Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula"

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula Klasser repræsenteret: 0A, 0B, 1A, 1B, 2B, 3A, 3B, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 8A, 8B, 9A, 9B Klasser ikke repræsenteret: 2A, 4B, 7B, 10A og 10B. Fra skolen deltog: Søren Blinkenberg, Henrik Korinth Jeppesen og Sisse Bjerg Fra SFOén deltog: Carsten Bonde 1. Valg af dirigent og mødesekretær Kenneth Damkjer blev valgt til dirigent og Sussie Lindgaard Johansen til mødesekretær. Carsten Sole Pedersen overtog sekretærposten, da Sussie gik før mødets slutning. 2. Godkendelse af referat fra mødet i Forældrerepræsentantskabet den 11.oktober, 2011 Ingen bemærkninger til referatet 3. Formandens beretning Skolens nye ledelse v/ Skoleinspektør Søren Blinkenberg og Viceskoleinspektør Henrik Korinth Jeppesen har afholdt et godt og konstruktivt møde med Mette Green Kjølbye og Sussie Lindgaard Johansen fra Forældrerepræsentantskabet om gensidige forventninger og ønsker til samarbejdet. På mødet blev der udover en dialog om det fremadrettede samarbejde også gjort en status på den begrænsede orientering, Forældrerepræsentantskabet oplevede at have modtaget i forbindelse med planlægningen af den ny skolestruktur samt oprettelsen af et ekstra spor fra 7. klasse tiltag der begge realiseres ved starten af skoleåret 2012/2013 (se mere herom i punkt 9). Orienteringen og dialogen om dette fungerer imidlertid nu helt tilfredsstillende I året der er gået har, der været stor fokus på at få skolens Intranet op at køre, og det er positivt at kunne se tilbage på, i hvor høj grad det nu bliver anvendt. I forhold til forældresamarbejdet bliver det anvendt i vid udstrækning og mange af systemets børnesygdomme er der blev taget aktivt hånd om fra skolens side. Der er stor tilfredshed med, at MobilIntra nu også fungerer, og generelt blev forældrene opfordret til fortsat at anvende ForældreIntra, da det er et rigtig godt værktøj til yderligere at styrke dialogen såvel i forhold til lærerne som forældrene indbyrdes. Forældrerepræsentantskabets udvalg blev alle takket for deres indsats. Festudvalget og dets mange hjælpere for arbejdet med såvel det årlige skolebal samt den i februar afholdte Fastelavnsfest. Erhvervsudvalget og dets hjælpere Erhvervsdagen for og 10. klasserne samt Trivselsudvalget for at arrangere et foredrag om Sociale medier og vores børn i foråret, hvor ca. 100 forældre mødte op. 4. Aflæggelse af regnskab Regnskabet blev udleveret og gennemgået af Torben Petersen (se vedlagte kopi). 5. Behandling af indkomne forslag Mette Green Kjølbye havde i henhold til vedtægterne stillet forslag til ændring af 4,5,8,9 samt 12 der alle vedrørte forslag til ændringer om mødeindkaldelse og orienteringer, der ikke som hidtil, skal sendes ud per brev, men i stedet kan foretages via ForældreIntra. Det blev indvendt hvorvidt 0. klasserne fortsat kan få indkaldelser til første møde i Forældrerepræsentantskabet per brev med baggrund i, at der i efteråret 2011 var problemer med, at Forældrerepræsentanterne fra 0.klasserne ikke modtog deres beskeder via ForældreIntra.

2 Det blev imidlertid foreslået og vedtaget, at indkaldelserne til disse møder fremover vil ske ved at de oprettes som et arrangement på ForældreIntra, således at alle aktivt skal tilmelde sig møderne. Dette giver således også mulighed for at følge op på, hvor mange der forventer at deltage. For at sikre, at 0.klasserne er bekendte med Forældrerepræsentantskabet og dets rolle inden det første møde blev det endvidere besluttet, at en repræsentant fra Forældrerepræsentantskabet fra i år deltager ved introduktionsmødet for de kommende 0.klasses forældre, der typisk finder sted i april eller maj. 6. Valg af: - Formand: Mette Green Kjølbye blev genvalgt - Næstformand: Sussie Lindgaard Johansen blev genvalgt - Kasserer: Anders Lundsager blev valgt som ny kasserer, idet Torben Petersen ikke genopstiller, da hans børn nu er blevet så store, at de ikke længere går på skolen. En stor tak til Torben for mange års god indsats - Suppleant: Pernille Canci Pedersen blev genvalgt 7. Fastsættelse af rådighedsbeløb for udvalg. Det nuværende beløb på DKK 100 til møder i det enkelte udvalg, til kaffe m.m. Til erhvervsdagen får hver foredragsholder en tak-for-hjælpen -gave til en værdi af kr. 500,- 8. Kort nyt fra: Udvalgsformændene: Forældrerepræsentantskabet kan selv nedsætte udvalg efter behov. De nuværende tre udvalg er hhv. et Festudvalg, Erhvervsudvalg samt et Trivselsudvalg. På mødet gav alle en kort status på deres arbejde jf. nedenfor. Endvidere meldte flere nye forældrerepræsentanter og suppleanter sig til udvalgene, hvilket er rigtig positivt. Hvis der i øvrigt er forældre på skolen, der ønsker at deltage aktivt i ét af udvalgene, er de velkomne til at henvende sig til Sussie eller Mette, der så vil tilføje dem på oversigten. Den nye fordeling af medlemmer i de enkelte udvalg findes bagest i dette referat. Festudvalg: Den netop afholdte fastelavnsfest, var igen en stor succes. Mange forældre havde tilbudt deres hjælp. Også fra skolens side, var tilfredsheden med arrangementet meget stor. Næste store arrangement er skoleballet til efteråret. Erhvervsudvalg: Erhvervsdagen i november måned for og 10.- klasserne, hvor de på en ½ dag får mulighed for at høre om fire forskellige fag ved frivillige foredragsholdere (stor tak til disse) blev igen set som et godt supplement til den generelle studievejledning. Muligheden for at få realistiske informationer om såvel studier samt om hvordan det reelt er at arbejde indenfor de fag, der er repræsenteret, er altid ét af de elementer, der fremhæves ved Erhvervsdagen. Til den næste Erhvervsdag vil udvalget tilstræbe at få et bredere udsnit af fag repræsenteret, da det var et af de forbedringsområder, der blev peget på. (For evt. yderligere informationer om dagen henvises til præsentationsmaterialet fra mødet i Forældrerepræsentantskabet). Hvis der er forældre, der ønsker at stille sig til rådighed for den kommende Erhvervsdag som foredragsholdere (der skal afsættes ½ dag den 16. november 2012), er de meget velkomne til allerede nu at kontakte Mette Green Kjølbye. Trivselsudvalg: Udvalget orienterede kort om foredraget Sociale medier og vores børn, hvor der blev udtrykt meget stor tilfredshed med den forældredeltagelse på omkring 100 personer, der havde været til arrangementet. Det blev også konstateret, at muligheden for at anvende Forældreintra givet var med til at mobilisere den store opbakning til arrangementet, hvilket hidtil har været mere vanskeligt. Det næste tema udvalget vil arbejde med er Antimobning, og der planlægges afholdt et foredrag om dette først i det nye skoleår. Når datoen foreligger, vil der blive sendt en indbydelse via Forældreintra, så man derigennem kan tilmelde sig arrangementet.

3 De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer Intet supplerende nyt fra de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer udover den orientering, der efterfølgende gives fra skolelederen. Skolelederen Ny skolestruktur: Ministeriet nedskriver tilskuddet til privat skoler med 1 % hvert år frem til 2014, og der skal derfor skaffes flere midler til finansiering af skolens drift. Skolen har som bekendt derfor besluttet at udvide overbygningen, således at den får tre 7. klasser, tre 8. klasser og tre 9. klasser, begyndende med en 7. klasse til august i år. Der er kommet 33 ansøgninger til de i alt 20 nye pladser, der bliver oprettet, og der var meget stor interesse på det informationsmøde, der blev afholdt i januar måned for nye elever og deres forældre. Forældrerepræsentantskabet deltog også på dette møde og det var positivt at konstatere, at de forældre og potentielle nye elever, der deltog i mødet, alle viste en sund interesse for skolen og udtrykte sig positivt om den ånd, mødet blev afholdt i og følte sig også godt orienteret på forhånd jævnfør den folder, som skolen har fået udarbejdet. Ansøgerne vil blive indkaldt til samtaler i den rækkefølge, de står skrevet op, og Søren Blinkenberg vil deltage i samtlige interviews, så der er en gennemgående person, der kan vurdere ansøgerne op imod hinanden. Ud over det økonomiske aspekt vil en 3-sporet overbygning give mange pædagogiske muligheder. Eleverne har sammen med deres forældre været til samtale med Søren Blinkenberg og en af deres kommende lærere. De nuværende 6. klasses elever vil blive delt op på 3 hold i 7. klasse, og de nye elever bliver så fordelt på de 3 hold, så de kan integreres på bedst mulig måde. Som følge af den kritik der var i efteråret om dialogen mellem skolen og forældrene i de nuværende 6. klasser, blev der oprettet en følgegruppe bestående af 2 forældre fra hhv. 6.A. og 6.B. Denne har til formål, at der efter behov sikres en gensidig kommunikation om forløbet. Inden sommerferien vil der blive afholdt et fællesmøde for alle elever og forældre i de kommende tre 7. klasser og de nuværende 6. klasser vil inden ferien få at vide, hvem de fremadrettet skal gå i klasse med, så de er orienterede herom inden de går på ferie. Introduktionsdagene efter ferien vil foregå på skolen og omfatte aktiviteter, der både går på tværs af de tre nye klasser samt sker indenfor den enkelte klasse. På spørgsmålet om, hvorvidt integrationsforløbet af de nye elever og erfaringerne med at danne tre helt nye 7. klasser vil blive evalueret og anvendt videre frem, var svaret ja. Byggeplaner: Da skolen foreløbig regner med at fortsætte to 10. klasser, og indenfor de næste år får tre klasser mere, bliver der behov for mere plads. Med hensyn til Skt. Elisabeth hospital er der endnu engang forespurgt i Region Hovedstaden, men de kan ikke sige noget endnu om, hvad der er planerne herfor. Derfor går skolen tilbage til den oprindelige plan med en udbygning indenfor det eksisterende område. I den anledning er der dialog med Peter Jahn Partenere A/S, et rådgivende ingeniørfirma, som skolen tidligere har anvendt med stor tilfredshed. Da det vil kræve en sommerferie til nedrivning af tag o. s. v., kan et byggeri ikke påbegyndes før sommeren 2013, idet det først skal udbydes i licitation. Toiletterne er nu løbende under renovering Ændringer/tiltag i forhold til undervisningen: Skolens trådløse netværk vil blive forbedret og man påbegynder investering i interaktive tavler startende med 9. klasse. Fra næste skoleår medbringes egen PC fra 8. skoleår. Kristendomsundervisningen vil fra 7. klassetrin og opefter ske samlet. Der vil til alle klasser være tilknyttet en katolsk lærer. Undervisningen i tysk og fransk vil fortsat ske fra 6. klassetrin Engelskundervisningen vil fra næste skoleår starte allerede fra 1. klassetrin

4 Pædagogisk Råd Pædagogisk råd orienterede om den seneste pædagogiske weekend, hvor fokus om fredagen var på begrebet Cooperative Learning, og hvordan dette kan anvendes i undervisningen. Lørdag blev der talt om den 2-delte skole (ind- og udskoling). På spørgsmålet til Pædagogisk Råd om, hvordan de oplever anvendelsen af ForældreIntra, blev der kvitteret positivt. Hvordan det anvendes er forskelligt fra klasse til klasse, og sådan vil det også vedblive at være, da behovene varierer. Nogle forældre kunne godt tænke sig et månedsbrev fra klasselærerne i stil med det, der udsendes fra skolen. Det vil være op til de enkelte forældrerepræsentanter- og suppleanter i klasserne, at bringe dette videre til de specifikke klasselærere. Afledt af dialogen om ForældreIntra kom der et spørgsmål om, hvorvidt det er muligt på klasseniveau at oprette et arrangement, med til- og framelding. I dag er det kun lærerne, der kan gøre dette bl.a. til brug ved skole-hjem-samtaler. Dette vil blive undersøgt. SFO en SFO en har det seneste års tid arbejdet med muligheden for at koble én pædagog på hver af de 4 årgange, der er repræsenteret i SFO en, og der er p.t. et pilotforsøg med dette på 0.klasserne. Erfaringerne herfra vil snart blive samlet og nærmere information vil herefter tilgå. Forældregruppen tilkendegav, at den er meget positiv overfor et sådant tiltag. Integrationen af 0.klasserne er der blevet arbejdet meget med henover de seneste år, og er fortsat et fokusområde. Der er sket en markant forbedring heraf men udfordringen er til stadighed, at børnene kommer fra mange forskellige skoler, og dermed har vidt forskellige baggrunde og ikke altid et kammeratligt netværk at støtte sig til, hvilket er tilfældet på andre skoler. Ture ud af huset vil fortsat have en høj prioritet, i det omfang det lader sig gøre. Der er kommet godt styr på opslagstavlen og det er naturligvis vigtigt, at forældrene husker at kikke på informationerne på denne, når de henter deres børn. De forældrerepræsentanter fra klasse, der var til stede på mødet, opfordrede generelt SFO en til at anvende ForældreIntra langt mere som en informationskanal, da formidlingen og status på fra SFO en til Forældregruppen om de mange tiltag og gode aktiviteter, der finder sted, er et klart forbedringsområde. 9. Mødetema: Status i forbindelse med ny skolestruktur samt oprettelse af et 3. spor på 7. klassetrin Jævnfør skolelederens beretning, der integrerede dette punkt i sin status. 10. Fastlæggelse af tema til foredrag på møde i Forældrerepræsentantskabet Det blev under nyt fra Trivselsudvalget i punkt 8 besluttet, at Antimobning er det næste tema, der vil være udgangspunkt for et fællesforedrag for alle interesserede forældre på skolen. Da det er et tema, der bl.a. vil være meget aktuelt for de kommende 7. klasser er det besluttet, at vente med dette foredrag til først i det nye skoleår, da der således vil være mulighed for at invitere disse og dermed understøtte integrationen af 7. klasserne. Endvidere giver det også mulighed for at lærergruppen på forhånd kan drøfte dette tema og understøtte et evt. mere strukturereret arbejde omkring antimobning i det kommende skoleår. 11. Eventuelt Madordning: Maj-Britt Rydendahl havde i forlængelse af en dialog på det forrige møde i Forældrerepræsentantskabet taget initiativ til at undersøge mulighederne for en madordning og der var således lejlighed til at få smagsprøver fra Dagens Mad (www.dagensmad.dk) Princippet bag en sådan ordning er 100% frivillig. Man bestiller maden inden kl. 7 om morgenen, og så bliver den leveret til skolen, pakket i køletasker, sorteret i klassekasse med navn på, og kan så udleveres sammen med mælken. Priserne ligger fra ca. DKK 8 til DKK 35 for et måltid afhængig af, hvilken menu man ønsker.

5 Tilbagemeldingen på smagsprøverne var, at der bestemt synes at være så bredt et udvalg, at det fint vil kunne dække de mange forskellige ønsker og krav, der er til en frokost. Der var derfor tilslutning til at lave en forsøgsordning i 3 måneder, såfremt der er interesse og opbakning hertil bredt blandt alle forældre og det samtidig kan koordineres i forhold til skolen. Yderligere information herom vil tilgå. Tilskud til socialt arrangement i klassen fra Forældrerepræsentantskabet Følgende klasser har søgt og fået bevilget tilskud til et arrangement i klassen, der kan styrke det sociale sammenhold jævnfør de rammer, der er gældende herfor: 0.A.- 0.B. - 2.B. - 3.A. - 3.B. 4.A. - 5.A. - 5.B. - 6.B. - 8.B. - 9.A. - 9.B. Beløbet per klasse vil givet antallet af ansøgere udgøre DKK 825 og vil kunne refunderes, ved henvendelse på kontoret, når kvitteringer medbringes. Bemærk, at beløbet ikke kan fordeles over flere arrangementer at omkostninger til is, slik og lignende ikke dækkes af dette tilskud. Ansøgningsfristen er hvert år den 31. december og ansøgningen sendes både til Forældrerepræsentantskabets Formand og Næstformand der også kan kontaktes for eventuelle spørgsmål. 16. april 2012, Carsten Sole, Pedersen, Mette Green Kjølbye og Sussie Lindgaard Johansen

6 Udvalg i Forældrerepræsentantskabet 2012 Festudvalg Majken Sletting Jeanne Sletting Kirsten Reinwaldt Skånegade 4, 1 tv Jacob Appels Allé 106 Adriansvej 16 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Mail: 7.B. Mail: 9.B Mail: reinwoldtyaoo.dk 9.B Sussie Lindgaard Johansen (hjælper) Nanette L.S. Christiansen (hjælper) Mette Green Kjølbye (hjælper) Gyldenlakvej 13, 3 th Backersvej 89 Ulrik Birchs Allé København S 2300 København S 2300 København S Tlf.: Tlf.: Tlf.l: Mobil: Mail: Mail: 4.A Mail: 2.B Torben Petersen (hjælper) Pernille C. Pedersen (hjælper) Karin Hansen (hjælper) Windsorvej 47 Sandkåsvej 10 Thingvalla Allé 42 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Mail: 9.A Mail: 8.A Mail: 6.B Erhvervsudvalg Mette Green Kjølbye (formand) Karin Hansen Christina Bengtsson Ulrik Birchs Allé 35 Thingvalla Allé 42 Adriansvej København S 2300 København S 2300 København S Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Mail: 2.B Mail: 6.B Mail: 8.B Nanette L.S. Christiansen Ioanna Hørup Petersen Backersvej 89 Peder Lykkes Vej København S 2300 København S Tlf.: Tlf.: Tlf.: Mail: 4.A Mail: 0.B Trivselsudvalg Sussie Lindgaard Johansen Kim Crillesen Niels Damgaard-Jensen Gyldenlakvej 13, 3 th Løjtegårdshaven 9, Øresund Parkvej 15, 1 tv Tlf.: Tlf.: Mobil: Tlf.: Tlf.: Mail: Mail: 2.B Mail: 3.A Snerle Jannsen Majbritt Rydendahl Mette Sørensen Englandsvej 23, 1 tv Peder Lykkes Vej 19, 1 th Bremensgade 60, København S 2300 København S 2300 København S Tlf Tlf Tlf Mail: 4.B Mail: 0.B Mail: 0.A Iben Demant Bengtsson Susanne Felland Camilla Wollf HF Elmebo 2 Otto Liebes Alle 14 Wibrandtsvej 12 Tlf Tlf Tlf.: Tlf.: Mail: 5.B/8.B Mail 1.B Mail: 5.A Lykke Drejer Hansen Stratfortvej København S Tlf.: Mail: 1.A

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Evaluering af det kriminal- præventive projekt Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Andreas Christensen, juni 2000 Indhold RESUMÉ 6 OM DIG & MIG 11 BAGGRUNDEN FOR DIG & MIG 11 PROCESSEN

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere