Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2010. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-19:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2010. Mødedato: tirsdag den 24-08-2010. Mødetidspunkt: 16:30-19:30"

Transkript

1 Referat Møde nr.: 7/2010 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-19:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Bemærkninger OBS: husk tidligt mødetidspunkt 16.30! Mødet indledes med en budgetdialog som tidligere aftalt. Her deltager Niels Østergaard, der er professor og landinspektør og formand for Formidlingsforum K13, som arbejder med at udvikle kommunernes plankultur. Niels Østergaard starter med et oplæg om Ringsted, den nuværende kommuneplan og tilhørende planstrategi. På baggrunden af oplægget drøfter vi med Niels Østergaard, om hvordan Plan og Boligudvalget bedst kan bidrage til at skabe en bedre økonomi i Ringsted på den lange bane. Hvilke valg og fravalg skal vi tage.

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - August Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager Lokalplan 236 Fælleskrematorium og Kirkegård Kærup Gods - Endelig godkendelse Lokalplan Selandia Industripark Erhvervsområde ved Jordmodervej - ændret anvendelse Forslag til lokalplan Ringsted Spærfabrik Forslag til lokalplan Boliger ved Susåen i Vetterslev og kommuneplantillæg nr Forslag til lokalplan Boliger ved Batteriet Orientering om behandlede bemyndigelsessager Nonnedalen - Ønske om mulighed for parcelhusbebyggelse Vindmøller ved Bedsted Overdrev Møllegade 10 - Ansøgning om nedlæggelse af lejlighed Søndervang 28 - Ændret anvendelse Vognmandsvirksomhed på Høedvej Budgetrapport august Orientering fra formand og administration - August

3 1. Godkendelse af dagsorden - August 2010 Sagsid: 10/5200 Tiltrådt med bemærkning om, at punkt 5 (erhvervsområde ved Jordmodervej) besluttes i Planog Boligudvalget. 2. Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager Sagsid: 10/ Åben: Status over landzonesager - Åben: Status byggeager 2. kvartal - Åben: Orientering om venternde lokalplaner m.v. i 2. kvartal Orientering om status for lokalplaner, landzonesager og byggesager i 2. kvartal (bilag) Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning. 3. Lokalplan 236 Fælleskrematorium og Kirkegård Kærup Gods - Endelig godkendelse Sagsid: 10/16372 Byrådet - Åben: Mail fra Søren Jepsen (Damgaard Rådg. Ingeniører) vedr Dioxin - Åben: Indsigelse.htm - Åben: Rapport fra National Academy om Dioxin.pdf Forslag til lokalplan Fælleskrematorium og kirkegård Kærup Gods og forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan har været i offentlig høring i perioden 4. maj 2010 til 29. juni Der har i offentlighedsperioden været afholdt et borgermøde om lokalplanen.

4 I høringsperioden er der indkommet een indsigelse. Indsigeren har med mail den 24. maj 2010 oplyst, at filtre - efter egne oplysninger - kun kan fjerne 94,5 % af dioxinen i røggasserne og at der er risiko for forurening af køkkenhaver og grøntsager. Der henvises til en række undersøgelser fra National Akademi of Sciences, opgørelser fra Miljøstyrelsen og indlæg fra miljøforskere. Teknisk Forvaltning har bedt det rådgivende ingeniørfirma Damgård A/S kommentere ovennævnte indsigelse: Ved opførelsen af Fælleskrematoriet etableres der moderne krematorieovne med den bedst tilgængelige forbrændingsteknik efter dagens standard. Røgen herfra renses i filtre med aktivt kul, der har en dokumenteret udskilningsgrad på typisk % af kviksølvdampe og røgens restindhold af kviksølv ligger væsentligt under miljømyndighedernes grænseværdier. Udledningen af dioxin fra Fælleskrematoriet giver således ikke anledning til øget belastning af miljøet. Teknisk Forvaltning bemærker, at Damgård A/S ligeledes er rådgiver for bygherre på krematorieprojektet. Teknisk Forvaltning anbefaler, at indsigelsen ikke medfører ændringer i lokalplanen, da fælleskrematoriet skal overholde gældende miljøkrav. Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 236 og kommuneplantillæg nr. 6 godkendes uden ændringer. Forslaget anbefales med 5 stemmer for og 1 imod (Per Nørhave) stemmer imod med bemærkning om dioxinforurening. 4. Lokalplan Selandia Industripark Sagsid: 10/20636 Byrådet - Åben: Lokalplanforslag 252.pdf Privathospitalet Valdemar ønsker at flytte hospitalet til virksomheden Glunz og Jensens administrationslokaler på Haslevvej 13 i Ringsted. Samtidig ønsker Glunz og Jensen A/S, at hele ejendommen langs Haslevvej og Jættevej udlægges til erhvervspark. Området er i dag omfattet af Lokalplan nr. 31, der fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål i form af industri, værksteder og lager. Tilladelse til privathospital og industripark forudsætter derfor udarbejdelse af en ny lokalplan. Området er i Kommuneplan omfattet af bestemmelserne for område 3E3 - Erhverv

5 ved Haslevvej. Områdets anvendelse fastlægges til lettere industri, værksted, lager, engroshandel, transportvirksomhed, serviceerhverv, offentlige formål og detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper. På baggrund af ovennævnte er der udarbejdet forslag til lokalplan 252 for Selandia erhvervspark. Lokalplanområdet er afgrænset af Haslevvej, Rugvænget samt nord for Jættevej og omfatter et areal på i alt m².. Området udlægges til industripark med mulighed for etablering af lettere industri, værksteder, administration, serviceerhverv og detailsalg til særligt pladskrævende varegrupper og offentlige formål herunder privathospital og læge- og sundhedscenter. Lokalplanen åbner mulighed for at opføre ny bebyggelse i den sydlige del af området langs Haslevvej i området nord for Jættevej. Bebyggelsesprocenten for området som helhed fastlægges til 50. Bebyggelsen må opføres i 3 etager med en højde på maksimalt 15,0 meter. Miljøvurdering: En screening af planen har vist, at planen ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Høring Lokalplanen skal i offentlig høring i 8 uger. Økonomi Intet Tids- og handleplan Intet Teknisk Forvaltning anbefaler, at der ikke afholdes offentligt møde om sagen, da ændringen ikke vurderes at have væsentlig betydning for naboer og borgere i almindelighed. Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 252 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger. anbefales. 5. Erhvervsområde ved Jordmodervej - ændret anvendelse Sagsid: 10/16374 Byrådet vedtog i maj 2009 forslag til lokalplan Erhvervsområdet langs Jordmodervej, Ringsted nord. Lokalplanen åbner mulighed for, at der i området kan etableres transportrelaterede erhvervstransportvirksomheder. For at muliggøre en mere bred

6 anvendelse af området foreslås det, at der åbnes mulighed for, at også andre større transporttunge virksomheder end erhvervstransportvirksomheder kan lokalisere sig i området. I henhold til landsplandirektiv for 2009 skal udlæg af nye erhvervsarealer langs motorvejene begrænses og primært reserveres til transporttunge virksomheder. Teknisk Forvaltning har på møde med Miljøcenter Roskilde drøftet sagen. Miljøcenteret gør opmærksom på, at området skal anvendes til virksomheder med et stort transportbehov og således sikre, at den nære beliggenhed til motorvejen udnyttes bedst muligt. Plangrundlag: Jf. Kommuneplan , rammeområde 5E10 må området anvendes til transporttunge erhvervsvirksomheder i form af lager- og transportvirksomhed med tilknyttet administration, tankanlæg og servicevirksomhed. Jf. Lokalplan 221, 3.1 må område A anvendes til transportrelaterede erhvervstransportvirksomheder. En ændret anvendelse af område A forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan som åbner mulighed for anden transporttung anvendelse end erhvervstransportvirksomheder. Teknisk direktør indstiller, at der udarbejdes ny lokalplan for område A i lokalplan 221, som åbner mulighed for, at også andre transporttunge erhverv end erhvervstransportvirksomheder kan etablere sig i området. tiltrådt. 6. Forslag til lokalplan Ringsted Spærfabrik Sagsid: 10/16369 Byrådet - Åben: Forslag til lokalplan 250.pdf Ringsted Spærfabrik har den 31. marts 2010 søgt om tilladelse til at opføre en ca m² stor lagerhal i tilknytning til virksomhedens øvrige bygniner. besluttede den 18. maj 2010 udarbejdelse af en lokalplan for området, da der er tale om en relativ stor bygning tæt på beboelse. Forslag til lokalplan 250 omfatter virksomheden Ringsted Spærfabrik og fastlægger områdets anvendelse til lager- og transportvirksomheder, industri, værksteder, administration og servicevirksomheder i overensstemmelse med Kommuneplan Området vejbetjenes af den eksisterende private fællesvej, der forløber tværs gennem området og som samtidig vejbetjener 2 boliger øst for lokalplanområdet.

7 I den nordlige del af området skal der mod eksisterende boliger etableres et 10 meter bredt beplantningsbælte. Med lokalplanen overføres området fra landzone til byzone. Høring Lokalplanforslaget (bilag) skal offentligøres og sendes i høring i 8 uger Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 250 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger. anbefales. 7. Forslag til lokalplan Boliger ved Susåen i Vetterslev og kommuneplantillæg nr. 8 Sagsid: 10/1856 Byrådet - Åben: Forslag pdf besluttede den 21. december 2009, at der ønskes udarbejdet lokalplan for et boligområde i Vetterslev beliggende ud mod Susåen. På baggrund af s beslutning er der udarbejdet forslag til lokalplan nr. 233 (bilag). Lokalplanen åbner mulighed for udstykning af ca. 13 grunde på det skrående terræn mod Susåen. Området vejbetjenes fra henholdsvis Susåvej og Toftegårdsvej. Vejforløbet i lokalplanområdet et søgt indpasset i terrænet og følger terrænets højdekurver. Terræntilpasningen gør, at der dannes nye grønne forløb rundt om mellem den eksisterende og nye bebyggelse. Vetterslevs nuværende linære afrunding afslutning mod Susåen vil blive ændret ved den nye bebyggelses retningsskift og mere afrundede og bløde afslutning mod Susåen. Mellem de eksisterende boliger og de nye er der udlagt et fælles friareal, for derved at skabe afstand til den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen følger op på Byrådets overordnede politiske mål for klima og miljø og indeholder anbefalinger og krav om følgende: Ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse, mindst energiklasse 1. Mulighed for opsamling af regnvand til toiletskyl. Mulighed for solfangere og solceller. Begrænsning af faste belægninger. Kommuneplantillæg: Lokalplanforslaget forudsætter, at området udvides med ca. 10 x 240 meter for at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af området. Endvidere åbnes mulighed for boliger i 2 planer.

8 På baggrund af ovennævnte er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 8 til til kommuneplan Høring Ifølge planloven skal et lokalplanforslag i offentlig høring i mindst 8 uger. Økonomi Intet Tids- og handleplan Forslag til lokalplan offentliggøres i perioden fra den 28. september 2010 til den 23. november Ingen Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 233 og tillæg nr.8 til Kommuneplan fremlægges til offentlig høring i 8 uger. Forslaget anbefales med bemærkning om, at forvaltningen skal undersøge eventuelle dispensationsmulighederne for belægningsprocenten (max 40 % i lokalplan) - f.eks ved krav om faskiner til regnvand. Sagen skal suppleres med afklaring vedr. energikrav fra EBST, før den sendes til videre behandling i Økonomiudvalget. 8. Forslag til lokalplan Boliger ved Batteriet Sagsid: 10/8422 Byrådet - Åben: Forslag pdf besluttede den 20. april 2010 at udarbejde ny lokalplan for boligområdet ved Batteriet for at tilgodese efterspørgselen på bynær parcelhusgrunde. Området er i dag omfattet af lokalplan 162, som udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse eller etagehusbebyggelse. På baggrund af s beslutning er der udarbejdet forslag til lokalplan Boliger ved Batteriet i Parkbyen (bilag). Lokalplanområdet omfatter et areal på i alt ca m². Heraf udgør et udlagt friareal mellem Batteriet og Bastionen ca m². Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan udstykkes ca. 18 grunde med en grundstørrelse på m². Boligerne ligger i to grupper omkring to interne boligveje med henholdsvis 8 og 10 boliger i hver gruppe. Boligvejene foreslås udformet således, at de er egnet som opholds- og legeområder. Mellem

9 boliggrupperne er udlagt et grøn område med mulighed for fælles ophold og som skaber forbindelse ud til det store grønne område mellem Batteriet og Bastionen. I henhold til rammelokalplanen for kaserneområdet skal åben-lav bebyggelse opføres på en fælles grønning, hvor der ikke hegnes omkring den enkelte grund men kun omkring terrasse eller lignende næropholdsareal ved boligen samt om fælles friarealer. Lokalplanen åbner mulighed for traditionelle hegnede grunde, da der erfaringsmæssigt er et stort ønske om at kunne hegne omkring egen grund. Lokalplanen følger op på Byrådets overordnede politiske mål for klima og miljø og indeholder anbefalinger og krav om følgende: Ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse, mindst energiklasse 1. Mulighed for opsamling af regnvand til toiletskyl. Mulighed for solfangere og solceller. Begrænsning af faste belægninger. Høring Ifølge planloven skal et lokalplanforslag i offentlig høring i mindst 8 uger. Tids- og handleplan Forslag til lokalplan 248 sendes i offentlig høring i perioden 28. september 2010 til den 23. november Ingen. Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 248 godkendes og fremlægges til offentlig høring i 8 uger. Forslaget anbefales med bemærkning om, at forvaltningen skal undersøge eventuelle dispensationsmulighederne for belægningsprocenten (max 40 % i lokalplan) - f.eks ved krav om faskiner til regnvand. Sagen skal suppleres med afklaring vedr. energikrav fra EBST, før den sendes til videre behandling i Økonomiudvalget. 9. Orientering om behandlede bemyndigelsessager Sagsid: 05/ Åben: Bemyndigelser - dispensationer/afslag Udvalget har tidligere bemyndiget forvaltningen til at træffe afgørelser i dispensationer vedr. byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer og visse bestemmelser i lokalplaner. Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag.

10 Forvaltningen har i perioden 1. april juni 2010 meddelt 6 afslag og 10 dispensationer. Ingen af afgørelserne er blevet påklaget. Oversigt over afslag og dispensationer kan ses i sagen som bilag. Høring Ingen Økonomi Ingen Tids- og handleplan Ingen Ingen Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning Orientering taget til efterretning. 10. Nonnedalen - Ønske om mulighed for parcelhusbebyggelse Sagsid: 10/ Åben: Scan from a Xerox WorkCentre - DOC001.PDF tegning bebyggelses - Åben: - PdfPlot pdf kort over klosterparken Aktieselskabet Nonnedalen Ringsted har med brev den 11 juni 2010 søgt om mulighed for, at hele området "Nonnedalen" kan udnyttes til åben-lav boligbebyggelse. Området er jf. lokalplan 205 udlagt til henholdsvis til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Lovgrundlag: Jf. Lokalplan 205, 3.2 må område B kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse i form af parcelhuse eller enfamiliehuse på sokkelgrunde. Jf. Lokalplan 205, 3.3, må område C kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i form af gårdhavehuse. Jf. Kommuneplan , rammeområde 2B10, er området udlagt til parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. Jf. Planlovens 13 stk. 3, skal kommunalbestyrelsen snarest udarbejde forslag til lokalplan, hvis en udstykning er i overensstemmelse med kommuneplanen. Teknisk forvaltning bemærker: Planlovens 13 stk. 3 er kun gældende, såfremt ejendommen ikke allerede er omfattet af en lokalplan, som er i overensstemmelse med kommuneplanen. Da lokalplanen vurderes at være

11 i overensstemmelse med kommuneplanen, er kommunen således ikke forpligtet jf. Planlovens 13 stk. 3 til at udarbejde ny lokalplan. Teknisk forvaltning anbefaler, at der ikke udarbejdes ny lokalplan for området, da det vurderes, at der fortsat er mange ledige grunde med mulighed for opførelse af parcelhuse i området samt, at det vurderes at være en kvalitet for området, at der er mulighed for forskellige boligformer og dermed beboersammensætning. Da der endvidere er tale om en relativ ny lokalplan vurderes det, at en eventuel ændring af lokalplanen bør afvente en mangel på parcelhusgrunde i området. Teknisk direktør indstiller, at der jf. Planlovens 13 stk. 3 ikke udarbejdes ny lokalplan. en tiltrædes. 11. Vindmøller ved Bedsted Overdrev Sagsid: 10/12313 Byrådet - Åben: Bilag 2: Svar vedr. Lokalplan Forslag - Åben: Bilag 3: VS: Vedr.: Ringsted Kommune Plannr: 232, vindmøller ved Bedsted Overdrev - Åben: Bilag 4: Bemærkninger - Åben: Bilag 5: Indsigelse mod vindmøller ved Bedsted Overdrev - Åben: Bilag 7: Indsigerskema - Åben: Bilag 8: Justeret planmateriale - Åben: Bilag 9: Sammenfattende redegørelse - Åben: Bilag 6 (3): Vindmøller - Lokalplansforslag Bilag 2.DOC - Åben: Bilag 6 (2): Vindmøller - Lokalplansforslag Åben: Bilag 6 (1):Indsigelse mod lokalplansforslag Vindmøller ved Bedsted Overdrev - Åben: Bilag 1: Lp232_Udtalelse_Museumslovens 23 Byrådet besluttede den 12. april 2010 at sende forslag til lokalplan Vindmøller ved Bedsted Overdrev med kommuneplantillæg 1 og tilhørende VVM-redegørelse i 8 ugers offentlig høring fra den 27. april 2010 til 22. juni Forslag til lokalplan 232 og kommuneplantillæg nr. 1 åbner mulighed for opstilling af vindmøller på mellem 118 og 125 meter. I forbindelse med opstilling af de nye møller nedtages en eksisterende vindmølle med en højde på 69 meter. Der er ved høringsfristen udløb indkommet i alt 6 indsigelser. Sydvestsjællands Museum bemærker, at der ikke er kendte arkæologiske interesser i områder. SEAS-NVE ønsker flere muligheder for opsætning af transformatorstationer.

12 IT & Telestyrelsen henleder opmærksomheden på eventuelle radiokædeforbindelser. 3 indsigelser er fra lokale borgere fra Bedsted og vedrører: o visuelle gener, støj og skygge samt værditab på ejendomme. o misforhold til kommuneplanens reelle indhold og manglende hensyn til natur, landskabsværdier og livskvalitet. 2 af ovennævnte indsigelser fra borgere var underskriftsindsamlinger med 24 og 25 underskrifter, heraf er de 22 underskrifter sammenfaldende. Bemærkninger og indsigelser (se bilag 1-6) er refereret og kommenteret i vedlagte indsigerskema (se bilag 7). De indkomne indsigelser vurderes ikke at give anledning til større ændringer i planmaterialet ud over mindre justeringer, som angivet i bilag 8. Ændringerne vedrører beplantning omkring koblingskiosk, varsling af elforsyningsselskab samt mindre tekniske tilretninger. Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 232 med kommuneplantillæg 1 og tilhørende VVM-redegørelse vedtages med rettelser/ændringer nævnt i bilag 8 samt sammenfattende redegørelse i henhold til Lov om miljøvurdering, bilag 9. For indstillingen stemte 3 (Gunnar Christiansen, Lisbeth Andersen og Torben Lundsgaard) og 3 stemte imod (Thorkil Mølgaard, Per Roos og Per Nørhave). Forslaget bortfalder. Gunnar Christiansen, Lisbeth Anderen og Torben Lundsgaard begærer sagen behandlet i Byrådet. 12. Møllegade 10 - Ansøgning om nedlæggelse af lejlighed. Sagsid: 10/ Åben: Brev fra ejere. Ejer af ejendommen Møllegade 10, Ringsted har ansøgt om tilladelse til at nedlægge lejligheden på 1. sal med henblik på at sammenlægge hele ejendommen til én bolig, med et samlet boligareal på i alt 188 m². Huset er oprindeligt opført i 1926 som et enfamiliehus Huset er opført med køkken på 1. salen. Huset har en bevaringsværdi på 4. Boligen på 1. sal har et boligareal på 115 m² og 1. sal et boligareal på 73 m². Den i BBR angivne lejlighed på 1. sal har aldrig udgjort en selvstændig fysisk boligenhed med egen indgang eller egen trappeopgang. Der er fælles adgang gennem samme hoveddør og indvendig trappe. Der er på 1. sal indrettet et

13 køkken samt badeværelse. Badeværelset fungerer, men er i dårlig stand. Huset står i dag i en rimelig stand, men kræver vedligeholdelse som f.eks. nye vinduer og reparation af badeværelset på 1. sal. Lejligheden på 1. sal har ikke været udlejet siden december Lovgrundlag: Jf. Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, 46, er det ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse. Jf. stk. 2. kan kommunalbestyrelsen ikke nægte samtykke efter stk. 1 til sammenlægning af boliger, når følgende betingelser er opfyldt: a) ingen af de boliger der tilvejebringes, må have et bruttoetageareal på mere end 130 m², b) boligerne skal være ledige uden, at dette skyldes opsigelse fra udlejers side efter Lejelovens 82 eller 83, litra a-b, c) boligerne, hvis areal forøges, er ledige som anført under b eller beboet af brugere, der ønsker at overtage den udvidede bolig. Økonomi Ingen. Tids- og handleplan Ingen. Teknisk forvaltning anbefaler at der meddeles tilladelse til nedlæggelse af boligen på 1. sal, da den ikke vurderes at opfylde kravet til en nutidig bolig samt at tilladelsen meddeles, da boligen er ledig uden, at dette skyldes opsigelse fra udlejers side. Teknisk direktør indstiller, at der jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene, 46 stk. 1, meddeles tilladelse til at nedlægge boligen Møllegade 10, 1. sal med henblik på en sammenlægning med boligen Møllegade 10, stuen. en tiltrædes. 13. Søndervang 28 - Ændret anvendelse Sagsid: 10/ Åben: - kort bilag søndervang juli 2010.pdf Ejendommen Søndervang 28, Ringsted, der tidligere har været anvendt som børneinstitution, har siden medio 2006 stået tom. Da ejendommen ikke længere ønskes anvendt til institutionsformål, foreslås ejendommen anvendt til boligformål.

14 Ejendommens grundareal udgør i alt m², heraf er ca m² beliggende i et område, der jf. Kommuneplan er beliggende i rammeområde 3B4, der udlægger området til boligformål, parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. Den øvrige del af ejendommen er beliggende indenfor åbeskyttelseslinien eller område, der i kommuneplanen er udlagt til institutionsformål. Jf. BBR udgør det bebyggede areal 364 m². Bygningen er opført i 1990 og forventes nedrevet, da ejendommen er i meget dårlig stand. Ejendommen er omfattet af lokalplan 50, som jf udlægger område B, området omkring den nedlagte institution, til institutionsformål. Den øvrige del af området udlægges i lokalplanen, jf. bilag, til friareal. Område B har et areal på ca m², hvilket muliggør etablering af 5-10 boliger. Teknisk Forvaltning anbefaler, at der udarbejdes ny lokalplan for området, der åbner mulighed for, at en del af område B og A jf. lokalplan 50, overgår til boligformål i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Teknisk direktør indstiller, at der udarbejdes lokalplan for del af ejendommen, som åbner mulighed for anvendelse til boligformål. tiltrådt. 14. Vognmandsvirksomhed på Høedvej 68 Sagsid: 10/ Åben: Bilag 1 - Åben: Bilag 2 Ejer af landbrugsejendommen Høedvej 68 har søgt om tilladelse til at opføre en maskinhal til landbrugsproduktionen på ejendommen. I den forbindelse er forvaltningen blevet opmærksom på, at der i 2004 er etableret en vognmandsvirksomhed på ejendommen. Da etablering af vognmandsvirksomheder ikke er omfattet af administrationsgrundlaget for landzonesager, fremlægges sagen for. Virksomheden er på nuværende tidspunkt et enmandsfirma med tre lastbiler. Ifølge ejer er den ene af 3 lastbiler ved at blive afhændet og den anden af 3 lastbiler kører hovedsageligt fra en ansats bopæl. Til virksomheden hører oplag i form af vogne, containere m.m.. Af luftfotos fremgår det, at der i perioden er sket en væsentlig stigning i oplaget på ejendommen..

15 Ejendommen ligger højt i terrænet langs et dalstrøg. En del af oplagspladsen ligger nærmest ude i dalstrøget. Det betyder, at ejendommen og oplaget er meget synlig fra nordvestlige til nordøstlige retninger, se bilag 2. Området er i Kommuneplan udpeget som landskabsområde og ligger indenfor kirkeomgivelserne til Valsølille Kirke. Det betyder bl.a., at: tekniske anlæg og bebyggelse, der ikke tjener det lokale jordbrugserhverv, bør undgås i området, eventuelle tekniske anlæg og/eller bebyggelser skal, i den udstrækning det er muligt, indpasses under hensyn til landskabelige forhold således, at der opnås en god helhedsvirkning, og de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier skal respekteres. Trafikalt set er Høedvej en offentlig vej med en relativ smal bredde. Efter henvendelse fra forældre til skolesøgende børn i området, undersøges det i driftsafdelingen, om Høedvej skal betragtes som trafikfarlig. Forældrene begrunder henvendelsen med, at vejen er smal, har dybe rabatter, høj hastighed samt tung trafik. Forældrene bakkes op af Søholmskolen i Jystrup. Undersøgelsen forventes afsluttet i september Lovgrundlag: Jf. Planlovens 35 stk. 1, må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen fortages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer. Teknisk Forvaltning anbefaler, at der meddeles afslag til etablering af en vognmandsvirksomhed på ejendommen,, da det vurderes at vognmandsvirksomheden et til gene for naboer samt skæmmer området. Teknisk direktør indstiller, at der jf. Planlovens 35 stk. 1 meddeles afslag til etablering af vognmandsvirksomhed tiltrædes. 15. Budgetrapport august 2010 Sagsid: 10/21978 Byrådet - Åben: Budgetrapport august 2010 På baggrund af udviklingen i årets første halvår er Budgetrapport august 2010 udarbejdet og vedlagt som bilag. Direktionen afgiver følgende vurdering af Budgetrapport ausust en omhandler konsekvenser af væsentlige ændrede forudsætninger fra budgettet blev vedtaget i oktober

16 2009 og frem til august Glatførebekæmpelse og snerydning Som følge af den strenge vinter, kan der forventede merforbrug til glatførebekæmpelse og snerydning på 6 mio. kr. IT Det er konstateret, at stigningerne på KMD s IT-systemer er steget ekstraordinært i 2010 svarende til ca. 1,5 mio. kr. Beskæftigelsesordninger Der er de senere år blevet overført mindreforbrug på beskæftigelsesordningerne 6 mio. kr. som foreslås tilført kassen. Privat og efterskoler På grund af flere elever i skoleåret 2009/10 der efterspørger undervisning på privat- og efterskoler, forventes i 2010 et merforbrug på 0,5 mio. kr. i kommunalt bidrag til privatskoler og 0,8 mio. kr. til efterskoler. I alt forventet merforbrug 1,3 mio. kr. Skole og handicapkørsel Det er konstateret, at områderne har været overbudgetteret. Det foreslås derfor, at 6 mio. kr. tilføres kassen. Skatter, tilskud og udligning Kommunen modtager efterregulering af tilskud på i alt 13,0 mio. kr. Til gengæld forventes provenuet af dækningsafgift at give ca. 10 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet, som følge af en del nedsættelser af beregningsgrundlaget og reguleringer for tidligere år. Prisfremskrivning i budget 2010 I forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2010 blev der ved en fejl foretaget en for lille prisregulering af konti der anvendes i forbindelse med betaling for øvrige tjenesteydelser, for eksempel kommunens udgifter til IT. Fejlen bevirker, at budgettet til øvrige tjenesteydelser er 2,7 mio. kr. for lavt, som foreslås tilført som tillægsbevilling. Kompensationer i Lov- og cirkulære-programmet Lov- og cirkulæreprogrammet regulerer bloktilskuddet for opgaver kommunerne har modtaget eller afleveret. Merudgifterne til opgaverne foreslås tilført budgettet med et beløb svarende til kompensationen. Anlæg Anlægsbudgettet for 2010 gennemgået og for flere projekter kan det på nuværende tidspunkt ses, at budgettet først vil blive anvendt i 2011, hvorfor det foreslås overført hertil. Herudover er budgetterne for udstykningerne Nordrup, Kasernen og Knudslund revurderet. Ekstraordinært afdrag på lån Det er i budget 2010 forudsat, at der skulle indfries lån på 43,1 mio. kr. optaget i forbindelse med opkøb af jord på Knudslundudstykningen når arealerne blev solgt. Da det nu viser sig, at arealerne ikke bliver solgt, skal lånet ikke indfries. Økonomi Der henvises til bilag.

17 Teknisk direktør indstiller, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på -3,5 mio. kr. fra 2010 til en anbefales. 16. Orientering fra formand og administration - August 2010 Sagsid: 10/125 - Åben: Bygningskultur et tilbud til kommunerne - Åben: Vejledning til ansøgning om deltagelse i "Bedre grønne oplevelser i byen" - Åben: Følgebrev til afgørelse fra Naturklagenævnet - Åben: Afgørelse fra Naturklagenævnet om opførelse af stålhal Bygningskultur Et tilbud til kommunerne: Realdania og Kulturarvsstyrelsen har med brev den 23. juni 2010 inviteret alle danske kommuner til at indgå i et samarbejde om. at fremtidssikre håndteringen af landets fredede og bevaringsværdige bygninger og helheder. Hver kommune kan udpege 1-2 kontaktpersoner som fx. repræsenterer byggesagsbehandlingen og planlægning. Interesserede lokalpolitikere kan desuden tilmelde sig en særlig gruppe af politiske nøglepersoner, som modtager informationer, gode eksempler, invitationer til seminarer m.v. Bedre grønne oplevelser i byen: By- og Landskabsstyrelsen og Friluftsrådet inviterer landets kommuner til at deltage i et projektforløb, hvor der sættes fokus på at skabe bedre grønne oplevelser i udvalgte byer. Hver af de deltagende kommuner skal bidrage med kr. og der udvælges 5 kommuner. Ansøgningsfristen er den 9. september 2010 Afgørelse fra Naturklagenævnet: Naturklagenævnet har med brev den 16. november 2009 truffet afgørelse i sag hvor Ringsted Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af en stålhal på 280 m2 på ejendommen Nebsmøllevej 63. Naturklagenævnet underkender Ringsted Kommunes afgørelse, da det vurderes, at der ikke er den nødvendige erhvervsmæssige aktivitet på ejendommen. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning.

18 Underskriftsside Thorkil Mølgaard (TM) V Per Roos (PR) V Gunnar Christiansen (GC) A Lisbeth Andersen (LA) A Per Nørhave (PEN) O Torben Lundsgaard (TL) F Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Tillæg 7 til Kommuneplan 2009/forslag udkast Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2013 J.nr.: NMK-31-00949 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt

Læs mere

Tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev m Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Tørslev Øster Bjerregrav

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende Bedstedvej 92, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende Bedstedvej 92, 4100 Ringsted Niels Berner-Magnusson Bedstedvej 92 Bedsted 4100 Ringsted Dato: 24. november 2016 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Status Høringen starter Høringen slutter Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden Baggrund Forslag XX.12.2016 XX.02.2017 dd.mm.åååå dd.mm.åååå

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Baggrund To virksomheder i Lejre Kommune ønsker mulighed for at udvide på steder, som i øjeblikket ikke er udlagt til erhvervsformål.

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 9.013 for området ved Poul Smeds Vej i Gandrup Aalborg Byråd godkendte den xx.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Fors lag i of f entl ig h 2. s f ra d e ø r i n g epte n mbe r 28. til den 2016 o k to ber 201 6 September 2016 Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan TILLÆG 7 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. juni 2011 vedtaget tillæg 7 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere