Bestyrelse og afdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse og afdelinger"

Transkript

1 NR

2 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby Bestyrelsen: Erik Bach, formand Michael Madsen, næs ormand Jørn Sørensen, kasserer Leif Olesen, sekretær Ole Pedersen adresser Kassereren : Fællesafdeling: Formand ( Skippper ): Erik Bach Sørger for fælles ak viteter i klubhuset og fælles informa oner. Ak vitetsgruppen Gennemfører fælles klubak viteter for medlemmerne og deres ledsagere. Informa onsgruppen Redigerer og udsender klubbladet, samt redigerer klubbens hjemmeside. Assisterer med afdelingernes informa oner. Bladet forsøges udsendt i : Februar, maj, august og december måneder. Niels-Ove Rolighed (Ansv.) Web-master: Leif Olesen Nøgle l klubhus, mastehus, værksted og mastekran fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum). Klubstander Kontakt et bestyrelsesmedlem. Klubstander : 80 kr. Seniorafdeling: Formand ( Skipper ): Leif Olesen Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. Vedligeholder afdelingens materiel. Kapsejladsgruppen Planlægger og gennemfører sportslige sejladser og arrangementer med rela on her l. Lennart G. Pedersen Niels-Ove Rolighed Klubmåler: Kontakt bestyrelsen. Tursejlergruppen Planlægger og gennemfører sociale sejladser og arrangementer. Junior- og Ungdomsafdeling: Formand ( Skipper ): Ole Pedersen Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. Vedligeholder afdelingens materiel. Ejendomsafdeling: Formand ( Skipper ): Michael Madsen, Finn Jensen Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at klubbens fælles materiel er i orden. Hus og materialegruppen Har lsyn med klubhuset og lagerbygninger. Sørger for at de er klar l brug og at klubbens mastekran er i orden. Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. Forsiden Højvande i havnen

3 Formanden har ordet! Man sidder og skriver klumme en søndag a en, e er en weekend hvor vejret og havet virkelig har vist tænder. Fredag var undertegnede på den daglige tur på havnen for som sædvanlig, at se om der stadig er vand i bassinet. Aldrig i de år jeg er kommet på Sæby havn, har jeg set så meget vand. Grunden bag iskiosken ved broen var oversvømmet og gik i et med åen. Det samme var gældende bag redningshuset, hvor vandet stod l midt på hjulene på bådvognene. Og så, dagen e er, var vandet væk og alt så normalt ud igen, bortset fra en masse skijværk, der under stormen var skyllet op. Der har i Sæby, så vidt vides, ingen skader været på både og grej, hvilket ikke har været lfældet i andre havne, især på nordsjællandske havne. En masse både, bl.a. i Gilleleje er fuldstændig ødelagte. Ejerne har nu kun deres forsikringsselskaber at ty l. Men hvorfor er så mange både i vandet - om vinteren - på Sjælland? november var der igen borgermøde i Manegen. Over 200 deltagere kunne høre et panel af poli kere love, at projekt højhuse på havnen er dødt. Posen skal rystes, noget helt andet end etagebyggeri skal i støbeskeen. En kommunalpoli ker udtalte godt nok, at det vil være fint, hvis lignende møder kunne holdes ca. en gang om året og helst e er et kommunalvalg, da ingen i panelet, på en a en hvor der var en uge l valget, turde sige mødedeltagerne imod. Dagen e er d. 12. november, var der brugerrådsmøde i klubhuset, med deltagelse af beboerforeningerne, klubber på havnen, centerchef Bent Westerberg, formand for teknisk udvalg Brian Pedersen og naturligvis havnefogeden. Der blev lovet, at bildækkene ved sydkajen bliver ski et ud med mere fribordsvenligt træ. Der blev også lovet, at der bliver etableret endnu en grillplads på molen. Det var dejligt at høre og det viser, at der er en god kemi mellem sejlklubben og havnefogeden. Ønsker fra vores side bliver opfyldt, når og hvis økonomien er l stede. Havnefogeden viste på mødet en skitse over den planlagte vindmøllepark ud for Sæby. Det drejer sig om et område, ca. 2-3 sømil øst for Sæby, som strækker sig fra Sulbæk i nord, l Lyngså i syd. Der kan muligvis blive proble-

4 Tlf: Sæt bogstaverne i en meningsfyldt rækkefølge - hvad står der så? a B d e i k l n n o o r

5 mer for sejlere under projekteringen, da der ikke endnu er kalkuleret med en gennemsejlingspassage på midten af strækningen, hvilket kan blive et problem for gæstesejlere og lokale, når man skal l f. eks. Læsø. Daværende formanden for Teknisk udvalg lovede at kikke på sagen. Håber ny formand også vil! Der blev på mødet talt om et nyt slæbested øst for redningshuset. Det kan, om sommeren, le e trafikken ved det eksisterende slæbested ved havnekontoret. 5 Havnefogeden e erlyste, for at få nye folk på havnen, at sejlklubben holder kurser for interesserede bolværksmatroser, såsom hvordan bliver jeg sejler. Ideen er god nok, vi er e erhånden ved at være en noget gråhåret flok, der stavrer rundt på havnen og på bådene. Godt der findes hjertestarter både ved havnekontoret og ved redningshuset. I samme forbindelse bliver det spændende om Havnens dag i 2014 bliver en succes, (Birgers indlæg blad nr. 3). Hvis der på sådan en dag er interesse for sejlads, kan det overvejes, om der skal sæ es en form for kursusrække i gang vinteren Og nu l den sædvanlige opsang: På en af mine daglige ture på havnen optalte jeg forleden 14 både bag redningshuset og 2 både ved havnekontoret, som ikke har sikret sin agters ge enten med lås eller på anden måde. Det bliver nemt for tyvene denne vinter! På samme måde ses stadig master i masteskuret, som endnu ikke har fået afmonteret fald, stag og vanter af stål. Rus rit stål mod aluminium skaber korrosion og kan ødelægge både sin egen og andres master. Det er uforståeligt, at man kan være så ligeglad med andres udstyr. Det er uforståeligt, at man kan være så ligeglad med sit eget udstyr. Og det er fuldstændig uforståeligt, at man vil risikere sit eget og sine familiemedlemmers liv og lemmer, p.g.a. korrosionsskader på sin mast. Bestyrelsen har tabt tålmodigheden med smølrøvene. Der ligger i øjeblikket 1 mast i gården, som bestyrelsen har båret ud, p.g.a. ovenstående. Det bliver forhåbentlig ikke nødvendigt at fly e flere. Læs videre på side 7

6 Nye medlemmer Klubben har i år været beguns get af en fremgang i medlemstallet. 6 Nye medlemmer : Hans Henrik Thomsen, Mathildevej 11, 9340 Asaa Merete og Helge Vorbeck, Svanevej 67, 9300 Sæby Kaj Hansen, Knøsvej 10, 9300 Sæby Torben Aaen, Fredborgvej 22, 9300 Sæby Mogens Blæhr, Strandparken 6, 9300 Sæby Thomas Møller Nielsen, Ha emagervej 10, 9300 Sæby Jørgen Jensen, Algade 27, 9300 Sæby VELKOMMEN! Klubben har nu 109 medlemmer.

7 Husk også at tjekke navneskiltet af og l. Umærkede master og grej får samme tur som ovenstående. Nu l noget posi vt igen: Husk foredraget af Leo Schmidt søndag d. 26. januar kl. 10, hvor han fortæller om sejlads i den græske del af middelhavet. Lige en sidste ng. Sæby Sejlklub skal have ny formand e er næste generalforsamling. Jeg skriver det allerede nu, selv om generalforsamlingen først er i slutningen af marts. Så har medlemmerne nemlig god d l at finde en ny formand. Der skal nye kræ er og ideer l, det vil være godt for klubben. Hvis jeg må kny e en personlig kommentar, så vil jeg fremhæve samarbejdet med bestyrelsen - Leif, Ole, Michael og Jørn - samt den gamle redaktør Niels Ove Rolighed. Det har været inspirerende, muntert og hyggeligt. Jeg er ked af, at der ingen ungdomsafdeling er i klubben for øjeblikket. Mon ikke det kommer i gang igen, den dag der igen er forældre l nogle børn, der gider gøre et stykke frivilligt arbejde. Den slags forældre er der ikke mange af i klubben for den. Jeg er ked af, at der blandt yngre sejlere, ikke er opbakning l klubbens arrangementer. Godt e erlønnerne og pensionisterne stadig trives i klubben, for uden dem var der ingen der mødte op l søndagscafé, arrangementer og fælles arbejdsdage. 7 Fællesskabet og lysten l at gøre en frivillig indsats i en forening trives åbenbart ikke længere blandt yngre bådejere. Jeg tror strukturen i klubben må forandres hvordan ved jeg ikke. Det må den nye formand tage sig af. God jul og godt nytår ønskes l alle medlemmer og medlemmers familier. Mvh Erik Bach Formand Husk at betale dit kontingent senest ! Skifter du adresse, så husk at give klubben besked!

8 Nyt fra 57 o N - 10 o Ø Sæby havn, den 9. dec Her mandag morgen e er stormen og oversvømmelserne er det d at få vurderet skaderne. Ved det første e ersyn, i lørdags, var tankerne: Py-ha, det var da vist billigt sluppet. Umiddelbart er der skader på bølgeskærmen på nordre side. Helt yderst er fundamenterne væltet. Asfaltbelægningen på begge moler er beskadiget. Værst på søndre side, hvor der er store huller. Det er klart at der vil vise sig flere skader som dagene går. Steder hvor der i forvejen er sætninger i fliserne, vil det selvfølgelig blive værre. Mit umiddelbare gæt er at vi kommer langt med kr. Set i forhold l andre havne, må det siges at være billigt sluppet. Det er ganske sjovt at høre kommentarerne. Mange forbinder højvande og storm med de så meget omtalte klimaforandringer. I min barndom og op l 1987, havde vi med jævne mellemrum vandet lige så langt op på kajen som nu. Ja det var fak sk mere normalen at der mindst et par gange hvert e erår var vand på Holmen og Paradiset. Når skaderne i løbet af kort d er opregnet, vil det være en væsentlig faktor for slu allet at vores nye betalingsanlæg l el har overlevet uden skader. Konstruk onen af standerne skulle være sådan at et højvande af denne art ikke påvirker selve elektronikken eller samlingerne. El-anlægget er ved at være klar l igangsætning. Der er udsendt infobrev l alle med bådplads. Enkelte breve er kommet retur. Det skyldes at jeg ikke har fået meddelelse om hvis nogen har ændret adresse i forhold l det der står på ansøgningen om bådplads. Men kort fortalt går det ud på at man med sit dankort trækker et plas kkort i automaten ved havnekontoret. På de e kort indsæ er man det ønskede be-

9 løb. Kortet bruges så <l at ak<vere det strømudtag man ønsker at bruge. Kortet kan genoplades. Det er sådan at man får ikke forbrugte beløb retur. Hvis det sker inden for < dage eeer købet, vil der kun blive afregnet på kontoen med det fak<sk forbrugte beløb. Går der over < dage, afregnes det beløb der et tanket ind på kortet. Når kortet afleveres i automaten, udbetales det <loversblevne beløb kontant. Ellers er der ikke det store at fortælle. På sta<vpladsen står der nogle sta<ver uden navn og telefonnummer. De vil i vinterens løb blive skroket. Ligeledes er der nogen der har sta<ver/vogne stående, men ikke bådplads i Sæby. Disse sta<ver/vogne vil ligeledes blive skroket. 9 Tilbage er der at sige tak for den forgangne sæson og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Birger Isaksen Havnefoged Sæby havn Fortøjningerne må e justeres

10

11 Bodil, en orkan Orkanen Bodil anre ede voldsomme skader over store dele af Nordsjælland, hvor mange langs med kysterne i Ise orden og Roskilde Fjord fik deres huse oversvømmet. Set fra et sejlersynspunkt var skaderne i Gilleleje Havn nok det, der ltrak størst interesse. Den gamle redaktør har snakket med formanden of Gilleleje Sejlklub, Michael Fougt, og Poul Erik Clausen fra havnen og de fortæller: Bølgerne var 2 meter høje oven på 2 meter højvande, så de slog ind over nordvestmolen med det resultat, at molen blev svært beskadiget, bortset fra molehovedet, der ikke tog skade. Den voldsomme skade på både og broer opstod dog ved at bølgerne fra nordvest kørte rundt om ydermolerne og over på østsiden af østmolen, hvor de slog ind over og smadrede broen på stenmolen. Havnen har dligere oplevet højvande på de e niveau, men aldrig sammen med så store bølger og derfor har der aldrig dligere været skader af de e omfang. 11 Der lå ca. 25 både i vandet og nogle af dem rev sig løs og drev gennem broerne og tog andre både med helt ind i bunden af havnen, hvor de endte på land hulter l bulter. Der er også et par både, der er sunket. Der ligger stadig nogle få både uskadte ved broerne, bl.a. ved molen, der adskiller yder- og inderhavn. Den er helt uskadt og de 4-5 både, der ligger her, har heller ingen skade taget. Men der ligger også sunkne både og både med store skader ved de andre broer. Hele industrihavnen er uskadt, da den ligger i læ for vind og bølger fra nordvest, kun er der en underminering af noget asfalt ud mod yderhavnen, men det er små ng. Gilleleje Ro- og Kajakklub mistede klubhuset, der blev skyllet i vandet. En del både blev ødelagt, men 8-10 stykker er reddet i sikkerhed i sejlklubbens klubhus. Lørdag e er stormen havde klubben samlet ca. 100 frivillige, der fik samlet en mængde drivtømmer m.m. i store bunker, så det i de kommende dage er muligt at få de strandede både bjerget.

12

13 Der er nu et samarbejde mellem klubberne og forsikringsselskaberne om hvordan bådene skal bjerges. Der ligger ikke-forsikrede både oven på forsikrede, og de skal jo alle ernes. Havnen er ejet af et fisker laug og repara onen kommer op i et millionbeløb, som lauget og havnens faste brugere selv må dække. Kommunen har dog allerede antydet at ville bidrage, da der er kny et turis ndtægter l en velfungerende havn. Lystbådenes ejere skal nok også regne med at skulle bidrage ved at pladslejen sæ es op. Derimod forventes det ikke at gæstesejlerne kommer l at bidrage. 13 Gilleleje Havn

14

15

16 Søndagscafe Cafeen holder åben hver søndag kl vinteren igennem. Kom og vær med l disse hyggelige mer få en kop kaffe/the med sejlervennerne og deltag i den livlige diskussion om stort og småt. 16

17 En julehistorie Det var Lillejuledag og kulden havde lagt sig knugende over landet. Havet var frosset l så langt øjet rakte i tågen. Det var koldt i det lille hus ved vandet. Stormen havde presset havet op omkring huset og gjort alt brændet vådt, så nu sad mor Karen og de 4 børn og krøb sammen om komfuret. Den ældste af de hjemmeværende drenge, Aske, havde tændt op med de sidste tørre pinde. På komfuret stod en gryde med den sidste por on skipperlabskovs, som da eren Gry havde lavet. Spisekammeret var tomt nu, musene var flygtet og ka en Frede sad mager og sulten og kikkede misundeligt ud af vinduet på naboens fede kat, der kom forbi med en af hans mus i munden. De havde nærmest opgivet at få faren, Søren, hjem l jul. Han forsøgte at tjene l familiens ophold ved at sejle l Kina e er grødris i hans galease. Den var opkaldt e er da eren af hans kinesiske grossist, An Ne Li Se, som sønnen Lille Søren, der var styrmand ombord, var forelsket i. Hun ville gerne med ham l den lille by ved havet, men sognefogeden mente, hun så for anderledes ud og ville skræmme de gamle damer i byen. Den sidste tur l Kina havde trukket ud, de havde ikke hørt nyt fra Søren i flere måneder og frygtede, at An Ne Li Se var gået ned med mand og mus. Nu skyldte de sparekassen for terminen, der skulle betales 3. juledag senest. Der var ikke råd l juletræ eller julegaver, så frem den så mørk og truende ud. Den nat krøb de sammen I den store dobbeltseng for at holde varmen og trøste hinanden. 17 Da de vågnede næste morgen, var vejret slået om. Solen skinnede, og de kunne se en revne i isen, der strakte sig langt ud I horisonten. Derude fik den lille forfrosne familie øje på en lille sort prik, der langsomt blev større. Og hvilken glæde strømmede der ikke igennem dem og varmede dem, da de endelig kunne tage mod trosserne fra An Ne Li Se. Det var lykkedes at få galeasen frelst gennem storm og is hjem l jul. Den medbragte Pekingand, grødris og et kinesisk sammenklappeligt juletræ - og An Ne Li Se! Der var valgt en ny sognefoged, som nok mente, hun kunne falde l I byen. Sparekassedirektøren blev glad for at høre, at terminen var sikret, så han med sindsro kunne tage mod kontrollørerne fra hovedstaden. Og der var stadig penge l overs, så spisekammeret kunne fyldes op. Musene kom lbage og Frede blev fed igen. Så blev det alligevel jul i det lille hus ved havet.

18 Sejlads i det græske øhav Soendag d. 26. januar kl holder Leo Schmidt foredrag om, da han og fruen var paa togt i det graeske oehav. Leo har foer beriget klubbens medlemmer med sin levende fortaelling om rejsen i Graekenland. Nu fortsaetter han med et mere indgaaende foredrag om lokaliteterne, som han og fruen besejlede paa deres tur Fri adgang for medlemmer og familiemedlemmer. 18 Navplion

19 19

20 Havmågen på Bornholm Min Sommerferie Sæby den 6. november 2013 E er at være kommet hjem fra 3½ uges sommersejlads, spurgte Den gamle redaktør mig, om ikke jeg ville skrive en ar kel l bladet om turen. Derfor denne epistel. Tidspunktet for vores ferie var bestemt. Andres ferie og kunderne havde bestemt, at ferien skulle ligge i juli måned, og jeg tog hele måneden, hvilket jeg ikke har prøvet, siden jeg var lærer i folkeskolen. Hvor skal vi sejle hen? Spurgte vi hinanden. Bornholm eller Lim orden. Vi valgte Lim orden. Vi havde jo fulgt Edvard Nørregaard Nielsens begejstring, og sidst vi sejlede der var i Det var som sædvanligt svært at blive færdig l ferien, og vi knoklede begge. Det blev 1. og 2. juli og vi var stadig ikke klar l afgang. Den 3. købte vi ind og pakkede båden, også søkort over Lim orden. Vi så lige et glimt af DMI s hjemmeside, og det så ikke for godt ud. Kuling og regn næste dag. Hvad gør vi rsdag den 3. juli om e ermiddagen? 20 Hur g rådslagning: Vi sejler l Vesterø om e ermiddagen, så er vi da kommet hjemmefra, og ferien er startet. Som sagt så gjort. Rådslagning igen i Vesterø: Vi kan sejle i Lim orden, når vi bliver gamle. Ulla har aldrig været på Bornholm. Vi ændrer planen! Vi har sejlet tursejlads siden 1976, og det er bl.a. den frihed, der gør det l et eventyr at sejle - alt behøver ikke at være nøje planlagt. Der skal være både nye oplevelser og gensyn med kendte steder på et sommertogt. Vi beny ede flere dage på turen for også at nyde havnelivet: Grenå, Gilleleje (hvor vi købte søkort over Bornholm), Sle en, Höviken, Ystad og Rønne. Dejlig tur, selv om et par af havnene var transithavne. Der var mange dejlige strækninger. Solskin, frisk vind en smule foran for tværs l Gilleleje tæt forbi Hesselø, hvor vi i 1976 lå for anker en nat tæt under kysten. En s lle a en i Sle en med et glas rødvin i cockpi et. Gennem Falsterbokanalen og langs med den svenske sydkyst, solskin og plat læns, men med så meget vind, at det hele ikke slaskede.

21 Sle en Havn i morgensol 21 I Falsterbo Kanalen I Rønne lå vi i lystbådehavnen Nørre Kaas. Der var fyldt, da vi kom, så vi kom <l at ligge i anden posi<on. Men det var jo bare at tage en ledig plads, når det bød sig.

22 22 Perfekt trim.

23 A en i Skanör 23 Landskab ved Skanör

24 Flere sejlere fortalte, at der var kaos i de små hyggelige havne Allinge, Gudhjem, og Svaneke for slet ikke at tale om Chris ansø. Derfor beslu ede vi at blive med båden i Rønne og tage bussen rundt på øen. Det viste sig at være et godt valg. På den måde fik vi oplevet meget af Bornholm. Det vi har brug for på vores sommerferie er ro og fred, vandreture og naturoplevelser, en god bog ombord og d l at fundere over hverdagen og vores gøremål. Derfor var det dejligt at kunne tage bussen lbage l Rønne e er besøg i de populære og overfyldte havne, hvor der var høj musik, boder og l der kaos. Dejligt, at vi ikke skulle være tvangsindlagt l a ner med havnefester, larm og ingn privatliv. Der er overraskende mange gamle og velbevarede huse og bydele i de bornholmske byer. Vores hjemlige Algade og Strandgade blegner i forhold l de mange gamle gader i Rønne, Gudhjem og Svaneke. Vi har oplevet overfyldte havne f.eks. i Skanör. Der var mange mennesker, det halve Sverige var ved stranden i Skanör, da vi var der. Men der var hyggelig stemning, ro og fred. Så natur og strand og en god organisering af havnefaciliteterne kan trække mange mennesker l. Dejligt at opleve at man ikke behøver voli og larmende havnefester. 24 På vej mod Østerby

25 E er 8 dejlige dage på Bornholm var det d at begive sig hjemover. Næste gang vi tager l Bornholm, bliver det udenfor industriferien, og så vil vi sejle rundt om øen. Hjemtur: Til Ystad i meget frisk vind. 36 sm med vinden lige imod og kryds. Konstant vand på fordækket og vi var træ e, da vi e er 7 mer kom l Ystad. Vi fandt med det samme en ledig plads den bedste i havnen. Godt at Havmågen kun er 2,52 m bred. A ensmaden tog vi med ud på molen, som er bygget med en promenade med flot udsigt. Hvilken kontrast l dagens sejlads, solnedgang, høj temperatur og dejlig mad. Næste dag igen kryds, dog ikke så langt. Vi anløb Gislövsläge. En lille havn med ro og fred, og på trods af lugten af råddent tang faldt vi for stedet og blev der næste dag med. Vi havde undervejs overvejet to ruter hjem. Syd om Sjælland og op gennem Storebælt, eller op langs den svenske vestkyst og hjem. Da vi gerne ville beny e flere dage syd for Sjælland, blev vi enige om at vente med den rute, og i stedet besøge vores søn i København, og videre op nord om Læsø. Turen videre gik syd om Falsterbo l Skanör, et historisk sted med fint fuglereservat. Alene fuglereservatet gør stedet værd at besøge. En overraskelse at opleve et så rigt fugleliv tæt på et populært badested. Herfra sejlede vi l Svanemøllen, hvor vi havde dejligt besøg af søn og svigerda er. Så blev det Helsingør, hvor vi købte søkort over Sveriges sydlige vestkyst. Helsingør er al d et besøg værd. Flot udsigt l Kronborg fra cockpi et og masser af liv på vandet. Turen op langs Kullen var imponerende, og vi havde svag vind over bugten l Torekov. Min gamle onkel Kaj, som har været fisker, har al d opfordret mig l at sejle l Torekov og gennem Falsterbokanalen. Det har vi så gjort i år, og det har vi bestemt ikke fortrudt. Næste morgen sejlede vi l Glommen, hvor vi fik en fin modtagelse. Det viste sig, at medlemmerne af sejlklubben på ski havde vagten, så alle sejlere blev vinket ind på en passende plads og hjulpet med fortøjning m.m. Ved anduvning af Glommen skal man være opmærksom på revet udenfor havnen og en stor sten i yderhavnen. Også her var der fuglereservat, men det var ikke den for de specielle fugleobserva oner. Glommen er et sted for dem, der ønsker ro og fred i en lille fiskerihavn. 25 Turen blev slu et af med badeferie i et par dage i Østerby på Læsø e er fin sejlads foran for tværs i 6 sm vind op langs den svenske kyst. Kan man ønske sig mere? Ulla og Niels

26 Kapsejlads Fyrbåkesejladsen blev i år afviklet i frisk vind fra vest, så ruten gik første l den røde bøje ved Læsø. På den måde undgik vi et hårdt kryds med risiko for skader. Der var 14 lmeldte i 2 starter, resultatet ses herunder : Løb 1 : Mille Mus Maxi 909 FSK 1 Precious Maxi 909 FSK 2 Ib Maxi 77 FSK 3 Bimbo OL 960 FSK 4 Tomboy Scanmar 33 Strandby Sejlklub 5 Zaratoga Granada 30 FSK 6 Skræp III Dehler 31 FSK DNF Løb 2 : Nikolaj 806 FSK 1 Crazy J J80 FSK 2 Rosa Banner 30 Sæby Sejlklub 3 Noldus Granada 32 Sæby Sejlklub 4 Kvinden i mit liv Banner 30 FSK 5 Havmågen NH30 Sæby Sejlklub 6 Ida Elan 340 FSK september blev sidste sejlads i Frederikshavn Kommune GP afviklet i Strandby. Her var rekordmange - 17! - både lmeldt. Der blev sejlet i 2 løb, med og meduden spiler, med omvendt respit. Uden spiler blev vundet af Kvinden i mit liv og med spiler blev vundet af Mille Mus. Lodtrækningspræmien l Bjerregaard blev vundet af Bimbo. I samarbejde med de andre klubber er der planlagt flg. sejladser næste år : : 2-star sejlads - nærmere l foråret : Fyrbåkesejladsen : Hirtsholmene Rundt (Frederikshavn Sejlklub) : Hirtsholmene Rundt (Strandby Sejlklyb) D august a older Frederikshavn Sejlklub DM i Melges 24.

27 Biltlf

28

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 3-2012 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 98464312 Leif Olesen,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 2-2014 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Ole Pedersen, formand 51781403 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 4-2011 Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 2486 6656 Michael Madsen, næstformand 9846 4237 Jørn Sørensen, kasserer 9846

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Nr. 94 december 2007. Tre piger p togt 6 rs fors g med linolieprimer Sommerst vne i Assens 2008

Nr. 94 december 2007. Tre piger p togt 6 rs fors g med linolieprimer Sommerst vne i Assens 2008 Nr. 94 december 2007 Tre piger p togt 6 rs fors g med linolieprimer Sommerst vne i Assens 2008 De dejlige Mƒlarb de Tekst: Simon Hansen Det ser dejligt ud, her hvor Anna, en Mˆlar 25, ejet af Per Carstens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Under Overfladen. Husk. Du kan altid finde os på. www.annabang.dk

Under Overfladen. Husk. Du kan altid finde os på. www.annabang.dk Under Overfladen Husk Du kan altid finde os på w www.annabang.dk Så er Under Overfladen på ude igen. Denne gang med ny redaktør og i nyt design. Og hvorfor så det? John Andersen har takket af som redaktør

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015 www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme Ove Thode Sørensen

Læs mere

Temahæ e om Sæby Havn

Temahæ e om Sæby Havn Temahæfte, april 2012 Temahæ e om Sæby Havn Udarbejdet af Sæby Sejlklub www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 2486 6656

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

Natsejllads Jyllinge sejlklub 2015

Natsejllads Jyllinge sejlklub 2015 Natsejllads Jyllinge sejlklub 2015 Fredag den 2. oktober kl 17:00 stævnede to både ud fra Jyllinge havn. Team Trojka og Team Donna. Vi var i alt 11 skippere og gaster med blandet erfaring, og vi skulle

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

GYNGESTATIVET. Mette Vogt Thuesen

GYNGESTATIVET. Mette Vogt Thuesen GYNGESTATIVET Mette Vogt Thuesen Billedet er taget lige nedenfor vores lejlighed, på legepladsen. Min lillesøster havde lavet en indhegning rundt om gyngestativet, for at vise at det var hendes område.

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 3-2004 Popeye Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf. i klubhuset: 9846 1997 www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Anders Brønnum, formand 9846 1302 Poul Svenningsen, næstformand

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 1-2012 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 98464237 Jørn Sørensen, kasserer 98464312 Leif Olesen,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18

mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18 mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18 Der var engang. Det der skete husker vi. Bare fem drengen. Derude et sted. Det var også dengang, det var det. Her eller der, ingen hjemme, stemmer som

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Undervisningsmateriale 4.-6.

Undervisningsmateriale 4.-6. SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by Undervisningsmateriale 4.-6. KYSTMUSEET Skagen www.kystmuseet.dk 2016 Om undervisningsmaterialet: Undervisningsmaterialet er til brug under et besøg

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Troels Træben - Skattejagt

Troels Træben - Skattejagt Dette løb er afholdt på en familieweekend med børn i alderen 1-13 år, hvor forældre og bedsteforældre også deltog. Løbet kunne fange specielt børnene fra 3-10 år, de yngre hyggede sig med at være med,

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 I år gik sommerturen til Stockholm. En frisk nogle gange hård vind fra sydvest sendte os to dage efter Sct.Hans ud af Limfjorden over Grenå og Helsingør til Svanemøllen

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

Ventelisteundersøgelse

Ventelisteundersøgelse Ventelisteundersøgelse Side 1 af 9 INDHOLD 1. Følgebrev fra formanden for havnebestyrelsen Side 2 2. Det udsendte spørgeskema Side 3 3. Spørgeskemaet med svarprocenter Side 4 4. Liste over de havne ventelistepersoner

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 4-2012 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 98464312 Leif Olesen,

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre.

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Standerhejsning 29.april 2017 Velkomst. Velkommen til standerhejsning 2017. Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Jeg er siden sidste stander

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr NR. 2-2003 Forsidebillede Hirsholmene Fyr Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: 9846 1997 www.saeby.bynet.dk/foreninger/saeby-sejlklub Bestyrelsen: Anders Brønnum,

Læs mere

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle 2015 1 Glostrup Kommune arbejder på, at alle børn og unge er en del af fællesskaber fra de starter i dag lbud l de slu er deres skolegang. Det

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere