Bestyrelse og afdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse og afdelinger"

Transkript

1 NR

2 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby Bestyrelsen: Erik Bach, formand Michael Madsen, næs ormand Jørn Sørensen, kasserer Leif Olesen, sekretær Ole Pedersen adresser Kassereren : Fællesafdeling: Formand ( Skippper ): Erik Bach Sørger for fælles ak viteter i klubhuset og fælles informa oner. Ak vitetsgruppen Gennemfører fælles klubak viteter for medlemmerne og deres ledsagere. Informa onsgruppen Redigerer og udsender klubbladet, samt redigerer klubbens hjemmeside. Assisterer med afdelingernes informa oner. Bladet forsøges udsendt i : Februar, maj, august og december måneder. Niels-Ove Rolighed (Ansv.) Web-master: Leif Olesen Nøgle l klubhus, mastehus, værksted og mastekran fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum). Klubstander Kontakt et bestyrelsesmedlem. Klubstander : 80 kr. Seniorafdeling: Formand ( Skipper ): Leif Olesen Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. Vedligeholder afdelingens materiel. Kapsejladsgruppen Planlægger og gennemfører sportslige sejladser og arrangementer med rela on her l. Lennart G. Pedersen Niels-Ove Rolighed Klubmåler: Kontakt bestyrelsen. Tursejlergruppen Planlægger og gennemfører sociale sejladser og arrangementer. Junior- og Ungdomsafdeling: Formand ( Skipper ): Ole Pedersen Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. Vedligeholder afdelingens materiel. Ejendomsafdeling: Formand ( Skipper ): Michael Madsen, Finn Jensen Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at klubbens fælles materiel er i orden. Hus og materialegruppen Har lsyn med klubhuset og lagerbygninger. Sørger for at de er klar l brug og at klubbens mastekran er i orden. Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. Forsiden Højvande i havnen

3 Formanden har ordet! Man sidder og skriver klumme en søndag a en, e er en weekend hvor vejret og havet virkelig har vist tænder. Fredag var undertegnede på den daglige tur på havnen for som sædvanlig, at se om der stadig er vand i bassinet. Aldrig i de år jeg er kommet på Sæby havn, har jeg set så meget vand. Grunden bag iskiosken ved broen var oversvømmet og gik i et med åen. Det samme var gældende bag redningshuset, hvor vandet stod l midt på hjulene på bådvognene. Og så, dagen e er, var vandet væk og alt så normalt ud igen, bortset fra en masse skijværk, der under stormen var skyllet op. Der har i Sæby, så vidt vides, ingen skader været på både og grej, hvilket ikke har været lfældet i andre havne, især på nordsjællandske havne. En masse både, bl.a. i Gilleleje er fuldstændig ødelagte. Ejerne har nu kun deres forsikringsselskaber at ty l. Men hvorfor er så mange både i vandet - om vinteren - på Sjælland? november var der igen borgermøde i Manegen. Over 200 deltagere kunne høre et panel af poli kere love, at projekt højhuse på havnen er dødt. Posen skal rystes, noget helt andet end etagebyggeri skal i støbeskeen. En kommunalpoli ker udtalte godt nok, at det vil være fint, hvis lignende møder kunne holdes ca. en gang om året og helst e er et kommunalvalg, da ingen i panelet, på en a en hvor der var en uge l valget, turde sige mødedeltagerne imod. Dagen e er d. 12. november, var der brugerrådsmøde i klubhuset, med deltagelse af beboerforeningerne, klubber på havnen, centerchef Bent Westerberg, formand for teknisk udvalg Brian Pedersen og naturligvis havnefogeden. Der blev lovet, at bildækkene ved sydkajen bliver ski et ud med mere fribordsvenligt træ. Der blev også lovet, at der bliver etableret endnu en grillplads på molen. Det var dejligt at høre og det viser, at der er en god kemi mellem sejlklubben og havnefogeden. Ønsker fra vores side bliver opfyldt, når og hvis økonomien er l stede. Havnefogeden viste på mødet en skitse over den planlagte vindmøllepark ud for Sæby. Det drejer sig om et område, ca. 2-3 sømil øst for Sæby, som strækker sig fra Sulbæk i nord, l Lyngså i syd. Der kan muligvis blive proble-

4 Tlf: Sæt bogstaverne i en meningsfyldt rækkefølge - hvad står der så? a B d e i k l n n o o r

5 mer for sejlere under projekteringen, da der ikke endnu er kalkuleret med en gennemsejlingspassage på midten af strækningen, hvilket kan blive et problem for gæstesejlere og lokale, når man skal l f. eks. Læsø. Daværende formanden for Teknisk udvalg lovede at kikke på sagen. Håber ny formand også vil! Der blev på mødet talt om et nyt slæbested øst for redningshuset. Det kan, om sommeren, le e trafikken ved det eksisterende slæbested ved havnekontoret. 5 Havnefogeden e erlyste, for at få nye folk på havnen, at sejlklubben holder kurser for interesserede bolværksmatroser, såsom hvordan bliver jeg sejler. Ideen er god nok, vi er e erhånden ved at være en noget gråhåret flok, der stavrer rundt på havnen og på bådene. Godt der findes hjertestarter både ved havnekontoret og ved redningshuset. I samme forbindelse bliver det spændende om Havnens dag i 2014 bliver en succes, (Birgers indlæg blad nr. 3). Hvis der på sådan en dag er interesse for sejlads, kan det overvejes, om der skal sæ es en form for kursusrække i gang vinteren Og nu l den sædvanlige opsang: På en af mine daglige ture på havnen optalte jeg forleden 14 både bag redningshuset og 2 både ved havnekontoret, som ikke har sikret sin agters ge enten med lås eller på anden måde. Det bliver nemt for tyvene denne vinter! På samme måde ses stadig master i masteskuret, som endnu ikke har fået afmonteret fald, stag og vanter af stål. Rus rit stål mod aluminium skaber korrosion og kan ødelægge både sin egen og andres master. Det er uforståeligt, at man kan være så ligeglad med andres udstyr. Det er uforståeligt, at man kan være så ligeglad med sit eget udstyr. Og det er fuldstændig uforståeligt, at man vil risikere sit eget og sine familiemedlemmers liv og lemmer, p.g.a. korrosionsskader på sin mast. Bestyrelsen har tabt tålmodigheden med smølrøvene. Der ligger i øjeblikket 1 mast i gården, som bestyrelsen har båret ud, p.g.a. ovenstående. Det bliver forhåbentlig ikke nødvendigt at fly e flere. Læs videre på side 7

6 Nye medlemmer Klubben har i år været beguns get af en fremgang i medlemstallet. 6 Nye medlemmer : Hans Henrik Thomsen, Mathildevej 11, 9340 Asaa Merete og Helge Vorbeck, Svanevej 67, 9300 Sæby Kaj Hansen, Knøsvej 10, 9300 Sæby Torben Aaen, Fredborgvej 22, 9300 Sæby Mogens Blæhr, Strandparken 6, 9300 Sæby Thomas Møller Nielsen, Ha emagervej 10, 9300 Sæby Jørgen Jensen, Algade 27, 9300 Sæby VELKOMMEN! Klubben har nu 109 medlemmer.

7 Husk også at tjekke navneskiltet af og l. Umærkede master og grej får samme tur som ovenstående. Nu l noget posi vt igen: Husk foredraget af Leo Schmidt søndag d. 26. januar kl. 10, hvor han fortæller om sejlads i den græske del af middelhavet. Lige en sidste ng. Sæby Sejlklub skal have ny formand e er næste generalforsamling. Jeg skriver det allerede nu, selv om generalforsamlingen først er i slutningen af marts. Så har medlemmerne nemlig god d l at finde en ny formand. Der skal nye kræ er og ideer l, det vil være godt for klubben. Hvis jeg må kny e en personlig kommentar, så vil jeg fremhæve samarbejdet med bestyrelsen - Leif, Ole, Michael og Jørn - samt den gamle redaktør Niels Ove Rolighed. Det har været inspirerende, muntert og hyggeligt. Jeg er ked af, at der ingen ungdomsafdeling er i klubben for øjeblikket. Mon ikke det kommer i gang igen, den dag der igen er forældre l nogle børn, der gider gøre et stykke frivilligt arbejde. Den slags forældre er der ikke mange af i klubben for den. Jeg er ked af, at der blandt yngre sejlere, ikke er opbakning l klubbens arrangementer. Godt e erlønnerne og pensionisterne stadig trives i klubben, for uden dem var der ingen der mødte op l søndagscafé, arrangementer og fælles arbejdsdage. 7 Fællesskabet og lysten l at gøre en frivillig indsats i en forening trives åbenbart ikke længere blandt yngre bådejere. Jeg tror strukturen i klubben må forandres hvordan ved jeg ikke. Det må den nye formand tage sig af. God jul og godt nytår ønskes l alle medlemmer og medlemmers familier. Mvh Erik Bach Formand Husk at betale dit kontingent senest ! Skifter du adresse, så husk at give klubben besked!

8 Nyt fra 57 o N - 10 o Ø Sæby havn, den 9. dec Her mandag morgen e er stormen og oversvømmelserne er det d at få vurderet skaderne. Ved det første e ersyn, i lørdags, var tankerne: Py-ha, det var da vist billigt sluppet. Umiddelbart er der skader på bølgeskærmen på nordre side. Helt yderst er fundamenterne væltet. Asfaltbelægningen på begge moler er beskadiget. Værst på søndre side, hvor der er store huller. Det er klart at der vil vise sig flere skader som dagene går. Steder hvor der i forvejen er sætninger i fliserne, vil det selvfølgelig blive værre. Mit umiddelbare gæt er at vi kommer langt med kr. Set i forhold l andre havne, må det siges at være billigt sluppet. Det er ganske sjovt at høre kommentarerne. Mange forbinder højvande og storm med de så meget omtalte klimaforandringer. I min barndom og op l 1987, havde vi med jævne mellemrum vandet lige så langt op på kajen som nu. Ja det var fak sk mere normalen at der mindst et par gange hvert e erår var vand på Holmen og Paradiset. Når skaderne i løbet af kort d er opregnet, vil det være en væsentlig faktor for slu allet at vores nye betalingsanlæg l el har overlevet uden skader. Konstruk onen af standerne skulle være sådan at et højvande af denne art ikke påvirker selve elektronikken eller samlingerne. El-anlægget er ved at være klar l igangsætning. Der er udsendt infobrev l alle med bådplads. Enkelte breve er kommet retur. Det skyldes at jeg ikke har fået meddelelse om hvis nogen har ændret adresse i forhold l det der står på ansøgningen om bådplads. Men kort fortalt går det ud på at man med sit dankort trækker et plas kkort i automaten ved havnekontoret. På de e kort indsæ er man det ønskede be-

9 løb. Kortet bruges så <l at ak<vere det strømudtag man ønsker at bruge. Kortet kan genoplades. Det er sådan at man får ikke forbrugte beløb retur. Hvis det sker inden for < dage eeer købet, vil der kun blive afregnet på kontoen med det fak<sk forbrugte beløb. Går der over < dage, afregnes det beløb der et tanket ind på kortet. Når kortet afleveres i automaten, udbetales det <loversblevne beløb kontant. Ellers er der ikke det store at fortælle. På sta<vpladsen står der nogle sta<ver uden navn og telefonnummer. De vil i vinterens løb blive skroket. Ligeledes er der nogen der har sta<ver/vogne stående, men ikke bådplads i Sæby. Disse sta<ver/vogne vil ligeledes blive skroket. 9 Tilbage er der at sige tak for den forgangne sæson og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Birger Isaksen Havnefoged Sæby havn Fortøjningerne må e justeres

10

11 Bodil, en orkan Orkanen Bodil anre ede voldsomme skader over store dele af Nordsjælland, hvor mange langs med kysterne i Ise orden og Roskilde Fjord fik deres huse oversvømmet. Set fra et sejlersynspunkt var skaderne i Gilleleje Havn nok det, der ltrak størst interesse. Den gamle redaktør har snakket med formanden of Gilleleje Sejlklub, Michael Fougt, og Poul Erik Clausen fra havnen og de fortæller: Bølgerne var 2 meter høje oven på 2 meter højvande, så de slog ind over nordvestmolen med det resultat, at molen blev svært beskadiget, bortset fra molehovedet, der ikke tog skade. Den voldsomme skade på både og broer opstod dog ved at bølgerne fra nordvest kørte rundt om ydermolerne og over på østsiden af østmolen, hvor de slog ind over og smadrede broen på stenmolen. Havnen har dligere oplevet højvande på de e niveau, men aldrig sammen med så store bølger og derfor har der aldrig dligere været skader af de e omfang. 11 Der lå ca. 25 både i vandet og nogle af dem rev sig løs og drev gennem broerne og tog andre både med helt ind i bunden af havnen, hvor de endte på land hulter l bulter. Der er også et par både, der er sunket. Der ligger stadig nogle få både uskadte ved broerne, bl.a. ved molen, der adskiller yder- og inderhavn. Den er helt uskadt og de 4-5 både, der ligger her, har heller ingen skade taget. Men der ligger også sunkne både og både med store skader ved de andre broer. Hele industrihavnen er uskadt, da den ligger i læ for vind og bølger fra nordvest, kun er der en underminering af noget asfalt ud mod yderhavnen, men det er små ng. Gilleleje Ro- og Kajakklub mistede klubhuset, der blev skyllet i vandet. En del både blev ødelagt, men 8-10 stykker er reddet i sikkerhed i sejlklubbens klubhus. Lørdag e er stormen havde klubben samlet ca. 100 frivillige, der fik samlet en mængde drivtømmer m.m. i store bunker, så det i de kommende dage er muligt at få de strandede både bjerget.

12

13 Der er nu et samarbejde mellem klubberne og forsikringsselskaberne om hvordan bådene skal bjerges. Der ligger ikke-forsikrede både oven på forsikrede, og de skal jo alle ernes. Havnen er ejet af et fisker laug og repara onen kommer op i et millionbeløb, som lauget og havnens faste brugere selv må dække. Kommunen har dog allerede antydet at ville bidrage, da der er kny et turis ndtægter l en velfungerende havn. Lystbådenes ejere skal nok også regne med at skulle bidrage ved at pladslejen sæ es op. Derimod forventes det ikke at gæstesejlerne kommer l at bidrage. 13 Gilleleje Havn

14

15

16 Søndagscafe Cafeen holder åben hver søndag kl vinteren igennem. Kom og vær med l disse hyggelige mer få en kop kaffe/the med sejlervennerne og deltag i den livlige diskussion om stort og småt. 16

17 En julehistorie Det var Lillejuledag og kulden havde lagt sig knugende over landet. Havet var frosset l så langt øjet rakte i tågen. Det var koldt i det lille hus ved vandet. Stormen havde presset havet op omkring huset og gjort alt brændet vådt, så nu sad mor Karen og de 4 børn og krøb sammen om komfuret. Den ældste af de hjemmeværende drenge, Aske, havde tændt op med de sidste tørre pinde. På komfuret stod en gryde med den sidste por on skipperlabskovs, som da eren Gry havde lavet. Spisekammeret var tomt nu, musene var flygtet og ka en Frede sad mager og sulten og kikkede misundeligt ud af vinduet på naboens fede kat, der kom forbi med en af hans mus i munden. De havde nærmest opgivet at få faren, Søren, hjem l jul. Han forsøgte at tjene l familiens ophold ved at sejle l Kina e er grødris i hans galease. Den var opkaldt e er da eren af hans kinesiske grossist, An Ne Li Se, som sønnen Lille Søren, der var styrmand ombord, var forelsket i. Hun ville gerne med ham l den lille by ved havet, men sognefogeden mente, hun så for anderledes ud og ville skræmme de gamle damer i byen. Den sidste tur l Kina havde trukket ud, de havde ikke hørt nyt fra Søren i flere måneder og frygtede, at An Ne Li Se var gået ned med mand og mus. Nu skyldte de sparekassen for terminen, der skulle betales 3. juledag senest. Der var ikke råd l juletræ eller julegaver, så frem den så mørk og truende ud. Den nat krøb de sammen I den store dobbeltseng for at holde varmen og trøste hinanden. 17 Da de vågnede næste morgen, var vejret slået om. Solen skinnede, og de kunne se en revne i isen, der strakte sig langt ud I horisonten. Derude fik den lille forfrosne familie øje på en lille sort prik, der langsomt blev større. Og hvilken glæde strømmede der ikke igennem dem og varmede dem, da de endelig kunne tage mod trosserne fra An Ne Li Se. Det var lykkedes at få galeasen frelst gennem storm og is hjem l jul. Den medbragte Pekingand, grødris og et kinesisk sammenklappeligt juletræ - og An Ne Li Se! Der var valgt en ny sognefoged, som nok mente, hun kunne falde l I byen. Sparekassedirektøren blev glad for at høre, at terminen var sikret, så han med sindsro kunne tage mod kontrollørerne fra hovedstaden. Og der var stadig penge l overs, så spisekammeret kunne fyldes op. Musene kom lbage og Frede blev fed igen. Så blev det alligevel jul i det lille hus ved havet.

18 Sejlads i det græske øhav Soendag d. 26. januar kl holder Leo Schmidt foredrag om, da han og fruen var paa togt i det graeske oehav. Leo har foer beriget klubbens medlemmer med sin levende fortaelling om rejsen i Graekenland. Nu fortsaetter han med et mere indgaaende foredrag om lokaliteterne, som han og fruen besejlede paa deres tur Fri adgang for medlemmer og familiemedlemmer. 18 Navplion

19 19

20 Havmågen på Bornholm Min Sommerferie Sæby den 6. november 2013 E er at være kommet hjem fra 3½ uges sommersejlads, spurgte Den gamle redaktør mig, om ikke jeg ville skrive en ar kel l bladet om turen. Derfor denne epistel. Tidspunktet for vores ferie var bestemt. Andres ferie og kunderne havde bestemt, at ferien skulle ligge i juli måned, og jeg tog hele måneden, hvilket jeg ikke har prøvet, siden jeg var lærer i folkeskolen. Hvor skal vi sejle hen? Spurgte vi hinanden. Bornholm eller Lim orden. Vi valgte Lim orden. Vi havde jo fulgt Edvard Nørregaard Nielsens begejstring, og sidst vi sejlede der var i Det var som sædvanligt svært at blive færdig l ferien, og vi knoklede begge. Det blev 1. og 2. juli og vi var stadig ikke klar l afgang. Den 3. købte vi ind og pakkede båden, også søkort over Lim orden. Vi så lige et glimt af DMI s hjemmeside, og det så ikke for godt ud. Kuling og regn næste dag. Hvad gør vi rsdag den 3. juli om e ermiddagen? 20 Hur g rådslagning: Vi sejler l Vesterø om e ermiddagen, så er vi da kommet hjemmefra, og ferien er startet. Som sagt så gjort. Rådslagning igen i Vesterø: Vi kan sejle i Lim orden, når vi bliver gamle. Ulla har aldrig været på Bornholm. Vi ændrer planen! Vi har sejlet tursejlads siden 1976, og det er bl.a. den frihed, der gør det l et eventyr at sejle - alt behøver ikke at være nøje planlagt. Der skal være både nye oplevelser og gensyn med kendte steder på et sommertogt. Vi beny ede flere dage på turen for også at nyde havnelivet: Grenå, Gilleleje (hvor vi købte søkort over Bornholm), Sle en, Höviken, Ystad og Rønne. Dejlig tur, selv om et par af havnene var transithavne. Der var mange dejlige strækninger. Solskin, frisk vind en smule foran for tværs l Gilleleje tæt forbi Hesselø, hvor vi i 1976 lå for anker en nat tæt under kysten. En s lle a en i Sle en med et glas rødvin i cockpi et. Gennem Falsterbokanalen og langs med den svenske sydkyst, solskin og plat læns, men med så meget vind, at det hele ikke slaskede.

21 Sle en Havn i morgensol 21 I Falsterbo Kanalen I Rønne lå vi i lystbådehavnen Nørre Kaas. Der var fyldt, da vi kom, så vi kom <l at ligge i anden posi<on. Men det var jo bare at tage en ledig plads, når det bød sig.

22 22 Perfekt trim.

23 A en i Skanör 23 Landskab ved Skanör

24 Flere sejlere fortalte, at der var kaos i de små hyggelige havne Allinge, Gudhjem, og Svaneke for slet ikke at tale om Chris ansø. Derfor beslu ede vi at blive med båden i Rønne og tage bussen rundt på øen. Det viste sig at være et godt valg. På den måde fik vi oplevet meget af Bornholm. Det vi har brug for på vores sommerferie er ro og fred, vandreture og naturoplevelser, en god bog ombord og d l at fundere over hverdagen og vores gøremål. Derfor var det dejligt at kunne tage bussen lbage l Rønne e er besøg i de populære og overfyldte havne, hvor der var høj musik, boder og l der kaos. Dejligt, at vi ikke skulle være tvangsindlagt l a ner med havnefester, larm og ingn privatliv. Der er overraskende mange gamle og velbevarede huse og bydele i de bornholmske byer. Vores hjemlige Algade og Strandgade blegner i forhold l de mange gamle gader i Rønne, Gudhjem og Svaneke. Vi har oplevet overfyldte havne f.eks. i Skanör. Der var mange mennesker, det halve Sverige var ved stranden i Skanör, da vi var der. Men der var hyggelig stemning, ro og fred. Så natur og strand og en god organisering af havnefaciliteterne kan trække mange mennesker l. Dejligt at opleve at man ikke behøver voli og larmende havnefester. 24 På vej mod Østerby

25 E er 8 dejlige dage på Bornholm var det d at begive sig hjemover. Næste gang vi tager l Bornholm, bliver det udenfor industriferien, og så vil vi sejle rundt om øen. Hjemtur: Til Ystad i meget frisk vind. 36 sm med vinden lige imod og kryds. Konstant vand på fordækket og vi var træ e, da vi e er 7 mer kom l Ystad. Vi fandt med det samme en ledig plads den bedste i havnen. Godt at Havmågen kun er 2,52 m bred. A ensmaden tog vi med ud på molen, som er bygget med en promenade med flot udsigt. Hvilken kontrast l dagens sejlads, solnedgang, høj temperatur og dejlig mad. Næste dag igen kryds, dog ikke så langt. Vi anløb Gislövsläge. En lille havn med ro og fred, og på trods af lugten af råddent tang faldt vi for stedet og blev der næste dag med. Vi havde undervejs overvejet to ruter hjem. Syd om Sjælland og op gennem Storebælt, eller op langs den svenske vestkyst og hjem. Da vi gerne ville beny e flere dage syd for Sjælland, blev vi enige om at vente med den rute, og i stedet besøge vores søn i København, og videre op nord om Læsø. Turen videre gik syd om Falsterbo l Skanör, et historisk sted med fint fuglereservat. Alene fuglereservatet gør stedet værd at besøge. En overraskelse at opleve et så rigt fugleliv tæt på et populært badested. Herfra sejlede vi l Svanemøllen, hvor vi havde dejligt besøg af søn og svigerda er. Så blev det Helsingør, hvor vi købte søkort over Sveriges sydlige vestkyst. Helsingør er al d et besøg værd. Flot udsigt l Kronborg fra cockpi et og masser af liv på vandet. Turen op langs Kullen var imponerende, og vi havde svag vind over bugten l Torekov. Min gamle onkel Kaj, som har været fisker, har al d opfordret mig l at sejle l Torekov og gennem Falsterbokanalen. Det har vi så gjort i år, og det har vi bestemt ikke fortrudt. Næste morgen sejlede vi l Glommen, hvor vi fik en fin modtagelse. Det viste sig, at medlemmerne af sejlklubben på ski havde vagten, så alle sejlere blev vinket ind på en passende plads og hjulpet med fortøjning m.m. Ved anduvning af Glommen skal man være opmærksom på revet udenfor havnen og en stor sten i yderhavnen. Også her var der fuglereservat, men det var ikke den for de specielle fugleobserva oner. Glommen er et sted for dem, der ønsker ro og fred i en lille fiskerihavn. 25 Turen blev slu et af med badeferie i et par dage i Østerby på Læsø e er fin sejlads foran for tværs i 6 sm vind op langs den svenske kyst. Kan man ønske sig mere? Ulla og Niels

26 Kapsejlads Fyrbåkesejladsen blev i år afviklet i frisk vind fra vest, så ruten gik første l den røde bøje ved Læsø. På den måde undgik vi et hårdt kryds med risiko for skader. Der var 14 lmeldte i 2 starter, resultatet ses herunder : Løb 1 : Mille Mus Maxi 909 FSK 1 Precious Maxi 909 FSK 2 Ib Maxi 77 FSK 3 Bimbo OL 960 FSK 4 Tomboy Scanmar 33 Strandby Sejlklub 5 Zaratoga Granada 30 FSK 6 Skræp III Dehler 31 FSK DNF Løb 2 : Nikolaj 806 FSK 1 Crazy J J80 FSK 2 Rosa Banner 30 Sæby Sejlklub 3 Noldus Granada 32 Sæby Sejlklub 4 Kvinden i mit liv Banner 30 FSK 5 Havmågen NH30 Sæby Sejlklub 6 Ida Elan 340 FSK september blev sidste sejlads i Frederikshavn Kommune GP afviklet i Strandby. Her var rekordmange - 17! - både lmeldt. Der blev sejlet i 2 løb, med og meduden spiler, med omvendt respit. Uden spiler blev vundet af Kvinden i mit liv og med spiler blev vundet af Mille Mus. Lodtrækningspræmien l Bjerregaard blev vundet af Bimbo. I samarbejde med de andre klubber er der planlagt flg. sejladser næste år : : 2-star sejlads - nærmere l foråret : Fyrbåkesejladsen : Hirtsholmene Rundt (Frederikshavn Sejlklub) : Hirtsholmene Rundt (Strandby Sejlklyb) D august a older Frederikshavn Sejlklub DM i Melges 24.

27 Biltlf

28

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010 MERE BORNHOLM til flere mennesker MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM

Læs mere

Nr 9 2014. Den søde tid sig nærmer. Side 4. Ansigterner. Side 6, 12 & 22. glædelig jul!!! Side 31. Digt Tænk Engang. Ansigt Jonas Jukebox

Nr 9 2014. Den søde tid sig nærmer. Side 4. Ansigterner. Side 6, 12 & 22. glædelig jul!!! Side 31. Digt Tænk Engang. Ansigt Jonas Jukebox Nr 9 2014 Den søde tid sig nærmer Side 4 Ansigterner Side 6, 12 & 22 glædelig jul!!! Side 31 Digt Tænk Engang Ansigt Jonas Jukebox Velkommen Indhold Den søde tid sig nærmer Et af Ansigterne 1 Side 4 Side

Læs mere

ROSENBLADET. På bytur med en shopaholic. Motivation. februar 2015

ROSENBLADET. På bytur med en shopaholic. Motivation. februar 2015 ROSENBLADET februar 2015 På bytur med en shopaholic Karen fortæller om en af hendes store udfordringer i hverdagen, og hvordan hun bekæmper den Motivation Når det handler om at motivere sig selv, så ved

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Giv agt! Sejlsæson ret forude INDHOLD Kolofon og foreningsside...2 Skipperen har ordet...5 Tursejlads til Kaliningrad...6 Indkaldelse

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Lise Nørgaard. 24 Livsgnisten. 32 Strikketøj. Ny stor sudoku. På nogle få år klarede rødstrømperne alt det, som vi andre havde kæmpet for i årtier.

Lise Nørgaard. 24 Livsgnisten. 32 Strikketøj. Ny stor sudoku. På nogle få år klarede rødstrømperne alt det, som vi andre havde kæmpet for i årtier. FAGLIGE SENIORER Nr. 23 Efterår 2014 Ny stor sudoku Vind 500 kroner På nogle få år klarede rødstrømperne alt det, som vi andre havde kæmpet for i årtier. Lise Nørgaard 24 Livsgnisten Tændes i Gudum 32

Læs mere