Generalforsamlingsreferat 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat 2010."

Transkript

1 1 Generalforsamlingsreferat År 2010, den 1. marts kl afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede var Fra Bestyrelsen: Alice Andreasen, Ewa Jensen, Ydalina Moreno, Kristian Nygaard og Gitte Nissen. For Administrator, Dansk Financia A/S, mødte Bettina Petersen. Desuden var indkaldt Jacob Lemcke og Jan F. Larsen fra rådgivende ingeniørfirma Peter Jahn og Partere (PJP). Der er 64 lejligheder i alt, (heraf er 4 kælderrum, der kan lejes/sælges). Ved præsentationsrunde konstateredes det, at der var 16 stemmeberettigede repræsenteret på generalforsamlingen, desuden de 12 usolgte lejligheder repræsenteret med fuldmagt fra ejeren. I henhold til foreningens vedtægter behandledes følgende DAGSORDEN A. Valg af dirigent. Formanden for bestyrelsen, Alice Andreasen, bød velkommen. Formanden foreslog Bettina Nielsen fra Dansk Financia valgt som dirigent. Forslaget blev godkendt. Referent: Gitte Nissen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 10 var rettidigt og lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. B. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. Formanden for bestyrelsen, Alice Andreasen meddelte: En del af de beløb, der blev afsat til arbejder på sidste generalforsamling er ikke blevet brugt i 2009, af forskellige grunde. Primært fordi bestyrelsen har valgt at bruge tiden på samarbejdet med de rådgivende ingeniører, herom senere. F.eks. er renoveringen af kælderhalse og udvendige trappetrin, samt opsætning af aflåste elskabe ikke udført. Dels blev vi hurtigt klar over at den oprindelige prisfastsættelse pr. kælderhals var alt for lav, dels valgte vi at lade det indgå i 10-årsplanen. Undervejs i løbet af samarbejdet med de rådgivende ingeniører valgte vi at sætte cykelskuret på stand-by, og set i lyset af et påbud vi netop har fået fra kommunen, vil vi foreslå at opsætningen slettes, fordi der er mere presserende udgifter at bruge vores sparsomme penge til. Fortovsrenoveringen på Åløkkevej er ikke blevet til noget endnu, fordi entreprenøren brændte os af, og så blev det jo vinter i laang tid. Men det skal nok blive gjort i 2010, for det er nødvendigt. Forslag fra Lonnie Kamper: brug f.eks. det firma, som jeg fik tilbud fra sidste år. Sv: Vi vil tage kontakt til dem, tak. Som en væsentlig del af bestyrelsens årsberetning har vi valgt at lade det rådgivende ingeniørfirma fremlægge deres tilstandsrapport og forslag til ti-årsplan for vedligeholdelse. Gennemgangen sker ved fremvisning på stor skærm, og selve rapporten bliver sendt ud sammen med referatet.

2 2 Følg med i vedlagte rapport, her kommer udvalgte beskrivelser, med kommentarer og spørgsmål. Planen er indskrevet i et skema med tyve punkter. Skemaet er et fast skema, som bruges til mange ting, bl.a. til ansøgning om midler. Skemaet beskriver bygningsdelene og vurderer standen. Enkelte ting i skemaet er ikke relevante for vores behov, herunder punkt 07: Porte/gennemgang som vi jo ikke har nogen af. Punkterne beskriver bygningsdelene og vurderer standen. Der er givet karakterer 1-9 i forhold til behovet for reparationer/ udskiftelse/ vedligeholdelse. 1 står for bedst vedligeholdelsesstand, 9 står for dårligst. Der er givet prioritet A-C for nødvendigheden af at få udført først. A står for Snarest, C står for haster mindst. Der er punkter, hvor vedligeholdelseskarakter meget dårlig, men hvor prioriteringen for udførelsen ikke er så alarmerende. og omvendt. Som eksempel er kælder/fundamentkarakteren værre end tagets. Men udskiftning/vedligeholdelse af taget prioriteres højere, fordi resten af bygningens tilstand afhænger mere af et tæt tag end af en reparation af revner i fundamentet eller lidt fugt i kælderen. I oversigten betyder Bygning 1: Vanløse Alle 15-17, Bygning 2: Åløkkevej 27-29, og Bygning 3: Hele den røde blok. Selve det at lave en 10-årsplan er for at skabe et overblik. Når der er gået f.eks. 3 år og visse af tingene er udført, vil det være naturligt for foreningen at se på resten og evt. rokere rundt på de resterende poster. Specifikt vedr. pkt. 08 etageadskillelse (isolering) af bygning 1. Der er tale om isolering af etageadskillelsen op mod loftsetagen, ikke af selve loftet og skunkene langs taglejlighed. Det vil ikke kunne betale sig / kunne lade sig gøre at lave tilstrækkelig god isolering af selve tag-etagen, før taget alligevel skal skiftes. Punkt.. Der foreslås udskiftning til elektroniske varmefordelingsmålere på et tidspunkt. En fordel er, at der så er automatisk aflæsning kun hvert 5-6.år skal måleren skiftes pga. batteriskift. En anden fordel er, at den måler mere præcist og langt mere fair for den enkelte lejlighed mht. afregning, end de gammeldags fordampningsmålere på vores radiatorer gør. Punkt Udskiftning af pumper til centralvarme på et tidspunkt. Egentlig er pumperne ok, men de er af ældre model og bruger meget strøm. Udskiftningen er foreslået nogle år fremme i tiden, men det vil altid være en afvejning i forhold til andre ting, der måske er mere presserende. Punkt 12: Faldstammer. Re-etableringsudgifter pr. lejlighed er sat som et gennemsnitstal, nogle vil være dyrere, andre vil være billigere. Det kommer an på det enkelte badeværelses nuværende stand, inden udskiftningen af faldstammen. Punkt 14: Stig-strenge dvs. de lodrette vandrør der går gennem lejlighederne og som er ejerforeningens forpligtelse. Det vil være mest hensigtsmæssigt at skifte disse samtidig med faldstammen, når man er i gang. Punkt 19: Private friarealer f.eks. vejpligten. Punkt 20a og andre steder, er udgiften til f.eks. lift noteret med udgiftspris i d.d.-priser, men der er ikke årsfastsat beløb. Dette er blot for at fortælle os, had ting koster, hvis vi ønsker at få noget udført. Alm. løbende vedligeholdelsesudgifter set hen ad årrækken. Der er tale om tal ud fra hvad firmaet erfaringsmæssigt ved der er brug for. Tallene falder, hvis/når vi får udført et større arbejde, så er der fremover mindre brug for at afsætte vedligeholdelsesudgifter til dette. Sp. fra Anders Markussen: Hvor mange års levetid har taget, set i forhold til behov for større vedligeholdelsesudgift?

3 3 SV: Tagstenene holder ca år. De har det i øjeblikket godt nok, men der er brug for større vedligeholdelsesarbejde, ret omfattende på alle tre bygninger (dog rød blok er værst), hvis taget skal levetidsforlænges. En sådan udgift (uden byggeplads og tilhørende udgifter) vil ligge på ca kr. Pga. tagets alder skal der alligevel inden for ca. 8 år udføres fuld tagudskiftning for ca (alle priser ex. moms) (beløbet uden byggeplads og tilhørende udgifter). Den million, vi evt. vælger at bruge til levetidsforlængelse snart, vil ikke komme til gavn, når det hele skal skiftes ud senere. Bettina (DF): Det er fortsat et problem, at få lov til at låne 7.5 million kr. Behovet svarer til en udgift på ca pr. lejlighed, og finanskrisen gør det stadig ikke muligt at få tilsagn fra bankerne. Og når man er en ejerforening, er det ikke muligt/lovligt for kreditforeninger at give lån. Heller ikke de kreditforeninger, der har deres egen bank. Men DF arbejder stadig på samarbejde med flere banker og vender tilbage, når de mærker positive vinde på lånemarkedet. PJP vil holde kontakten med entreprenørerne og prøve at få tilbud med lang vedståelsesfrist (holde tilbudet i meget lang tid så vi kan vente på bankernes accept). De kan også presse priserne hos entreprenørerne, eftersom markedet er noget anspændt for tiden pga. finanskrisen. På generalforsamlingen har bestyrelsen valgt at bringe dette op for at måle stemningen. Bestyrelsen arbejder videre med generalforsamlingens billigelse. ÅRSBERETNINGEN BLEV GODKENDT C. Bestyrelsens og DF s aflæggelse af årsregnskabet med påtegning af revisor, administrator og bestyrelse til godkendelse. Bettina Petersen gennemgik det udsendte regnskab for år 2009 incl. specifikation af afholdte vedligeholdelsesudgifter. Specielt vedr. side 7 (Punktet Resultatopgørelsen vedr. Indtægter:) Lejen for enkelte kælder-og loftsrum steg pr , er nu fuldt slået igennem. Det er forkert noteret, at der er tale om salg af vaskemønter, vi er gået over til alm. pengeindkast for et par år siden. Der er mindre overskud end forventet fra vaskeriet, da der har været flere reparationer. Specielt vedr. side 7 (Punktet Resultatopgørelsen vedr. Udgifter:) Vandregnskabet er ikke modtaget endnu, men áconto beløbet er steget. Renovation er tidligere blevet opkrævet pr. m2, men nu har kommunen valgt en ny opkrævning/udregning, nemlig pr. antal lejligheder i ejendommen. Ved samme lejlighed er containerlejen kommet med i den samlede renovationsberegning. Elektricitetsforbruget er lavere end budgetteret. Dels fordi DONG har lavet forskudte regnskaber, dels fordi der var indregnet en post 2 gange ved en fejl sidste år. Det ekstrabeløb sidste år, der skyldtes misbrug af fælles el i den bageste gule bygning, har også gjort, at det er svært at gennemskue det reelle forbrug. Forsikringer. Vi er skiftet til et billigere forsikringsselskab.

4 4 Vedligeholdelse: (sammenhold med noteforklaringen på side 10) Der er beløb, der blev budgetter, men ikke brugt i 2009: Et til rådighedsbeløb, cykelskur, nye elskabe, opmuring af udvendige kælderhalse, og fortovet Åløkkevej Se bestyrelsens beretning for forklaring. Diverse (side 7 nederst): blandt andet og i høj grad: snerydning. Alene i 2009 er brugt på snerydning. HUSK, at denne vinter har været mindst lige så lang og kold ind i 2010, og vil derfor figurere på næste års regnskab! Specielt vedr. side 8 (Punktet Passiver vedr. Gæld:) Ved årets slutning var der en del arbejde, der ikke var kommet regninger på/regningerne ikke kunne nå at blive betalt før årsskiftet. Derfor ser det på papiret ud som om ejerforeningen har en del gæld til leverandører og revisionen. Beløbene er betalt i 2010 og vil figurere på 2010-regnskabet. Der er desuden afsat forudbetaling på fjernvarme. REGNSKABET BLEV GODKENDT. Kommentar: Lonnie Kamper foreslår, at Søren bliver bedt om at vurdere behovet for antallet af lysstofrør i f.eks. kælderen, måske kan vi spare noget? D. Forelæggelse af årsbudget for 2010 til godkendelse: (løst ark) Under punktet Indtægter: Der foreslås uændret opkrævning til fællesudgifter pga. de penge, der ikke er blevet brugt i Renter: Eftersom renterne p.t. er lave, vil vi også have mindre renteindtjening. Under punktet udgifter: Renovation: Københavns kommune nye beregningsgrundlag, incl. containerbrugen. Elektricitet: Vi fastholder det høje budgetbeløb for en sikkerhedsskyld. Dels er DONG ved at ændre igen, dels skal vi fortsat være sikre på at forbruget nu også ER korrekt. Kabeltv (grundpakke) er steget. Ejendomsservicefirma Søren har allerede nu brugt flere timer end planlagt på snerydning. Vedligeholdelse beløbet hedder officielt , men vi har i alt 747,000 pga. hensættelserne, se regnskabet Diverse: Snerydning har allerede kostet en del i De øvrige punkter er fremskrevet med det alm. prisindeks. INDEN budgetforslaget godkendes, er vi nødt til at tage stilling til de af bestyrelsen stillede forslag: FORSLAG 2: Kbh s kommune har pålagt os vejrenovation af vores del af Vanløse Alle. Det endelige beløb kendes ikke, men i hvert fald ca vil kunne betales ud af det rådighedsbeløb vi har til vedligeholdelse. Bestyrelsen foreslår, at det resterende beløb opkræves som engangsudgift over fællesudgifterne, når engang regningen foreligger. Udgiften skønnes umiddelbart til at være omkring 2.600,- pr. lejlighed. Alternativt skal der pålægges et mindre beløb hver af de resterende måneder resten af året. BESLUTNING: Generalforsamlingen ønsker, at beløbet tages som en enkeltudgift, når den tid kommer, og at fællesopkrævningerne derfor er uændrede. BUDGETFORSLAGET BLEV GODKENDT.

5 5 Forslag: Opgangs-lampernes følere kan indstilles til at lade være med at tænde i dagslys/dagtimerne. Desuden er der flere kælderrum (vaske/tørrerum) hvor lyset brænder hele tiden, fordi folk glemmer at slukke. Vi bør bede Søren installere elsparepærer måske lamper med følere i disse rum E. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten oplyste, at tre poster er på valg i år, nemlig Alice Andreassen, Ydalina Moreno og Gitte Nissen, som alle blev genvalgt. Bestyrelsen har herefter følgende medlemmer: Formand: Alice Andreasen, Vanløse Alle 27,2.th, 2720 Vanløse (valgt 2010) Kristian Nygaard, Vanløse Alle 9, 2.tv, 2720 Vanløse (valgt 2009) Ewa Jensen, Åløkkevej 34, 2.th, 2720 Vanløse (valgt 2009) Ydalina Moreno, Vanløse Alle 11, 3.sal tv, 2720 Vanløse (valgt 2010) Gitte Nissen, Åløkkevej 29, st th, 2720 Vanløse (valgt 2010) Hvervet som bestyrelsesmedlem gælder for to år ad gangen. F. Valg af suppleanter: Efter de nye vedtægter gælder hvervet som suppleant kun i et år ad gangen. Hverken Ken Nielsen eller Jørgen Hansen, som blev valgt sidste år, er til stede ved generalforsamlingen. Vi har derfor valgt følgende suppleanter: Camilla Falding, Vanløse Alle 15, st mf, 2720 Vanløse Kristian Anskjær, Åløkkevej 29, 2.tv, 2720 Vanløse Hvervet som suppleant gælder for et år ad gangen. (valgt 2010 for ét år) (valgt 2010 for ét år) G. Valg af statsautoriseret revisor: Grant Thornton Revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt H. Indkomne forslag : Der var kun indkommet forslag fra bestyrelsen. 1. Pålagt vejrenovation at lade det meste betales over årets budget, men at lade det resterende beløb blive trukket som et engangsbeløb over fællesudgifterne. Forslaget blev behandlet ved budget-gennemgangen. FORSLAGET BLEV VEDTAGET. 2. Cykelskur ændring af sidste års generalforsamlingsbeslutning. Set i lyset af vores øvrige udgifter, herunder ti-årsplanen, foreslår bestyrelsen, at vi omstøder sidste års beslutning om at få lavet et cykelskur. I hvert fald at vi udskyder emnet nogle år. FORSLAGET BLEV VEDTAGET: Cykelskuret opføres ikke. 3. Indførelse af en Grundfond. Siden vi fik indført de nye vedtægter, er det nu muligt for ejerforeningen at spare op til vedligeholdelse, i form af en grundfond. Med tanke på vores problemer med at rejse lån til tagrenovation, vil grundfonden også kunne bruges til startskud / opsparing mhp. taget, og vi har den fordel, at bankerne vil se på,

6 6 at vi også selv er i gang med at rejse beløbet til tagrenovering. Grundfonden vil løbende blive opkrævet sammen med fællesudgifterne, men vil figurere separat på opkrævningen. Grundfonden tilhører foreningen, ikke den enkelte. Det er ejendommens vedligeholdelseskonto, ikke en konto til vedligeholdelse af de enkelte lejligheder. Hvis man i nogle år har indbetalt til grundfonden, og der står et endnu ikke brugt beløb på, kan man ikke forvente at kræve sine penge igen, når man flytter. Til gengæld kan det i en salgssituation være et godt argument, at der står penge på den fælles vedligeholdelseskonto. Størrelsen af indbetalingen til grundfonden fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen. På generalforsamlingen d.d. stemte 13 ud af 16 fremmødte stemmeberettigede FOR oprettelsen af en grundfond. DER INDKALDES DERFOR TIL EKSTRA-ORDINÆR GENERALFORSAMLING, SE NEDENFOR. Når en Grundfond skal oprettes, skal der en ekstraordinær generalforsamling til, hvor 2/3 af medlemmerne deltager eller sender fuldmagter. Hvis der ikke er tilstrækkelig mange stemmeberettigede repræsenteret, skal der indkaldes til yderligere en ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger. Her kræves det, at 1/3 af de fremmødte stemmer for, før vedtægtsændringerne er godkendt og kan sendes ind til tinglysning. Varsel for den ekstraordinære generalforsamling er 8 dage, og den vil blive holdt på Dansk Financia s kontor. Det er muligt at brevstemme eller at give bestyrelsen fuldmagt med. Sammen med indkaldelsen vil der blive vedlagt standardfuldmagt til dette brug. I. Eventuelt. 1. SKRALD. Det bliver årligt vendt, at beboerne ikke er gode nok til at placere skraldet korrekt. Der er nu kommet opslag i opgangene om hvordan affald, papir, pap og storskrald skal håndteres, samme liste sendes ud med dette referat til samtlige husstande. Denne vinter med R98 s manglende afhentninger nogle uger pga. sneforholdene har gjort det endnu mere nødvendigt at GIVE OS SELV EN OPSANG. Når enhver kan se, at det ikke er muligt at hente skrald, er det mindste vi kan gøre, at sikre, at det kun er husholdningsaffald (dvs. det fordærvelige), der kommer i LUKKEDE POSER i affaldscontainerne. Emballage, gulvtæpper, store møbeldele osv. kan man tilbageholde, indtil det igen bliver muligt for R98 at komme frem. Det må af hensyn til rottefaren og hensynet til os alle være et minimum, at affaldsposerne LUKKES. Det har været meget, meget ulækkert for Søren, vores nabo (!!) og et bestyrelsesmedlem at fylde skraldet op i sorte poser, da containerne var fyldt for længe siden. Enhver kan regne ud, at R98 ikke tager løse, åbne poser med sig, når de endelig kommer. 2. STORSKRALDSCONTAINEREN er også et årligt tilbagevendende problem. Vi er klar over, at der kommer andre med storskrald, som ikke hører til i vores ejendom. Der kommer nu også klunsere oftere og oftere og piller ting ud af containeren og lader tingene stå udenfor, mens de prøver at finde brugbare ting. Det er dels en ulempe med skrald, der står rundt om containeren, men det er også utrygt for de beboere, der bor i nærheden af containeren, at andre får kendskab til vores vaner. DET BESLUTTES, AT DER IGEN SÆTTES LÅSE PÅ CONTAINERENS LÅGER. KÆLDER-NØGLEN KAN BRUGES.

7 7 3. Post til Søren kan enten smides ind ad brevsprækken i kælderen ( det er den postkasse, han oftest tømmer) eller i hans postkasse i opgangen Vanløse Alle 11. Forslag: at der kommer NEJ TAK til reklamer på den officielle postkasse i nr. 11, for dels tømmer Søren den ikke ret ofte, dels er der fare for at beboerbreve forsvinder i reklamemængden. SV: vi beder Søren sørge for det. 4. P-pladserne i den gule gård og i båsene på Åløkkevej. Det er især i denne sne-tid tydeligt, at p-pladserne bruges af andre end vores egne beboere, som må finde plads langt nede ad Vanløse Alle. Bestyrelsen opfordres til at undersøge hvordan P-vagter og administration af gæstekort kan fungere. Der var herefter ikke flere, der ønskede ordet, og generalforsamlingen hævedes kl. 21,00 Som dirigent: Bettina Petersen. Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen møde og konstituerede sig med Alice Andreasen som formand. Referent: Gitte Nissen.

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Sønderborg, d. 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere