Khilafah- M A G A S I N E T Khilafah er et kulturelt og politisk magasin, der er baseret på den islamiske ideologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Khilafah- M A G A S I N E T Khilafah er et kulturelt og politisk magasin, der er baseret på den islamiske ideologi"

Transkript

1 Khilafah- M A G A S I N E T Khilafah er et kulturelt og politisk magasin, der er baseret på den islamiske ideologi Islams Holdning til Valg i det Sekulære Demokratiske System

2 Islams holdning til valg i det sekulære demokratiske system Indledning Muslimernes tilstand i nutiden præges ikke blot af, at de lever i ikke-islamiske samfund, men også at de ikke besidder deres unikke ideologiske tankegang, hvorfor forvirring og modsigelse meget ofte træder frem i deres holdninger, standpunkt, forståelse og adfærd. Besiddelse af den islamiske livsanskuelse og livsperspektiv på en klar, veldefineret og velargumenteret måde sikrer harmonien i muslimens personlighed, på sådan en måde, at man stadig er i stand til at tackle de udfordringer, byrder og trusler, vi står overfor, både lokalt og internationalt. At muslimens personlighed er harmonisk betyder, at ens følelser, handlinger og forhold såvel som ens meninger, tanker, målestokke og synspunkter er baseret på den islamiske livsanskuelse. Et simpelt eksempel på en sådan uharmoni, vi alle sanser i dagligdagen, både blandt muslimerne i den islamiske verden og muslimerne i Danmark, er, når en muslim refererer til profeten Muhammads (saaws) budskab, Islam, altså Quran og Sunnah, i spørgsmål om salah (bøn) eller sawm (faste). Det vil sige, at denne muslim forbinder sine handlinger i denne sammenhæng til sin iman (absolutte overbevisning) på, at Allah (swt), Skaberen, er den eneste, der har ret til og fortjener at blive tilbedt, samt den eneste, der har ret til at lovgive. Derfor adlyder vi Allah og refererer til de åbenbarede tekster i Quran og Sunnah for derigennem at finde måden, Allah (swt) vil have os til at tilbede Ham på. Selvsamme person vil meget ofte ikke referere til profeten Muhammads budskab, trods påstanden om at have iman på hans budskab (Islam) og profetskab, samt påstanden om at Islam er fuldkommen og omfatter alle livets affærer. Tværtimod

3 vil vedkommende referere til Rousseau og Montesquieu inden for politik og disses tilhængere af politikere, tænkere og jurister, altså tilhængere af den kapitalistiske ideologi. Med andre ord refererer muslimen til det demokratiske system og parlamentarisme. Konsekvensen er, at muslimens handlinger i praksis afkræfter og underminerer vedkommendes påstand om iman. Må Allah beskytte os alle mod dette. I vor bestræbelse på at tilegne os og skabe den ideologiske tankegang hos muslimerne, som er kernen og essensen i arbejdet for oprejsningen af den islamiske ummah, vil vi i denne sammenhæng behandle et meget aktuelt og for mange uklart spørgsmål: Hvad er Islams holdning til deltagelse i valg under det sekulære kapitalistiske system? Dette spørgsmål dækker over og relaterer sig til en række detaljer og underspørgsmål, som er nødvendige at opklare og forholde sig til, for således at man sikrer sig den dybe forståelse af sagen og når frem til en grundfæstet ren islamisk holdning, man med sikkerhed vil stå til ansvar for hos Allah (swt) på Opstandelsesdagen. Punkterne er som følgende: 1. Realiteten af og Islams holdning til demokratiet. 2. Realiteten af og Islams lov om valg. 3. Parlamentets opgaver og myndigheder og Islams love herom. 4. Kommunens (og amtets) opgaver og funktioner og Islams love herom. 5. Islams lov omkring medlemskabet af og stemmen på ikkeislamiske partier. 6. Det politiske engagement og aktivitet på basis af Islam.

4 Inden behandlingen af ovenstående punkter skal vi være opmærksomme på metoden, vi skal benytte os af under behandlingen af dette spørgsmål. Det er et fastlagt princip i læren om det islamiske jurafundament (Usul-ul-Fiqh), som er udledt af shari ah-teksterne, at forståelsen af Islams holdning til og udledningen af Islams lov omkring et spørgsmål skal gennemgå tre faser: 1. At afklare spørgsmålets realitet dybt, præcist og fyldestgørende, 2. At studere de relaterede tekster og derefter udlede den islamiske lov (hukm sharii), 3. At iværksætte loven over spørgsmålets realitet. 1. Realiteten af og Islams holdning til demokratiet Begrebet demokrati betyder folkestyre og stammer fra det græske demos kratos. De europæiske tænkere og filosoffer etablerede og proklamerede et demokratisk system som modstykke til kirkestyret og enevældet. I deres terminologi betyder demokratiet folkets styre ved sig selv, af sig selv og for sig selv. Det vil sige, at folket nedfælder lovene og implementerer dem til fordel for sig selv. Kernen i det demokratiske system er, at folket, og ikke Gud, kirken eller kongen, besidder suveræniteten, altså retten til at nedfælde love og systemer. Dermed er det folket, der afgør, hvad der er legalt og illegalt, ret og slet, strafbart og ustrafbart. Da dette ikke kunne lade sig gøre i praksis, opfandt filosofferne ideen om det repræsentative demokrati, altså indirekte demokrati, hvor folket opgiver deres ret, og i stedet vælger et antal parlamentsmedlemmer, der på folks vegne vedtager forfatningen og nedfælder love i en vis valgperiode. På samme måde udøver folket implementeringen af lovene gennem en regering, som

5 nyder flertallets tillid i parlamentet, og/eller gennem direkte valg af præsidenten eller ministerpræsidenten. Det er ikke meningen med denne tekst at diskutere demokratiet som en ide og som et politisk system, at modbevise det rationelt i detaljer eller at bekræfte, hvor utopisk demokratiet er. Det er ligeledes heller ikke hensigten her at opklare, at det ikke er folket, ej heller flertallet, der styrer og nedfælder lovene, men et mindretal, eliten, eller at vise hvor inhumant det er, at en elite af jurister, politikere og interessefolk nedfælder lovene og tvinger millioner af mennesker til at rette sig efter dem, eller at klargøre at det faktisk er kapitalhaverne, der er de virkelige magthavere i de demokratiske samfund. Det er heller ikke meningen at vise, hvor modstridende det demokratiske system er med Islam i helhed og detaljer. Meningen er blot at understrege, at det modstrider Islam. Det demokratiske system, med folks suverænitet som grundlag, er fuldstændigt i modstrid med Islam. Principielt fordi suveræniteten i Islam tilhører Shariah, dvs. Allahs love inkluderet i Quran og Sunnah, og fordi det demokratiske system udspringer fra den kapitalistiske ideologis livsanskuelse, sekularismen -religionens eller de guddommelige loves adskillelse fra livet, herunder stat, politik og jura. Allah (swt) siger: Det tilkommer alene Allah at nedfælde love. (OQM. Yusuf:40).

6 Og Han er Den, som er ilah (Den Tilbedte) i himlen og ilah på jorden. (OQM. Al-Zukhruf:84). 2. Realiteten af og Islams lov om valg At vælge betyder sprogligt at beslutte sig for nogen el. noget blandt flere muligheder. Politisk er der tale om, at folk vælger deres repræsentanter, som fremfører og udtrykker folks synspunkter, sager og interesser. Inden for det sekulære demokratiske system har man i de kapitalistiske lande udviklet et valgsystem, hvorigennem folk udøver deres suverænitet gennem at vælge kandidater til parlamentet, der på folks vegne nedfælder lovene. Muslimerne bliver lige som andre nationer i verden, især de undertrykte nationer, udsat for intensiv manipulation og misvisning. De tror, at demokratiet betyder at vælge eller at stemme. Derfor lykkedes det for de vestlige kolonimagter at snyde mange muslimer og lade dem tro, at demokratiet er foreneligt med Islam. Valg er en proces, hvor man stemmer på nogle personer, som på ens vegne skal foretage nogle opgaver. Valg er dermed en bestemt fremgangsmåde, hvorigennem folk vælger deres repræsentanter. Ifølge Shariah er det tilladt at benytte sig af valg i sig selv. Det hører under det, som i Shariah kaldes for wakalah, dvs. fuldmagt, som betyder at give tilladelse til at handle på en andens vegne.

7 Altså en form for bemyndigelse. Shariah-lovene har fastlagt, at det er legalt at indgå denne form for kontrakter, hvor en myndig person vælger eller udpeger en anden, der på sine vegne får bemyndigelse til at udføre nogle opgaver med den betingelse, at opgaverne er legale ifølge Shariah. Allahs Sendebud (saaws) sagde under mødet med den muslimske Medina-delegation, som var på 75 personer, og som kom for at drøfte Profetens udvandring fra Mekka til Medina for at overtage magten der: Udnævn for mig tolv naqib (fuldmægtige) fra iblandt jer, der besidder fuldmagt over hele deres folk. Derfor kan vi muslimer godt benytte os af valg som en fremgangsmåde for at vælge repræsentanter til Ummah-rådet i Khilafah-staten, og som på folks vegne bliver bemyndiget til den opgave at overvåge regenterne og stille dem til regnskab for deres implementering af de islamiske love og varetagelse af folks affærer indenrigs og udenrigs. Hvad angår Islams holdning til at deltage i valget af eller at stemme på kandidater til et demokratisk parlament, diskuterer vi i næste afsnit. 3. Parlamentets opgaver og myndigheder og Islams love herom I det demokratiske system er der fastlagt et princip om tredeling af magten: Den lovgivende magt, som er parlamentet, den udøvende magt, som er regeringen, og den dømmende magt, som er domstolene. Parlamentet i det demokratiske system har fire myndigheder og opgaver:

8 a. At nedfælde love og vedtage lovforslag, der bliver fremsat af parlamentarikerne eller regeringen. b. At give tillid til regeringen ved flertallets stemmer og at godkende de indgåede traktater. c. At vælge præsidenten eller ministerpræsidenten og/eller begrænse kandidaterne til disse poster. d. At stille regeringen, de forskellige ministerier og deres underliggende institutioner til regnskab, samt at overvåge disses overholdelse af lovene og varetagelse af folks affærer. Parlamentet er den lovgivende magt i det demokratiske system, som bygger på det fundament, at folk har suveræniteten, hvorimod det i Islam er Shariah, der har suveræniteten. I Islam er det fuldstændigt forbudt at nedfælde love eller deltage i en proces, hvor man stemmer på forslag inden for lovgivningen, som alene tilkommer Allah (swt): Det tilkommer alene Allah at nedfælde love. (OQM. Yusuf:40). Og sig ikke det, jeres tunger falskeligt ytrer: Dette er tilladt, og dette er forbudt, så at I opdigter løgn mod Allah, thi de, der opdigter løgn mod Allah, skal ikke have held med sig. (OQM. Al-Nahl:116).

9 Er det da en lovgivning fra jahiliyyah (tiden før Islam), de ønsker? Og hvem er bedre til at fælde lov end Allah for et folk, der har imans vished. (OQM. Al-Maidah:50). Dermed må en muslim ikke deltage i en proces, hvor man nedfælder love, eller anerkende, at andre end Allah (swt) har retten til at nedfælde love. I trosbekendelsen, shahadah, som er indgangen til Islam, erklærer muslimen: Der er ingen ilah foruden Allah, (og) Muhammad er Allahs Sendebud. Ordet ilah betyder den der fortjener og har retten til at blive tilbedt. Det vil sige, at muslimen benægter i sin erklæring af iman, at ingen person, idol, lovgivende forsamling eller andet har ret til eller må tilbedes, foruden Allah (swt). Endvidere erklærer man, at Muhammad (saaws) er Allahs profet og sendebud, hvilket vil sige, at alene Muhammad har fået åbenbaring, som er Quran og Sunnah, hvori Allah (swt) har meddelt os de love og regler, vi skal tilbede Ham igennem og organisere vores livsaffærer ifølge. At mennesker, herunder jurister eller politikere, nedfælder love betyder at bestride en ret, som alene tilkommer Allah (swt). Det betyder faktisk også, at befolkningen tilbeder disse mennesker ved at adlyde og rette sig efter disse lovgiveres lovgivninger. Den islamiske aqeedah (livsanskuelse), de islamiske tanker og de islamiske love fastlægger, at mennesker skal tilbede deres Skaber og ikke andre eller andet såsom en idol, en konge, en pave, et parlamentsmedlem, en præst, en rabbiner, en engel eller en profet.

10 I virkeligheden er formålet med hele det islamiske budskab (også tidligere budskaber), som Allah (swt) har åbenbaret, at få folk væk fra at tilbede andre eller andet end Allah, samt at kalde folk til at tilbede Ham alene ved at adlyde og iværksætte Hans åbenbarede love og systemer, hvormed de organiserer alle deres livsaffærer som individer, stat og samfund og behandler alle deres problemer med Allahs system. Allah (swt) siger: Og Vi opvakte visselig et sendebud blandt ethvert folk, som forkyndte: Tilbed Allah og sky enhver taghut (kufrlovgivning). (OQM. Al-Nahl:36). Og Vi sendte ikke før dig noget sendebud, uden at Vi åbenbarede til ham: Der er ikke nogen ilah undtagen Mig, tilbed derfor Mig alene. (OQM. Al-Anbiya:25). Den muslim, der deltager i lovgivningsprocessen begår en stor synd og forbrydelse, da man bestrider en ret, som alene Allah (swt) besidder, nemlig at nedfælde love.

11 Hvis den pågældende muslim deltager i nedfældningen af lovene og samtidig mener, at det er legalt at gøre dette, så er man ikke længere en muslim, men kafer, da dette nedbryder et fundament i iman, som er, at alene Allah har retten til at lovgive, hvilket er fastlagt i bl.a. ovenstående entydige ayat (Quran-vers). Muslimen må heller ikke give tillid til en regering, hvis opgave er at implementere og varetage folks affærer ifølge en menneskeskabt forfatning eller menneskeskabte love, som parlamentet vedtager. Det skyldes, at give tillid til sådan en regering betyder, at muslimen anerkender og er tilfreds med kufr-lovene og bemyndiger regeringen til at implementere disse kufr-love. Hvis vedkommende giver tillid til en demokratisk regering, så begår man en stor synd. I tilfælde af, at man samtidig mener, at de menneskeskabte love vedkommende giver tillid på basis af er retfærdige, og at Allahs love er uretfærdige, ugyldige eller umoderne osv., så er man ikke længere muslim, men kafer. Allah (swt) siger: Og de, der ikke styrer med det, Allah har åbenbaret, er da de vantro (kuffar). (OQM. Al-Maidah:44). Har du ikke set dem, som påstår, at de har iman på det, som er åbenbaret til dig, og det, som er åbenbaret før dig? De ønsker at tage taghut (kufr-lovgivning) til dommer, skønt det dog blev pålagt dem at forkaste den. Og Satan ønsker at vildlede dem i en stor vildfarelse. (OQM. Al- Nisaa:60).

12 Det er også haram for muslimen, om end man er i parlamentet eller udenfor, at vælge eller stemme på en præsident eller ministerpræsident på det grundlag, at vedkommende implementerer en menneskeskabt forfatning og menneskeskabte love. Det skyldes at muslimen derved accepterer, at man styrer med kufr-love, som er fuldstændig haram, som nævnt ovenfor. At muslimen deltager i overvågningen af en regering, hvis opgave er at implementere en menneskeskabt forfatning og menneskeskabte love, er også haram. Det er haram ud fra den vinkel, at parlamentsmedlemmets opgave her er at sikre, på folks vegne, at regeringen overholder grundloven og lovene, der er vedtaget i parlamentet, hvilket helt klart er haram, da muslimen ikke må sørge for eller sikre, at andre implementerer kufr-love. At gøre dette indebærer tydeligvis, at muslimen anerkender den menneskeskabte forfatning og de menneskeskabte love, som stiller regeringen til regnskab på basis af, når regeringen afviger fra lovene eller forsømmer overholdelsen af disse. Beviset herpå er de ovenstående ayat, som forbyder at implementere eller at anerkende implementeringen af kufr-love, altså andre lovgivninger og systemer end de islamiske, som er udledt fra Quran og Profetens Sunnah, som er lovgivningskilderne i Islam. Alle disse myndigheder og opgaver, som parlamentet har, er illegale og forbudte i den islamiske lovgivning, Shariah. At beskæftige sig med disse ting nærmer vedkommende til grænsen af iman, hvor man risikerer at blive kafer, hvis ens overbevisning følger ens handlinger. På dette grundlag er det haram (forbudt) for muslimerne at lade sig opstille som kandidater til parlamentsvalget, om end man gør

13 det som uafhængig kandidat eller som medlem af et af de tilstedeværende partier. Det er også haram for muslimerne at stemme på kandidaterne til parlamentsvalget, om end disse kandidater er muslimer eller ikkemuslimer, og uanset om disse stiller op til parlamentsvalget som uafhængige kandidater eller som medlemmer af et parti. Muslimerne må heller ikke deltage i vedkommendes valgkamp eller yde en hvilken som helst form for støtte eller hjælp, om end det er finansielt, fysisk eller andet. Muslimerne må heller ikke lykønske sådan en person, der begår en stor haram, hvis han(/hun) vinder, men tværtimod har muslimerne pligt til at give råd til vedkommende om at afholde sig fra at stille op til parlamentsvalget, afvise hans handlinger og kritisere ham for hans syndige handling, og hvis han insisterer, må man advare folk imod ham. Som vi gjorde det klart ovenfor er det ikke selve valget eller valgdeltagelse, der er haram, men netop det at stemme på en parlamentskandidat, hvormed man bemyndiger kandidaten til at foretage sig og udføre en syndig handling, er haram. Det er således, at det, som muslimen ikke selv må gøre, må han heller ikke vælge, stemme på eller bemyndige en anden til at udføre. Det samme gælder i alle de illegale handlinger, aktiviteter eller transaktioner, eksempelvis at begå zina (hor), drikke khamr (alkohol), stjæle, dræbe eller handle med riba (rente). Allah (swt) siger:

14 Men bistå hinanden i retskaffenhed og taqwa (gudsfrygt), og bistå ikke hinanden i synd og overtrædelse, og frygt Allah, thi Allah er streng til at straffe. (OQM. Al-Maidah:2). 4. Kommunens (og amtets) opgaver og funktioner og Islams love herom. Vi vil i dette afsnit diskutere Islams holdning til kommune og amtsvalget. Både kommunen og amtet fungerer som administrationer under de forskellige ministerier. Kommunen ledes af kommunalstyrelsen, også kaldet byrådet eller borgerrepræsentationen, hvorimod amtet ledes af amtsrådet. Nogle kommuner etablerer lokaludvalg og bydelsråd, som får tildelt kommunale opgaver. Kommuner og amter har principielt samme funktion med opdelte opgaver og myndigheder, og derfor hedder amterne i den danske lovgivning amtskommuner. Begge hører under det, man kalder kommunalstyre. Det er således, at amtets opgaver og myndigheder er mere overordnede end kommunens. Eksempelvis har amterne ansvaret for administrationen af sygehuse og trafiksikkerhed, hvorimod kommunerne bl.a. har ansvaret for ældreomsorg og miljø. (Jf. evt. bogen Kommunalt Folkestyre, kapitel 1, 5 og 9). Da både primærkommuner og amtskommuner har den samme principielle funktion og samme lov i henhold til Islam, vil vi derfor kun omtale kommunen. Kommunen i det sekulære demokratiske system har en udøvende og administrativ funktion og består normalt af en kommunalbestyrelse, et økonomiudvalg og stående udvalg som miljøudvalget, det sociale udvalg, skole og kulturudvalget og det tekniske udvalg. Kommunen har den opgave at sørge for driften

15 af biblioteksvæsen, skolevæsen, miljøtilsyn, lokalplanlægning, børneinstitutioner osv. Kommunen beskæftiger sig også med beskatningsopgaver, lånoptagelse og integration af muslimerne i det danske samfund. Vi gjorde det klart i det foregående, at det sekulære demokratiske system deler magten i tre: Den lovgivende magt, som er parlamentet, den udøvende magt, som er regeringen, og den dømmende magt, som er domstolene. Parlamentet nedfælder og vedtager lovene, hvor regeringen og domstolene har den opgave at implementere dem. Muslimen må derfor slet ikke beskæftige sig med disse opgaver. Men hvad de kommunale opgaver angår, så forholder det sig således, at muslimen godt må bestride en post eller et job inden for det kommunale arbejde, i tilfælde af at hans/hendes opgave er administrativ. Forstået på den måde, at det er selve posten, stillingen og jobbet, der afgør om muslimen ifølge Shariah godt må eller ikke må besidde den pågældende post eller stilling. Eksempelvis, hvis det drejer sig om en stilling inden for det kommunale miljøudvalg eller det tekniske udvalg, så er det tilladt ifølge Shariah for muslimen. Hvorimod en stilling i kommunen, kommunalstyrelsen eller andre kommunale udvalg, hvor muslimen skal beskæftige sig med lånoptagelse med renter (riba), drift eller tilsyn med bordeller eller prostitutionsklubber, er absolut forbudt for muslimen. Et andet aktuelt eksempel er at integrere og sammensmelte muslimske voksne, unge og børn i samfundet, hvilket den nye integrationslov har givet kommunerne til opgave at sørge for. Her er det ikke meningen at diskutere spørgsmålet omkring integration, hvad det er, hvad det gå ud på eller hvordan muslimerne skal forholde sig til det. (Spørgsmålet om integration behandles i en selvstændig artikel). Med integration menes der her

16 at få muslimerne, voksne, unge og børn, til at acceptere, optage og adoptere de vestlige værdier, traditioner, kultur og normer, samt at tage afstand fra islamiske tanker, love og normer, hvilket i sidste ende fører til, at muslimerne mister deres iman på Islam, deres islamiske kultur og identitet. Meningen med det overdrevne fokus på at lokke kandidater med muslimske navne og baggrund til det kommende valg er netop at udnytte disse kandidater fra kommunens side til at bane vejen for og hjælpe til med at integrere muslimerne, da disse kandidater lettere vil kunne kommunikere med, misvise og manipulere muslimerne. Derfor skal den muslim, som har tænkt sig at stille op, opfylde følgende principielle krav: a. At være en bevidst muslim med den islamiske personlighed. Det vil sige, at vedkommende skal være i besiddelse af en islamisk tankegang og have kultiveret sig med de islamiske tanker og love, altså tænke islamisk på basis af den islamiske aqeedah og i henhold til de islamiske målestokke, samt overholde halal og haram princippet. b. At være fuldstændig klar over, hvad de kommunale opgaver og myndigheder består i, og studere de relevante islamiske love og regler herom. c. At begrænse sin beskæftigelse til de administrative opgaver, som Islam tillader, at man arbejder med under et ikke-islamisk system. d. At stille op som uafhængig, altså ikke som medlem af et ikkeislamisk parti eller på et ikke-islamisk partis valgliste.

17 e. At begrænse sine aktiviteter under valgkampen til legale aktiviteter og udtalelser og ikke proklamere uislamiske tanker, værdier eller politikker. På nuværende tidspunkt er situationen således, at ingen af de muslimer, som stiller op til kommunalvalget, opfylder kravene. De opstillede personer med muslimske navne og islamisk baggrund viser klart i flere anledninger det modsatte. Det er en ren karriere og personlige interesser, der er motivet, og alle kandidaternes aktiviteter og udtalelser viser tydeligt, at de ikke tager udgangspunkt i Islam og de islamiske love, men tager udgangspunkt i og handler ud fra ikke-islamiske, altså kufr, tanker, love, normer og målestokke. Derfor er de syndige og må fra muslimernes side ikke få nogen tillid, opbakning eller nogen form for støtte. Muslimerne må ikke stemme på en person, der ikke opfylder de krav, som Islam fastsætter, for ellers vil man vælge og bemyndige en person til at begå haram og beskæftige sig med illegale opgaver på ens vegne, hvilket vil sige, at man tager del i ansvaret og bliver syndig. 5. Islams lov omkring medlemskabet af og stemmen på ikke-islamiske partier En af de sygdomme, som muslimerne er blevet ramt af, er, at de er begyndt at gruppere sig og tilmelde sig partier, organisationer og foreninger, der bygger på kufr, dvs. på grundlag af kufr-ideer og -mål, såsom nationalisme, socialisme, patriotisme, demokrati, frihedstanken og integrationen af muslimerne i de vestlige samfund. Det er fuldstændig forbudt for enhver muslim - mand og kvinde - at adoptere eller kalde til disse ideer. Det er også forbudt for enhver muslim at støtte eller være medlem af en

18 gruppe, organisation, forening eller et parti, der adopterer og kalder til en af de ovennævnte ideer. Allah (swt) siger: Disse kalder til (helvedes) ild, men Allah kalder til paradiset og tilgivelse efter Sin vilje. (OQM. Al-Baqarah:221). Det er fordi Allah er sandheden, og fordi det, de påkalder ved siden af Ham, er falskheden, og fordi Allah er den Ophøjede, den Store. (OQM. Al-Hajj:62). Den, der søger en anden deen end Islam, så vil det ikke blive accepteret fra ham, og han vil på dommedagen være blandt taberne. (OQM. Aal-Imran:85).

19 Denne ayah siger klart, at Allah (swt) ikke accepterer, at mennesket adopterer en livsanskuelse og levemåde, andet end dem Islam er kommet med, og Allah advarer dem, der gør det med, at de vil få en hård straf på Opstandelsesdagen. Ordet 'deen' betyder den livsanskuelse og levemåde/lovgivning, man antager og følger i sit liv. Allah (swt) siger også: Alt det, som Sendebudet har bragt jer, skal I tage imod, og alt det, som han har forbudt jer, skal I afvige fra, og frygt Allah, for Allah straffer meget hårdt. (OQM. Al-Hashr:7). Dvs. alt det, som Allahs Sendebud (saaws) ikke er kommet med, må vi aldrig tage imod, kalde til eller anerkende, simpelthen fordi det er kufr, uanset om det drejer sig om systemer, ideer, ideologier, religioner, traditioner eller sædvaner. 6. Det politiske engagement og aktivitet på basis af Islam Allah (swt) har pålagt muslimerne at kalde til Islam, påbyde maruf (det rette) og forbyde munkar (det slette) og stille regenten til regnskab, og ligeledes har Han (swt) pålagt dem at oprette politiske grupperinger, der som værende grupperinger kalder til Islam, påbyder maruf og forbyder munkar. Allah (swt) siger:

20 Og lad der blandt jer være en gruppe, der kalder til det gode (Islam), og som påbyder maruf og forbyder munkar. (OQM. Aal-Imran:104). Dermed befaler Han (swt) muslimerne til at sørge for oprettelsen af en gruppe, der kan beskrives som en gruppe, der foretager to opgaver: At kalde til Islam, og at påbyde maruf og forbyde munkar. Denne befaling er obligatorisk, da opgaven, som gruppen skal foretage, ifølge verset, er en forpligtelse for muslimerne at udføre, hvilket er bekræftet i mange vers og ahadith (Profetens udtalelser). Dermed er det et kendemærke (qarina), der påpeger, at befalingen om at oprette en gruppe er obligatorisk. Opgaverne, som gruppen er pålagt, er en illustration af det, som gruppen skal foretage, og dermed en beskrivelse af den gruppe, som skal oprettes. Og for at gruppen skal være i stand til at iværksætte og fortsætte med at arbejde som en gruppe, så er der visse krav, som den skal opfylde. Det, der udgør en gruppe, er tilstedeværelsen af et bånd imellem dens medlemmer, der gør dem til en krop eller en helhed. Og det, der sikrer, at gruppen fortsætter med at arbejde som en gruppe, er tilstedeværelsen af en amir (leder), som skal adlydes. For Shariah har forpligtet enhver gruppe, der består af tre medlemmer eller derover, at udnævne en amir. Profeten (saaws) siger: Det er

21 ikke tilladt, at tre personer har et gøremål på jorden, uden at have udnævnt en amir over sig. De to egenskaber, som er tilstedeværelsen af et bånd i gruppen og tilstedeværelsen af en amir, der adlydes, viser, at verset, hvor Allah (swt) siger: Og lad der blandt jer være en gruppe, betyder, at der iblandt jer skal være en gruppe, som har et bånd, der binder dets medlemmer, og som har en amir, der adlydes. Dette er gruppen, grupperingen, partiet, foreningen eller hvad end man ellers kan kalde en gruppe, der opfylder de krav, der gør den til en gruppe og sørger for, at den forbliver en gruppe, når den udfører sine opgaver. Dermed forstår man, at verset er et påbud om at oprette partier, grupperinger, foreninger, organisationer o. lign. Versets påbud om oprettelsen af en gruppe er et påbud om at oprette politiske partier, da verset har fastlagt gruppens opgaver, der består i at kalde til Islam, påbyde maruf og forbyde munkar. Opgaven om at påbyde maruf og forbyde munkar er generel, så den omfatter at påbyde regenten maruf og forbyde ham munkar. Det vil sige at stille regenten til regnskab, hvilket er et politisk arbejde, som politiske partier foretager, og det er et af de vigtigste opgaver, som politiske partier foretager. Derfor påpeger verset oprettelsen af politiske partier, der kalder til Islam, påbyder maruf, forbyder munkar og stiller regenterne i

22 den islamiske verden til regnskab, for hvad de foretager sig af opgaver og handlinger. Verset påpeger også, at disse partier skal være islamiske, baserede på den islamiske aqeedah og adoptere Shariah-lovene. Partierne må ikke være kommunistiske, socialistiske, kapitalistiske, patriotiske eller nationalistiske, og de må ikke kalde til demokrati, sekularisme eller frimureri. Og de må ikke basere sig på andet end den islamiske aqeedah eller adoptere andet end Shariah-love. Dette ses af verset, der fastlægger partiernes opgaver, hvilket er en beskrivelse af partierne. Disse opgaver er at kalde til Islam, påbyde maruf og forbyde munkar, og den, der udfører disse opgaver, skal som pligt bære Islam, basere sig på det islamiske fundament og adoptere de islamiske love. Og de, der grupperer sig på basis af kommunismen, socialismen, kapitalismen, demokratiet, sekularismen, frimureriet, patriotismen, nationalismen eller regionalismen kan ikke være baserede på det islamiske fundament, bære Islam eller have adopteret de islamiske love. De vil udelukkende være baseret på et kufr (hedenskab) fundament, og grupperet på basis af kufr-tanker. Derfor er det ikke tilladt for muslimerne at gruppere sig på basis af kommunismen, socialismen, kapitalismen, demokratiet, sekularismen, frimureriet, patriotismen, nationalismen eller noget som helst andet end Islam. Disse partier skal være offentlige og ikke hemmelige, for kaldet til Islam, påbud af maruf og forbud af munkar, at stille regenten til regnskab og at arbejde på overtagelsen af magten i muslimernes hjemlande gennem ummah skal foregå offentligt. Partiernes handlinger må ikke være af materiel art, for deres opgaver er verbale. De skal kalde til Islam verbalt, påbyde maruf og forbyde munkar verbalt. Derfor skal partiernes

23 fremgangsmåder være fredelige. De må ikke benytte sig af våben, ej heller må de anvende vold som en fremgangsmåde, da det at gribe til våben mod regenterne ikke er tilladt ifølge de beretninger, der omhandler dette. Derfor skal kan påbuddet om maruf, forbuddet mod munkar og at stille regenten til regnskab foretages uden at føre våben imod dem, og derfor skal det foregå ved hjælp af fredelige fremgangsmåder, og materielle fremgangsmåder forbydes. Til sidst beder vi Allah (swt) vise os sandheden som sandhed og hjælpe os med at holde fast på den, og at vise os falskheden som falskhed og hjælpe os med at afholde os fra den. Vi beder Ham (swt) skænke os en grundfæstet sejr med etableringen af Khilafah-staten, som vil genoptage implementeringen af Allahs love i staten og samfundet, forene muslimernes ord og muslimernes lande, beskytte muslimernes blod, ære, helligdomme og ressourcer, lede den islamiske ummah til at bære det islamiske kald til hele verden på det internationale plan, så ummah får sin ledende rolle og status iblandt nationerne tilbage.

24 Årgang Al-Khilafah Publikationer w w w. k h i l a f a h. d k

Behovet for Sendebud

Behovet for Sendebud Behovet for Sendebud Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide,

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI I midten af det sidste århundrede førte Vesten en kulturel og intellektuel invasion i den islamiske verden, som skulle være et alternativ til den flere århundrede

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Islams opfattelse af stat og samfund

Islams opfattelse af stat og samfund Islams opfattelse af stat og samfund Definitionen af Islam Allah har nedsendt det Islamiske budskab, hvis fundament er livsanskuelsen, der udtrykkes i sætningen: "Der er ingen ilah foruden Allah, Muhammad

Læs mere

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Bismillahir Rahmanir Raheem Mange mennesker har påstået, både førhen og i de moderne tider, at Qur anen indeholder videnskaber, industri og opfindelser osv. De

Læs mere

Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne

Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne At være Da awa aktivist er Profeternes opgave. Det er en af de bedste og mest ærværdige gerninger. Allah (swt) sagde: Hvem er bedre end

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Identitet og autenticitet

Identitet og autenticitet Indhold Forord: Identitet og autenticitet 9 1. Forvandlende kendskab til jeg et og Gud 15 2. At lære Gud at kende 29 3. De første skridt mod at lære sig selv at kende 43 4. At kende sig selv som man virkelig

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Islams Entydige Holdning Til Demokrati

Islams Entydige Holdning Til Demokrati Islams Entydige Holdning Til Demokrati Demokratiet modstrider Islam i bund og grund, hvad angår kilden, hvor den udgår fra, livsanskuelsen den udspringer fra og med de tanker, begreber, værdier og idealer,

Læs mere

VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 15

VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 15 VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 15 1. BRUG DEMOKRATIET Medarbejderforeninger På mange arbejdspladser med 5 DJ medlemmer eller flere, er der oprettet en medarbejderforening (standardvedtægter for medarbejderforeninger,

Læs mere

02-01-2014 Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret Eksamens nr.: 274

02-01-2014 Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret Eksamens nr.: 274 Litteratur: Zahle, Henrik, Dansk Forfatningsret, Studieudgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2013, herefter henvist til som HZ. Sørensen, Nielsen og Danielsen, Uddrag af EU-Retten, 6. udgave, Jurist-

Læs mere

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Principperne i denne erklæring angiver retningen for FOAs videre strukturelle og demokratiske udvikling.

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Indhold. Idégrundlag - hvad er det? Arbejdsmarkedsorganisation på et kristent grundlag. Værdighed. Fællesskab. Engagement og ansvar

Indhold. Idégrundlag - hvad er det? Arbejdsmarkedsorganisation på et kristent grundlag. Værdighed. Fællesskab. Engagement og ansvar Vores idégrundlag 3 Indhold Idégrundlag - hvad er det? Arbejdsmarkedsorganisation på et kristent grundlag Værdighed Fællesskab Engagement og ansvar Potentiale og begrænsninger 4 6 8 10 12 14 4 Idégrundlag

Læs mere

DEN MUSLIMSKE KVINDES PÅKLÆDNING

DEN MUSLIMSKE KVINDES PÅKLÆDNING DEN MUSLIMSKE KVINDES PÅKLÆDNING Indledning Den muslimske kvindes påklædning hersker der stadig stor forvrængning og uvidenhed omkring. Orientalister og andre islamfjendske mennesker påstår på en forvrængende

Læs mere

Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale

Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale Så er vi kommet til dagens højdepunkt, som jeg ved, alle har glædet sig til. Ja, jeg joker, og faktisk også lidt med urette. For jeg ser de vedtægtsændringer, som

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige

Læs mere

2.søndag efter II. Sct. Pauls kirke 10. april 2016 kl. 10.00. Salmer: 2/434/219/482//662/439/458/675

2.søndag efter II. Sct. Pauls kirke 10. april 2016 kl. 10.00. Salmer: 2/434/219/482//662/439/458/675 1 2.søndag efter II. Sct. Pauls kirke 10. april 2016 kl. 10.00. Salmer: 2/434/219/482//662/439/458/675 Åbningshilsen Kl. 11.30 er der kirkefrokost og kl. 12.15 fortsætter denne kirkedag. Vi skal markere

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

DEN SANDE MUSLIM www.ahlu-tawheed.com

DEN SANDE MUSLIM www.ahlu-tawheed.com DEN SANDE MUSLIM Denne bog er oversat af og kan frit kopieres og distribueres, da vores eneste formål er at formidle Tawheed og oplyse folk om Islam s grundlæggende principper. 3 Indholdsfortegnelse Islam...

Læs mere

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd?

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd? Oplæg til debat Hvem mangler i jeres menighedsråd? Menighedsrådsvalg 2016 Indledning Til efteråret skal der vælges nye kandidater til menighedsrådene i hele landet. Mange steder betyder det, at der skal

Læs mere

Ældrerådets sammensætning

Ældrerådets sammensætning Side 2 Side 3 Forslag til vedtægtsændringer Vedtægt for Ældrerådet i Københavns Kommune 1. Ældrerådet er nedsat i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33. Formål

Læs mere

FN s børnekonvention og dansk national ret

FN s børnekonvention og dansk national ret Impossibilium nihil obligatio FN s børnekonvention og dansk national ret Børns rettigheder og samvær med forældre FN s børnekonvention siger i artikel 9: 3. Deltagerstaterne skal respektere retten for

Læs mere

Victor, Sofia og alle de andre

Victor, Sofia og alle de andre Victor, Sofia og alle de andre Victor betyder vinder, og Sofia betyder vis dom. Begge er egenskaber, som vi alle sammen gerne vil eje. I denne bog er det navnene på to af de børn, vi møder i mange af bogens

Læs mere

#17 Hvorfor Gud tillader lidelse

#17 Hvorfor Gud tillader lidelse #17 Hvorfor Gud tillader lidelse Lidelse! Det er alle vegne rundt omkring os i form af vold, voldtægt, skilsmisse, krig, naturkatastrofer og sygdom. Folk vil gerne vide hvorfor. Vi gisper efter vejret,

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Khilafah er livssagen

Khilafah er livssagen Khilafah er livssagen Et blik tilbage på de sidste årtier og mere præcist på år 1918, viser os, at Mustafa Kamal (den vestligt-orienterede vantro) afskaffede den islamiske politik fra staten Khilafah og

Læs mere

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Skabelse, syndefald og pagt

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Skabelse, syndefald og pagt Denne første samling handler om det store billede: Guds mission. Hvad er Guds mission og plan med verden? Og hvordan passer integreret mission ind i denne frelsesplan? Luk 4,14-21 Hvilken slags forandring

Læs mere

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml Ministerens tale ved samråd vedrørende mangel

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

Du kan leve i sejer JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Du kan leve i sejer JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du kan leve i sejer JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Mange kristne har en nederlags holdning til livet, men det er ikke Guds vilje for dig. Hans planer for dig er gode og Hans ønske er at du skal

Læs mere

Integrationspolitik for Morsø Kommune

Integrationspolitik for Morsø Kommune S u n d h e d / I n t e g r a t i o n Integrationspolitik for Morsø Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 1.1 Integrationspolitikkens målsætninger side 3 1.2. Integrationspolitikkens indsatsområder

Læs mere

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole INKLU I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e fællesskab og mangfol digh ed VI BYGGER FÆLLESSKABER Inklusion på Korup Skole Citater fra elever på Korup Skole Inklusion betyder, at der skal være

Læs mere

KONFIRMAND-ORD 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

KONFIRMAND-ORD 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. KONFIRMAND-ORD 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader

Læs mere

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første.

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første. Retsudvalget 2011-12 L 55, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Strafferetskontoret Dato: 7. februar 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2011-731-0012 Dok.: 336117 UDKAST

Læs mere

Pinsedag Joh. 14,15-21; Jer. 31,31-34; Apg. 2,1-11 Salmer: 290, 300, 283-291,292 (alterg.), 298

Pinsedag Joh. 14,15-21; Jer. 31,31-34; Apg. 2,1-11 Salmer: 290, 300, 283-291,292 (alterg.), 298 Pinsedag Joh. 14,15-21; Jer. 31,31-34; Apg. 2,1-11 Salmer: 290, 300, 283-291,292 (alterg.), 298 Lad os bede! Kære hellige ånd, tak fordi Du er hos os som vor ledsager gennem livet. Vi beder dig: bliv hos

Læs mere

Indstilling. Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg

Indstilling. Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. september 2007 Århus Kommune Region Syd Sundhed og Omsorg Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 1. Resume

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Kom til os med håb og tro, når håbløsheden truer vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Kom til os med håb og tro, når håbløsheden truer vores liv. Amen 14. trin. II 28. august 2016 Sundkirken 10 Salmer: 739 Rind nu op i Jesu navn 658 Når jeg er træt og trist 298 Helligånden trindt 157 Betesda-søjlernes buegange 373 Herre, jeg vil gerne tjene 568 Livsalige

Læs mere

Flemming Jensen. Parforhold

Flemming Jensen. Parforhold Flemming Jensen Parforhold Papyrus Publishing Art direction: Louise Bech Illustatorer: Lea Maria Lucas Wierød Louise Bech Forskningsleder: Flemming Jensen Faglige konsulenter: Gitte S. Nielsen Lene V.

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

God adfærd i det offentlige - kort og godt. December 2007

God adfærd i det offentlige - kort og godt. December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt Udgivet december 2007 Udgivet af Personalestyrelsen

Læs mere

Mål for Danmarks udenrigspolitik i 1960erne

Mål for Danmarks udenrigspolitik i 1960erne Mål for Danmarks udenrigspolitik i 1960erne I sin bog Danmarks udenrigspolitik fra 1965 beskrev udenrigsminister Per Hækkerup de udenrigspolitiske hovedlinjer og Danmarks stilling i den kolde krig. Uddrag.

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

VEDTÆGT. for Gentofte Kommunes Ungdomsskole KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN - SAMMENSÆTNING OG VALG. Stk. 1.

VEDTÆGT. for Gentofte Kommunes Ungdomsskole KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN - SAMMENSÆTNING OG VALG. Stk. 1. VEDTÆGT for Gentofte Kommunes Ungdomsskole KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN - SAMMENSÆTNING OG VALG 1 Ungdomsskolebestyrelsen består af 11 medlemmer: 2 repræsentanter for kommunalbestyrelsen 3 repræsentanter

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 H O L S T E B R O K O M M U N E VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER Holstebro byråd fastsætter overordnede mål

Læs mere

#15 Satan i bero tusindårsriget

#15 Satan i bero tusindårsriget #15 Satan i bero tusindårsriget Gud ønsker endeligt at gøre en ende på den smerte og lidelse, som synden forårsager og etablere sit evige friheds- og kærlighedsrige. Gud vil sende Jesus tilbage til jorden

Læs mere

tre gange. Der er ikke noget at sige til, hvis Peter sidder og vrider sig lidt i den dårlige samvittighed.

tre gange. Der er ikke noget at sige til, hvis Peter sidder og vrider sig lidt i den dårlige samvittighed. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. april 2016 Kirkedag: 1.s.e.påske/B Tekst: Joh 21,15-19 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 212 * 249 * 199,5 * 218 LL: 403 * 7 * 249 * 199,5 * 218 Der står

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. H og I stillet af stillet af Folketingets Retsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. H og I stillet af stillet af Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 442 Offentligt J. nr. NST-101-01551 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. H og I stillet af stillet af Folketingets Retsudvalg Spørgsmål

Læs mere

Vedtægter SIND Ungdom

Vedtægter SIND Ungdom Vedtægter SIND Ungdom 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er SIND Ungdom. SIND Ungdoms hjemsted er København. SIND Ungdom er en selvstændig og landsdækkende ungdomsorganisation uden religiøse eller

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt 30. oktober 2015 J.nr. 15-2919473 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 167 af 2.

Læs mere

Mulighederne for at anvende sociale klausuler om uddannelse

Mulighederne for at anvende sociale klausuler om uddannelse Den 4. marts 2010 Mulighederne for at anvende sociale klausuler om uddannelse I har ønsket en vurdering af mulighederne for at anvende uddannelsesklausuler som sociale klausuler i forbindelse med offentlige

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2013 12/14089 KLAGE OVER BETALING FOR BELYSNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. november 2012 over Kommunens afgørelse

Læs mere

Ombudsmandens behandling af sager om offentligt ansattes ytringsfrihed

Ombudsmandens behandling af sager om offentligt ansattes ytringsfrihed PRÆSENTATION AF OMBUDSMANDENS BERETNING FOR 2009 PÅ DET OFFENTLIGE DEBATMØDE MED RETSUDVALGET DEN 30. NOVEMBER 2010 Ved afdelingschef Kaj Larsen 17. november 2010 Ombudsmandens behandling af sager om offentligt

Læs mere

Service i rengøring. Service i rengøring. Daglig erhvervsrengøring

Service i rengøring. Service i rengøring. Daglig erhvervsrengøring Service i rengøring Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 23. marts 2015 Dok.: 1547174 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Vedtægter for Luthersk Mission Bylderup Bov

Vedtægter for Luthersk Mission Bylderup Bov Vedtægter for Luthersk Mission Bylderup Bov 1. Navn Menighedens navn er: Luthersk Mission Bylderup Bov (LM Bylderup Bov). LM Bylderup Bov er en frimenighed i henhold til den kirkelige lovgivning. Hjemmehørende

Læs mere

8. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 17. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 736/392/436/686//672/439/701/651

8. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 17. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 736/392/436/686//672/439/701/651 1 8. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 17. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 736/392/436/686//672/439/701/651 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Sommerferietid. Søndag,

Læs mere

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE INDHOLD FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN... 3 Kort om forskelsbehandlingsloven... 3 HANDICAP.... 3 Hvornår er en lidelse et handicap?... 3 Særligt om stress....

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

Multimedieskat SKM2009.675.SR, SKM2009.676SR, SKM2009.678.SR SKM2009.687SR samt SKM2009.692.SR.

Multimedieskat SKM2009.675.SR, SKM2009.676SR, SKM2009.678.SR SKM2009.687SR samt SKM2009.692.SR. 1 Multimedieskat SKM2009.675.SR, SKM2009.676SR, SKM2009.678.SR SKM2009.687SR samt SKM2009.692.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har ved en række bindende svar af 10/11 2009

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade USUL PRINCIPPER Skade Princip Der må hvirken fortages skade eller påfører skade Der er to ting vedrørende dette princip som bør understreges: Den første ting: Det som reglen fastlægger er, at ethvert realitet

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 586 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 586 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 586 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål X om borgerens retsstilling i relation

Læs mere

Kompendie til kompetencefag

Kompendie til kompetencefag Kompendie til kompetencefag - om de 4 dimensioner og ressourcer og belastninger Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 IDENTITET... 2 DE 4 DIMENSIONER... 3 RESSOURCER OG BELASTNINGER... 6 1 Identitet

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1.s.e.trinitatis 2016 29-05-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1.s.e.trinitatis 2016 29-05-2016 side 1 side 1 Prædiken til 1. søndag efter Trinitatis 2016 Tekst. Lukas. 12,13-21. Kærmindeparken. Nu har vi hørt nogle stærke tekster fra Bibelen, som alle taler om penge, om rigdom, ja om griskhed. Nu var vi

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

Hvordan kan forældrene

Hvordan kan forældrene Dialogkort Hvordan kan forældrene Vise interesse for fagene og skolearbejdet? Være aktive i skole-hjem-samarbejdet? Tale elever, klasse, lærere og skolen op? Tage ansvar for hele klassen alle elever? Åbne

Læs mere

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15 Jens Rohde (V), Lone Langballe (DF) og Stine Damborg (K) Viborg Byråd stdp@viborg.dk Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000

Læs mere

Kan det lade sig gøre at undgå brugen af magt, og i så fald hvad skal der til? Kort præsentation og begrundelse for mit oplæg

Kan det lade sig gøre at undgå brugen af magt, og i så fald hvad skal der til? Kort præsentation og begrundelse for mit oplæg Kan det lade sig gøre at undgå brugen af magt, og i så fald hvad skal der til? Kort præsentation og begrundelse for mit oplæg Hvordan kan vi tackle udadreagerende adfærd? Hvem skal lære? Fagligheden og

Læs mere

H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale

H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale --------------------------- Denne hovedaftale er indgået med bindende

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter Guds engle -1 Mål: Vi vil give børnene bibelske sandheder omkring engle. Læs derfor også vedlagt fil Guds Engle info igennem, så du er klar til at svare på børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias

Læs mere

Når katastrofen rammer

Når katastrofen rammer Når katastrofen rammer Guy Calef/Red Barnet Undervisningsvejledning 0.-3. klasse Indhold 3 4 Til underviseren Hvad skal man være opmærksom på? 4 5 6 6 7 Information til forældre Målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Finanstilsynet Forbrugerombudsmanden Den 2. september 2013 Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Som følge af ændringerne i markedsføringsloven

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

I nogle kirker er der forskellige former for kurser eller møder for forældre til døbte børn, og det kan give inputs til at forstå både dåben og

I nogle kirker er der forskellige former for kurser eller møder for forældre til døbte børn, og det kan give inputs til at forstå både dåben og Indhold Forord 7 At få børn at blive forældre 11 At vælge på barnets vegne 19 Praktiske ting forud for dåben 29 Dåben i kirken 35 At oplære sit barn i kristen tro 67 Forældre forbilleder 95 Til videre

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

2012-26. Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. 14.

2012-26. Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. 14. 2012-26 Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed I et debatindlæg havde en kvinde kritiseret, at der på danske museer var mere fokus på

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Hvordan skal vi opstå fra de døde? Ordet og Israel, 2013 nr3, s.13-17

Hvordan skal vi opstå fra de døde? Ordet og Israel, 2013 nr3, s.13-17 Hvordan skal vi opstå fra de døde? Ordet og Israel, 2013 nr3, s.13-17 I en tidligere artikel i dette blad var jeg det inde på døden, og hvad der sker efter døden. De ikketroende kommer i dødsriget, der

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 Udkast af 26. oktober 2015 til Kapitel 1 - Formål Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 1 Formål Bestyrelsen er Fonden

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. 3. november 2008 EM2008/10 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge Fremsat af Landsstyret til anden behandling.

Læs mere

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Den 30. september 2013 offentliggjorde Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) rapporten Forbrugerejede vandværker og

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE kort fortalt 2 KÆRE FORÆLDRE Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første leveår

Læs mere

04.85 O.11 39/2011 Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

04.85 O.11 39/2011 Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side Side 2 Forord... 3 1. Anvendelsesområde... 4 2. Formål... 4 3. Pligt

Læs mere

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Islamisk forhindring af sekularisme og demokrati 1 Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Ideen bag forhindring af sekularisme og demokrati er at forhindre muslimerne i at falde i nogle katastrofale handlinger

Læs mere

1 medarbejderrepræsentation november 2010

1 medarbejderrepræsentation november 2010 november 2010 Den nye selskabslov medarbejderrepræsentation I store træk er reglerne om medarbejderrepræsentation uændrede ved den nye selskabslov, der i relation til reglerne om medarbejderrepræsentation

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet i Ringe den 15. maj 2012

Inspektion af Statsfængslet i Ringe den 15. maj 2012 Inspektion af Statsfængslet i Ringe den 15. maj 2012 OPFØLGNING Dok.nr. 12/01219-30/PLS 2/8 Indholdsfortegnelse Ad 2.5. Telefonbokse... 3 Ad 2.6. Gårdhaver... 4 Ad 3.2.1. Forholdet mellem kvindelige og

Læs mere

Klage over afslag på 18-ansøgning

Klage over afslag på 18-ansøgning Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe / Mellemgade 15, 5600 Faaborg ATT.: Kommunalbestyrelsen Faaborg, den 29. april 2015 Børns Voksenvenner Faaborg-Midtfyn c/o Ungdomsskolen, Grønnegade 40.

Læs mere

Salmer: 367-473 - 476 / 456-208 - 671. Læsninger: 2. Mosebog 12:1-11. 1. Korinterbrev 10:15-17. Matthæusevangeliet 26:17-30.

Salmer: 367-473 - 476 / 456-208 - 671. Læsninger: 2. Mosebog 12:1-11. 1. Korinterbrev 10:15-17. Matthæusevangeliet 26:17-30. SKÆRTORSDAG (1. TEKSTRÆKKE). Kirke Værløse Kirke, den 28.3.2013, kl. 19.30. Salmer: 367-473 - 476 / 456-208 - 671. Læsninger: 2. Mosebog 12:1-11. 1. Korinterbrev 10:15-17. Matthæusevangeliet 26:17-30.

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke FO/BF2_da_030616 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 1.6.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 826/2001 af Christian Monatte, fransk statsborger, om påstået kønsdiskriminering 1. Sammendrag Andrageren,

Læs mere

SKI s rammeaftaler. Anja Piening Juridisk chef, SKI

SKI s rammeaftaler. Anja Piening Juridisk chef, SKI SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI Dagsorden Kort om rammeaftaler. SKI s rammeaftaler. Hvordan bliver man leverandør hos SKI? Opmærksomhedspunkter som leverandør. Gode råd til jer som leverandører.

Læs mere