Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula"

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula Klasser repræsenteret: 0A, 0B, 1A, 1B, 2B, 3A, 3B, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 8A, 8B, 9A, 9B Klasser ikke repræsenteret: 2A, 4B, 7B, 10A og 10B. Fra skolen deltog: Søren Blinkenberg, Henrik Korinth Jeppesen og Sisse Bjerg Fra SFOén deltog: Carsten Bonde 1. Valg af dirigent og mødesekretær Kenneth Damkjer blev valgt til dirigent og Sussie Lindgaard Johansen til mødesekretær. Carsten Sole Pedersen overtog sekretærposten, da Sussie gik før mødets slutning. 2. Godkendelse af referat fra mødet i Forældrerepræsentantskabet den 11.oktober, 2011 Ingen bemærkninger til referatet 3. Formandens beretning Skolens nye ledelse v/ Skoleinspektør Søren Blinkenberg og Viceskoleinspektør Henrik Korinth Jeppesen har afholdt et godt og konstruktivt møde med Mette Green Kjølbye og Sussie Lindgaard Johansen fra Forældrerepræsentantskabet om gensidige forventninger og ønsker til samarbejdet. På mødet blev der udover en dialog om det fremadrettede samarbejde også gjort en status på den begrænsede orientering, Forældrerepræsentantskabet oplevede at have modtaget i forbindelse med planlægningen af den ny skolestruktur samt oprettelsen af et ekstra spor fra 7. klasse tiltag der begge realiseres ved starten af skoleåret 2012/2013 (se mere herom i punkt 9). Orienteringen og dialogen om dette fungerer imidlertid nu helt tilfredsstillende I året der er gået har, der været stor fokus på at få skolens Intranet op at køre, og det er positivt at kunne se tilbage på, i hvor høj grad det nu bliver anvendt. I forhold til forældresamarbejdet bliver det anvendt i vid udstrækning og mange af systemets børnesygdomme er der blev taget aktivt hånd om fra skolens side. Der er stor tilfredshed med, at MobilIntra nu også fungerer, og generelt blev forældrene opfordret til fortsat at anvende ForældreIntra, da det er et rigtig godt værktøj til yderligere at styrke dialogen såvel i forhold til lærerne som forældrene indbyrdes. Forældrerepræsentantskabets udvalg blev alle takket for deres indsats. Festudvalget og dets mange hjælpere for arbejdet med såvel det årlige skolebal samt den i februar afholdte Fastelavnsfest. Erhvervsudvalget og dets hjælpere Erhvervsdagen for og 10. klasserne samt Trivselsudvalget for at arrangere et foredrag om Sociale medier og vores børn i foråret, hvor ca. 100 forældre mødte op. 4. Aflæggelse af regnskab Regnskabet blev udleveret og gennemgået af Torben Petersen (se vedlagte kopi). 5. Behandling af indkomne forslag Mette Green Kjølbye havde i henhold til vedtægterne stillet forslag til ændring af 4,5,8,9 samt 12 der alle vedrørte forslag til ændringer om mødeindkaldelse og orienteringer, der ikke som hidtil, skal sendes ud per brev, men i stedet kan foretages via ForældreIntra. Det blev indvendt hvorvidt 0. klasserne fortsat kan få indkaldelser til første møde i Forældrerepræsentantskabet per brev med baggrund i, at der i efteråret 2011 var problemer med, at Forældrerepræsentanterne fra 0.klasserne ikke modtog deres beskeder via ForældreIntra.

2 Det blev imidlertid foreslået og vedtaget, at indkaldelserne til disse møder fremover vil ske ved at de oprettes som et arrangement på ForældreIntra, således at alle aktivt skal tilmelde sig møderne. Dette giver således også mulighed for at følge op på, hvor mange der forventer at deltage. For at sikre, at 0.klasserne er bekendte med Forældrerepræsentantskabet og dets rolle inden det første møde blev det endvidere besluttet, at en repræsentant fra Forældrerepræsentantskabet fra i år deltager ved introduktionsmødet for de kommende 0.klasses forældre, der typisk finder sted i april eller maj. 6. Valg af: - Formand: Mette Green Kjølbye blev genvalgt - Næstformand: Sussie Lindgaard Johansen blev genvalgt - Kasserer: Anders Lundsager blev valgt som ny kasserer, idet Torben Petersen ikke genopstiller, da hans børn nu er blevet så store, at de ikke længere går på skolen. En stor tak til Torben for mange års god indsats - Suppleant: Pernille Canci Pedersen blev genvalgt 7. Fastsættelse af rådighedsbeløb for udvalg. Det nuværende beløb på DKK 100 til møder i det enkelte udvalg, til kaffe m.m. Til erhvervsdagen får hver foredragsholder en tak-for-hjælpen -gave til en værdi af kr. 500,- 8. Kort nyt fra: Udvalgsformændene: Forældrerepræsentantskabet kan selv nedsætte udvalg efter behov. De nuværende tre udvalg er hhv. et Festudvalg, Erhvervsudvalg samt et Trivselsudvalg. På mødet gav alle en kort status på deres arbejde jf. nedenfor. Endvidere meldte flere nye forældrerepræsentanter og suppleanter sig til udvalgene, hvilket er rigtig positivt. Hvis der i øvrigt er forældre på skolen, der ønsker at deltage aktivt i ét af udvalgene, er de velkomne til at henvende sig til Sussie eller Mette, der så vil tilføje dem på oversigten. Den nye fordeling af medlemmer i de enkelte udvalg findes bagest i dette referat. Festudvalg: Den netop afholdte fastelavnsfest, var igen en stor succes. Mange forældre havde tilbudt deres hjælp. Også fra skolens side, var tilfredsheden med arrangementet meget stor. Næste store arrangement er skoleballet til efteråret. Erhvervsudvalg: Erhvervsdagen i november måned for og 10.- klasserne, hvor de på en ½ dag får mulighed for at høre om fire forskellige fag ved frivillige foredragsholdere (stor tak til disse) blev igen set som et godt supplement til den generelle studievejledning. Muligheden for at få realistiske informationer om såvel studier samt om hvordan det reelt er at arbejde indenfor de fag, der er repræsenteret, er altid ét af de elementer, der fremhæves ved Erhvervsdagen. Til den næste Erhvervsdag vil udvalget tilstræbe at få et bredere udsnit af fag repræsenteret, da det var et af de forbedringsområder, der blev peget på. (For evt. yderligere informationer om dagen henvises til præsentationsmaterialet fra mødet i Forældrerepræsentantskabet). Hvis der er forældre, der ønsker at stille sig til rådighed for den kommende Erhvervsdag som foredragsholdere (der skal afsættes ½ dag den 16. november 2012), er de meget velkomne til allerede nu at kontakte Mette Green Kjølbye. Trivselsudvalg: Udvalget orienterede kort om foredraget Sociale medier og vores børn, hvor der blev udtrykt meget stor tilfredshed med den forældredeltagelse på omkring 100 personer, der havde været til arrangementet. Det blev også konstateret, at muligheden for at anvende Forældreintra givet var med til at mobilisere den store opbakning til arrangementet, hvilket hidtil har været mere vanskeligt. Det næste tema udvalget vil arbejde med er Antimobning, og der planlægges afholdt et foredrag om dette først i det nye skoleår. Når datoen foreligger, vil der blive sendt en indbydelse via Forældreintra, så man derigennem kan tilmelde sig arrangementet.

3 De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer Intet supplerende nyt fra de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer udover den orientering, der efterfølgende gives fra skolelederen. Skolelederen Ny skolestruktur: Ministeriet nedskriver tilskuddet til privat skoler med 1 % hvert år frem til 2014, og der skal derfor skaffes flere midler til finansiering af skolens drift. Skolen har som bekendt derfor besluttet at udvide overbygningen, således at den får tre 7. klasser, tre 8. klasser og tre 9. klasser, begyndende med en 7. klasse til august i år. Der er kommet 33 ansøgninger til de i alt 20 nye pladser, der bliver oprettet, og der var meget stor interesse på det informationsmøde, der blev afholdt i januar måned for nye elever og deres forældre. Forældrerepræsentantskabet deltog også på dette møde og det var positivt at konstatere, at de forældre og potentielle nye elever, der deltog i mødet, alle viste en sund interesse for skolen og udtrykte sig positivt om den ånd, mødet blev afholdt i og følte sig også godt orienteret på forhånd jævnfør den folder, som skolen har fået udarbejdet. Ansøgerne vil blive indkaldt til samtaler i den rækkefølge, de står skrevet op, og Søren Blinkenberg vil deltage i samtlige interviews, så der er en gennemgående person, der kan vurdere ansøgerne op imod hinanden. Ud over det økonomiske aspekt vil en 3-sporet overbygning give mange pædagogiske muligheder. Eleverne har sammen med deres forældre været til samtale med Søren Blinkenberg og en af deres kommende lærere. De nuværende 6. klasses elever vil blive delt op på 3 hold i 7. klasse, og de nye elever bliver så fordelt på de 3 hold, så de kan integreres på bedst mulig måde. Som følge af den kritik der var i efteråret om dialogen mellem skolen og forældrene i de nuværende 6. klasser, blev der oprettet en følgegruppe bestående af 2 forældre fra hhv. 6.A. og 6.B. Denne har til formål, at der efter behov sikres en gensidig kommunikation om forløbet. Inden sommerferien vil der blive afholdt et fællesmøde for alle elever og forældre i de kommende tre 7. klasser og de nuværende 6. klasser vil inden ferien få at vide, hvem de fremadrettet skal gå i klasse med, så de er orienterede herom inden de går på ferie. Introduktionsdagene efter ferien vil foregå på skolen og omfatte aktiviteter, der både går på tværs af de tre nye klasser samt sker indenfor den enkelte klasse. På spørgsmålet om, hvorvidt integrationsforløbet af de nye elever og erfaringerne med at danne tre helt nye 7. klasser vil blive evalueret og anvendt videre frem, var svaret ja. Byggeplaner: Da skolen foreløbig regner med at fortsætte to 10. klasser, og indenfor de næste år får tre klasser mere, bliver der behov for mere plads. Med hensyn til Skt. Elisabeth hospital er der endnu engang forespurgt i Region Hovedstaden, men de kan ikke sige noget endnu om, hvad der er planerne herfor. Derfor går skolen tilbage til den oprindelige plan med en udbygning indenfor det eksisterende område. I den anledning er der dialog med Peter Jahn Partenere A/S, et rådgivende ingeniørfirma, som skolen tidligere har anvendt med stor tilfredshed. Da det vil kræve en sommerferie til nedrivning af tag o. s. v., kan et byggeri ikke påbegyndes før sommeren 2013, idet det først skal udbydes i licitation. Toiletterne er nu løbende under renovering Ændringer/tiltag i forhold til undervisningen: Skolens trådløse netværk vil blive forbedret og man påbegynder investering i interaktive tavler startende med 9. klasse. Fra næste skoleår medbringes egen PC fra 8. skoleår. Kristendomsundervisningen vil fra 7. klassetrin og opefter ske samlet. Der vil til alle klasser være tilknyttet en katolsk lærer. Undervisningen i tysk og fransk vil fortsat ske fra 6. klassetrin Engelskundervisningen vil fra næste skoleår starte allerede fra 1. klassetrin

4 Pædagogisk Råd Pædagogisk råd orienterede om den seneste pædagogiske weekend, hvor fokus om fredagen var på begrebet Cooperative Learning, og hvordan dette kan anvendes i undervisningen. Lørdag blev der talt om den 2-delte skole (ind- og udskoling). På spørgsmålet til Pædagogisk Råd om, hvordan de oplever anvendelsen af ForældreIntra, blev der kvitteret positivt. Hvordan det anvendes er forskelligt fra klasse til klasse, og sådan vil det også vedblive at være, da behovene varierer. Nogle forældre kunne godt tænke sig et månedsbrev fra klasselærerne i stil med det, der udsendes fra skolen. Det vil være op til de enkelte forældrerepræsentanter- og suppleanter i klasserne, at bringe dette videre til de specifikke klasselærere. Afledt af dialogen om ForældreIntra kom der et spørgsmål om, hvorvidt det er muligt på klasseniveau at oprette et arrangement, med til- og framelding. I dag er det kun lærerne, der kan gøre dette bl.a. til brug ved skole-hjem-samtaler. Dette vil blive undersøgt. SFO en SFO en har det seneste års tid arbejdet med muligheden for at koble én pædagog på hver af de 4 årgange, der er repræsenteret i SFO en, og der er p.t. et pilotforsøg med dette på 0.klasserne. Erfaringerne herfra vil snart blive samlet og nærmere information vil herefter tilgå. Forældregruppen tilkendegav, at den er meget positiv overfor et sådant tiltag. Integrationen af 0.klasserne er der blevet arbejdet meget med henover de seneste år, og er fortsat et fokusområde. Der er sket en markant forbedring heraf men udfordringen er til stadighed, at børnene kommer fra mange forskellige skoler, og dermed har vidt forskellige baggrunde og ikke altid et kammeratligt netværk at støtte sig til, hvilket er tilfældet på andre skoler. Ture ud af huset vil fortsat have en høj prioritet, i det omfang det lader sig gøre. Der er kommet godt styr på opslagstavlen og det er naturligvis vigtigt, at forældrene husker at kikke på informationerne på denne, når de henter deres børn. De forældrerepræsentanter fra klasse, der var til stede på mødet, opfordrede generelt SFO en til at anvende ForældreIntra langt mere som en informationskanal, da formidlingen og status på fra SFO en til Forældregruppen om de mange tiltag og gode aktiviteter, der finder sted, er et klart forbedringsområde. 9. Mødetema: Status i forbindelse med ny skolestruktur samt oprettelse af et 3. spor på 7. klassetrin Jævnfør skolelederens beretning, der integrerede dette punkt i sin status. 10. Fastlæggelse af tema til foredrag på møde i Forældrerepræsentantskabet Det blev under nyt fra Trivselsudvalget i punkt 8 besluttet, at Antimobning er det næste tema, der vil være udgangspunkt for et fællesforedrag for alle interesserede forældre på skolen. Da det er et tema, der bl.a. vil være meget aktuelt for de kommende 7. klasser er det besluttet, at vente med dette foredrag til først i det nye skoleår, da der således vil være mulighed for at invitere disse og dermed understøtte integrationen af 7. klasserne. Endvidere giver det også mulighed for at lærergruppen på forhånd kan drøfte dette tema og understøtte et evt. mere strukturereret arbejde omkring antimobning i det kommende skoleår. 11. Eventuelt Madordning: Maj-Britt Rydendahl havde i forlængelse af en dialog på det forrige møde i Forældrerepræsentantskabet taget initiativ til at undersøge mulighederne for en madordning og der var således lejlighed til at få smagsprøver fra Dagens Mad (www.dagensmad.dk) Princippet bag en sådan ordning er 100% frivillig. Man bestiller maden inden kl. 7 om morgenen, og så bliver den leveret til skolen, pakket i køletasker, sorteret i klassekasse med navn på, og kan så udleveres sammen med mælken. Priserne ligger fra ca. DKK 8 til DKK 35 for et måltid afhængig af, hvilken menu man ønsker.

5 Tilbagemeldingen på smagsprøverne var, at der bestemt synes at være så bredt et udvalg, at det fint vil kunne dække de mange forskellige ønsker og krav, der er til en frokost. Der var derfor tilslutning til at lave en forsøgsordning i 3 måneder, såfremt der er interesse og opbakning hertil bredt blandt alle forældre og det samtidig kan koordineres i forhold til skolen. Yderligere information herom vil tilgå. Tilskud til socialt arrangement i klassen fra Forældrerepræsentantskabet Følgende klasser har søgt og fået bevilget tilskud til et arrangement i klassen, der kan styrke det sociale sammenhold jævnfør de rammer, der er gældende herfor: 0.A.- 0.B. - 2.B. - 3.A. - 3.B. 4.A. - 5.A. - 5.B. - 6.B. - 8.B. - 9.A. - 9.B. Beløbet per klasse vil givet antallet af ansøgere udgøre DKK 825 og vil kunne refunderes, ved henvendelse på kontoret, når kvitteringer medbringes. Bemærk, at beløbet ikke kan fordeles over flere arrangementer at omkostninger til is, slik og lignende ikke dækkes af dette tilskud. Ansøgningsfristen er hvert år den 31. december og ansøgningen sendes både til Forældrerepræsentantskabets Formand og Næstformand der også kan kontaktes for eventuelle spørgsmål. 16. april 2012, Carsten Sole, Pedersen, Mette Green Kjølbye og Sussie Lindgaard Johansen

6 Udvalg i Forældrerepræsentantskabet 2012 Festudvalg Majken Sletting Jeanne Sletting Kirsten Reinwaldt Skånegade 4, 1 tv Jacob Appels Allé 106 Adriansvej 16 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Mail: 7.B. Mail: 9.B Mail: reinwoldtyaoo.dk 9.B Sussie Lindgaard Johansen (hjælper) Nanette L.S. Christiansen (hjælper) Mette Green Kjølbye (hjælper) Gyldenlakvej 13, 3 th Backersvej 89 Ulrik Birchs Allé København S 2300 København S 2300 København S Tlf.: Tlf.: Tlf.l: Mobil: Mail: Mail: 4.A Mail: 2.B Torben Petersen (hjælper) Pernille C. Pedersen (hjælper) Karin Hansen (hjælper) Windsorvej 47 Sandkåsvej 10 Thingvalla Allé 42 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Mail: 9.A Mail: 8.A Mail: 6.B Erhvervsudvalg Mette Green Kjølbye (formand) Karin Hansen Christina Bengtsson Ulrik Birchs Allé 35 Thingvalla Allé 42 Adriansvej København S 2300 København S 2300 København S Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Mail: 2.B Mail: 6.B Mail: 8.B Nanette L.S. Christiansen Ioanna Hørup Petersen Backersvej 89 Peder Lykkes Vej København S 2300 København S Tlf.: Tlf.: Tlf.: Mail: 4.A Mail: 0.B Trivselsudvalg Sussie Lindgaard Johansen Kim Crillesen Niels Damgaard-Jensen Gyldenlakvej 13, 3 th Løjtegårdshaven 9, Øresund Parkvej 15, 1 tv Tlf.: Tlf.: Mobil: Tlf.: Tlf.: Mail: Mail: 2.B Mail: 3.A Snerle Jannsen Majbritt Rydendahl Mette Sørensen Englandsvej 23, 1 tv Peder Lykkes Vej 19, 1 th Bremensgade 60, København S 2300 København S 2300 København S Tlf Tlf Tlf Mail: 4.B Mail: 0.B Mail: 0.A Iben Demant Bengtsson Susanne Felland Camilla Wollf HF Elmebo 2 Otto Liebes Alle 14 Wibrandtsvej 12 Tlf Tlf Tlf.: Tlf.: Mail: 5.B/8.B Mail 1.B Mail: 5.A Lykke Drejer Hansen Stratfortvej København S Tlf.: Mail: 1.A

Referat af Skolekredsens generalforsamling. torsdag den 29. marts 2012.

Referat af Skolekredsens generalforsamling. torsdag den 29. marts 2012. Referat af Skolekredsens generalforsamling torsdag den 29. marts 2012. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. John Birkhøj valgtes som dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning. Birgit Adrian oplæste bestyrelsens

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej København V, den 14. januar 2015 Deltagere: Anette Dybdal Fenger formand (afbud) Henrik Mønsted Larsen næstformand Karen Grubbe forældrerepræsentant (afbud) Steffen Harpsøe forældrerepræsentant Catja Friis

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde 16. august 2012 Fremmødt: Marianne, Lis, Jesper J., Jesper H., Niels, Irene, Solveig, Klavs, Per & Lars Ordstyrer: Klavs Lind Mødeleder: Jesper Jespersen Referent: Lars Jacobsen 1.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse REFERAT Emne: Møde i skolebestyrelsen Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 31.01.12 konferencerummet 18.00 21.30 Deltagere Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth),

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/ kl ca på lærerværelset

Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/ kl ca på lærerværelset A LHOLM REFERAT SKOLEN Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/9 2009 kl. 17.00 ca. 21.30 på lærerværelset Til stede: Kim, Niels Jørgen, Michael, Susanne C., Susanne P., Jannick, Vagn, Ole, Vibeke og Martin

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Godkendt. 69/14 Orientering fra: a) elevrådsrepræsentanter Lasse (næstformand) og Jacob (formand) er valgt. Begge er fra 9. årgang.

Godkendt. 69/14 Orientering fra: a) elevrådsrepræsentanter Lasse (næstformand) og Jacob (formand) er valgt. Begge er fra 9. årgang. Nr. 8-2014 Skolebestyrelsesmøde Hærvejsskolen tirsdag den 23. september 2014 kl. 18.30 på Skovbrynet Forventet slut tidspunkt 21.15-21.30 Afbud: Susanne Holst Afbud næste møde: Fraværende: Sang: Lis Sang

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune:

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune: Strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelser i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede fokusområder.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby

Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby Rougsøvej 168 Ørsted den 12. oktober 2011 8950 Ørsted Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby 1 Forretningsordenens område Denne forretningsorden er gældende for bestyrelsen ved Ørsted Børneby.

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen Overenskomst 2015 Mellem Hovedbestyrelsen og Gruppebestyrelsen for... gruppe i Region... der påtager sig ansvaret for gruppens ledelse over for De grønne pigespejdere, erklærer at være bekendt med følgende

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 05.03.15 kl. 19.00 21.30 i mødelokalet, Nørre Nissum skole ******************************************************************************** Deltagere: Forældrerepræsentanter:

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-skoleleder-2006.02.16.htm. Dato. 16. februar 2006. Tid 9:00. Sted. Sæby Skole NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-skoleleder-2006.02.16.htm. Dato. 16. februar 2006. Tid 9:00. Sted. Sæby Skole NB. Page 1 of 8 Referat Skoleleder Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 16. februar 2006 9:00 Sæby Skole Referent Tommy Hammer Indholdsfortegnelse 1. Sundhed på skoleskemaet Åben sag 2. Danskkursus

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Forældresamarbejde ved overgangen fra 6. til 7. klasse

Forældresamarbejde ved overgangen fra 6. til 7. klasse Forældresamarbejde ved overgangen fra 6. til 7. klasse Håndbog til skolebestyrelsen. Håndbogen er resultatet af en målrettet indsats i skolebestyrelsen på Vigersted Skole siden 2003 omkring Forældreindsats

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Vedtægter for Skole og Forældre København

Vedtægter for Skole og Forældre København Vedtægter for Skole og Forældre København 1. Foreningens navn er Skole og Forældre, København under Landsforeningen Skole og Forældre. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Som medlemmer i Skole

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 2. oktober 2012 Nørre Alslev skole Skolebestyrelsen Nr. Alslev skole Referat for mødet Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 18.30 21.00 Blad nr. 129 Formandens initialer:

Læs mere

Referat af Skolekredsens generalforsamling. onsdag den 20. marts 2013.

Referat af Skolekredsens generalforsamling. onsdag den 20. marts 2013. Referat af Skolekredsens generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Kenneth Damkjer valgtes som dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning. Birgit Adrian oplæste bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe Grupperådsmøde tirsdag d. 24. november kl. 19.00 Referat: 1. Indledning Sang: Regnvejrsdag i november. 2. Orientering: Enhedslederne fortæller om status i enhederne, afholdte og kommende arrangementer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. august 2013 Fredagsbrev nr. 748 Næste uger: 26. august 27. august 29. august UU-besøg 7.- 8.kl. Stig kursus Forældremøde indskoling Bestyrelsesmøde Mærkedag: 24. august 27.

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-boligforening

Postfunktionærernes Andels-boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 09/06 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, klub i landsbyen Sengeløse børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Mål: At gøre overgangen nemmere og bedre for børnene, At

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X Skolebestyrelsen Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00 Sted: NSS, lærerværelset Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Jesper Daugaard, Per

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed.

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Nørrelandsskolen Skolebestyrelsens principper Vedtaget, juni 2009 Indledning: Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Et princip er en grundtanke, der rummer et

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

ÅDALSKOLEN Skolebestyrelsens beretning 2007-2008 Forord

ÅDALSKOLEN Skolebestyrelsens beretning 2007-2008 Forord ÅDALSKOLEN Skolebestyrelsens beretning 2007-2008 Forord Vi har i skolebestyrelsen igen valgt at udsende beretningen i trykt format. Beretningen er også lagt på skolens hjemmeside, så den senere kan findes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 12. juni 2013 Tidspunkt Sted 18.00 Spisning 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Mødeleder/klummeskribent Henning Larsen Fraværende

Læs mere

Referat fra møde i forældrerepræsentantskabet tirsdag den 1. november 2011

Referat fra møde i forældrerepræsentantskabet tirsdag den 1. november 2011 Oktober 2011 Referat fra møde i forældrerepræsentantskabet tirsdag den 1. november 2011 Dagsorden: a) Valg af dirigent b) Navneopråb c) Godkendelse af referat fra sidste møde d) Formanden beretning e)

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Forældremøder & Forældresamtaler

Forældremøder & Forældresamtaler Forældremøder & Forældresamtaler Skovvejens Skole 2015 FORORD Skovvejens Skole er en skole, der er fusioneret af to gamle skoler Egebjergsskolen og Højagerskolen i august 2015 og er blevet til Skovvejens

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Mammen Friskole Onsdag den 14. april kl i Mammen Forsamlingshus

Referat fra ordinær generalforsamling i Mammen Friskole Onsdag den 14. april kl i Mammen Forsamlingshus Referat fra ordinær generalforsamling i Mammen Friskole Onsdag den 14. april kl. 19.00 i Mammen Forsamlingshus I alt ca. 35 deltagere var mødt op til den første ordinære generalforsamling i Mammen Friskole.

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere