Arbejdsmiljø. Indhold. Ny adresse? Arbejdsmiljø i virksomhedsøkonomisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø. Indhold. Ny adresse? Arbejdsmiljø i virksomhedsøkonomisk"

Transkript

1 Nr. 16 juni 2011 Indhold Arbejdsmiljø i virksomhedsøkonomisk perspektiv Lovpligtige og andre kurser i arbejdsmiljø Fyns Politi efter ud danner AMO på temadag Helbredskontrol ved natarbejde Team samarbejdet styrkes på Tårnby-skoler Tilskud til arbejds miljø rådgivning Støtte til forebyggelse Information om arbejdsmiljø til østarbejdere Ulykkesrisici blandt østarbejdere minimeres Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Indtænk arbejdsmiljøet Nyt om navne i COWI Ny adresse? Vil du tilmelde, framelde eller rette adresse, kan du klikke ind på: Udgiver: COWI A/S Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby Tlf Arbejdsmiljø i virksomhedsøkonomisk perspektiv Vi har længe vidst, at et dårligt arbejdsmiljø er dyrt for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet. Dårligt arbejdsmiljø medfører gener, smerter, nedslidning, tab af livskva litet og i værste fald tab af menneskeliv. Der er også dårlig økonomi i et dårligt arbejdsmiljø. Således kan en tredjedel af sygefraværet på det danske arbejdsmarked henføres til et dårligt arbejds miljø, og årligt koster dårligt arbejdsmiljø det danske samfund mere end 60 milliarder kroner. Sådan indleder Ejner K. Holst, der som medlem af LO s øverste politiske ledelse blandt andet har ansvaret for arbejdsmiljøområdet, for ordet til en ny rapport Arbejdsmiljø Godt arbejdsmiljø kan betale sig også når det gælder den økonomiske bundlinje i den enkelte virksomhed og institution. Det dokumenterer en ny rapport, som COWI har udarbejdet for Landsorganisationen i Danmark (LO). i serien Øje på arbejdsmiljøet. Han fortsætter: Godt arbejdsmiljø betaler sig Med denne rapport fra COWI ved vi nu, at et godt arbejdsmiljø kan betale sig også når det gælder den økonomiske bundlinje i den enkelte virksomhed og institution. Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for et liv uden nedslidning og et sikkert og sundt arbejde. Men at der også for de enkelte virksomheder og institutioner er penge og god økonomi i et godt arbejdsmiljø, er kun med til yderligere at motivere ledelse og ansatte til at skrue op for arbejdsmiljø arbejdet. S C R E E N I N G S C R E E N I N G S C R E E N I N G Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Foto: istock Systematisk dokumentation Den ny rapport samler og sy stema tiserer mange dan ske og inter na tionale under søgelser, der ser på de øko no mi ske fordele ved godt arbejds miljø. Rapporten viser, at: dårligt arbejdsmiljø medfører unødige omkostninger for virksomheder og institutioner mange af omkostningerne er skjulte i virksomhedernes regnskaber de skjulte omkostninger er større end de synlige arbejdsmiljøforbedringer kan betale sig.

2 Fortsat fra forsiden 2 Inspiration til arbejdsmiljøarbejdet Rapporten er tænkt som inspiration til arbejdspladsernes strategiske arbejde med arbejdsmiljø. Ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter kan lade sig inspirere af andre virksomheders og institutioners gode erfaringer med at investere i et forbedret arbejdsmiljø. Rapporten dokumenterer, hvordan investeringer inden for alle typer af arbejdsmiljøproblemer hurtigt tjener sig hjem, og rapporten kan på denne måde give inspiration til arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen, herunder APV-arbejdet og den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Mange virksomheder har allerede ladet sig inspirere, beretter seniorprojektleder Per Tybjerg Aldrich, der er hovedforfatter på rapporten. Vi oplever en meget stor interesse for rapporten og dens budskaber. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at virksomheder og organisationer beder os komme og holde oplæg på baggrund af rapporten. Og reaktionerne viser, at der hver gang bliver sat nye tanker om arbejdsmiljøarbejdet i Per Tybjerg Aldrich COWI tilbyder at: holde foredrag, workshopper og kurser om arbejdsmiljø i virksom heds økonomisk perspektiv kortlægge omfanget af og årsagerne til arbejdsbetinget sygefravær og uønsket personaleomsætning beregne de synlige og skjulte omkostninger til dårligt arbejds miljø bistå med prioritering af indsatsområder rådgive om interventioner til forbedring af arbejdsmiljøet gennemføre investerings analyser af interventionerne evaluere interventionerne. Lovpligtige og andre kurser i arbejdsmiljø COWIs katalog over kurser i efteråret 2011 inden for arbejds miljø, sikkerhed og sundhed er netop offentliggjort. Udbuddet af kurser modsvarer lovgivningens krav om obligatorisk uddannelse og løbende efteruddannelse af arbejdsmiljø organisationens medlemmer. COWI udbyder som hidtil den tre dage lange lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse samt sikkerhedskoordinatoruddannelsen, og kursusprogrammet for efteråret 2011 er nu klart, fortæller sektionsleder Helle Nørregaard Potter, COWI. Kursusprogrammet findes på vores hjemmeside og kan desuden rekvireres som tryksag, hvis ikke man automatisk modtager det med posten. COWIs kursusprogram omfatter foruden de obligatoriske kurser mange korte kurser inden for arbejds miljø, sundhed og sikkerhed. De er et godt tilbud til arbejdsmiljøorganisationen, når medlemmerne skal tilbydes løbende efteruddannelse. Kurserne udbydes som åbne kurser, men kan også afholdes som Helle Nørregaard Potter Med ændringen af arbejdsmiljøloven pr. 1. oktober 2010 er det fastsat, at alle virksomheder med en arbejdsmiljø organisation (AMO) skal tilbyde AMOmedlemmerne 1½ dags årlig efteruddannelse. Hvordan man vil gribe det an, er op til den enkelte virksomhed. Det er oplagt at lade sig inspirere af den årlige arbejdsmiljødrøftelse: Hvilke mål sætter vi os for årets arbejdsmiljøarbejde, og hvilke kompetencer har vi brug for at udbygge eller pudse af i den sammenhæng?

3 Fyns Politi efter ud danner AMO på temadag Arbejdsmiljøloven stiller krav om, at alle medlemmer af arbejds miljø organisation en (AMO) skal tilbydes 1½ dags efter ud dannel se om året. Fyns Politi valgte med bistand fra COWI at udmønte dette i et skrædder syet kursus. 3 Foto: I hverdagen arbejder vi meget spredt over hele Fyn og i flere skift. Vi ønskede med denne temadag at skabe en fælles platform i AMO, hvor roller, ansvar og opgaver skulle diskuteres og defineres, forklarer sektionsleder i Fyns Politi, Lars Clausen. Man vurderede, at der var behov for en indsats, som dels reviderede eksisterende støtteværktøjer til arbejdsmiljøarbejdet, dels skulle give AMO ejerskab til disse. Samarbejde om tilrettelæggelsen Vi valgte at sammensætte et program, hvor AMO var samlet til en spændende dag med vekselvirkning mellem fælles oplæg for alle og mindre workshopper, hvor den enkelte deltager kom mere på banen, fortæller sektionsleder Helle Nørregård Potter, COWI. Tilrettelæggelsen af dagen skete i tæt samarbejde med Fyns Politis hovedarbejdsmiljøudvalg og ledelse der også selv bidrog med indlæg på dagen og således var meget synlig gennem hele dagens program. Workshopperne tog udgangspunkt i de aktuelle arbejdsmiljøudfordringer, som man i tilrettelæggelsesfasen fandt frem til. Det var vigtigt, at dagen indeholdt både ny viden, træning i nye færdigheder samt diskussion og forventningsafstemning i forhold til roller, ansvar og opgaver for hele AMO. Relevant viden Lars Clausen fra Fyns Politi fortæller: Vi ønskede, at det blev mere tydeligt for AMO s medlemmer, hvad der forventes af dem, og hvad de kan forvente af hinanden, ligesom vi ville sætte fokus på vores APV-værktøj. Jeg synes, vi lykkedes med dette. Vi fik formidlet relevant viden til underbygning af arbejdsmiljøarbejdet i hverdagen! Udgangspunkt i virksomhedens ønsker og behov Helle Nørregård Potter siger afsluttende: Vi har god erfaring med at skabe vekselvirkning mellem fælles oplæg og faglige workshopper i mindre fora. Det giver virksomheden mulighed for at informere bredt ud og samtidig give rum til spændende diskussioner om hverdagens praksis og samarbejde på tværs. Vi har i COWI en bredt sammensat konsulentgruppe med forskellige spidskompetencer inden for arbejdsmiljø, så vi altid kan sammensætte et underviserkorps, der kan tilrettelægge en inspirerende dag med udgangspunkt i den enkelte virksomheds ønsker og Helle Nørregaard Potter

4 4 Helbredskontrol ved natarbejde Virksomheder skal tilbyde skifteholds- og natarbejd ere en helbredskontrol, når de begynder på denne beskæftigelse og derefter med regelmæssige intervaller. Det følger af Arbejdstidsdirektivet og overens komster. Tanken med den systematiske kontrol er at forebygge gener og helbredsmæssige problemstillinger, som kan opstå på grund af de skæve arbejdstider, og at skabe en god trivsel og sikre et godt fysisk arbejdsmiljø for medarbejdere, der arbejder på skiftehold. COWI tilbyder at udføre helbredskontrol ved hjælp af spørgeskemaer, der følges op af en personlig helbredssamtale med den enkelte medarbejder. Helbredssamtalens formål et at afdække eventuelle helbredsproblemer, der kan være forårsaget af natarbej de. Medarbejderen tilbydes at få målt sit blodtryk, rådgives om blandt andet søvn, kost og motion og anbefales eventuelt yderligere undersøgelse hos egen læge, hvis det skønnes nødvendigt. Forebyggende tiltag Der skelnes mellem den personlige individuelle rådgivning, der er strengt fortrolig, og de mere generelle problemstillinger, der kan henføres til virksomhedens arbejdsmiljø. Kortlægges der sådanne faktorer, videregives det til arbejdsmiljøorganisationen, og der gives anbefalinger til det videre arbejdsmiljøarbejde. Tilbuddet om helbredskontrol udformes og gennemføres således i et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse samt arbejdsmiljø- og samarbejds udvalg, så den viden, der opnås, kan anvendes i det videre arbejdsmiljøarbejde. Det giver mulighed for at iværksætte forebyggende tiltag og dermed sikre trivsel og effektivitet på arbejdsplads en. Medarbejdere, der er beskæftiget med natarbejde, skal tilbydes løbende gratis helbredskontrol. I lovgivning og overenskomster er det fastsat, hvor ofte der skal tilbydes helbredskontrol. Overenskomsten mellem CO-industri og DI fra 2010 fastslår, at denne kontrol på industriområdet skal tilbydes hvert andet år første gang inden natarbejde påbegyndes. Ved medarbejder på skifteholds- eller natarbejde forstås medarbejd ere med en arbejdstid, som udfører mindst 3 timer af den daglige arbejds tid i natperioden, som indeholder tidsrummet mellem kl og kl , eller udfører natarbejde mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. Baggrunden herfor er Arbejdstidsdirektivet. I direktivet er der ikke stillet krav til, hvordan en helbredskontrol skal udføres, men der er krav om, at helbredskontrollen skal udføres af en ekstern konsulent med sundhedsfaglig baggrund. Gode erfaringer i hjemmeplejen i Kerteminde Hjemmeplejen i Kerteminde Kommune er en af de virksomheder, der har positive erfaringer med metoden. Centerleder Bodil Hellum, Birkelund og Dalsbo Plejecentre fortæller: Med det afsluttende notat fra COWI har vi fået god inspiration til det videre arbejdsmiljø arbejde. Vi har netop gennemført en APV-runde og trivselsmåling, og disse helbredssamtaler er således en del af vores systematiske arbejdsmiljøarbejde. For to år siden tilbød vi i samarbejde med COWI helbredssamtaler over samme læst, og det er interessant at kunne sammenholde input fra dengang og nu. Ergoterapeut Lisbeth Torp Ernst, COWI, supple rer: Mange af deltagerne udtrykte stor tilfredshed med forløbet og tilbuddet. De var glade for muligheden for at reflektere over deres arbejdslivs struktur, og samtidig udtrykte de tilfredshed med den individuelle sund heds faglige vurdering af belastningsgraden af at have Helle Nørregaard Lisbeth Torp Ernst

5 Team samarbejdet styrkes på Tårnby-skoler Tre skoler i Tårnby Kommune optimerer i projektet Vejen til det gode teamwork det psykiske arbejdsmiljø gennem teamudvikling. Projektet sætter fokus på, hvad et team både kan og skal bruges til. Skolelærerne og deres nærmeste samarbejdspartnere får gennem workshopper og konsulentbistand direkte i teamene processtøtte på vejen mod et udviklende og godt teamsamarbejde. Parallelt hermed modtager skoleledelsen ledelsescoaching med fokus på ledelse af lærerteams. Projektet modtager støtte fra Forebyggelsesfondens særlige pulje for blandt andet skolelærere i COWI bistod med ansøgningen og leverer nu rådgivningen til teamene og Pia Dreyer Støtte til forebyggelse Forebyggelsefonden yder støtte til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning på danske arbejdspladser. Årets anden ansøgningsrunde åbner 20. juni. COWI bistår med ansøgning om støtte og gennemførelse af projekter. Tilskud til arbejds miljørådgivning Frem til udgangen af 2011 eller indtil pengekassen er tom kan offentlige virksomheder søge Arbejds tilsynet om refusion af udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning. Der må dog ikke være tale om påbudt rådgivning. Der skal søges om mini mum kroner pr. indsats, og en virksomhed kan maksimalt modtage kroner pr. år i refusion. Statsfængslet Søby Søgaard, Varde Kommune, Fyns Politikreds og Kerteminde Kommune er blandt de offentlige arbejdspladser, som allerede har modtaget arbejdsmiljørådgivning fra COWI med tilskud. COWIs opgaver har været meget forskellige. Det viser, at næsten alt kan lade sig gøre, så længe der er tale om Helle Nørregaard Potter 5 Mere konkret yder fonden støtte til projekter, der: Forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange og fastholder medarbejdere med dårligt helbred COWI rådgiver virksomheder, dels med at søge midler fra Forebyggelsesfonden, dels med at gennemføre projekter, der har modtaget støtte fra fonden. Udvikler ny teknologi, der kan anvendes til at forebygge nedslidning Forbedrer genoptræning og rehablitering af syge og handicappede Styrker bevidstheden om risikoen forbundet med rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet Forebygger stress og psykisk nedslidning Fonden uddeler op til 350 millioner kroner årligt. For at få del i de mange penge skal man indsende en ansøgning til fonden, og ansøgningen skal slippe gennem fondens kvalitetsbedømmelse og prioritering. Årets anden ansøgningsrunde løber fra 20. juni til 19. Per Tybjerg Aldrich

6 6 Information om arbejdsmiljø til østarbejdere Hjemmeside, plakat og flyer fra kampagnen Safein.dk Fagligt Fælles Forbund (3F) indledte 1. marts informationskampagnen Safe in Denmark. Kampagnen har til formål at fremme sikkerhed og sundhed på arbejdet ved at give ti korte bud om arbejdsmiljø i Danmark. Kampagnen henvender sig til mennesker fra Østeuropa, som kommer til Danmark for at arbejde i kortere eller længere perioder. Kampagnens omdrej ningspunkt er hjemmesiden SafeIn.dk, der er på seks sprog foruden dansk. Her findes de ti bud om arbejds miljø og links til yderligere information om arbejdsmiljø. For at tiltrække besøgende til hjemmesiden gennemføres løbende en fotokonkurrence på siden. For at skabe opmærksomhed om kampagnen og fotokonkurrencen hænger 3F s afdelinger over hele landet plakater op, ligesom repræsentanter for 3F deler flyers ud til østarbejd ere. Hver ny runde i konkurrencen skydes i gang med sms er til østarbejdere. Arbejdsmiljøkonsulent Henrik Hansen, 3F, forklarer om baggrunden for kampagnen: Vi har mange østarbejdere i Danmark, men det kniber med deres viden om danske arbejds miljøforhold. Det betyder, at de risikerer at komme hjem til deres familie med arbejdsskader. Den risiko vil vi gerne hjælpe dem med at mindske. Fordelen for vores medlemmer er, at konkurrencen om arbejdet bliver mindre ulige, når de efterlever danske arbejds miljøregler. COWI har hjulpet 3F med at opnå økonomisk støtte til kampagnen fra Beskæftig elsesministeriet. COWI har desuden stået for udvikling en af kampagnens budskaber og grafiske udtryk, ligesom COWI administrerer kampagnehjemmesiden og udsendelsen af sms Per Tybjerg Aldrich Ulykkesrisici blandt østarbejdere minimeres Et nyt forsknings- og udviklingsprojekt med COWI i spidsen sigter på at forebygge ulykker blandt migrantarbejdere i Danmark. Siden EU-udvidelsen i 2004 er der sket en markant stigning i antallet af migrantarbejdere fra Østeuropa beskæftiget på danske arbejdspladser. Undersøgelser viser, at migrantarbejdere hyppigt har rutineprægede og mindre attraktive eventuelt farlige arbejdsopgaver, ofte lange arbejdsdage og lav timeløn. Desuden arbejder de ofte i grupper adskilt fra danske arbejdstagere, hvorfor videnoverførelse gennem det praktiske arbejde er reduceret. Endvidere er migrantarbejderne typisk unge og har kort anciennitet på arbejdspladserne. Dette medfører en række sikkerhedsmæssige udfordringer. Det antages, at migrantarbejdere er særligt udsatte for ulykkesrisici, samt at de ulykkesforebyggende initiativer, der er taget i Danmark, ikke i fuldt omfang vil kunne anvendes af migrantarbejderne. Dette er kort fortalt baggrunden for projektet Minimering af ulykkesrisici for migrantarbejdere beskæftiget i byggebranchen og primærlandbrug. Projektets formål er at etablere viden om migrantarbejdernes arbejdssituation i Danmark. På den baggrund udarbejdes et værktøj, der kan fremme ulykkesforebyggende initiativer blandt migrantarbejdere. Projektet udføres af COWI i samarbejde med Frydendal Consult og Sociologisk Institut, Københavns Universitet og er støttet af Marchen Vinding Petersen

7 PCB er en miljøgift, der blandt andet har været anvendt i byggematerialer som f.eks. fuge masse i perioden PCB-eksponering formodes ikke at forårsage akut sygelighed, men langvarig udsættelse over en årrække kan medføre en række sundheds skadelige effekter og kan blandt andet være hormon forstyrrende og potentielt kræft fremkaldende. 7 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Regeringen udsendte i maj en handlings plan for håndtering af PCB. Handlingsplanen indeholder 19 initiativer, der skal sikre, at problemer med den svært nedbrydelige miljøgift PCB i bygninger kan løses bedst muligt. PCB i arbejdsmiljøet På arbejdsmiljøområdet skal handlingsplanen sikre bedre information COWI tilbyder at: Vurdere risikoen for indhold af PCB i bygninger ved gennemgang af materialerne og deres anvendelsesomfang Bestemmelse af den aktuelle sundhedsrisiko ved måling af PCB i indeluften Udtage prøver af PCB-holdige materialer og udarbejde registreringsrapport Forestå projektledelse og udarbejdelse af udbudsmateriale ved saneringsarbejder Rådgive om affaldshåndtering af PCB. og vejledning om, hvordan man kan beskytte sig mod skadelig påvirkning fra PCB. Desuden overvejes muligheden for at indføre rådgivningspåbud. Værktøj til bygningsejere Samlet skal hele initiativet udmønte i et risikovurderingsværktøj til hjælp for specielt bygningsejere, et forbedret grundlag for at kunne anvise renoveringsmetoder og en vejledning for bedre identifikation og udsortering af PCB i bygge- og anlægsaffald. Regeringen forventer blandt andet, at der allerede i 2011 vil blive oprettet en PCB-hjemmeside med trin for trin - vejledning er om praktisk håndtering af PCB. Handlingsplanen synes ikke at få indflydelse på, hvordan PCB-prøver skal udtages i eksempelvis fugematerialer. Det betyder blandt andet, at de metoder, COWI anvender, forsat kan anvendes til kortlægning af PCB ved en renoverings- eller nedrivningsopgave, siger en af COWIs PCB-eksperter, Eyvind Lindegaard Andersen. Bygningsejeren er ansvarlig for, at en bygning ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i. Bygherren har ansvar for, at PCBholdigt affald frasorteres på nedrivningsstedet, og at affaldet efter følgende håndteres korrekt. Ved renovering eller nedrivning af byg ning er skal bygherren og rådgiveren allerede i planlægningsfasen tage stilling til eventuelle problemer med PCB. Arbejdsgiveren i det byggefirma, hvor håndværkerne er ansat, har pligt til at sørge for, at arbejdet udføres sikker heds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette indebærer blandt andet, at f.eks. PCB-holdige fuger i bygningen ikke må afgive dampe eller støv til arbejdsrummet i sund heds skadelige Eyvind Lindegaard Andersen

8 Fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Sådan spørger Grafisk BAR i en ny pjece om maskinsikkerhed i den grafiske branche. Pjecen ledsager otte selvforklarende tjeklister, der skal sikre et ja til sidste del af spørgsmålet. Værktøjet er udarbejdet for Grafisk BAR af COWI. Når virksomheden tager en ny maskine i brug, er der en række områder, der skal tjekkes efter. Det gælder også, når maskinen skal rengøres, vedligeholdes, bortskaffes samt ved daglig drift. Det er for at lette dette arbejde, at Grafisk BAR har udviklet det nye, enkle værktøj. Mange større virksomheder har i dag allerede deres eget værktøj, men der kan alligevel godt være noget at hente i vores tjeklister, siger miljøchef i Emballage Industrien, Lone Alstrup, som er Grafisk BARs tovholder på det nye værktøj. De kan måske finde noget relevant i vores tjeklister, som de ikke selv har tænkt over at tjekke. Skrappere krav Tjeklisterne tager hånd om de skrappere krav til risikovurdering af maskiner, som findes i det nye Maskindirektiv. Blandt andet er der kommet højere krav til det ergonomiske område, ligesom sikkerheden på maskinen ikke længere udelukkende må baseres på maskinens software. Man må ikke længere nøjes med at sige, at maskinen kører, som den plejer. Man er nødt til at sikre sig på en anden måde f.eks. ved at slukke for strømmen, når der udføres reparations- og vedligeholdelsesarbejde. For hvis der er fejl i softwaren, kan der godt ske en ulykke, mens man reparerer maskinen, forklarer ingeniør Søren Jensen, COWI, som har udarbejdet værktøjet for Grafisk Søren Jensen Indtænk arbejdsmiljøet ved ombyg ning, leje og indretning af kontor er titlen på en ny vejledning fra Branche arbejds miljø rådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor). Det kan blive både dyrt og besværligt, hvis man glemmer at indtænke arbejds miljø hensyn i sine nye kontorlokaler. Derfor er det vigtigt at tænke på arbejdsmiljøet, allerede inden man lejer, bygger om eller køber nye kontorlokaler. Hvordan det gøres, kan man læse om i den nye vejledning, som frit kan downloades fra BAR Kontors hjemmeside. Handler i høj grad om brugerne Arbejdsmiljøet handler i høj grad om brugerne, og det handler om at stille de rette krav til lokalerne fra starten. Vejledningen er bygget op, så man bliver guidet til at indtænke arbejdsmiljøet gennem alle faser lige fra man har besluttet at flytte til nyt, til man sætter nøglen i døren for første gang, forklarer chefkonsulent i Dansk Erhverv, Camilla Bogetoft Jensen, der i BAR Kontor har haft ansvaret for vejledningen. Vejledningen er udarbejdet for BAR Kontor af Per BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR Tybjerg Aldrich Nyt om navne i COWI Susie Kjær arbejds- og organisations psykolog, COWI, har bi draget til 2. udgave af bogen Når Ledelsen er Kommunikation af Leif Pjetursson. Bogens 1. udgave lå i lang tid nummer et på Børsens liste over bestsellere inden for managementlitteratur, og 2. udgave har allerede opnået stor ros og aner kendelse. Susie har hjulpet med at udarbejde et kapitel om ledelse og historiefortælling. Heri indgår blandt andet en case fra Nordea Liv og Pension, som medvirkede i Arbejdsmiljøforskningsprojektet Det grænseløse arbejde ledet af Susie. Marie Kloppenborg Jensen COWI, er pr. 1. april 2011 udnævnt til seniormarkedsansvarlig med ansvar for udvikling og salg af ydelser vedrørende arbejdsmiljøledelse og sikkerhedskultur/ behaviour based safety (BBS). Hun har desuden ansvar for salg af arbejdsmiljørådgivning i Midt- og Nordjylland, og hun vil fortsat være nøglepersonen vedrørende arbejdsmiljø inden for bygge/anlæg i Midtjylland. Marie er civilingeniør, og hun har været i COWI Århus i knap tre år. Forinden var hun miljø- og arbejds miljøkonsulent og -leder hos Vestas. 1309, jun Fotos: COWI/Niels Aage Skovby, Xchng/Kurhan, Horton Grou, Nazreth, istockphoto.com COWI Lyngby Parallelvej Kgs. Lyngby Tlf.: COWI Aalborg Thulebakken Aalborg Tlf.: COWI Århus Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.: COWI Vejle Havneparken Vejle Tlf.: COWI Esbjerg Stormgade Esbjerg Tlf.: COWI Odense Vestre Stationsvej Odense Tlf.: Redaktion: Per Tybjerg Aldrich Design & Dtp: Lone Jensen

# 23 nyhedsbrev november 2013. arbejdsmiljø

# 23 nyhedsbrev november 2013. arbejdsmiljø # 23 nyhedsbrev november 2013 INDHOLD Nyt værktøj sætter pris på et 1 DLG forstærker fokus på psykisk 2 Spil sætter fokus på stress og trivsel 4 Spar 50 % på rådgivning 5 Grib chancen for efteruddannelse

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Kursuskalender. Efterår 2010. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Efterår 2010. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Efterår 2010 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse fra 1. oktober 2010 ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Kursuskalender. Efterår arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Efterår arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Efterår 2011 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger indeklima, arbejdsmiljø

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2014 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015)

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) NOTAT Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) Med afsæt i aftalerne om trivsel og sundhed fra 2011 1, hvoraf det fremgår, at der i kommunens

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte Helbredskontrol ved natarbejde en pjece til tillidsvalgte 1 Helbredskontrol 2 ved natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 N O T A T Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 1. Fordeling af midler mellem de 4 hovedformål Der er i alt 350 mio.kr. til rådighed i Forebyggelsesfonden i 2011. Der foreslås

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

# 18 nyhedsbrev april 2012. arbejdsmiljø

# 18 nyhedsbrev april 2012. arbejdsmiljø # 18 nyhedsbrev april 2012 APV i høj sø Hos Hess har en APV-proces givet et friskt og mere overordnet blik på et på produktionsplatformen Syd Arne. COWI har facili teret og struktureret APV-processen og

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 2013 Lev op til reglerne om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser 2 lovpligtige

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Sunde kontorer. arbejdsmiljø og livsstil. Arbejdstilsynet

Sunde kontorer. arbejdsmiljø og livsstil. Arbejdstilsynet Sunde kontorer arbejdsmiljø og livsstil Arbejdstilsynet Sunde kontorer arbejdsmiljø og livsstil Vores sundhed afhænger af mange ting arbejdsmiljø, livsstil og levevilkår i det hele taget. Arbejdspladsen

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Workshop nr. 423 tirsdag den 28. november 2017 kl. 10:15-11:30

Workshop nr. 423 tirsdag den 28. november 2017 kl. 10:15-11:30 Workshop nr. 423 tirsdag den 28. november 2017 kl. 10:15-11:30 AMR har ikke mod på genvalg revitalisering af AMO Arbejdsmiljøorganisationen i PPG/Dyrup Ulla Siggaard EHS Manager Scandinavia Architectural

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde 1 Lev bedre med 2 natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry Nielsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer 3 Arbejdsmiljøkampagnens

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Per Tybjerg Aldrich, COWI Henrik Hansen, 3F

Per Tybjerg Aldrich, COWI Henrik Hansen, 3F AM:2015 workshop 504 Præsentation af 3Fs nye Arbejdsmiljøberegner Per Tybjerg Aldrich, COWI Henrik Hansen, 3F 1 Disposition 1. Velkomst (Henrik) 2. Baggrund og formål (Henrik) 3. Arbejdsmiljøberegnerens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Arbejdsmiljø. Indhold

Arbejdsmiljø. Indhold 2 6 4 8 Nr. 15 november 2010 Indhold Nye veje til sikker adfærd hos Arla Nye regler om samarbejdet om arbejdsmiljø Tilskud til arbejdsmiljørådgivning Slut med tunge løft hos DLG Løftevogn mod nedslidning

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Fundamentet. Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver

Fundamentet. Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver SIKKERHED OG TEKNIK ARBEJDSMILJØ OG MILJØ TRIVSEL, SUNDHED OG SYGEFRAVÆR LEDELSE OG ORGANISATION Toppen af pyramiden symboliserer arbejdslivet og arbejdsmiljøet, der fuldender pyramiden og det hele menneske.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter 16. oktober 2013 Hovedkonklusioner Hver tredje arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 1 års erfaring har ikke fået tilbudt den supplerende

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

Forebyggelsesfonden støtter forebyggende og sundhedsfremmende projekter

Forebyggelsesfonden støtter forebyggende og sundhedsfremmende projekter Forebyggelsesfonden støtter forebyggende og sundhedsfremmende projekter Har din virksomhed projekter inden for arbejdsmiljø eller sundhedsfremme på tegnebrættet, så læs med her. Hvert år uddeler Forebyggelsesfonden

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020

Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020 Dansk Jernbaneforbund Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020 Vision, mission & målsætning 02 Indhold Arbejdsmiljøstrategien 2016 2020... 04 Vision for arbejdsmiljøet... 06 Mission på arbejdsmiljøområdet...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016 Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016 Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og i afsnit 2 er der en kort redegørelse for den enkelte reaktion

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 71 Offentligt Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Baggrund PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016

Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016 Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016 Kataloget indeholder kurser om de rettigheder og pligter som virksomhederne har overfor sine medarbejdere, både gennem lovgivningen og vore overenskomster.

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig

10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig 1 10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig Parallel plenum 23 Senior projektleder Per Tybjerg Aldrich, COWI 1 Anledning Ny rapport fra LO Nøgletal for virksomhedsøkonomiske beregninger på arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere