Broen. Læs mere side 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broen. Læs mere side 16. www.danskformand.dk"

Transkript

1 December årgang 6 Broen Læs mere side 16 Læs desuden inde i bladet: 3 Lederen 6 Industriens Hus i total makeover 12 Graffittiens overmænd 22 Se næste års jubilarer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Indholdsfortegnelse: Side 3 Leder Side 4 Referat fra bestyrelsesmøde Side 6 Industriens Hus i total makeover Side 12 Graffittiens overmænd Side 16 Langelandsbroen renoveres for 130 mio. Side 20 Konsekvens giver respekt Side 22 Nyt fra Hovedkontoret Journalist Niels Henriksen Tema i næste nummer: Regnvand og spildevand afløbssystemer. Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 31. januar Næste nummer udkommer den 25. februar Layout & Sats Hesselberg Reklame Frederikshavnsvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition og tryk Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Fax Vinterklar? Bestil årstidens worksafe beklædning og sikkerhedsudstyr hos os! Ring til kundeservice på eller bestil direkte på Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 31. januar Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008 procurator.dk 2

3 Leder TEMA i næste blad: Fokus på håndtering af vand Fortvivlede boligejere, der vader i vand til knæene i deres egne kældre. Beboere der padler rundt på de oversvømmede villaveje. Vi har billederne fra de seneste års massive regnskyl på nethinden. Og vi har kun set begyndelsen, for FNs Klimapanel forudser, at temperaturen vil stige yderligere 1-4 grader over de næste 10 år med endnu mere vand til følge. Formandsbladet sætter i februarudgaven fokus på stigende problemer med at håndtere de store vandmængder og fortæller, hvordan forholdene kan løses. Årsmøderne står for døren. Mød op og gør din indfl ydelse gældende. Krisen kradser stadig Vi må konstatere, at krisen stadig kradser i lille Danmark. Der bliver afskediget formænd og andre ledere både på det private, samt det offentlige område. Det betyder derfor også, at vi har mange mindre sager i øjeblikket. Men vi forsøger at give den gode og solide service som vi er kendt for, til alle vores medlemmer der er berørt. Den 1. januar begynder Arbejdstilsynet at udføre det nye risikobaserede tilsyn. Det indebærer, at tilsynet målrettes mod de virksomheder, hvor problemerne forventes at være størst. Samtidig vil Arbejdstilsynet styrke dialogen med virksomhederne og vejlede om, hvordan sundhedsfremme kan Arbejdstilsynet vil efter nytår begynde på de risikobaserede tilsyn. øge både trivsel og produktivitet. Endvidere indføres en bagatelgrænse, så Arbejdstilsynet ikke skal give påbud om arbejdsmiljøproblemer, som er bagateller. Dermed bliver der for alvor taget hul på den nye strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til Vores kommunale kursus var en succes, der kan læses om kurset inde i bladet. Nu nærmer tiden sig for overenskomstforhandlingerne med Dansk Byggeri. Vi vil i begyndelsen af det nye år indlede forhandlingerne i vores udvalg, således vi kan få sammensat et oplæg. Men det bliver næppe den store pulje, der er til diskussion. I slutningen af januar vil alle aktive medlemmer modtage det nye statistikkort. Når det skal tilbagesendes, skal medlemmerne huske at påføre mailadresse, som efterfølgende vil blive kontolleret eller lagt ind i medlemssystemet. Medlemmerne opfordres til at møde op på årsmøderne i afdelingerne, og gør deres indflydelse gældende. Det er vigtigt, at medlemmerne bakker vores afdelinger op til årsmøderne. Der vil i år være mulighed for at stille spørgsmål om Tjenestemændenes Forsikring, som vil være til stede med deres lokale forsikringstillidsmænd. Der vil ligeledes kunne spørges ind til den nye efterlønsreform, hvis den er klar. Der vil endelig være mulighed for at stille spørgsmål til de nye regler for ratepension samt andre regler og normer i den nye pensionsverden. Til slut vil jeg gerne på foreningens vegne ønske alle vores medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Kim Bøje Madsen Landsformand 3

4 Beslutningsreferat Referat fra bestyrelsesmødet fredag den 25. november 2011 på Hovborg Kro 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. Regioner 04. FR 05. A-kassen 06. Budget og regnskab 07. Bladet 08. Hjemmesiden 09. Landsrådsmøde den 8. oktober 2011 på Pejsegården 10. Næste møder 11. Eventuelt Bjarne Andersen fra Bornholms Afdeling havde meldt afbud samt Lars Hansen fra Lolland-Falsters Afdeling DAGSORDEN Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet fra 9. september Herefter blev referatet godkendt. Faglige forhold Vi har nu holdt vores tredje landsrådsmøde. Landsformanden synes, at vi havde et godt møde, som blev afviklet med en god dialog i en fin tone. Kim takkede efter mødet dirigenterne for god styring af mødet. Bestyrelsen havde fremsat en vedtægtsændring, som ikke blev vedtaget, hvilket landsformanden personligt synes var godt nok. Tjenestemændenes Forsikring havde et indlæg, som blev godt modtaget, og tjenestemændene var efterfølgende godt tilfredse med at være med til landsrådsmødet. Tjenestemændenes Forsikring er også meget interesseret i at deltage ved årsmøderne med deres forsikringstillidsmænd, hvilket de også er inviteret til. Et medlem har netop fået nyt job ved et firma fra Fyn, der har med oprydningen efter oversvømmelserne i København at gøre. Vores medlem kontakter DFF for hjælp, da der konstateres en hel del uregelmæssigheder i firmaet, som er blevet bortvist af bygherren. Det viser sig senere, at vi har to medlemmer ansat i samme firma. Vores jurister arbejder videre med sagen. Et medlem, som vi tidligere har omtalt mange gange, har fået forhøjet sin mén grad fra 65 pct. til 85 pct. samt vansiring hævet fra 5 til 10 pct. Advokaten har derfor skrevet til Arbejdsskadestyrelsen for at få genoptaget sagen med henblik på en forhøjelse af erhvervstabserstatningen. En bortvisnings sag fra en kommune, hvor en formand først blev indkaldt til et oplysende møde, hvor han blev konfronteret med anklager om indtagelse af alkohol på arbejdspladsen. Medlemmet kontaktede DFF kort efter mødet og gav en orientering. Efterfølgende blev han indkaldt til en tjenestelig samtale, hvor tillidsmanden var med som bisidder. Vores jurist vil nu vurdere sagen. Vi afventer nu juristens tilbagemelding. Medlemmet har fået nyt job igen. Landsformanden orienterede om, at der stadig kommer en masse lønsager ind på kontoret, som han løbende behandler, hvorefter den respektive afdelingsformand får en orientering. Det kommunale kursus forløb godt. Vi havde to undervisere, og der var 23 medlemmer der deltog i kurset. Der var mange gode dialoger, og der blev fremsat ønsker, som landsformanden kan arbejde videre med. Overenskomsterne Overenskomsterne med Dansk Byggeri og DI er klar til opsigelse kort inde i det nye år. Landsformanden efterlyser derfor input til, hvad der skal på bordet til de næste forhandlinger. Vi har modtaget de statslige overenskomster. Vi mangler stadig en enkelt aftale med KL. Alle overenskomsterne bliver lagt på hjemmesiden, lige så snart vi modtager dem. Regioner Der skal vælges mange nye afdelingsformænd i afdelingerne på årsmøderne i Svend Erik fra Sønderjyllands afdeling orienterede om, at Region Syd barsler med en sammenlægning, men alle afdelinger havde ikke meldt tilbage endnu. Fyns Afdeling har konstateret, at muligheden for at finde nye til at overtage posterne ikke lige er til at se. 4

5 Beslutningsreferat Dirigenterne Lars Hansen og Bjarne Andersen fik ros for deres ledelse af landsrådsmødet. FR Der er møde i FR den 6. december hos DFF. A-kassen Vores arbejdsløshed er steget til 14 medlemmer, ca. 1,3 pct. Det er stadig rigtigt flot set i relation til mange andre organisationer. Budget og regnskab Budgettet for oktober måned 2011 blev gennemgået. Vi har en mindre afvigelse, men vi har til gengæld et plus på annoncering. Det betyder således, at vores budget ser ud til at holde i Driftsforhold Bladet Den ny trykker til bladet kom fint fra start, efter nogle små justeringer. Vi har vedtaget at lade blad nr. 1 i 2012 have et tema omkring regnvand og afløbssystemer. Vi har tillige lavet en aftale med Result.dk om at tilbyde web-tv sammen med annoncering i bladet. Hjemmesiden kører fint. Vi har Lars til at lægge ind og rette på tingene på hjemmesiden. Kim opfordrede alle til stadig at være opmærksom, så vi eliminerer flest mulige fejl på hjemmesiden. Kommende møder og kurser Kursus med Dansk Byggeri, er stadig ikke fastsat endnu. Kim har haft kontakt til Dansk Byggeri, men vi har desværre endnu ikke etableret et kursusforløb som aftalt i overenskomsten. Landsrådsmøde den 6. oktober 2012 Kim har talt med Karsten Rasmussen. De har aftalt, at vi skal have et møde inden jul således, at vi kan få lavet en køreplan for foråret. Næste møder Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. januar Møde med alle afdelingsformænd lørdag den 12. maj 2012 Eventuelt Kim fremlagde en ny elektronisk P- skrive samt andre forslag og priser til nye gaveartikler. REF: Winnie Hansen 5

6 De kraftige stålkonstruktioner skal bære en stærkt skrånende glasfacade ind mod Tivoli. Industriens Hus i total makeover Den kendte røde bygning på hjørnet af H. C. Andersens Boulevard og Vesterbrogade i København er væk. Industriens Hus med de mange lysende firmalogoer og restauranten Copenhagen Corner eksisterer bare ikke mere. Eller på en måde gør den. Bygningen ligner bare ikke sig selv, og i virkeligheden er det ikke ret meget af det oprindelige hus fra 1979 tilbage. Kun de bærende betonkonstruktioner, som endda er blevet væsentligt forstærket for at kunne bære de to ekstra etager, der er lagt oven på. 6 Industriens Hus domicil for DI gennemgår i sandhed en total makeover, der vil noget. Huset er strippet for alt. De 600 medarbejdere får en fuldstændig ny arbejdsplads, når huset efter planen indvies i sommeren 2013, og Københavns absolutte centrum omkring Rådhuspladsen får et helt nyt udseende, når det markante hus med de specielle dobbelte glasfacader står færdigt. E. Pihl & Søn A.S. E. Pihl & Søn A.S. er totalentreprenør på projektet, der er tegnet af arkitektfirmaet Transform med Rambøll som rådgivende ingeniør. Arbejdet gik i gang i september 2010 og er nu så langt, at de fleste betonopgaver for længst er afsluttet, således at kun detaljer er tilbage. Derfor har betonformand hos E. Pihl & Søn, Bjarne Johansen, da også bare et par håndfulde medarbejdere tilbage på projektet. - Med projektet udvides Industriens

7 Hus fra de oprindelige kvm til omkring kvm. Beliggenheden er stort set den samme, men facaden ud mod H. C. Andersens Boulevard rykket ud til kørebanen, og ind mod Tivoli opføres en helt ny fløj, der trappes ned i højden mod Pantomimeteatret, forklarer Bjarne Johansen, der har været betonformand hos E. Pihl & Søn igennem de seneste 30 år og har været med til opførelsen af bl.a. Skuespilhuset til Det Kgl. Teater, Elefanthuset i Københavns Zoo, Ishøj Kunstmuseum samt en endeløs række af broer. De eksisterende bygninger forøges i højden med to ekstra etager mod Rådhuspladsen og tre mod Vesterbrogade, og imellem de parallelle bygninger etableres et seks etagers højt atrium, overdækket med et kraftigt skrånende glaskonstruktion. Gangbroer vil forbinde de to bygninger. Den nye fløj mod Tivoli får store terrasser i forskudte plan. RAFFINADERIET.DK Industriens Hus i total makeover Bjarne Johansen er betonformand hos E. Pihl & Søn og havde på et tidspunkt 100 mand i arbejde på byggepladsen. Glas I det hele taget er glas et væsentligt bygningselement i husets makeover. Facaderne er af dobbelt glas. Den yderste facade består af kvadratisk harlekinmønstret glas, som er rammet ind af hvide stålkonstruktioner, der forsynes med LED-armaturer. Nogle af glasfelterne skal efterfølgende benyttes til reklamer. De meget store glaspartier betyder, at der er udsigt til byen praktisk talt fra alle rum. Kantinen på 7. sal vender således ud mod Rådhuspladsen, mens der fra de udendørs terrasser er frit udsyn til forlystelserne i Tivoli ved siden af. Mod Vesterbrogade kan medarbejderne følge med i den travle dagligdag på Axeltorv. Udfordrende - Renoveringen af Industriens Hus har på alle måder været en utroligt spændende og udfordrende opgave. Placeringen så centralt midt i København 7

8 Industriens Hus i total makeover Fra kantinen på 7. sal i det ny Industriens Hus bliver der direkte kig til den travle Rådhuspladsen. har naturligvis givet os nogle logistiske udfordringer, når endeløse rækker af betonbiler skulle køre til og fra byggepladsen med indkørsel på Vesterbrogade. Vi har haft bemanding ved porten hele tiden til at dirigere biler, cyklister og fodgængere, så arbejdet kunne foregå gnidningsfrit, fortæller Bjarne Johansen, der roser den fantastiske planlægning fra kontoret hos E. Pihl & Søn. - Når bygningen suppleres med yderligere tre etager, stiller det store krav til fundamentet. Derfor er alle bærende konstruktioner, inklusiv de mange søjler i huset, blevet forstærket med tykkere betonlag. Samtidig er der sket en del brandsikring også i form af mere beton, så betonarbejdet har været ganske omfattende. På grund af de eksisterende konstruktioner har vi været begrænset i vores arbejdsmetode. Derfor har vi støbt insitu med lavabeton, som vi selv har pumpet op fra bunden mod dækket ovenover. Det er en lidt speciel måde at arbejde på, og det kræver ekstra stærke og tætte støbeforme, men jeg Fakta om Industriens Hus Industriens Hus er i virkeligheden bygget oven på en del af den gamle voldgrav. Arkitekt Vilhelm Klein havde tegnet den bygning, som Industriforeningen fra 1880 benyttede som domicil. Industriforeningen blev i 1910 til Industrirådet, og med Industrirådet som ejere blev den gamle og efterhånden fuldstændigt utidssvarende bygning revet ned i I 1979 vendte medarbejderne tilbage til en helt ny bygning tegnet af arkitekt Erik Møller. DI har fået flere medlemmer og dermed behov for flere mødelokaler. Pladsproblemerne og en løbende debat om en forskønnelse af det centrale København blev den katalysator, der skulle til for en fuldstændig renovering og udvidelse af det kendte Industriens Hus, der nu imødekommer krav om flere mødelokaler, kontorpladser, miljøvenlighed og æstetik. Mens byggeriet står på, at medarbejderne i Industriens Hus igen rykket til andre lokationer. Nogle har flyttet deres skrivebord til Ørestaden, andre til Østrebro. 8

9 Industriens Hus i total makeover Rådhusklokkerne er nærmeste nabo. 9

10 Industriens Hus i total makeover synes, at vi har fået et rigtigt fint resultat, understreger Bjarne Johansen, der på et tidspunkt havde 100 mand i arbejde på byggepladsen. Heraf op mod 60 specialuddannede, islandske forskallingstømrere fra Pihls islandske datterselskab. indrettes der en stor Irma dagligvarebutik i den ene af kælderetagerne. Hertil bliver der adgang inde i bygningen via rulletrapper og elevator og med forbindelse til parkerings kælderen. Den kendte, offentlige parkeringskælder bevares. Butikker Inde i det område, der nu er blevet til en atriumgård var opstillet to store byggekraner, som lige akkurat kunne bakses ind på den snævre plads. Kranerne har løftet og placeret de mange betonelementer, der er brugt til byggeriet. I den gamle udgave af Industriens Hus var en række forretninger ud mod Vesterbrogade. Planen er, at der igen skal indrettes butikker, hvoraf nogle bliver i to etager. Desuden Der er ikke megen albueplads mellem de nye glasfacader og den travle Vesterbrogade. Glassene skal monteres i profiler. Her er specialuddannede montører ved at klargøre profilerne. De hvide stålrammer, der omgiver de harlekinmønstrede facader danner et savtakket mønster øverst oppe. Læg mærke til sikkerhedslinen, som er fastspændt til montøren. Vi bakker op om Dansk Formands Forening RH PUMPER ENGINEERING 10

11 Industriens Hus i total makeover Vi løser alle pumpeopgaver Lej en pumpeløsning. Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst. Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje Dansk Overpumpning Aps Tlf Industriens Hus får en fl ot og meget anderledes facade ud mod H. C. Andersens Boulevard og Rådhuspladsen. Terrasser i forskudte planer med indbyrdes forbindelse vil give medarbejdere og gæster en enestående udsigt til forlystelserne i Tivoli. RH PUMPER ENGINEERING Kvalitetspumper fra Pumpex og Pioneer. Slanger, koblinger og styringer m.m. Salg, service og reparation. Tlf PUMPEX 11

12 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 08:03:00 MEZ Grafittimalernes overmænd Micha Holmar Ågesen (tv), konsulent Peter Norre fra KemiService og Stig Jensen, der er manden med hedvandsrenseren. Grafittimalernes overmænd Spraymalernes mestre kan bare komme an. I Køge Kommune har de efterhånden fået så meget styr på, hvordan de fjerner grisemiklernes krimskrams, at de nu med succes tilbyder deres hjælp til andre kommuner, offentlige institutioner, kirker, skoler, boligselskaber og virksomheder som eksempelvis Banedanmark, der har haft besøg af autonome van gogh er. - I Entreprenør Teknik Køge elsker 12 vi grafitti. Vi har oparbejdet den nødvendige viden og erfaring, der skal til for at løse opgaven med at fjerne grafitti og efterfølgende sikre, at nye malerier bliver lette at fjerne, smiler driftsassistent Micha Holmar Ågesen. Hedvand og kemi - At fjerne grafitti er langt mere kompliceret end en børste, en masse knofedt og en højtryksrenser. Vi har i tæt samarbejde med konsulent Peter Norre fra KemiService i Vejle udviklet metoder, hvor vi helt sikkert får fjernet alle malerierne så skånsomt som muligt. Vores vigtigste arbejdsredskaber er en hedvandsrenser og en speciel kemi, der benyttes i de forskellige situationer. En gammel, bevaringsværdig bygning med et vanskeligt tilgængeligt pudslag skal behandles helt anderledes skånsomt end en ny murstensbygning, der kan klare en langt grovere behandling. Hedvandsrenseren kan arbejde med helt op til 260 bars tryk og 100 grader varmt vand. Vi klarer op til fem kvm i timen, og vi har endnu ikke været ude for grafitti, som vi ikke kan fjerne, påpeger Micha Holmar Ågesen. Parløb Kompetencer hos Entreprenør Teknik Køge er simpelt hen vokset frem af nødvendighed. Kommunens bygninger var som de fleste andre steder befængt med grim grafitti. Interessen for at fjerne klatterne så effektivt som mu-

13 ligt blev vakt, og siden har samarbejdet med KemiService udviklet sig til noget nær et parløb, hvor begge parter gør fælles erfaringer, som har stor værdi i det fremadrettede udviklingsarbejde. - Rygtet har bredt sig, således at vi i dag efter fem års arbejde løser masser af opgaver indenfor en radius af cirka 40 km. Det vil sige, at vi kommer i Stevns, Roskilde, Storkøbenhavn og naturligvis Køge. Vi samarbejder med forsikringsselskaber og sørger for dokumentation overfor både politi og forsikringsselskab, siger Micha Holmar Ågesen. Coating Når grafittien er effektivt fjernet, tilbyder vi at prime og coate overfladen, således at grafittien bliver meget lettere at fjerne næste gang. Hos KemiService køber vi en coating, der kan tåle op til 3500 gange vask, før den skal fornyes. - Alle vores produkter er vandbaserede og derfor ekstremt miljøvenlige. Vandet, som vi bruger til at fjerne grafitti med, er da også så rent, at det umiddelbart kan ledes i den offentlige kloak, supplerer Peter Norre, der tilføjer, at KemiService til stadig udvikler på midler, som grafittimalingen simpelt hen ikke kan hæfte på. Ærlig samarbejdspartner - Vi opsøger egentlig ikke opgaver med at fjerne grafitti, og i kraft af vort kommunale ejerskab, er der også helt klare grænser for, hvem vi må løse opgaver for, men Grafittimalernes overmænd vores kendskabet til vores ekspertise har bredt sig. Foruden vores dygtighed er vi også kendt som en ærlig samarbejdspartner med godt humør og stor fleksibilitet. Vi har således døgnservice og klar, næsten før malingen er tør. Derfor er vi også stolte over, at vi har et godt samarbejde med mange faste kunder, der altid henvender sig til os, hvis de har fået kunstværk, de ikke har bedt om, siger Micha Holmar Ågesen. Hedvandsrenseren er et effektivt våben mod malerklatterne. Efter en god times tid er der ikke mange spor efter van Gogh. Grafittien får en gang kemikalier med en børste og efterfølgende er det let at slippe af med malingen. 13

14 Niels Thorsund, Projektleder Jorton: PERI Supervisor på byggepladsen vejleder i opstilling af formelementerne. Valget af PERI som hovedleverandør af forskallings materiel skyldes, at man fra opførelsen af Elefanthuset samt Flodhestehuset i Zoo vidste, at PERI er i stand til at løfte opgaver med projektering og leverancer af avanceret forskallingsudstyr til komplicerede geometriske udformninger af betonbyggerier med meget høje æstetiske krav. En spændende ting er, at der på nogle forme monteres akryl plader som støbehud for at give den færdige betonoverflade en illusion af isbjerge. Til opgaven anvendes bl.a. færdigbyggede PERI Vario Forme, opbygget efter 3 D modellering.

15 Den Arktiske Ring Jorton er for tiden i fuld gang med byggeriet af Den Arktiske Ring i Københavns Zoo, som blandt andet indeholder nye faciliteter til havens isbjørne. Arkitektfirmaet dalllindhartsen har tegnet projektet og der er stillet høje krav til de synlige betonoverflader som skal fremstå med et særligt aftryk fra konushuller og finér. Derfor var det også påkrævet at de bydende entreprenører skulle fremvise en prøvestøbning som, sammen med det afgivne tilbud, dannede grundlag for bygherrens endelige valg af entreprenør. Jorton har valgt PERI til levering af forskalling og understøtning. PERI har en mangeårig erfaring med fremstilling af forskalling til opgaver, hvor der stilles de højeste krav til den færdige overflade. Således har PERI fremstillet og leveret forskalling til projekter som Mercedes Benz museum i Stuttgart, Maxxi museum i Rom samt de nye olympiske svømmefaciliteter, London Aquatics i London. Forskalling til alle synlige vægge med krumning leveres som færdige, op til 10 meter høje, formelementer direkte på byggepladsen fra PERI s montageværksteder i Weissenhorn, Hamborg og Berlin. Forskalling til alle synlige og rette vægge fremstilles på pladsen. Rygraden i forskallingen er i begge tilfælde det stærke og præcise Vario system. Jorton har hele tiden været i tæt dialog med PERI således planlægningsfasen kunne minimeres og det blev hurtigt klart at de 10 meter høje vægge skulle støbes uden vandrette støbeskel for at opnå et perfekt resultat. Endvidere er der anvendt TRIO til ikke synlige vægoverflader samt Multiflex til dækflader. Som understøtning til formelementer samt som armerings- og arbejdsstilladser anvendes det fleksible PERI UP stilladssystem. Betonentreprisen forventes færdig i starten af Formelementer kranes nemt på plads som ved normal betonelementmontage og store vinduesåbninger løses ved understøtning af mindre elementer med PERI UP stillads. Forskalling Understøtning Stillads DK PERI

16 Langelandsbroen er 774 meter og forbinder Langeland med Siø. Broprojekt til 130 mio. kr. Med en anlægspris på 130 mio. kr. er renovering af broen mellem Langeland og Siø Vejdirektoratets i øjeblikket største renoveringsprojekt. Arbejdet blev påbegyndt i 2008 og først i løbet af 2013 forlader de sidste af Arkils medarbejdere den fantastisk smukke udsigt uden tvivl til glæde for tusindvis af bilister, der til den tid har måttet nøjes med ét farbart spor i flere år. - Så har vi renoveret brokasserne, udskiftet de rustne stållejer, skiftet fuger ud i kørebanen og på fortovene, påstøbt nyt beton på kantbjælkerne og generet trafikken så lidt som overhovedet muligt, smiler betonformand Jens G. Madsen hos Arkil Bro & Beton, der har været fast ankermand på broen siden projektets begyndelse. Betonformanden bor egentlig i nærheden af Aalborg men tager turen fra broen mellem Langeland og Siø til Nordjylland hver torsdag aften, og tilbage igen om søndagen. 16

17 Broprojekt til 130 mio. kr. En del af arbejdet foregår fra hængestilladser. På billedet ses tydeligt, at brokasserne er blevet renoveret med et lag beton yderst. Bondegårdsferie - Jeg har praktisk talt ikke været hjemme i 30 år, og vi lever fint med den måde at arbejde på, forsikrer formanden, der formentlig har været på en af verdens længste bondegårdsferier. Han bor nemlig til leje på en bondegård ganske tæt ved Langelandsbroen, og her er han efterhånden blevet en fast del af familien. Langelandsbroen er bygget i perioden mellem 1960 og 1962, hvor den blev officielt indviet. Broen er en såkaldt bue/bjælkebro og er 774 meter lang med en bredde på 12,7 meter og en gennemsnitshøjde på 26 meter. Flere omgange - Arbejdet har været udbudt i flere omgange, hvor Arkil Bro & Beton har været så heldig at vinde de forskellige udbud. Det er naturligvis en stor fordel for bygherren, som er staten og dermed Vejdirektoratet, fordi bygherren derved indgår i et langvarigt samarbejde med en partner, der kender projektet ud og ind i forvejen og en stor fordel for os, fordi vi lettere kan disponere og ved, hvad vi har af opgaver i en længere årrække, påpeger Jens G. Madsen, der deler de daglige ledelsesopgaver på broen med formandskollega Frank Kvivesen. BLIVER PENSION MERE FORSTÅELIG, BARE FORDI VI BRUGER EN ROCKSTJERNE? Nej. Det kræver, at du møder os og får en kvalificeret anbefaling. 17

18 Broprojekt til over 130 mio. kr. Hvert døgn kører fl ere end 7000 biler over Langelandsbroen. Jens G. Madsen er betonformand hos Arkil Bro & Beton og har sin daglige gang på Langelandsbroen. Broens gennemsnitlige højde er 26 meter over havoverfl aden. Arkil Bro & Beton beskæftiger godt en snes timelønnede medarbejdere på broen. Arkil Bro & Beton beskæftiger 24 timelønnede på broen plus en ingeniør. Hertil kommer 16 medarbejdere fra underentreprenører. Fire entrepriser 18 Projektet er delt op i fire entrepriser: Udskiftning af lejeplinte og piletoppe. Her er projektperioden fra 2008 til Renovering af pileskafter og sokler fra Betonreparationer hvor noget af den gamle beton er spulet væk og katodisk beskyttelse i kassedragerne fra 2010 til Og partiel omisolering og udskiftning af dilationsfuger ligeledes fra 2010 til På broen arbejder Jens G. Madsen dels sammen med lokale Arkil-medarbejdere og dels med medarbejdere, som har været med ham på adskillige projekter igennem årene. Det skaber et godt hold, hvor medarbejderne ved præcist, hvordan formanden gerne vil have opgaverne løst. Godt samarbejde - Desuden har vi et fantastisk godt samarbejde med de tilsynsmedarbejdere, som det rådgivende ingeniørfirma CO- WI har sat på opgaven. Vi har en gensidig tillid til hinanden, så vi hele tiden kan snakke løsninger fremfor økonomi, og det giver os stor faglig stolthed, siger Jens G. Madsen. Langelandsbroen og dermed forbindelse til Fyn er en rigtig trafikeret strækning med flere end 7000 biler i døgnet. Med kun ét spor farbart siger det sig selv, at tålmodigheden hos de faste kunder på broen er sat på prøve, selv om Jens G. Madsen og hans medarbejdere naturligvis forsøger at genere så lidt som muligt. Som det eneste sted i Danmark er også opsat trafiklys, som kan reguleres af politi og Falck, lige som politiet stort set hver 14. dag holder fartkontrol for at få de mest fartglade til at lette trykket på speederen.

19 Peter Johnsen var ny underviser på kommunalkursus, hvor hans udgangspunkt var, hvorfor den svære samtale er så svær, og hvordan den alligevel kan blive en positiv oplevelse for begge parter. Konsekvens giver respekt Hvordan opretholder man et positivt og fremadrettet fokus, når den samtale, som lederen skal tage med en medarbejder, handler om så følsomme emner som en fyring, sygdom, fravær eller dårlig performance? Og hvorfor er det egentlig, at vanskelige samtaler er så vanskelige? Peter Johnsen er ny underviser på Dansk Formands Forenings kommunalkursus, og på årets kursus på Hotel Svendborg gav han en række gode eksempler på vanskelige samtaler, som han selv har afviklet i de godt 35 år, han havde været leder i TDC, hvor han i HR-afdelingen ofte var den, der skulle påtage sig de svære samtaler bl.a. i forbindelse med større fyringsrunder. Positiv oplevelse Peter Johnsen fortalte om mange af sine egne oplevelser, og hvordan han lærte at tage de svære samtaler på en professio- 19

20 Konsekvens giver respekt nel måde, så de i den sidste ende blev en positiv oplevelse både for medarbejderen og for ham selv. Mange ledere synes nemlig, at den svære samtale er med til at øge stressniveauet, og de synes tit, at de mangler redskaber til afvikling af samtalerne, uden at de bliver negativt berørt af dem. Peter Johnsens erfaring er desuden, at konsekvens uanset hvor ubehagelig den måtte være giver respekt på den anden side af bordet. Som instruktør involverede Peter Johnsen hurtigt deltagerne, udfordrede dem og fik hevet situationer fra deres egen hverdag ud i lyset. Den aktive sparring førte også til, at i hvert fald nogle kursister fik opgaver med hjem, hvor de skal gennemføre nogle af de gode idéer, som kom frem på kurset. Med som instruktør på kurset var også igen certificeret coach med speciale i persontypeværktøjet enneagrammet, Michael Groser. Enneagrammet beskriver ni persontyper, og hvordan og hvorfor de opfører sig, som de gør. Michael Grosers udgangspunkt var i år at lære kursisterne at træffe de rigtige beslutninger hver gang. Med afsæt i at vi som mennesker ofte stoler på vores primære intelligenscenter det vil sige at vi tager beslutninger baseret på mentale fakta, følelsesmæssige antagelser eller intuitive fornemmelser, mavefornemmelser gav Michael Groser kursisterne værktøjer til at aktivere alle tre centre, således at de bliver i stand til at træffe de gode beslutninger hver gang. Enneagrammet Landsformand Kim Bøje Madsen deltog som sædvanligt i kurset på Hotel Svendborg med sine indlæg. Dansk Formands Forenings kommunalkursus var igen i år særdeles populært. Mange nye ansigter blandede sig med de kendte. Kursisterne lyttede opmærksomt til instruktørerne Peter Johnsen og Michael Groser. Michael Groser talte om instinkter og gav kursister værktøjer til at træffe den rigtige beslutning hver gang. Hotel Svendborg dannede igen i år rammen om et velbesøgt kommunalkursus. 20

Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19

Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19 Juni 2012 105. årgang Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19 3 Læs desuden inde i bladet: 4 Referat fra bestyrelsesmødet 20 Munck får en fiber 24 DFF fik ny bestyrelse 23 Program

Læs mere

Den Blå Planet tager form

Den Blå Planet tager form Februar 2012 105. årgang 1 Den Blå Planet tager form Læs mere side 14-15 Læs desuden inde i bladet: 6 Uponor åbner nyt akademi 8 Naturen tog fusen på Falster 16 Århus først med årsmøderne 18 DFF i forbrugsforening

Læs mere

På besøg på Agromek. Reportage side 7-10. www.danskformand.dk

På besøg på Agromek. Reportage side 7-10. www.danskformand.dk December 2010 103. årgang 6 På besøg på Agromek Reportage side 7-10 Læs desuden inde i bladet: 3 Krisen kradser stadig 4 Specialister i fodboldbaner 14 Medlem fik ret i retten 16 Kursus om stress Fagorganisation

Læs mere

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

Friis opstår på ruinerne af Magasin

Friis opstår på ruinerne af Magasin Februar 2009 102. årgang 1 Læs desuden inde i bladet: 11 På vej ind på byggepladserne 10 Mange tilbud om kurser 16 Første årsmøde 21 Struktøruddannelsen er bred Friis opstår på ruinerne af Magasin Side

Læs mere

NKI vil vokse sig ud af krisen. Side 14. www.danskformand.dk

NKI vil vokse sig ud af krisen. Side 14. www.danskformand.dk Juni 2009 102. årgang 3 NKI vil vokse sig ud af krisen Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd lærte om samarbejde 9 Holder styr på murerne 17 Cramo vil være kendt 20 Struktør er kvalitetsstempel

Læs mere

Bogholderen blev formand

Bogholderen blev formand Juni 2011 104. årgang 3 Bogholderen blev formand Læs mere side 14-15 Læs desuden inde i bladet: 8 Kommunalkursus 9 LEAN med på klipperen 17 Nyt entreprenørselskab Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk Juni 2010 103. årgang 3 Messe gik i vejret Læs desuden inde i bladet: 8 Kursus-program klart 9 Når hjernen går på stand-by 14 Arvefølgen klar 19 Fødsels-veer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland formandsbladet 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 1 februar 2013 Fokus på anlægsstruktører og brolæggere Nyt smil i Nordjylland LKF: 50 år med vejmarkering Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 1 Februar 2015 Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Energioptimering miljø og bæredygtighed INDHOLD: Leder....

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Messe kom godt i vejret

Messe kom godt i vejret December 2009 102. årgang 6 Messe kom godt i vejret Side 9 Læs desuden inde i bladet: 6 DFF holdt første landsrådsmøde 16 Nye øjne på kommunalkursus 19 Kendisser på Ajour 09 20 Kursus med Enneagram Fagorganisation

Læs mere

Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem

Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 3 juni 2014 Tjekker materiel på eget værksted Frederikshavn har styr på grejet Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem TEMA: Arbejdsmiljø INDHOLD:

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ:

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ: 2 FORMANDSBLADET Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 2 Maj 2015 SIDE 6: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER TEMA: Maskiner og arbejdsbiler SIDE 24: ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE LÆS OGSÅ: BRUGEREN

Læs mere

Uddannelse/ efteruddannelse

Uddannelse/ efteruddannelse FORMANDSBLADET 5 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 5 oktober 2014 TEMA: Uddannelse/ efteruddannelse Erfaren formand greb ny chance Formænd fra hele landet så på Metrobyggeri i København

Læs mere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere formandsbladet 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 3 juni 2013 Tema: Grønne områder og maskiner Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere Ansvar giver tilfredse og motiverede

Læs mere

TEMA: Teknologi FORMANDSBLADET SIDE 6 FORMANDEN FÅR NYT OVERBLIK MED TABLET SIDE 11: DANSK TOPKVALITET MED TIL AT SIKRE BEDRE MILJØ

TEMA: Teknologi FORMANDSBLADET SIDE 6 FORMANDEN FÅR NYT OVERBLIK MED TABLET SIDE 11: DANSK TOPKVALITET MED TIL AT SIKRE BEDRE MILJØ 4 FORMANDSBLADET Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 4 August 2015 SIDE 6 FORMANDEN FÅR NYT OVERBLIK MED TABLET SIDE 11: DANSK TOPKVALITET MED TIL AT SIKRE BEDRE MILJØ TEMA: Teknologi LÆS

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 4 maj 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Taxien er en vigtig ven i hverdagen side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11

Taxien er en vigtig ven i hverdagen side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 02 - Februar 2010-7. årgang Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11 Stil krav til limousinerne ellers bliver de taxiens stille død side 8 Loyal, myreflittig

Læs mere