KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING"

Transkript

1 KOLD ING SYGE HUS UDBYGNING AF KOLDING SYGEHUS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010

2 KS

3 INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KOLD ING SYGE HUS FORORD 2 KONKURRENCEFAKTA Baggrund Bedømmelsen Bedømmelseskriterier Deltagere Dommerkomité GENERELLE BEMÆRKNINGER Oversigt over alle forslag 8 10 VINDER FORSLAG ØVRIGE FORSLAG FORSLAG 1 FORSLAG 2 FORSLAG 3 FORSLAG 5 FORSLAG

4 KOLD ING SYGE HUS Kolding Sygehus en del af Sygehus Lillebælt skal fremover varetage akutfunktionen for Sygehus Lillebælt. For at få belyst mulighederne for en optimal udbygning og drift og en logistik, der understøtter hensigtsmæssige arbejdsgange, vedtog Region Syddanmark derfor at udskrive en indbudt projektkonkurrence. Det udbyggede Kolding Sygehus får et optageområde på indbyggere og skal samtidig være fremtidens sygehus med fokus på nye behandlingsmetoder og mere ambulant og dagbehandling. Seks spændende forslag er blevet indleveret og bedømt i projektkonkurrencen. Forslagene har taget udgangspunkt i ønsket om en visionær og banebrydende arkitektur, i visionen om fysiske rammer, som tilgodeser patientens behov for tryghed og nærvær og i kravet om høj faglig standard. Processen omkring udvælgelsen har været spændende og udfordrende og dommerkomiteen har udpeget vinderforslaget i enighed. Vinderforslaget skaber en fin sammenhæng med det eksisterende sygehus og den omkringliggende natur. Forslaget vil arkitektonisk fremstå som et smukt og stringent bygningsværk til glæde for Kolding by og dens borgere. Dommerkomiteen September

5 3

6 KON KUR RENC EN BAGGRUND Region Syddanmark godkendte i 2009 en generalplan for Kolding Sygehus som skitserer den forventede bygnings- og kapacitetsmæssige udvikling for sygehuset. Planen tager udgangspunkt i de opgaver, der fremover skal varetages af Kolding Sygehus en del af Sygehus Lillebælt. Formålet med generalplanen var at udarbejde grundlaget for optimale og fremtidssikrede forhold for en tidssvarende sygehusbehandling og sygehusdrift. Generalplanen gav således et første bud på, hvordan de forventede arealbehov gennem om- og tilbygning kan placeres i det fremtidige bygningskompleks. Konkurrenceprogrammet har indeholdt en lang række krav og forudsætninger, som skulle opfyldes for at danne et velfungerende og sammenhængende sygehus, som fremadrettet kan tilpasses efter behov, blandt andet: Placering af nye bygninger i tilknytning til eksisterende bygningskompleks Angivelse af udvidelsesmuligheder i det samlede sygehuskompleks for en fremtidig tilpasningsegnet og fleksibel drift Placering af et kommende sundhedshus på 8000m² Placering af udvidelsesmulighed for ambulatorieområdet på ca m² brutto. 4

7 BEDØMMELSEN Konkurrencen er udskrevet af Region Syddanmark og Kolding Sygehus. Konkurrencen er afholdt i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF (Udbudsdirektivet). Den blev udskrevet d. 23. april 2010 og deltagerne indleverede deres forslag d. 27. juli Konkurrencen er en projektkonkurrence. 14 teams søgte om prækvalifikation. Seks teams blev inviteret til at deltage. De har hver modtaget et vederlag på kr ,- ekskl. moms. DE 6 INVITEREDE TEAMS Forslag 1/10550 Konsortiet Healthby: Dissing+Weitling architecture A/S Medplan A/S arkitekter, Oslo Buro Happold Limited, Engeneers UK/DK ISC, Rådgivende Ingeniører A/S Hansen, Carlsen & Frølund, Ha-Ca-Frø Ingeniørfirmaet P. A. Pedersen A/S Marianne Levinsen Landskab ApS Alle seks forslag blev rettidigt indleveret og de var alle konditionsmæssige. Der har været afholdt 3 bedømmelsesmøder i dommerkomiteen og derudover et fagdommermøde og et ekspert-/rådgiver møde. Bedømmelsen blev afviklet i to faser. I første fase blev forslagene vurderet i alle forhold i forslagene undtagen honorartilbuddet. Der blev foretaget en ranglistning. Derefter blev de anonyme tilbudskuverter åbnet og der blev foretaget en samlet vurdering. BEDØMMELSESKRITERIER I UPRIORITERET RÆKKEFØLGE Konkurrenceforslagets arkitektoniske løsning Forslagene blev bedømt på deres samlede arkitektoniske, funktionelle, logistiske og tekniske løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Konkurrenceforslagets funktionsmæssige løsning Forslagene blev bedømt på deres robusthed, dvs. bygningens fleksibilitet i forhold til mulighed for ændring i bygningsindretning, flytning af vægge mv. samt mulighed for fremtidig udbygning. Desuden blev forslagene bedømt på detailindretning af blandt andet fælles akutmodtagelse (FAM) og udvalgt sengeafsnit samt forslagenes bæredygtighed (energiforbrug, miljøbelastning og arbejdsmiljø). Tilbuddets/forslagets samlede anlægsøkonomi Forslagene blev bedømt på deres samlede anlægsøkonomi og på deres vurdering af bygningens drift og vedligehold. Forslag 2/23203 Totalrådgiver Rambøll Danmark A/S Cubo Arkitekter A/S Friis & Moltke A/S Møller & Grønborg Arkitekter og Planlæggere A/S Forslag 3/42711 Totalrådgiverteam: COWI A/S White Arkitekter A/S og White AB KHR Arkitekter A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Schønherr KS Forslag 4/57422 VINDER Totalrådgiver Niras A/S Schmidt Hammer Lassen architects Creo Arkitekter A/S GBL, arkitekt og landskab Balslev Rådgivende Ingeniører A/S Forslag 5/58189 Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Alectia A/S Lohfert & Lohfert A/S Nosyko Danmark A/S Forslag 6/67123 Totalrådgiver team: Grontmij Carl Bro A/S Arkitema Architects K/S 5

8 DOMMERKOMITÉ Jens Elkjær, Sundhedsdirektør, Region Syddanmark Niels Nørgaard Pedersen, Administrerende Sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt H. C. Thyregod, Lægelig direktør, Sygehus Lillebælt Dorthe Crüger, Lægelig direktør, Sygehus Lillebælt Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt Poul Bisgaard, Projektchef, Projektorganisationen for Sygehusbyggeri Steen Enrico Andersen, Arkitektfagdommer MAA, udpeget af Arkitektforeningen Søren Daugbjerg, Arkitektfagdommer MAA, udpeget af Arkitektforeningen Søren Harde Larsen, Ingeniørfagdommer, udpeget af FRI 6

9 Rådgivere for dommerkomiteen: Projektafdelingen for Sygehus Lillebælt: Edith Høybye, Projektchef Jørgen Duelund, Souschef Bygningsafdelingen (Bygherrerådgiver): Peter Holm, Afdelingschef Poul Andersen, Bygherrerådgiver Inger Kafton, Arkitekt MAA Projektorganisationen for Sygehusbyggeri: Leif Hoffer, Projektkonsulent Kolding Kommune: Stig Isaksen, Kultur, fritid og planchef Erik Boye, Afdelingsleder Eksperter særligt indkaldte: Christian Backer Mogensen, FAM og medicin Ledende overlæge, Akut Modtage afdeling Helle Madsen, FAM Oversygeplejerske, Akut Modtage afdeling Steen A. Schmidt, Ortopædkirurgi Ledende overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling Poul Ravn, Radiologi og billeddiagnostik Ledende overlæge, Røntgenafdelingen Lynge Kirkegaard, Anæstesiologi og Intensiv Ledende overlæge, Anæstesiologisk afdeling Jette Honore, Personalerepræsentant AMIR, Røntgenafdelingen Alice Kjeldsen, Medicin Oversygeplejerske, Medicinsk afdeling Karen Hey, Gynækologi og Obstetrik Oversygeplejerske, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Thomas Jelling Pedersen, Teknik Teknisk chef, Teknisk afdeling Kenneth Seerup Jørgensen, Logistik Områdechef, Facility & IKT Konkurrencens sekretær Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA, Akademisk Arkitektforening, Konkurrenceafdelingen Strandgade 27 A, DK-1401 København K 7

10 GENE RELLE BE MÆRK NIN GER 8

11 De seks forslag giver et rigt og varieret bud på en bred belysning af løsningsmuligheder for den kommende udbygning af Kolding Sygehus. Dommerkomiteen har i den arkitektoniske bedømmelse lagt stor vægt på balancen mellem den overordnede disponering i forhold til det eksisterende hospital. Løsningen af programmets krav og ønsker til funktionalitet og nærhedskriterier samt forslagenes fleksibilitet, generalitet og elasticitet har ligeledes været vægtet højt. Alle forslagenes miljø- og energiscreeninger samt økonomiske redegørelser er nøje gennemgået og har ikke været udslagsgivende for bedømmelsen. HOVEDIDÉ OG DISPONERING AF GRUNDEN Konkurrenceprogrammet har inspireret til højst forskellige tilgange til opgaven. Programmet gav mulighed for at afvige fra den eksisterende generalplan for udbygningen af Kolding Sygehus og komme med helt nye bud, eller man kunne vælge at tage udgangspunkt i generalplanens hoveddisponering. Forslag 3 og forslag 4 ligger tæt op ad generalplanens intention. Forslag 1, forslag 2 og forslag 5 viser forskellige sengetårnsløsninger og forslag 6 viser en langstrakt tilbygning mod vest. Dommerkomiteen har lagt betydning i, hvordan deltagerne har læst stedet og hvordan dette har udmøntet sig dels i koblingen mellem nyt og gammelt, dels i placeringen af ankomsten for besøgende, ambulante, selvhenvendende patienter samt ambulancer. Der har været lagt stor vægt på den samlede bebyggelses form og arkitektoniske helhedsudtryk som et synligt og sammenhængende, moderne sygehus i Kolding. I forhold til det af udbyder ønskede indhold har alle besvarelserne givet fornuftige bud på, hvordan en ny Fælles Akut Modtagelse (FAM) kan etableres med gode forbindelser til de eksisterende behandlings- og diagnostiske faciliteter. Forslagene adskiller sig især fra hinanden i måden, hvorpå de nye sengeafsnit etableres. Nybyggeriets placering på grunden og samspillet med den landskabelige behandling af området er vægtet i bedømmelsen. Forslagene anviser forskellige løsninger på disponeringen af udearealer og placering af parkering i fase 3 og 4. Generelt viser forslagene både smukke og gennemarbejdede landskabsplaner. ARKITEKTUR Dommerkomiteen har i bedømmelsen fundet det væsentligt, at den nye hospitalsbebyggelse fremstår som en enkel, opfattelig form i balance med det eksisterende sygehus og områdets landskabelige karakter. Det har været betydningsfuldt i bedømmelsen, at den nye bebyggelse i sin form og udtryk afspejler et moderne hospital. Dommerkomiteen har gransket og udfoldet fordele og ulemper ved de forskellige løsninger på placeringen af FAM og den nye sengebygning i forhold til hinanden og i forhold til fremtidige udvidelser. Det har været vanskeligt for forslagsstillerne samtidigt at tilgodese programmets ønsker om nyskabende arkitektur med en ny identitet for Kolding Sygehus og programkravene til en generelt anvendelig og flexibel bygningstruktur. BÆREDYGTIGHED I den samlede vurdering af arkitekturen indgår bæredygtigheden i projekternes form og facader samt øvrige arkitektonisk bæredygtige tiltag. I vurderingen indgår også den af forslagsstillerne udarbejdede miljø- og energiscreening. FUNKTIONALITET Forslagene viser en varieret og bred fortolkning af programmets funktionelle krav. I bedømmelsen har dommerkomiteen vurderet forslagenes understøttelse af daglige arbejdsgange i FAM for selvhenvendere og ambulancer, for patienter til ambulant behandling samt i forhold til adgang for besøgende. FAM er blevet bedømt i forhold til effektive og rationelle arbejdsgange, hvor der blandt andet er lagt vægt på antal etager i FAM bygningens udformning. Sengebygningens udformning og indre rummeligheder er i bedømmelsen vurderet på mulighederne for at skabe områder og indretninger med stor diversitet. Driftsforhold har ligeledes været en væsentlig faktor i bedømmelsen af sengebygningens etageplaner. De i forslagene viste indretninger afspejler meget stor forskellighed i fortolkningen af programmets oplæg til rumlig organisering og vision for den helende arkitektur. Dommerkomiteen har i bedømmelsen vurderet de enkelte forslag i forhold til de ønskede krav til fleksibilitet, generalitet og elasticitet til sikring af robusthed og fremtidige transformationer. 9

12 4 VINDER FORSLAG 4/ FORSLAG 1/ FORSLAG 2/

13 3 FORSLAG 3/ FORSLAG 5/ FORSLAG 6/

14 12

15 13 VIND ER FOR SLAG

16 4VINDER FORSLAG 4/57422 Totalrådgiver Niras A/S Helle Susanne Olsen, markedschef Niels Bunk Jespersen, projektchef Schmidt Hammer Lassen architects Kasper Heiberg Frandsen, arkitekt m.a.a., associeret partner Kim Holst Jensen, arkitekt m.a.a., partner John Lassen, arkitekt m.a.a., partner Bjarne Hammer, arkitekt m.a.a., partner Morten Schmidt, arkitekt m.a.a., partner Stephen David Willacy, arkitekt m.a.a., partner Rasmus Kierkegaard, arkitekt m.a.a. Mette Baarup, arkitekt m.a.a. Jonas Lehman, arkitekt m.a.a. Jeppe Stouby Mortensen, arkitekt m.a.a. Pawel Tujakowski, arkitektstuderende Arthur Naumann, arkitektstuderende Creo Arkitekter A/S Finn Sørensen, arkitekt m.a.a., partner Jørgen Petersen, arkitekt m.a.a. Steen Aagaard Rasmussen, arkitekt m.a.a. GBL, arkitekt og landskab Finn Sørensen, arkitekt m.a.a., partner Jørgen Petersen, arkitekt m.a.a. Steen Aagaard Rasmussen, arkitekt m.a.a. Balslev Rådgivende Ingeniører A/S Ole Vang Ipsen, projektleder HOVEDIDE ARKITEKTONISK VISION Forslaget koncentrerer sig især om, hvordan der kan skabes en helt ny identitet for Kolding Sygehus. FAM og den nye hovedindgang placeres vest for det eksisterende sygehus og danner en helt ny ankomstfacade og et nyt ankomsttorv. Den nye hovedindgang kommer til at ligge centralt i det samlede kompleks og den placering giver generelt kortere afstande for de besøgende. Fra det nye hovedindgangsområde er der således direkte adgang til FAM, til de nye sengeafsnit og til det eksisterende hospital. Forslaget anviser en løsning, hvor sengebygningen etableres oven på den eksisterende hovedakse jf. løsningen i generalplanen. Sengebygningen er udformet som en længebygning med fem sengeetager placeret ovenpå en tekniketage. FAM etableres på plan 2 i en ny toetagers bygning, mens OP, Opvågning samt Billeddiagnostik placeres på plan 3. DISPONERING AF GRUNDEN, HELHEDSPLAN, ANKOMST, PARKERING Forslag 4 tager på en overbevisende måde udgangspunkt i den logiske opbygning, Kolding Sygehus har i dag og fremstiller en interessant etapedeling, der udover FAM, Hovedindgang og Sengebygning anviser gode placeringer af nye ambulatorier og af det påtænkte sundhedshus. Kapellet foreslås flyttet til blok 11 jf. generalplanen. En placering tættere på FAM vil dog være mere hensigtsmæssig af hensyn til driften. Der foreslås en regulær og overskuelig, åben pergolaoverdækket forplads ved hovedindgangen. Den udgør det nye hospitals ankomst. Herfra er der adgang til såvel FAM og det eksisterende hospital som de nye auditorier. Helhedsplanen strammer parkeringsrummet op blandt andet ved placering af sundhedshuset i en såkaldt parkerings-piazza. Landskabsprojektet viser fin forståelse for Kolding Sygehus særlige landskabelige kvaliteter. Hospitalet er placeret som i en lysning i en skov og får på en naturlig måde trukket landskabet helt ind i komplekset: Via parkeringen til pergolaen på forpladsen og videre ind i bygningerne med udvidelsen opad i de eksisterende gårdhaver. Den trafikale løsning tager udgangspunkt i de to tilslutninger fra Skovvangen, hvoraf den sydlige bliver hospitalets primære indkørsel, mens den nordlige pri- 14

17 LUFTPERSPEKTIV Sengebygning/fase 3 HOVEDGREB Ankomst/fase 3 FAM/fase 2 ANKOMSTAREAL 15

18 mært er tilegnet varer og trafik til Mor-Barn centeret. Vejsystemerne udvides til tre spor og det forudsættes, at ambulancetilkørsel sker ad et særligt dedikeret spor fra den nordlige indkørsel på Skovvangen. Forpladsen ved den nuværende hovedindgang bringes i spil som parkeringsareal dels til det nye sundhedshus og dels til ambulante patienter med indkørsel fra Skovbrynet. Helikopterlandingspladsen foreslås placeret oven på den nye FAM bygning, hvilket vurderes at være for tæt på sengebygningen. Dette skal analyseres grundigt i det videre forløb. KOBLING TIL EKSISTERENDE BYGGERI FAM kobles på blok 6 og 8 således, at der på plan 3 kan etableres de ønskede udvidelser af hhv. OP og Billeddiagnostik. Hovedindgangen kobles på blok 4, således at der etableres et glasoverdækket atrium som fordelingsrum til hospitalets forskellige afdelinger. Sengebygningen placeres oven på den eksisterende hovedakse. Der etableres en særlig bro-tekniketage, der kan optage de særlige spænd i sengebygningen, hvis kræfter skal føres ned til terræn. De eksisterende trappe-/elevatorkerner i blok 3, 5 og 7 bygges om, så de også kan betjene de ny sengeafsnit. En ny elevatorgruppe etableres i forhallen i blok 4 ved hovedindgangen som hovedadgangsvej for pårørende og selvhjulpne patienter til den nye sengebygning, hvilket er en fin løsning. Der ikke anvist en tørskoet adgang til auditorierne fra hospitalsbygningen. Dette bør bearbejdes i det videre forløb. Den eksisterende hovedakse foreslås forskønnet med åbninger til gårdrum og med etablering af opholdsarealer i karnapper. FASER Forslaget redegør klart og detaljeret for, hvordan den ønskede fasedeling i fase 2, 3 og 4 kan gennemføres. Hovedaktiviteterne foregår i fase 2 med udvidelse af FAM og hhv. OP/Opvågning og Billediagnostik. Fase 2 indeholder desuden flytning af apoteket og udvidelse af Sterilcentral og Sengeredning. I fase 3 etableres forhal (med forbindelse til det eksisterende hospital), Auditorium og Sengebygning samt evt. flytning af personalekantine. Fase 4 er ikke nærmere beskrevet i forslaget, men følgende aktiviteter indgår: Ombygning af eksisterende bygninger til ambulatorier, forbedringer af eksisterende hovedakse og flytning af fys/ergo. Forslaget anviser, at den i fase 4 påtænkte udvidelse af Billeddiagnostik allerede gennemføres i fase 2. Forslaget forudsætter tillige flytning af direktion og projektafdeling fra blok 4 samt flytning af administration fra blok 3 (inden fase 2); alle tiltag, der skal granskes nærmere i det videre forløb. FAM FAM etableres i den nye toetagers behandlingsbygning. I plan 2 etableres Akut Modtagelse med FAM senge i samme plan. På plan 3 i den nye behandlingsbygning etableres udvidelser af hhv. OP og Billeddiagnostik. FAM er overordnet logisk disponeret med triagen som omdrejningspunkt, hvoromkring adskilte afsnit for traume, skadestue og modtagestuer placeres med adskilte flows for selvhenvendere og akutte patienter. Lægevagten er placeret hensigtsmæssigt med god forbindelse til forpladsen og til triagen. Der etableres adskilte adgange for hhv. selvhenvendere og ambulance/helikopter adgang. Med placering af helikopterlandingspladsen på taget er der direkte og hurtig adgang til OP og FAM. Udvidelserne af OP og Billediagnostik er godt disponeret og i direkte forlængelse af de eksisterende faciliteter. Operationsgangene er udformet uden særlig sterilgang, men med en række forrum, der tilgodeser, at krydskontaminering undgås. Forbindelser fra FAM til hhv. Billeddiagnostik og OP er gode og direkte. FAM-sengeafsnittet med isolationssenge forekommer veldisponeret og det er en fordel, at der er direkte adgang hertil fra FAM på samme plan. Det er problematisk, at FAM sengeafsnittet bygges så langt mod nord, at adgang til Mor-Barn centeret sløres. Dommerkomiteen har følgende bemærkninger til forslaget, der skal arbejdes videre på: Ambulancehallen er for lille. Der er ikke afsat tilstrækkelig med plads til parkering af lægebil med supportfunktioner i forbindelse med FAM. Man bør undgå at nedlægge eksisterende OP stuer i byggeperioden. 16

19 SENGEAFSNIT Sengebygningen er fint disponeret med to sengeafsnit à 24 senge pr. etage i en længebygning. Hvert sengeafsnit kan underdeles i sengeklynger à 8 senge. Alle sengestuer er jf. programmet enkeltværelser og orienteret enten mod øst eller mod vest. De 48 værelser pr. etage kan i aften- og nattetimerne overvåges fra samme central. Den enkelte sengestue forekommer veldisponeret og rummer gode tiltag omkring den helende arkitektur. Der arbejdes med skæve vinkler og fine træbeklædte opholdskarnapper i facaden. Længen er opdelt med 4 lodrette gårdhaver grønne skår - med tilknyttede opholdsarealer. De grønne skår medvirker til, at sengebygningen åbner sig op og forekommer mindre monoton. Der er en passende fordeling af opholdsstationer, arbejdsstationer og birum på den enkelte etage. 4 De eksisterende trappe-/elevatorskakte i hospitalsaksen ombygges og forlænges op igennem sengebygningen. Skaktene suppleres med et nyt sæt elevatorer, der har direkte forbindelse til den nye forhal. FLEKSIBILITET, GENERALITET OG ELASTICITET Forslag 4 opfatter fleksibilitet således, at ændringer i bygningernes brug skal være ukomplicerede, dvs. at konstruktioner, installationer og dagslysforhold skal være forberedte på disse ændringer. For at tilgodese generalitet er de enkelte rum givet generelle størrelser og dagslystilgange, så det samme rum nemt kan ombygges til flere formål og i FAM til forskellige udredningsforløb. De diagnostiske faciliteter i FAM kan fleksibelt anvendes af flere afdelinger. Særlig opmærksomhed har der været på at kunne omdanne sengestuer til ambulatorier. Elasticitet omhandler især muligheden for at kunne opføre mindre tilbygninger og foretage indskrænkninger. Alle funktioner kan udvides uden, at det går ud over de bagvedliggende funktioner. Facader kan demonteres, således at stort udstyr kan komme ind den vej uden driftsforstyrrelser. I disponeringen af sengebygningen er der udlagt en ekstra halv etage som fleksibelt areal. Dommerkomiteen finder forholdene om fleksibilitet, generalitet og elasticitet velbelyste i forslaget. 17

20 MATERIALER Facaderne udføres med hvide komposit/fiberline facader med åbne partier som lette elementer / partier i glas og træ. Der arbejdes med relieffer og forskydninger i facaden. Indvendigt foreslås træ indført som elementer i den hvide, kliniske verden. I sengestuerne er den indvendige facade beklædt med træfiner. I forslaget er den hvide verden brudt op med træpaneler og akustisk dæmpende tekstiler. Forslagets valg af materialer er fornuftigt, men dommerkomiteen finder det bortset fra kompositfacaderne noget traditionelt. INGENIØRMÆSSIGE FORHOLD De bærende konstruktioner er opbygget i beton med undtagelse af en gitterkonstruktion, der bærer sengebygningen. Gitterkonstruktionen er udført i stål og er tillige tænkt som delvist udnyttet til tekniketage for sengebygningen. I FAM er teknikområderne placeret på plan 1. De tekniske installationer er beskrevet på fornuftig vis og baseret på veldisponerede sygehustekniske principper. Den beskrevne brandstrategi virker ligeledes gennemarbejdet med gode løsninger. Det vurderes, at løsningerne giver en udmærket fleksibilitet. Evt. krav til sprinkling af bygninger under den nye sengebygning skal afklares i det videre forløb. Elevatorkapaciteten i sengebygningen er velproportioneret med 8 elevatorer fordelt på 4 passende placeringer. Sengebygningens placering over bygning 8 vil medføre, at en del af ventilationshuset på taget af blok 8 skal ændres. Forslaget forudsætter en del indgriben i det eksisterende byggeri, hvilket må forventes at give forstyrrelser for sygehusets drift i byggeperioden. Forslaget vil derfor kræve en detaljeret planlægning i udførelsesfasen for at begrænse generne for sygehusets drift. Herunder skal det overvejes, om antallet af søjler, der skal føres ned igennem bygningerne, kan begrænses. BÆREDYGTIGHED Forslagets miljø- og energiscreening vurderes at være delvist bearbejdet med en overordnet beskrivelse, nogen dokumentation og detaljering. ØKONOMI Dommerkomiteen anser det for sandsynligt, at forslaget i en videre bearbejdning kan holdes inden for den afsatte økonomiske ramme. Blandt andet kan udvalgte funktioner med brugsmæssig og økonomisk fordel flytte plads og man bør overveje placeringen af en heliport på terræn frem for på konstruktion. Dommerkomiteen anser det endvidere for nødvendigt, at der umiddelbart fokuseres på byggelogistik og hensynet til drift af det eksisterende hospital i projektet for den nye sengebygning. SAMMENFATNING Et stærkt forslag, der på en overbevisende måde svarer på alle de funktionelle udfordringer i programmet med en arkitektur, der afgørende vil give hospitalet en ny identitet, hvor særligt ankomstsituationen bør fremhæves. Den overordnede disponering gør, at husets infrastruktur bindes optimalt sammen. Forslaget indeholder på bedste vis en række funktionelle og robuste løsninger på blandt andet helhedsplan, ny hovedindgang, FAM og sengebygning. Forslaget er udformet med et arkitektonisk helhedsudtryk, der respekterer stedet og det eksisterende hospital. Samtidig formår forslaget at tilføre Kolding Sygehus en identitet, der signalerer moderne hospital. Forslaget giver det bedste svar på et sammenhængende sygehus og en enig dommerkomité har derfor udpeget forslag 4 som vinder af konkurrencen. Forslaget byder på særlige udfordringer med byggelogistik og drift, når sengebygningen oven på den eksisterende hovedakse skal etableres. 18

21 plan 5-9/ sengebygning sengeafsnit 4 plan 4/ tekniketage plan 3/ 1.sal plan 2/ stueetage plan 1/ kælder patienthotel patienthotel neonatal opvågning ny operation FAM senge operation barsels/fødegang teknik kontorer steril central depoter intensiv garderober teknik sengecentral fysiobilleddiagnostik terapi ny billeddiagnostik traume ambulatorier garderober garderober ny FAM teknik dagpladser depoter depoter/ teknik depoter ambulatorier LAB ny foyer apotek museum senge LAB Akut børneafdeling børneafdeling auditorier auditorier personalekantine forskercenter ambulatorier/ kliniske specialer/ dagkirugi FUNKTIONER SITUATIONSPLAN 19

22 20

23 4 B C C A B PLAN STUEETAGE 21

24 DIAGRAM ÅNDEHULLER NICHER LINK MELLEM NYT OG GAMMELT UDSIGT DIAGRAM ENERGI Værelset/den indre geometri skaber åbenhed v DIAGRAM VÆRELSER 22

25 4 PLANUDSNIT FAM C PLANUDSNIT AMBULATORIER 23

26 SNIT ØST-VEST SNIT NORD-SYD 24

27 4 ANKOMSTHAL 25

28 26

29 27 ØV RIGE FOR SLAG

30 1FORSLAG 1/10550 Dissing+Weitling architecture A/S Medplan A/S arkitekter, Oslo Buro Happold Limited, Engeneers UK/DK (alle ophavsret) Underrådgivere uden ophavsret: ISC, Rådgivende Ingeniører A/S Hansen, Carlsen & Frølund-Ha-Ca-Frø Ingeniørfirmaet P. A. Pedersen A/S Marianne Levinsen Landskab ApS HOVEDIDE, ARKITEKTONISK VISION Forslaget har et smukt og klart hovedgreb med et vartegn, som signalerer ankomst og hovedindgang. Sengetårnet er kløverformet og bryder derved facaden samtidig med, at det både nedtoner det monumentale i bygningsformen og virker imødekommende. Ideen om en forstærket hovedgade med åndehuller med en sammenbinding af naturen og udenomsarealerne finder dommerkomitéen er et flot træk. DISPONERING AF GRUNDEN, HELHEDSPLAN, ANKOMST, PARKERING Den nye hovedindgang virker overbevisende med et smukt lysindfald og en æstetisk, klar indretning med en fin adgang til sengeafsnit. Auditorier ligger godt placeret tæt ved hovedindgangen. Landskabsplanen skal fremhæves for sin gennemarbejdede indlevelse i ude-inde-forholdet omkring den helende arkitektur. De grønne rum binder de eksisterende bebyggelser fint sammen med de foreslåede nye bygninger. Forslaget indeholder gode vertikale og horisontale hovedtrafikkorridorer med en passende adskillelse af de selvtransporterende og sengeliggende patienter fra forsyningerne. Forslaget indeholder en god overordnet trafikal løsning. Dog forudsættes det, at der nedlægges og etableres nye parkeringspladser på et andet sted. Heliportens placering er ligeledes god i forhold til indgangen til FAM. Forslagets disponering vil kræve, at blok 2 med dagklinik og ortopædkirurgisk ambulatorium flyttes/genhuses inden påbegyndelse af byggeriet. KOBLING TIL EKSISTERENDE BYGGERI FAM-bygningen og den nye akutakse opføres mod vest med en kobling til bygning 8 (OP) og bygning 6, som er fint løst både funktionelt og arkitektonisk. Det nye sengetårn med den nye hovedindgang kobles til den centrale hovedgade hvor hovedindgangen ligger i dag. Arkitektonisk har sengetårnet en smuk placering, som dog funktionelt vurderes mindre hensigtsmæssig. FASER I fase 2 opføres en ny FAM-bygning med akutmodta- 28

31 LUFTPERSPEKTIV SITUATIONSPLAN 29

32 gelse og observationssenge mod vest. I fase 3 opføres nyt sengetårn med en ny hovedindgang i de to nederste niveauer mod nord. Faseopdelingen er grundigt beskrevet i forslaget med en realistisk rækkefølge i udbygningen af sygehuset. FAM FAM s udformning står dog mindre klart i det samlede hovedgreb. Dommerkomitéen finder den lange afstand mellem FAM s placering og det foreslåede nye sengetårn uhensigtsmæssig. Det vurderes, at dette vil give for store gener i den daglige drift. FAM og OP er i deres udformning overbevisende og viser gode og hensigtsmæssige planløsninger. Placeringen af FAM-senge på plan 3 er dog upraktisk. Det virker heller ikke optimalt, at selvhenvendere skal om på bagsiden af bygningen. I stedet burde indgangen og ambulanceporten spejlvendes, så krydsende trafik undgås. SENGEAFSNIT Sengetårnets kløverform indeholder 24 senge pr. etage med rolige sengeafsnit uden gennemgang. Forslaget fremhæves for ideen om det tætte sengeafsnit, der med sine fællesarealer frem for gange signalerer hjem og nærvær. INGENIØRMÆSSIGE FORHOLD I FAM er de bærende konstruktioner baseret på bærende ydervægge og etagedæk i beton. Sengebygningens ydervægge består af bærende beton og etagedæk er udført som paddehattekonstruktion i beton. Bygningernes stabilitet løses i trappe-/elevatorkerner. Det vurderes, at valget af konstruktionsprincip rummer en bred fleksibilitet. Løsningerne for de tekniske installationer er velovervejede med interessante energi- og indeklima- overvejelser. Det vurderes, at løsningerne giver en god fleksibilitet. Teknikrum i FAM er placeret i plan 1 og 4 og i sengebygningen er teknikrum placeret i plan 0 og 12, hvorfra installationerne fordeler sig. Tre elevatorer i sengebygningen må forventes at være i underkanten. Forslaget forudsætter en del indgriben i det eksisterende byggeri, hvilket må forventes at give forstyrrelser for sygehusets drift i byggeperioden. BÆREDYGTIGHED Forslagets miljø- og energiscreening vurderes at være meget gennemarbejdet med detaljerede løsningsmuligheder, analyser og dokumentation. ØKONOMI Dommerkomitéen anser det for sandsynligt, at forslaget i en videre bearbejdning kan holdes inden for den afsatte økonomiske ramme. FLEKSIBILITET, GENERALITET OG ELASTICITET Forslaget vurderes at have en god fleksibilitet. I sengetårnet er vist en plan med en fremtidig reduktion i antallet af sengepladser og ombygget til undersøgelsesrum, dagkirurgi og radiologi. Planen illustrerer en passende elasticitet. MATERIALER FAM s facader udføres i lyse betonelementer med vandrette vinduesbånd forsynet med lodrette, faste alu-lameller. Sengetårnets facader udføres i etagehøje glasfacade-elementer med indbyggede, lodrette solafskærmningslameller. Facaderne vil fremstå i en flot opdateret kontrast til det eksisterende sygehus. SAMMENFATNING Forslaget fremstår som en smuk helhed i et fint samspil med det eksisterende sygehus. Planerne er gennemarbejdede og veldokumenterede. Forslaget skal også fremhæves for en god og grunding formidling med let forståelige diagrammer og en smuk grafisk fremstilling. Dommerkomitéen ser dog placeringen af sengetårnet i forhold til FAM som et væsentligt problem i forhold til afstande og daglig drift. Derfor har dommerkomitéen ikke kunnet udpege dette forslag som vinder af konkurrencen. 30

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

sygehus sønderjylland aabenraa sygehus, fase 2 indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning november 2013

sygehus sønderjylland aabenraa sygehus, fase 2 indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning november 2013 sygehus sønderjylland aabenraa sygehus, fase 2 indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning november 2013 dommerbetænkningen Redaktion: Arkitektforeningen Layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk: Production

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

nyt Odense universitets syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling

nyt Odense universitets syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling nyt Odense universitets hospital syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling Region Syddanmark og Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen

DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012 Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslags fasen 1. Velkomst 2. Byggeprogrammet Orientering om resultaterne fra

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Dommerkomitéens betænkning Idékonkurrence for arkitektstuderende SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Udskrevet af Betonelement-Foreningen Maj 2003 Udgivet af BETONELEMENT-FORENINGEN Kejsergade

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR)

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) »FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) 22. 24. september 2014 John S. Sørensen og Kevin Jungløv - ALECTIA Dok nr. 12671763 v1.0 Agenda Introduktion til projektet Udstyr og automatisering

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Konkurrencebetingelser 13. JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger...4 1.1 Baggrund...4 1.2 Konkurrencens forløb...4 1.3 Konkurrenceudskriver...5 1.4 Konkurrencens

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Hvidovre. Konkurrenceprogram. Bind 1: Vision, projektkrav og betingelser

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Hvidovre. Konkurrenceprogram. Bind 1: Vision, projektkrav og betingelser Region Hovedstaden ½ 1 Nyt Hospital Hvidovre Konkurrenceprogram Bind 1: Vision, projektkrav og betingelser 1 Vision 4 1.1 Region Hovedstaden 5 1.2 Nyt Hospital Hvidovre 5 2 Opgaven 8 2.1 Helhedsplan 11

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Vi sætter håndværkerne i sving. Sygehusbyggerier SYDDANMARK. Nybyggerier rammer på det bedst tænkelige tidspunkt

Vi sætter håndværkerne i sving. Sygehusbyggerier SYDDANMARK. Nybyggerier rammer på det bedst tænkelige tidspunkt SYDDANMARK Sygehusbyggerier Vi sætter håndværkerne i sving Nybyggerier rammer på det bedst tænkelige tidspunkt Se alle de store sygehusbyggerier i regionen 1 intro Tekst: Thomas Laursen / Foto: Hyldager

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Jeg har arbejdet i dialog med

Jeg har arbejdet i dialog med Jeg har arbejdet i dialog med - stedets eksisterende udtryk. Særlig stjernerne rammer noget formelt og æstetisk som findes overalt på stedet, nemlig en klar materiale fornemmelse, materialerne er synlige

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Region Midtjylland Regionshospitalet Viborg. Nyt Akutcenter EVALUERINGSRAPPORT. Udbud med forhandling. 2012-08-29Version:A

Region Midtjylland Regionshospitalet Viborg. Nyt Akutcenter EVALUERINGSRAPPORT. Udbud med forhandling. 2012-08-29Version:A Region Midtjylland Regionshospitalet Viborg Nyt Akutcenter C.F. Møller Sweco EVALUERINGSRAPPORT Udbud med forhandling Dato: 2012-08-29Version:A Udbud med forhandling Side: 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, og har opnået sølv den bedste karakter for bæredygtighed,

Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, og har opnået sølv den bedste karakter for bæredygtighed, MANDAG DEN 27. OKTOBER 2014 Reportage Grønt Byggeri 13 Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, der er blevet DGNB-certificeret, og har opnået sølv den bedste karakter for

Læs mere