H.E. Sørensen Skærbæk Fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H.E. Sørensen Skærbæk Fjernvarme"

Transkript

1 OMB_Fjernvarme 2006.qxp 05/04/06 11:31 Side 1 H.E. Sørensen Skærbæk Fjernvarme

2 OMB_Fjernvarme 2006.qxp 05/04/06 11:31 Side 2 Skærbæk Fjernvarme. Tekst og lay-out: H. E. Sørensen Copyright: H. E. Sørensen Udgivet af Skærbæk Fjernvarmecentral AMBA, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Tlf og i samarbejde med Forlaget Melbyhus, 6780 Skærbæk. Tlf Grafisk produktion: Skive Offset - Oddense aps. Tlf ISBN nr EAN-stregkode: Kraftvarmeværket under opførelse 1991.

3 OMB_Fjernvarme 2006.qxp 05/04/06 11:31 Side 3 Selskabet oprettes Princippet i opvarmning af bygninger gennem fjernvarme er en meget gammel opfindelse, som kendes fra i hvert fald Romerriget, men i moderne forstand blev det første fjernvarmeværk i Europa åbnet i Hamburg kort efter I Danmark fik man fjernvarme i en del af Frederiksberg i 1903, hvor varmen kom fra bl.a. afbrænding af affald. Men det var først efter Anden Verdenskrig, at fjernvarmeværker kom til at spille en væsentlig rolle i lande som Danmark, Sverige og Finland, som skulle importere stort set al deres fossile brændstof (olie og kul). De første værker var kommunale, men snart opstod en lang række privatejede fjernvarmeværker, de fleste som andelsselskaber eller interessentskaber med begrænset ansvar, der betjente et lokalt område. I dag er der o. 400 sådanne selskaber i Danmark. Hvornår ideen til et fjernvarmeselskab opstod i Skærbæk, og hvem der først fremsatte tanken, er ikke helt klart, men sandsynligvis skete det i 1955 eller begyndelsen af 1956, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe. Hvem den bestod af ud over formanden, murermester og tidligere sognerådsformand Viggo Jensen, vides ikke. Men gruppen undersøgte de tekniske og økonomiske konsekvenser og henvendte sig til beboerne på i hvert fald Storegade og Jernbanegade samt hovedvejen omkring krydset og sandsynligvis Skolegade for at sondere interessen. Og den 19. juni 1956 afholdtes på Aablings Hotel i Skærbæk stiftende generalforsamling i I/S Skærbæk Fjernvarme - Interessentselskab med begrænset ansvar. Protokollen meddeler:»indvarsling til generalforsamlingen er af det forberedende udvalg sket ved almindeligt brev af 15. juni til de 87 ejendomsbesiddere, der til dato skriftligt har tilsluttet sig selskabet på grundlag af de af det forberedende udvalg fastsatte vilkår. Af disse var ved generalforsamlingen mødt ialt 80. Formanden for det forberedende udvalg, murermester Viggo Jensen, bød velkommen og redegjorde kort for det forberedende udvalgs arbejde, hvorefter overingeniør Petersen fra Dansk Elektricitets Compagni i Odense - der har udarbejdet det foreliggende projekt til fjernvarmeanlægget - gav en redegørelse for de almindelige varmetekniske forhold, der knytter sig til fjernvarmeopvarmning. Ingeniør Pessholdt fra DEC i Odense redegjorde derpå for økonomien for etablering og drift af det projekterede anlæg, hvoraf fremgik, at den samlede anlægsudgift er kalkuleret til kr., der forventes fremskaffet ved lån med kommunegaranti, og at de årlige driftsudgifter er kalkuleret til 4 kr. pr. m 3 opvarmet rum. Til dirigent var ved forhandlingernes påbegyndelse valgt murermester Viggo Jensen. Herefter forelagdes til generalforsamlingens godkendelse udkast til vedtægt for selskabet.«efter at den var vedtaget med et par smårettelser, blev Viggo Jensen, trikotagehandler Chr. Jørgensen, fhv. slagtermester Anton Schmidt og tømmerhandler Emilius Petersen valgt til bestyrelsen med snedkermester C. Findahl Brodersen og radioforhandler Lorenz Petersen som suppleanter. 27. juni konstituerede bestyrelsen sig med Emilius Petersen som formand, Anton Schmidt som næstformand og Chr. Jørgensen som kasserer. Desuden havde sognerådet udpeget skoleinspektør Nicolaj Schultz som kommunens repræsentant. Schmidt flyttede dog fra byen fem måneder senere og afløstes af Findahl. På samme møde vedtog man at købe en byggegrund ved Skolestien for 5,50 kr. pr. kvadratmeter, ligesom man indgav ansøgning til både amt og kommune om kørselsret fra Gassevej (Birkeallé) til fjernvarmecentralen og tilladelse til at nedlægge rør i byens gader og veje. Efter henstilling fra amtet blev planerne sendt til Jydsk Teknologisk Institut i Århus til gennemgang. De næste tre måneder gik med at få såvel de tekniske som de finansielle forhold på plads. I september var der tegnet godt m 3 rum til opvarmning, og man anmodede derfor DEC om at udarbejde et projekt på m 3, samtidig med at der tegnedes et byggelån i Skærbæk Bank. Tilslutningsprisen ville være 7,25 kr. pr. m 3 for de interessenter, der meldte sig inden en nær- 1

4 OMB_Fjernvarme 2006.qxp 05/04/06 11:31 Side 4 2 mere fastsat dato. Og på et bestyrelsesmøde den 4. oktober blev arbejdet med opførelsen af fjernvarmecentralen på Skolestien overdraget til de lavestbydende ved en licitation mellem byens håndværkere: murer Andreas Klemmensen, tømrer K. P. Petersen, bygmester Magnus Christensen (snedkerarbejdet), glarmester Svend Holdersen, blikkenslager V. Birkkjær Lauritsen og maler N. M. Schou for en samlet pris af ,92 kr. Rør- og ledningsarbejdet blev overdraget til Viggo Jensen i samarbejde med N. Jensen, Randers, for kr., mens Skærbæk Tømmerhandel (Emilius Petersen) skulle levere rør og fliser for kr. Hertil kom så kedler og pumper m.v. til godt en halv million kr. Det bemærkes i protokollen, at Viggo Jensen og Emilius Petersen forlod mødet under behandling af tilbudene. Tilslutningen skulle betales af interessenterne. Fjernvarmeselskabet ville ikke optage et samlet lån hertil, men indgik aftale med byens pengeinstitutter om, at der kunne ydes fireårige lån til de deltagere, som ønskede det, mod at værket lovede at lukke for varmen, hvis man ikke overholdt lånebetingelserne. Midt i november var man så godt som færdige med nedlæggelse af rør i Tøndervej-Ribevej, og man var godt i gang i Storegade og Jernbanegade, ligesom byggeriet af varmecentralen skred planmæssigt fremad. Fjernvarmeselskabets formænd: tømmerhandler Emilius Petersen , murermester Viggo Jensen , møbelfabrikant C. Findahl , sparekassedirektør C. B. Clausen , VVS-installatør V. Birkkjær Lauritsen , værkfører Rudi Falk og , assurandør Johannes Thysen og mekaniker Henning Holm siden Man havde indhentet tilbud på olie og overgivet leverancen til Caltex. Og på et møde kort efter nytår ansatte man - ud af 34 ansøgere - Georg W. Hansen som varmemester fra 1. februar Han havde tidligere været ansat ved bl.a. DSB. Allerede i april besluttede man at udvide rørledningen i Ribevej, så yderligere fire ejendomme blev tilsluttet. Og på bestyrelsesmødet i maj aflagde ingeniør Christensen fra Jydsk Teknologisk Institut beretning om sit arbejde som tilsynsførende og roste arbejdets gennemførelse. De første år Værket kørte uden store problemer med varmemester Georg W. Hansen som en dygtig og samvittighedsfuld leder i det daglige. Bestyrelsen tog sig af økonomien og de få klager, som kom ind. I de første år skete der kun mindre udvidelser af nettet, men i 1959 henvendte Boligforeningen sig for at høre, om deres andelsboliger kunne blive tilsluttet fjernvarmen.

5 OMB_Fjernvarme 2006.qxp 05/04/06 11:31 Side 5 Dette blev behandlet på en ekstraordinær generalforsamling i februar 1960, hvor det oplystes, at tilslutningen ville koste ca kr. pr. hus, hvilket stort set var det samme, som de tidligere interessenter havde betalt. Der var dog en del skepsis fra de gamle forbrugere, som ønskede oplyst, om en tilslutning af boligforeningshusene ville betyde en højere varmepris, og om fjernvarmeværkets kedler ville kunne klare en sådan udvidelse. Både formanden og den rådgivende ingeniør Madsen kunne berolige de skeptiske. Flere forbrugere ville betyde en bedre indtjening og dermed også på langt sigt billigere varme, og kedlerne kunne let klare forøgelsen. Det ville tværtimod give en bedre udnyttelse af deres kapacitet og dermed en forbedret økonomi. Allerede efter fire år måtte man i foråret 1961 reparere en kedel, som var angrebet af tæring, og skifte nogle rør. Det var alt for tidligt, at en sådan udskiftning var nødvendig. Ingeniør Madsen mente, det kunne skyldes, at kedlen i virkeligheden var for stor til den belastning, den blev udsat for. Derfor vedtog man at købe en mindre kedel til sommerbrug. Trods en væsentlig anskaffelsesudgift ville den være mere økonomisk i det lange løb. Antallet af tilslutninger steg jævnt, og ved generalforsamlingen i september 1963 kunne formanden, Viggo Jensen, oplyse, at der nu var 185 ejendomme med fjernvarme - mere end en fordobling siden starten. Det skyldtes bl.a., at Boligforeningens huse på Skolegade og Lærkevej var blevet tilsluttet, samt at man var begyndt at anlægge og bebygge Solsortevej. Samtidig var kommunen gået i gang med at planlægge et nyt plejehjem mellem Tøndervej og Gesingvej, hvor man ønskede tilbud på fjernvarme. Ingeniør Madsen mente, at det på langt sigt ville være en fordel i forbindelse med inddragning af de sydlige bydele under fjernvarmen at få Plejehjemmet med. Han anslog udgiften til kr. og lovede at udregne et overslag, idet det kunne blive nødvendigt også at udvide værkets kedelkapacitet. For at få plads til en ekstra kedel måtte værkets bygning udvides. Kedlen ville koste kr. plus installering, og udgiften incl. byggeri ville løbe op i kr. Både udvidelsen af værket og tilslutning af Plejehjemmet blev enstemmigt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i februar Byggearbejdet blev ved licitation overdraget til lokale håndværkere, og 27. maj kunne man holde rejsegilde. I løbet af sommeren blev der lagt varmeledninger gennem Bøgevej til Søndergade, og man forventede snart at kunne fortsætte til Plejehjemmet. Et forslag om yderligere udvidelser langs Sønderga- 3

6 OMB_Fjernvarme 2006.qxp 05/04/06 11:31 Side 6 de og Tøndervej blev forkastet på en ekstraordinær generalforsamling i juni Samtidig kunne det konstateres, at med 25 nye tilslutninger var det gamle net næsten udbygget. I forbindelse med Plejehjemmets forsyning med fjernvarme drøftede man på endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvorvidt man der skulle opføre en spidsbelastningscentral i forbindelse med den nødvendige udvidelse af ledningsnettet. Den ville koste o. 1 mio. kr. Efter en ophedet diskussion viste afstemningen et klart nej til en ny central. Bestyrelsen havde dog ikke opgivet tanken, og på et bestyrelsesmøde fremlagde VVS-installatør V. Birkkjær Lauritsen beregninger, der viste, at en sådan central med ledningsnet kunne anlægges for kr. Da kommunen tre år senere ønskede tilslutning af fjernvarme til de planlagte idræts- og svømmehaller drøftede man igen nødvendigheden af en ny central, selv om bestyrelsen mente, at det eksisterende ledningsnet ville kunne klare også denne belastning. På grund af uoverensstemmelser mellem kommunen og Fjernvarmeselskabet både vedr. forsyningen af hallerne og udlægning af fjernvarme i nyudstykkede boligområder, afholdtes et møde mellem bestyrelsen og kommunens ejendomsudvalg, hvor man enedes om for fremtiden at arbejde snævrere sammen, så misforståelser kunne undgås fra begge sider. Den nye skorsten på Skolestien rejses Fjernvarmeværket på Skolestien

7 OMB_Fjernvarme 2006.qxp 05/04/06 11:31 Side 7 Kul eller olie På generalforsamlingen i 1970 sagde formanden, sparekassedirektør C. B. Clausen, at det havde været et år med store problemer, bl.a. var olieprisen steget voldsomt, hvilket ville medføre betydelige ekstraregninger til forbrugerne. Et forslag om at aftage varme fra en mulig ny kommunal forbrændingsanstalt var blevet skrinlagt, da man ikke fandt det realistisk. Clausen afløstes som formand af V. Birkkjær Lauritsen, som året efter kunne konstatere, at Skærbæk havde en af de laveste priser for fjernvarme i landet, selv om både værket og ledningsnettet blev holdt i orden. I 1973 var der ingen, der drømte om anden fyringsenergi end olie, som var en både billig og stabil opvarmningskilde. Men i løbet af det følgende år steg olieprisen til mere end det tredobbelte - fra 178 kr. til over 600 kr. pr. ton. Det betød en gennemsnitspris på 362 kr. - eller en fordobling. At det ikke blev værre for Skærbæk Fjernvarme, skyldtes kun, at man havde en langtidskontrakt med leverandøren. Andre værker, der tog chancen på det frie marked, havde måttet betale over 1000 kr. pr. ton. Grunden til de voldsomme prisstigninger var den internationale oliekrise, der opstod i vinteren 1974 i kølvandet på krigen mellem Israel og en række arabiske stater i efteråret Priserne fortsatte imidlertid deres himmelflugt, så olien i det følgende år kostede 520 kr. pr. ton, og da det årlige forbrug var på ca tons, var det noget, der kunne mærkes. Og i måtte man konstatere, at udgiften til indkøb af olie blev næsten fordoblet fra 1,7 til 3,1 mio. kr. Det var derfor ikke så mærkeligt, at bestyrelsen så sig om efter en anden varmekilde, og på generalforsamlingen i 1980 nævnede formanden for første gang muligheden af at gå over til kulfyring. Sammen med selskabets rådgivende ingeniør, B. Dueholm, havde Birkkjær Lauritsen besøgt to kedelfabrikker og flere varmeværker for at se på kulfyringsanlæg. Overgang til kul ville betyde en besparelse på brændselsudgiften på ca kr. om året. Den gamle skorsten på Skolestien sprænges På en ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 1981 forelagde bestyrelsen planerne for kulfyring. Et nyt kulfyret værk ville koste ca. 5,2 mio. kr., men da kul både ville betyde en væsentlig lavere energipris og større forsyningssikkerhed, mente formanden, at det 5

8 OMB_Fjernvarme 2006.qxp 05/04/06 11:31 Side 8 6 kunne forsvares. Det blev nødvendigt at flytte værket til Industrivej, da man ikke mente, der var plads til de nødvendige udvidelser og oplagsplads for kul på Skolestien. Men ved at satse på kul og samtidig have mulighed for at supplere med olie i spidsbelastningssituationer ville man opnå langt større leveringssikkerhed. Man påtænkte at indgå en leveringskontrakt på kul for fire år for at opnå større sikkerhed imod prisstigninger, og det var samtidig den tid, man havde brug for til forrentning og afskrivning af investeringen. Efter en lang og grundig debat enedes man om, at bestyrelsen kunne fortsætte arbejdet. Seks uger senere (12/8) blev så de endelige planer forelagt for en tætpakket sal på Aablings Hotel. Efter redegørelser fra formanden og ingeniør Dueholm var der en livlig drøftelse, der mundede ud i en afstemning, hvor 88 sagde ja og 124 nej til forslaget, mens der blev afgivet 7 blanke stemmer. Forslaget var dermed faldet, hvorefter Birkkjær Lauritsen sagde, at han og bestyrelsen havde gjort alt, hvad de kunne, men som konsekvens af afstemningens resultat ville han stille sit mandat til rådighed ved den forestående ordinære generalforsamling den 9. september. Her oplyste han i sin beretning, at olieprisen i det forløbne år igen var steget med næsten 40 pct. Da fjernvarmeværket startede 25 år tidligere, havde olieudgiften været 25 pct. af de samlede udgifter. Det var nu steget til over 70 pct., så han havde svært ved at se, hvorledes man under de betingelser skulle kunne nedsætte varmeregningerne eller blot holde dem stabile. Han stod derfor fuldstændig uforstående over for, at det forslag, som bestyrelsen havde udarbejdet over halvandet år, blev nedstemt. Det ville med hundrede procents garanti kunne holde både økonomisk og materielt, sagde han. Han var overbevist om, at den eneste måde at holde varmeudgifterne i ro ville være at gå over til kulfyring. Når man kunne nedbringe m 3 -prisen med 7,35 kr. i gennemsnit over fire år, samtidig med at man afskrev værket og flyttede den forurening, som ikke kunne undgås, fra bolig- og skoleområdet til industrikvarteret, forstod han ingenting mere, sagde han bittert. Varmemestrene Georg W. Hansen og Aage Frank. Birkkjær Lauritsen afløstes som formand af værkfører Rudi Falk, som året efter sagde, at bestyrelsen i konsekvens af den trufne beslutning ikke havde arbejdet videre med overgangen til kulfyring, også fordi man afventede kommunens varmeplan. Alligevel undersøgte man mulighederne for andre energiformer end olie, herunder halmfyring og varmepumpe, men man var fortsat mest stemt for kul og indhentede to tilbud på kulfyringsanlæg. Dette krævede bl.a. en ny skorsten, men den gamle skulle alligevel udskiftes, og den ene oliekedel var udtjent. Investeringer skulle således foretages under alle omstændigheder. Bestyrelsen gik enstemmigt ind for et kulfyringsanlæg, som kunne opføres og etableres for 3,7 mio. kr. i forbindelse med det gamle værk, sagde Falk på en ekstraordinær generalforsamling sidst i august En afstemning viste, at stemningen havde vendt. Nu var der 131 stemmer for og 33 imod overgang til kulfyring. Og på den ordinære generalforsamling få dage senere oplyste formanden, at man allerede var i gang med de forberedende arbejder. De varede til kort før jul, og da byggetilladelsen forelå efter nytår, kunne byggeriet starte. 24. maj fyrede man for første gang op i den nye kulkedel. Bygnin-

9 OMB_Fjernvarme 2006.qxp 05/04/06 11:31 Side 9 gerne blev afleveret den 18. juni og hele anlægget den 30. august I foråret 1976 havde Georg W. Hansen, der havde været varmemester siden værkets start, meddelt, at han ønskede at holde op, og i stedet ansattes den 42-årige elektriker Aage Frank fra Nordenskov. Overgangen til naturgas Forbindelsesrørene lægges mellem det nye kraftvarmeværk på Læssevej og pumpestationen på Skolestien I foråret 1985 blev Tøndervej-Ribevej omlagt til en miljøvenlig hovedvej. Det betød, at alle installationer i vejen skulle omlægges,»da vi kun er gæster i jorden, som amt og kommune siger«, som Rudi Falk bemærkede på generalforsamlingen. Denne omlægning kostede kr, hvilket var en uforudset udgift for fjernvarmeværket. Alligevel kunne man afslutte regnskabsåret med et overskud, hvilket skyldtes øget salg af varme og stabile kulpriser. Dette ændrede sig året efter, hvor staten vedtog nye forhøjede afgifter. Det betød, at afgiften på kul over ti måneder fra maj 1985 til marts 1986 steg til det femdobbelte: fra 127 kr. pr. ton til 629 kr. pr. ton. Som Rudi Falk formulerede det:»kulkøb at budgettere, det er én ting, men energiafgifter, det er noget helt andet!«for at slippe lidt billigere havde man forudaftalt købet af tusind tons kul hos Kul- og Foderstofkompagniet til gammel afgift og derigennem sparet ca kr. Næste år måtte han dog oplyse, at toldvæsenet ikke kunne godkende denne disposition, så Fjernvarmen blev nødt til at efterbetale beløbet. Derimod ville man ikke betale leverandøren renter for perioden. Det blev en meget langvarig sag, som varede adskillige år, idet Skærbæk Fjernvarme ikke var det eneste værk, der havde benyttet den fidus. Der blev derfor ført en principiel sag på alle værkers vegne, som gik helt til Højesteret, hvor aftagerne fik medhold i, at det var leverandørens egen risiko at have ydet det omtalte nedslag i prisen, og derfor selv måtte betale de påløbne renter. Samtidig var man så småt begyndt at indvinde gas fra Nordsøen, og da Skærbæk skulle aftage et vist kvantum, havde Fjernvarmen haft et møde med kommunen og Dansk Olie- og Naturgas (DONG), hvor der var blevet drøftet mængder, priser og betingelser. Resultatet blev, at Skærbæk Fjernvarme forpligtede sig til at aftage 2,5 mio. m 3 gas over en femårig periode fra sidst i I 1987 forelå varmeplanen for Skærbæk by, der kort- 7

10 OMB_Fjernvarme 2006.qxp 05/04/06 11:31 Side 10 Det første spadestik til kraftvarmeværket på Læssevej tages af borgmester Peter A. Petersen den 11. september Fra venstre ses desuden formanden Rudi Falk, byrådsmedlemmerne Laurids Nissen og Morten Olesen fra teknisk udvalg, varmemester Otto Elkjær Larsen og hans assistent Søren Jefsen. Stålspærene til det nye kraftvarmeværk rejses 17/ Værkets tre motorer startes den 4. maj 1991 af borgmester Peter A. Petersen, formanden Rudi Falk og rådgivende ingeniør Peter Christensen. (Billederne på denne side og side 7 er fotograferet af H. Hofmand Nielsen).

11 OMB_Fjernvarme 2006.qxp 05/04/06 11:31 Side 11 lagde, hvilke områder der skulle forsynes med fjernvarme, naturgas o.s.v. Samtidig skulle fjernvarmeværket indstille sig på delvis fyring med naturgas. Den nødvendige investering ville andrage kr., mens en fuldstændig overgang ville koste o. 3 mio. kr. Det ville betyde en væsentlig stigning i varmeprisen. Og det var jo ikke helt ligegyldigt for kommunen, tilføjede Falk, da den er den største aftager som ejer af Kommuneskolen, Plejehjemmet, De Gamles Hjem, Rådhuset og Skærbækhallerne. Prisen på kul steg fortsat. I 1988 var den oppe på 375 kr. pr. ton. Hertil kom en statsafgift på 675 kr. plus moms, ialt 905 kr. pr. ton til staten. Det vil sige, at et ton kul kostede 1280 kr. For at nedsætte udgiften til brændsel opererede man med flere muligheder, herunder naturgas og træflis eller måske en decentral kraftvarmeløsning. Valget faldt på gas kombineret med træflis, og man fik derfor installeret en helt ny gaskedel til kr. Ombygning af en af de gamle kedler kunne være sket for , men det indebar en risiko for, at kedlen kunne revne, og så ville man hellere fra starten købe nyt. I regnskabsåret brugte man tons kul, 36 tons olie og m 3 gas til en samlet pris af 3,4 mio. kr. Pr. 1. september 1989 fratrådte Aage Frank som varmemester og blev afløst af den 29-årige Otto Elkjær Larsen. Han fik 1993 følgeskab af Jan Gregersen, der afløste varmemesterens tidligere stedfortræder Søren Jefsen, som gik på pension. Herefter havde Fjernvarmeværket to varmemestre. Samtidig overtog de også selskabets administration, der flyttede ud i værkets nyindrettede kontorlokaler. Tidligere havde Revisionstjenesten (RVT) i Skærbæk taget sig af administration og regnskab. Lige siden der blev installeret fjernvarme på Plejehjemmet, havde der været klager over, at man ikke opnåede de aftalte varmegrader. En omlægning af rørledningerne afhjalp ikke problemet, men en måling viste, at der var noget i vejen med bl.a. hjemmets radiatorer. Der blev derefter indgået et forlig med kommunen, hvorefter man delte udgiften, så Fjernvarmen skulle bidrage med kr. til udskiftning af radiatorer m.v. Dette medførte et erstatningskrav over for den ingeniør, der havde kalkuleret installationen, hvilket efter et par års tovtrækkeri endte med, at hans forsikringsselskab udbetalte de kr. til Skærbæk Fjernvarme. I maj 1989 fik man besked om, at Energistyrelsen ikke ville forny selskabets dispensation til kulfyring efter 1. juli samme år. Det ville være helt umuligt at omstille værket inden for den korte frist, så i stedet fik man tilladelse til at fyre med træpiller i halvandet år. Det betød, at man nu måtte tage en beslutning vedrørende overgang til gasfyring, og i vinteren og foråret 1990 arbejdede bestyrelsen på højtryk. På en ekstraordinær generalforsamling den 28. juni fremlagde man forslaget til opførelse af et helt nyt gasfyret kraftvarmeværk øst for banen. Det ville ud over varme også producere elektricitet svarende til ca. halvdelen af Skærbæk bys forbrug. Det skulle sælges til og distribueres gennem EASV. Det årlige forbrug af gas ville blive på ca. 3 mio. m 3. Kraftvarmeværket ville ud over ledningsnet koste 20,4 mio. kr., som skulle skaffes gennem et kommunegaranteret lån. Efter en grundig drøftelse stemte 55 for og 22 imod etablering af det nye anlæg, mens to stemmesedler var blanke. Tjæreborg Industri var hovedentreprenør med lokale håndværkere som underleverandører. Borgmester Peter A. Petersen tog det første spadestik den 19. september, hvorefter arbejdet gik i gang. Det var afsluttet den 18. marts Herefter blev maskinerne prøvekørt, og den officielle indvielse fandt sted den 4. maj, hvor borgmesteren igen var på arbejde. Sammen med den rådgivende ingeniør Peter Christensen og formanden Rudi Falk startede han værkets tre motorer. I sin tale takkede formanden tidligere kommuneingeniør Henry Hofmand Nielsen, der som bestyrelsesmedlem havde ført et dygtigt og nøje tilsyn med byggeriet og indretningen af det nye værk. Byggeriet havde været budgetteret til kr., og de endelige udgifter beløb sig til kr, eller kr. mindre end beregnet. Hertil kom så beplantning m.v. omkring bygningen, hvilket ikke var medtaget i de oprindelige overslag. 9

12 OMB_Fjernvarme 2006.qxp 05/04/06 11:31 Side Kort efter indvielsen blev Rudi Falk bedt om af sin arbejdsplads at overtage et job i Rusland. Han blev afløst af assurandør Johannes Thysen, som i sin formandsberetning i 1992 konstaterede, at det havde været en rigtig beslutning at opføre det nye værk som selskabets ejendom. At regeringens indførelse af en CO2-afgift, som også omfattede et tilskud til el-produktion, så gjorde det til en endnu bedre forretning, end man havde regnet med -»er jo bar dejlig«, som Thysen sagde. Samtidig gik man i gang med et ambitiøst program for renovering af ledningsnettet, som for en dels vedkommende ikke var fornyet siden selskabets oprettelse. Rørene var således o. 35 år gamle. Det betød meget gravearbejde i byens gader, men der blev udarbejdet en plan, som fulgtes nøje i de næste fem år. Alle de gamle hovedledninger i betonkanaler blev udskiftet med moderne præisolerede rør, og dimensionerne blev forøget, så de kunne klare et fremtidigt forbrug. At det var nødvendigt, kan bl.a. ses af, at nettabet på tre år faldt fra 48 pct. til 28 pct. og senere ned til o. 22 pct. Til dette arbejde kunne man søge støtte efter CO2- loven, og Skærbæk Fjernvarme opnåede statstilskud på i alt 1,2 mio. kr. Det var ca. en tiendedel af udgiften. Formanden Johannes Thysen kommenterede det på denne måde:»man kan jo have mange meninger om det fornuftige i alle de forskellige muligheder for tilskud, men én ting kan vi sikkert alle blive enige om, nemlig at når ordningen nu er der, ja, så er det også bestyrelsens pligt at udnytte muligheden.«de sidste ti år I foråret 1995 udvidedes værkets kapacitet med endnu en motor, en investering til knap 7 mio. kr., så der nu var fire motorer, der producerede såvel varme som elektricitet. Mens gas tidligere havde været stort set afgiftsfri, blev den i 1998 belagt med en afgift på 25 øre pr. m 3. Det betød en prisstigning for Skærbæk Fjernvarme på kr. pr. år, og da det året efter steg til 39 øre, blev det en»ekstra«udgift på næsten kr. ved køb af samme mængde gas, ca. 1,9 mio. m 3. Samtidig blev CO2-tilskuddet for Skærbæk Fjernvarmes vedkommende beskåret med kr. Tilsammen betød det en stigning på 1100 kr. pr. forbruger i gennemsnit. Fra de omliggende landsbyer kom der henvendelse om assistance i forbindelse med en mulig fjernvarmeforsyning. Fra Brøns spurgte man direkte, om der kunne leveres varme fra værket i Skærbæk. Sagen blev undersøgt, og bestyrelsen deltog i et borgermøde i Brøns, men den absolutte betingelse for at gå ind i et sådant samarbejde var 100 pct. tilslutning i det område, der kunne være tale om. Da det ikke kunne opnås, droppede Skærbæk Fjernvarme planerne. En mulig administrativ og regnskabsmæssig assistance ville man tage stilling til, når det stod klart, om der blev oprettet et selvstændigt værk i Brøns. Også de øvrige landsbyer fik stillet administrativ assistance i udsigt, hvis deres planer blev til noget, men her ville man ikke gå ind i en evt. forsyning. I 1999 begyndte man at opsætte nye aflæsere, som betød, at målerne kunne aflæses direkte på værkets computere. Samtidig blev de tilsluttet fremløbsledningen i stedet for fraløbet. Derved kunne man kontrollere nøjagtigt, hvor meget vand en ejendom aftog, og om der var vandtab og på den måde finde ud af, om der var utætheder i ejendommens rørsystem. Samtidig havde de tre motorer, der blev installeret i 1990, nået en alder, hvor en totalrenovering var påkrævet. Ud over de planlagte opgraderinger og fornyelser var man nødt til ombygge vandbehandlingsanlægget for at modvirke tæring. Hele fornyelsen løb op i 2,3 mio. kr. Rudi Falk, der var blevet valgt til formand igen efter hjemkomsten fra Rusland, døde pludseligt i maj 2000, hvorefter næstformanden, mekaniker Henning Holm, overtog hvervet. Ved årets generalforsamling udtalte han mindeord over sin forgænger:»i Rudis formandsperiode har Skærbæk Fjernvarme været udsat for store omvæltninger. Han kunne efter at have forestået et større planlægnings- og projekteringsarbejde i samarbejde med bestyrelsen og rådgivere m.v. i 1991

13 OMB_Fjernvarme 2006.qxp 05/04/06 11:31 Side 13 idriftsætte Skærbæk Fjernvarmes største investering til dags dato - nemlig kraftvarmeværket på Læssevej. Det må fastslås, at Rudi Falk har ydet en stor indsats og har haft en stor indflydelse på Skærbæk Fjernvarmes udvikling i de seneste knap 20 år, og vi har som forbrugere og bestyrelse meget at takke ham for.«året var i øvrigt præget af, at gasprisen steg til det dobbelte, noget man ikke havde kunnet budgettere for. Det betød en ekstra udgift til energi på omkring 2 mio. kr. Da gasprisen fortsatte med at stige i løbet af efteråret 2000, måtte man nødtvunget gribe til at lade varmeprisen stige midt i året. Alligevel lå Skærbæk Fjernvarmes forbrugerpriser ca. 10 pct. - eller o kr. - under landsgennemsnittet. Heldigvis faldt prisen på gas igen om foråret. Bestyrelsen optog derfor forhandlinger med DONG for at sikre en stabil leverance og pris i de følgende år. I løbet af året havde man fået 182 nye forbrugere, det største antal på et enkelt år nogensinde. Fra 1. januar 2002 indgik Fjernvarmen en aftale med Skærbæk Vandværk om at overtage drift og administration af vandværket. Der var ikke tale om nogen sammenslutning - men om to adskilte værker hver med egne bestyrelser og regnskaber, men med fælles personale. Fjernvarmeselskabet i dag Ved generalforsamlingen i 2005 kunne formanden Henning Holm oplyse, at man havde lagt fjernvarme ud i det ny boligområde nord for Nørrevang, og at man havde indgået en aftale med Skærbæk Kommune om, at dobbeltgrunde ville blive lagt i et særskilt område i Hjemsted Vest, og at opførelse af lavenergihuse koncentreredes i den nordlige del af Kildetoften for ikke at genere Fjernvarmens ledningsnet mere end nødvendigt. Han kunne endvidere konstatere, at»skærbæk Fjernvarmes økonomiske tilstand ser fornuftig ud, og Skærbæk Fjernvarmeværk Foto: Lars Detlef. 11

14 OMB_Fjernvarme 2006.qxp 05/04/06 11:31 Side bestyrelsen har derfor valgt at fastholde prisniveauet for varmeleverancer i indeværende fyringssæson. Det seneste år har været præget af voldsomme prisstigninger på energi, hvilket vi tydeligt har kunnet følge med i på benzinstandere og i dagspressen. Skærbæk Fjernvarme har indtil nu ikke været berørt af disse prisstigninger, idet vi på et gunstigt tidspunkt indgik en fastprisaftale med DONG.«Men, sluttede han, denne aftale udløber 1. april 2006, og såfremt energipriserne ikke ændrer sig meget, vil fjernvarmeprisen i Skærbæk ikke kunne undgå at stige i fremtiden. Der er i 2006 tilsluttet 1092 forbrugere, eller knap 13 gange så mange, som da selskabet startede for 50 år siden. Skærbæk Fjernvarmeselskab har haft en rolig og stabil fremgang i det halve århundrede, det har eksisteret, ledet af ansvarlige bestyrelser med et godt teknisk og økonomisk overblik og passet af ansvarsbevidste varmemestre. Det har udviklet sig fra et ret lille foretagende med et meget begrænset ledningsnet til en virksomhed, der i dag omfatter det meste af byen. Man kan dog godt undre sig over, at mens de første års generalforsamlinger samlede størsteparten af forbrugerne, deltog kun ni personer, incl. bestyrelsen, i generalforsamlingen i Det er mindre end én procent. Nogle vil måske se det som et tegn på, at alt går godt - at der ikke er noget at diskutere. At vi er tilfredse med bestyrelsen og dens arbejde. Andre vil måske lidt mindre optimistisk tyde det som en tegn på ligegyldighed. Værkets ve og vel er dog af stor betydning for en væsentlig del af Skærbæk bys beboere. Selskabets ledelse Formænd. Emilius Petersen Viggo Jensen C. Findahl C. B. Clausen V. Birkkjær Lauritsen Rudi Falk Johannes Thysen Rudi Falk Henning Holm Bestyrelsesmedlemmer. Viggo Jensen Chr. Jørgensen og Anton Schmidt 1956 Emilius Petersen C. Findahl Peter Steffensen 1960 V. Birkkjær Lauritsen C. B. Clausen Chr. Hansen V. Lund Georg W. Hansen og Anton Petersen Josias Jessen Viggo Hansen og M. Toft-Nielsen Karsten Hauge Rudi Falk og Børge Petersen Johannes Thysen H. Hofmand Nielsen Alex Hansen Henning Holm Kent Kjærulff Jan Christensen 1994 Kaj Wittenkamp Kaj Kibsgaard Hans Laurids Hede Benno Frisk Kommunevalgte bestyrelsesmedlemmer. Nicolaj Schultz Jens Kortsen Johannes Hygum Charles Madsen Nicolaj Schultz J. J. Fischer Sørensen Fritz Thomsen Helge Jensen Erling Bjerre Varmemestre. Georg W. Hansen Aage Frank Otto Elkjær Larsen Jan Gregersen 1993-

15 OMB_Fjernvarme 2006.qxp 05/04/06 11:31 Side 15 Fjernvarmeselskabets bestyrelse og ansatte Fra venstre Otto Elkjær Larsen (varmemester), Erling Bjerre (kommunens repræsentant), Jan Gregersen (varmemester / sekretær), Benno Frisk, Henning Holm (formand), Hans Laurids Hede (næstformand) og Kaj Wittenkamp (kasserer). Foto: Lars Detlef. Tilsluttede forbrugere til fjernvarmen.

16 OMB_Fjernvarme 2006.qxp 05/04/06 11:31 Side 16 Fjernvarmens ledningsnet ISBN

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Sp.: Kan budgettet holde? Sv.: Vi har sat priserne relativt højt.

Sp.: Kan budgettet holde? Sv.: Vi har sat priserne relativt højt. Ekstraordinær generalforsamling i Stoholm Fjernvarmeværk A.M.B.A Blad nr.281 Ekstraordinær generalforsamling Tid og sted Stoholm Fjernvarme A.M.B.A Dag: Onsdag d. 29.01.2014 Kl: 19.00, Stoholm Kultur og

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune.

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 2 Formål og forsyningsområde.

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. Bestyrelsens beretning Indledning 2011 har været et underligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk. Et år, der har mindet

Læs mere

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2011/2012 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. VEDTÆGTER Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1. Selskabets navn og hjemsted. 1.1. Selskabets navn er Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune. 2. Selskabets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / varmeaftager... 3 4 Andelshaveres hæftelse

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Bestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til vores informationsmøde i Hørning. Hvor der var plads til alle, næsten

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Silkeborg Kommune Søvej 1-3 8600 Silkeborg Att.: Borgmester Hanne Bæk Olsen 25. oktober 2013 Sagsnr. 4507 JCD Sekretær Hanne Secher tlf. 8743 5510 - has@sagfoererne.com Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse:

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde 2 3 Andelshavere/varmeaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4 5

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. VEDTÆGTER HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvam Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Hvam i Viborg kommune. 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba.

Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. 1.2 Ølgod Fjernvarmeselskab Amba er et selvstændigt andelsselskab med begrænset ansvar.

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Indholdsfortegnelse Paragraf Side 1. Navn og hjemsted 2 2. Formål og forsyningsområde 2 3. Andelshavere 2 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 3 5. Udtrædelsesvilkår

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010. Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde.

Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010. Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde. Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010 Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde. Foreslog Peder Holt som dirigent og Peder Holt blev valgt.

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Marts 2012. Vedtægter. Vildbjerg Vandværk A.m.b.a.

Marts 2012. Vedtægter. Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Marts 2012 Vedtægter Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde.. 2 3 Andelshavere/vandaftagere. 2 4 Andelshavernes hæftelser og økonomiske ansvar..

Læs mere

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Den 10. oktober 2002 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hovedgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gedved Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

VEDTÆGTER. VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER. VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A. 1 Navn og Hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vamdrup Fjernvarme A.m.b.A Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2 Selskabets hjemsted er Kolding Kommune

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk LOKALVARME Langgade 24 8305 Samsø For fremtiden r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk 4. oktober 2000 Dette brev udsendes til alle husstande

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere