Broen. Læs mere side 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broen. Læs mere side 16. www.danskformand.dk"

Transkript

1 December årgang 6 Broen Læs mere side 16 Læs desuden inde i bladet: 3 Lederen 6 Industriens Hus i total makeover 12 Graffittiens overmænd 22 Se næste års jubilarer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Indholdsfortegnelse: Side 3 Leder Side 4 Referat fra bestyrelsesmøde Side 6 Industriens Hus i total makeover Side 12 Graffittiens overmænd Side 16 Langelandsbroen renoveres for 130 mio. Side 20 Konsekvens giver respekt Side 22 Nyt fra Hovedkontoret Journalist Niels Henriksen Tema i næste nummer: Regnvand og spildevand afløbssystemer. Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 31. januar Næste nummer udkommer den 25. februar Layout & Sats Hesselberg Reklame Frederikshavnsvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition og tryk Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Fax Vinterklar? Bestil årstidens worksafe beklædning og sikkerhedsudstyr hos os! Ring til kundeservice på eller bestil direkte på Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 31. januar Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008 procurator.dk 2

3 Leder TEMA i næste blad: Fokus på håndtering af vand Fortvivlede boligejere, der vader i vand til knæene i deres egne kældre. Beboere der padler rundt på de oversvømmede villaveje. Vi har billederne fra de seneste års massive regnskyl på nethinden. Og vi har kun set begyndelsen, for FNs Klimapanel forudser, at temperaturen vil stige yderligere 1-4 grader over de næste 10 år med endnu mere vand til følge. Formandsbladet sætter i februarudgaven fokus på stigende problemer med at håndtere de store vandmængder og fortæller, hvordan forholdene kan løses. Årsmøderne står for døren. Mød op og gør din indfl ydelse gældende. Krisen kradser stadig Vi må konstatere, at krisen stadig kradser i lille Danmark. Der bliver afskediget formænd og andre ledere både på det private, samt det offentlige område. Det betyder derfor også, at vi har mange mindre sager i øjeblikket. Men vi forsøger at give den gode og solide service som vi er kendt for, til alle vores medlemmer der er berørt. Den 1. januar begynder Arbejdstilsynet at udføre det nye risikobaserede tilsyn. Det indebærer, at tilsynet målrettes mod de virksomheder, hvor problemerne forventes at være størst. Samtidig vil Arbejdstilsynet styrke dialogen med virksomhederne og vejlede om, hvordan sundhedsfremme kan Arbejdstilsynet vil efter nytår begynde på de risikobaserede tilsyn. øge både trivsel og produktivitet. Endvidere indføres en bagatelgrænse, så Arbejdstilsynet ikke skal give påbud om arbejdsmiljøproblemer, som er bagateller. Dermed bliver der for alvor taget hul på den nye strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til Vores kommunale kursus var en succes, der kan læses om kurset inde i bladet. Nu nærmer tiden sig for overenskomstforhandlingerne med Dansk Byggeri. Vi vil i begyndelsen af det nye år indlede forhandlingerne i vores udvalg, således vi kan få sammensat et oplæg. Men det bliver næppe den store pulje, der er til diskussion. I slutningen af januar vil alle aktive medlemmer modtage det nye statistikkort. Når det skal tilbagesendes, skal medlemmerne huske at påføre mailadresse, som efterfølgende vil blive kontolleret eller lagt ind i medlemssystemet. Medlemmerne opfordres til at møde op på årsmøderne i afdelingerne, og gør deres indflydelse gældende. Det er vigtigt, at medlemmerne bakker vores afdelinger op til årsmøderne. Der vil i år være mulighed for at stille spørgsmål om Tjenestemændenes Forsikring, som vil være til stede med deres lokale forsikringstillidsmænd. Der vil ligeledes kunne spørges ind til den nye efterlønsreform, hvis den er klar. Der vil endelig være mulighed for at stille spørgsmål til de nye regler for ratepension samt andre regler og normer i den nye pensionsverden. Til slut vil jeg gerne på foreningens vegne ønske alle vores medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Kim Bøje Madsen Landsformand 3

4 Beslutningsreferat Referat fra bestyrelsesmødet fredag den 25. november 2011 på Hovborg Kro 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. Regioner 04. FR 05. A-kassen 06. Budget og regnskab 07. Bladet 08. Hjemmesiden 09. Landsrådsmøde den 8. oktober 2011 på Pejsegården 10. Næste møder 11. Eventuelt Bjarne Andersen fra Bornholms Afdeling havde meldt afbud samt Lars Hansen fra Lolland-Falsters Afdeling DAGSORDEN Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet fra 9. september Herefter blev referatet godkendt. Faglige forhold Vi har nu holdt vores tredje landsrådsmøde. Landsformanden synes, at vi havde et godt møde, som blev afviklet med en god dialog i en fin tone. Kim takkede efter mødet dirigenterne for god styring af mødet. Bestyrelsen havde fremsat en vedtægtsændring, som ikke blev vedtaget, hvilket landsformanden personligt synes var godt nok. Tjenestemændenes Forsikring havde et indlæg, som blev godt modtaget, og tjenestemændene var efterfølgende godt tilfredse med at være med til landsrådsmødet. Tjenestemændenes Forsikring er også meget interesseret i at deltage ved årsmøderne med deres forsikringstillidsmænd, hvilket de også er inviteret til. Et medlem har netop fået nyt job ved et firma fra Fyn, der har med oprydningen efter oversvømmelserne i København at gøre. Vores medlem kontakter DFF for hjælp, da der konstateres en hel del uregelmæssigheder i firmaet, som er blevet bortvist af bygherren. Det viser sig senere, at vi har to medlemmer ansat i samme firma. Vores jurister arbejder videre med sagen. Et medlem, som vi tidligere har omtalt mange gange, har fået forhøjet sin mén grad fra 65 pct. til 85 pct. samt vansiring hævet fra 5 til 10 pct. Advokaten har derfor skrevet til Arbejdsskadestyrelsen for at få genoptaget sagen med henblik på en forhøjelse af erhvervstabserstatningen. En bortvisnings sag fra en kommune, hvor en formand først blev indkaldt til et oplysende møde, hvor han blev konfronteret med anklager om indtagelse af alkohol på arbejdspladsen. Medlemmet kontaktede DFF kort efter mødet og gav en orientering. Efterfølgende blev han indkaldt til en tjenestelig samtale, hvor tillidsmanden var med som bisidder. Vores jurist vil nu vurdere sagen. Vi afventer nu juristens tilbagemelding. Medlemmet har fået nyt job igen. Landsformanden orienterede om, at der stadig kommer en masse lønsager ind på kontoret, som han løbende behandler, hvorefter den respektive afdelingsformand får en orientering. Det kommunale kursus forløb godt. Vi havde to undervisere, og der var 23 medlemmer der deltog i kurset. Der var mange gode dialoger, og der blev fremsat ønsker, som landsformanden kan arbejde videre med. Overenskomsterne Overenskomsterne med Dansk Byggeri og DI er klar til opsigelse kort inde i det nye år. Landsformanden efterlyser derfor input til, hvad der skal på bordet til de næste forhandlinger. Vi har modtaget de statslige overenskomster. Vi mangler stadig en enkelt aftale med KL. Alle overenskomsterne bliver lagt på hjemmesiden, lige så snart vi modtager dem. Regioner Der skal vælges mange nye afdelingsformænd i afdelingerne på årsmøderne i Svend Erik fra Sønderjyllands afdeling orienterede om, at Region Syd barsler med en sammenlægning, men alle afdelinger havde ikke meldt tilbage endnu. Fyns Afdeling har konstateret, at muligheden for at finde nye til at overtage posterne ikke lige er til at se. 4

5 Beslutningsreferat Dirigenterne Lars Hansen og Bjarne Andersen fik ros for deres ledelse af landsrådsmødet. FR Der er møde i FR den 6. december hos DFF. A-kassen Vores arbejdsløshed er steget til 14 medlemmer, ca. 1,3 pct. Det er stadig rigtigt flot set i relation til mange andre organisationer. Budget og regnskab Budgettet for oktober måned 2011 blev gennemgået. Vi har en mindre afvigelse, men vi har til gengæld et plus på annoncering. Det betyder således, at vores budget ser ud til at holde i Driftsforhold Bladet Den ny trykker til bladet kom fint fra start, efter nogle små justeringer. Vi har vedtaget at lade blad nr. 1 i 2012 have et tema omkring regnvand og afløbssystemer. Vi har tillige lavet en aftale med Result.dk om at tilbyde web-tv sammen med annoncering i bladet. Hjemmesiden kører fint. Vi har Lars til at lægge ind og rette på tingene på hjemmesiden. Kim opfordrede alle til stadig at være opmærksom, så vi eliminerer flest mulige fejl på hjemmesiden. Kommende møder og kurser Kursus med Dansk Byggeri, er stadig ikke fastsat endnu. Kim har haft kontakt til Dansk Byggeri, men vi har desværre endnu ikke etableret et kursusforløb som aftalt i overenskomsten. Landsrådsmøde den 6. oktober 2012 Kim har talt med Karsten Rasmussen. De har aftalt, at vi skal have et møde inden jul således, at vi kan få lavet en køreplan for foråret. Næste møder Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. januar Møde med alle afdelingsformænd lørdag den 12. maj 2012 Eventuelt Kim fremlagde en ny elektronisk P- skrive samt andre forslag og priser til nye gaveartikler. REF: Winnie Hansen 5

6 De kraftige stålkonstruktioner skal bære en stærkt skrånende glasfacade ind mod Tivoli. Industriens Hus i total makeover Den kendte røde bygning på hjørnet af H. C. Andersens Boulevard og Vesterbrogade i København er væk. Industriens Hus med de mange lysende firmalogoer og restauranten Copenhagen Corner eksisterer bare ikke mere. Eller på en måde gør den. Bygningen ligner bare ikke sig selv, og i virkeligheden er det ikke ret meget af det oprindelige hus fra 1979 tilbage. Kun de bærende betonkonstruktioner, som endda er blevet væsentligt forstærket for at kunne bære de to ekstra etager, der er lagt oven på. 6 Industriens Hus domicil for DI gennemgår i sandhed en total makeover, der vil noget. Huset er strippet for alt. De 600 medarbejdere får en fuldstændig ny arbejdsplads, når huset efter planen indvies i sommeren 2013, og Københavns absolutte centrum omkring Rådhuspladsen får et helt nyt udseende, når det markante hus med de specielle dobbelte glasfacader står færdigt. E. Pihl & Søn A.S. E. Pihl & Søn A.S. er totalentreprenør på projektet, der er tegnet af arkitektfirmaet Transform med Rambøll som rådgivende ingeniør. Arbejdet gik i gang i september 2010 og er nu så langt, at de fleste betonopgaver for længst er afsluttet, således at kun detaljer er tilbage. Derfor har betonformand hos E. Pihl & Søn, Bjarne Johansen, da også bare et par håndfulde medarbejdere tilbage på projektet. - Med projektet udvides Industriens

7 Hus fra de oprindelige kvm til omkring kvm. Beliggenheden er stort set den samme, men facaden ud mod H. C. Andersens Boulevard rykket ud til kørebanen, og ind mod Tivoli opføres en helt ny fløj, der trappes ned i højden mod Pantomimeteatret, forklarer Bjarne Johansen, der har været betonformand hos E. Pihl & Søn igennem de seneste 30 år og har været med til opførelsen af bl.a. Skuespilhuset til Det Kgl. Teater, Elefanthuset i Københavns Zoo, Ishøj Kunstmuseum samt en endeløs række af broer. De eksisterende bygninger forøges i højden med to ekstra etager mod Rådhuspladsen og tre mod Vesterbrogade, og imellem de parallelle bygninger etableres et seks etagers højt atrium, overdækket med et kraftigt skrånende glaskonstruktion. Gangbroer vil forbinde de to bygninger. Den nye fløj mod Tivoli får store terrasser i forskudte plan. RAFFINADERIET.DK Industriens Hus i total makeover Bjarne Johansen er betonformand hos E. Pihl & Søn og havde på et tidspunkt 100 mand i arbejde på byggepladsen. Glas I det hele taget er glas et væsentligt bygningselement i husets makeover. Facaderne er af dobbelt glas. Den yderste facade består af kvadratisk harlekinmønstret glas, som er rammet ind af hvide stålkonstruktioner, der forsynes med LED-armaturer. Nogle af glasfelterne skal efterfølgende benyttes til reklamer. De meget store glaspartier betyder, at der er udsigt til byen praktisk talt fra alle rum. Kantinen på 7. sal vender således ud mod Rådhuspladsen, mens der fra de udendørs terrasser er frit udsyn til forlystelserne i Tivoli ved siden af. Mod Vesterbrogade kan medarbejderne følge med i den travle dagligdag på Axeltorv. Udfordrende - Renoveringen af Industriens Hus har på alle måder været en utroligt spændende og udfordrende opgave. Placeringen så centralt midt i København 7

8 Industriens Hus i total makeover Fra kantinen på 7. sal i det ny Industriens Hus bliver der direkte kig til den travle Rådhuspladsen. har naturligvis givet os nogle logistiske udfordringer, når endeløse rækker af betonbiler skulle køre til og fra byggepladsen med indkørsel på Vesterbrogade. Vi har haft bemanding ved porten hele tiden til at dirigere biler, cyklister og fodgængere, så arbejdet kunne foregå gnidningsfrit, fortæller Bjarne Johansen, der roser den fantastiske planlægning fra kontoret hos E. Pihl & Søn. - Når bygningen suppleres med yderligere tre etager, stiller det store krav til fundamentet. Derfor er alle bærende konstruktioner, inklusiv de mange søjler i huset, blevet forstærket med tykkere betonlag. Samtidig er der sket en del brandsikring også i form af mere beton, så betonarbejdet har været ganske omfattende. På grund af de eksisterende konstruktioner har vi været begrænset i vores arbejdsmetode. Derfor har vi støbt insitu med lavabeton, som vi selv har pumpet op fra bunden mod dækket ovenover. Det er en lidt speciel måde at arbejde på, og det kræver ekstra stærke og tætte støbeforme, men jeg Fakta om Industriens Hus Industriens Hus er i virkeligheden bygget oven på en del af den gamle voldgrav. Arkitekt Vilhelm Klein havde tegnet den bygning, som Industriforeningen fra 1880 benyttede som domicil. Industriforeningen blev i 1910 til Industrirådet, og med Industrirådet som ejere blev den gamle og efterhånden fuldstændigt utidssvarende bygning revet ned i I 1979 vendte medarbejderne tilbage til en helt ny bygning tegnet af arkitekt Erik Møller. DI har fået flere medlemmer og dermed behov for flere mødelokaler. Pladsproblemerne og en løbende debat om en forskønnelse af det centrale København blev den katalysator, der skulle til for en fuldstændig renovering og udvidelse af det kendte Industriens Hus, der nu imødekommer krav om flere mødelokaler, kontorpladser, miljøvenlighed og æstetik. Mens byggeriet står på, at medarbejderne i Industriens Hus igen rykket til andre lokationer. Nogle har flyttet deres skrivebord til Ørestaden, andre til Østrebro. 8

9 Industriens Hus i total makeover Rådhusklokkerne er nærmeste nabo. 9

10 Industriens Hus i total makeover synes, at vi har fået et rigtigt fint resultat, understreger Bjarne Johansen, der på et tidspunkt havde 100 mand i arbejde på byggepladsen. Heraf op mod 60 specialuddannede, islandske forskallingstømrere fra Pihls islandske datterselskab. indrettes der en stor Irma dagligvarebutik i den ene af kælderetagerne. Hertil bliver der adgang inde i bygningen via rulletrapper og elevator og med forbindelse til parkerings kælderen. Den kendte, offentlige parkeringskælder bevares. Butikker Inde i det område, der nu er blevet til en atriumgård var opstillet to store byggekraner, som lige akkurat kunne bakses ind på den snævre plads. Kranerne har løftet og placeret de mange betonelementer, der er brugt til byggeriet. I den gamle udgave af Industriens Hus var en række forretninger ud mod Vesterbrogade. Planen er, at der igen skal indrettes butikker, hvoraf nogle bliver i to etager. Desuden Der er ikke megen albueplads mellem de nye glasfacader og den travle Vesterbrogade. Glassene skal monteres i profiler. Her er specialuddannede montører ved at klargøre profilerne. De hvide stålrammer, der omgiver de harlekinmønstrede facader danner et savtakket mønster øverst oppe. Læg mærke til sikkerhedslinen, som er fastspændt til montøren. Vi bakker op om Dansk Formands Forening RH PUMPER ENGINEERING 10

11 Industriens Hus i total makeover Vi løser alle pumpeopgaver Lej en pumpeløsning. Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst. Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje Dansk Overpumpning Aps Tlf Industriens Hus får en fl ot og meget anderledes facade ud mod H. C. Andersens Boulevard og Rådhuspladsen. Terrasser i forskudte planer med indbyrdes forbindelse vil give medarbejdere og gæster en enestående udsigt til forlystelserne i Tivoli. RH PUMPER ENGINEERING Kvalitetspumper fra Pumpex og Pioneer. Slanger, koblinger og styringer m.m. Salg, service og reparation. Tlf PUMPEX 11

12 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 08:03:00 MEZ Grafittimalernes overmænd Micha Holmar Ågesen (tv), konsulent Peter Norre fra KemiService og Stig Jensen, der er manden med hedvandsrenseren. Grafittimalernes overmænd Spraymalernes mestre kan bare komme an. I Køge Kommune har de efterhånden fået så meget styr på, hvordan de fjerner grisemiklernes krimskrams, at de nu med succes tilbyder deres hjælp til andre kommuner, offentlige institutioner, kirker, skoler, boligselskaber og virksomheder som eksempelvis Banedanmark, der har haft besøg af autonome van gogh er. - I Entreprenør Teknik Køge elsker 12 vi grafitti. Vi har oparbejdet den nødvendige viden og erfaring, der skal til for at løse opgaven med at fjerne grafitti og efterfølgende sikre, at nye malerier bliver lette at fjerne, smiler driftsassistent Micha Holmar Ågesen. Hedvand og kemi - At fjerne grafitti er langt mere kompliceret end en børste, en masse knofedt og en højtryksrenser. Vi har i tæt samarbejde med konsulent Peter Norre fra KemiService i Vejle udviklet metoder, hvor vi helt sikkert får fjernet alle malerierne så skånsomt som muligt. Vores vigtigste arbejdsredskaber er en hedvandsrenser og en speciel kemi, der benyttes i de forskellige situationer. En gammel, bevaringsværdig bygning med et vanskeligt tilgængeligt pudslag skal behandles helt anderledes skånsomt end en ny murstensbygning, der kan klare en langt grovere behandling. Hedvandsrenseren kan arbejde med helt op til 260 bars tryk og 100 grader varmt vand. Vi klarer op til fem kvm i timen, og vi har endnu ikke været ude for grafitti, som vi ikke kan fjerne, påpeger Micha Holmar Ågesen. Parløb Kompetencer hos Entreprenør Teknik Køge er simpelt hen vokset frem af nødvendighed. Kommunens bygninger var som de fleste andre steder befængt med grim grafitti. Interessen for at fjerne klatterne så effektivt som mu-

13 ligt blev vakt, og siden har samarbejdet med KemiService udviklet sig til noget nær et parløb, hvor begge parter gør fælles erfaringer, som har stor værdi i det fremadrettede udviklingsarbejde. - Rygtet har bredt sig, således at vi i dag efter fem års arbejde løser masser af opgaver indenfor en radius af cirka 40 km. Det vil sige, at vi kommer i Stevns, Roskilde, Storkøbenhavn og naturligvis Køge. Vi samarbejder med forsikringsselskaber og sørger for dokumentation overfor både politi og forsikringsselskab, siger Micha Holmar Ågesen. Coating Når grafittien er effektivt fjernet, tilbyder vi at prime og coate overfladen, således at grafittien bliver meget lettere at fjerne næste gang. Hos KemiService køber vi en coating, der kan tåle op til 3500 gange vask, før den skal fornyes. - Alle vores produkter er vandbaserede og derfor ekstremt miljøvenlige. Vandet, som vi bruger til at fjerne grafitti med, er da også så rent, at det umiddelbart kan ledes i den offentlige kloak, supplerer Peter Norre, der tilføjer, at KemiService til stadig udvikler på midler, som grafittimalingen simpelt hen ikke kan hæfte på. Ærlig samarbejdspartner - Vi opsøger egentlig ikke opgaver med at fjerne grafitti, og i kraft af vort kommunale ejerskab, er der også helt klare grænser for, hvem vi må løse opgaver for, men Grafittimalernes overmænd vores kendskabet til vores ekspertise har bredt sig. Foruden vores dygtighed er vi også kendt som en ærlig samarbejdspartner med godt humør og stor fleksibilitet. Vi har således døgnservice og klar, næsten før malingen er tør. Derfor er vi også stolte over, at vi har et godt samarbejde med mange faste kunder, der altid henvender sig til os, hvis de har fået kunstværk, de ikke har bedt om, siger Micha Holmar Ågesen. Hedvandsrenseren er et effektivt våben mod malerklatterne. Efter en god times tid er der ikke mange spor efter van Gogh. Grafittien får en gang kemikalier med en børste og efterfølgende er det let at slippe af med malingen. 13

14 Niels Thorsund, Projektleder Jorton: PERI Supervisor på byggepladsen vejleder i opstilling af formelementerne. Valget af PERI som hovedleverandør af forskallings materiel skyldes, at man fra opførelsen af Elefanthuset samt Flodhestehuset i Zoo vidste, at PERI er i stand til at løfte opgaver med projektering og leverancer af avanceret forskallingsudstyr til komplicerede geometriske udformninger af betonbyggerier med meget høje æstetiske krav. En spændende ting er, at der på nogle forme monteres akryl plader som støbehud for at give den færdige betonoverflade en illusion af isbjerge. Til opgaven anvendes bl.a. færdigbyggede PERI Vario Forme, opbygget efter 3 D modellering.

15 Den Arktiske Ring Jorton er for tiden i fuld gang med byggeriet af Den Arktiske Ring i Københavns Zoo, som blandt andet indeholder nye faciliteter til havens isbjørne. Arkitektfirmaet dalllindhartsen har tegnet projektet og der er stillet høje krav til de synlige betonoverflader som skal fremstå med et særligt aftryk fra konushuller og finér. Derfor var det også påkrævet at de bydende entreprenører skulle fremvise en prøvestøbning som, sammen med det afgivne tilbud, dannede grundlag for bygherrens endelige valg af entreprenør. Jorton har valgt PERI til levering af forskalling og understøtning. PERI har en mangeårig erfaring med fremstilling af forskalling til opgaver, hvor der stilles de højeste krav til den færdige overflade. Således har PERI fremstillet og leveret forskalling til projekter som Mercedes Benz museum i Stuttgart, Maxxi museum i Rom samt de nye olympiske svømmefaciliteter, London Aquatics i London. Forskalling til alle synlige vægge med krumning leveres som færdige, op til 10 meter høje, formelementer direkte på byggepladsen fra PERI s montageværksteder i Weissenhorn, Hamborg og Berlin. Forskalling til alle synlige og rette vægge fremstilles på pladsen. Rygraden i forskallingen er i begge tilfælde det stærke og præcise Vario system. Jorton har hele tiden været i tæt dialog med PERI således planlægningsfasen kunne minimeres og det blev hurtigt klart at de 10 meter høje vægge skulle støbes uden vandrette støbeskel for at opnå et perfekt resultat. Endvidere er der anvendt TRIO til ikke synlige vægoverflader samt Multiflex til dækflader. Som understøtning til formelementer samt som armerings- og arbejdsstilladser anvendes det fleksible PERI UP stilladssystem. Betonentreprisen forventes færdig i starten af Formelementer kranes nemt på plads som ved normal betonelementmontage og store vinduesåbninger løses ved understøtning af mindre elementer med PERI UP stillads. Forskalling Understøtning Stillads DK PERI

16 Langelandsbroen er 774 meter og forbinder Langeland med Siø. Broprojekt til 130 mio. kr. Med en anlægspris på 130 mio. kr. er renovering af broen mellem Langeland og Siø Vejdirektoratets i øjeblikket største renoveringsprojekt. Arbejdet blev påbegyndt i 2008 og først i løbet af 2013 forlader de sidste af Arkils medarbejdere den fantastisk smukke udsigt uden tvivl til glæde for tusindvis af bilister, der til den tid har måttet nøjes med ét farbart spor i flere år. - Så har vi renoveret brokasserne, udskiftet de rustne stållejer, skiftet fuger ud i kørebanen og på fortovene, påstøbt nyt beton på kantbjælkerne og generet trafikken så lidt som overhovedet muligt, smiler betonformand Jens G. Madsen hos Arkil Bro & Beton, der har været fast ankermand på broen siden projektets begyndelse. Betonformanden bor egentlig i nærheden af Aalborg men tager turen fra broen mellem Langeland og Siø til Nordjylland hver torsdag aften, og tilbage igen om søndagen. 16

17 Broprojekt til 130 mio. kr. En del af arbejdet foregår fra hængestilladser. På billedet ses tydeligt, at brokasserne er blevet renoveret med et lag beton yderst. Bondegårdsferie - Jeg har praktisk talt ikke været hjemme i 30 år, og vi lever fint med den måde at arbejde på, forsikrer formanden, der formentlig har været på en af verdens længste bondegårdsferier. Han bor nemlig til leje på en bondegård ganske tæt ved Langelandsbroen, og her er han efterhånden blevet en fast del af familien. Langelandsbroen er bygget i perioden mellem 1960 og 1962, hvor den blev officielt indviet. Broen er en såkaldt bue/bjælkebro og er 774 meter lang med en bredde på 12,7 meter og en gennemsnitshøjde på 26 meter. Flere omgange - Arbejdet har været udbudt i flere omgange, hvor Arkil Bro & Beton har været så heldig at vinde de forskellige udbud. Det er naturligvis en stor fordel for bygherren, som er staten og dermed Vejdirektoratet, fordi bygherren derved indgår i et langvarigt samarbejde med en partner, der kender projektet ud og ind i forvejen og en stor fordel for os, fordi vi lettere kan disponere og ved, hvad vi har af opgaver i en længere årrække, påpeger Jens G. Madsen, der deler de daglige ledelsesopgaver på broen med formandskollega Frank Kvivesen. BLIVER PENSION MERE FORSTÅELIG, BARE FORDI VI BRUGER EN ROCKSTJERNE? Nej. Det kræver, at du møder os og får en kvalificeret anbefaling. 17

18 Broprojekt til over 130 mio. kr. Hvert døgn kører fl ere end 7000 biler over Langelandsbroen. Jens G. Madsen er betonformand hos Arkil Bro & Beton og har sin daglige gang på Langelandsbroen. Broens gennemsnitlige højde er 26 meter over havoverfl aden. Arkil Bro & Beton beskæftiger godt en snes timelønnede medarbejdere på broen. Arkil Bro & Beton beskæftiger 24 timelønnede på broen plus en ingeniør. Hertil kommer 16 medarbejdere fra underentreprenører. Fire entrepriser 18 Projektet er delt op i fire entrepriser: Udskiftning af lejeplinte og piletoppe. Her er projektperioden fra 2008 til Renovering af pileskafter og sokler fra Betonreparationer hvor noget af den gamle beton er spulet væk og katodisk beskyttelse i kassedragerne fra 2010 til Og partiel omisolering og udskiftning af dilationsfuger ligeledes fra 2010 til På broen arbejder Jens G. Madsen dels sammen med lokale Arkil-medarbejdere og dels med medarbejdere, som har været med ham på adskillige projekter igennem årene. Det skaber et godt hold, hvor medarbejderne ved præcist, hvordan formanden gerne vil have opgaverne løst. Godt samarbejde - Desuden har vi et fantastisk godt samarbejde med de tilsynsmedarbejdere, som det rådgivende ingeniørfirma CO- WI har sat på opgaven. Vi har en gensidig tillid til hinanden, så vi hele tiden kan snakke løsninger fremfor økonomi, og det giver os stor faglig stolthed, siger Jens G. Madsen. Langelandsbroen og dermed forbindelse til Fyn er en rigtig trafikeret strækning med flere end 7000 biler i døgnet. Med kun ét spor farbart siger det sig selv, at tålmodigheden hos de faste kunder på broen er sat på prøve, selv om Jens G. Madsen og hans medarbejdere naturligvis forsøger at genere så lidt som muligt. Som det eneste sted i Danmark er også opsat trafiklys, som kan reguleres af politi og Falck, lige som politiet stort set hver 14. dag holder fartkontrol for at få de mest fartglade til at lette trykket på speederen.

19 Peter Johnsen var ny underviser på kommunalkursus, hvor hans udgangspunkt var, hvorfor den svære samtale er så svær, og hvordan den alligevel kan blive en positiv oplevelse for begge parter. Konsekvens giver respekt Hvordan opretholder man et positivt og fremadrettet fokus, når den samtale, som lederen skal tage med en medarbejder, handler om så følsomme emner som en fyring, sygdom, fravær eller dårlig performance? Og hvorfor er det egentlig, at vanskelige samtaler er så vanskelige? Peter Johnsen er ny underviser på Dansk Formands Forenings kommunalkursus, og på årets kursus på Hotel Svendborg gav han en række gode eksempler på vanskelige samtaler, som han selv har afviklet i de godt 35 år, han havde været leder i TDC, hvor han i HR-afdelingen ofte var den, der skulle påtage sig de svære samtaler bl.a. i forbindelse med større fyringsrunder. Positiv oplevelse Peter Johnsen fortalte om mange af sine egne oplevelser, og hvordan han lærte at tage de svære samtaler på en professio- 19

20 Konsekvens giver respekt nel måde, så de i den sidste ende blev en positiv oplevelse både for medarbejderen og for ham selv. Mange ledere synes nemlig, at den svære samtale er med til at øge stressniveauet, og de synes tit, at de mangler redskaber til afvikling af samtalerne, uden at de bliver negativt berørt af dem. Peter Johnsens erfaring er desuden, at konsekvens uanset hvor ubehagelig den måtte være giver respekt på den anden side af bordet. Som instruktør involverede Peter Johnsen hurtigt deltagerne, udfordrede dem og fik hevet situationer fra deres egen hverdag ud i lyset. Den aktive sparring førte også til, at i hvert fald nogle kursister fik opgaver med hjem, hvor de skal gennemføre nogle af de gode idéer, som kom frem på kurset. Med som instruktør på kurset var også igen certificeret coach med speciale i persontypeværktøjet enneagrammet, Michael Groser. Enneagrammet beskriver ni persontyper, og hvordan og hvorfor de opfører sig, som de gør. Michael Grosers udgangspunkt var i år at lære kursisterne at træffe de rigtige beslutninger hver gang. Med afsæt i at vi som mennesker ofte stoler på vores primære intelligenscenter det vil sige at vi tager beslutninger baseret på mentale fakta, følelsesmæssige antagelser eller intuitive fornemmelser, mavefornemmelser gav Michael Groser kursisterne værktøjer til at aktivere alle tre centre, således at de bliver i stand til at træffe de gode beslutninger hver gang. Enneagrammet Landsformand Kim Bøje Madsen deltog som sædvanligt i kurset på Hotel Svendborg med sine indlæg. Dansk Formands Forenings kommunalkursus var igen i år særdeles populært. Mange nye ansigter blandede sig med de kendte. Kursisterne lyttede opmærksomt til instruktørerne Peter Johnsen og Michael Groser. Michael Groser talte om instinkter og gav kursister værktøjer til at træffe den rigtige beslutning hver gang. Hotel Svendborg dannede igen i år rammen om et velbesøgt kommunalkursus. 20

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007)

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Page 1 of 5 Indhold: Denne liste er dannet af Mix A Mix B Mix C Mix D Mix E Mix M Mix A

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 3. november 2016, kl. 16.45 på Restaurant Skovbakken Bestyrelsen håber at se dig til temamøde, medlemstræf og generalforsamling. Torsdag den 3. november

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Viborg FOA Viborg d.17/10-2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 27/10 kl. 16.30 Grønnegade 13, lokale 7, 1.sal Tilstede: Michael, John, Verner,

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Vandværker i Nordfyns Kommune (ajourført 24 09 2014)

Vandværker i Nordfyns Kommune (ajourført 24 09 2014) er i Nordfyns Kommune (ajourført 24 09 2014) Formand Kasserer Andre kontaktpersoner Bogense Forsyningsselskab Tyrekrogværket Harritslevvej 1 www.bogenseforsyningsselskab.dk Ejlby-Lunde Ejlby Lundevej 16

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost

Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Mødedato og tid: Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost Mødested: Munkebjerg

Læs mere

FORORD. Aktivitetskalenderen bliver kun udsendt i ganske få eksemplarer men, den kan printes fra vores hjemmeside www.dgi/storstroemmen/krocket

FORORD. Aktivitetskalenderen bliver kun udsendt i ganske få eksemplarer men, den kan printes fra vores hjemmeside www.dgi/storstroemmen/krocket FORORD Så er vi klar med kursusfolder/aktivitetskalender 2014, det giver dig mulighed for at planlægge hvad du vil deltage i af kurser og stævner i løbet af året. Aktivitetskalenderen bliver kun udsendt

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere