Broen. Læs mere side 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broen. Læs mere side 16. www.danskformand.dk"

Transkript

1 December årgang 6 Broen Læs mere side 16 Læs desuden inde i bladet: 3 Lederen 6 Industriens Hus i total makeover 12 Graffittiens overmænd 22 Se næste års jubilarer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Indholdsfortegnelse: Side 3 Leder Side 4 Referat fra bestyrelsesmøde Side 6 Industriens Hus i total makeover Side 12 Graffittiens overmænd Side 16 Langelandsbroen renoveres for 130 mio. Side 20 Konsekvens giver respekt Side 22 Nyt fra Hovedkontoret Journalist Niels Henriksen Tema i næste nummer: Regnvand og spildevand afløbssystemer. Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 31. januar Næste nummer udkommer den 25. februar Layout & Sats Hesselberg Reklame Frederikshavnsvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition og tryk Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Fax Vinterklar? Bestil årstidens worksafe beklædning og sikkerhedsudstyr hos os! Ring til kundeservice på eller bestil direkte på Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 31. januar Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008 procurator.dk 2

3 Leder TEMA i næste blad: Fokus på håndtering af vand Fortvivlede boligejere, der vader i vand til knæene i deres egne kældre. Beboere der padler rundt på de oversvømmede villaveje. Vi har billederne fra de seneste års massive regnskyl på nethinden. Og vi har kun set begyndelsen, for FNs Klimapanel forudser, at temperaturen vil stige yderligere 1-4 grader over de næste 10 år med endnu mere vand til følge. Formandsbladet sætter i februarudgaven fokus på stigende problemer med at håndtere de store vandmængder og fortæller, hvordan forholdene kan løses. Årsmøderne står for døren. Mød op og gør din indfl ydelse gældende. Krisen kradser stadig Vi må konstatere, at krisen stadig kradser i lille Danmark. Der bliver afskediget formænd og andre ledere både på det private, samt det offentlige område. Det betyder derfor også, at vi har mange mindre sager i øjeblikket. Men vi forsøger at give den gode og solide service som vi er kendt for, til alle vores medlemmer der er berørt. Den 1. januar begynder Arbejdstilsynet at udføre det nye risikobaserede tilsyn. Det indebærer, at tilsynet målrettes mod de virksomheder, hvor problemerne forventes at være størst. Samtidig vil Arbejdstilsynet styrke dialogen med virksomhederne og vejlede om, hvordan sundhedsfremme kan Arbejdstilsynet vil efter nytår begynde på de risikobaserede tilsyn. øge både trivsel og produktivitet. Endvidere indføres en bagatelgrænse, så Arbejdstilsynet ikke skal give påbud om arbejdsmiljøproblemer, som er bagateller. Dermed bliver der for alvor taget hul på den nye strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til Vores kommunale kursus var en succes, der kan læses om kurset inde i bladet. Nu nærmer tiden sig for overenskomstforhandlingerne med Dansk Byggeri. Vi vil i begyndelsen af det nye år indlede forhandlingerne i vores udvalg, således vi kan få sammensat et oplæg. Men det bliver næppe den store pulje, der er til diskussion. I slutningen af januar vil alle aktive medlemmer modtage det nye statistikkort. Når det skal tilbagesendes, skal medlemmerne huske at påføre mailadresse, som efterfølgende vil blive kontolleret eller lagt ind i medlemssystemet. Medlemmerne opfordres til at møde op på årsmøderne i afdelingerne, og gør deres indflydelse gældende. Det er vigtigt, at medlemmerne bakker vores afdelinger op til årsmøderne. Der vil i år være mulighed for at stille spørgsmål om Tjenestemændenes Forsikring, som vil være til stede med deres lokale forsikringstillidsmænd. Der vil ligeledes kunne spørges ind til den nye efterlønsreform, hvis den er klar. Der vil endelig være mulighed for at stille spørgsmål til de nye regler for ratepension samt andre regler og normer i den nye pensionsverden. Til slut vil jeg gerne på foreningens vegne ønske alle vores medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Kim Bøje Madsen Landsformand 3

4 Beslutningsreferat Referat fra bestyrelsesmødet fredag den 25. november 2011 på Hovborg Kro 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. Regioner 04. FR 05. A-kassen 06. Budget og regnskab 07. Bladet 08. Hjemmesiden 09. Landsrådsmøde den 8. oktober 2011 på Pejsegården 10. Næste møder 11. Eventuelt Bjarne Andersen fra Bornholms Afdeling havde meldt afbud samt Lars Hansen fra Lolland-Falsters Afdeling DAGSORDEN Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet fra 9. september Herefter blev referatet godkendt. Faglige forhold Vi har nu holdt vores tredje landsrådsmøde. Landsformanden synes, at vi havde et godt møde, som blev afviklet med en god dialog i en fin tone. Kim takkede efter mødet dirigenterne for god styring af mødet. Bestyrelsen havde fremsat en vedtægtsændring, som ikke blev vedtaget, hvilket landsformanden personligt synes var godt nok. Tjenestemændenes Forsikring havde et indlæg, som blev godt modtaget, og tjenestemændene var efterfølgende godt tilfredse med at være med til landsrådsmødet. Tjenestemændenes Forsikring er også meget interesseret i at deltage ved årsmøderne med deres forsikringstillidsmænd, hvilket de også er inviteret til. Et medlem har netop fået nyt job ved et firma fra Fyn, der har med oprydningen efter oversvømmelserne i København at gøre. Vores medlem kontakter DFF for hjælp, da der konstateres en hel del uregelmæssigheder i firmaet, som er blevet bortvist af bygherren. Det viser sig senere, at vi har to medlemmer ansat i samme firma. Vores jurister arbejder videre med sagen. Et medlem, som vi tidligere har omtalt mange gange, har fået forhøjet sin mén grad fra 65 pct. til 85 pct. samt vansiring hævet fra 5 til 10 pct. Advokaten har derfor skrevet til Arbejdsskadestyrelsen for at få genoptaget sagen med henblik på en forhøjelse af erhvervstabserstatningen. En bortvisnings sag fra en kommune, hvor en formand først blev indkaldt til et oplysende møde, hvor han blev konfronteret med anklager om indtagelse af alkohol på arbejdspladsen. Medlemmet kontaktede DFF kort efter mødet og gav en orientering. Efterfølgende blev han indkaldt til en tjenestelig samtale, hvor tillidsmanden var med som bisidder. Vores jurist vil nu vurdere sagen. Vi afventer nu juristens tilbagemelding. Medlemmet har fået nyt job igen. Landsformanden orienterede om, at der stadig kommer en masse lønsager ind på kontoret, som han løbende behandler, hvorefter den respektive afdelingsformand får en orientering. Det kommunale kursus forløb godt. Vi havde to undervisere, og der var 23 medlemmer der deltog i kurset. Der var mange gode dialoger, og der blev fremsat ønsker, som landsformanden kan arbejde videre med. Overenskomsterne Overenskomsterne med Dansk Byggeri og DI er klar til opsigelse kort inde i det nye år. Landsformanden efterlyser derfor input til, hvad der skal på bordet til de næste forhandlinger. Vi har modtaget de statslige overenskomster. Vi mangler stadig en enkelt aftale med KL. Alle overenskomsterne bliver lagt på hjemmesiden, lige så snart vi modtager dem. Regioner Der skal vælges mange nye afdelingsformænd i afdelingerne på årsmøderne i Svend Erik fra Sønderjyllands afdeling orienterede om, at Region Syd barsler med en sammenlægning, men alle afdelinger havde ikke meldt tilbage endnu. Fyns Afdeling har konstateret, at muligheden for at finde nye til at overtage posterne ikke lige er til at se. 4

5 Beslutningsreferat Dirigenterne Lars Hansen og Bjarne Andersen fik ros for deres ledelse af landsrådsmødet. FR Der er møde i FR den 6. december hos DFF. A-kassen Vores arbejdsløshed er steget til 14 medlemmer, ca. 1,3 pct. Det er stadig rigtigt flot set i relation til mange andre organisationer. Budget og regnskab Budgettet for oktober måned 2011 blev gennemgået. Vi har en mindre afvigelse, men vi har til gengæld et plus på annoncering. Det betyder således, at vores budget ser ud til at holde i Driftsforhold Bladet Den ny trykker til bladet kom fint fra start, efter nogle små justeringer. Vi har vedtaget at lade blad nr. 1 i 2012 have et tema omkring regnvand og afløbssystemer. Vi har tillige lavet en aftale med Result.dk om at tilbyde web-tv sammen med annoncering i bladet. Hjemmesiden kører fint. Vi har Lars til at lægge ind og rette på tingene på hjemmesiden. Kim opfordrede alle til stadig at være opmærksom, så vi eliminerer flest mulige fejl på hjemmesiden. Kommende møder og kurser Kursus med Dansk Byggeri, er stadig ikke fastsat endnu. Kim har haft kontakt til Dansk Byggeri, men vi har desværre endnu ikke etableret et kursusforløb som aftalt i overenskomsten. Landsrådsmøde den 6. oktober 2012 Kim har talt med Karsten Rasmussen. De har aftalt, at vi skal have et møde inden jul således, at vi kan få lavet en køreplan for foråret. Næste møder Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. januar Møde med alle afdelingsformænd lørdag den 12. maj 2012 Eventuelt Kim fremlagde en ny elektronisk P- skrive samt andre forslag og priser til nye gaveartikler. REF: Winnie Hansen 5

6 De kraftige stålkonstruktioner skal bære en stærkt skrånende glasfacade ind mod Tivoli. Industriens Hus i total makeover Den kendte røde bygning på hjørnet af H. C. Andersens Boulevard og Vesterbrogade i København er væk. Industriens Hus med de mange lysende firmalogoer og restauranten Copenhagen Corner eksisterer bare ikke mere. Eller på en måde gør den. Bygningen ligner bare ikke sig selv, og i virkeligheden er det ikke ret meget af det oprindelige hus fra 1979 tilbage. Kun de bærende betonkonstruktioner, som endda er blevet væsentligt forstærket for at kunne bære de to ekstra etager, der er lagt oven på. 6 Industriens Hus domicil for DI gennemgår i sandhed en total makeover, der vil noget. Huset er strippet for alt. De 600 medarbejdere får en fuldstændig ny arbejdsplads, når huset efter planen indvies i sommeren 2013, og Københavns absolutte centrum omkring Rådhuspladsen får et helt nyt udseende, når det markante hus med de specielle dobbelte glasfacader står færdigt. E. Pihl & Søn A.S. E. Pihl & Søn A.S. er totalentreprenør på projektet, der er tegnet af arkitektfirmaet Transform med Rambøll som rådgivende ingeniør. Arbejdet gik i gang i september 2010 og er nu så langt, at de fleste betonopgaver for længst er afsluttet, således at kun detaljer er tilbage. Derfor har betonformand hos E. Pihl & Søn, Bjarne Johansen, da også bare et par håndfulde medarbejdere tilbage på projektet. - Med projektet udvides Industriens

7 Hus fra de oprindelige kvm til omkring kvm. Beliggenheden er stort set den samme, men facaden ud mod H. C. Andersens Boulevard rykket ud til kørebanen, og ind mod Tivoli opføres en helt ny fløj, der trappes ned i højden mod Pantomimeteatret, forklarer Bjarne Johansen, der har været betonformand hos E. Pihl & Søn igennem de seneste 30 år og har været med til opførelsen af bl.a. Skuespilhuset til Det Kgl. Teater, Elefanthuset i Københavns Zoo, Ishøj Kunstmuseum samt en endeløs række af broer. De eksisterende bygninger forøges i højden med to ekstra etager mod Rådhuspladsen og tre mod Vesterbrogade, og imellem de parallelle bygninger etableres et seks etagers højt atrium, overdækket med et kraftigt skrånende glaskonstruktion. Gangbroer vil forbinde de to bygninger. Den nye fløj mod Tivoli får store terrasser i forskudte plan. RAFFINADERIET.DK Industriens Hus i total makeover Bjarne Johansen er betonformand hos E. Pihl & Søn og havde på et tidspunkt 100 mand i arbejde på byggepladsen. Glas I det hele taget er glas et væsentligt bygningselement i husets makeover. Facaderne er af dobbelt glas. Den yderste facade består af kvadratisk harlekinmønstret glas, som er rammet ind af hvide stålkonstruktioner, der forsynes med LED-armaturer. Nogle af glasfelterne skal efterfølgende benyttes til reklamer. De meget store glaspartier betyder, at der er udsigt til byen praktisk talt fra alle rum. Kantinen på 7. sal vender således ud mod Rådhuspladsen, mens der fra de udendørs terrasser er frit udsyn til forlystelserne i Tivoli ved siden af. Mod Vesterbrogade kan medarbejderne følge med i den travle dagligdag på Axeltorv. Udfordrende - Renoveringen af Industriens Hus har på alle måder været en utroligt spændende og udfordrende opgave. Placeringen så centralt midt i København 7

8 Industriens Hus i total makeover Fra kantinen på 7. sal i det ny Industriens Hus bliver der direkte kig til den travle Rådhuspladsen. har naturligvis givet os nogle logistiske udfordringer, når endeløse rækker af betonbiler skulle køre til og fra byggepladsen med indkørsel på Vesterbrogade. Vi har haft bemanding ved porten hele tiden til at dirigere biler, cyklister og fodgængere, så arbejdet kunne foregå gnidningsfrit, fortæller Bjarne Johansen, der roser den fantastiske planlægning fra kontoret hos E. Pihl & Søn. - Når bygningen suppleres med yderligere tre etager, stiller det store krav til fundamentet. Derfor er alle bærende konstruktioner, inklusiv de mange søjler i huset, blevet forstærket med tykkere betonlag. Samtidig er der sket en del brandsikring også i form af mere beton, så betonarbejdet har været ganske omfattende. På grund af de eksisterende konstruktioner har vi været begrænset i vores arbejdsmetode. Derfor har vi støbt insitu med lavabeton, som vi selv har pumpet op fra bunden mod dækket ovenover. Det er en lidt speciel måde at arbejde på, og det kræver ekstra stærke og tætte støbeforme, men jeg Fakta om Industriens Hus Industriens Hus er i virkeligheden bygget oven på en del af den gamle voldgrav. Arkitekt Vilhelm Klein havde tegnet den bygning, som Industriforeningen fra 1880 benyttede som domicil. Industriforeningen blev i 1910 til Industrirådet, og med Industrirådet som ejere blev den gamle og efterhånden fuldstændigt utidssvarende bygning revet ned i I 1979 vendte medarbejderne tilbage til en helt ny bygning tegnet af arkitekt Erik Møller. DI har fået flere medlemmer og dermed behov for flere mødelokaler. Pladsproblemerne og en løbende debat om en forskønnelse af det centrale København blev den katalysator, der skulle til for en fuldstændig renovering og udvidelse af det kendte Industriens Hus, der nu imødekommer krav om flere mødelokaler, kontorpladser, miljøvenlighed og æstetik. Mens byggeriet står på, at medarbejderne i Industriens Hus igen rykket til andre lokationer. Nogle har flyttet deres skrivebord til Ørestaden, andre til Østrebro. 8

9 Industriens Hus i total makeover Rådhusklokkerne er nærmeste nabo. 9

10 Industriens Hus i total makeover synes, at vi har fået et rigtigt fint resultat, understreger Bjarne Johansen, der på et tidspunkt havde 100 mand i arbejde på byggepladsen. Heraf op mod 60 specialuddannede, islandske forskallingstømrere fra Pihls islandske datterselskab. indrettes der en stor Irma dagligvarebutik i den ene af kælderetagerne. Hertil bliver der adgang inde i bygningen via rulletrapper og elevator og med forbindelse til parkerings kælderen. Den kendte, offentlige parkeringskælder bevares. Butikker Inde i det område, der nu er blevet til en atriumgård var opstillet to store byggekraner, som lige akkurat kunne bakses ind på den snævre plads. Kranerne har løftet og placeret de mange betonelementer, der er brugt til byggeriet. I den gamle udgave af Industriens Hus var en række forretninger ud mod Vesterbrogade. Planen er, at der igen skal indrettes butikker, hvoraf nogle bliver i to etager. Desuden Der er ikke megen albueplads mellem de nye glasfacader og den travle Vesterbrogade. Glassene skal monteres i profiler. Her er specialuddannede montører ved at klargøre profilerne. De hvide stålrammer, der omgiver de harlekinmønstrede facader danner et savtakket mønster øverst oppe. Læg mærke til sikkerhedslinen, som er fastspændt til montøren. Vi bakker op om Dansk Formands Forening RH PUMPER ENGINEERING 10

11 Industriens Hus i total makeover Vi løser alle pumpeopgaver Lej en pumpeløsning. Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst. Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje Dansk Overpumpning Aps Tlf Industriens Hus får en fl ot og meget anderledes facade ud mod H. C. Andersens Boulevard og Rådhuspladsen. Terrasser i forskudte planer med indbyrdes forbindelse vil give medarbejdere og gæster en enestående udsigt til forlystelserne i Tivoli. RH PUMPER ENGINEERING Kvalitetspumper fra Pumpex og Pioneer. Slanger, koblinger og styringer m.m. Salg, service og reparation. Tlf PUMPEX 11

12 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 08:03:00 MEZ Grafittimalernes overmænd Micha Holmar Ågesen (tv), konsulent Peter Norre fra KemiService og Stig Jensen, der er manden med hedvandsrenseren. Grafittimalernes overmænd Spraymalernes mestre kan bare komme an. I Køge Kommune har de efterhånden fået så meget styr på, hvordan de fjerner grisemiklernes krimskrams, at de nu med succes tilbyder deres hjælp til andre kommuner, offentlige institutioner, kirker, skoler, boligselskaber og virksomheder som eksempelvis Banedanmark, der har haft besøg af autonome van gogh er. - I Entreprenør Teknik Køge elsker 12 vi grafitti. Vi har oparbejdet den nødvendige viden og erfaring, der skal til for at løse opgaven med at fjerne grafitti og efterfølgende sikre, at nye malerier bliver lette at fjerne, smiler driftsassistent Micha Holmar Ågesen. Hedvand og kemi - At fjerne grafitti er langt mere kompliceret end en børste, en masse knofedt og en højtryksrenser. Vi har i tæt samarbejde med konsulent Peter Norre fra KemiService i Vejle udviklet metoder, hvor vi helt sikkert får fjernet alle malerierne så skånsomt som muligt. Vores vigtigste arbejdsredskaber er en hedvandsrenser og en speciel kemi, der benyttes i de forskellige situationer. En gammel, bevaringsværdig bygning med et vanskeligt tilgængeligt pudslag skal behandles helt anderledes skånsomt end en ny murstensbygning, der kan klare en langt grovere behandling. Hedvandsrenseren kan arbejde med helt op til 260 bars tryk og 100 grader varmt vand. Vi klarer op til fem kvm i timen, og vi har endnu ikke været ude for grafitti, som vi ikke kan fjerne, påpeger Micha Holmar Ågesen. Parløb Kompetencer hos Entreprenør Teknik Køge er simpelt hen vokset frem af nødvendighed. Kommunens bygninger var som de fleste andre steder befængt med grim grafitti. Interessen for at fjerne klatterne så effektivt som mu-

13 ligt blev vakt, og siden har samarbejdet med KemiService udviklet sig til noget nær et parløb, hvor begge parter gør fælles erfaringer, som har stor værdi i det fremadrettede udviklingsarbejde. - Rygtet har bredt sig, således at vi i dag efter fem års arbejde løser masser af opgaver indenfor en radius af cirka 40 km. Det vil sige, at vi kommer i Stevns, Roskilde, Storkøbenhavn og naturligvis Køge. Vi samarbejder med forsikringsselskaber og sørger for dokumentation overfor både politi og forsikringsselskab, siger Micha Holmar Ågesen. Coating Når grafittien er effektivt fjernet, tilbyder vi at prime og coate overfladen, således at grafittien bliver meget lettere at fjerne næste gang. Hos KemiService køber vi en coating, der kan tåle op til 3500 gange vask, før den skal fornyes. - Alle vores produkter er vandbaserede og derfor ekstremt miljøvenlige. Vandet, som vi bruger til at fjerne grafitti med, er da også så rent, at det umiddelbart kan ledes i den offentlige kloak, supplerer Peter Norre, der tilføjer, at KemiService til stadig udvikler på midler, som grafittimalingen simpelt hen ikke kan hæfte på. Ærlig samarbejdspartner - Vi opsøger egentlig ikke opgaver med at fjerne grafitti, og i kraft af vort kommunale ejerskab, er der også helt klare grænser for, hvem vi må løse opgaver for, men Grafittimalernes overmænd vores kendskabet til vores ekspertise har bredt sig. Foruden vores dygtighed er vi også kendt som en ærlig samarbejdspartner med godt humør og stor fleksibilitet. Vi har således døgnservice og klar, næsten før malingen er tør. Derfor er vi også stolte over, at vi har et godt samarbejde med mange faste kunder, der altid henvender sig til os, hvis de har fået kunstværk, de ikke har bedt om, siger Micha Holmar Ågesen. Hedvandsrenseren er et effektivt våben mod malerklatterne. Efter en god times tid er der ikke mange spor efter van Gogh. Grafittien får en gang kemikalier med en børste og efterfølgende er det let at slippe af med malingen. 13

14 Niels Thorsund, Projektleder Jorton: PERI Supervisor på byggepladsen vejleder i opstilling af formelementerne. Valget af PERI som hovedleverandør af forskallings materiel skyldes, at man fra opførelsen af Elefanthuset samt Flodhestehuset i Zoo vidste, at PERI er i stand til at løfte opgaver med projektering og leverancer af avanceret forskallingsudstyr til komplicerede geometriske udformninger af betonbyggerier med meget høje æstetiske krav. En spændende ting er, at der på nogle forme monteres akryl plader som støbehud for at give den færdige betonoverflade en illusion af isbjerge. Til opgaven anvendes bl.a. færdigbyggede PERI Vario Forme, opbygget efter 3 D modellering.

15 Den Arktiske Ring Jorton er for tiden i fuld gang med byggeriet af Den Arktiske Ring i Københavns Zoo, som blandt andet indeholder nye faciliteter til havens isbjørne. Arkitektfirmaet dalllindhartsen har tegnet projektet og der er stillet høje krav til de synlige betonoverflader som skal fremstå med et særligt aftryk fra konushuller og finér. Derfor var det også påkrævet at de bydende entreprenører skulle fremvise en prøvestøbning som, sammen med det afgivne tilbud, dannede grundlag for bygherrens endelige valg af entreprenør. Jorton har valgt PERI til levering af forskalling og understøtning. PERI har en mangeårig erfaring med fremstilling af forskalling til opgaver, hvor der stilles de højeste krav til den færdige overflade. Således har PERI fremstillet og leveret forskalling til projekter som Mercedes Benz museum i Stuttgart, Maxxi museum i Rom samt de nye olympiske svømmefaciliteter, London Aquatics i London. Forskalling til alle synlige vægge med krumning leveres som færdige, op til 10 meter høje, formelementer direkte på byggepladsen fra PERI s montageværksteder i Weissenhorn, Hamborg og Berlin. Forskalling til alle synlige og rette vægge fremstilles på pladsen. Rygraden i forskallingen er i begge tilfælde det stærke og præcise Vario system. Jorton har hele tiden været i tæt dialog med PERI således planlægningsfasen kunne minimeres og det blev hurtigt klart at de 10 meter høje vægge skulle støbes uden vandrette støbeskel for at opnå et perfekt resultat. Endvidere er der anvendt TRIO til ikke synlige vægoverflader samt Multiflex til dækflader. Som understøtning til formelementer samt som armerings- og arbejdsstilladser anvendes det fleksible PERI UP stilladssystem. Betonentreprisen forventes færdig i starten af Formelementer kranes nemt på plads som ved normal betonelementmontage og store vinduesåbninger løses ved understøtning af mindre elementer med PERI UP stillads. Forskalling Understøtning Stillads DK PERI

16 Langelandsbroen er 774 meter og forbinder Langeland med Siø. Broprojekt til 130 mio. kr. Med en anlægspris på 130 mio. kr. er renovering af broen mellem Langeland og Siø Vejdirektoratets i øjeblikket største renoveringsprojekt. Arbejdet blev påbegyndt i 2008 og først i løbet af 2013 forlader de sidste af Arkils medarbejdere den fantastisk smukke udsigt uden tvivl til glæde for tusindvis af bilister, der til den tid har måttet nøjes med ét farbart spor i flere år. - Så har vi renoveret brokasserne, udskiftet de rustne stållejer, skiftet fuger ud i kørebanen og på fortovene, påstøbt nyt beton på kantbjælkerne og generet trafikken så lidt som overhovedet muligt, smiler betonformand Jens G. Madsen hos Arkil Bro & Beton, der har været fast ankermand på broen siden projektets begyndelse. Betonformanden bor egentlig i nærheden af Aalborg men tager turen fra broen mellem Langeland og Siø til Nordjylland hver torsdag aften, og tilbage igen om søndagen. 16

17 Broprojekt til 130 mio. kr. En del af arbejdet foregår fra hængestilladser. På billedet ses tydeligt, at brokasserne er blevet renoveret med et lag beton yderst. Bondegårdsferie - Jeg har praktisk talt ikke været hjemme i 30 år, og vi lever fint med den måde at arbejde på, forsikrer formanden, der formentlig har været på en af verdens længste bondegårdsferier. Han bor nemlig til leje på en bondegård ganske tæt ved Langelandsbroen, og her er han efterhånden blevet en fast del af familien. Langelandsbroen er bygget i perioden mellem 1960 og 1962, hvor den blev officielt indviet. Broen er en såkaldt bue/bjælkebro og er 774 meter lang med en bredde på 12,7 meter og en gennemsnitshøjde på 26 meter. Flere omgange - Arbejdet har været udbudt i flere omgange, hvor Arkil Bro & Beton har været så heldig at vinde de forskellige udbud. Det er naturligvis en stor fordel for bygherren, som er staten og dermed Vejdirektoratet, fordi bygherren derved indgår i et langvarigt samarbejde med en partner, der kender projektet ud og ind i forvejen og en stor fordel for os, fordi vi lettere kan disponere og ved, hvad vi har af opgaver i en længere årrække, påpeger Jens G. Madsen, der deler de daglige ledelsesopgaver på broen med formandskollega Frank Kvivesen. BLIVER PENSION MERE FORSTÅELIG, BARE FORDI VI BRUGER EN ROCKSTJERNE? Nej. Det kræver, at du møder os og får en kvalificeret anbefaling. 17

18 Broprojekt til over 130 mio. kr. Hvert døgn kører fl ere end 7000 biler over Langelandsbroen. Jens G. Madsen er betonformand hos Arkil Bro & Beton og har sin daglige gang på Langelandsbroen. Broens gennemsnitlige højde er 26 meter over havoverfl aden. Arkil Bro & Beton beskæftiger godt en snes timelønnede medarbejdere på broen. Arkil Bro & Beton beskæftiger 24 timelønnede på broen plus en ingeniør. Hertil kommer 16 medarbejdere fra underentreprenører. Fire entrepriser 18 Projektet er delt op i fire entrepriser: Udskiftning af lejeplinte og piletoppe. Her er projektperioden fra 2008 til Renovering af pileskafter og sokler fra Betonreparationer hvor noget af den gamle beton er spulet væk og katodisk beskyttelse i kassedragerne fra 2010 til Og partiel omisolering og udskiftning af dilationsfuger ligeledes fra 2010 til På broen arbejder Jens G. Madsen dels sammen med lokale Arkil-medarbejdere og dels med medarbejdere, som har været med ham på adskillige projekter igennem årene. Det skaber et godt hold, hvor medarbejderne ved præcist, hvordan formanden gerne vil have opgaverne løst. Godt samarbejde - Desuden har vi et fantastisk godt samarbejde med de tilsynsmedarbejdere, som det rådgivende ingeniørfirma CO- WI har sat på opgaven. Vi har en gensidig tillid til hinanden, så vi hele tiden kan snakke løsninger fremfor økonomi, og det giver os stor faglig stolthed, siger Jens G. Madsen. Langelandsbroen og dermed forbindelse til Fyn er en rigtig trafikeret strækning med flere end 7000 biler i døgnet. Med kun ét spor farbart siger det sig selv, at tålmodigheden hos de faste kunder på broen er sat på prøve, selv om Jens G. Madsen og hans medarbejdere naturligvis forsøger at genere så lidt som muligt. Som det eneste sted i Danmark er også opsat trafiklys, som kan reguleres af politi og Falck, lige som politiet stort set hver 14. dag holder fartkontrol for at få de mest fartglade til at lette trykket på speederen.

19 Peter Johnsen var ny underviser på kommunalkursus, hvor hans udgangspunkt var, hvorfor den svære samtale er så svær, og hvordan den alligevel kan blive en positiv oplevelse for begge parter. Konsekvens giver respekt Hvordan opretholder man et positivt og fremadrettet fokus, når den samtale, som lederen skal tage med en medarbejder, handler om så følsomme emner som en fyring, sygdom, fravær eller dårlig performance? Og hvorfor er det egentlig, at vanskelige samtaler er så vanskelige? Peter Johnsen er ny underviser på Dansk Formands Forenings kommunalkursus, og på årets kursus på Hotel Svendborg gav han en række gode eksempler på vanskelige samtaler, som han selv har afviklet i de godt 35 år, han havde været leder i TDC, hvor han i HR-afdelingen ofte var den, der skulle påtage sig de svære samtaler bl.a. i forbindelse med større fyringsrunder. Positiv oplevelse Peter Johnsen fortalte om mange af sine egne oplevelser, og hvordan han lærte at tage de svære samtaler på en professio- 19

20 Konsekvens giver respekt nel måde, så de i den sidste ende blev en positiv oplevelse både for medarbejderen og for ham selv. Mange ledere synes nemlig, at den svære samtale er med til at øge stressniveauet, og de synes tit, at de mangler redskaber til afvikling af samtalerne, uden at de bliver negativt berørt af dem. Peter Johnsens erfaring er desuden, at konsekvens uanset hvor ubehagelig den måtte være giver respekt på den anden side af bordet. Som instruktør involverede Peter Johnsen hurtigt deltagerne, udfordrede dem og fik hevet situationer fra deres egen hverdag ud i lyset. Den aktive sparring førte også til, at i hvert fald nogle kursister fik opgaver med hjem, hvor de skal gennemføre nogle af de gode idéer, som kom frem på kurset. Med som instruktør på kurset var også igen certificeret coach med speciale i persontypeværktøjet enneagrammet, Michael Groser. Enneagrammet beskriver ni persontyper, og hvordan og hvorfor de opfører sig, som de gør. Michael Grosers udgangspunkt var i år at lære kursisterne at træffe de rigtige beslutninger hver gang. Med afsæt i at vi som mennesker ofte stoler på vores primære intelligenscenter det vil sige at vi tager beslutninger baseret på mentale fakta, følelsesmæssige antagelser eller intuitive fornemmelser, mavefornemmelser gav Michael Groser kursisterne værktøjer til at aktivere alle tre centre, således at de bliver i stand til at træffe de gode beslutninger hver gang. Enneagrammet Landsformand Kim Bøje Madsen deltog som sædvanligt i kurset på Hotel Svendborg med sine indlæg. Dansk Formands Forenings kommunalkursus var igen i år særdeles populært. Mange nye ansigter blandede sig med de kendte. Kursisterne lyttede opmærksomt til instruktørerne Peter Johnsen og Michael Groser. Michael Groser talte om instinkter og gav kursister værktøjer til at træffe den rigtige beslutning hver gang. Hotel Svendborg dannede igen i år rammen om et velbesøgt kommunalkursus. 20

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

DFF samlet til landsrådsmøde

DFF samlet til landsrådsmøde Oktober 2011 104. årgang 5 DFF samlet til landsrådsmøde Læs mere side 6 Læs desuden inde i bladet: 14 Fusioner på vej 15 Teamledere vælger DFF 16 Formænd på messe 22 Seniorer på ture Fagorganisation for

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Nr. 1 Maj 2011. Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade

Nr. 1 Maj 2011. Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade Nr. 1 Maj 2011 Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade Den midtjyske motorvej - mere end 25 nye motorvejsbroer mellem Vejle og Herning Musikkens Hus i Aalborg - 8 etagers

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin.

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin. Til investorerne i I/S Difko XXVIII (28) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, herunder med en særlig velkomst til det ny medlem af bestyrelsen, Lise Poulsen.

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, herunder med en særlig velkomst til det ny medlem af bestyrelsen, Lise Poulsen. Bestyrelsesmøde, tirsdag den 20. november 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Favrskov kreds Foredrag, møder og sociale aktiviteter De har haft generalforsamling d. 21. maj. 2013 på Ellemosevej 28 A, 8370 Hadsten De har haft bestyrelsesmøde

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 20. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 45 beboere samt bestyrelsen,

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere