Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2010. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-19:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2010. Mødedato: tirsdag den 24-08-2010. Mødetidspunkt: 16:30-19:30"

Transkript

1 Referat Møde nr.: 7/2010 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-19:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Bemærkninger OBS: husk tidligt mødetidspunkt 16.30! Mødet indledes med en budgetdialog som tidligere aftalt. Her deltager Niels Østergaard, der er professor og landinspektør og formand for Formidlingsforum K13, som arbejder med at udvikle kommunernes plankultur. Niels Østergaard starter med et oplæg om Ringsted, den nuværende kommuneplan og tilhørende planstrategi. På baggrunden af oplægget drøfter vi med Niels Østergaard, om hvordan Plan og Boligudvalget bedst kan bidrage til at skabe en bedre økonomi i Ringsted på den lange bane. Hvilke valg og fravalg skal vi tage.

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - August Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager Lokalplan 236 Fælleskrematorium og Kirkegård Kærup Gods - Endelig godkendelse Lokalplan Selandia Industripark Erhvervsområde ved Jordmodervej - ændret anvendelse Forslag til lokalplan Ringsted Spærfabrik Forslag til lokalplan Boliger ved Susåen i Vetterslev og kommuneplantillæg nr Forslag til lokalplan Boliger ved Batteriet Orientering om behandlede bemyndigelsessager Nonnedalen - Ønske om mulighed for parcelhusbebyggelse Vindmøller ved Bedsted Overdrev Møllegade 10 - Ansøgning om nedlæggelse af lejlighed Søndervang 28 - Ændret anvendelse Vognmandsvirksomhed på Høedvej Budgetrapport august Orientering fra formand og administration - August

3 1. Godkendelse af dagsorden - August 2010 Sagsid: 10/5200 Tiltrådt med bemærkning om, at punkt 5 (erhvervsområde ved Jordmodervej) besluttes i Planog Boligudvalget. 2. Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager Sagsid: 10/ Åben: Status over landzonesager - Åben: Status byggeager 2. kvartal - Åben: Orientering om venternde lokalplaner m.v. i 2. kvartal Orientering om status for lokalplaner, landzonesager og byggesager i 2. kvartal (bilag) Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning. 3. Lokalplan 236 Fælleskrematorium og Kirkegård Kærup Gods - Endelig godkendelse Sagsid: 10/16372 Byrådet - Åben: Mail fra Søren Jepsen (Damgaard Rådg. Ingeniører) vedr Dioxin - Åben: Indsigelse.htm - Åben: Rapport fra National Academy om Dioxin.pdf Forslag til lokalplan Fælleskrematorium og kirkegård Kærup Gods og forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan har været i offentlig høring i perioden 4. maj 2010 til 29. juni Der har i offentlighedsperioden været afholdt et borgermøde om lokalplanen.

4 I høringsperioden er der indkommet een indsigelse. Indsigeren har med mail den 24. maj 2010 oplyst, at filtre - efter egne oplysninger - kun kan fjerne 94,5 % af dioxinen i røggasserne og at der er risiko for forurening af køkkenhaver og grøntsager. Der henvises til en række undersøgelser fra National Akademi of Sciences, opgørelser fra Miljøstyrelsen og indlæg fra miljøforskere. Teknisk Forvaltning har bedt det rådgivende ingeniørfirma Damgård A/S kommentere ovennævnte indsigelse: Ved opførelsen af Fælleskrematoriet etableres der moderne krematorieovne med den bedst tilgængelige forbrændingsteknik efter dagens standard. Røgen herfra renses i filtre med aktivt kul, der har en dokumenteret udskilningsgrad på typisk % af kviksølvdampe og røgens restindhold af kviksølv ligger væsentligt under miljømyndighedernes grænseværdier. Udledningen af dioxin fra Fælleskrematoriet giver således ikke anledning til øget belastning af miljøet. Teknisk Forvaltning bemærker, at Damgård A/S ligeledes er rådgiver for bygherre på krematorieprojektet. Teknisk Forvaltning anbefaler, at indsigelsen ikke medfører ændringer i lokalplanen, da fælleskrematoriet skal overholde gældende miljøkrav. Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 236 og kommuneplantillæg nr. 6 godkendes uden ændringer. Forslaget anbefales med 5 stemmer for og 1 imod (Per Nørhave) stemmer imod med bemærkning om dioxinforurening. 4. Lokalplan Selandia Industripark Sagsid: 10/20636 Byrådet - Åben: Lokalplanforslag 252.pdf Privathospitalet Valdemar ønsker at flytte hospitalet til virksomheden Glunz og Jensens administrationslokaler på Haslevvej 13 i Ringsted. Samtidig ønsker Glunz og Jensen A/S, at hele ejendommen langs Haslevvej og Jættevej udlægges til erhvervspark. Området er i dag omfattet af Lokalplan nr. 31, der fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål i form af industri, værksteder og lager. Tilladelse til privathospital og industripark forudsætter derfor udarbejdelse af en ny lokalplan. Området er i Kommuneplan omfattet af bestemmelserne for område 3E3 - Erhverv

5 ved Haslevvej. Områdets anvendelse fastlægges til lettere industri, værksted, lager, engroshandel, transportvirksomhed, serviceerhverv, offentlige formål og detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper. På baggrund af ovennævnte er der udarbejdet forslag til lokalplan 252 for Selandia erhvervspark. Lokalplanområdet er afgrænset af Haslevvej, Rugvænget samt nord for Jættevej og omfatter et areal på i alt m².. Området udlægges til industripark med mulighed for etablering af lettere industri, værksteder, administration, serviceerhverv og detailsalg til særligt pladskrævende varegrupper og offentlige formål herunder privathospital og læge- og sundhedscenter. Lokalplanen åbner mulighed for at opføre ny bebyggelse i den sydlige del af området langs Haslevvej i området nord for Jættevej. Bebyggelsesprocenten for området som helhed fastlægges til 50. Bebyggelsen må opføres i 3 etager med en højde på maksimalt 15,0 meter. Miljøvurdering: En screening af planen har vist, at planen ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Høring Lokalplanen skal i offentlig høring i 8 uger. Økonomi Intet Tids- og handleplan Intet Teknisk Forvaltning anbefaler, at der ikke afholdes offentligt møde om sagen, da ændringen ikke vurderes at have væsentlig betydning for naboer og borgere i almindelighed. Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 252 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger. anbefales. 5. Erhvervsområde ved Jordmodervej - ændret anvendelse Sagsid: 10/16374 Byrådet vedtog i maj 2009 forslag til lokalplan Erhvervsområdet langs Jordmodervej, Ringsted nord. Lokalplanen åbner mulighed for, at der i området kan etableres transportrelaterede erhvervstransportvirksomheder. For at muliggøre en mere bred

6 anvendelse af området foreslås det, at der åbnes mulighed for, at også andre større transporttunge virksomheder end erhvervstransportvirksomheder kan lokalisere sig i området. I henhold til landsplandirektiv for 2009 skal udlæg af nye erhvervsarealer langs motorvejene begrænses og primært reserveres til transporttunge virksomheder. Teknisk Forvaltning har på møde med Miljøcenter Roskilde drøftet sagen. Miljøcenteret gør opmærksom på, at området skal anvendes til virksomheder med et stort transportbehov og således sikre, at den nære beliggenhed til motorvejen udnyttes bedst muligt. Plangrundlag: Jf. Kommuneplan , rammeområde 5E10 må området anvendes til transporttunge erhvervsvirksomheder i form af lager- og transportvirksomhed med tilknyttet administration, tankanlæg og servicevirksomhed. Jf. Lokalplan 221, 3.1 må område A anvendes til transportrelaterede erhvervstransportvirksomheder. En ændret anvendelse af område A forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan som åbner mulighed for anden transporttung anvendelse end erhvervstransportvirksomheder. Teknisk direktør indstiller, at der udarbejdes ny lokalplan for område A i lokalplan 221, som åbner mulighed for, at også andre transporttunge erhverv end erhvervstransportvirksomheder kan etablere sig i området. tiltrådt. 6. Forslag til lokalplan Ringsted Spærfabrik Sagsid: 10/16369 Byrådet - Åben: Forslag til lokalplan 250.pdf Ringsted Spærfabrik har den 31. marts 2010 søgt om tilladelse til at opføre en ca m² stor lagerhal i tilknytning til virksomhedens øvrige bygniner. besluttede den 18. maj 2010 udarbejdelse af en lokalplan for området, da der er tale om en relativ stor bygning tæt på beboelse. Forslag til lokalplan 250 omfatter virksomheden Ringsted Spærfabrik og fastlægger områdets anvendelse til lager- og transportvirksomheder, industri, værksteder, administration og servicevirksomheder i overensstemmelse med Kommuneplan Området vejbetjenes af den eksisterende private fællesvej, der forløber tværs gennem området og som samtidig vejbetjener 2 boliger øst for lokalplanområdet.

7 I den nordlige del af området skal der mod eksisterende boliger etableres et 10 meter bredt beplantningsbælte. Med lokalplanen overføres området fra landzone til byzone. Høring Lokalplanforslaget (bilag) skal offentligøres og sendes i høring i 8 uger Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 250 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger. anbefales. 7. Forslag til lokalplan Boliger ved Susåen i Vetterslev og kommuneplantillæg nr. 8 Sagsid: 10/1856 Byrådet - Åben: Forslag pdf besluttede den 21. december 2009, at der ønskes udarbejdet lokalplan for et boligområde i Vetterslev beliggende ud mod Susåen. På baggrund af s beslutning er der udarbejdet forslag til lokalplan nr. 233 (bilag). Lokalplanen åbner mulighed for udstykning af ca. 13 grunde på det skrående terræn mod Susåen. Området vejbetjenes fra henholdsvis Susåvej og Toftegårdsvej. Vejforløbet i lokalplanområdet et søgt indpasset i terrænet og følger terrænets højdekurver. Terræntilpasningen gør, at der dannes nye grønne forløb rundt om mellem den eksisterende og nye bebyggelse. Vetterslevs nuværende linære afrunding afslutning mod Susåen vil blive ændret ved den nye bebyggelses retningsskift og mere afrundede og bløde afslutning mod Susåen. Mellem de eksisterende boliger og de nye er der udlagt et fælles friareal, for derved at skabe afstand til den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen følger op på Byrådets overordnede politiske mål for klima og miljø og indeholder anbefalinger og krav om følgende: Ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse, mindst energiklasse 1. Mulighed for opsamling af regnvand til toiletskyl. Mulighed for solfangere og solceller. Begrænsning af faste belægninger. Kommuneplantillæg: Lokalplanforslaget forudsætter, at området udvides med ca. 10 x 240 meter for at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af området. Endvidere åbnes mulighed for boliger i 2 planer.

8 På baggrund af ovennævnte er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 8 til til kommuneplan Høring Ifølge planloven skal et lokalplanforslag i offentlig høring i mindst 8 uger. Økonomi Intet Tids- og handleplan Forslag til lokalplan offentliggøres i perioden fra den 28. september 2010 til den 23. november Ingen Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 233 og tillæg nr.8 til Kommuneplan fremlægges til offentlig høring i 8 uger. Forslaget anbefales med bemærkning om, at forvaltningen skal undersøge eventuelle dispensationsmulighederne for belægningsprocenten (max 40 % i lokalplan) - f.eks ved krav om faskiner til regnvand. Sagen skal suppleres med afklaring vedr. energikrav fra EBST, før den sendes til videre behandling i Økonomiudvalget. 8. Forslag til lokalplan Boliger ved Batteriet Sagsid: 10/8422 Byrådet - Åben: Forslag pdf besluttede den 20. april 2010 at udarbejde ny lokalplan for boligområdet ved Batteriet for at tilgodese efterspørgselen på bynær parcelhusgrunde. Området er i dag omfattet af lokalplan 162, som udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse eller etagehusbebyggelse. På baggrund af s beslutning er der udarbejdet forslag til lokalplan Boliger ved Batteriet i Parkbyen (bilag). Lokalplanområdet omfatter et areal på i alt ca m². Heraf udgør et udlagt friareal mellem Batteriet og Bastionen ca m². Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan udstykkes ca. 18 grunde med en grundstørrelse på m². Boligerne ligger i to grupper omkring to interne boligveje med henholdsvis 8 og 10 boliger i hver gruppe. Boligvejene foreslås udformet således, at de er egnet som opholds- og legeområder. Mellem

9 boliggrupperne er udlagt et grøn område med mulighed for fælles ophold og som skaber forbindelse ud til det store grønne område mellem Batteriet og Bastionen. I henhold til rammelokalplanen for kaserneområdet skal åben-lav bebyggelse opføres på en fælles grønning, hvor der ikke hegnes omkring den enkelte grund men kun omkring terrasse eller lignende næropholdsareal ved boligen samt om fælles friarealer. Lokalplanen åbner mulighed for traditionelle hegnede grunde, da der erfaringsmæssigt er et stort ønske om at kunne hegne omkring egen grund. Lokalplanen følger op på Byrådets overordnede politiske mål for klima og miljø og indeholder anbefalinger og krav om følgende: Ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse, mindst energiklasse 1. Mulighed for opsamling af regnvand til toiletskyl. Mulighed for solfangere og solceller. Begrænsning af faste belægninger. Høring Ifølge planloven skal et lokalplanforslag i offentlig høring i mindst 8 uger. Tids- og handleplan Forslag til lokalplan 248 sendes i offentlig høring i perioden 28. september 2010 til den 23. november Ingen. Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 248 godkendes og fremlægges til offentlig høring i 8 uger. Forslaget anbefales med bemærkning om, at forvaltningen skal undersøge eventuelle dispensationsmulighederne for belægningsprocenten (max 40 % i lokalplan) - f.eks ved krav om faskiner til regnvand. Sagen skal suppleres med afklaring vedr. energikrav fra EBST, før den sendes til videre behandling i Økonomiudvalget. 9. Orientering om behandlede bemyndigelsessager Sagsid: 05/ Åben: Bemyndigelser - dispensationer/afslag Udvalget har tidligere bemyndiget forvaltningen til at træffe afgørelser i dispensationer vedr. byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer og visse bestemmelser i lokalplaner. Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag.

10 Forvaltningen har i perioden 1. april juni 2010 meddelt 6 afslag og 10 dispensationer. Ingen af afgørelserne er blevet påklaget. Oversigt over afslag og dispensationer kan ses i sagen som bilag. Høring Ingen Økonomi Ingen Tids- og handleplan Ingen Ingen Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning Orientering taget til efterretning. 10. Nonnedalen - Ønske om mulighed for parcelhusbebyggelse Sagsid: 10/ Åben: Scan from a Xerox WorkCentre - DOC001.PDF tegning bebyggelses - Åben: - PdfPlot pdf kort over klosterparken Aktieselskabet Nonnedalen Ringsted har med brev den 11 juni 2010 søgt om mulighed for, at hele området "Nonnedalen" kan udnyttes til åben-lav boligbebyggelse. Området er jf. lokalplan 205 udlagt til henholdsvis til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Lovgrundlag: Jf. Lokalplan 205, 3.2 må område B kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse i form af parcelhuse eller enfamiliehuse på sokkelgrunde. Jf. Lokalplan 205, 3.3, må område C kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i form af gårdhavehuse. Jf. Kommuneplan , rammeområde 2B10, er området udlagt til parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. Jf. Planlovens 13 stk. 3, skal kommunalbestyrelsen snarest udarbejde forslag til lokalplan, hvis en udstykning er i overensstemmelse med kommuneplanen. Teknisk forvaltning bemærker: Planlovens 13 stk. 3 er kun gældende, såfremt ejendommen ikke allerede er omfattet af en lokalplan, som er i overensstemmelse med kommuneplanen. Da lokalplanen vurderes at være

11 i overensstemmelse med kommuneplanen, er kommunen således ikke forpligtet jf. Planlovens 13 stk. 3 til at udarbejde ny lokalplan. Teknisk forvaltning anbefaler, at der ikke udarbejdes ny lokalplan for området, da det vurderes, at der fortsat er mange ledige grunde med mulighed for opførelse af parcelhuse i området samt, at det vurderes at være en kvalitet for området, at der er mulighed for forskellige boligformer og dermed beboersammensætning. Da der endvidere er tale om en relativ ny lokalplan vurderes det, at en eventuel ændring af lokalplanen bør afvente en mangel på parcelhusgrunde i området. Teknisk direktør indstiller, at der jf. Planlovens 13 stk. 3 ikke udarbejdes ny lokalplan. en tiltrædes. 11. Vindmøller ved Bedsted Overdrev Sagsid: 10/12313 Byrådet - Åben: Bilag 2: Svar vedr. Lokalplan Forslag - Åben: Bilag 3: VS: Vedr.: Ringsted Kommune Plannr: 232, vindmøller ved Bedsted Overdrev - Åben: Bilag 4: Bemærkninger - Åben: Bilag 5: Indsigelse mod vindmøller ved Bedsted Overdrev - Åben: Bilag 7: Indsigerskema - Åben: Bilag 8: Justeret planmateriale - Åben: Bilag 9: Sammenfattende redegørelse - Åben: Bilag 6 (3): Vindmøller - Lokalplansforslag Bilag 2.DOC - Åben: Bilag 6 (2): Vindmøller - Lokalplansforslag Åben: Bilag 6 (1):Indsigelse mod lokalplansforslag Vindmøller ved Bedsted Overdrev - Åben: Bilag 1: Lp232_Udtalelse_Museumslovens 23 Byrådet besluttede den 12. april 2010 at sende forslag til lokalplan Vindmøller ved Bedsted Overdrev med kommuneplantillæg 1 og tilhørende VVM-redegørelse i 8 ugers offentlig høring fra den 27. april 2010 til 22. juni Forslag til lokalplan 232 og kommuneplantillæg nr. 1 åbner mulighed for opstilling af vindmøller på mellem 118 og 125 meter. I forbindelse med opstilling af de nye møller nedtages en eksisterende vindmølle med en højde på 69 meter. Der er ved høringsfristen udløb indkommet i alt 6 indsigelser. Sydvestsjællands Museum bemærker, at der ikke er kendte arkæologiske interesser i områder. SEAS-NVE ønsker flere muligheder for opsætning af transformatorstationer.

12 IT & Telestyrelsen henleder opmærksomheden på eventuelle radiokædeforbindelser. 3 indsigelser er fra lokale borgere fra Bedsted og vedrører: o visuelle gener, støj og skygge samt værditab på ejendomme. o misforhold til kommuneplanens reelle indhold og manglende hensyn til natur, landskabsværdier og livskvalitet. 2 af ovennævnte indsigelser fra borgere var underskriftsindsamlinger med 24 og 25 underskrifter, heraf er de 22 underskrifter sammenfaldende. Bemærkninger og indsigelser (se bilag 1-6) er refereret og kommenteret i vedlagte indsigerskema (se bilag 7). De indkomne indsigelser vurderes ikke at give anledning til større ændringer i planmaterialet ud over mindre justeringer, som angivet i bilag 8. Ændringerne vedrører beplantning omkring koblingskiosk, varsling af elforsyningsselskab samt mindre tekniske tilretninger. Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 232 med kommuneplantillæg 1 og tilhørende VVM-redegørelse vedtages med rettelser/ændringer nævnt i bilag 8 samt sammenfattende redegørelse i henhold til Lov om miljøvurdering, bilag 9. For indstillingen stemte 3 (Gunnar Christiansen, Lisbeth Andersen og Torben Lundsgaard) og 3 stemte imod (Thorkil Mølgaard, Per Roos og Per Nørhave). Forslaget bortfalder. Gunnar Christiansen, Lisbeth Anderen og Torben Lundsgaard begærer sagen behandlet i Byrådet. 12. Møllegade 10 - Ansøgning om nedlæggelse af lejlighed. Sagsid: 10/ Åben: Brev fra ejere. Ejer af ejendommen Møllegade 10, Ringsted har ansøgt om tilladelse til at nedlægge lejligheden på 1. sal med henblik på at sammenlægge hele ejendommen til én bolig, med et samlet boligareal på i alt 188 m². Huset er oprindeligt opført i 1926 som et enfamiliehus Huset er opført med køkken på 1. salen. Huset har en bevaringsværdi på 4. Boligen på 1. sal har et boligareal på 115 m² og 1. sal et boligareal på 73 m². Den i BBR angivne lejlighed på 1. sal har aldrig udgjort en selvstændig fysisk boligenhed med egen indgang eller egen trappeopgang. Der er fælles adgang gennem samme hoveddør og indvendig trappe. Der er på 1. sal indrettet et

13 køkken samt badeværelse. Badeværelset fungerer, men er i dårlig stand. Huset står i dag i en rimelig stand, men kræver vedligeholdelse som f.eks. nye vinduer og reparation af badeværelset på 1. sal. Lejligheden på 1. sal har ikke været udlejet siden december Lovgrundlag: Jf. Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, 46, er det ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse. Jf. stk. 2. kan kommunalbestyrelsen ikke nægte samtykke efter stk. 1 til sammenlægning af boliger, når følgende betingelser er opfyldt: a) ingen af de boliger der tilvejebringes, må have et bruttoetageareal på mere end 130 m², b) boligerne skal være ledige uden, at dette skyldes opsigelse fra udlejers side efter Lejelovens 82 eller 83, litra a-b, c) boligerne, hvis areal forøges, er ledige som anført under b eller beboet af brugere, der ønsker at overtage den udvidede bolig. Økonomi Ingen. Tids- og handleplan Ingen. Teknisk forvaltning anbefaler at der meddeles tilladelse til nedlæggelse af boligen på 1. sal, da den ikke vurderes at opfylde kravet til en nutidig bolig samt at tilladelsen meddeles, da boligen er ledig uden, at dette skyldes opsigelse fra udlejers side. Teknisk direktør indstiller, at der jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene, 46 stk. 1, meddeles tilladelse til at nedlægge boligen Møllegade 10, 1. sal med henblik på en sammenlægning med boligen Møllegade 10, stuen. en tiltrædes. 13. Søndervang 28 - Ændret anvendelse Sagsid: 10/ Åben: - kort bilag søndervang juli 2010.pdf Ejendommen Søndervang 28, Ringsted, der tidligere har været anvendt som børneinstitution, har siden medio 2006 stået tom. Da ejendommen ikke længere ønskes anvendt til institutionsformål, foreslås ejendommen anvendt til boligformål.

14 Ejendommens grundareal udgør i alt m², heraf er ca m² beliggende i et område, der jf. Kommuneplan er beliggende i rammeområde 3B4, der udlægger området til boligformål, parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. Den øvrige del af ejendommen er beliggende indenfor åbeskyttelseslinien eller område, der i kommuneplanen er udlagt til institutionsformål. Jf. BBR udgør det bebyggede areal 364 m². Bygningen er opført i 1990 og forventes nedrevet, da ejendommen er i meget dårlig stand. Ejendommen er omfattet af lokalplan 50, som jf udlægger område B, området omkring den nedlagte institution, til institutionsformål. Den øvrige del af området udlægges i lokalplanen, jf. bilag, til friareal. Område B har et areal på ca m², hvilket muliggør etablering af 5-10 boliger. Teknisk Forvaltning anbefaler, at der udarbejdes ny lokalplan for området, der åbner mulighed for, at en del af område B og A jf. lokalplan 50, overgår til boligformål i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Teknisk direktør indstiller, at der udarbejdes lokalplan for del af ejendommen, som åbner mulighed for anvendelse til boligformål. tiltrådt. 14. Vognmandsvirksomhed på Høedvej 68 Sagsid: 10/ Åben: Bilag 1 - Åben: Bilag 2 Ejer af landbrugsejendommen Høedvej 68 har søgt om tilladelse til at opføre en maskinhal til landbrugsproduktionen på ejendommen. I den forbindelse er forvaltningen blevet opmærksom på, at der i 2004 er etableret en vognmandsvirksomhed på ejendommen. Da etablering af vognmandsvirksomheder ikke er omfattet af administrationsgrundlaget for landzonesager, fremlægges sagen for. Virksomheden er på nuværende tidspunkt et enmandsfirma med tre lastbiler. Ifølge ejer er den ene af 3 lastbiler ved at blive afhændet og den anden af 3 lastbiler kører hovedsageligt fra en ansats bopæl. Til virksomheden hører oplag i form af vogne, containere m.m.. Af luftfotos fremgår det, at der i perioden er sket en væsentlig stigning i oplaget på ejendommen..

15 Ejendommen ligger højt i terrænet langs et dalstrøg. En del af oplagspladsen ligger nærmest ude i dalstrøget. Det betyder, at ejendommen og oplaget er meget synlig fra nordvestlige til nordøstlige retninger, se bilag 2. Området er i Kommuneplan udpeget som landskabsområde og ligger indenfor kirkeomgivelserne til Valsølille Kirke. Det betyder bl.a., at: tekniske anlæg og bebyggelse, der ikke tjener det lokale jordbrugserhverv, bør undgås i området, eventuelle tekniske anlæg og/eller bebyggelser skal, i den udstrækning det er muligt, indpasses under hensyn til landskabelige forhold således, at der opnås en god helhedsvirkning, og de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier skal respekteres. Trafikalt set er Høedvej en offentlig vej med en relativ smal bredde. Efter henvendelse fra forældre til skolesøgende børn i området, undersøges det i driftsafdelingen, om Høedvej skal betragtes som trafikfarlig. Forældrene begrunder henvendelsen med, at vejen er smal, har dybe rabatter, høj hastighed samt tung trafik. Forældrene bakkes op af Søholmskolen i Jystrup. Undersøgelsen forventes afsluttet i september Lovgrundlag: Jf. Planlovens 35 stk. 1, må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen fortages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer. Teknisk Forvaltning anbefaler, at der meddeles afslag til etablering af en vognmandsvirksomhed på ejendommen,, da det vurderes at vognmandsvirksomheden et til gene for naboer samt skæmmer området. Teknisk direktør indstiller, at der jf. Planlovens 35 stk. 1 meddeles afslag til etablering af vognmandsvirksomhed tiltrædes. 15. Budgetrapport august 2010 Sagsid: 10/21978 Byrådet - Åben: Budgetrapport august 2010 På baggrund af udviklingen i årets første halvår er Budgetrapport august 2010 udarbejdet og vedlagt som bilag. Direktionen afgiver følgende vurdering af Budgetrapport ausust en omhandler konsekvenser af væsentlige ændrede forudsætninger fra budgettet blev vedtaget i oktober

16 2009 og frem til august Glatførebekæmpelse og snerydning Som følge af den strenge vinter, kan der forventede merforbrug til glatførebekæmpelse og snerydning på 6 mio. kr. IT Det er konstateret, at stigningerne på KMD s IT-systemer er steget ekstraordinært i 2010 svarende til ca. 1,5 mio. kr. Beskæftigelsesordninger Der er de senere år blevet overført mindreforbrug på beskæftigelsesordningerne 6 mio. kr. som foreslås tilført kassen. Privat og efterskoler På grund af flere elever i skoleåret 2009/10 der efterspørger undervisning på privat- og efterskoler, forventes i 2010 et merforbrug på 0,5 mio. kr. i kommunalt bidrag til privatskoler og 0,8 mio. kr. til efterskoler. I alt forventet merforbrug 1,3 mio. kr. Skole og handicapkørsel Det er konstateret, at områderne har været overbudgetteret. Det foreslås derfor, at 6 mio. kr. tilføres kassen. Skatter, tilskud og udligning Kommunen modtager efterregulering af tilskud på i alt 13,0 mio. kr. Til gengæld forventes provenuet af dækningsafgift at give ca. 10 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet, som følge af en del nedsættelser af beregningsgrundlaget og reguleringer for tidligere år. Prisfremskrivning i budget 2010 I forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2010 blev der ved en fejl foretaget en for lille prisregulering af konti der anvendes i forbindelse med betaling for øvrige tjenesteydelser, for eksempel kommunens udgifter til IT. Fejlen bevirker, at budgettet til øvrige tjenesteydelser er 2,7 mio. kr. for lavt, som foreslås tilført som tillægsbevilling. Kompensationer i Lov- og cirkulære-programmet Lov- og cirkulæreprogrammet regulerer bloktilskuddet for opgaver kommunerne har modtaget eller afleveret. Merudgifterne til opgaverne foreslås tilført budgettet med et beløb svarende til kompensationen. Anlæg Anlægsbudgettet for 2010 gennemgået og for flere projekter kan det på nuværende tidspunkt ses, at budgettet først vil blive anvendt i 2011, hvorfor det foreslås overført hertil. Herudover er budgetterne for udstykningerne Nordrup, Kasernen og Knudslund revurderet. Ekstraordinært afdrag på lån Det er i budget 2010 forudsat, at der skulle indfries lån på 43,1 mio. kr. optaget i forbindelse med opkøb af jord på Knudslundudstykningen når arealerne blev solgt. Da det nu viser sig, at arealerne ikke bliver solgt, skal lånet ikke indfries. Økonomi Der henvises til bilag.

17 Teknisk direktør indstiller, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på -3,5 mio. kr. fra 2010 til en anbefales. 16. Orientering fra formand og administration - August 2010 Sagsid: 10/125 - Åben: Bygningskultur et tilbud til kommunerne - Åben: Vejledning til ansøgning om deltagelse i "Bedre grønne oplevelser i byen" - Åben: Følgebrev til afgørelse fra Naturklagenævnet - Åben: Afgørelse fra Naturklagenævnet om opførelse af stålhal Bygningskultur Et tilbud til kommunerne: Realdania og Kulturarvsstyrelsen har med brev den 23. juni 2010 inviteret alle danske kommuner til at indgå i et samarbejde om. at fremtidssikre håndteringen af landets fredede og bevaringsværdige bygninger og helheder. Hver kommune kan udpege 1-2 kontaktpersoner som fx. repræsenterer byggesagsbehandlingen og planlægning. Interesserede lokalpolitikere kan desuden tilmelde sig en særlig gruppe af politiske nøglepersoner, som modtager informationer, gode eksempler, invitationer til seminarer m.v. Bedre grønne oplevelser i byen: By- og Landskabsstyrelsen og Friluftsrådet inviterer landets kommuner til at deltage i et projektforløb, hvor der sættes fokus på at skabe bedre grønne oplevelser i udvalgte byer. Hver af de deltagende kommuner skal bidrage med kr. og der udvælges 5 kommuner. Ansøgningsfristen er den 9. september 2010 Afgørelse fra Naturklagenævnet: Naturklagenævnet har med brev den 16. november 2009 truffet afgørelse i sag hvor Ringsted Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af en stålhal på 280 m2 på ejendommen Nebsmøllevej 63. Naturklagenævnet underkender Ringsted Kommunes afgørelse, da det vurderes, at der ikke er den nødvendige erhvervsmæssige aktivitet på ejendommen. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning.

18 Underskriftsside Thorkil Mølgaard (TM) V Per Roos (PR) V Gunnar Christiansen (GC) A Lisbeth Andersen (LA) A Per Nørhave (PEN) O Torben Lundsgaard (TL) F Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere