Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hejreholm. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "05237.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05237.00. Fredningen vedrører: Hejreholm. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hejreholm Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 I REG. NR. 10/;- I~?{.'j ll. UDSKRIFT af OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL ======================================= År 1971~ den 19. januar ~ afsagde Overfredningsnævnet følgende k e n d e l s e i sagen nr. 2059/69 vedrørende fredning af matr.nr. l ~ m.fl. Bendstrup by~alsønderup sogn. I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds den 25. oktober 1969 afsagte kendelse hedder det:

4 \ 2, I to' > Y., Ved skrivelse af 13. april 1966 begærede Fredningsplanudvalgene " _. for Frederiksborg,København og Roskilde Amtsrådskredse, fredningssag rejst for et areal ved Bendstrup vest for Strøgårdsvang (Grib Skov), mdet man bl. a. begrundede dette med, at der langs Grib Skovs varierede vestside findes særlig smukke skovbrynsområder med tilstødende landskaber af stor værdi, der i et vist omfang endnu er upåagtet af alnenheden, men som ved den projekterede motorvej fra København til Sjællands nordkyst vil kunne fremstå som umiddelbart tilgængelige naturværdief af høj karakter for de vejfarende. Området er ikke sikret i ti18trækkeli~ grad mod ændringer, og det må påregnes, at der vil hengå en årrække før motorvejen realiseres. For at forebygge en uheldig udvik-' ling af bebyggelsen i området ønskede udvalgene derfor, at dette fredes status quo. Fredningsplanudvalgets påstand er sålydende: II Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må ændres, og således, at de udelukkende benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer, dog skal en eventuel overgang fra landbrug til frilandsgartneri være tilladt.

5 I 3. (,', Dot er navnlig forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom eller frilandsgartneri. Der må ikke anbringes boder, skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster. El-master, som er nødvendige for områdets forsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde primært undersøges. Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning og kun nedbrydeligt affald må henkastes på dertil indrettede særlige steder uden at virke ødelæggende for naturen. Der må ej heller foretages opfyldning af søer eller vandlob. Der må ikke foretages beplantning ud over vedligeholdelse af eksisterende beplantning eller have. Der må ikke foretages nyplantnine " undtagen, hvor denne er absolut nødvendig for ejendommens drift. Der må ikke heller uden tilladelse fra fredningsnævnet ske udstykning af de under fredningen inddragne matrikelnumre eller dele deraf. Ved nyopførelser samt genopførelser eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende husenes udseende forinden godkendes af fredningsnævnet. Normal vedligeholdelse er undtaget fra denne besternmelsa." Fredningsnævnet tog derefter sagen under behandling, hvilket bekendtgjordes i Statstidende den 4. juni 1966 i h. t. naturfredningslovens lo. Under sagens behandling har der været afholdt en række møder, 'C ", hvortil de pågældende lodsejere, Alsønderup k~mmune, Danmarks Naturfredningsforening, Frodningsplanudvalget samt panthaverno i de af fredningspåstanden berørte ojondomme har været indkaldt. De af fredningspåstanden omfattede ejendomme er følgende:

6 v 4 a l. Matr. nr. l og 2 Bendstrup, der ejes af fru Lilly Ryholt, flbauneholm", Bendstrup, 2. en del af matr. nr. Ib Bendstrup, der ejes af 6årdejer Verner Jørgensen, Bendstrup, c o 3. en del nf matr. nr. 4, 4 Bends trup, der ejes af sparekassebestyrer Leo Koblauch, Bendstrup, k 4. matr. nr. 4 Bendstrup, der ejes af smedemester Ernst Brejnor, Bendstrup, a 5. matr. nr. 5 Bendstrup, der ejes af gårdejef' Aksel Nielsen, Bendstrup, b 6. matr. nr. 5, 12 Bendstrup, der ejes af direktør Jørgen Lund-Jacobsen, Bendstrup, c 7. matr. nr. 5 Bendstrup, der ejes af direktør Jørgen Lund- Jacobsen, Bendstrup. net bemærkes, at fredningssagen oprindelig omfattede en a del af eatr. nr. 3, Bendstrap, og at denne del ved landbrugsoinisteriets skrivelse af 23/ udstykkedes somcatr.nr. 3f, Bendstrup for hvis vedkommende fredningskendelse afsagde s d. 14. oktobef 1968, stadfæstet af Overfr~dningsnævnet ved kendelse af 20/ Der er ikke nedlagt påstand Gm fredning af matr. nr. 3 a, Bendstrup, iøvrigt. Samtlige lodsejere har protesteret over for nævnet mod fredningen. na det kunne være af betydning for fredningens omfang, at den endelige linieføring af motorvejen Farum-Nellerød var fastlagt, blev sagen udsat til afventning heraf. På et af nævnet afholdt møde den 9. december 1968 redegjorde civilingeniør Schirmacher, amtsvejinspektoratet, Hillerød, for den projekterede linieføring af motorvejen, hvis anlæg iøvrigt er godkondt af nævnet.

7 5. Fredningsplanudvalget erklærede på mødet, at linieføringen ikke bevirkede nogen ændting i udvalgets fredningspåstand~ idet vejen, der e e i første række vil blive benyttet af udflugtstrafikken til Nordsjælland, vil medføre, at et stort antal menneskef' vil kunne få glæde af udsigten fra denne, medens selve linieføringen er af sekundær betydning for et af fredningens primære formål, nemlig at beskytte arealerne op mod skoven. Udvalget har videre påpeget, at det er hensigten med tiden at sikre det endnu ret uberørte landskab mellem Gribskov og Arresø, hvorved der skab<ilbmulighed for en naturpark af stor værdi, og at nærværende sag må ses som et f"rste skridt på vejen herimod. Følgende lodsejere har påstået sig tilkendt etstatning i tilfælde af fredning af deres ejendom: l. Fru Lilly Ryholt har påstået sig tilkendt ,- kr. i erstatning.hun har mærmere specificeret dette beløb således: a. erstatning for fredning af ca. 120 td.ld.agerjord a kr. ooo o o ~ 24o.000! b. tabt fortjeneste ved forbud mod svømmebassin m.v. i 2 år c. do. ved forbud mod udnyttelse af kalkforekomster på ejendommen d. do. ved forbud mod udnyttelse af grusforekomster på ejendommen o., o _.::..::..:::..:.=~_ ialt alt i henhold til en af advokat Palle Dige, København, i skrivelse af 24/ nærmere angivet specifikation.

8 6. 2. gårdejer Verner Jørgensen har påstået sig tilkendt 50Qooo kr. i erstatning. e 3. sparekassebestyrer Leo Koblauch har påstået sig tilkendt kr. i erstatning under anbringende af, at fredningen vil ødelægge den af ham på hans ejendom gennem 5 år drevne campingplads, e der i 1968 indbragte en nettofortjeneste på kr. 4. Smedemester Ernst Brejner har påstået sig tilkendt kr. idet han har hævdet, at han kunne have udstykket lo grunde af kr., dersom ejendommen ikke fredes. 5. gårdejer Aksel Nielsen har under henvisning til, at hans l,., ejendom er velegnet til andre formål end landbrug, bl. a. til grusgravning, krævot kr. i erstatning Direktør Lund-Jacobsen har henholdt sig til den tidligere ejers eratatningspåstand, nemlig kr. for den ulempe, som fredningen vil medføre for ejendommen matr. nr. Sb og c l2,bendstrup, medens han for ejendommen matr. nr. 5,Bendstrup har frafaldet erstatningskrav. Ifølge en Fredningsplanudvalget foretaget undersøgelse udgør det areal, der er omfattet af fredningspåstanden og det areal, der heraf er omfnttot af don i naturfredningslovens 25 stk. 2 omhandlede 300 m grænse fra skov, for de enkelte ejendomme følgende: l. matr. nr. la Bondstrup m 2 (heraf vej m 2 ) og m 2, ma tr. nr. 2 Bendstrup m 2 og m 2 2. matr. nr. Ib Bendstrup 26.6uom 2 (heraf vej 160m 2 ) og m 2 (heraf vej 160 m 2 ). 3. matr. nr. 4 c Bendstrup m 2 og m 2, matr. nr , Bendstrup rrf- og m""

9 7.,.' 4. matr. nr. 4 k Bendstrup m 2 (heraf vej 1530 m 2 ) og m 2 (heraf vej 900 m 2 ) 5, matr. nr. 5 a Bendstrup m 2 (heraf vej 3000 m 2 ) og m 2 (heraf vej rrf). e e 6. matr. nr. 5 b Bendstrup m 2 - hele arealet inden for 300 m grænsen, matr. nr. 12 Bendstrup m 2 (heraf vej 450 nf) - hele arealet inden for 300 m grænsen 7. matr. nr. 5 Bendstrup m2 - hele arealet inden for 300 m. grænsen. Nævnet er mod Fredningsplanudvalget enigt i, at dot vil være værdifuldt at sikre det af fredningspåstanden omf~ttede areal, således at det kan forblive i den relativt uberørte tilstand, der nu karaktiserer landskabet, og at området har en naturlig afgrænsning mod øst til Grib Skov og mod vast til bivejen, dor fra Bendstrup går måde mod nord mod Kagerup og mod syd mod Ullerød. Nævnet er endvidere enigt i, at den kommende motorvej, der vil åbne arealet på en ganske anden end tilfældet er nu, ville kunne skabe problemer med hensyn til udstykning og bebyggelse, hvorved bemærkes, at den kow{rete anledning til sagens rejsning var udstykningen af matr. nr. 3 f, Bendstrup, med henblik på opførelso af en lystejendom, som ved sine bebyggelsesmæssige foranstaltninger ganske ville ændre karakteren af det smukke uberørte skovbryn. Da nævnet derhus finder, at området ved sin beliggenhed på pegze sider af den projekterede motorvej vil være af meget stor betydning for de vejfarendes udsigt såvel ind mod det smukke og afvekslonde skovbryn som ud mod det åbne land, henholdsvis mod øst og vest,og da en bebyggelse i disse områder ville virke uheldig og skæmmende, vil den fremsatte fredningspåstand være at tage til følge som nærmere

10 8.,. nedenfor bestemt, dog med den begrænsning der er anført vedrørende e m~ tr. nr. la 2 5 a 9 og, TIend st rup, og løvrlg.. t l. overenss t emme l se me d det kendelsen vedhæftede kort. Med hensyn til retningslinierne for fastsættelse af erstatning for fredning af områder indenfor 300 m fra skov bemærkes, at nævnet finder at burde lægge den af taksationskommissionen fastsatte erstatning vedrørende fredning af matr. nr. 3f, Bendstrup, til grund. Erstatningon udgjorde kr. for ca. 6,5 ha, eller ca. 30 øre e pr. 2 m anføres~ Hvad angår de enkelte ejeres erstatningspåstand skal følgende' 1. fru Lilly Ryholt, matr. nr. l[\,or; 2, Bendstrup, m 2 (eftar fradrag for vej), hvoraf m 2 indenfor 300 m gr<nnsen. Ejendommen ar noteret som landbrug. a. Fredning af agerjord. Påstand 24u.ooo kr. Nævnet findef at der bør ydes en erstatning på ialt ~ kr~ b. Forbud mod indretning af svømmebassin og cafeteria med parkeringsplads. Påstand kr. Det er uplyst, at fru Ryholt foruden landbruget driver restaurationsvirksomhed med bevilling til udskænkning af stærke drikke. Hun har forbeholdt sig rot til at udvide denne virksomhed og har desuden forbeholdt sig at stille en grund til rådighed for bygning af et plejehjem, drevet af "slagtermester Petel" Ryholts legat". Under sagen har fredningsplanudvalget erklæret, at udvalget ikko vil modsætte sig en udvidelse af virksomheden eller at der bygges et plejehjem, men at fredningsmyndighederne

11 9 -,, ",.. bør have indflydelse på plejehjemmets placering eg udseende. Påstanden om erstatning er fremsat under den forudsætning, at tilsagnet ikke omfatter svømmebassin m.v., og beløbet er beregnet sem tab af 2 års skønnet netto indtægt af bassin og cafeteria. e e Nævnet finder ligesom fredningsplanudvalget, at der ikko bør lægges fru Ryholt hindringer i vejen for Conrimelig og naturlig udvidelse af restaurationsvirksomheden, herunder også indretning af svømmebassin og cefeteria, dog således at bygningsforetagendernes omfang, udseende og placering forud skal godkendes af nævnet, og iøvrigt under forudsætning af, at tilladelse hertil foreligger fra "'. eventuelle andre myndigheder. Nævnet finder videre, at der under samme forudsætning ikke er noget til hinder for, at der bygges et plejehjem, hvis placering og udseende skal godkendes af nævnet. Der findes herefter ikke grundlag for at yde erstatning på dette punkt. c-d. Tab ved at kalk- og grusforekomster ikke kan udnyttes. Påstand ialt kr. Der er til støtte for kravet henvist til undersøgelser foretaget af Danmarks geologiske undersøgelse i 1949 for kalkforekomsters vedkommende og i 1967 for gr~s. Uanset at der ikke ticllicore [Lf fru Ryhel t er truffet foranstaltnineer til udnyttelse [Lf de nævnte forekomster finder nævnet ikke tilstrækkoligt grundla(-;fer n.t forhindre fru Hyhol t heri under forudsætning nf, at tilindeise hortil indhentes frn lnndbru~sministeriut. Dor vil derfor ikkg kunne ydes ersta tninl':på dette punkt.

12 lo. 2. Gårdejer Verner Jørgensen, m~tr. nr. Ib Bendstrup, m 2 hvoraf m 2 (efter fradr~g ~f voj) indenfor skovgrænsen. Ejendommen er noteret som landbrug. ner er fremsat et erstatningskrav på kr. e e e Nævnet finder, ~t der bør ydes en erst~tning på ialt kr. 3. ~yarekassebestyrer Leo Koblauch, c matr. nr. 4 4e og, Bendstrup, r:j. 2, hvoraf m 2 indenfor 300 m grænsen. Ejendommen er noteret som landbrug. Det bemærkes, at Koblauch siden 1964 har drevet campingplads med plads til ca. 100 campister, men med mulighed for flere under topbelastning. Pladsen, der gør indtryk af at være velholdt og godt organiseret, besøges for størstedelen af familier fra København, som sædvanligvis lejer en plads for hele sæsonen, således at de week-ends og ferier bor i deres stationært anbr~gte campingvogne eller i små stationært anbragte, men let flyttelige hytter, som tilhører pladsen. Der er efter det uplysto søgt tilladelsg til oprettelsen hus kommunen, medens tilladelse fra fredningsnævnet ikke foreligger, hvorved bemærkes, at skønsmæssig ca. halvdelen af pladsen ligge~ indenfor 300 m fra skov. Pladsen må t hvert fald for donne dels vedkommende anses for ulovlig, ligesom reglen um, at oampingvogne højst bør stå 3 uger i sammenhæng på en cait.pingplads, ikke følges. Der er nedlagt påstnnd rm en erstatning på kr., idet det gøres gældende, at campingpindsen, der i 1968 gav on nettofortjeneste på kr. vil blive ødelagt

13 11. t.' ved fredningen, og at udvidelsesmulighederne vil bliva aiskåret. Nævnet finder, at der ikke kan gives ejeren medhold i disse betragtninger, idet en status quo fredning ikko bcro- e ē rer en bestående lovlig oprettet og drevet c~mpingplads, og ~crkan derfor ikke ydes erstatning vedrørende campingpladsen som påstået. For status quo fredningen af arealet findes der at burde betales en erstatning af ialt kr. 4. Smedemester Ernst Brejner, matr. nr. 4 k, Bendstrup, m 2 (efter fradrag af vej), hvoraf m 2 (efter fradrag af vej) indenfor 300 m grænsen. Der er nedlagt påstand om en erstatning på kr. idet det er gjort gældende, at arealet kunne udstykkes i lo grunde a kr., hvis det ikke blev fredet. Efter arealets beliggenhed i udpræget landbrugsområde og med den væsentlige del inden for skovgrænsen, finder næv net ikke at kunne lægge denne helt ubestyrkede påstand til grund. Nævnet finder, at der bør ydes en erstatning af ialt kr. 5. Gårdejer Aksel Nielsen, matr. nr. 5 a, Bendstrup, 382,996 m 2 (efter fradrag af vej) hvoraf m 2 (efter fradrae for vej) indenfor 300 m grænsen. Ejendummen er noteret som landbrug.' Der er nedlagt påstand um en erstatning på kr. for nedgang i handelsværdien, idet det gøres gældende, at ojendummen med sin beli CJ"-renhed er velegnet til andre IorJnål end hl)

14 12.. landbrug, blandt andet ved udnyttelso af de på ejendommen værende gruslejer. Det er oplyst, at gårdejer Nielsen gennem en del år har udvundet grus fra negle gruslejer, og at han sælger e e e gruset, navnlig til vejanlæg. Når en grusgrav er udnyttet, er terrænet blevet reguleret og taget under dyrkning, Nævnet finder, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at hindre gårdejer Nielsen i fortsat at udnytte gruslejerne, og at fredningen derfor bør ske med denne begrænsning. Nævnet finder derhos, at der bør ydes en erstatning af ialt 140,000 kr. 6. Direktør Lund-Jacobsen 2 matr. nr. 5 b og 12, Bendstrup, nf (efter fr~drag af vej) alt indenfor 300 m grænsen. Ejendummen er noteret som landbrug. Der er nedlagt påstand om en erstatning på kr. for ulempe ved fredningen. Nævnet finder, at der bør ydes en erstatning af kr. for f.redningen. 7. Direktør Lund-Jacobsen, matr. nr. 5, Bendstrup, m 2 alt indenfor 300 m grænsen. Direktør Lund-Jacobsen har frafaldet krav om erstatning. rådskredsen Erstatningsbeløbene ialt kr. udredes af statskassen med i og med t af Frederiksborg Amtsfond og de i amts- beliggende købstæder efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling og forrentes' fra kondelsens afsigelse at regne med l procent over' den af Da~mark8

15 13 '".".,." Nationalbank fastsatte diskonto på tidspunktet for Der er ikke af panthave~ne nedlagt påstand om andel i erstatningsbeløbene. e ē Thi bestemmos~ De af fredningspåstanden omfattede arealer vedrørende matr. nr. la, Ib, 2, c e k a b c 12 t b Al d 4, 4, 4, 5, 5,5 og,bends rup y, søn erup soen, ial t 125t95~! ho" fredes således, at tilstanden på dem ikke må ændres, og således at de udelukkende må benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer, dog skal en eventuel overgang fra landbrug til frilandsgartneri være tilladt. Det er navnlig forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommenes drift som landbrugsejendom eller frilandsgartneri. Der for må ikke anbringes boder, skure eller andre indretninger, som kan virkg misprydende, herunder' ledningsmaster, elmaster, som er nødvondige omr&dets fnrsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet, men nmligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde primært undersøges. Det naturlige jordsmon må ikke ændres vod afgravning ellell" opfyldning, og kun nedbrydeligt affald må henkastes på dertil indrettede særlige steder uden at virke ødelæggende for naturen. Der må ej heller furetages opfyldning af søor eller vandløb. Der mr ikke foretages beplantning ud over vedligeholdelse af eksisterende beplantning eller have. Der md ikke foretages nyplantning undtagen, hvur denne er ahgolut n0dvenrti~ for ejendommens drift. Der må ikke heller uden till~do]se af fredningsnævnet ske udstykning af de under fredningon inddragne matrikelnumre eller dele deraf.

16 14.' Ved nyopførelser samt genopførelser eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende husenes udsoende forinden Godkendes af fredningsnævnet. Normal vedligeholdelse er undtaget fra denne bestommelse. Fur matr. nr. la og 2, Bendstrup skal fredningen ikke være til hinder for udvinding af grus og kalk, f.s.v. landbrugsministeriets tilladelse opnåes. Fredningen skal heller ikke være til hinder for upførelsen af et plejehjem or; for udvidelse af restaurationsvirksomheden, herunder indretning af svømmebassin of, cafeteria, dog at bygningsforet~r;endernes omf~ng, udseende og placering forud skal gudkende~ af nævnet, og at tilladelsen sk~l foreligge fra eventuelle andre myndigheder. For matr. nr. 5 R, Bondotrup, skal fredningen ikke være til hinder for grusgr8vning som hidtil, såledos at lejerne efter endt brug skal reguleres og påny tagos under dyrkning. I erst~tning udbet~les tilg l. Fru Lilly Ryholt kr. 2. gårdejer Verner Jørgonsen '- 3. Sparekassobestyrer Leo Kob1auch Smedemester Ernst Brejnor Gårdejer Aksel Nielsen Diroktør Jørgen Lund-Jacobsen Beløbene forrentos fra datoen for kondolsons afsigelse og til betaling sker med l prouent OVJr den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto på tidspunktet for kondelsena afsigeiso.

17 15 ~r8tat~ingan udredes med ~ af statskqsson og ± af Frederiksborg AmtsfOllrlog do ~. Rmtr,::>ådFlkrcr188n beliggende købstadskommuner efter folketa,l i honhold til doi} sot'.ns-i; ofl'entj.iggjorte folketælling. P~t~leret har frodninesnxvnot for Frederiksborg amts nordlige dol og Ji'rodnj.nb'Sl)lanudvalgot for Froderiksborg in. fl. amter. De~nc kendolso kan inden 1 ugor påankes til Overfredningsnævnet. Feilberg Jørgensen Jørgen Hansen Svend Åge Nielsen. -"

18 16. Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i henhold til 19, stk. 3, i bekendtgørelse af lov om naturfredning af 16. juni 1961 og anket af de under lb.nr. l, 3 og 4 opførte lodsejere med påstand om forhøjelse af erstatningerne. Ved skrivelse af 25. november 1969 har fredningsnævnet givet Overfredningsnævnet meddelelse om, at erstatningen til ejeren opført under lb.nr. i, der i kendelsen er anført med kr., rettes til kr., hvorefter ejerens anke er trukket tilbage. Overfredningsnævnot har den 19. marts 1970 foretaget besigtigelse og forhandlet med de ejere, fredningen vedrører, og deres repræsentanter samt :repræsentanter for fredningsnævnet, frednings planudvalget, boligministeriet, ministeriet for kulturelle anliggender, Frederiksborg amts vej inspektorat, byudviklingsudvalget for Hillorødegnen, Hillerød k onooune, Danmarks Naturfredningsforening, t' Danmarks GLologiske Undursøgt:lse og direktoratet for statsskovvæsenet. Området har under fredningssagen været inddraget under byudviklingsområde, men der forelå på tidspunktet for fredningsnæv-.' ~ nets kendelse ingen godkendt plan. Overfredningsnævnet har herefter vedtaget at stadfæste kendelsen med følgende ændringer o Fredningens omfang. Lb.nr. 3. Ejendommon matr.nr. 4 E og 4 Q, Bendstrup by, Alsønderup sogn, tilhørende sparekassebestyrer Leo Koblaueh, udgår af fredningen. Lb.nr. 4. Af ejendommen mrtr.nr. 4 ty samrilesteds, tilhørende smedemester Ernst Brejnery udgår arealet beliggende øst og sydøst for en ret linie, der i fortsættelse af den sydvost- -",

19 17. nordøstgående skellinie mellem matr.nr. 4 ~ og matr.nr. 4 ~9 sammesteds, rammer sydskellet af matr.nr. l a, sammesteds. Det fredede areal af matr.nr. 4 ~ udgør herefter ialt ca. 3,6 ha inclusive 0,8 ha inden for den i naturfredningsloven omhandlede skovbyggelinie. Fredningens indhold. e - I. Ændringer af kendelsens almindelige fredningsbestemmelser: Afsnittet om tilladelse til opførelse af bygninger til ejendommens drift som landbrugsejendom eller frilandsgartneri affattes således~ Alene bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygning8r og økonomisk nød.vendige for ejendommens drift som r', landbrugsejendom (frilandsgartneri) kan tillades opført efter censur af fredningsnævnet med hensyn til placerine og udformning. Afsnittet om jordsmonnet med hensyn til henkastning af affald affattes således: Affald må ikke henkastes på arealet, dog at det for en ejendom sædvanlig affald må placeres på en dertil indrettet plads ved ejendommen. Afsnittet om beplantning med hensyn til nyplantning affattes således; Nyplantning må ikke foretages, dog at fredningsnævnet, under hensyn til særlige forhold og hvor beplantning ikke vil være udsigtshindrende, kan meddele tilladelse hertil. II. Tilføjelse til kendeisens specielle tilladelser: For ejendommen matr.nr. l ~ og 2 sammesteds, tilhørende ~ fru Lilly Ryholt, bestemmes, at efter ophør af grus- og kalkudvinding,...,1

20 18. e e e skal lejerne reguleres og såvidt muligt påny tages under dyrkning, således at area.lerne ikke virker skærmfiendefor landska.bet. For ejendommen matr.nr. 4 ~, sammesteds, tilhørende smede-o mester Ernst Brejner9 tillades dot eksisterende træskur udskiftet med bebyggelse til varelager OB garago af samme størrelse som det eksisterende efter censur af fredningsnævnet med hensyn til udformning og placering. Fredningen skal ikke være til hinder for gennemførelse af det planlagte motorvejsprojekt Farum- Hillerød. Erstatninger. Overfredningsnævnet har vel fundet, at den i fredningssagen vedrørende matr.nr sammesteds, ved taksation fastsatte ụ. erstatning for et areal inden for skovbyggelinien skal tages i betragtning, jfr. foran side 8. I don pågældende sag tilkendtes kr. for fredning af ca. 6,5 ha eller ca kr. pr. ha. I don foreliggende sag har fredningsnævnet anvendt dette tal for arealer inden for skovbygcelinion og iøvrigt tilkendt kr. pr. ha. Overfredningsnævnet har imidlertid ikke ment at kunne overføre tallenu vedrørende denne mindre ejendom, dgr var selvstændigt udstykket før fredningssacons rejsninc9 til den nuværende sag, idet hensyn må tages navnlig til de særlige forhold vedrørende de enkelte cjendomme i henseende til arealern8s størrelse, Gksisterende bebyggelse og specielle tilladelser. Overfr~.dningsnævnet afgav herefter tilbud om erstatninger på ialt kr. fordelt således' A

21 Lb.nr. l. Fru Lilly Ryholt II li 2. Gårdejer Verner Jørgensen kr " 19...' ~' " " 4. Smedemester Drnst Brejner (for det areal, der forbliver under fredning) " il Gårdejer Aksel Niolsen " " " 6 og 7. Direktør Lund Jacobsen " e II e Da der ikke opnåedes forlig, er crstatningerne blevet fastsat ved taksation. 2 af taksationskommissionens medlemmer (formandon og det faste medlem) har fundet? at der i det foreliggende tilfælde kan anvendes ensartede retningslinier for de af fredningen omfattede ejendomme? eller ca kr. pr. ha for arealer beliggende inden for skovbyggelinien oe ca kr. pr. ha for arealer uden for ~kovbygg81inien. De har hcn"ved bl:mærk.- t, at den ovonnævnte tidlig8rc taksationskommissionskendeiso må antages at være b8grundc.t i særlige forhold, så18de8 so~ OgS8 fremhævet af Overfredningsnævnet, hvorfor der ikke i nærværende tilfælde kan tillægges den betydning, og at anvendejlse af.frco.ningsrllajvnets orstatningsniveau ville med-o føre? at ej8rne fik dækket langt IDoro 8no. det tab? der påføres dem ved fredningen. Disse medlemmer har herefter fastsat erstatningerne således: Lb.nr. l. Fru Lilly Ryholt kr. " " 2. Gårdejer VCJrner Jørgonsen " " " 4. Smedemester Ernst Brejner 'I " " 5. Gårdejer Aksel Nielsen " " " 6 og 7. Direktør J. Lund-Jacobsen " l af kommissionens medlemmer (d8t amtsrådsvalgte ffiejdlem) har fundet, at aleno det af fredningsnævnet ved erstatningsfastsæt-

22 telsen for samtlige oj ndommt anvendte erstatningsniveau yder ejerne fuld erstatning for de dem ved fredningen påførte tab og ulemper. 20..' Dette medlem ville derfor i det hele fastsætte crstatningon til ejerne til samme beløb som fredningsnævnet? bortset fra lb.nr. 4 9 smedclnester Ernst Brejncr, for hvis vedkommendo erstatningen - som følge af indskrænkningen af det fredede areal - burde nedsættes til kr. Vedrørende lb.nr. 6 og 7 bemærkes, at en panthavo~ i ejendommen matr.nr. 5 Q og 12, Bendstrup, fru Gerda Marie Nissen? under Overfredningsnævnets behandling af sagen har rejst krav om udbota-- ling af kr. af den til ejeren direktør J. Lund-tTacobsen ved fredningsnævnets kendelse af 25. oktober 1969 fastsatte erstatning, stor kr. Som anført er urstrtningon sidgn ved taksation fastsat til kr. Ovcrfrodningsnævnet finder ikke, at dcn foretagne status-quo frednine af ejendommen er af betydning for p8ntesikkcrhedcn 9 hvorfor orstatningsbeløb6t vil være at udbetale til ejeren. Landsretssacfør<.:r Palle Dig8 har for fru Lilly Ryholt anmodet om godtgørelse af et beløb på kr., der udgør vederlag til Danmarks Geologiske Undersøgelse for geoelektrisk kortlægnine og udarbejdolse af rapport af 15/ vedrørende Gj(,ndomm8n matr.nr. l a og 2 Bendstrup, sam-c nedlclgt påstand på 8n erstatning på kr. for forsinke18o i anledning af hindret e;rusgravning i perioden 1966 til 1970, opgjort som en crstatninr, for pengeforringelse i den forløbne tid i forhold til et vcdgrla~ pr. år på mindst kr. OVE:-rfredningsnævnct kan tiltrædu anmodnillgem om godtgørelse, for rogningen fra Danmarks GeolOGiske UndcrsøgE.dse, men finder ikke grundlag for at yde erstatning i henhold til lo, stk. l, i lovbe-

23 21. kendtgørelse nr. 194 af 16. juni 1961, hvorved bemærkes, at grusgravning på ejendonmlon ikke var påbegyndt, da fredningssagen rojstes, jfr. at forekomstgj:ne dokumenterodes ved den af Danmarks Guo10giskc UndersøGclse afgivne rapport fra 15. april JJt kort nr. FR. 198 vis8nde det frcdedu areal, der ial t omfatter ca. 119 hal er vodhæftet nærværende kondulse. e e e T h i b o s t o ID m c s; Den af fredningsnævnet for Fr~duriksbore amts nordlige del don 25. oktober 1969 afsagto kendelse stadfæstes med de af det foranstående {ølgendo ændringer. I urstatning udbetalus~ Fru Lilly Ryho1t v/lrs. Ealle Dige, Sortedam Dosscrin8 55, 2100 København 0. Gårdejer Verner Jørgensen, Bondstrup, 3400 Ibllorød. Smedomostur Ernst Brejn~r V/lrs. Aksel Schack> LHotsf,o.do34, 3400 Hillerød. Gårdejer J\.kfJc1Nicls'/n, j'hcjrchol;n Yl Bondstrup> 3400 Hillerød. Direktør J. Lund Jacobsen Bondstrup, 3400 Hillerød kr ti " " li lalt kr. =======~====~========= OvennCXJvnte urstatningsboløb mod rontur 10 % p.a. fra dun 2 c J. oktober 1969 til udbetalinesdagen er udbetalt til ejerne den 4. december l

24 22. Til fru Lilly Ryholt v/lrs. Palle Dige vil være at udbetale 5.586,08 kr. 1 der ikke forrentes. 3/4 af udgifterne inclusivg renter afholdes ~f staten og resten, af Frederiksborg 8mtskoil~nune. Udskriftens rigtighed b8kræftes.,-i.1 ~. r,... ", kh.

25 &,',',I " - -..! '...- _,'_~_:_" -:'-0"--':--;" ~- -- &- Ma7'ien.lyst rl --~-;;: ".' " l. " ~...-ll,--.~~.'-. "'---,",\, 13 Tl.dse lholm /' &- Q &- fej- O. ~ l\- et &- Ci. Q '\ I\. " ~L " "\' " \, " f;t "', '.,, &- {,I. O- '~>\, 0- &- O. " "" " " U", '~:::. 0- ~ 5~ S( \ Naturfredningskonsulentens kontor København d. 2.<.. /~} /.-: By: o<..rz:.{::.,:r"'<;0 tf MåL: ~- ~ 1:10000 & ~ ~ ~ Rankeslcov 0-0- &-,. &- Sogn:,':;".:::.;;"l'./':.:r~_,00,., -:..._-

26 FREDNINGSNÆVNET>

27 \ REG. NR. S,I, '31 U D S K R I F T FORHANTILINGS- af OG KENDELSESPROTOKOL for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts nordlige del.. " :~ II Den 25. oktober 1969 afsagdes i F.S '.e Fredning af Matr. nr. la'.~~3?:.~~' 4 e, 4 k, Sa, 5b, 5 c ) og 12, Bendstrup by, Alsønderup sogn. :e sålydende K E N D E L S Eg CITERET FULDT UD I OFN K AF 19/1 1971

28 , Orned Plantage 1~ D2-,I " "".1 Ma 7'ien lyst.j 3i}" - I.: ~~--_::: :'-< ::::1~;"''' T: - - _... I' ~I ",l "\, \ ft & &- ~- ~ ~ \ tt ~ s f[- s( \, Rankeskov &. FRE DNINGSPLAN U DVALGEN E FOR FREDERIKSBORG. KØBENHAVN OG ROSKILDE AMTSRADSKREDSE NYROPSGADE 22,4 V BY \ ~ \ t.l &- 0-.Fredning ved EBndstrup ~ Fn?dnt.'ngsgrJ-?iSe,- &- r, Cl MAL', : DATO: jt.dt' /969 TEGN. NR;J7Z RETTET:

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 04795.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00 Fredningen vedrører: Dragebjerg Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-05-1969 Fredningsnævnet 15-08-1968 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B304200F - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 9. april 2015 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Dorthe Wiisbye og Bo Bjerregaard (kst.)). 4. afd. nr.

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

OVER FREDNINGSNÆVNET>

OVER FREDNINGSNÆVNET> 05520.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05520.00 Fredningen vedrører: Buresø Syd (. Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 24-01-1973 Fredningsnævnet 09-03-1972 Kendelser Deklarationer,

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> . REG.Nl FRS 39/03 Råmosen Den 21. oktober

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere