Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013."

Transkript

1 Lejre Forsyning Højbyvej Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Søren Bagge Center for Byg & Miljø D E Tilladelse til udledning af overfladevand og etablering af nedsivningsbassin matr. nr. 1g, Kornerup By, Kornerup Dato: 30. april 2014 J.nr.: 13/20445 Firmaet IGS Rådgivende Ingeniører ApS har på vegne af bygherren Lejre Forsyning, Højbyvej 19, 4320 Lejre ansøgt om tilladelse til etablering af nedsivningsbassin, samt udledningstilladelse af overfladevand. nedsivningsbassinet etableres i forlængelse af separatkloakeringen af Kornerup, som er beskrevet i Lejre Kommunes spildevandsplan. Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november Tilladelse Der meddeles hermed tilladelse til Lejre Forsyning til udledning til nedsivningsbassin, samt nedsivning af overfladevand fra nedsivningsbassin på matrikelnummer 1g., Kornerup By, Kornerup. Tilladelsen meddeles i henhold til lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, 19 og 28. Vilkår for tilladelsen 1. Der må kun udledes og nedsives overfladevand 2. Projektet skal udføres som beskrevet i ansøgningen 3. Den maksimale udledning må ikke overstige 20,5 l/s 4. Overløbshyppigheden er hvert 5. år (1/5) 5. Udledning må ikke give anledning til erosion 6. Der skal foretages udledning i et punkt og på det sted, som er angivet i kortbilag af 22. november 2013 (bilag 1)

2 7. Der skal træffes foranstaltninger, som sikrer olieudskillelse og begrænsning af sedimenttransport inden overfladevandet når udledningspunktet 8. Der skal føres tilsyn med foranstaltninger, som sikrer olieudskillelse og begrænsning i sedimenttransport. Tilsynet skal registres i en journal og journalen skal opbevares tilgængeligt i minimum 5 år 9. Færdigmelding af anlægget skal sendes til Lejre Kommune Beskrivelse af sagen Som følge af separatkloakeringen af Kornerup i 2013 er der opstået behov for lokal håndtering af overfladevand fra det separatkloakeret opland. Det planlægges at aflede overfladevand fra oplandet til henholdsvis eksisterende rørbassin i Kornerup, samt eng ved Kornerup Landevej 21. Ansøgning Firmaet IGS Rådgivende Ingeniører ApS søger på vegne af Lejre Forsyning A/S om tilladelse til etablering af nedsivningsbassin på eng ved Kornerup Landevej 21. Bassinet etableres som åbent nedsivningsbassin. De tilledte vandmængder vil således nedsives eller forsvinde ved fordampning. Bassinet etableres med tør bund og der foretages ikke særlige tiltag for at sikre et permanent vandspejl. I de tilfælde, hvor tilstrømning af regnvand ikke kan bortskaffes ved fordampning eller nedsivning, etableres mulighed for overløb til eksisterende grøft langs Lindenborgvej. Ved overløb afledes regnvand til eksisterende ledning under Lindenborgvej og videre mod nord til Langvad Å. Der udføres ikke hegning omkring bassinet eller særlige vedligeholdelsestiltag af beplantning. Området vil driftsmæssigt henstå uændret i forhold til den nuværende tilstand. Der etableres sandfang og olieudskiller før tilløbet til bassinet. Af hensyn til drift af anlægget anlægges græsarmering eller tilsvarende fast belægning på rabatareal omkring sandfang og olieudskiller. Oplandet til regnvandsbassinet er opgjort til 6,844 hektar og det reduceret opland er opgjort til 1,566 hektar. Side 2 af 7

3 Der ansøges om at udlede med 3 l/s/ per hektar, svarende til 20,5 l/s. Overbelastningshyppigheden er hvert 5. år. Nødvendigt bassinvolumen er beregnet til 376 m 3. I ansøgningen henvises til Lejre Kommunes besigtigelse af arealet den 22. august 2013, og at der her ikke blev konstateret væsentlige biologiske værdier på arealet. Arealet vil fortsat bevare sin status som 3 beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven. Miljøteknisk vurdering Nedsivningsbassin På baggrund af ansøgningen og supplerende kortbilag vurderer Lejre Kommune, at de lovbestemte afstandskrav fra nedsivningsarealet til vandindvindingsanlæg, søer, vandløb og havet er overholdt. Endvidere vurderer Lejre Kommune, at anlæggets form, dimensionering og placering ikke vil medføre overfladisk afstrømning, overfladegener, eller gener i øvrigt. I borerapport fra nærliggende boring DGU nr.: , som er udført i 1933, er områdets jordbundsforhold ved nedsivningsbassinet beskrevet. Øverst i jordsøjlen findes et ca. 1 meter dybt muldlag efterfulgt af et tørvelag ned til ca. 4 meter under terræn. Herefter et lag af glacial moræneler til ca. 15,5 meter under terræn, der afløses af lag med henholdsvis glacial smeltvandsgrus og sand ned til 33,3 meter under terræn. Kalk påtræffes ca. 50 meter under terræn. Det har ikke været muligt at lokalisere boringen og det må der af sluttes, at boringen ikke benyttes. Bassinet etableres ved at udnytte den eksisterende lavning i terrænet. Der skal således ikke foretages gravearbejde med henblik på at øge bassinets volumen eller udseende. Arealet hvor nedsivningsbassinet planlægges placeret er registeret som eng beskyttet af 3 i naturbeskyttelsesloven. Lejre Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil ændre miljøtilstanden af engen og engen fortsat vil være beskyttet af 3 i naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at der ikke skal søges dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Side 3 af 7

4 Bassinet har nødoverløb til grøft nord for Lindenborgvej, som leder til Langvad Å. Ved overløb ledes vandet til eksisterende ø250 ledning under Lindenborgvej. Ansøger har oplyst, at overløbshyppigheden fra nedsivningsbassinet er hvert 5. år, men at overløbshændelser reelt må forventes at forekomme væsentligt sjældnere. I HUR regionplan 2005, er Langvad Å målsat som B2 vandløb og med krav til faunaklasse 5. Målsætningen for vandløbet er ikke opfyldt. Nedstrøms beliggende søer er Bue Sø, Svogerslev Sø, Lille Kattinge Sø og Store Kattinge Sø. Store Kattinge Sø har målsætning B, mens de øvrige søer har lempet målsætning C. Ingen af søerne opfylder deres målsætning. Slutrecipient er Roskilde Fjord. Lejre Kommune vurderer, at nedstrøms beliggende recipienter i meget ringe grad vil blive påvirket af nødoverløb fra det planlagte nedsivningsbassin, især på grund af den forventet lave hyppighed af overløbshændelser. Endvidere forventes, at den tilledte vandmængde til nedsivningsbassinet vil falde i forbindelse med en stigning af private regnvandsløsninger, såsom faskiner og regnbede. Lejre Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 2000-område væsentligt, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IVdyrearter eller ødelægge bilag IV-plantearter. Udledning til nedsivningsbassin I forlængelse af ansøgning om tilladelse til nedsivning af overfladevand søges IGS også om tilladelse til udledning af overfladevand til det ansøgte nedsivningsbassin på matrikel 1g, Kornerup By, Kornerup. Lejre Kommune vurderer, at den ansøgte udledning ikke vil ændre miljøtilstanden af engen og engen fortsat vil være beskyttet af 3 i naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at der ikke skal søges dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Lejre Kommune vurderer, at udledning til bassinet ikke vil påvirke Natura 2000-område væsentligt, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-dyrearter eller ødelægge bilag IV-plantearter. Side 4 af 7

5 Øvrige oplysninger Der er ikke vedtaget lokalplan for området. Det er anført i spildevandsplanen for Lejre Kommune, at Kornerup skal separatkloakeres. Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af nedsivningsbassinet. Sammenfatning Lejre Kommune vurderer, at det er acceptabelt at meddele tilladelse til nedsivningsbassinet, samt udledning af overfladevand til det ansøgte nedsivningsbassin med henvisning til de vilkår der er stillet til maksimal udledning, overløbshyppighed og foranstaltninger som sandfang og olieudskiller. Lejre Kommune har med tilladelsens vilkår sikret, at nedstrøms recipienter eller andre naturområder ikke påvirkes i nævneværdiggrad. Ligeledes vurderer Lejre Kommune, at det ansøgte nedsivningsbassin og udledning af overfladevand ikke strider mod eller er til fare for grundvand og drikkevandsinteresser i området. Øvrige tilladelser Det er bygherrens fulde ansvar at sørger for, at samtlige tilladelser eller dispensationer, herunder tilladelser/dispensationer af planlægningsmæssig og fredningsmæssig karakter er tilvejebragt, før anlægsarbejde iværksættes. Hørring Udkastet til tilladelse har været drøftet med IGS rådgivende ingeniører og Lejre Forsyning. Offentliggørelse Tilladelsen vil blive annonceret på Lejre Kommunes hjemmeside Udnyttelse af tilladelsen Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet efter inden for 3 år. Tilsyn Lejre Kommune fører tilsyn med anlægget herunder sandfang og olieudskiller. Tilladelserne efter 19 og 28 kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes efter regler i miljøbeskyttelsesloven 20 og 30 af hensyn til fare for forurening af vandforsyningsanlæg, ændrede spildevandsplaner eller hensyn til miljøbeskyttelsen i øvrigt. Side 5 af 7

6 Klagevejledning Tilladelsen kan i henhold til 91 i lov om miljøbeskyttelse, nr. 879 af 26. juni 2010 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er i henhold til 98 og 99 i lov miljøbeskyttelse, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. I henhold til 100 i lov om miljøbeskyttelse er visse foreninger og organisationer desuden klageberettigede. Det rådgivende firma IGS vil på bygherrens vegne blive underrettet, såfremt der indløber klage fra anden side inden klagefristens udløb En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen. Eventuel klage skal fremsendes til Lejre Kommune, Center for Byg & Miljø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø eller på Lejre Kommune sender klagen videre til klagemyndigheden. Klagen skal være i Lejre Kommune i hænde senest den 28. maj Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt. Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet. Side 6 af 7

7 Henvendelse til Lejre Kommune, Center for Byg og Miljø. Du er velkommen til at kontakte Søren Bagge på tlf: eller hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til sagen. Afgørelsen er send til: Sundhedsstyrelsen Danmarks Fiskeriforening Ferskvandsfiskeringforeningen for Danmark Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Naturfredningsforening Naturstyrelsen Lejre Forsyning IGS Rådgivende Ingeniører Jørgen Hakon Jensen, Kornerup Landevej 25, 4000 Roskilde Med venlig hilsen Søren Bagge Biolog Bilag 1: Oversigt placering af regnvandsbassin Udarbejdet af IGS Rådgivende Ingeniører. Side 7 af 7

8

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ørumgård ApS v/ Kirsten Højholt Madsen Bonderupvej 2 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 02. juni 2014 MFJEL 010406-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse Christian Frederiksen Backersvej 4, 2.th. 2300 København S Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-16-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ann Louise Nielsen og Richo Bøtter Rosenfeldt 64 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 3. december 2013 dmikk 019702-2011 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Maglehøjvej 19, 3600

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Thomas Rivad 23. juni 2015 12:16 $Kystdirektoratet (kdi) Vedr. udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej 112 matr.nr. 4195 Sundbyøster 142a_Ansøgningomtilladelsetilanlægpåsøterritoriet.docx;

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere