Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter"

Transkript

1 Kommunaludvalget KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2009, foretages følgende ændringer: , 1. pkt., affattes således:» 3. Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år.«2. I 5 indsættes som stk. 3 og 4: Stk. 3. Ved opkrævning af et lånebeløb, der er forfaldet til betaling efter stk. 1, ydes et nedslag i de påløbne renter. Stk. 4. Nedslaget i de påløbne renter, jf. stk. 3, udgør i pct. I de følgende år reduceres nedslaget årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 pct. 2 Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

2 - 2 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og formål Lovforslaget indgår i udmøntningen af Aftalen om genopretning af dansk økonomi fra maj 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. Aftalen tager sigte på at genoprette den danske økonomi gennem den nødvendige tilpasning af offentlige udgifter og indtægter. Med aftalen styrkes den offentlige økonomi med 24 mia. kr. frem til Med henblik på at kunne fastholde kommunernes udgifter til velfærd gennemføres en række budgetforbedringer på statens område for i alt knap 3,6 mia. kr. i Med dette lovforslag udmøntes den del af aftalen, der vedrører en forhøjelse af renten på kommuners lån til pensionisters betaling af ejendomsskatter mv. Borgere, der er folke- eller førtidspensionister kan i den kommune, hvor deres ejendom er beliggende, få lån hos kommunen til dækning af ejendomsskatter og udgifter til tilslutning til kollektive anlæg, såfremt der er tilslutningspligt. Ordningen betegnes populært indefrysning af ejendomsskatter. Ordningen har til formål at medvirke til, at borgere kan blive boende i deres hidtidige bolig i forbindelse med pensionering og deraf følgende forventet nedgang i indtægter. Lånene forrentes i dag med en årlig rente, der svarer til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år. Renterne er ikke fradragsberettigede. Den gældende forrentning indebærer risiko for, at det økonomisk kan være attraktivt at optage lån til indefrysning af ejendomsskatterne, uanset at ejeren af ejendommen ikke økonomisk har behov herfor i forhold til at kunne blive boende i ejendommen. Der er på den baggrund behov for at målrette ordningen i forhold lovens formål. Som anført i genopretningsaftalen er aftaleparterne derfor enige om at øge forrentningen til markedsrenten og gøre renteudgifterne fradragsberettigede.

3 Gældende ret Kommunerne er forpligtet til at yde lån til betaling af ejendomsskater og udgifter til tilslutning til kollektive anlæg i tilfælde, hvor der er tilslutningspligt, til alle personer med fast bopæl i Danmark, der har nået folkepensionsalderen samt modtagere af førtidspension og invalidepension. Det er en forudsætning, at ejendommen primært tjener som bolig for pensionisten eller dennes ægtefælle. Kommunerne har efter de gældende låneregler automatisk låneadgang til finansiering af ordningen. For lånene, som ydes af den kommune, hvor ejendommen er hjemmehørende, betales en rente på halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år. Med baggrund i den forholdsvis lave forrentning, er renten ikke fradragsberettiget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ligningslovens 17 A, stk. 2. Lånet fra kommunen sikres i form af et tinglyst skadesløsbrev, og lånet forfalder ved ejerskifte. 3. Lovforslagets indhold Med lovforslaget foreslås det, at renten fra den 1. januar 2011 forhøjes til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober året før. Denne rente vil være gældende for nye lån, der ydes til betaling af ejendomsskatten i 2011 og efterfølgende år, samt ved rentetilskrivninger i 2011 og fremover på lån ydet før den 1. januar På baggrund den foreslåede højere forrentning foreslås det samtidigt at indføre et nedslag i de påløbne renter, når et lån forfalder til betaling. Det foreslåede nedslag svarer procentuelt til skatteværdien af et almindeligt rentefradrag efter ligningsloven. Nedslaget ydes alene på renter, der er tilskrevet den 1. januar 2011 eller senere i henhold til lov om lån til betaling af ejendomsskatter for visse parcel- og rækkehuse og lov om lån til betaling af ejendomsskatter. Forslaget om et generelt nedslag vil betyde, at det kommer alle låntagere til gode. Derimod ville et fradrag efter ligningslovens bestemmelser betyde, at ikke alle låntagere ville kunne udnytte fradraget fuldt ud, idet der - ikke mindst i forbindelse med dødsboer - ikke vil være en skattepligtig indkomst, hvor fradraget vil kunne udnyttes.

4 Økonomiske konsekvenser for det offentlige Det skønnes, at der med lovforslaget tilvejebringes en budgetforbedring med umiddelbar virkning på godt 110 mio. kr. i 2011 stigende til knap 130 mio. kr. i I skønnet er forudsat uændret rente, diskonto samt omfang af indefrosne ejendomsskatter frem mod Provenuet er revideret i forhold til det forudsatte fra aftale om genopretning af dansk økonomi som følge af et opdateret datagrundlag. Provenuet fremkommer som følge af den kommunale besparelse der opnås ved den ændrede forrentning. Kommunerne har således i dag et rentetab i forbindelse med indefrysning af ejendomsskatter. Forslagets økonomiske konsekvenser for kommunerne skal forhandles med KL. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har kun beskedne administrative konsekvenser. Det forventes dog, at der vil ske en nedgang i antallet af lånesager, hvilket vil indebære en administrativ lettelse for kommunerne. 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget medfører ikke økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget medfører ikke administrative konsekvenser for erhvervslivet 8. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget medfører ikke administrative konsekvenser for borgerne 9. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget medfører ikke miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Lovforslaget har ikke EU-retlige aspekter.

5 Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har været sendt i høring i Kommunernes Landsforening, Ældremobiliseringen, Ældre Sagen, Danske Pensionister og Danske Ældreråd 12. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/mindre udgifter Renteforhøjelsen vil netto give et provenu på ca. 110 mio. kr. stigende til 130 mio. kr. En forventet nedgang i lånesager vil give kommunerne en administrativ lettelse Negative konsekvenser/ merudgifter Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Det foreslås, at renten på lån til betaling af ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2009, forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Den gennemsnitlige realkreditobligationsrente afspejler en gennemsnitlig forventet låneomkostning for folke- og førtidspensionister med fast ejendom og friværdi.. Det foreslås endvidere, at der ydes et nedslag i de påløbne renter ved opkrævning af et lånebeløb, der er forfaldet til betaling efter lovens 5, stk. 1. Nedslaget i de påløbne renter udgør i pct. I de følgende år reduceres nedslaget årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 pct., idet rentefradraget for negativ nettokapitalindkomst gradvist reduceres med 8 pct. fra 2012 til 2019 i medfør af Forårspakke 2.0. Reduktionen af rentefradraget omfatter dog kun renteudgifter over et (nominelt fastholdt) bundfradrag på kr. for enlige og kr. for ægtefæller. Der tages ikke højde for dette bundfradrag i det skematisk beregnede nedslag for påløbne renter for indefrosne ejendomsskatter.

6 - 6 - Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Ved en ikrafttræden den 1. januar 2011, vil 1 få virkning for lån, der ydes til betaling af ejendomsskatter m.v. vedrørende skatteåret 2011 og følgende skatteår. Lån, der er ydet til betaling af ejendomsskatter m.v. vedrørende 2010 og tidligere skatteår, forrentes fra 1. januar 2011 med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit af renten på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år.

7 - 7 - Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om lån til betaling af ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2009, foretages følgende ændringer: 3 Lånebeløbet forrentes med en årlig rente, der svarer til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år. Renten beregnes fra den sidste rettidige indbetalingsdato for de skatter m.v., til hvis betaling lånebeløbene anvendes. Renten tilskrives lånebeløbet ved årets udgang. 5 Lånebeløbene med tilskrevne renter forfalder til betaling, når ejendommen eller en andel af ejendommen skifter ejer. Hvis ejendommen ved ejerens død eller i forbindelse med ejerens optagelse på plejehjem, institution til personer med fysiske eller psykiske handicap eller psykiatrisk institution overtages af et husstandsmedlem, kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at beløbet forbliver indestående, og at lån fortsat ydes. Dette gælder også, hvor en ægtefælle overtager ejendommen til hensidden i uskiftet bo. En ægtefælle, som i de foran nævnte tilfælde overtager ejendommen, har dog krav på, at allerede ydede lån med tilskrevne renter forbliver indestående. Stk. 2. Hvis et lånebeløb, der er forfaldet til betaling efter stk. 1, er optaget af flere i forening, kan en låntager lade en forholdsmæssig del af lånebeløbet overgå til lån efter 1, stk , 1. pkt., affattes således:» 3. Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år.«2. I 5 indsættes: Stk. 3. Ved opkrævning af et lånebeløb, der er forfaldet til betaling efter stk. 1, ydes et nedslag i de påløbne renter. Stk. 4. Nedslaget i de påløbne renter, jf. stk. 3, udgør i pct. I de følgende år reduceres nedslaget årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 pct.

8 - 8 -

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven Lovforslag nr. L 221 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven (Ingen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag til Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (Nedlæggelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) Skatteministeriet J. nr. 12-0173449 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 1 I selskabsskatteloven,

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. (Forlængelse og udvidelse af indlåsningsordningen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere