EINAR KORNERUP GRUPPEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EINAR KORNERUP GRUPPEN"

Transkript

1

2 SELSKABSSTRUKTUR PR. 1. OKTOBER 2012 EINAR KORNERUP GRUPPEN Einar Kornerup A/S 68,95% Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S 100% Einar Kornerup Jylland A/S 100% EK-Materiel A/S 100% EK-Ejendomsadministration A/S 100% EK-Viktoria A/S HOVEDSELSKABERNES LEDELSE Einar Kornerup A/S Bestyrelse: Svend Paludan-Müller (form.) Niels Kornerup Jens Kornerup Bent Albin Bang Stig Meedom (ME) Svend Matthisen (ME) Ingemann Nissen (ME) Ledelse: Hans Christensen Lars Byrgesen Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Leo Vendelø Jørgensen Einar Kornerup Jylland A/S Erling Hansen EK-Viktoria A/S Hans Christensen Initus A/S 100% Initus Ejendomme A/S 66,4% Venskabsbyernes Ejendomsaktieselskab A/S 50% A/S Ved Brønden Einar Kornerup Invest A/S I/S Paul Bergsøes Vej Einar Kornerup Invest A/S og lnitus A/S Hans Christensen Niels Kornerup Jens Kornerup Einar Kornerup A/S: 5I % (A-aktier) ejes af Kornerup-familien. 33,5 % (B-aktier) ejes af Einar Kornerup Invest A/S. De resterende 15,5 % ejes af direktion og ledende medarbejdere i selskabet. Entreprenørfi rmaet Einar Kornerup A/S: 68,95 % ejes af Einar Kornerup A/S. De resterende aktier ejes af selskabets direktion og ledende medarbejdere. Ejerforhold Øvrige selskaber: Kornerup-familien og Kornerup Fonden. HOVEDTAL FRA REGNSKABERNE DE SIDSTE 10 ÅR Hovedtal fra regnskaberne de sidste 10 år Beløb i mio. kr. 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Einar Kornerup A/S-koncernen Omsætning 485,5 479,2 613,1 712,3 634,8 635,6 467,4 429,8 523,6 281,6 Egenkapital pr. 30/9 68,8 70,8 75,9 82,4 85,0 91,7 98,8 107,4 110,3 111,1 Medarbejdere pr. 30/ heraf lærlinge Resultat før skat 14,0 12,7 15,8 26,0 14,8 21,4 19,9 20,8 13,8 11,4 Resultat efter skat 10,0 8,9 11,2 19,7 11,1 16,0 14,9 15,5 10,3 8,5 Overskudsgrad i % 1,7 1,5 2,0 3,0 1,3 2,2 2,0 3,3 1,4 1,9 Afkastningsgrad i % Egenkapitalandel i % Likviditetsgrad i % Egenkapitalforrentning i % Einar Kornerup Gruppen Egenkapital pr. 30/9 258,3 265,0 289,4 319,4 341,5 354,8 343,4 329,4 305,9 293,9 Resultat efter skat 15,6 18,3 38,3 49,2 40,1 24,4 23,6 24,0 12,9 17,3 2 EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING 2012

3 BERETNING Einar Kornerup A/S - koncernen havde i regnskabsåret 2011/2012 en produktion på 381 mio. kroner mod 507 mio. kroner i 2010/2011. Produktionen er således faldet med 126 mio. kr. Regnskabsresultatet blev et overskud før skat på 11,5 mio. kroner mod 13,8 mio. kroner i det foregående år. Det samlede resultat i hele koncernen har været tilfredsstillende. Ved udgangen af regnskabsåret er koncernens egenkapital 111,1 mio. kroner. Ved regnskabsårets afslutning beskæftigede koncernen 178 medarbejdere, heraf 17 lær linge. Herudover var der hos underentreprenører på byggepladserne beskæftiget ca. 150 håndværkere i forbindelse med entreprenørselskabernes hoved- og totalentrepriser. Pr. 30. september 2012 var koncernens ordrebeholdning på ca. 367 mio. kroner mod ca. 334 mio. kroner på samme tid i I det kommende år forventer koncernen en stigende omsætning, beskæftigelse og indtjening. I Einar Kornerup Gruppen, der omfatter entreprenørkoncernen Einar Kornerup A/S, ejendomskoncernen Initus A/S, investeringsselskabet Einar Kornerup Invest A/S og ejendomsselskabet I/S Paul Bergsøes Vej 16-44, blev det samlede resultat for gruppen i regnskabsåret 2011/2012 et overskud på 24,2 mio. kroner før skat mod 17,6 mio. kroner i 2010/2011. Egenkapitalen i gruppen er efter hensættelse til eventualskat m.v. 294 mio. kroner mod 306 mio. kroner ved udgangen af forrige regnskabsår. I regnskabsåret 2011/2012 har ejendomsselskaberne solgt 6 ejerlejligheder og 1 garage. Regnskabsåret 2011/12 var præget af uændrede priser på boligejerlejligheder og et fortsat stagnerende marked. I det kommende regnskabsår forventes der en bedring af boligmarkedet og svagt stigende salgspriser. For ejendomme til erhvervsformål forventes uændret efterspørgsel og stabile lejepriser. Det samlede resultat for ejendomsselskaberne forventes uændret i det kommende år. Indhold: 2 Organisation og hovedtal 3 Beretning 4 Einar Kornerup Koncernen 10 Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S 11 Einar Kornerup Jylland A/S 11 EK-Materiel A/S 11 EK-Ejendomsadministration A/S 12 Einar Kornerup Gruppen 14 Einar Kornerup A/Skoncernen - Noter 15 Einar Kornerup Gruppen - Noter BESTYRELSERNE Forside Et betonelement løftes på plads på Trunnevangen i Charlottenlund, hvor Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S opfører 14 nye, eksklusive boliger for Initus Ejendomme A/S. Byggeriet udføres i samarbejde med arkitektfirmaet Hou+Partnere Arkitekter A/S samt ingeniørfirmaerne Hamiconsult A/S og JL Engineering ApS. Foto: Jørgen Bendtsen,

4 RESULTATOPGØRELSE - EINAR KORNERUP A/S for perioden 1. oktober september 2012 EINAR KORNERUP KONCERNEN Note 2011/ /11 (1000 kr.) Nettoomsætning Ændring i igangværende arbejder for fremmed regning Årets produktion Produktions- og driftsomkostninger (7) Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger (7) Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver (1) Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat (2) Årets resultat der fordeles således Minoritetsakt. andel af tilknyttede virksomheders resultat Einar Kornerup A/S andel af årets resultat BALANCE pr. 30. september 2012 AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Sommerhus, Ålbæk Ombygning af lejede lokaler m.v Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel Anlægsaktiver i alt (3) Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende selskabsskat Finansielle tilgodehavender Huslejedepositum Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Obligationsbeholdning (8) Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING 2012

5 Note 2011/ /11 (1000 kr.) PASSIVER Egenkapital Selskabskapital (4) Overført fra tidligere år Overført fra årets resultat Udbytte Egenkapital, moderselskab Minoritetsandele, medarbejdere Egenkapital i alt, koncernen Hensættelser til garantiarbejder m.v Kortfristet gæld Igangværende arbejder for fremmed regning (5) Leverandører og underentreprenører Bankgæld Selskabsskat Anden gæld og periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Den uafhængige revisors påtegning: Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret årsregnskaberne for Einar Kornerup A/S for regnskabsåret afsluttet 30. september 2012, hvorfra regnskabssammendraget er foretaget. I vor revisionspåtegning udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. Det udførte arbejde: Vi har planlagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som det er uddraget af. Konklusion: Det er vor opfattelse, at omstående regnskabssammendrag i al væsentlighed er i overensstemmelse med det årsregnskab, som det er uddraget af. Regnskabssammendraget skal læses i sammenhæng med det årsregnskab, som regnskabssammendraget blev uddraget af, herunder den tilhørende revisionspåtegning. København, den 3. december 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Torben Bentzen Statsautoriseret revisor EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING

6 EINAR KORNERUP KONCERNEN Søndergårds Allé, Måløv Opførelse af plejecenter, ældreboliger og bofællesskab i totalentreprise for Ballerup Kommune og Ballerup Ejendomsselskab. Arkitekt: entasis Ingeniør: Moe & Brødsgaard A/S EINAR KORNERUP KONCERNEN EINAR KORNERUP A/S Einar Kornerup A/S er moderselskab i entreprenørkoncernen og indgår i Einar Kornerup Gruppen, som tillige omfatter investerings- og ejendomsselskaber. Foruden overordnet koordinering varetager Einar Kornerup A/S en række stabsfunktioner for datterselskaberne herunder økonomi-, HR- og arbejdsmiljøledelse og medvirker ved udarbejdelse af strategier, politikker og procedurer. EK-koncernens idégrundlag er at udføre byggeopgaver baseret på kvalitet og godt håndværk med fokus på områderne: kundetilfredshed, medarbejdere, ledelse, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. SOCIAL ANSVARLIGHED I Einar Kornerup A/S arbejder vi målrettet med CSR inden for 6 nøje udvalgte fokusområder: medarbejderforhold, arbejdsmiljø, miljø, etik og miljørigtigt byggeri, sundhed og samfundsengagement. Fokusområderne har afsæt i koncernens overordnede strategi og integrerer etiske, sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn i bestræbelserne på at opfylde koncernens idégrundlag samt at gøre en forskel for vore medarbejdere og omverdenen. Vor ansvarlighed er forankret i vort værdigrundlag, som består af værdierne: overblik, troværdighed, indsigt, empati, motivation, humor, ansvarlighed, entusiasme, målrettethed, kreativitet og købmandsskab. Værdigrundlaget er grundstenen i koncernens identitet en unik EK-ånd, som er opbygget gennem en lang virksomhedshistorie, hvis første kapitel blev skrevet tilbage i Værdigrundlaget sætter rammen for, hvordan vi driver forretning navnlig som en kompetent partner, der leverer projektløsninger med afsæt i relevant lovgivning, erfaring, høj kvalitet og socialt ansvar. Vi ønsker også at give vore medarbejdere en sikker arbejdsplads med meningsfyldte opgaver i et langvarigt samarbejde. Derfor forventes det, at vore krav til social ansvarlighed såvel som koncernens værdigrundlag efterleves af alle medarbejdere og ledelse. Vi har naturligvis øje for, om vi opfylder vor målsætning, hvorfor vi løbende kontrollerer og udarbejder målinger bl.a. via eksterne evalueringer af byggeprojekter og intern opfølgning af politikker og procedurer. 6 EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING 2012

7 LÆRLINGE 2012 CSR FOKUSPUNKTER I EK-KONCERNEN Medarbejderforhold EK A/S følger reglerne og gældende lovgivning inden for løn- og ansættelsesforhold. Vi er bevidste om, at medarbejderne er en af vore vigtigste ressourcer. Derfor har vi et stort fokus på medarbejdertilfredshed og medarbejderudvikling, ud fra målsætningen om, at den enkelte skal være stolt af at være en del af EK, kunne efterleve arbejdsmarkedets krav og skabe bæredygtige løsninger for vore kunder. Personale- og seniorpolitikken, vort værdigrundlag og et internt efteruddannelsesudvalg, der planlægger og gennemfører kurser, er med til at sikre, at vi kan efterleve målsætningen. Medarbejderforholdene bidrager positivt til, at vi jævnligt fejrer jubilarer i koncernen. I de senere år har vi således fejret 40 års jubilar nr. 18, 19 og 20 samt 50 års jubilar nr. 2. I 2012 har vi fejret 25 års jubilar nr. 91. Ole Måløes Vej 3, København N Opførelse af m 2 tilbygning i fem etager til Copenhagen Bio Science Park for COBIS Ejendom K/S. Arkitekt: Jørn Langvad A/S Ingeniør: Alectia A/S Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet er højt prioriteret i EK A/S. Indsatsen på området udspringer af vor arbejdsmiljøpolitik, hvis fokus er på lovgivning, forbedring af arbejdsmiljøet, trivsel og forebyggelse af ulykker. EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING

8 EINAR KORNERUP KONCERNEN Vor indsats, der evalueres og udvikles i vort arbejdsmiljø- og APV-udvalg, har medvirket til, at vi har haft en væsentlig nedgang i vor ulykkesfrekvens set over perioden 2007 til i dag. En positiv udvikling, der ligger godt i tråd med vores mål om, at arbejdsulykker skal undgåes. Der udarbejdes løbende nye politikker, der udspringer af nye lovkrav og ønsket om at skabe et stadigt bedre og sundere arbejdsmiljø for vore medarbejdere. I 2012, har vi bl.a. indført en alkohol- og rusmiddelpolitik, der i lighed med vor rygepolitik, også skal efterleves af vore underentreprenører. Fælles for alle vore arbejdsmiljørelaterede politikker er, at de er med til at forebygge, at ingen medarbejdere oplever en psykisk eller fysisk helbredsforringelse, som følge af deres arbejde hos EK A/S. Der auditeres jævnligt på, om politikkerne bliver overholdt i hele koncernen. Miljø I EK A/S er vi bevidste om, at visse af vore aktiviteter kan påvirke miljøet. Derfor har vi udarbejdet en miljøpolitik, som sikrer, at hensynet til miljøet tænkes ind i alle vore projektløsninger. Som en ansvarlig koncern rækker politikken ud over lovgivningskrav. Vi er således altid parat til at afsætte de nødvendige ressourcer, der allokeres via vor miljøpolitik - til gavn for de mennesker, der kan blive berørt af vore aktiviteter såvel som det globale miljø. Vi arbejder på at minimere vore affaldsmængder og begrænse vort brug af kemikalier ved at efterleve substitutionsprincippet. En genbrugspapirordning sikrer, at alt vort papiraffald bliver sorteret og genbrugt miljørigtigt. I år 2012 har vi indført flere tiltag, der begrænser miljøbelastningen. Det indbefatter bl.a. en øget digital distribution af udbudsmateriale samt indførelsen af et elektronisk fakturahåndteringssystem. Begge tiltag har bidraget til, at vi har haft en væsentlig nedgang i vort papirforbrug. Etik og miljørigtigt byggeri EK A/S følger regler og lovgivning inden for vore aktivitetsområder og deltager ikke i opgaver, der fraviger koncernens etiske principper. Der investeres løbende i at nedbringe koncernens CO2-udledning via tiltag som udskiftning af miljøbelastende materiel og miljørigtige forbedringer på eksisterende byggerier, på egne ejendomme såvel som på eksterne byggeprojekter - til glæde for vore medarbejdere og de mennesker, der skal anvende eller bo i vore byggerier. Vi tilstræber at være på forkant med miljømæssige krav til byggeri og har allerede bygget efter BR2020 standarder på flere af vores projekter i 2012 herunder et plejecenter i Måløv. Trunnevangen 4, Charlottenlund Opførelse af 14 eksklusive lejligheder i totalentreprise for Initus Ejendomme A/S. Arkitekt: Hou+Partnere Arkitekter A/S Ingeniør: Hamiconsult A/S / JL Engineering ApS 8 EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING 2012

9 Hvidovrevej 61 A-C, Hvidovre Facaderenovering samt vinduesudskiftning i hovedentreprise for Initus Ejendomme A/S. Arkitekt: Jørgen Arne-Hansens Tegnestue ApS Sundhed - internt, nationalt og globalt Vi arbejder kontinuerligt på at indføre nye sundhedsfremmende tiltag for vore medarbejdere ud fra en grundtanke om, at sunde og aktive medarbejdere bidrager til høj trivsel. Vore medarbejdere er tilknyttet en sundheds- og behandlingsforsikring, som sikrer hurtig behandling til gavn for både virksomheden og den enkelte medarbejder. Vi deltager tillige i events som Vi cykler til arbejde og DHL stafet. I 2012 er der etableret nye interne fitnessfaciliteter og tegnet attraktive fitness-ordninger for vore medarbejdere. Koncernen har en lang tradition for at støtte foreninger og organisationer, der favner bredt inden for sygdomsbekæmpelse og socialt humanitært arbejde. Einar Kornerup A/S, Kornerup Fonden, Initus A/S og Einar Kornerup Invest A/S har bl.a. givet økonomisk støtte til kræftforskning og uddannelsesmæssige formål herunder bacheloruddannelser. Samfundsengagement Vi anser det som en naturlig del af vor forretning at bidrage til uddannelse og beskæftigelse, hvorfor vi uanset konjunkturerne i branchen har Kronprinsessegade, København K Genopbygning af port fra Kronprinsessegade til Kongens Have i hovedentreprise for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Arkitekt: Erik Møller Arkitekter A/S Ingeniør: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING

10 Skødstrup Idrætscenter Opførelse af boldspilshal samt et toetagers bygningsafsnit med caféområde, omklædningsrum samt multisal, areal i alt m 2 i hovedentreprise for Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter. Arkitekt: P+P arkitekter a/s Ingeniør: Rambøll A/S tradition for at ansætte både elever og lærlinge uanset etnisk baggrund. I indeværende regnskabsår har 19 lærlinge sat deres positive aftryk på vore byggerier. En læreplads hos EK A/S skal være lig med et højt fagligt niveau og en mærkbar EK-ånd i det daglige arbejde. Vi investerer derfor løbende i at skabe en tæt relation til lærlingene via forskellige initiativer af både faglig og social karakter. Alle lærlinge tilknyttes f.eks. en mentor, og der arrangeres fællesmøder og ekskursioner med jævne mellemrum. Vi indgår i et tæt samarbejde med skoler og læreanstalter, ligesom vi deltager aktivt i udvalg om uddannelse og beskæftigelse. Sidst men ikke mindst samarbejder vi med flere kommuner om flexjobsordninger. ENTREPRENØRFIRMAET EINAR KORNERUP A/S I lighed med tidligere år har Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S udført opgaver inden for nybyggeri, ombygning, renovering og restaurering. Nybyggeri har udgjort over halvdelen af årets omsætning. I dette regnskabsår faldt aktiviteten i Entre prenørfirmaet Einar Kornerup A/S i forhold til året før, Buskelundskolen, Silkeborg Tilbygning samt indvendig ombygning i børnehave og lilleskole udført i hovedentreprise for Silkeborg Kommune. Arkitekt: Årstiderne Arkitekter Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S hvilket især kan henføres til et fald i indkøb af underentreprenørydelser. Entreprenør firmaet Einar Kornerup A/S beskæftiger i gennemsnit ca. 170 medarbejdere. Årets driftsresultat har været tilfredsstillende. Halvdelen af vore opgaver udføres i partnering eller efter partneringlignende principper. I disse opgaver arbejder vi også med lean-modeller i et værdibaseret samarbejde, hvor det overordnede mål er maksimal værdiskabelse til den rette pris og tid. Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S har korte beslutningsveje og tæt kontakt til håndværkere og underentreprenører. 10 EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING 2012

11 I Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S uddanner vi målrettet vore medarbejdere for at sikre, at vi altid kan sammensætte det rigtige hold til en opgave. Det er vigtigt for os at medvirke til, at vore bygherrer træffer alle vigtige beslutninger på et professionelt og troværdigt grundlag, og derfor finder vi det naturligt i byggeopgaver hurtigst muligt at identificere en række fokusområder, som gives særlig prioritet. Med vore systemer inden for videndeling, økonomistyring, tidsplanlægning, logistik, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø sikrer vi vore bygherrer en optimal styring af byggeopgaverne. Vi stiller store krav om præcision, kvalitet, pålidelighed til såvel vore egne håndværkere som vore underentreprenører. Beton-, murer-, tømrer- og snedkerarbejde udfører vi med egne håndværkere, der i lighed med vore underentreprenører ofte har et langvarigt tilknytningsforhold til virksomheden. EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Omsætningen i Einar Kornerup Jylland A/S har også i 2011/12 været fordelt med ca. halvdelen på nybyggeri og den anden halvdel på ombygningsog renoveringsopgaver. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Sammen med de øvrige selskaber i EK-koncernen sikrer vi løbende videreuddannelse af vore medarbejdere bl.a. inden for vore egne systemer omkring styring af kvalitet, økonomi, tidsplanlægning, logistik, miljø og arbejdsmiljø. Vi udfører opgaver i alle entrepriseformer, men flere og flere af vore opgaver udføres i partnering eller efter partneringlignende principper. Vore egne håndværkere udfører beton-, murer-, tømrer- og snedkerarbejde, og vi har derfor mulighed for at gennemføre vore opgaver med en stor andel af egenproduktion. Vi stiller store krav til vore egne håndværkere, men også til vore underentreprenører, som derfor altid udvælges med omhu. EK-MATERIEL A/S EK-Materiel A/S er EK-koncernens materieludlejningsselskab, der råder over alt gængs entreprenørmateriel og primært lejer ud til søsterselskaberne i EK-koncernen. Årets driftsresultat har været tilfredsstillende. EK-EJENDOMSADMINISTRATION A/S EK-Ejendomsadministration A/S administrerer 31 ejendomme med 511 lejemål, der er fordelt på bolig- og erhvervsejendomme samt ejendomme, hvori indgår både bolig- og erhvervslejemål. EK-Ejendomsadminstration A/S har på alle ejendom me både det administrative og det vedligeholdelsesmæssige ansvar. Årets driftsresultat har været tilfredsstillende. EINAR KORNERUP KONCERNEN Sønderskovhus, Lystrup Renovering samt om- og tilbygning af 14 ældreboliger i hovedentreprise for Århus Kommune. Arkitekt: Sahl Arkitekter A/S Ingeniør: Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING

12 RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. oktober september 2012 EINAR KORNERUP GRUPPEN Note 2011/ /11 (1000 kr.) Entreprenørvirksomhed Produktion Direkte og indirekte produktionsomkostninger Afskrivninger Overskud ved entreprenørvirksomhed Udlejning af ejendomme Lejeindtægter Driftsomkostninger Bygningsafskrivninger Overskud ved udlejning excl. prioritetsrenter m.v Avance ved salg af fast ejendom Værdiregulering af værdipapirer, ejendomme og prioritetsgæld incl. skat Finansielle poster, netto (prioritetsrenter m.v.) Overskud før selskabsskat Hensættelse til selskabsskat incl. eventualskat Overskud i alt der fordeles således: Einar Kornerup A/S - koncernen Udbytte Tillagt egenkapitalen i moderselskab Medarbejderaktionærers andel i datterselskaber Initus A/S - koncernen Udbytte Tillagt egenkapitalen i moderselskab Koncernfremmede minoritetsaktionærers andel i ejendomsselskaberne Andre virksomheder i Einar Kornerup Gruppen BALANCE pr. 30. september 2012 AKTIVER Anlægsaktiver Ejerlejligheder (220 stk.), værdiansaat til Udlejningsejendomme, værdiansat til Grunde og bygninger under opførelse (14 stk.) Grundarealer, værdiansat til Ejendomme i alt (1) Driftsmidler og diverse anlægsaktiver Investering i associeret selskab (50%) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varelager Debitorer m.v Obligationer og pantebreve (2) Tilgodehavende selskabsskat Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING 2012

13 Note 2011/ /11 (1000 kr.) PASSIVER Langfristet gæld Prioritetsgæld i ejerlejligheder Prioritetsgæld i udlejningsejendomme (3) Værdi af sikringsinstrumenter (renteswap) Huslejedeposita Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Bankgæld Igangværende arbejder Vareleverandører og underentreprenører Selskabsskat Diverse kortfristet gæld Aktionærindlån Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Med tillæg af koncernfremmede minoritetsaktionærers andel i egenkapital i Initus A/S-koncernen Egenkapital Aktiver i alt Gæld og koncernfremmede minoritetsaktionærer i alt Egenkapital og hensættelser Hensættelser (eventualskat og garantiarbejder) (4) Egenkapital i alt (5) Der sammensættes således: Einar Kornerup A/S-koncernen Initus A/S-koncernen Andre virksomheder i Einar Kornerup Gruppen Egenkapital i alt Den uafhængige revisors påtegning: Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret årsregnskaberne for Einar Kornerup A/S, Initus A/S og Einar Kornerup Invest A/S for regnskabsåret afsluttet 30. september 2012, hvorfra regnskabssammendraget er foretaget. I vor revisionspåtegning udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. Endvidere har vi foretaget et review af regnskaberne for de øvrige virksomheder i gruppen. Einar Kornerup Gruppen udgør ikke en koncern i aktieretlig henseende, men selskaberne, herunder de personligt ejede ejendomme, der indgår i grupperegnskabet, er forbundne gennem ledelse og ejerkreds. Det udførte arbejde: Vi har planlagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget i al væsentlighed er i overensstemmelse med de årsrapporter, som det er uddraget af. Konklusion: Det er vor opfattelse, at omstående regnskabssammendrag i al væsentlighed er i overensstemmelse med de årsregnskaber, som det er uddraget af. Regnskabssammendraget skal læses i sammenhæng med de årsregnskaber, som regnskabssammendraget blev uddraget af, herunder de tilhørende revisionspåtegninger. København, den 22. januar 2013 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Peter Rasborg Statsautoriseret revisor EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING

14 NOTER - EINAR KORNERUP A/S - KONCERNENS REGNSKAB (1) Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger på driftsmidler Af- og nedskrivninger på ombygning I alt for Einar Kornerup A/S Af- og nedskrivning i tilknyttede virksomheder (2) Skat af årets resultat Den udgiftsførte selskabsskat i resultatopgørelsen kan specifi ceres således: Beregnet selskabsskat vedrørende regnskabsåret 2011/ Regulering af årets hensættelse til eventualskat Regulering af skat tidligere år (3) Materielle anlægsaktiver Sommerhus Tekn. anlæg og mask. Driftsmateriel Ombygning af lejede lokaler Anskaffelsessum Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsessum pr. 30/ Af- og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Afskrivning på årets afgang Årets af- og nedskrivning Af- og nedskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Kunstgenstande pr. 30/ Seneste offentlige vurdering af sommerhus udgør kr (4) Selskabskapital Selskabskapitalen består af 10,2 mio. A-aktier og 9,8 mio. B-aktier. (5) Igangværende arbejder for fremmed regning (opgjort i t.kr.) Nettoinvesteringen i igangværende arbejder kan specifi ceres således: Investeret i igangværende arbejder Vurderet dækningsbidrag A conto faktureret vedrørende igangværende arbejder (6) Merværdiafgift Vedrørende merværdiafgift bemærkes, at Einar Kornerup A/S og tilknyttede virksomheder er fællesregistreret med Initus A/S og tilknyttede virksomheder samt Einar Kornerup Invest A/S. (7) Personaleforhold Koncernen har i det forløbne år i gennemsnit beskæftiget 202 medarbejdere mod 239 sidste år. De samlede lønninger til koncernens personale udgør: Lønninger og gager Bidrag til pension Andre udgifter til social sikring Heraf er en andel overført til produktions- og driftsomkostninger. (8) Kautions-, garanti- og andre eventualforpligtelser Sædvanlige branchemæssige garantiforpligtelser. Selskabets beholdning af obligationer er i begrænset omfang anvendt til sikkerhedsstillelse for entrepriser o.lign. for selskaber i Einar Kornerup A/S - koncernen. Pengestrømsanalyse Einar Kornerup A/S - koncernen Årets resultat Regulering (skat, fi nans, afskrivninger) Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før fi nansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Nettoinvestering i materielle anlægsaktiver Nettoinvestering i værdipapirer Pengestrømme fra investeringsaktivitet Udlån til andre selskaber i Einar Kornerup Gruppen Bankgæld Betalt udbytte Pengestrømme fra fi nansieringsaktivitet Ændring i likvide beholdninger incl. værdipapirer Likvide beholdninger 1. oktover Likvide beholdninger 30. september 2012 incl. værdiapirer EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING 2012

15 (1) Specifikation af værdiansættelse for ejendomme kr Ejerlejligheder Matrikel nr. Værdi- Årets Værdi- Værdi- Ejendomsansættelse pr. til-/afgang regulering ansættelse pr. vurdering 1/ (anskaff.sum) 30/ / / Ejerlejligheder (i alt 220 lejligheder) Udlejningsejendomme (i alt 289 lejemål, heraf Antal lejligheder 161 bolig-, 64 erhvervs- og 64 garagelejemål) Grunde og bygninger under opførelse (14 lejl.) Grundarealer Ejendomme i alt Udlejningsejendomme Matrikel nr. 78 d, e og f, Vallensbæk, Albertslundvej , Nørre kvt., Studiestræde ai, h og ø, Ll. Værløse, Ryetvej , Nørre kvt., Studiestræde og 404, Sct. Annæ Vester, Kronprinsessegade , Nørre kvt., Studiestræde , Klædebo, Nørregade 28/Fiolstræde , Valby, Lauravej m.fl., Rosenborg, Pilestræde , Valby, Gadekærvej A, Roskilde Købstads bygrunde, Havnevej z, Hvidovre, Hvidovrevej u, Rødovre, Roskildevej hf, Hvidovre, Hvidovrevej bl, Frederiksberg, Roskildevej m.fl , Vanløse, Ålekistevej 47 m.v ex, Frederiksberg, Roskildevej m.fl bf, Herlev, Smedeholm b, Frederiksberg, Rådmand Steins Allé af, Paul Bergsøes Vej bl, Frederiksberg, Roskildevej m.fl ad, Paul Bergsøes Vej q, Kastrup By, Søvang Allé h, Glostrup, Hovedvejen aa, Ordrup, Frisersvej al, Frederiksberg, Rådmand Steins Allé bz, 3cf og 3 pk, Ordrup, Brannersvej q, Kristrup, Holger Danskes Vej 5, Randers 1 52, Vester Kvarter, Vestergade p, Ordrup, Trunnevangen 4 14 Grundarealer Øvrige ejerlejligheder 1 43 cb, Avedøre, Jernholmen Antal lejemål NOTER - EINAR KORNERUP GRUPPENS REGNSKAB Ejendomme og grundarealer er værdiansat med udgangspunkt i anskaffelsessum samt ejendomsvurdering, under skyldig hensyntagen til ejendommenes indtjening og handelsværdi. (2) Obligationer til kursværdi og pantebreve til kursværdi kr Obligationsbeholdningen på nom. kr er delvis anvendt til sikkerhedsstillelse over for bygherrer samt som sikkerhed ved bankfi nansiering. Beholdningen er værdiansat til offi cielt noterede køberkurser pr. 30/ Pantebrevsbeholdningen udgør nom. kr Beholdningen er optaget til anskaffelsessum. (3) Prioritetsgæld kr Prioritetsgælden er optaget til kursværdi. Af beløbet forfalder 15,1 mio. kr. i 2012/13 og 261,6 mio. kr. efter mere end 5 år. Ud over den anførte gæld er ejendommene behæftet med ejerpantebreve. Grundarealet er ubehæftet. Der er indgået fastrenteaftaler for hovedparten af prioritetsgælden for at eliminere selskabets risiko ved renteudsving på de fi nansielle markeder. (4) Hensættelser kr Beløbet vedrører hovedsagelig eventualskat af opskrivninger for ejerlejligheder og udlejningsejendomme, beregnet med en skattesats på 25 %, samt hensættelse til imødegåelse af risiko på igangværende partneringopgaver og hensættelse til garantiarbejder for 5 år i henhold til AB 92 og ABT 93. (5) Egenkapital kr Gruppens egenkapital incl. udbytte primo Årets resultat Udbytte samt minoritetsaktionærer i Initus A/S andel af årets resultat Regulering af værdi af sikringsinstrumenter (renteswap) Øvrige egenkapitalreguleringer Gruppens egenkapital incl. udbytte ultimo (6) Garantiforpligtelser m.v. Ud over sædvanlige brancheforpligtelser ved entreprenørvirksomhed er der stillet forsikringsgarantier over for bygherrer. EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING

16 Einar Kornerup A/S Paul Bergsøes Vej Glostrup Telefon I Fax Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Paul Bergsøes Vej I Glostrup Telefon Fax Einar Kornerup Jylland A/S Holger Danskes Vej 5 A 8960 Randers SØ Telefon 8641 I666 Fax EK-Materiel A/S Paul Bergsøes Vej Glostrup Telefon I Fax EK-Ejendomsadministration A/S Paul Bergsøes Vej Glostrup Telefon Fax Tryk: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge a/s

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Billundskolen Motorvejsbro ved Nordskoven i Silkeborg Kanalprojekt ved De Bynære Havnearealer i Aarhus Betonplatforme for Bladt Industries ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16 CVR-nr. 83 95 57 16 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Boligselskabernes Indkøbsforening. Årsrapport 14

Boligselskabernes Indkøbsforening. Årsrapport 14 Boligselskabernes Indkøbsforening Årsrapport 14 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse: Påtegninger: Ledelsespåtegning side 3 Den uafhængige revisors erklæringer - 4 Ledelsesberetning: Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning Årsrapport 2004 04 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand)

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Parkeringskælder Torvet, Silkeborg P.411 A. Enggaard Ak TILBUD

Parkeringskælder Torvet, Silkeborg P.411 A. Enggaard Ak TILBUD Parkeringskælder Torvet, Silkeborg P.411 A. Enggaard Ak k TILBUD B A. Enggaard Als Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg A. ENGGAARD NS Marathonvej 5 DK-9230 Svenstrup J. Tlf. +45 98 38 18 88 CVR-nr.

Læs mere

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning...

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning... Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt.... 9 Ledelsesberetning.... 10 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Årsrapport 2005 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: +45 39 46 60 00 Telefax: +45 39 46 60 01 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk E-mail: info@dan-ejendomme.dk CVR-nr.: 21 33

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Forsikringsakademiet A/S

Forsikringsakademiet A/S CVR-nr. 20 73 36 16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Orbicon A/S CVR-nr. 21265543 Årsrapport Godkendt på

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 1998/99

Årsrapport for 1998/99 Årsrapport for 1998/99 Konvolutter og konvoluttryk Grafisk produktion Lettershop aktiviteter Hoved- og nøgletal for koncernen Forandringens tid... Resultatopgørelse 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Tresu A/S CVR-nr. 15302798 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere