Bestyrelse og afdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse og afdelinger"

Transkript

1 NR

2 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby Bestyrelsen: Erik Bach, formand Michael Madsen, næs ormand Jørn Sørensen, kasserer Leif Olesen, sekretær Ole Pedersen adresser Kassereren : Fællesafdeling: Formand ( Skippper ): Erik Bach Sørger for fælles ak viteter i klubhuset og fælles informa oner. Ak vitetsgruppen Gennemfører fælles klubak viteter for medlemmerne og deres ledsagere. Informa onsgruppen Redigerer og udsender klubbladet, samt redigerer klubbens hjemmeside. Assisterer med afdelingernes informa oner. Bladet forsøges udsendt i : Februar, maj, august og december måneder. Niels-Ove Rolighed (Ansv.) Web-master: Leif Olesen Nøgle l klubhus, mastehus, værksted og mastekran fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum). Klubstander Kontakt et bestyrelsesmedlem. Klubstander : 80 kr. Seniorafdeling: Formand ( Skipper ): Leif Olesen Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. Vedligeholder afdelingens materiel. Kapsejladsgruppen Planlægger og gennemfører sportslige sejladser og arrangementer med rela on her l. Lennart G. Pedersen Niels-Ove Rolighed Klubmåler: Kontakt bestyrelsen. Tursejlergruppen Planlægger og gennemfører sociale sejladser og arrangementer. Junior- og Ungdomsafdeling: Formand ( Skipper ): Ole Pedersen Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. Vedligeholder afdelingens materiel. Ejendomsafdeling: Formand ( Skipper ): Michael Madsen, Finn Jensen Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at klubbens fælles materiel er i orden. Hus og materialegruppen Har lsyn med klubhuset og lagerbygninger. Sørger for at de er klar l brug og at klubbens mastekran er i orden. Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. Forsiden Højvande i havnen

3 Formanden har ordet! Man sidder og skriver klumme en søndag a en, e er en weekend hvor vejret og havet virkelig har vist tænder. Fredag var undertegnede på den daglige tur på havnen for som sædvanlig, at se om der stadig er vand i bassinet. Aldrig i de år jeg er kommet på Sæby havn, har jeg set så meget vand. Grunden bag iskiosken ved broen var oversvømmet og gik i et med åen. Det samme var gældende bag redningshuset, hvor vandet stod l midt på hjulene på bådvognene. Og så, dagen e er, var vandet væk og alt så normalt ud igen, bortset fra en masse skijværk, der under stormen var skyllet op. Der har i Sæby, så vidt vides, ingen skader været på både og grej, hvilket ikke har været lfældet i andre havne, især på nordsjællandske havne. En masse både, bl.a. i Gilleleje er fuldstændig ødelagte. Ejerne har nu kun deres forsikringsselskaber at ty l. Men hvorfor er så mange både i vandet - om vinteren - på Sjælland? november var der igen borgermøde i Manegen. Over 200 deltagere kunne høre et panel af poli kere love, at projekt højhuse på havnen er dødt. Posen skal rystes, noget helt andet end etagebyggeri skal i støbeskeen. En kommunalpoli ker udtalte godt nok, at det vil være fint, hvis lignende møder kunne holdes ca. en gang om året og helst e er et kommunalvalg, da ingen i panelet, på en a en hvor der var en uge l valget, turde sige mødedeltagerne imod. Dagen e er d. 12. november, var der brugerrådsmøde i klubhuset, med deltagelse af beboerforeningerne, klubber på havnen, centerchef Bent Westerberg, formand for teknisk udvalg Brian Pedersen og naturligvis havnefogeden. Der blev lovet, at bildækkene ved sydkajen bliver ski et ud med mere fribordsvenligt træ. Der blev også lovet, at der bliver etableret endnu en grillplads på molen. Det var dejligt at høre og det viser, at der er en god kemi mellem sejlklubben og havnefogeden. Ønsker fra vores side bliver opfyldt, når og hvis økonomien er l stede. Havnefogeden viste på mødet en skitse over den planlagte vindmøllepark ud for Sæby. Det drejer sig om et område, ca. 2-3 sømil øst for Sæby, som strækker sig fra Sulbæk i nord, l Lyngså i syd. Der kan muligvis blive proble-

4 Tlf: Sæt bogstaverne i en meningsfyldt rækkefølge - hvad står der så? a B d e i k l n n o o r

5 mer for sejlere under projekteringen, da der ikke endnu er kalkuleret med en gennemsejlingspassage på midten af strækningen, hvilket kan blive et problem for gæstesejlere og lokale, når man skal l f. eks. Læsø. Daværende formanden for Teknisk udvalg lovede at kikke på sagen. Håber ny formand også vil! Der blev på mødet talt om et nyt slæbested øst for redningshuset. Det kan, om sommeren, le e trafikken ved det eksisterende slæbested ved havnekontoret. 5 Havnefogeden e erlyste, for at få nye folk på havnen, at sejlklubben holder kurser for interesserede bolværksmatroser, såsom hvordan bliver jeg sejler. Ideen er god nok, vi er e erhånden ved at være en noget gråhåret flok, der stavrer rundt på havnen og på bådene. Godt der findes hjertestarter både ved havnekontoret og ved redningshuset. I samme forbindelse bliver det spændende om Havnens dag i 2014 bliver en succes, (Birgers indlæg blad nr. 3). Hvis der på sådan en dag er interesse for sejlads, kan det overvejes, om der skal sæ es en form for kursusrække i gang vinteren Og nu l den sædvanlige opsang: På en af mine daglige ture på havnen optalte jeg forleden 14 både bag redningshuset og 2 både ved havnekontoret, som ikke har sikret sin agters ge enten med lås eller på anden måde. Det bliver nemt for tyvene denne vinter! På samme måde ses stadig master i masteskuret, som endnu ikke har fået afmonteret fald, stag og vanter af stål. Rus rit stål mod aluminium skaber korrosion og kan ødelægge både sin egen og andres master. Det er uforståeligt, at man kan være så ligeglad med andres udstyr. Det er uforståeligt, at man kan være så ligeglad med sit eget udstyr. Og det er fuldstændig uforståeligt, at man vil risikere sit eget og sine familiemedlemmers liv og lemmer, p.g.a. korrosionsskader på sin mast. Bestyrelsen har tabt tålmodigheden med smølrøvene. Der ligger i øjeblikket 1 mast i gården, som bestyrelsen har båret ud, p.g.a. ovenstående. Det bliver forhåbentlig ikke nødvendigt at fly e flere. Læs videre på side 7

6 Nye medlemmer Klubben har i år været beguns get af en fremgang i medlemstallet. 6 Nye medlemmer : Hans Henrik Thomsen, Mathildevej 11, 9340 Asaa Merete og Helge Vorbeck, Svanevej 67, 9300 Sæby Kaj Hansen, Knøsvej 10, 9300 Sæby Torben Aaen, Fredborgvej 22, 9300 Sæby Mogens Blæhr, Strandparken 6, 9300 Sæby Thomas Møller Nielsen, Ha emagervej 10, 9300 Sæby Jørgen Jensen, Algade 27, 9300 Sæby VELKOMMEN! Klubben har nu 109 medlemmer.

7 Husk også at tjekke navneskiltet af og l. Umærkede master og grej får samme tur som ovenstående. Nu l noget posi vt igen: Husk foredraget af Leo Schmidt søndag d. 26. januar kl. 10, hvor han fortæller om sejlads i den græske del af middelhavet. Lige en sidste ng. Sæby Sejlklub skal have ny formand e er næste generalforsamling. Jeg skriver det allerede nu, selv om generalforsamlingen først er i slutningen af marts. Så har medlemmerne nemlig god d l at finde en ny formand. Der skal nye kræ er og ideer l, det vil være godt for klubben. Hvis jeg må kny e en personlig kommentar, så vil jeg fremhæve samarbejdet med bestyrelsen - Leif, Ole, Michael og Jørn - samt den gamle redaktør Niels Ove Rolighed. Det har været inspirerende, muntert og hyggeligt. Jeg er ked af, at der ingen ungdomsafdeling er i klubben for øjeblikket. Mon ikke det kommer i gang igen, den dag der igen er forældre l nogle børn, der gider gøre et stykke frivilligt arbejde. Den slags forældre er der ikke mange af i klubben for den. Jeg er ked af, at der blandt yngre sejlere, ikke er opbakning l klubbens arrangementer. Godt e erlønnerne og pensionisterne stadig trives i klubben, for uden dem var der ingen der mødte op l søndagscafé, arrangementer og fælles arbejdsdage. 7 Fællesskabet og lysten l at gøre en frivillig indsats i en forening trives åbenbart ikke længere blandt yngre bådejere. Jeg tror strukturen i klubben må forandres hvordan ved jeg ikke. Det må den nye formand tage sig af. God jul og godt nytår ønskes l alle medlemmer og medlemmers familier. Mvh Erik Bach Formand Husk at betale dit kontingent senest ! Skifter du adresse, så husk at give klubben besked!

8 Nyt fra 57 o N - 10 o Ø Sæby havn, den 9. dec Her mandag morgen e er stormen og oversvømmelserne er det d at få vurderet skaderne. Ved det første e ersyn, i lørdags, var tankerne: Py-ha, det var da vist billigt sluppet. Umiddelbart er der skader på bølgeskærmen på nordre side. Helt yderst er fundamenterne væltet. Asfaltbelægningen på begge moler er beskadiget. Værst på søndre side, hvor der er store huller. Det er klart at der vil vise sig flere skader som dagene går. Steder hvor der i forvejen er sætninger i fliserne, vil det selvfølgelig blive værre. Mit umiddelbare gæt er at vi kommer langt med kr. Set i forhold l andre havne, må det siges at være billigt sluppet. Det er ganske sjovt at høre kommentarerne. Mange forbinder højvande og storm med de så meget omtalte klimaforandringer. I min barndom og op l 1987, havde vi med jævne mellemrum vandet lige så langt op på kajen som nu. Ja det var fak sk mere normalen at der mindst et par gange hvert e erår var vand på Holmen og Paradiset. Når skaderne i løbet af kort d er opregnet, vil det være en væsentlig faktor for slu allet at vores nye betalingsanlæg l el har overlevet uden skader. Konstruk onen af standerne skulle være sådan at et højvande af denne art ikke påvirker selve elektronikken eller samlingerne. El-anlægget er ved at være klar l igangsætning. Der er udsendt infobrev l alle med bådplads. Enkelte breve er kommet retur. Det skyldes at jeg ikke har fået meddelelse om hvis nogen har ændret adresse i forhold l det der står på ansøgningen om bådplads. Men kort fortalt går det ud på at man med sit dankort trækker et plas kkort i automaten ved havnekontoret. På de e kort indsæ er man det ønskede be-

9 løb. Kortet bruges så <l at ak<vere det strømudtag man ønsker at bruge. Kortet kan genoplades. Det er sådan at man får ikke forbrugte beløb retur. Hvis det sker inden for < dage eeer købet, vil der kun blive afregnet på kontoen med det fak<sk forbrugte beløb. Går der over < dage, afregnes det beløb der et tanket ind på kortet. Når kortet afleveres i automaten, udbetales det <loversblevne beløb kontant. Ellers er der ikke det store at fortælle. På sta<vpladsen står der nogle sta<ver uden navn og telefonnummer. De vil i vinterens løb blive skroket. Ligeledes er der nogen der har sta<ver/vogne stående, men ikke bådplads i Sæby. Disse sta<ver/vogne vil ligeledes blive skroket. 9 Tilbage er der at sige tak for den forgangne sæson og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Birger Isaksen Havnefoged Sæby havn Fortøjningerne må e justeres

10

11 Bodil, en orkan Orkanen Bodil anre ede voldsomme skader over store dele af Nordsjælland, hvor mange langs med kysterne i Ise orden og Roskilde Fjord fik deres huse oversvømmet. Set fra et sejlersynspunkt var skaderne i Gilleleje Havn nok det, der ltrak størst interesse. Den gamle redaktør har snakket med formanden of Gilleleje Sejlklub, Michael Fougt, og Poul Erik Clausen fra havnen og de fortæller: Bølgerne var 2 meter høje oven på 2 meter højvande, så de slog ind over nordvestmolen med det resultat, at molen blev svært beskadiget, bortset fra molehovedet, der ikke tog skade. Den voldsomme skade på både og broer opstod dog ved at bølgerne fra nordvest kørte rundt om ydermolerne og over på østsiden af østmolen, hvor de slog ind over og smadrede broen på stenmolen. Havnen har dligere oplevet højvande på de e niveau, men aldrig sammen med så store bølger og derfor har der aldrig dligere været skader af de e omfang. 11 Der lå ca. 25 både i vandet og nogle af dem rev sig løs og drev gennem broerne og tog andre både med helt ind i bunden af havnen, hvor de endte på land hulter l bulter. Der er også et par både, der er sunket. Der ligger stadig nogle få både uskadte ved broerne, bl.a. ved molen, der adskiller yder- og inderhavn. Den er helt uskadt og de 4-5 både, der ligger her, har heller ingen skade taget. Men der ligger også sunkne både og både med store skader ved de andre broer. Hele industrihavnen er uskadt, da den ligger i læ for vind og bølger fra nordvest, kun er der en underminering af noget asfalt ud mod yderhavnen, men det er små ng. Gilleleje Ro- og Kajakklub mistede klubhuset, der blev skyllet i vandet. En del både blev ødelagt, men 8-10 stykker er reddet i sikkerhed i sejlklubbens klubhus. Lørdag e er stormen havde klubben samlet ca. 100 frivillige, der fik samlet en mængde drivtømmer m.m. i store bunker, så det i de kommende dage er muligt at få de strandede både bjerget.

12

13 Der er nu et samarbejde mellem klubberne og forsikringsselskaberne om hvordan bådene skal bjerges. Der ligger ikke-forsikrede både oven på forsikrede, og de skal jo alle ernes. Havnen er ejet af et fisker laug og repara onen kommer op i et millionbeløb, som lauget og havnens faste brugere selv må dække. Kommunen har dog allerede antydet at ville bidrage, da der er kny et turis ndtægter l en velfungerende havn. Lystbådenes ejere skal nok også regne med at skulle bidrage ved at pladslejen sæ es op. Derimod forventes det ikke at gæstesejlerne kommer l at bidrage. 13 Gilleleje Havn

14

15

16 Søndagscafe Cafeen holder åben hver søndag kl vinteren igennem. Kom og vær med l disse hyggelige mer få en kop kaffe/the med sejlervennerne og deltag i den livlige diskussion om stort og småt. 16

17 En julehistorie Det var Lillejuledag og kulden havde lagt sig knugende over landet. Havet var frosset l så langt øjet rakte i tågen. Det var koldt i det lille hus ved vandet. Stormen havde presset havet op omkring huset og gjort alt brændet vådt, så nu sad mor Karen og de 4 børn og krøb sammen om komfuret. Den ældste af de hjemmeværende drenge, Aske, havde tændt op med de sidste tørre pinde. På komfuret stod en gryde med den sidste por on skipperlabskovs, som da eren Gry havde lavet. Spisekammeret var tomt nu, musene var flygtet og ka en Frede sad mager og sulten og kikkede misundeligt ud af vinduet på naboens fede kat, der kom forbi med en af hans mus i munden. De havde nærmest opgivet at få faren, Søren, hjem l jul. Han forsøgte at tjene l familiens ophold ved at sejle l Kina e er grødris i hans galease. Den var opkaldt e er da eren af hans kinesiske grossist, An Ne Li Se, som sønnen Lille Søren, der var styrmand ombord, var forelsket i. Hun ville gerne med ham l den lille by ved havet, men sognefogeden mente, hun så for anderledes ud og ville skræmme de gamle damer i byen. Den sidste tur l Kina havde trukket ud, de havde ikke hørt nyt fra Søren i flere måneder og frygtede, at An Ne Li Se var gået ned med mand og mus. Nu skyldte de sparekassen for terminen, der skulle betales 3. juledag senest. Der var ikke råd l juletræ eller julegaver, så frem den så mørk og truende ud. Den nat krøb de sammen I den store dobbeltseng for at holde varmen og trøste hinanden. 17 Da de vågnede næste morgen, var vejret slået om. Solen skinnede, og de kunne se en revne i isen, der strakte sig langt ud I horisonten. Derude fik den lille forfrosne familie øje på en lille sort prik, der langsomt blev større. Og hvilken glæde strømmede der ikke igennem dem og varmede dem, da de endelig kunne tage mod trosserne fra An Ne Li Se. Det var lykkedes at få galeasen frelst gennem storm og is hjem l jul. Den medbragte Pekingand, grødris og et kinesisk sammenklappeligt juletræ - og An Ne Li Se! Der var valgt en ny sognefoged, som nok mente, hun kunne falde l I byen. Sparekassedirektøren blev glad for at høre, at terminen var sikret, så han med sindsro kunne tage mod kontrollørerne fra hovedstaden. Og der var stadig penge l overs, så spisekammeret kunne fyldes op. Musene kom lbage og Frede blev fed igen. Så blev det alligevel jul i det lille hus ved havet.

18 Sejlads i det græske øhav Soendag d. 26. januar kl holder Leo Schmidt foredrag om, da han og fruen var paa togt i det graeske oehav. Leo har foer beriget klubbens medlemmer med sin levende fortaelling om rejsen i Graekenland. Nu fortsaetter han med et mere indgaaende foredrag om lokaliteterne, som han og fruen besejlede paa deres tur Fri adgang for medlemmer og familiemedlemmer. 18 Navplion

19 19

20 Havmågen på Bornholm Min Sommerferie Sæby den 6. november 2013 E er at være kommet hjem fra 3½ uges sommersejlads, spurgte Den gamle redaktør mig, om ikke jeg ville skrive en ar kel l bladet om turen. Derfor denne epistel. Tidspunktet for vores ferie var bestemt. Andres ferie og kunderne havde bestemt, at ferien skulle ligge i juli måned, og jeg tog hele måneden, hvilket jeg ikke har prøvet, siden jeg var lærer i folkeskolen. Hvor skal vi sejle hen? Spurgte vi hinanden. Bornholm eller Lim orden. Vi valgte Lim orden. Vi havde jo fulgt Edvard Nørregaard Nielsens begejstring, og sidst vi sejlede der var i Det var som sædvanligt svært at blive færdig l ferien, og vi knoklede begge. Det blev 1. og 2. juli og vi var stadig ikke klar l afgang. Den 3. købte vi ind og pakkede båden, også søkort over Lim orden. Vi så lige et glimt af DMI s hjemmeside, og det så ikke for godt ud. Kuling og regn næste dag. Hvad gør vi rsdag den 3. juli om e ermiddagen? 20 Hur g rådslagning: Vi sejler l Vesterø om e ermiddagen, så er vi da kommet hjemmefra, og ferien er startet. Som sagt så gjort. Rådslagning igen i Vesterø: Vi kan sejle i Lim orden, når vi bliver gamle. Ulla har aldrig været på Bornholm. Vi ændrer planen! Vi har sejlet tursejlads siden 1976, og det er bl.a. den frihed, der gør det l et eventyr at sejle - alt behøver ikke at være nøje planlagt. Der skal være både nye oplevelser og gensyn med kendte steder på et sommertogt. Vi beny ede flere dage på turen for også at nyde havnelivet: Grenå, Gilleleje (hvor vi købte søkort over Bornholm), Sle en, Höviken, Ystad og Rønne. Dejlig tur, selv om et par af havnene var transithavne. Der var mange dejlige strækninger. Solskin, frisk vind en smule foran for tværs l Gilleleje tæt forbi Hesselø, hvor vi i 1976 lå for anker en nat tæt under kysten. En s lle a en i Sle en med et glas rødvin i cockpi et. Gennem Falsterbokanalen og langs med den svenske sydkyst, solskin og plat læns, men med så meget vind, at det hele ikke slaskede.

21 Sle en Havn i morgensol 21 I Falsterbo Kanalen I Rønne lå vi i lystbådehavnen Nørre Kaas. Der var fyldt, da vi kom, så vi kom <l at ligge i anden posi<on. Men det var jo bare at tage en ledig plads, når det bød sig.

22 22 Perfekt trim.

23 A en i Skanör 23 Landskab ved Skanör

24 Flere sejlere fortalte, at der var kaos i de små hyggelige havne Allinge, Gudhjem, og Svaneke for slet ikke at tale om Chris ansø. Derfor beslu ede vi at blive med båden i Rønne og tage bussen rundt på øen. Det viste sig at være et godt valg. På den måde fik vi oplevet meget af Bornholm. Det vi har brug for på vores sommerferie er ro og fred, vandreture og naturoplevelser, en god bog ombord og d l at fundere over hverdagen og vores gøremål. Derfor var det dejligt at kunne tage bussen lbage l Rønne e er besøg i de populære og overfyldte havne, hvor der var høj musik, boder og l der kaos. Dejligt, at vi ikke skulle være tvangsindlagt l a ner med havnefester, larm og ingn privatliv. Der er overraskende mange gamle og velbevarede huse og bydele i de bornholmske byer. Vores hjemlige Algade og Strandgade blegner i forhold l de mange gamle gader i Rønne, Gudhjem og Svaneke. Vi har oplevet overfyldte havne f.eks. i Skanör. Der var mange mennesker, det halve Sverige var ved stranden i Skanör, da vi var der. Men der var hyggelig stemning, ro og fred. Så natur og strand og en god organisering af havnefaciliteterne kan trække mange mennesker l. Dejligt at opleve at man ikke behøver voli og larmende havnefester. 24 På vej mod Østerby

25 E er 8 dejlige dage på Bornholm var det d at begive sig hjemover. Næste gang vi tager l Bornholm, bliver det udenfor industriferien, og så vil vi sejle rundt om øen. Hjemtur: Til Ystad i meget frisk vind. 36 sm med vinden lige imod og kryds. Konstant vand på fordækket og vi var træ e, da vi e er 7 mer kom l Ystad. Vi fandt med det samme en ledig plads den bedste i havnen. Godt at Havmågen kun er 2,52 m bred. A ensmaden tog vi med ud på molen, som er bygget med en promenade med flot udsigt. Hvilken kontrast l dagens sejlads, solnedgang, høj temperatur og dejlig mad. Næste dag igen kryds, dog ikke så langt. Vi anløb Gislövsläge. En lille havn med ro og fred, og på trods af lugten af råddent tang faldt vi for stedet og blev der næste dag med. Vi havde undervejs overvejet to ruter hjem. Syd om Sjælland og op gennem Storebælt, eller op langs den svenske vestkyst og hjem. Da vi gerne ville beny e flere dage syd for Sjælland, blev vi enige om at vente med den rute, og i stedet besøge vores søn i København, og videre op nord om Læsø. Turen videre gik syd om Falsterbo l Skanör, et historisk sted med fint fuglereservat. Alene fuglereservatet gør stedet værd at besøge. En overraskelse at opleve et så rigt fugleliv tæt på et populært badested. Herfra sejlede vi l Svanemøllen, hvor vi havde dejligt besøg af søn og svigerda er. Så blev det Helsingør, hvor vi købte søkort over Sveriges sydlige vestkyst. Helsingør er al d et besøg værd. Flot udsigt l Kronborg fra cockpi et og masser af liv på vandet. Turen op langs Kullen var imponerende, og vi havde svag vind over bugten l Torekov. Min gamle onkel Kaj, som har været fisker, har al d opfordret mig l at sejle l Torekov og gennem Falsterbokanalen. Det har vi så gjort i år, og det har vi bestemt ikke fortrudt. Næste morgen sejlede vi l Glommen, hvor vi fik en fin modtagelse. Det viste sig, at medlemmerne af sejlklubben på ski havde vagten, så alle sejlere blev vinket ind på en passende plads og hjulpet med fortøjning m.m. Ved anduvning af Glommen skal man være opmærksom på revet udenfor havnen og en stor sten i yderhavnen. Også her var der fuglereservat, men det var ikke den for de specielle fugleobserva oner. Glommen er et sted for dem, der ønsker ro og fred i en lille fiskerihavn. 25 Turen blev slu et af med badeferie i et par dage i Østerby på Læsø e er fin sejlads foran for tværs i 6 sm vind op langs den svenske kyst. Kan man ønske sig mere? Ulla og Niels

26 Kapsejlads Fyrbåkesejladsen blev i år afviklet i frisk vind fra vest, så ruten gik første l den røde bøje ved Læsø. På den måde undgik vi et hårdt kryds med risiko for skader. Der var 14 lmeldte i 2 starter, resultatet ses herunder : Løb 1 : Mille Mus Maxi 909 FSK 1 Precious Maxi 909 FSK 2 Ib Maxi 77 FSK 3 Bimbo OL 960 FSK 4 Tomboy Scanmar 33 Strandby Sejlklub 5 Zaratoga Granada 30 FSK 6 Skræp III Dehler 31 FSK DNF Løb 2 : Nikolaj 806 FSK 1 Crazy J J80 FSK 2 Rosa Banner 30 Sæby Sejlklub 3 Noldus Granada 32 Sæby Sejlklub 4 Kvinden i mit liv Banner 30 FSK 5 Havmågen NH30 Sæby Sejlklub 6 Ida Elan 340 FSK september blev sidste sejlads i Frederikshavn Kommune GP afviklet i Strandby. Her var rekordmange - 17! - både lmeldt. Der blev sejlet i 2 løb, med og meduden spiler, med omvendt respit. Uden spiler blev vundet af Kvinden i mit liv og med spiler blev vundet af Mille Mus. Lodtrækningspræmien l Bjerregaard blev vundet af Bimbo. I samarbejde med de andre klubber er der planlagt flg. sejladser næste år : : 2-star sejlads - nærmere l foråret : Fyrbåkesejladsen : Hirtsholmene Rundt (Frederikshavn Sejlklub) : Hirtsholmene Rundt (Strandby Sejlklyb) D august a older Frederikshavn Sejlklub DM i Melges 24.

27 Biltlf

28

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 1-2012 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 98464237 Jørn Sørensen, kasserer 98464312 Leif Olesen,

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr NR. 2-2003 Forsidebillede Hirsholmene Fyr Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: 9846 1997 www.saeby.bynet.dk/foreninger/saeby-sejlklub Bestyrelsen: Anders Brønnum,

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 2-2012 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 98464312 Leif Olesen,

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 2-2013 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 4-2014 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Ole Pedersen, formand 51781403 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 31. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar.

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar til at genoptage aktiviteterne. Efterårssæsonen

Læs mere

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13.

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13. AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015 Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: 13. januar 2015 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler: Oqaatsit / Ordbøger:

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Referat fra generalforsamling Torsdag d. 26. februar kl. 19.00 Generalforsamlinger afholdtes på værftet Langerak

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 4 2009 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Ebbe Jørgensen, Magnavej 8, Svendborg Tlf. 6161 1416 Næstformand : Kaj Hansen, Sømarken

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet.

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet. Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck 59 43 79 59 26 74 05 94 Klubhusudvalg Jens Dybvad 24 22 22 25 frederiksenper@hotmail.com Olsson.stig@gmail.com

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere