Referat - Konstituerende møde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - Konstituerende møde"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Anette Eriksen, Søren Wiborg, Kenneth Kristensen Berth, Katja Lindblad, Jytte Bendtsen, Martin Nielson, Søren Mayntz, Niels Jørgensen, Morten Schou Jørgensen, John Sørensen, Erdal Colak, Margrethe Andersen, Arne Petersen, Carina Kristensen Berth, Niels Karlsen (stedfortræder) Margrethe Andersen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Valg af borgmester Anmeldelse af valggrupper Valg af 1. og 2. viceborgmester Valg af medlemmer til Økonomiudvalget Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget Valg af medlemmer til Børne- og Kulturudvalget Valg af medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget Folkeoplysningsudvalget Børn og Unge-udvalget KL's repræsentantskab, stedfortræder for borgmesteren Valgbestyrelse, folketingsvalg Valgbestyrelse, kommunale og regionale valg Beredskabskommissionen Bevillingsnævnet Kredsrådet vedr. politiets virksomhed, stedfortræder for borgmesteren Brugerbestyrelsen for Korsagergård Bruger- og Pårørenderådet for Højstruphave og Rønnebo S/I Rønnebækhus Beboerklagenævnet Huslejenævnet Bestyrelsen for Vallensbæk Boligselskab Grundlisteudvalget Handicaprådet Hegnsynet Mark- og Vejfred, vurderingsmænd Fredningsnævnet Ekspropriationskommissionen Taksationskommission vedr. ekspropriationsloven Taksationskommission vedr. lov om offentlige veje Overtaksationskommission vedr. lov om offentlige veje Hjemmeværnets distriktsudvalg IværksætterKontaktpunktet Fællesankenævn Københavns Vestegn Repræsentantskabet for Fonden Wonderful Copenhagen Kommunalbestyrelsen, 2. december

3 35. Kulturinvesteringsrådet for Vestegnen, stedfortræder for borgmesteren Musikskolebestyrelsen Ungdomsskolens bestyrelse Uddannelsesudvalget ved VUC Vestegnen Brugerbestyrelsen for Vallensbæk Bibliotek Brugerbestyrelsen for Vallensbæk Idrætscenter Brugerbestyrelsen på Vallensbæk Ridecenter Agenda 21-rådet Bestyrelsen for Strandparken I/S Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose Bestyrelsen for Vallensbæk Fjernvarmeværk a.m.b.a Bestyrelsen for Vallensbæk Fjernvarme SYD a.m.b.a Bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S Bestyrelsen for Vestforbrænding I/S Vallensbæk Kloakforsyning A/S Bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S Fælles rensekoncern Trafikselskabet Movias repræsentantskab Vestkommunernes Idrætsklinik Bemyndigelse til at underskrive dokumenter vedr. fast ejendom m.v Underskriftsside Kommunalbestyrelsen, 2. december

4 1. Valg af borgmester Kommunalbestyrelsen skal vælge sin formand (borgmesteren). Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der vælges en formand for Kommunalbestyrelsen (borgmester) Valget blev ledet af Niels Jørgensen (V), jf. styrelseslovens 6, stk. 2. Der henvises til sagsfremstillingen. Henrik Rasmussen (C) blev valgt. Herefter overtog Henrik Rasmussen ledelsen af mødet. Sagsfremstilling Efter styrelseslovens 6, stk. 2, vælger kommunalbestyrelsen på sit konstituerende møde sin formand blandt sine medlemmer. Valget sker efter reglerne i styrelseslovens 24, stk. 1, altså som flertalsvalg. Den kandidat er valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Efter styrelseslovens 6, stk. 2, ledes valget af det medlem, der har indkaldt til mødet, altså det medlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen (eller hvis der er flere, der har været medlem lige længe, den ældste af disse). Styrelsesvedtægtens 1, stk. 2. Styrelseslovens 6 og 24. Kommunalbestyrelsen, 2. december

5 2. Anmeldelse af valggrupper I forbindelse med valg af medlemmer til økonomiudvalget, de stående udvalg og andre udvalg, råd, nævn m.v., hvor der skal foretages forholdstalsvalg, skal det afklares, hvordan medlemmerne ønsker at fordele sig i valggrupper. Center for Organisation og Politik indstiller til kommunalbestyrelsen at tage orientering om valggrupper til efterretning Hver partigruppe anmeldte sig hver for sig som en valggruppe. Ved fordelingen af pladserne i de stående udvalg indebærer valggruppernes størrelse, at der tilfalder Gruppe C 3 pladser og Gruppe A 1 plads. Den sidste plads fordeles som udgangspunkt ved lodtrækning mellem Gruppe C og Gruppe O. Der var enighed om i forbindelse med valg til udvalg, nævn, råd m.v. at behandle Niels Karlsen (A) som medlem af Kommunalbestyrelsen. Det blev i den forbindelse forudsat, at han pr. 1. januar 2014 som første stedfortræder indtræder i Kommunalbestyrelsen i stedet for Margrethe Andersen (A), der fraflytter Vallensbæk Kommune pr. 15. december 2013 og dermed mister sin valgbarhed. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsens valg af 1 medlem til udvalg, nævn, råd m.v. foretages ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens 24, stk. 1. Kommunalbestyrelsens valg af 2 eller flere medlemmer til udvalg, råd, nævn m.v. foretages ved forholdstalsvalg og som udgangspunkt ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg, nævn, råd m.v. for sig, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. I forbindelse med den beregning af den forholdsmæssige fordeling af pladser, der skal ske ved forholdstalsvalg (den d Hondtske metode), tages udgangspunkt i valggrupper. Valggrupperne er de grupper, hvori medlemmerne anmelder, at de vil stemme sammen ved det pågældende valg. Ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg skal der anmeldes samme valggrupper. Kommunalbestyrelsen, 2. december

6 Forholdstalsberegningen foretages på følgende måde: Hver valggruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Ved valg til stående udvalg (altså ikke økonomiudvalget) gælder det særlige, at hvis en gruppe ikke ved forholdstalsvalg har fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange. Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke anvises den mere end én plads i hvert udvalg. Der henvises til styrelseslovens 27, stk. 1. Hvis en gruppe ved anvendelsen af den nævnte fremgangsmåde mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare flertal i dette, jf. styrelseslovens 27, stk. 3. De her beskrevne fremgangsmåder ved fordeling af pladser kan fraviges, hvis kommunalbestyrelsen er enig om at foretage fordeling af pladser på en anden måde. Det bemærkes, at der fra punkt 8 på dagsordenen og fremefter er skrevet under indstillingerne, hvordan fordelingen af medlemmer skal ske, når der skal foretages forholdstalsvalg. Der er taget udgangspunkt i en fordeling, hvor valggrupperne består af hver partigruppe for sig. Styrelseslovens 24, 25 og 27 Kommunalbestyrelsen, 2. december

7 3. Valg af 1. og 2. viceborgmester Kommunalbestyrelsen skal vælge en 1. og en 2. viceborgmester. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der vælges en 1. og en 2. viceborgmester Søren Wiborg (A) blev valgt som 1. viceborgmester. Anette Eriksen (C) blev valgt som 2. viceborgmester. Sagsfremstilling Efter styrelseslovens 6, stk. 5, (og styrelsesvedtægtens 1, stk. 2) vælger kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer en 1. og en 2. næstformand (viceborgmester) til, i den nævnte rækkefølge, at fungere i formandens fravær. Valget ledes af den nyvalgte formand (borgmester). Valget foretages under ét ved forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 24, stk. 3. Styrelsesvedtægtens 1, stk. 2. Styrelseslovens 6, 24 og 25 Kommunalbestyrelsen, 2. december

8 4. Valg af medlemmer til Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen skal vælge 5 medlemmer til Økonomiudvalget blandt sine medlemmer. Center for Organisation og Politik indstiller til kommunalbestyrelsen, at der vælges 5 medlemmer til Økonomiudvalget Følgende personer blev valgt: Henrik Rasmussen (C) Anette Eriksen (C) Jytte Bendtsen (C) Søren Wiborg (A) Kenneth Kristensen Berth (O) Ved valget afstod Gruppe C fra lodtrækning om den 5. plads i udvalget, som herefter tilfaldt Gruppe O. Der henvises til sagsfremstillingen under dagsordenens pkt. 2. Sagsfremstilling Økonomiudvalget består efter styrelsesvedtægtens 11, stk. 1, af 5 medlemmer. Borgmesteren er født formand for udvalget. Udover borgmesteren skal kommunalbestyrelsen vælge 4 andre medlemmer blandt sine medlemmer. Valget foretages under ét som et forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. Borgmesterens plads i udvalget regnes som én af de pladser, der tilkommer borgmesterens valggruppe, jf. styrelseslovens 25, stk. 2. Efter styrelseslovens 29, stk. 3, er medlemskab af økonomiudvalget udelukket for a) ansatte i den del af den kommunale forvaltning, som varetager administrationen af de sagområder, der i medfør af 18, stk. 3, og kapitel V er henlagt under økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, 2. december

9 b) ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for andre forvaltningsområder, som forestås af økonomiudvalget, og c) ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et under et stående udvalg hørende forvaltningsområde. Og efter samme bestemmelses stk. 5 kan ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat af kommunalbestyrelsen, være medlem af økonomiudvalget, hvis den ansatte er umiddelbart ansvarlig for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for økonomiudvalgets forvaltningsområde eller er umiddelbart ansvarlig for ledelsen af et under et stående udvalg hørende forvaltningsområde. Styrelsesvedtægtens 11, stk. 1. Styrelseslovens 24, 25 og 29. Kommunalbestyrelsen, 2. december

10 5. Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget Kommunalbestyrelsen skal vælge 5 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der vælges 5 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget Følgende personer blev valgt: Katja Lindblad (C) Søren Mayntz (C) John Sørensen (C) Martin Nielson (A) Niels Jørgensen (V) Ved valget afstod Gruppe O fra lodtrækning om den 5. plads i udvalget. Pladsen tilfaldt herefter Gruppe C, som med henvisning til styrelseslovens 27, stk. 1, afgav pladsen til Gruppe V. Der henvises til sagsfremstillingen under dagsordenens pkt. 2. Sagsfremstilling Teknik- og Miljøudvalget består efter styrelsesvedtægtens 14, stk. 1, af 5 medlemmer. De pågældende skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Valget foretages under ét ved et forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3 og 27. Efter styrelseslovens 29, stk. 2, er medlemskab af et stående udvalg udelukket for a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget. Det samme gælder de pågældendes ægtefæller eller samlevere, jf. samme bestemmelses stk. 5. Kommunalbestyrelsen, 2. december

11 Styrelsesvedtægtens 14, stk. 1. Styrelseslovens 24, 25, 27 og 29 Kommunalbestyrelsen, 2. december

12 6. Valg af medlemmer til Børne- og Kulturudvalget Kommunalbestyrelsen skal vælge 5 medlemmer til Børne- og Kulturudvalget. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der vælges 5 medlemmer til Børne- og Kulturudvalget Følgende personer blev valgt: Jytte Bendtsen (C) Søren Mayntz (C) John Sørensen (C) Arne Petersen (C) Søren Wiborg (A) Kenneth Kristensen Berth (O) Erdal Colak (F) Ved valget afstod gruppe C fra lodtrækning om den 5. plads i udvalget, som herefter tilfaldt gruppe O. Under henvisning til styrelseslovens 27, stk. 1, afgav gruppe C en plads i udvalget til gruppe F. Da gruppe C ved at afgive en plads mistede flertallet i udvalget, kunne gruppe C udpege det antal yderligere medlemmer, som er nødvendigt for at bevare flertallet i udvalget, jf. styrelseslovens 27, stk. 3. Gruppe C kunne således udpege yderligere 2 medlemmer. Der henvises til sagsfremstillingen under dagsordenens pkt. 2. Sagsfremstilling Børne- og Kulturudvalget består efter styrelsesvedtægtens 15, stk. 1, af 5 medlemmer. De pågældende skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Valget foretages under ét ved et forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3 og 27. Kommunalbestyrelsen, 2. december

13 Efter styrelseslovens 29, stk. 2, er medlemskab af et stående udvalg udelukket for a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget. Det samme gælder de pågældendes ægtefæller eller samlevere, jf. samme bestemmelses stk. 5. Styrelsesvedtægtens 15, stk. 1 Styrelseslovens 24, 25, 27 og 29 Kommunalbestyrelsen, 2. december

14 7. Valg af medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget Kommunalbestyrelsen skal vælge 5 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget. Center for Organisation og Politik indstiller til kommunalbestyrelsen, at der vælges 5 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget Følgende personer blev valgt: Anette Eriksen (C) Morten Schou Jørgensen (C) Arne Petersen (C) Niels Karlsen (A) Carina Kristensen Berth (O) Ved valget afstod Gruppe C fra lodtrækning om den 5. plads i udvalget, som herefter tilfaldt Gruppe O. Der henvises til sagsfremstillingen under dagsordenens pkt. 2. Sagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalget består efter styrelsesvedtægtens 16, stk. 1, af 5 medlemmer. De pågældende skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Valget foretages under ét ved et forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3 og 27. Efter styrelseslovens 29, stk. 2, er medlemskab af et stående udvalg udelukket for a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget. Det samme gælder de pågældendes ægtefæller eller samlevere, jf. samme bestemmelses stk. 5. Styrelsesvedtægtens 16, stk. 1. Styrelseslovens 24, 25, 27 og 29 Kommunalbestyrelsen, 2. december

15 8. Folkeoplysningsudvalget Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer og 3 suppleanter til Folkeoplysningsudvalget blandt sine medlemmer. Center for Organisation og Politik indstiller til kommunalbestyrelsen at vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges de 3 medlemmer og 3 stedfortrædere som udgangspunkt på følgende måde: C vælger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere A vælger 1 medlem og 1 stedfortræder Følgende personer blev valgt: Anette Eriksen (C) Stedfortræder Arne Petersen (C) Morten Schou Jørgensen (C) Stedfortræder John Sørensen (C) Martin Nielson (A) Stedfortræder Søren Wiborg (A) Sagsfremstilling Efter en lovændring vedrørende folkeoplysningsudvalg har kommunalbestyrelsen den 20. juni 2012 godkendt et sæt vedtægter for et nyt Folkeoplysningsudvalg, nedsat efter folkeoplysningslovens 35, stk. 2. Vedtægterne træder i kraft 1. januar Efter vedtægternes 2 består Folkeoplysningsudvalget af 11 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer skal vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. Valget foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. De øvrige 8 medlemmer skal udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra en række foreninger. Foreningernes indstillinger fremkommer imidlertid først efter en valghandling, der skal finde sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg og senest inden 1. april det efterfølgende år. Valghandlingen af fastsat til den 13. januar Kommunalbestyrelsen, 2. december

16 Kommunalbestyrelsens udpegning af medlemmer til udvalget efter indstilling fra foreninger må derfor afvente valghandlingens afholdelse og modtagelse af indstillinger. En sag herom forventes at blive forelagt i januar For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget udpeges en eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere. Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune Kommunalbestyrelsen, 2. december

17 9. Børn og Unge-udvalget Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer til Børn og Unge-udvalget og en stedfortræder for hver af disse blandt sine medlemmer. Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen at udpege 2 medlemmer til Børn og Unge-udvalget blandt sine medlemmer Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges de 2 medlemmer som udgangspunkt på følgende måde: C vælger begge medlemmer Følgende personer blev valgt: Jytte Bendtsen (C) Stedfortræder Katja Lindblad (C) Søren Wiborg (A) Stedfortræder Niels Karlsen (A) Sagsfremstilling Efter retssikkerhedslovens 18 skal kommunalbestyrelsen nedsætte et børn og ungeudvalg, der træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge, herunder om anbringelse uden for hjemmet m.v. (servicelovens 74). Efter samme lovs 19 består udvalget af 2 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, byretsdommeren i retskredsen, dog således at hvis der er flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolsstyrelsen, hvem af disse der skal modtage hvervet, og 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Statsforvaltningen for en periode, som svarer til den kommunale valgperiode. Efter samme regler vælges og udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder. Kommunalbestyrelsen, 2. december

18 Medlemmerne, der skal vælges af kommunalbestyrelsen, vælges for den kommunale valgperiode. Valget skal foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. Retssikkerhedslovens 18 og 19. Kommunalbestyrelsen, 2. december

19 10. KL's repræsentantskab, stedfortræder for borgmesteren Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for borgmesteren til KL s repræsentantskab blandt sine medlemmer. Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen at vælge 1 stedfortræder for borgmesteren til KL s repræsentantskab blandt sine medlemmer Anette Eriksen (C) blev valgt. Sagsfremstilling KL s repræsentantskab virker som rådgivende organ for KL s bestyrelse og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. Ifølge 13, stk. 1, i KL s love består repræsentantskabet af borgmestrene i KL s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for politiske partier og listesamarbejder, der vælges på KL s første ordinære delegeretmøde efter afholdelse af kommunalvalg. De enkelte kommunalbestyrelser skal vælge en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet. Den pågældende skal være medlem af kommunalbestyrelsen. Valget gælder for den kommunale valgperiode og foretages som flertalsvalg jf. styrelsesloven 24, stk i KL s Love Kommunalbestyrelsen, 2. december

20 11. Valgbestyrelse, folketingsvalg Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til valgbestyrelsen vedrørende folketingsvalg. Det ene medlem skal være borgmesteren, og de 2 andre og stedfortræderne skal vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Center for Organisation og Politik indstiller til kommunalbestyrelsen at udpege 3 medlemmer, herunder borgmesteren, samt 3 stedfortrædere blandt sine medlemmer Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges de 3 medlemmer og 3 stedfortrædere som udgangspunkt på følgende måde: C vælger 2 medlemmer, herunder borgmesteren, og 2 stedfortrædere A vælger 1 medlem og 1 stedfortræder Følgende personer blev valgt: Henrik Rasmussen (C) Stedfortræder Katja Lindblad (C) Anette Eriksen (C) Stedfortræder Jytte Bendtsen (C) Søren Wiborg (A) Stedfortræder Niels Karlsen (A) Sagsfremstilling Efter 24 i folketingsvalgloven vælger kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer 3 medlemmer til opstillingskredsens valgbestyrelse. Opstillingskredsen består af Brøndby, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Borgmesteren er det ene af medlemmerne i valgbestyrelsen, jf. samme lovs 23, stk. 3. Borgmesterens plads regnes som én af de pladser, der tilkommer den pågældendes valggruppe, jf. styrelseslovens 25, stk. 2. Valget sker ved forholdstalsvalg, jf. folketingsvalglovens 23, stk. 3. Kommunalbestyrelsen, 2. december

21 Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Borgmesteren i kredskommunen (som er Brøndby) er formand for valgbestyrelsen, jf. folketingsvalglovens 24, stk. 4. Folketingsvalglovens 23 og 24 Kommunalbestyrelsen, 2. december

22 12. Valgbestyrelse, kommunale og regionale valg Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge mindst 5 og højst 7 medlemmer, herunder borgmesteren, og en stedfortræder for hver af disse til valgbestyrelsen for kommunale og regionale valg. Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Center for Organisation og Politik indstiller til kommunalbestyrelsen at udpege 5 eller 7 medlemmer, herunder borgmesteren, samt en stedfortræder for hver af disse blandt sine medlemmer udpege næstformanden blandt valgbestyrelsens medlemmer Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges som udgangspunkt på følgende måde: 5 medlemmer: C vælger 3 medlemmer, herunder borgmesteren, og 3 stedfortrædere A vælger 1 medlem og 1 stedfortræder C og O trækker lod om valg af 1 medlem og 1 stedfortræder 7 medlemmer: C vælger 5 medlemmer, herunder borgmesteren, og 5 stedfortrædere A vælger 1 medlem og 1 stedfortræder O vælger 1 medlem og 1 stedfortræder Følgende personer blev valgt: Henrik Rasmussen (C) Stedfortræder Katja Lindblad (C) Anette Eriksen (C) Stedfortræder Søren Mayntz (C) Jytte Bendtsen (C) Stedfortræder Morten Schou Jørgensen (C) Søren Wiborg (A) Stedfortræder Niels Karlsen (A) Kenneth Kristensen Berth (O) Kommunalbestyrelsen, 2. december

23 Stedfortræder Carina Kristensen Berth (O) Ved valget afstod Gruppe C fra lodtrækning om den 5. plads i udvalget. Pladsen tilfaldt herefter Gruppe O. Sagsfremstilling Efter 13 i lov om kommunale og regionale valg vælges en valgbestyrelse til at forberede og lede kommunale og regionale valg. Valgbestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer, jf. samme lovs 14, stk. 1. De pågældende skal være kommunalbestyrelsesmedlemmer. I indeværende valgperiode har der været valgt 5 medlemmer. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand, jf. 14, stk. 3. Valgmetoden er forholdstalsvalg, jf. 14, stk. 1. Borgmesterens plads regnes som én af de pladser, der tilkommer den pågældendes valggruppe, jf. styrelseslovens 25, stk. 2. Valget gælder for den kommunale valgperiode i lov om kommunale og regionale valg Kommunalbestyrelsen, 2. december

24 13. Beredskabskommissionen Kommunalbestyrelsen skal udpege 5 medlemmer til Beredskabskommissionen, herunder borgmesteren og politidirektøren. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen at udpege 5 medlemmer til Beredskabskommissionen, herunder borgmesteren og politidirektøren udpege en repræsentant for de frivillige som observatør i Beredskabskommissionen Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges de 5 medlemmer som udgangspunkt på følgende måde: C vælger 3 medlemmer, herunder borgmesteren, og 3 stedfortrædere A vælger 1 medlem og 1 stedfortræder Politidirektøren skal blot udpeges Følgende personer blev valgt: Henrik Rasmussen (C) Stedfortræder Anette Eriksen (C) Søren Mayntz (C) Stedfortræder Morten Schou Jørgensen (C) Bryan Lindenskjold (valgt af Gruppe C) Stedfortræder Arne Petersen (C) Niels Karlsen (A) Stedfortræder Søren Wiborg (A) Politidirektøren (den til enhver tid værende) Som repræsentant for de frivillige blev udpeget Niels Erik Tulstrup (fra Ældre Sagen) som observatør. Kommunalbestyrelsen, 2. december

25 Sagsfremstilling Efter beredskabslovens 9, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning. Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde med forsvarsministerens samtykke udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at indtræde som formand for beredskabskommissionen. Hidtil har kommunalbestyrelsen udpeget borgmesteren, der er formand for kommissionen, politimesteren og 3 yderligere medlemmer. Valget af de 4 medlemmer borgmesteren og de 3 yderligere medlemmer skal ske som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. Borgmesterens plads regnes som én af de pladser, der tilkommer den pågældendes valggruppe, jf. styrelseslovens 25, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal endvidere udpege en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen. Der er ikke praksis for at foretage en formel indhentning af indstillinger til observatørposten. Kommunen har modtaget brev af 15. november 2013 fra Beredskabsforbundet, hvoraf det fremgår, at forbundet ønsker at komme i betragtning, når der skal udpeges en repræsentant for de frivillige. I indeværende valgperiode har de frivillige (foreninger m.v.) været repræsenteret af Per Anton Jensen. Han har over for forvaltningen tilkendegivet, at han ikke ønsker at fortsætte som observatør. Valget af den frivillige observatør foretages ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens 24, stk. 1. Valgene gælder for den kommunale valgperiode. Efter dagsordenens udsendelse har Beredskabsforbundet fremsendt en anbefaling af Jesper Janholm og René Andersen til posten som repræsentant for de frivillige. Beredskabslovens 9. Kommunalbestyrelsen, 2. december

26 14. Bevillingsnævnet Kommunalbestyrelsen skal udpege indtil 6 medlemmer af Bevillingsnævnet. Udpegningen gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen at udpege 6 medlemmer til Bevillingsnævnet Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges de 6 medlemmer som udgangspunkt på følgende måde: C vælger 4 medlemmer A vælger 1 medlem O vælger 1 medlem Følgende blev valgt: Henrik Rasmussen (C) Morten Schou Jørgensen (C) Lone Christiansen (valgt af Gruppe C) Marianne Friis-Mikkelsen (valgt af Gruppe C) John Wiberg (valgt af Gruppe A) Carina Christensen Berth (O) Sagsfremstilling Efter restaurationslovens 10, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der efter samme lov er henlagt til kommunalbestyrelsen. Bevillingsnævnet består af politidirektøren og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af nævnet. Hidtil har kommunalbestyrelsen udpeget 6 medlemmer til nævnet. Udpegningen gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Valget foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. Kommunalbestyrelsen, 2. december

27 Restaurationslovens 10, stk. 3 Kommunalbestyrelsen, 2. december

28 15. Kredsrådet vedr. politiets virksomhed, stedfortræder for borgmesteren Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for borgmesteren til Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed blandt sine medlemmer. Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen at vælge 1 stedfortræder for borgmesteren til Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed blandt sine medlemmer Anette Eriksen (C) blev valgt. Sagsfremstilling Efter retsplejelovens 111 oprettes i hver politikreds et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Kredsrådet består af politimesteren og borgmestrene fra kommunerne i politikredsen. I hver kommune skal der vælges en stedfortræder for borgmesteren blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Valget finder sted som flertalsvalg, jf. styrelseslovens 24, stk. 1. Kommunikation Kommunikationen mangler indtil videre Den udpegede samt stedfortræderen. Københavns Vestegns Politi. Hjemmeside, VIB en og Vallensbæk NU. Retsplejelovens 111 m.fl. Kommunalbestyrelsen, 2. december

29 16. Brugerbestyrelsen for Korsagergård Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer til brugerbestyrelsen for Korsagergård. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen at vælge 3 medlemmer til Brugerbestyrelsen på Korsagergård Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges de 3 medlemmer som udgangspunkt på følgende måde: C vælger 2 medlemmer A vælger 1 medlem Følgende personer blev valgt: Birgit Skytte (valgt af Gruppe C) Flemming Wetterstein (valgt af Gruppe C) Lis Sakran (valgt af Gruppe A) Sagsfremstilling Efter styrelsesvedtægten for brugerbestyrelsen for Korsagergård skal bestyrelsen bl.a. stå for ledelsen af Korsagergård i samarbejde med husets daglige leder skabe gode vilkår for brugerne, medvirke til, at brugerne har indflydelse på de udbudte aktivitetstilbud og i det hele taget repræsentere og varetage brugernes interesser. Brugerbestyrelsen skal arbejde uafhængigt af partipolitiske og organisatoriske interesser. Efter styrelsesvedtægten skal brugerbestyrelsen bestå af 9 medlemmer, sammensat på følgende måde: 5 medlemmer valgt af og blandt brugerne på Korsagergård 3 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen 1 medlem udpeget af Ældrerådet Medlemmerne, der udpeges af kommunalbestyrelsen skal ikke nødvendigvis være medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Medlemmerne udpeges for kommunalbestyrelsens valgperiode. Udpegningen skal ske ved forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. Kommunalbestyrelsen, 2. december

Dagsorden - Konstituerende møde

Dagsorden - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Dagsorden - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Mødetidspunkt: 18:00 Konstituerende møde 051217 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Mødelokale Havet på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen.

REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen. Der forelå afbud fra Milton Graff Pedersen. 1. stedfortræder for gruppe A Ömer Kuscu var

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278 Referat Dato: Mandag den 20. september 2010 Mødetidspunkt: 07:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: KB-Salen Hvidovrevej 278 Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Katrine Høybye

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato: Onsdag den 30. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde

De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde indstille medlemmer til på Udvalg, råd, Ikke Økonomiudvalget 4. 5. Anders G. Christensen 6. Nikolaj Per Schøler 7. Kurt

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17)

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) 1) Er en konstitueringsaftale bindende? Nej, en konstitueringsaftale er ikke juridisk bindende og kan ikke

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådets konstituerende møde. Mødedato: Torsdag den 03-12-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådets konstituerende møde. Mødedato: Torsdag den 03-12-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Valg af Borgmester 3 2. Valg af 1. og 2. viceborgmester 4 3. Fastsættelse af vederlag

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde Dagsorden 02-12-2013 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens sammensætning 2014-2017 Valg af borgmester

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen Dagsorden Byråd Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: 17.00 Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Indtræden af stedfortræder 2 ØK Valg af borgmester 3 ØK Valg af 2. viceborgmester

Læs mere

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 1. december 2009 i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Indhold Side Indhold... 1 Side... 1 2.Valg af borgmester for perioden 1.1.2010 31.12.2013...

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

Guldborgsund Kommunens j. nr /09.

Guldborgsund Kommunens j. nr /09. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at vi ikke har fundet grundlag for at udtale, at Guldborgsund Kommune har tilsidesat almenlejelovens 97 vedrørende valg af beboerklagenævnsmedlem. 13-01- 2010

Læs mere

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Referat Dato: Tirsdag den 03. december 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: I gymnastiksalen på St. Magleby Skole Kirkevej Allan Holst (A),

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune: Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2015-8007 Doknr. 285071 Dato 06-11-2015 Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet Skanderborg Kommune. Sag: 13/21572

Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet Skanderborg Kommune. Sag: 13/21572 Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet 27-11-2013 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indhold 1. Formål 2. Opgaver 3. Sammensætning 4. Forretningsorden 5. Økonomi 6. Funktionsperiode

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15 Referat Dato: Mandag den Mødetid: 18:00-18:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 1 TORSDAG DEN 7. DECEMBER 2006, KL. 20.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 7. december 2006 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til

Læs mere

Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen

Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen KONSTITUERENDE MØDE REFERAT Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen Mødet hævet kl. Sagsnr. 1. Valg af medlemmer til Økonomi- og Erhvervsudvalg 1

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V.

UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V. KL SEPTEMBER 2017 UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V. JURA OG EU Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 8 Udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen skal foretage på sit konstituerende

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat 2014-2017 : Onsdag den 04. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Konstituerende møde : Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Fortegnelse over. udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v.

Fortegnelse over. udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v. Fortegnelse over udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v. for perioden 1. januar 2014 31. december 2017 Indholdsfortegnelse: Kommissioner m.v.... 4 Bevillingsnævnet... 4 Børn og unge-udvalget... 4 Hjemmeværnets

Læs mere

vælges af Byrådet Økonomiudvalget Styrelsesvedtægtens 10 Borgmesteren + 6 Alle Viser udvalg i henhold

vælges af Byrådet Økonomiudvalget Styrelsesvedtægtens 10 Borgmesteren + 6 Alle Viser udvalg i henhold Udpeges af Byrådet på det konstituerende møde: Økonomiudvalget, de stående udvalg samt Børn- og Ungeudvalget Hjemmel Antal der skal vælges af Byrådet Heraf byrådsmedlemmer Bemærkninger Vederlag Økonomiudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 Møde dato Blad nr. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 1 Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9. Mødedeltagere: Eik

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014-2017

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014-2017 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 17.

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 17. Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 17.20 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Vivabolig a.m.b.a. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Byrådets konstituering. Dagsorden

Byrådets konstituering. Dagsorden Byrådets konstituering Dagsorden Dato: 1 december 2013 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19:00 Mikael Klitgaard (V) Martin Bech (V) Claus Kongsgaard (V) Lasse Riisgaard (V) Lone Birkmose

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster besættes

Læs mere

Peter Lennø (O) Vakant. Ole Stark (V)

Peter Lennø (O) Vakant. Ole Stark (V) Råd, nævn eller kommission Beredskabskommissionen Børne- og Ungeudvalget C4 Foreningen s repræsentantskab C4 Videncenter Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Udpeget Vakant Susanne Due Kristensen (A), formand

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Referat Dato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: Mødesalen Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (C),

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 38 Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 7.45. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VEDTÆGTER 2010 Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune.

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed:

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: REFERAT Byrådet Konstituering Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: 18.00-18.25 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 Valg af borgmester 2 Valg af 1. og

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver.

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver. Socialforvaltningen NOTAT Dato: Sagsnr.: 293579 Dok.nr.: 1803883 Vedtægter for Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune Vedtægterne er vedtaget første gang i Borgerrepræsentationen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S Vedtagelse. Som led i etablering af et nyt samlet beredskab for Nordjylland, Nordjyllands Beredskab med virkning fra 1. januar 2016 fastsætter

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune 1 Mål og formål Omsorgscenteret Enggården, almene boliger, daghjem og køkken fungerer under de mål og rammer Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17

KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17 KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17 1. Borgmester Valg af borgmester Ole Wej Petersen foreslog Jørgen Otto

Læs mere

Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv.

Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv. 9. november 2014 Gule markeringer = DF repræsentation Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv. Børn- og Ungeudvalg Formand Steffen Rasmussen (A) med stedfortræder Jens Erik Kistrup (V) med stedfortræder

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 6. december 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Mødelokalet ved Spisestedet Mosen Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Medlemmer: Afbud: Fraværende: Morten

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Dagsorden. Byrådet Konstituerende møde Torsdag den 07. december 2017 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Dagsorden. Byrådet Konstituerende møde Torsdag den 07. december 2017 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende Dagsorden Byrådet 2018 Konstituerende møde Torsdag den 07. december 2017 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila

Læs mere

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde NOTAT Til Økonomiudvalget Sammenligning mellem nye og gamle valgregler for lokaludvalg Sagsnr. 2010-152012 Dokumentnr. 2011-166317 Sagsbehandler Anne Christine Brøndum Forretningsorden for Repræsentantskab

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT Kommunalbestyrelsen REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. december 2013 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker Jensen

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer

Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer samt udvalg, kommissioner, nævn m.v. for perioden 1. januar 2014 31. december 2017 3. december 2013 Indholdsfortegnelse: Kommunale udvalg, kommissioner,

Læs mere

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10.

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10. Forretningsorden for Helsingør Byråd Byrådets møder 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis på Rådhuset i Helsingør. Tidspunktet for disse møders afholdelse fastsættes af Byrådet og offentliggøres

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger Kapitel 1. Navn, Hjemsted og formål 1. Den selvejende institutions navn er Den Selvejende almene Plejeboliginstitution

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere