EINAR KORNERUP GRUPPEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EINAR KORNERUP GRUPPEN"

Transkript

1

2 EINAR KORNERUP GRUPPEN Selskabsstruktur pr. 1. oktober 2OO7 Einar Kornerup A/S Initus A/S 64,6% Entreprenørfi rmaet Einar Kornerup A/S 100% Initus Ejendomme A/S 100% EK-Viktoria A/S 66% Venskabsbyernes Ejendomsaktieselskab A/S 100% Einar Kornerup Jylland A/S 50% A/S Ved Brønden 100% EK-Materiel A/S Einar Kornerup Invest A/S 100% EK-Ejendomsadministration A/S I/S Paul Bergsøes Vej Hovedselskabernes ledelse Forside Radioavisen, Giro 413 og alle de andre stemmer er flyttet til Ørestaden, men det smukke gamle Radiohus med Radion-skulpturen ved indgangen består og er snart klar til at indtage nye stemmer og lyde. Set og tegnet af John Anphin, I foråret 2007 afsluttede Entreprenør firmaet Einar Kornerup A/S murerarbejdet i forbindelse med trækprøvning og reparation af alle klinkefacaderne på Radiohuset. Bygherren på opgaven var DR Ejendomme med arkitektfirmaet NOBEL arkitekter a/s som tilsynsførende. I eftersommeren 2007 påbegyndte Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S kompletteringsentreprisen ved ombygningen af Radiohuset til Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Bygherren på opgaven er Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med Wilhelm Lauritzen AS som arkitekter og Birch & Krogboe A/S som rådgivende ingeniører. Einar Kornerup A/S Bestyrelse: Svend Paludan-Müller (form.) Niels Kornerup Jens Kornerup Bent Albin Bang Stig Meedom (ME) Søren Jensen (ME) Ingemann Nissen (ME) Ledelse: Hans Christensen Entreprenørfi rmaet Einar Kornerup A/S Gerner Lassesen Mogens Elsman EK-Viktoria A/S Jørgen Svendsen-Tune Arly Sennenvald Einar Kornerup Jylland A/S Erling Hansen Einar Kornerup Invest A/S og lnitus A/S Bent Albin Bang Niels Kornerup Jens Kornerup Ejerforhold Hovedtal fra regnskaberne de sidste 10 år Einar Kornerup A/S: 5I % (A-aktier) ejes af Kornerup-familien. 28,5% (B-aktier) ejes af Einar Kornerup Invest A/S. De resterende 20,5% ejes af direktion og ledende medarbejdere i selskabet. De resterende aktier i datterselskaberne ejes af selskabernes direktion og ledende medarbejdere. Øvrige selskaber: Kornerup-familien og Kornerup-Fonden Beløb i mio. kr. 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Einar Kornerup A/S-koncernen Omsætning 364,9 332,7 382,3 412,1 435,8 485,5 479,2 613,1 712,3 634,8 Egenkapital pr. 30/9 33,4 38,3 46,6 56,4 63,5 68,8 70,8 75,9 82,4 85,0 Medarbejdere pr. 30/ heraf lærlinge Resultat før skat 11,1 12,2 16,5 17,9 13,8 14,0 12,7 15,8 26,0 14,8 Resultat efter skat 6,3 7,5 10,9 12,7 11,4 10,0 8,9 11,2 19,7 11,1 Overskudsgrad i % 2,1 2,7 3,4 2,4 2,1 1,7 1,5 2,0 3,0 1,3 Afkastningsgrad i % Egenkapitalandel i % Likviditetsgrad i % Egenkapitalforrentning i % Einar Kornerup Gruppen Egenkapital pr. 30/9 I28,6 I51,6 194,3 224,7 255,3 258,3 265,0 289,4 319,4 341,5 Resultat efter skat I2,9 17,9 21,3 25,9 17,6 15,6 18,3 38,3 49,2 40,1 2

3 Beretning Einar Kornerup A/S - koncernen havde i regnskabsåret 2006/2007 en omsætning på 635 mio. kroner mod 712 mio. kroner i 2005/2006. Regnskabsresultatet blev et overskud før skat på 14,8 mio. kroner mod 26,0 mio. kroner i det foregående år. Årets omsætning er, i henhold til forventningen ved regnskabsårets begyndelse, faldet, hvilket især kan henføres til et fald i underentreprenørandel. Resultatet er tilfredsstillende, selv om driftsresultatet i EK-Viktoria A/S har været stærkt utilfredsstillende. Ved udgangen af regnskabsåret er koncernens egenkapital 85,0 mio. kroner. Ved regnskabsårets afslutning beskæftigede koncernen 353 medarbejdere, heraf 22 lærlinge. Herudover var der hos underentreprenører på byggepladserne beskæftiget ca. 215 håndværkere i forbindelse med entreprenørselskabernes hoved- og totalentrepriser. Pr. 30. september 2007 var koncernens ordrebeholdning på ca. 402 mio. kroner mod ca. 415 mio. kroner på samme tid i I det kommende år forventer koncernen en uændret omsætning, beskæftigelse og indtjening. Indhold: Organisation og hovedtal side 2 Beretning side 3 Einar Kornerup A/Skoncernen side 4 Entreprenørfirmaet EinarKornerup A/S side 6 EK-Viktoria A/S side 8 Einar Kornerup Jylland A/S side 10 Einar Kornerup Gruppen side 12 Einar Kornerup A/Skoncernen - Noter Einar Kornerup Gruppen - Noter side I4 side I5 I Einar Kornerup Gruppen, der omfatter entreprenørkoncernen Einar Kornerup A/S, ejendomskoncernen Initus A/S, investeringsselskabet Einar Kornerup Invest A/S og ejendomsselskabet I/S Paul Bergsøes Vej 16-44, blev det samlede resultat for gruppen i regnskabsåret 2006/2007 et overskud på 44,8 mio. kroner før skat mod 63,7 mio. kroner i 2005/2006. Egenkapitalen i gruppen er efter hensættelse til eventualskat m.v. 341,5 mio. kroner mod 319,4 mio. kroner ved udgangen af forrige regnskabsår. I regnskabsåret 2006/2007 har ejendomsselskaberne solgt 7 ejerlejligheder og 2 grunde. Der er i regnskabsåret erhvervet en større erhvervsejendom. Regnskabsåret 2006/2007 var præget af stigende priser på boligejerlejligheder, men i det kommende regnskabsår forventes det, at boligmarkedet vil være præget af afsætningsvanskeligheder med deraf følgende prisfald. For ejendomme til erhvervslejemål forventes fortsat efterspørgsel og stabile lejepriser. Det samlede resultat for ejendomsselskaberne forventes at falde i det kommende år. BESTYRELSERNE Skulpturen Retrospektiv kubus af billedhugger Søren Schaarup var medarbejdernes gave til koncernen i forbindelse med 100 års jubilæet i november Skulpturen er opstillet foran hovedindgangen på Paul Bergsøes Vej i Glostrup. 3

4 EINAR KORNERUP A/S Koncernregnskab RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. oktober september 2007 Note 2005/06 (1000 kr.) Nettoomsætning Ændring i igangværende arbejder for fremmed regning Årets produktion Produktions- og driftsomkostninger (7) Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger (7) Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver (1) Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat (2) Årets resultat der fordeles således: Minoritetsaktionærers andel af tilknyttede virksomheders resultat Einar Kornerup A/S andel af årets resultat BALANCE pr. 30. september 2007 AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Sommerhus, Ålbæk Ombygning af lejede lokaler m.v Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel Anlægsaktiver i alt (3) Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavende udskudt skat Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende hos Initus A/S Huslejedepositum Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer og kapitalandele Obligationsbeholdning (8) Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

5 PASSIVER Note 2005/06 (1000 kr.) Egenkapital Selskabskapital (4) Overført fra tidligere år Overført fra årets resultat Udbytte Egenkapital, moderselskab Minoritetsandele, medarbejdere Egenkapital i alt, koncernen Hensættelser til garantiarbejder m.v Langfristet gæld - selskabsskat Kortfristet gæld Igangværende arbejder for fremmed regning (5) Leverandører og underentreprenører Selskabsskat Merværdiafgift og A-skat (6) Feriepenge og sociale omkostninger Anden gæld og periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Den uafhængige revisors påtegning: Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder s revideret årsrapporten for Einar Kornerup A/S for regnskabsåret afsluttet 30. september 2007, hvorfra regnskabssammendraget er foretaget. I vor revisionspåtegning udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. Det udførte arbejde: Vi har planlagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard s ndard om den nu uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget endraget i al væsentlighed ed er io overensstemmelse ens ste med den årsrapport, som det er uddraget af. Konklusion: Det er vor opfattelse, at omstående regnskabssammendrag sammendrag i al væsentlighed er i overensstemmelse mel se med den årsrapport, som det er uddraget af. Regnskabssammendraget skal læses i sammenhæng med den årsrapport, som regnskabssammendraget ssamme m ndr aget blev uddraget dra af,,heru herunder r den tilhørende revisionspåtegning. ning. ng. København, den 10. december 2007 RSM plus. Statsautoriseret revisionsaktieselskab Torben Bentzen Statsautoriseret revisor Kornerup uddanner: I EK-koncernen nen følger vi ønsket om vækst i uddannelsen dann af elever og lærlinge, li og i har vort antal af elever og lærlinge li hen over året været 24. 5

6 ENTREPRENØRFIRMAET EINAR KORNERUP A/S Nybyggeri ygg Ombygning Renovering Restaurering Hovedentreprise Partnering Totalentreprise Fagentreprise Tømrerarbejde Murerarbejde Snedkerarbejde Betonarbejde I lighed med tidligere år har opgaverne i Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S varieret fra nybyggeri til restaurering. Aktivitetsniveauet er faldet lidt i forhold til sidste år, hvilket især kan henføres til et fald i underentreprenørandelen. Opgaver med nybyggeri har udgjort over halvdelen af omsætningen, mens den resterende del har været fordelt på ombygnings-, renoverings- og restaureringsopgaver. Pr. 30. september 2007 beskæftigede Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S 230 medarbejdere. Årets driftsresultat har været tilfredsstillende. I Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S uddanner vi målrettet vore medarbejdere for at sikre, at vi altid kan sammensætte det rigtige hold til en opgave. Det er vigtigt for os at medvirke til, at vore bygherrer træffer alle vigtige beslutninger på et professionelt og troværdigt grundlag, og derfor finder vi det naturligt i byggeopgaver hurtigst muligt at identificere en række fokusområder, som gives særlig prioritet. Med vore systemer inden for videndeling, økonomistyring, tidsplanlægning, logistik, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø sikrer vi vore bygherrer en optimal styring af byggeopgaverne. Vi udfører over halvdelen af vore opgaver i partnering eller efter partneringlignende principper. I vore partneringmodeller arbejder vi efter lean-principper i et værdibaseret samarbejde, hvor det fælles overordnede mål er maksimal værdiskabelse til den rette pris og tid. Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S har korte beslutningsveje og tæt kontakt til håndværkere og underentreprenører. Vi stiller store krav om præcision, kvalitet og pålidelighed til såvel vore egne håndværkere som vore underentreprenører. Beton-, murer-, tømrer- og snedkerarbejde udføres med egne håndværkere, der i lighed med vore underentreprenører ofte har et langvarigt tilknytningsforhold til virksomheden. 6

7 Referencer 2OO Valeursvej 6, Hellerup Ottiliavej 9, Valby Tomsgårdsvej , København NV Thoravej 2, København NV Hovedvejen 1-7, Glostrup Rosenørns Allé 22, Frederiksberg Bøge Allé 6-8, Hørsholm Amaliegade 33, København K Entrepriser i året 2OO7 Blandt årets igangværende og afsluttede entrepriser kan nævnes: Halmtorvet 29, København V 65 New-Yorker lejligheder i tidligere fabriksbygning udføres i hovedentreprise for Halmtorvet 29 A/S. Østergården 1-31, Ishøj Facade- og tagrenovering m.v. af boligområde udføres i storentreprise for Ishøj Boligselskab afd Hovedvejen 2, Glostrup Totalentreprise ved opførelse af nyt m 2 kontordomicil til Griffin Ejendomme A/S. Ottiliavej 9, Valby Ny m 2 kontorbygning med auditorium til H. Lundbeck A/S udført i totalentreprise. Arkaderne 2 m.fl., Brønshøj Totalrenovering og sammenlægning af lejligheder i 5 boligblokke udført i hovedentreprise for SAB, Tingbjerg afd. 4 & 5 og FSB, Tingbjerg afd. 2. Amaliegade 33, København K Facade- og tagrenovering samt udskiftning af hovedgesims udført i hovedentreprise for Danmarks Rederiforening. Ålekistevej 21, Vanløse Opførelse af m 2 idrætshal ved Vanløse Skole i hovedentreprise for Københavns kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning. Lautrupbjerg 2-6, Ballerup Totalentreprise ved opførelse af m 2 nyt kontorhus til Multidata A/S med Danske Ejendomme ApS som bygherre. Rosenørns Allé 22, Frederiksberg Kompletteringsentreprisen ved ombygning af Radiohuset til Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Valeursvej 6, Hellerup Ombygning af den norske ambassadørbolig for Den Norske Ambassade udført i hovedentreprise. 7

8 EK-VIKTORIA A/S Fagentrepriser Smedearbejder Stålkonstruktioner Lukningsentrepriser Glasfacader Partnering Døre og vinduer Systemleverancer Glasvægge Glastage Altaner Altanlukninger EK-Viktoria A/S har i lighed med tidligere år udført entrepriser og leverancer i hele landet inden for alle produktområder. Glasfacader og glastage har igen i 2007 været EK-Viktoria A/S største produktområde, men i årets løb er aktiviteterne på altaner og altanlukninger fortsat øget. Over 50% af EK-Viktoria A/S ordrebeholdning består af partnering eller partneringlignende entrepriser. EK-Viktoria A/S kunder og deres rådgivere benytter sig i stigende omfang af EK-Viktoria A/S kapacitet og kompetencer allerede i projekternes tidlige faser for på et tidligt tidspunkt at få fastlagt de bedste og økonomisk mest fordelagtige konstruktionsprincipper. De nye energirammebestemmelser har medført forøget fokus på facader herunder især glasfacader. Glasfacadernes tekniske egenskaber er under hastig udvikling, herunder specielt varmeisoleringsevnen, og analyser viser, at glasfacader stadig kan udføres i omfang som hidtil, men at der skal tages særlige hensyn, idet facadernes varmeisoleringsevne i energirammeberegningerne skal kombineres med bygningens øvrige energimæssige forhold. EK-Viktoria A/S har et koncept, efter hvilket en bygningsejer kan få monteret en ny glasfacade uden på den eksisterende facade, og hvor en væsentlig del af udførelsesudgifterne i løbet af en kort årrække betales via besparelser i energiregningen. Ligeledes har EK-Viktoria A/S i 2007 udviklet en elementløsning med lette facader for boligbyggeri. Elementerne udføres i glas og aluminium, og fordelen er, at huset bliver lukket meget hurtigt med materialer, der kan tåle vejrliget. EK-Viktoria A/S beskæftigede pr. 30. september 2007 i alt 78 medarbejdere. Omsætningen i regnskabsåret var væsentligt lavere end året før, og driftsresultatet var utilfredsstillende. 8

9 Referencer 2OO Vesterfælledvej 77, København V Hovedvejen 1-7, Glostrup C.F. Møllers Allé 44-54, København S DR Byen, Den Indre Gade, Ørestaden Tomsgårdsvej , København NV DR Byen, Studie 3, Low Tech, Ørestaden Ottiliavej 9, Valby Entrepriser i året 2OO7 Blandt årets større igangværende og afsluttede entrepriser kan nævnes: DR Byen, Den Indre Gade, Ørestaden Lukningsentreprise indeholdende stålkonstruktioner, glastag, glasfacader m.v. Opgaven udføres i samarbejde med CSK Stålindustri A/S. Bygherre: Danmarks Radio Arkitekt: Wilhelm Lauritzen A/S DR Byen, koncertsal, LowTech, Ørestaden Levering og montering af lydvinduer til studier og koncertsal, udvendig glas/alufacade om kontorafsnit samt diverse vinduer og døre i specielle konstruktioner herunder BS-konstruktioner. Bygherre: Danmarks Radio Arkitekt: Jean Nouvel Det Kongelige Teaters Skuespilhus, Kvæsthusbroen Levering og montering af glasfacader og ovenlys i underentreprise for E. Pihl & Søn A.S. Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S Vesterfælledvej 77, København V Levering og montering af 380 stk. altanlukninger udført i foldeglas samt glasfacader og indgangspartier. Bygherre: Boligselskabet KSB Arkitekt: Møllen ApS C.F. Møllers Allé Boliger i Ørestad City Levering og montering af elementer udført i glas og aluminium til boligbyggeri i underentreprise for E. Pihl & Søn A.S. Bygherre: Samvirkende Boligselskaber ved KAB og FB. Arkitekt: 3xNielsen A/S Hovedvejen 1-7, Glostrup Levering og montering af glasfacader i underentreprise for Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S. Bygherre: K.W.Bruun Import A/S Arkitekt: Mangor & Nagel A/S Ottiliavej 9, Valby Levering og montering af glasfacader, zinkbeklædning, solafskærmning og stålkonstruktioner i underentreprise for Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S. Bygherre: H. Lundbeck A/S Arkitekt: Jørn Langvad A/S Halmtorvet 29, København V Levering og montering af stålaltaner og stålkonstruktioner i underentreprise for Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S. Bygherre: Halmtorvet 29 A/S Arkitekt: Kant Arkitekter A/S Tomsgårdsvej , København NV Levering og montering af aluminiumsaltaner i underentreprise for Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S. Bygherre: AB Storgården Arkitekt: Grontmij Carl Bro A/S Industrivej, Roskilde Levering og montering af glasfacader i underentreprise for Scanisol A/S. Bygherre: Auto Forum Roskilde A/S 9

10 EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Ombygning Fagentreprise N Partnering Nybyggeri ygg Totalentreprise Hovedentreprise Snedkerarbejde Murerarbejde Renovering Tømrerarbejde Restaurering Betonarbejde I Einar Kornerup Jylland A/S har aktivitetsniveauet været væsentligt lavere end året før, hvilket hovedsagelig skyldes en udskudt igangsættelse af en række opgaver. Omsætningen har været fordelt med ca. halvdelen på nybyggeri og den anden halvdel på renovering og om bygningsopgaver. Einar Kornerup Jylland A/S beskæftigede ca. 35 medarbejdere pr. 30. september Driftsresultatet er ikke helt tilfredsstillende. Vore egne håndværkere udfører beton-, murer-, tømrer- og snedkerarbejder, og vi har derfor mulighed for at gennemføre vore opgaver med en stor andel af egenproduktion. Vi stiller store krav til vore egne håndværkere, men også til vore underentreprenører, som derfor altid udvælges med omhu. Vi udfører opgaver i alle entrepriseformer, men flere og flere af vore opgaver udføres i partnering eller efter partneringlignende principper. Sammen med de øvrige selskaber i EK-koncernen sikrer vi løbende videreuddannelse af vore medarbejdere bl.a. inden for vore egne systemer omkring styring af kvalitet, økonomi, tidsplanlægning, logistik, miljø og arbejdsmiljø. 10

11 Referencer 2OO Envision A/S, Christiansgade, Århus Gødvad Plejecenter, Silkeborg Handelsskolen, Randers Sødalskolen, Århus Saab-Citröen, Århus Hvinningdalskolen, Silkeborg Entrepriser i året 2OO7 Blandt årets igangværende og afsluttede entrepriser kan nævnes: Plejehjemmet Sct. Olaf, Århus Totalentreprise ved om- og tilbygning af eksisterende plejehjem herunder 12 nybyggede og 38 ombyggede boliger på i alt ca m 2. Bygherre: Plejehjemmet Sct. Olaf Kometen, Lystrup Hovedentreprise ved genopførelse af nedbrændt fritidshjem på 430 m 2 og opførelse af tilbygning på 210 m 2. Bygherre: Århus Kommune Sødalskolen, Århus Tømrer- og snedkerentreprise ved udskiftning af vinduer og døre samt opførelse af tilbygning med nyt forsamlingslokale. Bygherre: Århus Kommunale Skolevæsen Saab-Citröen, Århus Hovedentreprise ved tilbygning af nyt værksted, lager, vaskehal samt ændringer i eksisterende bygning. Bygherre: Chr. Østergaard I/S Gødvad Plejecenter, Silkeborg Totalentreprise ved opførelse af nyt plejecenter med en centerbygning i én etage indeholdende fællesfaciliteter samt 2 boenheder i 2 etager med 40 boliger. Samlet etageareal ca m 2. Bygherre: Silkeborg Kommune Hvinningdalskolen, Silkeborg Murerentreprise incl. anlægsarbejde ved ny administrationsbygning samt om- og tilbygning i 3 klassefløje. Etageareal: 700 m 2. Bygherre: Silkeborg Kommune Envision A/S, Christiansgade, Århus Partneringentreprise ved ombygning/renovering af ældre byejendom, herunder bl.a. nyt tag, ny reception, kantine og renovering af alle kontorlokaler. Renoverede arealer i alt ca m 2. Bygherre: Envision A/S Kragelund Plejecenter, Silkeborg Totalentreprise ved opførelse af 24 plejeboliger med servicerum og centerdel. Areal i alt ca m 2. Bygherre: Silkeborg Kommune 11

12 EINAR KORNERUP GRUPPEN RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. oktober september 2007 Note 2005/06 (1000 kr.) Entreprenørvirksomhed Omsætning Direkte og indirekte produktionsomkostninger Afskrivninger Overskud ved entreprenørvirksomhed Udlejning af ejendomme Lejeindtægter Driftsomkostninger Bygningsafskrivninger Overskud ved udlejning excl. prioritetsrenter Avance ved salg af fast ejendom Værdiregulering af værdipapirer, ejendomme og prioritetsgæld incl. skat Finansielle poster (netto) Overskud før selskabsskat Hensættelse til selskabsskat incl. eventualskat Overskud i alt der fordeles således: Einar Kornerup A/S - koncernen Udbytte Tillagt egenkapitalen i moderselskab Medarbejderaktionærers andel i datterselskaber Initus A/S - koncernen Udbytte Tillagt egenkapitalen i moderselskab Koncernfremmede minoritetsaktionærers andel i ejendomsselskaberne Andre virksomheder i Einar Kornerup Gruppen BALANCE pr. 30. september 2007 AKTIVER Anlægsaktiver Ejerlejligheder (211 stk.), værdiansat til Udlejningsejendomme, værdiansat til Grundarealer, værdiansat til Ejendomme i alt (1) Driftsmidler og diverse anlægsaktiver Investering i associeret selskab (50%) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varelager Debitorer m.v Obligationer og pantebreve (2) Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

13 PASSIVER Note 2005/06 (1000 kr.) Langfristet gæld Prioritetsgæld i ejerlejligheder Prioritetsgæld i udlejningsejendomme (3) Huslejedeposita Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Bankgæld Igangværende arbejder Vareleverandører og underentreprenører Selskabsskat Merværdiafgift og A-skat Skyldige feriepenge og sociale omkostninger Diverse kortfristet gæld Aktionærindlån Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Med tillæg af koncernfremmede minoritetsaktionærers andel i egenkapital i Initus A/S koncernen Egenkapital Aktiver i alt Gæld og koncernfremmede minoritetsaktionærer i alt Egenkapital og hensættelser Hensættelser (eventualskat og garantiarbejder) (4) Egenkapital i alt (5) Der sammensættes således: Einar Kornerup A/S - koncernen Initus A/S - koncernen Andre virksomheder i Einar Kornerup Gruppen Egenkapital i alt Den uafhængige revisors påtegning: Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret årsrapporterne for Einar Kornerup A/S og Initus A/S for regnskabsåret afsluttet 30. september 2007, hvorfra regnskabssammendragene er foretaget. I vor revisionspåtegning udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. Endvidere har vi foretaget et review af regnskaberne for de øvrige virksomheder i gruppen. Einar Kornerup Gruppen udgør ikke en koncern i aktieretlig henseende, men selskaberne, herunder de personligt ejede ejendomme, der indgår i grupperegnskabet, er forbundne gennem ledelse og ejerkreds. Det udførte arbejde: Vi har planlagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget i al væsentlighed er i overensstemmelse med de årsrapporter, som det er uddraget af. Konklusion: Det er vor opfattelse, at omstående regnskabssammendrag i al væsentlighed er i overensstemmelse med de årsrapporter m.v., som det er uddraget af. Regnskabssammendraget skal læses i sammenhæng med de årsrapporter, som regnskabssammendraget blev uddraget af, herunder den tilhørende revisionspåtegning. København, den 8. januar 2008 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Torben Bentzen Statsautoriseret revisor 13

14 EINAR KORNERUP A/S NOTER til Einar Kornerup A/S - koncernens regnskab (1) Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger på driftsmidler Af- og nedskrivninger på ombygning I alt for Einar Kornerup A/S Af- og nedskrivning i tilknyttede virksomheder (2) Skat af årets resultat Den udgiftsførte selskabsskat i resultatopgørelsen kan specifi ceres således: Beregnet selskabsskat vedrørende regnskabsåret 2006/ Regulering af hensættelse til eventualskat grundet ændring af skatteprocent Regulering af årets hensættelse til eventualskat (3) Materielle anlægsaktiver Tekn. anlæg Ombygning af Sommerhus og mask. Driftsmateriel lejede lokaler Anskaffelsessum Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsessum pr. 30/ Af- og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Afskrivning på årets afgang Årets af- og nedskrivning Af- og nedskrivninger pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Kunstgenstande pr. 30/ Seneste offentlige vurdering af sommerhus pr. 1. oktober 2006 udgør kr (4) Selskabskapital Selskabskapitalen består af 10,2 mio. A-aktier og 9,8 mio. B-aktier. (5) Igangværende arbejder for fremmed regning (opgjort i t.kr.) Nettoinvesteringen i igangværende arbejder kan specifi ceres således: Investeret i igangværende arbejder Vurderet dækningsbidrag A conto faktureret vedrørende igangværende arbejder (6) Merværdiafgift Vedrørende merværdiafgift bemærkes, at Einar Kornerup A/S og tilknyttede virksomheder er fællesregistreret med Initus A/S og tilknyttede virksomheder samt Einar Kornerup Invest A/S. (7) Personaleforhold Koncernen har i det forløbne år i gennemsnit beskæftiget 331 medarbejdere mod 356 sidste år. De samlede lønninger til koncernens personale udgør: Lønninger og gager Bidrag til pension Andre udgifter til social sikring Heraf er en andel overført til produktions- og driftsomkostninger. (8) Kautions-, garanti-, og andre eventualforpligtelser Sædvanlige branchemæssige garantiforpligtelser. Selskabets beholdning af obligationer er for hovedpartens vedkommende anvendt til sikkerhedsstillelse for entrepriser o.lign. for selskaber i Einar Kornerup A/S - koncernen. Pengestrømsanalyse Einar Kornerup A/S - koncernen Årets resultat Nettoinvestering i materielle anlægsaktiver Regulering (skat, fi nans, afskrivninger) 266 Nettoinvestering i værdipapirer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra drift før fi nansielle poster Udlån til andre selskaber i Einar Kornerup Gruppen Renteindbetalinger og lignende Betalt udbytte Renteudbetalinger Pengestrømme fra fi nansieringsaktivitet Pengestrømme fra ordinær drift Ændring i likvide beholdninger incl. værdipapirer Betalt selskabsskat Likvide beholdninger 1. oktober Pengestrømme fra driftsaktivitet Likvide beholdninger 30. september 2007 incl. værdipapirer

15 EINAR KORNERUP GRUPPEN NOTER til Einar Kornerup Gruppens regnskab (1) Specifi kation af værdiansættelse for ejendomme kr Ejerlejligheder Matr. nr. 78 d, e og f, Vallensbæk, Albertslundvej (21 lejligheder) Matr. nr. 5 ai, h og ø, Ll. Værløse, Ryetvej (11 lejligheder) Matr. nr. 403 og 404, Sct. Annæ Vester, Kronprinsessegade (10 lejligheder) Matr. nr. 234, Klædebo, Nørregade 28/Fiolstræde 17 (21 lejligheder) Matr. nr. 273 m.fl., Rosenborg, Pilestræde (8 lejligheder) Matr. nr. 770 A, Roskilde Købstads bygrunde, Havnevej (16 lejligheder) Matr. nr. 8 u, Rødovre, Roskildevej (2 lejligheder) Matr. nr. 33 bl, Frederiksberg, Roskildevej m.fl. (32 lejligheder) Matr. nr. 41 ex, Frederiksberg, Roskildevej m.fl. (39 lejligheder) Matr. nr. 1 b, Frederiksberg, Rådmand Steins Allé (2 lejligheder) Matr. nr. 29 bl, Frederiksberg, Roskildevej m.fl. (38 lejligheder) Matr. nr. 1 q, Kastrup By, Kastrup (5 lejligheder) Matr.nr. 3 aa, Ordrup, Frisersvej (5 lejligheder) Øvrige ejerlejligheder (1 lejlighed) Udlejningsejendomme Matr. nr. 56, Nørre kvt., Studiestræde 5-9 (11 lejemål) Matr. nr. 58, Nørre kvt., Studiestræde 11 (7 lejemål) Matr. nr. 93, Nørre kvt., Studiestræde 14 (17 lejemål) Matr. nr. 1923, Valby, Lauravej 14 (42 lejemål) Matr. nr. 2079, Valby, Gadekærvej (56 lejemål) Matr. nr. 3 z, Hvidovre, Hvidovrevej 59 (1 lejemål) Matr. nr. 3 hf, Hvidovre, Hvidovrevej 61 (36 lejemål) Matr. nr. 3441, Vanløse, Ålekistevej 47 m.v. (13 lejemål) Matr. nr. 2 bf, Herlev, Smedeholm (5 lejemål) Matr. nr. 11 af, Paul Bergsøes Vej (5 lejemål) Matr. nr. 11 ad, Paul Bergsøes Vej (7 lejemål) Matr. nr. 1 h, Glostrup, Hovedvejen (4 lejemål) Matr. nr. 42 al, Frederiksberg, Rådmand Steins Allé 12 (46 lejemål) Matr. nr. 10 q, Kristrup, Holger Danskes Vej 5, Randers (1 lejemål) Grundarealer Matr. nr. 43 cb, Avedøre, Jernholmen Værdi- Årets Ejendoms- Værdiansættelse pr. til-/afgang vurdering ansættelse pr. 1/ (anskaff.sum) 1/ / Ejerlejligheder (i alt 211 lejligheder) Udlejningsejendomme (i alt 251 lejemål, heraf 160 bolig-, 45 erhvervs- og 46 garagelejemål) Grundarealer Ejendomme i alt To ejendomme er overført fra udlejningsejendomme til ejerlejligheder. Værdiansættelse primo er tilrettet i overensstemmelse hermed. Tilsvarende er prioritetsgælden tilrettet. Ejendomme og grundarealer er værdiansat med udgangspunkt i anskaffelsessum samt ejendomsvurdering, under skyldig hensyntagen til ejendommenes indtjening og handelsværdi. (2) Obligationer til kursværdi kr Obligationsbeholdningen på nom. kr er delvis anvendt til sikkerhedsstillelse over for bygherrer. Beholdningen er værdiansat til offi cielt noterede køberkurser pr. 30/ Pantebreve til kursværdi kr Pantebrevsbeholdningen udgør nom. kr Beholdningen er optaget til anskaffelseskurs. (3) Prioritetsgæld kr Prioritetsgælden er optaget til kursværdi. Af beløbet forfalder 7,3 mio. kr. i 2007/08 og 239,2 mio. kr. efter mere end 5 år. Ud over den anførte gæld er ejendommene behæftet med ejerpantebreve. Grundarealet er ubehæftet. (4) Hensættelser kr Beløbet vedrører hovedsagelig eventualskat af opskrivningsfonde for ejerlejligheder og udlejningsejendomme, beregnet med en skattesats på 25% samt hensættelse til imødegåelse af risiko på igangværende partneringopgaver og hensættelse til garantiarbejder for 5 år i henhold til AB 92 og ABT 93. Der er indtægtført kr vedrørende ændring i skatteprocent for eventualskat primo. (5) Egenkapital kr Gruppens egenkapital incl. udbytte primo Årets resultat Udbytte samt minoritetsaktionærer i Initus A/S andel af årets resultat Øvrige egenkapitalreguleringer Gruppens egenkapital incl. udbytte ultimo (6) Garantiforpligtelser m.v. Ud over sædvanlige brancheforpligtelser ved entreprenørvirksomhed er der stillet forsikringsgarantier over for bygherrer. 15

Boligselskabernes Indkøbsforening. Årsrapport 14

Boligselskabernes Indkøbsforening. Årsrapport 14 Boligselskabernes Indkøbsforening Årsrapport 14 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse: Påtegninger: Ledelsespåtegning side 3 Den uafhængige revisors erklæringer - 4 Ledelsesberetning: Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning Årsrapport 2004 04 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand)

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

Parkeringskælder Torvet, Silkeborg P.411 A. Enggaard Ak TILBUD

Parkeringskælder Torvet, Silkeborg P.411 A. Enggaard Ak TILBUD Parkeringskælder Torvet, Silkeborg P.411 A. Enggaard Ak k TILBUD B A. Enggaard Als Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg A. ENGGAARD NS Marathonvej 5 DK-9230 Svenstrup J. Tlf. +45 98 38 18 88 CVR-nr.

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Billundskolen Motorvejsbro ved Nordskoven i Silkeborg Kanalprojekt ved De Bynære Havnearealer i Aarhus Betonplatforme for Bladt Industries ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16 CVR-nr. 83 95 57 16 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011 Aarhus Lufthavn A/S CVR nr. 25 44 97 46 Årsrapport 2011 (12. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45)

Læs mere

Operate årsrapport 2014

Operate årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på generalforsamlingen den 24. februar 2015 Dirigent 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Årsrapport 2005 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: +45 39 46 60 00 Telefax: +45 39 46 60 01 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk E-mail: info@dan-ejendomme.dk CVR-nr.: 21 33

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Københavns Havn A/S. Årsrapport 2006

Københavns Havn A/S. Årsrapport 2006 Københavns Havn A/S Årsrapport 2006 Svanemøllehavnen Kalkbrænderihavnen Svaneknoppen Svanemøllebugten Fiskerihavn Færgehavn Nord Nordhavnen Århusgade Orientbassinet Nordhavn Station Frihavnen Kronløbsbassinet

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Forsikringsakademiet A/S

Forsikringsakademiet A/S CVR-nr. 20 73 36 16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889 we materialize ideas SELSKABSINFORMATION Navn Stensdal Group A/S Adresse Rentemestervej 14 DK-2400 København NV. Telefon (+45) 33

Læs mere

Årsrapport for 1998/99

Årsrapport for 1998/99 Årsrapport for 1998/99 Konvolutter og konvoluttryk Grafisk produktion Lettershop aktiviteter Hoved- og nøgletal for koncernen Forandringens tid... Resultatopgørelse 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Radiometer A/S. Årsberetning 98/99

Radiometer A/S. Årsberetning 98/99 Radiometer A/S Årsberetning 98/99 Radiometer koncernen de seneste 10 år *) ***) 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 97/98 98/99 Omsætning Mkr. 883 1.026 1.156 1.579 1.705 1.707 1.657

Læs mere