1 Udsendte spørgeskemaer og gennemførte interviews I alt er der udsendt 217 spørgeskemaer og gennemført 47 kundetilfredshedsinterviews samt 42 bygbarhedsinterviews. De udsendte spørgeskemaer er vedlagt i bilag 6 og fordeler sig på følgende måde: Skema Udfyldes af: Udsendt Modtaget 150 Alle rådgivere, der evalueres Rådgivere med ansvar for tidsestimat Rådgivere med ansvar for prisestimat Alle rådgivere, der evalueres Bygherren, som årsagsfordeler projektændringer Totalentreprenøren, som årsagsfordeler projektændringer 450 Alle rådgivere, der evalueres Total Den gennemsnitlige besvarelsesprocent på spørgeskemaerne er 54,4 %. Den laveste besvarelsesprocent er på skema 401 med 36,8 % og den højeste er for skema 230 med 80,0 %. Det vurderes, at besvarelsesprocenten er tilstrækkelig høj til, at der kan konkluderes på det samlede forsøg. 8

9 3 FORSØGSELEMENTERNE 3.1 Respondentbyrde Den gennemsnitlige tid til udfyldelse af skemaer varierer fra skematype til skematype. Den laveste indberetningsbyrde er registreret for skema 230, hvor der i gennemsnit er brugt 18 minutter. Den største indberetningsbyrde er registreret for skema 401 og skema 403, som udfyldes af bygherren (personen med ansvar for byggeregnskabet). Her er den gennemsnitlige indberetningsbyrde angivet til 68 minutter. I tabellen herunder er den gennemsnitlige indberetningsbyrde angivet for alle rådgiverskemaer: Skematype Gennemsnitlig indberetningsbyrde i minutter Skema Skema Skema Skema Skema 401/ Skema Såfremt rådgiveren ikke evalueres på sin evne til at estimere udførelsesprisen eller sin evne til at estimere byggetiden skal rådgiveren kun udfylde skema 150, 350 og 450. I så fald skal rådgiveren i gennemsnit påregne ca. en time til at udfylde skemaerne (19 min + 21 min + 24 min = 64 minutter). Gennemføres en komplet evaluering, hvor rådgiveren tillige evalueres på evnen til at estimerer tid og pris, skal rådgiveren påregne at bruge ca. 1 time og 45 minutter (64 min + 18 min + 21 min). Fuldskalaforsøget viser, at indberetningsbyrden bestemt er acceptabel i sammenligning med den absolutte tid en rådgiver skal bruge i forbindelse med projektering at et byggeri til eksempelvis 30 mio. kroner. I forsøget er sværhedsgraden af spørgsmålene også undersøgt. I alt vurderer 76 % af deltagerne, at spørgsmålene i skemaer er overkommelige imens 16 % angiver, at spørgsmålene er nemme. Kun bygherrerne angiver, at spørgsmålene var meget vanskelige. Det skal her bemærkes, at begrebet bygherrer også dækker over totalentreprenører, da de i totalentrepriser er rådgiverens kunde. Bygherrerne har udelukkende skulle besvare spørgsmål vedrørende godkendte projektændringer. Disse spørgsmål vil blive gennemgået kritisk, da 30 % af bygherrerne vurderer, at spørgsmålene var meget vanskellige. 9

10 Spørgsmålene i skemaerne var ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Gennemsnit Bygherre Arkitekt Ingeniør 20,0% 10,0% 0,0% Meget vanskelige Overkommelige Nemme at besvare Figur 1: Deltagernes vurdering af spørgsmålenes sværhedsgrad. 3.2 Validitet og reliabilitet Da nøgletallene skal anvendes i en konkurrencesituation som udvælgelseskriterium, stilles der høje krav til såvel validitet (måler vi det, vi tror, vi måler) og reliabiliteten (er data reproducerbare, dvs. kan andre gennemføre samme måling og opnå samme resultat). Blandt respondenterne er det derfor undersøgt i hvilket omfang de i forvejen havde dokumentation for de afgivne oplysninger, se Figur % af de adspurgte vurderer, at de har dokumentation for mere end 75 % af de afgivne oplysninger. Mest markant er bygherrerne (totalentreprenørerne), hvor 50 % anfører, at de har dokumentation for alle afgivne oplysninger. Samtidig peger 17 % af bygherrerne på, at de ingen dokumentation har for nogen af oplysningerne. Det kan eventuelt skyldes, at spørgeskemaet (skema 401 eller 403) er fremsendt til den forkerte person. 10

11 Procentvis dokumentation for afgivne oplysninger 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Gennemsnit Bygherre Arkitekt Ingeniør 10,0% 0,0% Ingen dokumentation 25% 50% 75% Dokumentation for alle oplysninger Figur 2: Graden af dokumentation for afgivne oplysninger Generelt vurderes, at det er muligt for deltagerne at dokumentere oplysningerne afgivet i skemaerne. Reliabiliteten vil automatisk stige såfremt deltagerne er bekendt med evalueringskravet fra sagens begyndelse, således den nødvendige dokumentation kan indsamles (frasorteres) og registreres. Da der foreligger dokumentation for hovedparten af oplysningerne kan validiteten umiddelbart synes høj. Imidlertid indgår der også interviews i bedømmelsen. For at sikre validitet og reliabilitet i interviewsituationen har testen vist, at det er nødvendigt med fast formulerede spørgsmål, som intervieweren kan læse op for deltageren. Ligeledes anbefales, at alle spørgsmål forud for interviewet sendes til deltageren, således deltageren kan følge med i spørgsmålene samtidig med at de stilles. Generelt vil der blive udarbejdet en manual for bygbarheds- og kundetilfredshedsinterviews, som udspørgeren skal følge. I forbindelse med anvendelse af spørgeskemaer til indsamling af oplysninger, er en generel forudsætning for høj validitet, at skemaerne er forståelige og vedlagt en præcis vejledning. Netop disse to forhold er undersøgt blandt deltagerne i forsøget, se Figur 3 og Figur 4. 11

12 Er vejledningen forståelig? 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Gennemsnit Bygherre Arkitekt Ingeniør 20,0% 10,0% 0,0% Ja Nej Direkte uforståelig Figur 3: Deltagerne angiver om vejledningen er tilstrækkelig I gennemsnit vurderer 31 % at vejledningen ikke umiddelbart er tilstrækkelig. Vejledningerne skal derfor tilpasses og ændres, da det ellers vil lede til misforståelser og lægge beslag på sagsbehandlerressourcer. Skemaets opbygning og læsevenlighed 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Gennemsnit Bygherre Arkitekt Ingeniør 10,0% 0,0% God Neutral Dårlig Figur 4: Deltagerne vurderer skemaernes opbygning og læsevenlighed. Gennemsnitlig finder 88 % skemaernes opbygning og læsevenlighed for god eller neutral. Kun 12 % peger på en dårlig opbygning. Bygherrerne (totalentreprenørerne) skiller sig markant ud, da 30 % vurderer at skemaerne har en dårlig opbygning. Dette giver anledning til en kritisk gennemgang af skema 401 og 403, som bygherrerne udfylder. 12

13 3.3 Evalueringsomkostninger Byggeriets Evaluerings Center er stiftet som en erhvervsdrivende fond og skal som sådan rent økonomisk hvile i sig selv. Prisen på evalueringer vil derfor være fastlagt efter driftsomkostningerne. Omkostningerne er vurderet på baggrund af forsøget samt de erfaringer Byggeriets Evaluerings Center har opnået ved evaluering af entreprenører og håndværksmestre. I modsætning til entreprenørsystemet afhænger omkostningerne til evaluering af rådgivere kun i ringe grad af rådgiverprojektets størrelse. Dette taler i sig selv for indførelsen af et prisloft, dvs. et fast beløb, som skal betales for en rådgiverevaluering. På baggrund af forsøgsprojekterne er denne pris anslået til ca kr. pr. rådgiverevaluering. Det skal dog bemærkes, at de største projekter i forsøget andrager ca. 50 mio. kr. og at der i forbindelse med væsentligt større projekter, eksempelvis projekter til 500 mio. kr. må forventes et væsentligt større valideringsarbejde. Det kan derfor blive aktuelt at indføre et valideringstillæg til prisen på store projekter. Temagruppen har generelt fundet prisniveauet acceptabelt. I prisen er udviklings- og implementeringsomkostninger i forbindelse med driftssætning af systemet ikke medtaget. Disse forudsættes finansieret på anden vis. 3.4 Deltagernes samlede vurdering Generelt anførte deltagerne, at evalueringen og udfyldelsen af spørgeskemaer var som forventet. 14 % (5 respondenter) anførte, at evalueringen havde været mere belastende end forventet, jf. Figur 5. Generelt var evalueringen... 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Gennemsnit Bygherre Arkitekt Ingeniør 20,0% 10,0% 0,0% Lettere end forventet Som forventet Mere belastende end forventet Figur 5: deltagernes generelle vurdering af evalueringen. 13

14 På spørgsmålet om, hvorvidt deltagerne anså evaluering og indsamling af nøgletal som en god eller dårlig ide svarede 54 % at det kunne blive et nyttigt værktøj såfremt bygherren aktivt ville bruge tallene og såfremt kvalitet af oplysningerne var god. Mest positive var arkitekterne, hvor 63 % gav udtryk for denne holdning. Generelt havde 70 % en positiv holdning til evaluering. De mest kritiske er bygherrerne (totalentreprenørerne), hvor 33 % anfører, at der er for meget papirarbejde og at indsatsen ikke vil stå mål med anstrengelserne, se i øvrigt Figur 6. Holdning til evaluering fordelt på respondent 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Gennemsnit Bygherre Arkitekt Ingeniør 20,0% 10,0% 0,0% God idé Nyttigt værktøj Virker ikke pga. traditioner og vaner For meget papir Figur 6: Respondenternes holdning til evaluering. 14

15 4 NØGLETAL På baggrund af de indsamlede oplysninger kan der beregnes nøgletal for rådgiverne. Disse tal gennemgås i det efterfølgende. Det er vigtigt at understrege, at der i en driftssituation kræves 100 % besvarelse på alle skemaer, således dataene er repræsentative. Ligeledes vil de indmeldte oplysninger i en driftssituation gennemgå en grundig validering med modtage- og stikprøvekontrol samt en høringsrunde. I høringsrunden skal bygherren kvittere for rigtigheden af de oplysninger rådgiveren har indmeldt, ligesom rådgiveren skal kvittere for oplysninger indmeldt af bygherren. Først når begge parter har attesteret oplysningerne kan nøgletallene beregnes. I forsøget er oplysningerne udelukkende kontrolleret ved modtagekontrol, da værdien af nøgletallene ikke har været det primære mål med forsøget. De beregnede nøgletal er derfor usikre og skal læses med stort forbehold. I alt indeholder systemet 10 nøgletal fordelt på 5 kategorier, som vist herunder. For nærmere beskrivelse se i øvrigt notatet Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører Et nøgletalssystem under afprøvning, som kan hentes på Kategori Evne til at forudsige tid Evne til at forudsige pris Bygbarhed Ændringer i projektmaterialet Kundetilfredshed Nøgletal (KPI) 1. Overholdelse af egen projekteringstid 2. Evne til at vurdere den samlede byggetid 3. Evne til at forudsige projektets udførelsespris 4. Udførendes vurdering af arkitektprojekt 5. Udførendes vurdering af ingeniørens konstruktionsprojekt 6. Udførendes vurdering af ingeniørens installationsprojekt 7. Økonomisk konsekvens af ændringer i projektmateriale pga. ændringer i arkitekt- og ingeniørprojekt. 8. Andel ændringer i projektmateriale pga. ændringer i arkitekt- og ingeniørprojekt. 9. Kundetilfredshed 10. Virksomhedens vurdering af dens underrådgivere 4.1 Evne til at forudsige tid Overholdelse af egen projekteringstid Rådgiverens evne til at overholde projekteringstiden beregnes ved at sætte den aktuelle tid brugt på projektering i forhold til den aftalte tid. I beregningen korri- 15

16 geres for uforudsigelige ændringer, som ligger udenfor rådgiverens ansvar, og som således berettiger rådgiveren til ekstra tid, jf. ABR89. Alle tidsintervaller omregnes til antal arbejdsdage. I forsøget er der på 26 ud af 28 projekter (93 %) oplyst tilstrækkeligt, således overholdelsen af egen projekteringstid kan beregnes. Per definition kan tallet ikke antage værdier under 100 %, som udtrykker, at projekteringen blev færdig til tiden. Det fremgår af Figur 7, at i 15 % af sagerne er projekteringen blevet forsinket ud over, hvad rådgiveren jf. ABR89 havde ret til. I 85 % af sagerne ville rådgiverne på dette nøgletal opnå bedømmelsen 100 %. Fordeling af KPI: Evnen til at overholde projekteringstid KPI > % KPI < % KPI = % Figur 7: Fordeling af KPI: Evnen til at overholde projekteringstiden. I 15 % af projekterne har rådgiveren overskredet den aftalte tidsfrist. I forsøget er det blevet påpeget, at projekteringsydelsen ikke altid forholder sig konsekvent til retningslinierne om tidsfristforlængelse jf. ABR89. I nøgletalssystemet beregnes overskridelsen i forhold til, hvad man som rådgiver har ret til. Det betyder altså, at såfremt man færdiggør projekteringen senere end aftalt, og forsinkelsen ikke skyldes nogen af nedennævnte forhold betragtes projekteringsydelsen som værende forsinket. Ændringer af opgaven, som ønskes af klienten (ABR89, 5.2a) Såfremt klienten eller en af hans øvrige rådgivere ikke træffer beslutninger eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister (ABR89, 5.2b). Såfremt klientens entreprenør ikke præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister (ABR89, 5.2c). Såfremt myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister (ABR89, 5.2d). Ved offentlige pålæg (ABR89, 5.2e). 16

17 Ved begivenheder, som rådgiveren ikke er herre over, og som han ikke forudså eller burde have forudset (ABR89, 5.2f) Evnen til at vurdere den samlede byggetid Rådgiverens evne til at estimere den samlede byggetid anvendes kun på de projekter, hvor rådgiveren er ansvarlig for udarbejdelse af projektets hovedtidsplan. Tallet beregnes ved at sammenligne den aktuelle byggeperiode med den estimerede byggeperiode. I beregningen korrigeres for uforudsigelige og aftalte tidsfristforlængelser. I forsøget har rådgiveren på 8 ud af 8 projekter (100 %) oplyst tilstrækkeligt til beregning af nøgletallet. På 1 af de 8 projekter har Byggeriets Evaluerings Center imidlertid ikke fået tilsendt de nødvendige entreprenøroplysninger, da sagen først for nyligt er blevet afleveret. Endvidere er 1 af skemaerne frasorteret i modtagekontrollen, da rådgiveren har oplyst datoer for en deletape og ikke det samlede byggeri. Som vist i Figur 8 har rådgiveren i 33 % af sagerne (2 i alt) været i stand til præcist at estimere afleveringstidspunktet. I 3 af de 6 sager er byggesagen afleveret før det tidspunkt rådgiveren estimerede på trods af korrektioner for entreprenørens aftalte tidsfristforlængelser (KPI < 100 %). Kun i et enkelt tilfælde er byggesagen afleveret senere end rådgiveren har estimeret. I 4 af de 6 sager er der registreret en aftalt tidsfristforlængelse. Fordeling af KPI: Estimat af byggetid KPI > % KPI < % KPI = % Figur 8: Fordeling af KPI: Rådgiverens evne til at estimere byggetiden. På en byggesag (17 %) blev afleveringsforretningen afholdt senere end rådgiveren havde estimeret. 17

18 4.2 Evne til at forudsige pris Evnen til at forudsige udførelsesprisen Rådgiverens evne til at estimere udførelsesprisen anvendes kun på de projekter, hvor rådgiveren er ansvarlig for udarbejdelse af byggesagens budget / byggeregnskabet. Nøgletallet beregnes ved at sætte den realiserede pris i forhold til den estimerede pris tillagt eventuelle uforudsigelige prisændringer, som aftales undervejs i byggeperioden. I denne rapport anvendes udelukkende løbende priser, da det ikke i sig selv tjener noget formål at gennemføre en fastprisberegning. I en driftssituation skal alle priser pga. krav til sammenligneligheden omregnes til faste priser. I forsøget har rådgiveren på 7 ud af 7 projekter (100 %) oplyst tilstrækkeligt til beregning af nøgletallet. På 1 af de 7 projekter er entreprenøroplysninger om den realiserede pris endnu ikke indsendt til Byggeriets Evaluerings Center, da sagen for nylig er afleveret. Kun på 1 af de 6 projekter er den realiserede projektpris højere end rådgiverens estimat, når der korrigeres for uforudsigelige ændringer efter estimatet afgives (afsluttet projektforslag). Pr. definition kan nøgletallet ikke antage værdier under 100 %, hvilket altså ville blive resultatet i 5 af de 6 evalueringer (83 %), som vist i Figur 9. Fordeling af KPI: Evnen til at estimere udførelsesprisen KPI = 100 0% KPI > % KPI < % Figur 9: Fordeling af KPI: Evne til at estimere udførelsesprisen. Det skal bemærkes, at der er risiko for, at rådgiverens estimat primært vil afspejle bygherrens budget og ikke et egentligt estimat baseret på projektet. Nøgletallet viser derfor ikke, om rådgiveren er i stand til at designe/projektere et byggeri, som kan holdes indenfor et givent budget. Således adresseres sparerunder ikke i dette nøgletal. 18

19 I testen er estimatet afgivet efter afleveringen, dvs. da den endelige udførelsespris lå fast, dette problem løses imidlertid ved evaluering af igangværende projekter, men medfører, at testresultatet af det konkrete nøgletal skal læses med stort forbehold. 4.3 Bygbarhed Der er gennemført i alt 42 bygbarhedsinterviews i forbindelse med forsøget. Spørgsmålene er vedlagt i bilag 4. Ved gennemførelse af interviewene er deltagerne først blevet bedt om vægte hvert af de 9 spørgsmål på en skal fra 1 til 5, se i øvrigt herunder. Skala for prioritering 5 Særdeles vigtigt 4 Mere vigtigt 3 Vigtigt, væsentligt 2 Mindre vigtigt 1 Ikke vigtigt, uvæsentligt Efterfølgende er hvert spørgsmål blevet bedømt på en skala fra 1 til 5 ud fra nedenstående skala, hvor som forventet svarer til det niveau, som en gennemsnitlig rådgiver ville præstere. Skala for bedømmelse (karaktergivning) 5 Meget bedre end forventet 4 Bedre end forventet 3 Som forventet 2 Værre end forventet 1 Meget værre end forventet Det samlede resultat af bygbarhedsundersøgelsen pr. rådgiver beregnes ved at sammenvægte prioriteringen med bedømmelsen. Resultatet bliver således mellem 1 og 5, hvor 3 er et udtryk for, at rådgiveren generelt har leveret som forventet. Fordelingen af resultaterne fra bygbarhedsundersøgelsen er vist i Figur

20 Resultater af bygbarhedsinterviews 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% < 2,5 2,5-2,75 2,75-3,0 3,0-3,25 3,25-3,5 > 3,5 Figur 10: Vægtet resultat af bygbarhedsinterviews på en skala fra 1 til 5 Gennemsnittet af interviewene er målt til 3,13. Den højeste værdi er beregnet til 4,45 imens den laveste er 1,77. Fordelingen mellem de tre typer af bygbarhedsinterviews, henholdsvis arkitekt, installationsingeniør og konstruktionsingeniør er vist i Figur 11. Fordeling af resultater mellem ark. og ing. 3,3 3,25 3,2 3,15 3,1 3,05 3 2,95 Arkitekt Installation (ING) Konstruktion (ING) Gennemsnit Figur 11: Fordeling af resultater parterne imellem. Den gennemsnitlige vægt af hvert af de 9 delspørgsmål viser, om eventuelle spørgsmål er overflødige. Den laveste vægt er tildelt spørgsmål 8 (er der overensstemmelse mellem kritiske punkter og udbudskontrolplanen), med et gennemsnit på 2,95 imens spørgsmål 1 20

Evaluering af Anlægsprojekter

Evaluering af Anlægsprojekter Evaluering af Anlægsprojekter Et feasibilitystudie Februar 2007 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Evaluering af Anlægsprojekter Undertitel: Et feasibilitystudie Udgave: 1. udgave Udgivet år:

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Oplysninger om rådgivernøgletal Indgår der partnering i projektet F2240 Nøgletalsoplysninger

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Totalentreprenør : Sjælsøgruppen A/S. Totalentreprenør : Carlo Lorentzen A/S

Totalentreprenør : Sjælsøgruppen A/S. Totalentreprenør : Carlo Lorentzen A/S Byggesag : Tingstedet, Ølstykke Bygherre : Boligplan 2 ApS Tidsperiode : 2006-2007 Karakter : Opførelse af 17 andelsboliger Omfang : 1.748 m² Jens Abildgaard Landsk.ark.: Landskab & Rum ApS Byggesag :

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 17. november 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Fuld fart på evalueringen

Fuld fart på evalueringen Fuld fart på evalueringen 350 byggeprojekter. Så mange henvendelser havde Byggeriets Evaluerings Center modtaget medio juni fra virksomheder, der ønsker at få nogle af deres byggesager evalueret. Det er

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik 3 Opfordringer SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! Hvordan kan yngre tegnestuer få flere reelle opgaver? Hvordan

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab

Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab Dansk Selskab for Byggeret torsdag den 24. april 2014 Ved partner, advokat Jens Hjortskov 1. Definition af mellemfrister AB 92/ABT 93 indeholder ingen

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Udvalgte referencer 2013

Udvalgte referencer 2013 Udvalgte referencer 2013 Solrød Center NØ Solrød Strand Konceptudvikling, budgetsætning, strategi og gennemførelse af ny lokalplan nyt projekt på ca. 4.200 m2, indeholdende 26 luksusboliger samt fødevarebutik

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 Aftale om teknisk rådgivning og bistand SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 1 1. Parterne 1.1. Undertegnede som bygherre: Odense Kommune i det følgende

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER FORORD I 1972 udsendtes den første udgave af Retningslinier for udbud m.v. ved anvendelse

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR.

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR. Side 1 POLITIGÅRDEN, NUUK 2013 4,5 BYGHERRE Bygningstyrelsen Grontmij/Carl Bro Axel Poulsen Arkitektkontor A/S SAGSTYPE Hovedentreprise, energirenovering PLEJECENTER HASSELBO 2013 5 BYGHERRE Københavns

Læs mere