Ingeniør fra Sønderborg... fortid, nutid og fremtid! Udgivet november 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingeniør fra Sønderborg... fortid, nutid og fremtid! Udgivet november 2006"

Transkript

1 Ingeniør fra Sønderborg... fortid, nutid og fremtid! Udgivet november 2006

2 Indhold Side Forord 5 Side Igangsætter fra Sønderborg Teknikum Det lange perspektiv bagud Adgangskursus Maskinlaboratoriet De første ingeniører fra Sønderborg Teknikum.. Glimt fra et arbejdsliv som kvindelig ingeniør Hvorfor? - hvordan? - hvorledes? Svagstrømst eknisk studieretning Ingeniørpraktik og studenterudveksling Studierejser Salvagn Danmark Sønderborg Teknikums efteruddannelsesaktiviteter og kontakt til omverdenen Af en TAP s erindringer fr a Teknikumtiden " 79 Et spor i sandet - eller på skærmen 83 Karriereplanlægning i 60'erne Den akademiske karriere En tid i fest og farver Kar riereforløb Momentum... studieophold i Irland AUC-uddannelsen til civilingeniør i Sønderborg Sønderbor g Teknikum - en personlig milepæl Historien gentager sig - perspekt iver ing og fremtid "Den kreative klasse og Sønderborg" - hvor kommer den fra? Venskab. kørestole og virksomhedssucces Jeg var ikke i t vivl - det skulle være ST Ingeniør uddannelser i Sønderjylland 119 Fra Sønderborg til Kina

3 Ingeniør fra Sønder borg... fortid, nutid og fremtid! Udgivet af Syddansk Universitet - Mads Clausen Institutt et Udgivet med støtte fra det tidligere Institut for Diplomingeniør uddannelser Redaktør: Hanne Risgaard Redaktionskomite: Hardy Gade Carstensen Ib Christensen Kjeld Svan Hansen Bent Have Hartvig Haag Gunnar Hounsgaard Kjeld Clemen Jørgensen Sven Erik Knudsen Knud Lynge-Thomsen Jørgen Stender Erik Urth Poul Agerbæk-Larsen Mathias Madsen Illustrationer m.m.: ST-nyt Fotos: Søren Petersen Reklamefoto, Sønderborg Produktion: Grafisk Ar bejde, 6430 Nordborg ISBN:

4 Forord af adm. direktør Jørgen Mads Clausen Historien om Sønderborg Teknikum er i virkeligheden også en del af historien om Sønderjyllands industrialisering. Efter genforeningen i 1920 var Sønderjylland meget beskedent industrialiseret kun med jernstøberier, teglværker og bryggerier. Den store industrialisering, der var sket tidligere, var primært i Holsten og den sydlige del af Slesvig samt Flensborg, og de var betydeligt mere industrialiserede end det øvrige Danmark. Her var der skabt betydelige virksomheder, der beskæftigede sig med skibsbygning samt maskiner og komponenter hertil i området omkring Kiel og fabrikker af forskellig slags ilybeck, NeumOnster og Flensborg. Skulle man læse til ingeniør i Sønderjylland efter 1920, måtte man til Odense Teknikum, der er det ældste, danske teknikum og grundlagt i Civilingeniør kunne man kun blive i København på Polyteknisk Læreanstalt. Min egen far blev derfor maskiningeniør fra Odense Teknikum i Da min far stoppede hos køleskabsfabrikken, Gram, og flyttede hjem til sine forældres gård i Elsmark på Als og startede Danfoss i 1933, var køleteknologien i rivende udvikling. Freon blev således opfundet i 1933 af DuPont i USA og blev siden hen det stof i verden, som der er blevet produceret mest af, og som ikke findes i naturen. På de t ider var der også andre teknologier under rivende udvikling, f.eks. radio og telefoni. Der opstod også mange danske virksomheder inden for landbrugsmaskiner. Behovet for ingeniører i Sønderjylland var derfor stærkt stigende, og mange af de ingeniører, som et firma som Danfoss tiltrak, måtte hentes fra København eller andre egne af Danmark. I de historiske arkiver på Danfoss vidner udviklingen i 5D'erne om, at området i allerhøjeste grad blev kendetegnet af tilflyttere, der havde fået kompetencer andre steder fra. Som et kuriosum blev der en overgang brug for rigtigt mange værkstøjsmagere, som der ikke blev uddannet nok af i Danmark. Man iværksatte en rekrutteringskampagne i Svejts, der var kendt for sin værktøjsmagerindustri. Busser med værktøjsmagere blev hentet op til Als for at få dækket vort behov. Ganske mange er nu pensionerede, men stadigvæk bosat her med deres familier. Sønderborg Teknikum opstod naturligvis ud fra et ønske om at have en lokal ingeniørskole. Det, der var brug for i området var ingeniører med en håndværksmæssig baggrund og praktisk erfaring snarere end akademikere. Det er typisk for en virksomhed som Danfoss, at den er bygget op af folk, der virkelig havde forstand på at lave produktion. Den inderste kerne i Danfoss var teknikere, der kunne se nye teknologiske muligheder eller efterlignede, hvad de kunne se i amerikanske tidsskrifter, og så omsætte det til produktion. Marketing, strategi og finans var bare noget, der dengang kom af sig selv. I 7D'erne og BD'erne blev meget store procentdele af de nyuddannede ingeniører straks beskæftiget på Danfoss i Nordborg eller på andre lokale virksomheder. I BD'erne var vi bekymrede for på Danfoss at få for megen indavl og lokal tænkning. Hvordan kunne en ingeniør fra Sønderborg Teknikum dog sidde og konstruere ventiler til det sydjapanske marked, uden at have noget begreb om, hvad man gik og ønskede derude. Konkurrencen 5

5 blev da også hårdere, og man erkendte, at det var nødvendigt, at vi m åt t e beskæftige flere udenlandske ingeniører samt lytte mere til vore kunder fra fjerne markeder. På den anden side har det været til meget stor gavn, at vi havde et lokalt teknikum, hvor vi kunne få dem til at lave eksamensprojekter inden for områder, der måske kunne blive int eressante i fremtiden. Det blev også nemmere at lave efteruddannelse, f.eks. elektronik, der jo var i rivende udvikling. For de studerende er det en uvurderlig t ing at komme på virksomhedsbesøg for at få inspiration til, hvad man kunne tænke sig i fremtiden og få en forestilling om, hvad en ingeniør skulle kunne. Danfoss havde f.eks. allerede i 7D'erne og BD'erne., 6

6 fuldstændig systematiseret samarbejdet med de forskellige teknika og DTU, således at lærerkræfterne og de forskellige teknikas ledelser havde fingeren på pulsen, hvad angik erhvervslivets behov. Denne udvikling er taget til gennem årene og i dag en af de vigtigste ting for et regionalt universitet. Sønderborg Teknikum som selvstændig ingeniørskole blev i stigende grad truet af lukning i slutningen af BD'erne og i starten af 90'erne, og ledelsen i Danfoss spillede bag kulissen en kraftig rolle for at undgå truende lukninger. Vi kunne slet ikke overskue, hvad der skulle ske, hvis Sønderborg Teknikum ville lukke. Igennem tiderne ydede vi forskellig økonomisk støtte gennem Fabrikant Mads Clausens Fond. Den vellykkede fusion, der førte til dannelsen af Syddansk Universitet, glædede os virkelig meget. Vi bakkede den nye institution op på mange måder. I 199B donerede vi 15 mio. DKK til det nye universitet og senere, i 2001, blev der doneret en gave på 30 mio. DKK til etablering af et Mads Clausens Institut - alt sammen fra Bitten og Mads Clausens Fond. Gennem et stærkt samarbejde med Danfoss blev der etableret et kompetencecenter for brugerorienteret design, software design og matematisk modellering som omtalt senere i bogen. Sønderborg området er i dag betydeligt kraftigere industrialiseret, og der er opstået flere store, lokale virksomheder, ligesom der er kommet udenlandske investorer til. Som eksempler kan nævnes: Siemens Flow Instruments, Sauer-Danfoss (Sauer-Danfoss' amerikanske aktiviteter er i allerhøjeste grad en stor driver af udviklingen i Nordborg), Focons Electronics Systems A/S' ejer, Mark IV IOS Corporation og SAAB, som netop har overtaget Mærsk Data Defence. Disse udenlandske investorer skaber en vigtig diversitet og globalisering af områdets udvikling og betyder, at vi nu er nødt til at måle os med verdensklasse. Desværre interesserer færre og færre unge sig for at blive ingeniører, og optaget af ingeniørstuderende i Sønderborg er derfor for ringe. På den anden side må man sige, at de omgivende samfund i allerhøjeste grad har brug for medarbejdere med mere viden, snarere end mindre, og derfor er det mere og mere vigtigt for regionen, at vi har et lokalt universitet. Hvem vil flytte til et område, hvor der ikke er uddannelser af en ordentlig standard? I fremtiden vil det også være mere vigtigt med mere vekselvirkning mellem offentlig og privat uddannelse. I området sætter vi vor lid til, at vor nye universitetsbygning, Alsion, med Koncertsal og Rent Rum vil give et kæmpehop i universitetets lokale status, således at der kan ske fornyet stort optag. Vi håber desuden på, at Syddansk Universitet i Sønderborg kan blive omdrejningspunkt for de mange erhvervsklynger, der er sat i gang i omr ådet. Vi må ikke tabe i kampen om globaliseringen. Hvis vi ikke får en kraftig vidensindustri etableret i området, vil vi igen langsomt blive et yderområde domineret af landbrug med lille indtjening. Så på trods af at det har været en sej kamp gennem mange år at komme til, hvor vi er nu med Syddansk Universitet i Sønderborg, er det meget vigtigt at fastholde den positive udvikling for universitet. 7

7

8 Sønderborg Teknikum institutionens historie Det lange perspektiv bagud af ingeniør Kjeld Clemen Jørgensen det uddannelsespolitiske Forarbejdet I slutningen af 1950'erne var man i det daværende Sønderjyllands Erhvervsråd ikke i t vivl om, at såfremt den påbegyndte strukturændring fra landbrug til industri skulle lykkes, måtte der oprettes en ingeniøruddannelse i landsdelen, og derfor blev erhvervsråds sekretær P. Groth Bruun spændt for vognen som lobbyist og den, der skulle tage slæbet. Sønderjyllands Erhvervsråd var blevet oprettet i 1950, netop med det formål at støtte den industrielle udvikling i Sønderjylland, og med P. Groth Bruun som den dynamiske sparringspartner for virksomheder og igangsættere kom denne struktur ændring i gang. Ved Sønderborg Teknikums 25 års jubilæum skrev P. Groth Bruun blandt andet i jubilæumsskriftet "- rundt om et hjørne... ": "Uden Sønderborg Teknikum ville ændringen af den sønderjyske erhvervsstruktur fra et udpræget landbrugsomrtjde til et industriomrtjde med en højt specialiseret produktion ikke være sket". I 1960 var der blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af 4 medlemmer, direktør M. F. Schøler, Oanfoss, civilingeniør Knud Skou, Brdr. Gram, direktør Jes Christiansen, Sønderjyllands Højspændingsværk, og erhvervsråds sekretær P. Groth Bruun, Sønderjyllands Erhvervsråd. Denne arbejdsgruppe fik gennem analyser over behovet for ingeniører i sønderjysk erhvervsliv kontakt til Undervisningsministeriet, der åbnede en mulighed for, at der kunne oprettes et Teknikum i f.eks. Tinglev, hvis der kom et fælles ønske fra Sønderjylland. Nu havde Ministeriet givet en åbning, og der blev set på flere forskellige placeringsmuligheder, og P. Groth Bruun var rundt i Sønderjylland med repræsentanter fra Undervisningsministeriet for at se på mulige placeringer. Mens disse sonderinger stod på, kom Sønderborg på banen med statskonsulent K. Toftdahl-Møller som indpisker, og med et tilbud om, at der kunne forudses ledige lokaler, fordi tekstilfirmaet Møller og Co. byggede nyt i udkanten af Sønderborg og var ved at forlade ca m 2 fabrikslokaler i Voldgade, tæt på Sønderborgs centrum. Det blev derfor disse ledige fabrikslokaler, der var afgørende for, at den sønderjyske ingeniøruddannelse blev placeret i Sønderborg, og Sønderborg Teknikum blev, som det første teknikum efter Folketingets vedtagelse af den nye lov af 25. september 1962, oprettet som en selvejende institution. Umiddelbart efter kom Esbjerg og Haslev med. Starten De første linier i bestyrelsens forhandlingsprotokol lyder således: "Ar 1962, den 14. maj kl. 17 afholdtes ptj rtjdhuset i Sønderborg konstituerende bestyrelsesmøde for Sønderborg Teknikum ~ 9

9 Medlemmer og suppleanter i den første bestyrelse var: Statskonsulent K. Toftdahl Møller, Sønderborg, formand Borgmester Anders Andersen, Sønderborg, næstformand Fabrikant Mads Clausen, Nordborg Fabrikant Jens Freudendahl, Sønderborg Direktør C. Kidde-Hansen, Nordborg Borgmester J. J. Paulsen, Tønder Direktør J. A. Poulsen, Aabenraa Afdelingsformand Henry Schmidt, Sønderborg Sekretær for bestyrelsen: Carl Jørgensen, Undervisningsministeriet. Statskonsulent K. Toftdahl-Møller var ministeriets tilsynsførende med den tekniske undervisning, og i Sønderborg medvirkede han sidst i 193D'erne ved oprettelsen af Håndværkerskolen. Han var også optaget af Statens Søfartsskole og Fagskolen for Kvinder, og nu som toppen på kransekagen oprettelsen af Teknikum. Han var formand for alle disse 4 institutioner. Fabrikant Mads Clausen var, sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og før omtalte arbejdsgruppe, stærkt optaget af at få en ingeniøruddannelse til Sønderjylland, men på grund af hans mange andre gøremål deltog han kun i dette første bestyrelsesmøde, og derfor var direktør C. Kidde Hansen udpeget som hans suppleant. Efter det konstituerende møde fulgte møderne nu slag i slag med udarbejdelse af vedtægter, anskaffelse af lokaler og ansættelse af forstander. Som forstander og den, der fik slæbet med at igangsætte og opbygge Sønderborg Teknikum, blev Kay M. Gram ansat pr. 1. september Kay M. Gram var civilingeniør med maskinteknik som speciale fra Danmarks Tekniske Højskole og havde været ansat på Danfoss i 7 år, og i året forud for sin ansættelse på Teknikum havde han haft orlov fra Danfoss for at virke som undervisningsassistent på Danmarks Tekniske Højskole. Den 1. november 1962 startede en aspirantklasse med 32 elever i lejede lokaler på Sønderborg Slot, og den 15. januar 1963 blev de lejede lokaler i Voldgade officielt indviet med taler af blandt andre undervisningsminister K. Helweg Petersen og fabrikant Mads Clausen. Undervisningsministeren sagde blandt andet: "Fremsynede folk s~, at en etablering af en ingeniøruddannelse i Sønderborg ville være en naturlig og rigtig overbygning p~ de erhvervsskoler, der i forvejen har hjemsted her, og det er min overbevisning, at Sønderjylland vil ftj meget store muligheder for en yderligere omfattende industrialisering, og jeg tror, at Teknikum vil bidrage til at fremme denne udvikling, som ud fra alle synspunkter vil være overordentlig ønskelig': Det er ingen overdrivelse at konstatere, at tiden har vist, at Sønderborg Teknikum til fulde har fulgt denne profeti. Det egentlige ingeniørstudie med 2 studieretninger, maskin og svagstrøm, begyndte den 15. april 1963 med i alt 49 studerende. Det er denne dato, der blev betragtet som Teknikums egentlige start, og derfor blev Teknikums 25 års jubilæum afholdt den 15. april 19BB. 10

10 Selvom ingeniørstudiet nu var startet op, var der endnu mange opgaver for bestyrelsen, økonomi omkring køb og ombygning af Voldgade 5 samt ansættelse af lærere, for blot at nævne et par af opgaverne. Teknikum var, som nævnt ovenfor, en selvejende institution, hvor bestyrelsen havde det overordnede ansvar, herunder ansættelse af leder og godkendelse af øvrige ansættelser. TEKNIKUM - CHEMISIKUM I 1964, umiddelbart efter K. Toftdahl Møllers død, blev C. Kidde-Hansen medlem af bestyrelsen, udpeget som Ministeriets repræsentant, og han blev valgt som formand. C. Kidde-Hansen var maskiningeniør fra Københavns Teknikum og var adm. direktør for produktionen på Danfoss. Begyndervanskeligheder Teknikum skulle nu fra ingenting udvikle sig til en velfungerende og dynamisk uddannelsesinstitution. Det lykkedes, men der var mange besværligheder i starten, ja der var i begyndelsen så mange besværligheder, at Sønderborg Teknikum på det nærmeste blev sat under faglig administration af Teknikumrådet, der var et overordnet, ministerielt rådgivende organ for teknikumsektoren. Teknikumrådet havde derfor udpeget 4 afdelingsforstandere fra de gamle, veletablerede teknika, og med faglig og administrativ hjælp herfra lykkedes det at bringe det før ste hold ingeniører frem t il dimission i 1966; men der havde været så mange besværligheder, at de fik studietiden forlænget med 3 måneder. Samt idig måtte C. Kidde-Hansen ofte på banen, i møder med både lærere og studerende, for at være med til at løse de konflikter, der var i opstartsfasen. En af de væsentlige årsager til besværlighederne var, Ja, TrauIOU - at der endnu ikke var ansat ledere til at styre den faglige opbygning på de 2 retningsområder. Efter ansættelsen af civilingeniør Kay M. Gram som forstander, blev teknikumingeniør Henning Jacobsen og civilingeniør Børge Olsen ansat som de første 2 lærere fra 1. april Derefter fulgte ansættelserne i takt med 1., 2. og 3. studieår og det stigende antal studerende. Sideløbende hermed blev de teknisk-administrative funktioner opbygget, og for at få styr på økonomien blev civiløkonom Mathias L. Madsen ansat som administrator yl m i Jo nok.. are forberedt p6 ylll. nn.kellgheder I belyndel.en _ I Det nystartede Sønderborg Teknikum skal foreløbigt have til huse hos Møller og Co. i Voldgade. Klip fra 'c Havbogas5e ~

11 den 1. november 1964, og den 1. februar 1966 blev civilingeniør Sven-Erik Knudsen ansat som afdelingsforstander for svagstrømsretningen. I foråret 1966 blev der normeret en rektorstilling ved Teknikum, og med virkning fra 1. juli 1966 udpegede bestyrelsen, efter indstilling fra lærerforsamlingen, Kay M. Gram som rektor. Den 1. november 1967 blev teknikumingeniør Eigil Nielsen, der havde virket som lærer fra 1. maj 1965, ansat som afdelingsforstander for maskinretningen, hvilket betød, at ledelsesstrukturen nu var på plads, og man fik styr på organisationen. Den første dimission Den 2B. juni 1966, som før nævnt med 3 måneders forsinkelse, dimitterede 17 ingeniører, B svagstrømsingeniører og 9 maskiningeniører. Dimissionshøjtideligheden fandt sted på det daværende Teater-hotel, hvor bestyrelsens formand direktør C. Kidde-Hansen bød velkommen, og der var taler af Sønderborgs borgmester, Anders Andersen, og formanden for Teknikumrådet, direktør O. I. Mikkelsen, Undervisningsministeriet. O. I. Mikkelsen sagde bl.a.: "Man sagde i sin tid, at det var dumdristigt at starte et teknikum under interimistiske forhold. Der har også været mange vanskeligheder, men "barnet" har udviklet sig, og det ville næsten også være for let at skabe en ingeniøruddannelse uden vanskeligheder. Dog vil jeg sige, at noget lignende aldrig vil ske igen andre steder". Den efterfølgende festivitas med middag og underholdning fandt sted på det daværende Hotel Sønderborghus. Da Teknikum aldrig har haft sin egen festsal eller større samlingslokale, har det altid været nødvendigt at holde dimissionshøjt idelighederne uden hus. De første 3 år blev det holdt på Teater-hotellet, derefter Sønderborg Bibliotek og et par år i festsalen på det, der dengang hed Håndværkerskolen : men fra først i 70'erne har Riddersalen på Sønderborg Slot været en flot ramme om dimissionen af nye ingeniører. I eget hus I 1964 købte staten bygningskomplekset i Voldgade, der havde en samlet kapacitet til studerende, men ambitionerne var dengang ret så optimistiske, for i 196B reserverede Sønderborg Kommune et areal på B ha. ved Grundtvigsalle til et nyt Teknikum, fordi man forventede en så stor stigning i tilgangen, at det ville kræve en bygningskapacitet til 1200 studerende. Teknikum fik imidlertid aldrig behov for en så stor bygningskapacitet, og da amterne overtog gymnasierne, og Sønderjyllands Amt havde besluttet at placere det nye amtsgymnasium i Sønderborg, kunne Sønderborg Teknikum uden problemer frigive denne reservation. Tekniske bibliotek I juni 1967 kom Sønderborg Tekniske Bibliotek til på Teknikum. Det var overbibliotekar Vibeke Amundsen fra Danmarks Tekniske Bibliotek, der klippede den røde silkesnor med ordene: "Jeg erklærer hermed Sønderjyllands første offentlige, tekniske fagbibliotek åbnet og håber, det vil blive til lige stor gavn for studerende som for landsdelens erhvervsliv", og for at kunne støtte bibliotekets brugere, såvel studerende som landsdelens erhvervsliv, fik to af Teknikums lærere en efteruddannelse som dokumentalister på Danmarks Biblioteksskole. Som Sønderborg Tekniske Bibliotek gennem årene 12

12 /7. ~Ie. /9708 udvidede sine aktiviteter blev det vir kelig : "til lige stor gavn for studerende som for landsdelens erhvervsliv': Samarbejde med det omgivende samfund Det var ikke kun Sønderborg Tekniske Bibliotek, der skulle fungere som et serviceorgan udadtil. Ønsket var, at Sønderborg Teknikum kunne få lov til at opbygge et samarbejde med landsdelens erhvervsliv. som en begyndelse på den måde, at virksomhederne skulle have mulighed for at bruge Teknikums laboratorier og øvrigt udstyr, og i 1968 gav Undervisningsministeriet sin tilladelse til, at et sådant samarbejde måtte etableres, fordi det også kunne være til gavn for undervisningen. Dette samarbejde mellem Sønderborg Teknikum og det omgivende samfund blev udbygget gennem årene, i 1976 etablerede Teknologisk Informations Tjeneste, der var en afdeling under Jysk Teknologisk Institut, et kontor på Sønderborg Teknikum med konsulent Robert Hansen med det formål yderligere at udbygge samarbejdet mellem erhvervslivet og Teknikum. Selvom Robert Hansens indsats ikke umiddelbart satte synlige spor, så var den medvirkende til, at samarbejdet omkring konstr uktionsopgaver og eksamensprojekter var kraftigt stigende i slutningen af 70'erne. 13

13 Stand på Industri messen i Herning. Ungdomsoprøret og dets følger I 1968 kom ungdomsoprøret, der også smittede af på Sønderborg Teknikum, og allerede i 1970 blev der helt exceptionelt, som det første sted i landet, indført samarbejdsorganer på Sønderborg Teknikum, hvilket betød, at både lærere, tekniskadministrative medarbejdere og studerende blev repræsenteret i disse samarbejdsorganer. Som en følge af ungdomsoprøret var det de humanistiske uddannelser, de unge interesserede sig for i den før ste halvdel af 1970'erne, hvilket medførte en kraftigt faldende interesse for de naturvidenskabelige uddannelser, og dermed et alvorligt fald i tilgangen til alle danske ingeniøruddannelser. Fra visse yderligtgående humanistiske grupper gik man så vidt, at man udarbejdede en plakat med en karikaturtegning af en ingeniør og med teksten: 'Oenne mand er farlig, han er ingeniør". Det var svære odds, vi var oppe imod i disse år, og det var først fra 1978, at tilgangen igen begyndte at st ige. Faldet i t ilgangen betød, at Sønderborg Teknikum i 1974 mått e igennem en afskedigelsesproces, der betød, at lær erst aben med afskedigelse og frivillig afgang blev reduceret med 5 stillinger, og det teknisk administrative personale med 1 stilling. I et forsøg på at afhjælpe den svigtende tilgang, havde Sønderborg Teknikum sammen med Esbjerg Teknikum i 1973 lejet en stand på Industrimessen i Herning for at informere unge mennesker om indholdet i ingeniøruddannelserne og de mange spændende udfordringer, der var i et job som ingeniør. Det var for øvrigt også en aktivitet, vi fik megen kritik af, fordi der var mange, der mente, at det ikke var en måde at lokke unge mennesker ind i en uddannelse på. Kritikken til trods deltog vi fortsat i industri m esserne i Herning frem til Studiereformerne Teknikumingeniøruddannelsens formål var at uddanne ingeniører, der kunne omsætte de naturvidenskabelige forskningsresultater til praktisk anvendelse, og helt frem t il 1966 var adgangskravene 14

14 en faglig uddannelse med mesterlære og et teoretisk krav svarende til realeksamen. I 1966 kom en reform af studiet. der betød. at de teoretiske adgangskrav blev skærpet ved indførelse af et 1 årigt adgangskursus ovenpå realeksamen. Niveauet i matematik, fysik og kemi på adgangskursus skulle svare til studentereksamen, og mesterlæren blev bevaret som det praktiske adgangskrav. Den næste reform kom i 1978, da studiet blev modulopbygget. Det spændende ved denne reform var ikke så meget modulopbygningen, men derimod de frihedsgrader, der gjorde, at studieplanerne løbende kunne ændres, således at de til enhver tid kunne være på højde med eller forud for tidens krav, og det gav samtidig mulighed for at udvikle og udbyde specielle faglige linier på de 2 r etningsområder. Ny ledelse I 1975 ønskede Kay M. Gram at hellige sig undervisningen, og bestyr elsen udpegede undertegnede, teknikumingeniør K. Clemen Jørgensen, som rektor for en 3-årig periode Jeg havde da virket som lærer på maskinretningen fra den 1. april 1968 og havde forud været beskæ ftiget i det private erhvervsliv i 11 år, de seneste 6 år på Ribe Jernstøberi. nu Ribe Jernindustri. Ændring i tilgangsmonstret Med den stigende tilgang til gymnasierne op gennem 7D'erne var der samtidig sket et markant fald i antallet af unge med en faglig uddannelse, den gruppe af unge, der gennem 19DO-tallet havde været grundlaget for teknikumuddannelsen. Det blev derfor nødvendigt at ændre de praktiske adgangskrav, som i 1976 blev ændret til minimum 2 års relevant praktik for unge, der kom ind via 10. klasse og adgangskursus, og 1 års praktik bestående af et % års værkstedskursus og et % år s erhvervsprakt ik for unge med gymnasie- eller HFuddannelse. Denne reduktion i de praktiske adgangskrav blev udsat for en ret så voldsom kritik, både fra mange virksomheder og fra erhvervslivets organisationer. Kritikken spændte så vidt, at der var virksomheder, der ikke ville ansætte teknikumingeniører, der ikke havde den 4-årige mesterlære bag sig. Som så ofte før og siden, byggede denne kritik på et helt ur ealistisk grundlag, fordi der allerede på dette tidspunkt var så få unge med denne praktiske baggrund, at teknikumuddannelsen umuligt ville kunne overleve, hvis de oprindelige krav blev opretholdt, og tiden har jo også vist, at uddannelsens kvalitet ikke blev forringet siden da, snarere tværtimod. Stramme bevillinger Den faldende tilgang gennem 70'erne førte til løbende stramninger i bevillingerne, og derfor måtte de knappe ressourcer udnyttes bedst muligt. Dette skete blandt andet ved, at der i 1977 blev etableret et samarbejde med Sønderborg Handelsskole om dele af ingeniøruddannelsens økonomiundervisning, der førte frem til, at dimittenderne kunne forlade Teknikum med beståede dele af merkonomuddannelsen. I 1978 blev der yderligere etableret et samarbejde med Esbjerg Teknikum på en sådan måde, at det 15

15 Kære studerende og ansatte Fremskridtets værste fjende er ligegyldighed i - det ved vi, og der har måske også, det år der nu snart er f orbi, været stunder hvor vi faldt i - men begejstringen har skabt glæde og arbejdstlyst. En begej stret har fremkaldt begejstring hos andre. Flere begejstrede har givet af deres begejstring til endnu flere - begejstring for en sag og det Det lover godt for dagl i ge arbejde. Resultatet er befrugtende for helheden - SØnderborg Teknikum. tak skal I have. Rigtig glædelig jul og et lykkeligt nytår. K. Clemen Jørgensen første studieår blev fælles for de 2 teknika i et forsøg på at imødegå den manglende mobilitet, der tilsyneladende var blandt unge i disse år. Etableringen af dette samarbejde med Esbjerg Teknikum blev også fremskyndet efter pres fra Undervisningsministeriet, fordi man herfra mente, at de 2 institutioner sammen kunne få en bedre udnyttelse af ressourcerne. Der blev på dette tidspunkt også forsøgt at etablere fjernundervisning mellem Esbjerg og Sønderborg ved hjælp af tovejs fjernsyn, men det blev kun ved for søget, fordi det ville være umuligt at honorere teleselskabernes takstkrav til signaltransmissionen samtidig med, at teknologien endnu ikke var helt med. Undervisningsministeriets bevilling til teknikumsektoren blev dengang givet som en samlet pulje, og derefter blev det en utaknemlig opgave for Rektor forsamlingen for de Danske Teknika at fordele denne bevilling til de enkelte institutioner, en opgave der naturligvis ikke altid var let at håndtere i en kollegial kr eds, især ikke i årene med faldende bevillinger. Grunden til, at jeg nævner dette forhold her, er, at ved en af disse besværlige diskussioner i Rektorforsamlingen om fordelingen var der en af mine kolleger, der sagde til mig, ja du kan jo tage det hele roligt, for jeg gad nok se den politiker, der, hvis det kom dertil, tør røre en sønderjysk uddannelsesinstitution. Det var nok rigtigt den gang, men vi må nok konstatere, at forholdene har ændret sig siden da. For få ingeniører Faldet i tilgangen til ingeniøruddannelserne op gennem 70'erne var så alvorligt for dansk erhvervsliv, 16

16 at en prognose udarbejdet af Undervisningsministeriet viste, at tilgangen til teknikaene skulle stige med 40 % for at kunne dække efterspørgslen, og allerede i 1978 kom de første tegn på mangel på ingeniører, men heldigvis også igen tegn på en stigende interesse for at vælge en ingeniøruddannelse. Start af egen virksomhed Her i de første år af 2000 gøres der mange anstrengelser for at inspirere unge til at starte egen virksomhed, men allerede i 1978 arrangerede Sønderborg Teknikum den første konference om "start af egen virksomhed" for de studerende, en aktivitet der nok ikke skabte igangsættere, men en aktivitet der lige gav det skub, der skulle til, og samtidig gav gode råd om at takle de administrative problemer, der var og er ved at starte og drive egen virksomhed. Ændring i bestyrelsen I 1978 ønskede direktør C. Kidde-Hansen at udtræde af bestyrelsen Oet var længe før, nogen på Teknikum havde tænkt eller ønsket: "Nu er det da vist pli tide, at han takker ar, men Kidde-Hansen havde nok også sin egen mening om, at "demokratiet" på uddannelsesinstitutionerne var ved at nærme sig noget, der i hvert fald lå langt fra det, han forstod ved lederskab. Jeg satte stor pris på samarbejdet med Kidde-Hansen : han var lige fra starten stærkt engageret i Teknikums ve og vel, kunne altid se sagens kerne, uanset om det var personalemæssigt eller uddannelsesmæssigt, og han var altid konkret og kontant i sine konklusioner. Det blev for skningschef på Danfoss, civil ingeniør Mogens Dyre, der var blevet medlem af bestyrelsen efter Mads Clausens død, der nu påtog sig opgaven som formand for bestyrelsen. At Mogens Dyre påtog sig denne opgave, var igen et udtryk for både hans og sønderjysk erhvervslivs interesse og engagement i Sønderborg Teknikums ve og vel. 1980'erne og ingeniørmangel I 1980 var der nu direkte ingeniørmangel i Danmark og dermed rift om dimittenderne, men der var heldigvis også en stigende tilgang, og nu viste resultatet sig af reglen om, at matematiske studenter kunne nøjes med et % års værksteds kursus og et % års erhvervspraktik, idet denne gr uppe nu udgjorde halvdelen af tilgangen. Hertil kom, som et supplement til gymnasieuddannelsen, de tekniske skolers start i 1983 af en teknisk, gymnasial uddannelse, HTX, der fra den første vanskelige start nu har udviklet sig til en ligeværdig leverandør af studerende til de naturvidenskabelige uddannelser. Med den stigende tilgang begyndte økonomien nu yderligere at stramme til, forstået på den måde, at bevillingerne pr. studerende blev reduceret, hvilket betød, at der nu skulle være flere studerende pr. lærer og udstyr skrone. Sektorr ådet for de Videregående Uddannelser, der var et råd under Undervisningsministeriet, udarbejdede i 1980 et debatoplæg om landsplanlægning og r egionalisering. Dette debatoplæg pegede specielt på Vejle-, Ribe- og Sønderjyllands amter som et område, der burde t ilføres en størr e del af 17

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Kilder til Krønikens tid

Kilder til Krønikens tid Kilder til Krønikens tid Foredrag 27. 4. 2004 Højere uddannelser i 1950 erne - studenter og professorer 1950 erne var præget af, at store forandringer var undervejs i samfundet. Flytning fra land til by.

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

EKsTRA bonus DATATEKNIKER

EKsTRA bonus DATATEKNIKER Erhvervsuddannelse med ekstra bonus DATATEKNIKER Vil du også ha lidt ekstra? svendebrev og hf-niveau I EN uddannelse! ErhvErvsuddannElsE med EKsTRA bonus EUX Datatekniker er et helt nyt tilbud til dig.

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Datatekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden?

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med ekstra bonus ELEKTRIKER Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med flere muligheder En EUX Elektriker er et nyt tilbud, der giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.

Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo. Erhvervsakademier Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s forslag til Erhvervsakademier, oktober 2000 Hvorfor

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Selvstyrende Regionale Grupper Hvorfor?

Selvstyrende Regionale Grupper Hvorfor? Landbrugets stemme Selvstyrende Regionale Grupper Hvorfor? 9.maj 2011 Vagn Lundsteen, direktør Landbrugets stemme Det bedste forsvar, - er et angreb Vi skal lære af Danmarks Naturfredningsforening Vi skal

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Aalborg Universitet Esbjerg Hvad er en Medialog eller Ingeniør? En problemløser En opfinder En teoretisk praktiker Uddannelser ved AAU-Esbjerg AAU-Esbjerg Medialogi

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere