sberetning år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 0 04 sberetning år"

Transkript

1 D E T K G L B I B ÅRSBERETNING L I O T E K 2004

2 årsberetning 2004

3 NORDISK MILJØMÆRKNING kolofon FORSIDE: Fakultetsbiblioteket for humaniora skal ligge på det nye Universitetstorv i Ørestaden, og bestå dels af et publikumsområde med mange læsepladser og bøger på åbne hylder, dels af et klimastyret magasin med kompaktreoler, hvor en del af bibliotekets enestående og værdifulde samlinger kan blive opbevaret under optimale forhold. Første etape af byggeriet stod færdigt i 1998 og er brugt til magasin og kontorer. I 2004 blev der givet grønt lys for projekteringen af fakultetsbibliotekets anden etape BAGSIDE: Plakat fra udstilling i Det Nationale Fotomuseum, der åbnede 17. november under titlen Unsettled 8 sydafrikanske fotografer.den viste værker af David Goldblatt, Santu Mofokeng, Jodi Bieber, Jo Ractliffe, Guy Tillim, Lolo Veleko, Adam Broomberg og Oliver Chanarin. Udstillingen gav et indblik i et samfunds forvandling fra apartheidstyrets ophør til dagens Sydafrika. Jo Ractliffe: Diana (Images from the Diana archive), Konceptdesign: Tryk: Papir: Foto: Svanemærket: Oplag: Årsberetning 2004 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann. Summary er oversat af Vibeke Cranfield Kontrapunkt a/s Phønix-Trykkeriet A/S, Århus. Miljøcertificeret ISO 12001/EMAS-godkendt Papiret er officielt miljøgodkendt og trykt med planteoliefarve uden opløsningsmidler. Det opfylder de i ISO 9706: 1994 fastsatte krav til langtidsholdbart papir Alle fotos er taget af Fotografisk Atelier, Det Kongelige Bibliotek, ved Karsten Bundgaard, medmindre andet angives Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke Svanen. Licens nr Det Kongelige Bibliotek Postboks København K Tlf: eks. ISBN: ISSN:

4 indhold FORORD: 5 FOKUS: 9 Sponsorering, fondsstøtte og institutionssamarbejde FOKUS: 13 Store sponsorater OVERORDNEDE FORHOLD Benyttelsen af Det Kongelige Bibliotek 19 Nationalbiblioteksfunktionen 19 Materialeanskaffelsesbevillingen 23 Nationalbibliografien 26 Universitetsbiblioteksfunktionen 26 Universitetsbiblioteksopgaven 27 Universitetsbiblioteksopgavens struktur Materialeanskaffelsesbevillingen FOKUS: 39 Opfølgning på brugerundersøgelsen af universitetsbiblioteksopgaven FOKUS: 41 Retrokonvertering af institutbibliotekernes kataloger FOKUS: 43 Undervisningssamarbejde med Københavns Universitet DE BIBLIOTEKSFAGLIGE OPGAVER Pligtafleveringsafdelingen FOKUS: 47 Pligtafleveringsloven af 1997 evaluering af dens effekt FOKUS: 49 Udvidet lov om pligtaflevering 51 Håndskriftafdelingen 56 Kort- og Billedafdelingen 61 Musik- og Teaterafdelingen FOKUS: 66 Carl Nielsen Udgaven FOKUS: 68 Wahlverwandschaften - udstilling i Göttingen 70 Orientalsk og Judaistisk afdeling 75 Biblioteksindkøbsafdelingen 77 Publikumsafdelingen 80 Hovedsamlings- og Dokumentleveringsafdelingen 84 Dokumentations- og Digitaliseringsafdelingen 90 Bevaringsafdelingen FOKUS: 92 Særbevilling til bevaring af fysiske materialer FOKUS: 94 Bevar Bogen 95 Kulturafdelingen FOKUS: 102 Forberedelserne til H. C. Andersen-året 2005 FOKUS: 104 Siemens sponsorerer nyt ensemble til Diamanten 106 Forskningsafdelingen 3

5 TVÆRGÅENDE OPGAVER Edb-afdelingen 119 Administrationsafdelingen FOKUS: 123 Opklaringen af de store bogtyverier i 1970 erne 127 Driftsafdelingen 128 Sikringsafdelingen 130 Bygningsdriftsafdelingen 131 Byggeprojektsekretariatet 133 Regnskab for bog- og materialeanskaffelser 135 Personalia indhold MEDARBEJDERFORENINGER Personaleforeningen 137 Kunstforeningen STATISTIK 138 RÅD & UDVALG 155 PUBLIKATIONER 163 MEDARBEJDERE 178 SUMMARY 187 4

6 forord Af direktør Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek er Danmarks Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek for humaniora, teologi, samfundsvidenskaber og jura. På begge disse to hovedområder er der taget væsentlige initiativer og sket mange nyskabelser i For nationalbiblioteket har opgaven især været koncentreret om bevaring af såvel den elektroniske som den fysiske kulturarv. Kort før jul blev en udvidet pligtafleveringslov vedtaget af Folketinget med 103 stemmer for og ingen imod. Hovedformålet med den nye lov er at bringe lovgivningen om pligtaflevering i overensstemmelse med den teknologiske udvikling for så vidt angår den elektroniske kulturarv og samle lovgivningen om pligtaflevering i én lov. Pligtafleveringsloven kommer herefter til også at omfatte film, radio- og fjernsynsprogrammer og i øget omfang dansk internetmateriale. Det indhøstede materiale skal også bevares for eftertiden. Som forberedelse til den udvidede lov udarbejdede Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek i henhold til opdrag fra Kulturministeriet en rapport om indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af det danske internet med anbefalinger til, hvorledes dette arbejde skulle gennemføres. Rapporten indgik i det lovforberedende arbejde. Loven træder i kraft 1. juli 2005, og fra det tidspunkt skal Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket nedtage den danske del af internettet og sikre det for eftertiden. Det skal ske på basis af en indsamlingsstrategi, der er en kombination af tværsnitshøstning, selektiv høstning og begivenhedsorienteret høstning. Direktør for Det Kongelige Bibliotek Erland Kolding Nielsen 5

7 Høstning er en delvis automatiseret proces, hvor materialet nedtages fra internettet. Som et eksempel på, hvad den kommende pligtafleveringslov giver af muligheder, gennemførtes i foråret 2004 som pilotprojekt en begivenhedsorienteret nethøstning af danske og australske mediers dækning af Kronprins Frederik og Mary Donaldsons bryllup, hvilket var de to bibliotekers gave til parret. Inden pligtafleveringslovens ikrafttræden skal de nødvendige it-systemer være udviklet, således at lovens intentioner kan realiseres fra starten. Hensynet til persondatalovgivningen betyder, at adgangen til det indsamlede materiale i begyndelsen begrænses til forskningsformål, men det er forventningen, at der siden hen åbnes mulighed for bredere adgang. Udvidelsen af den digitale pligtaflevering vil gøre Det Kongelige Bibliotek endnu mere digitalt.vi er et hybridt bibliotek, hvor den digitale andel er stadig stigende. Også bevaringen af de fysiske materialer har haft politisk bevågenhed. I marts blev Kulturbevaringsplanen fra 2003 udmøntet med 40 mio. kroner om året i årene fordelt på 30 mio. kroner til indsatser for den fysiske kulturarv og 10 mio. kroner til indsats for den elektroniske kulturarv. Forud for denne bevilling ligger mange års forarbejde, bl. a. den omfattende Bevaringsplan 2010, som Det Kongelige Bibliotek udarbejdede i Denne danner sammen med Kulturbevaringsudredningen fra 2003 udgangspunkt for formulering og konkretisering af en i efteråret 2004 udarbejdet handlingsplan for Det Kongelige Biblioteks bevaringsarbejde med de fysiske samlinger. Ifølge handlingsplanen skal bevaringsindsatsen de næste fire år ske som en kombineret indsats baseret dels på den særlige kulturbevaringsbevilling, dels på Bevaringsafdelingens hidtidige andel af bibliotekets ordinære finanslovsbevilling. Formålet med kulturbevaringsbevillingen er at gøre en ekstraordinær indsats for samlinger af enestående national betydning. Arbejdet er her opdelt på tre indsatsområder, nemlig forebyggende bevaring, konservering og restaurering, samt substitution. Samtidig med realiseringen af den nye handlingsplan for bevaring arbejdes der også på en langsigtet plan for samlingernes magasinering i klimastyrede magasiner. Af relevans for nationalbiblioteksområdet skal endelig nævnes det glædelige, at den store tyverisag fra 1970 erne er blevet opklaret. De efterfølgende retssager har som enkelttema uden sammenligning været pressens yndlingsemne i forhold til Det Kongelige Bibliotek i Glæden over at have fået hovedparten af de forsvundne bøger tilbage er stor. Universitetsbiblioteksfunktionen er Det Kongelige Biblioteks anden store hovedopgave. I kraft af den nye universitetslov ændres ledelsesstrukturen på Københavns Universitet. Den ny universitetslov bryder radikalt med den århundredgamle tradition med valgte ledere. Samtidig er der sket en organisatorisk forandring med en meget betydelig reduktion i antallet af institutter. Der sker også ændringer i den måde, man tilrettelægger uddannelser på. Universitetsbiblioteksopgaven skal tilrettelægges således, at Københavns Universitets strategi understøttes. Det Kongelige Bibliotek ønsker fortsat at være en forord 6

8 forord attraktiv samarbejdspartner for Københavns Universitet og anser det for centralt at støtte Københavns Universitet i dets målsætning om at høre blandt verdens førende universiteter. Det er vores målsætning, at vi løser universitetsbiblioteksopgaven så godt, at universitetet skønner, at det ikke ville kunne løse opgaven bedre, hvis universitetsbiblioteket organisatorisk havde været en del af universitetet. En række initiativer skal understøtte denne målsætning. Et område er opfølgningen på brugerundersøgelsen af universitetsbiblioteksopgaven, som blev gennemført i Undersøgelsen har dannet udgangspunkt for en handlingsplan, som har været drøftet med repræsentanter for Københavns Universitet. Et indsatsområde drejer sig om køb af nye bøger. Her er der udarbejdet en revideret accessionspolitik, og i forlængelse heraf har der været nedsat en arbejdsgruppe sammen med universitetet, der havde til opgave at revidere det aktuelle anskaffelsesbudget. Et andet indsatsområde drejer sig om materialets tilgængelighed, hvor der er sket en revision af udlånspolitikken, således at bøger og tidsskrifter i højere grad kan være tilgængelige, når brugerne rekvirerer materialet. Efter at denne ordning er indført, er udlånstallet steget, og det ser ud som om, ordningen har haft den tilsigtede virkning. Som endnu et initiativ er der igangsat et kompetenceudviklingsprojekt for fagreferenterne, som er koordineret med Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek. Der sættes særligt fokus på fagreferenterne og deres samspil med Københavns Universitet. Fagreferenterne er bibliotekets fremskudte faglige repræsentanter i forhold til Københavns Universitet. Målet er ikke bare at identificere, hvilke nye opgaver Det Kongelige Bibliotek skal kunne løse, men også at udvikle modsvarende kompetencer til den udvikling, som sker på universitetet. Fagreferenterne er som de direkte repræsentanter naturligvis stærkt afhængige af alle øvrige medarbejdere på biblioteket for at kunne løse deres opgaver. Kompetenceudviklingsprojektet indgår derfor i bibliotekets langsigtede udviklingsstrategi vedrørende den samlede opgave som universitetsbibliotek. Universitetets omfattende revision og nyorientering af egen struktur åbner nye muligheder for samarbejdsrelationerne. En af de nyeste er, at Det Kongelige Biblioteks medarbejdere er blevet involveret i den obligatoriske del af undervisningen af nye studerende, ligesom biblioteket er blevet inddraget i undervisningen i informationskompetence for videnskabelige medarbejdere. Et andet værdifuldt resultat af samarbejdet er, at der i december blev indgået aftale med de teologiske, samfundsvidenskabelige og juridiske fakulteter om, at Det Kongelige Bibliotek skal drive fakulteternes institutbibliotekers bibliotekssystemer via vort eget Aleph-system. Det er et godt eksempel på, at it-udviklingen indebærer nye muligheder for integration på tværs og for samspillet mellem de to institutioner. Desuden vil vi om få år kunne tilbyde nye fysiske rammer på Amager. Kulturministeriet har nemlig besluttet, at byggeriet af et kombineret universitetsbiblioteks- og magasinbyggeri sættes i gang, og arbejdet er startet. Der er tale om anden etape af den eksisterende maga- 7

9 sinbygning i Njalsgade 112. Det Kongelige Biblioteks nuværende fakultetsbibliotek for humaniora ligger som en integreret del af Københavns Universitet Amager, og det er for længst aftalt, at biblioteket skal rømme disse arealer, således at de kan overgå til andre formål for universitetet eller rives ned. Målet er, at der i anden etape skal etableres et nyt moderne universitetsbibliotek i lokaler vendt mod nord og mod vest med en helt central og markant placering og udformning ud til Universitetspladsen. Samtidig skal der ske en udbygning af bibliotekets magasinkapacitet med en tilbygning mod syd. Det Kongelige Biblioteks hovedformål er at understøtte forskning og videregående uddannelse, men også formidlingen af bibliotekets samlinger og opgaver til landets borgere har høj prioritet. Bevar Bogen-kampagnen har vakt betydelig opmærksomhed, og musiksponsoraterne som er grundlag for dannelsen af DiamantEnsemblet er intet mindre end enestående for en institution som Det Kongelige Bibliotek. Både Kulturnatten og bibliotekets deltagelse i Bogmessen i Forum blev i 2004 udvidet med nye aktiviteter, som understøttede Bevar Bogen-kampagnen. Bevaringsafdelingens arbejdende værksted blev ved begge lejligheder en af de store publikumsmagneter. Diamantklubben fik en ansigtsløftning i 2004 med det nye klubblad Diamanten, som har fået en usædvanlig god modtagelse. Udstillingskonceptet er under udvikling. Det nye sponsorsamarbejde med Montana Møbler er udstillingsmæssigt det mest spændende siden Diamantens åbning, hvor it som formidlingsværktøj tænkes ind helt fra starten er 200-året for H.C. Andersens fødsel, og det er ikke for meget sagt, at jubilæet vil blive fejret over hele verden. Også Det Kongelige Bibliotek har forberedt en bred vifte af aktiviteter. Det bliver en kærkommen lejlighed til gennem udstillinger, aktiviteter og elektronisk publicering at fremvise bibliotekets i sagens natur enestående samling af Anderseniana, herunder manuskripter, dagbøger, portrætter og alverdens udgivelser af hans eventyr. Det Kongelige Bibliotek har noget at vise frem for både København, Danmark og verden. Der skal rettes en særlig tak til alle Det Kongelige Biblioteks mange samarbejdspartnere, hvoraf især skal nævnes Københavns Universitet. Desuden skal lyde en stor tak til bibliotekets sponsor G.E.C. Gad A/S, en række enkeltpersoner, fonde og andre samarbejdspartnere. En række aktiviteter kunne ikke have været gennemført uden generøs støtte herfra. Det er en stor fornøjelse i denne årsberetning at kunne berette om og perspektivere alle de mange opgaver, aktiviteter, initiativer og projekter, som Det Kongelige Bibliotek som helhed, dets afdelinger og medarbejdere varetager, udfører og tager, og hvor disse opgaver og initiativer i stigende grad befrugter hinanden på tværs af organisatoriske opdelinger og skel. Det Kongelige Bibliotek står i dag mere end på noget andet tidspunkt i dets historie som en bred og central kulturarvs-, forsknings- og serviceinstitution, anerkendt og agtet for sin rolle og indsats, brugt i et hidtil uset omfang, af betydning ikke bare for forskning og uddannelse, men meget synlig for og brugt på nye måder af en stadig stigende del af Danmarks befolkning. forord 8

10 Sponsering FOKUS Sponsorering, fondsstøtte og institutionssamarbejde Af direktør Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek retter en varm tak til følgende sponsorer, fonde, institutioner, virksomheder og private for engageret samarbejde og støtte i 2004: Augustinus Fonden: Trykning af bogen Fotografi i Diamanten af Ingrid Fischer Jonge. Indspilning af cd med motetsamlingen Musica Nuptialis af Bartholomaeus Stockmann. Trykning af Vilhelm Bergstrøm En Borger i Danmark Beckett-Fonden: Fortsat driftsstøtte til Carl Nielsen Brevudgaven. Solisthonorarer i forbindelse med DiamantEnsemblets koncerter. Den Berlingske Fond: Udstilling af værker af tegneren Poul Holck i Museet for Dansk Bladtegning. Bevar Bogens sponsorer: I 2004 inviterede Det Kongelige Bibliotek for første gang virksomheder, fonde, institutioner og private til at støtte bevaringen af den fælles kulturarv. I løbet af projektets første halve år har nedenstående tegnet sig som sponsorer: Arkivrommet Recall A/S restaurering af Søren Kierkegaard-Arkivet. Ingeniør Ernst B. Sunds Fond renoveringen af 80 originaloptagelser (fotografier) af H.C. Andersen. Nina Rancke-Madsen og Svend Mose restaureringen af Theodor Torlacius' Skálholt-kort fra Leo Bresson har doneret et beløb til Bevar Bogen - uspecificeret. Henning Bjerregaard Jørgensen har sponsoreret restaureringen af søkort udført af Jacob Aertsz Colom. Kulturminister Brian Mikkelsen foretog åbningen af projekt Bevar Bogen. Åbningen foregik i Det Kongelige Bibliotek 3. april Her følger ministeren interesseret et stykke konserveringsarbejde udført af konserveringstekniker Inger Hoby 9

11 En medarbejder ved Det Kongelige Bibliotek restaureringen af Fattigholms tegninger. Elisabeth og Jørn Brenøe restaureringen af Tidebog på pergament fra 15. årh. Jytte Bondesen restaureringen af dele af operaen Aladdin af C.F.E. Hornemann. (Delsponsorat). Forlaget Gyldendal har doneret et beløb til Bevar Bogen - uspecificeret. Biblioteksstyrelsen. Overbygningspuljen: Montrer til vandreudstilling til institutioner uden for København om H.C. Andersen. Bikubenfonden/BG Fonden: Løbende galleriudstillinger i Museet for Dansk Bladtegning. British Council: Bill Brandt - retrospektivt. Udstilling i Det Nationale Fotomuseum. Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat: Fortsat driftsstøtte til Carl Nielsen Udgaven. Fortsat støtte til Carl Nielsen Brevudgaven. Carlsbergfondet: Erhvervelse af brevsamling vedrørende Just Mathias Thiele. Udarbejdelse af Catalogue of Oriental Manuscripts in Danish Collections (COMDC):Arabic Manuscripts; vol. 5. Ny Carlsbergfondet: Gave til Det Nationale Fotomuseum, et fotografi af Peter Holst Henckel, et fotografi af Søren Jensen og tre fotografier af Torben Christensen. Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner: Trykning af bogen Fotografi i Diamanten af Ingrid Fischer Jonge. Trykning af motetsamlingen Musica Nuptialis af Bartholomaeus Stockmann. C.L. Davids Fond og Samling: Forberedelse til udgivelse af F.C. von Havens rejsejournal Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene/CKU: Unsettled - 8 sydafrikanske fotografer. Udstilling i Det Nationale Fotomuseum. Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968: Trykning af bogen Fotografi i Diamanten af Ingrid Fischer Jonge. Danske Bank: Erhvervelse af brevsamling efter komponisten Niels W. Gade. Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond: Trykning af bogen Fotografi i Diamanten af Ingrid Fischer Jonge. Trykning af F.L.Ae. Kunzen: Samlede klaverværker. Gads Fond: Udarbejdelse og trykning af Vilhelm Bergstrøm En Borger i Danmark Gangstedfonden: Støtte til Carl Nielsen Brevudgaven. Indspilning af cd med motetsamlingen Musica Nuptialis af Bartholomaeus Stockmann. Sponsering 10

12 Sponsering Trykning F.L.Ae. Kunzen: Samlede klaverværker. G.E.C. Gad A/S har som hovedsponsor for Det Kongelige Bibliotek i 2004 muliggjort: Uddeling for fjerde gang af H.O. Lange-prisen - Det Kongelige Biblioteks forskningsformidlingspris på kr Udstillingen Skatte i Det Kongelige Bibliotek. Opera i Diamanten - tre operaaftener. Foredragsrækken Skatte. Foredragsrækken Danske Bladtegnere. Kulturbladet Diamanten. Bill Brandt - retrospektivt. Udstilling i Det Nationale Fotomuseum. Etablering af en "intelligent" søgbar tekst til Guaman Pomas Inkakrønike. Borger i Danmark Udgivelse af Vilhelm Bergstrøms dagbog i fællesskab med Gads Forlag. Kvinderettens rødder. International konference på Det Kongelige Bibliotek. Unsettled - 8 sydafrikanske fotografer. Udstilling i Det Nationale Fotomuseum. Golden Days in Copenhagen: Film og lyrikoplæsninger i forbindelse med udstillingen En muses emigration. Ingeborg Stuckenberg. HCA 2005 Fonden: Udstillingen Digterens teaterdrømme. Udstillingen Skyggebilleder. Fortsat støtte til oversættelse og udgivelse af H.C. Andersens eventyr på arabisk. Udgivelse af Eventyrbog til indvandrerfamilier. Udgivelse af bogen Digterens og balletmesterens luner. H.C. Andersen online. Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse: Trykning af bogen Fotografi i Diamanten af Ingrid Fischer Jonge. Integrationsministeriet: Udgivelse af H.C. Andersen Eventyrbog til indvandrerfamilier. Knud og Dagny Gad Andresens Fond: Erhvervelse af arkiv efter komponisten Paul von Klenau. Knud Højgaards Fond: Fire liedaftener i Diamanten. Unsettled - 8 sydafrikanske fotografer. Udstilling i Det Nationale Fotomuseum. Kvinderettens rødder. International konference på Det Kongelige Bibliotek. Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond: Trykning af bogen Fotografi i Diamanten af Ingrid Fischer Jonge. Trykning af J.P.E. Hartmanns opera Liden Kirsten. Kulturministeriet,Tips- og lottomidlerne: Erhvervelse af arkiv efter komponisten Paul von Klenau. Kunststyrelsen: Unsettled - 8 sydafrikanske fotografer. Udstilling i Det Nationale Fotomuseum. Lillian og Dan Finks Fond: Trykning af J.P.E. Hartmanns opera Liden Kirsten. Lundbeckfonden: Fortsat støtte til Carl Nielsen Brevudgaven. 11

13 Margot og Thorvald Dreyers Fond: Kvinderettens rødder. International konference på Det Kongelige Bibliotek. Montana Møbler: Det Kongelige Bibliotek indgik i 2004 en sponsoraftale med direktør Peter J. Lassen, Montana, om etablering af ny højsikret udstillingssal - et skatkammer. Byggeriet begynder i 2005 og salen indvies i Nordisk Ministerråd: Unsettled - 8 sydafrikanske fotografer. Udstilling i Det Nationale Fotomuseum. Oticon Fonden: Løbende galleriudstillinger i Museet for Dansk Bladtegning. koncerter i Det Kongelige Biblioteks koncertsal. Sonning-Fonden: Udstillingen Wahlverwandschaften om dansk-tyske musikrelationer i perioden ca til ca. 1914, som blev vist i Göttingen. Indiske dage i Diamanten. Statens Humanistiske Forskningsråd: Kvinderettens rødder. International konference på Det Kongelige Bibliotek. Trykning af John T. Lauridsen Nazism and the extreme right in Austria Statens Samfundsfaglige Forskningsråd: Kvinderettens rødder. International konference på Det Kongelige Bibliotek. Sponsering Politikens Fond: Udgivelse af katalog til udstilling af værker af tegneren Poul Holck i Museet for Dansk Bladtegning. Trykning af Vilhelm Bergstrøm En Borger i Danmark Possehl-Stiftung, Lübeck: Trykning af F.L.Ae. Kunzen Samlede klaverværker. Siemens A/S: Det Kongelige Bibliotek indgik i 2004 en sponsoraftale med virksomheden Siemens A/S. Aftalen muliggjorde oprettelsen af Diamant-Ensemblet hjemmehørende i Dronningesalen. Ensemblet, der består af ti solospillere fra DR Radiosymfoniorkesteret og Det Kongelige Kapel, spiller seks årlige Tuborgfondet: Trykning af bogen Fotografi i Diamanten af Ingrid Fischer Jonge. Undervisningsministeriet: Udgivelse af H.C. Andersen Eventyrbog til indvandrerfamilier. Vera og Carl Johan Michaelsens Legat: Trykning af Bind II/8 i Carl Nielsen Udgaven med de mindre værker for orkester: Saga Drøm, Pan og Syrinx,Ved en ung Kunstners Baare m.fl. Weyse Fonden: Trykning af J.P.E. Hartmanns opera Liden Kirsten. Trykning af F.L.Ae. Kunzen Samlede klaverværker. 12

14 Store sponsorater FOKUS Store sponsorater Af direktionskonsulent Anette Faaborg Det Kongelige Bibliotek indgik i 2004 en række nye sponsoraftaler med store danske virksomheder. G.E.C. Gad A/S, som i fem år havde været bibliotekets hovedsponsor, fornyede sit sponsorat. Siemens A/S indgik en flerårig aftale med os om etablering af et DiamantEnsemble. Endelig meldte adskillige sig som sponsorer af det nystartede projekt Bevar Bogen, og endelig underskrev Montana Møbler i oktober en sponsorkontrakt om indretning af et nyt, højsikret skatkammer på Det Kongelige Bibliotek. Biblioteket modtager hvert år substantiel støtte fra danske fonde uden hvis donationer aktivitetsniveauet ikke kunne holdes så konstant. I det følgende skal det imidlertid handle om egentlige sponsorater. En sponsoraftale indgås mellem to parter, f.eks. en virksomhed og en kulturinstitution, hvor begge parter yder og forventer et ligeligt udbytte på almindelige forretningsvilkår. Der er tale om et kontinuerligt og ofte længerevarende samarbejde, hvor der aftales modydelser og skrives kontrakter. Normalt går der lang tid fra den første henvendelse til underskrivningen af en sponsorkontrakt. F. eks. gik der, fra bibliotekets første møde med Montanas direktør, Peter J.Lassen, til kontrakten blev under- 29. oktober præsenteredes på et medarbejdermøde det nye sponsorsamarbejde med Montana om indretning af et skatkammer til skiftende udstillinger af bibliotekets mest kostbare klenodier. Skatkammeret får navnet Montanasalen. Her præsenterer Montanas direktør Peter J. Lassen med smittende begejstring bibliotekets medarbejdere for sine ideer bag projektet 13

15 Store sponsorater H. O. Lange-prisen er sponsoreret af G.E.C. Gads Fond og uddeles hvert år en tirsdag tæt på Diamantens indvielsesdag 15. september (1999). I 2004 uddeltes prisen, som er på kr. og som gives til fremragende forskningsformidling, for fjerde gang. Prisen gik til det populærvidenskabelige tidsskrift om arkæologi og kulturhistorie SKALK, som udkom første gang i Her modtages prisen af redaktørerne Jørgen Kraglund (tv.) og Christian Adamsen. Til højre ses grundlæggeren af SKALK, Harald Andersen skrevet i oktober 2004, ca. et år - men hvilket år! Gennem en møderække på biblioteket og en studierejse til London, udviklede Peter J. Lassen visionen om indretning af en ny udstillingssal i bibliotekets nuværende Galleri. Et skatkammer, hvor de mest dyrebare klenodier fra samlingerne kan udstilles permanent i højsikrede montrer. Drømmen om en sådan udstillingssal har biblioteket haft lige siden opførelsen af Diamanten - uden at have haft mulighed for at realisere den. Nu udviklede den visionære Montana-direktør et drømmeprojekt for øjnene af os. Udstillingssalen bliver helt anderledes i design og arkitektur end noget hidtil kendt. Byggeriet går i gang i 2005, og i 2006 kan biblioteket invitere til åbningen af Montanasalen som den naturligt kommer til at hedde. Gadkoncernens beslutning om at forlænge sponsorsamarbejdet tog til gengæld ikke lang tid. Her er der tale om en hovedsponsor, som fra januar 2000 til og med december 2004 har sponsoreret en vifte af kulturaktiviteter på Det Kongelige Bibliotek. Udstillinger, foredrag, bogudgivelser og kulturbladet DIAMAN- TEN har gennem de fem år båret Gadkoncernens logo. Inkl. den årlige H.O.Lange Pris, som gives for fremragende indsats for forskningsformidling. Den nye sponsoraftale er indgået direkte med G.E.C. Gads Fond i slutningen af Det er af stor betydning for Det Kongelige Bibliotek, at Gadkoncernen fortsat vil støtte vore formidlingsaktiviteter bredt. 14

16 Udlån samlet udlån heraf: hjemlån m.m fotokopier og fotografier institutlån Kbhvns. Univ læsesalslån elektroniske lån fornyelser samlet udlån heraf: hjemlån m.m fotokopier og fotografier institutlån Kbhvns. Univ læsesalslån elektroniske lån fornyelser Overordnede forhold Benyttelsen af Det Kongelige Bibliotek Det er et overordnet mål for Det Kongelige Bibliotek at fremme udviklingen hen imod det digitale bibliotek gennem en fortsat udnyttelse af informationsteknologiens muligheder. Det skal lette brugerens adgang til information, fremme udnyttelsen af samlingerne og effektivisere samlingsforvaltningen og formidlingsarbejdet. Udlånet er et af de områder, hvor den digitale benyttelse er vokset kraftigt med en stigende brug af de elektroniske og digitale tjenester. I 2003 udgjorde de elektroniske lån 67 % af de samlede udlån og denne andel er steget til 73 % i Samtidig er det samlede udlån fordoblet fra 2001 til Udlån Konventionelle lån *) Elektroniske udlån I alt Elektron. andel af total 47 % 51 % 67 % 73 % *) Eksklusive fornyelser Biblioteket abonnerer på mange elektroniske ressourcer og gennemfører selv massive digitaliseringsprojekter. Det har derfor været en klart formuleret politik, at disse samlinger skal udnyttes, at der skal ske en stigning i benyttelsen, og at denne stigning først og fremmest skal ske på det elektroniske udlån. Lånemønstre og øvrige benyttelsesmønstre er som følge heraf under kraftig forandring. De elektroniske lån er det mest dynamiske område og udgør som nævnt nu 73 % af de samlede lån. Sammensætningen af de elektroniske lån ses af nedenstående oversigt: ELEKTRA (licensbelagte ressourcer) Den Nationale Billedbase og Portrætbasen Dansk Nationallitterært Arkiv Arkiv for Dansk Litteratur Tekster m.m. på KBs www I alt

17 jan feb mar april I lighed med andre videnskabelige biblioteker har Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek licens på elektroniske ressourcer fra kommercielle udbydere, dvs. elektroniske tidsskrifter, bøger og databaser. Disse ressourcer er samlet i ELEKTRA. Efter en beskeden start i er benyttelsen af ELEK- TRA steget med 52 % i Stigningen skyldes bl.a., at der i efteråret 2002 etableredes en ny facilitet Fjernbenyttelse til elektroniske ressourcer, som gør det muligt for studerende og institutansatte ved Københavns Universitet at få adgang til de elektroniske ressourcer fra egen pc. Det elektroniske udlån i øvrigt sker fra samlinger, som er produceret af biblioteket selv. maj juni Generelt ses der i de fleste biblioteker i disse år et fald i de konventionelle lån. juli august sep okt nov dec år 2002 år 2003 år 2004 år 2002 år 2003 år 2004 Udviklingen i de konventionelle lån følges derfor nøje. Det ses i tabellen over udlån, at der på Det Kongelige Bibliotek overraskende har været en stigning på ca udlån i Dette er resultatet af en særlig indsats med omlægning af lånetiderne. Det fremgik af brugerundersøgelsen fra 2003 af universitetsbiblioteksbetjeningen, at lånerne mente, at bøgerne for ofte var udlånt, når de blev bestilt af en ny bruger. Efter at have analyseret dette, besluttedes det at nedsætte lånetiden for reserveret materiale til 14 dage og nedsætte den samlede periode, hvor man kan forny online, til to måneder. Denne ændring blev gennemført i september 2004 og har omgående givet sig udslag i et stigende udlån, fordi flere afleverer bøgerne, så snart de er færdige med dem. Overordnede forhld Via Fjernadgang har studerende og institutansatte ved Københanvns Universitet mulighed for at få adgang til licensbelagte ressourcer via password fra egen pc. Figuren viser en stigende brug af denne facilitet siden den blev introduceret i efteråret 2002 Besøgende Slotsholmen Amager Fiolstræde På betjeningsstederne På Ratio web-besøg 2,3 2,8 3,2 3,4 16

D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e 20 06 bs r Å

D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e 20 06 bs r Å D E T K G L Å r s b e r e t n i n g B I B L I O T E K 20 06 årsberetning 2006 541-006 Svanemærket tryksag kolofon Forsidemotivet viser Københavns Universitetsbibliotek Nords bygning, som ligger på hjørnet

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2008 årsberetning 2008 KOLOFON Årsberetning 2008 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G D E T K G L B I B Å R S B E R E T N I N G L I O T E K 20 13 årsberetning 2013 KOLOFON Årsberetningen 2013 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger Redaktion: Lotte Svenningsen, Joana

Læs mere

B I B. Årsberetning L I O

B I B. Årsberetning L I O D E T K G L B I B Årsberetning L I O T E K 20 12 årsberetning 2012 KOLOFON Årsberetning 2012 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lisbet Crone Jensen Summary

Læs mere

D E T K G L D e t kon B I B g e l g L I O T E K ig e b in ibl n io t t e e k r Å e 2009 r s b b e s r e r t n Å in g 2009

D E T K G L D e t kon B I B g e l g L I O T E K ig e b in ibl n io t t e e k r Å e 2009 r s b b e s r e r t n Å in g 2009 D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2009 årsberetning 2009 KOLOFON Årsberetning 2009 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

D E T K G L D e t kon B I B g e l g L I O T E K ig e b in ibl n io t t e e k r Å e 20 11 r s b b e s r e r t n Å in g 2011

D E T K G L D e t kon B I B g e l g L I O T E K ig e b in ibl n io t t e e k r Å e 20 11 r s b b e s r e r t n Å in g 2011 D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 20 11 årsberetning 2011 KOLOFON Årsberetning 2011 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lisbet Crone Jensen

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af

Læs mere

Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Organisationsplan for Nationalbibliotek og Gældende fra 1. april 2007 Indholdsfortegnelse side Forord...3 Organisationsdiagram...4 Direktionen...5 Direktøren...6 Direktør Erland Kolding Nielsen...6 Nationalbiblioteket...7

Læs mere

Omverdensanalyse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige Bibliotek

Omverdensanalyse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige Bibliotek DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK DIREKTØREN J.nr. 2014-000497 Det Kongelige Bibliotek i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Indhold. Side 2 Omverdensanalyse

Indhold. Side 2 Omverdensanalyse DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK Det Kongelige Bibliotek 2011-2014 Indhold 1. Interessentanalyse... 4 2. Kerneopgaver... 5 3. Udefra kommende påvirkninger

Læs mere

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN Udredning om bevaring af kulturarven Kulturministeriet 2003 NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport om udredning om kulturarven Udvalget er nedsat af : Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Opklaringen af bogtyverierne på Det Kongelige Bibliotek i 1970 erne

Opklaringen af bogtyverierne på Det Kongelige Bibliotek i 1970 erne Opklaringen af bogtyverierne på Det Kongelige Bibliotek i 1970 erne Redegørelse til Kulturministeriet Det Kongelige Bibliotek Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Indledning...5 1.1 Redegørelsens formål og

Læs mere

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen Kapitel 2 Fremtidens bibliotek 2.0 Problemstilling Formålet med dette kapitel er med udgangspunkt i en oversigt over bibliotekernes nuværen de virksomhed at give et billede af de udviklingstendenser, der

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Indhold. 1. Beretning 3. 2. Resultatmål 15. 3. Regnskab 20. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Bilag 8.

Indhold. 1. Beretning 3. 2. Resultatmål 15. 3. Regnskab 20. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Bilag 8. INDHOLD 1 Indhold Læsevejledning 2 1. Beretning 3 2. Resultatmål 15 3. Regnskab 20 Bilag 1 Oversigt over erhvervelser i 2003 28 Bilag 2 Begrundelser for erhvervelserne i 2003 36 Bilag 3 Oversigt over forskningsprojekter

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF Tema 2002 Indhold DEF Tema 2002 3 Forord Udgivet 2002 af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E DK-1051 København K Telefon:

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Den Sorte Diamant 1999-2013

Den Sorte Diamant 1999-2013 Bibliotekshistorie nr. 11, 2014 Den Sorte Diamant 1999-2013 Funktionelle ændringer for at møde IT-udfordringerne Af Steen Bille Larsen I marts 1993 indbød Kulturministeriet til en arkitektkonkurrence om

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere