KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING"

Transkript

1 KOLD ING SYGE HUS UDBYGNING AF KOLDING SYGEHUS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010

2 KS

3 INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KOLD ING SYGE HUS FORORD 2 KONKURRENCEFAKTA Baggrund Bedømmelsen Bedømmelseskriterier Deltagere Dommerkomité GENERELLE BEMÆRKNINGER Oversigt over alle forslag 8 10 VINDER FORSLAG ØVRIGE FORSLAG FORSLAG 1 FORSLAG 2 FORSLAG 3 FORSLAG 5 FORSLAG

4 KOLD ING SYGE HUS Kolding Sygehus en del af Sygehus Lillebælt skal fremover varetage akutfunktionen for Sygehus Lillebælt. For at få belyst mulighederne for en optimal udbygning og drift og en logistik, der understøtter hensigtsmæssige arbejdsgange, vedtog Region Syddanmark derfor at udskrive en indbudt projektkonkurrence. Det udbyggede Kolding Sygehus får et optageområde på indbyggere og skal samtidig være fremtidens sygehus med fokus på nye behandlingsmetoder og mere ambulant og dagbehandling. Seks spændende forslag er blevet indleveret og bedømt i projektkonkurrencen. Forslagene har taget udgangspunkt i ønsket om en visionær og banebrydende arkitektur, i visionen om fysiske rammer, som tilgodeser patientens behov for tryghed og nærvær og i kravet om høj faglig standard. Processen omkring udvælgelsen har været spændende og udfordrende og dommerkomiteen har udpeget vinderforslaget i enighed. Vinderforslaget skaber en fin sammenhæng med det eksisterende sygehus og den omkringliggende natur. Forslaget vil arkitektonisk fremstå som et smukt og stringent bygningsværk til glæde for Kolding by og dens borgere. Dommerkomiteen September

5 3

6 KON KUR RENC EN BAGGRUND Region Syddanmark godkendte i 2009 en generalplan for Kolding Sygehus som skitserer den forventede bygnings- og kapacitetsmæssige udvikling for sygehuset. Planen tager udgangspunkt i de opgaver, der fremover skal varetages af Kolding Sygehus en del af Sygehus Lillebælt. Formålet med generalplanen var at udarbejde grundlaget for optimale og fremtidssikrede forhold for en tidssvarende sygehusbehandling og sygehusdrift. Generalplanen gav således et første bud på, hvordan de forventede arealbehov gennem om- og tilbygning kan placeres i det fremtidige bygningskompleks. Konkurrenceprogrammet har indeholdt en lang række krav og forudsætninger, som skulle opfyldes for at danne et velfungerende og sammenhængende sygehus, som fremadrettet kan tilpasses efter behov, blandt andet: Placering af nye bygninger i tilknytning til eksisterende bygningskompleks Angivelse af udvidelsesmuligheder i det samlede sygehuskompleks for en fremtidig tilpasningsegnet og fleksibel drift Placering af et kommende sundhedshus på 8000m² Placering af udvidelsesmulighed for ambulatorieområdet på ca m² brutto. 4

7 BEDØMMELSEN Konkurrencen er udskrevet af Region Syddanmark og Kolding Sygehus. Konkurrencen er afholdt i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF (Udbudsdirektivet). Den blev udskrevet d. 23. april 2010 og deltagerne indleverede deres forslag d. 27. juli Konkurrencen er en projektkonkurrence. 14 teams søgte om prækvalifikation. Seks teams blev inviteret til at deltage. De har hver modtaget et vederlag på kr ,- ekskl. moms. DE 6 INVITEREDE TEAMS Forslag 1/10550 Konsortiet Healthby: Dissing+Weitling architecture A/S Medplan A/S arkitekter, Oslo Buro Happold Limited, Engeneers UK/DK ISC, Rådgivende Ingeniører A/S Hansen, Carlsen & Frølund, Ha-Ca-Frø Ingeniørfirmaet P. A. Pedersen A/S Marianne Levinsen Landskab ApS Alle seks forslag blev rettidigt indleveret og de var alle konditionsmæssige. Der har været afholdt 3 bedømmelsesmøder i dommerkomiteen og derudover et fagdommermøde og et ekspert-/rådgiver møde. Bedømmelsen blev afviklet i to faser. I første fase blev forslagene vurderet i alle forhold i forslagene undtagen honorartilbuddet. Der blev foretaget en ranglistning. Derefter blev de anonyme tilbudskuverter åbnet og der blev foretaget en samlet vurdering. BEDØMMELSESKRITERIER I UPRIORITERET RÆKKEFØLGE Konkurrenceforslagets arkitektoniske løsning Forslagene blev bedømt på deres samlede arkitektoniske, funktionelle, logistiske og tekniske løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Konkurrenceforslagets funktionsmæssige løsning Forslagene blev bedømt på deres robusthed, dvs. bygningens fleksibilitet i forhold til mulighed for ændring i bygningsindretning, flytning af vægge mv. samt mulighed for fremtidig udbygning. Desuden blev forslagene bedømt på detailindretning af blandt andet fælles akutmodtagelse (FAM) og udvalgt sengeafsnit samt forslagenes bæredygtighed (energiforbrug, miljøbelastning og arbejdsmiljø). Tilbuddets/forslagets samlede anlægsøkonomi Forslagene blev bedømt på deres samlede anlægsøkonomi og på deres vurdering af bygningens drift og vedligehold. Forslag 2/23203 Totalrådgiver Rambøll Danmark A/S Cubo Arkitekter A/S Friis & Moltke A/S Møller & Grønborg Arkitekter og Planlæggere A/S Forslag 3/42711 Totalrådgiverteam: COWI A/S White Arkitekter A/S og White AB KHR Arkitekter A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Schønherr KS Forslag 4/57422 VINDER Totalrådgiver Niras A/S Schmidt Hammer Lassen architects Creo Arkitekter A/S GBL, arkitekt og landskab Balslev Rådgivende Ingeniører A/S Forslag 5/58189 Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Alectia A/S Lohfert & Lohfert A/S Nosyko Danmark A/S Forslag 6/67123 Totalrådgiver team: Grontmij Carl Bro A/S Arkitema Architects K/S 5

8 DOMMERKOMITÉ Jens Elkjær, Sundhedsdirektør, Region Syddanmark Niels Nørgaard Pedersen, Administrerende Sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt H. C. Thyregod, Lægelig direktør, Sygehus Lillebælt Dorthe Crüger, Lægelig direktør, Sygehus Lillebælt Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt Poul Bisgaard, Projektchef, Projektorganisationen for Sygehusbyggeri Steen Enrico Andersen, Arkitektfagdommer MAA, udpeget af Arkitektforeningen Søren Daugbjerg, Arkitektfagdommer MAA, udpeget af Arkitektforeningen Søren Harde Larsen, Ingeniørfagdommer, udpeget af FRI 6

9 Rådgivere for dommerkomiteen: Projektafdelingen for Sygehus Lillebælt: Edith Høybye, Projektchef Jørgen Duelund, Souschef Bygningsafdelingen (Bygherrerådgiver): Peter Holm, Afdelingschef Poul Andersen, Bygherrerådgiver Inger Kafton, Arkitekt MAA Projektorganisationen for Sygehusbyggeri: Leif Hoffer, Projektkonsulent Kolding Kommune: Stig Isaksen, Kultur, fritid og planchef Erik Boye, Afdelingsleder Eksperter særligt indkaldte: Christian Backer Mogensen, FAM og medicin Ledende overlæge, Akut Modtage afdeling Helle Madsen, FAM Oversygeplejerske, Akut Modtage afdeling Steen A. Schmidt, Ortopædkirurgi Ledende overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling Poul Ravn, Radiologi og billeddiagnostik Ledende overlæge, Røntgenafdelingen Lynge Kirkegaard, Anæstesiologi og Intensiv Ledende overlæge, Anæstesiologisk afdeling Jette Honore, Personalerepræsentant AMIR, Røntgenafdelingen Alice Kjeldsen, Medicin Oversygeplejerske, Medicinsk afdeling Karen Hey, Gynækologi og Obstetrik Oversygeplejerske, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Thomas Jelling Pedersen, Teknik Teknisk chef, Teknisk afdeling Kenneth Seerup Jørgensen, Logistik Områdechef, Facility & IKT Konkurrencens sekretær Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA, Akademisk Arkitektforening, Konkurrenceafdelingen Strandgade 27 A, DK-1401 København K 7

10 GENE RELLE BE MÆRK NIN GER 8

11 De seks forslag giver et rigt og varieret bud på en bred belysning af løsningsmuligheder for den kommende udbygning af Kolding Sygehus. Dommerkomiteen har i den arkitektoniske bedømmelse lagt stor vægt på balancen mellem den overordnede disponering i forhold til det eksisterende hospital. Løsningen af programmets krav og ønsker til funktionalitet og nærhedskriterier samt forslagenes fleksibilitet, generalitet og elasticitet har ligeledes været vægtet højt. Alle forslagenes miljø- og energiscreeninger samt økonomiske redegørelser er nøje gennemgået og har ikke været udslagsgivende for bedømmelsen. HOVEDIDÉ OG DISPONERING AF GRUNDEN Konkurrenceprogrammet har inspireret til højst forskellige tilgange til opgaven. Programmet gav mulighed for at afvige fra den eksisterende generalplan for udbygningen af Kolding Sygehus og komme med helt nye bud, eller man kunne vælge at tage udgangspunkt i generalplanens hoveddisponering. Forslag 3 og forslag 4 ligger tæt op ad generalplanens intention. Forslag 1, forslag 2 og forslag 5 viser forskellige sengetårnsløsninger og forslag 6 viser en langstrakt tilbygning mod vest. Dommerkomiteen har lagt betydning i, hvordan deltagerne har læst stedet og hvordan dette har udmøntet sig dels i koblingen mellem nyt og gammelt, dels i placeringen af ankomsten for besøgende, ambulante, selvhenvendende patienter samt ambulancer. Der har været lagt stor vægt på den samlede bebyggelses form og arkitektoniske helhedsudtryk som et synligt og sammenhængende, moderne sygehus i Kolding. I forhold til det af udbyder ønskede indhold har alle besvarelserne givet fornuftige bud på, hvordan en ny Fælles Akut Modtagelse (FAM) kan etableres med gode forbindelser til de eksisterende behandlings- og diagnostiske faciliteter. Forslagene adskiller sig især fra hinanden i måden, hvorpå de nye sengeafsnit etableres. Nybyggeriets placering på grunden og samspillet med den landskabelige behandling af området er vægtet i bedømmelsen. Forslagene anviser forskellige løsninger på disponeringen af udearealer og placering af parkering i fase 3 og 4. Generelt viser forslagene både smukke og gennemarbejdede landskabsplaner. ARKITEKTUR Dommerkomiteen har i bedømmelsen fundet det væsentligt, at den nye hospitalsbebyggelse fremstår som en enkel, opfattelig form i balance med det eksisterende sygehus og områdets landskabelige karakter. Det har været betydningsfuldt i bedømmelsen, at den nye bebyggelse i sin form og udtryk afspejler et moderne hospital. Dommerkomiteen har gransket og udfoldet fordele og ulemper ved de forskellige løsninger på placeringen af FAM og den nye sengebygning i forhold til hinanden og i forhold til fremtidige udvidelser. Det har været vanskeligt for forslagsstillerne samtidigt at tilgodese programmets ønsker om nyskabende arkitektur med en ny identitet for Kolding Sygehus og programkravene til en generelt anvendelig og flexibel bygningstruktur. BÆREDYGTIGHED I den samlede vurdering af arkitekturen indgår bæredygtigheden i projekternes form og facader samt øvrige arkitektonisk bæredygtige tiltag. I vurderingen indgår også den af forslagsstillerne udarbejdede miljø- og energiscreening. FUNKTIONALITET Forslagene viser en varieret og bred fortolkning af programmets funktionelle krav. I bedømmelsen har dommerkomiteen vurderet forslagenes understøttelse af daglige arbejdsgange i FAM for selvhenvendere og ambulancer, for patienter til ambulant behandling samt i forhold til adgang for besøgende. FAM er blevet bedømt i forhold til effektive og rationelle arbejdsgange, hvor der blandt andet er lagt vægt på antal etager i FAM bygningens udformning. Sengebygningens udformning og indre rummeligheder er i bedømmelsen vurderet på mulighederne for at skabe områder og indretninger med stor diversitet. Driftsforhold har ligeledes været en væsentlig faktor i bedømmelsen af sengebygningens etageplaner. De i forslagene viste indretninger afspejler meget stor forskellighed i fortolkningen af programmets oplæg til rumlig organisering og vision for den helende arkitektur. Dommerkomiteen har i bedømmelsen vurderet de enkelte forslag i forhold til de ønskede krav til fleksibilitet, generalitet og elasticitet til sikring af robusthed og fremtidige transformationer. 9

12 4 VINDER FORSLAG 4/ FORSLAG 1/ FORSLAG 2/

13 3 FORSLAG 3/ FORSLAG 5/ FORSLAG 6/

14 12

15 13 VIND ER FOR SLAG

16 4VINDER FORSLAG 4/57422 Totalrådgiver Niras A/S Helle Susanne Olsen, markedschef Niels Bunk Jespersen, projektchef Schmidt Hammer Lassen architects Kasper Heiberg Frandsen, arkitekt m.a.a., associeret partner Kim Holst Jensen, arkitekt m.a.a., partner John Lassen, arkitekt m.a.a., partner Bjarne Hammer, arkitekt m.a.a., partner Morten Schmidt, arkitekt m.a.a., partner Stephen David Willacy, arkitekt m.a.a., partner Rasmus Kierkegaard, arkitekt m.a.a. Mette Baarup, arkitekt m.a.a. Jonas Lehman, arkitekt m.a.a. Jeppe Stouby Mortensen, arkitekt m.a.a. Pawel Tujakowski, arkitektstuderende Arthur Naumann, arkitektstuderende Creo Arkitekter A/S Finn Sørensen, arkitekt m.a.a., partner Jørgen Petersen, arkitekt m.a.a. Steen Aagaard Rasmussen, arkitekt m.a.a. GBL, arkitekt og landskab Finn Sørensen, arkitekt m.a.a., partner Jørgen Petersen, arkitekt m.a.a. Steen Aagaard Rasmussen, arkitekt m.a.a. Balslev Rådgivende Ingeniører A/S Ole Vang Ipsen, projektleder HOVEDIDE ARKITEKTONISK VISION Forslaget koncentrerer sig især om, hvordan der kan skabes en helt ny identitet for Kolding Sygehus. FAM og den nye hovedindgang placeres vest for det eksisterende sygehus og danner en helt ny ankomstfacade og et nyt ankomsttorv. Den nye hovedindgang kommer til at ligge centralt i det samlede kompleks og den placering giver generelt kortere afstande for de besøgende. Fra det nye hovedindgangsområde er der således direkte adgang til FAM, til de nye sengeafsnit og til det eksisterende hospital. Forslaget anviser en løsning, hvor sengebygningen etableres oven på den eksisterende hovedakse jf. løsningen i generalplanen. Sengebygningen er udformet som en længebygning med fem sengeetager placeret ovenpå en tekniketage. FAM etableres på plan 2 i en ny toetagers bygning, mens OP, Opvågning samt Billeddiagnostik placeres på plan 3. DISPONERING AF GRUNDEN, HELHEDSPLAN, ANKOMST, PARKERING Forslag 4 tager på en overbevisende måde udgangspunkt i den logiske opbygning, Kolding Sygehus har i dag og fremstiller en interessant etapedeling, der udover FAM, Hovedindgang og Sengebygning anviser gode placeringer af nye ambulatorier og af det påtænkte sundhedshus. Kapellet foreslås flyttet til blok 11 jf. generalplanen. En placering tættere på FAM vil dog være mere hensigtsmæssig af hensyn til driften. Der foreslås en regulær og overskuelig, åben pergolaoverdækket forplads ved hovedindgangen. Den udgør det nye hospitals ankomst. Herfra er der adgang til såvel FAM og det eksisterende hospital som de nye auditorier. Helhedsplanen strammer parkeringsrummet op blandt andet ved placering af sundhedshuset i en såkaldt parkerings-piazza. Landskabsprojektet viser fin forståelse for Kolding Sygehus særlige landskabelige kvaliteter. Hospitalet er placeret som i en lysning i en skov og får på en naturlig måde trukket landskabet helt ind i komplekset: Via parkeringen til pergolaen på forpladsen og videre ind i bygningerne med udvidelsen opad i de eksisterende gårdhaver. Den trafikale løsning tager udgangspunkt i de to tilslutninger fra Skovvangen, hvoraf den sydlige bliver hospitalets primære indkørsel, mens den nordlige pri- 14

17 LUFTPERSPEKTIV Sengebygning/fase 3 HOVEDGREB Ankomst/fase 3 FAM/fase 2 ANKOMSTAREAL 15

18 mært er tilegnet varer og trafik til Mor-Barn centeret. Vejsystemerne udvides til tre spor og det forudsættes, at ambulancetilkørsel sker ad et særligt dedikeret spor fra den nordlige indkørsel på Skovvangen. Forpladsen ved den nuværende hovedindgang bringes i spil som parkeringsareal dels til det nye sundhedshus og dels til ambulante patienter med indkørsel fra Skovbrynet. Helikopterlandingspladsen foreslås placeret oven på den nye FAM bygning, hvilket vurderes at være for tæt på sengebygningen. Dette skal analyseres grundigt i det videre forløb. KOBLING TIL EKSISTERENDE BYGGERI FAM kobles på blok 6 og 8 således, at der på plan 3 kan etableres de ønskede udvidelser af hhv. OP og Billeddiagnostik. Hovedindgangen kobles på blok 4, således at der etableres et glasoverdækket atrium som fordelingsrum til hospitalets forskellige afdelinger. Sengebygningen placeres oven på den eksisterende hovedakse. Der etableres en særlig bro-tekniketage, der kan optage de særlige spænd i sengebygningen, hvis kræfter skal føres ned til terræn. De eksisterende trappe-/elevatorkerner i blok 3, 5 og 7 bygges om, så de også kan betjene de ny sengeafsnit. En ny elevatorgruppe etableres i forhallen i blok 4 ved hovedindgangen som hovedadgangsvej for pårørende og selvhjulpne patienter til den nye sengebygning, hvilket er en fin løsning. Der ikke anvist en tørskoet adgang til auditorierne fra hospitalsbygningen. Dette bør bearbejdes i det videre forløb. Den eksisterende hovedakse foreslås forskønnet med åbninger til gårdrum og med etablering af opholdsarealer i karnapper. FASER Forslaget redegør klart og detaljeret for, hvordan den ønskede fasedeling i fase 2, 3 og 4 kan gennemføres. Hovedaktiviteterne foregår i fase 2 med udvidelse af FAM og hhv. OP/Opvågning og Billediagnostik. Fase 2 indeholder desuden flytning af apoteket og udvidelse af Sterilcentral og Sengeredning. I fase 3 etableres forhal (med forbindelse til det eksisterende hospital), Auditorium og Sengebygning samt evt. flytning af personalekantine. Fase 4 er ikke nærmere beskrevet i forslaget, men følgende aktiviteter indgår: Ombygning af eksisterende bygninger til ambulatorier, forbedringer af eksisterende hovedakse og flytning af fys/ergo. Forslaget anviser, at den i fase 4 påtænkte udvidelse af Billeddiagnostik allerede gennemføres i fase 2. Forslaget forudsætter tillige flytning af direktion og projektafdeling fra blok 4 samt flytning af administration fra blok 3 (inden fase 2); alle tiltag, der skal granskes nærmere i det videre forløb. FAM FAM etableres i den nye toetagers behandlingsbygning. I plan 2 etableres Akut Modtagelse med FAM senge i samme plan. På plan 3 i den nye behandlingsbygning etableres udvidelser af hhv. OP og Billeddiagnostik. FAM er overordnet logisk disponeret med triagen som omdrejningspunkt, hvoromkring adskilte afsnit for traume, skadestue og modtagestuer placeres med adskilte flows for selvhenvendere og akutte patienter. Lægevagten er placeret hensigtsmæssigt med god forbindelse til forpladsen og til triagen. Der etableres adskilte adgange for hhv. selvhenvendere og ambulance/helikopter adgang. Med placering af helikopterlandingspladsen på taget er der direkte og hurtig adgang til OP og FAM. Udvidelserne af OP og Billediagnostik er godt disponeret og i direkte forlængelse af de eksisterende faciliteter. Operationsgangene er udformet uden særlig sterilgang, men med en række forrum, der tilgodeser, at krydskontaminering undgås. Forbindelser fra FAM til hhv. Billeddiagnostik og OP er gode og direkte. FAM-sengeafsnittet med isolationssenge forekommer veldisponeret og det er en fordel, at der er direkte adgang hertil fra FAM på samme plan. Det er problematisk, at FAM sengeafsnittet bygges så langt mod nord, at adgang til Mor-Barn centeret sløres. Dommerkomiteen har følgende bemærkninger til forslaget, der skal arbejdes videre på: Ambulancehallen er for lille. Der er ikke afsat tilstrækkelig med plads til parkering af lægebil med supportfunktioner i forbindelse med FAM. Man bør undgå at nedlægge eksisterende OP stuer i byggeperioden. 16

19 SENGEAFSNIT Sengebygningen er fint disponeret med to sengeafsnit à 24 senge pr. etage i en længebygning. Hvert sengeafsnit kan underdeles i sengeklynger à 8 senge. Alle sengestuer er jf. programmet enkeltværelser og orienteret enten mod øst eller mod vest. De 48 værelser pr. etage kan i aften- og nattetimerne overvåges fra samme central. Den enkelte sengestue forekommer veldisponeret og rummer gode tiltag omkring den helende arkitektur. Der arbejdes med skæve vinkler og fine træbeklædte opholdskarnapper i facaden. Længen er opdelt med 4 lodrette gårdhaver grønne skår - med tilknyttede opholdsarealer. De grønne skår medvirker til, at sengebygningen åbner sig op og forekommer mindre monoton. Der er en passende fordeling af opholdsstationer, arbejdsstationer og birum på den enkelte etage. 4 De eksisterende trappe-/elevatorskakte i hospitalsaksen ombygges og forlænges op igennem sengebygningen. Skaktene suppleres med et nyt sæt elevatorer, der har direkte forbindelse til den nye forhal. FLEKSIBILITET, GENERALITET OG ELASTICITET Forslag 4 opfatter fleksibilitet således, at ændringer i bygningernes brug skal være ukomplicerede, dvs. at konstruktioner, installationer og dagslysforhold skal være forberedte på disse ændringer. For at tilgodese generalitet er de enkelte rum givet generelle størrelser og dagslystilgange, så det samme rum nemt kan ombygges til flere formål og i FAM til forskellige udredningsforløb. De diagnostiske faciliteter i FAM kan fleksibelt anvendes af flere afdelinger. Særlig opmærksomhed har der været på at kunne omdanne sengestuer til ambulatorier. Elasticitet omhandler især muligheden for at kunne opføre mindre tilbygninger og foretage indskrænkninger. Alle funktioner kan udvides uden, at det går ud over de bagvedliggende funktioner. Facader kan demonteres, således at stort udstyr kan komme ind den vej uden driftsforstyrrelser. I disponeringen af sengebygningen er der udlagt en ekstra halv etage som fleksibelt areal. Dommerkomiteen finder forholdene om fleksibilitet, generalitet og elasticitet velbelyste i forslaget. 17

20 MATERIALER Facaderne udføres med hvide komposit/fiberline facader med åbne partier som lette elementer / partier i glas og træ. Der arbejdes med relieffer og forskydninger i facaden. Indvendigt foreslås træ indført som elementer i den hvide, kliniske verden. I sengestuerne er den indvendige facade beklædt med træfiner. I forslaget er den hvide verden brudt op med træpaneler og akustisk dæmpende tekstiler. Forslagets valg af materialer er fornuftigt, men dommerkomiteen finder det bortset fra kompositfacaderne noget traditionelt. INGENIØRMÆSSIGE FORHOLD De bærende konstruktioner er opbygget i beton med undtagelse af en gitterkonstruktion, der bærer sengebygningen. Gitterkonstruktionen er udført i stål og er tillige tænkt som delvist udnyttet til tekniketage for sengebygningen. I FAM er teknikområderne placeret på plan 1. De tekniske installationer er beskrevet på fornuftig vis og baseret på veldisponerede sygehustekniske principper. Den beskrevne brandstrategi virker ligeledes gennemarbejdet med gode løsninger. Det vurderes, at løsningerne giver en udmærket fleksibilitet. Evt. krav til sprinkling af bygninger under den nye sengebygning skal afklares i det videre forløb. Elevatorkapaciteten i sengebygningen er velproportioneret med 8 elevatorer fordelt på 4 passende placeringer. Sengebygningens placering over bygning 8 vil medføre, at en del af ventilationshuset på taget af blok 8 skal ændres. Forslaget forudsætter en del indgriben i det eksisterende byggeri, hvilket må forventes at give forstyrrelser for sygehusets drift i byggeperioden. Forslaget vil derfor kræve en detaljeret planlægning i udførelsesfasen for at begrænse generne for sygehusets drift. Herunder skal det overvejes, om antallet af søjler, der skal føres ned igennem bygningerne, kan begrænses. BÆREDYGTIGHED Forslagets miljø- og energiscreening vurderes at være delvist bearbejdet med en overordnet beskrivelse, nogen dokumentation og detaljering. ØKONOMI Dommerkomiteen anser det for sandsynligt, at forslaget i en videre bearbejdning kan holdes inden for den afsatte økonomiske ramme. Blandt andet kan udvalgte funktioner med brugsmæssig og økonomisk fordel flytte plads og man bør overveje placeringen af en heliport på terræn frem for på konstruktion. Dommerkomiteen anser det endvidere for nødvendigt, at der umiddelbart fokuseres på byggelogistik og hensynet til drift af det eksisterende hospital i projektet for den nye sengebygning. SAMMENFATNING Et stærkt forslag, der på en overbevisende måde svarer på alle de funktionelle udfordringer i programmet med en arkitektur, der afgørende vil give hospitalet en ny identitet, hvor særligt ankomstsituationen bør fremhæves. Den overordnede disponering gør, at husets infrastruktur bindes optimalt sammen. Forslaget indeholder på bedste vis en række funktionelle og robuste løsninger på blandt andet helhedsplan, ny hovedindgang, FAM og sengebygning. Forslaget er udformet med et arkitektonisk helhedsudtryk, der respekterer stedet og det eksisterende hospital. Samtidig formår forslaget at tilføre Kolding Sygehus en identitet, der signalerer moderne hospital. Forslaget giver det bedste svar på et sammenhængende sygehus og en enig dommerkomité har derfor udpeget forslag 4 som vinder af konkurrencen. Forslaget byder på særlige udfordringer med byggelogistik og drift, når sengebygningen oven på den eksisterende hovedakse skal etableres. 18

21 plan 5-9/ sengebygning sengeafsnit 4 plan 4/ tekniketage plan 3/ 1.sal plan 2/ stueetage plan 1/ kælder patienthotel patienthotel neonatal opvågning ny operation FAM senge operation barsels/fødegang teknik kontorer steril central depoter intensiv garderober teknik sengecentral fysiobilleddiagnostik terapi ny billeddiagnostik traume ambulatorier garderober garderober ny FAM teknik dagpladser depoter depoter/ teknik depoter ambulatorier LAB ny foyer apotek museum senge LAB Akut børneafdeling børneafdeling auditorier auditorier personalekantine forskercenter ambulatorier/ kliniske specialer/ dagkirugi FUNKTIONER SITUATIONSPLAN 19

22 20

23 4 B C C A B PLAN STUEETAGE 21

24 DIAGRAM ÅNDEHULLER NICHER LINK MELLEM NYT OG GAMMELT UDSIGT DIAGRAM ENERGI Værelset/den indre geometri skaber åbenhed v DIAGRAM VÆRELSER 22

25 4 PLANUDSNIT FAM C PLANUDSNIT AMBULATORIER 23

26 SNIT ØST-VEST SNIT NORD-SYD 24

27 4 ANKOMSTHAL 25

28 26

29 27 ØV RIGE FOR SLAG

30 1FORSLAG 1/10550 Dissing+Weitling architecture A/S Medplan A/S arkitekter, Oslo Buro Happold Limited, Engeneers UK/DK (alle ophavsret) Underrådgivere uden ophavsret: ISC, Rådgivende Ingeniører A/S Hansen, Carlsen & Frølund-Ha-Ca-Frø Ingeniørfirmaet P. A. Pedersen A/S Marianne Levinsen Landskab ApS HOVEDIDE, ARKITEKTONISK VISION Forslaget har et smukt og klart hovedgreb med et vartegn, som signalerer ankomst og hovedindgang. Sengetårnet er kløverformet og bryder derved facaden samtidig med, at det både nedtoner det monumentale i bygningsformen og virker imødekommende. Ideen om en forstærket hovedgade med åndehuller med en sammenbinding af naturen og udenomsarealerne finder dommerkomitéen er et flot træk. DISPONERING AF GRUNDEN, HELHEDSPLAN, ANKOMST, PARKERING Den nye hovedindgang virker overbevisende med et smukt lysindfald og en æstetisk, klar indretning med en fin adgang til sengeafsnit. Auditorier ligger godt placeret tæt ved hovedindgangen. Landskabsplanen skal fremhæves for sin gennemarbejdede indlevelse i ude-inde-forholdet omkring den helende arkitektur. De grønne rum binder de eksisterende bebyggelser fint sammen med de foreslåede nye bygninger. Forslaget indeholder gode vertikale og horisontale hovedtrafikkorridorer med en passende adskillelse af de selvtransporterende og sengeliggende patienter fra forsyningerne. Forslaget indeholder en god overordnet trafikal løsning. Dog forudsættes det, at der nedlægges og etableres nye parkeringspladser på et andet sted. Heliportens placering er ligeledes god i forhold til indgangen til FAM. Forslagets disponering vil kræve, at blok 2 med dagklinik og ortopædkirurgisk ambulatorium flyttes/genhuses inden påbegyndelse af byggeriet. KOBLING TIL EKSISTERENDE BYGGERI FAM-bygningen og den nye akutakse opføres mod vest med en kobling til bygning 8 (OP) og bygning 6, som er fint løst både funktionelt og arkitektonisk. Det nye sengetårn med den nye hovedindgang kobles til den centrale hovedgade hvor hovedindgangen ligger i dag. Arkitektonisk har sengetårnet en smuk placering, som dog funktionelt vurderes mindre hensigtsmæssig. FASER I fase 2 opføres en ny FAM-bygning med akutmodta- 28

31 LUFTPERSPEKTIV SITUATIONSPLAN 29

32 gelse og observationssenge mod vest. I fase 3 opføres nyt sengetårn med en ny hovedindgang i de to nederste niveauer mod nord. Faseopdelingen er grundigt beskrevet i forslaget med en realistisk rækkefølge i udbygningen af sygehuset. FAM FAM s udformning står dog mindre klart i det samlede hovedgreb. Dommerkomitéen finder den lange afstand mellem FAM s placering og det foreslåede nye sengetårn uhensigtsmæssig. Det vurderes, at dette vil give for store gener i den daglige drift. FAM og OP er i deres udformning overbevisende og viser gode og hensigtsmæssige planløsninger. Placeringen af FAM-senge på plan 3 er dog upraktisk. Det virker heller ikke optimalt, at selvhenvendere skal om på bagsiden af bygningen. I stedet burde indgangen og ambulanceporten spejlvendes, så krydsende trafik undgås. SENGEAFSNIT Sengetårnets kløverform indeholder 24 senge pr. etage med rolige sengeafsnit uden gennemgang. Forslaget fremhæves for ideen om det tætte sengeafsnit, der med sine fællesarealer frem for gange signalerer hjem og nærvær. INGENIØRMÆSSIGE FORHOLD I FAM er de bærende konstruktioner baseret på bærende ydervægge og etagedæk i beton. Sengebygningens ydervægge består af bærende beton og etagedæk er udført som paddehattekonstruktion i beton. Bygningernes stabilitet løses i trappe-/elevatorkerner. Det vurderes, at valget af konstruktionsprincip rummer en bred fleksibilitet. Løsningerne for de tekniske installationer er velovervejede med interessante energi- og indeklima- overvejelser. Det vurderes, at løsningerne giver en god fleksibilitet. Teknikrum i FAM er placeret i plan 1 og 4 og i sengebygningen er teknikrum placeret i plan 0 og 12, hvorfra installationerne fordeler sig. Tre elevatorer i sengebygningen må forventes at være i underkanten. Forslaget forudsætter en del indgriben i det eksisterende byggeri, hvilket må forventes at give forstyrrelser for sygehusets drift i byggeperioden. BÆREDYGTIGHED Forslagets miljø- og energiscreening vurderes at være meget gennemarbejdet med detaljerede løsningsmuligheder, analyser og dokumentation. ØKONOMI Dommerkomitéen anser det for sandsynligt, at forslaget i en videre bearbejdning kan holdes inden for den afsatte økonomiske ramme. FLEKSIBILITET, GENERALITET OG ELASTICITET Forslaget vurderes at have en god fleksibilitet. I sengetårnet er vist en plan med en fremtidig reduktion i antallet af sengepladser og ombygget til undersøgelsesrum, dagkirurgi og radiologi. Planen illustrerer en passende elasticitet. MATERIALER FAM s facader udføres i lyse betonelementer med vandrette vinduesbånd forsynet med lodrette, faste alu-lameller. Sengetårnets facader udføres i etagehøje glasfacade-elementer med indbyggede, lodrette solafskærmningslameller. Facaderne vil fremstå i en flot opdateret kontrast til det eksisterende sygehus. SAMMENFATNING Forslaget fremstår som en smuk helhed i et fint samspil med det eksisterende sygehus. Planerne er gennemarbejdede og veldokumenterede. Forslaget skal også fremhæves for en god og grunding formidling med let forståelige diagrammer og en smuk grafisk fremstilling. Dommerkomitéen ser dog placeringen af sengetårnet i forhold til FAM som et væsentligt problem i forhold til afstande og daglig drift. Derfor har dommerkomitéen ikke kunnet udpege dette forslag som vinder af konkurrencen. 30

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 INDhold Indledning 7 KONKURRENCEfakta 8 FASE 2 Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 FASE 1 Generelle bemærkninger FASE 1

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

E v a l u e r i n g s r a p p o r t

E v a l u e r i n g s r a p p o r t E v a l u e r i n g s r a p p o r t K O N K U R R E N C E O M B Y G G E A F S N I T 8 S t a t i o n s o m r å d e t i C a r l s b e r g B y e n j u l i 2 0 1 1 KOLOFON Redaktion: Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder Københavns Kommune November 2009 Redaktion aa Konkurrencer Design 2+1 Idébureau tryk Rosendahls Fihl Jensen

Læs mere

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // INDHOLD 2 Indledning 4 Bedømmelsen 5 Konkurrencens forløb 8 COBE 18 entasis 26 Kragh og Berglund 30 Kristine Jensens Tegnestue 34 Polyform Arkitekter ApS

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region midtjylland Hospitalsenheden Horsens Genealplan 2013 Udgivet af Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Layout og print:

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING. Hoffmann A/S. Enemærke & Petersen A/S. Jorton A/S. Jørgen Friis Poulsen a/s. HP Byg A/S Langkærparken Ankomstfacade View B

DOMMERBETÆNKNING. Hoffmann A/S. Enemærke & Petersen A/S. Jorton A/S. Jørgen Friis Poulsen a/s. HP Byg A/S Langkærparken Ankomstfacade View B 3168 802 JORTON A/S Robert Fultons Vej 16 8200 Aarhus Roust Spær A/S Tinggården, Roust 6818 Åre Kærsgaard & Andersen A/S Kastevej 21a 9000 Aalborg CENERGIA Energy Consultants Herlev Hovedgade 195 2730

Læs mere

Tilpasning mellem 85 og 125

Tilpasning mellem 85 og 125 Maj 2014 Tilpasning mellem 85 og 125 m 2 AlmenBolig+ Tømmergården, Jyllinge Bedømmelseskomiteens betænkning Bedømmelseskomiteens betænkning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE BEMÆRKNINGER... 2 TILBUDSGIVERE...

Læs mere

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser.

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden December 2008 Koncern Plan

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER

FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning, februar 2013 FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Redaktion: Arkitektforeningens

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik...

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik... 2 8.O KTOB ER 2 01 0 Indholdsfortegnelse Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4 ATRA arkitekter a/s Vestergade 6 7500 Holstebro Tlf: 97 42 05 11 Kontaktperson: Sigurd Jakobsen Arkitekt M.A.A

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Konkurrencebetingelser 13. JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger...4 1.1 Baggrund...4 1.2 Konkurrencens forløb...4 1.3 Konkurrenceudskriver...5 1.4 Konkurrencens

Læs mere

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] Musholmfonden Konkurrenceprogram august 2012 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDBYDELSE OG FORMÅL...4 2. KONKURRENCENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere