8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11"

Transkript

1 Møde i Økonomiudvalget tirsdag den 23. januar 2007, Kl i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser Udviklingen i likviditeten Udviklingen i den langfristede gæld Energibesparende foranstaltninger - restarbejder Bygningsvedligeholdelse Opgørelse af befolkningen Børnepolitiske handlinger Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen Borgerpanelsundersøgelse - borgernes opftelse af Ballerup Kommune Skolebestyrelsen på Kasperskolen - udpegning af repræsentant14 11.Skolebestyrelsen ved Ordblindeinstituttet - udpegning af repræsentant15 12.Boligorganisionen Lundebjerggård, afd. Lundebjerg - udskiftning af køkkener16 13.Boligselskabet Baldersbo, afd. 5, Bybuen og Ringtoften - udskiftning af køkkener18 14.Boligselskabet Baldersbo, afd. 8, Gl. Skolevej - udskiftning af køkkener20 15.AAB, afd låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af køkkener22 16.Forslag til bemyndigelser og fuldmagter23 17.Godkendelse af kulturpolitik for Ballerup Kommune

2 18.Forslag til korrektion af tidligere anlægsbevilling, projektnr Skovlunde skole, ombygning af toiletrum - anlægsregnskab Overheadomkostninger i forbindelse med gennemførelse af besparelser - forslag til anlægsbevilling projektnr (NY)28 21.Højagerskolen - revideret forslag til anlægsplan - projektnr (NY)29 22.Anlægsplan for Egebjergskolen, amtslokalerne - anlægsbevilling til projektnr (NY)32 23.Fritidsklubben, Krvej 1, ombygning til udelukkende være fritidsordning - forslag til anlægsbevilling projektnr (NY)34 24.Udbygning af Højagerskolen - regnskab for anlægsprojekt Udskiftning af sender-modtagerudstyr til høreafdelingen på Rugvængets skole - regnskab for anlægsprojekt Etablering af kontorfaciliteter for distriktslederne i Østerhøj, Hedegården og Rugvænget distrikt - forslag til anlægsbevilling projektnr (NY)38 27.Ændring af takster for vandledningsarbejder m.m. samt tilslutningsbidrag for kloak i perioden 1. januar december Forslag til Lokalplan nr. 120 for erhvervsområdet omkring Metalbuen - behandling af indsigelser og endelig vedtagelse Råmosen - plejeplan Orientering om valg til Grønt Råd Miljøcertificering i Ballerup Kommune - pilotprojekt48 32.Bjørneklobekæmpelse anlægsbevilling Lundebjerggårdsvej, ombygning i forbindelse med trafiksanering - anlægsbevilling Eventuelt53 1. Meddelelser a) Opførelse af kunstværk på området ved Ballerup Super Arena

3 Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 1: Til efterretning. ØKONOMIUDVALGET 2. Udviklingen i likviditeten Redegørelse I Økonomi & Planlægnings not af 17. januar 2007 er der nærmere redegjort for den konsterede udvikling i likviditeten i Kassebeholdningen ultimo 2006 er opgjort til 208,5 mio. kr., hvilket er 68,5 mio. kr. bedre end forventet ved den seneste budgetopfølgning for Hovedårsagen er forskydninger i forhold til det dengang forudste ind- og udbetalingsmønster omkring årsskiftet. I gennemsnit har Kommunen i 2006 haft en kassebeholdning på 236,0 mio. kr. inkl. de bundne midler, hvilket er 94,5 mio. kr. mere end i Korrigeres der for den del af likviditeten, der er bundet i obligioner, udgør gennemsnitslikviditeten 200,0 mio. kr., hvilket er 83,3 mio. kr. mere end i 2005 og væsentligt over målsætningen i budgetaftalen. Nettorenteindtægterne har beløbet sig til 6,8 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mere end forventet ved den seneste budgetopfølgning.

4 Bilag Økonomi & Planlægnings not af 17. januar 2007 (udsendes) Sagen afgøres af Økonomiudvalget Beslutningsoplæg Økonomi & Planlægning foreslår, redegørelsen i notet af 17. januar 2007 tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 2: Til efterretning. 3. Udviklingen i den langfristede gæld Redegørelse Summarisk redegørelse for den i 2006 konsterede udvikling i den langfristede gæld, herunder * Gælden er i 2006 faldet med 23,7 mio. kr. nemlig til 472,4 mio. kr. (inkl. en ultimo året beregnet valutakursgevinst på 3,9 mio. kr. vedrørende kommunens udlandslån). * Af gælden er den klart største del 84,5 pct. eller 399,1 mio. kr. - placeret hos KommuneKredit, som har en ring svarende til den danske sts, hvilket nurligvis kommer

5 kunderne til gode. * Af gælden ultimo året er 72,9 pct. eller 344,5 mio. kr. lån i DKK, medens resten er i henholdsvis EUR med 38,7 mio. kr., CHF med 79,7 mio. kr. og JPY med 9,5 mio. kr. Valutakursrisikoen er således i øjeblikket relivt begrænset. * Af gælden er 98,4 pct. eller 464,9 mio. kr. udlandslån/valutalån, der som udgangspunkt alle er variabelt forrentet. Via individuelle renteswaps og aftaler om renteloft (caps) er der imidlertid i varierende grad foretaget rentesikring, så 75 pct. eller 354,3 mio. kr. af gælden kan betragtes som fast forrentet, jf. definitionen i den vedtagne Finansiel politik for Ballerup Kommune, som foreskriver, mindst 50 pct. af gælden skal være fast forrentet. * De samlede renteudgifter har i 2006 beløbet sig til 11,3 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mere end foruds i det vedtagne årsbudget og i øvrigt tilnærmelsesvis kan omsættes til en gennemsnitsrente på 2,4 pct. p.a. Bilag Not af 15. januar 2007 (udsendes) Sagen afgøres af Økonomiudvalget Beslutningsoplæg Økonomi & Planlægning foreslår, redegørelsen i notet af 15. januar 2007 tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 3: Til efterretning.

6 4. Energibesparende foranstaltninger - restarbejder Økonomiudvalget den 25. januar 2005, pkt. 8 Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2005, pkt. 3 Resumé Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 31. januar 2005 i alt kr. til gennemførelse af diverse energibesparende foranstaltninger. Den resterende pulje på kr. skulle efter ansøgning frigives på et senere tidspunkt. Redegørelse Hovedparten af de energibesparende foranstaltninger er nu gennemført som planlagt. Der er udført konvertering fra elopvarmning til gasopvarmning/ fjernvarme på: * børnehuset Sømosevej 31 * børnehuset Stenhusstræde 1 * børnehuset Skotteparken 3 * børnehaven Egebjergvang 231 * annekset ved Parkskolen, fritidshjemmet Lilletoften 21 * Egebjergklubben, Agernhaven 8 * Hedegårdsskolen fløj F * Hørhaven 13 * børnehus og fritidsklub Klakkebjerg 1 A-C Der er udskiftet en hel del køleskabe i klublokaler mm. til nye, energibesparende modeller (A mærkede) med tilskud på kr. pr. enhed. Der er ligeledes ops nye, energibesparende belysningsanlæg på Tapeten, børnehaven Egebjergvang 74 og på Ballerup Rådhus nordtrappen.

7 Af de planlagte arbejder resterer ny, energibesparende belysning i kældergangen på Ballerup Rådhus. Ved bygning af de nye boliger og hotel på Ballerup Stadion, er der kommet en tilgængelig fjernvarmeledning så tæt på klubhuset på opvisningsbanen, det nu er rentabelt konvertere elopvarmningen til centralvarme med fjernvarme fra Vestforbrænding, hvortil der ydes et konverteringstilskud på kr., som modsvarer tilslutningsafgiften til Vestforbrænding. Endelig ønskes Måløv Hovedgade 80/baghuset (aktivitetshus for pensionister) konverteret fra elopvarmning til centralvarme med gasfyr. Økonomisk opstilling: Anlægsudgift Ballerup Stadion i alt inkl. rådighedsbeløb Tilbagebetalingstid 3,2 år kr. Anlægsudgift Måløv Hovedgade 80 i alt inkl. rådighedsbeløb Tilbagebetalingstid 6,2 år kr. (der er ikke konverteringstilskud til denne sag) Restarbejderne på Ballerup Rådhus er priss til kr. Samlet anlægsudgift kr. Restbeløb på anlægsbevillingen fra kr. Restbeløb, som søges frigivet kr. I alt kr. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Ejendomme foreslår,

8 der meddeles en anlægsbevilling på i alt kr. på projektnr Diverse energibesparende foranstaltninger 2005, og arbejderne igangsættes efter samråd med brugerne. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 4: Indstilles til godkendelse. 5. Bygningsvedligeholdelse Resumé De årlige bygningssyn er afholdt, indrapporteret og prioriteret af Ejendomme. Oplægget til konkrete tiltag i 2007 samt en budgetsimulering for er vedlagt. Budgetsimuleringen, der har baggrund i investeringsoversigten viser, hvorledes behovet nedbringes i perioden, hvor den definerede prioriteringsrækkefølge respekteres. Det skal pointeres, den simulerede del er et øjebliksbillede af bygningsmassens vedligeholdelsesbehov, der løbende ændrer sig. Redegørelse De årligt afste basispuljer fortsætter med få afvigelser. Puljen til akut vedligeholdelse er hævet, da det er konsteret, efterslæbet medfører relivt mange akutte følgeskader. Ligeledes registreres en stor del arbejdsmiljøproblemer akut. Puljerne til indeklimaforbedringer i form af støjregulering samt rensning af ventilionskanaler fortsætter som tidligere, med en medfinansiering på 25 pct. for støjpuljen.

9 Puljen til planlagt udskiftning af defekte installioner, automik og lign. er ligeledes forts, men er i år defineret på den enkelte ejendom. Aktiviteter af denne karakter vil i de kommende år kræve en særlig opmærksomhed, da efterslæbet på installionssiden nu er markant. Dette gælder ligeledes Kommunens svømmesale, der efter en teknisk gennemgang af et rådgivende ingeniørfirma viser sig være et kommende fokusområde. I 2006 blev teknikrummet ved Rugvængets skoles svømmesal arbejdsmiljømæssigt lovliggjort, idet man adskilte syre og klor i separe rum med udsugning. Dette problem optræder ligeledes på Måløv skole samt Lundebjergskolen, og skal udføres for undgå AT-påbud. Arbejdstilsynets screening af skolerne udløste flere påbud vedrørende adfærd og meriel. Af de skoler med merielle mangler, som primært bestod i manglende udsugning i faglokaler, resterer kun Rosenlundskolen, hvilket nødvendigvis skal laves i Renovering af børnetoiletter fortsætter i 2007, og der påregnes renoveret toiletter for ca kr. Der foretages en enkelt totalrenovering af en børneinstitution, nemlig fritidshjemmet Kornvænget 118. Den afste økonomi er væsentlig forøget i forhold til tidligere totalrenoveringer, som følge af stigningen i håndværkerpriserne samt de nye skærpede energikrav i bygningsreglementet. Efter denne sag, vil genhusningsdelen af de kommende renoveringer være begrænset. På Egebjergskolen fortsættes tag- og facadeudskiftningen. Sidstnævnte er om sider meget tæt på en afslutning. Indeklimarenoveringen på Rosenlundskolen fortsættes ligeledes. De resterende lofter forventes renoveret i 3 etaper, hvoraf den ene udføres i Taget på Højagerskolen står for en gennemgribende renovering. Der regnes opbygget nyt tag med rejsning, således regnvandet ledes væk fra taget til udvendige tagrender og nedløb. Derved undgås alle indvendige nedløb, der ofte er skyld i skimmelproblemer. Samtidig efterisoleres hele tagkonstruktionen. Det påregnes ligeledes renovere den gennemsigtige del af taget på East Kilbride badet. Bilag

10 Vedligehold af kommunens ejendomme 2007 af (er tidligere udsendt) Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Ejendomme foreslår, den foreslåede plan for bygningsvedligeholdelse 2007 godkendes, fagudvalgenes beslutninger tages til efterretning, og der meddeles en rammebevilling på 47,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 28. november 2006 Punkt 9: Indstilles til godkendelse. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 28. november 2006 Punkt 4: Bilaget vedr. budgetsimulering uddeltes. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 28. november 2006 Punkt 5: Godkendt. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 11: Indstilles til godkendelse Socialudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 11: Indstilles til godkendelse Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2006 Punkt 2: Indstilles til godkendelse.

11 Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2007 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. 6. Opgørelse af befolkningen Bilag Opgørelse af befolkningsbevægelser i 2006 pr (udsendes) Sagen afgøres af Økonomiudvalget Beslutningsoplæg Borgertorvet foreslår, opgørelsen tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 6: Til efterretning. 7. Børnepolitiske handlinger

12 Resumé I forbindelse med implementeringen af Ballerup Kommunes Børnepolitik ønskes, i lighed med tidligere år, realisering af en række handlinger inden for Den Børnepolitiske Aktivitetspulje. På et temamøde for Kommunalbestyrelsen den 27. november 2006 præsenterede Det Børnepolitiske Udvalg forslag til børnepolitiske handlinger i Redegørelse Følgende børnepolitiske handlinger bør igangsættes i 2007 og bevilges via Den Børnepolitiske Aktivitetspulje: 1. Aktiviteter/arrangementer mhp. inddragelse af børn, forældre og medarbejdere i udformningen af børnepolitikkens handlingsprogram samt efterfølgende udbredelse af politikken kr. 2. Trykning af børnepolitikken kr. 3. Forberedelse af Børnenes Festival kr. 4. Koloniophold på Bøtø for børn, som ellers ikke kommer på ferie kr. 5. Oplevelseskuffert til 1-årige børn kr. I alt kr. Sagen afgøres af Økonomiudvalget Beslutningsoplæg Vicekommunaldirektøren foreslår, der frigives kr. fra Den Børnepolitiske Aktivitetspulje til 5 børnepolitiske handlinger Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 7:

13 Tiltrådt. 8. Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen Resumé I omkring 1 år har Idrætsfonden Danmark, WoCo, Københavns Kommune, DCU og Ballerup Kommune mfl. arbejdet på realisere projekt BIKE City et flerårigt cykelsportsprojekt med en række store internionale cykelsportsbegivenheder, heraf 3 placeret i Ballerup Super Arena. Projektet er i budfasen, og der er behov for realisere det formelle grundlag for Ballerup Kommunes økonomiske og facilitetsmæssige bidrag. Redegørelse Nærværende not København som UCI Bike City projektbeskrivelse og økonomi beskriver i detaljer projektindhold, - organisering og finansiering af Bike City konceptet. Bike City er et koncept, lanceret af UCI, omhandlende den mulighed 4-6 hovedstæder i verden får for i en flerårig periode afholde World Cups og verdensmesterskaber i en række cykelsportsdiscipliner, herunder landevejscykling, MTB og baneløb. Hoveddisciplinerne set i forhold til Ballerup Kommune og vores engagement i projektet vil være VM på landevej i 2011 (verdens 6. største idrætsbegivenhed), World Cup i banecykling i 2008 og 2009 samt VM i banecykling i 2010, et arrangement, da det blev afviklet i 2002 i Ballerup Siemens Arena, genererede ca. 38 mio. kr. i turismeomsætning. Banedisciplinerne er udset til afvikles i Ballerup Super Arena. Den samlede budsum til UCI udgør 26,5 mio. kr., hvoraf de involverede kommunerne og WoCo skal betale 13,5 mio. kr. (se budget i not s. 7). Ballerup Kommune skal heraf finansiere netto 2,0 mio. kr.

14 Det er opftelsen, det tiltrække disse meget store begivenheder vil understøtte udmøntningen af stregien for Ballerup Super Arena som hermed for alvor vil placere sig i hovedstadsregionen som den multiarena, der kan facilitere store idrætsbegivenheder. Ballerup Super Arena følger i dag den stregi, der tidligere er præsenteret for Økonomiudvalget, og leverer for 2006 det overskud, der er aftalt. Det er anbefalingen, Ballerup Kommunes bidrag finansieres af de overskud, som Ballerup Super Arena genererer i årene 2008, 2009 og Såfremt UCI i mod forventning træffer afgørelse, der går Danmark imod, vil det være anbefalingen, Ballerup Kommune i samarbejde med DCU, WoCo og Idrætsfonden Danmark fortsætter arbejdet med realisere en aftale udelukkende bestående af bane-begivenhederne indenfor den samme økonomiske ramme som ovenfor skitseret. Bilag Hensigtserklæring Not: København som UCI Bike City projektbeskrivelse og økonomi (udsendes) Sagen afgøres af Økonomiudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, Ballerup Kommune bidrager til bud på Bike City-projektet med 2 mio. kr. under forudsætning af realiseringen af den samlede budsum som skitseret i notet, bidraget finansieres via Ballerup Super Arenas overskud i årene 2008, 2009 og 2010, og tilsagnet om finansiering fastholdes også såfremt det alene lykkes realisere aktiviteterne omkring Ballerup Super Arena, med afvikling af World Cup i 2008 og 2009 samt VM i 2010.

15 Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 8: Tiltrådt. 9. Borgerpanelsundersøgelse - borgernes opftelse af Ballerup Kommune Resumé Som forberedelse til Kommunalbestyrelsens visionsseminar den februar 2007 foreslås der gennemført en borgerpanelsundersøgelse om borgernes syn på Ballerup Kommune. Redegørelse Borgerpanelsundersøgelsen foreslås indgå som led i forberedelsen af visionsseminaret og skal give et billede af borgernes opftelse af Kommunen. Det primære formål med undersøgelsen er give inspirion og udfordre den politiske visionsdrøftelse. I undersøgelsen ønskes følgende kortlagt: * Hvordan opfter borgerne Kommunens værdier, særkende og profil? * Hvad fremhæver borgerne som positivt hhv. negivt ved Kommunen? * Hvorfor har de valgt bosætte sig i Kommunen? Derudover indeholder spørgeskemaet et fremadrettet spørgsmål om, hvad de synes, bør kendetegne Kommunen i årene fremover. Bilag

16 Udkast til borgerpanelsundersøgelse (udsendes) Sagen afgøres af Økonomiudvalget Beslutningsoplæg Kommunaldirektøren foreslår, Økonomiudvalget tilslutter sig, borgerpanelsundersøgelsen om borgernes opftelse af Ballerup Kommune gennemføres. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 9: Tiltrådt. 10. Skolebestyrelsen på Kasperskolen - udpegning af repræsentant Redegørelse Pr. 1. januar 2007 overgik specialskolen Kasperskolen til Ballerup Kommune. I den forbindelse anmoder Kasperskolen, i brev af 23. november 2006, Kommunalbestyrelsen om udpege en repræsentant deltage i skolebestyrelsen. Jf. folkeskolelovens samt styrelsesvedtægt for Københavns Amts skoler og institutioner med specialundersivning for børn, bestod bestyrelsen pr. 31. december 2006 af to medarbejdere og syv forældre. Endvidere deltog skolens ledelse og en repræsentant fra amtsrådet, uden stemmeret. I overensstemmelse med Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning af 28. november 2006, pkt. 7, samt delingsaftalen mellem Ballerup Kommune og Københavns Amt, gennemføres Kasperskolens fremtidige styrelsesgrundlag efter

17 princippet om mindste indgreb. I konsekvens heraf bør den ovennævnte amtsrådsrepræsentant ersttes af en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Borgmestersekretariet foreslår, Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant til deltage, uden stemmeret, i Kasperskolens skolebestyrelse med virkning fra 1. januar Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 10: Indstilles til godkendelse, idet forslag skal ligge klart til Kommunalbestyrelsens møde. 11. Skolebestyrelsen ved Ordblindeinstituttet - udpegning af repræsentant Redegørelse Pr. 1. januar 2007 overgik Ordblindeinstituttet til Ballerup Kommune. I den forbindelse anmoder Ordblindeinstituttet, i brev af 12. oktober 2006, Kommunalbestyrelsen om udpege en repræsentant til skolebestyrelsen. Jf. folkeskolelovens samt styrelsesvedtægt for Københavns Amts skoler og institutioner med specialundervisning for børn, bestod bestyrelsen pr. 31. december 2006 af fem forældre, to elever og to medarbejdere. Endvidere deltog skolens ledelse samt en repræsentant fra amtsrådet uden stemmeret.

18 I overensstemmelse med Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning af 28. november 2006, pkt. 7, samt delingsaftalen mellem Ballerup Kommune og Københavns Amt, gennemføres Ordblindeinstituttets fremtidige styrelsesgrundlag efter princippet om mindste indgreb. I konsekvens heraf, bør den ovennævnte amtsrådsrepræsentant ersttes af en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Borgmestersekretariet foreslår, Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant til deltage, uden stemmeret, i Ordblindeinstituttets skolebestyrelse med virkning fra 1. januar Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 11: Jørn Larsen indstilles som repræsentant. 12. Boligorganisionen Lundebjerggård, afd. Lundebjerg - udskiftning af køkkener Kommunalbestyrelsen den 27. september 2004, pkt. 5 Økonomiudvalget den 21. september 2004, pkt. 8 Resumé Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27. september 2004 godkendt, Boligorganisionen Lundebjerggård kan udskifte køkkener i afdeling Lundebjergs flyttelejligheder. Der er indtil nu skiftet 77 køkkener.

19 Almenbo a.m.b.a. har på vegne af Boligorganisionen Lundebjerggård fremsendt ansøgning af 10. november 2006 om udvidelse af ordningen til fremover også omfte lejemål, hvori lejeren selv ønsker få udskiftet køkkenet. Der ansøges samtidigt om godkendelse af lejeforhøjelse. Almenbo a.m.b.a. har den 3. januar 2006 fremsendt yderligere oplysninger. Afdeling Lundebjerg, som er beliggende på Lundebjerg og Lundebjerggårdsvej, er etagebyggeri opført i 1961 og 1968 med 486 boliger med 2 6 rum samt rækkehusbebyggelse med 28 boliger, som er opført i I første omgang er de 28 rækkehuse ikke omftet af projektet. Beboerne vedtog udvidelsen af ordningen på afdelingsmødet den 18. september Redegørelse Køkkenerne udskiftes, efterhånden som den enkelte beboer tilmelder sig ordningen. Det er planen, der kan udskiftes ca. 50 køkkener om året, og udskiftningen sker efter først-til-mølle-princippet. Køkkenforbedringen vil bestå af udskiftning af køkkenelementer, vask og blandingsbteri, opsætning af nye fliser ved køkkenbord og komfur samt etablering af to nye stikkontakter. I forbindelse med en køkkenudskiftning bliver vandrør og afløbsrør ligeledes udskiftet, denne udgift betales af afdelingen. Der er mange forskellige typer boliger og køkkener i afdelingen, og anskaffelsessummen for en køkkenudskiftning skønnes være mellem og kr. Anskaffelsessummen finansieres ved lån af afdelingens midler og eventuelt ved et realkreditlån, afhængigt af hvor mange beboerne der er interesseret. Almenbo har oplyst, såfremt der skal optages lån til finansieringen, vil et lån på 3,5 mio. finansiere ca. 30 køkkenforbedringer i flyttelejligheder og 75 køkkenforbedringer hos interesserede beboere. Lånet afdrages ved en lejeforhøjelse, der betales af den beboer, som har benyttet sig af ordningen. Lejeforhøjelsen bortfalder, når lånet er afdraget. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringen og den forhøjede huslejebetaling.

20 Den månedlige lejeforhøjelse skønnes til kr. i ca. 12 år afhængigt af køkkenets anskaffelsessum. Gennemsnitslejen pr. 1. januar 2007 udgør 589 kr. pr. m 2. Eksempler på lejen i tre typiske boliger: Type m 2 Nuværende leje Leje ved køkkenforbedring. 2 rum 58,3 m kr kr. 3 rum 78,0 m kr kr. 4 rum 91,9 m kr kr. Bilag Ansøgning fra Almenbo a.m.b.a. af 10. november 2006 Mail fra Almenbo a.m.b.a. af 3. januar 2007 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, udvidelsen af køkkenudskiftningsordningen til også omfte lejemål, hvori beboeren ønsker en udskiftning af køkkenet, godkendes, anskaffelsessummen pr. køkken på maks kr. godkendes, den skønnede lejeforhøjelse på maks. 400 kr. pr. måned godkendes, optagelse af et realkreditlån på 3,5 mio. godkendes under forudsætning af, der indhentes mindst to lånetilbud, hvoraf det billigste vælges,

21 godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler om indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelsen af endelige lejeforhøjelser og anskaffelsessum først endelig meddeles, når der årligt er indsendt revisorpåtegnet byggeregnskab. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 12: Indstilles til godkendelse, idet der maksimalt kan lånes i 10 år. 13. Boligselskabet Baldersbo, afd. 5, Bybuen og Ringtoften - udskiftning af køkkener Resumé Boligselskabet Baldersbo har i brev af 6. november 2006 ansøgt om godkendelse til iværksætte køkkenmoderniseringer i afdeling 5, beliggende Bybuen 1-17 og Ringtoften 2-14 og 1-71 i Skovlunde. Der ansøges samtidig om godkendelse til optagelse af realkreditlån og om godkendelse af lejestigninger i forbindelse med projektet. Afdeling 5 er opført i 1954, og omfter 337 lejemål, der er fordelt på 1-4 rums boliger, som alle har mulighed for deltage i ordningen. Projektet er vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde den 11. september Redegørelse Køkkenudskiftningerne gennemføres ikke samtidigt i lejemålene, men igangsættes efterhånden, som den enkelte beboer tilmelder sig ordningen. Boligselskabet har ligeledes mulighed for, foretage køkkenudskiftninger i forbindelse med fraflytning. Anskaffelsessummen er fasts til maks kr. pr. bolig.

22 Der kan årligt foretages køkkenforbedringer i afdelingen for en samlet anskaffelsessum på maks. 4 mio. kr. Anskaffelsessummen finansieres ved 10-årige realkreditlån, som ydes til afdelingen. Lånet afdrages ved en huslejeforhøjelse, der betales af den beboer, som har benyttet sig af ordningen. Lejeforhøjelsen bortfalder efter 10 år, når lånet er afdraget. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringen og den forhøjede huslejebetaling. Den årlige m 2 -leje i afdelingen udgør pr. 1. januar 2007 i gennemsnit 604 kr. Det skønnes, huslejestigningen ved en køkkenforbedring er 100 kr. pr. anvendte kr. Lejeforhøjelsen kan således maks. stige med 750 kr. pr. måned. Aktuelle huslejeeksempler: Type m 2 Leje pr. måned Max. leje ved køkkenudskift. 1 rum m kr kr. 2 rum m kr kr. 3 rum m kr kr. 4 rum m kr kr. Projektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Bilag Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo af 6. november 2006 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

23 Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, den løbende anskaffelsessum på maks kr. pr. bolig, inden for en samlet ramme på 4 mio. kr. pr. år, godkendes, godkendelsen gives for en periode på 4 år, således den totale anskaffelsessum maks. udgør 16 mio. kr., den skønnede huslejeforhøjelse på maks. 750 kr. pr. måned godkendes, den løbende låneramme på kr. pr. bolig godkendes finansieret ved optagelse af 10- årige realkreditlån under forudsætning af, der forud for låneoptagelsen indhentes minimum to lånetilbud, hvoraf det billigste vælges, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelsen af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelser først endelig meddeles, når der årligt er indsendt revisorpåtegnet byggeregnskab. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 13: Indstilles til godkendelse. 14. Boligselskabet Baldersbo, afd. 8, Gl. Skolevej - udskiftning af køkkener Resumé

24 Boligselskabet Baldersbo har i brev af 24. november 2006 ansøgt om godkendelse til iværksætte køkkenmoderniseringer i afdeling 8, beliggende Gl. Skolevej 9-25 i Ballerup. Der ansøges samtidig om godkendelse til optagelse af realkreditlån og godkendelse af lejestigninger i forbindelse med projektet. Afdeling 8 er opført i 1949 og omfter 45 lejemål, der er fordelt på 3-4 rums boliger, som alle har mulighed for deltage i ordningen. Projektet er vedtaget på et ordinært afdelingsmøde den 21. september Redegørelse Køkkenudskiftningerne gennemføres ikke samtidigt i lejemålene, men igangsættes efterhånden, som den enkelte beboer tilmelder sig ordningen. Boligselskabet har ligeledes mulighed for, foretage køkkenudskiftninger i forbindelse med fraflytning. Anskaffelsessummen er fasts til maks kr. pr. bolig. Der kan årligt foretages køkkenforbedringer i afdelingen for en samlet anskaffelsessum på maks. 1,5 mio. kr. Anskaffelsessummen finansieres ved 10-årige realkreditlån, som ydes til afdelingen. Lånet afdrages ved en huslejeforhøjelse, der betales af den beboer, som har benyttet sig af ordningen. Lejeforhøjelsen bortfalder efter 10 år, når lånet er afdraget. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringen og den forhøjede huslejebetaling. Den årlige m 2 -leje i afdelingen udgør pr. 1. januar 2007 i gennemsnit 685 kr. Det skønnes, huslejestigningen ved en køkkenforbedring er 100 kr. pr. anvendte kr. Lejeforhøjelsen kan således maks. stige med 750 kr. pr. måned. Aktuelle huslejeeksempler:

25 Type m 2 Leje pr. måned Max. leje ved køkkenudskift. 3 rum m kr kr. 4 rum m kr kr. Projektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Bilag Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo af 24. november 2006 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, den løbende anskaffelsessum på maks kr. pr. bolig inden for en samlet ramme på 1,5 mio. pr. år godkendes, godkendelsen gives for en periode på 4 år, dog således den totale anskaffelsessum maks. udgør 3,375 mio. kr., den skønnede huslejeforhøjelse på maks. 750 kr. pr. måned pr. bolig godkendes, den løbende låneramme på kr. pr. bolig godkendes finansieret ved optagelse af 10- årigt realkreditlån under forudsætning af, der forud for lånoptagelsen indhentes minimum to lånetilbud, hvoraf det billigste vælges, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelsen af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelser først endelig meddeles, når der årligt er indsendt revisorpåtegnet byggeregnskab.

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ekstrardinært Møde i Skle- g Uddannelsesudvalget tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30 i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Revideret anlægsplan fr Højagersklen. 2 1. Revideret anlægsplan fr Højagersklen

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2 Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 14. marts 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1 Refer Socialudvalget tirsdag den 28. april 2009, kl. 18:00 i Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Jesper Würtzen (A) Jørn

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik *

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * Møde i tirsdag den 17. august 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * 3. s konference

Læs mere

OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv. 3. Renovering af vestlængen, Børnekulturcenter Hestestalden - Anlægsbevilling *

OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv. 3. Renovering af vestlængen, Børnekulturcenter Hestestalden - Anlægsbevilling * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 7. oktober 2003, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Problemer med

Læs mere

tillægsbevilling til afledt drift til rengøring på kr i budget 2000 og overslagsårene

tillægsbevilling til afledt drift til rengøring på kr i budget 2000 og overslagsårene Pkt.nr. 7 Flytning og indretning af PPR i fritidshjemmet Hjørnets bygning. 263445 Indstilling: Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Resumé Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket forslag til én rundtur i efteråret 2002 og én rundtur i foråret 2003.

Resumé Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket forslag til én rundtur i efteråret 2002 og én rundtur i foråret 2003. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 11) Meddelelser a) Orientering om problemer med unge i bebyggelsen Lundegården, herunder ungdomsklubbens initiiver i den

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014

Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014 SKOLER OG INSTITUTIONER Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 4. april 2014 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.04-A21-1-12

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring. 223933 Indstilling: at Skoleudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9) Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 9) Meddelelser a) Kulturstregier, - en del af Københavns Amts kulturpolitik er en pjece, der omhandler stregien for de tværgående

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

6... Budget 2007-2010 - budgettilretninger og mål- og rammebeskrivelser9

6... Budget 2007-2010 - budgettilretninger og mål- og rammebeskrivelser9 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 7. november 2006, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Nyformulering af børnepolitikken 2007-2010. 3 3... Forslag

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 857. Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. mandag den 28. januar 2008, kl. 18:00. i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Medlemmer. Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester

Kommunalbestyrelsen. mandag den 28. januar 2008, kl. 18:00. i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Medlemmer. Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Kommunalbestyrelsen mandag den 28. januar 2008, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Medlemmer Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2. viceborgmester

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Sammenligning af niveauet for passiv kontanthjælp, revalidering og aktivering mellem Ballerup Kommune og sammenlignelige kommuner

Sammenligning af niveauet for passiv kontanthjælp, revalidering og aktivering mellem Ballerup Kommune og sammenlignelige kommuner Møde i Social- og Sundhedsudvalget DAGSORDEN (omfter punkterne 1-11) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere