Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3"

Transkript

1

2 Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Aktionærinformation 14 Årsregnskab 1. januar december 19 Totalindkomstopgørelse 19 Balance 20 Pengestrømsopgørelse 22 Egenkapitalopgørelse 23 Oversigt over noter til årsregnskabet 24 1

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat, pengestrømme og finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Horsens, den 8. marts 2012 Direktion: Henrik Ravn direktør Bestyrelse: Ole W. Rasmussen Ole Simonsen Gert Ejvin Petersen formand næstformand Bent Poder Michael Mortensen 2

4 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til kapitalejerne i Fodboldalliancen AC Horsens A/S Vi har revideret årsregnskabet for Fodboldalliancen AC Horsens A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Horsens, den 8. marts 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kaj Blom statsaut. revisor Morten Klarskov Larsen statsaut. revisor 3

5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Fodboldalliancen AC Horsens A/S Langmarksvej Horsens Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 16. marts 1982 Hjemsted: Horsens Bestyrelse Ole W. Rasmussen (formand) Ole Simonsen (næstformand) Gert Ejvin Petersen Bent Poder Michael Mortensen Direktion Henrik Ravn Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé Horsens Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 12. april 2012 på Learnmark, Stadionsvej 2, 8700 Horsens. 4

6 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal tkr Hovedtal Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Årets resultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrøm fra driften Pengestrøm til investering, netto Heraf til investering i materielle aktiver Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Overskudsgrad -22,6-41,2-14,2 13,2 13,6 Soliditetsgrad 63,0 73,5 83,4 83,9 78,1 Egenkapitalforrentning -45,6-39,3-9,1 13,5 15,9 Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr. -3,0-3,9-1,1 1,7 4,2 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), kr. -3,0-3,9-1,1 1,7 4,2 Gennemsnitligt antal ansatte Resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Der henvises til definitioner og begreber på side 50. 5

7 Ledelsesberetning Virksomhedens hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet har i regnskabsåret 2011 bestået i at drive fodboldvirksomhed, og dermed beslægtet virksomhed. Aktiviteterne omfatter salg af sponsorater, entré- og tv-indtægter, samt indtægter ved deltagelse i turneringer, der er foreskrevet af Dansk Boldspil Union. Herudover omfatter aktiviteten køb, salg og udlejning af spillere, samt arbejde med udvikling af talenter via selskabets koncept Den Gule tråd. AC Horsens A/S strategi er at udvikle virksomheden til en oplevelsesvirksomhed, der når ud til et endnu bredere publikum og dermed skaber større synlighed i lokalområdet, regionalt samt nationalt og dermed styrker grundlaget for fremtidig sponsorindtjening. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Den økonomiske udvikling i AC Horsens A/S var omsætningsmæssigt i positiv fremgang i 2011 i forhold til 2010, men resultatet stod dog ikke mål med de opstillede resultatforventninger for Resultatet for 2011 må derfor samlet set vurderes som værende ikke tilfredsstillende. Omsætning Årets samlede omsætning blev 42,3 mio. kr. mod 30,9 mio. kr. i Omsætningsstigningen skyldes primært øgede TV-indtægter i anden halvdel af 2011, samt øgede sponsorindtægter, matchday indtægter og øget udlejning af loungefaciliteter. Den samlede omsætning står dog ikke mål med samlede omsætningsforventning for Resultat Årets underskud efter skat på 9,2 mio. kr. betegnes af bestyrelsen som værende ikke tilfredsstillende. Årets underskud ligger inden for de tidligere udmeldte forventninger om et underskud før skat på 8-10 mio. kr. for Det negative resultat skyldes primært at sponsorindtægter ikke stod mål med forventningerne for På indtægtssiden har tv-aftalerne for så vidt angår anden halvdel af 2011 haft en positiv indvirkning på resultatet. Betalingen for tv-aftalerne tilfalder hovedsagligt klubberne i Superligaen. Beløbet fordeles efter forskellige parametre, hvoraf placeringsdelen ikke er en uvæsentlig faktor. AC Horsens A/S opnåede i første halvdel af året en slutplacering som nr. 9 i Superligaen, hvilket betød at TV-pengene udgjorde en lavere andel end forventet. Placeringen i Superligaen i efteråret 2011 var en flot placering som nr. 4 og har betydet en større andel af TV-pengene end forventet. Udbetalingen af TV-penge er afhængig af den likviditet, der følger af aftalen. AC Horsens A/S har ikke som tidligere et tilgodehavende vedrørende TV-midlerne. Transferaktiviteter Årets resultat er endvidere præget af få indtægtsgivende transferaktiviteter. Vi har i året solgt Andreas Augustsson til Elfsborg i Sverige for et ikke offentliggjort transferbeløb. 6

8 Ledelsesberetning På tilgangssiden har vi tilknyttet følgende spillere på købsaftaler: Henrik Toft købt i OB og tiltrådt pr. 1. juli 2011 Jeppe Mehl købt i EFB og tiltrådt pr. 1. juli 2011 Der har ikke været yderligere transferaktiviteter i Aktiviteter Året 2011 har været præget af mange arrangementer i vores skyboxe og loungefaciliteter, hvor musikarrangementer, foredrag og private fester mm. har sikret, at vi har grobund for flere aktiviteter i de kommende år. Der har i 2011 været stor fokus på at skabe eventlignende arrangementer i forbindelse med afvikling af vore hjemmekampe på CASA Arena Horsens, og det er tiltag, der vil være støt stigende i de kommende år. Egenkapital Selskabets egenkapital udgør 15,6 mio. kr. pr. 31. december 2011, hvilket opfylder DBU s licenskrav i forhold til lønsummen. Pengestrømme Årets pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde et positivt bidrag på 1,1 mio. kr. mod et negativt bidrag på 4,8 mio. kr. i Selskabets pengestrøm fra investeringsaktivitet er negativ med 2,4 mio. kr., mens pengestrøm fra finansieringsaktivitet er positiv med 0,5 mio. kr. Usikkerhed ved indregning og måling Transferrettigheder er opført til 6,2 mio. kr., men markedsværdien vurderes at være væsentlig højere. Transferrettigheder er regnskabsmæssigt behandlet som anført under anvendt regnskabspraksis, men da værdien for selskabet er afhængig af spillernes præstationer, eventuelle skader m.v., så er måling af transferrettigheder forbundet med en vis usikkerhed. Sportslig udvikling For AC Horsens A/S er året 2011 forløbet tilfredsstillende. En placering som nr. 9 i Superligaen ved udgangen af sæson 2010/11 betød, at målsætningen om overlevelse i år ét efter oprykningen i 2009/10 blev efterlevet. Efter opnået målsætning om forbliven i Superligaen, gik AC Horsens A/S styrket ind til den nye sæson. Med fastholdelse af truppen fra foråret suppleret med nye spillere, lykkedes det at opnå en flot 4. plads i Superligaen ved afslutning af efteråret Herudover lykkedes det AC Horsens A/S at spille sig i semifinalerne i Pokalturneringen mod HB Køge med mulighed for at komme i Pokalfinalen den 17. maj Ledelsen har stor tiltro til, at det skal lykkes at sikre en placering fra nr. 6 og opefter i Superligaen ved sæsonens afslutning ultimo maj

9 Ledelsesberetning Den fremtidige sportslige målsætning er fortsat deltagelse i Superligaen og en etablering som midterklub. Herudover skal det samtidig sikres, at AC Horsens A/S er en attraktiv klub for talentfulde spillere, der ønsker at finde et springbræt til en stor fodboldkarriere. Den sportslige målsætning er ligeledes at udvikle konceptet omkring udvikling af trænere og ungdomsspillere i konceptet Den Gule Tråd. Dette sker i tæt samarbejde med AC Horsens A/S 20 samarbejdsklubber i regionen, et koncept som er unikt i dansk fodbold, da det tager udgangspunkt i udvikling af trænere og spillere fra U5 til og med U19. Ligeledes er det en målsætning at sikre, at AC Horsens A/S er en attraktiv klub blandt danske og udenlandske spillere at komme til. Dette skal ske igennem god mandskabspleje, professionel behandling af medarbejdere, udvikling af spillerne enkeltvis, udvikling af holdet, positiv spillestil og sidst men ikke mindst gode resultater i den danske Superliga. Johnny Mølby har fungeret som cheftræner og sammen med diverse assistenttrænere, har vi haft et godt trænerteam i Mads Rieper, som tiltrådte 1/ på en kort aftale, ønskede af tidsmæssige årsager ikke at fortsætte i AC Horsens A/S, og i stedet ansatte vi Jan Vingaard pr. 1/ Vi har en trænerstab i konstant udvikling, og en stab der sikrer, at vi fortsat har stor tiltro til positive sportslige resultater i fremtiden. I foråret 2011 havde vi et gennemsnitligt tilskuertal på tilskuere, og i efteråret 2011 har vi haft et gennemsnitligt tilskuerantal på i Superligaen. Det er en positiv fremgang i forhold til tidligere år og med løbende nye tiltag og gode sportslige resultater, er der en forventning om, at tilskuerantallet også for de kommende år vil være i positiv fremgang. Spillere Antallet af kontraktansatte fodboldspillere udgør 24 pr. 31. december Hertil kommer kontrakter med en række udviklingsspillere. I regnskabsåret 2011 har vi taget afsked med følgende kontraktspillere: Allan K. Jepsen, indstillet karrieren Rasmus Katholm, kontraktudløb Andreas Augustsson, Elfsborg Issey Nakajima-Farran, fritstillet Jimmy Mayasi, fritstillet Alloune Kebe, fodboldinvalid Casper Johansen, fritstillet Tonny Brockmann Christiansen, kontraktudløb Sebastian Andersen, lejeaftale med EFB udløbet I regnskabsåret 2012 har vi frem til regnskabsaflæggelsen taget afsked med følgende kontraktspillere: Gilberto Macena, Shandong Luneng Taishan FC 8

10 Ledelsesberetning I regnskabsåret 2011 har vi tilknyttet følgende kontraktspillere: Alexander Andersen, Viborg FF Jeppe Mehl, EFB Søren Jensen, Randers FC Henrik Toft, OB Sebastian Andersen, lejeaftale med EFB Herudover er der forlænget aftaler med følgende spillere: Martin Retov, Nabil Aslam, Søren Jochumsen, Nicolai Nielsen, Christian Madsen og Hamza Kizil. Der er endvidere indgået aftaler med en række udviklingsspillere. Kapitalberedskab Selskabets egenkapital udgør 15,6 mio. kr. Aktieemission/kapitaltilførsel Bestyrelsen i AC Horsens har besluttet at gennemføre en aktiemission/kapitaltilførsel i foråret Baggrunden for dette tiltag er, at man ønsker at øge egenkapitalen, således at AC Horsens har økonomien til fortsat at sikre fodbold på højt niveau. Målet for AC Horsens er, at den daglige drift kører i positiv gænge, og at man via en aktieemission sikrer en fortsat stabil økonomi i AC Horsens. De nærmere præmisser og tidsplan med videre, vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt primo I den forbindelse er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling hvor selskabets aktiestørrelse foreslås nedsat til 1 kr. pr. stk. Forventninger til fremtiden Selskabet har i regnskabsåret fortsat forpligtet sig vedrørende leje af lounge, skyboxe og kontorfaciliteter, samt fortsættelse af tidligere indgået brugskontrakt med Horsens Kommune vedrørende stadion. Selskabet budgetterer for 2012 med en forøgelse af sponsorindtægter og salg fra boder og øget entreindtægter, ligesom der budgetteres med en forøgelse af TV-penge i forbindelse med den nye TV-aftale, som træder i kraft i efteråret Herudover er målsætningen også en placering som minimum nr. 6 i Superligaen i sæsonen 2012/13. Selskabet forventer ligeledes en væsentligt større lejeindtægt i forbindelse med udlejning af skyboxe og lounge under afholdelse af EU formandsmøde i Horsens i perioden april - juni

11 Ledelsesberetning For det kommende regnskabsår budgetterer bestyrelsen med en omsætning på mellem mio. kr. og et resultat før skat på mellem 4 7 mio. kr. heri indeholdt gevinst ved salg af Gilberto Macena. Den globale økonomiske situation kan også i 2012 komme til at påvirke AC Horsens A/S i højere grad end umiddelbart forventet. AC Horsens A/S har i 2011 og fremover fundet det niveau, spillemæssigt og udgiftsmæssigt, der kræves for at fastholde positionen som Superligahold. Der vil i årene fremover blive fokuseret på videreudvikling og salg af spillere. Samtidig er der en forventning om at sponsor-, entre- og øvrige stadionindtægter vil stige. Selskabets egenkapital forventes reetableret gennem fremtidig drift i takt med, at selskabets aktiviteter bliver overskudsgivende og ved tilførsel af kapital. Videnressourcer Fodboldspillerne besidder kompetencer inden for områderne omkring deres erhverv, mens trænerstaben besidder kompetencer indenfor coaching, mandskabspleje og talentudvikling af unge fodboldtalenter, i overensstemmelse med det udviklede spillekoncept. Udviklingsaktiviteter Selskabet vil i tæt samarbejde med Sports College Horsens og Horsens Kommune, som Team Danmark Eliteidrætskommune, fortsat arbejde på at forbedre mulighederne for udvikling af unge talenter. Selskabet har skabt nye og forbedrede rammer og aftaler i forhold til ungdomsholdene for, at disse igen kan opnå placeringer i de bedste rækker. Rammerne er nogle af de bedste i Danmark for unge talenter, herunder bl.a. et nyt lejlighedskompleks i samarbejde med Sports College Horsens for unge talenter i AC Horsens A/S. Selskabet har opnået DBU B-ungdomslicens. Planerne indeholder væsentlige investeringer i talentudviklingen, der er en nødvendig forudsætning for fremtiden. Talentudviklingskonceptet Den Gule Tråd er et gennemarbejdet værktøj, som bruges af alle, der under AC Horsens A/S vinger arbejder med talentudvikling. I udviklingen af talentmassen i Horsens og omegn nyder selskabet godt af samarbejdet med moderklubben HFS samt 20 samarbejdsklubber i lokalområdet. Begivenheder efter balancedagen AC Horsens A/S solgte i februar 2012 Gilberto Macena til Shandong Luneng Taishan FC. Ved salget tilfalder der AC Horsens A/S et stort millionbeløb, der vil påvirke regnskabsåret 2012 særdeles positivt. 10

12 Ledelsesberetning Risici Spillere og trænere Selskabet er afhængigt af sine spillere og trænere, idet der over en sæson kan forekomme formsvigt og skader, som medfører svagere sportslige resultater, ligesom der er risiko for, at spillere rammes af karantæner. Kontrakten med cheftræner Johnny Mølby løber frem til sommeren Salg af nøglespillere kan give en økonomisk gevinst, men samtidig kan der være risiko for, at et salg af nøglespillere vil påvirke de sportslige resultater i en periode. Selskabet har søgt at minimere denne risiko ved kontinuerligt at sammensætte en spillertrup, hvor kompetente afløsere kan træde ind i tilfælde af et salg og/eller skader af en nøglespiller. Sportslig udvikling De sportslige resultater har en væsentlig betydning for den økonomiske udvikling i AC Horsens A/S. Gode sportslige resultater medfører større TV- og matchday indtægter m.v., mens en længere periode med svage sportslige resultater alt andet lige vil give færre TVpenge, entréindtægter og sponsorindtægter. Det er derfor af væsentlig betydning, at AC Horsens A/S fastholder sin status som Superligaklub. En eventuel nedrykning til 1. division vil medføre et betydeligt fald i selskabets indtægter. Sponsorer Sponsorindtægter udgør en væsentlig del af indtægterne. Negative konjunkturer kan påvirke udviklingen på dette område negativt. Finansielle risici Selskabet vurderer ikke at have væsentlige finansielle risici. For beskrivelse af selskabets finansielle risici henvises til note 24 om finansielle risici og finansielle instrumenter. Miljøforhold Selskabet har ingen specielle miljømæssige forhold. Virksomhedsledelse GXG Markets stiller ikke krav til de optagne selskaber i relation til god selskabsledelse. Selskabet er derfor ikke forpligtet til at følge særlige ordninger for god selskabsledelse. 11

13 Ledelsesberetning Selskabet lægger dog vægt på, at selskabets aktionærer og interessenter i øvrigt til enhver tid har tilgængelige oplysninger om selskabets virksomhed, og at selskabets virksomhed til enhver tid kan varetage samtlige interessenters interesser på bedst mulig vis. Selskabet vil i den anledning særligt fremhæve, at: AC Horsens A/S ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af AC Horsens A/S og fører tilsyn med selskabet og sikrer, at det ledes på forsvarlig vis. Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse. Reglerne for bestyrelsens og direktørens indbyrdes kompetence og opgaver fastlægges i bestyrelsens forretningsorden, som ajourføres årligt. Bestyrelsen og direktionen har tiltrådt et regelsæt for handel med selskabets aktier. Formålet er dels at udelukke, at intern viden videregives til uvedkommende, dels at undgå overtrædelse af reglerne om insiderhandel. Desuden har AC Horsens A/S fastsat regler for handel med egne aktier. Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne have 5-11 medlemmer og tæller p.t. 5 medlemmer. Samtlige medlemmer er valgt direkte af aktionærerne på generalforsamlingen for 1 år af gangen. AC Horsens A/S vurderer, at bestyrelsen med sin nuværende sammensætning har den viden, bredde og professionelle erfaring, som er relevant i forhold til selskabets behov og udviklingsplaner. AC Horsens A/S lægger stor vægt på, at der ikke er nogen begrænsninger i aktionærernes ret til og mulighed for at øve indflydelse i selskabet. Hver aktie på 10 DKK giver 1 stemme, og der er ingen begrænsninger i stemmeret, ejerskab eller aktiernes omsættelighed. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne eller aktieselskabsloven kræver noget andet. AC Horsens A/S udsender periodemeddelelser, delårsrapporter, årsrapport og andre meddelelser med relevant finansiel information via GXG Markets, så aktionærer og markedet generelt får de informationer om selskabet, som er nødvendige for at få et retvisende billede af selskabets virksomhed. Hovedelementerne i interne kontrol- og risikostyringssystemer Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabets risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelsen af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg bestående af formand og næstformand. Selskabets interne kontrol- og risikostyringssystemer er udarbejdet med skyldig hensyntagen til den lille organisation og smalle bemanding. Kontrolsystemerne optimeres løbende stadig med skyldig hensyntagen til organisationen. 12

14 Ledelsesberetning Bestyrelsen og revisionsudvalget vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med selskabets aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen har vedtaget politikker/procedurer m.v. inden for forretningsgange, autorisationer, attestationer, intern og ekstern rapportering samt godkendt it-strategi og it-sikkerhedspolitik. Direktionen overvåger løbende overholdelsen af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og rapporterer løbende herom til bestyrelsen og revisorudvalget. Bestyrelsen og revisionsudvalget foretager mindst én gang om året en overordnet risikovurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Kontrolaktiviteterne tager udgangspunkt i risikovurderingen. Målet med kontrolaktiviteterne er at sikre at de udstukne politikker, procedurer m.v. opfyldes, samt rettidigt at forebygge og rette eventuelle fejl, afvigelser mangler m.v. Der er etableret en formel rapporteringsproces med månedlige rapporteringer og kvartalsvis periodemeddelelser med skøn for året. Bestyrelsen lægger vægt på, at der inden for de rammer, der gælder for børsnoterede selskaber er en åben kommunikation i virksomheden, samt på, at den enkelte kender sin rolle i den interne kontrol i virksomheden. Informationssystemerne indrettes på, at virksomheden til stadighed kan rapportere troværdigt og kontrollere med henblik på effektivt at styre virksomheden operationelt, finansielt og i overensstemmelse med gældende lovgivning og forskrifter. De generalforsamlingsvalgte revisorer rapporterer i revisionsprotokollen til bestyrelsen væsentlige svagheder i selskabets kontrolsystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen og revisionsudvalget overvåger, at direktionen reagerer effektivt på eventuelle svagheder, samt at aftalte tiltag implementeres som planlagt. Samfundsansvar AC Horsens A/S har stor fokus på ansvarlighed overfor samfundet og alle dets interessenter i de lande og lokalsamfund, hvor der opereres direkte eller indirekte gennem underleverandører. Selskabet har endnu ikke vedtaget formelle politikker på området, og det praktiske arbejde med at implementere, systematisere og dokumentere indsats og resultater er på et tidligt stadie. AC Horsens A/S vil i de kommende år arbejde på at styrke dette med følgende fokusområder: 13

15 Ledelsesberetning AC Horsens A/S deltager gennem tætte relationer til moderklubben HFS, Sports College Horsens og de 20 samarbejdsklubber i lokalområdet, aktivt i det østjyske foreningsliv. AC Horsens A/S har vedtaget en antidiskriminationspolitik, der er indføjet i ordensreglementet for CASA Arena Horsens. Ordensreglementet findes på vores hjemmeside. Der har ikke været brud på ordensreglementet i AC Horsens A/S har kendskab til UEFA 10-punktsplan, og selskabet er indstillet på aktivt at støtte og at deltage i DBU arrangementer om Fair Plays og Respekt i forbindelse med kampe på udvalgte dage. Der tages afstand fra vold på banen og uro på tilskuerpladserne. I forbindelse med afvikling af vores hjemmekampe er der etableret et tæt samarbejde med erfarne og veluddannede sikkerhedsfolk, med henblik på at sikre en positiv og sikker afvikling for spillere og tilskuere og med mindst muligt gene for omgivelserne. I 2011 har der ikke været tilfælde af vold og uro omkring kampafvikling. AC Horsens A/S har fokus på sine miljøpåvirkninger i Danmark og i lokalområdet og søger til stadighed at minimere forbruget af energi på stadion, bl.a. resulterende i investeringer i energisparende produkter. Aktionærinformation Aktiekapital Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr., svarende til stk. aktier à 10 kr. Aktierne er noteret på GXG Markets under fondskode DK Der er en aktieklasse og ingen begrænsninger i stemmeret eller begrænsninger i aktionærrettighederne. Selskabet blev noteret første gang den 28. december Udbytte Bestyrelsen har i øjeblikket ikke planer om at foreslå, at der udloddes udbytte. Eventuelle overskud forventes anvendt til at styrke selskabets økonomiske stilling, så den positive sportslige udvikling kan fortsættes, samt at der eventuelt kan iværksættes aktiviteter på andre forretningsområder. Aktionærernes eventuelle økonomiske gevinst ved investering i selskabet må derfor forventes at være i forbindelse med en stigning i aktiekursen frem for udlodning af udbytte. Der har ikke været udbetalt udbytte hidtil. Politik for egne aktier Selskabet har ingen politik for egne aktier eller bemyndigelse til at erhverve sådanne. 14

16 Ledelsesberetning Aktionæraftaler Ledelsen bekendt er der ikke indgået nogen aktionæroverenskomster vedrørende selskabet. Informationspolitik og oplysninger til aktionærer Selskabet informerer om alle væsentlige forhold for prisfastsættelsen af selskabets aktier. Selskabet udarbejder periodemeddelelser og delårsrapporter, samt årsrapporter og disse offentliggøres via GXG Markets. Aktionærer, kapital og stemmer Selskabets aktiekapital på kr. består af stk. aktier med hver 1 stemme. Aktienøgletal Gennemsnitligt antal udestående aktier (1.000 stk.) Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr. -3,0-3,9-1,1 1,7 4,2 Udvandet resultat pr. aktie, (EPS-D), kr. -3,0-3,9-1,1 1,7 4,2 Indre værdi pr. aktie, kr. 5,1 8,1 12,1 13,1 11,5 Børskurs, ultimo, kr. 3,5 5,0 6,00 8,00 - Kurs/indre værdi (P/BV) 0,7 0,6 0,5 0,6 - Resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i henhold til IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2010". Der henvises til nøgletalsdefinitioner, side

17 Ledelsesberetning Aktionærsammensætning Antal aktier Kapital stk. % Poder Invest, Horsens A/S, Horsens ,9 Ejendomsselskabet CASA A/S, Horsens ,0 Jyske Medier A/S, Horsens ,5 Øvrige navnenoterede aktionærer ,7 Ikke-navnenoterede aktionærer ,9 I alt ekskl. egne aktier ,0 Egne aktier 0 0, ,0 Fodboldalliancen AC Horsens A/S register over selskabets insidere udgør følgende: Antal aktier stk. Kursværdi tkr. Den samlede bestyrelse og direktion Den samlede aktiebesiddelse for øvrige insidere 0 0 Regler for udpegning og udskiftning af medlemmer i selskabets bestyrelse Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-11 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ændring af vedtægter Ændring af selskabets vedtægter besluttes ved simpel stemmeflerhed. 16

18 Ledelsesberetning Udsendte meddelelser i 2011 og 2012 Fodboldalliancen AC Horsens A/S har udsendt følgende meddelelser til GXG Markets: 14. januar 2011 Finanskalender for AC Horsens 31. januar 2011 AC Horsens lejer Sebastian Andersen 01. februar 2011 AC Horsens køber Jeppe Mehl 01. februar 2011 AC Horsens aktiviteter i januar februar 2011 AC ophæver kontrakten med Casper Johansen 10. marts 2011 Årsrapportmeddelelse april 2011 Generalforsamlingsprotokollat april 2011 Periodemeddelelse 1. kvartal juni 2011 AC Horsens ophæver kontrakten med Mayasi 23. juni 2011 Salgs- og udviklingschef søger nye udfordringer 28. juni 2011 AC Horsens henter Vingaard 15. juli 2011 AC Horsens køber Henrik Toft 16. august 2011 Oplysninger i henhold til værdipapirhandelslovens 27b 18. august 2011 Delårsrapport oktober 2011 Periodemeddelelse 3. kvartal oktober 2011 Information om aktieemission 18. november 2011 AC Horsens henter Veselovsky 18. november 2011 AC Horsens forlænger med Johnny Mølby 05. december 2011 Finanskalender for 2012 for AC Horsens 01. februar 2012 AC Horsens lejer Johan Absalonsen 10. februar 2012 AC Horsens forhandler om Macena 17. februar 2012 Gilberto Macena solgt til Shandong Luneng Taishan FC 24. februar 2012 Ekstraordinær generalforsamling Forventede meddelelser i 2012 Fodboldalliancen AC Horsens A/S forventer at udsende følgende meddelelser m.v. i 2012: 8. marts 2012 Årsrapportmeddelelse 12. april 2012 Ordinær generalforsamling 30. april 2012 Periodemeddelelse 1. kvartal august 2012 Halvårsrapport 25. oktober 2012 Periodemeddelelse 3. kvartal

Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 89 94 37 28

Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 89 94 37 28 Fodboldalliancen AC Horsens A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 89 94 37 28 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 4 Forventninger til 2014 8 Ikke-finansielle

Læs mere

Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 89 94 37 28

Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 89 94 37 28 Fodboldalliancen AC Horsens A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 89 94 37 28 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 4 Forventninger til 2015 7 Ikke-finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S.

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Årsrapport for regnskabsåret 2011 Indberettet til GXG Markets den 16. marts 2012 Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Vedlagt følger

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S

SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S ÅRSRAPPORT 2014 SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S CVR-nr. 34485216 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Hovedpunkter og forventninger... 3 Hovedtal for koncernen... 4 Nøgletal for koncernen... 5 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Regnskab for 2013/2014. CVR-nr. 19 56 02 01

ATHENA IT-GROUP A/S. Regnskab for 2013/2014. CVR-nr. 19 56 02 01 ATHENA IT-GROUP A/S Regnskab for 2013/2014 CVR-nr. 19 56 02 01 INDHOLD Selskabsoplysninger m.v. 2 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 9 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2010/2011

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2010/2011 BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12 Årsrapport 2010/2011 BRD. KLEE A /S Gadagervej 11 2620 Albertslund T 43 868 333 F 43 868 388 E klee@klee.dk www.klee.dk Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

DSB S-tog a/s 2007* 2008 2009 2010 2011

DSB S-tog a/s 2007* 2008 2009 2010 2011 DSB S-tog a/s årsrapport 2011 Hoved- og nøgletal DSB S-tog a/s 2007* 2008 2009 2010 2011 Resultatopgørelse i mio. kr. Passagerindtægter 1.055 1.031 1.077 1.097 1.206 Indtægt fra trafikkontrakt 1.422 1.355

Læs mere

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 DANTAX A/S CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 1/7 2013 30/6 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE - Ledelsesberetning... 1-6 Ledelsens regnskabspåtegning... 7 Den uafhængige revisors erklæringer... 8 Resultatopgørelse

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com Årsrapport 1. juli 2010 30. juni 2011 www.mannaz.com www.mannaz.com ÅRSRAPPORT 2010/2011 Mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51. Meddelelse nr. 08/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. marts 2014 Meddelelse nr. 08/2014: Årsrapport 2013 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport

Læs mere

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75 1 SEMLER HOLDING HEADING Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.214 CVR-NR. 16 94 91 75 OMSÆTNING OVERSKUDSGRAD SOLIDITETSGRAD 9,8.MIA.DKK 3,7% 32,5% 213: 9, MIA DKK 213: 3,7% 213: 3,8% OMSÆTNINGSVÆKST

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

årsrapport Bladt Industries A/S 2012 1

årsrapport Bladt Industries A/S 2012 1 årsrapport 2012 1 2 Indhold Bladt Industries kort fortalt.... 2 Ledelsesberetning... 3 Hoved- og nøgletal.... 3 2012 i perspektiv... 3 Finansielle forhold... 5 Forventninger.... 5 Projekter i fokus...

Læs mere

Forsikringsakademiet A/S

Forsikringsakademiet A/S CVR-nr. 20 73 36 16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere