Projektkonkurrence Klimatilpasning Kokkedal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektkonkurrence Klimatilpasning Kokkedal"

Transkript

1 Dommerbetænkning 1. etape 2012

2

3 Dommerbetænkning 1. etape 2012 Projektkonkurrence Klimatilpasning Kokkedal Juryens foreløbige betænkning fra konkurrence, der afvikles i to faser 22. august 2012 Indledning Med denne konkurrence har Fredensborg Kommune i samarbejde med Realdania, Lokal- & Anlægsfonden, Boligkontoret Danmark (for AB Hørsholm/Kokkedal) og Boligforeningen 3B ønsket at igangsætte en ny fortælling om Kokkedal en fortælling om et godt sted at bo. En fortælling om et trygt sted og et sted med egen identitet. En fortælling, hvor vandet og åen udgør en positiv markør for Kokkedal og livet i forstaden. Baggrunden for konkurrencen er dels et længe næret ønske om at forbedre Kokkedal som bydel og boligområde med mere attraktive byrum og forbindelser de forskellige områder imellem, dels et ønske at vand skal være en positiv del af Kokkedals fremtid. Usserød Å og vandressourcerne har altid været et væsentligt udgangspunkt for Kokkedal. Først for landbruget, siden for industriproduktionen og med udbygning af forstaden Kokkedal som en rekreativ ressource for beboerne. Det er denne fortælling om Kokkedals unikke grønne og blå værdier, som er blevet alvorligt udfordret af de seneste års skybrud. Formålet med denne konkurrence er derfor at gentænke åen og oplandets vandmasser, så vandet igen bliver en identi- 3

4 tetsskabende ressource for beboerne langs åen og det samlende element i fortællingen om Kokkedal som et godt sted at bo. Samtidig ser man meget gerne, hvorledes disse to hovedproblemstillinger kan medvirke til at fremkalde en eller flere synergieffekter også set i lyset af de mange delopgaver, der er ineholdt i det samlede projekt. Det er derfor med store forventninger, at denne på mange måder unikke konkurrence blev udskrevet i april Det er en konkurrence, hvor man har ønsket nytænkende bud på, hvordan forstadsomdannelse og klimatilpasning kan gå hånd i hånd. De nødvendige investeringer i regnvandshåndtering skal bruges som løftestang for at gøre Kokkedal mere attraktiv og bæredygtig både på det sociale og det miljømæssige område. Projektet som helhed unikt og nyskabende, da det er lykkedes at integrere en række aktuelle udviklings- og renoveringsprojekter, som ellers alle ville blive iværksat individuelt. Samlet set er projektet formentlig det hidtil største danske klimatilpasningsprojekt i et eksisterende byområde, og det forventes, at Klimatilpasning Kokkedal ikke blot skal gøre en stor lokal forskel, men også vil blive et demonstrationsprojekt, der sætter dagsordenen for fremtidige klimatilpasningsprojekter i Danmark. Ambitionsniveauet er højt. Målet er, at konkurrencen, som nævnt indledningsvis, skal være startskud for en ny fortælling om et Kokkedal, som borgerne identificerer sig med, og som uden for Kokkedal er kendt som et unikt eksempel på at lokal regnvandshåndtering kan kobles med løsning af sociale, aktivitetsmæssige og fysiske udfordringer. Vores forventning om demonstrationsværdi betyder, at vi ikke ønsker regnvandstekniske anlæg, der har det sociale som sekundær funktion, men at vi forventer nye typer af landskabs- og byrum, hvor de tekniske foranstaltninger også bidrager til leg, bevægelse og en styrkelse af de sociale relationer og omvendt og gerne i forskellige kombinationer afhængig af sted og årstid. Konkurrencen er bygget op omkring tre hovedtemaer: Regnvand som ressource Et sammenhængende Kokkedal Attraktive aktivitets- og mødesteder Intentionen med denne konkurrence at vise, hvordan Kokkedals udfordringer med regnvand kan kobles med løsning af en række sociale og fysiske udfordringer, som kendetegner mange forstæder. Denne intention er udfoldet i visionens tre temaer: Regnvand som ressource, Et sammenhængende Kokkedal og Attraktive aktivitets- og mødesteder. Visionen udstikker det overordnede formål med arkitektkonkurrencen.. Konkurrencens opgaver og delområder Hovedgreb I konkurrenceprogrammet var der lagt op til at konkurrencedeltagerne søger at le- 4

5 vere et overbevisende hovedgreb, som er stærkt nok til at indfri den overordnede ambition om at knytte Kokkedal bedre sammen, og som kan være udgangspunkt for at konkurrenceområdets grønne rum, stier, forbindelser og centrale funktioner kan udvikles til nytænkende aktivitets- og mødesteder. Hovegrebet skal være robust nok til at rumme visionens beskrevne temaer, de konkrete udfordringer i konkurrencens delområder og deres forskelligartede sociale og rumlige karakter. Udearealer mellem og omkring Holmegårdscentret, Egedalshallen, Kokkedal Skole og Pleje- og Aktivitetscen-tret Egelunden I dette område skal der skabes et eller flere offentlige rum, som bringer de mange eksisterende aktiviteter og forbipasserende i spil. Regnafstrømning fra de omkringliggende arealer og hustage kan indgå som et element i det nye uderum, der skal vise, hvordan et klassisk forstads-centerområde med gode muligheder for idræt, kultur, handel og ophold kan forbedres og blive til et nyt samlingspunkt. Hvor regnafstrømningen ønskes anvendt i sammenhænge, der indebærer mulighed for at mennesker kommer i fysisk kontakt med vandet (soppebassin, svømmebassin, forstøvet vand m.m.) bør kravet til vandets kvalitet og den tilhørende rensning, magasinering og anlægsdrift beskrives. Det primære område udgøres af hovedstien og dermed forbindelsen igennem centeret op til Holmegårdsvej og videre mod vest, samt arealerne mellem skolen, hallen over Holmegårdsvej til Egedalsvænge / Egelunden. Usserød Ådal I dette område er der fokus på at videreudvikle de naturmæssige og rekreative kvaliteter gennem regnvandshåndtering. Regnvandshåndtering kan eksempelvis være bortledning til engarea-lerne nord for konkurrenceområdet, større kapacitet til tilbageholdelse af vand fra områderne mod vest, for-sinkelse samt nedsivning og fordampning på vestsiden af åen op mod Egedalsvænge, Skovengen, By- og Nordengen samt Engen, alt sammen under forudsætning af at passende vandkvalitet kan sikres. Det er vigtigt, at de grønne arealer fortsat både rummer mulighed for leg, bevægelse / idræt og for at opleve natur, fred og ro. Særligt området langs med og især øst for åen i den nordlige del rummer i dag store naturkvaliteter, som Kokkedals beboere sætter stor pris på. I forslagene er det endvidere vigtigt, at Ådalens funktion som habitat tages i betragtning, sådan at den tilsigtede balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen forklares. Bygrønningen ved Egedal Medborgerhus og Egedal Kirke Dette store område rummer to distinkte områder. Den store åbne og delvist ikke programmerede flade mellem Medborgerhuset og kirken kaldet Grønningen, og det mere intime havelandskab rundt om og nord for medborgerhuset. 5

6 De almene boligområder: Skovengen, By- /Nordengen, Engen samt Egedalsvænge I disse boligområder lægges vægt på regnvandets mulighed for at skabe sammenhæng, mødesteder og aktiviteter tilpasset behov i de enkelte områder. Forankring og ejerskab er her vigtige faktorer. Ambitionen er at vise, hvordan klimatilpasning kan medvirke til at højne kvaliteten af de enkelte mødesteder med muligheder for ophold, akti-vitet og bevægelse i nærområdet. Det er afgørende, at de enkelte områder ikke tænkes selvstændigt, men hele tiden ses i forhold til det øvrige Kokkedal fysisk, socialt og i forhold til blandt andet det samlede vandsystem. Samtidig hermed er det lige så vigtigt, at dette område, og for den sags skyld hele konkurrenceområdet, er tænkt igennem så de også fungerer uden vand. Et tema der bør gives meget opmærksomhed i konkurrencens fase 2. Forbindelser og sammenbinding Projektet skal skabe konkrete forbindelser og oplevelser af sammenhæng på tværs af og mellem Kokkedals forskellige bykvarterer, uderum og funktioner. Nogle af de betydningsfulde forbindelser og rum er hovedstien, forbindelsen langs Egedalsvænge og den sydlige del af ådalen mod stationen, Grønningen syd for Egedalsvænge samt forbindelsesarealerne mellem Skovengen og Byengen og mellem Byengen og Nordengen Krav til LAR-kapacitet Det er i udgangspunktet ambitionen, at alt regnvand, som falder i konkurrenceområdet skal håndteres på overfladen. Det er dog op til det enkelte konkurrenceforslag at argumentere for den bedst mulige løsning indenfor de opstillede rammer. Hvis ikke al regnafstrømning håndteres overfladisk bedes det anført, hvor stor andel, der fortsat ledes til kloaksystemet. Drift Det er afgørende, at konkurrenceforslagene er robuste i forhold til drift og økonomi, og at de fungerer funktionelt og æstetisk i både tørvejr, regnvejr og frost.. Et robust konkurrenceforslag, som integrerer et fornuftigt niveau for drift med æstetiske og kreativt aktiverende løsninger, er både afgørende for, at Klimatilpasning Kokkedal kan blive et langsigtet aktiv for Kokkedal, og for at andre vil kunne bruge projektet som inspiration i forbindelse med udvikling af lokal regnvandshåndtering. Særligt ønskes disse forhold beskrevet for evt. anlæg, der inviterer til direkte fysisk kontakt med regnafstrømningen. Økonomi Økonomien i konkurrencen følger matriklerne i konkurrenceområdet. De almene boligforeninger ejer alle en del af de grønne arealer ned mod åen. Den til rådighed 6

7 værende økonomiske ramme nedenstående beløb for Egedalsvænge, Skovengen og By Nordengen samt Engen er derfor ikke knyttet til de ovenfor beskrevne opgaver, men går på tværs af opgaverne for friarealerne i boligområderne og opgaverne i ådalen. Samlet set skal de beskrevne opgaver kunne løses indenfor en samlet ramme på 81,2 millioner. Konkurrencens deltagere Konkurrencedeltagerne er valgt gennem en forudgående prækvalifikation via en EU bekendtgørelse i foråret Der indkom 23 ansøgere, hvorfra man udvalgte de fem teams, der skulle deltage i konkurrencen. Det var på forhånd besluttet, at konkurrencen skulle afvikles i to faser, da man fra udskrivernes side ønskede en progression igennem projektforløbet. Følgende teams blev inviteret til konkurrencen: Team 1 Spektrum Arkitekter (DK) Ecosistema Urbanisimo (ES) Tyréns (SE) Konsulenter: Morten Elle (DK), Territorial Studio (F), Streetmovement (DK), Søren Hansen (DK) og Steffen Aarfing (DK) Team 2 Totalrådgiver Thing & Wainø Landskabsarkitekter (DK) Underrådgivere Active City Transformation (DK) og Kant Arkitekter (DK) Specialister Moe & Brødsgaard (DK) og Habitats (DK) Team 3 Totalrådgiver Schønherr (DK) Underrådgivere BIG (DK) og Rambøll Danmark Team 4 Atelier Dreiseitl (D) Gehl Architects (DK) Niras (DK) Team 5 Totalrådgiver Orbicon (DK) Underrådgivere SLA (DK), Henning Larsen Architects (DK) Konsulent René Kural, Center for Idræt og Arkitektur (DK) I konkurrencens fase 1 har de fem konkurrerende teams indsendt deres forslag til bedømmelse uden at bryde deres anonymitet. 7

8 Bedømmelsen Konkurrencens sekretær modtog fem forslag afleveret rettidigt og anonyme, og det kunne samtidigt konstateres, at de alle havde udført det materiale, der var forudsat i konkurrencens fase 1. Juryen har bestået af: Formand for Plan- og Klimaudvalget, Lars Simonsen, Fredensborg Kommune formand for juryen Teknisk direktør, Trine Holmberg, Fredensborg Kommune Direktør, Hans Peter Svendler, Realdania Projektleder, Anne-Mette Gjeraa, Realdania Planchef, Per Schulze, Lokale- og Anlægsfonden Administrerende direktør, Bent Frederiksen, Boligforeningen 3B Forvaltningsdirektør, Lars Lehmann, Boligkontoret Danmark for Andelsboligforeningen Hørsholm-Kokkedal Arkitekt MAA, Jan Albrechtsen Landskabsarkitekt MAA, MDL, Lisbeth Westergaard Rådgivende Ingeniør, Hans-Martin Friis Møller Rådgivere for juryen Projektleder, Plan- og Klimachef, Christian Peter Ibsen, Fredensborg Kommune Chefkonsulent, Bjarne Steen Larsen, Fredensborg Kommune Projektmedarbejder, byplanarkitekt Kirsten Højgaard Mollerup, Fredensborg Kommune Projektmedarbejder, landskabsarkitekt Eva Hansen, Fredensborg Kommune Projektrådgiver, biolog Birgitte Aarup Sørensen, Fredensborg Kommune Projektrådgiver, Marie Bukh Dreier, Souschef i Center for Kultur, Idræt og Sundhed, Fredensborg Kommune Projektrådgiver, Ole Månsson, Souschef i Center for Familie, Unge og Integration, Fredensborg Kommune Udviklingskonsulent, Laura Munch, Lokale- og Anlægsfonden Projektleder for renoveringen af Egedalsvænge, arkitekt Mette Nelleman, Boligforeningen 3B Arkitekt, Søren Amholt for renoveringen af Skovengen, By- og Nordengen samt Engen Direktør, Henrik Hansen, Fredensborg Forsyning Projektleder, ingeniør Dorte Hansen, Fredensborg Forsyning Professor Marina Bergen Jensen, Københavns Universitet, LIFE Konkurrencens sekretær Arkitekt MAA Flemming Deichmann Umiddelbart før bedømmelsen blev påbegyndt blev Fredensborg Kommune og konkurrencens sekretær bekendt med at landskabsarkitektfirmaet Thing & Wainø er ophørt i og med, at et konkursdekret efter selskabets egen begæring herom er afsagt den 25. juli Da firmaet Thing & Wainø i forbindelse med udpegningen som deltager i konkurrencen havde status af totalrådgiver for det team hvori de ind- 8

9 gik, besluttede man at indhente et juridisk responsum hos advokatfirmaet Poul Schmith. På grundlag af en klar og entydig gennemgang af sagen fra advokatfirmaet og en heraf følgende anbefaling besluttede juryen, at udelukke dette forslag mærket af konkurrencen. Således havde juryen fire forslag, hvoriblandt man skulle vælge indtil tre forslag, der skulle videre i konkurrencens fase 2. På juryens møde den 14. august besluttede juryen ud fra de i konkurrenceprogrammet opstillede bedømmelseskriterier enstemmigt at udpege følgende to forslag til deltagelse i konkurrencens fase 2: Forslag Forslag I det efterfølgende er der redegjort for juryens overordnede bemærkninger fra bedømmelsen af de fire forslag i konkurrencens fase 1. Nærværende foreløbige betænkning tilstilles forslagsstillerne bag de to udvalgte forslag ledsaget af juryens individuelle bemærkninger til forslagene med henblik på den forestående videreudvikling af disse forslag i fase 2 i dialog med et forhandlingsudvalg nedsat af juryen. Juryens bemærkninger til de 4 forslag, der har været til bedømmelse Ved de første studier af de fire forslag, der har været til bedømmelse i konkurrencens første fase, får man indtryk af en god bredde i opgavebesvarelsen, flere spændende træk set i relation konkurrenceopgavens temaer og oplæg til nye spændende tiltag indenfor det relativt store og meget forskelligartede konkurrenceområde. Der synes umiddelbart at være tale om et passende besvarelsesniveau set i forhold til de krav, der blev stillet i konkurrencens første fase. Går man forslagene grundigt igennem får man imidlertid det generelle indtryk, at man i de viste delområder har været lidt forsigtige med at blive konkret og præcis i udspillet i tilstrækkelig grad. Det ville have givet nogle mere klare udmeldinger til juryen om de enkelte forslagsstilleres intentioner og dermed et bedre grundlag for at indlede en dialog i konkurrencens anden fase. Samtidig kunne man godt have ønsket sig, at forslagene set som helhed have udvist mere tanke for innovative og nyskabende løsninger på såvel det tekniske som det aktivitetsmæssige område. Som konkurrenceprogrammet foreskriver, er der en enestående chance for at vise, hvordan håndtering af regnafstrømning på overfladen kan bruges som en lokal ressource. Det er vigtigt, at denne håndtering af regnafstrømning ikke udvikles alene som tekniske anlæg, men at anlæggene fra starten tænkes at fungere året rundt i teknisk, social og såvel rekreativ som aktivitetsmæssig henseende. Også når der ikke er vand i dem. Med dette som mål, er der håb om, at Kokkedal kan blive et ek- 9

10 sempel til inspiration for andre forstæder. Selvom alle forslagsstillere i overensstemmelse hermed lader diverse vandelementer fylde meget i forslagene, er det som om en egentlig synenergi mellem klimatilpasning og den sociale, aktivitetsmæssige og urbane udvikling af konkurrenceområdet kun optræder glimtvis. Synergi betyder at to eller flere problemstillinger, der hver især er adskilte og seriøse, løses fuldt og helt gennem et fælles design, en fælles ordning eller en fælles mekanisme. Dette forhold bør få en klar og løsningsgivende effekt på viderebearbejdningen af de udvalgte forslag i konkurrencens fase 2. Anonyme løsninger, der lige så godt kunne placeres i en hvilken som helst anden by, vil sjældent være det Kokkedal har brug for. Derfor gælder det om at finde ind til kernen af stedets udfordring, og derefter udforske og designe LAR-elementet/ klimatilpasningselementet, så det bidrager så godt som muligt til lige netop dette områdes samlede udvikling og kvaliteter. Her ligger en virkelig udfordring i konkurrencens fase 2. I det efterfølgende er der givet en kort karakteristik af de fire forslag, der har været til bedømmelse. Forslag Atelier Dreiseitl (D) Gehl Architects (DK) Niras (DK) Ved at kombinerer bæredygtig regnvandshåndtering med unikke forbedringer af de åbne pladser og skabe behagelige og dynamiske levemåder i Kokkedals offentlige miljøer vitaliseres Kokkedal ifølge forslagets vision. Gennem en analyse fremhæves de gode sider som danner grundlaget for at nytænke Kokkedal som en fremtidens forstad. Der opstilles fire parametre, som udgangspunktet for udviklingsplanen. I Kokkedal skal man leve med naturen, - Kokkedal skal være en naturpark, - Kokkedal skal være en eventyrforstad og Kokkedal skal danne rammerne for hjem kære hjem Forslaget beskriver i tekst et hovedstrøg som opsamler og sammenbinder de offentlige funktioner fra Kokkedalsskole, igennem centeret og videre øst på. Forbindelsen er en direkte fodgænger- og cykelforbindelse til Øresund, som udnytter de eksisterende bygninger til at skabe en aktiv og levende, inviterende og tryg forbindelse. I overgangen mellem Ådalen og de eksisterende boligbebyggelser foreslås en dalpromenade, som er en urbaniseret parkkant. Ådalen tilføjes få punkter, destinationer og siddepladser og bibeholdes som en naturlig flodslette med siv, enge og trægrupper. Transformeringen af Kokkedal tilføjes et vartegn i boligbebyggelserne ved at place- 10

11 rer en regnvandstønde til opsamling af regnvand ved hver opgang. Teknisk set et udmærket forslag men det savner i for høj grad nytænkning og virker noget låst i det foreliggende koncept og dermed ikke udviklingsdygtigt i en grad, der har tilfredsstillet juryen. Samtidigt fremstår forslaget i regnvandsteknisk henseende mangelfuldt idet begreber ikke anvendes korrekt. Forslag Udvalgt til deltagelse i fase 2 Totalrådgiver Schønherr (DK) Underrådgivere BIG (DK) og Rambøll Danmark Forslaget beskriver tre hovedelementer, der er bærende for hovedgrebet. Smeltevandsdalen, Kanalstien og Det grønne betydningsfelt. I forslaget peges der på muligheden for at bevare værdifuld beplantning og udtynde i underskoven og derved åbne for en ny transparens og visuel sammenhæng til de tilstødende arealer. Som et væsentligt træk i forslaget forsøger man at etablere større rekreative arealer i den vestlige del af ådalen. Herudover arbejder man i forslaget med et samspil mellem en række geometrisk præcise landskabselementer og det organiske deltalandskab. Forslagsstillerne argumenterer for nødvendigheden af et defineret centrum og introducerer Det grønne betydningsfelt, og får derved skabt et værdifuldt bymæssigt omdrejningspunkt. Udspænding af tæppet som samlende flade er et interessant tiltag og den skålformede plads forekommer velplaceret og arkitektonisk forankret. I dette område indplaceres også en swimmingpool. Forslagsstillerne arbejder konsekvent hen imod at samle de mange adskilte enheder i området og der er mange interessante bud på en løsning, hvor andre delelementer i besvarelsen synes mindre afklaret og kræver en viderebearbejdning. En del beplantning opfører sig helt frit i forhold til stadion, boldbaner samt veje og parkeringspladser. I forslaget peges på en Bygrønning i området mellem Egedalsvænge og kirken. At samle kræfterne om eet større grønt rum finder juryen er en interessant løsning, som dog kræver en viderebearbejdning for at opnå de af forslagsstillerne anførte kvaliteter. Et spændende, artistisk bud på den stillede opgave. Forslaget indeholder nogle interessante udfordringer for flere af delområderne. Et forslag juryen gerne ser videreudviklet i fase 2. 11

12 Forslag Spektrum Arkitekter (DK) og Ecosistema Urbanisimo (ES) (fælles ophavsret) Rådgiver uden ophavsret Tyréns (SE) Konsulenter: Morten Elle (DK), Territorial Studio (F), Streetmovement (DK), Søren Hansen (DK) og Steffen Aarfing (DK) Forslaget peger på én overordnet konceptuel idé, der på alle niveauer skal være bærende for udviklingen i Kokkedal. Kokkedal skal fremover anvende klimaudfordringen (vandet) til at fremdyrke nye fællesskaber der skal udvikle et spiseligt landskab. Dyrkning af grøntsager, krydderurter, frugt og bær skal danne rammen om nye fællesskaber og samtidig være en slags motor i udviklingen af et nyt brand for bydelen. Fra trussel til ressource, er med forslagsstillerens egne ord den grundlæggende idé. Analysen peger på at den økonomiske investering gennem en målrettet indsats kan anvendes progressivt til at skabe en ny og markant identitet og på sigt generere en målbar merværdi i form af jobskabelse og global opmærksomhed. Strategien gennemsyrer alle dele af forslaget og fremstår på den måde noget endimensionel. Både de landskabelige og de bymæssige strategier er baseret på fødevareproduktion og dermed en meget høj grad af deltagelse fra lokalsamfundet en deltagelse som ikke nødvendigvis kan forudsættes tilstedeværende. Landskabsarkitektonisk fremstår forslaget konceptuelt tyndt beskrevet, med fokus på vand i byen, et nyt dalstrøg i form af et grønt og rekreativt strøg langs engbebyggelserne og en styrkelse af bystrøget med forskellige aktiviteter, eksempelvis et madkulturhus og Kokkedals fødevare fællesskab suppleret med skolehaver og nyttehaver. Den spiselige by er på den måde projektets helt klare fokus, snarere end de overordnede landskabelige, beplantningsmæssige og visuelle karakteristika. Forslaget fremstår umiddelbart konceptuelt klart og tydeligt, men samtidig meget sårbart i forhold til lokal medvirken. Skulle strategien mislykkes har forslaget ikke en robust grundplan, der kan bidrage til løsning af den stillede opgave. Det er således ikke et forslag juryen vil indstille til videreudvikling i konkurrencens fase 2. Forslag Udvalgt til deltagelse i fase 2 Totalrådgiver Orbicon (DK) Underrådgivere SLA (DK), Henning Larsen Architects (DK) Konsulent René Kural, Center for Idræt og Arkitektur (DK) Forslaget arbejder med en stærk forankring i opfattelsen af mennesket, som en del af naturens processer. Vandets synlighed er det helt centrale i projektet. Dette forhold underbygges i alle dele af området, der spænder fra vådeng og sø over ellesumpen og naturstierne til render og vandpytter. 12

13 Gennem synligheden af vand er målet for en miljømæssig bæredygtig vandhåndtering: Størst mulig nedsivning, størst mulig forsinkelse af vandet, naturlig rensning og plan for håndtering af skybrud. Forslaget arbejder ikke kun med vand som eneste parameter for klimatilpasning, men arbejder som det eneste aktivt med vindstudier i planlægningen. Det er juryens opfattelse, at projektet stærke koncept for brug af klimatilpasning og vand - og vandets integrering i byens rum er styrken i forslaget. Historiefortællingerne i området klarlægges og ved en genfortælling skabes der gro bund for nye. Sammen med vandet og nye rammer for flere nye mødesteder skabes nye udfoldelsesmuligheder i byens rum. Der udpeges nogle underområder som bearbejdes og stedfæstes på en både interessant og udviklingsdygtig måde, hvorved områderne gives hver sin karakter, identitet og indgår i forskellige sammenhænge med omgivelserne. Eksempler herpå er centerområdet kaldes Troposfæren, hvor udformningen er rettet mod at byrummene på forskellig vis repræsenterer vejret med skiftende årstider. Himmelspejlet er et andet interessant område mellem Egedals Kirke, Egedal og Egedalsvej som er udlagt til vådområde. Vadestedet er interessant som udvekslingspunkt, hvor bevægelses flow mellem stationen og centerområdet krydser ådalen. Ådalen som helhed er forslagets store rekreative værdi. Juryen ser gerne en konkretisering af den eksisterende beplantning, som i dag har stor værdi, og hvordan den indgår i beplantningsstrategien og i de forslåede tiltag for vand og vandets cirkulationer. Det er juryens vurdering, at den landskabelige bearbejdning og forståelse af det eksisterende landskab er unik og stedsspecifik. Det er samlet set et forslag som juryen gerne ser videreudviklet i fase 2. JURYEN Kokkedal den 14. august

14 Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal

15

16 Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Klimaprojekt Kokkedal -Samarbejder og medfinansiering

Klimaprojekt Kokkedal -Samarbejder og medfinansiering Klimaprojekt Kokkedal -Samarbejder og medfinansiering -Hvorledes flere partnere i fællesskab skaber klimatilpasning med merværdi Plan - og Klimachef Christian Peter Ibsen, Fredensborg Kommune Adjunkt Dorthe

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning Partnerskab mellem Middelfart Spildevand,

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

kokkedal den blågrønne haveby

kokkedal den blågrønne haveby kokkedal den blågrønne haveby 71234 Vision kokkedal BINdeS SaMMeN af det BlÅ og det GRØNNe Smeltevandsdalen skærer sig gennem byen og deler den i to, og er samtidig også byens store herlighed. Den minder

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014 Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde Aabenraa 19. februar 2014 Oplæg - Resultaterne fra workshopforløbet - Projektkonkurrencens elementer - Funktionerne - Pause - Debat Brugerinddragelse via 3 workshops

Læs mere

En historisk investering

En historisk investering Anne-Mette Gjeraa Projektchef, Realdania Dansk Vand Konference 2015 Tirsdag den 17. november En historisk investering I Danmark skal vi over de kommende 10-20 år investere 30-40 milliarder kroner i klimatilpasning

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

NÅR VI GÅR SAMMEN OM VANDET

NÅR VI GÅR SAMMEN OM VANDET NÅR VI GÅR SAMMEN OM VANDET KLIMATILPASNING MED MERVÆRDI - HVAD VIRKER? Gratis konference VIBORG: 4. november 2015 GLADSAXE: 11. november 2015 Oplev Danmarks nye klimatilpasningsprojekter og mød menneskerne

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Tilgang og principper for Grøn Strategi Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Byudvikling Pres på arealer/fortætning / stigende grundpriser Udviklingsbehov Klimatilpasning Udviklingsbehov Sundhed fysisk

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Hvordan udvikler man en hel bydel gennem klimatilpasning?

Hvordan udvikler man en hel bydel gennem klimatilpasning? Hvordan udvikler man en hel bydel gennem klimatilpasning? Indholdsfortegnelse Velkommen til Danmarks største klimatilpasningsprojekt 3 Baggrund for projektet 5 Vinderprojektet 8 Klimatilpasning + natur

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Udvalget for Miljø og Teknik Studietur 6.-7. juni 2013 Klimatilpasning i Roskilde, Brøndby og Fredensborg Kommuner Studieturens formål Igen i 2013 er Klima og Energi emner, der er langt oppe på dagsordenen.

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

Klimatilpasning Vejle midtby Udfordringer og status

Klimatilpasning Vejle midtby Udfordringer og status Klimatilpasning Vejle midtby Udfordringer og status Klimatilpasningsprojekter Vejle midtby Områder til forsinkelse af vand i Grejs Å systemet Klimatilpasningsprojekt i Østbykvarteret Symposium Dialog om

Læs mere

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Indhold Baggrund Formål Deltagere Arbejdsområde Opgave Gruppe 1 Gruppe 2 Forslag fra beboer Rolf Unneland Opsamling 2 3 4 5 6

Læs mere

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR i vej hvorfor nu det? Mere vand hurtigere Hverdagsregn Målet er Ingen gener Hvad er hverdagsregn? Hvem har ansvaret? Servicemål

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

LAR vejen til et lykkeligt liv! Søren Gabriel

LAR vejen til et lykkeligt liv! Søren Gabriel LAR vejen til et lykkeligt liv! Søren Gabriel SGAB@orbicon.dk I forhold til udbygning af kloaksystemet kan LAR være Uden effekt på kapaciteten Dyrere Mindre sikkert Til besvær for borgerne Ødelæggende

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN Kommissoriet Udfordringer og muligheder for at gøre forstæderne mere bæredygtige. Afdække hvordan man kan opbygge fremtidens bæredygtige bysamfund,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Projektet kort fortalt

Projektet kort fortalt 1 Projektet kort fortalt I det naturskønne område ved Hald Sø syd for Viborg kan man på en kort vandring tilbagelægge 800 års danmarkshistorie fra middelalderens borge over skiftende tiders herregårdsanlæg

Læs mere

Regnvand skaber udvikling og værdi i Vejle

Regnvand skaber udvikling og værdi i Vejle Regnvand skaber udvikling og værdi i Vejle Søren Ahle Hansen, direktør, ØsterBO Michael Sloth, direktør, Teknik & Miljø, Vejle Kommune Kokkedal 26. september 2017 Vejle med Vilje Vejle og Vækst Klimatilpasning

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud DANVA November 2013 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk Bæredygtig regnvandshåndtering Både normal afstrømning og skybrud Funktion samt økonomi i anlæg

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Odenses gode historie

Odenses gode historie Odenses gode historie Kursus Byens vand Odense 14-01-2010 v/susanne Gerdes Byplan, Odense Kommune Lidt forhistorie før 2 BG Nøden tvang os politisk workshop 2006 - Odense Kommune og Vandselskabet havde

Læs mere

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42.

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42. Styregruppemøde REFERAT Onsdag 18. sep. 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Tilstede fra styregruppen: Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen Birte Vestergaard Næstformand

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Klimatilpasning Kokkedal. Succes forudsætter at samarbejdet flyder! (30. september 2015 Temadag Åbent Universitet)

Klimatilpasning Kokkedal. Succes forudsætter at samarbejdet flyder! (30. september 2015 Temadag Åbent Universitet) Klimatilpasning Kokkedal Succes forudsætter at samarbejdet flyder! (30. september 2015 Temadag Åbent Universitet) Ejvind Mortensen (projektchef Klimatilpasning Kokkedal) Klimatilpasning Kokkedal Meget

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om klimatilpasning styrkes? Spørgsmål: På tværs af kommunerne i regionen? På tværs af sektorer? På tværs af afdelinger i kommunen? Besvarelser Bord 8:

Læs mere

VI DESIGNER LEVENDE RAMMER FOR MENNESKERS LIV

VI DESIGNER LEVENDE RAMMER FOR MENNESKERS LIV VI DESIGNER LEVENDE RAMMER FOR MENNESKERS LIV Hos Thing Brandt Landskab skaber vi æstetisk, funktionel og bæredygtig landskabsarkitektur, der danner grobund for værdifulde oplevelser. En øget fællesskabsfølelse

Læs mere

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Introduktion Introduktion Kampagnen DET GODE BOLIGLIV Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Åben og bred adgang til

Læs mere

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012 Pressemeddelelse Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Dokk1 Husets navn er Dokk1 Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN

PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN 2 PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG: VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN FOR AGRO FOOD PARK I AARHUS Agro Food Park A/S og Realdania indbyder hermed

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Blik på helheden giver nye muligheder

Blik på helheden giver nye muligheder Blik på helheden giver nye muligheder Vores samfund forandrer sig. Blot inden for de seneste årtier er store industriområder blevet forladt. Mange egne i Danmark er samtidig blevet tydeligt mærket af,

Læs mere

HELSINGE NORD PRINCIPPER FOR ETAPEVIS UDBYGNING

HELSINGE NORD PRINCIPPER FOR ETAPEVIS UDBYGNING BYUDVIKLINGEN I HELSINGE NORD ER EN DEL AF DEN STRATEGISKE, OVERORDNEDE VÆKST- OG VELFÆRDS- DAGSORDEN I GRIBSKOV KOMMUNE, OG HAR TIL FOR- MÅL AT TILTRÆKKE FLERE BORGERE TIL KOMMUNEN. I HELSINGE NORD KAN

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser Usserød Å Projektet Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser En ny vision for Usserød Å På et møde 22 marts 2011 vedtog borgmestrene fra Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg en ny Miljø og klimatilpasningsstrategi

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Analyselag fra Skov & Landskab Vision og temaer Cecil C. Konijnendijk Konkurrencedygtighed Christian Fertner Brug og effekt af virksomheders udearealer Lene

Læs mere

Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K.

Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K. 20.11.2012 Bilag 3 Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K. Sted: Generator, Kastengevej 3, 6950 Ringkøbing Program: Velkomst og præsentation Om Ringkøbing K i Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

BEVÆGELSESMØNSTRE OG OPHOLD I KOKKEDAL

BEVÆGELSESMØNSTRE OG OPHOLD I KOKKEDAL BEVÆGELSESMØNSTRE OG OPHOLD I KOKKEDAL Aktivitetskortlægning i Indhold s. 2 Indledning s. 3 Undersøgelse og metode s. 4 Beskrivelse af tællesteder s. 5 Hovedkonklusioner s. 6 Det overordnede bevægelses-

Læs mere

Innovativ klimatilpasning med borgerne. Birgitte Hoffmann og Lene Alsbjørn

Innovativ klimatilpasning med borgerne. Birgitte Hoffmann og Lene Alsbjørn Innovativ klimatilpasning med borgerne Birgitte Hoffmann og Lene Alsbjørn Borgere og de professionelle Hvordan kan borgeren inddrages som innovativ ressource og aktiv part i klimatilpasningen? Hvordan

Læs mere

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Forslag v/ Bo Mølgaard, Anne-Marie Pedersen og Vibeke Tøjner Dato 26.05.15 Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

udfordringer og muligheder

udfordringer og muligheder udfordringer og muligheder i midten af den mindre by BORDING + Jeanette Ishi Lehn, Ikast Brande Kommune UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING MULIGHED fase 1 : Ny vision til Bording

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

Kort status Trekanten

Kort status Trekanten Kort status Trekanten Startseminar d. 16. april 2016 Hvem er jeg? En halv gammel fyr, der har boet det meste af mit liv i en kuffert. Forsvaret Maersk KDDC, Kuwait TDC Int l bl.a. med udstationering til

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere