EINAR KORNERUP GRUPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EINAR KORNERUP GRUPPEN"

Transkript

1

2 SELSKABSSTRUKTUR PR. 1. OKTOBER 2012 EINAR KORNERUP GRUPPEN Einar Kornerup A/S 68,95% Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S 100% Einar Kornerup Jylland A/S 100% EK-Materiel A/S 100% EK-Ejendomsadministration A/S 100% EK-Viktoria A/S HOVEDSELSKABERNES LEDELSE Einar Kornerup A/S Bestyrelse: Svend Paludan-Müller (form.) Niels Kornerup Jens Kornerup Bent Albin Bang Stig Meedom (ME) Svend Matthisen (ME) Ingemann Nissen (ME) Ledelse: Hans Christensen Lars Byrgesen Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Leo Vendelø Jørgensen Einar Kornerup Jylland A/S Erling Hansen EK-Viktoria A/S Hans Christensen Initus A/S 100% Initus Ejendomme A/S 66,4% Venskabsbyernes Ejendomsaktieselskab A/S 50% A/S Ved Brønden Einar Kornerup Invest A/S I/S Paul Bergsøes Vej Einar Kornerup Invest A/S og lnitus A/S Hans Christensen Niels Kornerup Jens Kornerup Einar Kornerup A/S: 5I % (A-aktier) ejes af Kornerup-familien. 33,5 % (B-aktier) ejes af Einar Kornerup Invest A/S. De resterende 15,5 % ejes af direktion og ledende medarbejdere i selskabet. Entreprenørfi rmaet Einar Kornerup A/S: 68,95 % ejes af Einar Kornerup A/S. De resterende aktier ejes af selskabets direktion og ledende medarbejdere. Ejerforhold Øvrige selskaber: Kornerup-familien og Kornerup Fonden. HOVEDTAL FRA REGNSKABERNE DE SIDSTE 10 ÅR Hovedtal fra regnskaberne de sidste 10 år Beløb i mio. kr. 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Einar Kornerup A/S-koncernen Omsætning 485,5 479,2 613,1 712,3 634,8 635,6 467,4 429,8 523,6 281,6 Egenkapital pr. 30/9 68,8 70,8 75,9 82,4 85,0 91,7 98,8 107,4 110,3 111,1 Medarbejdere pr. 30/ heraf lærlinge Resultat før skat 14,0 12,7 15,8 26,0 14,8 21,4 19,9 20,8 13,8 11,4 Resultat efter skat 10,0 8,9 11,2 19,7 11,1 16,0 14,9 15,5 10,3 8,5 Overskudsgrad i % 1,7 1,5 2,0 3,0 1,3 2,2 2,0 3,3 1,4 1,9 Afkastningsgrad i % Egenkapitalandel i % Likviditetsgrad i % Egenkapitalforrentning i % Einar Kornerup Gruppen Egenkapital pr. 30/9 258,3 265,0 289,4 319,4 341,5 354,8 343,4 329,4 305,9 293,9 Resultat efter skat 15,6 18,3 38,3 49,2 40,1 24,4 23,6 24,0 12,9 17,3 2 EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING 2012

3 BERETNING Einar Kornerup A/S - koncernen havde i regnskabsåret 2011/2012 en produktion på 381 mio. kroner mod 507 mio. kroner i 2010/2011. Produktionen er således faldet med 126 mio. kr. Regnskabsresultatet blev et overskud før skat på 11,5 mio. kroner mod 13,8 mio. kroner i det foregående år. Det samlede resultat i hele koncernen har været tilfredsstillende. Ved udgangen af regnskabsåret er koncernens egenkapital 111,1 mio. kroner. Ved regnskabsårets afslutning beskæftigede koncernen 178 medarbejdere, heraf 17 lær linge. Herudover var der hos underentreprenører på byggepladserne beskæftiget ca. 150 håndværkere i forbindelse med entreprenørselskabernes hoved- og totalentrepriser. Pr. 30. september 2012 var koncernens ordrebeholdning på ca. 367 mio. kroner mod ca. 334 mio. kroner på samme tid i I det kommende år forventer koncernen en stigende omsætning, beskæftigelse og indtjening. I Einar Kornerup Gruppen, der omfatter entreprenørkoncernen Einar Kornerup A/S, ejendomskoncernen Initus A/S, investeringsselskabet Einar Kornerup Invest A/S og ejendomsselskabet I/S Paul Bergsøes Vej 16-44, blev det samlede resultat for gruppen i regnskabsåret 2011/2012 et overskud på 24,2 mio. kroner før skat mod 17,6 mio. kroner i 2010/2011. Egenkapitalen i gruppen er efter hensættelse til eventualskat m.v. 294 mio. kroner mod 306 mio. kroner ved udgangen af forrige regnskabsår. I regnskabsåret 2011/2012 har ejendomsselskaberne solgt 6 ejerlejligheder og 1 garage. Regnskabsåret 2011/12 var præget af uændrede priser på boligejerlejligheder og et fortsat stagnerende marked. I det kommende regnskabsår forventes der en bedring af boligmarkedet og svagt stigende salgspriser. For ejendomme til erhvervsformål forventes uændret efterspørgsel og stabile lejepriser. Det samlede resultat for ejendomsselskaberne forventes uændret i det kommende år. Indhold: 2 Organisation og hovedtal 3 Beretning 4 Einar Kornerup Koncernen 10 Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S 11 Einar Kornerup Jylland A/S 11 EK-Materiel A/S 11 EK-Ejendomsadministration A/S 12 Einar Kornerup Gruppen 14 Einar Kornerup A/Skoncernen - Noter 15 Einar Kornerup Gruppen - Noter BESTYRELSERNE Forside Et betonelement løftes på plads på Trunnevangen i Charlottenlund, hvor Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S opfører 14 nye, eksklusive boliger for Initus Ejendomme A/S. Byggeriet udføres i samarbejde med arkitektfirmaet Hou+Partnere Arkitekter A/S samt ingeniørfirmaerne Hamiconsult A/S og JL Engineering ApS. Foto: Jørgen Bendtsen,

4 RESULTATOPGØRELSE - EINAR KORNERUP A/S for perioden 1. oktober september 2012 EINAR KORNERUP KONCERNEN Note 2011/ /11 (1000 kr.) Nettoomsætning Ændring i igangværende arbejder for fremmed regning Årets produktion Produktions- og driftsomkostninger (7) Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger (7) Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver (1) Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat (2) Årets resultat der fordeles således Minoritetsakt. andel af tilknyttede virksomheders resultat Einar Kornerup A/S andel af årets resultat BALANCE pr. 30. september 2012 AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Sommerhus, Ålbæk Ombygning af lejede lokaler m.v Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel Anlægsaktiver i alt (3) Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende selskabsskat Finansielle tilgodehavender Huslejedepositum Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Obligationsbeholdning (8) Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING 2012

5 Note 2011/ /11 (1000 kr.) PASSIVER Egenkapital Selskabskapital (4) Overført fra tidligere år Overført fra årets resultat Udbytte Egenkapital, moderselskab Minoritetsandele, medarbejdere Egenkapital i alt, koncernen Hensættelser til garantiarbejder m.v Kortfristet gæld Igangværende arbejder for fremmed regning (5) Leverandører og underentreprenører Bankgæld Selskabsskat Anden gæld og periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Den uafhængige revisors påtegning: Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret årsregnskaberne for Einar Kornerup A/S for regnskabsåret afsluttet 30. september 2012, hvorfra regnskabssammendraget er foretaget. I vor revisionspåtegning udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. Det udførte arbejde: Vi har planlagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som det er uddraget af. Konklusion: Det er vor opfattelse, at omstående regnskabssammendrag i al væsentlighed er i overensstemmelse med det årsregnskab, som det er uddraget af. Regnskabssammendraget skal læses i sammenhæng med det årsregnskab, som regnskabssammendraget blev uddraget af, herunder den tilhørende revisionspåtegning. København, den 3. december 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Torben Bentzen Statsautoriseret revisor EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING

6 EINAR KORNERUP KONCERNEN Søndergårds Allé, Måløv Opførelse af plejecenter, ældreboliger og bofællesskab i totalentreprise for Ballerup Kommune og Ballerup Ejendomsselskab. Arkitekt: entasis Ingeniør: Moe & Brødsgaard A/S EINAR KORNERUP KONCERNEN EINAR KORNERUP A/S Einar Kornerup A/S er moderselskab i entreprenørkoncernen og indgår i Einar Kornerup Gruppen, som tillige omfatter investerings- og ejendomsselskaber. Foruden overordnet koordinering varetager Einar Kornerup A/S en række stabsfunktioner for datterselskaberne herunder økonomi-, HR- og arbejdsmiljøledelse og medvirker ved udarbejdelse af strategier, politikker og procedurer. EK-koncernens idégrundlag er at udføre byggeopgaver baseret på kvalitet og godt håndværk med fokus på områderne: kundetilfredshed, medarbejdere, ledelse, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. SOCIAL ANSVARLIGHED I Einar Kornerup A/S arbejder vi målrettet med CSR inden for 6 nøje udvalgte fokusområder: medarbejderforhold, arbejdsmiljø, miljø, etik og miljørigtigt byggeri, sundhed og samfundsengagement. Fokusområderne har afsæt i koncernens overordnede strategi og integrerer etiske, sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn i bestræbelserne på at opfylde koncernens idégrundlag samt at gøre en forskel for vore medarbejdere og omverdenen. Vor ansvarlighed er forankret i vort værdigrundlag, som består af værdierne: overblik, troværdighed, indsigt, empati, motivation, humor, ansvarlighed, entusiasme, målrettethed, kreativitet og købmandsskab. Værdigrundlaget er grundstenen i koncernens identitet en unik EK-ånd, som er opbygget gennem en lang virksomhedshistorie, hvis første kapitel blev skrevet tilbage i Værdigrundlaget sætter rammen for, hvordan vi driver forretning navnlig som en kompetent partner, der leverer projektløsninger med afsæt i relevant lovgivning, erfaring, høj kvalitet og socialt ansvar. Vi ønsker også at give vore medarbejdere en sikker arbejdsplads med meningsfyldte opgaver i et langvarigt samarbejde. Derfor forventes det, at vore krav til social ansvarlighed såvel som koncernens værdigrundlag efterleves af alle medarbejdere og ledelse. Vi har naturligvis øje for, om vi opfylder vor målsætning, hvorfor vi løbende kontrollerer og udarbejder målinger bl.a. via eksterne evalueringer af byggeprojekter og intern opfølgning af politikker og procedurer. 6 EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING 2012

7 LÆRLINGE 2012 CSR FOKUSPUNKTER I EK-KONCERNEN Medarbejderforhold EK A/S følger reglerne og gældende lovgivning inden for løn- og ansættelsesforhold. Vi er bevidste om, at medarbejderne er en af vore vigtigste ressourcer. Derfor har vi et stort fokus på medarbejdertilfredshed og medarbejderudvikling, ud fra målsætningen om, at den enkelte skal være stolt af at være en del af EK, kunne efterleve arbejdsmarkedets krav og skabe bæredygtige løsninger for vore kunder. Personale- og seniorpolitikken, vort værdigrundlag og et internt efteruddannelsesudvalg, der planlægger og gennemfører kurser, er med til at sikre, at vi kan efterleve målsætningen. Medarbejderforholdene bidrager positivt til, at vi jævnligt fejrer jubilarer i koncernen. I de senere år har vi således fejret 40 års jubilar nr. 18, 19 og 20 samt 50 års jubilar nr. 2. I 2012 har vi fejret 25 års jubilar nr. 91. Ole Måløes Vej 3, København N Opførelse af m 2 tilbygning i fem etager til Copenhagen Bio Science Park for COBIS Ejendom K/S. Arkitekt: Jørn Langvad A/S Ingeniør: Alectia A/S Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet er højt prioriteret i EK A/S. Indsatsen på området udspringer af vor arbejdsmiljøpolitik, hvis fokus er på lovgivning, forbedring af arbejdsmiljøet, trivsel og forebyggelse af ulykker. EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING

8 EINAR KORNERUP KONCERNEN Vor indsats, der evalueres og udvikles i vort arbejdsmiljø- og APV-udvalg, har medvirket til, at vi har haft en væsentlig nedgang i vor ulykkesfrekvens set over perioden 2007 til i dag. En positiv udvikling, der ligger godt i tråd med vores mål om, at arbejdsulykker skal undgåes. Der udarbejdes løbende nye politikker, der udspringer af nye lovkrav og ønsket om at skabe et stadigt bedre og sundere arbejdsmiljø for vore medarbejdere. I 2012, har vi bl.a. indført en alkohol- og rusmiddelpolitik, der i lighed med vor rygepolitik, også skal efterleves af vore underentreprenører. Fælles for alle vore arbejdsmiljørelaterede politikker er, at de er med til at forebygge, at ingen medarbejdere oplever en psykisk eller fysisk helbredsforringelse, som følge af deres arbejde hos EK A/S. Der auditeres jævnligt på, om politikkerne bliver overholdt i hele koncernen. Miljø I EK A/S er vi bevidste om, at visse af vore aktiviteter kan påvirke miljøet. Derfor har vi udarbejdet en miljøpolitik, som sikrer, at hensynet til miljøet tænkes ind i alle vore projektløsninger. Som en ansvarlig koncern rækker politikken ud over lovgivningskrav. Vi er således altid parat til at afsætte de nødvendige ressourcer, der allokeres via vor miljøpolitik - til gavn for de mennesker, der kan blive berørt af vore aktiviteter såvel som det globale miljø. Vi arbejder på at minimere vore affaldsmængder og begrænse vort brug af kemikalier ved at efterleve substitutionsprincippet. En genbrugspapirordning sikrer, at alt vort papiraffald bliver sorteret og genbrugt miljørigtigt. I år 2012 har vi indført flere tiltag, der begrænser miljøbelastningen. Det indbefatter bl.a. en øget digital distribution af udbudsmateriale samt indførelsen af et elektronisk fakturahåndteringssystem. Begge tiltag har bidraget til, at vi har haft en væsentlig nedgang i vort papirforbrug. Etik og miljørigtigt byggeri EK A/S følger regler og lovgivning inden for vore aktivitetsområder og deltager ikke i opgaver, der fraviger koncernens etiske principper. Der investeres løbende i at nedbringe koncernens CO2-udledning via tiltag som udskiftning af miljøbelastende materiel og miljørigtige forbedringer på eksisterende byggerier, på egne ejendomme såvel som på eksterne byggeprojekter - til glæde for vore medarbejdere og de mennesker, der skal anvende eller bo i vore byggerier. Vi tilstræber at være på forkant med miljømæssige krav til byggeri og har allerede bygget efter BR2020 standarder på flere af vores projekter i 2012 herunder et plejecenter i Måløv. Trunnevangen 4, Charlottenlund Opførelse af 14 eksklusive lejligheder i totalentreprise for Initus Ejendomme A/S. Arkitekt: Hou+Partnere Arkitekter A/S Ingeniør: Hamiconsult A/S / JL Engineering ApS 8 EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING 2012

9 Hvidovrevej 61 A-C, Hvidovre Facaderenovering samt vinduesudskiftning i hovedentreprise for Initus Ejendomme A/S. Arkitekt: Jørgen Arne-Hansens Tegnestue ApS Sundhed - internt, nationalt og globalt Vi arbejder kontinuerligt på at indføre nye sundhedsfremmende tiltag for vore medarbejdere ud fra en grundtanke om, at sunde og aktive medarbejdere bidrager til høj trivsel. Vore medarbejdere er tilknyttet en sundheds- og behandlingsforsikring, som sikrer hurtig behandling til gavn for både virksomheden og den enkelte medarbejder. Vi deltager tillige i events som Vi cykler til arbejde og DHL stafet. I 2012 er der etableret nye interne fitnessfaciliteter og tegnet attraktive fitness-ordninger for vore medarbejdere. Koncernen har en lang tradition for at støtte foreninger og organisationer, der favner bredt inden for sygdomsbekæmpelse og socialt humanitært arbejde. Einar Kornerup A/S, Kornerup Fonden, Initus A/S og Einar Kornerup Invest A/S har bl.a. givet økonomisk støtte til kræftforskning og uddannelsesmæssige formål herunder bacheloruddannelser. Samfundsengagement Vi anser det som en naturlig del af vor forretning at bidrage til uddannelse og beskæftigelse, hvorfor vi uanset konjunkturerne i branchen har Kronprinsessegade, København K Genopbygning af port fra Kronprinsessegade til Kongens Have i hovedentreprise for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Arkitekt: Erik Møller Arkitekter A/S Ingeniør: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING

10 Skødstrup Idrætscenter Opførelse af boldspilshal samt et toetagers bygningsafsnit med caféområde, omklædningsrum samt multisal, areal i alt m 2 i hovedentreprise for Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter. Arkitekt: P+P arkitekter a/s Ingeniør: Rambøll A/S tradition for at ansætte både elever og lærlinge uanset etnisk baggrund. I indeværende regnskabsår har 19 lærlinge sat deres positive aftryk på vore byggerier. En læreplads hos EK A/S skal være lig med et højt fagligt niveau og en mærkbar EK-ånd i det daglige arbejde. Vi investerer derfor løbende i at skabe en tæt relation til lærlingene via forskellige initiativer af både faglig og social karakter. Alle lærlinge tilknyttes f.eks. en mentor, og der arrangeres fællesmøder og ekskursioner med jævne mellemrum. Vi indgår i et tæt samarbejde med skoler og læreanstalter, ligesom vi deltager aktivt i udvalg om uddannelse og beskæftigelse. Sidst men ikke mindst samarbejder vi med flere kommuner om flexjobsordninger. ENTREPRENØRFIRMAET EINAR KORNERUP A/S I lighed med tidligere år har Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S udført opgaver inden for nybyggeri, ombygning, renovering og restaurering. Nybyggeri har udgjort over halvdelen af årets omsætning. I dette regnskabsår faldt aktiviteten i Entre prenørfirmaet Einar Kornerup A/S i forhold til året før, Buskelundskolen, Silkeborg Tilbygning samt indvendig ombygning i børnehave og lilleskole udført i hovedentreprise for Silkeborg Kommune. Arkitekt: Årstiderne Arkitekter Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S hvilket især kan henføres til et fald i indkøb af underentreprenørydelser. Entreprenør firmaet Einar Kornerup A/S beskæftiger i gennemsnit ca. 170 medarbejdere. Årets driftsresultat har været tilfredsstillende. Halvdelen af vore opgaver udføres i partnering eller efter partneringlignende principper. I disse opgaver arbejder vi også med lean-modeller i et værdibaseret samarbejde, hvor det overordnede mål er maksimal værdiskabelse til den rette pris og tid. Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S har korte beslutningsveje og tæt kontakt til håndværkere og underentreprenører. 10 EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING 2012

11 I Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S uddanner vi målrettet vore medarbejdere for at sikre, at vi altid kan sammensætte det rigtige hold til en opgave. Det er vigtigt for os at medvirke til, at vore bygherrer træffer alle vigtige beslutninger på et professionelt og troværdigt grundlag, og derfor finder vi det naturligt i byggeopgaver hurtigst muligt at identificere en række fokusområder, som gives særlig prioritet. Med vore systemer inden for videndeling, økonomistyring, tidsplanlægning, logistik, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø sikrer vi vore bygherrer en optimal styring af byggeopgaverne. Vi stiller store krav om præcision, kvalitet, pålidelighed til såvel vore egne håndværkere som vore underentreprenører. Beton-, murer-, tømrer- og snedkerarbejde udfører vi med egne håndværkere, der i lighed med vore underentreprenører ofte har et langvarigt tilknytningsforhold til virksomheden. EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Omsætningen i Einar Kornerup Jylland A/S har også i 2011/12 været fordelt med ca. halvdelen på nybyggeri og den anden halvdel på ombygningsog renoveringsopgaver. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Sammen med de øvrige selskaber i EK-koncernen sikrer vi løbende videreuddannelse af vore medarbejdere bl.a. inden for vore egne systemer omkring styring af kvalitet, økonomi, tidsplanlægning, logistik, miljø og arbejdsmiljø. Vi udfører opgaver i alle entrepriseformer, men flere og flere af vore opgaver udføres i partnering eller efter partneringlignende principper. Vore egne håndværkere udfører beton-, murer-, tømrer- og snedkerarbejde, og vi har derfor mulighed for at gennemføre vore opgaver med en stor andel af egenproduktion. Vi stiller store krav til vore egne håndværkere, men også til vore underentreprenører, som derfor altid udvælges med omhu. EK-MATERIEL A/S EK-Materiel A/S er EK-koncernens materieludlejningsselskab, der råder over alt gængs entreprenørmateriel og primært lejer ud til søsterselskaberne i EK-koncernen. Årets driftsresultat har været tilfredsstillende. EK-EJENDOMSADMINISTRATION A/S EK-Ejendomsadministration A/S administrerer 31 ejendomme med 511 lejemål, der er fordelt på bolig- og erhvervsejendomme samt ejendomme, hvori indgår både bolig- og erhvervslejemål. EK-Ejendomsadminstration A/S har på alle ejendom me både det administrative og det vedligeholdelsesmæssige ansvar. Årets driftsresultat har været tilfredsstillende. EINAR KORNERUP KONCERNEN Sønderskovhus, Lystrup Renovering samt om- og tilbygning af 14 ældreboliger i hovedentreprise for Århus Kommune. Arkitekt: Sahl Arkitekter A/S Ingeniør: Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING

12 RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. oktober september 2012 EINAR KORNERUP GRUPPEN Note 2011/ /11 (1000 kr.) Entreprenørvirksomhed Produktion Direkte og indirekte produktionsomkostninger Afskrivninger Overskud ved entreprenørvirksomhed Udlejning af ejendomme Lejeindtægter Driftsomkostninger Bygningsafskrivninger Overskud ved udlejning excl. prioritetsrenter m.v Avance ved salg af fast ejendom Værdiregulering af værdipapirer, ejendomme og prioritetsgæld incl. skat Finansielle poster, netto (prioritetsrenter m.v.) Overskud før selskabsskat Hensættelse til selskabsskat incl. eventualskat Overskud i alt der fordeles således: Einar Kornerup A/S - koncernen Udbytte Tillagt egenkapitalen i moderselskab Medarbejderaktionærers andel i datterselskaber Initus A/S - koncernen Udbytte Tillagt egenkapitalen i moderselskab Koncernfremmede minoritetsaktionærers andel i ejendomsselskaberne Andre virksomheder i Einar Kornerup Gruppen BALANCE pr. 30. september 2012 AKTIVER Anlægsaktiver Ejerlejligheder (220 stk.), værdiansaat til Udlejningsejendomme, værdiansat til Grunde og bygninger under opførelse (14 stk.) Grundarealer, værdiansat til Ejendomme i alt (1) Driftsmidler og diverse anlægsaktiver Investering i associeret selskab (50%) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varelager Debitorer m.v Obligationer og pantebreve (2) Tilgodehavende selskabsskat Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING 2012

13 Note 2011/ /11 (1000 kr.) PASSIVER Langfristet gæld Prioritetsgæld i ejerlejligheder Prioritetsgæld i udlejningsejendomme (3) Værdi af sikringsinstrumenter (renteswap) Huslejedeposita Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Bankgæld Igangværende arbejder Vareleverandører og underentreprenører Selskabsskat Diverse kortfristet gæld Aktionærindlån Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Med tillæg af koncernfremmede minoritetsaktionærers andel i egenkapital i Initus A/S-koncernen Egenkapital Aktiver i alt Gæld og koncernfremmede minoritetsaktionærer i alt Egenkapital og hensættelser Hensættelser (eventualskat og garantiarbejder) (4) Egenkapital i alt (5) Der sammensættes således: Einar Kornerup A/S-koncernen Initus A/S-koncernen Andre virksomheder i Einar Kornerup Gruppen Egenkapital i alt Den uafhængige revisors påtegning: Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret årsregnskaberne for Einar Kornerup A/S, Initus A/S og Einar Kornerup Invest A/S for regnskabsåret afsluttet 30. september 2012, hvorfra regnskabssammendraget er foretaget. I vor revisionspåtegning udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. Endvidere har vi foretaget et review af regnskaberne for de øvrige virksomheder i gruppen. Einar Kornerup Gruppen udgør ikke en koncern i aktieretlig henseende, men selskaberne, herunder de personligt ejede ejendomme, der indgår i grupperegnskabet, er forbundne gennem ledelse og ejerkreds. Det udførte arbejde: Vi har planlagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget i al væsentlighed er i overensstemmelse med de årsrapporter, som det er uddraget af. Konklusion: Det er vor opfattelse, at omstående regnskabssammendrag i al væsentlighed er i overensstemmelse med de årsregnskaber, som det er uddraget af. Regnskabssammendraget skal læses i sammenhæng med de årsregnskaber, som regnskabssammendraget blev uddraget af, herunder de tilhørende revisionspåtegninger. København, den 22. januar 2013 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Peter Rasborg Statsautoriseret revisor EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING

14 NOTER - EINAR KORNERUP A/S - KONCERNENS REGNSKAB (1) Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger på driftsmidler Af- og nedskrivninger på ombygning I alt for Einar Kornerup A/S Af- og nedskrivning i tilknyttede virksomheder (2) Skat af årets resultat Den udgiftsførte selskabsskat i resultatopgørelsen kan specifi ceres således: Beregnet selskabsskat vedrørende regnskabsåret 2011/ Regulering af årets hensættelse til eventualskat Regulering af skat tidligere år (3) Materielle anlægsaktiver Sommerhus Tekn. anlæg og mask. Driftsmateriel Ombygning af lejede lokaler Anskaffelsessum Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsessum pr. 30/ Af- og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Afskrivning på årets afgang Årets af- og nedskrivning Af- og nedskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Kunstgenstande pr. 30/ Seneste offentlige vurdering af sommerhus udgør kr (4) Selskabskapital Selskabskapitalen består af 10,2 mio. A-aktier og 9,8 mio. B-aktier. (5) Igangværende arbejder for fremmed regning (opgjort i t.kr.) Nettoinvesteringen i igangværende arbejder kan specifi ceres således: Investeret i igangværende arbejder Vurderet dækningsbidrag A conto faktureret vedrørende igangværende arbejder (6) Merværdiafgift Vedrørende merværdiafgift bemærkes, at Einar Kornerup A/S og tilknyttede virksomheder er fællesregistreret med Initus A/S og tilknyttede virksomheder samt Einar Kornerup Invest A/S. (7) Personaleforhold Koncernen har i det forløbne år i gennemsnit beskæftiget 202 medarbejdere mod 239 sidste år. De samlede lønninger til koncernens personale udgør: Lønninger og gager Bidrag til pension Andre udgifter til social sikring Heraf er en andel overført til produktions- og driftsomkostninger. (8) Kautions-, garanti- og andre eventualforpligtelser Sædvanlige branchemæssige garantiforpligtelser. Selskabets beholdning af obligationer er i begrænset omfang anvendt til sikkerhedsstillelse for entrepriser o.lign. for selskaber i Einar Kornerup A/S - koncernen. Pengestrømsanalyse Einar Kornerup A/S - koncernen Årets resultat Regulering (skat, fi nans, afskrivninger) Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før fi nansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Nettoinvestering i materielle anlægsaktiver Nettoinvestering i værdipapirer Pengestrømme fra investeringsaktivitet Udlån til andre selskaber i Einar Kornerup Gruppen Bankgæld Betalt udbytte Pengestrømme fra fi nansieringsaktivitet Ændring i likvide beholdninger incl. værdipapirer Likvide beholdninger 1. oktover Likvide beholdninger 30. september 2012 incl. værdiapirer EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING 2012

15 (1) Specifikation af værdiansættelse for ejendomme kr Ejerlejligheder Matrikel nr. Værdi- Årets Værdi- Værdi- Ejendomsansættelse pr. til-/afgang regulering ansættelse pr. vurdering 1/ (anskaff.sum) 30/ / / Ejerlejligheder (i alt 220 lejligheder) Udlejningsejendomme (i alt 289 lejemål, heraf Antal lejligheder 161 bolig-, 64 erhvervs- og 64 garagelejemål) Grunde og bygninger under opførelse (14 lejl.) Grundarealer Ejendomme i alt Udlejningsejendomme Matrikel nr. 78 d, e og f, Vallensbæk, Albertslundvej , Nørre kvt., Studiestræde ai, h og ø, Ll. Værløse, Ryetvej , Nørre kvt., Studiestræde og 404, Sct. Annæ Vester, Kronprinsessegade , Nørre kvt., Studiestræde , Klædebo, Nørregade 28/Fiolstræde , Valby, Lauravej m.fl., Rosenborg, Pilestræde , Valby, Gadekærvej A, Roskilde Købstads bygrunde, Havnevej z, Hvidovre, Hvidovrevej u, Rødovre, Roskildevej hf, Hvidovre, Hvidovrevej bl, Frederiksberg, Roskildevej m.fl , Vanløse, Ålekistevej 47 m.v ex, Frederiksberg, Roskildevej m.fl bf, Herlev, Smedeholm b, Frederiksberg, Rådmand Steins Allé af, Paul Bergsøes Vej bl, Frederiksberg, Roskildevej m.fl ad, Paul Bergsøes Vej q, Kastrup By, Søvang Allé h, Glostrup, Hovedvejen aa, Ordrup, Frisersvej al, Frederiksberg, Rådmand Steins Allé bz, 3cf og 3 pk, Ordrup, Brannersvej q, Kristrup, Holger Danskes Vej 5, Randers 1 52, Vester Kvarter, Vestergade p, Ordrup, Trunnevangen 4 14 Grundarealer Øvrige ejerlejligheder 1 43 cb, Avedøre, Jernholmen Antal lejemål NOTER - EINAR KORNERUP GRUPPENS REGNSKAB Ejendomme og grundarealer er værdiansat med udgangspunkt i anskaffelsessum samt ejendomsvurdering, under skyldig hensyntagen til ejendommenes indtjening og handelsværdi. (2) Obligationer til kursværdi og pantebreve til kursværdi kr Obligationsbeholdningen på nom. kr er delvis anvendt til sikkerhedsstillelse over for bygherrer samt som sikkerhed ved bankfi nansiering. Beholdningen er værdiansat til offi cielt noterede køberkurser pr. 30/ Pantebrevsbeholdningen udgør nom. kr Beholdningen er optaget til anskaffelsessum. (3) Prioritetsgæld kr Prioritetsgælden er optaget til kursværdi. Af beløbet forfalder 15,1 mio. kr. i 2012/13 og 261,6 mio. kr. efter mere end 5 år. Ud over den anførte gæld er ejendommene behæftet med ejerpantebreve. Grundarealet er ubehæftet. Der er indgået fastrenteaftaler for hovedparten af prioritetsgælden for at eliminere selskabets risiko ved renteudsving på de fi nansielle markeder. (4) Hensættelser kr Beløbet vedrører hovedsagelig eventualskat af opskrivninger for ejerlejligheder og udlejningsejendomme, beregnet med en skattesats på 25 %, samt hensættelse til imødegåelse af risiko på igangværende partneringopgaver og hensættelse til garantiarbejder for 5 år i henhold til AB 92 og ABT 93. (5) Egenkapital kr Gruppens egenkapital incl. udbytte primo Årets resultat Udbytte samt minoritetsaktionærer i Initus A/S andel af årets resultat Regulering af værdi af sikringsinstrumenter (renteswap) Øvrige egenkapitalreguleringer Gruppens egenkapital incl. udbytte ultimo (6) Garantiforpligtelser m.v. Ud over sædvanlige brancheforpligtelser ved entreprenørvirksomhed er der stillet forsikringsgarantier over for bygherrer. EINAR KORNERUP GRUPPEN - ÅRSBERETNING

16 Einar Kornerup A/S Paul Bergsøes Vej Glostrup Telefon I Fax Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Paul Bergsøes Vej I Glostrup Telefon Fax Einar Kornerup Jylland A/S Holger Danskes Vej 5 A 8960 Randers SØ Telefon 8641 I666 Fax EK-Materiel A/S Paul Bergsøes Vej Glostrup Telefon I Fax EK-Ejendomsadministration A/S Paul Bergsøes Vej Glostrup Telefon Fax Tryk: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge a/s

EINAR KORNERUP GRUPPEN

EINAR KORNERUP GRUPPEN SELSKABSSTRUKTUR PR. 1. OKTOBER 2013 EINAR KORNERUP GRUPPEN 69,9% 100% 100% 100% Einar Kornerup A/S Entreprenørfi rmaet Einar Kornerup A/S Einar Kornerup Jylland A/S EK-Materiel A/S EK-Ejendomsadministration

Læs mere

EINAR KORNERUP GRUPPEN

EINAR KORNERUP GRUPPEN EINAR KORNERUP GRUPPEN Selskabsstruktur pr. 1. oktober 2O11 Einar Kornerup A/S Initus A/S 68,6% Entreprenørfi rmaet Einar Kornerup A/S 100% Initus Ejendomme A/S 100% EK-Viktoria A/S 66% Venskabsbyernes

Læs mere

EINAR KORNERUP GRUPPEN

EINAR KORNERUP GRUPPEN SELSKABSSTRUKTUR PR. 1. OKTOBER 2014 EINAR KORNERUP GRUPPEN 68,75% 100% 100% 100% Einar Kornerup A/S Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Einar Kornerup Jylland A/S EK-Materiel A/S EK-Ejendomsadministration

Læs mere

EINAR KORNERUP GRUPPEN

EINAR KORNERUP GRUPPEN EINAR KORNERUP GRUPPEN Selskabsstruktur pr. 1. oktober 2OO9 Einar Kornerup A/S Initus A/S 69,2% Entreprenørfi rmaet Einar Kornerup A/S 100% Initus Ejendomme A/S 100% EK-Viktoria A/S 66% Venskabsbyernes

Læs mere

EINAR KORNERUP GRUPPEN

EINAR KORNERUP GRUPPEN EINAR KORNERUP GRUPPEN Selskabsstruktur pr. 1. oktober 2OO8 Einar Kornerup A/S Initus A/S 67,5% Entreprenørfi rmaet Einar Kornerup A/S 100% Initus Ejendomme A/S 100% EK-Viktoria A/S 66% Venskabsbyernes

Læs mere

EINAR KORNERUP GRUPPEN

EINAR KORNERUP GRUPPEN EINAR KORNERUP GRUPPEN Selskabsstruktur pr. 1. oktober 2OO7 Einar Kornerup A/S Initus A/S 64,6% Entreprenørfi rmaet Einar Kornerup A/S 100% Initus Ejendomme A/S 100% EK-Viktoria A/S 66% Venskabsbyernes

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

SELSKABSSTRUKTUR OG LEDELSE PR. 1. OKTOBER 2015

SELSKABSSTRUKTUR OG LEDELSE PR. 1. OKTOBER 2015 SELSKABSSTRUKTUR OG LEDELSE PR. 1. OKTOBER 2015 2 EINAR KORNERUP A/S 100% 100% 100% 65,5 % Entreprenørfi rmaet Einar Kornerup A/S Einar Kornerup Jylland A/S EK-Materiel A/S EK-Ejendomsadministration A/S

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V SEB Administration A/S CVR-nr. 20 24 79 40 Bernstorffsgade 50 1577 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2017 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til

Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0387 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Hald Ege Varmeværk Viborg kommune

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Lejerbo, Odder Regnskabsår 2012 Regnskab for sideaktivitet Lejerbo Fra Til

Lejerbo, Odder Regnskabsår 2012 Regnskab for sideaktivitet Lejerbo Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0482 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 727 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Odder Lejerbo Odder Kommune c/o Gl. Køge Landevej 26

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Slagelse Boligselskab Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Intern Håndværkervirksomhed Fra Til

Slagelse Boligselskab Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Intern Håndværkervirksomhed Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0046 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 333 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Slagelse Boligselskab Intern Håndværkervirksomhed Slagelse Kommune

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Randers Boligforening af 1940 Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Boliggruppen Fra Til

Randers Boligforening af 1940 Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Boliggruppen Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0334 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Randers Boligforening af 1940 Boliggruppen Randers Kommune Vestervold

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BASE ERHVERV A/S. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BASE ERHVERV A/S. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BASE ERHVERV A/S Årsrapport 1. april 2012-31. marts 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Johan Dein Ladegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere