8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11"

Transkript

1 Møde i Økonomiudvalget tirsdag den 23. januar 2007, Kl i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser Udviklingen i likviditeten Udviklingen i den langfristede gæld Energibesparende foranstaltninger - restarbejder Bygningsvedligeholdelse Opgørelse af befolkningen Børnepolitiske handlinger Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen Borgerpanelsundersøgelse - borgernes opftelse af Ballerup Kommune Skolebestyrelsen på Kasperskolen - udpegning af repræsentant14 11.Skolebestyrelsen ved Ordblindeinstituttet - udpegning af repræsentant15 12.Boligorganisionen Lundebjerggård, afd. Lundebjerg - udskiftning af køkkener16 13.Boligselskabet Baldersbo, afd. 5, Bybuen og Ringtoften - udskiftning af køkkener18 14.Boligselskabet Baldersbo, afd. 8, Gl. Skolevej - udskiftning af køkkener20 15.AAB, afd låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af køkkener22 16.Forslag til bemyndigelser og fuldmagter23 17.Godkendelse af kulturpolitik for Ballerup Kommune

2 18.Forslag til korrektion af tidligere anlægsbevilling, projektnr Skovlunde skole, ombygning af toiletrum - anlægsregnskab Overheadomkostninger i forbindelse med gennemførelse af besparelser - forslag til anlægsbevilling projektnr (NY)28 21.Højagerskolen - revideret forslag til anlægsplan - projektnr (NY)29 22.Anlægsplan for Egebjergskolen, amtslokalerne - anlægsbevilling til projektnr (NY)32 23.Fritidsklubben, Krvej 1, ombygning til udelukkende være fritidsordning - forslag til anlægsbevilling projektnr (NY)34 24.Udbygning af Højagerskolen - regnskab for anlægsprojekt Udskiftning af sender-modtagerudstyr til høreafdelingen på Rugvængets skole - regnskab for anlægsprojekt Etablering af kontorfaciliteter for distriktslederne i Østerhøj, Hedegården og Rugvænget distrikt - forslag til anlægsbevilling projektnr (NY)38 27.Ændring af takster for vandledningsarbejder m.m. samt tilslutningsbidrag for kloak i perioden 1. januar december Forslag til Lokalplan nr. 120 for erhvervsområdet omkring Metalbuen - behandling af indsigelser og endelig vedtagelse Råmosen - plejeplan Orientering om valg til Grønt Råd Miljøcertificering i Ballerup Kommune - pilotprojekt48 32.Bjørneklobekæmpelse anlægsbevilling Lundebjerggårdsvej, ombygning i forbindelse med trafiksanering - anlægsbevilling Eventuelt53 1. Meddelelser a) Opførelse af kunstværk på området ved Ballerup Super Arena

3 Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 1: Til efterretning. ØKONOMIUDVALGET 2. Udviklingen i likviditeten Redegørelse I Økonomi & Planlægnings not af 17. januar 2007 er der nærmere redegjort for den konsterede udvikling i likviditeten i Kassebeholdningen ultimo 2006 er opgjort til 208,5 mio. kr., hvilket er 68,5 mio. kr. bedre end forventet ved den seneste budgetopfølgning for Hovedårsagen er forskydninger i forhold til det dengang forudste ind- og udbetalingsmønster omkring årsskiftet. I gennemsnit har Kommunen i 2006 haft en kassebeholdning på 236,0 mio. kr. inkl. de bundne midler, hvilket er 94,5 mio. kr. mere end i Korrigeres der for den del af likviditeten, der er bundet i obligioner, udgør gennemsnitslikviditeten 200,0 mio. kr., hvilket er 83,3 mio. kr. mere end i 2005 og væsentligt over målsætningen i budgetaftalen. Nettorenteindtægterne har beløbet sig til 6,8 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mere end forventet ved den seneste budgetopfølgning.

4 Bilag Økonomi & Planlægnings not af 17. januar 2007 (udsendes) Sagen afgøres af Økonomiudvalget Beslutningsoplæg Økonomi & Planlægning foreslår, redegørelsen i notet af 17. januar 2007 tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 2: Til efterretning. 3. Udviklingen i den langfristede gæld Redegørelse Summarisk redegørelse for den i 2006 konsterede udvikling i den langfristede gæld, herunder * Gælden er i 2006 faldet med 23,7 mio. kr. nemlig til 472,4 mio. kr. (inkl. en ultimo året beregnet valutakursgevinst på 3,9 mio. kr. vedrørende kommunens udlandslån). * Af gælden er den klart største del 84,5 pct. eller 399,1 mio. kr. - placeret hos KommuneKredit, som har en ring svarende til den danske sts, hvilket nurligvis kommer

5 kunderne til gode. * Af gælden ultimo året er 72,9 pct. eller 344,5 mio. kr. lån i DKK, medens resten er i henholdsvis EUR med 38,7 mio. kr., CHF med 79,7 mio. kr. og JPY med 9,5 mio. kr. Valutakursrisikoen er således i øjeblikket relivt begrænset. * Af gælden er 98,4 pct. eller 464,9 mio. kr. udlandslån/valutalån, der som udgangspunkt alle er variabelt forrentet. Via individuelle renteswaps og aftaler om renteloft (caps) er der imidlertid i varierende grad foretaget rentesikring, så 75 pct. eller 354,3 mio. kr. af gælden kan betragtes som fast forrentet, jf. definitionen i den vedtagne Finansiel politik for Ballerup Kommune, som foreskriver, mindst 50 pct. af gælden skal være fast forrentet. * De samlede renteudgifter har i 2006 beløbet sig til 11,3 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mere end foruds i det vedtagne årsbudget og i øvrigt tilnærmelsesvis kan omsættes til en gennemsnitsrente på 2,4 pct. p.a. Bilag Not af 15. januar 2007 (udsendes) Sagen afgøres af Økonomiudvalget Beslutningsoplæg Økonomi & Planlægning foreslår, redegørelsen i notet af 15. januar 2007 tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 3: Til efterretning.

6 4. Energibesparende foranstaltninger - restarbejder Økonomiudvalget den 25. januar 2005, pkt. 8 Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2005, pkt. 3 Resumé Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 31. januar 2005 i alt kr. til gennemførelse af diverse energibesparende foranstaltninger. Den resterende pulje på kr. skulle efter ansøgning frigives på et senere tidspunkt. Redegørelse Hovedparten af de energibesparende foranstaltninger er nu gennemført som planlagt. Der er udført konvertering fra elopvarmning til gasopvarmning/ fjernvarme på: * børnehuset Sømosevej 31 * børnehuset Stenhusstræde 1 * børnehuset Skotteparken 3 * børnehaven Egebjergvang 231 * annekset ved Parkskolen, fritidshjemmet Lilletoften 21 * Egebjergklubben, Agernhaven 8 * Hedegårdsskolen fløj F * Hørhaven 13 * børnehus og fritidsklub Klakkebjerg 1 A-C Der er udskiftet en hel del køleskabe i klublokaler mm. til nye, energibesparende modeller (A mærkede) med tilskud på kr. pr. enhed. Der er ligeledes ops nye, energibesparende belysningsanlæg på Tapeten, børnehaven Egebjergvang 74 og på Ballerup Rådhus nordtrappen.

7 Af de planlagte arbejder resterer ny, energibesparende belysning i kældergangen på Ballerup Rådhus. Ved bygning af de nye boliger og hotel på Ballerup Stadion, er der kommet en tilgængelig fjernvarmeledning så tæt på klubhuset på opvisningsbanen, det nu er rentabelt konvertere elopvarmningen til centralvarme med fjernvarme fra Vestforbrænding, hvortil der ydes et konverteringstilskud på kr., som modsvarer tilslutningsafgiften til Vestforbrænding. Endelig ønskes Måløv Hovedgade 80/baghuset (aktivitetshus for pensionister) konverteret fra elopvarmning til centralvarme med gasfyr. Økonomisk opstilling: Anlægsudgift Ballerup Stadion i alt inkl. rådighedsbeløb Tilbagebetalingstid 3,2 år kr. Anlægsudgift Måløv Hovedgade 80 i alt inkl. rådighedsbeløb Tilbagebetalingstid 6,2 år kr. (der er ikke konverteringstilskud til denne sag) Restarbejderne på Ballerup Rådhus er priss til kr. Samlet anlægsudgift kr. Restbeløb på anlægsbevillingen fra kr. Restbeløb, som søges frigivet kr. I alt kr. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Ejendomme foreslår,

8 der meddeles en anlægsbevilling på i alt kr. på projektnr Diverse energibesparende foranstaltninger 2005, og arbejderne igangsættes efter samråd med brugerne. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 4: Indstilles til godkendelse. 5. Bygningsvedligeholdelse Resumé De årlige bygningssyn er afholdt, indrapporteret og prioriteret af Ejendomme. Oplægget til konkrete tiltag i 2007 samt en budgetsimulering for er vedlagt. Budgetsimuleringen, der har baggrund i investeringsoversigten viser, hvorledes behovet nedbringes i perioden, hvor den definerede prioriteringsrækkefølge respekteres. Det skal pointeres, den simulerede del er et øjebliksbillede af bygningsmassens vedligeholdelsesbehov, der løbende ændrer sig. Redegørelse De årligt afste basispuljer fortsætter med få afvigelser. Puljen til akut vedligeholdelse er hævet, da det er konsteret, efterslæbet medfører relivt mange akutte følgeskader. Ligeledes registreres en stor del arbejdsmiljøproblemer akut. Puljerne til indeklimaforbedringer i form af støjregulering samt rensning af ventilionskanaler fortsætter som tidligere, med en medfinansiering på 25 pct. for støjpuljen.

9 Puljen til planlagt udskiftning af defekte installioner, automik og lign. er ligeledes forts, men er i år defineret på den enkelte ejendom. Aktiviteter af denne karakter vil i de kommende år kræve en særlig opmærksomhed, da efterslæbet på installionssiden nu er markant. Dette gælder ligeledes Kommunens svømmesale, der efter en teknisk gennemgang af et rådgivende ingeniørfirma viser sig være et kommende fokusområde. I 2006 blev teknikrummet ved Rugvængets skoles svømmesal arbejdsmiljømæssigt lovliggjort, idet man adskilte syre og klor i separe rum med udsugning. Dette problem optræder ligeledes på Måløv skole samt Lundebjergskolen, og skal udføres for undgå AT-påbud. Arbejdstilsynets screening af skolerne udløste flere påbud vedrørende adfærd og meriel. Af de skoler med merielle mangler, som primært bestod i manglende udsugning i faglokaler, resterer kun Rosenlundskolen, hvilket nødvendigvis skal laves i Renovering af børnetoiletter fortsætter i 2007, og der påregnes renoveret toiletter for ca kr. Der foretages en enkelt totalrenovering af en børneinstitution, nemlig fritidshjemmet Kornvænget 118. Den afste økonomi er væsentlig forøget i forhold til tidligere totalrenoveringer, som følge af stigningen i håndværkerpriserne samt de nye skærpede energikrav i bygningsreglementet. Efter denne sag, vil genhusningsdelen af de kommende renoveringer være begrænset. På Egebjergskolen fortsættes tag- og facadeudskiftningen. Sidstnævnte er om sider meget tæt på en afslutning. Indeklimarenoveringen på Rosenlundskolen fortsættes ligeledes. De resterende lofter forventes renoveret i 3 etaper, hvoraf den ene udføres i Taget på Højagerskolen står for en gennemgribende renovering. Der regnes opbygget nyt tag med rejsning, således regnvandet ledes væk fra taget til udvendige tagrender og nedløb. Derved undgås alle indvendige nedløb, der ofte er skyld i skimmelproblemer. Samtidig efterisoleres hele tagkonstruktionen. Det påregnes ligeledes renovere den gennemsigtige del af taget på East Kilbride badet. Bilag

10 Vedligehold af kommunens ejendomme 2007 af (er tidligere udsendt) Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Ejendomme foreslår, den foreslåede plan for bygningsvedligeholdelse 2007 godkendes, fagudvalgenes beslutninger tages til efterretning, og der meddeles en rammebevilling på 47,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 28. november 2006 Punkt 9: Indstilles til godkendelse. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 28. november 2006 Punkt 4: Bilaget vedr. budgetsimulering uddeltes. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 28. november 2006 Punkt 5: Godkendt. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 11: Indstilles til godkendelse Socialudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 11: Indstilles til godkendelse Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2006 Punkt 2: Indstilles til godkendelse.

11 Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2007 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. 6. Opgørelse af befolkningen Bilag Opgørelse af befolkningsbevægelser i 2006 pr (udsendes) Sagen afgøres af Økonomiudvalget Beslutningsoplæg Borgertorvet foreslår, opgørelsen tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 6: Til efterretning. 7. Børnepolitiske handlinger

12 Resumé I forbindelse med implementeringen af Ballerup Kommunes Børnepolitik ønskes, i lighed med tidligere år, realisering af en række handlinger inden for Den Børnepolitiske Aktivitetspulje. På et temamøde for Kommunalbestyrelsen den 27. november 2006 præsenterede Det Børnepolitiske Udvalg forslag til børnepolitiske handlinger i Redegørelse Følgende børnepolitiske handlinger bør igangsættes i 2007 og bevilges via Den Børnepolitiske Aktivitetspulje: 1. Aktiviteter/arrangementer mhp. inddragelse af børn, forældre og medarbejdere i udformningen af børnepolitikkens handlingsprogram samt efterfølgende udbredelse af politikken kr. 2. Trykning af børnepolitikken kr. 3. Forberedelse af Børnenes Festival kr. 4. Koloniophold på Bøtø for børn, som ellers ikke kommer på ferie kr. 5. Oplevelseskuffert til 1-årige børn kr. I alt kr. Sagen afgøres af Økonomiudvalget Beslutningsoplæg Vicekommunaldirektøren foreslår, der frigives kr. fra Den Børnepolitiske Aktivitetspulje til 5 børnepolitiske handlinger Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 7:

13 Tiltrådt. 8. Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen Resumé I omkring 1 år har Idrætsfonden Danmark, WoCo, Københavns Kommune, DCU og Ballerup Kommune mfl. arbejdet på realisere projekt BIKE City et flerårigt cykelsportsprojekt med en række store internionale cykelsportsbegivenheder, heraf 3 placeret i Ballerup Super Arena. Projektet er i budfasen, og der er behov for realisere det formelle grundlag for Ballerup Kommunes økonomiske og facilitetsmæssige bidrag. Redegørelse Nærværende not København som UCI Bike City projektbeskrivelse og økonomi beskriver i detaljer projektindhold, - organisering og finansiering af Bike City konceptet. Bike City er et koncept, lanceret af UCI, omhandlende den mulighed 4-6 hovedstæder i verden får for i en flerårig periode afholde World Cups og verdensmesterskaber i en række cykelsportsdiscipliner, herunder landevejscykling, MTB og baneløb. Hoveddisciplinerne set i forhold til Ballerup Kommune og vores engagement i projektet vil være VM på landevej i 2011 (verdens 6. største idrætsbegivenhed), World Cup i banecykling i 2008 og 2009 samt VM i banecykling i 2010, et arrangement, da det blev afviklet i 2002 i Ballerup Siemens Arena, genererede ca. 38 mio. kr. i turismeomsætning. Banedisciplinerne er udset til afvikles i Ballerup Super Arena. Den samlede budsum til UCI udgør 26,5 mio. kr., hvoraf de involverede kommunerne og WoCo skal betale 13,5 mio. kr. (se budget i not s. 7). Ballerup Kommune skal heraf finansiere netto 2,0 mio. kr.

14 Det er opftelsen, det tiltrække disse meget store begivenheder vil understøtte udmøntningen af stregien for Ballerup Super Arena som hermed for alvor vil placere sig i hovedstadsregionen som den multiarena, der kan facilitere store idrætsbegivenheder. Ballerup Super Arena følger i dag den stregi, der tidligere er præsenteret for Økonomiudvalget, og leverer for 2006 det overskud, der er aftalt. Det er anbefalingen, Ballerup Kommunes bidrag finansieres af de overskud, som Ballerup Super Arena genererer i årene 2008, 2009 og Såfremt UCI i mod forventning træffer afgørelse, der går Danmark imod, vil det være anbefalingen, Ballerup Kommune i samarbejde med DCU, WoCo og Idrætsfonden Danmark fortsætter arbejdet med realisere en aftale udelukkende bestående af bane-begivenhederne indenfor den samme økonomiske ramme som ovenfor skitseret. Bilag Hensigtserklæring Not: København som UCI Bike City projektbeskrivelse og økonomi (udsendes) Sagen afgøres af Økonomiudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, Ballerup Kommune bidrager til bud på Bike City-projektet med 2 mio. kr. under forudsætning af realiseringen af den samlede budsum som skitseret i notet, bidraget finansieres via Ballerup Super Arenas overskud i årene 2008, 2009 og 2010, og tilsagnet om finansiering fastholdes også såfremt det alene lykkes realisere aktiviteterne omkring Ballerup Super Arena, med afvikling af World Cup i 2008 og 2009 samt VM i 2010.

15 Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 8: Tiltrådt. 9. Borgerpanelsundersøgelse - borgernes opftelse af Ballerup Kommune Resumé Som forberedelse til Kommunalbestyrelsens visionsseminar den februar 2007 foreslås der gennemført en borgerpanelsundersøgelse om borgernes syn på Ballerup Kommune. Redegørelse Borgerpanelsundersøgelsen foreslås indgå som led i forberedelsen af visionsseminaret og skal give et billede af borgernes opftelse af Kommunen. Det primære formål med undersøgelsen er give inspirion og udfordre den politiske visionsdrøftelse. I undersøgelsen ønskes følgende kortlagt: * Hvordan opfter borgerne Kommunens værdier, særkende og profil? * Hvad fremhæver borgerne som positivt hhv. negivt ved Kommunen? * Hvorfor har de valgt bosætte sig i Kommunen? Derudover indeholder spørgeskemaet et fremadrettet spørgsmål om, hvad de synes, bør kendetegne Kommunen i årene fremover. Bilag

16 Udkast til borgerpanelsundersøgelse (udsendes) Sagen afgøres af Økonomiudvalget Beslutningsoplæg Kommunaldirektøren foreslår, Økonomiudvalget tilslutter sig, borgerpanelsundersøgelsen om borgernes opftelse af Ballerup Kommune gennemføres. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 9: Tiltrådt. 10. Skolebestyrelsen på Kasperskolen - udpegning af repræsentant Redegørelse Pr. 1. januar 2007 overgik specialskolen Kasperskolen til Ballerup Kommune. I den forbindelse anmoder Kasperskolen, i brev af 23. november 2006, Kommunalbestyrelsen om udpege en repræsentant deltage i skolebestyrelsen. Jf. folkeskolelovens samt styrelsesvedtægt for Københavns Amts skoler og institutioner med specialundersivning for børn, bestod bestyrelsen pr. 31. december 2006 af to medarbejdere og syv forældre. Endvidere deltog skolens ledelse og en repræsentant fra amtsrådet, uden stemmeret. I overensstemmelse med Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning af 28. november 2006, pkt. 7, samt delingsaftalen mellem Ballerup Kommune og Københavns Amt, gennemføres Kasperskolens fremtidige styrelsesgrundlag efter

17 princippet om mindste indgreb. I konsekvens heraf bør den ovennævnte amtsrådsrepræsentant ersttes af en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Borgmestersekretariet foreslår, Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant til deltage, uden stemmeret, i Kasperskolens skolebestyrelse med virkning fra 1. januar Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 10: Indstilles til godkendelse, idet forslag skal ligge klart til Kommunalbestyrelsens møde. 11. Skolebestyrelsen ved Ordblindeinstituttet - udpegning af repræsentant Redegørelse Pr. 1. januar 2007 overgik Ordblindeinstituttet til Ballerup Kommune. I den forbindelse anmoder Ordblindeinstituttet, i brev af 12. oktober 2006, Kommunalbestyrelsen om udpege en repræsentant til skolebestyrelsen. Jf. folkeskolelovens samt styrelsesvedtægt for Københavns Amts skoler og institutioner med specialundervisning for børn, bestod bestyrelsen pr. 31. december 2006 af fem forældre, to elever og to medarbejdere. Endvidere deltog skolens ledelse samt en repræsentant fra amtsrådet uden stemmeret.

18 I overensstemmelse med Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning af 28. november 2006, pkt. 7, samt delingsaftalen mellem Ballerup Kommune og Københavns Amt, gennemføres Ordblindeinstituttets fremtidige styrelsesgrundlag efter princippet om mindste indgreb. I konsekvens heraf, bør den ovennævnte amtsrådsrepræsentant ersttes af en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Borgmestersekretariet foreslår, Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant til deltage, uden stemmeret, i Ordblindeinstituttets skolebestyrelse med virkning fra 1. januar Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 11: Jørn Larsen indstilles som repræsentant. 12. Boligorganisionen Lundebjerggård, afd. Lundebjerg - udskiftning af køkkener Kommunalbestyrelsen den 27. september 2004, pkt. 5 Økonomiudvalget den 21. september 2004, pkt. 8 Resumé Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27. september 2004 godkendt, Boligorganisionen Lundebjerggård kan udskifte køkkener i afdeling Lundebjergs flyttelejligheder. Der er indtil nu skiftet 77 køkkener.

19 Almenbo a.m.b.a. har på vegne af Boligorganisionen Lundebjerggård fremsendt ansøgning af 10. november 2006 om udvidelse af ordningen til fremover også omfte lejemål, hvori lejeren selv ønsker få udskiftet køkkenet. Der ansøges samtidigt om godkendelse af lejeforhøjelse. Almenbo a.m.b.a. har den 3. januar 2006 fremsendt yderligere oplysninger. Afdeling Lundebjerg, som er beliggende på Lundebjerg og Lundebjerggårdsvej, er etagebyggeri opført i 1961 og 1968 med 486 boliger med 2 6 rum samt rækkehusbebyggelse med 28 boliger, som er opført i I første omgang er de 28 rækkehuse ikke omftet af projektet. Beboerne vedtog udvidelsen af ordningen på afdelingsmødet den 18. september Redegørelse Køkkenerne udskiftes, efterhånden som den enkelte beboer tilmelder sig ordningen. Det er planen, der kan udskiftes ca. 50 køkkener om året, og udskiftningen sker efter først-til-mølle-princippet. Køkkenforbedringen vil bestå af udskiftning af køkkenelementer, vask og blandingsbteri, opsætning af nye fliser ved køkkenbord og komfur samt etablering af to nye stikkontakter. I forbindelse med en køkkenudskiftning bliver vandrør og afløbsrør ligeledes udskiftet, denne udgift betales af afdelingen. Der er mange forskellige typer boliger og køkkener i afdelingen, og anskaffelsessummen for en køkkenudskiftning skønnes være mellem og kr. Anskaffelsessummen finansieres ved lån af afdelingens midler og eventuelt ved et realkreditlån, afhængigt af hvor mange beboerne der er interesseret. Almenbo har oplyst, såfremt der skal optages lån til finansieringen, vil et lån på 3,5 mio. finansiere ca. 30 køkkenforbedringer i flyttelejligheder og 75 køkkenforbedringer hos interesserede beboere. Lånet afdrages ved en lejeforhøjelse, der betales af den beboer, som har benyttet sig af ordningen. Lejeforhøjelsen bortfalder, når lånet er afdraget. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringen og den forhøjede huslejebetaling.

20 Den månedlige lejeforhøjelse skønnes til kr. i ca. 12 år afhængigt af køkkenets anskaffelsessum. Gennemsnitslejen pr. 1. januar 2007 udgør 589 kr. pr. m 2. Eksempler på lejen i tre typiske boliger: Type m 2 Nuværende leje Leje ved køkkenforbedring. 2 rum 58,3 m kr kr. 3 rum 78,0 m kr kr. 4 rum 91,9 m kr kr. Bilag Ansøgning fra Almenbo a.m.b.a. af 10. november 2006 Mail fra Almenbo a.m.b.a. af 3. januar 2007 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, udvidelsen af køkkenudskiftningsordningen til også omfte lejemål, hvori beboeren ønsker en udskiftning af køkkenet, godkendes, anskaffelsessummen pr. køkken på maks kr. godkendes, den skønnede lejeforhøjelse på maks. 400 kr. pr. måned godkendes, optagelse af et realkreditlån på 3,5 mio. godkendes under forudsætning af, der indhentes mindst to lånetilbud, hvoraf det billigste vælges,

21 godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler om indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelsen af endelige lejeforhøjelser og anskaffelsessum først endelig meddeles, når der årligt er indsendt revisorpåtegnet byggeregnskab. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 12: Indstilles til godkendelse, idet der maksimalt kan lånes i 10 år. 13. Boligselskabet Baldersbo, afd. 5, Bybuen og Ringtoften - udskiftning af køkkener Resumé Boligselskabet Baldersbo har i brev af 6. november 2006 ansøgt om godkendelse til iværksætte køkkenmoderniseringer i afdeling 5, beliggende Bybuen 1-17 og Ringtoften 2-14 og 1-71 i Skovlunde. Der ansøges samtidig om godkendelse til optagelse af realkreditlån og om godkendelse af lejestigninger i forbindelse med projektet. Afdeling 5 er opført i 1954, og omfter 337 lejemål, der er fordelt på 1-4 rums boliger, som alle har mulighed for deltage i ordningen. Projektet er vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde den 11. september Redegørelse Køkkenudskiftningerne gennemføres ikke samtidigt i lejemålene, men igangsættes efterhånden, som den enkelte beboer tilmelder sig ordningen. Boligselskabet har ligeledes mulighed for, foretage køkkenudskiftninger i forbindelse med fraflytning. Anskaffelsessummen er fasts til maks kr. pr. bolig.

22 Der kan årligt foretages køkkenforbedringer i afdelingen for en samlet anskaffelsessum på maks. 4 mio. kr. Anskaffelsessummen finansieres ved 10-årige realkreditlån, som ydes til afdelingen. Lånet afdrages ved en huslejeforhøjelse, der betales af den beboer, som har benyttet sig af ordningen. Lejeforhøjelsen bortfalder efter 10 år, når lånet er afdraget. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringen og den forhøjede huslejebetaling. Den årlige m 2 -leje i afdelingen udgør pr. 1. januar 2007 i gennemsnit 604 kr. Det skønnes, huslejestigningen ved en køkkenforbedring er 100 kr. pr. anvendte kr. Lejeforhøjelsen kan således maks. stige med 750 kr. pr. måned. Aktuelle huslejeeksempler: Type m 2 Leje pr. måned Max. leje ved køkkenudskift. 1 rum m kr kr. 2 rum m kr kr. 3 rum m kr kr. 4 rum m kr kr. Projektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Bilag Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo af 6. november 2006 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

23 Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, den løbende anskaffelsessum på maks kr. pr. bolig, inden for en samlet ramme på 4 mio. kr. pr. år, godkendes, godkendelsen gives for en periode på 4 år, således den totale anskaffelsessum maks. udgør 16 mio. kr., den skønnede huslejeforhøjelse på maks. 750 kr. pr. måned godkendes, den løbende låneramme på kr. pr. bolig godkendes finansieret ved optagelse af 10- årige realkreditlån under forudsætning af, der forud for låneoptagelsen indhentes minimum to lånetilbud, hvoraf det billigste vælges, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelsen af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelser først endelig meddeles, når der årligt er indsendt revisorpåtegnet byggeregnskab. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. januar 2007 Punkt 13: Indstilles til godkendelse. 14. Boligselskabet Baldersbo, afd. 8, Gl. Skolevej - udskiftning af køkkener Resumé

24 Boligselskabet Baldersbo har i brev af 24. november 2006 ansøgt om godkendelse til iværksætte køkkenmoderniseringer i afdeling 8, beliggende Gl. Skolevej 9-25 i Ballerup. Der ansøges samtidig om godkendelse til optagelse af realkreditlån og godkendelse af lejestigninger i forbindelse med projektet. Afdeling 8 er opført i 1949 og omfter 45 lejemål, der er fordelt på 3-4 rums boliger, som alle har mulighed for deltage i ordningen. Projektet er vedtaget på et ordinært afdelingsmøde den 21. september Redegørelse Køkkenudskiftningerne gennemføres ikke samtidigt i lejemålene, men igangsættes efterhånden, som den enkelte beboer tilmelder sig ordningen. Boligselskabet har ligeledes mulighed for, foretage køkkenudskiftninger i forbindelse med fraflytning. Anskaffelsessummen er fasts til maks kr. pr. bolig. Der kan årligt foretages køkkenforbedringer i afdelingen for en samlet anskaffelsessum på maks. 1,5 mio. kr. Anskaffelsessummen finansieres ved 10-årige realkreditlån, som ydes til afdelingen. Lånet afdrages ved en huslejeforhøjelse, der betales af den beboer, som har benyttet sig af ordningen. Lejeforhøjelsen bortfalder efter 10 år, når lånet er afdraget. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringen og den forhøjede huslejebetaling. Den årlige m 2 -leje i afdelingen udgør pr. 1. januar 2007 i gennemsnit 685 kr. Det skønnes, huslejestigningen ved en køkkenforbedring er 100 kr. pr. anvendte kr. Lejeforhøjelsen kan således maks. stige med 750 kr. pr. måned. Aktuelle huslejeeksempler:

25 Type m 2 Leje pr. måned Max. leje ved køkkenudskift. 3 rum m kr kr. 4 rum m kr kr. Projektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Bilag Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo af 24. november 2006 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, den løbende anskaffelsessum på maks kr. pr. bolig inden for en samlet ramme på 1,5 mio. pr. år godkendes, godkendelsen gives for en periode på 4 år, dog således den totale anskaffelsessum maks. udgør 3,375 mio. kr., den skønnede huslejeforhøjelse på maks. 750 kr. pr. måned pr. bolig godkendes, den løbende låneramme på kr. pr. bolig godkendes finansieret ved optagelse af 10- årigt realkreditlån under forudsætning af, der forud for lånoptagelsen indhentes minimum to lånetilbud, hvoraf det billigste vælges, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelsen af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelser først endelig meddeles, når der årligt er indsendt revisorpåtegnet byggeregnskab.

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal Kommunalbestyrelsen Protokol 22-01-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere