Arbejdsmiljø. Indhold. Ny adresse? Arbejdsmiljø i virksomhedsøkonomisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø. Indhold. Ny adresse? Arbejdsmiljø i virksomhedsøkonomisk"

Transkript

1 Nr. 16 juni 2011 Indhold Arbejdsmiljø i virksomhedsøkonomisk perspektiv Lovpligtige og andre kurser i arbejdsmiljø Fyns Politi efter ud danner AMO på temadag Helbredskontrol ved natarbejde Team samarbejdet styrkes på Tårnby-skoler Tilskud til arbejds miljø rådgivning Støtte til forebyggelse Information om arbejdsmiljø til østarbejdere Ulykkesrisici blandt østarbejdere minimeres Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Indtænk arbejdsmiljøet Nyt om navne i COWI Ny adresse? Vil du tilmelde, framelde eller rette adresse, kan du klikke ind på: Udgiver: COWI A/S Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby Tlf Arbejdsmiljø i virksomhedsøkonomisk perspektiv Vi har længe vidst, at et dårligt arbejdsmiljø er dyrt for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet. Dårligt arbejdsmiljø medfører gener, smerter, nedslidning, tab af livskva litet og i værste fald tab af menneskeliv. Der er også dårlig økonomi i et dårligt arbejdsmiljø. Således kan en tredjedel af sygefraværet på det danske arbejdsmarked henføres til et dårligt arbejds miljø, og årligt koster dårligt arbejdsmiljø det danske samfund mere end 60 milliarder kroner. Sådan indleder Ejner K. Holst, der som medlem af LO s øverste politiske ledelse blandt andet har ansvaret for arbejdsmiljøområdet, for ordet til en ny rapport Arbejdsmiljø Godt arbejdsmiljø kan betale sig også når det gælder den økonomiske bundlinje i den enkelte virksomhed og institution. Det dokumenterer en ny rapport, som COWI har udarbejdet for Landsorganisationen i Danmark (LO). i serien Øje på arbejdsmiljøet. Han fortsætter: Godt arbejdsmiljø betaler sig Med denne rapport fra COWI ved vi nu, at et godt arbejdsmiljø kan betale sig også når det gælder den økonomiske bundlinje i den enkelte virksomhed og institution. Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for et liv uden nedslidning og et sikkert og sundt arbejde. Men at der også for de enkelte virksomheder og institutioner er penge og god økonomi i et godt arbejdsmiljø, er kun med til yderligere at motivere ledelse og ansatte til at skrue op for arbejdsmiljø arbejdet. S C R E E N I N G S C R E E N I N G S C R E E N I N G Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Foto: istock Systematisk dokumentation Den ny rapport samler og sy stema tiserer mange dan ske og inter na tionale under søgelser, der ser på de øko no mi ske fordele ved godt arbejds miljø. Rapporten viser, at: dårligt arbejdsmiljø medfører unødige omkostninger for virksomheder og institutioner mange af omkostningerne er skjulte i virksomhedernes regnskaber de skjulte omkostninger er større end de synlige arbejdsmiljøforbedringer kan betale sig.

2 Fortsat fra forsiden 2 Inspiration til arbejdsmiljøarbejdet Rapporten er tænkt som inspiration til arbejdspladsernes strategiske arbejde med arbejdsmiljø. Ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter kan lade sig inspirere af andre virksomheders og institutioners gode erfaringer med at investere i et forbedret arbejdsmiljø. Rapporten dokumenterer, hvordan investeringer inden for alle typer af arbejdsmiljøproblemer hurtigt tjener sig hjem, og rapporten kan på denne måde give inspiration til arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen, herunder APV-arbejdet og den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Mange virksomheder har allerede ladet sig inspirere, beretter seniorprojektleder Per Tybjerg Aldrich, der er hovedforfatter på rapporten. Vi oplever en meget stor interesse for rapporten og dens budskaber. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at virksomheder og organisationer beder os komme og holde oplæg på baggrund af rapporten. Og reaktionerne viser, at der hver gang bliver sat nye tanker om arbejdsmiljøarbejdet i Per Tybjerg Aldrich COWI tilbyder at: holde foredrag, workshopper og kurser om arbejdsmiljø i virksom heds økonomisk perspektiv kortlægge omfanget af og årsagerne til arbejdsbetinget sygefravær og uønsket personaleomsætning beregne de synlige og skjulte omkostninger til dårligt arbejds miljø bistå med prioritering af indsatsområder rådgive om interventioner til forbedring af arbejdsmiljøet gennemføre investerings analyser af interventionerne evaluere interventionerne. Lovpligtige og andre kurser i arbejdsmiljø COWIs katalog over kurser i efteråret 2011 inden for arbejds miljø, sikkerhed og sundhed er netop offentliggjort. Udbuddet af kurser modsvarer lovgivningens krav om obligatorisk uddannelse og løbende efteruddannelse af arbejdsmiljø organisationens medlemmer. COWI udbyder som hidtil den tre dage lange lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse samt sikkerhedskoordinatoruddannelsen, og kursusprogrammet for efteråret 2011 er nu klart, fortæller sektionsleder Helle Nørregaard Potter, COWI. Kursusprogrammet findes på vores hjemmeside og kan desuden rekvireres som tryksag, hvis ikke man automatisk modtager det med posten. COWIs kursusprogram omfatter foruden de obligatoriske kurser mange korte kurser inden for arbejds miljø, sundhed og sikkerhed. De er et godt tilbud til arbejdsmiljøorganisationen, når medlemmerne skal tilbydes løbende efteruddannelse. Kurserne udbydes som åbne kurser, men kan også afholdes som Helle Nørregaard Potter Med ændringen af arbejdsmiljøloven pr. 1. oktober 2010 er det fastsat, at alle virksomheder med en arbejdsmiljø organisation (AMO) skal tilbyde AMOmedlemmerne 1½ dags årlig efteruddannelse. Hvordan man vil gribe det an, er op til den enkelte virksomhed. Det er oplagt at lade sig inspirere af den årlige arbejdsmiljødrøftelse: Hvilke mål sætter vi os for årets arbejdsmiljøarbejde, og hvilke kompetencer har vi brug for at udbygge eller pudse af i den sammenhæng?

3 Fyns Politi efter ud danner AMO på temadag Arbejdsmiljøloven stiller krav om, at alle medlemmer af arbejds miljø organisation en (AMO) skal tilbydes 1½ dags efter ud dannel se om året. Fyns Politi valgte med bistand fra COWI at udmønte dette i et skrædder syet kursus. 3 Foto: I hverdagen arbejder vi meget spredt over hele Fyn og i flere skift. Vi ønskede med denne temadag at skabe en fælles platform i AMO, hvor roller, ansvar og opgaver skulle diskuteres og defineres, forklarer sektionsleder i Fyns Politi, Lars Clausen. Man vurderede, at der var behov for en indsats, som dels reviderede eksisterende støtteværktøjer til arbejdsmiljøarbejdet, dels skulle give AMO ejerskab til disse. Samarbejde om tilrettelæggelsen Vi valgte at sammensætte et program, hvor AMO var samlet til en spændende dag med vekselvirkning mellem fælles oplæg for alle og mindre workshopper, hvor den enkelte deltager kom mere på banen, fortæller sektionsleder Helle Nørregård Potter, COWI. Tilrettelæggelsen af dagen skete i tæt samarbejde med Fyns Politis hovedarbejdsmiljøudvalg og ledelse der også selv bidrog med indlæg på dagen og således var meget synlig gennem hele dagens program. Workshopperne tog udgangspunkt i de aktuelle arbejdsmiljøudfordringer, som man i tilrettelæggelsesfasen fandt frem til. Det var vigtigt, at dagen indeholdt både ny viden, træning i nye færdigheder samt diskussion og forventningsafstemning i forhold til roller, ansvar og opgaver for hele AMO. Relevant viden Lars Clausen fra Fyns Politi fortæller: Vi ønskede, at det blev mere tydeligt for AMO s medlemmer, hvad der forventes af dem, og hvad de kan forvente af hinanden, ligesom vi ville sætte fokus på vores APV-værktøj. Jeg synes, vi lykkedes med dette. Vi fik formidlet relevant viden til underbygning af arbejdsmiljøarbejdet i hverdagen! Udgangspunkt i virksomhedens ønsker og behov Helle Nørregård Potter siger afsluttende: Vi har god erfaring med at skabe vekselvirkning mellem fælles oplæg og faglige workshopper i mindre fora. Det giver virksomheden mulighed for at informere bredt ud og samtidig give rum til spændende diskussioner om hverdagens praksis og samarbejde på tværs. Vi har i COWI en bredt sammensat konsulentgruppe med forskellige spidskompetencer inden for arbejdsmiljø, så vi altid kan sammensætte et underviserkorps, der kan tilrettelægge en inspirerende dag med udgangspunkt i den enkelte virksomheds ønsker og Helle Nørregaard Potter

4 4 Helbredskontrol ved natarbejde Virksomheder skal tilbyde skifteholds- og natarbejd ere en helbredskontrol, når de begynder på denne beskæftigelse og derefter med regelmæssige intervaller. Det følger af Arbejdstidsdirektivet og overens komster. Tanken med den systematiske kontrol er at forebygge gener og helbredsmæssige problemstillinger, som kan opstå på grund af de skæve arbejdstider, og at skabe en god trivsel og sikre et godt fysisk arbejdsmiljø for medarbejdere, der arbejder på skiftehold. COWI tilbyder at udføre helbredskontrol ved hjælp af spørgeskemaer, der følges op af en personlig helbredssamtale med den enkelte medarbejder. Helbredssamtalens formål et at afdække eventuelle helbredsproblemer, der kan være forårsaget af natarbej de. Medarbejderen tilbydes at få målt sit blodtryk, rådgives om blandt andet søvn, kost og motion og anbefales eventuelt yderligere undersøgelse hos egen læge, hvis det skønnes nødvendigt. Forebyggende tiltag Der skelnes mellem den personlige individuelle rådgivning, der er strengt fortrolig, og de mere generelle problemstillinger, der kan henføres til virksomhedens arbejdsmiljø. Kortlægges der sådanne faktorer, videregives det til arbejdsmiljøorganisationen, og der gives anbefalinger til det videre arbejdsmiljøarbejde. Tilbuddet om helbredskontrol udformes og gennemføres således i et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse samt arbejdsmiljø- og samarbejds udvalg, så den viden, der opnås, kan anvendes i det videre arbejdsmiljøarbejde. Det giver mulighed for at iværksætte forebyggende tiltag og dermed sikre trivsel og effektivitet på arbejdsplads en. Medarbejdere, der er beskæftiget med natarbejde, skal tilbydes løbende gratis helbredskontrol. I lovgivning og overenskomster er det fastsat, hvor ofte der skal tilbydes helbredskontrol. Overenskomsten mellem CO-industri og DI fra 2010 fastslår, at denne kontrol på industriområdet skal tilbydes hvert andet år første gang inden natarbejde påbegyndes. Ved medarbejder på skifteholds- eller natarbejde forstås medarbejd ere med en arbejdstid, som udfører mindst 3 timer af den daglige arbejds tid i natperioden, som indeholder tidsrummet mellem kl og kl , eller udfører natarbejde mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. Baggrunden herfor er Arbejdstidsdirektivet. I direktivet er der ikke stillet krav til, hvordan en helbredskontrol skal udføres, men der er krav om, at helbredskontrollen skal udføres af en ekstern konsulent med sundhedsfaglig baggrund. Gode erfaringer i hjemmeplejen i Kerteminde Hjemmeplejen i Kerteminde Kommune er en af de virksomheder, der har positive erfaringer med metoden. Centerleder Bodil Hellum, Birkelund og Dalsbo Plejecentre fortæller: Med det afsluttende notat fra COWI har vi fået god inspiration til det videre arbejdsmiljø arbejde. Vi har netop gennemført en APV-runde og trivselsmåling, og disse helbredssamtaler er således en del af vores systematiske arbejdsmiljøarbejde. For to år siden tilbød vi i samarbejde med COWI helbredssamtaler over samme læst, og det er interessant at kunne sammenholde input fra dengang og nu. Ergoterapeut Lisbeth Torp Ernst, COWI, supple rer: Mange af deltagerne udtrykte stor tilfredshed med forløbet og tilbuddet. De var glade for muligheden for at reflektere over deres arbejdslivs struktur, og samtidig udtrykte de tilfredshed med den individuelle sund heds faglige vurdering af belastningsgraden af at have Helle Nørregaard Lisbeth Torp Ernst

5 Team samarbejdet styrkes på Tårnby-skoler Tre skoler i Tårnby Kommune optimerer i projektet Vejen til det gode teamwork det psykiske arbejdsmiljø gennem teamudvikling. Projektet sætter fokus på, hvad et team både kan og skal bruges til. Skolelærerne og deres nærmeste samarbejdspartnere får gennem workshopper og konsulentbistand direkte i teamene processtøtte på vejen mod et udviklende og godt teamsamarbejde. Parallelt hermed modtager skoleledelsen ledelsescoaching med fokus på ledelse af lærerteams. Projektet modtager støtte fra Forebyggelsesfondens særlige pulje for blandt andet skolelærere i COWI bistod med ansøgningen og leverer nu rådgivningen til teamene og Pia Dreyer Støtte til forebyggelse Forebyggelsefonden yder støtte til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning på danske arbejdspladser. Årets anden ansøgningsrunde åbner 20. juni. COWI bistår med ansøgning om støtte og gennemførelse af projekter. Tilskud til arbejds miljørådgivning Frem til udgangen af 2011 eller indtil pengekassen er tom kan offentlige virksomheder søge Arbejds tilsynet om refusion af udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning. Der må dog ikke være tale om påbudt rådgivning. Der skal søges om mini mum kroner pr. indsats, og en virksomhed kan maksimalt modtage kroner pr. år i refusion. Statsfængslet Søby Søgaard, Varde Kommune, Fyns Politikreds og Kerteminde Kommune er blandt de offentlige arbejdspladser, som allerede har modtaget arbejdsmiljørådgivning fra COWI med tilskud. COWIs opgaver har været meget forskellige. Det viser, at næsten alt kan lade sig gøre, så længe der er tale om Helle Nørregaard Potter 5 Mere konkret yder fonden støtte til projekter, der: Forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange og fastholder medarbejdere med dårligt helbred COWI rådgiver virksomheder, dels med at søge midler fra Forebyggelsesfonden, dels med at gennemføre projekter, der har modtaget støtte fra fonden. Udvikler ny teknologi, der kan anvendes til at forebygge nedslidning Forbedrer genoptræning og rehablitering af syge og handicappede Styrker bevidstheden om risikoen forbundet med rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet Forebygger stress og psykisk nedslidning Fonden uddeler op til 350 millioner kroner årligt. For at få del i de mange penge skal man indsende en ansøgning til fonden, og ansøgningen skal slippe gennem fondens kvalitetsbedømmelse og prioritering. Årets anden ansøgningsrunde løber fra 20. juni til 19. Per Tybjerg Aldrich

6 6 Information om arbejdsmiljø til østarbejdere Hjemmeside, plakat og flyer fra kampagnen Safein.dk Fagligt Fælles Forbund (3F) indledte 1. marts informationskampagnen Safe in Denmark. Kampagnen har til formål at fremme sikkerhed og sundhed på arbejdet ved at give ti korte bud om arbejdsmiljø i Danmark. Kampagnen henvender sig til mennesker fra Østeuropa, som kommer til Danmark for at arbejde i kortere eller længere perioder. Kampagnens omdrej ningspunkt er hjemmesiden SafeIn.dk, der er på seks sprog foruden dansk. Her findes de ti bud om arbejds miljø og links til yderligere information om arbejdsmiljø. For at tiltrække besøgende til hjemmesiden gennemføres løbende en fotokonkurrence på siden. For at skabe opmærksomhed om kampagnen og fotokonkurrencen hænger 3F s afdelinger over hele landet plakater op, ligesom repræsentanter for 3F deler flyers ud til østarbejd ere. Hver ny runde i konkurrencen skydes i gang med sms er til østarbejdere. Arbejdsmiljøkonsulent Henrik Hansen, 3F, forklarer om baggrunden for kampagnen: Vi har mange østarbejdere i Danmark, men det kniber med deres viden om danske arbejds miljøforhold. Det betyder, at de risikerer at komme hjem til deres familie med arbejdsskader. Den risiko vil vi gerne hjælpe dem med at mindske. Fordelen for vores medlemmer er, at konkurrencen om arbejdet bliver mindre ulige, når de efterlever danske arbejds miljøregler. COWI har hjulpet 3F med at opnå økonomisk støtte til kampagnen fra Beskæftig elsesministeriet. COWI har desuden stået for udvikling en af kampagnens budskaber og grafiske udtryk, ligesom COWI administrerer kampagnehjemmesiden og udsendelsen af sms Per Tybjerg Aldrich Ulykkesrisici blandt østarbejdere minimeres Et nyt forsknings- og udviklingsprojekt med COWI i spidsen sigter på at forebygge ulykker blandt migrantarbejdere i Danmark. Siden EU-udvidelsen i 2004 er der sket en markant stigning i antallet af migrantarbejdere fra Østeuropa beskæftiget på danske arbejdspladser. Undersøgelser viser, at migrantarbejdere hyppigt har rutineprægede og mindre attraktive eventuelt farlige arbejdsopgaver, ofte lange arbejdsdage og lav timeløn. Desuden arbejder de ofte i grupper adskilt fra danske arbejdstagere, hvorfor videnoverførelse gennem det praktiske arbejde er reduceret. Endvidere er migrantarbejderne typisk unge og har kort anciennitet på arbejdspladserne. Dette medfører en række sikkerhedsmæssige udfordringer. Det antages, at migrantarbejdere er særligt udsatte for ulykkesrisici, samt at de ulykkesforebyggende initiativer, der er taget i Danmark, ikke i fuldt omfang vil kunne anvendes af migrantarbejderne. Dette er kort fortalt baggrunden for projektet Minimering af ulykkesrisici for migrantarbejdere beskæftiget i byggebranchen og primærlandbrug. Projektets formål er at etablere viden om migrantarbejdernes arbejdssituation i Danmark. På den baggrund udarbejdes et værktøj, der kan fremme ulykkesforebyggende initiativer blandt migrantarbejdere. Projektet udføres af COWI i samarbejde med Frydendal Consult og Sociologisk Institut, Københavns Universitet og er støttet af Marchen Vinding Petersen

7 PCB er en miljøgift, der blandt andet har været anvendt i byggematerialer som f.eks. fuge masse i perioden PCB-eksponering formodes ikke at forårsage akut sygelighed, men langvarig udsættelse over en årrække kan medføre en række sundheds skadelige effekter og kan blandt andet være hormon forstyrrende og potentielt kræft fremkaldende. 7 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Regeringen udsendte i maj en handlings plan for håndtering af PCB. Handlingsplanen indeholder 19 initiativer, der skal sikre, at problemer med den svært nedbrydelige miljøgift PCB i bygninger kan løses bedst muligt. PCB i arbejdsmiljøet På arbejdsmiljøområdet skal handlingsplanen sikre bedre information COWI tilbyder at: Vurdere risikoen for indhold af PCB i bygninger ved gennemgang af materialerne og deres anvendelsesomfang Bestemmelse af den aktuelle sundhedsrisiko ved måling af PCB i indeluften Udtage prøver af PCB-holdige materialer og udarbejde registreringsrapport Forestå projektledelse og udarbejdelse af udbudsmateriale ved saneringsarbejder Rådgive om affaldshåndtering af PCB. og vejledning om, hvordan man kan beskytte sig mod skadelig påvirkning fra PCB. Desuden overvejes muligheden for at indføre rådgivningspåbud. Værktøj til bygningsejere Samlet skal hele initiativet udmønte i et risikovurderingsværktøj til hjælp for specielt bygningsejere, et forbedret grundlag for at kunne anvise renoveringsmetoder og en vejledning for bedre identifikation og udsortering af PCB i bygge- og anlægsaffald. Regeringen forventer blandt andet, at der allerede i 2011 vil blive oprettet en PCB-hjemmeside med trin for trin - vejledning er om praktisk håndtering af PCB. Handlingsplanen synes ikke at få indflydelse på, hvordan PCB-prøver skal udtages i eksempelvis fugematerialer. Det betyder blandt andet, at de metoder, COWI anvender, forsat kan anvendes til kortlægning af PCB ved en renoverings- eller nedrivningsopgave, siger en af COWIs PCB-eksperter, Eyvind Lindegaard Andersen. Bygningsejeren er ansvarlig for, at en bygning ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i. Bygherren har ansvar for, at PCBholdigt affald frasorteres på nedrivningsstedet, og at affaldet efter følgende håndteres korrekt. Ved renovering eller nedrivning af byg ning er skal bygherren og rådgiveren allerede i planlægningsfasen tage stilling til eventuelle problemer med PCB. Arbejdsgiveren i det byggefirma, hvor håndværkerne er ansat, har pligt til at sørge for, at arbejdet udføres sikker heds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette indebærer blandt andet, at f.eks. PCB-holdige fuger i bygningen ikke må afgive dampe eller støv til arbejdsrummet i sund heds skadelige Eyvind Lindegaard Andersen

8 Fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Sådan spørger Grafisk BAR i en ny pjece om maskinsikkerhed i den grafiske branche. Pjecen ledsager otte selvforklarende tjeklister, der skal sikre et ja til sidste del af spørgsmålet. Værktøjet er udarbejdet for Grafisk BAR af COWI. Når virksomheden tager en ny maskine i brug, er der en række områder, der skal tjekkes efter. Det gælder også, når maskinen skal rengøres, vedligeholdes, bortskaffes samt ved daglig drift. Det er for at lette dette arbejde, at Grafisk BAR har udviklet det nye, enkle værktøj. Mange større virksomheder har i dag allerede deres eget værktøj, men der kan alligevel godt være noget at hente i vores tjeklister, siger miljøchef i Emballage Industrien, Lone Alstrup, som er Grafisk BARs tovholder på det nye værktøj. De kan måske finde noget relevant i vores tjeklister, som de ikke selv har tænkt over at tjekke. Skrappere krav Tjeklisterne tager hånd om de skrappere krav til risikovurdering af maskiner, som findes i det nye Maskindirektiv. Blandt andet er der kommet højere krav til det ergonomiske område, ligesom sikkerheden på maskinen ikke længere udelukkende må baseres på maskinens software. Man må ikke længere nøjes med at sige, at maskinen kører, som den plejer. Man er nødt til at sikre sig på en anden måde f.eks. ved at slukke for strømmen, når der udføres reparations- og vedligeholdelsesarbejde. For hvis der er fejl i softwaren, kan der godt ske en ulykke, mens man reparerer maskinen, forklarer ingeniør Søren Jensen, COWI, som har udarbejdet værktøjet for Grafisk Søren Jensen Indtænk arbejdsmiljøet ved ombyg ning, leje og indretning af kontor er titlen på en ny vejledning fra Branche arbejds miljø rådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor). Det kan blive både dyrt og besværligt, hvis man glemmer at indtænke arbejds miljø hensyn i sine nye kontorlokaler. Derfor er det vigtigt at tænke på arbejdsmiljøet, allerede inden man lejer, bygger om eller køber nye kontorlokaler. Hvordan det gøres, kan man læse om i den nye vejledning, som frit kan downloades fra BAR Kontors hjemmeside. Handler i høj grad om brugerne Arbejdsmiljøet handler i høj grad om brugerne, og det handler om at stille de rette krav til lokalerne fra starten. Vejledningen er bygget op, så man bliver guidet til at indtænke arbejdsmiljøet gennem alle faser lige fra man har besluttet at flytte til nyt, til man sætter nøglen i døren for første gang, forklarer chefkonsulent i Dansk Erhverv, Camilla Bogetoft Jensen, der i BAR Kontor har haft ansvaret for vejledningen. Vejledningen er udarbejdet for BAR Kontor af Per BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR Tybjerg Aldrich Nyt om navne i COWI Susie Kjær arbejds- og organisations psykolog, COWI, har bi draget til 2. udgave af bogen Når Ledelsen er Kommunikation af Leif Pjetursson. Bogens 1. udgave lå i lang tid nummer et på Børsens liste over bestsellere inden for managementlitteratur, og 2. udgave har allerede opnået stor ros og aner kendelse. Susie har hjulpet med at udarbejde et kapitel om ledelse og historiefortælling. Heri indgår blandt andet en case fra Nordea Liv og Pension, som medvirkede i Arbejdsmiljøforskningsprojektet Det grænseløse arbejde ledet af Susie. Marie Kloppenborg Jensen COWI, er pr. 1. april 2011 udnævnt til seniormarkedsansvarlig med ansvar for udvikling og salg af ydelser vedrørende arbejdsmiljøledelse og sikkerhedskultur/ behaviour based safety (BBS). Hun har desuden ansvar for salg af arbejdsmiljørådgivning i Midt- og Nordjylland, og hun vil fortsat være nøglepersonen vedrørende arbejdsmiljø inden for bygge/anlæg i Midtjylland. Marie er civilingeniør, og hun har været i COWI Århus i knap tre år. Forinden var hun miljø- og arbejds miljøkonsulent og -leder hos Vestas. 1309, jun Fotos: COWI/Niels Aage Skovby, Xchng/Kurhan, Horton Grou, Nazreth, istockphoto.com COWI Lyngby Parallelvej Kgs. Lyngby Tlf.: COWI Aalborg Thulebakken Aalborg Tlf.: COWI Århus Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.: COWI Vejle Havneparken Vejle Tlf.: COWI Esbjerg Stormgade Esbjerg Tlf.: COWI Odense Vestre Stationsvej Odense Tlf.: Redaktion: Per Tybjerg Aldrich Design & Dtp: Lone Jensen

# 23 nyhedsbrev november 2013. arbejdsmiljø

# 23 nyhedsbrev november 2013. arbejdsmiljø # 23 nyhedsbrev november 2013 INDHOLD Nyt værktøj sætter pris på et 1 DLG forstærker fokus på psykisk 2 Spil sætter fokus på stress og trivsel 4 Spar 50 % på rådgivning 5 Grib chancen for efteruddannelse

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 2013 Lev op til reglerne om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser 2 lovpligtige

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

# 18 nyhedsbrev april 2012. arbejdsmiljø

# 18 nyhedsbrev april 2012. arbejdsmiljø # 18 nyhedsbrev april 2012 APV i høj sø Hos Hess har en APV-proces givet et friskt og mere overordnet blik på et på produktionsplatformen Syd Arne. COWI har facili teret og struktureret APV-processen og

Læs mere

Arbejdsmiljø. Indhold

Arbejdsmiljø. Indhold 2 6 4 8 Nr. 15 november 2010 Indhold Nye veje til sikker adfærd hos Arla Nye regler om samarbejdet om arbejdsmiljø Tilskud til arbejdsmiljørådgivning Slut med tunge løft hos DLG Løftevogn mod nedslidning

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte Helbredskontrol ved natarbejde en pjece til tillidsvalgte 1 Helbredskontrol 2 ved natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Fundamentet. Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver

Fundamentet. Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver SIKKERHED OG TEKNIK ARBEJDSMILJØ OG MILJØ TRIVSEL, SUNDHED OG SYGEFRAVÆR LEDELSE OG ORGANISATION Toppen af pyramiden symboliserer arbejdslivet og arbejdsmiljøet, der fuldender pyramiden og det hele menneske.

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED Regler og råd til virksomheder og arbejdsmiljørepræsentanter Denne pjece er udarbejdet i 2013 af

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

KURSUSKALENDER ARBEJDSMILJØ, SIKKERHED OG SUNDHED

KURSUSKALENDER ARBEJDSMILJØ, SIKKERHED OG SUNDHED KURSUSKALENDER ARBEJDSMILJØ, SIKKERHED OG SUNDHED 2015 Lev op til reglerne om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser 2 LOVPLIGTIGE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Side 1 af 9 Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 840 af 29. juni 2010 I medfør af 9, stk. 2, jf. 8, 19, 25 og 27, 73,

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig

10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig 1 10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig Parallel plenum 23 Senior projektleder Per Tybjerg Aldrich, COWI 1 Anledning Ny rapport fra LO Nøgletal for virksomhedsøkonomiske beregninger på arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Du kan se flere afgørelser i Klagenævnets nyhedsbrev, som kan hentes her http://www.ast.dk/publikationer/amk/

Du kan se flere afgørelser i Klagenævnets nyhedsbrev, som kan hentes her http://www.ast.dk/publikationer/amk/ Arbejdsmiljøklagenævnet Betydningen af BAR vejledninger. Klagenævnet har i en sag fra den grafiske branche udtalt sig om rækkevidden af en BAR vejledning. Arbejdsgiverforeningen havde klaget over et påbud

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger

handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger indeklima, arbejdsmiljø og affald RegeRingen Maj 2011 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Maj 2011:16 Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Arbejdsmiljø og økonomi Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Oplægsholderen Jasper Eriksen Uddannet biolog Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, 9 år Sikkerhedsleder i kommune Alectia

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse April 2013 - side 1 WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse Den årlige arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøloven indeholder krav om, at arbejdsmiljøorganisationen årligt drøfter og tilrettelægger

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ABONNEMENTER - DER BETALER SIG

ABONNEMENTER - DER BETALER SIG ABONNEMENTER - DER BETALER SIG APV NATHOLDSTJEK KOMPETENCE APV Få det mest optimale ud af jeres APV, ved at lade SundTrivsel stå for hele processen med en APV Grundpakke og de tilvalg der passer til jeres

Læs mere

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR 1 Tilbud om helbredskontrol Alle ansatte i Region Sjælland

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle

SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle Workshop 508 Arbejdsmiljøprofessionelles kompetencer i Danmark og EU SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle Anders Kabel, SAM Kortlægning af arbejdsmiljøprofessionelle i DK Gennemført i slutningen

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde AM2010 workshop 215 Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde Niels Munch Kofoed og Anders Kabel Nyborg Strand, den 8. november 2010 Velkommen til workshop 215 Kort oplæg

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere