Plan- og projektredegørelse Oktober 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan- og projektredegørelse Oktober 2007"

Transkript

1 Plan- og proektredegørelse Oktober 2007

2 PK oktober 2007 Plan- og Proektredegørelse Aalborg kommune redegør 2 gange om året for status på større, aktuelle planer og proekter. Redegørelsen omfatter aktiviteter, planer og proekter, der i kraft af deres omfang eller strategiske betydning forntes at ha en særlig interesse for kommunens borgere, byrådet og administrationen. Denne redegørelse har status pr. oktober 2007 og udarbedes af Plan- og Koordineringsgruppen. Kommentarer, spørgsmål og idéer til nye emner kan rettes til afdelingsleder Peter Mikkelsen, Plan & Byg, Teknik- og Miløforvaltningen. Plan- og Koordineringsgruppen Kontorchef Jens-Erik Quortrup, BF Afdelingschef Vibeke Lei Stoustrup, BF Konsulent Jan Peter Nielsen, BF Afdelingschef Jørn Hviid Carlsen SBUF Afdelingsleder Peter Mikkelsen, TMF Statslige natur- og vandplaner Naturplaner Natura2000-planen udarbedes af Miløministeriet. Planen skal for hrt Natura2000-område indeholde: En basisanalyse, der beskrir naturtilstanden og entuelle trusler mod at kunne opnå gunstig bevaringsstatus Mål for naturtilstanden i Natura2000-områderne Et indsatsprogram, der angir, hvor der skal prioriteres bl.a. natur forvaltnings- og naturpleeindsats Inden forslag til Natura2000-planen udarbedes, har Miløministeriet indkaldt forslag og idéer fra andre myndigheder, organisationer og private. Idéfasen ligger i perioden 22. uni 2007 til 22. december Indhold Statslige natur- og vandplaner... Aalborgs Kommunes Erhrvsplan Kommuneplanlægning... Bæredygtighedsstrategi... Landdistriktspolitik... Aalborg Havnefront... Nørresundby Havnefront... Øvrige proekter... Byfornyelse... Orsigt or lokalplaner... Ledige arealer til erhrv... Ledige arealer til bolig Miløministeriet skal sende forslag til Natura2000-plan i offentlig høring i seks måneder senest den 22. december Efter dtagelsen af Natura2000-planen udarbeder hr kommune et forslag til handlingsplan for, hvordan kommunen vil realisere Natura2000-planen indenfor kommunens geografiske område. Dette forslag skal sendes i offentlig høring i 8 uger, senest den 22. uni Status pr. 1. oktober 2007 Miløministeriet offentlig gorde den 22. uni 2007 basisanalyserne for de enkelte Natura2000-områder. Park & Natur er nu i færd med at gennemgå basisanalyserne med henblik på at skabe orblik or data og beskrilserne af naturtyper, arter og trusler. Høringssvaret udarbedes i fællesskab med Milø (statslig vandplan) som et idéfasekatalog med forslag til indsatsområder, prioritering af tiltag og synliggørelse af interessekonflikter. I det omfang Park & Natur har kendskab til områderne, som ikke er beskret i basisanalyserne, vil det ligeledes fremgå af høringssvaret. Kommunens besvarelse tager udgangspunkt i 4 spørgsmål rest af Miløministeriet i idéfasen. De 4 spørgsmål er: 1. Har I forslag til proekter eller aktiviteter, som kan forbedre vand- og naturområderne? 2. Kender I til påvirkninger af vandområderne eller trusler mod natur områderne? 3. Hvad mener I er vigtigst at sikre og forbedre? 4. Hvor kunne det være vanskeligt at opfylde milømålene for vandområderne, selv om der gøres en stor indsats? Forvaltningens forslag til høringssvar på idéfasen vil bli forelagt Teknik- og Miløudvalget i slutningen af nomber Vandplaner Aalborg Kommune har ansvaret for at gennemføre forbedringer af natur- og miløtilstanden. Med milømålslon sætter staten mål og rammer for Aalborg Kommunes indsats gennem bl.a. vandplanerne, som er færdige med udgangen af Vandplanen skal indeholde en sammenfatning af amternes basisanalyse, beskyttede områder (Natura 2000), udpegning af drikkevandsinteresser, kort med orvågningsnet, kort med tilstanden af orfladevand og grundvand (økologisk og kemisk) samt milømål herfor, og et indsatsprogram for hvordan målene nås. Endelig skal der være en redegørelse for, hvordan offentligheden har været inddraget i arbedet. På baggrund af vandplanerne udarbeder kommunen handlingsplaner, som skal sikre, at de bindende mål i vandplanen blir nået herunder at grundvand og vandrecipienterne kan le op til de målsætninger, som er blet opstillet i regionplanen senest i Aalborg Kommune vil fra 2008 integrere hensynet til natur- og vandmiløet i den kommunale planlægning f. planstrategien, og udarbede de første handleplaner for indsatsen på vandområdet. I arbedet vil de sektorer, som påvirkes, bli involret, og der vil bli fokuseret på et samarbede omkring valg af tiltag. Aalborg Kommunes Erhrvsplan Aalborg Erhrvsråd har udarbedet en ny erhrvsplan, som Aalborg Byråd har dtaget som kommunens erhrvspolitik frem til Erhrvsplanen beskrir strategier, handlinger og baggrund for erhrvsudviklingen i Aalborg Kommune. Den nye Erhrvsplan skal sikre, at Danmarks tredestørste kommune udvikler sig til et moderne og slagkraftigt vækstområde. Erhrvsrådet vil arbede for, at erhrvslit i Aalborg får de bedst mulige vilkår for at klare sig i den internationale konkurrence. Den nye erhrvsstrategi er fokuseret på fem satsninger, der skal sikre udvikling og vækst i Aalborg Kommune: Innovationsfremme Sikrer udviklingen i eksisterende virksomheder og tilførsel af nye virksomheder via iværksætteri Erhrvsklynger Fremmer samarbedet mellem beslægtede virksomheder for at skabe merværdi

3 oktober 2007 PK Kvalificeret arbedskraft Sikrer luddannet og kompetent arbedskraft til virksomhederne Oplelsesbyen Sikrer Aalborg Kommunes attraktionsværdi for at tiltrække arbedskraft, studerende, virksomheder, insteringer og turister Den erhrvsnlige kommune Sikrer høt serviceniau og professionalisme i den kommunale erhrvsservice På tværs af disse områder strækker sig to tværgående perspektir - landdistriktsudvikling og internationalisering. De to perspektir er vigtige for Aalborg Kommune, fordi landdistrikter udgør en stor del af geografien i kommunen, og fordi Aalborg er en international by i en stadig mere globaliseret rden. Tværgående perspektir Landdistriktsudvikling Internationalisering Initiatir Satsninger Den erhrvsnlige kommune Innovationsfremme Erhrvs- Klynger Erhrvsplanen består af tre moduler: Kvalificeret arbedskraft Erhrvsplanen, som beskrir vision og strategi for erhrvspolitikken Handlingsplanen, som beskrir de konkrete initiatir, der skal realisere erhrvsstrategien Erhrvspolitisk udgangspunkt i tal, som beskrir det faktabaserede udgangspunkt for indsatsen på erhrvsområdet Erhrvsplanens tre moduler kan downloades på: (under Erhrv og ob, Erhrv, Erhrvsplan) Oplelsesbyen Kommuneplanlægning Planstrategi med redegørelse 2007 Inden 2010 skal Aalborg kommune ha dtaget den første kommuneplan efter strukturreformen. Den nye kommuneplan skal samle den eksisterende kommuneplanlægning fra de 4 sammenlagte kommuneplaner samt emner fra Regionplan Forud for dette, og som opstart på kommuneplanrevisionen, skal kommunen ha dtaget en planstrategi med offentliggørelse inden udgangen af Formålet med planstrategien og redegørelse er at skabe et strategisk grundlag for udformning af de nye kommuneplanbestemmelser. Planstrategien indeholder kommunalbestyrelsens visioner, strategier og handlinger inden for 6 relevante temaer, samt en redegørelse/beslutning om den forestående kommuneplanrevision i forhold til de 4 kommuneplaner, herunder også Regionplan I foråret 2007 blev der afholdt 4 inspirationsmøder inden for nogle af emnerne. Møderne har været et godt og meget inspirerende arbedsgrundlag for planstrategien. Hen or sommeren har planstrategi med redegørelse været til høring og behandling i Plan og koordineringsgruppen, direktørgruppen og Magistraten m.fl.. Frem til sidst i oktober er materialet til høring i kommunens fagudvalg. Det forntes, at planstrategi med redegørelse kan bli dtaget af Byrådet i december 2007 med efterfølgende 8 ugers offentlig høring og offentlige møder. Kommuneplan 09 Som opfølgning på planstrategi 07 er arbedet med Kommuneplan 09 iværksat. Kommuneplanrevisionen blir tilrettelagt i september og oktober 2007, og umiddelbart herefter iværksættes sel revisionsarbedet. Udgangspunktet, er at der foretages en fuld revision, dvs. en sammenskrivning og genorelse af de 4 kommuneplaner fra de gamle kommuner og regionplan Indarbedelsen af regionplanens emner i den nye kommuneplan blir en særlig (tvær-)faglig udfordring. Det må forntes, at de lovmæssige krav til indhold og tidsplan for kommuneplanrevision 09, i samspil med de givne kommunale planlægningsressourcer, i nogen grad nødndiggør en kommunal ortagelse af regionplanretningslinier for det åbne land. Imidlertid er der naturligvis også behov for, at Byrådet får mulighed for at præge Kommuneplan 09, der forhåbentligt i hø grad blir et politisk dokument. Derfor lægges der op til, at der d en eller flere seancer, fx Byrådstemamøder, politikerinterviews eller fagudvalgsdrøftelser fastlægges en politisk linie på kommuneplanlægningens mange temaer. For at sikre, at kommuneplanarbedet afsluttes inden næste lovpligtige offentliggørelse af en Planstrategi i 2011, er det fastlagt, at kommuneplanrevisionen afsluttes i Det betyder at Byrådet drøfter hodtemaer fra marts 2008 og planforslag fra marts 2009, med endelig dtagelse december Plan09-udviklingsproekt, Nye byroller i kommuneplanlægningen Kommunen har i forbindelse med opstart på arbedet med at udarbede en ny kommuneplan søgt og fået støtte fra Plan09 til at arbede med Nye byroller i kommuneplanlægningen. Plan09 er et partnerskab mellem Realdania og Miløministeriet, som har til formål at bidrage til kvalificering af det fremtidige plangrundlag i landets 98 kommuner. Sigtet er at skabe optimale rammer for udviklingen af livskvalitet gennem det forebyggende milø til gavn for alle borgere. Plan09 har pr. oktober 2007 ydet 10 mio. kr. i støtte til 12 eksempelproekter, heraf ca. 1 mio. kr. til Aalborg-proektet. Vores proekt er et samarbedsproekt mellem forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Teknik- og Miløforvaltningen og konsulentfirmaet COWI. Proektet tager udgangspunkt i behot for at udarbede et nyt byrollekoncept for den sammenlagte kommune, der erstatter det tidligere bymønster i regionplan og de fire kommuneplaner. Udviklingen af et nyt byrollekoncept bygger videre på tidligere analyser af byernes erhrvs- og bosætningsprofiler og introducerer samtidig en ny bylivsanalyse, som skal gi et billede, af hvordan borgerne bruger byernes tilbud. Derefter følger en dialogfase, hvor relevante aktører inddrages i udviklingen af de nye byroller. Endelig arbedes der med en række styringsredskaber, der bl.a. kan lægge linierne for byernes erhrvs-, bolig-, detailhandels-, kultur-, og servicestruktur. 2

4 PK oktober 2007 Detailhandelsplanlægning Folketinget dtog i ma 2007 en ny detailhandelslov, der gir kommunerne større kompetence og åbner mulighed for større butikker. For at udnytte lons bestemmelser skal der udarbedes en samlet detailhandelsplan for hele kommunen. Indtil da vil Regionplanens bestemmelser være gældende. Planen skal fastlægge afgrænsede butiksområder, udlægge områder til butikker med særlig pladskrænde varer og fastsætte maksimale butiksstørrelser. I den forbindelse skal der træffes beslutning om beliggenhed og størrelse for 3 store udvalgsvarebutikker. Detailhandelsplanen er en del af Kommuneplanens hodstruktur og forntes derfor dtaget ultimo Den nye detailhandelsplan skal ses i sammenhæng med byernes rolle, så butikkerne kan være med til at styrke byerne, og så det sikres, at målet om en lokal forsyning tilgodeses i størst mulig omfang. I den sammenhæng er det vigtigt, at skabe en balance mellem behot for at skabe mulighed for store udvalgsvarebutikker, der har hele landsdelen som opland, og behot for udvalgsvarebutikker, der i størrelse er mere lokalt orienteret. Ikea ønsker at etablere sig i Aalborg, nærmere betegnet i den sydlige del af City Syd. De ønsker at åbne butikken i efteråret 2009, hvilket krær et godkendt planmateriale inden udgangen af Status 1. oktober 2007 Planstrategien indeholder oplysninger drørende detailhandelsplanen således, at der herd afholdes fordebat. I forhold til Ikea skal der i efteråret 2007 afholdes en fordebat drørende VVM. Medio 2008 fremlægges et forslag til kommuneplantillæg med VVM samt et forslag til lokalplan i offentlig høring. Der er indsendt ønsker om udvidelse af Shoppen og Aalborg Storcenter. Proekterne er til vurdering i forvaltningen. Høe huse Som mange andre større byer opler Aalborg en stor interesse for at bygge høe, markante huse, der bryder med byens traditionelle skala. På det strategiske og bypolitiske niau ligger det i tråd med hodstruktur 2005 visse steder at åbne mulighed for opførelsen af høe huse. I Kommuneplanen for Aalborg Midtby fra december 2006 blev arbedet med strategier for høe huse nævnt som et indsatsområde. På mødet den 1. marts 2007 godkendte TMU, at arbedet med et vurderingsredskab til brug d behandling af ansøgninger om høhusproekter kunne igangsættes. Der er nu udarbedet en debatfolder, der præsenterer emnet på det generelle niau, præsenterer de områder, der umiddelbart vurderes egnede til evt. høhusbyggeri, og præsenterer det onnævnte vurderingsredskab/ bygherreledning, der tænkes taget i anndelse d ansøgninger om høhuse indenfor aktuelle områder. Emnet er til offentlig debat i oktobernomber Efter den offentlige debat og byrådets behandling heraf, vil emnet bli indarbedet i gældende kommuneplan dels d et tillæg til kommuneplanens hodstruktur, dels d et tillæg til de rammeblade, hvor det efter debatten konkluderes, at høhuse evt. er en mulighed. Det vil på rammebladene bli præciseret, at der kræs et proekt godkendt i henhold til vurderingsredskab/bygherreledningen forud for lokalplanlægning for et evt. høhusproekt. Vindmølleplanlægning Foranlediget af regeringens 2. vindmølleskrotningsordning, der udløber med 2009, er Aalborg Kommune i gang med planlægningen af 2 områder til erstatningsmøller: Nørrekær Enge, i samarbede med Vesthimmerlands Kommune Lyngdrup Desuden skal området d Nordyllandsværket undersøges nærmere som et område, der evt. skal udlægges til forsøgsmøller. Status pr. 1.oktober 2007 Da skrotningsordningen udløber med 2009, er der et betydeligt tidspres på planlægningen og realiseringen af proekterne. Der er sideløbende udarbedet VVM-redegørelser (Vurdering af Virkningerne på Miløet), MV (MiløVurdering), Kommuneplantillæg med retningslinier og Lokalplaner. Planerne er i offentlig høring til d , den endelige politiske behandling af planerne forntes at ske i anuar/februar Bæredygtighedsstrategi Aalborg Kommune er i gang med at udarbede en Bæredygtighedsstrategi , som skal fremme en milømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge indsatsområder, mål og handlinger. Strategien udarbedes i henhold til Planlon og indgår i kommunens forpligtigelser i forhold til Aalborg Commitments. Bæredygtighedsstrategien skal styrke arbedet med fremme af en milømæssig bæredygtig udvikling i Aalborg Kommune. Den skal identificere indsatserne til fremme af en bæredygtig udvikling for de kommende 4 år, og for disse indsatser fastlægge mål og handlinger. Jf. Aalborg Commitments skal udpegningen af indsatser og tilknyttede mål og handlinger ske i en involrende proces, hvor alle forvaltninger i kommunen og de væsentligste eksterne sektorer (industri, landbrug, detailhandel, interesse organisationer osv.) aktivt deltager heri. 3

5 oktober 2007 PK Bæredygtighedsstrategien skal således medvirke til at: omsætte Aalborg Commitments 10 indsatsområder til lokale konkrete mål og handlinger styrke sammenhængen mellem tiltag til fremme af bæredygtighed i den kommunale virksomhed initiere og forankre et samarbede med kommunens interessenter, herunder borgerne, om en bæredygtig udvikling Bæredygtighedsstrategien vil være helhedsorienteret og komme til at indeholde tværgående mål og handlinger på tværs af forvaltninger og fagområder. For at sikre en stærk forankring og implementering, vil planens mål og handlinger efterfølgende bli indarbedet i de relevante styringsværktøer såsom virksomhedsplaner, sektorplaner og handlingsplaner. I september 2007 godkendte Byrådet Bæredygtighedsrapport, Status 2007, som gir et orblik or miløtilstanden i Aalborg Kommune, og den indsats der indtil nu har været gennemført. Rapporten lægger op til en diskussion om nye indsatser og mål med interne og eksterne interessenter, og der afholdes dialogmøder i oktober og nomber måned På den baggrund udarbedes Bæredygtighedsstrategien, der forntes dtaget af Byrådet i februar Klimaplan Klimaplanen er en 4-årig plan, som har til formål at sikre, at de nødndige tiltag og forholdsregler indbygges og anndes i den eksisterende varetagelse af kerneopgarne i kommunen, primært TMF og FV. Klimaplanen indeholder både muligheder for reduktion af udledningen af drivhusgasser og muligheder for at tilpasse sig konseknserne af klimaændringerne. Der skal opstilles mål og indsatser indenfor reduktion af udledningen af drivhusgasser. Dette baseres på en kortlægning af de væsentligste kilder til udledningerne af drivhusgasser i kommunen. En beskrilse af kommunale handlemuligheder opstilles og forankringen i eksisterende kerneopgar identificeres. I udpegningen af handlemulighederne vil der være fokus på tiltag indenfor kerneopgarne i TMF og FV som f.eks. planlægning, myndighedsvaretagelse, forsyning og samarbede med erhrvslit. Mulighederne for kommunens tilpasning til konseknserne af klimaændringerne skal undersøges - herunder hvilke konseknser klimaændringerne vil få for Aalborg Kommune, hvilke sektorer ændringerne får betydning for, og hvad kommunen kan gøre for at tilpasse sig de mest sandsynlige forandringer, specielt med fokus på påvirkninger af by-, vand- og naturområder, infrastrukturer mv. på grund af f.eks. stigende vandstande. Landdistriktspolitikken er konkretiseret d formulering af 6 fokusområder - udvalgt med baggrund i den gennemførte proces med borgerinddragelse, og omfatter derfor områder, som borgerne har sat på dagsordenen. Landdistriktspolitikkens fokusområder er: Adgang til naturen Udvikling af fysiske rammer - attrakti bosætningsmuligheder Landdistrikternes erhrvsudvikling Infrastruktur i landdistrikterne Gode rammer i landdistriktet fokus på børn, unge og ældre Langsigtet planlægning med borger- og virksomheds-inddragelse Forvaltningen for Sundhed- og Bæredygtig Udvikling har som et led i inddragelse af borgerne i udmøntningen af landdistriktspolitikken etableret en landdistriktspule. Formålet med pulen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiatir for udvikling af Aalborg Kommunes landdistrikter i orensstemmelse med målsætningerne i den gældende Landdistriktspolitik for Aalborg Kommune. Se mere på Byrådet har sat fokus på den netop dtagne landdistriktspolitik i forbindelse med budgetforhandlingerne, hvor der er afsat penge til børnehar, skoler, byggemodning af parcelhus- og erhrvsgrunde, opretning og -renoring i landdistrikterne. Landdistriktspolitik Aalborg Kommunens Landdistriktspolitik blev dtaget i Byrådet august Aalborg Kommune har derd fået et fælles grundlag for udvikling af landdistrikterne. Politikken er blet til på baggrund af en omfattende borgerinddragelse. Landdistriktspolitikken skal skabe sammenhæng mellem borgernes ønsker for lokalsamfundene og kommunens orordnede planlægning. Formålet hermed er at sikre en målrettet og bæredygtig udvikling af kommunens landdistrikter, og skabe grundlag for Aalborg Kommunes insteringer i infrastruktur, byudvikling, byggemodning og byomdannelse i landdistrikterne. I sin konkrete udformning er landdistriktspolitikken desuden et værdigrundlag for udviklingen i landdistriktet, der identificerer udfordringer og anskueliggør løsninger til gavn for både det lokale liv og for området som helhed. Udgangspunktet er både det åbne land og landsbyen som helhed, samt relationerne til andre landsbyer og større byområder samt Aalborg Kommunes serviceniau mv. Aalborg Kommunes landdistriktspolitik vil or de kommende år finde en balance mellem indsatsen i de større bysamfund og i landdistriktet i øvrigt. Det er hensigten, at Landdistriktspolitikken skal varetage interesserne for alle grupper af borgere i landdistrikterne. 4

6 PK oktober 2007 Aalborg Havnefront Den centrale del af Aalborg Havnefront - mellem Limfordsbroen og Kornog Foderstofvirksomhederne er et af de høt prioriterede igangværende omdannelsesområder, der er udpeget i hodstrukturen. Status pr. 1. oktober 2007 Helhedsplanen for Aalborg Havnefront (også kaldet Havnefront II) omfatter havneområdet mellem Limfordsbroen og Stuhrs. Imidlertid er en ny planproces i gang for Musikkens Hus området se afsnittet om Musikkens Hus. Ombygning af Stranden-Slotspladsen-Nyhavnsgade er en væsentlig del af helhedsplanen for Aalborg Havnefront, men status herfor beskris sammen med de øvrige proekter. Under orskriften Aalborg Havnefront skal således alene fortælles om Jomfru Ane Parken, Havnebadet, Slotspladsen, Utzon parken og Nørregade-forbindelsen. Rådgire er Cowi A/S, Arkitektfirmaet C.F. Møller og landskabsarkitekt Vibeke Rønnow. Allan Ruberg fra Hansen & Henneberg er tilknyttet proektet som særlig belysningsrådgir. Sammen med rådgirne har Aalborg Kommune udarbedet en helhedsplan for Aalborg Havnefront, som vi arbeder ud fra i forhold til videreudvikling, proektering og koordinering med dirse parter. Der sker løbende konkretisering og tilretning af helhedsplanen. Tidsplanen for havneomdannelsen koordineres løbende med byggeproekterne i området: Friis og Nordkraft v. Nyhavnsgade, Havnehuset i Jomfru Ane Parken, Utzon Center og ungdomsboligerne i Utzon Parken og endelig Musikkens Hus og Kvægtort. I 2007 er gennemført Jomfru Ane Parkens østlige del bestående af aktivitetsområdet og den grønne byha samt den yderste del af havnepromenaden. Spuns til den nye, udvidede slotsplads er udført, ligesom trappeanlægget nord for Toldbod Plads er d at bli anlagt. Derudor ombygges en del af Nyhavnsgade samt Rendsburggade, se under proekter. Private byggeproekter: Utzon Center er under opførelse med forntet færdiggørelse april 2008, Bikubenfondens kollegieboliger forntes igangsat februar Facaderenoring Nordkraft er igang, og indndig renoring igangsættes efterår 2007 se nærmere redegørelse under Nordkraft. Metax P-hus er nedret, og der foregår udgravning til parkering og senere byggeri af Friis, som forntes taget i brug oktober Jomfru Ane Parken Jomfru Ane Parken blir en havnepark med rekreati og publikumsorienterede funktioner: restauranter med udeserring og grønne opholdspladser, en gennemgående havnepromenade med sidde- og opholdstrapper ned til vandet samt aktivitets- og opholds-/haarealer samt havnebad. Der skabes gode visuelle og funktionelle forbindelser mellem byen og Jomfru Ane Parken på tværs af Stranden, hvor en bastion beskytter Jomfru Ane Parkens 4 sænkede byhar fra trafikken. City Eendomme v. Hans Andersen har købt en grund af Aalborg Kommune til opførelse af et transparent hus Havnehuset til publikumsorienterede formål for enden af Jomfru Ane Gade. Belysning i Jomfru Ane Parken består af ledelys d kakanten for hr 10 m, promenadebelysning v. spots på 6 m høe Kanyamaster, pullertbelysning på trædækkene mellem Stranden og promenaden, funktions- og scenografisk lys i aktivitetsområdet og oplyste træer (uplights) som stemningsbelysning. Den yderste del af promenaden, fra og med ernbaneskinnerne, er udført i foråret 2007, og de to østligste byhar henholdsvis aktivitetsarealet med boldbur og den grønne byha er under udførelse. De gøres færdige med beplantning osv. i foråret Den inderste, sydlige del af promenaden skal bruges som byggeplads til Havnehuset og udsættes derfor til 2009, hvor dette hus forntes bygget. Østre Havn Jomfru Ane Parken Havnebad Slotspladsen Utzonparken City Promenade Musikkens Hus Karolinelundskilen Under planlægning Nordkraft Nørregade forbindelsen 5

7 oktober 2007 PK Havnebad Aalborg Kommune har gennemført en proektkonkurrence om et havnebad i tilknytning til Jomfru Ane Parken mellem Elbørn og Slotspladsen. Vinderforslaget er udarbedet af JWH arkitekter i Århus. Der arbedes i øeblikket med tilpasning og udvikling af proektet i forhold til de konkrete forhold på havnen og den fremtidige brug af havnebadet. Der er i Aalborg Kommunes budget for afsat midler til etablering af havnebadet. Lokale- og Anlægsfonden indgår løbende som dialogpartner og er meget interesseret i at støtte proektet. Det forntes, at der kan indsendes en ansøgning om økonomisk støtte fra Lokale- og Anlægsfonden i Slotspladsen Den nye slotsplads skal fritlægge og fremhæ Aalborghus Slot og voldanlægget med en mere direkte offentlig adgang til Slotsparken fra havnesiden. Slotspladsen mellem Toldbod Plads i st og Utzon Center i øst udføres som en grøn flade af græs med trappeanlæg og promenade af sort granit mod vandet. I dialog med Slots- og Eendomsstyrelsen arbedes på skitser, hvordan belysningen kan fremhæ Slotspladsen som et særligt byrum, også om aftenen og natten. Ligeledes skitseres, bl.a. i 3D, hvordan træplantning kan skabe et attraktivt grønt rum uden at sløre slottet. I 2007 har der været udført spunsarbede og støbning af trappen nord for Toldbod Plads. Terminalbygningen er nedret i september 2007, og der er indrettet midlertidig parkering på Slotspladsen. Slotspladsen gøres færdig med belægninger, beplantning og belysning i På det tidspunkt kan anlægget Slotspladsen-Nyhavnsgade gøres endelig færdigt og interimen langs vandet nedlægges. Utzon Parken Utzon Parken mellem Slotspladsen og Slotshotellet planlægges som offentlig park, Utzon Center er et forsknings- og udstillingshus placeret ud mod Slotspladsen, og Bikubenfondens ungdomsboliger placeres i den østlige del d Slotshotellet. Jørn Utzon har bidraget med skitser til byggerierne, som proekteres af Kim Utzons tegnestue. Landskabsarkitekt Vibeke Rønnow udarbeder landskabsproektet. Utzon Center havde første spadestik 6. februar Huset forntes færdigt april Byggestart for Bikubenfondens boliger forntes i marts 2008 og færdiggørelse af byggeriet ma Utzonparken gennemføres i efterhånden som byggerierne er færdige. Kunst på Aalborg Havnefront I samarbede mellem Statens Kunstfond og Aalborg Kommunes Kunstfond, hvor Statens Kunstfond bevilger 1½ mio. kr. og kommunens kunstfond ½ mio., er skulptør Truls Melin blet bedt om at skitsere et kunstværk til havnefronten. Truls Melin har udarbedet en model af kunstværket i 1:10. Han foreslår et kunstværk af grønne rør på en 18 m lang sort pram, og det er tanken, at kunstværket skal flyttes rundt i havneområdet. Forslaget foreligger nu til lokal beslutning, og i den forbindelse udarbeder TMF et notat om mulige midlertidige placeringer. Aalborg Kommunes Kunstfond orer desuden at igangsætte en kunstnerisk udnyttelse af en række store betonklumper som er hentet op fra havnebunden i forbindelse med udvidelsen af Slotspladsen her kan bli tale om sål midlertidige som blinde kunstværker. Endelig arbedes der med kunst i forbindelse med Utzonparken henholdsvis i form af Utsep-møbler som er udemøbler tegnet af Jørn Utzon, oprindeligt tænkt til Sidney Operahus, og granitcirkler i parken, designet af Børn Nørgaard. Nørregade-forbindelsen Det er formålet med området at få skabt en attraktiv forbindelse og stræde mellem gågaden og Havnefronten. Inden for området forberedes et udbud af et kommunalt areal til boliger, kontorer, butikker, restauranter mv. Udbuddet skal ske på pris og kvalitet for at sikre at et kommende proekt får en god sammenhæng med visioner og mål for havnefronten. Der planlægges en friarealforbedring for karreén i Løkkegade, der sammen med en ny bebyggelse vil bli en samlet karré. Forslag til lokalplan for området mellem Nyhavnsgade, Løkkegade og Østerbro (øst for Medborgerhuset) har været i offentlig høring i

8 PK oktober 2007 Nordkraft Nordkraft er i hodstrukteren udpeget som et høt prioriteret byomdannelsesområde i tæt sammenhæng med Aalborg Havnefront. Aalborg Kommune købte i december 2004 Nordkraft-grunden med bygninger af Elsam med henblik på at realisere visionen om at omdanne Nordkraft til et kraftcenter for kultur og fritid. Skole- og Kulturforvaltningen er bygherre for proektet, og ansvarlig for økonomien, og TMF har som plan- og bygningsmyndighed ansvar for lokalplan, arkitektur og byggesag og for koordinering af løsninger dr. trafik og parkering, havnefronten og Karolinelundskilen. Lokalplan for Nordkraft blev endeligt dtaget oktober Cubo Arkitekter A/S er hodrådgir i et team, som også består af Arkitektfirmaet Nord A/S, Egeberg By og Landskab (landskabsarkitekt), Korsbæk & Partnere (rådginde ingeniørfirma), Brix & Kamp A/S (rådginde ingeniørvirksomhed) og Dansk Proektrådgivning (proceskonsulent). Der er nedsat en politisk styregruppe bestående af rådmand samt et udvalgsmedlem fra hrt af følgende udvalg: Skole- og Kulturudvalget, Teknik- og Miløudvalget og Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. En koordineringsgruppe med repræsentanter fra Skole- og Kulturforvaltningen, bygherrerådgir Poul Arendrup fra Niras, rådgirne og en repræsentant fra Teknik- og Miløforvaltningen koordinerer proektet i møder hr 14. dag, og derudor er et antal arbedsgrupper i gang med specifikke delopgar. Status pr. 1 oktober 07 Proektering af Nordkraft sker i tæt samarbede med interessenterne. Byggeafsnit A, som omfatter facaderne på Turbinehallen, Kedelhallen og Transformerbygningen, blev igangsat ma 2007 og færdiggøres anuar Ombygning af byggeafsnit B, som omfatter indndig renoring af de samme tre bygninger, forntes igangsat i efteråret 2007 med færdiggørelse d udgangen af Byggeafsnit C, som omfatter udndig og indndig renoring af Mellembygning og Kedelhus, er under skitseproektering og afklaring med interessenterne. Der forntes et proektforslag december 2007 og igangsætning af arbedet i Hele Nordkraft proektet planlægges færdiggort og taget i brug Ombygning af Kellerupsgade, som blir hodindgangen til Nordkraft fra midtbyen, er et delproekt som Teknik- og Miløforvaltningen har ansvaret for. Rådgir på denne opga er Egeberg By og Landskab. I 2007 er der sket en afklaring af forudsætninger, og der er gennemført skitsering. 1. etape af Kellerupsgade med indgangsparti skal være færdigt i forbindelse med ibrugtagning af Byggeafsnit B til årsskiftet Indtil Byggeafsnit C er færdigt i 2010, skal lastbiler til Nordkraft, som en midlertidig løsning, køre ind i Kellerupsgade direkte fra Nyhavnsgade. I 2010 udføres 2. etape af Kellerupsgade, som herefter lukkes ud mod Nyhavnsgade. Herefter skal varekørsel med store biler ske fra østsiden via Teglgårds Plads. Musikkens Hus Musikkens Hus er et høt prioriteret proekt i tæt sammenhæng med udvikling af Aalborg Havnefront. Aflysning af det oprindelige proekt for Musikkens Hus, og arbedet med et nyt Musikkens Hus proekt i samarbede med Realdania, samt ændrede planlægningsmæssige betingelser, har betydet nye muligheder for Musikkens Hus området. Den samtidige nedlukning af korn- og foderstofvirksomhederne i Østre Havn området har git anledning til at se på planlægningen for hele Aalborgs østre havnefront i en sammenhæng og med vægt på sammenhæng til midtbyen, Karolinelund og Østbyen. Ny planlægning for Musikkens Hus området I foråret 2007 blev der afholdt en fælles debat- og idéfase for hele havneområdet fra Rendsburggade til KMD se under afsnittet om Østre Havn side 10. Samtidig med debat- og idéfasen dr. Aalborgs østre havnefront bad Realdania, som bygherre for Musikkens Hus, det østrigske arkitektfirma Coop Himmelb(l)au om at udarbede et forslag til masterplan for Musikkens Hus området med udgangspunkt i og inspiration fra onstående debat. I september 2007 fremlagde Realdania og Coop Himmelb(l)au masterplanen for Aalborg Byråd, og byrådet dtog efterfølgende at arbede videre udfra følgende principper: Placering af Musikkens Hus flyttes mod øst til Stuhrs i området nord for Nordkraft Der foretages magelæg mellem Fonden Musikkens Hus, Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S således, at Fonden Musikkens Hus ortager en sokkelgrund til Musikkens Hus og Aalborg Kom mune, bortset fra grundene tilhørende Kvægtort og Rendsburg gade 6, eer resten af området, som herefter kan omfattes af en planlæning med efterfølgende grundsalg og etablering af byrum og landskaber 7

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby December 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail: plan.byg@aalborg.dk

Læs mere

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby November 2011 LOKALPLAN 1-1-111 Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Redegørelse 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune

Redegørelse 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune Redegørelse 2007 Planstrategi for Aalborg Kommune Indhold Aalborg Kommunes kommuneplanstrategi består af to dele: - Nærværende redegørelse - Planstrategi* Redegørelsen introducerer de 6 temaer i planstrategien

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2008 INDHOLD SIDE PLANSTRATEGI FORORD 3 BALLERUP KOMMUNES VISION 2020 5 GRØN OG SUND PULS 6 BÆREDYGTIG TRAFIK 12 RAMMER FOR

Læs mere

Plan-og bæredygtighedsstrategi

Plan-og bæredygtighedsstrategi 2012 Plan-og bæredygtighedsstrategi Indhold 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Forord Udfordringer Synligt vand Grønt og levende Ny energi Bæredygtig trafik Bymidter og byliv Flere boliger Viden og erhverv Redegørelse

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Udvikling af. plankultur. 27 kommunale eksempler. Miljøministeriet Realdania

Udvikling af. plankultur. 27 kommunale eksempler. Miljøministeriet Realdania Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Miljøministeriet Realdania Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Tekster: Eksempelkommunerne og Plan09

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere

Værdistigninger i byudviklingsprojekter inspiration til økonomiske vurderinger af planer

Værdistigninger i byudviklingsprojekter inspiration til økonomiske vurderinger af planer Værdistigninger i byudviklingsprojekter inspiration til økonomiske vurderinger af planer Miljøministeriet Realdania 2 KOLOFON UDGIVET AF: PLAN09 KONSULENT: NIRAS Konsulenterne FOTOS: Såfremt andet ikke

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere