Referat - Konstituerende møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - Konstituerende møde"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Anette Eriksen, Søren Wiborg, Kenneth Kristensen Berth, Katja Lindblad, Jytte Bendtsen, Martin Nielson, Søren Mayntz, Niels Jørgensen, Morten Schou Jørgensen, John Sørensen, Erdal Colak, Margrethe Andersen, Arne Petersen, Carina Kristensen Berth, Niels Karlsen (stedfortræder) Margrethe Andersen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Valg af borgmester Anmeldelse af valggrupper Valg af 1. og 2. viceborgmester Valg af medlemmer til Økonomiudvalget Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget Valg af medlemmer til Børne- og Kulturudvalget Valg af medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget Folkeoplysningsudvalget Børn og Unge-udvalget KL's repræsentantskab, stedfortræder for borgmesteren Valgbestyrelse, folketingsvalg Valgbestyrelse, kommunale og regionale valg Beredskabskommissionen Bevillingsnævnet Kredsrådet vedr. politiets virksomhed, stedfortræder for borgmesteren Brugerbestyrelsen for Korsagergård Bruger- og Pårørenderådet for Højstruphave og Rønnebo S/I Rønnebækhus Beboerklagenævnet Huslejenævnet Bestyrelsen for Vallensbæk Boligselskab Grundlisteudvalget Handicaprådet Hegnsynet Mark- og Vejfred, vurderingsmænd Fredningsnævnet Ekspropriationskommissionen Taksationskommission vedr. ekspropriationsloven Taksationskommission vedr. lov om offentlige veje Overtaksationskommission vedr. lov om offentlige veje Hjemmeværnets distriktsudvalg IværksætterKontaktpunktet Fællesankenævn Københavns Vestegn Repræsentantskabet for Fonden Wonderful Copenhagen Kommunalbestyrelsen, 2. december

3 35. Kulturinvesteringsrådet for Vestegnen, stedfortræder for borgmesteren Musikskolebestyrelsen Ungdomsskolens bestyrelse Uddannelsesudvalget ved VUC Vestegnen Brugerbestyrelsen for Vallensbæk Bibliotek Brugerbestyrelsen for Vallensbæk Idrætscenter Brugerbestyrelsen på Vallensbæk Ridecenter Agenda 21-rådet Bestyrelsen for Strandparken I/S Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose Bestyrelsen for Vallensbæk Fjernvarmeværk a.m.b.a Bestyrelsen for Vallensbæk Fjernvarme SYD a.m.b.a Bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S Bestyrelsen for Vestforbrænding I/S Vallensbæk Kloakforsyning A/S Bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S Fælles rensekoncern Trafikselskabet Movias repræsentantskab Vestkommunernes Idrætsklinik Bemyndigelse til at underskrive dokumenter vedr. fast ejendom m.v Underskriftsside Kommunalbestyrelsen, 2. december

4 1. Valg af borgmester Kommunalbestyrelsen skal vælge sin formand (borgmesteren). Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der vælges en formand for Kommunalbestyrelsen (borgmester) Valget blev ledet af Niels Jørgensen (V), jf. styrelseslovens 6, stk. 2. Der henvises til sagsfremstillingen. Henrik Rasmussen (C) blev valgt. Herefter overtog Henrik Rasmussen ledelsen af mødet. Sagsfremstilling Efter styrelseslovens 6, stk. 2, vælger kommunalbestyrelsen på sit konstituerende møde sin formand blandt sine medlemmer. Valget sker efter reglerne i styrelseslovens 24, stk. 1, altså som flertalsvalg. Den kandidat er valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Efter styrelseslovens 6, stk. 2, ledes valget af det medlem, der har indkaldt til mødet, altså det medlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen (eller hvis der er flere, der har været medlem lige længe, den ældste af disse). Styrelsesvedtægtens 1, stk. 2. Styrelseslovens 6 og 24. Kommunalbestyrelsen, 2. december

5 2. Anmeldelse af valggrupper I forbindelse med valg af medlemmer til økonomiudvalget, de stående udvalg og andre udvalg, råd, nævn m.v., hvor der skal foretages forholdstalsvalg, skal det afklares, hvordan medlemmerne ønsker at fordele sig i valggrupper. Center for Organisation og Politik indstiller til kommunalbestyrelsen at tage orientering om valggrupper til efterretning Hver partigruppe anmeldte sig hver for sig som en valggruppe. Ved fordelingen af pladserne i de stående udvalg indebærer valggruppernes størrelse, at der tilfalder Gruppe C 3 pladser og Gruppe A 1 plads. Den sidste plads fordeles som udgangspunkt ved lodtrækning mellem Gruppe C og Gruppe O. Der var enighed om i forbindelse med valg til udvalg, nævn, råd m.v. at behandle Niels Karlsen (A) som medlem af Kommunalbestyrelsen. Det blev i den forbindelse forudsat, at han pr. 1. januar 2014 som første stedfortræder indtræder i Kommunalbestyrelsen i stedet for Margrethe Andersen (A), der fraflytter Vallensbæk Kommune pr. 15. december 2013 og dermed mister sin valgbarhed. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsens valg af 1 medlem til udvalg, nævn, råd m.v. foretages ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens 24, stk. 1. Kommunalbestyrelsens valg af 2 eller flere medlemmer til udvalg, råd, nævn m.v. foretages ved forholdstalsvalg og som udgangspunkt ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg, nævn, råd m.v. for sig, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. I forbindelse med den beregning af den forholdsmæssige fordeling af pladser, der skal ske ved forholdstalsvalg (den d Hondtske metode), tages udgangspunkt i valggrupper. Valggrupperne er de grupper, hvori medlemmerne anmelder, at de vil stemme sammen ved det pågældende valg. Ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg skal der anmeldes samme valggrupper. Kommunalbestyrelsen, 2. december

6 Forholdstalsberegningen foretages på følgende måde: Hver valggruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Ved valg til stående udvalg (altså ikke økonomiudvalget) gælder det særlige, at hvis en gruppe ikke ved forholdstalsvalg har fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange. Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke anvises den mere end én plads i hvert udvalg. Der henvises til styrelseslovens 27, stk. 1. Hvis en gruppe ved anvendelsen af den nævnte fremgangsmåde mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare flertal i dette, jf. styrelseslovens 27, stk. 3. De her beskrevne fremgangsmåder ved fordeling af pladser kan fraviges, hvis kommunalbestyrelsen er enig om at foretage fordeling af pladser på en anden måde. Det bemærkes, at der fra punkt 8 på dagsordenen og fremefter er skrevet under indstillingerne, hvordan fordelingen af medlemmer skal ske, når der skal foretages forholdstalsvalg. Der er taget udgangspunkt i en fordeling, hvor valggrupperne består af hver partigruppe for sig. Styrelseslovens 24, 25 og 27 Kommunalbestyrelsen, 2. december

7 3. Valg af 1. og 2. viceborgmester Kommunalbestyrelsen skal vælge en 1. og en 2. viceborgmester. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der vælges en 1. og en 2. viceborgmester Søren Wiborg (A) blev valgt som 1. viceborgmester. Anette Eriksen (C) blev valgt som 2. viceborgmester. Sagsfremstilling Efter styrelseslovens 6, stk. 5, (og styrelsesvedtægtens 1, stk. 2) vælger kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer en 1. og en 2. næstformand (viceborgmester) til, i den nævnte rækkefølge, at fungere i formandens fravær. Valget ledes af den nyvalgte formand (borgmester). Valget foretages under ét ved forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 24, stk. 3. Styrelsesvedtægtens 1, stk. 2. Styrelseslovens 6, 24 og 25 Kommunalbestyrelsen, 2. december

8 4. Valg af medlemmer til Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen skal vælge 5 medlemmer til Økonomiudvalget blandt sine medlemmer. Center for Organisation og Politik indstiller til kommunalbestyrelsen, at der vælges 5 medlemmer til Økonomiudvalget Følgende personer blev valgt: Henrik Rasmussen (C) Anette Eriksen (C) Jytte Bendtsen (C) Søren Wiborg (A) Kenneth Kristensen Berth (O) Ved valget afstod Gruppe C fra lodtrækning om den 5. plads i udvalget, som herefter tilfaldt Gruppe O. Der henvises til sagsfremstillingen under dagsordenens pkt. 2. Sagsfremstilling Økonomiudvalget består efter styrelsesvedtægtens 11, stk. 1, af 5 medlemmer. Borgmesteren er født formand for udvalget. Udover borgmesteren skal kommunalbestyrelsen vælge 4 andre medlemmer blandt sine medlemmer. Valget foretages under ét som et forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. Borgmesterens plads i udvalget regnes som én af de pladser, der tilkommer borgmesterens valggruppe, jf. styrelseslovens 25, stk. 2. Efter styrelseslovens 29, stk. 3, er medlemskab af økonomiudvalget udelukket for a) ansatte i den del af den kommunale forvaltning, som varetager administrationen af de sagområder, der i medfør af 18, stk. 3, og kapitel V er henlagt under økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, 2. december

9 b) ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for andre forvaltningsområder, som forestås af økonomiudvalget, og c) ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et under et stående udvalg hørende forvaltningsområde. Og efter samme bestemmelses stk. 5 kan ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat af kommunalbestyrelsen, være medlem af økonomiudvalget, hvis den ansatte er umiddelbart ansvarlig for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for økonomiudvalgets forvaltningsområde eller er umiddelbart ansvarlig for ledelsen af et under et stående udvalg hørende forvaltningsområde. Styrelsesvedtægtens 11, stk. 1. Styrelseslovens 24, 25 og 29. Kommunalbestyrelsen, 2. december

10 5. Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget Kommunalbestyrelsen skal vælge 5 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der vælges 5 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget Følgende personer blev valgt: Katja Lindblad (C) Søren Mayntz (C) John Sørensen (C) Martin Nielson (A) Niels Jørgensen (V) Ved valget afstod Gruppe O fra lodtrækning om den 5. plads i udvalget. Pladsen tilfaldt herefter Gruppe C, som med henvisning til styrelseslovens 27, stk. 1, afgav pladsen til Gruppe V. Der henvises til sagsfremstillingen under dagsordenens pkt. 2. Sagsfremstilling Teknik- og Miljøudvalget består efter styrelsesvedtægtens 14, stk. 1, af 5 medlemmer. De pågældende skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Valget foretages under ét ved et forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3 og 27. Efter styrelseslovens 29, stk. 2, er medlemskab af et stående udvalg udelukket for a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget. Det samme gælder de pågældendes ægtefæller eller samlevere, jf. samme bestemmelses stk. 5. Kommunalbestyrelsen, 2. december

11 Styrelsesvedtægtens 14, stk. 1. Styrelseslovens 24, 25, 27 og 29 Kommunalbestyrelsen, 2. december

12 6. Valg af medlemmer til Børne- og Kulturudvalget Kommunalbestyrelsen skal vælge 5 medlemmer til Børne- og Kulturudvalget. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der vælges 5 medlemmer til Børne- og Kulturudvalget Følgende personer blev valgt: Jytte Bendtsen (C) Søren Mayntz (C) John Sørensen (C) Arne Petersen (C) Søren Wiborg (A) Kenneth Kristensen Berth (O) Erdal Colak (F) Ved valget afstod gruppe C fra lodtrækning om den 5. plads i udvalget, som herefter tilfaldt gruppe O. Under henvisning til styrelseslovens 27, stk. 1, afgav gruppe C en plads i udvalget til gruppe F. Da gruppe C ved at afgive en plads mistede flertallet i udvalget, kunne gruppe C udpege det antal yderligere medlemmer, som er nødvendigt for at bevare flertallet i udvalget, jf. styrelseslovens 27, stk. 3. Gruppe C kunne således udpege yderligere 2 medlemmer. Der henvises til sagsfremstillingen under dagsordenens pkt. 2. Sagsfremstilling Børne- og Kulturudvalget består efter styrelsesvedtægtens 15, stk. 1, af 5 medlemmer. De pågældende skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Valget foretages under ét ved et forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3 og 27. Kommunalbestyrelsen, 2. december

13 Efter styrelseslovens 29, stk. 2, er medlemskab af et stående udvalg udelukket for a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget. Det samme gælder de pågældendes ægtefæller eller samlevere, jf. samme bestemmelses stk. 5. Styrelsesvedtægtens 15, stk. 1 Styrelseslovens 24, 25, 27 og 29 Kommunalbestyrelsen, 2. december

14 7. Valg af medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget Kommunalbestyrelsen skal vælge 5 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget. Center for Organisation og Politik indstiller til kommunalbestyrelsen, at der vælges 5 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget Følgende personer blev valgt: Anette Eriksen (C) Morten Schou Jørgensen (C) Arne Petersen (C) Niels Karlsen (A) Carina Kristensen Berth (O) Ved valget afstod Gruppe C fra lodtrækning om den 5. plads i udvalget, som herefter tilfaldt Gruppe O. Der henvises til sagsfremstillingen under dagsordenens pkt. 2. Sagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalget består efter styrelsesvedtægtens 16, stk. 1, af 5 medlemmer. De pågældende skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Valget foretages under ét ved et forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3 og 27. Efter styrelseslovens 29, stk. 2, er medlemskab af et stående udvalg udelukket for a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget. Det samme gælder de pågældendes ægtefæller eller samlevere, jf. samme bestemmelses stk. 5. Styrelsesvedtægtens 16, stk. 1. Styrelseslovens 24, 25, 27 og 29 Kommunalbestyrelsen, 2. december

15 8. Folkeoplysningsudvalget Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer og 3 suppleanter til Folkeoplysningsudvalget blandt sine medlemmer. Center for Organisation og Politik indstiller til kommunalbestyrelsen at vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges de 3 medlemmer og 3 stedfortrædere som udgangspunkt på følgende måde: C vælger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere A vælger 1 medlem og 1 stedfortræder Følgende personer blev valgt: Anette Eriksen (C) Stedfortræder Arne Petersen (C) Morten Schou Jørgensen (C) Stedfortræder John Sørensen (C) Martin Nielson (A) Stedfortræder Søren Wiborg (A) Sagsfremstilling Efter en lovændring vedrørende folkeoplysningsudvalg har kommunalbestyrelsen den 20. juni 2012 godkendt et sæt vedtægter for et nyt Folkeoplysningsudvalg, nedsat efter folkeoplysningslovens 35, stk. 2. Vedtægterne træder i kraft 1. januar Efter vedtægternes 2 består Folkeoplysningsudvalget af 11 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer skal vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. Valget foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. De øvrige 8 medlemmer skal udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra en række foreninger. Foreningernes indstillinger fremkommer imidlertid først efter en valghandling, der skal finde sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg og senest inden 1. april det efterfølgende år. Valghandlingen af fastsat til den 13. januar Kommunalbestyrelsen, 2. december

16 Kommunalbestyrelsens udpegning af medlemmer til udvalget efter indstilling fra foreninger må derfor afvente valghandlingens afholdelse og modtagelse af indstillinger. En sag herom forventes at blive forelagt i januar For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget udpeges en eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere. Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune Kommunalbestyrelsen, 2. december

17 9. Børn og Unge-udvalget Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer til Børn og Unge-udvalget og en stedfortræder for hver af disse blandt sine medlemmer. Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen at udpege 2 medlemmer til Børn og Unge-udvalget blandt sine medlemmer Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges de 2 medlemmer som udgangspunkt på følgende måde: C vælger begge medlemmer Følgende personer blev valgt: Jytte Bendtsen (C) Stedfortræder Katja Lindblad (C) Søren Wiborg (A) Stedfortræder Niels Karlsen (A) Sagsfremstilling Efter retssikkerhedslovens 18 skal kommunalbestyrelsen nedsætte et børn og ungeudvalg, der træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge, herunder om anbringelse uden for hjemmet m.v. (servicelovens 74). Efter samme lovs 19 består udvalget af 2 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, byretsdommeren i retskredsen, dog således at hvis der er flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolsstyrelsen, hvem af disse der skal modtage hvervet, og 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Statsforvaltningen for en periode, som svarer til den kommunale valgperiode. Efter samme regler vælges og udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder. Kommunalbestyrelsen, 2. december

18 Medlemmerne, der skal vælges af kommunalbestyrelsen, vælges for den kommunale valgperiode. Valget skal foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. Retssikkerhedslovens 18 og 19. Kommunalbestyrelsen, 2. december

19 10. KL's repræsentantskab, stedfortræder for borgmesteren Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for borgmesteren til KL s repræsentantskab blandt sine medlemmer. Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen at vælge 1 stedfortræder for borgmesteren til KL s repræsentantskab blandt sine medlemmer Anette Eriksen (C) blev valgt. Sagsfremstilling KL s repræsentantskab virker som rådgivende organ for KL s bestyrelse og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. Ifølge 13, stk. 1, i KL s love består repræsentantskabet af borgmestrene i KL s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for politiske partier og listesamarbejder, der vælges på KL s første ordinære delegeretmøde efter afholdelse af kommunalvalg. De enkelte kommunalbestyrelser skal vælge en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet. Den pågældende skal være medlem af kommunalbestyrelsen. Valget gælder for den kommunale valgperiode og foretages som flertalsvalg jf. styrelsesloven 24, stk i KL s Love Kommunalbestyrelsen, 2. december

20 11. Valgbestyrelse, folketingsvalg Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til valgbestyrelsen vedrørende folketingsvalg. Det ene medlem skal være borgmesteren, og de 2 andre og stedfortræderne skal vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Center for Organisation og Politik indstiller til kommunalbestyrelsen at udpege 3 medlemmer, herunder borgmesteren, samt 3 stedfortrædere blandt sine medlemmer Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges de 3 medlemmer og 3 stedfortrædere som udgangspunkt på følgende måde: C vælger 2 medlemmer, herunder borgmesteren, og 2 stedfortrædere A vælger 1 medlem og 1 stedfortræder Følgende personer blev valgt: Henrik Rasmussen (C) Stedfortræder Katja Lindblad (C) Anette Eriksen (C) Stedfortræder Jytte Bendtsen (C) Søren Wiborg (A) Stedfortræder Niels Karlsen (A) Sagsfremstilling Efter 24 i folketingsvalgloven vælger kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer 3 medlemmer til opstillingskredsens valgbestyrelse. Opstillingskredsen består af Brøndby, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Borgmesteren er det ene af medlemmerne i valgbestyrelsen, jf. samme lovs 23, stk. 3. Borgmesterens plads regnes som én af de pladser, der tilkommer den pågældendes valggruppe, jf. styrelseslovens 25, stk. 2. Valget sker ved forholdstalsvalg, jf. folketingsvalglovens 23, stk. 3. Kommunalbestyrelsen, 2. december

21 Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Borgmesteren i kredskommunen (som er Brøndby) er formand for valgbestyrelsen, jf. folketingsvalglovens 24, stk. 4. Folketingsvalglovens 23 og 24 Kommunalbestyrelsen, 2. december

22 12. Valgbestyrelse, kommunale og regionale valg Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge mindst 5 og højst 7 medlemmer, herunder borgmesteren, og en stedfortræder for hver af disse til valgbestyrelsen for kommunale og regionale valg. Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Center for Organisation og Politik indstiller til kommunalbestyrelsen at udpege 5 eller 7 medlemmer, herunder borgmesteren, samt en stedfortræder for hver af disse blandt sine medlemmer udpege næstformanden blandt valgbestyrelsens medlemmer Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges som udgangspunkt på følgende måde: 5 medlemmer: C vælger 3 medlemmer, herunder borgmesteren, og 3 stedfortrædere A vælger 1 medlem og 1 stedfortræder C og O trækker lod om valg af 1 medlem og 1 stedfortræder 7 medlemmer: C vælger 5 medlemmer, herunder borgmesteren, og 5 stedfortrædere A vælger 1 medlem og 1 stedfortræder O vælger 1 medlem og 1 stedfortræder Følgende personer blev valgt: Henrik Rasmussen (C) Stedfortræder Katja Lindblad (C) Anette Eriksen (C) Stedfortræder Søren Mayntz (C) Jytte Bendtsen (C) Stedfortræder Morten Schou Jørgensen (C) Søren Wiborg (A) Stedfortræder Niels Karlsen (A) Kenneth Kristensen Berth (O) Kommunalbestyrelsen, 2. december

23 Stedfortræder Carina Kristensen Berth (O) Ved valget afstod Gruppe C fra lodtrækning om den 5. plads i udvalget. Pladsen tilfaldt herefter Gruppe O. Sagsfremstilling Efter 13 i lov om kommunale og regionale valg vælges en valgbestyrelse til at forberede og lede kommunale og regionale valg. Valgbestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer, jf. samme lovs 14, stk. 1. De pågældende skal være kommunalbestyrelsesmedlemmer. I indeværende valgperiode har der været valgt 5 medlemmer. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand, jf. 14, stk. 3. Valgmetoden er forholdstalsvalg, jf. 14, stk. 1. Borgmesterens plads regnes som én af de pladser, der tilkommer den pågældendes valggruppe, jf. styrelseslovens 25, stk. 2. Valget gælder for den kommunale valgperiode i lov om kommunale og regionale valg Kommunalbestyrelsen, 2. december

24 13. Beredskabskommissionen Kommunalbestyrelsen skal udpege 5 medlemmer til Beredskabskommissionen, herunder borgmesteren og politidirektøren. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen at udpege 5 medlemmer til Beredskabskommissionen, herunder borgmesteren og politidirektøren udpege en repræsentant for de frivillige som observatør i Beredskabskommissionen Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges de 5 medlemmer som udgangspunkt på følgende måde: C vælger 3 medlemmer, herunder borgmesteren, og 3 stedfortrædere A vælger 1 medlem og 1 stedfortræder Politidirektøren skal blot udpeges Følgende personer blev valgt: Henrik Rasmussen (C) Stedfortræder Anette Eriksen (C) Søren Mayntz (C) Stedfortræder Morten Schou Jørgensen (C) Bryan Lindenskjold (valgt af Gruppe C) Stedfortræder Arne Petersen (C) Niels Karlsen (A) Stedfortræder Søren Wiborg (A) Politidirektøren (den til enhver tid værende) Som repræsentant for de frivillige blev udpeget Niels Erik Tulstrup (fra Ældre Sagen) som observatør. Kommunalbestyrelsen, 2. december

25 Sagsfremstilling Efter beredskabslovens 9, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning. Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde med forsvarsministerens samtykke udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at indtræde som formand for beredskabskommissionen. Hidtil har kommunalbestyrelsen udpeget borgmesteren, der er formand for kommissionen, politimesteren og 3 yderligere medlemmer. Valget af de 4 medlemmer borgmesteren og de 3 yderligere medlemmer skal ske som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. Borgmesterens plads regnes som én af de pladser, der tilkommer den pågældendes valggruppe, jf. styrelseslovens 25, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal endvidere udpege en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen. Der er ikke praksis for at foretage en formel indhentning af indstillinger til observatørposten. Kommunen har modtaget brev af 15. november 2013 fra Beredskabsforbundet, hvoraf det fremgår, at forbundet ønsker at komme i betragtning, når der skal udpeges en repræsentant for de frivillige. I indeværende valgperiode har de frivillige (foreninger m.v.) været repræsenteret af Per Anton Jensen. Han har over for forvaltningen tilkendegivet, at han ikke ønsker at fortsætte som observatør. Valget af den frivillige observatør foretages ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens 24, stk. 1. Valgene gælder for den kommunale valgperiode. Efter dagsordenens udsendelse har Beredskabsforbundet fremsendt en anbefaling af Jesper Janholm og René Andersen til posten som repræsentant for de frivillige. Beredskabslovens 9. Kommunalbestyrelsen, 2. december

26 14. Bevillingsnævnet Kommunalbestyrelsen skal udpege indtil 6 medlemmer af Bevillingsnævnet. Udpegningen gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen at udpege 6 medlemmer til Bevillingsnævnet Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges de 6 medlemmer som udgangspunkt på følgende måde: C vælger 4 medlemmer A vælger 1 medlem O vælger 1 medlem Følgende blev valgt: Henrik Rasmussen (C) Morten Schou Jørgensen (C) Lone Christiansen (valgt af Gruppe C) Marianne Friis-Mikkelsen (valgt af Gruppe C) John Wiberg (valgt af Gruppe A) Carina Christensen Berth (O) Sagsfremstilling Efter restaurationslovens 10, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der efter samme lov er henlagt til kommunalbestyrelsen. Bevillingsnævnet består af politidirektøren og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af nævnet. Hidtil har kommunalbestyrelsen udpeget 6 medlemmer til nævnet. Udpegningen gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Valget foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. Kommunalbestyrelsen, 2. december

27 Restaurationslovens 10, stk. 3 Kommunalbestyrelsen, 2. december

28 15. Kredsrådet vedr. politiets virksomhed, stedfortræder for borgmesteren Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for borgmesteren til Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed blandt sine medlemmer. Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen at vælge 1 stedfortræder for borgmesteren til Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed blandt sine medlemmer Anette Eriksen (C) blev valgt. Sagsfremstilling Efter retsplejelovens 111 oprettes i hver politikreds et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Kredsrådet består af politimesteren og borgmestrene fra kommunerne i politikredsen. I hver kommune skal der vælges en stedfortræder for borgmesteren blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Valget finder sted som flertalsvalg, jf. styrelseslovens 24, stk. 1. Kommunikation Kommunikationen mangler indtil videre Den udpegede samt stedfortræderen. Københavns Vestegns Politi. Hjemmeside, VIB en og Vallensbæk NU. Retsplejelovens 111 m.fl. Kommunalbestyrelsen, 2. december

29 16. Brugerbestyrelsen for Korsagergård Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer til brugerbestyrelsen for Korsagergård. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen at vælge 3 medlemmer til Brugerbestyrelsen på Korsagergård Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges de 3 medlemmer som udgangspunkt på følgende måde: C vælger 2 medlemmer A vælger 1 medlem Følgende personer blev valgt: Birgit Skytte (valgt af Gruppe C) Flemming Wetterstein (valgt af Gruppe C) Lis Sakran (valgt af Gruppe A) Sagsfremstilling Efter styrelsesvedtægten for brugerbestyrelsen for Korsagergård skal bestyrelsen bl.a. stå for ledelsen af Korsagergård i samarbejde med husets daglige leder skabe gode vilkår for brugerne, medvirke til, at brugerne har indflydelse på de udbudte aktivitetstilbud og i det hele taget repræsentere og varetage brugernes interesser. Brugerbestyrelsen skal arbejde uafhængigt af partipolitiske og organisatoriske interesser. Efter styrelsesvedtægten skal brugerbestyrelsen bestå af 9 medlemmer, sammensat på følgende måde: 5 medlemmer valgt af og blandt brugerne på Korsagergård 3 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen 1 medlem udpeget af Ældrerådet Medlemmerne, der udpeges af kommunalbestyrelsen skal ikke nødvendigvis være medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Medlemmerne udpeges for kommunalbestyrelsens valgperiode. Udpegningen skal ske ved forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. Kommunalbestyrelsen, 2. december

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE REFERAT FRA MØDET TIRSDAG DEN 10. DECEMBER 2013, KL. 18.00 RÅDHUSET I RINGKØBING, BYRÅDSSALEN Byrådet 10. december 2013 Side: 2 Fraværende: INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 29. januar 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 29. januar 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 29. januar 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V)

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Notat Til: Fra: Generalforsamlingen Bestyrelsen Vedr.: Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Indstilling Bestyrelsen indstiller de vedlagte vedtægtsændringer til

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 11. oktober 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.50 Fraværende: Bente Koudahl Sørensen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 11.

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere