Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2010. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-19:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2010. Mødedato: tirsdag den 24-08-2010. Mødetidspunkt: 16:30-19:30"

Transkript

1 Referat Møde nr.: 7/2010 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-19:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Bemærkninger OBS: husk tidligt mødetidspunkt 16.30! Mødet indledes med en budgetdialog som tidligere aftalt. Her deltager Niels Østergaard, der er professor og landinspektør og formand for Formidlingsforum K13, som arbejder med at udvikle kommunernes plankultur. Niels Østergaard starter med et oplæg om Ringsted, den nuværende kommuneplan og tilhørende planstrategi. På baggrunden af oplægget drøfter vi med Niels Østergaard, om hvordan Plan og Boligudvalget bedst kan bidrage til at skabe en bedre økonomi i Ringsted på den lange bane. Hvilke valg og fravalg skal vi tage.

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - August Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager Lokalplan 236 Fælleskrematorium og Kirkegård Kærup Gods - Endelig godkendelse Lokalplan Selandia Industripark Erhvervsområde ved Jordmodervej - ændret anvendelse Forslag til lokalplan Ringsted Spærfabrik Forslag til lokalplan Boliger ved Susåen i Vetterslev og kommuneplantillæg nr Forslag til lokalplan Boliger ved Batteriet Orientering om behandlede bemyndigelsessager Nonnedalen - Ønske om mulighed for parcelhusbebyggelse Vindmøller ved Bedsted Overdrev Møllegade 10 - Ansøgning om nedlæggelse af lejlighed Søndervang 28 - Ændret anvendelse Vognmandsvirksomhed på Høedvej Budgetrapport august Orientering fra formand og administration - August

3 1. Godkendelse af dagsorden - August 2010 Sagsid: 10/5200 Tiltrådt med bemærkning om, at punkt 5 (erhvervsområde ved Jordmodervej) besluttes i Planog Boligudvalget. 2. Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager Sagsid: 10/ Åben: Status over landzonesager - Åben: Status byggeager 2. kvartal - Åben: Orientering om venternde lokalplaner m.v. i 2. kvartal Orientering om status for lokalplaner, landzonesager og byggesager i 2. kvartal (bilag) Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning. 3. Lokalplan 236 Fælleskrematorium og Kirkegård Kærup Gods - Endelig godkendelse Sagsid: 10/16372 Byrådet - Åben: Mail fra Søren Jepsen (Damgaard Rådg. Ingeniører) vedr Dioxin - Åben: Indsigelse.htm - Åben: Rapport fra National Academy om Dioxin.pdf Forslag til lokalplan Fælleskrematorium og kirkegård Kærup Gods og forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan har været i offentlig høring i perioden 4. maj 2010 til 29. juni Der har i offentlighedsperioden været afholdt et borgermøde om lokalplanen.

4 I høringsperioden er der indkommet een indsigelse. Indsigeren har med mail den 24. maj 2010 oplyst, at filtre - efter egne oplysninger - kun kan fjerne 94,5 % af dioxinen i røggasserne og at der er risiko for forurening af køkkenhaver og grøntsager. Der henvises til en række undersøgelser fra National Akademi of Sciences, opgørelser fra Miljøstyrelsen og indlæg fra miljøforskere. Teknisk Forvaltning har bedt det rådgivende ingeniørfirma Damgård A/S kommentere ovennævnte indsigelse: Ved opførelsen af Fælleskrematoriet etableres der moderne krematorieovne med den bedst tilgængelige forbrændingsteknik efter dagens standard. Røgen herfra renses i filtre med aktivt kul, der har en dokumenteret udskilningsgrad på typisk % af kviksølvdampe og røgens restindhold af kviksølv ligger væsentligt under miljømyndighedernes grænseværdier. Udledningen af dioxin fra Fælleskrematoriet giver således ikke anledning til øget belastning af miljøet. Teknisk Forvaltning bemærker, at Damgård A/S ligeledes er rådgiver for bygherre på krematorieprojektet. Teknisk Forvaltning anbefaler, at indsigelsen ikke medfører ændringer i lokalplanen, da fælleskrematoriet skal overholde gældende miljøkrav. Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 236 og kommuneplantillæg nr. 6 godkendes uden ændringer. Forslaget anbefales med 5 stemmer for og 1 imod (Per Nørhave) stemmer imod med bemærkning om dioxinforurening. 4. Lokalplan Selandia Industripark Sagsid: 10/20636 Byrådet - Åben: Lokalplanforslag 252.pdf Privathospitalet Valdemar ønsker at flytte hospitalet til virksomheden Glunz og Jensens administrationslokaler på Haslevvej 13 i Ringsted. Samtidig ønsker Glunz og Jensen A/S, at hele ejendommen langs Haslevvej og Jættevej udlægges til erhvervspark. Området er i dag omfattet af Lokalplan nr. 31, der fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål i form af industri, værksteder og lager. Tilladelse til privathospital og industripark forudsætter derfor udarbejdelse af en ny lokalplan. Området er i Kommuneplan omfattet af bestemmelserne for område 3E3 - Erhverv

5 ved Haslevvej. Områdets anvendelse fastlægges til lettere industri, værksted, lager, engroshandel, transportvirksomhed, serviceerhverv, offentlige formål og detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper. På baggrund af ovennævnte er der udarbejdet forslag til lokalplan 252 for Selandia erhvervspark. Lokalplanområdet er afgrænset af Haslevvej, Rugvænget samt nord for Jættevej og omfatter et areal på i alt m².. Området udlægges til industripark med mulighed for etablering af lettere industri, værksteder, administration, serviceerhverv og detailsalg til særligt pladskrævende varegrupper og offentlige formål herunder privathospital og læge- og sundhedscenter. Lokalplanen åbner mulighed for at opføre ny bebyggelse i den sydlige del af området langs Haslevvej i området nord for Jættevej. Bebyggelsesprocenten for området som helhed fastlægges til 50. Bebyggelsen må opføres i 3 etager med en højde på maksimalt 15,0 meter. Miljøvurdering: En screening af planen har vist, at planen ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Høring Lokalplanen skal i offentlig høring i 8 uger. Økonomi Intet Tids- og handleplan Intet Teknisk Forvaltning anbefaler, at der ikke afholdes offentligt møde om sagen, da ændringen ikke vurderes at have væsentlig betydning for naboer og borgere i almindelighed. Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 252 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger. anbefales. 5. Erhvervsområde ved Jordmodervej - ændret anvendelse Sagsid: 10/16374 Byrådet vedtog i maj 2009 forslag til lokalplan Erhvervsområdet langs Jordmodervej, Ringsted nord. Lokalplanen åbner mulighed for, at der i området kan etableres transportrelaterede erhvervstransportvirksomheder. For at muliggøre en mere bred

6 anvendelse af området foreslås det, at der åbnes mulighed for, at også andre større transporttunge virksomheder end erhvervstransportvirksomheder kan lokalisere sig i området. I henhold til landsplandirektiv for 2009 skal udlæg af nye erhvervsarealer langs motorvejene begrænses og primært reserveres til transporttunge virksomheder. Teknisk Forvaltning har på møde med Miljøcenter Roskilde drøftet sagen. Miljøcenteret gør opmærksom på, at området skal anvendes til virksomheder med et stort transportbehov og således sikre, at den nære beliggenhed til motorvejen udnyttes bedst muligt. Plangrundlag: Jf. Kommuneplan , rammeområde 5E10 må området anvendes til transporttunge erhvervsvirksomheder i form af lager- og transportvirksomhed med tilknyttet administration, tankanlæg og servicevirksomhed. Jf. Lokalplan 221, 3.1 må område A anvendes til transportrelaterede erhvervstransportvirksomheder. En ændret anvendelse af område A forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan som åbner mulighed for anden transporttung anvendelse end erhvervstransportvirksomheder. Teknisk direktør indstiller, at der udarbejdes ny lokalplan for område A i lokalplan 221, som åbner mulighed for, at også andre transporttunge erhverv end erhvervstransportvirksomheder kan etablere sig i området. tiltrådt. 6. Forslag til lokalplan Ringsted Spærfabrik Sagsid: 10/16369 Byrådet - Åben: Forslag til lokalplan 250.pdf Ringsted Spærfabrik har den 31. marts 2010 søgt om tilladelse til at opføre en ca m² stor lagerhal i tilknytning til virksomhedens øvrige bygniner. besluttede den 18. maj 2010 udarbejdelse af en lokalplan for området, da der er tale om en relativ stor bygning tæt på beboelse. Forslag til lokalplan 250 omfatter virksomheden Ringsted Spærfabrik og fastlægger områdets anvendelse til lager- og transportvirksomheder, industri, værksteder, administration og servicevirksomheder i overensstemmelse med Kommuneplan Området vejbetjenes af den eksisterende private fællesvej, der forløber tværs gennem området og som samtidig vejbetjener 2 boliger øst for lokalplanområdet.

7 I den nordlige del af området skal der mod eksisterende boliger etableres et 10 meter bredt beplantningsbælte. Med lokalplanen overføres området fra landzone til byzone. Høring Lokalplanforslaget (bilag) skal offentligøres og sendes i høring i 8 uger Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 250 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger. anbefales. 7. Forslag til lokalplan Boliger ved Susåen i Vetterslev og kommuneplantillæg nr. 8 Sagsid: 10/1856 Byrådet - Åben: Forslag pdf besluttede den 21. december 2009, at der ønskes udarbejdet lokalplan for et boligområde i Vetterslev beliggende ud mod Susåen. På baggrund af s beslutning er der udarbejdet forslag til lokalplan nr. 233 (bilag). Lokalplanen åbner mulighed for udstykning af ca. 13 grunde på det skrående terræn mod Susåen. Området vejbetjenes fra henholdsvis Susåvej og Toftegårdsvej. Vejforløbet i lokalplanområdet et søgt indpasset i terrænet og følger terrænets højdekurver. Terræntilpasningen gør, at der dannes nye grønne forløb rundt om mellem den eksisterende og nye bebyggelse. Vetterslevs nuværende linære afrunding afslutning mod Susåen vil blive ændret ved den nye bebyggelses retningsskift og mere afrundede og bløde afslutning mod Susåen. Mellem de eksisterende boliger og de nye er der udlagt et fælles friareal, for derved at skabe afstand til den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen følger op på Byrådets overordnede politiske mål for klima og miljø og indeholder anbefalinger og krav om følgende: Ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse, mindst energiklasse 1. Mulighed for opsamling af regnvand til toiletskyl. Mulighed for solfangere og solceller. Begrænsning af faste belægninger. Kommuneplantillæg: Lokalplanforslaget forudsætter, at området udvides med ca. 10 x 240 meter for at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af området. Endvidere åbnes mulighed for boliger i 2 planer.

8 På baggrund af ovennævnte er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 8 til til kommuneplan Høring Ifølge planloven skal et lokalplanforslag i offentlig høring i mindst 8 uger. Økonomi Intet Tids- og handleplan Forslag til lokalplan offentliggøres i perioden fra den 28. september 2010 til den 23. november Ingen Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 233 og tillæg nr.8 til Kommuneplan fremlægges til offentlig høring i 8 uger. Forslaget anbefales med bemærkning om, at forvaltningen skal undersøge eventuelle dispensationsmulighederne for belægningsprocenten (max 40 % i lokalplan) - f.eks ved krav om faskiner til regnvand. Sagen skal suppleres med afklaring vedr. energikrav fra EBST, før den sendes til videre behandling i Økonomiudvalget. 8. Forslag til lokalplan Boliger ved Batteriet Sagsid: 10/8422 Byrådet - Åben: Forslag pdf besluttede den 20. april 2010 at udarbejde ny lokalplan for boligområdet ved Batteriet for at tilgodese efterspørgselen på bynær parcelhusgrunde. Området er i dag omfattet af lokalplan 162, som udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse eller etagehusbebyggelse. På baggrund af s beslutning er der udarbejdet forslag til lokalplan Boliger ved Batteriet i Parkbyen (bilag). Lokalplanområdet omfatter et areal på i alt ca m². Heraf udgør et udlagt friareal mellem Batteriet og Bastionen ca m². Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan udstykkes ca. 18 grunde med en grundstørrelse på m². Boligerne ligger i to grupper omkring to interne boligveje med henholdsvis 8 og 10 boliger i hver gruppe. Boligvejene foreslås udformet således, at de er egnet som opholds- og legeområder. Mellem

9 boliggrupperne er udlagt et grøn område med mulighed for fælles ophold og som skaber forbindelse ud til det store grønne område mellem Batteriet og Bastionen. I henhold til rammelokalplanen for kaserneområdet skal åben-lav bebyggelse opføres på en fælles grønning, hvor der ikke hegnes omkring den enkelte grund men kun omkring terrasse eller lignende næropholdsareal ved boligen samt om fælles friarealer. Lokalplanen åbner mulighed for traditionelle hegnede grunde, da der erfaringsmæssigt er et stort ønske om at kunne hegne omkring egen grund. Lokalplanen følger op på Byrådets overordnede politiske mål for klima og miljø og indeholder anbefalinger og krav om følgende: Ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse, mindst energiklasse 1. Mulighed for opsamling af regnvand til toiletskyl. Mulighed for solfangere og solceller. Begrænsning af faste belægninger. Høring Ifølge planloven skal et lokalplanforslag i offentlig høring i mindst 8 uger. Tids- og handleplan Forslag til lokalplan 248 sendes i offentlig høring i perioden 28. september 2010 til den 23. november Ingen. Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 248 godkendes og fremlægges til offentlig høring i 8 uger. Forslaget anbefales med bemærkning om, at forvaltningen skal undersøge eventuelle dispensationsmulighederne for belægningsprocenten (max 40 % i lokalplan) - f.eks ved krav om faskiner til regnvand. Sagen skal suppleres med afklaring vedr. energikrav fra EBST, før den sendes til videre behandling i Økonomiudvalget. 9. Orientering om behandlede bemyndigelsessager Sagsid: 05/ Åben: Bemyndigelser - dispensationer/afslag Udvalget har tidligere bemyndiget forvaltningen til at træffe afgørelser i dispensationer vedr. byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer og visse bestemmelser i lokalplaner. Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag.

10 Forvaltningen har i perioden 1. april juni 2010 meddelt 6 afslag og 10 dispensationer. Ingen af afgørelserne er blevet påklaget. Oversigt over afslag og dispensationer kan ses i sagen som bilag. Høring Ingen Økonomi Ingen Tids- og handleplan Ingen Ingen Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning Orientering taget til efterretning. 10. Nonnedalen - Ønske om mulighed for parcelhusbebyggelse Sagsid: 10/ Åben: Scan from a Xerox WorkCentre - DOC001.PDF tegning bebyggelses - Åben: - PdfPlot pdf kort over klosterparken Aktieselskabet Nonnedalen Ringsted har med brev den 11 juni 2010 søgt om mulighed for, at hele området "Nonnedalen" kan udnyttes til åben-lav boligbebyggelse. Området er jf. lokalplan 205 udlagt til henholdsvis til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Lovgrundlag: Jf. Lokalplan 205, 3.2 må område B kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse i form af parcelhuse eller enfamiliehuse på sokkelgrunde. Jf. Lokalplan 205, 3.3, må område C kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i form af gårdhavehuse. Jf. Kommuneplan , rammeområde 2B10, er området udlagt til parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. Jf. Planlovens 13 stk. 3, skal kommunalbestyrelsen snarest udarbejde forslag til lokalplan, hvis en udstykning er i overensstemmelse med kommuneplanen. Teknisk forvaltning bemærker: Planlovens 13 stk. 3 er kun gældende, såfremt ejendommen ikke allerede er omfattet af en lokalplan, som er i overensstemmelse med kommuneplanen. Da lokalplanen vurderes at være

11 i overensstemmelse med kommuneplanen, er kommunen således ikke forpligtet jf. Planlovens 13 stk. 3 til at udarbejde ny lokalplan. Teknisk forvaltning anbefaler, at der ikke udarbejdes ny lokalplan for området, da det vurderes, at der fortsat er mange ledige grunde med mulighed for opførelse af parcelhuse i området samt, at det vurderes at være en kvalitet for området, at der er mulighed for forskellige boligformer og dermed beboersammensætning. Da der endvidere er tale om en relativ ny lokalplan vurderes det, at en eventuel ændring af lokalplanen bør afvente en mangel på parcelhusgrunde i området. Teknisk direktør indstiller, at der jf. Planlovens 13 stk. 3 ikke udarbejdes ny lokalplan. en tiltrædes. 11. Vindmøller ved Bedsted Overdrev Sagsid: 10/12313 Byrådet - Åben: Bilag 2: Svar vedr. Lokalplan Forslag - Åben: Bilag 3: VS: Vedr.: Ringsted Kommune Plannr: 232, vindmøller ved Bedsted Overdrev - Åben: Bilag 4: Bemærkninger - Åben: Bilag 5: Indsigelse mod vindmøller ved Bedsted Overdrev - Åben: Bilag 7: Indsigerskema - Åben: Bilag 8: Justeret planmateriale - Åben: Bilag 9: Sammenfattende redegørelse - Åben: Bilag 6 (3): Vindmøller - Lokalplansforslag Bilag 2.DOC - Åben: Bilag 6 (2): Vindmøller - Lokalplansforslag Åben: Bilag 6 (1):Indsigelse mod lokalplansforslag Vindmøller ved Bedsted Overdrev - Åben: Bilag 1: Lp232_Udtalelse_Museumslovens 23 Byrådet besluttede den 12. april 2010 at sende forslag til lokalplan Vindmøller ved Bedsted Overdrev med kommuneplantillæg 1 og tilhørende VVM-redegørelse i 8 ugers offentlig høring fra den 27. april 2010 til 22. juni Forslag til lokalplan 232 og kommuneplantillæg nr. 1 åbner mulighed for opstilling af vindmøller på mellem 118 og 125 meter. I forbindelse med opstilling af de nye møller nedtages en eksisterende vindmølle med en højde på 69 meter. Der er ved høringsfristen udløb indkommet i alt 6 indsigelser. Sydvestsjællands Museum bemærker, at der ikke er kendte arkæologiske interesser i områder. SEAS-NVE ønsker flere muligheder for opsætning af transformatorstationer.

12 IT & Telestyrelsen henleder opmærksomheden på eventuelle radiokædeforbindelser. 3 indsigelser er fra lokale borgere fra Bedsted og vedrører: o visuelle gener, støj og skygge samt værditab på ejendomme. o misforhold til kommuneplanens reelle indhold og manglende hensyn til natur, landskabsværdier og livskvalitet. 2 af ovennævnte indsigelser fra borgere var underskriftsindsamlinger med 24 og 25 underskrifter, heraf er de 22 underskrifter sammenfaldende. Bemærkninger og indsigelser (se bilag 1-6) er refereret og kommenteret i vedlagte indsigerskema (se bilag 7). De indkomne indsigelser vurderes ikke at give anledning til større ændringer i planmaterialet ud over mindre justeringer, som angivet i bilag 8. Ændringerne vedrører beplantning omkring koblingskiosk, varsling af elforsyningsselskab samt mindre tekniske tilretninger. Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 232 med kommuneplantillæg 1 og tilhørende VVM-redegørelse vedtages med rettelser/ændringer nævnt i bilag 8 samt sammenfattende redegørelse i henhold til Lov om miljøvurdering, bilag 9. For indstillingen stemte 3 (Gunnar Christiansen, Lisbeth Andersen og Torben Lundsgaard) og 3 stemte imod (Thorkil Mølgaard, Per Roos og Per Nørhave). Forslaget bortfalder. Gunnar Christiansen, Lisbeth Anderen og Torben Lundsgaard begærer sagen behandlet i Byrådet. 12. Møllegade 10 - Ansøgning om nedlæggelse af lejlighed. Sagsid: 10/ Åben: Brev fra ejere. Ejer af ejendommen Møllegade 10, Ringsted har ansøgt om tilladelse til at nedlægge lejligheden på 1. sal med henblik på at sammenlægge hele ejendommen til én bolig, med et samlet boligareal på i alt 188 m². Huset er oprindeligt opført i 1926 som et enfamiliehus Huset er opført med køkken på 1. salen. Huset har en bevaringsværdi på 4. Boligen på 1. sal har et boligareal på 115 m² og 1. sal et boligareal på 73 m². Den i BBR angivne lejlighed på 1. sal har aldrig udgjort en selvstændig fysisk boligenhed med egen indgang eller egen trappeopgang. Der er fælles adgang gennem samme hoveddør og indvendig trappe. Der er på 1. sal indrettet et

13 køkken samt badeværelse. Badeværelset fungerer, men er i dårlig stand. Huset står i dag i en rimelig stand, men kræver vedligeholdelse som f.eks. nye vinduer og reparation af badeværelset på 1. sal. Lejligheden på 1. sal har ikke været udlejet siden december Lovgrundlag: Jf. Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, 46, er det ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse. Jf. stk. 2. kan kommunalbestyrelsen ikke nægte samtykke efter stk. 1 til sammenlægning af boliger, når følgende betingelser er opfyldt: a) ingen af de boliger der tilvejebringes, må have et bruttoetageareal på mere end 130 m², b) boligerne skal være ledige uden, at dette skyldes opsigelse fra udlejers side efter Lejelovens 82 eller 83, litra a-b, c) boligerne, hvis areal forøges, er ledige som anført under b eller beboet af brugere, der ønsker at overtage den udvidede bolig. Økonomi Ingen. Tids- og handleplan Ingen. Teknisk forvaltning anbefaler at der meddeles tilladelse til nedlæggelse af boligen på 1. sal, da den ikke vurderes at opfylde kravet til en nutidig bolig samt at tilladelsen meddeles, da boligen er ledig uden, at dette skyldes opsigelse fra udlejers side. Teknisk direktør indstiller, at der jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene, 46 stk. 1, meddeles tilladelse til at nedlægge boligen Møllegade 10, 1. sal med henblik på en sammenlægning med boligen Møllegade 10, stuen. en tiltrædes. 13. Søndervang 28 - Ændret anvendelse Sagsid: 10/ Åben: - kort bilag søndervang juli 2010.pdf Ejendommen Søndervang 28, Ringsted, der tidligere har været anvendt som børneinstitution, har siden medio 2006 stået tom. Da ejendommen ikke længere ønskes anvendt til institutionsformål, foreslås ejendommen anvendt til boligformål.

14 Ejendommens grundareal udgør i alt m², heraf er ca m² beliggende i et område, der jf. Kommuneplan er beliggende i rammeområde 3B4, der udlægger området til boligformål, parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. Den øvrige del af ejendommen er beliggende indenfor åbeskyttelseslinien eller område, der i kommuneplanen er udlagt til institutionsformål. Jf. BBR udgør det bebyggede areal 364 m². Bygningen er opført i 1990 og forventes nedrevet, da ejendommen er i meget dårlig stand. Ejendommen er omfattet af lokalplan 50, som jf udlægger område B, området omkring den nedlagte institution, til institutionsformål. Den øvrige del af området udlægges i lokalplanen, jf. bilag, til friareal. Område B har et areal på ca m², hvilket muliggør etablering af 5-10 boliger. Teknisk Forvaltning anbefaler, at der udarbejdes ny lokalplan for området, der åbner mulighed for, at en del af område B og A jf. lokalplan 50, overgår til boligformål i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Teknisk direktør indstiller, at der udarbejdes lokalplan for del af ejendommen, som åbner mulighed for anvendelse til boligformål. tiltrådt. 14. Vognmandsvirksomhed på Høedvej 68 Sagsid: 10/ Åben: Bilag 1 - Åben: Bilag 2 Ejer af landbrugsejendommen Høedvej 68 har søgt om tilladelse til at opføre en maskinhal til landbrugsproduktionen på ejendommen. I den forbindelse er forvaltningen blevet opmærksom på, at der i 2004 er etableret en vognmandsvirksomhed på ejendommen. Da etablering af vognmandsvirksomheder ikke er omfattet af administrationsgrundlaget for landzonesager, fremlægges sagen for. Virksomheden er på nuværende tidspunkt et enmandsfirma med tre lastbiler. Ifølge ejer er den ene af 3 lastbiler ved at blive afhændet og den anden af 3 lastbiler kører hovedsageligt fra en ansats bopæl. Til virksomheden hører oplag i form af vogne, containere m.m.. Af luftfotos fremgår det, at der i perioden er sket en væsentlig stigning i oplaget på ejendommen..

15 Ejendommen ligger højt i terrænet langs et dalstrøg. En del af oplagspladsen ligger nærmest ude i dalstrøget. Det betyder, at ejendommen og oplaget er meget synlig fra nordvestlige til nordøstlige retninger, se bilag 2. Området er i Kommuneplan udpeget som landskabsområde og ligger indenfor kirkeomgivelserne til Valsølille Kirke. Det betyder bl.a., at: tekniske anlæg og bebyggelse, der ikke tjener det lokale jordbrugserhverv, bør undgås i området, eventuelle tekniske anlæg og/eller bebyggelser skal, i den udstrækning det er muligt, indpasses under hensyn til landskabelige forhold således, at der opnås en god helhedsvirkning, og de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier skal respekteres. Trafikalt set er Høedvej en offentlig vej med en relativ smal bredde. Efter henvendelse fra forældre til skolesøgende børn i området, undersøges det i driftsafdelingen, om Høedvej skal betragtes som trafikfarlig. Forældrene begrunder henvendelsen med, at vejen er smal, har dybe rabatter, høj hastighed samt tung trafik. Forældrene bakkes op af Søholmskolen i Jystrup. Undersøgelsen forventes afsluttet i september Lovgrundlag: Jf. Planlovens 35 stk. 1, må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen fortages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer. Teknisk Forvaltning anbefaler, at der meddeles afslag til etablering af en vognmandsvirksomhed på ejendommen,, da det vurderes at vognmandsvirksomheden et til gene for naboer samt skæmmer området. Teknisk direktør indstiller, at der jf. Planlovens 35 stk. 1 meddeles afslag til etablering af vognmandsvirksomhed tiltrædes. 15. Budgetrapport august 2010 Sagsid: 10/21978 Byrådet - Åben: Budgetrapport august 2010 På baggrund af udviklingen i årets første halvår er Budgetrapport august 2010 udarbejdet og vedlagt som bilag. Direktionen afgiver følgende vurdering af Budgetrapport ausust en omhandler konsekvenser af væsentlige ændrede forudsætninger fra budgettet blev vedtaget i oktober

16 2009 og frem til august Glatførebekæmpelse og snerydning Som følge af den strenge vinter, kan der forventede merforbrug til glatførebekæmpelse og snerydning på 6 mio. kr. IT Det er konstateret, at stigningerne på KMD s IT-systemer er steget ekstraordinært i 2010 svarende til ca. 1,5 mio. kr. Beskæftigelsesordninger Der er de senere år blevet overført mindreforbrug på beskæftigelsesordningerne 6 mio. kr. som foreslås tilført kassen. Privat og efterskoler På grund af flere elever i skoleåret 2009/10 der efterspørger undervisning på privat- og efterskoler, forventes i 2010 et merforbrug på 0,5 mio. kr. i kommunalt bidrag til privatskoler og 0,8 mio. kr. til efterskoler. I alt forventet merforbrug 1,3 mio. kr. Skole og handicapkørsel Det er konstateret, at områderne har været overbudgetteret. Det foreslås derfor, at 6 mio. kr. tilføres kassen. Skatter, tilskud og udligning Kommunen modtager efterregulering af tilskud på i alt 13,0 mio. kr. Til gengæld forventes provenuet af dækningsafgift at give ca. 10 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet, som følge af en del nedsættelser af beregningsgrundlaget og reguleringer for tidligere år. Prisfremskrivning i budget 2010 I forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2010 blev der ved en fejl foretaget en for lille prisregulering af konti der anvendes i forbindelse med betaling for øvrige tjenesteydelser, for eksempel kommunens udgifter til IT. Fejlen bevirker, at budgettet til øvrige tjenesteydelser er 2,7 mio. kr. for lavt, som foreslås tilført som tillægsbevilling. Kompensationer i Lov- og cirkulære-programmet Lov- og cirkulæreprogrammet regulerer bloktilskuddet for opgaver kommunerne har modtaget eller afleveret. Merudgifterne til opgaverne foreslås tilført budgettet med et beløb svarende til kompensationen. Anlæg Anlægsbudgettet for 2010 gennemgået og for flere projekter kan det på nuværende tidspunkt ses, at budgettet først vil blive anvendt i 2011, hvorfor det foreslås overført hertil. Herudover er budgetterne for udstykningerne Nordrup, Kasernen og Knudslund revurderet. Ekstraordinært afdrag på lån Det er i budget 2010 forudsat, at der skulle indfries lån på 43,1 mio. kr. optaget i forbindelse med opkøb af jord på Knudslundudstykningen når arealerne blev solgt. Da det nu viser sig, at arealerne ikke bliver solgt, skal lånet ikke indfries. Økonomi Der henvises til bilag.

17 Teknisk direktør indstiller, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på -3,5 mio. kr. fra 2010 til en anbefales. 16. Orientering fra formand og administration - August 2010 Sagsid: 10/125 - Åben: Bygningskultur et tilbud til kommunerne - Åben: Vejledning til ansøgning om deltagelse i "Bedre grønne oplevelser i byen" - Åben: Følgebrev til afgørelse fra Naturklagenævnet - Åben: Afgørelse fra Naturklagenævnet om opførelse af stålhal Bygningskultur Et tilbud til kommunerne: Realdania og Kulturarvsstyrelsen har med brev den 23. juni 2010 inviteret alle danske kommuner til at indgå i et samarbejde om. at fremtidssikre håndteringen af landets fredede og bevaringsværdige bygninger og helheder. Hver kommune kan udpege 1-2 kontaktpersoner som fx. repræsenterer byggesagsbehandlingen og planlægning. Interesserede lokalpolitikere kan desuden tilmelde sig en særlig gruppe af politiske nøglepersoner, som modtager informationer, gode eksempler, invitationer til seminarer m.v. Bedre grønne oplevelser i byen: By- og Landskabsstyrelsen og Friluftsrådet inviterer landets kommuner til at deltage i et projektforløb, hvor der sættes fokus på at skabe bedre grønne oplevelser i udvalgte byer. Hver af de deltagende kommuner skal bidrage med kr. og der udvælges 5 kommuner. Ansøgningsfristen er den 9. september 2010 Afgørelse fra Naturklagenævnet: Naturklagenævnet har med brev den 16. november 2009 truffet afgørelse i sag hvor Ringsted Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af en stålhal på 280 m2 på ejendommen Nebsmøllevej 63. Naturklagenævnet underkender Ringsted Kommunes afgørelse, da det vurderes, at der ikke er den nødvendige erhvervsmæssige aktivitet på ejendommen. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning.

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv Referat Byrådet Møde nr.: 12/2010 Mødedato: mandag den 11-10-2010 Mødetidspunkt: 19:00-22:50 Mødested: Ringsted Kongrescenter Nørretorv Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 Punkter på åbent møde: 69. Årsregnskab 2008 1 70. Overførsel af uforbrugte driftsbeløb fra

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere