Referat - Konstituerende møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - Konstituerende møde"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Anette Eriksen, Søren Wiborg, Kenneth Kristensen Berth, Katja Lindblad, Jytte Bendtsen, Martin Nielson, Søren Mayntz, Niels Jørgensen, Morten Schou Jørgensen, John Sørensen, Erdal Colak, Margrethe Andersen, Arne Petersen, Carina Kristensen Berth, Niels Karlsen (stedfortræder) Margrethe Andersen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Valg af borgmester Anmeldelse af valggrupper Valg af 1. og 2. viceborgmester Valg af medlemmer til Økonomiudvalget Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget Valg af medlemmer til Børne- og Kulturudvalget Valg af medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget Folkeoplysningsudvalget Børn og Unge-udvalget KL's repræsentantskab, stedfortræder for borgmesteren Valgbestyrelse, folketingsvalg Valgbestyrelse, kommunale og regionale valg Beredskabskommissionen Bevillingsnævnet Kredsrådet vedr. politiets virksomhed, stedfortræder for borgmesteren Brugerbestyrelsen for Korsagergård Bruger- og Pårørenderådet for Højstruphave og Rønnebo S/I Rønnebækhus Beboerklagenævnet Huslejenævnet Bestyrelsen for Vallensbæk Boligselskab Grundlisteudvalget Handicaprådet Hegnsynet Mark- og Vejfred, vurderingsmænd Fredningsnævnet Ekspropriationskommissionen Taksationskommission vedr. ekspropriationsloven Taksationskommission vedr. lov om offentlige veje Overtaksationskommission vedr. lov om offentlige veje Hjemmeværnets distriktsudvalg IværksætterKontaktpunktet Fællesankenævn Københavns Vestegn Repræsentantskabet for Fonden Wonderful Copenhagen Kommunalbestyrelsen, 2. december

3 35. Kulturinvesteringsrådet for Vestegnen, stedfortræder for borgmesteren Musikskolebestyrelsen Ungdomsskolens bestyrelse Uddannelsesudvalget ved VUC Vestegnen Brugerbestyrelsen for Vallensbæk Bibliotek Brugerbestyrelsen for Vallensbæk Idrætscenter Brugerbestyrelsen på Vallensbæk Ridecenter Agenda 21-rådet Bestyrelsen for Strandparken I/S Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose Bestyrelsen for Vallensbæk Fjernvarmeværk a.m.b.a Bestyrelsen for Vallensbæk Fjernvarme SYD a.m.b.a Bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S Bestyrelsen for Vestforbrænding I/S Vallensbæk Kloakforsyning A/S Bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S Fælles rensekoncern Trafikselskabet Movias repræsentantskab Vestkommunernes Idrætsklinik Bemyndigelse til at underskrive dokumenter vedr. fast ejendom m.v Underskriftsside Kommunalbestyrelsen, 2. december

4 1. Valg af borgmester Kommunalbestyrelsen skal vælge sin formand (borgmesteren). Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der vælges en formand for Kommunalbestyrelsen (borgmester) Valget blev ledet af Niels Jørgensen (V), jf. styrelseslovens 6, stk. 2. Der henvises til sagsfremstillingen. Henrik Rasmussen (C) blev valgt. Herefter overtog Henrik Rasmussen ledelsen af mødet. Sagsfremstilling Efter styrelseslovens 6, stk. 2, vælger kommunalbestyrelsen på sit konstituerende møde sin formand blandt sine medlemmer. Valget sker efter reglerne i styrelseslovens 24, stk. 1, altså som flertalsvalg. Den kandidat er valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Efter styrelseslovens 6, stk. 2, ledes valget af det medlem, der har indkaldt til mødet, altså det medlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen (eller hvis der er flere, der har været medlem lige længe, den ældste af disse). Styrelsesvedtægtens 1, stk. 2. Styrelseslovens 6 og 24. Kommunalbestyrelsen, 2. december

5 2. Anmeldelse af valggrupper I forbindelse med valg af medlemmer til økonomiudvalget, de stående udvalg og andre udvalg, råd, nævn m.v., hvor der skal foretages forholdstalsvalg, skal det afklares, hvordan medlemmerne ønsker at fordele sig i valggrupper. Center for Organisation og Politik indstiller til kommunalbestyrelsen at tage orientering om valggrupper til efterretning Hver partigruppe anmeldte sig hver for sig som en valggruppe. Ved fordelingen af pladserne i de stående udvalg indebærer valggruppernes størrelse, at der tilfalder Gruppe C 3 pladser og Gruppe A 1 plads. Den sidste plads fordeles som udgangspunkt ved lodtrækning mellem Gruppe C og Gruppe O. Der var enighed om i forbindelse med valg til udvalg, nævn, råd m.v. at behandle Niels Karlsen (A) som medlem af Kommunalbestyrelsen. Det blev i den forbindelse forudsat, at han pr. 1. januar 2014 som første stedfortræder indtræder i Kommunalbestyrelsen i stedet for Margrethe Andersen (A), der fraflytter Vallensbæk Kommune pr. 15. december 2013 og dermed mister sin valgbarhed. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsens valg af 1 medlem til udvalg, nævn, råd m.v. foretages ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens 24, stk. 1. Kommunalbestyrelsens valg af 2 eller flere medlemmer til udvalg, råd, nævn m.v. foretages ved forholdstalsvalg og som udgangspunkt ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg, nævn, råd m.v. for sig, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. I forbindelse med den beregning af den forholdsmæssige fordeling af pladser, der skal ske ved forholdstalsvalg (den d Hondtske metode), tages udgangspunkt i valggrupper. Valggrupperne er de grupper, hvori medlemmerne anmelder, at de vil stemme sammen ved det pågældende valg. Ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg skal der anmeldes samme valggrupper. Kommunalbestyrelsen, 2. december

6 Forholdstalsberegningen foretages på følgende måde: Hver valggruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Ved valg til stående udvalg (altså ikke økonomiudvalget) gælder det særlige, at hvis en gruppe ikke ved forholdstalsvalg har fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange. Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke anvises den mere end én plads i hvert udvalg. Der henvises til styrelseslovens 27, stk. 1. Hvis en gruppe ved anvendelsen af den nævnte fremgangsmåde mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare flertal i dette, jf. styrelseslovens 27, stk. 3. De her beskrevne fremgangsmåder ved fordeling af pladser kan fraviges, hvis kommunalbestyrelsen er enig om at foretage fordeling af pladser på en anden måde. Det bemærkes, at der fra punkt 8 på dagsordenen og fremefter er skrevet under indstillingerne, hvordan fordelingen af medlemmer skal ske, når der skal foretages forholdstalsvalg. Der er taget udgangspunkt i en fordeling, hvor valggrupperne består af hver partigruppe for sig. Styrelseslovens 24, 25 og 27 Kommunalbestyrelsen, 2. december

7 3. Valg af 1. og 2. viceborgmester Kommunalbestyrelsen skal vælge en 1. og en 2. viceborgmester. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der vælges en 1. og en 2. viceborgmester Søren Wiborg (A) blev valgt som 1. viceborgmester. Anette Eriksen (C) blev valgt som 2. viceborgmester. Sagsfremstilling Efter styrelseslovens 6, stk. 5, (og styrelsesvedtægtens 1, stk. 2) vælger kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer en 1. og en 2. næstformand (viceborgmester) til, i den nævnte rækkefølge, at fungere i formandens fravær. Valget ledes af den nyvalgte formand (borgmester). Valget foretages under ét ved forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 24, stk. 3. Styrelsesvedtægtens 1, stk. 2. Styrelseslovens 6, 24 og 25 Kommunalbestyrelsen, 2. december

8 4. Valg af medlemmer til Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen skal vælge 5 medlemmer til Økonomiudvalget blandt sine medlemmer. Center for Organisation og Politik indstiller til kommunalbestyrelsen, at der vælges 5 medlemmer til Økonomiudvalget Følgende personer blev valgt: Henrik Rasmussen (C) Anette Eriksen (C) Jytte Bendtsen (C) Søren Wiborg (A) Kenneth Kristensen Berth (O) Ved valget afstod Gruppe C fra lodtrækning om den 5. plads i udvalget, som herefter tilfaldt Gruppe O. Der henvises til sagsfremstillingen under dagsordenens pkt. 2. Sagsfremstilling Økonomiudvalget består efter styrelsesvedtægtens 11, stk. 1, af 5 medlemmer. Borgmesteren er født formand for udvalget. Udover borgmesteren skal kommunalbestyrelsen vælge 4 andre medlemmer blandt sine medlemmer. Valget foretages under ét som et forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. Borgmesterens plads i udvalget regnes som én af de pladser, der tilkommer borgmesterens valggruppe, jf. styrelseslovens 25, stk. 2. Efter styrelseslovens 29, stk. 3, er medlemskab af økonomiudvalget udelukket for a) ansatte i den del af den kommunale forvaltning, som varetager administrationen af de sagområder, der i medfør af 18, stk. 3, og kapitel V er henlagt under økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, 2. december

9 b) ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for andre forvaltningsområder, som forestås af økonomiudvalget, og c) ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et under et stående udvalg hørende forvaltningsområde. Og efter samme bestemmelses stk. 5 kan ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat af kommunalbestyrelsen, være medlem af økonomiudvalget, hvis den ansatte er umiddelbart ansvarlig for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for økonomiudvalgets forvaltningsområde eller er umiddelbart ansvarlig for ledelsen af et under et stående udvalg hørende forvaltningsområde. Styrelsesvedtægtens 11, stk. 1. Styrelseslovens 24, 25 og 29. Kommunalbestyrelsen, 2. december

10 5. Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget Kommunalbestyrelsen skal vælge 5 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der vælges 5 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget Følgende personer blev valgt: Katja Lindblad (C) Søren Mayntz (C) John Sørensen (C) Martin Nielson (A) Niels Jørgensen (V) Ved valget afstod Gruppe O fra lodtrækning om den 5. plads i udvalget. Pladsen tilfaldt herefter Gruppe C, som med henvisning til styrelseslovens 27, stk. 1, afgav pladsen til Gruppe V. Der henvises til sagsfremstillingen under dagsordenens pkt. 2. Sagsfremstilling Teknik- og Miljøudvalget består efter styrelsesvedtægtens 14, stk. 1, af 5 medlemmer. De pågældende skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Valget foretages under ét ved et forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3 og 27. Efter styrelseslovens 29, stk. 2, er medlemskab af et stående udvalg udelukket for a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget. Det samme gælder de pågældendes ægtefæller eller samlevere, jf. samme bestemmelses stk. 5. Kommunalbestyrelsen, 2. december

11 Styrelsesvedtægtens 14, stk. 1. Styrelseslovens 24, 25, 27 og 29 Kommunalbestyrelsen, 2. december

12 6. Valg af medlemmer til Børne- og Kulturudvalget Kommunalbestyrelsen skal vælge 5 medlemmer til Børne- og Kulturudvalget. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der vælges 5 medlemmer til Børne- og Kulturudvalget Følgende personer blev valgt: Jytte Bendtsen (C) Søren Mayntz (C) John Sørensen (C) Arne Petersen (C) Søren Wiborg (A) Kenneth Kristensen Berth (O) Erdal Colak (F) Ved valget afstod gruppe C fra lodtrækning om den 5. plads i udvalget, som herefter tilfaldt gruppe O. Under henvisning til styrelseslovens 27, stk. 1, afgav gruppe C en plads i udvalget til gruppe F. Da gruppe C ved at afgive en plads mistede flertallet i udvalget, kunne gruppe C udpege det antal yderligere medlemmer, som er nødvendigt for at bevare flertallet i udvalget, jf. styrelseslovens 27, stk. 3. Gruppe C kunne således udpege yderligere 2 medlemmer. Der henvises til sagsfremstillingen under dagsordenens pkt. 2. Sagsfremstilling Børne- og Kulturudvalget består efter styrelsesvedtægtens 15, stk. 1, af 5 medlemmer. De pågældende skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Valget foretages under ét ved et forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3 og 27. Kommunalbestyrelsen, 2. december

13 Efter styrelseslovens 29, stk. 2, er medlemskab af et stående udvalg udelukket for a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget. Det samme gælder de pågældendes ægtefæller eller samlevere, jf. samme bestemmelses stk. 5. Styrelsesvedtægtens 15, stk. 1 Styrelseslovens 24, 25, 27 og 29 Kommunalbestyrelsen, 2. december

14 7. Valg af medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget Kommunalbestyrelsen skal vælge 5 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget. Center for Organisation og Politik indstiller til kommunalbestyrelsen, at der vælges 5 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget Følgende personer blev valgt: Anette Eriksen (C) Morten Schou Jørgensen (C) Arne Petersen (C) Niels Karlsen (A) Carina Kristensen Berth (O) Ved valget afstod Gruppe C fra lodtrækning om den 5. plads i udvalget, som herefter tilfaldt Gruppe O. Der henvises til sagsfremstillingen under dagsordenens pkt. 2. Sagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalget består efter styrelsesvedtægtens 16, stk. 1, af 5 medlemmer. De pågældende skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Valget foretages under ét ved et forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3 og 27. Efter styrelseslovens 29, stk. 2, er medlemskab af et stående udvalg udelukket for a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget. Det samme gælder de pågældendes ægtefæller eller samlevere, jf. samme bestemmelses stk. 5. Styrelsesvedtægtens 16, stk. 1. Styrelseslovens 24, 25, 27 og 29 Kommunalbestyrelsen, 2. december

15 8. Folkeoplysningsudvalget Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer og 3 suppleanter til Folkeoplysningsudvalget blandt sine medlemmer. Center for Organisation og Politik indstiller til kommunalbestyrelsen at vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges de 3 medlemmer og 3 stedfortrædere som udgangspunkt på følgende måde: C vælger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere A vælger 1 medlem og 1 stedfortræder Følgende personer blev valgt: Anette Eriksen (C) Stedfortræder Arne Petersen (C) Morten Schou Jørgensen (C) Stedfortræder John Sørensen (C) Martin Nielson (A) Stedfortræder Søren Wiborg (A) Sagsfremstilling Efter en lovændring vedrørende folkeoplysningsudvalg har kommunalbestyrelsen den 20. juni 2012 godkendt et sæt vedtægter for et nyt Folkeoplysningsudvalg, nedsat efter folkeoplysningslovens 35, stk. 2. Vedtægterne træder i kraft 1. januar Efter vedtægternes 2 består Folkeoplysningsudvalget af 11 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer skal vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. Valget foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. De øvrige 8 medlemmer skal udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra en række foreninger. Foreningernes indstillinger fremkommer imidlertid først efter en valghandling, der skal finde sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg og senest inden 1. april det efterfølgende år. Valghandlingen af fastsat til den 13. januar Kommunalbestyrelsen, 2. december

16 Kommunalbestyrelsens udpegning af medlemmer til udvalget efter indstilling fra foreninger må derfor afvente valghandlingens afholdelse og modtagelse af indstillinger. En sag herom forventes at blive forelagt i januar For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget udpeges en eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere. Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune Kommunalbestyrelsen, 2. december

17 9. Børn og Unge-udvalget Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer til Børn og Unge-udvalget og en stedfortræder for hver af disse blandt sine medlemmer. Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen at udpege 2 medlemmer til Børn og Unge-udvalget blandt sine medlemmer Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges de 2 medlemmer som udgangspunkt på følgende måde: C vælger begge medlemmer Følgende personer blev valgt: Jytte Bendtsen (C) Stedfortræder Katja Lindblad (C) Søren Wiborg (A) Stedfortræder Niels Karlsen (A) Sagsfremstilling Efter retssikkerhedslovens 18 skal kommunalbestyrelsen nedsætte et børn og ungeudvalg, der træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge, herunder om anbringelse uden for hjemmet m.v. (servicelovens 74). Efter samme lovs 19 består udvalget af 2 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, byretsdommeren i retskredsen, dog således at hvis der er flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolsstyrelsen, hvem af disse der skal modtage hvervet, og 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Statsforvaltningen for en periode, som svarer til den kommunale valgperiode. Efter samme regler vælges og udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder. Kommunalbestyrelsen, 2. december

18 Medlemmerne, der skal vælges af kommunalbestyrelsen, vælges for den kommunale valgperiode. Valget skal foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. Retssikkerhedslovens 18 og 19. Kommunalbestyrelsen, 2. december

19 10. KL's repræsentantskab, stedfortræder for borgmesteren Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for borgmesteren til KL s repræsentantskab blandt sine medlemmer. Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen at vælge 1 stedfortræder for borgmesteren til KL s repræsentantskab blandt sine medlemmer Anette Eriksen (C) blev valgt. Sagsfremstilling KL s repræsentantskab virker som rådgivende organ for KL s bestyrelse og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. Ifølge 13, stk. 1, i KL s love består repræsentantskabet af borgmestrene i KL s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for politiske partier og listesamarbejder, der vælges på KL s første ordinære delegeretmøde efter afholdelse af kommunalvalg. De enkelte kommunalbestyrelser skal vælge en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet. Den pågældende skal være medlem af kommunalbestyrelsen. Valget gælder for den kommunale valgperiode og foretages som flertalsvalg jf. styrelsesloven 24, stk i KL s Love Kommunalbestyrelsen, 2. december

20 11. Valgbestyrelse, folketingsvalg Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til valgbestyrelsen vedrørende folketingsvalg. Det ene medlem skal være borgmesteren, og de 2 andre og stedfortræderne skal vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Center for Organisation og Politik indstiller til kommunalbestyrelsen at udpege 3 medlemmer, herunder borgmesteren, samt 3 stedfortrædere blandt sine medlemmer Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges de 3 medlemmer og 3 stedfortrædere som udgangspunkt på følgende måde: C vælger 2 medlemmer, herunder borgmesteren, og 2 stedfortrædere A vælger 1 medlem og 1 stedfortræder Følgende personer blev valgt: Henrik Rasmussen (C) Stedfortræder Katja Lindblad (C) Anette Eriksen (C) Stedfortræder Jytte Bendtsen (C) Søren Wiborg (A) Stedfortræder Niels Karlsen (A) Sagsfremstilling Efter 24 i folketingsvalgloven vælger kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer 3 medlemmer til opstillingskredsens valgbestyrelse. Opstillingskredsen består af Brøndby, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Borgmesteren er det ene af medlemmerne i valgbestyrelsen, jf. samme lovs 23, stk. 3. Borgmesterens plads regnes som én af de pladser, der tilkommer den pågældendes valggruppe, jf. styrelseslovens 25, stk. 2. Valget sker ved forholdstalsvalg, jf. folketingsvalglovens 23, stk. 3. Kommunalbestyrelsen, 2. december

21 Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Borgmesteren i kredskommunen (som er Brøndby) er formand for valgbestyrelsen, jf. folketingsvalglovens 24, stk. 4. Folketingsvalglovens 23 og 24 Kommunalbestyrelsen, 2. december

22 12. Valgbestyrelse, kommunale og regionale valg Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge mindst 5 og højst 7 medlemmer, herunder borgmesteren, og en stedfortræder for hver af disse til valgbestyrelsen for kommunale og regionale valg. Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Center for Organisation og Politik indstiller til kommunalbestyrelsen at udpege 5 eller 7 medlemmer, herunder borgmesteren, samt en stedfortræder for hver af disse blandt sine medlemmer udpege næstformanden blandt valgbestyrelsens medlemmer Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges som udgangspunkt på følgende måde: 5 medlemmer: C vælger 3 medlemmer, herunder borgmesteren, og 3 stedfortrædere A vælger 1 medlem og 1 stedfortræder C og O trækker lod om valg af 1 medlem og 1 stedfortræder 7 medlemmer: C vælger 5 medlemmer, herunder borgmesteren, og 5 stedfortrædere A vælger 1 medlem og 1 stedfortræder O vælger 1 medlem og 1 stedfortræder Følgende personer blev valgt: Henrik Rasmussen (C) Stedfortræder Katja Lindblad (C) Anette Eriksen (C) Stedfortræder Søren Mayntz (C) Jytte Bendtsen (C) Stedfortræder Morten Schou Jørgensen (C) Søren Wiborg (A) Stedfortræder Niels Karlsen (A) Kenneth Kristensen Berth (O) Kommunalbestyrelsen, 2. december

23 Stedfortræder Carina Kristensen Berth (O) Ved valget afstod Gruppe C fra lodtrækning om den 5. plads i udvalget. Pladsen tilfaldt herefter Gruppe O. Sagsfremstilling Efter 13 i lov om kommunale og regionale valg vælges en valgbestyrelse til at forberede og lede kommunale og regionale valg. Valgbestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer, jf. samme lovs 14, stk. 1. De pågældende skal være kommunalbestyrelsesmedlemmer. I indeværende valgperiode har der været valgt 5 medlemmer. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand, jf. 14, stk. 3. Valgmetoden er forholdstalsvalg, jf. 14, stk. 1. Borgmesterens plads regnes som én af de pladser, der tilkommer den pågældendes valggruppe, jf. styrelseslovens 25, stk. 2. Valget gælder for den kommunale valgperiode i lov om kommunale og regionale valg Kommunalbestyrelsen, 2. december

24 13. Beredskabskommissionen Kommunalbestyrelsen skal udpege 5 medlemmer til Beredskabskommissionen, herunder borgmesteren og politidirektøren. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen at udpege 5 medlemmer til Beredskabskommissionen, herunder borgmesteren og politidirektøren udpege en repræsentant for de frivillige som observatør i Beredskabskommissionen Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges de 5 medlemmer som udgangspunkt på følgende måde: C vælger 3 medlemmer, herunder borgmesteren, og 3 stedfortrædere A vælger 1 medlem og 1 stedfortræder Politidirektøren skal blot udpeges Følgende personer blev valgt: Henrik Rasmussen (C) Stedfortræder Anette Eriksen (C) Søren Mayntz (C) Stedfortræder Morten Schou Jørgensen (C) Bryan Lindenskjold (valgt af Gruppe C) Stedfortræder Arne Petersen (C) Niels Karlsen (A) Stedfortræder Søren Wiborg (A) Politidirektøren (den til enhver tid værende) Som repræsentant for de frivillige blev udpeget Niels Erik Tulstrup (fra Ældre Sagen) som observatør. Kommunalbestyrelsen, 2. december

25 Sagsfremstilling Efter beredskabslovens 9, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning. Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde med forsvarsministerens samtykke udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at indtræde som formand for beredskabskommissionen. Hidtil har kommunalbestyrelsen udpeget borgmesteren, der er formand for kommissionen, politimesteren og 3 yderligere medlemmer. Valget af de 4 medlemmer borgmesteren og de 3 yderligere medlemmer skal ske som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. Borgmesterens plads regnes som én af de pladser, der tilkommer den pågældendes valggruppe, jf. styrelseslovens 25, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal endvidere udpege en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen. Der er ikke praksis for at foretage en formel indhentning af indstillinger til observatørposten. Kommunen har modtaget brev af 15. november 2013 fra Beredskabsforbundet, hvoraf det fremgår, at forbundet ønsker at komme i betragtning, når der skal udpeges en repræsentant for de frivillige. I indeværende valgperiode har de frivillige (foreninger m.v.) været repræsenteret af Per Anton Jensen. Han har over for forvaltningen tilkendegivet, at han ikke ønsker at fortsætte som observatør. Valget af den frivillige observatør foretages ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens 24, stk. 1. Valgene gælder for den kommunale valgperiode. Efter dagsordenens udsendelse har Beredskabsforbundet fremsendt en anbefaling af Jesper Janholm og René Andersen til posten som repræsentant for de frivillige. Beredskabslovens 9. Kommunalbestyrelsen, 2. december

26 14. Bevillingsnævnet Kommunalbestyrelsen skal udpege indtil 6 medlemmer af Bevillingsnævnet. Udpegningen gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen at udpege 6 medlemmer til Bevillingsnævnet Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges de 6 medlemmer som udgangspunkt på følgende måde: C vælger 4 medlemmer A vælger 1 medlem O vælger 1 medlem Følgende blev valgt: Henrik Rasmussen (C) Morten Schou Jørgensen (C) Lone Christiansen (valgt af Gruppe C) Marianne Friis-Mikkelsen (valgt af Gruppe C) John Wiberg (valgt af Gruppe A) Carina Christensen Berth (O) Sagsfremstilling Efter restaurationslovens 10, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der efter samme lov er henlagt til kommunalbestyrelsen. Bevillingsnævnet består af politidirektøren og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af nævnet. Hidtil har kommunalbestyrelsen udpeget 6 medlemmer til nævnet. Udpegningen gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Valget foretages som forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. Kommunalbestyrelsen, 2. december

27 Restaurationslovens 10, stk. 3 Kommunalbestyrelsen, 2. december

28 15. Kredsrådet vedr. politiets virksomhed, stedfortræder for borgmesteren Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for borgmesteren til Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed blandt sine medlemmer. Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen at vælge 1 stedfortræder for borgmesteren til Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed blandt sine medlemmer Anette Eriksen (C) blev valgt. Sagsfremstilling Efter retsplejelovens 111 oprettes i hver politikreds et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Kredsrådet består af politimesteren og borgmestrene fra kommunerne i politikredsen. I hver kommune skal der vælges en stedfortræder for borgmesteren blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Valget gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode. Valget finder sted som flertalsvalg, jf. styrelseslovens 24, stk. 1. Kommunikation Kommunikationen mangler indtil videre Den udpegede samt stedfortræderen. Københavns Vestegns Politi. Hjemmeside, VIB en og Vallensbæk NU. Retsplejelovens 111 m.fl. Kommunalbestyrelsen, 2. december

29 16. Brugerbestyrelsen for Korsagergård Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer til brugerbestyrelsen for Korsagergård. Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen at vælge 3 medlemmer til Brugerbestyrelsen på Korsagergård Ved forholdstalsvalg og med valggrupper bestående af hver partigruppe for sig vælges de 3 medlemmer som udgangspunkt på følgende måde: C vælger 2 medlemmer A vælger 1 medlem Følgende personer blev valgt: Birgit Skytte (valgt af Gruppe C) Flemming Wetterstein (valgt af Gruppe C) Lis Sakran (valgt af Gruppe A) Sagsfremstilling Efter styrelsesvedtægten for brugerbestyrelsen for Korsagergård skal bestyrelsen bl.a. stå for ledelsen af Korsagergård i samarbejde med husets daglige leder skabe gode vilkår for brugerne, medvirke til, at brugerne har indflydelse på de udbudte aktivitetstilbud og i det hele taget repræsentere og varetage brugernes interesser. Brugerbestyrelsen skal arbejde uafhængigt af partipolitiske og organisatoriske interesser. Efter styrelsesvedtægten skal brugerbestyrelsen bestå af 9 medlemmer, sammensat på følgende måde: 5 medlemmer valgt af og blandt brugerne på Korsagergård 3 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen 1 medlem udpeget af Ældrerådet Medlemmerne, der udpeges af kommunalbestyrelsen skal ikke nødvendigvis være medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Medlemmerne udpeges for kommunalbestyrelsens valgperiode. Udpegningen skal ske ved forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens 25, stk. 1, jf. 24, stk. 3. Kommunalbestyrelsen, 2. december

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 1. december 2009 i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Indhold Side Indhold... 1 Side... 1 2.Valg af borgmester for perioden 1.1.2010 31.12.2013...

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17

KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17 KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17 1. Borgmester Valg af borgmester Ole Wej Petersen foreslog Jørgen Otto

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden Konstituerende møde Dagsorden 13. december 2013 - kl. 16:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Egebjerg Kommune Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde I henhold til 6 i Lov om Kommunernes Styrelse indkalder jeg hermed til konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Mandag, den 10. december 2001 kl. 17.00

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vederlag for arbejde uden for kommuner

Vederlag for arbejde uden for kommuner Vederlag for arbejde uden for kommuner Navn Medlemmer Medlemsvederlag Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalget 5 medlemmer Børn- og Ungeudvalget ( 126-udvalget) Ligestillingsudvalget Skatteankenævnet samt

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde Konstituerende møde Der er indkaldt til konstituerende møde efter aftale med Frede Jensen, som er det medlem, der har siddet længst tid i Kommunalbestyrelsen. Jf. Styrelsesloven skal længst siddende politiker

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

KAB kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, af disse, eller som er baseret på den viden, der er oparbejdet.

KAB kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, af disse, eller som er baseret på den viden, der er oparbejdet. cat Kontaktoplysninger Calle Tresselt Sekretariatschef Vedtægter for KAB T 33 63 10 56 F 33 63 10 11 cat@kab bolig.dk Kapitel 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Administrationsorganisationens navn er KAB s.m.b.a.

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) Mellem: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 4462 3528 (Herefter 'COWI

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S VALGREGULATIV Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S 1 Indledende bestemmelser 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Stevns Spildevand A/S, CVR-nr. 32268285, herefter

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE REFERAT FRA MØDET TIRSDAG DEN 10. DECEMBER 2013, KL. 18.00 RÅDHUSET I RINGKØBING, BYRÅDSSALEN Byrådet 10. december 2013 Side: 2 Fraværende: INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V

V A L G R E G U L A T I V V A L G R E G U L A T I V 1. Repræsentantskabet: 1. Selskabets repræsentantskab består af 100 distriktsrepræsentanter, idet det præcise antal distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet dog kan variere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtægter for Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtaget af repræsentantskabet Endeligt vedtaget af repræsentantskabet den 29. november 2007 den 19. december 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FORÆLDRERÅD OG DAGTILBUDSBESTYRELSER? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud, hvor rammerne for

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere