31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00"

Transkript

1 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august Punkter til beslutning: a) Regionens høring af indgåelse af nye driftsoverenskomster for FVU og Ordblindeområderne (1 bilag). 3. Punkter til drøftelse: a) Temapunkt iht. Årshjul: Tiltrækning af kursister herunder hvordan vi når de 15 % af en ungdomsårgang, der ikke får en ungdomsuddannelse. Oplæg ved uddannelseschef Henrik Saul. b) Budgetopfølgning budget 2012 (2 bilag). c) Budgetforudsætninger for budget 2013 (1 bilag). 4. Punkter til orientering: a) Status på byggeriet. b) VEU center Trekanten. c) Nyt fra Kursistrådet. 5. Eventuelt. Der serveres drikkevarer/frugt i forbindelse med mødet. Evt. afbud sendes pr. til eller på telefon til Verner. Kolding, den 24. oktober 2012 Med venlig hilsen Kurt Nielsen-Dharmaratne / Verner Rylander-Hansen formand rektor Kolding HF & VUC Ålegården Kolding Cvr.nr Telefon:

2 REFERAT Møde i Kolding HF & VUC s Bestyrelse Den 30. oktober 2012, kl , 31. møde Deltagere: Fraværende: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), Kim Hansen, Andreas Holm Jensen, Birgit Legarth, Vibeke Cock Nielsen, H.C. Jensen, Annika Hansen (stemmeret), Verner Rylander, Morten W. Frederiksen (referent). Afdelingschef Henrik Saul deltog under pkt. 2a. Kirsten Skaastrup Dagsorden 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 21. august Punkter til beslutning: a) Regionens høring af indgåelse af nye driftsoverenskomster for FVU og Ordblindeområderne (1 bilag). 3. Punkter til drøftelse: d) Temapunkt iht. Årshjul: Tiltrækning af kursister herunder hvordan vi når de 15 % af en ungdomsårgang, der ikke får en ungdomsuddannelse. Oplæg ved uddannelseschef Henrik Saul. e) Budgetopfølgning budget 2012 (2 bilag). f) Budgetforudsætninger for budget 2013 (1 bilag). 4. Punkter til orientering: d) Status på byggeriet. e) VEU center Trekanten. f) Nyt fra Kursistrådet. 5. Eventuelt Referat Side 2

3 Mødet blev indledt med en præsentationsrunde, da Andreas Holm var med til bestyrelsesmødet for første gang som kursistrådsrepræsentant uden stemmeret. Kurt Nielsen-Dharmaratne oplyste, at han har fået nyt job, men fortsætter som bestyrelsesformand. Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 Referatet blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet. Ad. Punkt 2. Punkter til beslutning Ad.2. a) Regionens høring af indgåelse af nye driftsoverenskomster for FVU og Ordblindeområderne Notat vedrørende regionens høring af beslutning om tildeling af driftsoverenskomster på ordblinde- og Forberedende Voksenundervisning var udsendt som bilag til dagsordenen Verner Rylander oplyste, at processen vedrørende indgåelse af nye overenskomster, at indgåelsen af de nye driftsoverenskomster blev besluttet af bestyrelsen i august, mens regionsrådet skulle høres om det på deres møde i oktober. De nye driftsoverenskomster har virkning fra 1. januar Processen er tilrettelagt sådan for, at nye og nuværende driftsoverenskomstparterne får besked om tildeling af driftsoverenskomster i god tid, så de har mulighed for at tilpasse deres personalesituation. Region Syddanmark har dog i år ændret deres procedurer og forventer derfor først at kunne tage stilling til driftsoverenskomsterne på deres møde medio december. Verner Rylander oplyste, at hans holdning er, at vi opstarter driftsoverenskomsterne som vedtaget på bestyrelsens møde i august Såfremt regionens høringssvar giver anledning til overvejelser, vil de blive taget op på bestyrelsesmødet i marts Såfremt der er behov for implementering af initiativer i forhold til regionens høringssvar, vil de blive iværksat fra 1. januar Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte til om der er nogle sanktionsmuligheder fra regionens side. Verner Rylander oplyste, at det er bestyrelsens kompetence at indgå driftsoverenskomster, mens regionen kun har høringsret og derfor ikke har sanktionsmuligheder. Der vil være tale om, at vi muligvis ikke har overholdt reglerne omkring indhentning af høringssvar. Bestyrelsen vedtog Verner Rylanders indstilling og fastholder dermed tildelingen af driftsoverenskomster som besluttet på mødet den 21. august Ad. Punkt 3. Punkter til drøftelse Side 3

4 Ad. 3. a) Temapunkt iht. Årshjul: Tiltrækning af kursister herunder hvordan vi når de 15 % af en ungdomsårgang, der ikke får en ungdomsuddannelse. Oplæg ved uddannelseschef Henrik Saul. Henrik Saul omdelte bilaget temapunkter tiltrækning af kursister på mødet Henrik Saul oplyste, at punktet skal ses i lyset af regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Landsgennemsnittet er nedadgående og har lige passeret de 80 %. Kolding ligger lidt højere end landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet er målt på, hvor stor en procentdel af de 40-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse. Kolding HF og VUCs fokus er primært på de under 25 årige, der er vores målgruppe. For denne målgruppe ligger tallet noget under 80 %. Henrik Saul gennemgik det udleverede bilag og informerede om, at oplægget tager udgangspunkt i henholdsvis et uformelt og et uformelt blik på tiltrækning af unge. Det formelle blik er på tiltag vi selv kan iværksætte, mens det uformelle blik er de på ting vi ikke kan styre (eks. hvordan der unde taler om os ude i byen, hvordan de taler om at tage en uddannelses mv.) På baggrund af en rapport fra Center for Ungdomsforskning kan man opdele de unge der har problemer i forhold til ungdomsuddannelser i 4 grupper: 1. de opgivende 2. de praktiske 3. de vedholdende 4. de flakkende Herefter gennemgik Henrik Saul de formelle tiltag vi har gennemført i forhold til fastholdelse. Forhåbentligt kan tiltagene give nogle gode skoleoplevelser til kursister fra disse ungdomsgrupper og sprede rygtet om, at vi er et tilbud til denne målgruppe. Ud over alle de forskellige tiltag, der er gennemgået i bilaget arbejder vi med synlighed. Der er således nedsat en arbejdsgruppe blandt underviserne på AVU, der arbejder med den gode historie, og hvordan vi får den spredt. Herudover arbejder vi med brobygning. Der er dels en intern brobygning, hvor AVUkursister får lov til at prøve at deltage i undervisningen på HF og en ekstern brobygning, hvor unge udefra kan prøve at deltage i undervisningen på HF. Fjernundervisning er også et tiltag, som vi forventer, vil kunne tiltrække en målgruppe, der ikke er i stand til at gennemfører undervisning på normale vilkår, men kan, når der ikke er krav om tilstedeværelse. Bekendtgørelser og love sætter visse begrænsninger og undersøger hele tiden mulighed for at kombinere undervisningen med små praktikforløb. Vi har prøvet at tilbyde kursisterne på et hold at de kan komme i en minipraktik i vores kantine i en uge. Historierne om alle disse tiltag skal spredes ud til den målgruppe, der ellers ikke ville tage en ungdomsuddannelse. Side 4

5 Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte om der er nogle grupper, som vi ikke får fat i, fordi der mangler et egnet uddannelsestilbud til gruppen? Henrik Saul svarede, at vi jo dels er begrænset i forhold til vores bekendtgørelse med hensyn til, hvad vi kan udbyde af uddannelser, men at vi selvfølgeligt konstant overvejer nye tiltag. Dels er der et bredt udvalg af uddannelser nu, og vi forsøger i vores studievejledning at have et bredt kendskab til de forskellige uddannelsestilbud, så vi kan vejlede kursister videre til disse. Kim Hansen mente en af udfordringerne er, at få folk ind i uddannelse blandt andet ved at de unge i højere grad motiveres unge til uddannelse. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, om vi ved noget om, hvorfor de 20 % ikke vælger uddannelse. Er det fordi de ikke kender tilbuddet eller er det fordi de vælger det aktivt fra? Henrik Saul: Der er nogle, der ikke kender uddannelsestilbuddene, nogle der vælger det bevist fra, og så er der nogen i den målgruppe, der ganske enkelt ikke er i stand til at gennemføre en uddannelse. Kim Hansen fremhævede, at det i høj grad er motivationen der mangler. At få flere til at vælge uddannelse kræver, at omgivelserne i langt højere grad motiverer til uddannelse. I øjeblikket forsøger man i for høj grad med tvang. Med hensyn til den gruppe, der ikke er i stand til at påbegynde og gennemføre uddannelse, må vi jo prøve at finde nogle mellemtrin, som de kan klarer. Det kan godt ske, at gruppen ikke kan tage en Hf men er der noget andet de kan klare, så de får en eller anden uddannelse. Det kræver et stort kendskab i måske primært kommunen til de forskellige uddannelsesniveauer og uddannelsesmuligheder, så man kan få skabt noget motivation. Henrik Saul pegede på, at det ikke kun er boglige færdigheder, man lærer på en skole som os. Der er også et stort element af socialisering. De unge lærer at være sammen med andre, at arbejde sammen med andre mv. Birgit Legarth sagde, at vi også har nogle kursister, som vi må opgive. Der skal dog være et så finmasket net, at vi ikke taber de unge helt, når de falder ud af en uddannelse, men at der er fokus på at få dem videre. Vibeke Cock Nielsen gjorde opmærksom på, at vi jo ikke skal regne med at kunne opsamle 20 %: der er 3-5 %, der ikke vil kunne gennemføre en uddannelse og en gruppe unge, der arbejder ufaglært. Henrik Saul nævnte i den sammenhæng, at der ikke er mange ufaglærte jobs tilbage. Det giver en stor udfordring for eksempelvis den praktiske gruppe. Verner Rylander sagde, at man i dag langt hen ad vejen skal have en uddannelse for at kunne klare sig på sigt. Der er nogle få unge, der kan klare sig uden uddannelse, men de mennesker, der kommer her, er som reglen dem, der ikke kan klare sig uden uddannelse. Kurt Nielsen-Dharmaratne nævnte, at det er vel ikke så meget er fastholdelsen, vi skal koncentrere os om, for den er da ret godt styr på. Fokus skal vel i stedet være på, hvordan vi tiltrækker gruppen af unge, der i dag ikke får gennemført en ungdomsuddannelse. Side 5

6 Verner Rylander svarede, at vi kan gøre det bedre på en række punkter inden for fastholdelse og at vi allerede har iværksat initiativer i forhold til dette. Derudover handler det i høj grad om at sprede fortællingen om, at uddannelse er den måde, man kan klare sig på i dagens samfund. Kurt Nielsen-Dharmaratne fremhævede, at skal der ændres noget, er det jo i høj grad ud fra et fokus på, hvordan vi får måske halvdelen af gruppen på de 20 % i tale. Kim Hansen nævnte, at der jo er en række af de kommunale instanser som i forvejen er i kontakt med disse unge. Selvom de nok vil sige, at de i forvejen motivere til uddannelse, virker det jo tilsyneladende ikke. Fra det kommunale system skal man se på, hvordan vi bliver bedre til at motivere unge til uddannelse. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte om der er konkret tiltag ud over dem, der er sat i værk? Henrik Saul svarede, at vi lige nu arbejder på at kunne tilbyde fjernundervisning i næste skoleår på både Hf og AVU. Erfaringen fra i år, hvor det har været iværksat på Hf er, at tilbuddet både bliver brugt at folk, som vi i forvejen havde i huset, og en ny gruppe, vi ikke har haft tidligere. Henrik Saul nævnte i samme omgang at synlighed i høj grad er bundet op på de kursister, der er her i forvejen, da vi af erfaringen ved, at mund til mund metoden er den måde, hvorpå flest nye kursister hører om os. Vi mener også, at det er den vej vi skal gå, for at få gruppen af unge, der ikke har en ungdomsuddannelse i tale på. Ad. 3.b) Budgetopfølgning budget 2012 Bilagene Aktivitetsudvikling 2012 og Budgetopfølgning oktober 2012 var udsendt som bilag. Verner Rylander oplyste, at vi hele tiden prøver at følge med i vores indtægtsgrundlag. I det udsendte bilag vedrørende aktivitetsudvikling 2012, er der aller yderst til højre to kolonner: 2012 forventet og 2012 budgetteret. Man kan konstatere at der er en række variationer mellem den aktivitet vi har budgetteret med og den aktivitet vi på nuværende tidspunkt forventer at have i De primære udsving er, at AVU er faldet i forhold til det budgetteret, mens Hf er steget. I den forbindelse oplyste Verner Rylander, at aktiviteten følger skoleåret, hvilket betyder, at et stort august-optag betyder, at aktiviteten i første halvår af kalenderåret efter også bliver højere. Morten W. Frederiksen oplyst, at der er en usikkerhed i forbindelse med fjernundervisning. Vi ved endnu ikke hvor mange kursister, der kommer så langt, at de kan udløse tilskud i 4. kvartal 2012 og hvor mange, der første udløser tilskud i 1. kvartal Dette vil kunne ændre lidt på det endelige aktivitetstal for Morten W. Frederiksen gennemgik bilaget Budgetopfølgning oktober Budgetopfølgningen er generelt præget af en større aktivitet end budgetteret og en tilsvarende højere lønudgift. I forhold til lønudgiften skal det blandt andet bemærkes, at vi har flere ansatte i pædagogikum end forventet, hvilket modsvares af højere taxameterindtægt på indtægtssiden. Samtidigt Har vi haft medarbejdere på barselsorlov mv., hvilket betyder højere lønudgifter men der dog modsvares af flere refusionsindtægter. En markant grund til de øgede lønudgifter er, at Side 6

7 kantinens lønudgifter nu figurerer i Kolding HF og VUCs regnskab, hvor de tidligere var trukket ud. Kantinen har tidligere været drevet af en medarbejderforening og har dermed haft særskilt regnskab, men i 2012 er kantinen kommet ind under Kolding HF og figurer derfor i budgetopfølgningen. Der er således indtægter fra varesalg på indtægtssiden, mens udgifterne dels findes under lønudgifter, under vareindkøb til kantinen og under det tilskud, som Kolding HF og VUC fortsat giver til kantinedriften. En ændring i forhold til tider udgifterne til eksterne censorer, der figurer under posten Øvrige, eksterne lærere m.fl. Hvor gymnasier og VUC fakturerede hinanden gensidigt, når henholdsvis en VUC-lærer var censor på et gymnasium eller omvendt, er der nu lavet en censorbank, hvor alle udgifterne samles sektorvis for henholdsvis VUC er og gymnasier, og der afregnes samlet mellem sektorerne. Det betyder konkret, at posten tidligere bestod af en række indtægter, der figurerede på indtægtssiden og en række udgifter, mens udgiftssiden nu indeholder et nettobeløb. Posten Øvrige driftsaktiviteter indeholder en forventet hensættelse på 1. mio. kr. til flytteomkostninger. Samlet set udviser budgetopfølgningen forventet overskud på kr. Verner Rylander gjorde opmærksom på, at der er afsat kr. til selvrisiko ved forsikringsbegivenheder. Såfremt der ikke er større forsikringsbegivenheder resten af året, vil overskuddet blive øget tilsvarende. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning. Ad. 3.c) Budgetforudsætninger for budget 2013 Notatet Forudsætninger budget 2013 var udsendt som bilag 3c Verner Rylander redegjorde for, at der på nuværende tidspunkt er usikkerheder vedrørende budgettet for næste skoleår, hvilket blandt andet hænger sammen med at Finansloven for 2013 endnu ikke er vedtaget. Det er derfor tidligere aftalt med bestyrelsen, at den første drøftelse af budgettet for næste skole generelt sker ud fra et notat, der beskriver en række budgetforudsætninger. På decembermødet besluttes et endeligt budget, der er udarbejdet på baggrund af disse forudsætninger samt den vedtagne finanslov. Morten W. Frederiksen gennemgik de forudsætninger, der fremgår af det udsendte notat. Der var ikke bemærkninger til notat, og bestyrelsen tog således forudsætningerne for budget 2013 til efterretning. Ad. Punkt 4. Punkter til orientering Ad. Punkt 4.a.) Status på byggeriet. Verner Rylander oplyste, at vi har indgået en totalrådgiverkontrakt med RUM as samt Kontur og Søren Jensen Rådgivende ingeniører som underrådgivere. Rådgiverteamet er pt. ved at projektere det vindende projekt. Der har vist sig betydelige udfordringer i forhold til at realisere projektet inden for rammen på de 67,8 mio. kr. På byggemøde i dag er der blevet forelagt to projektforslag med tilhørende økonomiske beregninger. Den ene projekt ligner i høj grad vinderprojektet men konstruktionsprincippet Side 7

8 er dog ændret for at reducere udgifterne, og der er foretaget en generel reduktion af arealer. Ifølge beregningerne er de forventet udgifter dog 77,8 mio. kr. Et andet projekt hvor der er foretaget en drastisk reduktion af m 2, og er fx udeladt 2 klasselokaler, overskrider budgettet med ca. 5 mio. kr. Der er stor usikkerhed om, hvorvidt de m 2 -priser, som ligger til grund for prisberegningerne holder. I den forbindelse nævnte Verner Rylander, at vores bygherrerådgiver i projektforløbet (Bascon) har vurderet, at det oprindelige konkurrencebudget kunne realiseres inden for en ramme på ca. 72 mio. kr. Vi har pt. aftalt med Rambøll (vores nye bygherrerådgiver), at de fortager en kontrol af m2-prisen, og totalrådgiveren er pt. ved at gennemgå budgettet og kontrollere de forskellige tal. (Birgit Legarth forlod mødet kl ) Kurt Nielsen-Dharmaratne mente, at det er dybt foruroligende og utilfredsstillende, at totalrådgiveren allerede på nuværende tidspunkt og før teknikskakter mv. er indtegnet ikke er i stand til at overholde budgettet. Der var bred enighed i bestyrelsen om, at det projektforslag som Rum as vandt på har været langt dyrere end den maksimale udgiftsramme til håndværkerudgifter, og det blev diskuteret, hvorvidt de forudsætninger, der lå til grund for at udpege RUM as som vinder af projektet må siges at være brudt. Kurt Nielsen-Dharmaratne nævnte, at det i øvrigt er voldsomt utilfredsstillende at der fortsat er så stor usikkerhed i de beregninger, som fremlægges. På nuværende tidspunkt burde den usikkerhed være reduceret væsentligt. På baggrund af orienteringen bad bestyrelsen Verner Rylander om at orientere RUM as om, at der er brug for en tænkepause. Dels er de budgetoverskridelser der ligger, problematiske. Dels har vi brug for at se på, om de forudsætninger, der ligger til grund for udpegningen af RUM as projektforslag som konkurrencevinder er brudt. Der er brug for at sende et meget kraftigt signal til RUM as om, at situationen er uacceptabel. Det blev aftalt at Kurt Nielsen-Dharmaratne og Verner Rylander sætter sig sammen og ser på de forskellige projektforslag og herudfra vurdere, hvad der skal skrives til RUM as. Bestyrelsen har efterfølgende modtaget kopi af den mailkorrespondance, der har været med RUM as. Punktet er fortsat omfattet af tavshedspligt, indtil det forsatte samarbejde er kommet op at køre igen. Ad. Punkt 4.b.) VEU-centret Verner Rylander oplyste, at finanslovsforsalg 2013 ikke indeholder tilskud til VEUcentrerne. Med andre ord er der ikke umiddelbart midler til at finansiere VEU-centrene fra 1. januar Om Ministeriet for Børn og Undervisning finder midler er i øjeblikket uvist. Alle ansatte på VEU-centret er sagt op. Uanset VEU-centrets fremtid kører VEU-samarbejdet som udgangspunkt videre. Side 8

9 Herudover har alle kursusudbydere, der er en del af VEU-centret haft svingende aktivitet. Samlet set sker der ikke det store på VEU-centret pt. Ad. Punkt 4.f.) Nyt fra kursistrådet Annika Hansen og Andreas Holm Jensen oplyste, at kursistrådet i øjeblikket har fokus på fredagsbar. Desuden har kursistrådet planlagt en julefrokostfest den 30. november Der er blevet nedsagt et fredagsbar- og festudvalg, hvor kursister, der ikke er medlemmer af kursistrådet kan være aktive. Fællesudvalget har haft 1. møde i dag og holder møde igen torsdag. Kursistrådet er i øjeblikket i gang med at undersøge muligheden for at salg af billetter via nettet. Verner Rylander oplyste, at kantinen kan overtage indkøb af alkohol til kursistfesterne, og kursistrådet undersøger samtidigt om de kan få en privat leverandør til at stå for udbringning samt afhentning af ubrugt alkohol samt tomme flasker. Ad. Punkt 5. Eventuelt Udlevering af årsrapport for VUC-sektoren. Mødet sluttede kl. ca Næste ordinære møde i Kolding HF & VUC s Bestyrelse er tirsdag den 11. december 2012, kl Referatet læst og godkendt: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand) Vibeke Cock Nielsen H.C. Jensen Birgit Legarth Kirsten Skaastrup Annika Hansen Kim Hansen Andreas Holm Jensen Verner Rylander-Hansen Side 9

10 (Rektor) Side 10

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere