Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hejreholm. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "05237.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05237.00. Fredningen vedrører: Hejreholm. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hejreholm Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 I REG. NR. 10/;- I~?{.'j ll. UDSKRIFT af OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL ======================================= År 1971~ den 19. januar ~ afsagde Overfredningsnævnet følgende k e n d e l s e i sagen nr. 2059/69 vedrørende fredning af matr.nr. l ~ m.fl. Bendstrup by~alsønderup sogn. I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds den 25. oktober 1969 afsagte kendelse hedder det:

4 \ 2, I to' > Y., Ved skrivelse af 13. april 1966 begærede Fredningsplanudvalgene " _. for Frederiksborg,København og Roskilde Amtsrådskredse, fredningssag rejst for et areal ved Bendstrup vest for Strøgårdsvang (Grib Skov), mdet man bl. a. begrundede dette med, at der langs Grib Skovs varierede vestside findes særlig smukke skovbrynsområder med tilstødende landskaber af stor værdi, der i et vist omfang endnu er upåagtet af alnenheden, men som ved den projekterede motorvej fra København til Sjællands nordkyst vil kunne fremstå som umiddelbart tilgængelige naturværdief af høj karakter for de vejfarende. Området er ikke sikret i ti18trækkeli~ grad mod ændringer, og det må påregnes, at der vil hengå en årrække før motorvejen realiseres. For at forebygge en uheldig udvik-' ling af bebyggelsen i området ønskede udvalgene derfor, at dette fredes status quo. Fredningsplanudvalgets påstand er sålydende: II Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må ændres, og således, at de udelukkende benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer, dog skal en eventuel overgang fra landbrug til frilandsgartneri være tilladt.

5 I 3. (,', Dot er navnlig forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom eller frilandsgartneri. Der må ikke anbringes boder, skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster. El-master, som er nødvendige for områdets forsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde primært undersøges. Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning og kun nedbrydeligt affald må henkastes på dertil indrettede særlige steder uden at virke ødelæggende for naturen. Der må ej heller foretages opfyldning af søer eller vandlob. Der må ikke foretages beplantning ud over vedligeholdelse af eksisterende beplantning eller have. Der må ikke foretages nyplantnine " undtagen, hvor denne er absolut nødvendig for ejendommens drift. Der må ikke heller uden tilladelse fra fredningsnævnet ske udstykning af de under fredningen inddragne matrikelnumre eller dele deraf. Ved nyopførelser samt genopførelser eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende husenes udseende forinden godkendes af fredningsnævnet. Normal vedligeholdelse er undtaget fra denne besternmelsa." Fredningsnævnet tog derefter sagen under behandling, hvilket bekendtgjordes i Statstidende den 4. juni 1966 i h. t. naturfredningslovens lo. Under sagens behandling har der været afholdt en række møder, 'C ", hvortil de pågældende lodsejere, Alsønderup k~mmune, Danmarks Naturfredningsforening, Frodningsplanudvalget samt panthaverno i de af fredningspåstanden berørte ojondomme har været indkaldt. De af fredningspåstanden omfattede ejendomme er følgende:

6 v 4 a l. Matr. nr. l og 2 Bendstrup, der ejes af fru Lilly Ryholt, flbauneholm", Bendstrup, 2. en del af matr. nr. Ib Bendstrup, der ejes af 6årdejer Verner Jørgensen, Bendstrup, c o 3. en del nf matr. nr. 4, 4 Bends trup, der ejes af sparekassebestyrer Leo Koblauch, Bendstrup, k 4. matr. nr. 4 Bendstrup, der ejes af smedemester Ernst Brejnor, Bendstrup, a 5. matr. nr. 5 Bendstrup, der ejes af gårdejef' Aksel Nielsen, Bendstrup, b 6. matr. nr. 5, 12 Bendstrup, der ejes af direktør Jørgen Lund-Jacobsen, Bendstrup, c 7. matr. nr. 5 Bendstrup, der ejes af direktør Jørgen Lund- Jacobsen, Bendstrup. net bemærkes, at fredningssagen oprindelig omfattede en a del af eatr. nr. 3, Bendstrap, og at denne del ved landbrugsoinisteriets skrivelse af 23/ udstykkedes somcatr.nr. 3f, Bendstrup for hvis vedkommende fredningskendelse afsagde s d. 14. oktobef 1968, stadfæstet af Overfr~dningsnævnet ved kendelse af 20/ Der er ikke nedlagt påstand Gm fredning af matr. nr. 3 a, Bendstrup, iøvrigt. Samtlige lodsejere har protesteret over for nævnet mod fredningen. na det kunne være af betydning for fredningens omfang, at den endelige linieføring af motorvejen Farum-Nellerød var fastlagt, blev sagen udsat til afventning heraf. På et af nævnet afholdt møde den 9. december 1968 redegjorde civilingeniør Schirmacher, amtsvejinspektoratet, Hillerød, for den projekterede linieføring af motorvejen, hvis anlæg iøvrigt er godkondt af nævnet.

7 5. Fredningsplanudvalget erklærede på mødet, at linieføringen ikke bevirkede nogen ændting i udvalgets fredningspåstand~ idet vejen, der e e i første række vil blive benyttet af udflugtstrafikken til Nordsjælland, vil medføre, at et stort antal menneskef' vil kunne få glæde af udsigten fra denne, medens selve linieføringen er af sekundær betydning for et af fredningens primære formål, nemlig at beskytte arealerne op mod skoven. Udvalget har videre påpeget, at det er hensigten med tiden at sikre det endnu ret uberørte landskab mellem Gribskov og Arresø, hvorved der skab<ilbmulighed for en naturpark af stor værdi, og at nærværende sag må ses som et f"rste skridt på vejen herimod. Følgende lodsejere har påstået sig tilkendt etstatning i tilfælde af fredning af deres ejendom: l. Fru Lilly Ryholt har påstået sig tilkendt ,- kr. i erstatning.hun har mærmere specificeret dette beløb således: a. erstatning for fredning af ca. 120 td.ld.agerjord a kr. ooo o o ~ 24o.000! b. tabt fortjeneste ved forbud mod svømmebassin m.v. i 2 år c. do. ved forbud mod udnyttelse af kalkforekomster på ejendommen d. do. ved forbud mod udnyttelse af grusforekomster på ejendommen o., o _.::..::..:::..:.=~_ ialt alt i henhold til en af advokat Palle Dige, København, i skrivelse af 24/ nærmere angivet specifikation.

8 6. 2. gårdejer Verner Jørgensen har påstået sig tilkendt 50Qooo kr. i erstatning. e 3. sparekassebestyrer Leo Koblauch har påstået sig tilkendt kr. i erstatning under anbringende af, at fredningen vil ødelægge den af ham på hans ejendom gennem 5 år drevne campingplads, e der i 1968 indbragte en nettofortjeneste på kr. 4. Smedemester Ernst Brejner har påstået sig tilkendt kr. idet han har hævdet, at han kunne have udstykket lo grunde af kr., dersom ejendommen ikke fredes. 5. gårdejer Aksel Nielsen har under henvisning til, at hans l,., ejendom er velegnet til andre formål end landbrug, bl. a. til grusgravning, krævot kr. i erstatning Direktør Lund-Jacobsen har henholdt sig til den tidligere ejers eratatningspåstand, nemlig kr. for den ulempe, som fredningen vil medføre for ejendommen matr. nr. Sb og c l2,bendstrup, medens han for ejendommen matr. nr. 5,Bendstrup har frafaldet erstatningskrav. Ifølge en Fredningsplanudvalget foretaget undersøgelse udgør det areal, der er omfattet af fredningspåstanden og det areal, der heraf er omfnttot af don i naturfredningslovens 25 stk. 2 omhandlede 300 m grænse fra skov, for de enkelte ejendomme følgende: l. matr. nr. la Bondstrup m 2 (heraf vej m 2 ) og m 2, ma tr. nr. 2 Bendstrup m 2 og m 2 2. matr. nr. Ib Bendstrup 26.6uom 2 (heraf vej 160m 2 ) og m 2 (heraf vej 160 m 2 ). 3. matr. nr. 4 c Bendstrup m 2 og m 2, matr. nr , Bendstrup rrf- og m""

9 7.,.' 4. matr. nr. 4 k Bendstrup m 2 (heraf vej 1530 m 2 ) og m 2 (heraf vej 900 m 2 ) 5, matr. nr. 5 a Bendstrup m 2 (heraf vej 3000 m 2 ) og m 2 (heraf vej rrf). e e 6. matr. nr. 5 b Bendstrup m 2 - hele arealet inden for 300 m grænsen, matr. nr. 12 Bendstrup m 2 (heraf vej 450 nf) - hele arealet inden for 300 m grænsen 7. matr. nr. 5 Bendstrup m2 - hele arealet inden for 300 m. grænsen. Nævnet er mod Fredningsplanudvalget enigt i, at dot vil være værdifuldt at sikre det af fredningspåstanden omf~ttede areal, således at det kan forblive i den relativt uberørte tilstand, der nu karaktiserer landskabet, og at området har en naturlig afgrænsning mod øst til Grib Skov og mod vast til bivejen, dor fra Bendstrup går måde mod nord mod Kagerup og mod syd mod Ullerød. Nævnet er endvidere enigt i, at den kommende motorvej, der vil åbne arealet på en ganske anden end tilfældet er nu, ville kunne skabe problemer med hensyn til udstykning og bebyggelse, hvorved bemærkes, at den kow{rete anledning til sagens rejsning var udstykningen af matr. nr. 3 f, Bendstrup, med henblik på opførelso af en lystejendom, som ved sine bebyggelsesmæssige foranstaltninger ganske ville ændre karakteren af det smukke uberørte skovbryn. Da nævnet derhus finder, at området ved sin beliggenhed på pegze sider af den projekterede motorvej vil være af meget stor betydning for de vejfarendes udsigt såvel ind mod det smukke og afvekslonde skovbryn som ud mod det åbne land, henholdsvis mod øst og vest,og da en bebyggelse i disse områder ville virke uheldig og skæmmende, vil den fremsatte fredningspåstand være at tage til følge som nærmere

10 8.,. nedenfor bestemt, dog med den begrænsning der er anført vedrørende e m~ tr. nr. la 2 5 a 9 og, TIend st rup, og løvrlg.. t l. overenss t emme l se me d det kendelsen vedhæftede kort. Med hensyn til retningslinierne for fastsættelse af erstatning for fredning af områder indenfor 300 m fra skov bemærkes, at nævnet finder at burde lægge den af taksationskommissionen fastsatte erstatning vedrørende fredning af matr. nr. 3f, Bendstrup, til grund. Erstatningon udgjorde kr. for ca. 6,5 ha, eller ca. 30 øre e pr. 2 m anføres~ Hvad angår de enkelte ejeres erstatningspåstand skal følgende' 1. fru Lilly Ryholt, matr. nr. l[\,or; 2, Bendstrup, m 2 (eftar fradrag for vej), hvoraf m 2 indenfor 300 m gr<nnsen. Ejendommen ar noteret som landbrug. a. Fredning af agerjord. Påstand 24u.ooo kr. Nævnet findef at der bør ydes en erstatning på ialt ~ kr~ b. Forbud mod indretning af svømmebassin og cafeteria med parkeringsplads. Påstand kr. Det er uplyst, at fru Ryholt foruden landbruget driver restaurationsvirksomhed med bevilling til udskænkning af stærke drikke. Hun har forbeholdt sig rot til at udvide denne virksomhed og har desuden forbeholdt sig at stille en grund til rådighed for bygning af et plejehjem, drevet af "slagtermester Petel" Ryholts legat". Under sagen har fredningsplanudvalget erklæret, at udvalget ikko vil modsætte sig en udvidelse af virksomheden eller at der bygges et plejehjem, men at fredningsmyndighederne

11 9 -,, ",.. bør have indflydelse på plejehjemmets placering eg udseende. Påstanden om erstatning er fremsat under den forudsætning, at tilsagnet ikke omfatter svømmebassin m.v., og beløbet er beregnet sem tab af 2 års skønnet netto indtægt af bassin og cafeteria. e e Nævnet finder ligesom fredningsplanudvalget, at der ikko bør lægges fru Ryholt hindringer i vejen for Conrimelig og naturlig udvidelse af restaurationsvirksomheden, herunder også indretning af svømmebassin og cefeteria, dog således at bygningsforetagendernes omfang, udseende og placering forud skal godkendes af nævnet, og iøvrigt under forudsætning af, at tilladelse hertil foreligger fra "'. eventuelle andre myndigheder. Nævnet finder videre, at der under samme forudsætning ikke er noget til hinder for, at der bygges et plejehjem, hvis placering og udseende skal godkendes af nævnet. Der findes herefter ikke grundlag for at yde erstatning på dette punkt. c-d. Tab ved at kalk- og grusforekomster ikke kan udnyttes. Påstand ialt kr. Der er til støtte for kravet henvist til undersøgelser foretaget af Danmarks geologiske undersøgelse i 1949 for kalkforekomsters vedkommende og i 1967 for gr~s. Uanset at der ikke ticllicore [Lf fru Ryhel t er truffet foranstaltnineer til udnyttelse [Lf de nævnte forekomster finder nævnet ikke tilstrækkoligt grundla(-;fer n.t forhindre fru Hyhol t heri under forudsætning nf, at tilindeise hortil indhentes frn lnndbru~sministeriut. Dor vil derfor ikkg kunne ydes ersta tninl':på dette punkt.

12 lo. 2. Gårdejer Verner Jørgensen, m~tr. nr. Ib Bendstrup, m 2 hvoraf m 2 (efter fradr~g ~f voj) indenfor skovgrænsen. Ejendommen er noteret som landbrug. ner er fremsat et erstatningskrav på kr. e e e Nævnet finder, ~t der bør ydes en erst~tning på ialt kr. 3. ~yarekassebestyrer Leo Koblauch, c matr. nr. 4 4e og, Bendstrup, r:j. 2, hvoraf m 2 indenfor 300 m grænsen. Ejendommen er noteret som landbrug. Det bemærkes, at Koblauch siden 1964 har drevet campingplads med plads til ca. 100 campister, men med mulighed for flere under topbelastning. Pladsen, der gør indtryk af at være velholdt og godt organiseret, besøges for størstedelen af familier fra København, som sædvanligvis lejer en plads for hele sæsonen, således at de week-ends og ferier bor i deres stationært anbr~gte campingvogne eller i små stationært anbragte, men let flyttelige hytter, som tilhører pladsen. Der er efter det uplysto søgt tilladelsg til oprettelsen hus kommunen, medens tilladelse fra fredningsnævnet ikke foreligger, hvorved bemærkes, at skønsmæssig ca. halvdelen af pladsen ligge~ indenfor 300 m fra skov. Pladsen må t hvert fald for donne dels vedkommende anses for ulovlig, ligesom reglen um, at oampingvogne højst bør stå 3 uger i sammenhæng på en cait.pingplads, ikke følges. Der er nedlagt påstnnd rm en erstatning på kr., idet det gøres gældende, at campingpindsen, der i 1968 gav on nettofortjeneste på kr. vil blive ødelagt

13 11. t.' ved fredningen, og at udvidelsesmulighederne vil bliva aiskåret. Nævnet finder, at der ikke kan gives ejeren medhold i disse betragtninger, idet en status quo fredning ikko bcro- e ē rer en bestående lovlig oprettet og drevet c~mpingplads, og ~crkan derfor ikke ydes erstatning vedrørende campingpladsen som påstået. For status quo fredningen af arealet findes der at burde betales en erstatning af ialt kr. 4. Smedemester Ernst Brejner, matr. nr. 4 k, Bendstrup, m 2 (efter fradrag af vej), hvoraf m 2 (efter fradrag af vej) indenfor 300 m grænsen. Der er nedlagt påstand om en erstatning på kr. idet det er gjort gældende, at arealet kunne udstykkes i lo grunde a kr., hvis det ikke blev fredet. Efter arealets beliggenhed i udpræget landbrugsområde og med den væsentlige del inden for skovgrænsen, finder næv net ikke at kunne lægge denne helt ubestyrkede påstand til grund. Nævnet finder, at der bør ydes en erstatning af ialt kr. 5. Gårdejer Aksel Nielsen, matr. nr. 5 a, Bendstrup, 382,996 m 2 (efter fradrag af vej) hvoraf m 2 (efter fradrae for vej) indenfor 300 m grænsen. Ejendummen er noteret som landbrug.' Der er nedlagt påstand um en erstatning på kr. for nedgang i handelsværdien, idet det gøres gældende, at ojendummen med sin beli CJ"-renhed er velegnet til andre IorJnål end hl)

14 12.. landbrug, blandt andet ved udnyttelso af de på ejendommen værende gruslejer. Det er oplyst, at gårdejer Nielsen gennem en del år har udvundet grus fra negle gruslejer, og at han sælger e e e gruset, navnlig til vejanlæg. Når en grusgrav er udnyttet, er terrænet blevet reguleret og taget under dyrkning, Nævnet finder, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at hindre gårdejer Nielsen i fortsat at udnytte gruslejerne, og at fredningen derfor bør ske med denne begrænsning. Nævnet finder derhos, at der bør ydes en erstatning af ialt 140,000 kr. 6. Direktør Lund-Jacobsen 2 matr. nr. 5 b og 12, Bendstrup, nf (efter fr~drag af vej) alt indenfor 300 m grænsen. Ejendummen er noteret som landbrug. Der er nedlagt påstand om en erstatning på kr. for ulempe ved fredningen. Nævnet finder, at der bør ydes en erstatning af kr. for f.redningen. 7. Direktør Lund-Jacobsen, matr. nr. 5, Bendstrup, m 2 alt indenfor 300 m grænsen. Direktør Lund-Jacobsen har frafaldet krav om erstatning. rådskredsen Erstatningsbeløbene ialt kr. udredes af statskassen med i og med t af Frederiksborg Amtsfond og de i amts- beliggende købstæder efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling og forrentes' fra kondelsens afsigelse at regne med l procent over' den af Da~mark8

15 13 '".".,." Nationalbank fastsatte diskonto på tidspunktet for Der er ikke af panthave~ne nedlagt påstand om andel i erstatningsbeløbene. e ē Thi bestemmos~ De af fredningspåstanden omfattede arealer vedrørende matr. nr. la, Ib, 2, c e k a b c 12 t b Al d 4, 4, 4, 5, 5,5 og,bends rup y, søn erup soen, ial t 125t95~! ho" fredes således, at tilstanden på dem ikke må ændres, og således at de udelukkende må benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer, dog skal en eventuel overgang fra landbrug til frilandsgartneri være tilladt. Det er navnlig forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommenes drift som landbrugsejendom eller frilandsgartneri. Der for må ikke anbringes boder, skure eller andre indretninger, som kan virkg misprydende, herunder' ledningsmaster, elmaster, som er nødvondige omr&dets fnrsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet, men nmligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde primært undersøges. Det naturlige jordsmon må ikke ændres vod afgravning ellell" opfyldning, og kun nedbrydeligt affald må henkastes på dertil indrettede særlige steder uden at virke ødelæggende for naturen. Der må ej heller furetages opfyldning af søor eller vandløb. Der mr ikke foretages beplantning ud over vedligeholdelse af eksisterende beplantning eller have. Der md ikke foretages nyplantning undtagen, hvur denne er ahgolut n0dvenrti~ for ejendommens drift. Der må ikke heller uden till~do]se af fredningsnævnet ske udstykning af de under fredningon inddragne matrikelnumre eller dele deraf.

16 14.' Ved nyopførelser samt genopførelser eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende husenes udsoende forinden Godkendes af fredningsnævnet. Normal vedligeholdelse er undtaget fra denne bestommelse. Fur matr. nr. la og 2, Bendstrup skal fredningen ikke være til hinder for udvinding af grus og kalk, f.s.v. landbrugsministeriets tilladelse opnåes. Fredningen skal heller ikke være til hinder for upførelsen af et plejehjem or; for udvidelse af restaurationsvirksomheden, herunder indretning af svømmebassin of, cafeteria, dog at bygningsforet~r;endernes omf~ng, udseende og placering forud skal gudkende~ af nævnet, og at tilladelsen sk~l foreligge fra eventuelle andre myndigheder. For matr. nr. 5 R, Bondotrup, skal fredningen ikke være til hinder for grusgr8vning som hidtil, såledos at lejerne efter endt brug skal reguleres og påny tagos under dyrkning. I erst~tning udbet~les tilg l. Fru Lilly Ryholt kr. 2. gårdejer Verner Jørgonsen '- 3. Sparekassobestyrer Leo Kob1auch Smedemester Ernst Brejnor Gårdejer Aksel Nielsen Diroktør Jørgen Lund-Jacobsen Beløbene forrentos fra datoen for kondolsons afsigelse og til betaling sker med l prouent OVJr den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto på tidspunktet for kondelsena afsigeiso.

17 15 ~r8tat~ingan udredes med ~ af statskqsson og ± af Frederiksborg AmtsfOllrlog do ~. Rmtr,::>ådFlkrcr188n beliggende købstadskommuner efter folketa,l i honhold til doi} sot'.ns-i; ofl'entj.iggjorte folketælling. P~t~leret har frodninesnxvnot for Frederiksborg amts nordlige dol og Ji'rodnj.nb'Sl)lanudvalgot for Froderiksborg in. fl. amter. De~nc kendolso kan inden 1 ugor påankes til Overfredningsnævnet. Feilberg Jørgensen Jørgen Hansen Svend Åge Nielsen. -"

18 16. Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i henhold til 19, stk. 3, i bekendtgørelse af lov om naturfredning af 16. juni 1961 og anket af de under lb.nr. l, 3 og 4 opførte lodsejere med påstand om forhøjelse af erstatningerne. Ved skrivelse af 25. november 1969 har fredningsnævnet givet Overfredningsnævnet meddelelse om, at erstatningen til ejeren opført under lb.nr. i, der i kendelsen er anført med kr., rettes til kr., hvorefter ejerens anke er trukket tilbage. Overfredningsnævnot har den 19. marts 1970 foretaget besigtigelse og forhandlet med de ejere, fredningen vedrører, og deres repræsentanter samt :repræsentanter for fredningsnævnet, frednings planudvalget, boligministeriet, ministeriet for kulturelle anliggender, Frederiksborg amts vej inspektorat, byudviklingsudvalget for Hillorødegnen, Hillerød k onooune, Danmarks Naturfredningsforening, t' Danmarks GLologiske Undursøgt:lse og direktoratet for statsskovvæsenet. Området har under fredningssagen været inddraget under byudviklingsområde, men der forelå på tidspunktet for fredningsnæv-.' ~ nets kendelse ingen godkendt plan. Overfredningsnævnet har herefter vedtaget at stadfæste kendelsen med følgende ændringer o Fredningens omfang. Lb.nr. 3. Ejendommon matr.nr. 4 E og 4 Q, Bendstrup by, Alsønderup sogn, tilhørende sparekassebestyrer Leo Koblaueh, udgår af fredningen. Lb.nr. 4. Af ejendommen mrtr.nr. 4 ty samrilesteds, tilhørende smedemester Ernst Brejnery udgår arealet beliggende øst og sydøst for en ret linie, der i fortsættelse af den sydvost- -",

19 17. nordøstgående skellinie mellem matr.nr. 4 ~ og matr.nr. 4 ~9 sammesteds, rammer sydskellet af matr.nr. l a, sammesteds. Det fredede areal af matr.nr. 4 ~ udgør herefter ialt ca. 3,6 ha inclusive 0,8 ha inden for den i naturfredningsloven omhandlede skovbyggelinie. Fredningens indhold. e - I. Ændringer af kendelsens almindelige fredningsbestemmelser: Afsnittet om tilladelse til opførelse af bygninger til ejendommens drift som landbrugsejendom eller frilandsgartneri affattes således~ Alene bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygning8r og økonomisk nød.vendige for ejendommens drift som r', landbrugsejendom (frilandsgartneri) kan tillades opført efter censur af fredningsnævnet med hensyn til placerine og udformning. Afsnittet om jordsmonnet med hensyn til henkastning af affald affattes således: Affald må ikke henkastes på arealet, dog at det for en ejendom sædvanlig affald må placeres på en dertil indrettet plads ved ejendommen. Afsnittet om beplantning med hensyn til nyplantning affattes således; Nyplantning må ikke foretages, dog at fredningsnævnet, under hensyn til særlige forhold og hvor beplantning ikke vil være udsigtshindrende, kan meddele tilladelse hertil. II. Tilføjelse til kendeisens specielle tilladelser: For ejendommen matr.nr. l ~ og 2 sammesteds, tilhørende ~ fru Lilly Ryholt, bestemmes, at efter ophør af grus- og kalkudvinding,...,1

20 18. e e e skal lejerne reguleres og såvidt muligt påny tages under dyrkning, således at area.lerne ikke virker skærmfiendefor landska.bet. For ejendommen matr.nr. 4 ~, sammesteds, tilhørende smede-o mester Ernst Brejner9 tillades dot eksisterende træskur udskiftet med bebyggelse til varelager OB garago af samme størrelse som det eksisterende efter censur af fredningsnævnet med hensyn til udformning og placering. Fredningen skal ikke være til hinder for gennemførelse af det planlagte motorvejsprojekt Farum- Hillerød. Erstatninger. Overfredningsnævnet har vel fundet, at den i fredningssagen vedrørende matr.nr sammesteds, ved taksation fastsatte ụ. erstatning for et areal inden for skovbyggelinien skal tages i betragtning, jfr. foran side 8. I don pågældende sag tilkendtes kr. for fredning af ca. 6,5 ha eller ca kr. pr. ha. I don foreliggende sag har fredningsnævnet anvendt dette tal for arealer inden for skovbygcelinion og iøvrigt tilkendt kr. pr. ha. Overfredningsnævnet har imidlertid ikke ment at kunne overføre tallenu vedrørende denne mindre ejendom, dgr var selvstændigt udstykket før fredningssacons rejsninc9 til den nuværende sag, idet hensyn må tages navnlig til de særlige forhold vedrørende de enkelte cjendomme i henseende til arealern8s størrelse, Gksisterende bebyggelse og specielle tilladelser. Overfr~.dningsnævnet afgav herefter tilbud om erstatninger på ialt kr. fordelt således' A

21 Lb.nr. l. Fru Lilly Ryholt II li 2. Gårdejer Verner Jørgensen kr " 19...' ~' " " 4. Smedemester Drnst Brejner (for det areal, der forbliver under fredning) " il Gårdejer Aksel Niolsen " " " 6 og 7. Direktør Lund Jacobsen " e II e Da der ikke opnåedes forlig, er crstatningerne blevet fastsat ved taksation. 2 af taksationskommissionens medlemmer (formandon og det faste medlem) har fundet? at der i det foreliggende tilfælde kan anvendes ensartede retningslinier for de af fredningen omfattede ejendomme? eller ca kr. pr. ha for arealer beliggende inden for skovbyggelinien oe ca kr. pr. ha for arealer uden for ~kovbygg81inien. De har hcn"ved bl:mærk.- t, at den ovonnævnte tidlig8rc taksationskommissionskendeiso må antages at være b8grundc.t i særlige forhold, så18de8 so~ OgS8 fremhævet af Overfredningsnævnet, hvorfor der ikke i nærværende tilfælde kan tillægges den betydning, og at anvendejlse af.frco.ningsrllajvnets orstatningsniveau ville med-o føre? at ej8rne fik dækket langt IDoro 8no. det tab? der påføres dem ved fredningen. Disse medlemmer har herefter fastsat erstatningerne således: Lb.nr. l. Fru Lilly Ryholt kr. " " 2. Gårdejer VCJrner Jørgonsen " " " 4. Smedemester Ernst Brejner 'I " " 5. Gårdejer Aksel Nielsen " " " 6 og 7. Direktør J. Lund-Jacobsen " l af kommissionens medlemmer (d8t amtsrådsvalgte ffiejdlem) har fundet, at aleno det af fredningsnævnet ved erstatningsfastsæt-

22 telsen for samtlige oj ndommt anvendte erstatningsniveau yder ejerne fuld erstatning for de dem ved fredningen påførte tab og ulemper. 20..' Dette medlem ville derfor i det hele fastsætte crstatningon til ejerne til samme beløb som fredningsnævnet? bortset fra lb.nr. 4 9 smedclnester Ernst Brejncr, for hvis vedkommendo erstatningen - som følge af indskrænkningen af det fredede areal - burde nedsættes til kr. Vedrørende lb.nr. 6 og 7 bemærkes, at en panthavo~ i ejendommen matr.nr. 5 Q og 12, Bendstrup, fru Gerda Marie Nissen? under Overfredningsnævnets behandling af sagen har rejst krav om udbota-- ling af kr. af den til ejeren direktør J. Lund-tTacobsen ved fredningsnævnets kendelse af 25. oktober 1969 fastsatte erstatning, stor kr. Som anført er urstrtningon sidgn ved taksation fastsat til kr. Ovcrfrodningsnævnet finder ikke, at dcn foretagne status-quo frednine af ejendommen er af betydning for p8ntesikkcrhedcn 9 hvorfor orstatningsbeløb6t vil være at udbetale til ejeren. Landsretssacfør<.:r Palle Dig8 har for fru Lilly Ryholt anmodet om godtgørelse af et beløb på kr., der udgør vederlag til Danmarks Geologiske Undersøgelse for geoelektrisk kortlægnine og udarbejdolse af rapport af 15/ vedrørende Gj(,ndomm8n matr.nr. l a og 2 Bendstrup, sam-c nedlclgt påstand på 8n erstatning på kr. for forsinke18o i anledning af hindret e;rusgravning i perioden 1966 til 1970, opgjort som en crstatninr, for pengeforringelse i den forløbne tid i forhold til et vcdgrla~ pr. år på mindst kr. OVE:-rfredningsnævnct kan tiltrædu anmodnillgem om godtgørelse, for rogningen fra Danmarks GeolOGiske UndcrsøgE.dse, men finder ikke grundlag for at yde erstatning i henhold til lo, stk. l, i lovbe-

23 21. kendtgørelse nr. 194 af 16. juni 1961, hvorved bemærkes, at grusgravning på ejendonmlon ikke var påbegyndt, da fredningssagen rojstes, jfr. at forekomstgj:ne dokumenterodes ved den af Danmarks Guo10giskc UndersøGclse afgivne rapport fra 15. april JJt kort nr. FR. 198 vis8nde det frcdedu areal, der ial t omfatter ca. 119 hal er vodhæftet nærværende kondulse. e e e T h i b o s t o ID m c s; Den af fredningsnævnet for Fr~duriksbore amts nordlige del don 25. oktober 1969 afsagto kendelse stadfæstes med de af det foranstående {ølgendo ændringer. I urstatning udbetalus~ Fru Lilly Ryho1t v/lrs. Ealle Dige, Sortedam Dosscrin8 55, 2100 København 0. Gårdejer Verner Jørgensen, Bondstrup, 3400 Ibllorød. Smedomostur Ernst Brejn~r V/lrs. Aksel Schack> LHotsf,o.do34, 3400 Hillerød. Gårdejer J\.kfJc1Nicls'/n, j'hcjrchol;n Yl Bondstrup> 3400 Hillerød. Direktør J. Lund Jacobsen Bondstrup, 3400 Hillerød kr ti " " li lalt kr. =======~====~========= OvennCXJvnte urstatningsboløb mod rontur 10 % p.a. fra dun 2 c J. oktober 1969 til udbetalinesdagen er udbetalt til ejerne den 4. december l

24 22. Til fru Lilly Ryholt v/lrs. Palle Dige vil være at udbetale 5.586,08 kr. 1 der ikke forrentes. 3/4 af udgifterne inclusivg renter afholdes ~f staten og resten, af Frederiksborg 8mtskoil~nune. Udskriftens rigtighed b8kræftes.,-i.1 ~. r,... ", kh.

25 &,',',I " - -..! '...- _,'_~_:_" -:'-0"--':--;" ~- -- &- Ma7'ien.lyst rl --~-;;: ".' " l. " ~...-ll,--.~~.'-. "'---,",\, 13 Tl.dse lholm /' &- Q &- fej- O. ~ l\- et &- Ci. Q '\ I\. " ~L " "\' " \, " f;t "', '.,, &- {,I. O- '~>\, 0- &- O. " "" " " U", '~:::. 0- ~ 5~ S( \ Naturfredningskonsulentens kontor København d. 2.<.. /~} /.-: By: o<..rz:.{::.,:r"'<;0 tf MåL: ~- ~ 1:10000 & ~ ~ ~ Rankeslcov 0-0- &-,. &- Sogn:,':;".:::.;;"l'./':.:r~_,00,., -:..._-

26 FREDNINGSNÆVNET>

27 \ REG. NR. S,I, '31 U D S K R I F T FORHANTILINGS- af OG KENDELSESPROTOKOL for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts nordlige del.. " :~ II Den 25. oktober 1969 afsagdes i F.S '.e Fredning af Matr. nr. la'.~~3?:.~~' 4 e, 4 k, Sa, 5b, 5 c ) og 12, Bendstrup by, Alsønderup sogn. :e sålydende K E N D E L S Eg CITERET FULDT UD I OFN K AF 19/1 1971

28 , Orned Plantage 1~ D2-,I " "".1 Ma 7'ien lyst.j 3i}" - I.: ~~--_::: :'-< ::::1~;"''' T: - - _... I' ~I ",l "\, \ ft & &- ~- ~ ~ \ tt ~ s f[- s( \, Rankeskov &. FRE DNINGSPLAN U DVALGEN E FOR FREDERIKSBORG. KØBENHAVN OG ROSKILDE AMTSRADSKREDSE NYROPSGADE 22,4 V BY \ ~ \ t.l &- 0-.Fredning ved EBndstrup ~ Fn?dnt.'ngsgrJ-?iSe,- &- r, Cl MAL', : DATO: jt.dt' /969 TEGN. NR;J7Z RETTET:

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02988.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02988.00 Fredningen vedrører: Dunkehus Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-04-1963 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 00869.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00869.00 Fredningen vedrører: Pibe Møllegård Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-02-1943 Kendelser Deklarationer 'e

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. 01543.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00 Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNING~NÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen.

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen. 00100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00 Fredningen vedrører: Espergærde Strand le Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 18-01-1922

Læs mere

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad 13-12-2010 10/43032 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen samt landzonetilladelse til etablering af 4 vandhuller samt ændring i terrænet

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00185.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00185.00 Fredningen vedrører: Melchiorske Have Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-09-1926 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Unnerup. Domme. Taksati ons komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Unnerup. Domme. Taksati ons komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03925.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03925.00 Fredningen vedrører: Unnerup Domme Taksati ons komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-12-1965 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00002.02. Afgørelser - Reg. nr.: 00002.02. Fredningen vedrører: Bergmandsdalsvej, kystskrænt. Domme. Taksationskom missionen.

00002.02. Afgørelser - Reg. nr.: 00002.02. Fredningen vedrører: Bergmandsdalsvej, kystskrænt. Domme. Taksationskom missionen. 00002.02 Afgørelser - Reg. nr.: 00002.02 Fredningen vedrører: Bergmandsdalsvej, kystskrænt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser 15-08-1974 Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen. -----_. ----- 00854.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00854.00 Fredningen vedrører: Bøgetræer I e Domme la ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-11-1942 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet 04025.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00 Fredningen vedrører: Sødringholm Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-06-1978 Fredningsnævnet 29-09-1976 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte.

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte. Gitte Elgaard Mejlby Engevej 1 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-2394 E-mail std@esbjergkommune.dk Tilladelse

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet 07951.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07951.00 Fredningen vedrører: Birkemosen Domme Taksationskom missionen Natu rklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 25-11-1999, 12-11-1999 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet 02753.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00 Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-06-1963 Fredningsnævnet 08-01-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af en del af matr.nr. 1r, Skjød By, Skjød samt til opførelse af et enfamiliehus og garage/udhus bygning på grunden.

Landzonetilladelse til udstykning af en del af matr.nr. 1r, Skjød By, Skjød samt til opførelse af et enfamiliehus og garage/udhus bygning på grunden. Postadresse: Ark.firmaet Leo T. Mortensen aps Skovbrynet 107 8450 Hammel Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter.

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter. Odder kommune Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Bjarne Møllgaard Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk bjarne.mollgaard@odder.dk Landzonetilladelse til udvidelse af campingenheder og

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Peder Agger og Hanne Autzen Moltrup Bygade 6100 Haderslev

Peder Agger og Hanne Autzen Moltrup Bygade 6100 Haderslev Peder Agger og Hanne Autzen Moltrup Bygade 6100 Haderslev Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 25.

Læs mere

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: "... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: ... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. december 2014 i sag nr. BS 7-172/2014: Fiskeriforeningen Mågeøen v/formand Bo Petersen Strandhaven 51 4400 Kalundborg mod Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet

o~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet I. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vintappergården. Domme. Taksatio ns komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vintappergården. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. 05844.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05844.02 Fredningen vedrører: Vintappergården Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 18-12-1974 DEKLARATIONER>

Læs mere

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 04795.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00 Fredningen vedrører: Dragebjerg Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-05-1969 Fredningsnævnet 15-08-1968 Kendelser Deklarationer

Læs mere

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den grænser op til statsskoven ved St. Orebjerg.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den grænser op til statsskoven ved St. Orebjerg. Kim Funder Solkær 17 Udsholt 3250 Gilleleje Sag: 2015/32772 012 Id: 012160 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 11. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> UDDRAAG VEDRØRENDE HØRSHOLM KIRKE af

Læs mere

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune. Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS e-mail: ln@nyvindenergi.dk Kronjylland J.nr. NST-321-04446 Ref. hah Den 16. januar 2014 Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet 05830.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00 Fredningen vedrører: Lærkereden Domme Taksations kom miss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 15-09-1978 Fredningsnævnet 15-10-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen. 02023.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02023.00 Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet Domme Taksati ons kom missi onen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-12-1953 Fredningsnævnet 30-03-1953 Kendelser

Læs mere

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse Morten John Gottliebsen Erslevvej 14 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse

Læs mere

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen.

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen. 07694.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00 Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1986 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Cento A/S Att.: Kim Strømman Via e-post: KS@cento.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5.

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5. ARKITEKTFIRMAET MERETE LIND MIKKELSEN ApS Store Kongensgade 75B. 5.tv 1264 København K 18-12-2014 Sags id.: 14/630 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af atelier Du har på

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Søren Gade Mårdalsvej 12 A 8860 Ulstrup. Landzonetilladelse

Søren Gade Mårdalsvej 12 A 8860 Ulstrup. Landzonetilladelse Søren Gade Mårdalsvej 12 A 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse Favrskov

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen. 03264.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03264.00 Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker Domme la ksationskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1964 Fredningsnævnet 17-02-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere