Projektkonkurrence Klimatilpasning Kokkedal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektkonkurrence Klimatilpasning Kokkedal"

Transkript

1 Dommerbetænkning 1. etape 2012

2

3 Dommerbetænkning 1. etape 2012 Projektkonkurrence Klimatilpasning Kokkedal Juryens foreløbige betænkning fra konkurrence, der afvikles i to faser 22. august 2012 Indledning Med denne konkurrence har Fredensborg Kommune i samarbejde med Realdania, Lokal- & Anlægsfonden, Boligkontoret Danmark (for AB Hørsholm/Kokkedal) og Boligforeningen 3B ønsket at igangsætte en ny fortælling om Kokkedal en fortælling om et godt sted at bo. En fortælling om et trygt sted og et sted med egen identitet. En fortælling, hvor vandet og åen udgør en positiv markør for Kokkedal og livet i forstaden. Baggrunden for konkurrencen er dels et længe næret ønske om at forbedre Kokkedal som bydel og boligområde med mere attraktive byrum og forbindelser de forskellige områder imellem, dels et ønske at vand skal være en positiv del af Kokkedals fremtid. Usserød Å og vandressourcerne har altid været et væsentligt udgangspunkt for Kokkedal. Først for landbruget, siden for industriproduktionen og med udbygning af forstaden Kokkedal som en rekreativ ressource for beboerne. Det er denne fortælling om Kokkedals unikke grønne og blå værdier, som er blevet alvorligt udfordret af de seneste års skybrud. Formålet med denne konkurrence er derfor at gentænke åen og oplandets vandmasser, så vandet igen bliver en identi- 3

4 tetsskabende ressource for beboerne langs åen og det samlende element i fortællingen om Kokkedal som et godt sted at bo. Samtidig ser man meget gerne, hvorledes disse to hovedproblemstillinger kan medvirke til at fremkalde en eller flere synergieffekter også set i lyset af de mange delopgaver, der er ineholdt i det samlede projekt. Det er derfor med store forventninger, at denne på mange måder unikke konkurrence blev udskrevet i april Det er en konkurrence, hvor man har ønsket nytænkende bud på, hvordan forstadsomdannelse og klimatilpasning kan gå hånd i hånd. De nødvendige investeringer i regnvandshåndtering skal bruges som løftestang for at gøre Kokkedal mere attraktiv og bæredygtig både på det sociale og det miljømæssige område. Projektet som helhed unikt og nyskabende, da det er lykkedes at integrere en række aktuelle udviklings- og renoveringsprojekter, som ellers alle ville blive iværksat individuelt. Samlet set er projektet formentlig det hidtil største danske klimatilpasningsprojekt i et eksisterende byområde, og det forventes, at Klimatilpasning Kokkedal ikke blot skal gøre en stor lokal forskel, men også vil blive et demonstrationsprojekt, der sætter dagsordenen for fremtidige klimatilpasningsprojekter i Danmark. Ambitionsniveauet er højt. Målet er, at konkurrencen, som nævnt indledningsvis, skal være startskud for en ny fortælling om et Kokkedal, som borgerne identificerer sig med, og som uden for Kokkedal er kendt som et unikt eksempel på at lokal regnvandshåndtering kan kobles med løsning af sociale, aktivitetsmæssige og fysiske udfordringer. Vores forventning om demonstrationsværdi betyder, at vi ikke ønsker regnvandstekniske anlæg, der har det sociale som sekundær funktion, men at vi forventer nye typer af landskabs- og byrum, hvor de tekniske foranstaltninger også bidrager til leg, bevægelse og en styrkelse af de sociale relationer og omvendt og gerne i forskellige kombinationer afhængig af sted og årstid. Konkurrencen er bygget op omkring tre hovedtemaer: Regnvand som ressource Et sammenhængende Kokkedal Attraktive aktivitets- og mødesteder Intentionen med denne konkurrence at vise, hvordan Kokkedals udfordringer med regnvand kan kobles med løsning af en række sociale og fysiske udfordringer, som kendetegner mange forstæder. Denne intention er udfoldet i visionens tre temaer: Regnvand som ressource, Et sammenhængende Kokkedal og Attraktive aktivitets- og mødesteder. Visionen udstikker det overordnede formål med arkitektkonkurrencen.. Konkurrencens opgaver og delområder Hovedgreb I konkurrenceprogrammet var der lagt op til at konkurrencedeltagerne søger at le- 4

5 vere et overbevisende hovedgreb, som er stærkt nok til at indfri den overordnede ambition om at knytte Kokkedal bedre sammen, og som kan være udgangspunkt for at konkurrenceområdets grønne rum, stier, forbindelser og centrale funktioner kan udvikles til nytænkende aktivitets- og mødesteder. Hovegrebet skal være robust nok til at rumme visionens beskrevne temaer, de konkrete udfordringer i konkurrencens delområder og deres forskelligartede sociale og rumlige karakter. Udearealer mellem og omkring Holmegårdscentret, Egedalshallen, Kokkedal Skole og Pleje- og Aktivitetscen-tret Egelunden I dette område skal der skabes et eller flere offentlige rum, som bringer de mange eksisterende aktiviteter og forbipasserende i spil. Regnafstrømning fra de omkringliggende arealer og hustage kan indgå som et element i det nye uderum, der skal vise, hvordan et klassisk forstads-centerområde med gode muligheder for idræt, kultur, handel og ophold kan forbedres og blive til et nyt samlingspunkt. Hvor regnafstrømningen ønskes anvendt i sammenhænge, der indebærer mulighed for at mennesker kommer i fysisk kontakt med vandet (soppebassin, svømmebassin, forstøvet vand m.m.) bør kravet til vandets kvalitet og den tilhørende rensning, magasinering og anlægsdrift beskrives. Det primære område udgøres af hovedstien og dermed forbindelsen igennem centeret op til Holmegårdsvej og videre mod vest, samt arealerne mellem skolen, hallen over Holmegårdsvej til Egedalsvænge / Egelunden. Usserød Ådal I dette område er der fokus på at videreudvikle de naturmæssige og rekreative kvaliteter gennem regnvandshåndtering. Regnvandshåndtering kan eksempelvis være bortledning til engarea-lerne nord for konkurrenceområdet, større kapacitet til tilbageholdelse af vand fra områderne mod vest, for-sinkelse samt nedsivning og fordampning på vestsiden af åen op mod Egedalsvænge, Skovengen, By- og Nordengen samt Engen, alt sammen under forudsætning af at passende vandkvalitet kan sikres. Det er vigtigt, at de grønne arealer fortsat både rummer mulighed for leg, bevægelse / idræt og for at opleve natur, fred og ro. Særligt området langs med og især øst for åen i den nordlige del rummer i dag store naturkvaliteter, som Kokkedals beboere sætter stor pris på. I forslagene er det endvidere vigtigt, at Ådalens funktion som habitat tages i betragtning, sådan at den tilsigtede balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen forklares. Bygrønningen ved Egedal Medborgerhus og Egedal Kirke Dette store område rummer to distinkte områder. Den store åbne og delvist ikke programmerede flade mellem Medborgerhuset og kirken kaldet Grønningen, og det mere intime havelandskab rundt om og nord for medborgerhuset. 5

6 De almene boligområder: Skovengen, By- /Nordengen, Engen samt Egedalsvænge I disse boligområder lægges vægt på regnvandets mulighed for at skabe sammenhæng, mødesteder og aktiviteter tilpasset behov i de enkelte områder. Forankring og ejerskab er her vigtige faktorer. Ambitionen er at vise, hvordan klimatilpasning kan medvirke til at højne kvaliteten af de enkelte mødesteder med muligheder for ophold, akti-vitet og bevægelse i nærområdet. Det er afgørende, at de enkelte områder ikke tænkes selvstændigt, men hele tiden ses i forhold til det øvrige Kokkedal fysisk, socialt og i forhold til blandt andet det samlede vandsystem. Samtidig hermed er det lige så vigtigt, at dette område, og for den sags skyld hele konkurrenceområdet, er tænkt igennem så de også fungerer uden vand. Et tema der bør gives meget opmærksomhed i konkurrencens fase 2. Forbindelser og sammenbinding Projektet skal skabe konkrete forbindelser og oplevelser af sammenhæng på tværs af og mellem Kokkedals forskellige bykvarterer, uderum og funktioner. Nogle af de betydningsfulde forbindelser og rum er hovedstien, forbindelsen langs Egedalsvænge og den sydlige del af ådalen mod stationen, Grønningen syd for Egedalsvænge samt forbindelsesarealerne mellem Skovengen og Byengen og mellem Byengen og Nordengen Krav til LAR-kapacitet Det er i udgangspunktet ambitionen, at alt regnvand, som falder i konkurrenceområdet skal håndteres på overfladen. Det er dog op til det enkelte konkurrenceforslag at argumentere for den bedst mulige løsning indenfor de opstillede rammer. Hvis ikke al regnafstrømning håndteres overfladisk bedes det anført, hvor stor andel, der fortsat ledes til kloaksystemet. Drift Det er afgørende, at konkurrenceforslagene er robuste i forhold til drift og økonomi, og at de fungerer funktionelt og æstetisk i både tørvejr, regnvejr og frost.. Et robust konkurrenceforslag, som integrerer et fornuftigt niveau for drift med æstetiske og kreativt aktiverende løsninger, er både afgørende for, at Klimatilpasning Kokkedal kan blive et langsigtet aktiv for Kokkedal, og for at andre vil kunne bruge projektet som inspiration i forbindelse med udvikling af lokal regnvandshåndtering. Særligt ønskes disse forhold beskrevet for evt. anlæg, der inviterer til direkte fysisk kontakt med regnafstrømningen. Økonomi Økonomien i konkurrencen følger matriklerne i konkurrenceområdet. De almene boligforeninger ejer alle en del af de grønne arealer ned mod åen. Den til rådighed 6

7 værende økonomiske ramme nedenstående beløb for Egedalsvænge, Skovengen og By Nordengen samt Engen er derfor ikke knyttet til de ovenfor beskrevne opgaver, men går på tværs af opgaverne for friarealerne i boligområderne og opgaverne i ådalen. Samlet set skal de beskrevne opgaver kunne løses indenfor en samlet ramme på 81,2 millioner. Konkurrencens deltagere Konkurrencedeltagerne er valgt gennem en forudgående prækvalifikation via en EU bekendtgørelse i foråret Der indkom 23 ansøgere, hvorfra man udvalgte de fem teams, der skulle deltage i konkurrencen. Det var på forhånd besluttet, at konkurrencen skulle afvikles i to faser, da man fra udskrivernes side ønskede en progression igennem projektforløbet. Følgende teams blev inviteret til konkurrencen: Team 1 Spektrum Arkitekter (DK) Ecosistema Urbanisimo (ES) Tyréns (SE) Konsulenter: Morten Elle (DK), Territorial Studio (F), Streetmovement (DK), Søren Hansen (DK) og Steffen Aarfing (DK) Team 2 Totalrådgiver Thing & Wainø Landskabsarkitekter (DK) Underrådgivere Active City Transformation (DK) og Kant Arkitekter (DK) Specialister Moe & Brødsgaard (DK) og Habitats (DK) Team 3 Totalrådgiver Schønherr (DK) Underrådgivere BIG (DK) og Rambøll Danmark Team 4 Atelier Dreiseitl (D) Gehl Architects (DK) Niras (DK) Team 5 Totalrådgiver Orbicon (DK) Underrådgivere SLA (DK), Henning Larsen Architects (DK) Konsulent René Kural, Center for Idræt og Arkitektur (DK) I konkurrencens fase 1 har de fem konkurrerende teams indsendt deres forslag til bedømmelse uden at bryde deres anonymitet. 7

8 Bedømmelsen Konkurrencens sekretær modtog fem forslag afleveret rettidigt og anonyme, og det kunne samtidigt konstateres, at de alle havde udført det materiale, der var forudsat i konkurrencens fase 1. Juryen har bestået af: Formand for Plan- og Klimaudvalget, Lars Simonsen, Fredensborg Kommune formand for juryen Teknisk direktør, Trine Holmberg, Fredensborg Kommune Direktør, Hans Peter Svendler, Realdania Projektleder, Anne-Mette Gjeraa, Realdania Planchef, Per Schulze, Lokale- og Anlægsfonden Administrerende direktør, Bent Frederiksen, Boligforeningen 3B Forvaltningsdirektør, Lars Lehmann, Boligkontoret Danmark for Andelsboligforeningen Hørsholm-Kokkedal Arkitekt MAA, Jan Albrechtsen Landskabsarkitekt MAA, MDL, Lisbeth Westergaard Rådgivende Ingeniør, Hans-Martin Friis Møller Rådgivere for juryen Projektleder, Plan- og Klimachef, Christian Peter Ibsen, Fredensborg Kommune Chefkonsulent, Bjarne Steen Larsen, Fredensborg Kommune Projektmedarbejder, byplanarkitekt Kirsten Højgaard Mollerup, Fredensborg Kommune Projektmedarbejder, landskabsarkitekt Eva Hansen, Fredensborg Kommune Projektrådgiver, biolog Birgitte Aarup Sørensen, Fredensborg Kommune Projektrådgiver, Marie Bukh Dreier, Souschef i Center for Kultur, Idræt og Sundhed, Fredensborg Kommune Projektrådgiver, Ole Månsson, Souschef i Center for Familie, Unge og Integration, Fredensborg Kommune Udviklingskonsulent, Laura Munch, Lokale- og Anlægsfonden Projektleder for renoveringen af Egedalsvænge, arkitekt Mette Nelleman, Boligforeningen 3B Arkitekt, Søren Amholt for renoveringen af Skovengen, By- og Nordengen samt Engen Direktør, Henrik Hansen, Fredensborg Forsyning Projektleder, ingeniør Dorte Hansen, Fredensborg Forsyning Professor Marina Bergen Jensen, Københavns Universitet, LIFE Konkurrencens sekretær Arkitekt MAA Flemming Deichmann Umiddelbart før bedømmelsen blev påbegyndt blev Fredensborg Kommune og konkurrencens sekretær bekendt med at landskabsarkitektfirmaet Thing & Wainø er ophørt i og med, at et konkursdekret efter selskabets egen begæring herom er afsagt den 25. juli Da firmaet Thing & Wainø i forbindelse med udpegningen som deltager i konkurrencen havde status af totalrådgiver for det team hvori de ind- 8

9 gik, besluttede man at indhente et juridisk responsum hos advokatfirmaet Poul Schmith. På grundlag af en klar og entydig gennemgang af sagen fra advokatfirmaet og en heraf følgende anbefaling besluttede juryen, at udelukke dette forslag mærket af konkurrencen. Således havde juryen fire forslag, hvoriblandt man skulle vælge indtil tre forslag, der skulle videre i konkurrencens fase 2. På juryens møde den 14. august besluttede juryen ud fra de i konkurrenceprogrammet opstillede bedømmelseskriterier enstemmigt at udpege følgende to forslag til deltagelse i konkurrencens fase 2: Forslag Forslag I det efterfølgende er der redegjort for juryens overordnede bemærkninger fra bedømmelsen af de fire forslag i konkurrencens fase 1. Nærværende foreløbige betænkning tilstilles forslagsstillerne bag de to udvalgte forslag ledsaget af juryens individuelle bemærkninger til forslagene med henblik på den forestående videreudvikling af disse forslag i fase 2 i dialog med et forhandlingsudvalg nedsat af juryen. Juryens bemærkninger til de 4 forslag, der har været til bedømmelse Ved de første studier af de fire forslag, der har været til bedømmelse i konkurrencens første fase, får man indtryk af en god bredde i opgavebesvarelsen, flere spændende træk set i relation konkurrenceopgavens temaer og oplæg til nye spændende tiltag indenfor det relativt store og meget forskelligartede konkurrenceområde. Der synes umiddelbart at være tale om et passende besvarelsesniveau set i forhold til de krav, der blev stillet i konkurrencens første fase. Går man forslagene grundigt igennem får man imidlertid det generelle indtryk, at man i de viste delområder har været lidt forsigtige med at blive konkret og præcis i udspillet i tilstrækkelig grad. Det ville have givet nogle mere klare udmeldinger til juryen om de enkelte forslagsstilleres intentioner og dermed et bedre grundlag for at indlede en dialog i konkurrencens anden fase. Samtidig kunne man godt have ønsket sig, at forslagene set som helhed have udvist mere tanke for innovative og nyskabende løsninger på såvel det tekniske som det aktivitetsmæssige område. Som konkurrenceprogrammet foreskriver, er der en enestående chance for at vise, hvordan håndtering af regnafstrømning på overfladen kan bruges som en lokal ressource. Det er vigtigt, at denne håndtering af regnafstrømning ikke udvikles alene som tekniske anlæg, men at anlæggene fra starten tænkes at fungere året rundt i teknisk, social og såvel rekreativ som aktivitetsmæssig henseende. Også når der ikke er vand i dem. Med dette som mål, er der håb om, at Kokkedal kan blive et ek- 9

10 sempel til inspiration for andre forstæder. Selvom alle forslagsstillere i overensstemmelse hermed lader diverse vandelementer fylde meget i forslagene, er det som om en egentlig synenergi mellem klimatilpasning og den sociale, aktivitetsmæssige og urbane udvikling af konkurrenceområdet kun optræder glimtvis. Synergi betyder at to eller flere problemstillinger, der hver især er adskilte og seriøse, løses fuldt og helt gennem et fælles design, en fælles ordning eller en fælles mekanisme. Dette forhold bør få en klar og løsningsgivende effekt på viderebearbejdningen af de udvalgte forslag i konkurrencens fase 2. Anonyme løsninger, der lige så godt kunne placeres i en hvilken som helst anden by, vil sjældent være det Kokkedal har brug for. Derfor gælder det om at finde ind til kernen af stedets udfordring, og derefter udforske og designe LAR-elementet/ klimatilpasningselementet, så det bidrager så godt som muligt til lige netop dette områdes samlede udvikling og kvaliteter. Her ligger en virkelig udfordring i konkurrencens fase 2. I det efterfølgende er der givet en kort karakteristik af de fire forslag, der har været til bedømmelse. Forslag Atelier Dreiseitl (D) Gehl Architects (DK) Niras (DK) Ved at kombinerer bæredygtig regnvandshåndtering med unikke forbedringer af de åbne pladser og skabe behagelige og dynamiske levemåder i Kokkedals offentlige miljøer vitaliseres Kokkedal ifølge forslagets vision. Gennem en analyse fremhæves de gode sider som danner grundlaget for at nytænke Kokkedal som en fremtidens forstad. Der opstilles fire parametre, som udgangspunktet for udviklingsplanen. I Kokkedal skal man leve med naturen, - Kokkedal skal være en naturpark, - Kokkedal skal være en eventyrforstad og Kokkedal skal danne rammerne for hjem kære hjem Forslaget beskriver i tekst et hovedstrøg som opsamler og sammenbinder de offentlige funktioner fra Kokkedalsskole, igennem centeret og videre øst på. Forbindelsen er en direkte fodgænger- og cykelforbindelse til Øresund, som udnytter de eksisterende bygninger til at skabe en aktiv og levende, inviterende og tryg forbindelse. I overgangen mellem Ådalen og de eksisterende boligbebyggelser foreslås en dalpromenade, som er en urbaniseret parkkant. Ådalen tilføjes få punkter, destinationer og siddepladser og bibeholdes som en naturlig flodslette med siv, enge og trægrupper. Transformeringen af Kokkedal tilføjes et vartegn i boligbebyggelserne ved at place- 10

11 rer en regnvandstønde til opsamling af regnvand ved hver opgang. Teknisk set et udmærket forslag men det savner i for høj grad nytænkning og virker noget låst i det foreliggende koncept og dermed ikke udviklingsdygtigt i en grad, der har tilfredsstillet juryen. Samtidigt fremstår forslaget i regnvandsteknisk henseende mangelfuldt idet begreber ikke anvendes korrekt. Forslag Udvalgt til deltagelse i fase 2 Totalrådgiver Schønherr (DK) Underrådgivere BIG (DK) og Rambøll Danmark Forslaget beskriver tre hovedelementer, der er bærende for hovedgrebet. Smeltevandsdalen, Kanalstien og Det grønne betydningsfelt. I forslaget peges der på muligheden for at bevare værdifuld beplantning og udtynde i underskoven og derved åbne for en ny transparens og visuel sammenhæng til de tilstødende arealer. Som et væsentligt træk i forslaget forsøger man at etablere større rekreative arealer i den vestlige del af ådalen. Herudover arbejder man i forslaget med et samspil mellem en række geometrisk præcise landskabselementer og det organiske deltalandskab. Forslagsstillerne argumenterer for nødvendigheden af et defineret centrum og introducerer Det grønne betydningsfelt, og får derved skabt et værdifuldt bymæssigt omdrejningspunkt. Udspænding af tæppet som samlende flade er et interessant tiltag og den skålformede plads forekommer velplaceret og arkitektonisk forankret. I dette område indplaceres også en swimmingpool. Forslagsstillerne arbejder konsekvent hen imod at samle de mange adskilte enheder i området og der er mange interessante bud på en løsning, hvor andre delelementer i besvarelsen synes mindre afklaret og kræver en viderebearbejdning. En del beplantning opfører sig helt frit i forhold til stadion, boldbaner samt veje og parkeringspladser. I forslaget peges på en Bygrønning i området mellem Egedalsvænge og kirken. At samle kræfterne om eet større grønt rum finder juryen er en interessant løsning, som dog kræver en viderebearbejdning for at opnå de af forslagsstillerne anførte kvaliteter. Et spændende, artistisk bud på den stillede opgave. Forslaget indeholder nogle interessante udfordringer for flere af delområderne. Et forslag juryen gerne ser videreudviklet i fase 2. 11

12 Forslag Spektrum Arkitekter (DK) og Ecosistema Urbanisimo (ES) (fælles ophavsret) Rådgiver uden ophavsret Tyréns (SE) Konsulenter: Morten Elle (DK), Territorial Studio (F), Streetmovement (DK), Søren Hansen (DK) og Steffen Aarfing (DK) Forslaget peger på én overordnet konceptuel idé, der på alle niveauer skal være bærende for udviklingen i Kokkedal. Kokkedal skal fremover anvende klimaudfordringen (vandet) til at fremdyrke nye fællesskaber der skal udvikle et spiseligt landskab. Dyrkning af grøntsager, krydderurter, frugt og bær skal danne rammen om nye fællesskaber og samtidig være en slags motor i udviklingen af et nyt brand for bydelen. Fra trussel til ressource, er med forslagsstillerens egne ord den grundlæggende idé. Analysen peger på at den økonomiske investering gennem en målrettet indsats kan anvendes progressivt til at skabe en ny og markant identitet og på sigt generere en målbar merværdi i form af jobskabelse og global opmærksomhed. Strategien gennemsyrer alle dele af forslaget og fremstår på den måde noget endimensionel. Både de landskabelige og de bymæssige strategier er baseret på fødevareproduktion og dermed en meget høj grad af deltagelse fra lokalsamfundet en deltagelse som ikke nødvendigvis kan forudsættes tilstedeværende. Landskabsarkitektonisk fremstår forslaget konceptuelt tyndt beskrevet, med fokus på vand i byen, et nyt dalstrøg i form af et grønt og rekreativt strøg langs engbebyggelserne og en styrkelse af bystrøget med forskellige aktiviteter, eksempelvis et madkulturhus og Kokkedals fødevare fællesskab suppleret med skolehaver og nyttehaver. Den spiselige by er på den måde projektets helt klare fokus, snarere end de overordnede landskabelige, beplantningsmæssige og visuelle karakteristika. Forslaget fremstår umiddelbart konceptuelt klart og tydeligt, men samtidig meget sårbart i forhold til lokal medvirken. Skulle strategien mislykkes har forslaget ikke en robust grundplan, der kan bidrage til løsning af den stillede opgave. Det er således ikke et forslag juryen vil indstille til videreudvikling i konkurrencens fase 2. Forslag Udvalgt til deltagelse i fase 2 Totalrådgiver Orbicon (DK) Underrådgivere SLA (DK), Henning Larsen Architects (DK) Konsulent René Kural, Center for Idræt og Arkitektur (DK) Forslaget arbejder med en stærk forankring i opfattelsen af mennesket, som en del af naturens processer. Vandets synlighed er det helt centrale i projektet. Dette forhold underbygges i alle dele af området, der spænder fra vådeng og sø over ellesumpen og naturstierne til render og vandpytter. 12

13 Gennem synligheden af vand er målet for en miljømæssig bæredygtig vandhåndtering: Størst mulig nedsivning, størst mulig forsinkelse af vandet, naturlig rensning og plan for håndtering af skybrud. Forslaget arbejder ikke kun med vand som eneste parameter for klimatilpasning, men arbejder som det eneste aktivt med vindstudier i planlægningen. Det er juryens opfattelse, at projektet stærke koncept for brug af klimatilpasning og vand - og vandets integrering i byens rum er styrken i forslaget. Historiefortællingerne i området klarlægges og ved en genfortælling skabes der gro bund for nye. Sammen med vandet og nye rammer for flere nye mødesteder skabes nye udfoldelsesmuligheder i byens rum. Der udpeges nogle underområder som bearbejdes og stedfæstes på en både interessant og udviklingsdygtig måde, hvorved områderne gives hver sin karakter, identitet og indgår i forskellige sammenhænge med omgivelserne. Eksempler herpå er centerområdet kaldes Troposfæren, hvor udformningen er rettet mod at byrummene på forskellig vis repræsenterer vejret med skiftende årstider. Himmelspejlet er et andet interessant område mellem Egedals Kirke, Egedal og Egedalsvej som er udlagt til vådområde. Vadestedet er interessant som udvekslingspunkt, hvor bevægelses flow mellem stationen og centerområdet krydser ådalen. Ådalen som helhed er forslagets store rekreative værdi. Juryen ser gerne en konkretisering af den eksisterende beplantning, som i dag har stor værdi, og hvordan den indgår i beplantningsstrategien og i de forslåede tiltag for vand og vandets cirkulationer. Det er juryens vurdering, at den landskabelige bearbejdning og forståelse af det eksisterende landskab er unik og stedsspecifik. Det er samlet set et forslag som juryen gerne ser videreudviklet i fase 2. JURYEN Kokkedal den 14. august

14 Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal

15

16 Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Hvordan udvikler man en hel bydel gennem klimatilpasning?

Hvordan udvikler man en hel bydel gennem klimatilpasning? Hvordan udvikler man en hel bydel gennem klimatilpasning? Indholdsfortegnelse Velkommen til Danmarks største klimatilpasningsprojekt 3 Baggrund for projektet 5 Vinderprojektet 8 Klimatilpasning + natur

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Udvalget for Miljø og Teknik Studietur 6.-7. juni 2013 Klimatilpasning i Roskilde, Brøndby og Fredensborg Kommuner Studieturens formål Igen i 2013 er Klima og Energi emner, der er langt oppe på dagsordenen.

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

GRATIS KONFERENCE I AARHUS D. 8. JANUAR 2014 VANDPLUS. - gentager succesen. Hvordan kan skybrud skabe bedre byrum?

GRATIS KONFERENCE I AARHUS D. 8. JANUAR 2014 VANDPLUS. - gentager succesen. Hvordan kan skybrud skabe bedre byrum? GRATIS KONFERENCE I AARHUS D. 8. JANUAR 2014 VANDPLUS - gentager succesen Hvordan kan skybrud skabe bedre byrum? 1 GRATIS KONFERENCE 8. JANUAR 2014 VANDPLUS-VÆRDIERNE VANDPLUS-VÆRDIERNE viser tankerne

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser Usserød Å Projektet Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser En ny vision for Usserød Å På et møde 22 marts 2011 vedtog borgmestrene fra Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg en ny Miljø og klimatilpasningsstrategi

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik 3 Opfordringer SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! Hvordan kan yngre tegnestuer få flere reelle opgaver? Hvordan

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres?

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Risikostyringskonference: Det skæve Danmark Danske Risikorådgivere

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Byens Hus i Kokkedal - det kreative samlingssted Workshop omkring placering

Byens Hus i Kokkedal - det kreative samlingssted Workshop omkring placering Workshop 1, Byens Hus side 1 af 7 Byens Hus i Kokkedal - det kreative samlingssted Workshop omkring placering Kokkedal Skole, 10 marts kl. 17.30-19.30 Indledning I december 2013 vedtog Byrådet i Fredensborg

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

DK-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 106-182181. Bekendtgørelse om projektkonkurrence

DK-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 106-182181. Bekendtgørelse om projektkonkurrence 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182181-2013:text:da:html DK-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 106-182181 Bekendtgørelse

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj.

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Sted: AAB afd. 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL Blå og grønne visionære klimabyer Innovativ klimatilpasning Blå

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

HVOR SKAL VANDET HEN?

HVOR SKAL VANDET HEN? HVOR SKAL VANDET HEN? HVOR GØR VI AF VANDET I BYRUMMET MARIE THING LANDSKABSARKITEKT PARTNER I THING OG WAINØ LANDSKABSARKITEKTER APS TEGNESTUEN PROJEKTERE ANLÆG MED REGNVANDSHÅNDTERING OG ER MED I PARTNESKABET

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere 2. Projektøkonomi 3. Helhedsplan

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

VANDPLUS / Inspiration FEM CASES TIL INSPIRATION

VANDPLUS / Inspiration FEM CASES TIL INSPIRATION FEM CASES TIL INSPIRATION 1 CASE 1 RABALDERPARKEN Skateanlæg og regnvandsbassin i ét Rabalderparken i Roskilde er et af de første anlæg i Danmark, som forener regnvandsopsamling med rekreative faciliteter

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogram Orangerie Januar 2015 INDHOLD INTRODUKTION s. 3 1. OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN s. 4 2. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING

Læs mere

Struer bymidte & havn

Struer bymidte & havn Struer bymidte & havn Forundersøgelse Sammenhæng Bymidte & Havn UDDRAG Forbindelsen mellem bymidte og havn skal styrkes Formålet med forundersøgelsen af sammenhængen bymidte og havn er at belyse, hvordan

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Det blå-grønne kulturstrøg i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Stephen Willacy E-mail: stw@aarhus.dk Telefon: 89402600/60157941

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud.

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. 2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden har givet Furesø Kommune tilladelse til undladelse af offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Baggrund et ønske om vandbesparelser 100% af Københavns vand hentes udefra Trækket på vandressourcen omkring

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere