Projektkonkurrence Klimatilpasning Kokkedal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektkonkurrence Klimatilpasning Kokkedal"

Transkript

1 Dommerbetænkning 1. etape 2012

2

3 Dommerbetænkning 1. etape 2012 Projektkonkurrence Klimatilpasning Kokkedal Juryens foreløbige betænkning fra konkurrence, der afvikles i to faser 22. august 2012 Indledning Med denne konkurrence har Fredensborg Kommune i samarbejde med Realdania, Lokal- & Anlægsfonden, Boligkontoret Danmark (for AB Hørsholm/Kokkedal) og Boligforeningen 3B ønsket at igangsætte en ny fortælling om Kokkedal en fortælling om et godt sted at bo. En fortælling om et trygt sted og et sted med egen identitet. En fortælling, hvor vandet og åen udgør en positiv markør for Kokkedal og livet i forstaden. Baggrunden for konkurrencen er dels et længe næret ønske om at forbedre Kokkedal som bydel og boligområde med mere attraktive byrum og forbindelser de forskellige områder imellem, dels et ønske at vand skal være en positiv del af Kokkedals fremtid. Usserød Å og vandressourcerne har altid været et væsentligt udgangspunkt for Kokkedal. Først for landbruget, siden for industriproduktionen og med udbygning af forstaden Kokkedal som en rekreativ ressource for beboerne. Det er denne fortælling om Kokkedals unikke grønne og blå værdier, som er blevet alvorligt udfordret af de seneste års skybrud. Formålet med denne konkurrence er derfor at gentænke åen og oplandets vandmasser, så vandet igen bliver en identi- 3

4 tetsskabende ressource for beboerne langs åen og det samlende element i fortællingen om Kokkedal som et godt sted at bo. Samtidig ser man meget gerne, hvorledes disse to hovedproblemstillinger kan medvirke til at fremkalde en eller flere synergieffekter også set i lyset af de mange delopgaver, der er ineholdt i det samlede projekt. Det er derfor med store forventninger, at denne på mange måder unikke konkurrence blev udskrevet i april Det er en konkurrence, hvor man har ønsket nytænkende bud på, hvordan forstadsomdannelse og klimatilpasning kan gå hånd i hånd. De nødvendige investeringer i regnvandshåndtering skal bruges som løftestang for at gøre Kokkedal mere attraktiv og bæredygtig både på det sociale og det miljømæssige område. Projektet som helhed unikt og nyskabende, da det er lykkedes at integrere en række aktuelle udviklings- og renoveringsprojekter, som ellers alle ville blive iværksat individuelt. Samlet set er projektet formentlig det hidtil største danske klimatilpasningsprojekt i et eksisterende byområde, og det forventes, at Klimatilpasning Kokkedal ikke blot skal gøre en stor lokal forskel, men også vil blive et demonstrationsprojekt, der sætter dagsordenen for fremtidige klimatilpasningsprojekter i Danmark. Ambitionsniveauet er højt. Målet er, at konkurrencen, som nævnt indledningsvis, skal være startskud for en ny fortælling om et Kokkedal, som borgerne identificerer sig med, og som uden for Kokkedal er kendt som et unikt eksempel på at lokal regnvandshåndtering kan kobles med løsning af sociale, aktivitetsmæssige og fysiske udfordringer. Vores forventning om demonstrationsværdi betyder, at vi ikke ønsker regnvandstekniske anlæg, der har det sociale som sekundær funktion, men at vi forventer nye typer af landskabs- og byrum, hvor de tekniske foranstaltninger også bidrager til leg, bevægelse og en styrkelse af de sociale relationer og omvendt og gerne i forskellige kombinationer afhængig af sted og årstid. Konkurrencen er bygget op omkring tre hovedtemaer: Regnvand som ressource Et sammenhængende Kokkedal Attraktive aktivitets- og mødesteder Intentionen med denne konkurrence at vise, hvordan Kokkedals udfordringer med regnvand kan kobles med løsning af en række sociale og fysiske udfordringer, som kendetegner mange forstæder. Denne intention er udfoldet i visionens tre temaer: Regnvand som ressource, Et sammenhængende Kokkedal og Attraktive aktivitets- og mødesteder. Visionen udstikker det overordnede formål med arkitektkonkurrencen.. Konkurrencens opgaver og delområder Hovedgreb I konkurrenceprogrammet var der lagt op til at konkurrencedeltagerne søger at le- 4

5 vere et overbevisende hovedgreb, som er stærkt nok til at indfri den overordnede ambition om at knytte Kokkedal bedre sammen, og som kan være udgangspunkt for at konkurrenceområdets grønne rum, stier, forbindelser og centrale funktioner kan udvikles til nytænkende aktivitets- og mødesteder. Hovegrebet skal være robust nok til at rumme visionens beskrevne temaer, de konkrete udfordringer i konkurrencens delområder og deres forskelligartede sociale og rumlige karakter. Udearealer mellem og omkring Holmegårdscentret, Egedalshallen, Kokkedal Skole og Pleje- og Aktivitetscen-tret Egelunden I dette område skal der skabes et eller flere offentlige rum, som bringer de mange eksisterende aktiviteter og forbipasserende i spil. Regnafstrømning fra de omkringliggende arealer og hustage kan indgå som et element i det nye uderum, der skal vise, hvordan et klassisk forstads-centerområde med gode muligheder for idræt, kultur, handel og ophold kan forbedres og blive til et nyt samlingspunkt. Hvor regnafstrømningen ønskes anvendt i sammenhænge, der indebærer mulighed for at mennesker kommer i fysisk kontakt med vandet (soppebassin, svømmebassin, forstøvet vand m.m.) bør kravet til vandets kvalitet og den tilhørende rensning, magasinering og anlægsdrift beskrives. Det primære område udgøres af hovedstien og dermed forbindelsen igennem centeret op til Holmegårdsvej og videre mod vest, samt arealerne mellem skolen, hallen over Holmegårdsvej til Egedalsvænge / Egelunden. Usserød Ådal I dette område er der fokus på at videreudvikle de naturmæssige og rekreative kvaliteter gennem regnvandshåndtering. Regnvandshåndtering kan eksempelvis være bortledning til engarea-lerne nord for konkurrenceområdet, større kapacitet til tilbageholdelse af vand fra områderne mod vest, for-sinkelse samt nedsivning og fordampning på vestsiden af åen op mod Egedalsvænge, Skovengen, By- og Nordengen samt Engen, alt sammen under forudsætning af at passende vandkvalitet kan sikres. Det er vigtigt, at de grønne arealer fortsat både rummer mulighed for leg, bevægelse / idræt og for at opleve natur, fred og ro. Særligt området langs med og især øst for åen i den nordlige del rummer i dag store naturkvaliteter, som Kokkedals beboere sætter stor pris på. I forslagene er det endvidere vigtigt, at Ådalens funktion som habitat tages i betragtning, sådan at den tilsigtede balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen forklares. Bygrønningen ved Egedal Medborgerhus og Egedal Kirke Dette store område rummer to distinkte områder. Den store åbne og delvist ikke programmerede flade mellem Medborgerhuset og kirken kaldet Grønningen, og det mere intime havelandskab rundt om og nord for medborgerhuset. 5

6 De almene boligområder: Skovengen, By- /Nordengen, Engen samt Egedalsvænge I disse boligområder lægges vægt på regnvandets mulighed for at skabe sammenhæng, mødesteder og aktiviteter tilpasset behov i de enkelte områder. Forankring og ejerskab er her vigtige faktorer. Ambitionen er at vise, hvordan klimatilpasning kan medvirke til at højne kvaliteten af de enkelte mødesteder med muligheder for ophold, akti-vitet og bevægelse i nærområdet. Det er afgørende, at de enkelte områder ikke tænkes selvstændigt, men hele tiden ses i forhold til det øvrige Kokkedal fysisk, socialt og i forhold til blandt andet det samlede vandsystem. Samtidig hermed er det lige så vigtigt, at dette område, og for den sags skyld hele konkurrenceområdet, er tænkt igennem så de også fungerer uden vand. Et tema der bør gives meget opmærksomhed i konkurrencens fase 2. Forbindelser og sammenbinding Projektet skal skabe konkrete forbindelser og oplevelser af sammenhæng på tværs af og mellem Kokkedals forskellige bykvarterer, uderum og funktioner. Nogle af de betydningsfulde forbindelser og rum er hovedstien, forbindelsen langs Egedalsvænge og den sydlige del af ådalen mod stationen, Grønningen syd for Egedalsvænge samt forbindelsesarealerne mellem Skovengen og Byengen og mellem Byengen og Nordengen Krav til LAR-kapacitet Det er i udgangspunktet ambitionen, at alt regnvand, som falder i konkurrenceområdet skal håndteres på overfladen. Det er dog op til det enkelte konkurrenceforslag at argumentere for den bedst mulige løsning indenfor de opstillede rammer. Hvis ikke al regnafstrømning håndteres overfladisk bedes det anført, hvor stor andel, der fortsat ledes til kloaksystemet. Drift Det er afgørende, at konkurrenceforslagene er robuste i forhold til drift og økonomi, og at de fungerer funktionelt og æstetisk i både tørvejr, regnvejr og frost.. Et robust konkurrenceforslag, som integrerer et fornuftigt niveau for drift med æstetiske og kreativt aktiverende løsninger, er både afgørende for, at Klimatilpasning Kokkedal kan blive et langsigtet aktiv for Kokkedal, og for at andre vil kunne bruge projektet som inspiration i forbindelse med udvikling af lokal regnvandshåndtering. Særligt ønskes disse forhold beskrevet for evt. anlæg, der inviterer til direkte fysisk kontakt med regnafstrømningen. Økonomi Økonomien i konkurrencen følger matriklerne i konkurrenceområdet. De almene boligforeninger ejer alle en del af de grønne arealer ned mod åen. Den til rådighed 6

7 værende økonomiske ramme nedenstående beløb for Egedalsvænge, Skovengen og By Nordengen samt Engen er derfor ikke knyttet til de ovenfor beskrevne opgaver, men går på tværs af opgaverne for friarealerne i boligområderne og opgaverne i ådalen. Samlet set skal de beskrevne opgaver kunne løses indenfor en samlet ramme på 81,2 millioner. Konkurrencens deltagere Konkurrencedeltagerne er valgt gennem en forudgående prækvalifikation via en EU bekendtgørelse i foråret Der indkom 23 ansøgere, hvorfra man udvalgte de fem teams, der skulle deltage i konkurrencen. Det var på forhånd besluttet, at konkurrencen skulle afvikles i to faser, da man fra udskrivernes side ønskede en progression igennem projektforløbet. Følgende teams blev inviteret til konkurrencen: Team 1 Spektrum Arkitekter (DK) Ecosistema Urbanisimo (ES) Tyréns (SE) Konsulenter: Morten Elle (DK), Territorial Studio (F), Streetmovement (DK), Søren Hansen (DK) og Steffen Aarfing (DK) Team 2 Totalrådgiver Thing & Wainø Landskabsarkitekter (DK) Underrådgivere Active City Transformation (DK) og Kant Arkitekter (DK) Specialister Moe & Brødsgaard (DK) og Habitats (DK) Team 3 Totalrådgiver Schønherr (DK) Underrådgivere BIG (DK) og Rambøll Danmark Team 4 Atelier Dreiseitl (D) Gehl Architects (DK) Niras (DK) Team 5 Totalrådgiver Orbicon (DK) Underrådgivere SLA (DK), Henning Larsen Architects (DK) Konsulent René Kural, Center for Idræt og Arkitektur (DK) I konkurrencens fase 1 har de fem konkurrerende teams indsendt deres forslag til bedømmelse uden at bryde deres anonymitet. 7

8 Bedømmelsen Konkurrencens sekretær modtog fem forslag afleveret rettidigt og anonyme, og det kunne samtidigt konstateres, at de alle havde udført det materiale, der var forudsat i konkurrencens fase 1. Juryen har bestået af: Formand for Plan- og Klimaudvalget, Lars Simonsen, Fredensborg Kommune formand for juryen Teknisk direktør, Trine Holmberg, Fredensborg Kommune Direktør, Hans Peter Svendler, Realdania Projektleder, Anne-Mette Gjeraa, Realdania Planchef, Per Schulze, Lokale- og Anlægsfonden Administrerende direktør, Bent Frederiksen, Boligforeningen 3B Forvaltningsdirektør, Lars Lehmann, Boligkontoret Danmark for Andelsboligforeningen Hørsholm-Kokkedal Arkitekt MAA, Jan Albrechtsen Landskabsarkitekt MAA, MDL, Lisbeth Westergaard Rådgivende Ingeniør, Hans-Martin Friis Møller Rådgivere for juryen Projektleder, Plan- og Klimachef, Christian Peter Ibsen, Fredensborg Kommune Chefkonsulent, Bjarne Steen Larsen, Fredensborg Kommune Projektmedarbejder, byplanarkitekt Kirsten Højgaard Mollerup, Fredensborg Kommune Projektmedarbejder, landskabsarkitekt Eva Hansen, Fredensborg Kommune Projektrådgiver, biolog Birgitte Aarup Sørensen, Fredensborg Kommune Projektrådgiver, Marie Bukh Dreier, Souschef i Center for Kultur, Idræt og Sundhed, Fredensborg Kommune Projektrådgiver, Ole Månsson, Souschef i Center for Familie, Unge og Integration, Fredensborg Kommune Udviklingskonsulent, Laura Munch, Lokale- og Anlægsfonden Projektleder for renoveringen af Egedalsvænge, arkitekt Mette Nelleman, Boligforeningen 3B Arkitekt, Søren Amholt for renoveringen af Skovengen, By- og Nordengen samt Engen Direktør, Henrik Hansen, Fredensborg Forsyning Projektleder, ingeniør Dorte Hansen, Fredensborg Forsyning Professor Marina Bergen Jensen, Københavns Universitet, LIFE Konkurrencens sekretær Arkitekt MAA Flemming Deichmann Umiddelbart før bedømmelsen blev påbegyndt blev Fredensborg Kommune og konkurrencens sekretær bekendt med at landskabsarkitektfirmaet Thing & Wainø er ophørt i og med, at et konkursdekret efter selskabets egen begæring herom er afsagt den 25. juli Da firmaet Thing & Wainø i forbindelse med udpegningen som deltager i konkurrencen havde status af totalrådgiver for det team hvori de ind- 8

9 gik, besluttede man at indhente et juridisk responsum hos advokatfirmaet Poul Schmith. På grundlag af en klar og entydig gennemgang af sagen fra advokatfirmaet og en heraf følgende anbefaling besluttede juryen, at udelukke dette forslag mærket af konkurrencen. Således havde juryen fire forslag, hvoriblandt man skulle vælge indtil tre forslag, der skulle videre i konkurrencens fase 2. På juryens møde den 14. august besluttede juryen ud fra de i konkurrenceprogrammet opstillede bedømmelseskriterier enstemmigt at udpege følgende to forslag til deltagelse i konkurrencens fase 2: Forslag Forslag I det efterfølgende er der redegjort for juryens overordnede bemærkninger fra bedømmelsen af de fire forslag i konkurrencens fase 1. Nærværende foreløbige betænkning tilstilles forslagsstillerne bag de to udvalgte forslag ledsaget af juryens individuelle bemærkninger til forslagene med henblik på den forestående videreudvikling af disse forslag i fase 2 i dialog med et forhandlingsudvalg nedsat af juryen. Juryens bemærkninger til de 4 forslag, der har været til bedømmelse Ved de første studier af de fire forslag, der har været til bedømmelse i konkurrencens første fase, får man indtryk af en god bredde i opgavebesvarelsen, flere spændende træk set i relation konkurrenceopgavens temaer og oplæg til nye spændende tiltag indenfor det relativt store og meget forskelligartede konkurrenceområde. Der synes umiddelbart at være tale om et passende besvarelsesniveau set i forhold til de krav, der blev stillet i konkurrencens første fase. Går man forslagene grundigt igennem får man imidlertid det generelle indtryk, at man i de viste delområder har været lidt forsigtige med at blive konkret og præcis i udspillet i tilstrækkelig grad. Det ville have givet nogle mere klare udmeldinger til juryen om de enkelte forslagsstilleres intentioner og dermed et bedre grundlag for at indlede en dialog i konkurrencens anden fase. Samtidig kunne man godt have ønsket sig, at forslagene set som helhed have udvist mere tanke for innovative og nyskabende løsninger på såvel det tekniske som det aktivitetsmæssige område. Som konkurrenceprogrammet foreskriver, er der en enestående chance for at vise, hvordan håndtering af regnafstrømning på overfladen kan bruges som en lokal ressource. Det er vigtigt, at denne håndtering af regnafstrømning ikke udvikles alene som tekniske anlæg, men at anlæggene fra starten tænkes at fungere året rundt i teknisk, social og såvel rekreativ som aktivitetsmæssig henseende. Også når der ikke er vand i dem. Med dette som mål, er der håb om, at Kokkedal kan blive et ek- 9

10 sempel til inspiration for andre forstæder. Selvom alle forslagsstillere i overensstemmelse hermed lader diverse vandelementer fylde meget i forslagene, er det som om en egentlig synenergi mellem klimatilpasning og den sociale, aktivitetsmæssige og urbane udvikling af konkurrenceområdet kun optræder glimtvis. Synergi betyder at to eller flere problemstillinger, der hver især er adskilte og seriøse, løses fuldt og helt gennem et fælles design, en fælles ordning eller en fælles mekanisme. Dette forhold bør få en klar og løsningsgivende effekt på viderebearbejdningen af de udvalgte forslag i konkurrencens fase 2. Anonyme løsninger, der lige så godt kunne placeres i en hvilken som helst anden by, vil sjældent være det Kokkedal har brug for. Derfor gælder det om at finde ind til kernen af stedets udfordring, og derefter udforske og designe LAR-elementet/ klimatilpasningselementet, så det bidrager så godt som muligt til lige netop dette områdes samlede udvikling og kvaliteter. Her ligger en virkelig udfordring i konkurrencens fase 2. I det efterfølgende er der givet en kort karakteristik af de fire forslag, der har været til bedømmelse. Forslag Atelier Dreiseitl (D) Gehl Architects (DK) Niras (DK) Ved at kombinerer bæredygtig regnvandshåndtering med unikke forbedringer af de åbne pladser og skabe behagelige og dynamiske levemåder i Kokkedals offentlige miljøer vitaliseres Kokkedal ifølge forslagets vision. Gennem en analyse fremhæves de gode sider som danner grundlaget for at nytænke Kokkedal som en fremtidens forstad. Der opstilles fire parametre, som udgangspunktet for udviklingsplanen. I Kokkedal skal man leve med naturen, - Kokkedal skal være en naturpark, - Kokkedal skal være en eventyrforstad og Kokkedal skal danne rammerne for hjem kære hjem Forslaget beskriver i tekst et hovedstrøg som opsamler og sammenbinder de offentlige funktioner fra Kokkedalsskole, igennem centeret og videre øst på. Forbindelsen er en direkte fodgænger- og cykelforbindelse til Øresund, som udnytter de eksisterende bygninger til at skabe en aktiv og levende, inviterende og tryg forbindelse. I overgangen mellem Ådalen og de eksisterende boligbebyggelser foreslås en dalpromenade, som er en urbaniseret parkkant. Ådalen tilføjes få punkter, destinationer og siddepladser og bibeholdes som en naturlig flodslette med siv, enge og trægrupper. Transformeringen af Kokkedal tilføjes et vartegn i boligbebyggelserne ved at place- 10

11 rer en regnvandstønde til opsamling af regnvand ved hver opgang. Teknisk set et udmærket forslag men det savner i for høj grad nytænkning og virker noget låst i det foreliggende koncept og dermed ikke udviklingsdygtigt i en grad, der har tilfredsstillet juryen. Samtidigt fremstår forslaget i regnvandsteknisk henseende mangelfuldt idet begreber ikke anvendes korrekt. Forslag Udvalgt til deltagelse i fase 2 Totalrådgiver Schønherr (DK) Underrådgivere BIG (DK) og Rambøll Danmark Forslaget beskriver tre hovedelementer, der er bærende for hovedgrebet. Smeltevandsdalen, Kanalstien og Det grønne betydningsfelt. I forslaget peges der på muligheden for at bevare værdifuld beplantning og udtynde i underskoven og derved åbne for en ny transparens og visuel sammenhæng til de tilstødende arealer. Som et væsentligt træk i forslaget forsøger man at etablere større rekreative arealer i den vestlige del af ådalen. Herudover arbejder man i forslaget med et samspil mellem en række geometrisk præcise landskabselementer og det organiske deltalandskab. Forslagsstillerne argumenterer for nødvendigheden af et defineret centrum og introducerer Det grønne betydningsfelt, og får derved skabt et værdifuldt bymæssigt omdrejningspunkt. Udspænding af tæppet som samlende flade er et interessant tiltag og den skålformede plads forekommer velplaceret og arkitektonisk forankret. I dette område indplaceres også en swimmingpool. Forslagsstillerne arbejder konsekvent hen imod at samle de mange adskilte enheder i området og der er mange interessante bud på en løsning, hvor andre delelementer i besvarelsen synes mindre afklaret og kræver en viderebearbejdning. En del beplantning opfører sig helt frit i forhold til stadion, boldbaner samt veje og parkeringspladser. I forslaget peges på en Bygrønning i området mellem Egedalsvænge og kirken. At samle kræfterne om eet større grønt rum finder juryen er en interessant løsning, som dog kræver en viderebearbejdning for at opnå de af forslagsstillerne anførte kvaliteter. Et spændende, artistisk bud på den stillede opgave. Forslaget indeholder nogle interessante udfordringer for flere af delområderne. Et forslag juryen gerne ser videreudviklet i fase 2. 11

12 Forslag Spektrum Arkitekter (DK) og Ecosistema Urbanisimo (ES) (fælles ophavsret) Rådgiver uden ophavsret Tyréns (SE) Konsulenter: Morten Elle (DK), Territorial Studio (F), Streetmovement (DK), Søren Hansen (DK) og Steffen Aarfing (DK) Forslaget peger på én overordnet konceptuel idé, der på alle niveauer skal være bærende for udviklingen i Kokkedal. Kokkedal skal fremover anvende klimaudfordringen (vandet) til at fremdyrke nye fællesskaber der skal udvikle et spiseligt landskab. Dyrkning af grøntsager, krydderurter, frugt og bær skal danne rammen om nye fællesskaber og samtidig være en slags motor i udviklingen af et nyt brand for bydelen. Fra trussel til ressource, er med forslagsstillerens egne ord den grundlæggende idé. Analysen peger på at den økonomiske investering gennem en målrettet indsats kan anvendes progressivt til at skabe en ny og markant identitet og på sigt generere en målbar merværdi i form af jobskabelse og global opmærksomhed. Strategien gennemsyrer alle dele af forslaget og fremstår på den måde noget endimensionel. Både de landskabelige og de bymæssige strategier er baseret på fødevareproduktion og dermed en meget høj grad af deltagelse fra lokalsamfundet en deltagelse som ikke nødvendigvis kan forudsættes tilstedeværende. Landskabsarkitektonisk fremstår forslaget konceptuelt tyndt beskrevet, med fokus på vand i byen, et nyt dalstrøg i form af et grønt og rekreativt strøg langs engbebyggelserne og en styrkelse af bystrøget med forskellige aktiviteter, eksempelvis et madkulturhus og Kokkedals fødevare fællesskab suppleret med skolehaver og nyttehaver. Den spiselige by er på den måde projektets helt klare fokus, snarere end de overordnede landskabelige, beplantningsmæssige og visuelle karakteristika. Forslaget fremstår umiddelbart konceptuelt klart og tydeligt, men samtidig meget sårbart i forhold til lokal medvirken. Skulle strategien mislykkes har forslaget ikke en robust grundplan, der kan bidrage til løsning af den stillede opgave. Det er således ikke et forslag juryen vil indstille til videreudvikling i konkurrencens fase 2. Forslag Udvalgt til deltagelse i fase 2 Totalrådgiver Orbicon (DK) Underrådgivere SLA (DK), Henning Larsen Architects (DK) Konsulent René Kural, Center for Idræt og Arkitektur (DK) Forslaget arbejder med en stærk forankring i opfattelsen af mennesket, som en del af naturens processer. Vandets synlighed er det helt centrale i projektet. Dette forhold underbygges i alle dele af området, der spænder fra vådeng og sø over ellesumpen og naturstierne til render og vandpytter. 12

13 Gennem synligheden af vand er målet for en miljømæssig bæredygtig vandhåndtering: Størst mulig nedsivning, størst mulig forsinkelse af vandet, naturlig rensning og plan for håndtering af skybrud. Forslaget arbejder ikke kun med vand som eneste parameter for klimatilpasning, men arbejder som det eneste aktivt med vindstudier i planlægningen. Det er juryens opfattelse, at projektet stærke koncept for brug af klimatilpasning og vand - og vandets integrering i byens rum er styrken i forslaget. Historiefortællingerne i området klarlægges og ved en genfortælling skabes der gro bund for nye. Sammen med vandet og nye rammer for flere nye mødesteder skabes nye udfoldelsesmuligheder i byens rum. Der udpeges nogle underområder som bearbejdes og stedfæstes på en både interessant og udviklingsdygtig måde, hvorved områderne gives hver sin karakter, identitet og indgår i forskellige sammenhænge med omgivelserne. Eksempler herpå er centerområdet kaldes Troposfæren, hvor udformningen er rettet mod at byrummene på forskellig vis repræsenterer vejret med skiftende årstider. Himmelspejlet er et andet interessant område mellem Egedals Kirke, Egedal og Egedalsvej som er udlagt til vådområde. Vadestedet er interessant som udvekslingspunkt, hvor bevægelses flow mellem stationen og centerområdet krydser ådalen. Ådalen som helhed er forslagets store rekreative værdi. Juryen ser gerne en konkretisering af den eksisterende beplantning, som i dag har stor værdi, og hvordan den indgår i beplantningsstrategien og i de forslåede tiltag for vand og vandets cirkulationer. Det er juryens vurdering, at den landskabelige bearbejdning og forståelse af det eksisterende landskab er unik og stedsspecifik. Det er samlet set et forslag som juryen gerne ser videreudviklet i fase 2. JURYEN Kokkedal den 14. august

14 Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal

15

16 Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal

Hvordan udvikler man en hel bydel gennem klimatilpasning?

Hvordan udvikler man en hel bydel gennem klimatilpasning? Hvordan udvikler man en hel bydel gennem klimatilpasning? Indholdsfortegnelse Velkommen til Danmarks største klimatilpasningsprojekt 3 Baggrund for projektet 5 Vinderprojektet 8 Klimatilpasning + natur

Læs mere

FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER

FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning, februar 2013 FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Redaktion: Arkitektforeningens

Læs mere

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 INDhold Indledning 7 KONKURRENCEfakta 8 FASE 2 Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 FASE 1 Generelle bemærkninger FASE 1

Læs mere

INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING!

INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING! INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING! 1. FORORD OG VISION 5 2. BAGGRUND 7 3. POTENTIALER OG UDFORDRINGER 8 Nødvendigt,

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // INDHOLD 2 Indledning 4 Bedømmelsen 5 Konkurrencens forløb 8 COBE 18 entasis 26 Kragh og Berglund 30 Kristine Jensens Tegnestue 34 Polyform Arkitekter ApS

Læs mere

Nr. 1 april 2011/63. årgang

Nr. 1 april 2011/63. årgang Nr. 1 april 2011/63. årgang Nr. 1 april 2011/63. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund,

Læs mere

Humlebæk Syd. Byplankonkurrence i to etaper. Konkurrenceprogram for første etape BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

Humlebæk Syd. Byplankonkurrence i to etaper. Konkurrenceprogram for første etape BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER Humlebæk Syd Byplankonkurrence i to etaper Konkurrenceprogram for første etape BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER 1 Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Fredensborg Kommune i samarbejde med Akademisk Arkitektforening.

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

E v a l u e r i n g s r a p p o r t

E v a l u e r i n g s r a p p o r t E v a l u e r i n g s r a p p o r t K O N K U R R E N C E O M B Y G G E A F S N I T 8 S t a t i o n s o m r å d e t i C a r l s b e r g B y e n j u l i 2 0 1 1 KOLOFON Redaktion: Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling

Læs mere

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

Udvikling og forandring

Udvikling og forandring ÅRSMAGASIN 2012 Udvikling og forandring Filantropien gør en forskel i krisetider Interview med bestyrelsesformand Jesper Nygård s. 4 / Vi løfter blikket Interview med adm. direktør Flemming Borreskov s.

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel Tillæg til Teknik & Miljø nr. 5 2013 Indhold Tillæg maj 2013 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 7 Kan borgerne indgå i den kommunale klimatilpasning, og giver det mening? 8 Klimatilpasning

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET DECEMBER 2014 INDHOLD AFSÆT Forord 3 Intro 4 Vision 6 Den grønne Ringby i dag 8 STRATEGI Strategi og metode 14 Grønne bykiler 20 Lokale grønne

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Biodiversitet og grønne byer. Et eksempelkatalog

Biodiversitet og grønne byer. Et eksempelkatalog Biodiversitet og grønne byer Et eksempelkatalog Titel: Biodiversitet og grønne byer Et eksempelkatalog Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Ole Hjorth Caspersen

Læs mere

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] Musholmfonden Konkurrenceprogram august 2012 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDBYDELSE OG FORMÅL...4 2. KONKURRENCENS

Læs mere

AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE

AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE 20140526_Kickstart Aalborg rapport_tv_mkj_til tryk.indd 1 28-05-2014 13:08:49 er en et Realdania-initiativ, der sætter fokus på

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere