Test af nøgletalssystem for projekterende ingeniører og arkitekter. Evaluering af fuldskala-forsøg Gennemført november 2005 januar 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test af nøgletalssystem for projekterende ingeniører og arkitekter. Evaluering af fuldskala-forsøg Gennemført november 2005 januar 2006"

Transkript

1 Test af nøgletalssystem for projekterende ingeniører og arkitekter Evaluering af fuldskala-forsøg Gennemført november 2005 januar 2006 Byggeriets Evaluerings Center Temagruppe for rådgivere 2. udgave september 2006

2 FORORD Siden oktober 2004 har en temagruppe arbejdet med udvikling af et nøgletalssystem for projekterende arkitekter og ingeniører. Temagruppen er sammensat med repræsentanter fra Bygherreforeningen i Danmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Byggeri, Tekniq, Danske Arkitektvirksomheder og Byggeriets Evaluerings Center. Medlemsfortegnelse er vedlagt i bilag 1. På Byggeriets Evaluerings Centers årsmøde den 10. november 2005, fremlagde temagruppen en beskrivelse af nøgletalssystemet for rådgivere: Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører et nøgletalssystem under afprøvning. Rapporten kan hentes på Systemet er i perioden november 2005 til januar 2006 under ledelse af projektleder Ebbe Lind Kristensen, Byggeriets Evaluerings Center, blevet afprøvet på 50 rådgiverprojekter. Dette notat indeholder konklusionerne på afprøvningen. Notatet er skrevet til de personer/virksomheder, som aktivt har deltaget i udviklingen af systemet, enten som: Deltagere i temagruppen Deltagere i de 5 tekniske arbejdsgrupper Forsøgsdeltagere i fase 1 afprøvningen, oktober 2005 Forsøgsdeltagere i fase 2 afprøvningen (fuldskalaforsøget), januar 2006 Ligesom målgruppen også omfatter byggeriets øvrige aktører, først og fremmest rådgivere, bygherreorganisationer og myndigheder. Fuldskalaforsøget har vist, at det lader sig gøre, og at det giver mening, at evaluere projekterende ingeniører og arkitekter efter det system, som blev præsenteret på Byggeriets Evaluerings Centers årsmøde den 10. november De tre primære forsøgselementer har været henholdsvis respondentbyrden, evalueringsomkostningerne samt dataenes validitet og reliabilitet. Rådgiversystemet har i praksis vist, at det lader sig gøre at indsamle valide data om rådgivere, som kan beregnes til centrale nøgletal for rådgivningsydelsen uden at hverken respondentbyrden for deltagerne eller driftsomkostningerne for evaluator bliver uacceptable høje. Det er derfor med glæde, at temagruppen og Byggeriets Evaluerings Center kan konkludere, at rådgiversystemet har bestået den praktiske prøve. September 2006 Byggeriets Evaluerings Center Adm. dir. Curt Liliegreen Formand for temagruppen 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion Baggrund Målsætning Forsøgsprojekterne Forsøgsbeskrivelse Udsendte spørgeskemaer og gennemførte interviews Forsøgselementerne Respondentbyrde Validitet og reliabilitet Evalueringsomkostninger Deltagernes samlede vurdering Nøgletal Evne til at forudsige tid Evne til at forudsige pris Bygbarhed Ændringer i projektmaterialet Kundetilfredshed Konklusion Det videre arbejde...27 Bilag 1: Medlemmer i temagruppen...28 Bilag 2: Bruttoliste over projekter...29 Bilag 3: Indbudte forsøgsdeltagere...31 Bilag 4: Spørgsmål til bygbarhed...33 Bilag 5: Spørgsmål vedr. kundetilfredshed...34 Bilag 6: Spørgeskemaer til rådgivere

4 1 INTRODUKTION Dette notat opsummerer og evaluerer den praktiske afprøvning af nøgletalssystemet for projekterende arkitekter og ingeniører. Nøgletalssystemet for rådgivere er i sin helhed beskrevet i rapporten: Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører et nøgletalssystem under afprøvning, nov Rapporten kan hentes på Systemet er blevet testet i perioden november 2005 til januar 2006 på projekter udvalgt af temagruppen. Temagruppen har valgt blandt projekter, som i forvejen var evalueret af Byggeriets Evaluerings Center og som repræsenterer en hvis spredning, hvad angår størrelse, anvendelse, entrepriseform, kompleksitet og ejerforhold. Formålet med testen var at undersøge funktionaliteten af rådgiversystemet, konkret at undersøge indberetningsbyrden fastlægge omkostningsniveauet ved evaluering af rådgivere undersøge validiteten og reliabiliteten af data På baggrund af forsøgsresultaterne har temagruppen konkluderet, at systemet kan fungere i praksis og vil nu indlede en mere direkte dialog med branchens rådgiverorganisationer om en fælles indstilling til myndighederne om udvidelse af kravet om indsamling af nøgletal, således også ingeniører og arkitekter inddrages på lige fod med de udførende virksomheder, som siden januar 2004 har været omfattet af krav om nøgletal. 1.1 Baggrund Nøgletalssystemet er blevet udviklet i perioden oktober 2004 til juli 2005, hvorefter systemet er blevet gennemtestet i to separate forsøgsrunder. Systemet er designet til at evaluere den enkelte rådgivers ydelse på et byggeprojekt. Det er i den sammenhæng underordnet om rådgiveren er totalrådgiver, deler rådgivningen med andre eller er tilknyttet som underrådgiver. Nøgletalssystemet kan anvendes uafhængigt af rådgivningens organisering og uafhængigt af entrepriseformen. Tabel 1 viser en oversigt over nøgletallene for rådgivere. 4

5 Kategori Evne til at forudsige tid Evne til at forudsige pris Bygbarhed Ændringer i projektmaterialet Kundetilfredshed Nøgletal (KPI) 1. Overholdelse af egen projekteringstid 2. Evne til at vurdere den samlede byggetid 3. Evne til at forudsige projektets udførelsespris 4. Udførendes vurdering af arkitektprojekt 5. Udførendes vurdering af ingeniørens konstruktionsprojekt 6. Udførendes vurdering af ingeniørens installationsprojekt 7. Økonomisk konsekvens af ændringer i projektmateriale pga. ændringer i arkitekt- og ingeniørprojekt. 8. Andel ændringer i projektmateriale pga. ændringer i arkitekt- og ingeniørprojekt. 9. Kundetilfredshed 10. Virksomhedens vurdering af dens underrådgivere Tabel 1: Oversigt over nøgletal for rådgivere. Det skal understreges, at nøgletallene 2 og 3 kun anvendes når det giver mening at måle rådgiveren herpå, dvs. når rådgiveren i projektet har haft ansvaret for udarbejdelse af hovedtidsplanen og udarbejdelse af byggesagens budget. For en nærmere gennemgang af de enkelte nøgletal og systemets opbygning henvises til statusrapporten: Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører Et nøgletalssystem under afprøvning, som blev fremlagt til evalueringscentrets årsmøde den 10. november 2005, og som indeholdt erfaringerne fra den begrænsede fase 1 afprøvning. Rapporten kan hentes på Systemet er blevet afprøvet, som det er beskrevet i statusrapporten nævnt ovenfor. 1.2 Målsætning Afprøvningen af systemet havde til hensigt at teste om rådgiversystemet fungerer i praksis. Konkret at undersøge følgende kritiske forhold i forbindelse med brugen af rådgiversystemet: Respondentbyrde Datafangst-teknikker Datavaliditet (dækker data det, som vi ønsker at måle) Datareliabilitet (kan data reproduceres) Rådgiverorganisationens betydning for målbarheden af især projektændringer Forståeligheden af spørgsmålene (såvel formuleret i skemaer som anvendt ved interviews) Evalueringsomkostninger i en driftssituation 5

6 1.3 Forsøgsprojekterne Byggeriets Evaluerings Center har stillet sin projektdatabase til rådighed i forhold til afprøvningen af rådgiversystemet. Alle afsluttede projekter med en entreprisesum større end 10 mio. kr. ekskl. moms er udvalgt, og de registrerede rådgivere indbudt til at deltage i fuldskalaforsøget. Af 96 indbudte rådgiverprojekter fordelt på 48 byggeprojekter har 50 ønsket at deltage i fuldskalaforsøget.. De virksomheder, som har afslået at deltage har primært begrundet afslaget i travlhed, og at de i forvejen deltager i forsøget med et andet projekt. I bilag 2 er vedlagt en bruttoliste over de byggeprojekter, som de 96 indbudte rådgiverprojekter er fordelt over, imens bilag 3 indeholder en oversigt over de indbudte virksomheder. De 50 rådgiverprojekter, som har ønsket at deltage, fordeler sig på i alt 34 byggeprojekter: 25 nybyggerier imens 9 er reparation og vedligehold af eksisterende bebyggelser. 18 er totalentrepriser og 16 er hovedentrepriser. I forsøget indgår ikke stor-/fagentrepriser. 5 projekter har en entreprisesum større end 40 mio. kr. 11 projekter har en entreprisesum mellem 20 og 40 mio. kr. imens 18 projekter har en entreprisesum mellem 10 og 20 mio. kr. 7 af projekterne er offentligt støttede boligbyggerier, hvoraf 4 har fået gennemført 1-års eftersyn og Byggeskadefondens konklusionsrapport foreligger. Generelt er 16 projekter boligbyggerier, 5 er industri og 13 er kontor/institutioner. Det er vurderet, at spredning blandt projekterne i testen er tilstrækkelig stor til, at der kan konkluderes på den samlede afprøvning. 6

7 2 FORSØGSBESKRIVELSE Milepælene for fuldskala forsøget er gengivet herunder: 2005, uge 47: Orienteringsbreve inkl. opfordring fra Danske Ark og FRI sendt til deltagere. 2005, uge 48: Acceptopringninger til de 96 indbudte rådgivere 2005, uge 49: Spørgeskemaer udsendt 2005, uge 51: Skemaer forventet retur 2006, uge 1-2: Rykning efter skemaer 2006, uge 1-4: Bygbarheds- og kundetilfredsinterviews 2006, uge 5-6: Evaluering af forsøg Oplysningerne til brug for evaluering af rådgiverne indsamles vha. to forskellige metoder, henholdsvis spørgeskemaer (se bilag 6) og interviews (se bilag 4 og 5). Oplysninger, som bruges til beregning af nøgletal for områderne: Tid, pris og projektændringer indsamles via spørgeskemaer imens oplysninger til beregning af kundetilfredshed og bygbarhed indsamles via telefoninterviews. I Tabel 2 er angivet en samlet oversigt over de anvendte skemaer. Ansvarlig for byggeregnskab (BH/TR/TE) Rådgiver med ansvar for tidsestimat Rådgiver med ansvar for prisestimat Alle rådgivere der evalueres Projektering start Projektforslag slut Skema 230 Skema 240 Projektering slut Aflevering Skema 401 eller Skema 403 Skema 150 Skema 350 Skema 450 Tabel 2: Oversigt over anvendte skemaer i rådgiversystemet. Skemaerne er vedlagt i bilag 6. Måling af kundetilfredshed (bilag 5) og bygbarhed (bilag 4) foretages som nævnt via interviews. Kundetilfredshedsinterviewet består af 11 delspørgsmål, hvoraf spørgsmål 1-8 er procesorienterede imens spørgsmål 9-11 er produktorienterede. Begge interviews gennemføres umiddelbart efter afleveringen af byggesagen. Afhængig af entrepriseformen og rådgiverens rolle i projektet gennemføres 1 eller 2 kundetilfredshedsinterviews pr. rådgiver, som evalueres. Oversigten over kundetilfredshedsinterviews fremgår af Tabel 3. Organisering Hvem interviewes? Spørgsmål Fag- og hovedentreprise Bygherren 1-11 Totalentreprise Totalentreprenøren Bygherren Underrådgivning Totalrådgiveren (kunden) 1 8 (9-11 udgår) Tabel 3: Oversigt over kundetilfredshedsinterviews 7

8 Der eksisterer i nøgletalssystemet 3 forskellige typer af bygbarhedsinterviews, hvilket udelukkende kommer til udtryk i, hvilken rådgiver, der evalueres. Bygbarhed deles i følgende typer: 1. Arkitektens evne til at levere et bygbart produktionsgrundlag 2. Installationsingeniørens evne til at levere et bygbart produktionsgrundlag 3. Konstruktionsingeniørens evne til at levere et bygbart produktionsgrundlag Spørgsmålene i de tre interviews er identiske, imens resultaterne holdes adskilt. Såvel kundetilfredshedsinterview som bygbarhedsinterviews vil i en driftssituation være telefoniske. I fuldskalaforsøget er både telefoninterviews og personligt fremmøde anvendt. Det er ikke et succeskriterium for forsøget, at besvarelsesprocenten er 100%, hverken for spørgeskemaer eller interviews. Det vil derimod være et krav når systemet sættes i drift. 2.1 Udsendte spørgeskemaer og gennemførte interviews I alt er der udsendt 217 spørgeskemaer og gennemført 47 kundetilfredshedsinterviews samt 42 bygbarhedsinterviews. De udsendte spørgeskemaer er vedlagt i bilag 6 og fordeler sig på følgende måde: Skema Udfyldes af: Udsendt Modtaget 150 Alle rådgivere, der evalueres Rådgivere med ansvar for tidsestimat Rådgivere med ansvar for prisestimat Alle rådgivere, der evalueres Bygherren, som årsagsfordeler projektændringer Totalentreprenøren, som årsagsfordeler projektændringer 450 Alle rådgivere, der evalueres Total Den gennemsnitlige besvarelsesprocent på spørgeskemaerne er 54,4 %. Den laveste besvarelsesprocent er på skema 401 med 36,8 % og den højeste er for skema 230 med 80,0 %. Det vurderes, at besvarelsesprocenten er tilstrækkelig høj til, at der kan konkluderes på det samlede forsøg. 8

9 3 FORSØGSELEMENTERNE 3.1 Respondentbyrde Den gennemsnitlige tid til udfyldelse af skemaer varierer fra skematype til skematype. Den laveste indberetningsbyrde er registreret for skema 230, hvor der i gennemsnit er brugt 18 minutter. Den største indberetningsbyrde er registreret for skema 401 og skema 403, som udfyldes af bygherren (personen med ansvar for byggeregnskabet). Her er den gennemsnitlige indberetningsbyrde angivet til 68 minutter. I tabellen herunder er den gennemsnitlige indberetningsbyrde angivet for alle rådgiverskemaer: Skematype Gennemsnitlig indberetningsbyrde i minutter Skema Skema Skema Skema Skema 401/ Skema Såfremt rådgiveren ikke evalueres på sin evne til at estimere udførelsesprisen eller sin evne til at estimere byggetiden skal rådgiveren kun udfylde skema 150, 350 og 450. I så fald skal rådgiveren i gennemsnit påregne ca. en time til at udfylde skemaerne (19 min + 21 min + 24 min = 64 minutter). Gennemføres en komplet evaluering, hvor rådgiveren tillige evalueres på evnen til at estimerer tid og pris, skal rådgiveren påregne at bruge ca. 1 time og 45 minutter (64 min + 18 min + 21 min). Fuldskalaforsøget viser, at indberetningsbyrden bestemt er acceptabel i sammenligning med den absolutte tid en rådgiver skal bruge i forbindelse med projektering at et byggeri til eksempelvis 30 mio. kroner. I forsøget er sværhedsgraden af spørgsmålene også undersøgt. I alt vurderer 76 % af deltagerne, at spørgsmålene i skemaer er overkommelige imens 16 % angiver, at spørgsmålene er nemme. Kun bygherrerne angiver, at spørgsmålene var meget vanskelige. Det skal her bemærkes, at begrebet bygherrer også dækker over totalentreprenører, da de i totalentrepriser er rådgiverens kunde. Bygherrerne har udelukkende skulle besvare spørgsmål vedrørende godkendte projektændringer. Disse spørgsmål vil blive gennemgået kritisk, da 30 % af bygherrerne vurderer, at spørgsmålene var meget vanskellige. 9

10 Spørgsmålene i skemaerne var ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Gennemsnit Bygherre Arkitekt Ingeniør 20,0% 10,0% 0,0% Meget vanskelige Overkommelige Nemme at besvare Figur 1: Deltagernes vurdering af spørgsmålenes sværhedsgrad. 3.2 Validitet og reliabilitet Da nøgletallene skal anvendes i en konkurrencesituation som udvælgelseskriterium, stilles der høje krav til såvel validitet (måler vi det, vi tror, vi måler) og reliabiliteten (er data reproducerbare, dvs. kan andre gennemføre samme måling og opnå samme resultat). Blandt respondenterne er det derfor undersøgt i hvilket omfang de i forvejen havde dokumentation for de afgivne oplysninger, se Figur % af de adspurgte vurderer, at de har dokumentation for mere end 75 % af de afgivne oplysninger. Mest markant er bygherrerne (totalentreprenørerne), hvor 50 % anfører, at de har dokumentation for alle afgivne oplysninger. Samtidig peger 17 % af bygherrerne på, at de ingen dokumentation har for nogen af oplysningerne. Det kan eventuelt skyldes, at spørgeskemaet (skema 401 eller 403) er fremsendt til den forkerte person. 10

11 Procentvis dokumentation for afgivne oplysninger 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Gennemsnit Bygherre Arkitekt Ingeniør 10,0% 0,0% Ingen dokumentation 25% 50% 75% Dokumentation for alle oplysninger Figur 2: Graden af dokumentation for afgivne oplysninger Generelt vurderes, at det er muligt for deltagerne at dokumentere oplysningerne afgivet i skemaerne. Reliabiliteten vil automatisk stige såfremt deltagerne er bekendt med evalueringskravet fra sagens begyndelse, således den nødvendige dokumentation kan indsamles (frasorteres) og registreres. Da der foreligger dokumentation for hovedparten af oplysningerne kan validiteten umiddelbart synes høj. Imidlertid indgår der også interviews i bedømmelsen. For at sikre validitet og reliabilitet i interviewsituationen har testen vist, at det er nødvendigt med fast formulerede spørgsmål, som intervieweren kan læse op for deltageren. Ligeledes anbefales, at alle spørgsmål forud for interviewet sendes til deltageren, således deltageren kan følge med i spørgsmålene samtidig med at de stilles. Generelt vil der blive udarbejdet en manual for bygbarheds- og kundetilfredshedsinterviews, som udspørgeren skal følge. I forbindelse med anvendelse af spørgeskemaer til indsamling af oplysninger, er en generel forudsætning for høj validitet, at skemaerne er forståelige og vedlagt en præcis vejledning. Netop disse to forhold er undersøgt blandt deltagerne i forsøget, se Figur 3 og Figur 4. 11

12 Er vejledningen forståelig? 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Gennemsnit Bygherre Arkitekt Ingeniør 20,0% 10,0% 0,0% Ja Nej Direkte uforståelig Figur 3: Deltagerne angiver om vejledningen er tilstrækkelig I gennemsnit vurderer 31 % at vejledningen ikke umiddelbart er tilstrækkelig. Vejledningerne skal derfor tilpasses og ændres, da det ellers vil lede til misforståelser og lægge beslag på sagsbehandlerressourcer. Skemaets opbygning og læsevenlighed 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Gennemsnit Bygherre Arkitekt Ingeniør 10,0% 0,0% God Neutral Dårlig Figur 4: Deltagerne vurderer skemaernes opbygning og læsevenlighed. Gennemsnitlig finder 88 % skemaernes opbygning og læsevenlighed for god eller neutral. Kun 12 % peger på en dårlig opbygning. Bygherrerne (totalentreprenørerne) skiller sig markant ud, da 30 % vurderer at skemaerne har en dårlig opbygning. Dette giver anledning til en kritisk gennemgang af skema 401 og 403, som bygherrerne udfylder. 12

13 3.3 Evalueringsomkostninger Byggeriets Evaluerings Center er stiftet som en erhvervsdrivende fond og skal som sådan rent økonomisk hvile i sig selv. Prisen på evalueringer vil derfor være fastlagt efter driftsomkostningerne. Omkostningerne er vurderet på baggrund af forsøget samt de erfaringer Byggeriets Evaluerings Center har opnået ved evaluering af entreprenører og håndværksmestre. I modsætning til entreprenørsystemet afhænger omkostningerne til evaluering af rådgivere kun i ringe grad af rådgiverprojektets størrelse. Dette taler i sig selv for indførelsen af et prisloft, dvs. et fast beløb, som skal betales for en rådgiverevaluering. På baggrund af forsøgsprojekterne er denne pris anslået til ca kr. pr. rådgiverevaluering. Det skal dog bemærkes, at de største projekter i forsøget andrager ca. 50 mio. kr. og at der i forbindelse med væsentligt større projekter, eksempelvis projekter til 500 mio. kr. må forventes et væsentligt større valideringsarbejde. Det kan derfor blive aktuelt at indføre et valideringstillæg til prisen på store projekter. Temagruppen har generelt fundet prisniveauet acceptabelt. I prisen er udviklings- og implementeringsomkostninger i forbindelse med driftssætning af systemet ikke medtaget. Disse forudsættes finansieret på anden vis. 3.4 Deltagernes samlede vurdering Generelt anførte deltagerne, at evalueringen og udfyldelsen af spørgeskemaer var som forventet. 14 % (5 respondenter) anførte, at evalueringen havde været mere belastende end forventet, jf. Figur 5. Generelt var evalueringen... 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Gennemsnit Bygherre Arkitekt Ingeniør 20,0% 10,0% 0,0% Lettere end forventet Som forventet Mere belastende end forventet Figur 5: deltagernes generelle vurdering af evalueringen. 13

14 På spørgsmålet om, hvorvidt deltagerne anså evaluering og indsamling af nøgletal som en god eller dårlig ide svarede 54 % at det kunne blive et nyttigt værktøj såfremt bygherren aktivt ville bruge tallene og såfremt kvalitet af oplysningerne var god. Mest positive var arkitekterne, hvor 63 % gav udtryk for denne holdning. Generelt havde 70 % en positiv holdning til evaluering. De mest kritiske er bygherrerne (totalentreprenørerne), hvor 33 % anfører, at der er for meget papirarbejde og at indsatsen ikke vil stå mål med anstrengelserne, se i øvrigt Figur 6. Holdning til evaluering fordelt på respondent 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Gennemsnit Bygherre Arkitekt Ingeniør 20,0% 10,0% 0,0% God idé Nyttigt værktøj Virker ikke pga. traditioner og vaner For meget papir Figur 6: Respondenternes holdning til evaluering. 14

15 4 NØGLETAL På baggrund af de indsamlede oplysninger kan der beregnes nøgletal for rådgiverne. Disse tal gennemgås i det efterfølgende. Det er vigtigt at understrege, at der i en driftssituation kræves 100 % besvarelse på alle skemaer, således dataene er repræsentative. Ligeledes vil de indmeldte oplysninger i en driftssituation gennemgå en grundig validering med modtage- og stikprøvekontrol samt en høringsrunde. I høringsrunden skal bygherren kvittere for rigtigheden af de oplysninger rådgiveren har indmeldt, ligesom rådgiveren skal kvittere for oplysninger indmeldt af bygherren. Først når begge parter har attesteret oplysningerne kan nøgletallene beregnes. I forsøget er oplysningerne udelukkende kontrolleret ved modtagekontrol, da værdien af nøgletallene ikke har været det primære mål med forsøget. De beregnede nøgletal er derfor usikre og skal læses med stort forbehold. I alt indeholder systemet 10 nøgletal fordelt på 5 kategorier, som vist herunder. For nærmere beskrivelse se i øvrigt notatet Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører Et nøgletalssystem under afprøvning, som kan hentes på Kategori Evne til at forudsige tid Evne til at forudsige pris Bygbarhed Ændringer i projektmaterialet Kundetilfredshed Nøgletal (KPI) 1. Overholdelse af egen projekteringstid 2. Evne til at vurdere den samlede byggetid 3. Evne til at forudsige projektets udførelsespris 4. Udførendes vurdering af arkitektprojekt 5. Udførendes vurdering af ingeniørens konstruktionsprojekt 6. Udførendes vurdering af ingeniørens installationsprojekt 7. Økonomisk konsekvens af ændringer i projektmateriale pga. ændringer i arkitekt- og ingeniørprojekt. 8. Andel ændringer i projektmateriale pga. ændringer i arkitekt- og ingeniørprojekt. 9. Kundetilfredshed 10. Virksomhedens vurdering af dens underrådgivere 4.1 Evne til at forudsige tid Overholdelse af egen projekteringstid Rådgiverens evne til at overholde projekteringstiden beregnes ved at sætte den aktuelle tid brugt på projektering i forhold til den aftalte tid. I beregningen korri- 15

16 geres for uforudsigelige ændringer, som ligger udenfor rådgiverens ansvar, og som således berettiger rådgiveren til ekstra tid, jf. ABR89. Alle tidsintervaller omregnes til antal arbejdsdage. I forsøget er der på 26 ud af 28 projekter (93 %) oplyst tilstrækkeligt, således overholdelsen af egen projekteringstid kan beregnes. Per definition kan tallet ikke antage værdier under 100 %, som udtrykker, at projekteringen blev færdig til tiden. Det fremgår af Figur 7, at i 15 % af sagerne er projekteringen blevet forsinket ud over, hvad rådgiveren jf. ABR89 havde ret til. I 85 % af sagerne ville rådgiverne på dette nøgletal opnå bedømmelsen 100 %. Fordeling af KPI: Evnen til at overholde projekteringstid KPI > % KPI < % KPI = % Figur 7: Fordeling af KPI: Evnen til at overholde projekteringstiden. I 15 % af projekterne har rådgiveren overskredet den aftalte tidsfrist. I forsøget er det blevet påpeget, at projekteringsydelsen ikke altid forholder sig konsekvent til retningslinierne om tidsfristforlængelse jf. ABR89. I nøgletalssystemet beregnes overskridelsen i forhold til, hvad man som rådgiver har ret til. Det betyder altså, at såfremt man færdiggør projekteringen senere end aftalt, og forsinkelsen ikke skyldes nogen af nedennævnte forhold betragtes projekteringsydelsen som værende forsinket. Ændringer af opgaven, som ønskes af klienten (ABR89, 5.2a) Såfremt klienten eller en af hans øvrige rådgivere ikke træffer beslutninger eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister (ABR89, 5.2b). Såfremt klientens entreprenør ikke præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister (ABR89, 5.2c). Såfremt myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister (ABR89, 5.2d). Ved offentlige pålæg (ABR89, 5.2e). 16

17 Ved begivenheder, som rådgiveren ikke er herre over, og som han ikke forudså eller burde have forudset (ABR89, 5.2f) Evnen til at vurdere den samlede byggetid Rådgiverens evne til at estimere den samlede byggetid anvendes kun på de projekter, hvor rådgiveren er ansvarlig for udarbejdelse af projektets hovedtidsplan. Tallet beregnes ved at sammenligne den aktuelle byggeperiode med den estimerede byggeperiode. I beregningen korrigeres for uforudsigelige og aftalte tidsfristforlængelser. I forsøget har rådgiveren på 8 ud af 8 projekter (100 %) oplyst tilstrækkeligt til beregning af nøgletallet. På 1 af de 8 projekter har Byggeriets Evaluerings Center imidlertid ikke fået tilsendt de nødvendige entreprenøroplysninger, da sagen først for nyligt er blevet afleveret. Endvidere er 1 af skemaerne frasorteret i modtagekontrollen, da rådgiveren har oplyst datoer for en deletape og ikke det samlede byggeri. Som vist i Figur 8 har rådgiveren i 33 % af sagerne (2 i alt) været i stand til præcist at estimere afleveringstidspunktet. I 3 af de 6 sager er byggesagen afleveret før det tidspunkt rådgiveren estimerede på trods af korrektioner for entreprenørens aftalte tidsfristforlængelser (KPI < 100 %). Kun i et enkelt tilfælde er byggesagen afleveret senere end rådgiveren har estimeret. I 4 af de 6 sager er der registreret en aftalt tidsfristforlængelse. Fordeling af KPI: Estimat af byggetid KPI > % KPI < % KPI = % Figur 8: Fordeling af KPI: Rådgiverens evne til at estimere byggetiden. På en byggesag (17 %) blev afleveringsforretningen afholdt senere end rådgiveren havde estimeret. 17

18 4.2 Evne til at forudsige pris Evnen til at forudsige udførelsesprisen Rådgiverens evne til at estimere udførelsesprisen anvendes kun på de projekter, hvor rådgiveren er ansvarlig for udarbejdelse af byggesagens budget / byggeregnskabet. Nøgletallet beregnes ved at sætte den realiserede pris i forhold til den estimerede pris tillagt eventuelle uforudsigelige prisændringer, som aftales undervejs i byggeperioden. I denne rapport anvendes udelukkende løbende priser, da det ikke i sig selv tjener noget formål at gennemføre en fastprisberegning. I en driftssituation skal alle priser pga. krav til sammenligneligheden omregnes til faste priser. I forsøget har rådgiveren på 7 ud af 7 projekter (100 %) oplyst tilstrækkeligt til beregning af nøgletallet. På 1 af de 7 projekter er entreprenøroplysninger om den realiserede pris endnu ikke indsendt til Byggeriets Evaluerings Center, da sagen for nylig er afleveret. Kun på 1 af de 6 projekter er den realiserede projektpris højere end rådgiverens estimat, når der korrigeres for uforudsigelige ændringer efter estimatet afgives (afsluttet projektforslag). Pr. definition kan nøgletallet ikke antage værdier under 100 %, hvilket altså ville blive resultatet i 5 af de 6 evalueringer (83 %), som vist i Figur 9. Fordeling af KPI: Evnen til at estimere udførelsesprisen KPI = 100 0% KPI > % KPI < % Figur 9: Fordeling af KPI: Evne til at estimere udførelsesprisen. Det skal bemærkes, at der er risiko for, at rådgiverens estimat primært vil afspejle bygherrens budget og ikke et egentligt estimat baseret på projektet. Nøgletallet viser derfor ikke, om rådgiveren er i stand til at designe/projektere et byggeri, som kan holdes indenfor et givent budget. Således adresseres sparerunder ikke i dette nøgletal. 18

19 I testen er estimatet afgivet efter afleveringen, dvs. da den endelige udførelsespris lå fast, dette problem løses imidlertid ved evaluering af igangværende projekter, men medfører, at testresultatet af det konkrete nøgletal skal læses med stort forbehold. 4.3 Bygbarhed Der er gennemført i alt 42 bygbarhedsinterviews i forbindelse med forsøget. Spørgsmålene er vedlagt i bilag 4. Ved gennemførelse af interviewene er deltagerne først blevet bedt om vægte hvert af de 9 spørgsmål på en skal fra 1 til 5, se i øvrigt herunder. Skala for prioritering 5 Særdeles vigtigt 4 Mere vigtigt 3 Vigtigt, væsentligt 2 Mindre vigtigt 1 Ikke vigtigt, uvæsentligt Efterfølgende er hvert spørgsmål blevet bedømt på en skala fra 1 til 5 ud fra nedenstående skala, hvor som forventet svarer til det niveau, som en gennemsnitlig rådgiver ville præstere. Skala for bedømmelse (karaktergivning) 5 Meget bedre end forventet 4 Bedre end forventet 3 Som forventet 2 Værre end forventet 1 Meget værre end forventet Det samlede resultat af bygbarhedsundersøgelsen pr. rådgiver beregnes ved at sammenvægte prioriteringen med bedømmelsen. Resultatet bliver således mellem 1 og 5, hvor 3 er et udtryk for, at rådgiveren generelt har leveret som forventet. Fordelingen af resultaterne fra bygbarhedsundersøgelsen er vist i Figur

20 Resultater af bygbarhedsinterviews 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% < 2,5 2,5-2,75 2,75-3,0 3,0-3,25 3,25-3,5 > 3,5 Figur 10: Vægtet resultat af bygbarhedsinterviews på en skala fra 1 til 5 Gennemsnittet af interviewene er målt til 3,13. Den højeste værdi er beregnet til 4,45 imens den laveste er 1,77. Fordelingen mellem de tre typer af bygbarhedsinterviews, henholdsvis arkitekt, installationsingeniør og konstruktionsingeniør er vist i Figur 11. Fordeling af resultater mellem ark. og ing. 3,3 3,25 3,2 3,15 3,1 3,05 3 2,95 Arkitekt Installation (ING) Konstruktion (ING) Gennemsnit Figur 11: Fordeling af resultater parterne imellem. Den gennemsnitlige vægt af hvert af de 9 delspørgsmål viser, om eventuelle spørgsmål er overflødige. Den laveste vægt er tildelt spørgsmål 8 (er der overensstemmelse mellem kritiske punkter og udbudskontrolplanen), med et gennemsnit på 2,95 imens spørgsmål 1 20

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Indikatorer på det fejlfrie byggeri

Indikatorer på det fejlfrie byggeri Indikatorer på det fejlfrie byggeri En kvantitativ undersøgelse af evaluerede byggesager Report 4.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Marts 2012 Indikatorer for det fejlfrie byggeri En kvantitativ

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - -

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - - Nøgletal nu også i det almene byggeri Fra 1. marts 2007 vil der blive stillet krav om nøgletal til de virksomheder, som vil byde på almennyttigt byggeri nøjagtig som de i dag skal fremlægge nøgletal i

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Værdiledelse Af Anders Kirk Christoffersen, NIRAS August 2003 ISBN: 87-91363-09-8 INTRODUKTION

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt Velfærdsministeriet Evaluering af støttede private ungdomsboliger Endelig rapport Juli 2008 Indhold Rapportens overordnede kapitler Forord

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING

EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING 5. JANUAR 2011 Kontakt Spørgsmål til denne evaluering kan rettes til: Senior manager, Johan Toft Sørensen, tlf. 29696914 (johan.toft.sorensen@quartzco.com)

Læs mere

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen Rapport 7.2013 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Casper Siebken Schultz Sten Bonke

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse. B Indhold 1. Sammenfatning... 3 1.1 Arbejdskraftbesparende potentiale... 3 1.2 Øvrige gevinster... 3 1.3 Kvalitative mål: Oplevede kvalitetsforbedringer i arbejdet...

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere